naslov1

Študij in zaposlitev >> Zaposlitev

Zaposlitev

Zaradi široko zasnovanega pa kljub temu praktično naravnanega študija izobraževalne fizike, so možnosti za zaposlitev široke. Večina diplomantov zaposlitev dobi takoj.
Preberite si nekaj izjav naših diplomatov o svoji poklicni karieri.

DIPLOMANTI PRVE STOPNJE

Na osnovnih in srednjih šolah se diplomanti lahko zaposlijo kot tehnični sodelavci (laboranti), na srednjih strokovnih šolah tudi kot organizatorji prakse, itd.

V gospodarskih podjetjih se lahko zaposlijo kot tehniški strokovnjaki. Že nekaj časa ugotavljamo, da noben študij ne more zagotoviti vseh potrebnih znanj in spretnosti, ki jih novo zaposleni rabi za določeno delo. Še več, narava dela in spretnosti se zaradi razvoja tehnologije spreminjajo, zato gospodarstvo rabi diplomante z nekaj temeljnimi znanji, znatnim deležem praktičnih izkušenj in sposobnostjo vseživljenjskega učenja. Zato kombinacija znanj iz dveh strokovnih področij (recimo fizike in tehnike, fizike in računalništva, fizike in matematike, ..., glej program prve stopnje) zagotavlja široko naravoslovno-tehniško znanje. Zaradi dobre zastopanosti laboratorijskih vaj in seminarjev imajo diplomanti tudi praktične izkušnje, npr. uporabe računalnika pri laboratorijskem delu, izkušenj z merilno opremo, itd. Kombinacija naravoslovno-tehniških znanj s t. i. splošnimi pedagoškimi predmeti (Didaktika z IKT, Psihologija za učitelje, Sociologija vzgoje, ...) nudi strokovne kompetence tako na področju vseživljenjskega učenja, kot tudi širše - za komunikacijo s sodelavci in strankami pri projektih ali vsakodnevnem delu.
Študij fizike v vezavi s še enim predmetom je posebej zanimiv za majhna in srednje velika podjetja, kjer mora posameznik pokrivati različna področja, biti prilagodljiv in "učljiv".

V javni upravi ima fizikalno izobraževanje vedno večji pomen, saj mednarodne raziskave kažejo, da ima stopnja naravoslovne in tehnološke pismenost velik vpliv na splošno razvitost in bogastvo družbe.

DIPLOMANTI DRUGE STOPNJE

Poleg naštetih možnosti navedenih pod DIPLOMANTI PRVE STOPNJE, lahko diplomanti druge stopnje s pridobitvijo naziva "Magister profesor predmetnega poučevanja - fizika" ali "Magister profesor predmetnega poučevanja - fizika in drugi predmet" pridobijo dodatne, za poučevanje celo ključne kvalifikacije.

Na OŠ poučujejo predmet Fizika ter izbirne predmete ... Učitelj fizike je tudi organizator naravoslovnih dni na šoli.
Predmet Fizika poučujejo naši diplomanti tudi na srednjih poklicnih in strokovnih šolah.
(Doizobraževanje in poučevanje naravoslovja, fizike v gimnaziji ...)
V gospodarstvu, javni upravi in drugje pridobijo boljše izhodišče za zaposlitev zaradi pridobljenih kompetenc druge stopnje.

DIPLOMANTI TRETJE STOPNJE - DOKTORJI ZNANOSTI

Zaključek doktorskega študija je doktorska teza, ki doktoranda kvalificira v raziskovalca/znanstvenika na področju izobraževalne fizike. Tretja stopnja je zahtevana za mesto visokošolskega učitelja na univerzitetnih programih, postaja pa zaželena tudi na višjih in visokih strokovnih šolah, kot tudi v gospodarstvu in javni upravi za mesta, kjer rabijo znanstveno usposobljene kadre.