Razpis za vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 2020/2021
- Podrobne informacije in opis postopka najdete tukaj, razdelek "Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2020/2021" (podrobno sledite navodilom!).

- Rok za oddajo prijave: 01. 09. 2020.
- Za ostala določila in roke glej zgornjo povezavo.Informativni dnevi
- t.b.a.: Vegova 4 (velika predavalnica), v prostorih Pedagoške fakultete (vhod z dvorišča za stavbo; glej zemljevid).
- 15. 6. 2020 ob 16.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16
- 3. 7. 2020 ob 16.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16Pogoji za vpis
V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po prejšnjih predpisih v RS ali tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

Izbirni izpit

Potek
V primeru omejitve vpisa bo 14. 9. 2020 izveden izbirni izpit. Nadaljnje informacije bodo znane do začetka julija.

Na izbirnem izpitu bosta na voljo dve esejski vprašanji, povezani z izpitno literaturo. Kandidati bodo odgovarjali na eno izbrano vprašanje. Izbirni izpit bo trajal 90 minut, dolžina eseja naj obsega 700-1000 besed.

Izpitna literatura
t.b.a.

Ocenjevanje
Ocenjevalo se bo sposobnost argumentacije, razumevanja in povezovanja konceptov ter ustreznost jezikovnega izražanja. Izpite bo ocenila izpitna komisija, ki jo je imenoval programski svet skupnega interdisciplinarnega študijskega programa Kognitivna znanost.Nadaljnje informacije
Nekatere odgovore in dodatne informacije najdete na strani pogosta vprašanja.

Motivacijsko pismo
Kandidati za program Kognitivna znanost prijavi za vpis priložijo tudi motivacijsko pismo (kratek oris strokovne poti, razlogi za zanimanje za Kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija) s kratko biografijo in morebitno bibliografijo.

Skupno srečanje
Približno teden dni po roku za prijavo za vpis bomo vse kandidate povabili na skupno srečanje, kjer bomo podali informacije o stanju, številu prijavljenih in nadaljnjih postopkih. O datumu skupnega srečanja bomo kandidate obvestili po e-pošti.

Kontakti in vprašanja
- Vsi, ki vas zanima več o študiju, se lahko o tem pogovorite osebno na govorilnih urah izr. prof. dr. Urbana Kordeša in doc. dr. Tomaja Strleta na Pedagoški fakulteti od zadnjega tedna v avgustu do prvega tedna v juliju (vendar glejte govorilne ure za izjeme).
- Vsa vprašanja formalne narave naslovite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete: tel. 01 5892 231, e-naslov: referat@pef.uni-lj.si.
- Z vsebinskimi vprašanji pa se obrnite na kognitivna@pef.uni-lj.si (predlagamo pa, če je to mogoče, da se glede vsebinskih zadev oglasite na govorilnih urah; glej zgoraj).
- Kontakt študentov kognitivne znanosti, na katere lahko naslovite tudi vprašanja glede študija (glede formalnih postopkov se obrnite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete): info.cogsci.lj@gmail.com.Cena študija
Študij je reden. Študentom, ki so končali prvostopenjski bolonjski program, študij financira država. Za ostale študente, ki imajo pridobljeno enakovredno (»stara« diploma, druga stopnja) ali višjo stopnjo izobrazbe, pa je študij plačljiv (za ceno glej Cenik šolnin UL).Vpis v višji letnik in dodatno leto
Splošen pogoj za napredovanje iz prvega v drugi letnik je pridobitev najmanj 50 kreditnih točk. Če študent ne doseže zahtevanih kreditnih točk, se lahko vpiše v višji letnik v skladu z določbami Statuta UL. Za informacije glede prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami se študent obrne na referat UL PeF.

Za vpis v dodatno leto ni posebnih pogojev glede KT. Za informacije o vpisu glej spletno stran UL PeF. Glejte tudi Statut UL in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL glede določb o prekinitvi študija in s tem povezanih morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela.

Ponovni vpis v prvi letnik
Študent lahko ponavlja letnik, če doseže vsaj polovico vseh zahtevanih kreditnih točk (30 KT).

Status študenta in morebitna podaljšanja
Vse informacije lahko pridobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=128

Vse obrazce, nadaljnja navodila, roke in informacije najdete na straneh Pedagoške fakultete oz. dobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete.Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentom se lahko v skladu s Statutom UL, Študijskim redom UL in notranjim aktom, ki ureja postopek in merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavajo obveznosti, ki so bile opravljene v predhodnem izobraževanju doma in v tujini, kar vključuje tudi znanje, pridobljeno v neformalnem izobraževanju, obštudijske dejavnosti ter praktično usposabljanje, opravljeno doma in v tujini.

O vlogah odloča, na predlog Programskega sveta tega študijskega programa, Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF oziroma Komisija za priznavanje neformalnega izobraževanja UL PEF oziroma dekan, kadar gre za priznavanje posameznih obveznosti opravljenih v okviru mobilnosti.

Prizna se lahko največ 60 kreditnih točk znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa, pri čemer se ne more priznati: semester izmenjave (30 kreditnih točk), Magistrski seminar (5 kreditnih točk) in Magistrsko delo (25 kreditnih točk).

Pogoji za prehajanje med programi
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa. Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik programa.