INFORMATIVNI DNEVI
- 7. 6. 2017 ob 15:00, Vegova 4 (velika predavalnica; glej zemljevid).
- 14. 6. 2017 ob 16.00 na Pedagoški fakulteti (Kardeljeva ploščad 16).
- 7. 7. 2017 ob 16.00 na Pedagoški fakulteti (Kardeljeva ploščad 16).INFORMACIJE O PRIJAVI IN RAZPISU ZA VPIS V SKUPNI INTERDISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAM DRUGE STOPNJE KOGNITIVNA ZNANOST ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Povezava do razpisa za vpis in prijavnega postopka.

PRIJAVA ZA VPIS
- Podrobne informacije in postopek najdete tukaj (podrobno sledite navodilom na tej povezavi, pod Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2017/18).
- Rok za oddajo prijave je 01. 09. 2017.
- Za ostale roke glej to povezavo.

Motivacijsko pismo
Kandidati za program Kognitivna znanost prijavi za vpis priložijo tudi motivacijsko pismo (kratek oris strokovne poti, razlogi za zanimanje za Kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija) s kratko biografijo in morebitno bibliografijo.

SKUPNO SREČANJE
Približno teden dni po roku za prijavo za vpis bomo vse kandidate povabili na skupno srečanje, kjer bomo podali informacije o stanju, številu prijavljenih in nadaljnjih postopkih. O datumu skupnega srečanja bomo kandidate obvestili po e-pošti.

IZBIRNI IZPIT
Potek
V primeru omejitve vpisa bo izveden izbirni izpit. Potekal bo 22. 9. 2017 ob 10:00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko (računalniška učilnica P07, 1. nadstropje, dostop tudi za gibalno ovirane). Na izbirni izpit bodo povabljeni le tisti kandidati, ki bodo 15. 09. 2017 izpolnjevali vse razpisne pogoje. Obvestilo o morebitnem izbirnem izpitu bo poslal referat Pef, najverjetneje po e-pošti.
Na izbirnem izpitu bosta na voljo dve esejski vprašanji, povezani z izpitno literaturo. Kandidati bodo odgovarjali na eno izbrano vprašanje. Izbirni izpit bo trajal 90 minut, dolžina eseja naj obsega 700-1000 besed.

Izpitna literatura
- David Chalmers: Facing Up to the Problem of Consciousness
(v prevodu »Kaj pomeni soočiti se s problemom zavesti«, Analiza, 2103, 1-2.)
- Michael Koenigs et. al.: Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements

Kriterij ocenjevanja
Ocenjevalo se bo sposobnost argumentacije, razumevanja in povezovanja konceptov ter ustreznost jezikovnega izražanja.
Izpite bo ocenila izpitna komisija, ki jo je imenoval programski svet skupnega interdisciplinarnega študijskega programa Kognitivna znanost.

IZBIRNI POSTOPEK IN VPIS
Izbirni postopek za vpis kandidatov v magistrske študijske programe druge stopnje bo potekal v skladu z merili in kriteriji, ki so določeni v posameznem študijskem programu. O rezultatu izbirnega postopka bodo kandidati obveščeni najkasneje do konca septembra

VPRAŠANJA IN NADALJNJE INFORMACIJE
- Nekatere odgovore in dodatne informacije najdete na strani pogosta vprašanja.
- Vsa vprašanja naslovite na referat za podiplomski študij: tel. 01 5892 231, e-naslov: referat@pef.uni-lj.si.
- Govorilne ure: Vsi, ki vas zanima več o študiju, se lahko o tem pogovorite osebno na govorilnih urah izr. prof. dr. Urbana Kordeša in doc. dr. Tomaja Strleta na Pedagoški fakulteti od zadnjega tedna v avgustu do prvega tedna v juliju (vendar glejte govorilne ure za izjeme).
- Kontakt študentov kognitivne znanosti: info.cogsci.lj@gmail.comPOGOJI ZA VPIS
V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.

MERILA IN POSTOPEK ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Predvideno število vpisnih mest je 25 za redni študij.
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).CENA ŠTUDIJA
Študij je reden. Študentom, ki so končali prvostopenjski bolonjski program, študij financira država. Za ostale študente, ki imajo pridobljeno enakovredno (»stara« diploma, druga stopnja) ali višjo stopnjo izobrazbe, pa je študij plačljiv (za ceno glej Cenik šolnin UL).VPIS V VIŠJI LETNIK IN ABSOLVENTSKI STAŽ
Pogoj za napredovanje v 2. letnik študija je doseženih 50 KT. Za informacije glede prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami glej: http://www.pef.uni-lj.si/128.html.

Za vpis  v absolventski staž ni posebnih pogojev glede KT. Informacije o vpisu v absolventski staž dobite na: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?128. Glejte tudi Statut UL in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL glede določb o prekinitvi študija in s tem povezanih morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela.

PONOVNI VPIS V LETNIK PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA
Za ponavljanje letnika mora študent ali študentka opraviti vsaj 50 % obveznosti oziroma 30 KT obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja.

PODALJŠANJE ABSOLVENTSKEGA STAŽA
Vse informacije lahko pridobite v referatu za študentske zadeve za podiplomski študij: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=128

Vse obrazce, nadaljnja navodila, roke in informacije najdete na straneh Pedagoške fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=128. oz. dobite v referatu za podiplomski študij PeF.DOLOČBE O PREHODIH MED PROGRAMI

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11).
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študent lahko prehaja v skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat fakultete koordinatorke na predlog programskega sveta in na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, in ustreznimi merili za priznavanje fakultete koordinatorke. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril).
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).

Poleg vseh navedenih pogojev za prehode mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehaja.

Prošnje kandidatov za prehod na skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost bo individualno obravnaval programski svet študija, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, pravili fakultete koordinatorke in Statutom Univerze v Ljubljani.