SEMESTER IZMENJAVE
Vsak študent 3. semester opravi na eni izmed partnerskih univerz študija MEi:CogSci, kjer mora opraviti 30 KT obveznosti.

Osnovna struktura semestra izmenjave:
- Trendi v kognitivni znanosti (obvezni modul, 10 KT; modul se na partnerskih univerzah izvaja v obliki različnih specifičnih predmetov)
- Raziskovalni projekt (10-20 KT)
- Izbirni predmeti s širšega področja kognitivne znanosti (0-10 KT)

Vse obveznosti mobilnostnega semestra morate opraviti do konca januarja (Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti) oz. do konca marca (Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza na Dunaju).

IZBIRA UNIVERZE ZA IZMENJAVO (interna MEi:CogSci prijava): do konca leta v tekočem študijskem letu, do 23:59
Koordinator programa študentom sredi decembra posreduje povezavo do spletnega obrazca, na katerem študenti navedejo svoja zanimanja in želje glede partnerskih univerz, na katerih bi želeli opravljati mobilnostni semester. Zaradi omejitve prostih mest na posamezni partnerski univerzi, program MEi:CogSci ne zagotavlja, da bodo lahko študenti mobilnostni semester opravili na želeni univerzi.

Študenti, ki izmenjavo opravljajo po prvem letu študija imajo pri razporeditvi na partnerske univerze načeloma prednost pred študenti, ki izmenjavo opravljajo kasneje (npr. pred študenti, ki se na izmenjavo prijavljajo ponovno). Nadalje, študenti, ki se na izmenjavo ne prijavljajo kot prvič vpisani v prvi letnik študijskega programa, morajo do konca oktobra tekočega študijskega leta sami poskrbeti, da bodo dodani na e-listo za obveščanje o zadevah, ki se tičejo MEi:CogSci izmenjave (s tem so mišljene zadeve, ki se tičejo internih MEi:CogSci postopkov, ne Erasmus+ postopka) – za to zaprosijo s sporočilom na toma.strle@pef.uni-lj.si.

Nekatere specializacije/teme in raziskovalni projekti gostujočih univerz konzorcija MEi:CogSci ter kontakti potencialnih mentorjev raziskovalnega dela so navedeni na Specialisations of MEi:CogSci Partner Universities. Študenti se lahko v dogovoru z lokalnimi koordinatorji gostujočih univerz za raziskovalne projekte dogovorijo tudi izven "ponudbe", ki je navedena na prej omenjeni spletni strani.

Kontakti lokalnih koordinatorjev gostujočih univerz so navedeni na koncu te strani (nanje se študenti seveda lahko obrnejo glede raziskovalnih projektov).ERASMUS+ IZMENJAVA
- Obrazce in vse informacije v zvezi z Erasmus+ izmenjavo najdete na straneh Pedagoške fakultete.
- Kontakt: Igor Repac, Pedagoška fakulteta, soba 034, 01 5892 347, mednarodna@pef.uni-lj.si.

Vsak študent mora na eni izmed partnerskih univerz konzorcija MEi:CogSci opraviti 30 KT obveznosti, da lahko pridobi skupno diplomo. Pogoj za opravičitev opravljanja izmenjave (in štipendije) preko Erasmus+ sheme pa je naslednji: Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti na Erasmus+ izmenjavi IN morajo biti na matični instituciji tudi priznane, znaša 20 KT na semester, za dva semestra torej 40 KT. Študenti, ki bodo Erasmus+ izmenjavo podaljšali, zaradi strukture predmetnika v drugem letniku, v dveh semestrih izmenjave ne morejo opraviti 40 KT obveznosti (tj., 40-ih KT jim matična inštitucija ne more priznati). Študenti, ki bodo v tujini pripravljali zaključno delo, lahko tako Erasmus+ finančno pomoč pridobijo za največ 3 mesece.

Prijava za Erasmus+ izmenjavo, rok: sredina januarja (za točen datum glej spletno stran Pedagoške fakultete.)
- Za natančne napotke glede prijave in nadaljnjih postopkov glej spletno stran Pedagoške fakultete.
- Izpolnite prijavo v VISu in podpisano oddajte mednarodni pisarni UL PeF.
- Predvideno trajanje izmenjave: 5-6 mesecev. Glede začetka semestra na partnerskih univerzah glej spletne strani partnerskih univerz: Univerza na Dunaju, Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti in brošuro univerze ELTE. Na povezavah najdete mnogo nadaljnjih uporabnih informacij o Erasmus+ izmenjavi na partnerskih univerzah.

Nadaljnji koraki
Pedagoška fakulteta bo nominirala vašo izmenjavo na izbrani tuji visokošolski ustanovi, od koder boste nato spomladi prejeli navodila, kje, kako in do kdaj se morate prijaviti za vpis. Še pred poletjem vam bo nato univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL poslala natančna navodila za uporabo spletne aplikacije za Erasmus+ finančno pomoč. Prosimo, da ta navodila skrbno in natančno preberete ter se držite rokov.

Learning agreement in izbirni predmeti
- Po prijavi boste morali izpolniti in podpisati obrazec "Learning agreement" (http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=102) ter poskrbeti za podpis domačega Erasmus koordinatorja (Igor Repac, mednarodna@pef.uni-lj.si) in tujega koordinatorja.
- Poleg ostalih podatkov, na obrazec vpišite:
a) Pod "Study cycle" vpišite "2nd cycle", pod "Subject area, Code" vpišite "Cognitive Science, 9025 Others in Other Areas of Study ERA-16.9".

b) Pod "Component code" (v tabeli A in B) vpišite "See MEi:CogSci reference curriculum pgs. 9, 23, 24" and http://www.meicogsci.eu/mei-cogsci.html.

c) V tabelo A navedite specifične predmete, ki jih boste opravljali na izmenjavi.
Osnovna struktura semestra izmenjave:
- Trendi v kognitivni znanosti / New Trends in Cognitive Science (obvezni modul, 10 KT; modul se na partnerskih univerzah izvaja v obliki različnih specifičnih predmetov).
- Raziskovalni projekt / Research Project (10 ECTS / 15 ECTS / 20 ECTS)
- Izbirni predmeti s širšega področja kognitivne znanosti (0-10 ECTS)

Če boste izmenjavo opravljali na Univerzi Komenski v Bratislavi, v Erasmus+ learning agreement zapišite specifične predmete, ki jih boste opravljali na izmenjavi (povezava do kurikuluma). To storite na naslednji način:
a) Modul Trendi v kognitivni znanosti
- 2-IKV-232/00, Cognitive Semantics and Cognitive Theory of Representation - M. Takáč (2/W; 5 ECTS)
- 2-IKV-236/10, Grounded Cognition - I. Farkaš (2/W, 5 ECTS)
b) Modul Raziskovalni projekt (izberite eno od navedenih treh možnosti; obseg projekta boste kasneje lahko spremenili):
- 2-ERA-001/15, Mobility Project I (2/W, 10 ECTS)
- 2-ERA-002/15, Mobility Project II (2/W, 15 ECTS)
- 2-ERA-003/15, Mobility Project III (2/W, 20 ECTS)
c) Glede ba izbran projekt izberite eno od dveh spodnjih možnosti tako, da skupno število ECTS v točkah a), b) in c) ne bo večje od 30 ECTS:
- 2-ERA-005/15, Special Topic of Interest Module I (2/W, 5 ECTS)
- 2-ERA-006/15, Special Topic of Interest Module II (2/W, 10 ECTS)

Za seznam predmetov na Univerzi na Dunaju glejte to povezavo in povezave navedene v zadnjem razdelku te spletne strani *Koordinatorji programa na tujih univerzah in nadaljnje povezave*.
- Če ne veste, katere specifične predmete bi zapisali, navedite (kasneje boste morali to spremeniti, glede na to, katere predmete boste opravljali, v kolikšne obsegu boste opravljali raziskovalni projekt, ipd.): New Trends in Cognitive Science (10 ECTS); Special Topic of Interest (Project) - Interdisciplinary Module I (10 ECTS); Special Topic of Interest - Interdisciplinary Module II (10 ECTS).

Za seznam predmetov na Univerzi ELTE v Budimpešti glejte to povezavo, kjer je zapisano kateri predmeti spadajo pod modul Trendi v kognitivni znanosti; tam najdete tudi povezavo do izbirnih predmetov.
- Če ne veste, katere specifične predmete bi zapisali, navedite (kasneje boste morali to spremeniti, glede na to, katere predmete boste opravljali, v kolikšne obsegu boste opravljali raziskovalni projekt, ipd.): New Trends in Cognitive Science (10 ECTS); Special Topic of Interest (Project) - Interdisciplinary Module I (10 ECTS); Special Topic of Interest - Interdisciplinary Module II (10 ECTS).

Če boste kasneje spremenili nabor predmetov ali obseg raziskovalnega projekta, boste morali to v učnem sporazumu (learning agreement) spremeniti:

d) V tabelo B navedite naslednje predmete:
- Trends in cognitive science (10 ECTS)
- Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 1 (10 ECTS).
- Interdisciplinary approach to a cognitive phenomenon 2 (10 ECTS).

e) Pod "Web link to the course catalogue at the receiving institution describing the learning outcomes" vpišite http://www.meicogsci.eu/.

f) Pod "Responsible person at the sending institution" navedite: Igor Repac, International office, Faculty of Education University of Ljubljana, international@pef.uni-lj.si.

g) Responible Person / Odgovorna oseba: Univerza na Dunaju: prof. Markus F. Peschl (franz-markus.peschl@univie.ac.at); Univerza Komenski v Bratislavi: Igor Farkaš (farkas@fmph.uniba.sk); Univerza ELTE v Budimpešti: Orhidea Edith Kiss (kiss.orhidea@ppk.elte.hu) & (incoming@ppk.elte.hu).

h) Contact Person / Kontaktna oseba: Univerza na Dunaju: Elisabeth Zimmermann (meicogsci@univie.ac.at); Univerza Komenski v Bratislavi: Patrik Kmetek (kmetek@fmph.uniba.sk); Univerza ELTE v Budimpešti: Orhidea Edith Kiss (kiss.orhidea@ppk.elte.hu).

Podaljšanje izmenjave
Izmenjavo načeloma lahko podaljšate, vendar ni nujno, da bo Univerza v Ljubljani zagotovila financiranje dodatnih mesecev, o čemer vas obvesti predvidoma decembra. Erasmus+ izmenjavo lahko podaljšate tudi v primeru, da univerza ne zagotavlja financiranja, če vam lastna sredstva to omogočajo. V tem primeru ohranite status Erasmus+ študenta z vsemi pravicami in obveznostmi, ki vam pripadajo, razen Erasmus+ finančne pomoči.

Minimalno število kreditnih točk, ki jih mora študent pridobiti na Erasmus+ izmenjavi IN morajo biti na matični instituciji tudi priznane, znaša 20 KT na semester, za dva semestra torej 40 KT. Študenti, ki bodo Erasmus+ izmenjavo podaljšali, zaradi strukture predmetnika drugega letnika v dveh semestrih izmenjave ne morejo pridobiti priznanih 40 KT obveznosti. Lahko pa podaljšajo izmenjavo z namenom priprave zaključnega dela, v kolikor že imajo temo in mentorja. V tem primeru ni pogoja 20 KT na semester, vendar lahko tako Erasmus+ finančno pomoč pridobijo za največ 3 mesece.

Postopek je naslednji:
1. Preverite pri tujem koordinatorju, če se na univerzi gostiteljici strinjajo s podaljšanjem.
2. Pripravite prošnjo oz. obrazložitev (1 do največ 2 strani), zakaj želite podaljšati izmenjavo ter kaj konkretno boste delali na izmenjavi za potrebe magisterskega dela. Dopišite tudi nov datum zaključka izmenjave. Obrazložitev oz. prošnjo mora podpisati tudi mentor.
3. Najkasneje do 31. januarja v spletno aplikacijo za Erasmus+ finančno pomoč pod zavihkom »Prošnja za podaljšanje izmenjave« naložite potrebno dokumentacijo:
- zgoraj omenjeno prošnjo oz. obrazložitev,
- pisno strinjanje domačega koordinatorja (obrnite se na Pisarno za mednarodno sodelovanje, raziskave in razvoj Pedagoške fakultete UL; lahko elektronsko sporočilo),
- pisno strinjanje tujega koordinatorja (lahko elektronsko sporočilo),
- nov Learning agreement (LA; študijski sporazum) za drugi semester, obvezno podpisan s strani študenta, domačega in tujega Erasmus+ koordinatorja. V LA napišete zgolj “Work on master thesis” in brez navedbe ECTS kreditov.

Vse navedene informacije so le okvirne in se lahko spreminjajo iz leta v leto, zato natančno sledite informacijam, ki vam jih posredujejo Erasmus+, gostujoča in domača univerza!MEi:CogSci UČNA POGODBA (learning contract): DOGOVOR O SESTAVI SEMESTRA IZMENJAVE
Z mentorjem za raziskovalni projekt in gostujočo inštitucijo se morate dogovoriti glede vašega raziskovalnega projekta in izpolniti learning contract (učna pogodba med vami in gostujočo inštitucijo), kjer določite temo in načrt vaše raziskave ter ostale predmete, ki jih boste opravljali v semestru izmenjave. Rok za oddajo učne pogodbe je 31. 10. (po epošiti koordinatorju gostujoče univerze in Jaši Černetu na jasa.cerne@pef.uni-lj.si). Podpise boste pridobili po tem, ko boste končali s projektom in opravili izpite. Več o izpolnjevanju učne pogodbe spodaj.PO KONCU IZMENJAVE
- Po koncu izmenjave boste od Erasmusa dobili navodila, kaj morate še storiti, katere dokumente poslati, ipd.
- Prav tako morate po končani izmenjavi začeti postopek priznavanja obveznosti, ki ste jih opravili na gostujoči univerzi (spodaj). Rok za začetek postopka priznavanja obveznosti, opravljenih na izmenjavi, je načeloma 30 dni po končani izmenjavi in najkasneje do konca junija! Vsekakor pa pazite tudi na morebitno relevantne roke gostujoče inštitucije (npr. rok, do katerega vam na gostujoči inštituciji še lahko vpišejo ocene, ipd.).
- Vse obveznosti mobilnostnega semestra morate opraviti do konca januarja (Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti) oz. do konca marca (Univerza Komenski v Bratislavi, Univerza na Dunaju).

POSTOPEK PRIZNAVANJA OBVEZNOSTI OPRAVLJENIH NA IZMENJAVI
Možna sta dva načina pričetka postopka priznavanja obveznosti opravljenih na izmenjavi oz. načina oddaje zahtevanih dokumentov.

a) Oddaja po elektronski pošti
Koordinator na gostujoči univerzi (oz. podpisnik učne pogodbe (learning contract) z gostujoče univerze) koordinatorju na Univerzi v Ljubljani po e-pošti (Jaši Černetu: jasa.cerne@pef.uni-lj.si; CC Mednarodni pisarni PeF UL: international@pef.uni-lj.si) posreduje:
- Sken v celoti izpolnjene in podpisane učne pogodbe z žigom,
- transcript of records.

b) Oddaja originalnih dokumentov
Študent koordinatorju na Univerzi v Ljubljani (Jaši Černetu) (po navadni pošti na uradni naslov Pedagoške fakultete ali v predalček na recepciji Pedagoške fakultete ali osebno na govorilnih urah) odda naslednje originalne natisnjene dokumente:
- V celoti izpolnjeno in podpisano učno pogodbo z žigom,
- transcript of records.

Študent se lahko s koordinatorjem na gostujoči univerzi dogovori, da koordinator dokumente po navadni pošti pošlje na Pedagoško fakulteto UL (Mednarodna pisarna PeF UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana), kjer jih študent tudi prevzame.

Oddaja dokumentov bo sprožila postopek priznavanja obveznosti opravljenih na izmenjavi. Po koncu postopka bo Pedagoška fakulteta študentu poslala sklep o priznavanju, ki študentu služi kot dokazilo o priznanih ECTS kreditih v okviru Ersamus+ izmenjave. Za stanje postopka se obrnite na Igorja Repca, mednarodna pisarna PeF.

Četrti semester, predmet Master thesis seminar
Priznavanje predmeta Master thesis seminar (Magistrski seminar), ki ga študenti opravijo na eni od partnerskih univerz konzorcija MEi:CogSci, poteka na naslednji način: - Študenti, ki predmet opravijo na Univerzi na Dunaju, morajo Jaši Černetu po e-pošti (jasa.cerne@pef.uni-lj.si) posredovati potrdilo (transcript of records), da so predmet opravili, s prošnjo za priznavanje opravljenega predmeta. - Študenti, ki predmet opravijo na Univerzi Komenski v Bratislavi, morajo nosilki predmeta prof. dr. Olgi Markič po e-pošti (olga.markic@ff.uni-lj.si) poslati potrdilo (transcript of records), da so predmet opravili, s prošnjo za vpis ocene v VIS.

MEi:CogSci UČNA POGODBA (LEARNING CONTRACT): NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
- MEi:CogSci učna pogodba
- Učna pogodba mora biti popolno izpolnjena - natančno preglejte, kaj morate izpolniti, katere podpise potrebujete, ipd.!

1) Prva stran z osnovnimi podatki

2) Semester contract:

3) Special Topic of Interest (vaš raziskovalni projekt) (S-I-PJ): plan in opis projekta, poročilo o projektu, ocena projekta (host/home grade), vaš podpis in datum, štempelj in podpis mentorja na gostujoči univerzi (inštituciji), ipd.:

4) Special Topic of Interest (S-I): Predmeti, ki ste jih opravili na izmenjavi.CEEPUS
- Kontakt, koordinator: prof. dr. Olga Markič, olga.markic@ff.uni-lj.si

Prijava
- Registracija na spletni strani Ceepusa.
- Izbira mreže, ki ji ustrezajo naslednje lastnosti: V št. Ima AT + Home institution=University of Ljubljana, Faculty of Arts, dr. Olga Markic, Host institution=University of Vienna, Department of Philosophy, Univ. prof. dr. Markus F. Peschl.

Informacije so le okvirne in se lahko spreminjajo iz leta v leto, zato natančno sledite informacijam, ki vam jih posredujejo Ceepus, gostujoča in domača univerza!KOORDINATORJI PROGRAMA NA TUJIH UNIVERZAH IN NADALJNJE POVEZAVE
- Mednarodna spletna stran programa MEi:CogSci
- Seznam raziskovalnih projektov / tem, ki jih ponujajo partnerske univerze MEi:CogSci programa.
- Mednarodni koordinator programa MEi:CogSci: Elisabeth Zimmermann, meicogsci@univie.ac.at

Univerza na Dunaju
- Elisabeth Zimmermann in Tim Reinboth, meicogsci@univie.ac.at
- Spletna stran programa na Univerzi na Dunaju
- Iskanje predmetov in predavateljev v sistemu u:find na Univerzi na Dunaju
- Iskanje predmetov in predavateljev na Medicinski univerzi na Dunaju.

Univerza Komenski v Bratislavi
- Igor Farkas, farkas@fmph.uniba.sk
- Department of Applied Informatics
- Spletna stran programa na Univerzi Komenski v Bratislavi
- Seznam predmetov

Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti
- Ildikó Király, Márton Nagy Marci, cogsci@ppk.elte.hu
- Spletna stran programa na Univerzi Eötvös Loránd v Budimpešti (na strani je tudi povezava do izbirnih predmetov)
- Budapest Semester in Cognitive Science