1) Kdo se lahko vpiše na študij?
V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.

2) Kako je z vpisom študentov, ki so pridobili ustrezno stopnjo izobrazbe v tujini?
Kandidati, ki se za vpis prijavljajo s tujimi listinami o izobraževanju, zahtevo za priznavanje izobraževanja oddajo skupaj s prijavo za vpis preko portala eVŠ. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh Univerze v Ljubljani. Za vprašanja povezana s priznavanjem izobraževanja se kandidati lahko obrnejo na pooblaščeno osebo ga. Lijano Kunc (lijana.kunc@pef.uni-lj.si) na Pedagoški fakulteti.

3) Kako je z vpisom zaposlenih, glede na to, da gre za redni študijski program?
Študij je dokaj zahteven, še posebej 1. letnik. Večina predmetov se izvaja v obliki predavanj in vaj – na nekaterih je prisotnost obvezna. Kljub temu pa poskušamo urnik pripraviti tako, da se vsaj nekateri predmeti izvajajo popoldne. Upoštevati morate tudi, da je tekom študija predvidena mobilnost (predvidoma v 3. semestru), ki pomeni, da morate 30 kreditnih točk pridobiti na eni od tujih univerz, članic konzorcija (glej: Sodelujoče univerze - Konzorcij MEi:CogSci študija). Za zaposlene je izpolnjevanje obveznosti študijskega programa gotovo zelo zahtevno, vseeno pa izkušnje preteklih generaciji kažejo, da ni nemogoče.

4) Kaj mora vsebovati motivacijsko pismo?
Motivacijsko pismo naj vsebuje kratko biografijo s spiskom morebitnih objav in oris vaše strokovne poti. Predvsem pa nas zanimajo vaši razlogi za odločitev za kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija, itd. Motivacijsko pismo nam bo zelo pomagalo pri določanju izbirnih predmetov in bo pomembna informacija o strukturi študentov v letniku. Pismo je lahko kratko in preprosto, samo da vsebuje vse zgornje elemente.

5) Kakšni so pogoji za napredovanje po programu?

Pogoj za napredovanje v 2. letnik študija je doseženih 50 ECTS. Za ponavljanje letnika mora študent ali študentka opraviti vsaj 50 % obveznosti oziroma 30 ECTS obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja.

6) Kakšna so merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa?

Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka. Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

7) Ali mora vsak študent preživeti en semester na izmenjavi v tujini?
Vsak študent mora preživeti en semester izven UL (predvidoma 3. semester) - na eni izmed partnerskih univerz, članic konzorcija MEi:CogSci. Študenti so med partnerske univerze razporejeni glede na svoje raziskovalne preference in obstoječe možnosti.

8) Kako lahko financiram semester izmenjave?
Med partnerskimi univerzami študija MEi:CogSci so vzpostavljene bilateralne pogodbe za izmenjvao Erasmus+. Poleg tega se univerze vsako leto prijavijo za podporo izmenjave študentov preko CEEPUS mreže (število možnih izmenjav preko CEEPUS mreže se lahko spreminja iz leta v leto), ki je namenjena študentom, ki do ERASMUS štipendij niso upravičeni. Čeprav vsakega študenta poskusimo podpreti s štipendijo, Univerza v Ljubljani ne more kriti celotnih stroškov semestra izmenjave.