Razpis za vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 2022/2023
- Podrobne informacije o razpisu za vpis in prijavno-vpisnem postopku najdete tukaj, razdelek "Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2022/2023" (podrobno sledite navodilom!).

Opozorilo! Nekateri datumi prijavno-vpisnega postopka so v primerjavi z lanskim študijskim letom spremenjeni.
- Rok za prijavo: 1. junij 2022
- Izbirni izpit: V primeru omejitve vpisa bo izbirni izpit potekal 27. junija 2022
- Rok za izpolnjevanje vpisnih pogojev in oddajo dokazil (npr. rok, do katerega mora kandidat oddati potrdilo o diplomi, če do roka za prijavo še ni diplomiral): 9. 9. 2022

V izbirni postopek se bodo uvrstile samo pravočasno oddane prijave kandidatov (torej prijave, oddane do 1. 6. 2022), ki bodo na dan 9. september 2022 izpolnjevali vse pogoje za vpis.Informativni dnevi
Vabljeni na informativna dneva magistrskega programa Kognitivna znanost. V uvodu bo na kratko predstavljena kognitivna znanost – interdisciplinarno raziskovanje duševnosti, ki združuje nevroznanost, psihologijo, jezikoslovje, filozofijo in umetno inteligenco. Glavni del predstavitve bo namenjen skupnemu interdisciplinarnemu programu druge stopnje Kognitivna znanost, ki se izvaja v okviru Medicinske fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za računalništvo in informatiko in Pedagoške fakultete (koordinatorica študija) in je del mednarodnega programa MEi:CogSci, ki poteka na štirih evropskih univerzah.

Predavatelji in študenti kognitivne znanosti vam bodo na voljo za vprašanja povezana s študijem in področjem kognitivne znanosti.

Informativna dneva bosta potekala ob naslednjih terminih:
- 11. 5. 2022 ob 16.00 na Pedagoški fakulteti, Kardeljeva ploščad 16, predavalnica 209.
- 25. 5. 2022 ob 17.00, Vegova 4, Center za kognitivno znanost UL PeF, velika predavalnica (glej zemljevid).

Programski svet študija Kognitivna znanostPogoji za vpis
V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po prejšnjih predpisih v RS ali tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

Izbirni izpit

Potek
V primeru omejitve vpisa bo izveden izbirni izpit. Kandidati bodo vabilo k izbirnemu izpitu prejeli po elektronski pošti. Izbirni izpit bo potekal na daljavo, 27. junija 2022 ob 10.00.

Na izbirnem izpitu bosta na voljo dve esejski vprašanji, povezani z izpitno literaturo, in logično-miselni izziv. Kandidati bodo izbrali esejsko vprašanje, na katerega želijo odgovarjati (70 % ocene), in logično-miselni izziv (30 % ocene).

Izbirni izpit je sestavljen tako, da ne bo preferiral določenega disciplinarnega predznanja. Trajal bo 90 minut, dolžina eseja pa naj bo 700-1000 besed. 

Izpitna literatura
- Kahneman, D. in Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. American Psychologist, 64(6), 515–526. https://doi.org/10.1037/a0016755
- Lowry, M. in Bryant, J. (2019). Blue is in the Eye of the Beholder: A Cross-Linguistic Study on Color Perception and Memory. Journal of Psycholinguistic Research, 48(1), 163–179. https://doi.org/10.1007/s10936-018-9597-0

Ocenjevanje
Ocenjevalo se bo sposobnost argumentacije, razumevanja in povezovanja konceptov ter ustreznost jezikovnega izražanja. Izpite bo ocenila izpitna komisija, ki jo je imenoval programski svet skupnega interdisciplinarnega študijskega programa Kognitivna znanost.Nadaljnje informacije
Nekatere odgovore in dodatne informacije najdete na strani pogosta vprašanja.

Motivacijsko pismo
Kandidati za program Kognitivna znanost prijavi za vpis priložijo tudi motivacijsko pismo (kratek oris strokovne poti, razlogi za zanimanje za Kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija) s kratko biografijo in morebitno bibliografijo.

Skupno srečanje
Sredi septembra bomo vse kandidate povabili na skupno srečanje, kjer bomo podali informacije o stanju, številu prijavljenih in nadaljnjih postopkih. O datumu skupnega srečanja bomo kandidate obvestili po e-pošti.

Kontakti in vprašanja
- Če želite več informacij o študiju, se lahko o tem pogovorite osebno v sklopu informativnih dni ali na govorilnih urah Tomaja Strleta ali Urbana Kordeša (glejte http://www.pef.uni-lj.si/135.html).
- Vsa vprašanja formalne narave naslovite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete: tel. 01 5892 231, e-naslov: referat@pef.uni-lj.si.
- Z vsebinskimi vprašanji se obrnite na kognitivna@pef.uni-lj.si (če je le mogoče, obiščite informativne dni).
- Kontakt študentov kognitivne znanosti, na katere lahko naslovite tudi vprašanja glede študija (glede formalnih postopkov se obrnite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete): info.cogsci.lj@gmail.com.Cena študija
Študij je reden. Študentom, ki so končali prvostopenjski bolonjski program, študij financira država. Za ostale študente, ki imajo pridobljeno enakovredno (»stara« diploma, druga stopnja) ali višjo stopnjo izobrazbe, pa je študij plačljiv (za ceno glej Cenik šolnin UL).Vpis v višji letnik in dodatno leto
Splošen pogoj za napredovanje iz prvega v drugi letnik je pridobitev najmanj 50 kreditnih točk. Če študent ne doseže zahtevanih kreditnih točk, se lahko vpiše v višji letnik v skladu z določbami Statuta UL. Za informacije glede prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami se študent obrne na referat UL PeF.

Za vpis v dodatno leto ni posebnih pogojev glede KT. Za informacije o vpisu glej spletno stran UL PeF. Glejte tudi Statut UL in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL glede določb o prekinitvi študija in s tem povezanih morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela.

Ponovni vpis v prvi letnik
Študent lahko ponavlja letnik, če doseže vsaj polovico vseh zahtevanih kreditnih točk (30 KT).

Status študenta in morebitna podaljšanja
Vse informacije lahko pridobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=128

Vse obrazce, nadaljnja navodila, roke in informacije najdete na straneh Pedagoške fakultete oz. dobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete.Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program
Študentom se lahko v skladu s Statutom UL, Študijskim redom UL in notranjim aktom, ki ureja postopek in merila za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, priznavajo obveznosti, ki so bile opravljene v predhodnem izobraževanju doma in v tujini, kar vključuje tudi znanje, pridobljeno v neformalnem izobraževanju, obštudijske dejavnosti ter praktično usposabljanje, opravljeno doma in v tujini.

O vlogah odloča, na predlog Programskega sveta tega študijskega programa, Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF oziroma Komisija za priznavanje neformalnega izobraževanja UL PEF oziroma dekan, kadar gre za priznavanje posameznih obveznosti opravljenih v okviru mobilnosti.

Prizna se lahko največ 60 kreditnih točk znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa, pri čemer se ne more priznati: semester izmenjave (30 kreditnih točk), Magistrski seminar (5 kreditnih točk) in Magistrsko delo (25 kreditnih točk).

Pogoji za prehajanje med programi
Prehodi med programi se izvajajo v skladu z zakonom, ki ureja področje visokega šolstva, Merili za prehode med študijskimi programi in Statutom UL ter s tem študijskim programom. O vlogah odloča Komisija za podiplomski študij 2. stopnje UL PEF.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v začetni letnik tega študijskega programa. Kandidata se po opravljenem postopku priznavanja znanja in spretnosti pridobljenih pred vpisom v program, vpiše v isti ali višji letnik tega študijskega programa. Kandidat se vpiše v višji letnik programa, če mu je priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik programa.