EKSPERIMENTALNE IZPITNE NALOGE IZ DIDAKTIKE NARAVOSLOVJA S FOTOGRAFIJAMI POSKUSOV

Pokojni profesor dr. Janez FERBAR je v okviru dolgoletnega poučevanja didaktike naravoslovja - fizikalne vsebine za študente 3. letnika oddelka za razredni pouk, uvedel pri izpitih tudi eksperimentalni del, pri katerem študentke samostojno izvedejo preprosto eksperimentalno nalogo ali pa opišejo demonstracijski poskus. Tudi sedaj nosilka predmeta izr. prof. dr. Mojca ČEPIČ  z docentko dr. Jernejo Pavlin, pripravljajo poleg teoretične tudi eksperimentalno nalogo. V nadaljevanju je nekaj nalog, ki so jih v preteklih letih reševali študentje na izpitih in fotografije pripomočkov. Ker je na izpitu veliko študentk, zlasti na januarskem roku, poskus običajno demonstracijsko izvede asistent oz. laborant ali pa ga izvedejo študentke samostojno. Ker pripomočkov navadno ni toliko, kot je prijavljenih študentk, si jih izmenjujejo, običajno na 10 minut, kar pomeni, da imajo le toliko časa za eksperimentalno reševanje te naloge. Pri tem lahko uporabljajo svojo naravoslovno listnico z zapiski s predavanj, laboratorijskih vaj, terenskih vaj, seminarjev in domačih nalog iz 1. in 3. letnika. Objavljene naloge so prostorsko skrčene in brez prostorov za odgovore, brez tabel in mrež za koordinatne sisteme, ki so v originalnih izpitnih nalogah. Trenutno je objavljenih 55 nalog in 65 fotografij, ki jih lahko povečate, če kliknete nanje (hyperlink) ali predvajate kratek filmski posnetek poskusa .

© Spletne strani lahko uporabljate le za svoje potrebe. ®

Vse tabele, grafe, histograme in skice ustrezno označite.
Rišite s svinčnikom natančno, pregledno,
dovolj veliko in ravne črte z ravnilom.
Odgovarjajte kratko, jasno in jedrnato!
Pišite čitljivo.
(V izpitnih nalogah, ki jih prejmejo študentje, je več prostora za skice, grafe in odgovore)
Naloga 1: Balon v plastenki

          a) Z vsaj 4 risbami predstavite prikazani poskus. (3 t)

  b) Z največ petimi stavki opišite poskus. (2,5 t) ...............................................................................................................

  c) Z največ petimi stavki razložite poskus. (2,5 t) ............................................................................................................

  d) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5 t) ……………………………………………………………..……………

  e) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5 t) ……………………………………………………………………………………………Pozorno opazujte poskus (dviganje balona na topli zrak).
a) S 3 risbami predstavite poskus. (4t)
b) Na kratko opišite poskus. (2,5t)
c) Na kratko razložite poskus. (2,5t)
d) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5t)
e) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5t)
4. september 2014

Naloga 1: Gibanje vozička

Z vsaj 6 risbami predstavite poskus gibanja vozička po klancu z iztekom na ravnini. Za pomoč pri risanju je groba postavitev klanca z iztekom že narisana. (4 t)

 

b) Z največ petimi stavki opišite poskus. (2,5 t)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Z največ petimi stavki razložite poskus. (2,5 t)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5 t) ……………………………………………………………..……………

f) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5 t) ……………………………………………………………………………………………


Naloga 2: Načrtovanje raziskave

Načrtujte raziskavo, ki bo pokazala, katero tekočino s pihanjem spravimo višje po cevi navzgor.

         a) Po katerih lastnostih se tekočine lahko razlikujejo med seboj? (1 t)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

       b)      Zapišite eno od naštetih spremenljivk pod točko a) ……………………………………………………………………..………………….

       c)       Opredelite neodvisno in odvisno spremenljivko ter konstante pri vašem poskusu.

·         Neodvisna spremenljivka pri poskusu: (1 t) ………………………………………………………………………………………

·         Odvisna spremenljivka pri poskusu: (1 t) …………………………………………………………………………………………..

·         Konstante: (1 t) …………………………………………………………………………………………..……………………

·         S stavkom Čim… tem…napovejte, kakšen rezultat pričakujete. (1 t)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

·         Napoved fizikalno korektno utemeljite. (2 t)

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

·         Navedite potrebne pripomočke in natančno opišite postopek meritve. (3 t)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. 6. 20146. 9. 2013


27. 6. 201312. junij 2013


Pozorno opazujte poskus (pretakanje zraka iz plastenke v merilni valj pod vodo).
a) S 4 risbami predstavite poskus. (4t)
b) Na kratko opišite poskus. (2,5t)
c) Na kratko razložite poskus. (2,5t)
d) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5t)
e) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5t)

22. januar 2013


Pozorno opazujte poskus (iztekanje vode iz plastenke skozi cev).
a) S štirimi risbami predstavite poskus. (4t)
b) Z največ petimi stavki opišite poskus (2,5 t)
c) Z največ petimi stavki razložite poskus (2,5 t)
d) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5 t)
e) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5 t)

5. september 2012


123


123


25. 1. 2012

  Pozorno opazujte poskus.

  a) S štirimi risbami predstavite poskus. (4 t)
 
  b) Z največ petimi stavki opišite poskus. (2,5 t)

  c) Z največ petimi stavki razložite poskus. (2,5 t)

  d) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5 t)

  e) V kateri razred bi umestili prikazani poskus? (0,5 t)

7. 9. 2011

  Pozorno opazujte poskus.

  a) Premislite, s koliko risbami je primerno predstaviti poskus. Z največ petimi risbami predstavite poskus. (3 t)

  b) Z največ petimi stavki opišite poskus (2 t)

  c) Z največ petimi staki razložite poskus (2 t)

  d) Kako lahko z učenci določimo trenutno smer vetra in ocenimo njegovo hitrost? (2 t)

   

  f) V katero temo iz učnega načrta bi umestili prikazani poskus? (0,5 t)
 V posodi z vodo na katedru vidite kvadre mirovati v različnih legah glede na vodno gladino.

2. 7. 2010


  Pozorno opazujte poskus. Pozorno opazujte leseno palico in njene sence na zaslonu.
  a) S štirimi risbami predstavite poskus. (4t)
  b) Z največ petimi stavki opišite poskus (2t)
  c) Z največ petimi stavki razložite poskus (2t).
  d) Narišite tloris postavitve poskusa, s katerim pojasnite nastanek dveh senc na zaslonu. Svetlobo predstavite z žarki. Uporabite barvne svinčnike. (1t)

9. 6. 2010

  Pozorno opazujte poskus. Posebej bodite pozorni na potapljanje valja in odklon tehtnice.
  a) S štirimi risbami predstavite poskus. (4t)
  b) Z največ petimi stavki opišite poskus (2t)
  c) Z največ petimi stavki razložite poskus (2t).
  d) Zapišite, katere sile delujejo na valj, ko:
       je v celoti nad vodo (0,5t): .................................
       med potapljanjem (0,5t): ....................................


 

26. 1. 2009

  Opazujte eksperiment!
  S tremi slikami narišite dogajanje pri eksperimentu. (4,5 t.)
  V največ petih kratkih stavkih opišite dogajanje pri eksperimentu. (2 t.)
  V največ petih kratkih stavkih razložite dogajanje pri eksperimentu. (2 t.)
  Pri katerem predmetu, v katerem razredu in pri kateri temi (poimenujte temo, kot jo najdete v učnem načrtu) bi lahko predstavili ta poskus. Zapišite učne cilje te teme, kot so opredeljeni v učnem načrtu. (1,5 t.)


18. 6. 2008

  Pozorno opazujte poskus (padanje padal)
  a) Z vsaj petimi risbami predstavite poskus (2,5 t)
  b) opišite poskus (2 t)
  c) Razložite poskus (3 t)
  d) S stavkom "Čim ..., tem..." opišite soodvisnost med velikostjo padala in hitrostjo padanja (1 t)
  e) V isti koordinatni sistem skicirajte graf, ki prikazuje časovno spreminjanje prepotovane poti obeh padal. Pripišite legendo (1,5 t)

2. 6. 2008

 Pozorno opazujte poskus (kotaljenje žoge po klancu navzgor in navzdol)

 a) S petimi risbami predstavite poskus. (2,5 t)

 b) Opišite poskus. (3 t)

 c) Razložite dogajanje pri poskusu. (3 t)

 d) Skicirajte graf hitrosti v odvisnosti od časa za gibanje žoge. (1,5 t)

24. 1. 2008

  Spremljajte poskus. Opazujte gibanje vozičkov.
  a) Narišite poskus z vsaj petimi slikami. (4 t)
  b) Opišite poskus. (3 t)
  c) Razložite dogajanje pri poskusu. (3 t)

20. 6. 2007


   Pozorno opazujte poskus. Posebej pozorno opazujte višino gladine vode.
  a) Z vsaj petimi risbami predstavite poskus:

  b) Opišite poskus: ___________________________________________
  c) Razložite poskus: ___________________________________________
  d) Skicirajte graf, ki prikazuje spreminjanje višine gladine vode v odvisnosti od časa:

  (Teoretična naloga)
  Večji plastenki odrežemo vrhnji del in ob strani bizu dna naredimo luknjico. V plastenko natočimo vodo.
  a) Od česa je odvisen doseg curka vode, ki izteka skozi luknjico?
  Zapišite: ____________________________________________________
  b) Izberite eno od možnosti, ki ste jih našteli in jo zapišite: _______________
  c) Načrtujte raziskavo, s katero boste ugotovili, kako lastnost, ki ste jo izbrali, vpliva na doseg curka.
  - Zapišite neodvisno spremenljivko: ________________________________
  - Zapišite odvisno spremenljivko: __________________________________
  - Zapišite konstante pri vaši raziskavi: _______________________________
  - Napišite pripomočke, ki jih pri raziskavi potrebujete: __________________
  č) S stavkom "Čim ..., tem ..." zapišite, kakšen rezultat pričakujete: __________
  d) Narišite skici, na kateri bo vidno, kaj se dogaja med vašo raziskavo:

4. 6. 2007

   Pozorno opazujte poskus.
  a) Z vsaj petimi risbami predstavite poskus.
  b) Opišite poskus: ____________________________________________________
  c) Razložite poskus: ___________________________________________________
  d) S stavkom "Čim..., tem..." opišite soodvisnost med velikostjo potopljenega dela teles in silo okoliške tekočine na telo: _______________________________
   e) Za zgornji stavek zapišite
             neodvisno spremenljivko: ___________________________
             odvisno spremenljivko: _____________________________
             konstante: _______________________________________
  f) Skicirajte graf, ki prikazuje časovno spreminjanje dolžine elastike za čas trajanja poskusa:
  g) Skicirajte graf, ki prikazuje časovno spreminjanje sile, s katero tekočina deluje na predmet, od začetka do konca poskusa:

  (Teoretična naloga)
  Oglejte si poskus s senco. Posebej pozorni bodite na dolžino sence.
   a) Od česa je odvisna dolžina sence, ki jo na navpično steno meče palica?
  Zapišite: _________________________________________________
  b) Izberite eno od možnosti, ki ste jih našteli in jo zapišite: ____________
  c) Načrtujte raziskavo, s katero boste ugotovili, kako lastnost, ki ste jo izbrali, vpliva na dolžino sence.
  -  S stavkom "Čim..., tem..." zapišite, kakšen rezultat pričakujete. (hipoteza): ____________________
  - Zapišite neodvisno spremenljivko: ___________________________________________________
  - Zapišite odvisno spremenjivko: _____________________________________________________
  - Zapišite konstante pri vaši raziskavi: _________________________________________________
  - Naštejte pripomočke, ki jih pri raziskavi potrebujete: ____________________________________
  - Napišite kratko navodilo (za učence) za izvedbo raziskave: _______________________________
  - Narišite skico, na kateri bo vidna konstrukcija sence pri vašem poskusu:

20. 4. 2007 (izredni študij)

  (Teoretična naloga)
  Med obravnavo gibanja v prvih razredih osnovne šole lahko izvedete poskus, pri katerem spuščate vozilce po klančini (klancu) in merite razdaljo, ki jo po vodoravnih tleh prevozi vozilce pred zaustavitvijo (glej pripomočke na katedru)
  a) Kaj vse lahko med poskusom spreminjate? _____________________________________________________
  b) Izmed možnosti, ki ste jih navedli pri vprašanju a), izberite spremenljivko, katere vpliv nameravate proučevati. ___
  c) Opišite (največ 5 povedi), kako boste izvedli poskus, med katerim boste ugotavljai, kako pod b) navedena spremenljivka vpliva na izid poskusa. _____________________________________________________________
  d) Česa med poskusom ne boste spreminjali? _____________________________________________________
  e) Navedite NEODVISNO SPREMENLJIVKO za poskus, opisan pod c): ______________________________
  f) Navedite ODVISNO SPREMENLJIVKO za poskus, opisan pod c): _________________________________
  g) S stavkom "Čim ..., tem..." opišite sooodvisnost med neodvisno in odvisno spremenjivko. __________________

 

 

Opazujte poskus, pri katerem se pretaka tekočina iz ene posode v drugo.
  a) Narišite potek poskusa z vsaj petimi slikami.

  b) Opišite poskus. __________________________________________________________________________
  c) Razložite dogajanje pri poskusu. _____________________________________________________________
  d) Zastavite akcijsko vprašanje, ki se navezuje na ta poskus. __________________________________________
  e) V katerem razredu in pri kateri temi bi lahko uporabili ta poskus? _____________________________________

22. 1. 2007


  Spremjajte poskus, ki ga izvaja laborant. Opazujte palico, na katero je pritrjen magnet.

  a) Narišite poskus z vsaj tremi sikami. (4 t = 2 x 2 t)


  b) Opišite poskus. (3 t)


  c) razožite dogajanje pri poskusu. (3 t)

14. 9. 2006

Kamionc_m.jpg (2889 bytes)   Pozorno opazujte poskus. (Laborant porine kamionček po mizi.)

  a) Z vsaj tremi risbami predstavite poskus.

  b) Opišite poskus. _________________________________________________________

  c) Razložite poskus. ________________________________________________________

  d) Skicirajte graf, ki prikazuje spreminjanje lege avtomobila v odvisnosti od časa

  e) Skicirajte graf, ki prikazuje spreminjanje hitrosti avtomobila v odvisnosti od časa

  f) S stavkom čim,...tem opišite soodvisnost med lego in hitrostjo avtomobila. _____________

  g) Zapišite neodvisno spremenljivko ______________________

                      odvisno spremenljivko ______________________

                      konstanto ________________________________

20. 6. 2006

ZacetekPosk_m.jpg (2538 bytes)
ZacetekPretak_m.jpg (2540 bytes)
KonecPretak_m.jpg (2484 bytes)
  Opazujte poskus, pri katerem se pretaka tekočina iz ene posode v drugo. Poskus bo izvedel laborant.
  a) narišite poskus z vsaj petimi slikami (5t)

  b) Opišite poskus (2t)

  c) Razložite dogajanje pri poskusu (2t)

  d) Zastavite akcijsko vprašanje, ki se navezuje na ta poskus

7. 2. 2006

fraca_m.jpg (3407 bytes)   Spremljajte izstrelitev kroglice s fračo, ki vam jo bo pokazal laborant. (V vodoravni smeri izstreli kroglico najprej blizu nato dlje.)
 
Z (najmanj) po dvema risbama predstavite poskusa:

  Opišite poskusa: ..............................................................................

  Naštejte energijske spremembe med poskusom: ...............................

  Naštejte spremenljivke pri poskusu: .................................................

  Naštejte konstante pri poskusu: .......................................................

  Določite neodvisno spremenljivko: ...................................................

  Določite odvisno spremenljivko: ......................................................

  S stavkom "Čim ..., tem ... " opišite soodvisnost med neodvisno in odvisno spremenljivko: ...................

16. 9. 2005

prelivanje1_m.jpg (2340 bytes)
prelivanje3_m.jpg (2128 bytes)
  Med poskusom še posebej pozorno opazujte gladini vode. Če želite, lahko poskus ponovite še sami.
 1. Z vsaj tremi risbami predstavite poskus:
 2. Opišite poskus: ....................................................................
 3. Katere podobnosti opazite med gladinama vode v obeh posodah? .............................................................................
 4. Skicirajte graf, ki prikazuje spreminjanje prostornine vode v obeh posodah med pretakanjem v odvisnosti od
 5. časa. Uporabite različni barvi in pripišite legendo.
 6. Skicirajte graf, ki prikazuje spreminjanje višine gladine vode v kozarcu v odvisnosti od
 7. časa.
 8. S stavkom “čim…tem…” opišite soodvisnost med količino vode
 9. v kozarcu in hitrostjo dvigovanja gladine v njem. Predpostavite, da se pretok vode ne spreminja. .....................
 10. Zapišite
          neodvisno spremenljivko: ...........................................
          odvisno spremenljivko: ...............................................
          konstanto: ..................................................................

 11.                 v opisu poskusa pod točko f.

8. 6. 2005

DvignjUtez_m.jpg (2999 bytes)
PotopljUtez_m.jpg (2970 bytes)
PotopljUteziUr_m.jpg (3118 bytes)
DvignjUteziNer_m.jpg (2665 bytes)
  Laborant izvede poskus (potopi predmeta na gugalnici v vodo)
  a) Z vsaj dvema risbama predstavite poskus:

  b) Opišite poskus:

  c) Razložite pozkus:

  d) Kaj bi se zgodilo, če bi prečko uravnovesili takrat, ko sta oba predmeta potopljena v vodo, nato pa prečko dvignili, da bi bila oba predmeta v zraku?

    Odgovor utemeljite.

25. januar 2005

VrelaInLed_m.jpg (2838 bytes)   Na mizi je postavljen poskus. Označene so tudi medsebojne razdalje posameznih delov. Posodo A segrevamo, da voda v njej vre, v posodi B pa je mešanica vode in ledu. Posodi A in B sta povezani s kovinsko palico.

  a) V prvi koordinatni sistem narišite graf spreminjanja temperature kovinske palice v odvisnosti od kraja med posodama A in B.

  b) V drugi koordinatni sistem pa narišite graf odvisnosti temperature vode v posodi A v odvisnosti od časa. Grafa ustrezno označite.

  c) Kratko opišite, kaj se pri poskusu dogaja in poimenujte pojave.
    Posoda A: _________________________________________
    Posoda B: _________________________________________
    Kovinska palica: _____________________________________

  d) Navedite primer iz narave, pri katerem je temperatura krajevna spremenljivka. Kaj to pomeni? __________________________________________________
  e) Navedite primer iz narave, pri katerem je temperatura časovna spremenljivka. Kaj to pomeni? __________________________________________________
  f) V katerem razredu 9-letne OŠ je primerno izvesti poskus?______
    Pri kateri tematiki? ___________________________________

14. 9. 2004

potapljanje_m.jpg (2468 bytes)   Asistent bo izvedel poskus (potapljanja plastenke obešene na prožni vrvici v posodo z vodo).
Poskus lahko izvedete tudi sami.

  a) Narišite dogajanje med poskusom:

  b) Opišite poskus:

  c) Razložite poskus:

  d) Zapišite konstante in spremenljivke pri poskusu:
    Osredotočite se na opazovanje male plastenke, napolnjene z mivko in prožne vrvice.

  e) Zapišite odvisno spremenljivko:..................................
    in neodvisno neodvisno spremenljivko:...........................
    pri tem poskusu.

  f) S stavkom čim...,tem... zapišite povezavo med neodvisno in odvisno spremenljivko:....................

  g) Skicirajte graf povezave med odvisno in neodvisno spremenljivko pri poskusu (brez merjenja).

  h) Kako bi morali spremeniti poskus, da bi otrokovo pozornost usmerili na opazovanje vode v odrezani plastenki?

  i) Kako bi morali spremeniti poskus, da bi voda v odrezani plastenki manj odvračala pozornost od opazovanja ostalega dogajanja?

10. 6. 2004

sence1_m.jpg (2736 bytes)
sence_m.jpg (2606 bytes)
  Asistent bo izvedel poskus. Pri tem bo uporabil baterijsko svetilko in predmet. Poskus lahko izvedete tudi sami in opazujete senco in njene relacije z ostalimi spremenljivkami pri poskusu.
(Navpično nad palčko sveti navpično navzdol in premakne palčko. Na spodnji fotografiji je palčka fotografirana v treh položajih)
Narišite dogajanje med poskusom:

  Opišite poskus:

  Razložite dogajanje med poskusom:

  Zapišite konstante za ta poskus:

  Zapišite neodvisno spremenljivko za ta poskus:

  Zapišite odvisno spremenljivko za ta poskus:

  Zapišite dve akcijski vprašanji za otroke za ta poskus:

21. 1. 2004

naklancu_m.jpg (2450 bytes)   1. Med obravnavo gibanja v prvih razredih devetletne osnovne šole lahko izvedemo poskus, pri katerem spuščamo vozilce po klančini (klancu) in merimo razdaljo, ki jo vozilce po vodoravnih tleh prevozi pred zaustavitvijo (glej postavitev na katedru).

  a) Kaj vse lahko spreminjamo med poskusom? ..............................

  b) Opredelite spremenljivko pri poskusu. Izberite eno od zgoraj naštetih možnosti. ...................

  c) Opišite (največ pet povedi), kako boste izvedli poskus, med katerim boste ugotavljali, kako bo navedena spremenljivka vpliva na izid poskusa. Poskus naj bo kontroliran (navedite kontrolne spremenljivke).

d) Navedite neodvisno spremenljivko za poskus opisan pod c): .........................
    Navedite odvisno spremenljivko za poskus opisan pod c): .............................
    Navedite konstante pri tem poskusu: ..............................................................

  e) Oblikujte hipotezo o izidu poskusa (Čim..., tem...): ..........................................

  f) Zapišite razlago poskusa: .................................................................................

  g) Opredelite razred, za katerega je predlagana dejavnost primerna. .................................

------------------------------

2. Oglejte si demonstracijski poskus, pri katerem opazujemo senco predmeta v soju žepne svetilke.
a) S sliko od strani (stranski ris) razložite nastanek sence na tabli.

b) S sliko od zgoraj (tloris) narišite nastanek sence na tabli.

c) Navedite neodvisno spremenljivko pri poskusu: ................................................
d) Navedite odvisno spremenljivko pri poskusu: ....................................................
e) Navedite konstante pri poskusu: .........................................................................
f) Zapišite povezavo med neodvisno in odvisno spremenljivko v stavku: Čim..., tem ...:
g) Zapišite akcijsko vprašanje, povezano s poskusom. ...............................................

9. septembra 2003

Pripomočki: merilna posoda, predmet na vrvici (kovinski kvader)
Predmet navezan na vrvico počasi spuščajte v posodo z vodo toliko časa, dokler ne sede na dno.
(a) Narišite pojav :
(b) Opišite dogajanje med poskusom:.........................................................
(c) Razložite dogajanje med poskusom:.......................................................
(d) Napišite za ta poskus
- neodvisno spremenljivko:..................................................................
- odvisno spremenljivko:......................................................................
(e) V katero temo v učnem načrtu bi umestili ta poskus?...............................
(f) V katerem razredu devetletne osnovne šole prvič obravnavajo to temo?...
(g) Narišite (kot v prvem primeru pod a), kaj se spremeni, če telo zamenjamo z dvakrat težjim telesom z enako prostornino, kot jo ima telo, s katerim ste opravili poskus:
potapljzvrvico_m.jpg (2762 bytes)

12. junija 2003

Oglejte si demonstracijski poskus potapljanja obtežene plastenke obešene na gumijastem traku v posodo z vodo.
a) Potek poskusa prikažite s slikami.
b) Poskus kratko opišite _______________
c) Razložite dogajanja pri poskusu _______________
d) Katere pojave lahko opazujete pri poskusu? (naštejte vsaj dva) ______
e) Napišite neodvisne in odvisne spremenljivke pri tem poskusu:
neodvisne _____________
odvisne ______________
f) Na kakšen način bi lahko pri tem poskusu spremenili začetni in/ali končni razteg gumijastega traku? (naštejte vsaj dva različna načina)
vzgon_m.jpg (2212 bytes)

30. januarja 2003

zajcek_m.jpg (2291 bytes)
Laborant izvede poskus z zrcalom (premakne ga iz rahlo poševne v bolj poševno lego. Na spodnji fotografiji je hkrati začetno in končno stanje.)
Narišite pojav:

Opišite pojav:

Razložite pojav:

Zapišite neodvisno spremenljivko za tako izveden poskus:

Zapišite odvisno spremenljivko za tako izveden poskus:

Za kateri razred devetletke je primeren ta poskus:

Zastavite dve akcijski vprašanji za učence:
zajcek1_m.jpg (4101 bytes)

Spodnji graf podaja spreminjanje temperature vode v stiropornem lončku s pregrado. (na fotografiji) Graf narisan s polno črto, podaja temperaturo vode v levem prekatu, graf narisan s črtkano črto pa temperaturo vode v desnem prekatu. S pomočjo grafa odgovorite na spodnja vprašanja.

graf_m.jpg (1864 bytes)pregraj.loncek_m.jpg (2138 bytes)

1. V katerem prekatu (levem ali desnem) je bila voda na začetku poskusa toplejša? Odgovor utemeljite!

2. Kolikšni sta bili temperaturi v posameznem prekatu na začetku merjenja?
v levem :                                             v desnem:

3. Opišite, kaj se je nato dogajalo z razliko temperatur med levim in desnim prekatom?

4. Razložite zakaj:

5. Opišite del grafa, ki podaja dogajanje 20 in 30 minuto opazovanja?

6. Razložite ta del grafa!

7. Za kateri razred devetletke je dejavnost primerna?

12. septembra 2002:

Narišite pojav iztekanja vode iz plastenke z dvema luknjicama. Na posamezni sliki označite gladino vode in potek curka do izlitja vode v zbirno posodo - pladenj.
a) V koordinatni sistem  narišite, kako se s časom spreminja višina vode v plastenki. Osi ustrezno označite.
b) Zapišite neodvisne spremenljivke za ta pojav : ______________________________________
c) Zapišite odvisne spremenljivke za ta pojav : ________________________________________
d) Od čes je odvisno, kje pade curek vode v zbirno posodo? ____________________________
e) Zapišite dve akcijski vprašanji za ta pojav za učence druge triade. _______________________
iztekanje12_m.JPG (2208 bytes)

Na mizi leži raztegnjena dolga vzmet. Na stojalu je obešena druga enaka vzmet.
a) Nariši obe vzmeti.
b) Opišite razlike med obema vzmetema. _____________________________
c) Razložite, zakaj se pojavijo razlike. _______________________________
slinkya4_m.JPG (2359 bytes)

13. junij 2002

Na voljo imate množico cevk. Oglejte si jih!
Zapišite spremenljivke (lastnosti po katerih se cevke ralikujejo), definirane na celotni množici cevk. _
Zapišite konstante (lastnosti, po katerih so cevke enake), definirane na celotni množici cevk. ______
Če s cevkami trkate po dlani, oddajajo zvok.
Od katerih lastnosti cevke je odvisna višina zvoka, ki ga oddaja cevka? (hipoteza) _____________
Navedite neodvisno in odvisno spremenljivko pri poskusu!
Neodvisna spremenljivka: _____________  Odvisna spremenljivka: _______________________
Izberite par cevk, s katerimi lahko potrdite svojo hipotezo! Zapišite, kateri dve cevki ste izbrali za poskus, s katerim jo boste potrdili: ________________________________________________
Utemeljite, zakaj ste izbrali prav ta par cevk in razložite poskus: ___________________________
Navedite še eno od lastnosti, ki po vašem mnenju ne uplivajo na višina zvoka. ________________
Izberite par cevk, s katerim lahko pokažete, da lastnost ne upliva na višino zvoka! Zapišite, kateri dve cevki ste izbrali: ___________________________________________________________
Utemeljite, zakaj ste izbrali ta par cevk in razložite pozkus! ______________________________
zvok_cevi21_m.JPG (2735 bytes)

24. 1. 2002:

Laborant bo izvedel poskus z žogo (porinil bo žogico po mizi tako, da bo padla preko roba na tla). Opazujte ga!

a) Narišite pojav!

b) Opišite pojav!   _____________________________

c) Razložite pojav! _____________________________

d) Določite odvisno spremenljivko: _________________

e) Določite neodvisno spremenljivko: _______________

f) Za katero starost otrok je poskus primeren? _________

g) Postavite akcijsko vprašanje: ____________________
odskakov.zogice1_m.JPG (1999 bytes)

12. september 2001:

Pred sabo imaš "skakač".

a) Nariši ga. [1 točka]

b) Opiši, kako je narejen. [1 točka] ________________________________________________

c) Skakača preskusi. Nariši strip pojava - skakanja skakača - z vsaj tremi slikami. [1 točka]

d) Katero sliko bi z najmanj škode za opis pojava lahko odstranil. Pojasni! [1 točka] __________

e) Strip preberi še v obrnjeni smeri. Opiši tak obrnjen pojav. [1 točka] _____________________

f) Oceni, ali je tak pojav mogoč. Pojasni. [1 točka] ____________________________________

g) Ali lahko kako vplivaš na delovanje skakača. Če da, poimenuj količino, ki vpliva na skakanje in semikvantitativno opiši odvisnost. [1 točka] __________________________________________
skakac2_m.JPG (1719 bytes)

13. junij 2001

Kozarec napolnite do polovice z vodo. Žlico malinovca zlijte v vodo in pomešajte. Kakšna je barva raztopine? V nalogi ustrezno pobarvajte prvi kozarček (ustrezna slika 2 točki)
a) Polovico raztopine odlijte in dodajte prav toliko vode. Kakšna je zdaj barva raztopine? Usrezno pobarvajte  kozarec št. 2.
b) Ponovite postopek pod točko a) tolikokrat, da raztopina ni več obarvana. Ustrezno pobarvajte še ostale kozarce.
c) Kaj ste spreminjali (poimenujte količino), da se je spreminjala barva v kozarcih? (1 točka)
d) Narišite graf, na katerem prikažete, kako se ta količina spreminja s številom prelivanj. (Pomagajte si z računom.) Graf opremite z vsemi pojasnili in napisi, ki so potrebni. (2 točki)
e) Narišite graf, na katerem prikažete, kako se obarvanost spreminja s številom prelivanj. (Pomagajte si s prikazom s pobarvanimi kozarci.) Graf opremite z vsemi pojasnili in napisi, ki so potrebni. (2 točki)
f) Opišite razliko med grafoma! (2 točki)
koncentr.16_m.jpg (2251 bytes)

9. februar 2000

Z naslednjimi nalogami želimo preskusiti, kako znate uporabljati različne reprezentacije za opis in razlago pojavov v naravoslovju. Vtisov, ki si jih nabiramo kot opazovalci in eksperimentatorji, ne moremo neposredno deliti z drugimi, ker so spravljeni v glavah. Da boste te notranje reprezentacije (vtise) naredili dostopne drugim, jih boste predelovali v zunanje reprezentacije zapisana besedila, risbe, tabele in grafe.
Pojavi, na katere se naloge nanašajo, so povezani s pretakanjem vode in zraka.
Dvolitrsko plastenko z iztočno cevko, ki je začepljena s trajno elestičnim kitom, napolnite z vodo. Nato na plastenko tesno privijte kapico. Postavite plastenko na skladovnico iz treh plosko ležečih smrekovih klad. Pod iztočno cevko postavite pladenj. Vanj boste prestrezali vodo. Pod pladenj položite ravnilo z ničlo pod iztokom.
a) [1/2 tč.] Odstranite čep iz odtočne cevi. Kaj se zgodi? Opišite na kratko. _________________
Odvijte kapico na plastenki. Natanko opazujte pojav do konca.
b) [1/2 tč.] Zakaj je začela voda iztekati, ko ste odvili kapico? ____________________________
c) [1 tč.] Kaj se je dogajalo v plastenki? Opišite vse spremembe, ki ste jih opazili. ___________
č) [1 tč.] Kaj se je dogajalo s curkom? Opišite vse spremembe, ki ste jih opazili. ____________
Odločimo se, da bomo poskus opisali z dosegom curka d. Pravimo, da je d opisna spremenljivka.
d) [4 tč.] Narišite stanje poskusa, ko je minilo približno polovico časa. Vrišite in zaznamujte doseg d.

Od katere spremenljvke je v tem poskusu odvisen doseg curka? Vrišite jo, imenujte in zaznamujte! ____________________________________
Zapišite zvezo (relacijo) med to spremenljivko in dosegom curka. Uporabite zvezo: ČIM..,TEM... ____________________________________
Skicirajte graf, ki kaže, kako se doseg curka spreminja s to spremenljivko. Opredelite spremenljivki na obeh oseh in enote na obeh oseh. Grafu dajte naslov.

Dodatne točke:
Kaj še bi lahko spreminjali, da bi se spreminjal doseg curka? Imenujte dodatne spremenljivke, ki vplivajo na doseg, zaznamujte jih in vrišite v sliko.
g) [1 tč.] Ponovi poskus z iztekanjem vode. Curek naj zdaj teče na mlinček. Ko voda izteče iz plstenke, vsa ostane v pladnju. Vendar voda v pladnju ne more več poganjati mlinčka. V plastenki je bilo poleg vode shranjeno še nekaj, kar je prestregel mlinček. Kaj je tisto, kar je bilo z vodo vred shranjeno v plastenki in kar je prestregel mlinček? _____________________________________
h) [1 tč.] Narišite mlinček, nato pa ga predelajte v vetrnico. Tudi vetrnico narišite. Na mlinček teče voda vzdolž kolesa. Vetrnica pa naj bo taka, da pihate vanjo pravokotno na kolo.
Risba mlinčka:                                  Risba vetrnice:

iztekanje1_m.jpg (2504 bytes)

26. januar 1999

1. Množico "logohodcev" lahko razvrščate po več različnih spremenljivkah. Malo poskusite, nato pa izpolnite naslednjo tabelo:

Razvrstitvena spremenljivka Število vrednosti spremenljivke
   
   
   
   

Narišite tabelo in histogram porazdelitve množice logohodcev po drži
Logohodci1-m.JPG (2410 bytes)

2. Razgrnite kvadratni papirnat prtič in izmerite njegovo ploščino. Zgibajte prtič po srednjicah tako, da z zgibanjem dobite vse manjše kvadrate.
a) Sestavite tabelo, ki kaže, kako se s številom zgibov spreminja ploščina kvadrata.
    Tabelo začnite z 0 zgibi, kar pomeni s celim prtičem. [2 točki]
b) Na osnovi tabele narišite graf. [2 točki]
Tabelo in graf opremite z vsemi pojasnili in napisi, ki so potrebni.
Pri delu si lahko pomagate z ravnilom, kvadratno mrežo in s škarjami. Škarje lahko uporabite za izrezovanje kvadratov, da jih boste laže zgibali.
prticek10_m.JPG (2237 bytes)

12. junij 1998

Napihni balonček na vozičku. Voziček postavi na gladka tla in ga spusti. Razdalja, ki jo prevozi voziček, je njegov doseg. Voziček tehta 50 g. Maso mu lahko spreminjaš z dodajanjem uteži po 50 g. Balonček lahko napihneš z enim, dvema in več vdihi.
A. Od katerih spremenljivk je odvisen doseg vozička? __________________________________
B. Kakšna je odvisnost med dosegom vozička in spremenljivkama, ki vplivata nanj? Vsako od teh odvisnosti izrazite s stavčno konstrukcijo ČIM.., TEM... ________________________________
C. Nato isto zvezo izrazite še z grafoma.

voziczbalon_m.jpg (2685 bytes)

januar 1998

Pojave lahko sestavljamo tako, da potekajo drug za drugim v različnih zaporedjih, lahko pa potekajo tudi sočasno.
Narišite tir steklene frnikole, ki jo z vodoravnim udarcem sunemo z mize, da pade na tla prekrita s ploščami iz vinaza. Tir narišite prav do konca gibanja frnikole.
Risba:
______o______
miza

 

_____________________________________________tla

a) Iz katerih sočasnih gibanj je sestavljeno gibanje frnikole od trenutka, ko zleti z mize, do trenutka, ko prileti na tla. _________________________________
b) Iz katerih sočasnih gibanj je sestavljeno gibanje frnikole od trenutka, ko se giblje samo še po tleh? ___

frnikola1_m.jpg (2279 bytes)