OGLEJTE SI
- Razpisane magistrske teme.
- Objavljena magistrska dela diplomantov programa Kognitivna znanost, ki so dovolili, da se jih objavi na PeFprints.
- Napovedane zagovore.
POSTOPEK PRIJAVE, OCENE IN ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA

MENTORSTVO
Mentorji magistrskih del so habilitirani visokošolski učitelji, ki imajo habilitacijski naziv rednega ali izrednega profesorja oziroma docenta ter ustrezne znanstveno-raziskovalne, strokovne, oziroma umetniške reference s področja, na katerega sodi tema dela. Somentor je lahko visokošolski učitelj, asistent z doktoratom ali strokovnjak s področja magistrskega dela z ustreznimi referencami in vsaj z enakim nazivom (doktoratom). Mentor in somentor morata imeti v zadnjih petih letih vsaj dve znanstveni deli, objavljeni v revijah ali monografijah s področja magistrskega programa oziroma umetniški referenci. Mentor in/ali somentor je lahko s tuje univerze ali raziskovalne inštitucije.

PRIJAVA TEME MAGISTRSKEGA DELA
Če študent namerava pripraviti magistrsko delo v angleščini, mora za to pisno zaprositi programski svet. V primeru, da študent odda prošnjo za pisanje magistrskega dela v angleškem jeziku, mora ob prijavi oddati tudi razširjen povzetek dispozicije v angleščini. V primeru, da bo magistrsko delo v angleščini, je potrebno razširjen povzetek magistrskega dela pripraviti tudi v slovenskem jeziku. Ta dodatek mora biti vezan skupaj z besedilom magistrskega dela.

Prijavo teme magistrskega dela z vsemi obrazci in prilogami mora študent poslati na naslov: referat za podiplomski študij, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenščini, razen izjave predlaganega tujega (so)mentorja (statement of (co)-supervision), ki je izpolnjena v angleškem jeziku.

Za prijavo teme magistrskega dela je potrebno oddati naslednje obrazce z v obrazcih navedenimi prilogami (vsi obrazci se nahajajo na: http://www.pef.uni-lj.si/1245.html, pod Magistrski študijski program Kognitivna znanost):

Programski svet v roku enega meseca na seji oceni primernost (so)mentorja in določi tri člane ocenjevalne komisije za magisterij. Izmed članov komisije imenuje predsednika komisije in poročevalca za oceno primernosti teme. Mentor in somentor nista člana komisije.

Dopisne seje programskega sveta, namenjene obravnavi prijav tem magistrskih del, bodo predvidoma vsak prvi torek v mesecu (razen februarja, julija, avgusta in oktobra (prijave tem bodo obravnavane tudi na redni seji v drugi polovici septembra).

Predsednik programskega sveta sklepe programskega sveta o mentorju, morebitnemu somentorju in ocenjevalni komisiji ter prijavo teme magistrskega dela posreduje referatu za podiplomski študij fakultete koordinatorke, ki vse potrebne dokumente pošlje komisiji.

Ocena primernosti teme in morebitni popravki
Komisija v roku dveh tednov oceni primernost teme. Če komisija oceni, da tema ni primerna, oceno predloži programskemu svetu. O zavrnjenih temah odloča programski svet. Če je tema primerna, komisija (oz. poročevalec) morebitne pripombe posreduje neposredno kandidatu. Po potrebi kandidat temo popravi in dopolni (v primeru oddane prošnje za pisanje magistrskega dela v angleščini tudi popravljen razširjen povzetek dispozicije magistrske teme v angleščini) ter popravljeno verzijo teme pošlje komisiji. Ko komisija oceni, da je tema ustrezna, poročevalec posreduje vso dokumentacijo referatu za podiplomski študij fakultete koordinatorke. Oceno potrdi Komisija za podiplomski študij PeF (datumi sej Komisije za podiplomski študij in PeF so razpisani na http://www.pef.uni-lj.si/449.html). Študent prejme sklep o odobritvi teme magistrskega dela.

Veljavnost magistrske teme
Veljavnost magistrske teme je dve leti od potrditve.

OBLIKA MAGISTRSKEGA DELA
Magistrsko delo je napisano v formatu A4. Na eni strani je približno 2000 znakov. Na naslovni strani je v sredini zgoraj z velikimi tiskanimi črkami napisano  "Univerza v Ljubljani, skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost" in "v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem".

Na sredini strani sta kandidatova ime in priimek, pod njima naslov dela, pod naslovom pa napis: »Magistrsko delo«. Spodaj na sredini sta navedena kraj (Ljubljana) in letnica. Prva notranja stran dela je enaka naslovnici, le da sta na prvi strani navedena še mentor in somentor dela s celotnim habilitacijskim nazivom in znanstvenim naslovom.

Magistrsko delo je sestavljeno iz povzetka in ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku, kazala, uvoda, glavnega besedila, sklepa, seznama citirane oz. povzete literature. Magistrsko delo praviloma obsega od 80000 do 200000 znakov brez presledkov, velikost črk Times New Roman ali Arial 12, enojni razmik med vrsticami. Delo je tiskano dvostransko. Vključuje lahko tudi priloge in izjavo o avtorstvu, ki jo kandidat vključi na konec magistrskega dela. Izjava o avtorstvu ni oštevilčena.

Za jezikovno pravilnost dela, ki mora biti lektorirano, je odgovoren kandidat. Komisija za zagovor magistrskega dela lahko delo zavrne, če ni pripravljeno v skladu z navodili.

PRIJAVA K ZAGOVORU, OCENA IN ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA

ZAČASNA SPREMEMBA: Zagovori zaključnih del v času zaprtja stavbe UL PEF – spremembe postopkov glede prijave k zagovoru magistrskega dela in zagovora magistrskega dela.

Prijava k zagovoru magistrskega dela
Kandidat mora imeti pred prijavo k zagovoru magistrskega dela opravljene vse izpite. Ko je magistrsko delo pripravljeno, kandidat v soglasju z mentorjem v referat za podiplomski študij Pedagoške fakultete odda vso potrebno dokumentacijo za prijavo k zagovoru magistrskega dela (vsi obrazci se nahajajo na: http://www.pef.uni-lj.si/1245.html, pod Magistrski študijski program Kognitivna znanost). Kandidat v referat odda izpolnjeno dokumentacijo ter štiri (oz. pet, če ima somentorja) izvode magistrskega dela vezane v spiralo ter en izvod magistrskega dela v elektronski obliki. Referat za podiplomski študij ga razpošlje v oceno članom ocenjevalne komisije.

Ocena in zagovor magistrskega dela
Komisija je dolžna pripraviti oceno magistrskega dela v roku enega meseca. Če člani komisije v delu opazijo manjše napake, lahko kandidatu neposredno pisno sporočijo svoje pripombe, ki jih mora kandidat upoštevati pri dopolnitvi dela. Kandidat mora v roku največ̌ enega meseca po prejemu pripomb komisiji oddati popravljeno delo. Oceno predsednik komisije posreduje referatu za podiplomski študij.

Ko je magistrsko delo ocenjeno pozitivno (v skladu s pripombami članov komisije za oceno magistrskega dela) kandidat v referat za podiplomski študij odda 1 vezan izvod magistrskega dela za knjižnico (vezan izvod magistrskega dela mora imeti vložen elektronski medij (CD)). Za navodila, kaj mora vsebovati CD, glej http://www.pef.uni-lj.si/1245.html pod Magistrski študijski program Kognitivna znanost.

Zagovor magistrskega dela poteka praviloma v slovenščini oz. v tujem jeziku – jeziku magistrskega dela – v dogovoru s komisijo. Študent predstavi svoje delo v največ 20 minutah.Nadaljnje informacije glede magistrskega dela so dostopne v Pravilniku o podiplomskem študiju 2. stopnje UL PEF.