RAZPISANE MAGISTRSKE TEME

Mentor: izr. prof. dr. Marko Robnik Šikonja, Fakulteta za računalništvo in informatiko
- Avtomatska analiza berljivosti besedila
Pri analizi besedil često uporabljamo različne mere za ugotavljanje berljivosti besedila. Na ta način izvemo, kakšno je besedilo in ali ga je potrebno izboljšati, služi pa tudi za primerjavo in identifikacijo besedil. Ugotavljanje berljivosti besedila je lahko pomemben pripomoček tudi za pisca, saj ga sistem opozarja na tipične napake in pomanjkljivosti, ki jih dela pri svojem pisanju.
Oceno berljivosti besedila, ki bi služila za rangiranje besedil in stavkov glede berljivosti, bi želeli izdelati tudi za slovenski jezik in to z metodami strojnega učenja. Za to potrebujemo primerno označeno učno množico besedil. Cilj naloge je izdelati primerno učno množico besedil v slovenščini namenjeno preučevanju berljivosti besedil in jo uporabiti za rangiranje berljivosti z metodami strojnega učenja. Proučili boste različne metrike berljivosti in jih izračunali za vašo bazo besedil. Pristop boste ovrednotili in primerjali s človekovo oceno berljivosti.

Mentor: izr. prof. dr. Urban Kordeš, Pedagoška fakulteta
- How presuppositions about mind determine research designs and results
Gre za teoretsko raziskavo, katere cilj bi bil preiskati različne raziskovalne načrte, merilne tehnike in iz njih izhajajoče teorije različnih področij kognitivne znanosti (nevroznanost, psihologija, nevrofenomenologija, jezikoslovje). Naloga študenta bi bila identificirati predpostavke v ozadju preiskovanih raziskovalnih načrtov s poudarkom na metaforah, povezanih s paradigmami kognitivne znanosti. Raziskovalno vprašanje: katere so predpostavke in kako vplivajo na znanstveno razumevanje duševnosti.

- Uporabnost introspekcijskih metod pri raziskovanju fenomenologije misli
Cilj naloge je preveriti možnosti introspekcije pri raziskovanju prvoosebnega aspekta mišljenja.

- Razvoj mobilne aplikacije za hkratno spremljanje osnovnih fizioloških parametrov in doživljanja
Cilj naloge je implementirati in preizkusiti mobilno aplikacijo, ki bi združevala zajemanje podatkov iz prenosnih merilcev osnovnih fizioloških parametrov (kožni odziv, temperatura, utrip) in razširjeno metodo deskriptivnega vzorčenja izkustva.

- Fenomenologija učenja
Cilj naloge: raziskati modalnosti doživljanja procesa učenja. Kako so te povezane z modalnostmi načinov mišljenja in izkušanja sveta.

Mentor: prof. dr. Olga Markič, Filozofska fakulteta, Oddelek za fiozofijo
- Etična vprašanja ob uporabi kognitivnih tehnologij
- Svobodna volja / avtonomija: premislek klasične teme ob novih spoznanjih v kognitivni znanosti

Mentor: prof. dr. Grega Repovš, Laboratorij za kognitivno nevroznanost, Oddelek za psihologijo, Filozofska fakulteta v Ljubljani
- Leksikalne značilnosti slovenskega jezika
Besede predstavljajo enega najpogostejših dražljajev, ki jih uporabljamo v raziskovalnih in diagnostičnih preizkušnja v okviru kognitivne psihologije, kognitivne nevroznanosti in klinične psihologije. Le redko se zavedamo, da beseda ni enaka besedi. Zaradi razlik med besedami lahko v neustrezno sestavljeni preizkušnji najdemo neveljavne razlike med pogoji in skupinami, ali pa se nam dejanske razlike skrijejo med neupoštevanimi razlikami med uporabljenimi besedami. Iz teh razlogov je pri zasnovi eksperimentov in oblikovanju instrumentov nujno upoštevati lastnosti uporabljenih besed. V laboratoriju smo v ta namen zasnovali projekt preverjanja nekaterih temeljnih lastnosti slovenskih besed, ki bo v prihodnosti omogočal učinkovitejšo sestavo veljavnih kognitivnih preizkušenj.

Mentorica: izr. prof. dr. Tatjana Marvin (tatjana.marvin@guest.arnes.si), somentorica: izr. prof. dr. Anja Podlesek (anja.podlesek@ff.uni-lj.si)
- Govorna avdiometrija: Začetek raziskave: takoj (2015)
Kratek opis naloge: Namen raziskovalnega projekta in potencialne magistrske naloge iz kognitivne znanosti je posodobiti in izpopolniti sedanji enozložni besedni in številčni preizkus zaznavanja in prepoznavanja govora, in sicer tako, da bo s semantičnega in fonetičnega vidika optimalnejši ter prilagojen različnim starostnim skupinam (uporabnost preizkusa želimo razširiti tudi na starostne skupine, mlajše od 10 let). Pri projektu sodelujejo strokovnjaki iz ORL klinike na KC v Ljubljani ter strokovnjaki iz FF (področji psihologija in jezikoslovje).

Preberite tudi podrobnejši opis.