1. SPLOŠNE INFORMACIJE

Oddelek za matematiko je bil organiziran kot samostojna enota leta 1991, kar sovpada s preimenovanjem Pedagoške akademije v Pedagoško fakulteto. Računalništvo kot organiziran študijski program se je oddelku pridružil leta 1996. Takrat se je oddelek preimenoval v Oddelek za matematiko in računalništvo. Pri izvedbi programa že od vsega začetka sodelujejo profesorji z nekaterih drugih fakultet in univerz, tudi iz tujine.

Oddelek pokriva vsebine dvopredmetnih programov, pri katerih je matematika glavni ali stranski študijski predmet. Oddelek občasno organizira tudi strokovno izobraževanje učiteljev in izredni študij.

Oddelek nudi naslednje dvopredmetne programe:

matematika in fizika
matematika in tehnika
matematika in računalništvo
Učne vsebine iz matematike v prvih dveh letnikih so standardne: algebra in analiza. V zadnjih letnikih oddelek posveča več pozornosti izbranim vsebinam iz algebre, analize, geometrije, topologije, diskretne matematike, didaktike matematike, zgodovine matematike. Delo poteka v obliki predavanj, vaj in seminarjev, čedalje bolj pa je seveda študij povezan z delom ob računalnikih.

Študentje aktivno sodelujejo na vajah, seminarjih in nastopih, Preverjanje znanja je praviloma sprotno v obliki testov, pisnih seminarjev in podobno.

Oddelek je tudi vključen v matematični del programov na oddelkih za razredni pouk in predšolsko vzgojo.

Oddelek je vpleten tudi v znanstveno raziskovalno delo doma in po svetu.

To the beginning