Razpis za vpis v skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost za št. l. 2018/2019
- Podrobne informacije in opis postopka najdete tukaj, razdelek "Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2018/19" (podrobno sledite navodilom na tej povezavi).

- Rok za oddajo prijave je 05. 09. 2018.
- Po pošti pa mora kandidat UL PEF priporočeno poslati zahtevana dokazila največ pet dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ, to je najkasneje do 10. 09. 2018 (to pomeni tudi, da se kandidat, ki prvostopenjski študij zaključi kasneje, na študij ne more več vpisati).
- Za ostale roke glej zgornjo povezavo.Informativni dnevi
- 6. 6. 2018 ob 16:30 v veliki predavalnici na Vegovi 4 v prostorih Pedagoške fakultete (vhod z dvorišča za stavbo; glej zemljevid).
- 13. 6. 2018 ob 17.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16
- 5. 7. 2018 ob 16.00, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16Pogoji za vpis
V magistrski študijski program Kognitivna znanost se lahko vpiše, kdor je končal: študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z vseh strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini.

Merila in postopek za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa
Predvideno število vpisnih mest je 27 za redni študij (gre za mesta za Slovence in tujce).
V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
- uspeh na izbirnem izpitu (50 %),
- povprečno oceno na prvostopenjskem oz. dodiplomskem študijskem programu (50 %).

Način izvedbe izbirnega izpita določi programski svet študija Kognitivna znanost. Potek izpita, kriteriji ocenjevanja in literatura se objavijo na spletni strani fakultete koordinatorke najkasneje dva meseca pred zaključkom prijavnega roka.

Povprečna ocena se izračuna kot povprečje vseh ocen predmetov iz predmetnika prvostopenjskega oz. dodiplomskega študijskega programa (kot predmet se štejejo tudi diploma, diplomski izpit, zaključno delo itd.).

Izbirni izpit
Potek
V primeru omejitve vpisa bo izveden izbirni izpit. Potekal bo 17. 9. 2018 ob 10:00 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113 (učilnica PR05; po potrebi tudi PR06). Kandidati bodo vabilo k izbirnemu izpitu prejeli po elektronski pošti.

Na izbirnem izpitu bosta na voljo dve esejski vprašanji, povezani z izpitno literaturo. Kandidati bodo odgovarjali na eno izbrano vprašanje. Izbirni izpit bo trajal 90 minut, dolžina eseja naj obsega 700-1000 besed.

Izpitna literatura
- David Chalmers: Facing Up to the Problem of Consciousness
(v prevodu »Kaj pomeni soočiti se s problemom zavesti«, Analiza, 2103, 1-2.)
- Michael Koenigs et. al.: Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements

Ocenjevanje
Ocenjevalo se bo sposobnost argumentacije, razumevanja in povezovanja konceptov ter ustreznost jezikovnega izražanja. Izpite bo ocenila izpitna komisija, ki jo je imenoval programski svet skupnega interdisciplinarnega študijskega programa Kognitivna znanost.Nadaljnje informacije
Nekatere odgovore in dodatne informacije najdete na strani pogosta vprašanja.

Motivacijsko pismo
Kandidati za program Kognitivna znanost prijavi za vpis priložijo tudi motivacijsko pismo (kratek oris strokovne poti, razlogi za zanimanje za Kognitivno znanost, smer, ki vas še posebej zanima, vaša pričakovanja od študija) s kratko biografijo in morebitno bibliografijo.

Skupno srečanje
Približno teden dni po roku za prijavo za vpis bomo vse kandidate povabili na skupno srečanje, kjer bomo podali informacije o stanju, številu prijavljenih in nadaljnjih postopkih. O datumu skupnega srečanja bomo kandidate obvestili po e-pošti.

Kontakti in vprašanja
- Vsi, ki vas zanima več o študiju, se lahko o tem pogovorite osebno na govorilnih urah izr. prof. dr. Urbana Kordeša in doc. dr. Tomaja Strleta na Pedagoški fakulteti od zadnjega tedna v avgustu do prvega tedna v juliju (vendar glejte govorilne ure za izjeme).
- Vsa vprašanja formalne narave naslovite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete: tel. 01 5892 231, e-naslov: referat@pef.uni-lj.si.
- Z vsebinskimi vprašanji pa se obrnite na kognitivna@pef.uni-lj.si (predlagamo pa, če je to mogoče, da se glede vsebinskih zadev oglasite na govorilnih urah; glej zgoraj).
- Kontakt študentov kognitivne znanosti, na katere lahko naslovite tudi vprašanja glede študija (glede formalnih postopkov se obrnite na referat za študentske zadeve Pedagoške fakultete): info.cogsci.lj@gmail.com.Cena študija
Študij je reden. Študentom, ki so končali prvostopenjski bolonjski program, študij financira država. Za ostale študente, ki imajo pridobljeno enakovredno (»stara« diploma, druga stopnja) ali višjo stopnjo izobrazbe, pa je študij plačljiv (za ceno glej Cenik šolnin UL).Vpis v višji letnik in dodatno leto
Pogoj za napredovanje v 2. letnik študija je doseženih 50 KT. Za informacije glede prošenj za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami glej Spletno stran UL PEF.

Za vpis v dodatno leto ni posebnih pogojev glede KT. Za informacije o vpisu glej Spletno stran UL PEF. Glejte tudi Statut UL in Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL glede določb o prekinitvi študija in s tem povezanih morebitnih stroškov zagovora magistrskega dela.

Ponovni vpis v prvi letnik
Za ponavljanje letnika mora študent ali študentka opraviti vsaj 50 % obveznosti oziroma 30 KT obveznosti iz letnika, ki ga ponavlja.

Status študenta in morebitna podaljšanja
Vse informacije lahko pridobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete: http://www.pef.uni-lj.si/index.php?id=128

Vse obrazce, nadaljnja navodila, roke in informacije najdete na straneh Pedagoške fakultete oz. dobite v referatu za študentske zadeve Pedagoške fakultete.Določbe o prehodih med programi

Prehodi med programi se izvajajo v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur.l. št. 95/2010) (v nadaljevanju: Merila) in Aktom o spremembi Meril za prehode med študijskimi programi (Ur. l. št.: 17/11).
Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v prvem študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na drugem študijskem programu. Prehodi so možni med študijskimi programi iste stopnje (4. člen Meril) oziroma v skladu s 6. členom Meril med študijskimi programi:
1. ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc in
2. med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študent lahko prehaja v skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost tudi iz univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Pri prehodih se lahko priznavajo:
- primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
- neformalno pridobljena primerljiva znanja.
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokazili. O priznavanju neformalnih znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom, odloča Senat fakultete koordinatorke na predlog programskega sveta in na podlagi pisne vloge študenta, priloženih pisnih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje in vsebino teh znanj ter v skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti, ki ga je sprejel Senat UL na seji 29. 5. 2007, in ustreznimi merili za priznavanje fakultete koordinatorke. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v drugem študijskem programu (8. člen Meril).
Študent se lahko vključi v višji letnik študijskega programa v katerega prehaja, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis oziroma napredovanje v višji letnik tega študijskega programa (9. člen Meril).

Poleg vseh navedenih pogojev za prehode mora študent izpolnjevati še pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehaja.

Prošnje kandidatov za prehod na skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost bo individualno obravnaval programski svet študija, skladno z Merili za prehode med študijskimi programi, pravili fakultete koordinatorke in Statutom Univerze v Ljubljani.