Priporočena tuja periodika:
- Sciens & Children
- Primary Sciece Review
- Science Scope
- Super Science Blue
- Super Science Red

Domača periodika:

- Naravoslovna solnica
- Ciciban
- PIL
- Proteus
- Presek
- Fizika v šoli

LITERATURA,
ki jo je napisal, prevedel, priredil ali strokovno pregledal pokojni prof. dr. Janez FERBAR

NARAVOSLOVJE

(!) KAKŠEN, KATERI - razvrščanje in urejanje, Janez Ferbar, Pedagoška obzorja 3, 7 - 8, 1988 str. 19 - 38

RANO NARAVOSLOVJE, guganje in tehtanje, Janez Ferbar, Pedagoška akademija 1989, 10 str.

NARAVOSLOVJE na razredni stopnji - prenos izkušenj, Janez Ferbar, Pedagoška obzorja 5, 13 - 14, 1990 str. 38 - 51

NARAVOSLOVJE na razredni stopnji, Janez Ferbar, Pedagoška akademija v Ljubljani 1990, 18 str.

POJAVI, glagoli, spremenljivke, Janez Ferbar, Pedagoška obzorja 5, 15, 1990 str. 88 - 100

ŠTETJE : [priročnik za vzgojitelje predšolskih otrok in učitelje] / Janez Ferbar. - Novo mesto : Pedagoška obzorja , 1990, 60 str., ISBN 86-81379-05-4

DOBER DAN, ZEMLJA priročnik za učitelja / Janez Ferbar...et al. Ljubljana : Zavod   Republike Slovenije za šolstvo in šport 1991. - (Procesi spoznavanja in komunikacij : strokovni članki in analize)

GIBANJE / Brenda Walpole : [prevod in priredba Janez Ferbar]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1991, 40 str. (Zbirka Moji prvi koraki. Serija Veselje z znanostjo)

ELEKTRIKA IN MAGNETIZEM / Terry Cash, Barbara Taylor : [prevod in priredba Janez Ferbar]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1992, 40 str. (Zbirka Moji prvi koraki. Serija Veselje z znanostjo)

POJAVI in njihova struktura Zvok / dr. Janez ferbar Pedagoška fakulteta 1992, 6 str.

ZRAK in energija, Naravoslovne dejavnosti, A. Russel in J. Ferbar, seminar 1992, 17. str.

RAZVOJ začetnega naravoslovja. TEMPUS JEP 2204-92/2 / (urednica Tatjana Krapše). - 1. izd. - Nova Gorica : Educa, 1992
Zv. 1: Kaj smo slišali in brali? prevod Janez Ferbar 104 str.
Zv. 2: Kaj smo namislili in napisali? 66 str.
Zv. 3: Kaj boste pri nas delali in opazovali? 108 str.

RAZVOJ začetnega naravoslovja. TEMPUS JEP 2204 / Hilary Asoko, Univerza v Leedsu ; [prevedela Domen in Janez Ferbar]. 1992, 34. str.

Učenje in pouk o SVETLOBI. Tempusova naravoslovna delavnica. Hilary Asoko, Univerza v Leedsu ; [prevedel in priredil Janez Ferbar]. 1992, 8. str.

GLAVA, SRCE IN ROKE pri začetnem naravoslovju / Simon Bailey ; [prevedel in priredil Janez Ferbar]. - Ljubljana : Atraktor, 1992, 64 str.

MEZINČKOVA pratika 1 / Janez Ferbar...(et al.). - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1992, 30 str., razmišljanja 50 str., berilo za odrasle 30 str. ISBN 86-341-0742-6

KONSTRUKTIVIZEM v naravoslovju / A. Russel in Janez Ferbar, Tempus JEP 2204-92/2, razvoj začetnega naravoslovja 1992, Pedagoška fakulteta v Ljubljani 20 str.

OBDELAVA PODATKOV / A. Russel, Janez Ferbar, Danica Mati, Pedagoška fakulteta 1992

ZAČETNO naravoslovje / Max de Boo, Goldsmiths College, University of London / prevedel in priredil Janez Ferbar, Tempus JEP 2204-92/2, razvoj začetnega naravoslovja, Ljubljana 1993, 70 str.

ČUTILA in urejanje / Janez Ferbar Tempus JEP 2204-92/2, razvoj začetnega naravoslovja 1993, 16 str.

(!) TEMPUSOVO snopje / Tempusova projektna skupina; [urednik Janez Ferbar]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1993, 420 str., ISBN 86-341-1169-5

ELEKTRIKA in obdelava podatkov / Janez Ferbar, Ivo Verovnik, Danica Mati, Tempus JEP 2204-92/2, razvoj začetnega naravoslovja 1993, 24 str.

GIBANJE IN SILE, TEMPUS JEP 2204, J. Ferbar, M. Jaklin, N. Razpet, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1993, 34. str.

MALA ŠOLA NARAVOSLOVJA, Simon Baily, Fakulty Crewe and Alsager, Metropoliten University of Manchester, urednik J. Ferbar, prevedela J. Ferbar in D. Krnel, TEMPUS JEP 2204, 1993, 55 str.

NARAVOSLOVJE IN MATERINŠČINA, TEMPUS JEP 2204, Janez Ferbar ..et al, 1994, 111 str.

NARAVOSLOVJE ZA MATERIN JEZIK, J. Ferbar, TEMPUS JEP 2204, 1994, 17 str.

JEZIKOVNE DEJAVNOSTI pri pouku naravoslovja, Tim Bronsan, University of London, Institute of education, prevedel in priredil Janez Ferbar, TEMPUS JEP 2204, 1994, 51 str.

KAKO PRI ZAČETNEM NARAVOSLOVJU SPRAŠUJEMO? Sheila Jelly z Univerze v Plymounthu, TEMPUS JEP 2204, prevedel in priredil J. Ferbar, 1994, 10 str.

STOPNIČKE, klančki, hribčki - grafi / Janez Ferbar, Danica Mati, Tempus JEP 2204, Razvoj začetnega naravoslovja, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1994, 8 str.

(!) RAZVRŠČANJE in urejanje / Janez Ferbar, Danica Mati, Tempus JEP 2204, razvoj začetnega naravoslovja, 34 str.

NARAVOSLOVJE, Fizika, eksperimentalne vaje za študente oddelka za razredni pouk in predšolsko vzgojo / Janez Ferbar, Ana Gostinčar Blagotinšek, Danica Mati Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 1995

VODA bo gnala moj mlinček: didaktično gradivo za pouk naravoslovja na razredni stopnji / več avtorjev, Ljubljana: Zavod RS za šolstvo 1996, več zvezkov

(!) NARAVOSLOVJE za elementarke, Kaj hočem vedeti, poskusiti, narediti / Barbara Bajd, Janez Ferbar (koordinator in urednik), Matjaž Jaklin, Dušan Krnel, Danica Mati, Darja Skribe - Dimec, Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1996, 46 str.

MENTORSTVO na predmetni stopnji, delavnica v okviru projekta Tempus Eden, pedagoška fakulteta v Ljubljani 1997, 18 str. /Jennny Frost [prevedel Janez Ferbar]

Mentorstvo za učitelje naravoslovja in tehnike, zbirka preprostih poskusov / M. Kralj, D. Krnel, J. Ferbar, Tempusov seminar iz projekta Eden, Pedagoška fakulteta 1997, 5 str.

PRAKTIČNA ASTRONOMIJA / Roland Szostak (prevedel in uredil Janez Ferbar) Pedagoška fakulteta v Ljubljani 1998 (Tempus Phare EDEN S_JEP-09578) 15 str.

OKOLJE IN JAZ: Spoznavanje okolja za 1. razred devetletne osnovne šole / Barbara Bajd, Janez Ferbar, Dušan Krnel, Mojca Pečar, Modrijan Ljubljana, 1999, 2 zvezka 41 in 35 str., Priročnik za učitelje 120 str.

OKOLJE IN JAZ 2, Spoznavanje okolja za 2. razred devetletne osnovne šole,  / M. G. Antić, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Dušan Krnel, Mojca Pečar, Modrijan, Ljubljana, 2000, Učbenik 70 str., Delovni zvezek 62 str., Priročnik za učitelje 184 str.

OKOLJE IN JAZ 3, Spoznavanje okolja za 3. razred devetletne osnovne šole,  / M. G. Antić, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Dušan Krnel, Mojca Pečar, Modrijan, Ljubljana, 2001, Učbenik 78 str., Delovni zvezek 72 str., Priročnik za učitelje 158 str.

(!) NARAVOSLOVJE, Fizika, eksperimentalne vaje za študente 1. letnika oddelka za razredni pouk z miselno prejo / Janez in Domen Ferbar, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2000, 50 str.

(!) REPREZENTACIJE pri pouku naravoslovja, eksperimentalne vaje za študente 3. letnika oddelka za razredni pouk pri didaktiki naravoslovja - fizikalne vsebine / Janez in Domen Ferbar, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2000, 26 str.

(!) SPOPOLNJEVANJE za pouk naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu devetletke Del 1. / Barbara Bajd, Iztok Devetak, Domen Ferbar, Janez Ferbar (koordinator in urednik), F. Florjančič, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Matjaž Jaklin, Metka Kralj, Dušan Krnel, S. Zajc, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2000, 100 str.

FIZIKA

FIZIKA za sedmi razred / Janez Ferbar, Franc Plevnik (Prenovljen natis). - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1987 , 130 str.

FIZIKA za osmi razred / Janez Ferbar, Franc Plevnik (Prenovljen natis). Ljubljana : Državna založba , 1990 , 136 str.

METODIČNO - didaktično gradivo za pouk fizike v sedmem razredu osnovne šole / Janez Ferbar, Franc Plevnik (Poskusna oblika). Ljubljana : Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 1977, 390 str.

METODIČNO - didaktično gradivo za pouk fizike v osmem razredu osnovne šole / Janez Ferbar, Franc Plevnik (Poskusna oblika). Ljubljana : Pedagoški inštitut pri Univerzi v Ljubljani, 1978, 390 str.

POSKUSI na električni vezavni plošči / Janez Ferbar, Evald Bračko [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] (prenovljen natis). Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1984,  180 str.

GRAFOSKOPSKI modeli za hidrostatiko in dinamiko / Praga, Artia; (Janez Ferbar, S. Andrejka; Ljubljana DDU Univerzum 1981,  80 str.

ZBIRKA za prikaz atomske zgradbe plinov / Janez Ferbar, Dedomir Klinc [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982,  20 str.

POSKUSI IZ STATIKE / Janez Ferbar, Helena Potočar [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982,  136 str.

POSKUSI IZ TOPLOTE / Janez Ferbar, Sušelj Majda [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1982,  190 str.

POSKUSI Z ELEKTRONSKIMI CURKI / Tomaž Skulj, recenzent in stvarno pregledal Janez Ferbar in Dušan Modic [Navodilo za uporabo demonstracijske zbirke] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1983, 60 str.

POSKUSI IZ KINEMATIKE IN DINAMIKE / Janez Ferbar, Helena Leskovar [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985,  70 str.

TORNI VALJI / Janez Ferbar [navodilo za uporabo učne zbirke za učence] Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985,  12 str.

FIZIFI 7 / Janez Ferbar, Jerica Lorger, Ivica Oblak (zbirka fizikalnih nalog za 7. razred). Ljubljana, Državna založba Slovenije 1997 (7. izdaja), 300 str.

FIZIFI 8 / Janez Ferbar, Jerica Lorger, Terezija Kolenc (zbirka fizikalnih nalog za 8. razred osnovne šole) Državna založba Slovenije 1987, 236 str.

(!) FIZIKA 1. Energija, gibalna količina, enropija / Friedrich Herrmann...(et al.) : (prevod Janez Ferbar). - Ljubljana DZS, 1994. - (Karsrujski tečaj fizike), 160 str.

Pomisli o toploti in svetlobi / Janez Ferbar - Fizika v šoli 1 (1995) 2, 10 str.

NARAVOSLOVJE PO JAPONSKO Snov in teža / Kijonobu Itakura, Kasecu Žikken Žogjo Kenkjukai (iz japonščine v angleščino prevedel Kacuki Acuši v slovenščino pa Dušan Krnel). - Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1996 Tempus Phare, projekt EDEN S_JEP 09578-95 , 30 str.

NARAVOSLOVJE PO JAPONSKO Entropija, okolje in življenje / Kacuki Acuši (prevedel, priredil in komentiral Janez Ferbar). - Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1996 Tempus Phare, projekt S_JEP 09578 EDEN, 30 str.

NARAVOSLOVJE PO JAPONSKO Če bi lahko videli proste elektrone / Kijonobu Itakura, Kasecu Žikken Žogjo Kenkjukai (iz japonščine v angleščino prevedel Kacuki Acuši v slovenščino pa Janez Ferbar). - Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 1996 Tempus Phare, projekt S_JEP 09578 EDEN, 30 str.

FIZIKA človeškega telesa / Leopold Mathelitsch, prevod Janez Ferbar, Tempus projekt EDEN 1995, 36 str.

NARAVA in fizika / Leopold Mathelitsch, prevod Seta Oblak, strokovni pregled prevoda Janez Ferbar. - Ljubljana Državna založba Slovenije 1995, 50 str.

(!) ENERGIJA in spremembe / Richard Boohan, Jon Ogborn prevedli Janez Ferbar, Saša A. Glažar, Barbara Bajd EDEN S_JEP-09578. - Ljubljana Založba Modrijan 1996, 52 str.

(!) FIZIKA 3. Reakcije, valovanja, atomi / Friedrich Herrmann; [prevedel in priredil Janez Ferbar]. - Ljubljana: DZS, 1997. - (Karlsrujski tečaj fizike 3), 140 str.

Novosti pri pouku fizike /J. Ferbar - Prispevek seminarju za učitelje in profesorje fizike Izbrana poglavja iz statistične mehanike in termodinamike - Pedagoška fakulteta v Ljubljani 1997, 20 str.

VIDEO

FERBAR, Janez  prevajalec: J. Trna: Termika, Raztezanje teles zaradi temperaturnih sprememb, Fizika v poskusih, videokaseta. Založba Novljan, Šmarje Sap, 1998, 12 min

FERBAR, Janez  prevajalec: J. Trna: Termika, Spremembe agregatnega stanja, Fizika v poskusih, videokaseta. Založba Novljan, Šmarje Sap, 1998, 12 min

FERBAR, Janez  prevajalec: J. Trna: Termika, Temperatura in toplota, Fizika v poskusih, videokaseta. Založba Novljan, Šmarje Sap, 1998, 12 min

FERBAR, Janez  prevajalec: Josef Trna: Termika, Toplotni stroji, Fizika v poskusih, videokaseta. Založba Novljan, Šmarje Sap, 1998, 12 min

FERBAR Janez prevajalec: Josef Trna: Termika, Fizika v poskusih. Jaka plus, založba Novljan, Šmarje Sap, 1 videokaseta, 1999, 34 min.

FERBAR Janez prevajalec: Josef Trna: Mehanika kapljevin, Fizika v poskusih. Jaka plus, založba Novljan, Šmarje Sap, 1 videokaseta, 1999, 37 min.

FERBAR, Janez  recenzent: Fizika v zabaviščnem parku, Physics of fun - classroom video., 1 videokaseta (VHS, PAL, 25 min), Bookmark Vester & Co, Tržič, 2000