Projekt Narteh:
e-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete

Projekt vključuje naslednje e-učbenike:

Robotika v tehniki, izbirni predmet v OŠ,
Elektronika z robotiko, izbirni predmet v OŠ,
Naravoslovjev poklicnih programih v SŠ,
Računalniško podprto laboratorijsko delo - od elektrike k elektroniki.

Elektronika z robotiko, izbirni predmet OŠ

Vsebina e-učbenika vsebuje celotno vsebino predmeta skladno z učnim načrtom. Za predmet ni potrjenih učbenikov, čeprav ugotavljamo zanimanje osnovnih šol, da bi ponudile ta izbirni predmet.
Gradivo je namenjeno vsem fazam pouka in poskuša ponuditi kar se da aktivne oblike pouka. Posebnost e-Gradiva je tudi razvoj spremljajoče podpore za laboratorijskega dela v obliki cenovno dostopne opreme – priprava prototipa zbirke za vaje pri predmetu. Poleg praktičnega laboratorijskega dela, e-učbenik vključuje tudi simulacije delovanja električnih vezij.

Robotika v tehniki, izbirni predmet OŠ

Vsebina e-učbenika vsebje celotno vsebino predmeta skladno z učnim načrtom. Za predmet ni potrjenih učbenikov, čeprav ugotavljamo zanimanje osnovnih šol, da bi ponudile ta izbirni predmet. Za izvajanje predmeta smo razvili mobilnega robotka z dvema kolesoma, lučkami, senzorji, itd. Srce mobilnega robota je vezje eProDas-rob1, ki neodvisno krmili delovanje vsakega od dveh koles (naprej, nazaj, miruje) in signalnih lučk. Vezje eProDas-rob1 seveda tudi zaznava okolico - preko stikal spredaj ter svetlobnega senzorja. Vendar, robote je treba programirati. Programiranje pa je za večino učencev v OŠ (pa tudi za starejše) trd oreh. Za prve korake v programiranje robotov smo pripravili zbirko primerov v brezplačnem programskem razvojnem okolju Visual basic Express Edition. Če želimo povsem avtonomno delovanje robota (da torej deluje brez povezave z računalnikom), programe napišemo v jeziku Bascom (prav tako temeljčem na basicu).
Za še bolj zahtevne... Vezje eProDas-rob1 lahko neposredno programiramo v različnih programskih okoljih (Delphi, C++, LabView, ...).
E-učbenik ponuja tudi primere projektov, ki so jih naredili na partnerskih šolah.

Naravoslovje za poklicne šole

Predmet, ki se je do sedaj izvajal na manjšem številu srednjega poklicnega izobraževanja, s prenovo dobiva precej drugačno vlogo. V okviru projekta smo želeli pripraviti e-učbenik, ki naj bi zadostil celotni vsebini Kataloga znanja, ključne kvalifikacije NARAVOSLOVJE, srednje poklicno izobraževanje (Strokovni svet za splošno izobraževanje RS, 63. seja 18. 12. 2003, 99. seja 15. 2. 2007), hkrati pa upošteval osnovna izhodišča prenove poklicnih programov, predvsem razdelitev na splošne vsebine naravoslovja in vsebine integrirane v strokovne predmete. E-gradiva ravno z navezavo na strokovne predmete, ki izhaja iz potreba po zagotavljanju trajnega in uporabnega znanja, dobivajo dodaten pomen, saj je paleta poklicnih programov zelo široka in postaja jasno, da klasični učbeniki ne bodo mogli ustrezno podpreti integracije v strokovne predmete. Projekt želi preseči omejitve klasičnih učbenikov s ponudbo odprtih gradiv, ki jih bodo učitelji lahko prilagajali, dopolnjevali, nadgrajevali… Interaktivne elemente (video posnetke, animacije, simulacije, vprašalnike) kombiniramo z aktivnostmi pri praktičnem laboratorijskem delu, saj dejanske izkušnje z naravnimi zakonitostmi in procesi razvijajo nekatere zelo pomembne kompetence pri učencih, ki jih ni mogoče doseči v virtualnem okolju.

Računalniško podprto laboratorijsko - od elektrike k elektronike

Sodobno poučevanje vsebin s področja elektrotehnike in elektronike je soočeno z različnimi izzivi uporabe IKT. Poleg splošnih možnostih za e-učenje, je za elektrotehniko in elektroniko značilna: animacija in simulacija delovanja električnih strojev (generatorjev, motorjev) in naprav, izdelava tehnične dokumentacije električnih vezij za računalniško podprto izdelavo tiskanih vezij, simulacija delovanja električnih vezij, računalniško (digitalno) vzorčenje signalov na izhodih električnih vezij v kombinaciji z računalniško generiranimi signali na vhodih vezij (računalnik v vlogi osciloskopa in funkcijskega generatorja), digitalna obdelava signalov, digitalna podpora v merilni in regulacijski tehniki, …

Seznam sodelujočih

Prijavitelj:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana
Vodja projekta: dr. Slavko Kocijančič, slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si

Partnerji:
Prva gimnazija Maribor, Trg generala Maistra 1, 2000 Maribor
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, Kranjska 24, 4240 Radovljica
Živilska šola Maribor, Park mladih 3, 2001 Maribor
Šolski center Krško – Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270 Krško
Šolski center Ptuj, Poklicna in tehniška šola, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
OŠ A.T. Linharta Radovljica, Kranjska 27, 4240 Radovljica
OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska cesta 40 A, 1290 Grosuplje
OŠ dr. Josipa Plemlja Bled, Selška cesta 3, 4240 Bled
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1, 1000 Ljubljana
OŠ Marije Vere Kamnik, Ljubljanska 16a, 1241 Kamnik
OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška 4, 4207 Cerklje