NEKAJ NESTANDARNIZIRANIH TESTOV ZNANJA IZ FIZIKE

  Ob zaključku prenove pouka fizike v takratnem 7. in 8. razredu osemletne osnovne šole, je pokojni prof. dr. Janez FERBAR s sodelavci v letu 1977 pripravil tudi revizijske nestandarizirane teste znanja ob koncu 1. in 2. semestra 7. in 8. razreda, naslednje leto pa tudi tematska testa znanja "električno delo in napetost" in "elktrični upor", ki jih je izdal takratni Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani. Dodal sem še nekaj svojih nalog in vprašanj.

  ® Spletna stran je namenjena le za vašo uporabo.©

7. RAZRED

Nekaj vprašanj o svetlobi:

Naštej nekaj svetil!
Kakšna je razlika med svetilom in osvetljenim telesom?
Kaj je potrebno, da predmet vidimo?
Kako se širi svetloba?
Iz česa je sestavljena bela svetloba?
Kako hitro potuje svetloba?
Kaj nosi s seboj svetloba?
Kako se odbija svetloba na ravnem zrcalu?
Kakšna je slika, ki jo vidimo v ravnem zrcalu?
Kako z načrtovanjem dobimo sliko predmeta v ravnem zrcalu?
Kako se lomi svetloba na meji dveh sredstev?
Kako gre svetloba skozi snov z vzporednima mejnima ploskvama?
Kako gre svetloba skozi optično prizmo?
Katere vrste leč poznaš?
Kaj je gorišče leče?
Kaj je goriščna razdalja leče?
Kakšno sliko predmeta lahko dobimo z zbiralno lečo?
Kaj je povečava leče?
Kakšno sliko lahko dobimo z razpršilno lečo?
Kako vidimo predmet z očesom?
Kateri sta pogosti napaki očesa? (Kako ju popravljamo?)

---------------------------------------------------------

Ime in priimek: ................................

Razred in oddelek: ..........................

Datum: ...........................................

                        Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 7. razred

                                        Svetloba             A

1. Dopolni skico in napiši od zgoraj navzdol po vrsti, katere spektralne barve dobimo na zaslonu po razklonu curka bele svetlobe na prizmi!

    prizmaA.jpg (5349 bytes)

2. Dopolni skico na kateri pada žarek na ravno zrcalo, s šestilom in ravnilom in napiši kako!

    zrcaloA.jpg (4796 bytes)

3. Z ravnilom nariši, kako vidimo sliko predmeta AB v ravnem zrcalu!

    SlikaVZrcaluA.jpg (5620 bytes)

4. Z ravnilom dopolni skico in napiši, kako se lomi žarek pri prehodu iz zraka v steklo!

    LomA.jpg (5144 bytes)

5. Kdaj (kje mora biti predmet in kje leča) in kakšno sliko lahko dobimo z zbiralno lečo?
    (pravo - navidezno, pokončno - obrnjeno, povečano - pomanjšano)

---------------------------------------------------------

Ime in priimek: ................................

Razred in oddelek: ..........................

Datum: ...........................................

                        Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 7. razred

                                        Svetloba             B

1. Z ravnilom dopolni skico in napiši od zgoraj navzdol, katere osnovne spektralne barve dobimo na zaslonu po razklonu curka bele svetlobe na prizmi!

    prizmaB.jpg (5758 bytes)

2. Dopolni skico na kateri pada svetlobni žarek na ravno zrcalo s šestilom in ravnilom in napiši kako!

    zrcaloB.jpg (6173 bytes)

3. Z ravnilom nariši, kako vidimo sliko predmeta AB v ravnem zrcalu!

    SlikaVZrcaluB.jpg (7650 bytes)

4. Z ravnilom dopolni skico in napiši, kako se lomi svetlobni žarek iz stekla v zrak!

    LomB.jpg (8721 bytes)

5. Napiši kaj je povečava leče in kdaj je slika predmeta povečana (pomanjšana)! (Kje mora biti leča in kje predmet?)

---------------------------------------------------------

1) V sončni svetlobi opazujemo rumenega metulja. Katera od navedenih trditev je pravilna?

a) Metulj je svetilo rumene barve.
b) Metulj odbija svetlobo vseh spektralnih barv, razen rumene.
c) Metulj odbija vse spektralne barve enako.
d) Metulj vpija vse spektralne barve, rumeno pa odbija.
e) Metulj vpija rumeno svetlobo, ostale barve pa odbija.

2) Posodico s črnim tušem postavimo pod luč. Katera od naštetih trditev ne drži?

a) Tuš vpija svetlobo.
b) Tušu se povečuje notranja energija.
c) Temperatura tuša se povečuje.
d) V povprečju se veča kinetična energija molekul tuša.
e) Tuš odbija vso svetlobo.

3) Točkasto svetilo opazujemo skozi lino, ki omejuje svetlobni snop. Oglej si spodnje skice!

SvetilSkozLino.bmp (293358 bytes) Katera od skic pravilno prikazuje, kam moraš postaviti oko, in kako vidiš svetilo?

a) Skica štev. 1).
b) Skica štev. 2).
e) Skica štev. 3).
c) Skica štev. 4).
d) Skica štev. 5)

4) Svetlobni žarek gre skozi stekleno prizmo in se nato odbije še od ravnega zrcala.
    Ugotovi, katera skica pravilno prikazuje pot žarka.

prizma.bmp (185886 bytes) a) Skica štev. 1).
b) Skica štev. 2).
c) Skica štev. 3)
d) Skica štev. 4)
e) Skica štev. 5).

5) Svetloba prehaja skozi stekleno polkrožno ploščo.
    Oglej si skico in ugotovi, kateri izmed petih vpadnih žarkov ustreza izstopajočemu žarku?

lom.bmp (119670 bytes) a) Žarek štev.   1)
b) Žarek štev.   2)
c) Žarek štev.   3)
d) Žarek štev.   4)
e) Žarek štev.   5).

6) Štiri sošolke so se razvrstile pred ravnim zrcalom tako, kot prikazuje skica.
    Dopolni skico tako, da boš iz nje lahko ugotovil, katere sošolke vidi v zrcalu Vida!

zrcalo.bmp (119670 bytes) d) Bojano in Cilko.
e) Samo Bojano.
a) Samo Ano.
b) Ano in Bojano.
c) Ano, Bojano in Cilko.

7) Ena izmed naslednjih trditev ki govore o zbiralni leči, je pravilna. Poišči jo!

a) Zbiralna leča daje pokončne in prave slike.
b) Zbiralna. leča daje obrnjene in prave slike.
c) Predmet in slika predmeta ležita vselej simetrično glede na lečo.
c) Slika, ki jo da zbiralna leča, je vselej v njeni goriščni ravnini.
c) Slika, ki jo da zbiralna leča, nastane tako, da leča zbere vse svetlobne curke, ki se odbijajo od nje.

8) S pomočjo ravnega zrcala opazujemo kroglico. Katera od skic je pravilna?

SlikaKroglice.bmp (185886 bytes) a) Skica štev. 1).
b) Skica štev. 2)
c) Skica štev. 3)
d) Skica štev. 4 )
e) Skica štev. 5)

9) Z lečo preslikamo predmet na zaslon. Tik pred lečo postavimo zaslonko. Katera od štirih skiciranih zaslonk spremeni lego in velikost slike?

zaslonka.bmp (122930 bytes) a) Zaslonka štev. 1).
b) Zaslonka štev. 3).
b) Zaslonka štev. 2).
d) Zaslonka štev. 4).
e) Nobena od skiciranih zaslonk ne spremeni slike.

10) Kateri od naslednjih izrazov pomeni nek značilen odmik nihala od mirovne lege?

a) Nihajni čas.
b) Frekvenca.
c) Obhodni čas.
d) Amplituda.
e) Nihaj.

11) Valovna dolžina valovanja pomeni isto kakor:

a) amplituda valovanja,
b) razdalja med sosednjima dolinama,
c) odmik iz mirovne lege,
d) nihajni čas,
e) frekvenca valovanja.

---------------------------------------------------------

Priimek in ime: ..............................
Razred in oddelek: ........................
Datum: .........................................            

                Niz nalog za preizkus znanja iz nihanja in valovanja      A

1. Nariši in poimenuj sile, ki delujejo na utež obešeno na vzmet!
    (Nihalo je v skrajni spodnji legi)

    Kakšno obliko energije ima nihalo, ko gre skozi mirovno lego?

NihaloVzmetA.jpg (2663 bytes)

2. Od česa in kako je odvisen nihajni čas nitnega nihala? (Od česa ni?)

3. Nariši položaj nitnega nihala po 1/4, 1/2 in 3/4 nihaja!
    Nihalo je na začetku v skrajni desni legi.

    NitnoNihaloA.jpg (3299 bytes)

4. Iz slike nihanja razberi:
    - kolikšen je nihajni čas nihala

    - kolikšen je odmik nihala po 1/4, 1/2 in 3/4 nihaja

    - kolikšen je odmik nihala po 0,5 s ; 1 s ; 1,5 s in 2 sekundah od mirovne lege

SlikaNihanjaA.jpg (10327 bytes)

5. Na spodnjo os nariši položaj vrvi po 1/2 nihaja!

ValovanjeA.jpg (9576 bytes)

        Kolikšna je valovna dolžina?

6. Kako nihajo delci sredstva po katerem se širi prečno valovanje, na primer po vrvi?

    Napiši še kakšen podoben primer valovanja!

------------------------------------------------------------

                Niz nalog za preizkus znanja iz nihanja in valovanja      B

1. Nariši in poimenuj sile, ki delujejo na utež obešeno na vrvici!
    Nihalo je v skrajni (desni) legi.
    Kakšno obliko energije ima nihalo, ko doseže skrajno lego?

    NitnoNihaloB.jpg (1807 bytes)

2. Od česa in kako je odvisen nihajni čas vzmetnega nihala? (Od česa ni?)

3. Nariši položaj vzmetnega nihala po 1/4, 1/2 in 3/4 nihaja!
    Nihalo je na začetku v skrajni spodnji legi.

    VzmetnoNihaloB.jpg (4106 bytes)

4. Iz slike nihanja razberi:
    - kolikšen je nihajni čas nihala

    - kolikšen je odmik nihala po 1/4, 1/2 in 3/4 nihaja

    - kolikšen je odmik nihala od mirovne lege po 1 s ; 1,5 s in po 2 sekundah

    SlikaNihanjaB.jpg (7368 bytes)

5. Na spodnjo os nariši položaj vrvi po 1/4 nihaja!
    Kolikšna je valovna dolžina?

    ValovanjeB.jpg (7384 bytes)

6. Kako nihajo delci sredstva po katerem se širi vzdolžno valovanje, na primer po vzmeti?
    Napiši še kak podoben primer valovanja!

    ---------------------------------------------------------

8. RAZRED

Nekaj vprašanj iz fizike za 8. razred:

 1. Naštej nekaj količin!
 2. Kaj ugotavljamo pri merjenju količin?
 3. Kaj potrebujemo za merjenje količin?
 4. Kaj je absolutna napaka?
 5. Kaj je relativna napaka?
 6. Kako računamo pri fiziki z enotami?
 7. Kako zapišemo računski rezultat pri fiziki?
 8. Kaj pomenijo desetiške predpone mega, kilo, mili, mikro?
 9. Kako so se dogovorili glede osnovne enote za merjenje časa?
 10. S katerimi pripravami merimo čas?
 11. Kako so se dogovorili glede izbire osnovne enote za merjenje dolžine?
 12. S katerimi pripravami merimo dolžino?
 13. Kako so se dogovorili za osnovno enoto za merjenje mase?
 14. Kako merimo maso z navadno enakoročno tehtnico?
 15. Povej zakon o ohranitvi mase!
 16. Kakšna je oznaka in enota za merjenje površine?
 17. Opiši načine merjenja površin!
 18. Kakšna je oznaka in enota za merjenje prostornine?
 19. Opiši načine in priprave za merjenje prostornine!

Nekaj vprašanj o silah:

Katerim spremembam je vzrok sila?
Kje imajo sile vzrok (izvir)?
Ob primeru povej, kaj je opazovano telo (sistem) in kaj telo iz okolice?
Naštej nekaj primerov sil, ki delujejo ob dotiku dveh teles!
Naštej nekaj primerov sil, ki delujejo na daleč!
Kako imenujemo prostor, v katerem delujejo sile na daleč?
Katera telesa so prožna?
Naštej nekaj prožnih snovi!
Katera telesa so neprožna?
Naštej nekaj neprožnih snovi!
Kdaj sta dve sili enaki?
Kdaj sta dve sili nasprotno enaki?
Kdaj so sile v ravnovesju?
Kdaj je telo v ravnovesju?
Kako seštevamo vzporedne sile?
Katere sile so komponente, kaj je rezultanta?
Kaj je vzrok sili teže?
Kako se lahko sila teže spreminja?
Kako so se dogovorili glede enote za merjenje sile?
Naštej razlike med maso in težo?
S katero pripravo in kako merimo sile?
Kako smo umerili vzmetno tehtnico ali dinamometer?
Kdaj velja Hookov zakon?
Kako rišemo sile?
Katere količine imenujemo vektorje?
Kako sestavljamo nevzporedne sile?
Sestavi dve sili z danim vmesnim kotom!
Razstavi dano silo, če sta dani smeri obeh komponent!
Razstavi silo teže na klancu na statično in dinamično komponento!
Kaj pravi zakon o vzajemnem učinku (tretji Newtonov zakon)?
Naštej nekaj vrst sil!
Od česa je odvisna sila trenja (od česa ni?)
Od česa je odvisen upor sredstva?
Kako izračunamo gostoto?
Kakšno enoto pri tem dobimo?
Katero telo je homogeno?
Naštej nekaj primerov nehomogenih snovi!
Kako izračunamo specifično težo?
Kakšno enoto dobimo pri tem?

Nekaj vprašanj o tlaku:

 1. Kdaj in kje nastane tlak?
 2. Od česa in kako je odvisen tlak?
 3. Kako izračunamo tlak, če poznamo silo in ploskev?
 4. S katerima enotama merimo tlak?
 5. Kako se razširja tlak po trdnih telesih in kako po tekočinah?
 6. Kakšne razlike poznaš med kapljevinami in plini?
 7. Kako delujejo sile na ploskve (stene posode) zaradi tlaka v tekočinah?
 8. Opiši delovanje hidravlične naprave (npr. hidravlična dvigala, stiskalnice, zavore)(Pascalov zakon)
 9. Kaj je hidrostatični tlak? Kaj je vzrok hidrostatičnemu tlaku?
 10. Od česa in kako je odvisen hidrostatični tlak (od česa ni?)
 11. Izračunaj hidrostatični tlak v dani globini z dano specifično težo tekočine?
 12. S čim merimo tlak plinov v zaprti posodi?
 13. Zakaj in kako se lahko zračni tlak spreminja?
 14. Kolikšen je "normalni" zračni tlak?
 15. S čim merimo zračni tlak?
 16. Kaj je vzrok zračnemu tlaku?
 17. Zakaj se nam zdijo v tekočino potopljena telesa navidezno lažja?
 18. Kaj je vzrok vzgonu?
 19. Kolikšna je sila vzgona? (Arhimedov zakon)
 20. Kdaj telo plava?
 21. Kaj je areometer, kaj z njim merimo in kako deluje?
 22. Kako izračunamo prostorninski tok, kakšno enoto pri tem dobimo?
 23. Kaj nam pove prostorninski tok, na primer 12 m3/s?
 24. Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po koritih?
 25. Zakaj teče tekočina navzdol?
 26. Kaj je potrebno za pretakanje tekočin po ceveh (navzgor)?
 27. Od česa in kako je odvisen tlak plina v zaprti posodi?

Nekaj vprašanj o delu in energiji:

 1. Kdaj delamo v fizikalnem smislu?
 2. Kako so se dogovorili, kako bomo izračunali delo?
 3. Kakšni sta oznaka in enota za delo?
 4. Kakšna je zveza med delom in energijo?
 5. Katero telo ima energijo? Za kaj potrebujemo energijo?
 6. Katere oblike energije poznaš?
 7. Kdaj ima telo kinetično energijo
 8. Od česa je odvisna kinetična energija?
 9. Kaj pravi izrek o kinetični energiji?
 10. Kdaj ima telo potencialno energijo?
 11. Od česa in kako je odvisna potencialna energija?
 12. Kaj pravi izrek o potencialni energiji?
 13. Naštej nekaj preprostih orodij in povej kako z njimi delamo!
 14. Kaj pravi "zlato" pravilo mehanike o delu z orodjem?
 15. Katera telesa in kdaj imajo prožnostno energijo?
 16. Po čem lahko zaznamo spremembo notranje energije telesa?
 17. Povej nekaj primerov energijskih pretvorb!
 18. Kaj pravi zakon o ohranitvi energije?
 19. Kako lahko telesu spremenimo energijo?
 20. Kako lahko telesa med seboj izmenjujejo energijo?
 21. Kaj se lahko zgodi s telesom, če ga segrevamo (ohlajamo)?
 22. Katere vrste termometrov poznaš in kako delujejo?
 23. Kako je Celzius umeril termometer?
 24. Kakšne so oznaka, enota in priprava za merjenje temperature?

Nekaj vprašanj o molekularni sliki snovi:

Kateri so kemijsko najmanjši delci snovi?
Iz česa so sestavljene molekule?
Kako si predstavljamo zgradbo atoma?
Približno kolikšen je premer molekule in kolikšna je njegova masa?
Kaj je to difuzija?
Kako si predstavljamo zgradbo trdnih snovi, kapljevin in plinov?
Kakšne so razdalje med molekulami v trdnih snoveh, kapljevinah, ter kakšne so v plinih?
Kako lahko spremenimo kinetične energije molekul?
Kaj je posledica sprememb kinetičnih energij molekul?
Kaj je posledica trkov molekul plina?
Kako lahko spremenimo tlak plina?

Nekaj vprašanj o toploti:

 1. Po čem (kako) lahko zaznamo spremembo notranje energije telesa?
 2. Kako lahko segrevamo telesa z delom (primeri)?
 3. Kako lahko segrevamo telesa s toploto (primeri)?
 4. Kakšna je oznaka in enota za toploto?
 5. Kdaj prehaja toplota z enega telesa na drugo?
 6. Kolikšna je pri tem sprememba notranje energije enega in drugega telesa?
 7. Koliko J toplote je potrebno, da segrejemo 1 kg vode za 1 stopinjo? Kako še drugače imenujemo to (množino) toplote?
 8. Ali se vse snovi enako segrevajo?
 9. Kako izračunamo koliko toplote je potrebno, da segrejemo dano maso snovi za določeno število stopinj?
 10. Kaj je kalorimeter?
 11. Kaj pravi zakon o ohranitvi energije?
 12. Kaj je energijski zakon?
 13. Kako imenujemo prehod iz trdnega v kapljevinasto agregatno stanje?
 14. Kako imenujemo temperaturo pri kateri preide snov iz trdnega v kapljevinasto agregatno stanje?
 15. Kako imenujemo toploto, ki je potrebna, da se stali 1 kg snovi?
 16. Za koliko se spremeni notranja energija snovi pri taljenju?
 17. Kako imenujemo prehod iz kapljevine v plinasto agregatno stanje?
 18. Kako imenujemo temperaturo, pri kateri preide snov iz kapljevine v plin?
 19. Kako imenujemo toploto, ki je potrebna za izparitev 1 kg kapljevine?
 20. Za koliko se spremeni notranja energija snovi pri izparevanju?
 21. Kako imenujemo prehod iz plinastega agregatnega stanja v kapljevino?
 22. Pri kateri temperaturi preide snov iz plinastega agregatnega stanja v kapljevino?
 23. Kaj je potrebno za to, da plin preide v kapljevino?
 24. Kako imenujemo prehod iz kapljevine v trdno snov?
 25. Pri kateri temperaturi preide kapljevina v trdno agregatno stanje?
 26. Kaj je potrebno za prehod iz kapljevine v trdno agregatno stanje?
 27. Kako lahko spremenimo temperaturo tališča in še zlasti vrelišča?
 28. Opiši izhlapevanje in kondenzacijo!
 29. Opiši destilacijo z energijskega stališča!
 30. Kaj je sublimacija?
 31. Od česa vse je odvisna sprememba notranje energije?
 32. Kaj je kurilna vrednost goriv (povej kak primer)?
 33. Kaj je hranilna vrednost hrane (navedi nekaj hranilnih vrednosti živil)?
 34. Kako deluje toplotni stroj?
 35. Kdo, kdaj in kje je izumil prvi uporabni toplotni stroj?
 36. Kaj je bila posledica izuma toplotnega stroja?
 37. Naštej in opiši delovanje nekaterih motorjev z notranjim izgorevanjem!

-----------------------------------------------------

Ime in priimek: ...................................................

Razred in oddelek: .............................................

Datum: ...............................................................

                                 Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred

            Obkroži črko pred pravilnim odgovorom!          A

1) Na enem in istem prostoru ne moreta biti hkrati dve telesi.

    A  To je naravni zakon

    B  Ta zakon so si izmislili ljudje

2) Če ilovnato kepo povaljam v klobaso, se ji pri tem NE spremeni

    A  Masa in površina

    B  Prostornina in masa

    C  Površina in prostornina

3) Kdaj pokaže tehtnica več?

    A  Če stojim na njej s smučkami na rami

    B  Če stojim na njej s smučkami pripetimi na čevljih

    C  V obeh primerih enako

4) Na obeh straneh enakoročne tehtnice imam enako maso (množino) gline tako, da je tehtnica v ravnovesju.
    Na katero stran se bo tehtnica nagnila, če en kos gline razdelim na več manjših kroglic?

    A  Na tisto stran, kjer je glina v enem kosu

    B  Na tisto stran, kjer je glina v kroglicah

    C  Tehtnica bo še vedno ostala v ravnovesju

5) Koliko m3 mešanice dobimo iz 4 m3 peska in 3 m3 mivke?

    A  Manj kot 7 m3

    B  Več kot 7 m3

    C  7 m3  

   Kolikšna je masa mešanice?

    A  Manjša od vsote mas peska in mivke

    B  Večja od vsote mas peska in mivke

    C  Enaka vsoti mas peska in mivke

6) Kaj smo izmerili bolj natančno?

    A  Svojo višino 150 cm na 2 cm natančno

    B  Svojo težo 50 kg na 1 kg natančno

    Računi:

    Absolutna napaka:

    Relativna napaka:

7) Zapiši s potenco števila 10 in s predpono:

    0,000 001 s = 10    s =

8)  Kako so se dogovorili, kako dolg naj bo 1 m?

 

9) Kaj ugotavljamo pri merjenju količin?

 

10) Naštej tri osnovne in dve izpeljani količini in njihove enote (dopolni preglednico)

KOLIČINA

oznaka

OSNOVNA ENOTA

oznaka

     

m

   

kilogram

 
 

t

   

površina

     
   

kubični meter

 

----------------------------------

Ime in priimek :

Razred in oddelek:

            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred                     B

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom !

1) Vozila morajo voziti po desni strani vozišča.

    A  To je naravni zakon

    B  Ta zakon so si izmislili ljudje

2) Če vodo prelijem iz steklenice v posodo s suho mivko, se prostornina vode pri tem:

    A  Poveča

    B  Zmanjša

    C  Ne spremeni

3) Kdaj pokaže tehtnica več?

A  Če stojimo na njej na obeh nogah

B  Če stojimo na njej na eni nogi

C  V obeh primerih enako

4) Na katero stran se bo nagnila tehtnica, če en kos plastelina razdelimo na majhne kroglice?

A  Na tisto stran, kjer je plastelin v kroglicah

B Na tisto stran, kjer je plastelin v enem kosu

C Tehtnica bo še vedno v ravnovesju

5) Koliko dl mešanice dobimo iz 2 dl fižola in 3 dl sladkorja?

A  Več kot 5 dl

B  Manj kot 5 dl

C  5 dl

        Kolikšna je masa mešanice?

A   Večja od vsote mas fižola in sladkorja

B   Manjša od vsote mas fižola in sladkorja

C   Enaka vsoti mas fižola in sladkorja

6) Naštej tri osnovne in dve izpeljani količini in njihove enote (dopolni preglednico)

KOLIČINA

oznaka količine

OSNOVNA ENOTA

oznaka osnovne enote

dolžina

     
 

m

   
   

sekunda

 
     

m2

   

kubični meter

 

7) Kaj potrebujemo za merjenje količin?

 

8) Zapiši s potenco števila 10 in s predpono!

1 000 000 m = 10    m =

9) Kako so se dogovorili, kolikšna množina snovi naj bo 1 kg?

 

10) Kaj smo izmerili bolj natančno?

Trajanje šolske ure na 1 minuto natančno

6 m dolgo učilnico na 3 cm natančno

Računi:

Absolutna napaka:

Relativna napaka:

----------------------------

Ime in priimek:

Razred in oddelek:

Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred     A

                O SILAH

1) Katerim spremembam je vzrok sila?

2) Telo, ki pod vplivom zunanje sile spremeni svojo obliko, ko pa sila preneha delovati se ne povrne v prvotno obliko imenujemo:

3) Na vrvici je obešena utež.

Nariši in poimenuj vse sile, ki delujejo na utež:

Kakšni sta ti sili?

Zakaj (utemelji odgovor):

ObesenaUtez.gif (1126 bytes)

4) Katero silo čutim, če s palcem pritisnem ob mizo:

Zakaj (utemelji odgovor):

5) Fant z maso 60 kg stopi na (kopalniško) tehtnico. Nad glavo drži mizo z maso 20 kg. V kvadratke ob slikah zapiši koliko newtonov kaže vsaka posamezna tehtnica
Na3Tehtnicah.jpg (5263 bytes)NaTehtnicah.jpg (2690 bytes)Na4tehtnicah.jpg (3918 bytes)

6) Utež 0,2 kg raztegne prožno vzmet za 4 cm.

Kolikšen raztezek povzroči sila 3 N? ...................cm.

Kolikšna je sila, ki povzroči raztezek 10 cm?  ........N

7) Sliko z maso 2 kg obesimo na tri načine. Pod vsak primer zapiši s približno kolikšno silo je napeta posamezna vrvica!

slike.gif (1850 bytes)

8) Nariši vse sile, ki delujejo na telo, ki miruje na klancu!

    SileNaKlancuA.gif (1473 bytes)

9) Nariši rezultanto sil  F1 = 3 N in  F2 = 6 N  z vmesnim kotom a = 120° in skupnim prijemališčem (izhodiščem)!

10) S kolikšno silo mora vlečnica vleči smučarja z maso 50 kg po klancu a = 30°  navzgor? (trenje zanemari)

                                                                        smucar.jpg (3757 bytes)

11) Gostota mešanice peska in mivke je

    A  manj ša kot gostota peska

    B  enaka gostoti peska

    C  večja od gostote peska

12) Katera snov ima večjo gostoto?

    A  Drobcena svinčena kroglica

    B  Velika lesena klada

    C  Gostoti obeh snovi ni mogoče primerjati

l3) Poprečna gostota trdo kuhanega jajca je

    A  večja kot gostota surovega jajca

    B  manjša od gostote surovega jajca

    C  enaka gostoti surovega jajca

l4) Izračunaj (približno) gostoto telesa, ki ima prostornino 20 dm3 in maso 5,012 kg !

----------------------------

Ime in priimek:

Razred, oddelek in datum:

                                    Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred             B

O SILAH

1) Kdaj sta dve sili enaki?

2) Telo, ki pod uplivom zunanje sile spremeni svojo obliko, ko pa sila preneha delovati se povrne v prvotno obliko imenujemo:

3)  Na mizi je utež.

Nariši in poimenuj vse sile, ki delujejo na utež:

Kakšni sta ti dve sili?

Zakaj (utemelji odgovor):

UtezNaMizi.gif (1205 bytes)

4) Katero silo čutim, če vlečem žebelj (iz stene)? ..............

    Zakaj (utemelji odgovor): .............................................

 

5) Utež z maso 0,4 kg , ki jo obesim na prožno vzmet, jo raztegne za 8 cm.

Kolikšen raztezek povzroči na tej vzmeti sila 2 N? .............. cm

Kolikšna je sila, ki povzroči raztezek 6 cm? ..........................N

6) Fant z maso 40 kg se obeša po vrveh.

V kvadratke ob skicah zapiši koliko newtonov so sile v posameznih vrveh!

Po3Vrveh.jpg (7650 bytes)

Po2vrveh.jpg (5469 bytes)NaSkripcu.jpg (5664 bytes)NaSkripcu2.jpg (4334 bytes)

7) Nariši vse sile, ki delujejo na telo, ki miruje na klancu!

    SileNaKlancuB.gif (1482 bytes)

8) S kolikšno silo moramo potiskati sod z maso 80 kg po klancu a = 30 ° navzgor ? (Trenje zanemari)
SodNaKlancu.gif (1356 bytes)
9) Nariši rezultatnto sil F1 = 4 N in F2 = 2 N s skupnim prijemališčem in vmesnim kotom  a = 120°!

10) Izračunaj (približno) gostoto telesa z maso 12 kg in prostornino 6,023 dm3!

 

11) Povprečna gostota surovega jajca je

    A  manjša od gostote trdo kuhanega jajca

    B  enaka gostoti trdo kuhanega jajca

    C  večja kot gostota trdo kuhanega jajca

12) Gostota mešanice mivke in peska je

    A  večja kot gostota mivke

    B  manjša od gostote mivke

    C  enaka gostoti mivke

13) Katera snov ima manjšo gostoto?

    A  Velik plutovinast zamašek

    B  Drobcena kapljica živega srebra

    C  Obe snovi imata enako gostoto

--------------------------------------------

Ime in priimek:

Razred, oddelek in datum:

            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred         A

                                    O SILAH

1) Med naslednjimi telesi podčrtaj neprožna telesa:

    kos gline, elastika, jeklena vzmet, plastelin, krompir, žogica za tenis

2) Kolikšna je teža 2,5 kg uteži? .................N

3) Če na vzmet obesimo 150-gramsko utež, se raztegne za 2 cm

    Za koliko se raztegne vzmet, če jo obremenimo s silo 4,5 N? ............... cm

    S kolikšno silo smo obremenili vzmet, če se je raztegnila za 4cm? ......... N

4) Kako se lahko sila teže spreminja?

 

5) Kako imenujemo prostor v katerem delujejo sile na daleč?

    Naštej nekaj primerov:

6)  Deček vleče voziček s silo 40 N.
     Kolikšna je sila trenja, če se voziček giblje enakomerno?

     Zakaj ? (Utemelji odgovor)

7) Risalnemu žebljičku, ki je na mizi, približamo magnet.

Sila magneta na žebljiček je 5 N.

Kolikšna je sila žebljička na magnet? .....................N

Zakaj? (Utemelji odgovor!)

8) Gumici frače delujeta s silama po 30 N na kamen.
    Kot med njima a = 450.
    Kolikšna je rezultanta teh dveh sil na kamen?
    Nalogo reši z risanjem (10 N – 1cm)

      fraca.gif (4684 bytes)   

9) S kolikšno silo moramo potiskati telo z maso 60 kg po klancu a = 300? (trenje zanemari)
    Nalogo reši z risanjem (100 N-1cm)

10) Od česa je odvisno trenje, od česa ni?

 

11) Izračunaj (približno) gostoto telesa z maso 2 kg in prostornino 4,013 dm3!

 ---------------------------------------------

Ime in priimek :

Razred in oddelek

            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred          B

O SILAH

1) Med naslednjimi predmeti podčrtaj prožna!

kos gline, elastika, jeklena vzmet, plastelin, krompir, žogica za tenis

2) Kolikšna je teža 250 g uteži? ...........................N

3) Če na vzmet obesimo 1,5 kg se raztegne za 3 cm.

    S kolikšno silo smo obremenili vzmet, če se je raztegnila za 6 cm? .....................N

    Za koliko se raztegne vzmet, če jo obremenimo s silo 45 N? ...........................cm

4) Kako se lahko spreminja sila teže?

 

5) Katere vrste sil ob dotiku poznaš? (glede na porazdelitev sile):

   Naštej nekaj primerov ploskovno porazdeljenih sil:

6) Leseno klado vlečemo enakomerno s silo 5 N.

    Kolikšna je sila trenja? .....................N

    Zakaj (Utemelji odgovor) ..........................................

7) Žeblju na mizi približam magnet.
    Sila magneta na žebelj je 4 N.

    Kolikšna je sila žeblja na magnet? ....................N

    Zakaj? (Utemelji odgovor!) .......................................

8) Nariši rezultanto sil F1 = 5 N in F2 = 7 N,
    če je kot med njima
a = 120° in imata skupno prijemališče (izhodišče)!

9) Kolikšna je sila trenja (lepenja), če lesena klada z maso 8 kg miruje na klancu a = 300 ?
    Nalogo reši z risanjem (10 N ... 1 cm)!

10) Od česa je odvisen upor sredstva ?

 

11) Izračunaj (približno) gostoto telesa s prostornino 6,013 dm3 in maso 18 kg.

------------------------

Ime in priimek:

Razred, oddelek in datum:

                         NIZ NALOG ZA PREIZKUS ZNANJA IZ FIZIKE ZA 8. razred        A

                                                                        TLAK

1. Kolikšen je tlak ob 3 m2 veliki ploskvi na katero pritiska sila 6000 N?

 

2. Tlak pod nami bo največji, če smo

  A  na smučkah

  B  v čevljih

  C  bosi

  D  na drsalkah

3. Opeko polagamo na različne načine.
    V katerem primeru je tlak ob spodnji ploskvi najmanjši

  A v primeru a

  B v primeru b

  C v primeru c

  D v vseh primerih enako, saj je povsod teža opeke enaka

opeke.gif (1413 bytes)

4. Med dva prsta stisneš žebelj.

Sili na enem in drugem koncu žeblja sta

  A enaki

  B različni

Tlaka ob enem in drugem prstu sta

  A enaka

  B različna

zebelMedPrsti.jpg (2710 bytes)

5. Če se usedeš na kolo, se tlak v zračnicah

      A poveča

      B zmanjša

      C ne spremeni

    Zato se gumi

      A  malo posedeta, ker se s tem poveča ploskev

      B  ostaneta enake oblike, saj mora ploskev ostati enako velika

6. S Pascalovim zakonom o razširjanju tlaka v tekočinah si lahko pojasnimo delovanje

      A areometra

      B kartezijskega plavača

      C hidravličnega dvigala

      D manometra

7. Tlak plina v zaprti posodi se poveča,

   A če povečam prostornino

   B če zmanjšam prostornino

   C z ohlajanjem

   D z odvzemanjem plina

8. Kolikšen je hidrostatični tlak 3 m pod vodno gladino?

 

9. Hidrostatični tlak je odvisen od

   A  prostornine kapljevine in globine

   B  oblike posode in specifiene teže kapljevine

   C  globine in oblike posode

   D  specifiene teže kapljevine in globine

10. V treh različnih posodah imamo slano vodo, vodo in olje natočeno do iste višine.
      Najmanjši tlak je ob dnu posode

  A  s slano vodo

  B  z vodo

  C  z oljem

  D v vseh treh posodah je enak hidrostatični tlak,
      saj je v vseh enaka globina.

 TriPosode.gif (1566 bytes)

11. Ob dnu 1 m široke  in 1 m dolge posode v katero smo natočili 10 cm visoko vode, je tlak

  A  manjši

  B  enak

  C  večji

    kot ob dnu 10 cm visoke epruvete polne vode

l2. V posodi z mlekom se po daljšem času na vrhu nabere smetana.
     Zato se bo tlak ob dnu posode

  A  zmanjšal

  B  ostal nespremenjen

  C  povečal

13. Če barometer kaže, da zračni tlak raste, lahko po tem sklepamo,

  A  da se ozračje ohlaja

  B  da se z barometrom dvigamo

  C  da je v zraku vedno več vodnih hlapov

  D da je v zraku vedno manj vodnih hlapov

14. V posodo v obliki črke U smo v levi del natočili ene vrste kapljevino v desni del posode pa drugo kapljevino

      A  v obeh krakih posode je enak hidrostatični tlak

      B  v desnem kraku je manjši hidrostatični tlak

      C  v levem kraku je manjši hidrostatični tlak

    Kapljevina v levem delu posode je

      A  kapljevina z manjšo gostoto

      B   kapljevina z večjo gostoto

      C   kapljevina z enako gostoto kot v desnem delu posode

   Ucev.gif (1719 bytes)

15. Vzgon je sila, ki ima smer

  A  navpično navzgor

  B  navpično navzdol

  C  vodoravno

  D  je odvisna od lege (globine) potopljenega telesa

16. Barbara tišči prazno in zaprto (zamašeno) steklenico pod vodo.
      Nariši vse sile, ki delujejo na steklenico.

steklenica.gif (1433 bytes) Sila Barbare na steklenico je po velikosti enaka

A  razliki med težo steklenice in težo zraka v njej

B  razliki med težo steklenice in vzgonom

C  teži izpodrinjene vode

D  vzgonu

17. Telo s prostornino 3 dm3 tehta v zraku 50 N.
      Koliko tehta potopljeno v vodo ?

  A  80 N

  B  50 N

  C  30 N

  D  20 N

18. Ladja z nosilnostjo 20 (bruto registrskih) ton izpodrine

  A  2 m3 vode

  B  20 m3 vode

  C  200 m3 vode

  D  2000 m3 vode

19. Če ladja zapluje iz reke v morje

  A  bo morala izpodriniti malo več vode

  B  bo ostala potopljena enako globoko

  C  bo malo izplavala

  D  se bo malo bolj potopila

20. Areometer je naprava za merjenje

   A  zračnega tlaka

   B  hidrostatičnega tlaka

   C  tlaka plina v zaprti posodi

   D  gostote kapljevin

21. Na navadni enakoročni tehtnici je na eni strani obešen kos aluminija na drugi strani pa železna utež enake teže tako, da je tehtnica v ravnovesju. Nato obe telesi hkrati potopimo v kapljevino

tehtnicaA.gif (1468 bytes) A  tehtnica bo ostala v ravnovesju

B  nagnila se bo na stran aluminija (utež iz železa se bo dvignila)

C  nagnila se bo na stran železa (kos aluminija se bo dvignil)

D  odvisno od gostote kapljevine

   22. Balon se bo spuščal

   A  če je teža izpodrinjenega zraka enaka teži balona    

   B  če je teža izpodrinjenega zraka večja od teže balona

   C  če je teža izpodrinjenega zraka manjša od teže balona

   D  če je teža balona manjša od teže izpodrinjenega zraka

23. V kozarcu plava kos ledu. Voda sega do roba kozarca.

 led.gif (1689 bytes) Kaj se zgodi, ko se led stali?

A  voda bo šla čez rob 

B  voda bo segala pod rob

C  voda bo še vedno segala do roba

D  kaj se bo zgodilo je odvisno od velikosti ledu in velikosti kozarca

24. 3 kg težko leseno bruno s prostornino 4 dm3 postavimo v lonec, ki je le malo večji kot leseno bruno.

 bruno.gif (1547 bytes) Koliko vode moramo doliti, da bo bruno splavalo?

A  več kot jo izpodrine bruno (več kot 4 l)     

B  vsaj toliko, kolikor vode izpodrine bruno (najmanj 4 l)

C toliko, kolikor je težko bruno (najmanj 3 l)

D zadošča že čisto malo vode, da zapolni špranjo med brunom in loncem

25. Izračunaj prostorninski tok reke po kateri v eni minuti steče 2400 m3 vode!

 

26. Ko pijemo sok po slamici, teče ta zato

 SokSlamica.gif (1493 bytes) A  Ker z usti potegnemo sok po slamici navzgor    

B  Ker je v ustih večji tlak kot zunanji zračni tlak

C  Ker je v ustih manjši tlak kot zunanji zračni tlak

D  Ker je zunanji zračni tlak manjši kot tlak v ustih

   27. Iz pršila (spraya) prši barva zato

   A  ker je v pršilki (pločevinki) večji tlak kot zunanji zračni

   B  ker je zunanji zračni tlak večji kot tlak v pršilki (pločevinki)

   C  ker je v pršilki (pločevinki) manjši tlak kot zunanji zračni tlak

   D  ker je zunanji zračni tlak enak tlaku v pršilki (pločevinki)

--------------------------

Ime in priimek razred, oddelek in datum:

                NIZ NALOG ZA PREIZKUS ZNANJA IZ FIZIKE ZA  8. razred         B

                                                                TLAK

1. Izračunaj tlak na 2 m2 veliki ploskvi, če nanjo pritiska sila 8000 N!

 

2. Tlak pod nami bo največji, če smo

    A  na smučkah

    B  v čevljih

    C  če stojimo na eni nogi

    D  če smo na drsalkah

3. Opeko polagamo na različne načine.
   V katerem primeru je tlak ob spodnji ploskvi največji

   A v primeru a

   B v primeru b

   C v primeru c

   D v vseh primerih je tlak enak, saj je teža opeke ves čas enaka

      TriOpeke.gif (1415 bytes)

4. Med dva prsta stisneš ošiljen svinčnik.
    Sili na enem in drugem koncu svinčnika sta

    A različni

    B enaki

  Tlaka ob enem in drugem koncu svinčnika sta

    A različna

    B enaka

SvincnikMedPrsti.gif (4055 bytes)

5. Če se potniki usedejo v avtomobil, se tlak v zračnicah

    A poveča

    B ne spremeni

    C zmanjša

  Zato se gume avtomobila

    A malo posedejo, ker se s tem poveča ploskev

    B ostanejo enake oblike, saj mora ploskev ostati enako velika

6. S Pascalovim zakonom o razširjanju tlaka v kapljevinah si lahko pojasnimo delovanje

    A areometra

    B hidravlične stiskalnice

    C kartezijskega plavača

    D manometra

7. Tlak plina v zaprti posodi se zmanjša

   A če povečam prostornino

   B če zmanjšam prostornino

   C s segrevanjem

   D z dodajanjem plina

8. Izračunaj hidrostatični tlak 2 m pod vodno gladino!

 

9. Hidrostatični tlak je odvisen od

    A  globine in oblike posode

    B  specifične teže tekočine in globine

    C  oblike posode in specifične teže tekočine

    D  prostornine tekočine in globine

10. V treh različnih posodah imamo slano vodo, vodo in olje natočeno do enake višine.
      Največji hidrostatični tlak je ob dnu posode

   A  s slano vodo

   B  z vodo

   C  z oljem

   D  v vseh treh posodah je enak hidrostatični tlak,
       ker je globina povsod enaka

TriPosodeB.gif (1567 bytes)

11. Ob dnu 10 cm visoke epruvete polne vode je tlak

    A   večji

    B   manjši

    C   enak

    kot ob dnu 1 m dolge in 1 m široke posode
    v katero smo natočili 10 cm visoko vode

l2. V steklenici z mlekom se po daljšem času na vrhu nabere smetana.
     Zato se tlak ob dnu steklenice

  A  poveča

  B  zmanjša

  C  ostane nespremenjen

13. Če barometer kaže, da zračni tlak pada, lahko sklepamo,

   A  da je v zraku vedno manj vodnih hlapov

   B  da se z barometrom dvigamo

   C  da se z barometrom spuščamo

   D  da se ozračje segreva

14. V posodo v obliki črke U smo v levi del natočili ene vrste kapljevino v desni pa drugo

   A  v obeh krakih posode je enak hidrostatični tlak

   B  v levem kraku je večji hidrostatični tlak

   C  v levem kraku je manjši hidrostatični tlak

Kapljevina v levem delu posode je

   A  gostejša

   B  redkejša

   C  enako gosta, kot v desnem delu posode

 Ucev1.jpg (3880 bytes)

 15. Vzgon je sila, ki ima smer

   A  navpično navzdol

   B  navpično navzgor

   C  vodoravno

   D  je odvisna od lege (globine) potopljenega telesa

16. Maja tišči žogo pod vodo. Nariši vse sile, ki delujejo na žogo!

   ZogaPodVodo.gif (1265 bytes) Sila Maje na žogo je po velikosti enaka

   A  vzgonu

   B  teži izpodrinjene vode

   C  teži žoge  

   D  razliki med težo vode in vzgonom

17. Telo s prostornino 2 dm3 tehta v zraku 3O N.
      Koliko kaže dinamometer, če ga potopimo v vodo?

  A  10 N

  B  20 N

  C  30 N

  D  50 N

PotopljTelo.jpg (4660 bytes)

18. Ladja z nosilnost jo 300 (bruto registrskih) ton izpodrine

  A  3 m3 vode

  B  30 m3 vode

  C  300 m3 vode

  D  3000 m3 vode

19. Če ladja zapluje iz morja v reko

  A  se bo malo bolj potopila

  B  bo malo izplavala

  C  bo ostala potopljena enako globoko

  D  bo morala izpodriniti malo manj vode

20. Areometer je priprava za merjenje

   A  tlakov plinov v zaprtih posodah

   B  gostote kapljevin

   C  zračnega tlaka

   D  hidrostatičnega tlaka

21. Na navadni enakoročni tehtnici je na eni strani obešena utež iz železa na drugi strani pa kos aluminija enake teže tako, da je tehtnica v ravnovesju. Nato obe telesi hkrati potopimo v kapljevino

 tehtnicaB.gif (1480 bytes)   A  tehtnica bo ostala v ravnovesju 

  B  nagnila se bo na stran že1eza (kos aluminija se bo dvignil)

  C  nagnila se bo na stran aluminija (utež iz železa se bo dvignila)

  D  kam se bo nagnila je odvisno od gostote kapljevine

22. Balon se bo dvigal

  A  če je teža balona vočja od teže izpodrinjenega zraka

  B  če je teža izpodrinjenega zraka večja od teže balona

  C  če je teža izpodrinjenega zraka manjša od teže balona

  D  če je teža balona enaka teži izpodrinjenega zraka

24. V kozarcu plava kos ledu. Voda sega do roba kozarca.
      Kaj se zgodi, ko se led stali?

  A  voda bo še vedno segala do roba

  B  voda bo šla čez rob

  C  voda bo segala pod rob

  D  kaj se bo zgodilo je odvisno od velikosti ledu in velikosti kozarca

25. 2 kg težko leseno klado s prostornino 3 dm3 postavimo v posodo, ki je le malo večja kot lesena klada.
      Koliko vode moramo priliti, da bo lesena klada splavala

    A  več kot jo izpodrine lesena klada (več kot 3 1)

    B  najmanj toliko, kolikor vode izpodrine lesena klada (najmanj 3 l)

    C  zadošča že čisto malo vode, da zapolni špranjo med klado in posodo

    D  toliko, kolikor je težka lesena klada ( 2 l )

26. Ko pijemo sok po slamici, teče ta zato,

  A  ker z usti potegnemo sok po slamici navzgor

  B   ker je v ustih večji tlak, kot zunanji zračni tlak

  C  ker je zunanji zračni tlak manjši, kot tlak v ustih

  D  ker je zunanji zračni tlak večji, kot tlak v ustih

27. sodavica iz sifonke steklenice teče zato,

    A   ker je zunanji zračni tlak enak tlaku v steklenici s sodo

    B   ker zunanji zračni tlak manjši, kot tlak v steklenici

    C  ker je zunanji zračni tlak večji, kot tlak v steklenici

    D  ker je znotraj steklenice manjši tlak, kot tlak zunaj nje

28.  Kolikšen je prostorninski tok reke po kateri steče 1800 m3 vode v eni minuti?

-----------------------------------

Priimek in ime

Razred, oddelek in datum:

        Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred             A

                     Delo, toplota in energija

l. Katera oblika energije se poveča na račun dovedenega dela pri naslednjih poskusih

a) Fant napne fračo
b) Miha dvigne utež
c) Kegljač zakotali kroglo po kegljišču
d) Jabolko pade Janezu na glavo

Telo, ki delo oddaja

Telo, ki delo prejema

katera oblika energije se poveča telesu,
ki je prejelo delo

a)    
b)    
c)    
d)    

2. Metrsko palico uporabi kot vzvod za dviganje bremena, kot je narisano na skici.
    S kolikšno silo F moraš delovati na vzvod, da dvigneš breme z maso 40 kg?
Vzvod.gif (5071 bytes)

3. Kaj pravi "zlato" pravilo mehanike o delu z orodjem?

 

4. Nogometna žoga se odbije od prečke gola.
   Napiši katere energijske pretvorbe se pri tem dogajajo?

 

5. Letalo vzleti. Napiši katere oblike energije ima na označenih mestih!

         avioni1.gif (1478 bytes)

Lega

Oblike energij

A  
B  
C  
D  

6. Na skici je narisano nihalo v različnih položajih.
    Napiši katere oblike energije ima v položaju 1,3 in 5
    Napiši tudi katere energijske spremembe se dogajajo v legah 2 in 4

Nihalo.jpg (3745 bytes)
lega
1
2
3
4
5

7. Na kakšen način lahko telesu spremenimo energijo?

 

8. Približno koliko molekul je v kapljici olja, ki smo jo kanili na površino vode?

    a) 109

    b) 1018

    c) 1027

9. Od česa je odvisen tlak plina v zaprti posodi ? (več pravilnih odgovorov - obkroži vse)

    a)  od števila trkov molekul

    b)  od oblike molekul

    c)  od hitrosti molekul

    d)  od vrste molekul

    e)  od mase molekul

10. Po čem vse lahko (od zunaj) zaznamo spremembo notranje energije ?
      (več pravilnih odgovorov - obkroži vse)

    a)  po spremembi temperature telesa

    b)  po spremembi lege telesa

    c)  po spremembi agregatnega stanja

    d)  po kemijskih spremembah

    e)  po spremembi hitrosti gibanja telesa

11. Toplota lahko prehaja samo s telesa z ................

    na telo z  ........................................................

l2. Upogibamo svinčeni trak. Prečrtaj kar je napačno!
    svinec.gif (1495 bytes)
l3. Koliko joulov toplote moramo dovesti 4 kg vode, da jo segrejemo od 20 na 70 stopinj?

 

l4. 0d česa vse je odvisna dolžina stopinje (dolžina temperaturne lestvice) kapljevinskega termometra ?
(več pravilnih odgovorov - obkrži vse)

    a) od vrste kapljevine (voda, alkohol, živo srebro, .. )

    b) od vrste cevke-kapilare (iz prozorne plastike, iz stekla, ... )

    c) od dolžine cevi - kapilare

    d) od preseka cevi-kapilare (debeline cevi)

    e) od velikosti bučke (mase kapljevine)

 termometer.gif (1271 bytes)

l5. Zakaj žice na daljnovodih niso ravno napete?

 

16. Voda zmrzuje (se strjuje).
      Obkroži vse pravilne odgovore

    a) Temperatura vode se pri tem ne spreminja

    b) Notranja energija vode se pri tem ne spreminja

    c) Voda pri tem oddaja toploto okolici

    d) Voda pri tem ne izmenjuje toplote z okolico

    e) Voda pri tem prejema toploto iz okolice

17. Narisan je diagram odvisnosti temperature vode od časa.
      Kaj se je dogajalo z vodo na posameznih odsekih grafa ?

a) na odseku AB se je voda ........

b) na odseku BC je voda ...........

c) na odseku CD se je voda ......

Strmina diagrama na odseku AB je odvisna
(več pravilnih odgovorov)

a) od mase vode

b) od časa segrevanja

c) od tega koliko toplote prejme vsako sekundo

d)  od tlaka 

grafT(t).gif (2461 bytes)

18. Kako imenujemo pojav pri katerem preide snov iz trdnega agregatnega stanja v kapljevino ? ......

        Kako imenujemo temperaturo pri kateri preide snov iz kapljevine v trdno agregatno stanje? ......

        Pri vrenju se notranja energija ...........................................

        Pri zmrzovanju (strjevanju) se notranja energija ............

19. Narisan je graf odvisnosti temperature od časa ledu, mešanice ledu in vode, ter vode.
    Kakšne spremembe je povzročilo dovajanje toplote na posameznih odsekih diagrama?

a) ko je bil v posodi samo led    AB:

sprememba ..................

b) ko je bila v posodi mešanica ledu in vode  BC:

sprememba ..................

c) ko je bila v posodi samo še voda  CD:

sprememba .................

grafT(t)1.gif (1849 bytes)

20. Kje zavre juha pri nižji temperaturi?

    a)    ob morju

    b)    v Ljubljani

    c)    v gorah

    Zakaj? ............................................

2l. Zakaj me (bolj) zebe, če sem moker (kot, če sem suh)?

 

22. Kaj se zgodi, če bučko ohlajam z mrzlo (mokro) krpico ?
                            bucka.gif (1456 bytes)
23. Skiciraj in opiši delovanje toplotnega stroja!

    Kdo, kdaj in kje je izumil prvi uporabni parni stroj?

    Kaj je bila posledica uporabe strojev?

    Katere vrste toplotnih strojev še poznaš ?

  TOPLOTNI
      STROJ

24. Napiši koristen primer anomalije vode
    (da je gostota ledu manjša od gostote vode)!

 

----------------------------------------

Ime in priimek, razred, oddelek in datum:

                            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred          B

Delo, toplota in energija

1. Katera oblika energije se poveča na račun dovedenega dela

    a) Matiji pade hruška na glavo
    b) Kegljač zakotali kroglo po kegljišču
    c) Fant napne fračo
    d) Miha dvigne utež 2 m visoko

  Telo, ki delo oddaja Telo, ki delo prejema Katera oblika energije se poveča telesu, ki je prejelo delo
a)      
b)      
c)      
d)      

2. Togo palico uporabimo kot vzvod za dviganje bremena, kot je narisano na skici. S kolikšno silo F moramo delovati na vzvod, da dvignemo breme z maso 50 kg?

                                            vzvod1.gif (1577 bytes)

3. Kaj pravi "zlato" pravilo mehanike o delu z orodjem?

4. Vozičku, ki se giblje po klancu navzdol se ................

  oblika energije pretvarja v ..........................................

 5. Letalo vzleti. Napiši katere oblike energije ima na označenih mestih?

Lega:                 Oblike energije:

A

B

C

D

AVIONI.GIF (1494 bytes)

6. Žogica za namizni tenis (ping-pong žogica) naredi pot od položaja št.1, kjer miruje pa do položaja št. 5, ko se spet ustavi.
    Napiši, katere oblike energije ima v položajih št.1,3 in 5, ter katere energijske spremembe se dogajajo v položajih št. 2 in 4!

Položaj  
1  
2  
3  
4  
5  
ping-pong.gif (1523 bytes)

7. Kako lahko telesa med seboj izmenjujejo energijo?

 

8. Približno kolikšen je premer molekule olja, ki smo jo kanili na površino vode?

a) 10-3 mm

b) 10-6 mm

c) 10-12 mm

9. Tlak plina v zaprti posodi se bo zmanjšal

    a)    s segrevanjem

    b)    z dodajanjem plina

    c)    z zmanjšanjem prostornine

    d)    z ohlajanjem

10. Po čem vse lahko (od zunaj) zaznamo spremembo notranje energije?
      (več pravilnih odgovorov - obkroži vse)

    a) po spremembi lege (višine) telesa

    b) po spremembi temperature telesa

    c) po kemijskih spremembah

    d) po spremembi hitrosti gibanja telesa

    e) po spremembi agregatnega stanja

11. Na sliki je kalorimeter (termo posoda).
      Puščice kažejo toploto, ki jo kalorimeter izmenjuje z okolico.
      Prečrtaj napačno narisane puščice!

                                                kalorimet.gif (1497 bytes)
12. Toplota lahko prehaja samo s telesa z .....................

    na telo z ...................................................................

l3. Koliko joulov toplote moramo dovesti 2 kg vode, da jo segrejemo od 20 na 80 stopinj?

 

14. 0d česa vse je odvisna dolžina stopinje (dolžina temperaturne lestvice) kapljevinskega termometra?
    (več pravilnih odgovorov - obkroži vse)

a) od dolžine cevi - kapilare

b) od preseka cevi - kapilare (debeline cevi)

c) od vrste cevi - kapilare (iz stekla, iz prozorne plastike,....)

d) od velikosti bučke (mase kapljevine)

e) od vrste kapljevine (živo srebro, voda, alkohol, .. ) 

      TermometerB.gif (1271 bytes)

15. Zakaj so med železniškimi tračnicami presledki?

 

l6. Obkroži vse pravilne trditve v zvezi z vodo, ki zmrzuje (se strjuje)!

    a) Notranja energija vode se pri tem ne spreminja

    b) Temperatura vode se pri tem ne spreminja

    c) Voda prejema toploto iz okolice

    d) Voda ne izmenjuje toplote z okolico

    e) Voda oddaja toploto okolici

17. Narisan je graf odvisnosti temperature vode od časa.
      Kaj se je dogajalo z vodo na posameznih odsekih grafa?

       grafT(t)B1.gif (1630 bytes) a) na odseku AB se je voda ........................

b) na odseku BC je voda ............................

c) na odseku CD se je voda ...................

18. Pojav pri katerem preide snov iz plinastega agregatnega stanja v kapljevino imenujemo ..........

      Temperaturo pri kateri preide snov iz kapljevine v plinsko agregatno stanje imenujemo ........

      Pri zmrzovanju (strjevanju) se notranja energija ....................................................................

      Pri taljenju se notranja energija ............................................................................................

19.Narisan je graf odvisnosti temperature od časa vode, vode in vodne pare, ter vodne pare.
     Napiši kakšne spremembe je povzročilo dovajanje toplote na posameznih odsekih diagrama!

          grafT(t)B.gif (1784 bytes)   a) ko je bila v posodi samo voda AB: ..................

  b) ko je bila mešanica vode in pare BC: ................

  c) ko je bila samo še vodna para CD: ..................

dolžina vodoravnega dela grafa BC je odvisna od (več pravilnih odgovorov):

  a) mase vode

  b) časa segrevanja

  c) tega koliko toplote prejme voda vsako sekundo (moči grelca)

  d) tlaka

20. Kje zavre juha pri višji temperaturi ?

    a) ob morju

    b) v Ljubljani

    c) v gorah

    Zakaj? ...................................

21. Napiši slabosti (neugodne posledice) anomalije vode (da je gostota ledu manjša od gostote vode)!

 

22. Zakaj nas zebe, ko zlezemo iz vode, čeprav je temperatura zraka višja od temperature vode?

 

23. Kaj se zgodi, če bučko z zrakom ohlajam z mrzlo (mokro) krpico ?
buckaB.gif (1457 bytes)
24. Skiciraj in opiši delovanje toplotnega stroja.

        Kdo, kdaj in kje je izumil prvi uporabni parni stroj?

        Kaj je bila posledica uporabe strojev?

        Katere vrste toplotnih strojev še poznaš ?

   TOPLOTNI
       STROJ

----------------------------------------------------------------

PEDAGOšKI INšTITUT                                                                                                  F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                                       PI/TZ-l/7

                       REVIZIJSKI NESTANDARDIZIRANI TEST ZNANJA ZA 7. RAZRED

                                                        F I Z I K A - 1.semester

Navodilo:
Svoje podatke vpiši na priloženi list za odgovore.
Nato vsako vprašanje pazljivo preberi, premisli in med predloženimi odgovori poišči tistega, za katerega misliš, da je pravilen; Oznako odgovora, ki je po tvojem mnenju pravilen, obkroži na listu za odgovore.
Pri vsakem vprašanju lahko obkrožiš le eno oznako.
Prosimo te, da v test, ki si ga sprejel, na vpisuješ ničesar!

1) Alešu je uspelo izmeriti maso 1 kg na gram natančno, Damjanu pa 5m dolgo gredo na 5 cm natančno. Kdo je po tvojem mnenju opravil meritev bolj natančno: Aleš ali Damjan?

a) Aleš je meril bolj natančno.
b) Damjan je meril bolj natančno.
c) Oba sta meritev opravila enako natančno.
d) Obeh merjenj ni mogoče primerjati, saj je meril vsak svojo količino.

2) Predpona kil (k) ob enoti pomeni:

a) 10 krat več kot enota,
b) 10 krat manj kot enota,
c) 100 krat več kot enota,
d) 1000 krat več kot enota,
e) 1000 krat manj kot enota.

2) Za osnovno enoto časa so fiziki izbrali eno od naslednjih enot:

a) Sekundo,
b) Minuto,
c) uro,
d) leto,
e) nihajni čas.

4) Zemlja privlači Luno s silo FZ Luna pa Zemljo s silo FL.

 Zemlja.jpg (3789 bytes)      Luna.jpg (2983 bytes) Pri tem je sila FZ:

a) dosti večja od FL,
b) dosti manjša od FL,
c) večja od FL,
d) manjša od FL,
e) enaka sili FL.

5) Ugotovi, kateri stavek sodi k izreku o ravnovesju!

a) Sila in nasprotna sila imata nasprotno smer.
b) Sila in nasprotna sila sta po velikosti enaki.
c) Sili, ki delujeta na miruj oče telo, sta po velikosti enaki.
d) Sila in nasprotna sila, ki pripadata istemu paru, delujeta na različni telesi.

6) Aleš je na stojalo obesil utež. Z risbo je hotel ugotoviti, kolikšni sta sili poševnih prečk v točkah A in B. Pomagaj mu izbrati pravilno konstrukcijo in obkroži številko ob njej!                 

konstr.jpg (11024 bytes)

7) Ali Aleš lahko katero od poševnih prečk nadomesti z vrvico?

a) nobene,
b) samo zgornjo,
c) samo spodnjo,
d) obe.

8) V katerem primeru je tlak ob spodnji ploskvi največji?

tlak.jpg (9194 bytes) a) v primeru A,
b) v primeru B,
c) v primeru C,
d) v primerih A in B
e) v vseh primerih je enak

9) Janez je bil z očetom na bencinski črpalki, kjer preverjajo tlak v zračnicah avtomobilskih gum.
    Kaj meniš, kolikšen je približno le-ta, če je istega reda velikosti kot zračni?

a) 20 N/cm2.
b) 1000 000 N/m2 .
c) 100 bar .
d) 100 mbar .
e) 10 000 N/m2.

10) V brezzračnem prostoru (v vakuumu pod poveznikom) telesa nimajo:

a) gostote,
b) teže,
c) mase,
d) vzgona,
e) prostornine.

11) Tlak na dno poljubno oblikovane posode, v kateri je med, je odvisen od:

a) višine medu v posodi, od njegove specifične teže, velikosti dna in oblike posode,
b) višine medu v posodi, od njegove specifične teže in od velikosti dna,
c) višine medu v posodi in od njegove specifične teže,
d) višine medu v posodi.

12) Mati hrani v shrambi v treh posodah naslednje količine tekočin: 11 litrov kisa z gos toto 1 kg/dm3, 10 litrov medu
z gostoto 1,25 kg/dm3 in 11 litrov mleka z gostoto 1,03 kg/dm3. Masa katere tekočine je največja in katera najmanjša?

a) Najmanjša je masa kisa, največja pa masa mleka.
b) Najmanjša je masa medu, največja pa masa kisa.
c) Najmanjša je masa mleka, največja pa masa medu.
d) Najmanjša je masa kisa, največja pa masa medu.
e) Najmanjša je masa medu, največja pa masa mleka.

13) Tri enako težke slike smo obesili na tri različne načine.

slika.jpg (9447 bytes) V katerem primeru je vrvica najbolj napeta?

a) v primeru A,
b} v primeru B,
c) v primeru C,
d) v primerih A in B,
e) v vseh treh primerih enako.

(Po potrebi si pomagaj z risanjem komponent sile)

14) Maja tišči prazno in zaprto steklenico pod vodo. (Razmisli, kam kažejo vse nastopajoče sile).
    To lahko opravi s silo, ki je enaka:

a) vzgonu,
b) teži izpodrinjene vode,
c) teži steklenice in vzgonu skupaj,
d) razliki med težo steklenice in vzgonom,
e) razliki med težo steklenice in težo zraka v njej.

15) Janez se z mopedom pelje po zasneženi cesti. Celotna teža Janeza in mopeda je 100 kg in pritiska na tla na površini 100 cm2. Teža 30 tonskega tanka pa je porazdeljena na površini 3 m2. Kje je večji tlak: pod Janezovim mopedom ali pod tankovskimi gosenicami?

a) pod mopedom,
b) pod tankom,
c) pod obema enak,
d) ni mogoče odgovoriti, ker so količine podane v različnih enotah.

16) Kdo je opravil največ dela in kdo najmanj: Janez, ki je potiskal samokolnico 100 m daleč s silo 100 N, ali Ivan, ki je vlekel voziček s silo 150 N  60 m daleč, ali stric Tone, ki se je povzpel 10 m visoko in tehta skupaj z nahrbtnikom 110 kg?

a) Največ dela je opravil Janez, najmanj Ivan.
b) Največ dela je opravil Janez, najmanj pa stric Tone.
c) Največ dela je opravil stric Tone, najmanj Janez.
d) Največ dela je opravil stric Tone, najmanj pa Ivan.
e) Največ dela je opravil Ivan, najmanj pa stric Tone.

Navodilo: Pri vprašanjih od 17-20 ugotovi, v katero obliko energije se je v glavnem pretvorilo na telesu opravljeno delo! Pri iskanju pravilnega odgovora upoštevaj navedene možne pretvorbe!

a) v kinetično energijo,
b) v potencialno energijo,
c) v prožnostno energijo,
d) v notranjo energijo.

Ko ugotoviš, v katero obliko energije se je pretvorilo opravljeno delo, obkroži pri vsakem od naslednjih štirih vprašanj črko, ki označuje pravilni odgovor!

17)  a  b  c  d   Janez vleče voziček po ravnem, da se giblje s stalno hitrostjo.

18)  a  b  c  d   Primož potegne breme v drugo nadstropje s škripcem, ki je skoraj brez trenja.

19)  a  b  c  d   Ivan štrbunkne s hruške in obleži kot hruška.

20)  a  b  c  d   Janez napne fračo in čaka na strel.

Navodilo: Pri vprašanjih od 21-24 ugotovi, kakšna energijska sprememba je v glavnem nastala! Pri izbiri upoštevaj naslednje možnosti:

a) iz kinetične energije v potencialno,
b) iz potencialne energije v kinetično,
c) iz kinetične energije v notranjo,
d) iz prožnostne energije v kinetično,
e) iz kinetične energije enega telesa v kinetično energijo drugega telesa.

Ko ugotoviš, katera energijska sprememba je nastala, obkroži pri vsaki od navedenih trditev črko, ki označuje pravilni odgovor?

21)  a  b  c  d  e   Bojanu se je posrečilo zalučati kamen tako visoko, da ga ni videl več.

22)  a  b  c  d  e   Ko so Tinčka nesle noge najhitreje, se je spotaknil in padel.

23)  a  b  c  d  e   Nategnil sem tetivo loka in sprožil puščico, da je švignila mimo ušes.

24)  a  b  c  d  e   Ko je mlinar dvignil zapornice, je voda začela padati na mlinsko kolo, da se je vrtelo hitreje in hitreje ....

                                                   mlin.jpg (11524 bytes)

---------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                                    F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                           PI/TZ-2/7

                        REVIZIJSKI NESTANDARDIZIRANI TEST ZNANJA ZA 7. RAZRED

                                                    F I Z I K A - 2. semester

Navodilo:
Svoje podatke vpiši na priloženi list za odgovore.
Nato vsako vprašanje pazljivo preberi, premisli in med predloženimi odgovori poišči tistega, za katerega misliš, da je pravilen. Oznako odgovora, ki je po tvojem mnenju pravilen, obkroži na listu za odgovore.
Pri vsakem vprašanju lahko obkrožiš le eno oznako.
Prosimo te, da v test, ki si ga sprejel, ne vpisuješ ničesar!

1) Preberi odstavek iz Mihčevega poročila o šolskem izletu na morje:
"Bil je čudovit dan in toplota zraka je bila kar 24 ° C. Toplota morja je bila za 5 °C nižja, toda vseeno so najbolj pogumni sošolci poskakali v vodo, ker so se pred tem dobro ogreli od sončne temperature. Iz vode pa so seveda zlezli čisto premraženi, kajti vsak od nas ima precej višjo telesno toploto, kot je bila ta dan toplota morja. Vsi so pili vroč čaj iz termovke, ki dobro zadržuje toploto, toda Peter se je kljub temu prehladil. Zvečer smo mu namerili že tolikšno toploto, da smo morali poklicati zdravnika."
Poišči in podčrtaj vse napake, ki jih je Miha naredil pri rabi izrazov "toplota" in "temperatura"! Koliko napak si naštel?

a) Sedem.
b) Šest.
c) Pet.
d) Štiri.
e) Manj kot štiri.

2) Če poznamo zakonitosti o raztezanju teles zaradi temperaturnih sprememb, lahko razložimo delovanje termometra.
    Ugotovi, zakaj termometer na živo srebro pokaže temperaturo vroče vode!

a) Zato, ker se živo srebro bolj razteza kot steklo.
b) Zato, ker se živo srebro bolj razteza kot zrak.
c) Zato, ker se živo srebro razteza, s teklo pa ne.
d) Zato, ker se živo srebro razteza, zrak pa ne.
e) Zato, ker se živo srebro razteza, steklo pa se nekoliko krči.

3) Za izdelavo bimetalnega traku v kovinskem termometru uporabljamo trakove iz različnih kovin. V naslednji razpredelnici je prikazano, za koliko milimetrov se podaljšajo 1 meter dolgi kovinski trakovi, če jih segrejemo za 100 °C.
             kovina                                podaljšek
            aluminij                                 2,3 mm
            medenina                              1,9 mm
            baker                                    1,7 mm
            jeklo                                     1,2 mm
            invar (64% Fe + 36% Ni)     0,2 mm

Na podlagi navedenih podatkov odgovorite, iz katerih dveh kovin naj bo bimetalni trak, da bomo spremembo temperature izmerili čimbolj natančno?

a) Bimetalni trak naj bo iz aluminija in medenine.
b) Bimetalni trak naj bo iz aluminija in invarja.
c) Bimetalni trak naj bo iz medenine in bakra.
d) Bimetalni trak naj bo iz bakra in jekla.
e) Bimetalni trak naj bo iz jekla in invarja.

4) Vrelišče vode je odvisno od tlaka. To zakonitost je ugotovil tudi alpinist, ki si je kuhal čaj ob vznožju in potem še na vrhu Triglava. Kaj je ugotovil, ko je primerjal obe vrelišči?

a) Voda zavre na vrhu pri višji temperaturi, kot ob vznožju, kajti čim višji je tlak, tem višje je vrelišče vode.
b) Voda zavre na vrhu pri višji temperaturi, kot ob vznožju, kajti čim nižji je tlak, tem nižje je vrelišče vode.
c) Voda zavre na vrhu pri nižji temperaturi, kot ob vznožju, kajti čim višji je tlak, tem višje je vrelišče vode.
d) Voda zavre na vrhu pri nižji temperaturi, kot ob vznožju, kajti čim nižji je tlak, tem nižje je vrelišče vode.
e) Voda zavre na vrhu Triglava pri isti temperaturi, kot ob vznožju, kajti razlike med tlakoma so zanemarljivo majhne.

5) Kateri od predloženih odgovorov opisuje najpomembnejši vzrok za to, da nas zebe, ko zlezemo iz vode, čeprav je temperatura zraka višja od temperature vode?

a) Kapljice vode, ki ostanejo na koži, zelo dobro prevajajo toploto.
b) Temperatura vodnih kapljic na koži je nižja, kot temperatura telesa.
c) Suha koža sončno svetlobo vpija, mokra pa jo odbija.
d) Vodne kapljice na koži izhlapevajo in zato potrebujejo toploto, ki jo dobijo iz človekovega telesa.
e) Deli telesa se v vodi zelo ohladijo, ko pa se telo na zraku ogreva, imamo občutek mraza.

6) Električni potopni grelec, ki odda vsako sekundo 1000 J toplote, potopimo v hladno vodo za 42 sekund.
    Za koliko stopinj se bo povišala temperatura vode, če je v posodi 2 kilograma vode?

a) Temperatura vode se bo povišala za 5 °C.
b) Temperatura vode se bo povišala za 10 °C.
c) Temperatura vode se bo povišala za 200 °C.
d) Temperatura vode se bo povišala za 500 °C
e) Temperatura vode se bo povišala za 1000 °C.

Navodilo: V nalogah 7), 8), 9) in l0) so opisani nekateri pojavi, ki jih spremljajo temperaturne spremembe. Naloge boste reševali tako, da boste med petimi narisanimi grafi vsakokrat poiskali tistega, ki ponazarja spreminjanje temperature v nalogi omenjenega telesa.
Grafi spreminjanja temperature:

grafi.bmp (293358 bytes)

7) V veliko posodo mrzle vode vržemo košček vročega železa. Kateri graf prikazuje spreminjanje temperature železa?

a)  Graf štev. 1)
b)  Graf štev. 2)
c)  Graf štev. 3)
d)  Graf štev. 4)
e)  Graf štev. 5) .

8) V hladno vodo potopimo jajce. Vse skupaj zavremo in pustimo vreti toliko časa, da je jajce trdo kuhano.
    Kateri graf prikazuje spreminjanje temperature vode?

a) Graf štev. 1) .
b) Graf štev. 2) .
c) Graf štev. 3) .
d) Graf štev. 4) .
e) Graf štev. 5) .

9) Posodo z vodo postavimo v zmrzovalnik. Kateri graf prikazuje spreminjanje temperature vode?

a) Graf štev. 1)
b) Graf štev. 2)
c) Graf štev. 3)
d) Graf štev. 4)
e) Graf štev. 5)

10) Na štedilniku že dlje časa vre juha z mesom. Ker meso še ni kuhano, ga pustimo vreti še 10 minut.
    Kateri graf prikazuje spreminjanje temperature mesa v zadnjih desetih minutah?

a) Graf štev. 1).
b) Graf štev. 2).
c) Graf štev. 3).
d) Graf štev. 4)
e) Graf štev. 5).

11) Kadar voda zmrzuje, se ji temperatura ne spreminja. Poišči še eno pravilno trditev, ki opisuje zmrzovanje vode?

a) Notranja energija vode se ne spreminja.
b) Notranja energija vode se povečuje.
c) Voda oddaja toploto okolici.
d) Voda ne izmenjuje toplote z okolico.
e) Voda prejema toploto iz okolice.

12) Kateri od naštetih pojavov ni povezan s spremembo notranje energije opazovanega telesa?

a) Voda v steklenici zmrzne.
b) Žlica masti se raztopi v ponvi.
c) Voda v bojlerju se segreje od sobne temperature do 80 °C.
d) En kilogram vode vre pri 100 °C. (Opazovano telo je voda skupaj s paro, ki je nastala pri vretju.)
e) Zmešamo en kilogram hladne in en kilogram tople vode. (Opazovano telo je celotna količina zmešane vode.)

13) Kadar piha veter proti gorskemu grebenu, se zrak dviga in vrhove ovije megla. Ko pa se zrak po drugi strani spušča proti dolini, megla izgine. Kateri od navedenih odgovorov opisuje vzrok tega pojava?

a) Ker se zrak pri dviganju širi, se ohlaja in postane nasičeno vlažen.
b) Ker se zrak pri dviganju širi, se segreva in postane nasičeno vlažen.
c) Ker se zrak pri dviganju krči se vodna para zgosti v meglo.
d) Vodne kapljice se nabirajo okrog dimnih delcev, ki jih je okrog planinskih vrhov več kot v dolini, kajti vemo, da se dim dviga.
e) Zrak se v višjih legah ogreje od sonca in vodna para se zgosti v meglo.

14) Če previdno nalijemo eno tekočino na drugo, je meja med njima sprva ostra, čez čas pa se tekočini premešata. Ta pojav imenujemo difuzija. Obstoj difuzije je dokaz za eno od naslednjih trditev. Poišči jo!

a) Molekule v tekočinah se gibljejo.
b) V tekočinah se pojavljajo snovni tokovi, kot na primer v morju.
c) Med molekularni različnih tekočin potekajo kemijske reakcije.
d) Molekule ene tekočine privlačijo molekule druge tekočine.
e) Molekule ene tekočine odbijajo molekule druge tekočine.

15) Električni hladilnik deluje samo, kadar iz omrežja prejema energijo.
    Kateri od odgovorov pravilno opisuje posledice delovanja hladilnika?

a) Temperatura v hladilniku se zniža, okolica pa ne prejme nič toplote, saj je hladilnik toplotno izoliran.
b) Zniža se temperatura v hladilniku in tudi v njegovi okolici.
c) Zaradi prejete energije se poveča notranja energija hladilnika.
d) Zaradi prejete energije se zmanjša toplota v hladilniku.
e) Hladilnik toploto oddaja, okolica pa jo sprejema.

16) Vodi, ki je pritekla iz vodovodne pipe, smo povečali notranjo energijo. Katera od navedenih trditev je gotovo resnična?

a) Temperatura vode se zviša.
b) Spremeni se agregatno stanje vode.
c) Vodi smo dovedli toploto.
d) Vodi smo dovedli delo.
e) Vodi nismo dovedli niti toplote, niti dela.

--------------------------------------------------------

9. RAZRED

Nekaj vprašanj o gibanju teles:

1. Kdaj se telo giblje?
2. Kako delimo gibanja glede na obliko tira in kako glede na hitrost?
3. Kako določimo hitrost pri enakomernem gibanju?
4. Kaj nam pove hitrost ?
5. Kaj pomeni hitrost 3 m/s (kaj 60km/h) ?
6. Nariši diagram odvisnosti hitrosti od časa pri enakomernem gibanju!
7. Kako izračunamo pot pri enakomernem gibanju?
8. Nariši diagram odvisnosti poti od časa pri enakomernem gibanju!
9. Kako izračunamo pospešek?
10. Kaj nam pove pospešek?
11. Kaj pomeni pospešek 4 m/s2 ?
12. Nariši diagram odvisnosti hitrosti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju!
13. Kako izračunamo pot pri enakomerno pospešenem gibanju?
l4. Nariši diagram odvisnosti poti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju!
15. Kako se giblje telo, če prosto pada?
16. Kolikšen je približno gravitacijski pospešek?
17. Kaj je vzrok padanju teles?
18. Kako se giblje telo, če nanj ne deluje nobena sila, oz. je rezultanta vseh zunanjih sil nič? (I. Newtonov zakon o ravnovesju)
19. Kako se giblje telo, kadar nanj deluje zunanja sila (ali več zunanjih sil, katerih rezultanta ni nič) ?
20. Kakšna je zveza med silo, maso in pospeškom ? (II. Newtonov zakon)
21. Kolikšna je enota za merjenje sil?
22. S kolikšno silo F moramo delovati na telo z maso m, da se bo gibalo s pospeškom a?
23. S kolikšnim pospeškom a se giblje telo z maso m, če nanj deluje sila F?
24. Kdaj telo kroži?
25. Kaj je vzrok kroženju?
26. Od česa je odvisna centripetalna sila?
27. Kaj je obhodni čas?
28. Kaj nam pove frekvenca kroženja?
29. Kako izračunamo krožilno hitrost?

ENERGIJA

28. Kdaj ima telo energijo?
29. Za kaj potrebujemo energijo?
30. Katero telo ima kinetično energijo?
31. 0d česa in kako je odvisna kinetična energija telesa?
32. Kako lahko telesu spremenimo kinetično energijo ? (Izrek o kinetični energiji)
33. Katero telo ima potencialno energijo?
34. 0d česa in kako je odvisna potencialna energija telesa ?
35. Kako lahko telesu spremenimo potencialno energijo? (Izrek o potencialni energiji)
36. Povej in zapiši zakon o ohranitvi energije!
37. Povej in zapiši energijski zakon!
38. Kako izračunamo moč (stroja) ? Kakšno enoto pri tem dobimo?
39. Kaj mi pove moč (motorja) ? Kaj pomeni, da ima stroj moč 750 W ?
40. Kako izračunamo toplotni tok? Kakšno enoto dobimo pri tem?
4l. Kaj mi pove toplotni tok? Kaj pomeni, da grelec oddaja toplotni tok 750W?

ZEMLJA IN OSONČJE

42. Povej in zapiši gravitacijski zakon! (Kolikšna je privlačna sila med dvema telesoma ?)
43. Kako izračunamo težo telesa v gravitacijskem polju (Zemlje) ?
44. Kolikšna je prva kozmična hitrost s katero se mora gibati telo, da ne "pade" več nazaj na Zemljo in kolikšna druga, da telo "uide" Zemeljski gravitaciji ?
45. Kako je z atmosfero na Luni ?
46. Kolikšna je približno privlačnost Lune na njenem površju?
47. Zakaj Sonce, Luna in zvezde vzhajajo na vzhodu in na zahodu zahajajo? (Katera zvezda miruje. ?)
48. Kateri planeti se gibljejo okrog Sonca ? Kako? (Kepler)
49. Kolikšna je hitrost svetlobe?
50. Približno kako daleč so Luna, Sonce, najbližja zvezda (galaksija)?

ELEKTRIČNI TOK IN ELEKTRIČNI NABOJ

51. Kdaj teče električni tok?
52. Naštej nekaj izvirov električnega toka!
53. Naštej nekaj porabnikov (uporov)!
54. Kaj so prevodniki? Naštej nekaj primerov!
55. Kaj so izolatorji? Naštej nekaj izolatorjev!
56. Katere učinke električnega toka poznaš?
57. S katerimi učinki lahko zaznamo spremembo smeri električnega toka?
58. Kakšna je razlika med enosmernim in izmeničnim električnim tokom?
59. Kaj je to usmernik ?
60. Kako so se dogovorili glede izbire enote za merjenje električnega toka?
61. Kaj je ampermeter ?
62. Kako vežemo v električni krog ampermeter ?
63. Nariši shemo kako izmerimo elektr. tok, ki ga poganja izvir (galvanski člen) skozi porabnik (žarnico)
64. Kaj je varovalka? Kako deluje talilna varovalka?
65. Kakšna je razlika med zaporedno in vzporedno električno vezavo?
66. Kako so vezani električni porabniki v stanovanju?
67. Kaj je s skupnim električnim tokom, če povečujem št. vzporedno vezanih porabnikov?
68. Kakšen tok teče, če povečujem št. zaporedno vezanih porabnikov pri stalnem izviru?
69. Kakšen tok požene skozi porabnik večje število zaporedno vezanih izvirov?
70. Kakšen tok požene skozi porabnik večje število vzporedno vezanih izvirov?
71. Kakšen tok teče skozi vse zaporedno vezane električne naprave?
72. Kolikšen je skupni tok glede na tokove v posameznih vzporedno vezanih vejah?
73. S čim primerjamo električni tok? Komu je podoben električni tok?
74. Kako izračunamo električni naboj? Kakšno enoto pri tem dobimo?
75. Ali električni (tok) naboj nastaja v izvirih in ga porabniki porabljajo?
76. V kolikšnem času se izprazni akumulator 40 Ah , če pustimo prižgane kratke luči skozi katere teče tok
5 A?

NAPETOST IN ELEKTRIČNO DELO

77. Kaj pomeni napetost izvira?
78. S čim in kako merim napetost?
79. Kako vežemo v električni krog voltmeter?
80. Nariši shemo kako izmerimo napetost na porabniku (npr. žarnici)!
81. Kako je z napetostmi pri zaporedno vezanih porabnikih? Kako pri vzporedno vezanih?
82. Čemu je enako električno delo?
83. Kako so se dogovorili glede enote za merjenje električne napetosti?
84. Kako lahko izrazimo enoto za delo z enotami za tok in napetost?
85. Nariši shemo energijske bilance za generator!
86. Napiši z enačbo energijsko bilanco za elektromotor!
87. Nariši shemo energijske bilance za termoelement!
88. Napiši z enačbo energijsko bilanco za galvanski člen!
89. Nariši shemo energijske bilance pri polnjenju akumulatorja!
90. Napiši z enačbo energijsko bilanco za praznjenje akumulatorja!

ELEKTRIČNI UPOR

91. Povej Ohmov zakon! Kaj je upor?
92. Kako izračunamo upor? Kakšno enoto pri tem dobimo?
93. Kaj nam pove upornost porabnika? Kaj pomeni, da je upor upornika 40
W?
94. Kolikšen je skupni upor zaporedno vezanih upornikov?
95. Kako se deli napetost pri zaporedno vezanih uporih ?
96. Kolikšen je skupni upor vzporedno vezanih upornikov?
97. Kako se cepi tok pri vzporedno vezanih uporih?
98. 0d česa in kako je odvisen upor žice ?

MIRUJOČI ELEKTRIČNI NABOJ

99.  Katero telo je naelektreno ali nabito?
100. Kakšne električne sile delujejo med telesi naelektrenimi z istovrstnimi naboji?
101. Kdaj se dve naelektreni telesi privlačita ?
102. Kaj je elektrometer?
103. Kaj je ploščati kondenzator?
104. Kaj je influenca?
105. Kaj je električno polje?
l06. Kaj so električne silnice?
l07. 0d česa in kako je odvisna kapaciteta kondenzatorja?
l08. Kakšna je enota za kapaciteto?
l09. 0d česa in kako je odvisna energija kondenzatorja?
110. Kaj je električni tok v kapljevinah (elektrolitih)?
111. Kaj je dioda ?
112. Kako lahko teče električni tok v vakuumu?
113. Kaj je električni tok v kovinah (električnih vodnikih)?
114. Kaj je električni tok v plinih ?
115. Kateri je najmanjši električni naboj ?
116. Kdo so nosilci naboja v kovinah, elektrolitih in v plinih?

* MAGNETNO POLJE IN INDUKCIJA

117. Kaj je magnet ?
118. Kako poimenujemo pola magneta?
119. Katere snovi imenujemo feromagnetne?
120. Kje (med kom) delujejo magnetne sile?
121. Kaj je magnetno polje?
122. Kaj so magnetne "gostotnice" ?
123. Kako določimo smer magnetnih gostotnic?
124. Katero magnetno polje je homogeno?
125. Kaj je tuljava ?
126. Od česa in kako je odvisno magnetno polje tuljave?
127. Kaj je rele ?
128. Opiši merilnik toka na mehko železo !
129. Opiši elektromotor ! Kaj je kolektor?
130. Kdaj se inducira napetost?
131. Od česa in kako je odvisna inducirana napetost?
132. Od česa in kako je odvisna inducirana napetost v tuljavi?
133. Kaj je induktivnost tuljave?
134. Kdaj se inducira izmenična napetost?
135. Iz česa je sestavljen transformator?
136. Kako deluje transformator?
137. Za kaj potrebujemo transformator?

----------------------------------------------------------------------

ime, priimek, razred, odddelek in datum:

                            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred

                                         Grafi gibanj             A

1) Iz grafa odvisnosti poti od časa ugotovi kolikšno pot je naredilo telo v petih sekundah, kolikšno v desetih sekundah in kolikšno v 15 s! Kako se je gibalo telo prvih deset sekund in kako od desete do 15 s?

s(t)A.gif (1778 bytes)

čas  t  (s)

pot  s  (m)

5

 

10

 

15

 
Od 0 do 10 s se je telo gibalo
Od 10 do 15 s je telo

2) Izračunaj približno globino vodnjaka, če pada kamen, ki ga spustimo vanj 2 s!

3) Nariši diagram odvisnosti hitrosti od časa in iz njega ugotovi kolikšno pot je napravilo telo, če je l cm2 = 1 m!

čas  t  (s)

hitrost  v  (m/s)

0 3
1 3
2 3
3 2,5
4 2
5 1,5
6 1
7 0,5
8 0
 v(t)A.gif (1694 bytes)

4) Narisan je graf odvisnosti hitrosti od časa. Z njegovo pomočjo opiši gibanje telesa na posameznih odsekih!

v(t)1A.gif (2629 bytes)
čas
od - do
hitrost se povečuje, zmanjšuje, ne spreminja, oz. kolikšna je pospešek,
kolikšen je
+, -, 0
pot
0 - 2 s      
       
       
       
       

--------------------------------------------------------

                         Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8.razred

                                            Grafi gibanj          B

1) Iz grafa odvisnosti poti od časa ugotovi kolikšno pot je naredilo telo v dveh sekundah, kolikšno v štirih in kolikšno v šestih sekundah. Kako se je gibalo telo prve štiri sekunde in kako od četrte do šeste sekunde?

 s(t)B.gif (1780 bytes)
čas t (s) pot s (m)
2  
4  
6  

Od 0 do 4 s  se je gibalo

Od 4 do 6 s  je telo

2) Približno kako globok je prepad, če pada kamen, ki ga vržemo vanj 3 s?

3) Nariši diagram odvisnosti hitrosti od časa in iz njega ugotovi kolikšno pot je napravilo telo, če je 1 cm2 = 1 m !

čas t (s) hitrost v (m/s)
0 4
1 4
2 4
3 4
4 3
5 2
6 1
7 0
 v(t)B.gif (1669 bytes)

4) Narisan je graf odvisnosti hitrosti od časa.
    Z njegovo pomočjo opiši gibanje telesa na posameznih odsekih:

v(t)1B.gif (2749 bytes) ČAS
od - do
HITROST
se povečuje, zmanjšuje, ne spreminja, oz. kolikšna je
POSPEŠEK,
kolikšen je
+, -, 0
prevožena POT
0 - 3 s      
       
       
       
       

---------------------------------------------------------

Ime in priimek :
Razred in oddelek:

                Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8.razred

                    Delo in energija  A

1) Telo z maso 2 kg pade 45 m globoko .
    Katero obliko energije je imelo telo na začetku in koliko ?

    Katero obliko energije ima tik preden udari ob tla in koliko ?

    Koliko dela lahko največ odda ko udari ob tla ?

   *Iz kinetične energije telesa izračunaj s kolikšno hitrostjo udari ob tla, če prosto pada !

2) Telo z maso 3 kg dvignemo s silo 40 N  2 m visoko.
    Koliko dela pri tem opravimo?

    Za koliko se pri tem poveča potencialna enargija telesa ?

    Za koliko kinetična ?

3) Dopolni preglednico količin, njihovih oznak in osnovnih enot

Količina oznaka količine
(zveza z drugimi količinami)
enota oznaka enote
(zveza z drugimi enotami )
dolžina s meter m
  v = s/t    
    meter/kvadratna sekunda  
      N = kgm/s2
    joule  
energija      
    watt  
  P = Q/t  

4) Opiši naslednja primera! Pri vsakem napiši tudi enačbo!
    a)                                                                                   b)
ToplStrojA.gif (1537 bytes)                                       ohlajanjeA.gif (1540 bytes)

5) Kaj pomeni napis 0,5 kW na elektromotorju ?

    Koliko dela odda v pol minute, če je izkoristek 100% ?

---------------------------------------------------------

Ime in priimek :
Razred in oddelek:

                    Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred

                                Energija in delo         B

1) Telo z maso 1/2 kg pade 20 m globoko.
    Katero obliko energije je imelo telo na začetku in koliko ?

    Katero obliko energije je imelo telo tik preden je udarilo ob tla in koliko?

    Koliko dela lahko največ odda ko udari ob tla ?

  *Iz kinetične energije telesa izračunaj s kolikšno hitrostjo udari ob tla, če prosto pada !

2) Telo z maso 2 kg dvignemo s silo 30 N 3 m visoko.
    Koliko dela pri tem opravimo ?

    Za koliko se pri tem poveča potencialna energija telesa ?

    Za koliko kinetična energija ? 

3) Opiši naslednja primera
    Pri vsakem napiši tudi enačbo
a)                                                         b)
PrejemDelaB.gif (1504 bytes)                         ToplStrojB.gif (1537 bytes)

4) Kaj pomeni napis 1,5 kW na električnem grelcu?

    Koliko toplote odda v pol minute, če je izkoristek 100% ?

 

5) Dopolni preglednico količin, njihovih oznak in osnovnih enot

Količina oznaka količine
(zveza z drugimi količinami)
enota oznaka enote
(zveza z drugimi enotami )
čas t sekunda s
    meter/sekunda  
  a = v/t    
    newton  
delo      
    joule  
  P = A/t    
      W = J/s

---------------------------------------------------------

Priimek, ime, razred, oddelek in datum: ..............................................................................

                 Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8.razred

                         Električno delo in napetost         A

2) Izračunaj napetost generatorja, ki v 10 sekundah odda 11000 J električnega dela in pri tem poganja tok 5 A !

 

3) Ugotoviti hočem kolikšno električno moč prejema žarnica.

MocZarnA.gif (1381 bytes) Ali je vezavna shema pravilna ?
NE (popravi shemo)
DA (zakaj?)

3) Izračunaj približno kolikšna je moč žarnice, če pri napetosti 4,5 V teče skoznjo tok 0,2 A ?

Izračunal si približno kolikšno električno moč prejema ena žarnica. Kolikšno skupno moč pa prejemata dve taki (enaki) žarnici,
če sta priključeni na isto napetost zaporedno in koliko če sta vezani vzporedno? Nariši obe vezavni shemi !
    ZAPOREDNO :                                                               VZPOREDNO

 

 

4) Izračunaj tok, ki teče skozi 100 Wattno žarnico, ki je priključena na napetost 220 V !


5) Imaš 10 Voltne žarnice. Koliko in kako jih boš vezal, da jih boš lahko priključil na napetost 220 V ? 

6) Na sliki so različno vezani galvanski členi.
    Napetost enega je 1,5 V . Kolikšno napetost pokaže voltmeter pri posameznih vezavah ?

        VezaveGalvClenovA.gif (2279 bytes)

7) Veži (priključi) narisane žarnice zaporedno na izvir.
    Nariši samo (dodatne) vezne žice!
VezaveZarnicA.gif (1384 bytes)
8) Skiciraj in zapiši energijski obračun za elektromotor

        elektromotA.gif (1276 bytes)

9) Skiciraj in zapiši energijsko bilanco za praznjenje akumulatorja

        akumulatA.gif (1258 bytes)

---------------------------------------------------------

                                    Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred 

Električno delo in napetost              B

1. Izračunaj napetost galvanskega člena, ki v 100 s odda 90 J električnega dela in pri tem poganja tok 0,2 A

 

2.Ugotoviti hočem kolikšno električno moč prejema žarnica.

 MocZarnB.gif (1383 bytes) Ali je vezavna shema pravilna ?

NE (popravi shemo)

DA (zakaj?)

3. Izračunaj približno kolikšna je moč žarnice, če pri napetosti 220 V teče skoznjo tok 0,45 A !

    Izračunal si kolikšno električno moč prejema ena žarnica.
    Kolikšno skupno moč pa prejemata dve taki (enaki) žarnici, če sta priključeni na isto napetost vzporedno in koliko če sta vezani zaporedno ?

Nariši obe vezavni shemi!

VZPOREDNO                          ZAPOREDNO

 

 

4. Izračunaj tok, ki teče skozi 3 Wattno žarnico, ki je priključena na napetost 1,5 V !

 

5. Imaš žarnice grajene za napetost 11 V. Koliko in kako jih boš vezal da jih boš lahko priključil na napetost 220 V ?

 

6. Na sliki so različno vezani galvanski členi.
    Napetost enega je 1,5 V. Kolikšno napetost pokaže voltmeter pri posameznih vezavah ?

    VezaveGalvClenovAB.gif (2327 bytes)

7. Veži (priključi) narisani žarnici vzporedno na izvir.
    Nariši samo (dodatne) vezne žice!

        vezaveZarnicB.gif (1217 bytes)

8. Skiciraj in zapiši energijsko bilanco za generator

        generatorB.gif (1187 bytes)

9) Skiciraj in zapiši energijski obračun za galvanski člen

            GalvClenB.gif (1232 bytes)

---------------------------------------------------------

Ime in priimek, razred, oddelek in datum:

                            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8. razred    

                                                        Električni upor             A

l.naloga

Izpolni preglednico električnih količin in njihovih enot

Količina

Oznaka količine, zveza z drugimi količ.(formula) enota oznaka enote
zveza z drugimi enotami
      A
Elektr.naboj      
  U = Ae/e    
    Watt  
      W = V/A

2.naloga

Izračunaj upor 20 m dolge žice iz aluminija s presekom 2 mm2 !
1m dolga žica iz aluminija s presekom 1 mm2 ima upor 0,03 W.

3.naloga

Na žarnici piše 220 V in 60 W. Kaj to pomeni ?

Kolikšen tok teče skozi njo, če jo priključim na napetost 220 V ?

S kolikšno močjo bi svetila žarnica, če bi jo priključili na dvakrat manjšo napetost 110 V ?

4.naloga

Izmeriti hočemo upor upornika.
Dopolni shemo z ampermetrom in voltmetrom!
Z voltmetrom smo izmerili napetost 12 V, z ampermetrom pa tok 0,05 A.
Kolikšen je upor upornika ?

Koliko pa bi pokazal ampermeter, če bi napetost povečali na 24 V ?

MerjenjeUporaA.gif (1296 bytes)

5.naloga

Upornika z uporoma Rl = 100 W in R2 = 400 W sta zaporedno vezana na vir napetosti 10 V kot kaže shema.
Kolikšen je skupni upor obeh upornikov, kolikšen je celotni tok, ki ga poganja izvir, kolikšen tok teče skozi prvi in kolikšen skozi drugi upornik, kolikšna je napetost na prvem in kolikšna na drugem uporu, ter kolikšna je celotna moč, moč prvega in kolikšna drugega upora?

  Izvir l. upornik

2. upornik

ZapUporaA.gif (1410 bytes)
El.napetost      
Elektr. tok      
elektro m      

6.naloga

Upornika z uporoma Rl = 100 W in R2 = 300 W sta vezana vzporedno na izvir napetosti 15 V , kot kaže shema.
Izračunaj skupni upor, celotni tok, ki ga poganja izvir, tok skozi prvi in skozi drugi upornik, napetost na prvem in na drugem uporniku , ter celotno moč, moč prvega in moč drugega upornika !

  Izvir l. upornik

2. upornik

VzporUporaA.gif (1464 bytes)
El.napetost . . .
Elektr. tok . . .
elektro m . . .

7.naloga

Uporniki z upori Rl = 200 W, R2 = 200 W in R3 = 400 W na vir napetosti 6 V kot kaže shema.

Izpolni tabelo

  Izvir l. upornik 2. upornik

3. upornik

VzporZaporUporA.gif (1492 bytes)
El.napetost . . . .
Elektr. tok . . . .
elektro m . . . .

--------------------------------------------------------

Priimek in ime, razred in oddelek, datum: ...........................................................................

                            Niz nalog za preizkus znanja iz fizike za 8.razred     

                                    Električni upor                     B

l. naloga

Na žarnici piše 220 V ,  40 W . Kaj to pomeni ?

Kolikšen tok teče skozi njo, če jo priključimo na napetost 220 V ?

S kolikšno močjo bi svetila žarnica, če bi jo priključili na dvakrat manj šo napetost 110 V ?

2. naloga

Izmeriti hočemo upor upornika.
Dopolni shemo z voltmetrom in ampermetrom!
Z ampermetrom smo izmerili tok 0,05 A z voltmetrom pa napetost 6 V.
Kolikšen je upor upornika ?
Koliko pa bi pokazal ampermeter, če bi napetost povečali na 18 V ?
MerjenjeUporaB.gif (1296 bytes)

3.naloga

Upornika z uporoma Rl = 150 W in R2 = 300 W sta vezana zaporedno na izvir napetosti 9 V , kot kaže shema.
Kolikšen je skupni upor obeh upornikov , kolikšen je celotni tok in kolikšen tok teče skozi prvi in kolikšen skozi drugi upornik, kolikšna je napetost na prvem in kolikšna na drugem uporu, ter kolikšna je celotna moč in kolikšna je moč prvega in drugega?

  Izvir l. upornik

2. upornik

ZapUporaB.gif (1402 bytes)
El.napetost      
Elektr. tok      
elektro m      

4.naloga

Upornika z uporoma Rl = 450 W in R2 = 50 W sta vzporedno vezana na izvir napetosti 4,5 V , kot kaže shema.
Izračunaj skupni upor, celotni tok in tok skozi posamezni upor, napetost na prvem in drugem uporniku, ter celotno moč in moč prvega in drugega upornika

Izvir l.upornik 2. upornik VzporUporaB.gif (1453 bytes)
El.napetost . . .
Elektr. tok . . .
Elektr. moč . . .

5.naloga

Uporniki z upori Rl = 200 W , R2 = 200 W in R3 = 50 W so vezani na vir napetosti 6 V kot kaže shema.
Izpolni preglednico

Vir l. upornik 2. upornik 3. upornik  VzporZaporUporB.gif (1478 bytes)
El.napetost . . . .
Elektr. tok . . . .
Elektr. moč . . . .

6.naloga

Izračunaj upor 15 m dolge žice iz železa s presekom 3 mm2 !1 m dolga žica iz železa s presekom 1 mm2 ima upor 0,01 W

7.naloga

Izpolni preglednico količin in njihovih enot

Količina

Oznaka količine, zveza z drugimi količ.(formula) enota oznaka enote
zveza z drugimi enotami
  I    
    ampersekunda  
      V = J/As
Elektr. moč      
  R = U/I    

--------------------------------------------------------

PEDAGOšKI INšTITUT                                                                                        F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                              PI/TZ-l/8 - 77 

               REVIZIJSKI NESTANDARDIZIRANI TEST ZNANJA ZA 8.RAZRED

                                                            F I Z I K A - 1.semester

Navodilo: Svoje podatke vpiši na priloženi list za odgovore.
Nato vsako nalogo pazljivo preberi, premisli in med predloženimi odgovori poišči tistega za katerega misliš, da je pravilen. Oznako pravilnega odgovora obkroži na listu za odgovore. Pri vsaki nalogi je pravilen samo en odgovor.
Prosimo te, da v test, ki si ga sprejel, ne vpisuješ ničesar!

1) Kaj pomeni izjava, da ima motorist pospešek 3 m/s2? Izjava pomeni:

a) da se motoristu poveča pospešek v vsaki sekundi za 3 m/s,
b) da se motoristu poveča vsako sekundo hitrost za 3 m/s,
c) da se motoristu poveča hitrost za 3 m v vsaki sekundi,
d) da motorist opravi vsako sekundo 3 m dolgo pot,
e) da motorist v prvi sekundi opravi pot 3 m.

2) Štiri hitrosti: 120 m/min  30 cm/s  3,6 km/h in 3 m/s je treba razvrstiti po velikosti. Katera od zapisanih razvrstitev je pravilna? (Če boš moral kaj računati, stori to na hrbtni strani lista za odgovor!)

a) 3 m/s < 3,6 km/h < 30 cm/s < 120 m/min
b) 30 cm/s < 3 m/s < 120 m/min < 3,6 km/h
c) 30 cm/s < 3,6 km/h < 3 m/s < 120 m/min
d) 30 cm/s < 3,6 km/h < 120 m/min < 3 m/s
e) 3,6 km/h < 120 m/min < 30 cm/s < 3 m/s

3) Ladja pluje mimo dveh svetilnikov, ki sta 1500 m oddaljena drug od drugega. Za pot od enega svetilnika do drugega potrebuje 100 sekund. Kako daleč od prvega svetilnika je ladja po 20 sekundah?

a) 200 m
b) 250 m
e) 300 m
d) 600 m
e) 750 m

Raketa se pri navpičnem vzletu nekaj časa giblje enakomerno pospešeno. Gibanje rakete lahko opišemo z grafi, ki kažejo odvisnost nekaterih količin od časa. Na narisanih grafih je na vodoravni osi vselej čas, na navpični osi pa količina, ki jo moraš poiskati v nalogah 4) in 5).

    grafi.gif (2650 bytes)

4)Kateri graf opisuje hitrost rakete v odvisnosti od časa?

a) graf A
b) graf B
c) graf C
d) graf D
e) graf E

5) Kateri graf kaže odvisnost pospeška rakete od časa?

a) graf A
b) graf B
c) graf C
d) graf D
e) graf E

6) Trije kolesarji (A, B in C) hkrati prevozijo "leteči start" in v tem trenutku se sprožijo štoparice. Dva izmed tekmovalcev sta dosegla cilj, eden pa ne. Na osnovi meritev časa in poti smo narisali ustrezne grafe. Iz grafov razberi: kateri od kolesarjev, je vozil najhitreje, kateri od njih je vozil največ časa in kateri ni dosegel cilja?

a) Najhitrejši je bil A, največ časa je vozil B, cilja ni dosegel C.
b) Najhitrejši je bil B, največ časa je vozil A, cilja ni dosegel C.
c) Najhitrejši je bil C, največ časa je vozil B, cilja ni dosegel A.
d) Najhitrejši je bil A, največ časa je vozil C, cilja ni dosegel B.
e) Najhitrejši je bil B, največ časa je vozil C, cilja ni dosegel A.
GrafiKolesarjev.gif (1867 bytes)

7) Določi, katera trditev je Newtonov zakon?

a) pospešek telesa je premosorazmeren z njegovo maso in premosorazmeren s silo, ki deluje na telo.
b) Pospešek telesa je premosorazmeren z njegovo maso in obratnosorazmeren s silo, ki deluj e na telo.
c) Pospešek telesa je obratnosorazmeren z njegovo maso in premosorazmeren s silo, ki deluje na telo.
d) Pospešek telesa je obratnosorazmeren z njegovo maso in s silo, ki deluje na telo.
e) Pospešek telesa je premosorazmeren s silo, ki deluje nanj in neodvisen od njegove mase.

8) Dve krogli, večjo iz aluminija in težjo iz železa, spustimo z balkona. Pri tem predpostavimo, da zračni upor ne moti gibanja krogel. Katera krogla bo prva padla na tla?

a) Aluminijasta, ker je večja od železne.
b) Aluminijasta, ker je lažja od železne.
c) Železna, ker je težja od aluminijaste.
d) Železna ker je manjša od aluminijaste.
e) Obe hkrati, ker masa in velikost krogle ne vplivata na čas padanja.

9) Če se avto giblje po vodoravni cesti enakomerno, ga mora potiskati stalna sila ceste. Zakaj ta sila ne povzroči enakomerno pospešenega gibanja?

a) Potisna sila ceste je uravnovešena s težo avtomobila.
b) Potisna sila ceste je zanemarljivo majhna.
c) Potisna sila ceste je enaka nič, če avto ne gre navkreber.
d) Potisna sila ceste povzroči pospešek, ki je nezaznaven.
e) potisna sila ceste je uravnovešena s silo upora zraka.

10) Na gondolo, ki se enakomerno giblje proti zgornji postaji žičnice, delujejo tri sile: teža gondole Fg sila vlečne vrvi Fv in sila nosilne vrvi Fn . V nekem trenutku se vlečna vrv pretrga in gondola zdrsne po nosilni vrvi. Katera sila povzroči to gibanje?

a) Sila nosilne vrvi.
b) Teža gondole.
c) Sila, ki napenja nosilno vrv.
d) Sila, s katero gondola deluje na nosilno vrv.
e) Sila vlečne vrvi.
gondola.gif (2066 bytes)

11) Voziček na sliki se giblje enakomerno pospešeno s pospeškom a. Masa vozička je M = 9 kg, masa uteži pa m = 1 kg. Trenja ne upoštevamo. S pomočjo Newtonovega zakona lahko izračunamo pospešek vozička. Katero enačbo bomo uporabili?

a) Fu = Ma
b) Fv = ma
c) Fu + Fv = (M+m)a
d) Fu = (M+m)a
e) Fv = ma
VozicekSkripec.gif (1757 bytes)

12) Kolikšen je pospešek vozička iz naloge 12? (Če boš moral kaj računati, stori to na hrbtni strani lista za odgovore!)

a) 10 m/s2
b) 11 m/s2
c) 1 m/s2
d) 9 m/s2
e) 0,9 m/s2

13) Drvar je z močnim zamahom zapičil sekiro v hlod. Pri tem sta se sekira in hlod nekoliko segrela. Do kakšne energijske spremembe je prišlo?

a) Notranja energija sekire in hloda se je povečala zaradi drvarjevega dela in toplote: Wn = A + Q.
b) Notranja energija sekire in hloda se je povečala zaradi dovedene toplote: Wn = Q.
c) Notranja energija sekire in hloda se je povečala zaradi drvarlevega dela: Wn = A.
d) Notranja energija sekire in hloda se je povečala na račun potencialne energije sekire: Wn = Wp .
e) Notranja energija sekire in hloda se je povečala na račun drvarjevega dela in potencialne energije sekire: Wn = A + Wp

Z energijskega vidika preglejmo naslednje športne panoge:

Primer A: Dvigalec uteži dvigne breme težko 100 kp.
Primer B: Tekač teče enakomerno med startom in ciljno črto.
Primer C: Skakalec skoči s stolpa v vodo. Opazujemo ga le dokler se ne dotakne vode.
Primer D: Atlet napenja jeklene vzmeti.
Primer E: Atlet sune kroglo. Kroglo opazujemo le do trenutka, ko jo metalec spusti iz roke.

14) V katerem od naštetih petih primerov imamo opraviti pretežno s spremembo potencialne energije v kinetično?

a) V primeru A.
b) V primeru B.
c) V primeru C.
d) V primeru D.
e) V primeru E.

15) V katerem od zgoraj naštetih petih primerov imamo opraviti le s povečanjem potencialne energije na račun vloženega dela športnika?

a) V primeru A.
b) V primeru B.
c) V primeru C.
d) V primeru D.
e) V primeru E.

16) Spremembo kinetične energije togega telesa lahko izračunamo, če poznamo tele podatke:.

a) sile, ki delujejo na telo in pospešek telesa,
b) pospešek in maso telesa,
c) delo, ki ga telo prejme,
d) začetno in končno hitrost telesa,
e) hitrost in pospešek telesa.

17) Primerjaj moči treh strojev: P1, P2 in P3! Prvi stroj dvigne v 1 s breme 50 N za 1 m, drugi dvigne breme 5 kg v 5 s za 5 m, tretji pa v 1 s dvigne predmet z maso 1 kg za 5 m. Katera od. naslednjih trditev je pravilna?

a) P1 >  P2 > P3  Največjo moč ima prvi stroj, nato pa po vrsti sledita drugi in tretji.
b) P1 > P2 = P3  Najmočnejši je prvi stroj, drugi in tretji pa sta enako močna.
c) P1 =  P2 > P3  Najmanjšo moč ima tretji stroj, prvi in drugi pa sta enako močna.
d) P1 = P2 = P3  Vsi trije stroji imajo enako moč.
e) P1 < P2 < P3  Največjo moč ima tretji stroj, nato pa po vrsti sledita drugi in prvi.

18) Plesalec na ledu drži plesalko za roke in jo nekaj trenutkov enakomerno suče okrog sebe. Za sile, ki ob tem delujejo na plesalko, velja ena od naslednjih trditev.

a) Vsota vseh sil, ki delujejo na plesalko, je enaka nič.
b) Rezultanta vseh sil, ki delujejo na plesalko, je različna od nič in je vzrok za kroženje.
c) Rezultanta vseh sil, ki delujejo na plesalko, je enaka nič.
d) Kroženje plesalke povzroča razlika med silo, s katero plesalec drži plesalko, in silo, s katero plesalka vleče plesalca,
e) Ker je sila plesalca nasprotno enaka teži plesalke, je kroženje enakomerno.

19) Vzemimo, da pri nihanju gugalnice približno velja izrek o kinetični energiji. Lego gugalnice pri največjem odklonu zaznamujmo s črko A, najnižjo lego pa s črko B. Kako je s kinetično energijo Wk in potencialno energijo Wp v prvi
in v drugi legi?

a) V legi A je Wk največja, Wp najmanjša.
b) V legi B je Wk največja, Wp najmanjša.
e) V legi Asta Wk in Wp največji.
d) V legi B sta Wk in Wp največji.
e) V legi A je celotna energija večja kot v legi B.
gugalnica.gif (1362 bytes)

20) Ze Newton je sklepal, da zrelo jabolko pade na Zemljo zaradi sile, ki deluje nanj. Sila, ki povzroči padec jabolka, je odvisna samo od:

a) mase jabolka, mase Zemlje in razdalje med Zemljo in jabolkom,
b) mase jabolka in mase Zemlje,
c) mase jabolka in razdalje med Zemljo in jabolkom,
d) mase Zemlje in razdalje med Zemljo in jabolkom,
e) mase jabolka.

21) Zemlja ne "pade" na Sonce, ker:

a) Zemlja kroži okoli Sonca,
b) se Zemlja vrti okoli svoje osi,
c) drži Luna Zemljo v ravnovesju,
d) med Soncem in Zemljo ni privlačne sile zaradi velike medsebojne oddaljenosti,
e) Zemlja privlači Sonce s prav tako silo kot Sonce Zemljo.

22) Satelit kroži okoli Zemlje po krožnici. Katera trditev v zvezi s tem kroženjem ni pravilna:

a) satelit kroži s stalno hitrostjo,
b) obhodni čas satelita je stalen,
c) na satelit deluje stalna sila,
d) frekvenca kroženja satelita je stalna,
e) na satelit delujeta dve sili: centripetalna sila in privlačna sila Zemlje.

-------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                           F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                  PI/TTZ-2/8-A

        NESTANDARDIZIRANI TEMATSKI TEST ZNANJA ZA 8.RAZRED

                                                FIZIKA

            UČNA TEMA: ELEKTRIČNO DELO IN NAPETOST

                                                TEST A

Navodilo:

1. PROSIMO TE, DA V TALE SNOPIČ NE VPISUJEŠ NIČESAR!
2. Vse odgovore vpisuj na LIST ZA ODGOVORE!
3. Vanj najprej vnesi svoje osebne podatke!
4. Rešitve nalog vpisuj v stolpec "ODGOVORI"!
- Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom obkroži samo eno oznako!
- Če ima naloga več pravilnih odgovorov, je to v besedilu posebej omenjeno.
    Pri takih nalogah obkroži toliko oznak, kolikor jih zahteva naloga!
- Pri nalogah, ki zahtevajo samostojno reševanje, vpiši rešitev, ki si jo sam sestavil!
5. Če si se zmotil, napačni odgovor prečrtaj in obkroži ali vpiši novega!
6. Morebitne račune piši na hrbtno stran LISTA ZA ODGOVORE!

1. Kateri graf prikazuje odvisnost električnega dela Ae od pretočenega električnega naboja e? Napetost se ne spreminja

PetGrafovAe(t)A.gif (2885 bytes)

a) Graf A.
b) Graf B.
c) Graf C.
d) Graf D.
e) Graf E.

2. Potopni grelnik v loncu vode je priključen na izvir napetosti. Temperatura mu še narašča.
    Kakšna je energijska bilanca za grelnik? 

a)     Ae + Q = O
b)    
DWn = Ae + Q
c)    
DWn = Ae  
d)    
DWn = Q    
e)     Ae = Q

3. Elektromotor se enakomerno vrti in pri tem dviguje utež. Temperatura elektromotorja je stalna.
    Zapiši energijski zakon za elektromotor!

4. Elektromotor je priključen na izvir napetosti in dviguje utež. Vrti se enakomerno, temperatura mu še narašča.
    Kako se glasi energijski zakon za elektromotor?

a)     DWn = Ae + Q
b)    
DWn = Ae + Am
e)    
DWn = Am + Q
d)    
DWn = Ae + Am + Q
e)     Ae  + Am  = Q

5. Pri gradnji hiš uporabljajo delavci električno dvigalo.
    Kateri od naslednjih zgledov ima podobno energijsko bilanco kot električno dvigalo?

a) Električni potopni grelnik v vodi.
b) Pralni stroj, ki kuha in meša perilo.
c) Akumulator, ki poganja elektromotor.
d) Termočlen, ki premika kazalec merilnika.

6) Električni potniški vlak pelje iz Ljubljane na Jesenice in nazaj. Potniki vstopajo in izstopajo na vsaki postaji. Za kaj gre v glavnem električno delo, ki ga prejme elektromotor lokomotive?

a)     Za segrevanje Gorenjske.    
b)     Za povečanje kinetične energije vlaka.  
c)     Za povečanje potencialne energije potnikov.     
d)     Za povečanje potencialne energije vlaka.

7. Kaj je napetost med priključkoma porabnika? Izberi najboljši odgovor!

a)     Količina, ki pove, koliko dela prejme porabnik, če teče skozenj tok l A.
b)     Količina, ki pove, koliko dela prejme porabnik, če steče skozenj naboj 1 As.
e)     Količina, ki pove, koliko moči prejme porabnik v 1 s.
d)     Količina, ki pove, koliko moči prejme porabnik, če steče skozenj naboj 1 As.

8. Enota za merjenje napetosti je:

a)     l A,
b)     1 V,
e)     1 VA,
d)     1 VAs,
e)     1 V/A

9. Obkroži enote za merjenje električnega dela! Pravilni so trije odgovori.

a) W
b) J
c) KWh
d) KW
e) Ws

10. Katera zbirka merilnikov omogoča meriti električno delo? Pravilna sta dva odgovora.

a) Ampermeter in voltmeter.
b) Ampermeter, voltmeter in ura.
c) Ampermeter in ura.
d) Voltmeter in ura.
e) Električni števec.

11. Kolesarsko žarnico priključimo na napetost 6 V. Skoznjo teče tok 0,5 A. Kolikšno moč prejema žarnica?

12. V električnem krogu so na različne načine vezane tri enake žarnice. Vse so narejene za napetost 6 V in tok 0,5 A.

    MocStirihVezavZarnA.gif (2564 bytes)

     V katerem primeru na zgornji sliki prejemajo vse žarnice skupaj največjo moč?

a) V primeru A.
b) V primeru B.
c) V primeru C.
d) V primeru D.

13. Na sliki so žarnice različno vezane. Vse so narejene za napetost 220 V in tok 0,45 A.

    4VezavZarniceA.gif (2715 bytes)

      Pri kateri vezavi žarnic na zgornji sliki bo najslabša razsvetljava?

a)     Na shemi A..
b)     Na shemi B.
c)     Na shemi C.
d}    Na shemi D.
e)     Na shemi E.

Imamo štiri žarnice, na katerih piše:
TABELA

A     B C D
P = 100 W
U = 110 V
P = 150 W
U = 220 V
P = 75 W
U = 220 V
P = 10 W
U = 6 V

14. Skozi katero žarnico iz zgornje tabe1e bo tekel največji tok, če vsako priključimo na napetost, ki je zapisana na njej?

a)     Skozi žarnico A.
b)     Skozi žarnico B.
c}    Skozi žarnico C.
d)     Skozi žarnico D.

15. Za razsvetljavo z različnimi žarnicami moramo plačati različne zneske. Pri kateri žarnici iz prejšnje tabele bo enourna razsvetljava najcenejša?

a) prt žarnici A.
b) Pri žarnici B.
c) Pri žarnici C.
d) Pri žarnici D.

16. Kaj potrebuješ, da lahko sestaviš galvanski člen?

a)     elektrodo in elektrolit.
b)     Dve elektrodi iz enake snovi in elektrolit.
c)     Dve elektrodi iz različnih snovi in elektrolit.
d)     Dve elektrodi iz enake snovi in izolator.
e)     Dve elektrodi iz različnih snovi in izolator.

17. Različni predmeti, s katerimi imaš opraviti vsak dan, lahko služijo kot elektrode za galvanski člen. Kateri pari teh predmetov ustrezajo elektrodam za galvanski člen? Dva pravilna odgovora!

a) Grafitna mina in žebelj
b) Grafitna mina in radirka.
c) Žebelj in radirka.
d) Kovinski tulec naboja za puško in žebelj.
e) Kovinski tulec naboja za puško in radirka.

18. Akumulator je shramba za:

a) električni tok,
b) električni naboj,
c) električno napetost,
d) energijo,
e) naboj in energijo.

Na sliki so različno vezani galvanski členi. Napetost enega je 1,5 V

        GalvCleniA.gif (2397 bytes)

19. Na skici A je napetost .................................. V

20. Na skici B je napetost ....................................V

21. Na skici C je napetost ....................................V.

22. Elektromotor mlinčka za kavo prejema:

a) mehanično delo in oddaja električno delo,
b) mehanično delo ter oddaja električno delo in toploto,
c) električno delo ter oddaja mehanično in električno delo,
d) električno delo ter oddaja električno delo in toploto,
e) električno delo ter oddaja mehanično delo in toploto.

23. Termoelement je naprava, ki prejema:

a}    električno delo ter oddaja mehanično delo in toploto,
b)     mehanično delo ter oddaja električno delo in toploto,
c)     toploto ter oddaja mehanično delo in toploto,
d)     toploto ter oddaja električno delo in toploto,
e)     toploto ter oddaja električno in mehanično delo in toploto.

24. Zapiši enačbo za energijsko bilanco galvanskega člena, na katerega je priključena žarnica!

        Skice predstavljajo energijske bilance različnih naprav.

    sistemiA.gif (3703 bytes)

Širine puščic so sorazmerne z velikostjo količin, ki jih predstavljajo. Vsota širin izstopajočih puščic je enaka širini vstopajoče puščice.

25. Katera skica iz zgornje slike predstavlja energijsko bilanco kolesarskega dinama?

a)     Skica A.
b)     Skica B.
c)     Skica C.
d)     Skica D.
e)     Skica E.

26. Katera skica iz zgornje slike predstavlja energijsko bilanco šolskega napetostnega izvira?

a)     Skica A.
b)     Skica B.
c)     Skica C.
d)     Skica D.
e)     Skica E.

 

----------------------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                                                F-NUN
PRI UNIVERZ I V LJUBLJANI                                                                                      PI/TTZ-2/8-A-LO

Priimek in ime: ...........................................

Razred in oddelek: .....................................

Datum testiranja: ........................................

                                                Električno delo in napetost

                                                                Test A

                                        LIST ZA ODGOVORE TTZ-2/8-A

Navodilo: Pazljivo preberi vsako nalogo v testu! Odgovore vpisuj v stolpec "ODGOVORI"! Pomožne račune piši na hrbtno stran tega lista!

Naloga Odgovori +  - Naloga Odgovori +  -
1 a  b  c  d  e   14 a  b  c  d   
2 a  b  c  d  e   15 a  b  c  d   
3     16 a  b  c  d  e  
4 a  b  c  d  e   17 a  b  c  d  e  
5 a  b  c  d    18 a  b  c  d  e  
6 a  b  c  d    19    
7 a  b  c  d    20    
8 a  b  c  d  e   21    
9 a  b  c  d  e   22 a  b  c  d  e  
10 a  b  c  d  e   23 a  b  c  d  e  
11     24    
12 a  b  c  d    25 a  b  c  d  e  
13 a  b  c  d  e   26 a  b  c  d  e  

Električno delo in napetost.  Test A
Prostor za računanje je na hrbtni strani lista!

--------------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                           F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                  PI/TTZ-2/8-B

        NESTANDARDIZIRANI TEMATSKI TEST ZNANJA ZA 8. RAZRED

                                                    FIZIKA

                UČNA TEMA: ELEKTRIČNO DELO IN NAPETOST

                                                    TEST B

Navodilo:

1. PROSIMO TE, DA V TALE SNOPIČ NE VPISUJEŠ NIČESAR!
2. Vse odgovore vpisuj na LIST ZA ODGOVORE!
3. Vanj najprej vnesi svoje osebne podatke!
4. Rešitve nalog vpisuj v stolpec "ODGOVORI"!
- Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom obkroži samo eno oznako!
- Če ima naloga več pravilnih odgovorov, je to v besedilu posebej omenjeno.
    Pri takih nalogah obkroži toliko oznak, kolikor jih zahteva naloga!
- Pri nalogah, ki zahtevajo samostojno reševanje, vpiši rešitev, ki si jo sam sestavil!
5. Če si se zmotil, napačni odgovor prečrtaj in obkroži ali vpiši novega!
6. Morebitne račune piši na hrbtno stran LISTA ZA ODGOVORE!

1. Kateri graf prikazuje odvisnost električnega dela Ae od časa t? Napetost in tok se ne spreminjata.

PetGrafovAe(t)B.gif (2886 bytes)

a) Graf A.
b) Graf B.
e) Graf c.
d) Graf D.
e) Graf E.

2. Potopni grelnik v loncu vode smo pravkar izključili. Kakšna je energijska bilanca za grelnik?

a) dWn = Ae
b) dWn = Q
c) dWn
d) Ae +  Q = 0

3. Elektromotor se enakomerno vrti in pri tem dviguje utež. Temperatura elektromotorja je stalna. Zapiši energijski zakon za elektromotor!

4. Z elektromotorjem poskušamo dvigniti težko utež. Ker pa je utež pretežka, se gred elektromotorja sploh ne zavrti. Temperatura motorja narašča. Kako se glasi energijski zakon za elektromotor?      

a) dWn = Ae + Am + Q
b) dWn = Ae + Am
c) dWn = Ae + Q
d) dWn = Am + Q
e) Ae + Am
= Q     

5. Nekdo se z dvigalom odpelje iz pritličja v deseto nadstropje in nazaj. Za kaj je šlo v glavnem električno delo, ki ga je prejel elektromotor dvigala?

a) Za povečanje potencialne energije potnika.
b) Za povečanje potencialne energije potnika in dvigala.
c) Za povečanje kinetične energije elektromotorja.
d) Za povečanje notranje energije elektromotorja in okolice.

6. Smučarji so se ves dan spuščali po smučišču ob električni vlečnici, ki jih je vlekla navkreber. Za kaj je šlo v glavnem električno delo, ki ga je prejel elektromotor vlečnice?

 1. Za povečanje potencialne energije smučarjev.
 2. Za povečanje kinetične energije smučarjev.
 3. Za povečanje notranje energije snega in okoliškega zraka.
 4. Za povečanje potencialne in kinetične energije elektromotorja in delov vlečnice.

7. Kaj je napetost med priključkoma napetostnega izvira? Izberi najboljši odgovor!

a) Količina, ki pove, koliko moči odda napetostni izvir v 1 s
b) Količina, ki pove, koliko moči odda napetostni izvir, če steče skozenj naboj l As.
c) Količina, ki pove, koliko dela odda napetostni izvir, če teče skozenj tok 1 A.
d) Količina, ki pove, koliko dela odda napetostni izvir, če steče skozenj naboj lAs.

8. Enota za merjenje električnega dela je:

a)  1 VA,
b)  1 VAs,
c)  VA/s
d)  Vs
e)  1 V/A

9. obkrroži enote za merjenje električne moči! Trije pravilni odgovori!

a) W
b) J
c) Ws
d) kW
e) J/s

10. Katere merilne priprave potrbuješ za merjenje napetosti na gerlniku, ki segreva dva litra vode, če nimš na voljo voltmetra? Veš že, da je specifična toplota vode 4200 J/kg.st. Pravilna sta dva odgovora.

a) Trermometer in ura.
b) Termometer, ampermeter in ura.
c) Termometer in električni števec.
d) Termometer in ampermeter.
e) Ampermeter, električni števec in ura.

11. Kolikšna je moč  žarnice za žepno svetilko, če pri napetosti 4,5 V teče skoznjo tok 0,2 A?

12. V električnem krogu so na različne načine vezane tri enake žarnice. Vse so narejene za napetost 6 V in tok 0,5 A.

    4X3zarniceB.gif (2924 bytes)

    V katerem primeru na zgornji sliki prejemajo vse žarnice skupaj najmanjšo moč?

a) V primeru A
b) V primeru B
c) V primeru C
d) V primeru D

13. Na sliki so žarnice različno vezane. Vse so za napetost 220 V in tok 0,45 A.

    4VezavZarniceB.gif (2715 bytes)

    Pri kateri vezavi žarnic na zgornji sliki bo najboljša razsvetljava?

a) Na shemi A
b) Na shemi B.
c) Na shemi C.
d) Na shemi D.
e) Na shemi E.

Imamo 4 žarnice, na katerih piše

TABELA

A

B

C

D

P = 110 W
U = 110 V

P = 150 W
U = 220V

P = 75 W
U = 220 V

P = 10 W
U = 6 V

14. Skozi katero žarnico iz zgornje tabele bo tekel najmanjši tok, če vsako priključimo na napetost, ki je zapisana na njej?

a) Skozi žarnico A
b)
Skozi žarnico B.
c)
Skozi žarnico c
d)
Skozi žarnico D.

15. Za razsvetljavo z različnimi žarnicami moramo plačati različne zneske. Pri kateri žarnici iz prejšnje tabele bo enourna razsvetljava najdražja?

a) Pri žarnici A
b) Pri žarnici B.
c)
Pri žarnic! C.
d) Pri žarnici D.

16. Katere pare elektrod lahko uporabiš za galvanski člen?

a) Ploščato cinkovo in valjasto bakreno elektrodo.
b) Ploščato bakreno in valjasto bakreno elektrodo.
c) Ploščato cinkovo in valjasto cinkovo elektrodo.
d) Valjasto bakreno in ploščato plastično elektrodo.
e) Ploščato cinkovo in valjasto papirnato elektrodo.

17. Od česa je odvisna napetost galvanskega člena?
      Dva pravilna odgovora!

 1. Od vrste elektrod
 2. Od koncentracije elektrolita.
 3. Od medsebojne oddaljenosti elektrod.
 4. Od vrste elektrolita.
 5. Od velikosti elektrod.

Na sliki so različno vezani galvanski členi. Napetost enega je 1,5 V.

   GalvCleniB.gif (2312 bytes)

 Kolikšno napetost nam pokaže voltmeter na posameznih skicah?

18. Na skici A nam pokaže voltmeter ........................V

19. Na skici B nam pokaže voltmeter .......................V

20. Na skici C nam pokaže voltmeter ......................V

21. Dinamostroj je naprava, ki prejema:

a) električno delo ter oddaja mehanično delo in toploto,
b) električno delo ter oddaja električno delo in toploto,
c) mehanično delo ter oddaja električno delo in toploto,
d) mehanično delo ter oddaja mehanično in električno delo,
e) mehanično delo ter oddaja mehanično delo in toploto.

22. Galvanski člen oddaja električno delo na račun:

a) dovedene toplote,
b) dovedenega mehaničnega dela,
c) dovedenega električnega dela,
d) zmanjšanja njegove .notranje energije.

23. Energijska bilanca akumulatorja, ki poganja avtomobilski zaganjač, je podobna kot energijska bilanca pri enem od naslednjih zgledov:

 1. Galvanski člen, na katerega je priključena žarnica.
 2. Elektromotor, ki poganja krožno žago.
 3. Turbina, ki poganja dinamostroj.
 4. Kolo bicikla, ki poganja kolesarski dinamo.
 5. Kolesarski dinamo, na katerega je priključena žarnica.

24. Ko akumulator polnimo, ga priključimo na izvir napetosti. Pri polnjenju se nekoliko segreje. Zapiši energijsko bilanco za akumulator med polnjenjem!

Skice predstavljajo energijske bilance različnih strojev.

    sistemiB.gif (3703 bytes)

Širine puščic so sorazmerne z velikostjo količin, ki jih predstavljajo. Vsota širin izstopajočih puščic je enaka širini vstopajoče puščice.

25. Katera skica na zgornji sliki predstavlja energijsko bilanco elektromotorja, ki dviguje utež?

a) Skica A
b)
Skica B
c)
Skica C
d)
Skica D
e)
Skica E

26. Katera skica na zgornji sliki predstavlja energijsko bilanco termoelementa ki poganja tok?

a) Sklca A.
b) Skica
B.
c) Skica
C.
d) Skica D.
e) Skica E

 

------------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                          F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                              
PI/TTZ-2/8-B-LO

Priimek in ime: ..................................................

Razred in oddelek: ............................................

Datum testiranja: ...............................................

                             Električno delo in napetost Test B

                                        LIST ZA ODGOVORE TTZ-2/8-B

Navodilo: Pazljivo preberi vsako nalogo v testu! Odgovore vpisuj v stolpec "ODGOVORI"! Pomožne račune piši na hrbtno stran tega lista!

Naloga

Odgovori

+     -

Naloga

Odgovori

+ -

1

a  b c  d  e

14

a b c d

2 a  b  c  d  e 15 a  b  c  d 
3 16 a  b  c  d  e
4 a  b   c  d  e 17 a  b  c  d  e
5 a  b   c  d  18
6 a  b   c  d  19
7 a  b   c  d  20
8 a  b   c  d  e 21 a  b  c  d  e
9 a  b   c  d  e 22 a  b  c  d 
10 a  b   c  d  e 23 a  b  c  d  e
11 a  b   c  d  24
12 25 a  b  c  d  e

13

a b c d e

26

a b c d  e

Prostor za  računanje in skice je na hrbtni strani lista.

--------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                                               F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                                      PI/TTZ-l/8-A

                NESTANDARDIZIRANI TEMATSKI TEST ZNANJA ZA 8.RAZRED

                                                        FIZIKA

                                     UČNA TEMA: ELEKTRIČNI UPOR

                                                        TEST A

Navodilo:
1. PROSIMO TE, DA V TALE SNOPIČ NE VPISUJEŠ NIČESAR !
2. Vse odgovore vpisuj na LIST ZA ODGOVORE!
3. Vanj najprej vnesi svoje osebne podatke!
4. Rešitve nalog vpisuj v stolpec "ODGOVORI"!
      - Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom obkroži samo eno oznako!
      - Če ima naloga več pravilnih odgovorov, je to v besedilu posebej omenjeno.
        Pri takih nalogah obkroži toliko oznak, kolikor jih zahteva naloga!
      - Pri nalogah, ki zahtevajo samostojno reševanje, vpiši rešitev, ki si jo sam sestavil!
5. Če si se zmotil, napačni odgovor prečrtaj in obkroži ali vpiši novega!
6. Morebitne račune piši na hrbtno stran LISTA ZA ODGOVORE!

 

Testne naloge:

1. Kateri graf prikazuje vsebino Ohmovega zakona?

  PetGrafovI(U)A.gif (2888 bytes)

    a)     Graf A.
    b)     Graf B.
    c)     Graf C.
    d)     Graf D.
    e)     Graf E.

2. Enota za merjenje upora je _________________________________

    Izrazi to enoto z enotami za napetost in tok! ____________________

3. Upornikoma na sliki nariši vezne žice tako, da bosta vezna vzporedno na napetostni izvir!

    DvaVzporUporaA.gif (1331 bytes)

Na sliki so grafi, ki predstavljajo tok v odvisnosti od napetosti za tri različne žice z upori R1 R2 in R3.
    Grafi za posamične žice so narisani s polnimi črtami.

        GrafiI(U)A.gif (2081 bytes)

4. S pomočjo zgornjega grafa razvrsti upore žic R1 R2 in R3 od največjega do najmanjšega!
    Obkroži črko pred pravilno razvrsti-tvijo!

a) R1  <  R2  > R3
b) R1  >  R2  > R3
c) R1  >  R2  < R3
d) R3  >  R2  > R1
e) R3  >  R2  < R1

5. Katera črtkana črta na zgornjem grafu predstavlja skupni upor vseh treh žic, če so vezane zaporedno?

a) Črta A.
b) Črta B.
c) Črta C.
d) Črta D.

6. Kolikšen tok poganja baterija na shemi, če je tok skozi upornik z uporom R1 enak 1 A?

  a)     I = 1 A
  b)     I = 2 A
  c)     I = 3 A
  d)     I = 1,5 A
  e)     I = 2,5 A
ZaporVezavaUporovA.gif (1362 bytes)

7. Kolikšen skupni tok I poganja baterija v vsakem narisanem zgledu?

    VezaveUporovA.gif (2776 bytes)

a) Skupni tok je v vseh primerih enak največjemu toku skozi posamezni upornik, to je 3 A.
b) Skupni tok je v vseh primerih enak najmanjšemu toku skozi posamezni upornik, to je 1 A.
c) Skupni tok je v prvem primeru 1 A, v drugem primeru 2 A, v tretjem primeru 3 A.
d) Skupni tok je v vseh primerih enak vsoti tokov skozi vse upornike, to je 6 A.

Na baterijo vežemo tri enake upornike na različne načine.
Na shemah so predstavljeni štirje primeri.

    4VezaveUporovA.gif (2582 bytes)

8. Na kateri shemi je skupni upor največji?

a)     Na shemi 1.
b)     Na shemi 2.
e)     Na shemi 3.
d)     Na shemi 4.

9. V kateri shemi poganja baterija največji tok?

a)     Na shemi  l.
b)     Na shemi 2.
c)     Na shemi 3
d)     Na shemi 4.

10. Na katerih upornikih v vseh shemah je enaka napetost kot na uporniku A?

a)     Na upornikih B, C, H in I.
b)     Na upornikih  D, E. in F.
e)     Na upornikih K, L in G.
d)     Na upornikih K in L.
e)     Na uporniku G.

11. V električnem krogu sta zaporedno vezana dva upornika. Prvi ima upor 50 W  , drugi pa 100 W.   Priključena sta na napetost 12 V. Kolikšni sta napetosti na posamičnih upornikih?

Napetost na prvem uporniku je ........................... V.
Napetost na drugem uporniku je ......................... V.
DvaUporaA.gif (1452 bytes)

12. V električnem krogu sta vzporedno vezani dve žarnici, narejeni za 6 V. Prva je za tok 0,2 A, druga pa za 0,4 A. Priključeni sta na baterijo za 6 V. Kolikšen tok teče skozi vsako žarnico in kolikšen skozi baterijo?

Skozi prvo žarnico teče tok ................................ A.
Skozi drugo žarnico teče tok .............................. A.
Skozi baterijo teče tok ....................................... A.
DveVzporZarniciA.gif (1436 bytes)

Na spodnji sliki sta vezani dve žarnici. Narejeni sta za enako napetost. Prva je za večji tok kot druga.

    DveZaporZarniciA.gif (1381 bytes)

13. Na kateri žarnici je večja napetost, če ju vežemo kot kaže slika?

a)     Na prvi, ker teče skoznjo večji tok.
b)     Na drugi, ker ima večji upor.
c)     Na prvi, ker ima manjši upor.
d)     Na obeh enaka, ker skozi obe teče isti tok.
e)     Na drugi, ker teče skoznjo manjši tok.

14. Katera žarnica na zgornji sliki prejema večjo moč?

a} Prva, ker je na njej manjša napetost.
b) Druga, ker je na njej, večja napetost.
c) Prva, ker teče skoznjo večji tok.
d) Druga, ker teče skoznjo manjši tok.
e) Obe enako, ker skozi obe teče isti tok.

15. Žarnici sta vezani vzporedno. Narejeni sta za enako napetost.
    Prva je za večji tok kot druga. Kako je z napetostima na  žarnicah?  

a)     Na prvi je večja napetost kot na drugi, ker je prva narejena za večji tok.
b)     Na drugi je večja napetost kot na prvi, ker je narejena za manjši tok.
c)     Na prvi je večja napetost kot na drugi, ker ima manjši upor.
d)     Na drugi je manjša napetost kot na prvi, ker ima večji upor.
e)     Na obeh sta napetosti enaki, ker sta vezani vzporedno.
DveVzporZarnA.gif (1407 bytes)

V električnem krogu je vezanih pet enakih žarnic.

    PetZarnicA.gif (1678 bytes)

16. Katere žarnice enako žarijo kot žarnica A?

a) Žarnice B, C, D in E
b) Žarnice B, C in E
c) Žarnici B in E
d) Žarnici B in D
e) Žarnica D

17. Skozi katere žarnce teče enak tok kot skozi žarnico D

a)     Skozi žarnice A, B in E.
b)     Skozi žarnice B, C in E.
c)     Skozi žarnici B in E..
d)     Skozi žarnico A.    
e)     Skozi žarnico C.

18. Dopolni stavek!

    Amper vežemo v električni krog .................................... ,
    voltmeter pa .................................................................. .

19. Voltmeter ima upor R. Katera shema kaže voltmeter z 10-krat povečanim obsegom?

    SestUporovA.gif (3678 bytes)

a) shema A
b) shema B
c) shema C
d) shema D
e) shema E
f) shema F

20. Notranj upor ampermetra je 1000 W. Kolikšen soupornik mu moramo dodati, da mu 10-krat povečamo obseg?

a)     Približno 0,01 W
b)     Približno 0,1 W
c)     Približno 1 W
d)     Pribllžno 10  W
e)     Približno 100  W

21. Upor žice je odvisen od njenih geometrijskih razsežnosti. Kakšna je ta odvisnost?

a)  Upor žice je premosorazmeren z njeno dolžino in presekom.
b)  Upor žice je premosorazmeren z njeno dolžino in obratnosorazmeren z njenim presekom.
c)  Upor žice je obratnosorazmeren z njeno dolžino in presekom.
d) Upor žice je obratnosorazmeren z njeno dolžino in premosorazmeren z njenim presekom

22. Kateri graf prikazuje odvisnost upora žice od njenega preseka S?

    PetGrafovR(S)A.gif (3002 bytes)

a)     Graf A
b)     Graf B
c)     Graf C
d)     Graf D.
e)     Graf E

23. Upor 1 m dolge žice s presekom 1 mm2 je 20 W. Kolikšen je upor 0,5 m dolge žice s presekom 0,5 mm2 ?

ODGOVOR:

24. Izračunaj moč porabnika, skozi katerega teče tok I, med njegovima sponkama je napetost U, njegov upor je R!
TRIJE PRAVILNI ODGOVORI!

a) P = UI
b) P = IR2
e) P = I2R
d) P = UR2
e) P = U2R
f)  P = U2/R

25. Nariši karakteristiko žarnice, ki vedno svetle je žari, ko napetost na njej večamo!

    grafI(U)A.gif (1344 bytes)

----------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                                  F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                         PI/TTZ -1/ 8-A

Priimek in ime: .............................................................................................

Razred in oddelek: .......................................................................................

Datum: .........................................................................................................

                                                        ELEKTRIČNI UPOR

                                                            Test A

                                        LIST ZA ODGOVORE TTZ-1/8-A.

Navodilo

Pazljivo preberi vsako nalogo v testu!
Odgovore vpisuj v stolpec "ODGOVORI" !
Naloge št. 3, in 25 reši grafično in sicer tako, da dopolniš skice, ki jih najdeš na koncu lista za odgovore. Tam piši tudi vse pomožne račune!

Naloga

Odgovori

+      -

Naloga

Odgovori

+      -

1. a   b   c   d   e   13. a   b   c   d   e  
2. ;   14. a   b   c   d   e  
15. a   b   c   d   e  
3. Reši grafično!    16. a   b   c   d   e  
4. a   b   c   d   e   17. a   b   c   d   e  
5. a   b   c   d     18. ............      .............  
6. a   b   c   d   e   19. a   b   c   d   e    f  
7. a   b   c   d     20. a   b   c   d   e  
8. a   b   c   d     21. a   b   c   d    
9. a   b   c   d     22. a   b   c   d   e  
10. a   b   c   d   e   23. Upor = ....... W  
11. 1.......V, 2.......V   24. a   b   c   d   e    f  
12. 1....A, 2....A, 3...A   25. Reši grafično!  

naloge3.jpg (14205 bytes)

-------------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                  F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                         PI/TTZ-l/8-B

            NESTANDARDIZIRANI TEMATSKI TEST ZNANJA ZA 8.RAZRED

                                                         FIZIKA

                                UČNA TEMA: ELEKTRIČNI UPOR

                                                            TEST B

Navodilo:
1. PROSIMO TE, DA V TALE SNOPIČ NE VPISUJEŠ NIČESAR!
Vse odgovore vpisuj na LIST ZA ODGOVORE!
Vanj najprej vnesi svoje osebne podatke!
Rešitve nalog vpisuj v stolpec "ODGOVORI"!
- Pri nalogah z enim pravilnim odgovorom obkroži samo eno oznako!
- Če ima naloga več pravilnih odgovorov, je to v besedilu posebej omenjeno. Pri takih nalogah obkroži toliko oznak, ko-likor jih zahteva naloga!
- Pri nalogah, ki zahtevajo samostojno reševanje, vpiši reši-tev, ki si jo sam sestavil!
Če si se zmotil, napačni odgovor prečrtaj in obkroži ali vpi-ši novega!
Morebitne račune piši na hrbtno stran LISTA ZA ODGOVORE!

Testne naloge

1. Kateri graf prikazuje vsebino Ohmovega zakona?

  PetGrafovI(U)B.gif (2840 bytes)

GRAF

V levem stolpcu so navedene nekatere fizikalne količine, v desnem pa so naštete nekatere enote. K vsaki od navedenih količin pripiši njeno enoto!

A)  VA
a)     napetost, U B)  As
b)     tok, I C)  Vs
c)     upor, R D)  V/A
d)     moč, P E)  V
F)  A

3. Na sliki so trije uporniki in napetostni izvir. Nariši vezne žice tako, da bodo uporniki vezani zaporedno na napetostni izvir!

    TrijeUporiB.gif (1625 bytes)

4. Na sliki je graf, ki predstavlja tok v odvisnosti od napetosti za tri različne žice z upori Rl, R2 in R3

    GrafiI(U)B.gif (2081 bytes)

Katera črtkana črta na grafu predstavlja skupni upor, če so vse tri žice vezane vzporedno?

Črta A.
Črta B.
Črta C.
Črta D.

5. Kolikšna je napetost U na shemi, če je na uporniku z uporom Rl napetost 12 V? Uporniki so vezani kot kaže shema.

     VzporUporiB.gif (1452 bytes) a) U =   4 V
b) U =   6 V
c) U =  12 V
d) U =  24 V
e) U =  36 V

6. Kolikšno napetost pokažejo voltmetri na narisanih shemah, če so na posameznih upornikih naslednje napetosti:

                Ul = 3 V,     U2 = 4 V,      U3 = 5 V ?  

    VezaveUporovB.gif (2542 bytes)

a)     Prvi voltmeter kaže 12 V, drugi 4 V in tretji 7 V.    
b)     Prvi voltmeter kaže 12 V, drugi 8 V in tretji 5 V.     
c)     Prvi voltmeter kaže 12 V, drugi 12 V in tretji tudi 12 V.
d)     Prvi vol tmeter kaže 12 V, drugi 4 V in tretji 5 V.     
e)     Prvi voltmeter kaže 12 V, drugi 8 V in tretji 7 V.

Na baterijo vežemo na različne načine tri enake upornike.

    4VezaveUporovB.gif (2411 bytes)

7. Na kateri shemi je skupni upor najmanjši?
a)     Na shemi l.
b)     Na shemi 2.
c)     Na shemi 3.
d)     Na shemi 4.

8. Razvrsti skupne upore na shemah 1, 2, 3 in 4 od največjega do najmanjšega! Obkroži črko pred pravilno razvrstitvijo!

a)  1, 2, 3, 4
b)  1, 3, 4, 2
c)  1, 4, 3, 2
d)  1, 2, 4, 3
e)   4, 3, 2, 1

9. Na kateri shemi poganja baterija najmanjši tok?

a) Na shemi 1
b) Na shemi 2
c) Na shemi 3
d) Na shemi 4

10. Na katerih upornikih na shemah na prejšnji strani je enaka napetost kot na uporniku D?

a)     Na upornikih A, B, C, E in F.
b)     Na upornikih E, F, G in J.
c)     Na upornikih E, F in J.
d)     Na upornikih A, B, C,  K in L.
e)     Na upornikih E, F, H in I.

11. V električnem krogu sta zaporedno vezana dva upornika. Prvi ima upor 40 W , drugi pa 80 W.
      Priključena sta na napetost 12 V. Kolikšen tok teče skozi vsakega?

Skozi 1. upornik teče tok .............................. A.
Skozi 2. upornik teče tok .............................. A
DvaUporaB.gif (1451 bytes)

Vzporedno sta vezani dve žarnici, narejeni za 6 V. Prva je za tok 0,2 A, druga za 0,4 A. Priključeni sta na napetost 6 V. Kolikšna je napetost na vsaki žarnici?

    DveVzporZarniciB.gif (1441 bytes)

Napetost na 1. žarnici je ....................... V.
Napetost na 2. žarnici je ....................... V.

13. Žarnici sta narejeni za enako napetost. Prva je za večji tok kot druga.
      Skozi katero žarnico teče večji tok, če ju vežemo tako, kot kaže shema?

a)      Skozi prvo, ker je narejena za večji tok.
b)     Skozi drugo, ker je narejena za manjši tok.
e)     Skozi obe enak, ker sta vezani zaporedno.
d)     Skozi prvo, ker ima manjši upor.
e)     Skozi drugo, ker ima večji upor .
DveZaporZarniciB.gif (1381 bytes)

V električni krog vežemo žarnici, ki sta narejeni za enako napetost. Prva je za večji tok kot druga.

14. Skozi katero žarnico teče večji tok, če sta vezani tako, kot kaže shema?

a) Skozi prvo, ker ima manjši upor.
b) Skozi drugo, ker ima večji upor.
c) Skozi drugo, ker je na njej večja napetost,
d) Skozi prvo, ker je na njej manjša napetost.
e) Skozi obe enak, ker je na obeh enaka napetost.
DveVzporZarnB.gif (1407 bytes)

15. Katera žarnica na zgornji shemi prejema večjo moč?

a) Prva, ker teče skoznjo večji tok.
b) Druga, ker teče skoznjo manjši tok.
c) Obe enako, ker je na obeh enaka napetost.
d) Prva, ker je na njej večja napetost.
e) Druga, ker je na njej manjša napetost.

V električnem krogu je vezanih 5 enakih žarnic.

    PetZarnicB.gif (1678 bytes)

16. Skozi katere žarnice teče enak tok kot skozi žarnico E?

a)     Skozi žarnice A,  B, C in D.
b)     Skozi žarnice A,  B in C.
c)     Skozi žarnici A in B.
d)     Skozi. žarnici A in D.
e)     Skozi žarnici. C in D.

17. Katere žarnice na zgornji shemi svetijo enako kot žarnica C?

a)     Žarnice A, B, D in E.
b)     Žarnice A, B in E.
c)     Žarnici B in E.
d)     Žarnice B, D in E.
e)     Žarnica D.

18. Izmeriti je treba napetost med sponkama upornika in tok, ki teče skozenj. S črkmna A in V označi, kateri od narisanih instrumentov je ampermeter in kateri voltmeter!

    VezavaAinVB.gif (1468 bytes)

19. Želimo povečati obseg ampermetra. Kakšen upornik moramo izbrati v ta namen in kako ga moramo vezati?

a) Zaporedno vežemo preduporniku ki ima večji upor kot ampermeter.
b) Zaporedno vežemo preduporniku ki ima manjši upor kot arnpermeter.
c) Zaporedno vežemo preduporn.ik r ki ima enak upor kot ampermeter 
d) Vzporedno vežemo soupornik, ki ima večji upor kot ampermeter 
e) Vzporedno vežemo soupornik, ki ima manjši upor kot ampermeter.

20. Notranji upor voltmetra je 1000 W . Kolikšen predupornik moramo dodati voltmetru, da mu 10-krat povečamo obseg?

a)     9 W
b)     90
W
e)     900
W
d)     9000
W
e)     90000
W

21. Upor žice je odvisen od njenega preseka S in dolžine l . Kakšna je ta odvisnost?

a) R sorazmeren 1/ S l
b) R sorazmeren  S l
e) R sorazmeren l / S
d) R sorazmeren S / l

22. Kateri graf prikazuje odvisnost upora žice R od njene dolžine l ?

GrafR(l)B.gif (2901 bytes)

a) Graf A.                 
b) Graf B.                 
c) Graf C.                 
d) Graf D.                 
e) Graf E.           

23. Upor 1 m dolge žice s presekom 1 mm2 je 20 W. Kolikšen je upor 2 m dolge žice s presekom 2 mm2?

ODGOVOR:

24. Izračunaj moč porabnika, skozi katerega teče tok I, med njegovima sponkama je napetost U, njegov upor pa je R! Pravilni so trije odgovori.

a) P = U I
b) P = I2 R
c) P = I R2
d) P = U2 R
e) P = U2 / R
f)  P = U R2

25. Nariši karakteristiko žice, ki ima stalno temperaturo!

    grafI(U)B.gif (1344 bytes)

-----------------------------------------------------------------

PEDAGOŠKI INŠTITUT                                                                                    F-NUN
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                                           PI/TTZ-l/8-B

Priimek in ime : .............................................

Razred in oddelek: ........................................

Datum testiranja: ...........................................

                                                    Električni: upor Test B

                                            LIST ZA ODGOVORE TTZ-l/8-B.

Navodilo: Pazljivo preberi vsako nalogo v testu!
Odgovore vpisuj v stolpec "ODGOVORI!
Naloge št. 3, št. 18 in št. 25 reši grafično in sicer tako, da dopolniš slike, ki jih najdeš na hrbtni strani tega lista; tam piši tudi vse pomožne račune!

Naloga

Odgovori

+      -

Naloga

Odgovori

+      -

1. a   b   c   d   e   13. a   b   c   d   e  
2. U [  ], I [  ],
R [  ], P [  ]
  14. a   b   c   d   e  
15. a   b   c   d   e  
3. a   b   c   d     16. a   b   c   d   e  
4. a   b   c   d   e   17. a   b   c   d   e  
5. a   b   c   d   e   18. Reši grafično!  
6. a   b   c   d   e   19. a   b   c   d   e  
7. a   b   c   d     20. a   b   c   d   e  
8. a   b   c   d   e   21. a   b   c   d   e  
9. a   b   c   d     22. a   b   c   d   e  
10. a   b   c   d   e   23. Upor = ....... W  
11. 1.......A, 2.......A   24. a   b   c   d   e    f  
12. 1.......V, 2.......V   25. Reši grafično!  

Grafične rešitve nalog:

Naloga št. 3 (sl.1)

    TrijeUporiResitvB.gif (1625 bytes)

Naloga št. 18! (sl.2)

    VezVinAresitB.gif (1468 bytes)

Naloga št. 25 (sl.3)

    grafI(U)resitB.gif (1344 bytes)

Pomožni računi in skice:

------------------------------------ 

PEDAGOŠKI INŠTITUT
PRI UNIVERZI V LJUBLJANI                                                     PI/TZ-2/8

            REVIZIJSKI NESTANDARDIZIRANI TEST ZNANJA ZA 8.RAZRED

                                            FIZIKA - 2. semester

Navodilo: Svoje osebne podatke vpiši na priloženi list za odgovore.
Nato vsako vprašanje pazljivo preberi, premisli in med predloženimi odgovori poišči tistega, za katerega misliš, da je pravilen! Oznako odgovora, ki je po tvojem mnenju pravilen, obkroži na listu za odgovore! Pri vsakem vprašanju lahko obkrožiš le eno oznako.
Prosimo te, da v test, ki si ga sprejel, ne vpisuješ ničesar!

1) Merjenje električnega toka temelji na njegovih učinkih.
    Kateri od naštetih učinkov ne more rabiti kot metoda za merjenje toka?

a) Žica se zaradi segrevanja podaljša, če skoznjo teče električni tok.
b) Iz raztopine se izloči snov, če skozi raztopino teče električni tok.
e) Tuljava pritegne kos železa, ko skoznjo teče tok.
d) Magnetna igla v tuljavi je obrnjena vzdolž magnetnih silnic, če po tuljavi teče tok.
e) Vrtljiva tuljavica na polžasti vzmeti se v magnetnem polju zasuče, če po tuljavici steče električni tok.

2) Transformator uporabljamo za spreminjanje:

a) Enosmernega toka v izmeničnega,
b) izmeničnega toka v enosmernega,
c) visoke napetosti v nizko ali obratno,
d) električnega dela v mehanično delo,
e) mehaničnega dela v električno delo

3) Smer električnega toka lahko ugotovimo po nekaterih učinkih toka.
    Kateri od navedenih učinkov je tak, da ne omogoča določati smeri. toka?

a) Odklon kazalcev ampermetra.
b) Odklon vrtljive tuljavice, pritrjene na polžasto vzmet in vstavljene med pola magneta.
c) Raztezanje žice zaradi segrevanja z električnim. tokom.
d) Izločanje snovi na eni elektrodi, če skozi raztopino teče tok.
e) Odklon tokovne tehtnice, katere en del je med čeljustmi magneta.
f) Odklon paličastega magneta, pritrjenega na polžasto vzmet, če je ta v tuljavi in po tuljavi steče električni tok.

4) V električni krog so vezane enake žarnice in enaki ampermetri.
    Električni krog je shematično narisan na spodnji sliki.

    ZarniceAmperm.gif (2341 bytes)

    Kateri zapis pravilno predstavlja razmerje tokov, ki jih kažejo prvi štirje ampermetri?

a) Il > I2 > I3 > I4
b) Il > I2 > I3 = I4
c) Il > I2 = I3 > I4
d) Il > I4 > I3 > I2
e) Il > I4 = I3 > I2

5) Tri enake žarnice so priključene na akumulator z napetostjo 6 V tako, kot kaže shema.

    NapetostZarnic.gif (1626 bytes)

    Ugotovi, kolikšne so napetosti med priključki na posameznih žarnicah.

a) Ul = U2 = U3 = 6 V                                 d) U1 = 4 V; U2 = U3 = 2 V
b) Ul = U2 = U3 = 2 V                                 e) U1= 2 V;  U2 = U3 = 4 V
c) U1 = 3 V; U2 = U3 = 3 V                          f) Ul = 3 V; Ul = U2 = 1,5 V

6) Z merjenjem toka in napetosti želimo ugotoviti, kolikšno moč prejema porabnik.
    S katero vezavo porabnika in instrumentov lahko to dosežemo?

    MerjenjeVinA.gif (4008 bytes)

a) Z vezavo številka 1
b) Z vezavo številka 2
c) Z vezavo številka 3
d) Z vezavo številka 4
e) Z vezavo številka 5.

7) V električni krog priključimo 4 enake žarnice .
    Vezava žarnic je predstavljena na sliki.

    4Zarnice.gif (1733 bytes)

    Kaj se zgodi s prvo in četrto žarnico, če drugo izključimo (odvijemo)?

a) Prva in četrta žarnica ugasneta.
b) Prva in četrta žarnica svetita močneje.
c) Prva in četrta žarnica svetita šibkeje.
d) Prva žarnica sveti močneje, četrta pa šibkeje.
e) Prva in četrta žarnica svetita enako kot prej.

8) Kako se imenuje količina, ki jo meri električni števec, kakršnega imamo v stanovanju?

a) Električni naboj. Števec ga meri v amperurah (1 Ah).
b) Električno delo. Števec ga meri v kilovaturah ( 1 kWh).
c) Električna moč. Števec jo meri v kilovatih (1 kW).
d) Električno delo. Števec ga meri v kilovatih. ( 1 kW).
e) Električno moč. Števec jo meri v kilovoltih ( 1 kV).

9) Učenci so na neko vprašanje odgovorili tako, kot je zapisano spodaj. Kateri odgovor se ti zdi smiseln?

a) Skozi žarnico steče naboj 5 As v 5 s, če skoznjo teče tok 5 As.
b) Skozi žarnico steče naboj 5 As v 5 s, če skoznjo teče tok 5 A.
c) Skozi žarnico steče naboj 5 As v 1 s, če skoznjo teče tok 5 A.
d) Skozi žarnico teče tok 5 As, če v 5 s steče skoznjo naboj 5 A.
e) Skozi žarnico teče tok 5 As, če v 1 s steče skoznjo naboj 5 A.

10) Na avtomobilski akumulator z napetostjo, 12 V je priključena luč, skozi katero teče tok 4 A.
    Kolikšen naboj steče skoznjo v 2 s?

a) e = 1/2 As
b) e = 2 As
c) e = 6 Vs
d) e = 8 As
e) e = 24 Vs

11) Z merjenjem toka pri različnih napetostih želimo ugotoviti nekaj o uporu porabnika.
    Podatke smo prikazali v grafu. Iz grafa presodi:
    - kolikšen je upor porabnika na začetnem ravnem delu grafa in
    - kako se upornost spreminja z naraščajočo napetostjo na krivem delu grafa!

    GrafI(U).gif (2217 bytes)

a) Začetni upor je 3 W, nato pa upor z naraščajočo napetostjo raste.
b) začetni upor je 3 W, nato pa upor z naraščajočo napetostjo pada.
c) Začetni upor je 1/3 W, nato pa upor z naraščajočo napetostjo raste.
d) Začetni upor je 1/3 W , nato pa upor z naraščajočo napetostjo pada.
e) Začetni upor je 1 W, nato pa se upor ne spreminja.

12) Električni grelnik potopimo v lonec mrzle vode in ga priključimo na izvir napetosti.
    Katera od navedenih trditev pravilno opisuje dogajanje v grelniku?

a) Grelnik prejema električno delo in oddaja toploto.
b) Grelnik prejema električno delo in oddajači mehanično delo.
c) Grelnik prejema mehanično delo in oddaja električno delo.
d) Grelnik prejema toploto in oddaja električno delo.
c) Grelnik oddaja električno delo, pri tem pa se mu zmanjšuje notranja energija.

13) Žarnica, priključena na izvir napetosti za 200 V, sveti z močjo 100 W. Koliko električne dela prejme v 10 s?

a) 2000 J
b) 1000 J
c) 20 J
d) 10 J
e) 2 J

14) Pri slačenju oblačil iz umetnih tkanin lahko včasih vidimo iskrice.
    Pojav redno spremlja "lepljenje" oblačila ob telo. Vzrok za tak privlak so:

a) Magnetne sile, podobne tistim, ki usmerjajo magnetno iglo v polju Zemlje.
b) Magnetne sile, ki so posledica gibajočih nabojev.
c) Električne sile, podobne tistim, ki usmerjajo magnetno iglo v polju Zemlje.
d) Električne sile, med naboji enakih predznakov, ki nastanejo ob drgnjenju dveh teles.
e) Električne sile, med naboji različnih predznakov, ki se ločijo ob drgnjenju dveh teles.

15) Električni motor je stroj, ki. v pretežni meri oddaja:

a) toploto,
b) temperaturo,
c) notranjo energijo,
d) električno delo,
e) mehanično delo

16) V žični zanki se pri nekaterih pojavih inducira napetost. Do indukcije pride:

a) če je zanka priključena na akumulator,
b) če zanko sučemo v električnem polju kondenzatorja,
c) če zanko sučemo v magnetnem polju,
d) če zanko premikamo v električnem polju kondenzatorja prečno na električne silnice,
e) če zanko premikamo v magnetnem polju vzdolž magnetnih silnic

17) Kondenzator priključimo na izvir stalne napetosti.

    kondenzatorja.gif (1645 bytes)

V njem dobimo:

a) Električno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže 1. skica.
b) Električno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže 2. skica.
c) Magnetno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže 1. skica.
d) Magnetno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže 2. skica.
e) Magnetno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže 1. skica, in električno polje, katerega silnice potekajo tako, kot kaže2. skica.

18) Električni naboj in električni tok povzročata polja, ki jih prikažemo s silnicami.
    V čem je bistvena razlika med električnimi silnicami in magnetnimi silnicami?

a) Povzročitelj obojih črt so mirujoči naboji. Razlikujejo se po tem, da električne silnice izvirajo iz nabojev, magnetne pa naboje obkrožajo.
b) Povzročitelj obojih črt so električni tokovi; Razlikujejo se po tem, da električne silnice izvirajo iz vodnikov, magnetne pa jih obkrožajo.
c) Povzročitelj električnih silnic so naboji, magnetnih silnic pa vodniki s tokovi. Električne silnice izvirajo iz nabojev, magnetne pa vodnike obkrožajo.
d) Povzročitelj električnih silnic so vodniki s tokovi, magnetnih silnic pa naboji. Razlikujejo se po tem, da električne silnice izvirajo iz vodnikov, magnetne pa obkrožajo naboje.
e) Povzročitelj električnih silnic so naboji, magnetnih pa vodniki s tokovi. Razlikujejo se po tem, da električne silnice obkrožajo naboje, magnetne pa obdajajo vodnike.

19) Spodaj je zapisan seznam nekaterih električnih naprav:

- elektromotor,
- kolesarski dinamo,
- transformator,
- kondenzator ,
- akumulator.

V katerem od predloženih odgovorov so naštete vse tiste naprave s seznama, ki so povezane s pojavom indukcije?

a) Elektromotor, kolesarski dinamo, transformator, kondenzator, akumulator.
b) Elektromotor, kolesarski dinamo, transformator, kondenzator.
c) Elektromotor, kolesarski dinamo, transformator.
d) Elektromotor, kolesarski dinamo.
e) Elektromotor.

20) Električni porabnik prejema moč 80 W. Napetost med njegovima priključkoma podvojimo.
    Kako se pri nespremenjenem uporu spremeni moč, ki jo prejema porabnik?

a) P = 80 W. Moč, ki jo prejema porabnik, se ne spremeni, ker se tudi upor ne spremeni.
a) P = 160 W. Moč, ki jo prejema porabnik, se podvoji, ker se je podvojila napetost.
a) P = 320 W. Moč, ki jo prejme porabnik, se početveri, ker se hkrati s podvojitvijo napetosti podvoji tudi tok.
a) P = 160 W. Moč, ki jo prejema porabnik, se podvoji, ker se podvoji tok, ki steče skozenj.
b) P = 80 W. Moč, ki jo prejema porabnik, se ne spremeni, ker se napetost podvoji, tok skozi porabnik pa se zmanjša za polovico.

21) Ugotoviti želimo upor porabnika. Izmed predloženih shem izberi tisto vezje, ki to omogoča!

    R,A,V.gif (3145 bytes)

a) Vezje številka 1.
b) Vezje številka 2.
c) Vezje številka 3.
d) Vezje številka 4.
e) Vezje številka 5.

22) Curek elektronov vstopa v kondenzator z leve pri točki A. Če na kondenzatorju ni napetosti, se giblje po srednjem tiru proti točki C. Razdaljo med A in C preleti v določenem času.
Kondenzator nato priključimo na izvir napetosti tako, da je zgornja plošča pozitivna, spodnja pa negativna.
Izmed predloženih trditev izberi tisto, ki pravilno opisuje gibanje elektrona v polju kondenzatorja.

a) Elektron se giblje po zgornjem tiru skozi točko B. Čas preleta skozi naelektreni kondenzator je enak času preleta skozi nenaelektrieni kondenzator.
b) Elektron se giblje po zgornjem tiru skozi točko B. Čas preleta skozi naelektneni kondenzator je krajši od časa preleta skozi nenaelektreni kondenzator.
c) Elektron se giblje po spodnjem tiru skozi točko D. Čas preleta skozi naelektreni kondenzator je enak času preleta skozi nenaelektreni kondenzator.
d) Elektron se giblje po spodnjem tiru skozi točko D. Čas preleta skozi naelektreni kondenzator je krajši od časa preleta skozi nenaelektreni kondenzator.
e) Elektron se giblje po srednjem tiru skozi točko C. Čas preleta skozi naelektreni kondenzator je enak času preleta skozi nenaelektreni kondenzator.
f) Elektron se giblje po srednjem tiru skozi točko C . Čas preleta skozi naelektreni kondenzator je krajši od časa preleta skozi nenaelektreni kondenzator.
Kondenzat.gif (1719 bytes)