COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GOLOB, Katarina, AVSEC, Stanislav. Energetic perspectives of environmental efficiency : the case of Slovenia. V: CEGNAR, Tanja (ur.), AVSEC, Stanislav. Responding to environmental change : from words to deeds, Poster abstracts. Ljubljana: Environmental Agency of the Republic of Slovenia, cop. 2008, sttr. 28-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7487817]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. STEINER, Martin, WIEGEL, Ulrich, AVSEC, Stanislav, GOLOB, Katarina, OSMAN NURI, Agdag, AVSEC, Stanislav (ur.). Odpadki : knjiga o osnovah ravnanja z odpadki. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. VIII, 124 str., ilustr. ISBN 978-961-253-011-2. [COBISS.SI-ID 238274048]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. AVSEC, Stanislav. Innovation, valorization and commercialization of the waste-train products and courses across Europe : [referat na] international conference Quality Training for Better Solid Waste Management, Ankara, 7. okt. 2008. Ankara, 2008. [COBISS.SI-ID 7651913]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. STEINER, Martin, WIEGEL, Ulrich, AVSEC, Stanislav, GOLOB, Katarina, OSMAN NURI, Agdag, AVSEC, Stanislav (ur.). Odpadki : knjiga o osnovah ravnanja z odpadki. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. VIII, 124 str., ilustr. ISBN 978-961-253-011-2. [COBISS.SI-ID 238274048]

 

Prevajalec

5. STEINER, Martin, WIEGEL, Ulrich, AVSEC, Stanislav, GOLOB, Katarina, OSMAN NURI, Agdag, AVSEC, Stanislav (ur.). Odpadki : knjiga o osnovah ravnanja z odpadki. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. VIII, 124 str., ilustr. ISBN 978-961-253-011-2. [COBISS.SI-ID 238274048]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJC, Jure, BEZNEC, Branko. Nacionalno preverjanje znanja iz fizike 2007 in 2008. Fiz. šoli, december 2008, letn. 14, št. 2, str. 48-57. [COBISS.SI-ID 7723849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BAJC, Jure. National assessment of knowledge of physics after finishing primary school : important information for physics teachers. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 474-480, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550793]

3. SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, RENEMA, Jelmer, HERBSCHLEB, Kees, DREVENŠEK OLENIK, Irena, VOETMANN, Celia. Physics shows in Europe. V: GIREP - EPEC Conference 2007, Rijeka, August 2008. Frontiers of physics education. Rijeka: Zlatni rez, 2008, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7554633]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. BAJC, Jure. Nacionalno provjeravanje znanja iz fizike : kakve su koristi za nastavnike fizike?. Zb. pred. - Semin. nastav. profr. fiz., 2008, št. 7, str. 57-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 7307849]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. BAJC, Jure. Sestavljanje, izbiranje, prevajanje in ocenjevanje tekmovalnih nalog na mednarodnih fizikalnih olimpijadah. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 45. [COBISS.SI-ID 7605065]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

6. SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, RENEMA, Jelmer, DREVENŠEK OLENIK, Irena, VOETMANN, Celia. Spread of show physics in Europe. Europhys. news, 2008, vol. 39, no. 1, str. 8-9, ilustr. http://www.europhysicsnews.org/external_data/2008/01/Whole_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 7364681]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

7. BAJC, Jure. Učni načrt, Fizika : osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2009. ISBN 978-961-234-779-6. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Fizika_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 243555584]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

8. SZOMI KRALJ, Béla. Zbirka fizikalnih vaj za 9. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana: Math, 2008. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6100-85-4. [COBISS.SI-ID 241067008]

 

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara. Predstavitev prebavil z modelom. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 19-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7441225]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJD, Barbara. Teaching with simplified biokeys. V: Proceedings of the 2nd international symposium on the history of electrical engineering and tertiary-level engineering education, EPE 2008 : symposium program, Iaşi, October 3-5, 2008, (Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi). Iaşi: Faculty of Electrical Engineering, 2008, 2008, tom. 54 (58), fasc. 4, str. 49-54. [COBISS.SI-ID 7562057]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka, MATYÁŠEK, Jiří. Basic knowledge of the cardiovascular system : a comparison between students of the faculties of education in Ljubljana (Slovenia) and Brno (Czech Republic). V: ŘEHULKA, Evžen. Contemporary school practice and health education, (School and health 21, 3, 2008). Brno: MSD, cop. 2008, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7520329]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije = Motivation of pre-service primary teachers for learning biology. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 10. [COBISS.SI-ID 7653961]

5. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Računalniški program za poučevanje biologije = Computer programme in teaching biology. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 11. [COBISS.SI-ID 7654217]

6. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka, JEDLIČKOVÁ, Helena. Diverzita a klasifikace přírodnin ve vzdělávání učitelů pro primární školu = Diversity and classification of natural objects in the education of primary school teachers. V: DYTRTOVÁ, Radmila (ur.). Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání : sborník abstraktů. Praga: Česká zemědělská univerzita, Institut vzdělávání a poradenství, 2008, str. 7. [COBISS.SI-ID 7330377]

7. BAJD, Barbara, ARTAČ, Sonja. Using models as teaching and learning tools. V: ASE annual conference handbook 2009 : the University of Reading, Thursday 8 to Saturday 10 January. Reading: Association for Science Education, ASE, 2009, str. 42. [COBISS.SI-ID 7714633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. BAJD, Barbara, JEDLIČKOVÁ, Helena. Diversity and classification of natural objects in the education of primary school teachers. V: SANDANUSOVÁ, Anna (ur.). Efektivita a optimalizace přípravy učitelů, (Educo, 6). Praha: Česká zemědělská univerziteta v Praze, Institut vzdělavání a poradenství: Univerzita Konstantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied: Univerzita Karlova v Praze, Přirodovědecká fakulta, cop. 2008, str. 49-56, ilustr. [COBISS.SI-ID 7638345]

9. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Rastline so živa bitja. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 174-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 7648841]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. BAJD, Barbara. Alive, the ultimate pop-up human body book, človeško telo, sodobna ilustrirana enciklopedija s spletnimi povezavami. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

11. BAJD, Barbara, PRAPROTNIK, Luka. Razstava ob 200-letnici Darwinovega rojstva : avla Pedagoške fakultete, Ljubljana, 12. feb. - 5. mar. 2009. Ljublajna: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7736393]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

 

Mentor pri magistrskih delih

13. MIKLAVČIČ, Mateja. Učbenik in dokumentacijska pismenost učencev pri naravoslovju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Miklavčič], 2008. 173 str., [8] pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7451465]

 

Pisec recenzij

14. PODKRIŽNIK, Hermina. Znanje biologije pri slovenskih učencih ob koncu osnovnošolskega izobraževanja : diplomsko delo = The knowladge of biology among Slovene students at the end of the primary school education : [graduation thesis]. Ljubljana: [H. Podkrižnik], 2009. VI, 46 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7750729]

 

BOŠTJAN BAJŽELJ [29017]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Semantics of social pedagogical relationship. 007, August 2008, issue 3, str. 19-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 7531849]

 

1.04 Strokovni članek

2. BAJŽELJ, Boštjan. Produkcijska šola - šola za življenje. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 17-21. [COBISS.SI-ID 7395145]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BAJŽELJ, Boštjan. Vloga participacije mladih v luči trajnostnega razvoja. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 6-12. [COBISS.SI-ID 7585865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KRAJNČAN, Mitja, ZORC-MAVER, Darja, BAJŽELJ, Boštjan. Participation of youth in the process of resocialisation. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control in contemporary society - practice and research : policing in Central and Eastern Europe : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2008, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 7543113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Odnos - osnova za socialnopedagoško delo. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 55-70. [COBISS.SI-ID 7337289]

6. BAJŽELJ, Boštjan. Model dela v produkcijski šoli. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 78-89. [COBISS.SI-ID 7594825]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. BAJŽELJ, Boštjan, KRAJNČAN, Mitja. Digitalni mediji v socialnopedagoškem prostoru. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 121-129. [COBISS.SI-ID 7338569]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. BAJŽELJ, Boštjan. Pedagoška svojstva neformalnog rada pedagoga : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 1. feb. 2008. Novi Sad, 2008. [COBISS.SI-ID 7343177]

9. BAJŽELJ, Boštjan. Značenje participacije dece i mladih u procesima odlučivanja : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 5. feb. 2009. Novi Sad, 2009. [COBISS.SI-ID 7732809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007. 211 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-008-2. [COBISS.SI-ID 236623360]

 

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Socialne interakcije v vrtcu z vidika subjektivnih teorij. V: ČAS, Metka (ur.). Socialne interakcije v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2008, str. 22-27. [COBISS.SI-ID 7546953]

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Spremljanje otrokovega razvoja v vrtcu. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Učenje v območju bližnjega razvoja otrok. Ljubljana: Supra, 2009, str. 18-24. [COBISS.SI-ID 7718729]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Vloga odraslih pri delu s predšolskimi otroki. V: BELIČIČ-KOLŠEK, Alenka (ur.). Otrok in ljubezen : strokovni seminar : zbornik. Ljubljana: Dar, društvo za kulturo življenja, 2008, str. 61-77. [COBISS.SI-ID 7547721]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Odprti, strpni, samozavestni. Šol. razgl., 23. feb. 2008, letn. 59, št. 4, str. 1. [COBISS.SI-ID 7341641]

 

1.22 Intervju

5. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, ŠKRINJAR, Mojca, BRATUŽ, Božena, FABČIČ, Marija. Bodo res vsi prišli do brezplačnega mesta? : okrogla miza o noveli zakona o vrtcih. Delo (Ljubl.), 18. feb. 2008, letn. 50, št. 39, str. 12, portreti. [COBISS.SI-ID 7339593]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

6. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Slovene educational system, Pre-school education and curriculum in Slovenia : [predavanja na] University of Oulu, Department of Educational Sciences and Teacher Education, 20. - 25. april 2008. Oulu, 2008. [COBISS.SI-ID 7547465]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Early learning and children's participation in the curriculum : [referat na] Pestalozzi: citizenship education in early childhood, Bled, 12. nov. 2008. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 7689545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Educa. Batistič-Zorec, Marcela (član uredniškega odbora 1991-, 1996-, urednik 1991-). Kanal: Melior, 1991-. ISSN 0353-9369. [COBISS.SI-ID 23731202]

 

Pisec recenzij

9. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška. Sodoben vrtec : možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6648-16-5. [COBISS.SI-ID 238968576]

10. TURNŠEK, Nada. Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-010-5. [COBISS.SI-ID 237066752]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, STERNAD, Soraya. Svet matematičnih čudes 3, Učbenik za matematiko v 3. razredu osnovne šole, (Zakajček 3). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0030-7. [COBISS.SI-ID 239138816]

12. Psihološka obzorja. Batistič-Zorec, Marcela (pisec recenzij 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja. Pravilnost i primjerenost tekstova u nastavnom gradivu za nastavu jezika i predmeta Slovenski jezik u osnovnoj školi u Republici Sloveniji = Validity and appropriacy of texts in the teaching content for languages for the subject Slovene language in primary school in the Republic of Slovenia. V: BEŽEN, Ante (ur.), PAVLIČEVIĆ-FRANIĆ, Dunja (ur.). Rano učenje hrvatskog jezika 2 (RUHJ-2) : knjižica sažetaka : book of abstracts. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI): = European Center for Advanced and Systematic Research: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2008, str. 24. [COBISS.SI-ID 7614537]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Bešter-Turk, Marja (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

 

Komentor pri magistrskih delih

3. HODAK, Marjana. Vrednotenje zapisanih besedil dijakov pri pouku slovenščine v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [M. M. Hodak], 2007. 224 f., pril. [COBISS.SI-ID 36378722]

 

 

.

MARJAN BLAŽIČ [05926]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Marjan. Globalization process and education. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 1, str. 74-85. [COBISS.SI-ID 7581257]

2. STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Content needs assessment in training and education of management. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 2, str. 24-41. [COBISS.SI-ID 512979319]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. STARC, Jasmina, BLAŽIČ, Marjan. Didaktični vidiki izobraževanja in usposabljanja menedžerjev. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 3/4, str. 92-104. [COBISS.SI-ID 512996471]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. BLAŽIČ, Marjan. Contemporary didactics between theory and practice. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-, zv. 1, str. 21-35. [COBISS.SI-ID 512968823]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. BLAŽIČ, Marjan. Človeški kapital in globalizacijski procesi = Human capital and the globalization processes. V: BLAŽIČ, Marjan (ur.). Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, 4. in 5. junij 2008, Novo mesto : book of abstracts : international scientific conference. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2008, str. 14. [COBISS.SI-ID 512872311]

6. BLAŽIČ, Marjan. Connection between family and school as a factor of the development promotion of gifted and talented. V: Zbornik rezimea sa Naučnog skupa "Porodica kao faktor podsticanja darovitosti", Vršac 10. juli 2008, (Biblioteka Zbornici). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Pavlov", 2008, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 512948599]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

7. BLAŽIČ, Marjan. Didaktika zdravstvene vzgoje : vabljeno predavanje na simpoziju Prenos teoretičnega znaja zdravstvene nege v prakso na Visoki šoli za zdravstvo Novo mesto, 4. in 5. april 2008. Novo mesto, 2008. [COBISS.SI-ID 512913271]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. BLAŽIČ, Marjan (ur.). Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU : mednarodna znanstvena konferenca, [4. in 5. junij 2008, Novo mesto] : zbornik povzetkov = Globalization challenges in the economic environment of the EU : international conference : book of abstracts. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2008. ISBN 978-961-90952-8-7. [COBISS.SI-ID 239132928]

9. BLAŽIČ, Marjan (ur.). Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU : zbornik povzetkov : mednarodna znanstvena konferenca, 4. in 5. junij 2008, Novo mesto = Globalization challenges in the economic environment of the EU : book of abstracts : international scientific conference. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-90952-9-4. Sistemske zahteve: Adobe Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 239151872]

10. POTOČNIK, Vekoslav, BLAŽIČ, Marjan (ur.). Kvantitativni modeli v trženju : (vodnik po predmetu). Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2007. 48 str., prosojnice. ISBN 978-961-6309-30-1. [COBISS.SI-ID 236658944]

11. POTOČNIK, Vekoslav, BLAŽIČ, Marjan (ur.). Marketing : (vodnik po predmetu). Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 2008. 102 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6309-29-5. [COBISS.SI-ID 230929664]

12. Zbornik rezimea sa Naučnog skupa "Porodica kao faktor podsticanja darovitosti", Vršac 10. juli 2008, (Biblioteka Zbornici). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Pavlov", 2008. 75 str. ISBN 978-86-7372-088-3. [COBISS.SI-ID 512948855]

13. BLAŽIČ, Marjan (ur.). Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU : mednarodna znanstvena konferenca, [4. in 5. junij 2008, Novo mesto] : zbornik prispevkov = Globalization challenges in the economic environment of the EU : international scientific conference : collection of scientific papers. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in poslovanje: = School of business and management, 2009. ISBN 978-961-6770-01-9. [COBISS.SI-ID 244617728]

14. Pedagogija. Blažič, Marijan (član uredniškega odbora 2004-). Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije, 1963-. ISSN 0031-3807. [COBISS.SI-ID 2966786]

15. Pedagoška obzorja. Blažič, Marjan (glavni urednik 1986-, odgovorni urednik 1986-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Pisec recenzij

16. ROSIĆ, Vladimir. Komunikacija, pregovaranje i lobiranje. Rijeka: Institut za istraživanje i razvij obrambenih sustava, 2008. 177 str., ilustr. ISBN 953-95380-1-7. [COBISS.SI-ID 512959863]

17. CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-. 2 zv. (430; 399 str.), ilustr. ISBN 978-953-7210-12-0. [COBISS.SI-ID 512968567]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena, FERNÁNDEZ, Eduardo Encabo. Biblioterapia y escritura creativa : la Literatura Infantil orientada al bienestar personal. Prim. not., Rev. lit., 2008, no. 233, str. 15-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7430729]

2. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v Trubarjevih delih. Slav. rev., 2008/2009, letn. 56/57, št. 2008-4 / 2009-1, str. 305-315. [COBISS.SI-ID 7768137]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BLAŽIČ, Milena. Mladinska književnost v literarni vedi in v izobraževanju. V: KRAKAR-VOGEL, Boža (ur.). Književnost v izobraževanju - cilji, vsebine, metode, (Obdobja, Metode in zvrsti, 25). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2008, str. 177-187. [COBISS.SI-ID 7659849]

4. BLAŽIČ, Milena. Mladinska književnost in različni mediji - primerjalna analiza Cesarjevih novih oblačil (novela, pravljica, radijska igra). V: PEZDIRC-BARTOL, Mateja (ur.). Slovenski jezik, literatura, kultura in mediji : zbornik predavanj. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008, str. 102-108. [COBISS.SI-ID 7500617]

5. BLAŽIČ, Milena. Slovenska mladinska književnost med kulturami - študij primera : Prešeren - mladinski pesnik. V: KOŠUTA, Miran (ur.). Slovenščina med kulturami, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 19). Celovec [i. e.] Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008, str. 98-106. [COBISS.SI-ID 7557705]

6. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza germanskih, romanskih in slovanskih ljudskih pravljic na primeru motiva živalskega ženina oz. živalske neveste. V: DERGANC, Aleksandra (ur.). Zbornik referatov za štirinajsti mednarodni slavistični kongres, Ohrid, 10.-17. september 2008, (Slavistična revija, letn. 56, št. 2). Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije, 2008, str. [191]-201. [COBISS.SI-ID 37262690]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. BLAŽIČ, Milena. Podoba ženske v Trubarjevih besedilih. V: BOŠNJAK, Blanka (ur.), VIČAR, Branka (ur.). Prodorne in preroške misli 16. stoletja : konferenca ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja (1508-1586) : Univerza v Mariboru, Dvorana Antona Trstenjaka, 4. in 5. junij 2008 : [zbornik povzetkov]. Maribor: Slavistično društvo Maribor, 2008, str. 7. [COBISS.SI-ID 7445065]

8. BLAŽIČ, Milena. Poučevanje starejše slovenske književnosti v devetletki - študij primera Primož Trubar. V: BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Reformacija na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva) = (on the 500th anniversary of Trubar's birth) = (k 500-letiju so dnja roždenija Primoža Trubara) : povzetki predavanj = summaries = rezjume dokladov : mednarodni znanstveni simpozij, Ljubljana 20.-22. november 2008, (Obdobja, Metode in zvrsti, 27). V Ljubljani: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2008, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 7752009]

9. BLAŽIČ, Milena. Podoba otroka v Trubarjevih besedilih. V: AHAČIČ, Kozma (ur.), MERŠE, Majda (ur.), NARAT, Jožica (ur.), LEGAN RAVNIKAR, Andreja (ur.). Slovenski knjižni jezik v 16. stoletju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, 2008, str. 9. [COBISS.SI-ID 7431241]

10. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis between German, romanic, and Slavic models of folk and fairy tales. V: RADIČESKI, Naume (ur.). Zbornik na rezimea. Tom 2, Književnost, kultura, folklor, istorija na slavistika : tematski blokovi. Skopje: Makedonski slavistički komitet, 2008, str. 187. [COBISS.SI-ID 37863522]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. BLAŽIČ, Milena. Comparative analysis of Maori and European folk tales : illustrated Maori myths and legends. V: VARELA TEMBRA, Juan José (ur.). Voices from New Zealand. Murcia: Tórculo Artes Gráficas, cop. 2008, str. 7-17. [COBISS.SI-ID 7453513]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. BLAŽIČ, Milena, PEZDIRC-BARTOL, Mateja. Nekaj besed o zgodbah. V: ČERNIGOJ, Nika, MARINIČ, Enej, ŠVARA, Rozana, TOMAŽIČ, Matija, VIHAR, Lucija, ZVER, Neva Lučka. Gradim svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2007/08. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 37672802]

13. BLAŽIČ, Milena. Primož Trubar - izdal je knjige, ni pa izdal naroda. V: TRUBAR, Primož, AHAČIČ, Kozma. Primož Trubar.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor odlomkov iz del Primoža Trubarja], (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna darilna izd. za Bralno značko Slovenije. Ljubljana: Rokus Klett, 2008, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 7380809]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

14. BLAŽIČ, Milena. Arhetipi in dvojnosti v kratkih sodobnih pravljicah. V: KOMEL SNOJ, Mateja (ur.), KOVAČIČ, Lojze. Fragmenti o prišleku : spominska knjiga Lojzeta Kovačiča. Ljubljana: Študentska založba, 2008, str. 383-388, ilustr. [COBISS.SI-ID 7615817]

15. BLAŽIČ, Milena. Slovenia : results of the survey. V: LEYSEN, Annemie (ur.). Surfing the net : a Eropean survey into children's use of the Internet : conducted in Austria, Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Finland, France, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, UK. Vienna: International Institute for Children's Literature and Reading Research, 2008, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 7515977]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

16. MORGADO, Margarida, LIVINGSTON, Kay, ONDRÁŠ, Miloš, TEMBRA, Juan, BLAŽIČ, Milena. Pupils' workbook 1 : 6-9. Castelo Branco: Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. 58 str., ilustr. ISBN 978-989-8196-01-9. [COBISS.SI-ID 7694409]

17. MORGADO, Margarida, LIVINGSTON, Kay, ONDRÁŠ, Miloš, TEMBRA, Juan, BLAŽIČ, Milena. Pupils' workbook 2 : [9-12]. Castelo Branco: Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. 61 str., ilustr. ISBN 978-989-8196-01-9. [COBISS.SI-ID 7694665]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

18. BLAŽIČ, Milena. Osnovnošolski plonk, Slovenščina, Književnost. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 1 zgibanka ([6 str.]), ilustr. ISBN 978-961-209-742-4. [COBISS.SI-ID 239817984]

19. MORGADO, Margarida, LIVINGSTON, Kay, ONDRÁŠ, Miloš, TEMBRA, Juan, BLAŽIČ, Milena. Visualising Europe teacher's guide for pupils' workbook 1 : (6-9). Castelo Branco: Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. 59 str., ilustr. ISBN 978-989-8196-05-7. [COBISS.SI-ID 7693897]

20. MORGADO, Margarida, LIVINGSTON, Kay, ONDRÁŠ, Miloš, TEMBRA, Juan, BLAŽIČ, Milena. Visualising Europe teacher's guide for pupils' workbook 2 : (9-12). Castelo Branco: Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. 60 str., ilustr. ISBN 978-989-8196-00-2. [COBISS.SI-ID 7694153]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

21. MORGADO, Margarida, LIVINGSTON, Kay, ONDRÁŠ, Miloš, TEMBRA, Juan, BLAŽIČ, Milena. Visual literacy and intercultural European education : European children and educators look at pictures : report for the visualising Europe Comenius project 2005-2008. Castelo Branco: Serviços Editoriais e de Publicaçao, Instituto Politécnico, 2008. 61 str., ilustr. ISBN 978-989-8196-03-3. [COBISS.SI-ID 7694921]

 

2.17 Katalog razstave

22. NOVAK-POPOV, Irena, BLAŽIČ, Milena, RUPERT, Marijan. Svet, svet, Svetlana : [Razstavna dvorana NUK, Turjaška 1, Ljubljana, 5. 2.-5. 3. 2009]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-27-4. [COBISS.SI-ID 243608576]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

23. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri magistrskih delih

24. GUZELJ, Mateja. Kulturnospecifični elementi v angleških prevodih slovenskih slikanic : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Guzelj], 2008. 138 str., [98] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7471433]

 

Komentor pri magistrskih delih

25. DEŽELAK, Polona. Sodobni zasavski pisatelji (delovanje lokalnega literarnega sistema) : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Deželak], 2008. 156 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7551049]

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

3.25 Druga izvedena dela

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

ALENKA CEMIČ [11603]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. CEMIČ, Alenka. Drugačna vloga gibanja v edukaciji predšolskega otroka. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 83-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 7566921]

2. CEMIČ, Alenka, ROPRET, Anka. Analiza delovanja srca pri predšolskem otroku. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 90-97, ilustr. [COBISS.SI-ID 7566665]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. CEMIČ, Alenka. Drugačna vloga gibanja v edukaciji predšolskega otroka = Different role of movement activities in education of pre-school children. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 34. [COBISS.SI-ID 7563849]

4. CEMIČ, Alenka, ROPRET, Anka. Analiza delovanja srca pri predšolskem otroku = The heart beat rate analysis at preschool children. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 7563593]

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, MITRA, Atish, VAVPETIČ, Aleš. Hurewicz-Serre theorem in extension theory. Fundam. Math., 2008, vol. 198, no. 2, str. 113-123. http://journals.impan.gov.pl/fm/. [COBISS.SI-ID 14551385]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. CENCELJ, Matija. Ziomek, Marcin: A remark on the Moore theorem. (English summary). - Univ. Iagel. Acta Math. No. 44 (2006), 123--126. MathSciNet. [Spletna izd.], mR2333461. http://www.ams.org/mathscinet. [COBISS.SI-ID 14796121]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. CENCELJ, Matija. Coarse (co-)homological dimension of expanders with large girth. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M. V. Lomonosova, 16.12.2008. [COBISS.SI-ID 15025753]

 

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČEPIČ, Mojca. Underwater rays. Eur. j. phys., July 2008, vol. 29, no. 4, str. 845-855, ilustr. [COBISS.SI-ID 7499337]

2. GÓRECKA, Ewa, POCIECHA, Damian, VAUPOTIČ, Nataša, ČEPIČ, Mojca, GOMOLA, Kinga, MIECZKOWSKI, Jozef. Modulated general tilt structures in bent-core liquid crystals. J. mater. chem., 2008, vol. 18, no. 25, str. 3044-3049. [COBISS.SI-ID 21874727]

3. KARIŽ MERHAR, Vida, ČEPIČ, Mojca, PLANINŠIČ, Gorazd. Sketching graphs - an efficient way of probing students' conceptions. Eur. j. phys., 2009, vol. 30, no. 1, str. 163-175, doi: 10.1088/0143-0807/30/1/017. [COBISS.SI-ID 2153572]

4. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

5. ČEPIČ, Mojca. Sun's eclipse without moon. Rushd. äAmäuzish-i fäizäik, 2009, vol. 24, no. 85, str. 24-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 7692873]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

6. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Looking through pinhole glasses with a digital camera. Phys. teach., 2008, letn. 46, št. 3, str. 186-187. [COBISS.SI-ID 7354441]

 

1.05 Poljudni članek

7. ČEPIČ, Mojca. Podhlajena voda. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 4, str. 13, ilustr. [COBISS.SI-ID 7331145]

8. ČEPIČ, Mojca. Ali je mogoč sončev mrk brez lune? : odgovor naloge. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 4, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7330889]

9. ČEPIČ, Mojca. Podhlajena voda : odgovor naloge. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 5, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7382345]

10. ČEPIČ, Mojca. Utripajoč zaslon. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 5, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7382601]

11. ČEPIČ, Mojca. Utripajoč zaslon : odgovor naloge. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 6, str. 21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7416393]

12. ČEPIČ, Mojca. Kozarec z vodo. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 6, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 7416649]

13. ČEPIČ, Mojca. Kozarec z vodo : odgovor in nova naloga. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 2, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7616585]

14. ČEPIČ, Mojca. Kako brezskrbno segreti mleko?. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 15034457]

15. ČEPIČ, Mojca, VAUPOTIČ, Nataša. Kozarec z vodo II. : odgovor naloge. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, str. 15, 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7691337]

16. ČEPIČ, Mojca. Difuzija. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 4, str. 11-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7746633]

17. ČEPIČ, Mojca. Kako brezskrbno segreti mleko? : odgovor naloge. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 4, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7746889]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

18. ČEPIČ, Mojca. Why underwater caustic network appears on the vertical walls?. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 301-305, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550537]

19. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Modeling the water transport in tall trees. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 306-312, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550281]

20. KARIŽ MERHAR, Vida, ČEPIČ, Mojca, PLANINŠIČ, Gorazd. Konstruktivistična metoda poučevanja - različne možnosti preverjanja znanja. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, posebna izd., str. 218-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 7414345]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

21. ČEPIČ, Mojca. Energija, da li je razumijemo?. Zb. pred. - Semin. nastav. profr. fiz., 2008, št. 7, str. 27-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 7307593]

22. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Evrodifuzija. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 80-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 7586121]

23. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Plavam, plavaš, plava ali pa tudi ne .... V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 159-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587145]

24. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Verižni eksperiment. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 188-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587657]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

25. ČEPIČ, Mojca. Can theory explain complex structures in banana liquid crystals?. V: YAM, Mun Fei (ur.). Chemical biology : innovative exploration of new horizons in science : [abstract book]. Penang: University, 2008, str. 190. [COBISS.SI-ID 7491657]

26. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7516745]

27. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Does conceptual understanding of density increase with the level of education?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 63-64. [COBISS.SI-ID 7517001]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

28. RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Zgodnje uvajanje v raziskovalno učenje. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 197-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 7649097]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

29. ČEPIČ, Mojca, CVAHTE, Miroslav, BRADAČ, Zlatko, KOŽUH, Saša. 28. državno tekmovanje iz fizike za zlata Stefanova priznanja. Drž. tekm. fiz. osnovnošol., 12. apr. 2008, str. [1]. [COBISS.SI-ID 7381065]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

30. ČEPIČ, Mojca. Prof. dr. Mojca Čepič, prof. fiz. V: HOČEVAR, Jože (ur.), MUNIH, Sonja (ur.), OKRETIČ-SALMIČ, Eda (ur.). Fizičarke in fiziki slovenske Istre : 1945-2008, (Publikacija DMFA Slovenije, št. 1715), (Publikacija DMFA Koper, št. 67). Koper: Društvo matematikov, fizikov in astronomov = Capodistria: Associazione dei matematici fisici ed astronomi, 2008, str. 113-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 7727177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

31. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

32. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Instite of Physics. ISSN 0143-0807. [COBISS.SI-ID 25430528]

33. Predmetni izpitni katalog za maturo. Fizika. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4032. [COBISS.SI-ID 35855616]

34. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

35. KARIŽ MERHAR, Vida. Konstruktivistični pristop k pouku fizikalnih vsebin - nihanje in valovanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Kariž Merhar], 2008. 388 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7551561]

 

Pisec recenzij

36. TRČEK, Primož. Fizika ob koncu devetletke : zbirka nalog za fiziko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2008. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-00-4. [COBISS.SI-ID 237909760]

37. Maturitetno letno poročilo. Čepič, Mojca (pisec recenzij 2003-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1996-. ISSN 1318-7783. [COBISS.SI-ID 57556224]

 

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. DAGARIN, Mateja. Analiza učbenikov pri pouku angleškega jezika v drugem triletju osnovne šole. V: SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008, str. 90-105. [COBISS.SI-ID 7404873]

2. DAGARIN, Mateja. Strategije za razvijanje govornega sporazumevanja pri zgodnjem učenju angleščine. V: SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008, str. 278-289. [COBISS.SI-ID 7405385]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : knjiga in zgoščenka. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2009. 1 zv. (167 str.), barvne ilustr. 1 CD (59 min, 17 sek), stereo. ISBN 978-961-6494-82-3. [COBISS.SI-ID 61934081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008. 871 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-58-5. [COBISS.SI-ID 238102528]

 

Pisec recenzij

5. Beo beo. Dagarin Fojkar, Mateja (pisec recenzij 2006-). Ljubljana: Rokus, 2006-. ISSN 1854-5505. [COBISS.SI-ID 227278592]

 

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Posebno ogrožene skupine brezdomcev. Soc. pedagog. (Ljubl.), april 2008, letn. 12, št. 1, str. 1-17. [COBISS.SI-ID 7384649]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. A relational-identity-based model of a practical preventive intercultural work. 007, June 2008, issue 2, str. 4-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7708489]

 

1.05 Poljudni članek

3. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan, TEPINA, Jasna. Vedno delamo skupaj delo z brezdomci. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 7395913]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEKLEVA, Bojan. Iskustva s kvalitativnim istraživanjem u polju socijalne pedagogije u Sloveniji : osobna refleksija. V: KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex (ur.), ŽIŽAK, Antonija (ur.). Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, (Znansveni niz, knj. 20). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008, str. 181-193. [COBISS.SI-ID 7578953]

5. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan. The professionalisation of child and youth care practice : professionalising social pedagogy - from practice to theory and back to practice. V: PETERS, Friedhelm (ur.). Residential child care and its alternatives : international perspectives. Stoke on Trent: Trentham Books: FICE, 2008, str. 79-97. [COBISS.SI-ID 7336009]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Homelessness - an exceptional and multifold exclusion. V: Population groups at risk in the perspective of public healthcare. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2008, str. 239-246, portret. [COBISS.SI-ID 7393097]

7. DEKLEVA, Bojan, JURANČIČ ŠRIBAR, Luna, RAZPOTNIK, Špela. Kultura brezdomstva : cestni časopis Kralji ulice: prostor medkulturnega dialoga med brezdomci in širšo javnostjo. V: ČEBULJ-SAJKO, Breda (ur.). Etnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7708233]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

8. DEKLEVA, Bojan. Meseno spoznanje nominirano za Dnevnikovo nagrado fabula. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 14. [COBISS.SI-ID 7734601]

9. DEKLEVA, Bojan. Zmožnosti in odpornost brezdomnih ljudi. Kralji ulice, marec 2009, letn. 5, št. 34, str. 10. [COBISS.SI-ID 7753545]

10. DEKLEVA, Bojan. Dragi bralec Bajsi. Kralji ulice, marec 2009, letn. 5, št. 34, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 7753801]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

11. BURIANEK, Jiri, DEKLEVA, Bojan, GRUSZCZYŃSKA, Beata, KALPAKOS, Vaidas, MARKINA, Anna, STEKETEE, Majone (ur.). Juvenile delinquency in six new EU member states : crime, risky behaviour and victimization in the capital cities of Cyprus, Czech Republic, Estonia, Lithuania, Poland and Slovenia. Utrecht: Verwey-Jonker Institut, cop. 2008. 190 str., graf. prikazi. ISBN 978-90-5830-266-3. [COBISS.SI-ID 7393353]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan, RAPUŠ-PAVEL, Jana, LESAR, Irena, PEČEK, Mojca, CAF, Bojana. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7619657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

13. ALBREHT, Tit, DEKLEVA, Bojan, KASTELIC, Andrej. Razprava, zaključki : strokovni simpozij Socialna vključenost in zdravje, Ljubljana 23. april 2008. 2008. [COBISS.SI-ID 24597977]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

15. Socialna pedagogika. Dekleva, Bojan (glavni urednik 1997-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

16. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Koncept socialnega kapitala v kontekstu socialnih dimenzij vzgoje in izobraževanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Zrim Martinjak], 2008. 205 str. [COBISS.SI-ID 7695945]

 

Mentor pri magistrskih delih

17. TARDÍO GASTÓN, Francisco Javier. Situation of the first-generation refugees from Bosnia and Herzegovina in Slovenia : master's degree. Ljubljana: [F. J. Tardío Gastón], 2008. 127 f., ilustr. http://www.dlib.si/documents/visokosolska_dela/visokosolska_dela/pdf/URN_NBN_SI_doc-MY4MR421.pdf. [COBISS.SI-ID 7365961]

 

Oseba, ki intervjuva

18. KNEZ, Nik. Intervju z Nikom Knezom, avtorjem Street stripnika 2. Kralji ulice, april 2008, letn. 4, št. 23, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7372361]

 

Pisec recenzij

19. RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-253-030-3. [COBISS.SI-ID 241217536]

20. KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-253-013-6. [COBISS.SI-ID 240697344]

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, GLAŽAR, Saša A. Intrinsic motivation of pre-service primary school teachers for learning chemistry in relation to their academic achievement. Int. j. sci. educ., 2008, letn. 30, št. 1, str. 87-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 7268937]

2. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Učinki pouka v devetletni osnovni šoli na razumevanje kemijskih pojmov na ravni delcev pri učencih starih 13 let. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : [zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008, 10 str. [COBISS.SI-ID 7542857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije = Motivation of pre-service primary teachers for learning biology. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 10. [COBISS.SI-ID 7653961]

5. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Učinki pouka v devetletni osnovni šoli na razumevanje kemijskih pojmov na ravni delcev pri učencih starih 13 let. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2008, str. 104. [COBISS.SI-ID 7542601]

6. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. DEVETAK, Iztok. V gibanju. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 35. [COBISS.SI-ID 7363401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. HERGAN, Irena, DEVETAK, Iztok, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 2 zv. (68, [2] f. z nalepkami; 76 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0600-5. ISBN 978-961-01-0601-2. [COBISS.SI-ID 239641856]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

9. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, ZIDAR, Marija. The social construction of childhood in Slovenian schooling. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 3-4, str. 15-30. [COBISS.SI-ID 7748681]

 

1.05 Poljudni članek

2. DEVJAK, Tatjana, GRUDEN, Matjaž. V začetki je bila besejda. Trobla, 29. maj 2008, letn. 14, št. 3, str. 24-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7434313]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVJAK, Srečko, DEVJAK, Tatjana. Organisational aspects of introducing the competent model of the Bologna reform of study programs = Organizacioni aspekti uvođenja kompetentnog modela bolonjske reforme studijskih programa. V: Menadžment i društvena odgovornost : zbornik apstrakata. Beograd: Univerzitet, Fakultet organizacionih nauka, 2008, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 7539017]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. DEVJAK, Tatjana. Človekove pravice kot vrednotna usmeritev vzgoje in izobraževanja v javni šoli. V: RUSTJA, Erika (ur.), SANCIN, Vasilka. Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice : zbornik. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 103-111. [COBISS.SI-ID 7683145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

5. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, PLESTENJAK, Majda. Alternativni vzgojni koncepti : [učbenik]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-253-032-7. [COBISS.SI-ID 242109696]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. DEVJAK, Tatjana. Zgodovina nastanka pedagoške misli in otroštva : študijsko gradivo za predmet Teorija vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. 50 f. [COBISS.SI-ID 7610697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Parents' views on preschool care and education in the local community : [prispevek na] 9th International Conference on Education, Atene, 26. - 29. maj 2008. Atene, 2008. [COBISS.SI-ID 7429961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Pisec recenzij

8. KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007. 211 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-008-2. [COBISS.SI-ID 236623360]

9. POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-74-5. [COBISS.SI-ID 242915840]

 

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša, FILIPČIČ, Aleš. Primerjava prevožene razdalje in igralnih značilnosti med zmagovalcem in poražencem v tenisu na vozičku = Comparison of distance covered and playing characteristics between winner and loser in a wheelchair tennis match. Rehabilitacija (Ljubl.), dec. 2008, letn. 7, št. 2, str. 30-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 886889]

2. FILIPČIČ, Aleš, KRAJNC, Zoran, FILIPČIČ, Tjaša. Stališča teniških trenerjev o tekmovalnem sistemu v Sloveniji = Standpoints of tennis coaches towards tennis competition system in Slovenia. Šport (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 3/4, str. 37-41, tabela. [COBISS.SI-ID 7597129]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. FILIPČIČ, Tjaša, KUŠNIK, Jerneja. Analiza razvojno pogojene gibalne nespretnosti pri učencu z govorno-jezikovnimi težavami : Elektronski vir. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 146-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 7567177]

4. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 380-389, ilustr. [COBISS.SI-ID 7567689]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. FILIPČIČ, Tjaša, KUŠNIK, Jerneja. Analiza razvojno pogojene gibalne nespretnosti pri učencu z govorno-jezikovnimi težavami = Analysis of DCD in pupil with speech and language impairment. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 47. [COBISS.SI-ID 7564105]

6. FILIPČIČ, Tjaša, KUŠNIK, Jerneja. Analiza razvojno pogojene gibalne nespretnosti pri učencu z govorno-jezikovnimi težavami = Analysis of DCD in pupil with speech and language impairment. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 47-48. [COBISS.SI-ID 3430833]

7. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole = Complex imitation of movement as a predictor of learning disabilities in the school age. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 7564873]

8. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Fine motor coordination tasks as a discriminator of learning difficulties. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 3465649]

9. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Fine motor coordination tasks as a discriminator of learning difficulties. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 7646537]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

10. FILIPČIČ, Tjaša. Športna dvorana v okviru Inštituta RS za rehabilitacijo - dodatna kvaliteta v življenju oseb s posebnimi potrebami. Športnik, december 2008, letn. 4, št. 12, str. 26-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 7673673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

11. FILIPČIČ, Tjaša. Igralne značilnosti gibalno oviranih v tenisu na vozičku in njihov vpliv na uspešnost igranja : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Filipčič], 2008. 204 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22066530FilipcicTjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 237190912]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Konzultant

13. POLJANŠEK, Nika. Učenka s primankljajem na motoričnem področju v redni osnovni šoli - študija primera : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Poljanšek], 2008. 81 f. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Diplome/Diploma22052370PoljansekNika.pdf. [COBISS.SI-ID 3345585]

 

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FRELIH, Črtomir. Nevsakdanji pogledi na vsakdanje stvari. Likov. vzgoja, december 2008/januar 2009, letn. 9/10, št. 45-46, str. 18-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 7716681]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

2. FRELIH, Črtomir. Zagovor slike : prednosti zamejitev = Advocating the painting : the advantages of limitations. V: MUHOVIČ, Jožef. Iz oči v oči s prezenco. Celje: Zavod Celeia, Galerija sodobne umetnosti, Gallery of Contemporary Art; Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti: = Koroška Gallery of Fine Arts, 2008, str. 17-21. [COBISS.SI-ID 7667785]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. ČOBAL, Bogdan, FRELIH, Črtomir, GOLIJA, Klementina, KAJTNA, Simon, KASTELIC, Janko, LIČEN, David, ORAČ, Janko, SKOČIR, Rudi, TUTTA, Etko, TUTTA, Klavdij. Invitation to Slovenia : 14 september 2008 preview Stedlijk Museum Schiedam : 21 september - 12 october 2008 exhibition Pand Paulus Schiedam. Schiedam: Stiching Kunstwerkt, 2008. [22] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7667273]

4. FRELIH, Črtomir. Razpiranja = The encounter : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 28. 11. 2008-21.12. 2008. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2008. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-6684-09-5. [COBISS.SI-ID 242500608]

5. ATANASOV, Todorče, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko. Slika = Painting : [Galerija Kresija, 10. november - 30. november]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2008. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-92049-6-2. [COBISS.SI-ID 241907968]

6. WEN-PI, Tien, FRELIH, Črtomir, HUNG, Ling-Hui (ur.). The 13th international biennial print exhibition, R. O. C. : transfer and transmission. Taichung: Pi-Twan Huang, cop. 2008. 211 str., barvne ilustr. ISBN 978-986-01-4932-6. [COBISS.SI-ID 7663433]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

7. FRELIH, Črtomir. Črtomir Frelih : slike iz cikla "Šopki" : preddverje Zavarovalnice Triglav, Kranj, 4. 12.. Kranj, 2008. [COBISS.SI-ID 7662153]

8. FRELIH, Črtomir. Črtomir Frelih : v prehodu / in a transition : Festivalna dvorana Bled, 3. 7. - 17. 7. 2008. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 7661897]

9. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Likovna vzgoja. Frelih, Črtomir (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor - drugo

12. BEBAR, Katarina. 4L08 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 29. maj - 11. julij 2008. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7424073]

 

Umetnik

13. PUHAR, Zmago. Apel 2008 : srečanje likovnih umetnikov na Brdu. Brdo, 2008. [COBISS.SI-ID 7662409]

14. SOU, Beungkun. Prof. dr. Sou Beungkun and international art : the 20th ASROPA international art exhibition, Jung Gallery, Sinning, 14. nov. - 27. nov. 2008. Sinning, 2008. [COBISS.SI-ID 7662665]

15. BONČA, Jaka, DREV, Marjan. Topologija in likovna umetnost. Maribor, 2008. [COBISS.SI-ID 2114692]

 

Pisec recenzij

16. Predmetni izpitni katalog za maturo. Frelih, Črtomir (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-3982. [COBISS.SI-ID 35856384]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GABER, Slavko. E-demokracija in e-volitve. Teor. praksa, jan.-apr. 2008, letn. 45, št. 1/2, str. 147-163, ilustr. [COBISS.SI-ID 7368009]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GABER, Slavko. Snapshots of policymaking in a changing environment. V: CHAKROUN, Borhene (ur.). ETF yearbook 2008 : policy learning in action. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2008, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 7681353]

 

1.22 Intervju

3. BUCIK, Valentin, GABER, Slavko. Proti ljubljanski univerzi ne more zmagati nobena politika. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 14. jun. 2008, letn. 64, št. 137, str. 50-51, portreta. [COBISS.SI-ID 7446601]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. GABER, Slavko. Analysis of educational policies in a comparative perspective : predavanja in drugo pedagoško delo na ERASMUS Intensive Post-graduate Course, organiziranem v sodelovanju z: Akdeniz University, University of Tallinn, University of Helsinki, PADB - Pädagogische Akademie Linz, Univerity of Ljubljana, University of Oldenburg, University of Riga, University of Sheffield-Hallam, Umea University, University of Lodz, Haapsalu, avgust 2008. Haapsalu, 2008. [COBISS.SI-ID 7625545]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. GABER, Slavko. Bolonja v Evropi in tudi v Sloveniji? : referat na seminarju Bolonja včeraj, danes, jutri, Ljubljana, april 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7445833]

6. GABER, Slavko. Visoko šolstvo in Bolonja : sodelovanje na javni razpravi Kdo nam bo plačal magisterij?, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 12. marec 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7446089]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

7. GABER, Slavko. Equity in higher education - cultural and social capital in the times of shifting work paradigms : vabljeno predavanje na ESU Seminar, Brusno, 6. maj 2008. Brusno, 2008. [COBISS.SI-ID 7445577]

8. GABER, Slavko. Razvoj obrazovanja u Evropskoj uniji : ciljevi i mehanizmi : vabljeno predavanje na seminarju Obrazovanje i razvoj ljudskih resursa Srbije, Beograd, 17. apr. 2008. Beograd, 2008. [COBISS.SI-ID 7445321]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. GABER, Slavko (ur.). Sociologija vzgoje - izredni študij : študijsko gradivo (SRP + SP) : študijsko leto 2008-2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 7664713]

10. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com/. [COBISS.SI-ID 122842112]

11. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Zbiratelj

12. GABER, Slavko (ur.). Sociologija vzgoje - izredni študij : študijsko gradivo (SRP + SP) : študijsko leto 2008-2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 1 mapa (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 7664713]

 

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GERŠAK, Vesna. Vzgojno zahtevnejši oziroma hiperaktivni otroci in celostni vzgojno-izobraževalni pristopi. Didakta, januar 2009, letn. 18/19, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 7748425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GERŠAK, Vesna, TACOL, Tonka. Ustvarjalni gib pri izvedbi likovnih nalog v učnem procesu likovne vzgoje = Creative movement as a method for teaching art lessons. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 17. [COBISS.SI-ID 7650377]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. GERŠAK, Vesna. Jutri je govorilna ura. Starš-si, februar 2009, letn. 1, št. 6, str. 42-43, portret. [COBISS.SI-ID 7743561]

 

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, GLAŽAR, Saša A. Intrinsic motivation of pre-service primary school teachers for learning chemistry in relation to their academic achievement. Int. j. sci. educ., 2008, letn. 30, št. 1, str. 87-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 7268937]

2. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. JERMAN, Janez, GLAŽAR, Saša A. Znanje naravoslovja v devetletni in osemletni osnovni šoli. Defektol. slov. (Ljubl.), april 2008, letn. 16, št. 1, str. 61-76. [COBISS.SI-ID 7710281]

 

1.04 Strokovni članek

4. GLAŽAR, Saša A., VEBER, Marjan, LIPIČ, Alenka, SLUKAN, Smiljan, ŠRIMPF, Karin. Prispevek Joannesa Antoniusa Scopolija k razvoju kemije v Sloveniji. Idrij. razgl., 2008, letn. 53, št. 1-2, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 7709001]

5. RODIČ, Peter, SIRK, Anja, SLUKAN, Smiljan, VRHOVEC, Katarina, GLAŽAR, Saša A. Alkimija in iatrokemija. Kemija v šoli in družbi, december 2008, letn. 20, št. 4, str. 21-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 7685961]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Učinki pouka v devetletni osnovni šoli na razumevanje kemijskih pojmov na ravni delcev pri učencih starih 13 let. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008 : [zbornik referatov]. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2008, 10 str. [COBISS.SI-ID 7542857]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Učinki pouka v devetletni osnovni šoli na razumevanje kemijskih pojmov na ravni delcev pri učencih starih 13 let. V: GLAVIČ, Peter (ur.), BRODNJAK-VONČINA, Darinka (ur.). Slovenski kemijski dnevi 2008, Maribor, 25. in 26. september 2008. Zbornik povzetkov referatov s posvetovanja. Maribor: FKKT, 2008, str. 104. [COBISS.SI-ID 7542601]

8. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, KOS, Zvonka (ur.), FORTUNA, Špela (ur.). Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. Lubiana: Modrijan, 2008. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 236835328]

10. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, FORTUNA, Špela (ur.). Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. Lubiana: Modrijan, 2008. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 238271232]

2.05 Drugo učno gradivo

11. GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja, SVEČKO, Marina, STEFANOVIK, Violeta, GRAUNAR, Mojca (ur.), MUŠINOVIČ ZADRAVEC, Tamara (ur.). Naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole, Delovni zvezek, (Raziskovalec 7). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 97 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2802-4. [COBISS.SI-ID 237243904]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. DEKLEVA, Nina (ur.), GLAŽAR, Saša A. (ur.), ŠMALC, Andrej (ur.). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 237242880]

14. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

15. Kemija v šoli. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega sveta 1997-). Ljubljana: Raziskovalna enota Srednje naravoslovne šole, 1989-. ISSN 0353-4928. http://biteks.si/. [COBISS.SI-ID 16517890]

16. Nacionalni preizkusi znanja. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Državna komisija za vodenje nacionalnih preizkusov znanja, 2002-. ISSN 1581-5315. [COBISS.SI-ID 121374464]

17. Predmetni izpitni katalog za maturo. Kemija. Glažar, Saša Aleksej (član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4008. [COBISS.SI-ID 35931904]

18. Znanstveno raziskovalno in umetniško delo - Pedagoška fakulteta. Glažar, Saša Aleksej (urednik 1996-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education, 1996-2001. ISSN 1408-3205. [COBISS.SI-ID 67751936]

 

Pisec recenzij

19. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, Učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-209-396-9. [COBISS.SI-ID 237313536]

 

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GODEC, Lara. Students' oral presentations. V: MUNOZ ORGANERO, Mario (ur.). Teaching and learning 2008 : proceedings of the IASK international conference, 26 - 28 My 2008, Aveiro, Portugal. Aveiro: International Association for the Scientific Knowledge, IASK, cop. 2008, str. 842-848. [COBISS.SI-ID 7521353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. GODEC SORŠAK, Lara. How to improve students' oral presentations : [prispevek na] 2nd International Conference on Argumentation, Rhetoric, Debate and the Pedagogy of Empowernment, 11-12-13 April 2008, Ljubljana. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7520841]

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Roper resonance in chiral quark models. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, 2008, vol. 38, no. 3, str. 271-286. [COBISS.SI-ID 22217255]

2. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Roper resonances in chiral quark models. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, 2008, 38, str. 271-286, doi: 10.1140/epja/i2008-10677-3. [COBISS.SI-ID 2139236]

 

1.04 Strokovni članek

3. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z regijskega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2007/08. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, priloga Tekmovanja, str. 7-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7691593]

4. GOLLI, Bojan. Rešitve nalog z državnega fizikalnega tekmovanja srednješolcev Slovenije v šolskem letu 2007/08. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, priloga Tekmovanja, str. 13-18. [COBISS.SI-ID 7691849]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Pion electro-production in dynamical model including quasi-bound three-quark states : [presented at Mini-Workshop Few-Quark States and the Continuum, Bled, Slovenia, September 15-22, 2008]. Blejsk. delavn. fiz., 2008, let. 9, št. 1, str. 87-92. [COBISS.SI-ID 2144100]

6. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Excitations of the Roper resonances. V: KIEVSKY, A. (ur.), VIVIANI, M. (ur.). Proceedings of the 20th European Conference on Few-Body Problems in Physics : September 10-14, 2007, Pisa, Italy. editors A. Kievsky, M. Viviani. Wien; New York: Springer, 2008, 2008, vol. 44, str. 157-160. [COBISS.SI-ID 22326567]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

8. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GORJUP, Tomaž. Mehanizem inspiracije. Likov. vzgoja, avgust/september 2008, letn. 9, št. 41-42, str. 29-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 7590985]

2. GORJUP, Tomaž. Iskanje prostorskih soodvisnosti, proporcionalna in kompozicijska opredelitev v slikovni ravnini. Likov. vzgoja, oktober/november 2008, letn. 9, št. 43-44, str. 13-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7712841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

3. ATANASOV, Todorče, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko. Slika = Painting : [Galerija Kresija, 10. november - 30. november]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2008. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-92049-6-2. [COBISS.SI-ID 241907968]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. GORJUP, Tomaž, MRŠNIK, Ivo, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. 23. viški likovni salon, 12. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič od 06. do 12. maja 2008. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2008. [COBISS.SI-ID 7401033]

5. OMAN, Valentin, GORJUP, Tomaž. Iz Mercatorjeve likovne zbirke : Mestna Galerija Ljubljana, 16. junij - 31. julij 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7457097]

6. GORJUP, Tomaž. Predstavitev knjige akademskega slikarja Tomaža Gorjupa : knjigarna Kulturnica, Velenje, 18. marec 2008. Velenje, 2008. [COBISS.SI-ID 7375689]

7. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

8. GORJUP, Tomaž. Tomaž Gorjup : zgoščine časa - slike 2008 : galerija Knjižnice Prežihov Voranc, Ljubljana, 8. dec. 2008 - 9. jan. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7659593]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

10. Insights : works from the art collections of EU central banks, 21 May 2008 - 26 September 2008. Frankfurt am Main: European Central Bank, cop. 2008. 111 str., ilustr. ISBN 978-92-899-0222-9. [COBISS.SI-ID 7434825]

 

Komentor pri magistrskih delih

11. JARC, Evgenija. Sporočilo slike : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Jarc], 2008. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2539630]

 

ANA GOSTINČARBLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Looking through pinhole glasses with a digital camera. Phys. teach., 2008, letn. 46, št. 3, str. 186-187. [COBISS.SI-ID 7354441]

 

1.04 Strokovni članek

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Lunine mene : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 33-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7441481]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Mag. Ana Gostinčar Blagotinšek, prof. fiz. V: HOČEVAR, Jože (ur.), MUNIH, Sonja (ur.), OKRETIČ-SALMIČ, Eda (ur.). Fizičarke in fiziki slovenske Istre : 1945-2008, (Publikacija DMFA Slovenije, št. 1715), (Publikacija DMFA Koper, št. 67). Koper: Društvo matematikov, fizikov in astronomov = Capodistria: Associazione dei matematici fisici ed astronomi, 2008, str. 116, portret. [COBISS.SI-ID 7727689]

4. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Kresnička in popularizacija naravoslovja. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 14-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758409]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. SKRIBE-DIMEC, Darja, VRŠČAJ, Dušan, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vedež e-gradivo za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2008. http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1419. [COBISS.SI-ID 7772745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

7. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan založba, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Pisec recenzij

8. TRČEK, Primož. Fizika ob koncu devetletke : zbirka nalog za fiziko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2008. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6734-00-4. [COBISS.SI-ID 237909760]

 

MARIJA GRGINIČ [23554]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. GRGINIČ, Marija. ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-6625-17-3. ISBN 978-961-6625-18-0. [COBISS.SI-ID 242251264]

2. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. ABC 2 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. razredu devetletne osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6279-13-0. ISBN 978-961-6279-14-7. ISBN 978-961-6279-33-8. ISBN 978-961-6279-42-0. [COBISS.SI-ID 237127424]

3. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor (ur.). ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6279-24-6. ISBN 978-961-6279-25-3. ISBN 978-961-6279-34-5. ISBN 978-961-6279-43-7. [COBISS.SI-ID 237119488]

4. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Od igre do branja : [delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole - dodatno učno gradivo h kompletu ABC 1]. Mengeš: Izolit, 2008. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-15-9. [COBISS.SI-ID 239132160]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Vsak po svoji poti do pismenosti : priročnik za vzgojitelje in starše predšolskih otrok. Mengeš: Izolit, 2008. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-07-4. [COBISS.SI-ID 237843968]

6. GRGINIČ, Marija. Bralni listi od A do Ž. Domžale: Izolit, 2009. ISBN 978-961-6279-54-3. [COBISS.SI-ID 243999232]

 

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, KAJTNA, Simon (ur.). Dotik okolja 1, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 44 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0596-1. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 238721024]

2. HERGAN, Irena, BATTELLI, Claudio, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 2 : delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 2 zv. (56; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 239194880]

3. HERGAN, Irena, DEVETAK, Iztok, KOLAR, Metoda, KOVAČ, Teja. Dotik okolja 3, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 2 zv. (68, [2] f. z nalepkami; 76 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0600-5. ISBN 978-961-01-0601-2. [COBISS.SI-ID 239641856]

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, POTOČNIK, Nataša, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Medpredmetno povezovanje v 1. razredu - večpredmetni delovni učbenik. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7440713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Didaktična sredstva z vidika motivacije pri pouku matematike = Didactic material and motivation for learning mathematics. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 18. [COBISS.SI-ID 7654473]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Approaches to teacher education, European teacher : [predavanji na] Escola Superior de Educaçao do Instituto Politécnico do Porto, 19. - 21. nov. 2008. Porto, 2008. [COBISS.SI-ID 7743049]

4. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Interdisciplinary connections : ERASMUS LLP Programme, University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education, 21. - 25. apr. 2008. Helsinki, 2008. [COBISS.SI-ID 7735113]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

5. ŠKRBEC, Maja. Vsebine iz verjetnosti v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Škrbec], 2008. 128 str., [28] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7647305]

 

Komentor pri magistrskih delih

6. OVSENIK, Maja. Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ovsenik], 2008. 191 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7689033]

 

ALEKSANDRA HRIBAR-KOŠIR [16092]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

1. SAKSIDA, Igor. Poti in razpotja didaktike književnosti, (Zbirka Zrenja). Mengeš: Izolit, 2008. 130 str. ISBN 978-961-6625-08-1. [COBISS.SI-ID 238499072]

2. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, VIOLA, Stephen G.. Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-234-671-3. [COBISS.SI-ID 241299712]

 

Pisec recenzij

3. ŠTEPIC, Lilijana. Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje za boljše razumevanje snovi 2. letnika štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov. 2. dopolnjena in spremenjena izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2008. 325 str., ilustr. ISBN 978-961-91633-1-3. [COBISS.SI-ID 233967360]

 

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. HUZJAN, Zdenko. Vidno in nevidno. Likov. vzgoja, december 2008/januar 2009, letn. 9/10, št. 45-46, str. 5-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7716169]

2. HUZJAN, Zdenko. Iz prostora v prostor. Likov. vzgoja, avgust/september 2008, letn. 9, št. 41-42, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 7590473]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

3. HUZJAN, Zdenko. Zapestja. Ljubljana: Littera picta, 2008. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6030-70-0. [COBISS.SI-ID 238769664]

 

2.17 Katalog razstave

4. ATANASOV, Todorče, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, HUZJAN, Zdenko. Slika = Painting : [Galerija Kresija, 10. november - 30. november]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2008. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-92049-6-2. [COBISS.SI-ID 241907968]

5. WILLE OGILVIE, Marianne, HUZJAN, Zdenko. VI. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2008, 9. 10. - 16. 11. 2008 = VI. International biennial of drawing Pilsen 2008. Plzeň: Západačská univerzita v Plzni a Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň, 2008. 144 str., ilustr. ISBN 978-80-7043-723-0. [COBISS.SI-ID 7667017]

6. HUZJAN, Zdenko. Zapestja : galerija Lek, 5. - 29. fevruar 2008. Ljubljana: Galerija Lek, 2008. [6] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7724105]

7. HUZJAN, Zdenko. Zdenko Huzjan : [slike in risbe]. Murska Sobota: Galerija, 2008. 17, [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 61796353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

8. HUZJAN, Zdenko. Pet godina likovne kolonije u Sv. Lovreču : galerija Placa, 7. - 30. mar. 2008. Sv. Lovreč: Galerija Placa, 2008. [COBISS.SI-ID 7724617]

9. BANFI, Igor, HUZJAN, Zdenko. Razstava del članov društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije = Muravidéki és Prlekijai Képzömüvészek Egyesületének Kiállítása : galerija kulturnega centra, Lendava, 10. okt. - 24.okt. 2008. Lendava: Galerija-muzej, 2008. [COBISS.SI-ID 7724361]

10. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

11. BEBAR, Katarina. 4L08 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 29. maj - 11. julij 2008. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7424073]

 

Umetnik

12. KNEZ, Janez (ur.), KALŠEK, Miran (ur.). Art Kum : [1991-2008]. Trbovlje: Zasavski muzej, 2008. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6640-05-3. [COBISS.SI-ID 237181952]

13. Peinture slovene apres 1945 : a travers la Collection de Nova Ljubljanska banka : Bruxelles, Hôtel de Ville = Sloveense schilderkunst na 1945 : doorheen de Collectie van de Nova Ljubljanska banka : Brussel, Stadhuis = Slovenian painting after 1945 : from the Art collection of Nova Ljubljanska banka : Brussels, City Hall = Slovensko slikarstvo po letu 1945 : iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske Banke : Bruselj, Mestna hiša. Bruxelles: Bruxelles-Musées-Expositions: = Brussel-Musea-Tentoontsellingen, 2008. 93 str., ilustr. ISBN 978-907-95020-11. [COBISS.SI-ID 514066559]

14. RAZBORŠEK, Nande, MENAŠE, Lev. Prešernovi nagrajenci slikarske kolonije Izlake - Zagorje : Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj. Kranj: Mestna občina, 2008. 6 str., 4 fotografije, [21] f. reprodukcij, Ilustr. [COBISS.SI-ID 11097165]

 

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. JAMŠEK, Janez, STEFANOVSKA, Aneta. Instantaneous-phase wavelet bispectral analysis. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, str. 299-302, ilustr. [COBISS.SI-ID 7554377]

2. GRADIŠNIK, Sanja, JAMŠEK, Janez. Priljubljenost tehnike in tehnologije med učenci v 9 l. osnovni šoli. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, str. 329-332, ilustr. [COBISS.SI-ID 7554121]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. JAMŠEK, Janez. Pravljica o tisoč in eni mivki. Polet (2002), 14. feb. 2008, letn. 7, št. 7, str. 10-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7340617]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

4. BOLE, Anuška, ŠUŠTERŠIČ, Andrej, JAMŠEK, Janez, ZAKERŠNIK, Milena, VONČINA, Rudi, KOVAČIČ, Damjan. Emisije snovi v zrak velikih kurilnih naprav : ocena primernosti zakonskih zahtev za parametra HCl in HF : ref. št. 1891. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2008. VI, 12 f. [COBISS.SI-ID 29283845]

5. VONČINA, Rudi, ŠUŠTERŠIČ, Andrej, JAMŠEK, Janez. Strokovne podlage za pripravo stališča R Slovenije k predlogu spremembe direktive (2003/87/ES) o trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov z nemenom izboljšanja in razširitve delovanja trga pravic do emisije toplogrednih plinov : referat št. 1964. Ljubljana: Elektroinštitut Milan Vidmar, 2008. IV, 14 f. [COBISS.SI-ID 30221061]

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TRDAN, Stanislav, VALIČ, Nevenka, ANĐUS, Ljiljana, VOVK, Irena, MARTELANC, Mitja, SIMONOVSKA, Breda, JERMAN, Janez, VIDRIH, Rajko, VIDRIH, Matej, ŽNIDARČIČ, Dragan. Which plant compounds influence the natural resistance of cabbage against onion thrips (Thrips tabaci Lindeman)?. Acta phytopathol. entomol. Hung., 2008, vol. 43, št. 2, str. 385-395. [COBISS.SI-ID 5760633]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. JERMAN, Janez, GLAŽAR, Saša A. Znanje naravoslovja v devetletni in osemletni osnovni šoli. Defektol. slov. (Ljubl.), april 2008, letn. 16, št. 1, str. 61-76. [COBISS.SI-ID 7710281]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. NOVŠAK, Jerneja, JERMAN, Janez. Etiologija jecljanja in uspešnost metode zavestna sinteza razvoja in VLAJA. V: PROSNIK, Branka (ur.), BIJELIĆ, Danila (ur.), SMOLE, Franc (ur.), ZORKO, Nuša (ur.). Kvaliteta slovenske logopedije v evropskem prostoru : zbornik referatov 2. Kongresa logopedov Slovenije z mednarodno udeležbo, 25.-27. 10. 2007 : conference proceedings [of the] 2nd Congress of Slovenian Logopedists with International Participation. Maribor: Društvo logopedov Slovenije, Aktiv logopedov SV Slovenije: Center za sluh in govor, 2009, str. 219-223. [COBISS.SI-ID 7759689]

4. ADLEŠIČ, Irena, JERMAN, Janez. Primerjava samopodobe nadarjenih učencev in njihovih vrstnikov. V: FERBEŽER, Ivan (ur.). Mednarodna znanstvena konferenca Holistični pogled na nadarjenost, Ptuj, 2008. [Ljubljana]: MIB, 2008, str. 87-94. [COBISS.SI-ID 7652169]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ADLEŠIČ, Irena, GRAH, Jana, JERMAN, Janez, MATAIČ ŠALAMUN, Mihaela. Inclusive education in Slovenia. V: DALBERT, Claudia (ur.). Abstracts, (International journal of psychology, Vol. 43, Issue 3/4). Hove: Psychological Press, cop. 2008, str. 249. [COBISS.SI-ID 512938103]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

6. PODOBNIK, Uršula. Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Podobnik], 2008. 342 str., XXXIX, ilustr., preglednice. http://www.dlib.si/documents/visokosolska_dela/visokosolska_dela/pdf/URN_NBN_SI_doc-0RD96ORI.pdf. [COBISS.SI-ID 7343689]

7. FLAJŠMAN, Božidar. Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. J. Flajšman], 2008. 235 str., [26] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7699529]

 

Komentor pri magistrskih delih

8. GROŠELJ, Maruša. Disciplinski ukrepi razrednih učiteljev in samodisciplina učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Grošelj], 2008. 138 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7401289]

9. MIKLAVČIČ, Mateja. Učbenik in dokumentacijska pismenost učencev pri naravoslovju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Miklavčič], 2008. 173 str., [8] pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7451465]

10. EMERŠIČ, Urška. Opolnomočenje uporabnikov varstveno delovnega centra : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Emeršič], 2009. 189 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7744329]

 

BORIS JESIH [16087]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JESIH, Boris. Manjšinska problematika v slovensko-avstrijskih odnosih po 2. svetovni vojni. V: STERGAR, Janez (ur.). "Korotan v srcu": Osem desetletij Kluba koroških Slovencev : v ponedeljek, 20.10.2008, v Narodnem domu v Celju : povzetki referatov za simpozij. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja ... [etc.], 2008, str. 12. [COBISS.SI-ID 11274829]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Umetnik

4. Peinture slovene apres 1945 : a travers la Collection de Nova Ljubljanska banka : Bruxelles, Hôtel de Ville = Sloveense schilderkunst na 1945 : doorheen de Collectie van de Nova Ljubljanska banka : Brussel, Stadhuis = Slovenian painting after 1945 : from the Art collection of Nova Ljubljanska banka : Brussels, City Hall = Slovensko slikarstvo po letu 1945 : iz Umetniške zbirke Nove Ljubljanske Banke : Bruselj, Mestna hiša. Bruxelles: Bruxelles-Musées-Expositions: = Brussel-Musea-Tentoontsellingen, 2008. 93 str., ilustr. ISBN 978-907-95020-11. [COBISS.SI-ID 514066559]

 

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Pismo Odbora ZZUG. Delo (Ljubl.), 6. sep. 2008, leto 50, št. 207, str. 17. [COBISS.SI-ID 7527497]

2. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Odprto pismo Ministrstvu za kulturo RS. Delo (Ljubl.), 10. sep. 2008, leto 50, št. 210, str. 16. [COBISS.SI-ID 7533897]

3. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Prijateljem v orožju. Delo (Ljubl.), 27. sep. 2008, leto 50, št. 225, str. 31. [COBISS.SI-ID 7544905]

 

1.22 Intervju

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Skladateljica. V: PESEK, Albinca, MAČKOVŠEK ŠLOSER, Hana, ŠLOSER, Nino. Glasba danes in nekoč 9, Multimedijski priročnik : glasbeno potovanje skozi čas : video gradivo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008, pogovor. [COBISS.SI-ID 7697481]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Pesmi in skladbe za otroke. Šmarje - Sap: Buča, 200?. 1 CD (ca 30 min, 16 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9131429]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Agora: 1-21, Amorag: 1-5 : za violončelo in klavir : koncert, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 19. sep. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7644745]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Glas na lasu : za mezzosopran, flavto in mandolino = The voice on a hair : 2. srečanja v glasbi, Odstiranja ob 30-letnici ustvarjanja skladateljice Brine Jež Brezavšček, RTV Slovenija, Studio 14, Ljubljana, 3. sep. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7644233]

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Osem krikov in dva šepeta : za alt saksofon in klavir : Recital Bizjak Kotnik - Črešnik, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 23. sep. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7644489]

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Pet vzdušij za klavir in elektroniko : Večer elektroakustične glasbe, RTV Slovenija, Studio 14, Ljubljana, 22. sep. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7645257]

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Promenada : za sopran, mezzosopran, dve flavti, kitaro, violončelo in klavir : "Stuttgart meets Ljubljana", Kamerkonzert mit Werken von slowenischen und Stuttgarter Komponistinnen und Komponisten, GEDOK Galerie, Stuttgart, 17. okt. 2008. Stuttgart, 2008. [COBISS.SI-ID 7645769]

11. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Strukturirane pokrajine v treh barvah za flavto in harfo : koncert, Jakopičeva dvorana ZZZS, Ljubljana, 10. sep. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7645001]

12. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Zgodba o grafitarju : za flavto in klavir : 7. festival flavtistov Slovenije, Zagorje ob Savi, 24. maj 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7643977]

 

BREDA JONTES [18694]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. JONTES, Breda. Otroška risba in osnove likovne teorije : gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, [2008?]. 1 zv. (loč. pag.). [COBISS.SI-ID 7682121]

 

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, GLAŽAR, Saša A. Intrinsic motivation of pre-service primary school teachers for learning chemistry in relation to their academic achievement. Int. j. sci. educ., 2008, letn. 30, št. 1, str. 87-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 7268937]

 

1.04 Strokovni članek

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Samopodoba na področju branja. Razred. pouk, maj 2008, letn. 10, št. 1-2, str. 40-44. [COBISS.SI-ID 7440201]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. JURIŠEVIČ, Mojca. Posebnosti učenja in poučevanja mlajših otrok. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Učenje v območju bližnjega razvoja otrok. Ljubljana: Supra, 2009, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 7718985]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Prepoznavanje ravni bolnikove motiviranosti za zdravljenje. V: KLAVS, Jana (ur.), TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja (ur.), POLJANEC BOHNEC, Milenka (ur.). Endokrinološke bolezni - problem sodobne družbe : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2008, str. 179-185. [COBISS.SI-ID 7579209]

5. KREK, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Research - the bridge between faculty and schools. V: Partnership and research in teacher education for innovation and creativity : conference proceedings. Ljubljana: European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, 2008, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 7448649]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Sodobni prihološki poudarki pri razumevanju koncepta učne motivacije za uspešno poučevanje = Contemporary psychological highlights of understanding the concept of learning motivation for cuccessful teaching. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 7. [COBISS.SI-ID 3041495]

7. JURIŠEVIČ, Mojca. Sodobni psihološki poudarki pri razumevanju koncepta učne motivacije za uspešno poučevanje = Contemporary psychological highlights of understanding the concept of learnig motivation for successful teaching. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 7. [COBISS.SI-ID 7653705]

8. BAJD, Barbara, DEVETAK, Iztok, JURIŠEVIČ, Mojca. Motiviranost študentov razrednega pouka za učenje biologije = Motivation of pre-service primary teachers for learning biology. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 10. [COBISS.SI-ID 7653961]

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Exploring the motivational structure of primary school pupils. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 47. [COBISS.SI-ID 7720265]

10. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, JURIŠEVIČ, Mojca. Teachers' self-concept and professional identuty. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 74. [COBISS.SI-ID 7720521]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Predlagani plačni razredi so žaljivi. Delo (Ljubl.), 26. apr. 2008, leto 50, št. 97, str. 5. [COBISS.SI-ID 7400265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7365705]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Pisec recenzij

16. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (pisec recenzij 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

 

BRANKO KAUČIČ [21047]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 7561033]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KRAŠNA, Marjan, KAUČIČ, Branko. Evaluating LMS/CMS performance. V: AURER, Boris (ur.), BAČA, Miroslav (ur.), RABUZIN, Kornelije (ur.). 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 24-26, 2008, Varaždin, Croatia. Conference proceedings. Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organisation and Informatics, 2008, str. 181-185, ilustr. [COBISS.SI-ID 7545161]

3. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan. Problem of plagiarism and its detection. V: AURER, Boris (ur.), BAČA, Miroslav (ur.), RABUZIN, Kornelije (ur.). 19th Central European Conference on Information and Intelligent Systems, September 24-26, 2008, Varaždin, Croatia. Conference proceedings. Varaždin: University of Zagreb, Faculty of Organisation and Informatics, 2008, str. 689-696, ilustr. [COBISS.SI-ID 7545417]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Introductory programming by collaborative method "pair programming". V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7556681]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko. Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Ljubljana: Arnes, 2008, str. 515-519. [COBISS.SI-ID 7390793]

6. KRAŠNA, Marjan, KAUČIČ, Branko. E-learning evolution in the educational institution. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 225-229, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432009]

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 233-237, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432265]

8. KAUČIČ, Branko, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Improving learning environment with mobile devices. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 248-252, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432521]

9. KRAŠNA, Marjan, KAUČIČ, Branko. Development of teacher's e-portfolio. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 254-257. [COBISS.SI-ID 7576137]

10. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko, KRAŠNA, Marjan. Plagiarizem programske kode - kraja intelektualne lastnine. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 287-291. [COBISS.SI-ID 7576393]

11. TIBAUT, Andrej, BELE, Jože, BLAŽ, Janez, KAUČIČ, Branko, LEP, Marjan, NATLAČEN, Maja, PODBREZNIK, Peter, ZALAR, Dušan. AVRIS - informacijski sistem za integracijo javnega linijskega prevoza potnikov v cestnem prometu v Sloveniji. V: 9. slovenski kongres o cestah in prometu, Portorož, 22.-24. oktober 2008. Zbornik referatov. Ljubljana: DRC - Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 2008, str. 519-526. [COBISS.SI-ID 12806678]

12. KRAŠNA, Marjan, KAUČIČ, Branko. Evolucija e-izobraževanja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, str. 313-316, ilustr. [COBISS.SI-ID 7553353]

13. KAUČIČ, Branko, SRAKA, Dejan, KRAŠNA, Marjan. Plagiarizem pri poučevanju programiranja. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, str. 325-328, ilustr. [COBISS.SI-ID 7553609]

14. SRAKA, Dejan, KAUČIČ, Branko. Sistemi za detekcijo plagiatov izvorne kode programov s preštevanjem lastnosti. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2008, 29. september - 1. oktober 2008, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2008, str. 337-340. [COBISS.SI-ID 7553865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko. Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja = Experimental usage of pair programming for teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Zbornik. Ljubljana: Arnes, 2008, str. 134. [COBISS.SI-ID 7390537]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

16. TIBAUT, Andrej, KAUČIČ, Branko. Vključitev mednarodnih voznih redov v informacijski sistem AVRIS : zaključno poročilo razvojno-raziskovalnega projekta. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2008. 30 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 13063446]

 

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KAVKLER, Marija. Čim bolj zgodnja in učinkovita učna pomoč za učence s specifičnimi učnimi težavami. Bilten Bravo, junij 2008, letn. 4, št. 8, str. 12-16. [COBISS.SI-ID 7498057]

2. KAVKLER, Marija. Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Naš zb., 2008, letn. 41, št. 3, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7454025]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. KAVKLER, Marija. Inkluzivna vzgoja in izobraževanje otrok z downovim sindromom. V: JEKOVEC-VRHOVŠEK, Maja. Strokovno gradivo. Ljubljana: Sožitje, sekcija za downov sindrom, 2008, str. 20-30. [COBISS.SI-ID 7525705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KAVKLER, Marija, BOGDANOWICZ, Marta. Rights of students and adults with dyslexia in Europe : analysis of the European Dyslexia Association questionnaire. V: Chancengleichheit - Legasthenie und Dyskalkulie im Spannungsfeld zwischen Medizin, Bildung und Gesellschaft : Abstractband zum 16. Kongress des Bundesverbandes Legasthenie und Dyskalkulie e. V., vom 2. - 5. Oktober 2008 in der Freien Universität Berlin. Hannover: Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e. V., 2008, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 7559241]

5. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena. A legacy for inclusion - the ITM. The learning teacher journal, 2008, letn. 2, september, str. 6. [COBISS.SI-ID 7558729]

6. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Perspectives of learning disabilities interventions in Slovenia. V: Conference handbook. Wellington: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2009, str. 14. [COBISS.SI-ID 7745097]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KAVKLER, Marija. Izrazje na področju posebnih potreb. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 149-157. [COBISS.SI-ID 7687753]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu BRAVO od januarja do junija 2008. Bilten Bravo, junij 2008, letn. 4, št. 8, str. 2. [COBISS.SI-ID 7497545]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. KAVKLER, Marija. Revščina resno ogroža znanje šolarjev. Delo (Ljubl.), 21. jan. 2008, leto 50, št. 16, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7306057]

10. KAVKLER, Marija, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MAGAJNA, Lidija, KLUG, Mojca, PEČJAK, Sonja, VERNIK, Herman. Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 10-28. [COBISS.SI-ID 7473225]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

11. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-234-662-1. [COBISS.SI-ID 239238400]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

12. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, VIOLA, Stephen G.. Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-234-671-3. [COBISS.SI-ID 241299712]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

13. MAGAJNA, Lidija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KAVKLER, Marija, PEČJAK, Sonja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, NAGODE, Andreja (ur.). Učne težave v osnovni šoli : koncept dela, (Program osnovnošolskega izobraževanja). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 98 str. ISBN 978-961-234-652-2. [COBISS.SI-ID 238881792]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

15. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KEMPERL, Metoda. Celjski in mariborski mestni zidarski mojstri in okrožni inženirji ter njihove naloge. V: KEMPERL, Metoda (ur.). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, str. 19-27. [COBISS.SI-ID 37603682]

2. CVELFAR, Bojan, KEMPERL, Metoda, SEMLIČ-RAJH, Zdenka. Javne stavbe. V: KEMPERL, Metoda (ur.). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, 2008, str. 28-55. [COBISS.SI-ID 37604450]

3. KEMPERL, Metoda. Sakralne stavbe. V: KEMPERL, Metoda (ur.). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, 2008, str. 56-77. [COBISS.SI-ID 37604706]

4. KEMPERL, Metoda, SEMLIČ-RAJH, Zdenka. Cestne gradnje. V: KEMPERL, Metoda (ur.). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008, 2008, str. 102-125. [COBISS.SI-ID 37604962]

 

1.22 Intervju

5. KEMPERL, Metoda. Dobrih tem ne bo zmanjkalo : pogovor z umetnostno zgodovinarko doc. dr. Metodo Kemperl. Družina. [Tiskana izd.], 20. jul. 2008, letn. 57, št. 29, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 7503689]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.15 Izvedensko mnenje, arbitražna odločba

6. KEMPERL, Metoda, KLEMENČIČ, Matej. Mnenje o predloženih načrtih za širitev župnijske cerkve v Šentilju pod Turjakom, maj 2008. Ljubljana, 2008. 1 str. [COBISS.SI-ID 7466313]

7. KEMPERL, Metoda, DEANOVIČ, Boris, WEIGL, Igor. Poročilo strokovne komisije za Brestanico - spodnji grad (EŠD 9237). Ljubljana, 2008. 4 f. [COBISS.SI-ID 7369801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. KEMPERL, Metoda. Cerkev Marije Pomočnice v Puščavi na Pohorju - prva cerkev s trikonhalnim zaključkom na Štajerskem : predavanje v organizaciji Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva, Ljubljana, FF, 3. junij 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7482697]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. KEMPERL, Metoda (ur.). Načrti okrožnih inženirjev in mestnih zidarskih mojstrov na slovenskem Štajerskem : (1786-1849) : [Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Maribor, 2. 10. 2008-31. 3. 2009]. Celje: Zgodovinski arhiv; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2008. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-19-2. [COBISS.SI-ID 241161472]

 

 

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KEREC, Darja. Chronological survey of the Slovene history. V: PIRJEVEC, Jože (ur.), REPE, Božo (ur.). Resistance, suffering, hope : Slovene partisan movement 1941-1945. 1st ed. Ljubljana: ZZB NOB Slovenije; Trieste = Trst: ZTT: = EST: SKGZ, 2008, str. 103-116. [COBISS.SI-ID 7435081]

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOBOLT, Alenka. Gledališko delo z ranljivimi skupinami mladih - socialna pedagogika v sodelovanju z gledališkim delom. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 22-27, ilustr. [COBISS.SI-ID 7393865]

2. KOBOLT, Alenka. Refleksija strokovnega dela in rast strokovne kompetence s pomočjo supervizije. Didakta, september 2008, letn. 18, št. 6, str. 35-38. [COBISS.SI-ID 7540553]

3. KOBOLT, Alenka. Umriss sozialpädagogischer Entwicklung. Soz.pädag. Impulse, 2008, št. 4, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 7672649]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOBOLT, Alenka. Kako učitelji doživljajo klimo na šolah = How teachers experience atmosphere in schools. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 27-31. [COBISS.SI-ID 7737161]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KORDEŠ, Urban, KOBOLT, Alenka, KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, STING, Stephan, ŽIŽAK, Antonija. Kvalitativno raziskovanje na področju socialne pedagogike. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 110. [COBISS.SI-ID 7738697]

6. KOBOLT, Alenka, CIMERMANČIČ, Zdenka, METLJAK, Uroš, POTOČNIK, Špela. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih kulturno in socialno prikrajšanih učencev. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 122. [COBISS.SI-ID 7739209]

7. RAPUŠ-PAVEL, Jana, BRINOVŠEK, Manja, GRCIĆ, Denis, FAJDIGA, Mojca, KOBOLT, Alenka, NUHIJEV GALIČIČ, Vera, PIPAN, Maja, RADETIČ, Rado, VIČAR, Živa. Projektno delo z ranjivimi skupinami mladih. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 123. [COBISS.SI-ID 7739465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Iskustva s kvalitativnom analizom na području socijalnopedagoškog istraživanja. V: KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex (ur.), ŽIŽAK, Antonija (ur.). Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, (Znansveni niz, knj. 20). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008, str. 97-117. [COBISS.SI-ID 7578697]

9. KOBOLT, Alenka. Supervizija - spremljanje timskega in projektnega dela. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 38-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 7598921]

10. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana, VODOPIVEC, Maja. Supervizija mentorskih parov v projektu - mentorstvo starejših odraslih. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 106-111. [COBISS.SI-ID 7599945]

11. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan. The professionalisation of child and youth care practice : professionalising social pedagogy - from practice to theory and back to practice. V: PETERS, Friedhelm (ur.). Residential child care and its alternatives : international perspectives. Stoke on Trent: Trentham Books: FICE, 2008, str. 79-97. [COBISS.SI-ID 7336009]

12. KOBOLT, Alenka. Obljubljene dežele pričakujejo prilagoditev. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 79-96. [COBISS.SI-ID 7337801]

13. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Alkoholizem v družini in doživljanje mladostnic, ki bivajo v vzgojnem zavodu. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 97-120. [COBISS.SI-ID 7338313]

14. GRCIĆ, Denis, KOBOLT, Alenka. Pomen neformalnega učenja za mlade z manj priložnostmi. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 10-25. [COBISS.SI-ID 7594313]

15. KOBOLT, Alenka, SITAR, Jelena, STARE, Andreja. Učenje na odru življenja : projekt gledališkega dela z ranljivimi skupinami mladih. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 127-146. [COBISS.SI-ID 7595081]

16. VIČAR, Živa, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Evalvacija projekta - UNOŽ/LOSOL : socialno učenje v procesu gledališkega ustvarjanja. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 149-171. [COBISS.SI-ID 7595337]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

17. KOBOLT, Alenka. Beseda urednice. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2008, letn. 12, št. 2, str. 123-124. [COBISS.SI-ID 7510601]

18. KOBOLT, Alenka. "Ej, to je blo ful dobr ... sem se nauču" : namesto uvoda. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 7. [COBISS.SI-ID 7594057]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

19. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan, RAPUŠ-PAVEL, Jana, LESAR, Irena, PEČEK, Mojca, CAF, Bojana. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7619657]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

20. MRAMOR, Majda, VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana, MATKO LUKAN, Irena, KOBOLT, Alenka, PETRIČ, Meta. Osebna izkušnja v Gestalt izkustveni družinski terapiji - učenje skozi učenje v odnosih : [referat] Šesti študijski dneci Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla, 5. - 7. junij 2008. Rogla, 2008. [COBISS.SI-ID 7619145]

21. KOBOLT, Alenka. Stand und Perspektiven der Erziehungswissenschaft in Slowenien : [referat na] Ost- und Mitteleuropa und die EU Lernprozesse - Barrieren - Chancen, Osteuropa-Tage der Universität Tübingen, 18. feb. 2009. Tübingen, 2009. [COBISS.SI-ID 7750473]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-253-030-3. [COBISS.SI-ID 241217536]

23. KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-253-013-6. [COBISS.SI-ID 240697344]

24. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

25. Socialna pedagogika. Kobolt, Alenka (odgovorni urednik 1997-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

26. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

 

Mentor pri magistrskih delih

27. GRCIĆ, Denis. Poti mladih do poklica v družbi negotovosti : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Grcić], 2008. 167 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7534921]

28. ČUČEK-TRIFKOVIČ, Klavdija. Zadovoljstvo z življenjem in odvisnost od alkohola : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Čuček Trifkovič], 2008. 183 str., 6 str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7352649]

 

Prevajalec

29. MÜLLER, Burkhart. O odnocu med terapijo, pedagogiko in socialnim delom - ravnanje s časom kot profesionalna naloga. Soc. pedagog. (Ljubl.), junij 2008, letn. 12, št. 2, str. 125-143. [COBISS.SI-ID 7510857]

 

Pisec recenzij

30. Psihološka obzorja. Kobolt, Alenka (pisec recenzij 2008, 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. EMERŠIČ, Urška, KOCH, Verena. Prehranjenost oseb z motnjo v duševnem razvoju. Defektol. slov. (Ljubl.), april 2008, letn. 16, št. 1, str. 45-60. [COBISS.SI-ID 7710025]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VRAŽIČ, Zvezdana, LAHE, Milica, KOCH, Verena. Z zdravo prehrano in gibanjem do normalne telesne teže mladostnika in otroka = With changing nutritional and moving habits to the normal body mass (weight) by children and teenagers. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008, str. 239-249. [COBISS.SI-ID 1421732]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

4. POKLAR VATOVEC, Tamara. Oblikovanje večkriterijskega modela za vrednotenje šolske prehrane v Sloveniji : doktorska disertacija s področja živilstva = Formation of a multicriteria model for evaluating school nutrition in Slovenia : doctoral dissertation. Ljubljana: [Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo]: [T. Poklar Vatovec], 2008. XVI f., 337 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3440248]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. MUŠIČ, Simona. Analiza strokovne usposobljenosti in delovnega okolja dietetikov, zaposlenih v zdravstvenih ustanovah : magistrsko delo = The educational and working situation for dietitans in the health care structures : master of science thesis. Ljubljana: [BF, Oddelek za živilstvo]: [S. Mušič], 2008. XV,154 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3425144]

6. BAGON, Nadja. Prehranska vzgoja v prvem razredu devetletke : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Bagon], 2008. 104 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7388233]

 

Mentor pri specialističnih delih

7. VRAŽIČ, Zvezdana. Z zdravo prehrano in gibanjem do normalne telesne teže mladostnika in otroka : specialistično delo. Maribor: [Z. Vražič], 2008. V, 87 f., 8 f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 1401252]

 

Komentor pri magistrskih delih

8. KRIŽNIČ ČEBRON, Polona. Ocena kakovosti celodnevnih obrokov v domovih CŠOD (Centra šolskih in obšolskih dejavnosti) : magistrsko delo = Daily meal quality estimation in curricular and extracurricular activities centre : master of science thesis. Ljubljana: [BF, Podiplomski študij bioloških in biotehniških znanosti]: [P. Križnič Čebron], 2009. XVIII,120 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 3599224]

Drugo

9. AŠIČ, Erika. Nagrade na področju šolstva 2008. Vzgoja (Ljubl.), dec. 2008, leto 10, št. 40 (4), str. 21-23, portreti. [COBISS.SI-ID 38238306]

 

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOCIJANČIČ, Slavko, KUŠAR, Tomaž, RIHTARŠIČ, David. Introducing programming languages through data acquisition examples. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 7561289]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Using programming environments for basic robotic examples. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 253-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432777]

3. KOCIJANČIČ, Slavko, KUŠAR, Tomaž. Introducing programming languages through data acquisition examples. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 258-261, ilustr. [COBISS.SI-ID 7433033]

 

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Izrazje na področju gluhote in trendi poimenovanja gluhih oseb. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 159-170. [COBISS.SI-ID 7688009]

MAJDA KONČAR [21562]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

1. KOŠIR, Stanislav, OPARA, Božidar, KONČAR, Majda, MAGAJNA, Lidija, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČEK, Mojca, MOLAN, Nives. Uvod. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 7472969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Defektologica slovenica. Končar, Majda (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

 

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban. Fenomenološko raziskovanje v psihoterapiji. Kairos, 2008, letn. 2, št. 3-4, str. 9-21. [COBISS.SI-ID 7661641]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KORDEŠ, Urban. "Metoda" raziskovanja izkustva. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 317-319. [COBISS.SI-ID 7576649]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. TANCIG, Simona, KORDEŠ, Urban. Approaches to interdisciplinary collaborative research. V: Abstracts and curriculum vitaes of the presentators. Ljubljana: University, 2008, 1 str. [COBISS.SI-ID 7299657]

4. KORDEŠ, Urban. Is lived experience researh-able?. V: Middle European interdisciplinary master programme in cognitive science : conference 2008, Bratislava, June 20-21, 2008 : [proceedings]. Bratislava: [s. n.], 2008, str. 8. [COBISS.SI-ID 7739977]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KORDEŠ, Urban. Phenomenological research. V: GOSAR, David (ur.), KRŽAN, Matevž (ur.), RAVNIK, Igor-Mihael (ur.). Epilepsije čelnega režnja : zbornik : proceedings. Ljubljana: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, 2008, str. 12. [COBISS.SI-ID 24912089]

6. KORDEŠ, Urban. Bližnjice do utemeljene teorije?. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 72. [COBISS.SI-ID 7738185]

7. KORDEŠ, Urban, KOBOLT, Alenka, KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, STING, Stephan, ŽIŽAK, Antonija. Kvalitativno raziskovanje na področju socialne pedagogike. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 110. [COBISS.SI-ID 7738697]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. KORDEŠ, Urban. Fenomenološko istraživanje. V: KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex (ur.), ŽIŽAK, Antonija (ur.). Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, (Znansveni niz, knj. 20). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008, str. 55-73. [COBISS.SI-ID 7578441]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KORDEŠ, Urban, GAMS, Matjaž, MARKIČ, Olga. Predgovor : Pristopi in modeli pri raziskovanju zavesti/duševnih procesov. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 303. [COBISS.SI-ID 22107943]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. KORDEŠ, Urban. Reports from the field : the conscious public lets itself be heard : [vabljeno predavanje na] Space, Time, and Self: the View from Within, Center for Creative Inquiry, Berkeley, 1. apr. 2008. Berkeley, 2008. [COBISS.SI-ID 7405897]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A = Proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, October 13th-17th, 2008, Ljubljana, Slovenia : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008. VIII, 369 str., ilustr. ISBN 978-961-264-005-7. [COBISS.SI-ID 241519872]

 

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOROŠEC, Helena. Zakaj in kako dramske dejavnosti vključiti v šolski program. V: IVON, Hicela (ur.). 6. dani osnovne škole splitsko-dalmatinske županije, Znanstveno-stručni skup s međunarodnom suradnjom, Split, 24. i 25. travnja 2008. Zbornik radova prema kvalitetnoj školi. Split: Sveučilište, Filozofski fakultet: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Ogranak, 2008, str. 181-187. [COBISS.SI-ID 7425865]

 

1.22 Intervju

2. KOROŠEC, Helena. Gledališče, lutkovno ali dramsko, je treba vključiti v vrtčevski vsakdan. Vzgojiteljica (Celje), november - december 2008, letn. 10, št. 6, str. 13-15, portret. [COBISS.SI-ID 7730505]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. KOROŠEC, Helena. Ko lutke oživijo. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 25, ilustr. [COBISS.SI-ID 7363145]

4. KOROŠEC, Helena. Čarobni svet lutk. S.O.S, januar 2008, letn. 1, št. 4, str. 46-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 7379785]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.05 Poljudni članek

1. KOŠAK BABUDER, Milena. Disleksija. Super mami, marec 2008, str. 18-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 7577929]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Otrok z disleksijo v šolski knjižnici - spodbujanje branja in pomoč pri izbiri leposlovnih gradiv. V: STEINBUCH, Majda (ur.). Programi šolskih knjižnic in razvijanje pismenosti : zbornik referatov, (Šolska knjižnica, Letn. 18, št. 3/4, 2008). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 178-191. [COBISS.SI-ID 7578185]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena. A legacy for inclusion - the ITM. The learning teacher journal, 2008, letn. 2, september, str. 6. [COBISS.SI-ID 7558729]

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Otrok z disleksijo v šolski knjižnici - spodbujanje branja in pomoč pri izbirileposlovnih gradiv = Dyslectic child in school library - encouragement of reading and help with choice of fiction. Šolska knjižn., 2008, letn. 18, št. 3/4, str. 175. [COBISS.SI-ID 7589961]

5. KOŠAK BABUDER, Milena, KAVKLER, Marija. Perspectives of learning disabilities interventions in Slovenia. V: Conference handbook. Wellington: International Academy for Research in Learning Disabilities, IARLD, 2009, str. 14. [COBISS.SI-ID 7745097]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. KOŠAK BABUDER, Milena. Predgovor. V: KOŠAK BABUDER, Milena (ur.), LESJAK SKRT, Bernardka. Glasovi v gibanju in igri : igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2008, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 7513929]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

7. KOŠAK BABUDER, Milena. Kako prepoznati znake disleksije in kako pomagati otroku?. Starš-si, februar 2009, letn. 1, št. 6, str. 17-18, portret. [COBISS.SI-ID 7743305]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, VIOLA, Stephen G.. Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-234-671-3. [COBISS.SI-ID 241299712]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. LESJAK SKRT, Bernardka, KOŠAK BABUDER, Milena (ur.). Glasovi v gibanju in igri : igrice za razvijanje glasov, ozvenjanje in slušno razlikovanje. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2008. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-91532-6-0. [COBISS.SI-ID 239290112]

 

Pisec recenzij

10. PODGORŠEK, Mojiceja, POLŠE ZUPAN, Simona (ur.). Črviva zgodba. 1. natis. Kranj: Damodar, 2008. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-91829-6-3. [COBISS.SI-ID 237467136]

11. MAJ, Nika. Demon iz gozda : mladinski roman. 1. izd. Ljubljana: Ved, 2008. 2 zv. (448 str.). ISBN 978-961-6574-59-4. ISBN 978-961-6574-60-0. [COBISS.SI-ID 238758912]

 

 

STANISLAV KOŠIR [11610]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Izrazje na področju gluhote in trendi poimenovanja gluhih oseb. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 159-170. [COBISS.SI-ID 7688009]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KOŠIR, Stanislav, OPARA, Božidar, KONČAR, Majda, MAGAJNA, Lidija, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČEK, Mojca, MOLAN, Nives. Uvod. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 7472969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Defektologica slovenica. Košir, Stanislav (član uredniškega odbora 1995-, urednik 1995-). Ljubljana: Društvo defektologov Slovenije, 1993-. ISSN 1318-1076. [COBISS.SI-ID 35354880]

4. Šolsko polje. Košir, Stane (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com/. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Pisec recenzij

5. RADOVANOVIĆ, Dobrivoje (ur.). U susret inkluziji - dileme u teoriji i praksi. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD), 2008. 711 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-86-80113-71-5. [COBISS.SI-ID 149084428]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana. Naravoslovje in ustvarjalni gib si podajata roko v vrtcu. Educa (Nova Gorica), april/maj 2008, letn. 17, št. 1/2, str. 5-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7413321]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Creative movement and experiences of nature in early childood : Gordana Schmidt and Marjanca Kos. V: 18th EECERA annual conference, Stavanger, Norway 3rd - 6th September 2008. Reconsidering the basics in early childhood education : abstract book. Stavanger: Union of Education, 2008, str. 255. [COBISS.SI-ID 7531337]

 

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. SEDMAK, Suzana, KOSTANJEVEC, Stojan, KOŠMRLJ, Katarina, LOVŠIN, Francka. Izobraževanje potrošnikov : pogled v Dolcetin kotiček za učitelje : zamisli za vključevanje izobraževanja potrošnikov v učne vsebine. Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-92-79-10101-4. [COBISS.SI-ID 3043799]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, Učbenik za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-209-396-9. [COBISS.SI-ID 237313536]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, Delovni zvezek za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-209-395-2. [COBISS.SI-ID 237209600]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

BOJAN KOVAČIČ [16084]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.17 Katalog razstave

1. KOVAČIČ, Bojan. Bojan Kovačič : grafika 1998-2008 : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 20. 3. 2009 - 20. 4. 2009. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2009. ISBN 978-961-6684-10-1. [COBISS.SI-ID 244557056]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. BEBAR, Katarina. 4L08 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 29. maj - 11. julij 2008. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7424073]

 

 

 

MITJA KRAJNČAN [16083]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Semantics of social pedagogical relationship. 007, August 2008, issue 3, str. 19-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 7531849]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KRAJNČAN, Mitja. Doživljajska pedagogika in prostočasne dejavnosti v ustanovi. V: Prosti čas in kvaliteta življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju : strokovni posvet, Črna na Koroškem, 19. 3. 2008 : [povzetki]. Črna na Koroškem: Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2008, str. 3. [COBISS.SI-ID 7368521]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KRAJNČAN, Mitja, ZORC-MAVER, Darja, BAJŽELJ, Boštjan. Participation of youth in the process of resocialisation. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control in contemporary society - practice and research : policing in Central and Eastern Europe : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2008, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 7543113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KRAJNČAN, Mitja, BAJŽELJ, Boštjan. Odnos - osnova za socialnopedagoško delo. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 55-70. [COBISS.SI-ID 7337289]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BAJŽELJ, Boštjan, KRAJNČAN, Mitja. Digitalni mediji v socialnopedagoškem prostoru. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 121-129. [COBISS.SI-ID 7338569]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. KRAJNČAN, Mitja. Phantasievolle Erziehung : Methoden erlebnis- und handlungsorientierter Pädagogik, (Schriften zur Bildungs- und Freizeitwissenschaft, Bd. 3). Aachen: Shaker, 2008. 123 str., ilustr. ISBN 978-3-8322-7645-4. [COBISS.SI-ID 7701833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. KRAJNČAN, Mitja. Odnos kao osnova socijalnopedagoškog rada : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 1. feb. 2008. Novi Sad, 2008. [COBISS.SI-ID 7342921]

8. KRAJNČAN, Mitja. Mladoletniško prestopništvo : predavanje na Fakulteti za varnostne, Ljubljana, januar, 2009. Ljubljana, 2009: Fakulteta za varnostne vede. [COBISS.SI-ID 7744073]

9. KRAJNČAN, Mitja. Preventivni modeli u osnovnoj školi : predavanje na filozofski fakulteti Univerze v Novem Sadu, 5. feb. 2009. Novi Sad, 2009. [COBISS.SI-ID 7733065]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. KRAJNČAN, Mitja. Metodične možnosti na doživljajsko pedagoškem projektu : predavanje na seminarju Metodične možnosti na doživljajsko pedagoškem projektu, Rakov Škocjan, 15. maj 2008. Rakov Škocjan, 2008. [COBISS.SI-ID 7418953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007. 211 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-008-2. [COBISS.SI-ID 236623360]

12. Doživljajska pedagogika. Krajnčan, Mitja (glavni urednik 2003-, odgovorni urednik 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

13. Zeitschrift für Erlebnispädagogik. Krajnčan, Mitja (član uredniškega odbora 1997-). Lüneburg: Verl. Ed. Erlebnispädagogik, 1988-. ISSN 0933-565X. [COBISS.SI-ID 3460681]

 

Mentor pri magistrskih delih

14. EMERŠIČ, Urška. Opolnomočenje uporabnikov varstveno delovnega centra : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Emeršič], 2009. 189 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7744329]

 

Pisec recenzij

15. GAJIĆ, Olivera (ur.). Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji : zbornik radova. Knj. 4, Od "društva znanja" ka "društvu obrazovanja" : evropski okviri kompatibilnosti obrazovnih standarda = European dimensions of changes in the educational system in Serbia : proceedings of papers. Vol. 4, From the "society of knowledge" to the "society of education" : european framework of educational compatibility standards. Novi Sad: Filozofski fakultet, Odsek za pedagogiju, 2008. 440 str., graf. prikazi. ISBN 978-86-80271-90-3. [COBISS.SI-ID 233491719]

16. RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-253-030-3. [COBISS.SI-ID 241217536]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, PIRŠ, Jože. Optical switching devices. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 222-227, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550025]

2. KRANJC, Tomaž, PIRŠ, Jože. Electrically controlled colour filters. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 228-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 7549769]

3. KRANJC, Tomaž, PIRŠ, Jože. Beam steering devices. V: GIREP - EPEC Conference 2007, Rijeka, August 2008. Frontiers of physics education. Rijeka: Zlatni rez, 2008, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7554889]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. KRANJC, Tomaž. Še o učenju fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 52-53. [COBISS.SI-ID 7605321]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

5. KRANJC, Tomaž. Dr, Tomaž Kranjc, univ. dipl. fiz. V: HOČEVAR, Jože (ur.), MUNIH, Sonja (ur.), OKRETIČ-SALMIČ, Eda (ur.). Fizičarke in fiziki slovenske Istre : 1945-2008, (Publikacija DMFA Slovenije, št. 1715), (Publikacija DMFA Koper, št. 67). Koper: Društvo matematikov, fizikov in astronomov = Capodistria: Associazione dei matematici fisici ed astronomi, 2008, str. 115, portret. [COBISS.SI-ID 7727433]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KRANJC, Tomaž, JAGLIČIĆ, Zvonko, PETERNELJ, Jože. Fizika za srednje šole, Rešitve nalog. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-2008. 3 zv., ilustr. ISBN 86-341-4022-9. ISBN 978-86-341-4023-1. ISBN 978-86-341-3890-0. [COBISS.SI-ID 227374336]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca. Citizenship education in Slovenia after the formation of the independent state. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. [Online ed.], 2008, vol. 9, no. 1, str. 68-80. http://jsse.uni-bielefeld.de/2008/2008-1/krek-sebart-education-in-slovenia-1-2008. [COBISS.SI-ID 7731273]

2. KOVAČ ŠEBART, Mojca, KREK, Janez. Građansko obrazovanje u Sloveniji i diskurs permisivnosti. Pedagogijska istraživanja, 2008, letn. 5, št. 1, str. 89-104. [COBISS.SI-ID 7731529]

3. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Kriteriji ugotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj - pozitivistični pristop. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 1, str. 101-117. [COBISS.SI-ID 7581513]

4. KREK, Janez. Zapoznele besede : o neoliberalizmu, vzgojno-izobraževalni odgovornosti in zunanjem ocenjevanju znanja. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 3, str. 32-51. [COBISS.SI-ID 7616073]

5. KREK, Janez. Očetovska funkcija, avtoriteta učitelja in vzgojna zasnova v javni šoli = The father's function, the authority of the teacher and the conception of education in the state school. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 5, str. 136-153. [COBISS.SI-ID 7722825]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KREK, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Research - the bridge between faculty and schools. V: Partnership and research in teacher education for innovation and creativity : conference proceedings. Ljubljana: European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, 2008, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 7448649]

7. KREK, Janez, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Patriotizam, univerzalnost i partikularnost : neka od temeljnih pitanja odgoja i obrazovanja u javnoj školi. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-, zv. 1, str. 171-181. [COBISS.SI-ID 7647561]

8. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner. V: Teacher Education in Europe : mapping the landscape and looking the future : proceedings. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: European Social Fund, 2008, 17 str. [COBISS.SI-ID 7357769]

9. KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, VOGRINC, Janez. Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata načeli transparentnosti in pravičnosti ocene. V: VIDMAR, Tadej (ur.). Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju, (Sodobna pedagogika, letn. 59(125)). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008, 2008, letn. 59, posebna izd., str. 48-65. [COBISS.SI-ID 36531810]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KREK, Janez. Quality assurance in (citizenship) education. V: GEORGI, Viola B. (ur.). The making of citizens in Europe : new perspectives on citizenship education, (Schriftenreihe, Bd. 666). Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, cop. 2008, str. 179-188. [COBISS.SI-ID 7371081]

11. KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca. The partnership between faculties and schools as a basis for teacher training and educational improvement. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KAHN, Richard (ur.), KOŽUH, Boris (ur.), KINGTON, Alison (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). The role of theory and research in educational practice. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2008, str. 5-13. [COBISS.SI-ID 38572642]

12. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions, (Monographs on Journal of research in teacher education). Umea: Faculty of Teacher Education; Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, 2008, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 7506505]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

13. KREK, Janez. On the law in moral education : [predavanje na] Universitá degli Studi Roma Tre, Rim, 30. okt. 2008. Rim, 2008. [COBISS.SI-ID 7707721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

15. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

16. Problemi. Krek, Janez (član uredniškega odbora 1991-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 13608448]

 

Mentor pri magistrskih delih

17. VRANIČAR, Barbara. Umetna prekinitev nosečnosti kot pravica vsake ženske : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Vraničar], 2008. 104 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7471177]

 

Mentor - drugo

18. VERBIČ, Neža. Patološki narcis : (analiza filma Ameriški psiho) : seminarska naloga. Ljubljana: [N. Verbič], 2008. 12 f. [COBISS.SI-ID 29790213]

 

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ZAKRAJŠEK, Nejc, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan. E-gradiva Zavoda MINET-IE za predmet Gospodarjenje z odpadki. Gospodarjenje z okoljem, 2008, letn. 17, št. 67, str. 18-20. [COBISS.SI-ID 3506283]

2. KRNEL, Dušan. Uporaba IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) pri pouku - mit o uspešnosti ali le nova tehnologija. Kemija v šoli in družbi, oktober 2008, letn. 20, št. 3, str. 2-5. [COBISS.SI-ID 7593289]

3. ZAKRAJŠEK, Nejc, KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko. E-gradiva Zavoda MINET-IE pri pouku kemije. Kemija v šoli in družbi, oktober 2008, letn. 20, št. 3, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7593545]

4. KRNEL, Dušan. Se zrak med segrevanjem vedno razteza in le dviguje?. Naravosl. solnica, zima 2008, letn. 12, št. 2, str. 31. [COBISS.SI-ID 7333449]

5. KRNEL, Dušan. Kroženje vode : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, zima 2008, letn. 12, št. 2, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7333705]

6. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, POTOČNIK, Nataša, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Medpredmetno povezovanje v 1. razredu - večpredmetni delovni učbenik. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7440713]

7. KRNEL, Dušan. Luna sije ponoči. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 36. [COBISS.SI-ID 7441737]

8. KRNEL, Dušan. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku v nižjih razredih osnovne šole. Naravosl. solnica, jesen 2008, letn. 13, št. 1, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7612489]

9. KRNEL, Dušan. Možgani kot črna skrinjica. Naravosl. solnica, jesen 2008, letn. 13, št. 1, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 7613513]

10. KRNEL, Dušan. Levi in tigri, pingvini in severni medvedi. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 37, ilustr. [COBISS.SI-ID 7759177]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

11. KRNEL, Dušan. Teaching concrete or formal concepts at an early age. V: JOKIĆ, Stevan (ur.). Proceedings. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, cop. 2008, str. 10-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 7451209]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

12. KRNEL, Dušan. Fritz Pregl. V: JOKIĆ, Stevan (ur.). Proceedings. Belgrade: Vinča Institute of Nuclear Sciences, cop. 2008, str. 46-48, ilustr. [COBISS.SI-ID 7422537]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

13. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Računalniški program za poučevanje biologije = Computer programme in teaching biology. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 11. [COBISS.SI-ID 7654217]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

14. BAJD, Barbara, KRNEL, Dušan. Rastline so živa bitja. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 174-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 7648841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

15. ZAKRAJŠEK, Srečo, DRUŽINA, Branko, KRNEL, Dušan, ZAKRAJŠEK, Nejc. E-gradiva za predmet Gospodarjenje z odpadki, (E-gradiva). [Ljubljana]: Zavod Minet; Ministrstvo za šolstvo in šport; Evropski socialni sklad, 2008. ilustr. [COBISS.SI-ID 512060227]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

16. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

17. KRNEL, Dušan. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred : učbenik, prilagojen za slabovidne učence na CD-ROMu. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6590-13-6. [COBISS.SI-ID 238981120]

 

2.05 Drugo učno gradivo

18. KOLAR, Metoda, KRNEL, Dušan, VELKAVRH, Alenka. Učni načrt, Spoznavanje okolja : osnovna šola. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za šolstvo, 2009. ISBN 978-961-234-800-7. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_obvezni/Spoznavanje_okolja_obvezni.pdf. [COBISS.SI-ID 244112128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (tehnični urednik 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si/. [COBISS.SI-ID 30458625]

20. Kemija v šoli. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Ljubljana: Raziskovalna enota Srednje naravoslovne šole, 1989-. ISSN 0353-4928. http://biteks.si/. [COBISS.SI-ID 16517890]

21. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan založba, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

22. Pedagoška obzorja. Krnel, Dušan (urednik 1994-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Grafični oblikovalec

23. Gospodarjenje z odpadki. Krnel, Dušan (grafični oblikovalec 1992-). Ljubljana: BITEKS, 1992-2007. ISSN 1318-0673. http://www.biteks.si/. [COBISS.SI-ID 30458625]

 

 

FRANC KRPAČ [04956]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KRPAČ, Franc, ČERMELJ, Andreja. Primerjava rezultatov izbranih metod za ocenjevanje ploskosti stopal. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 264-270, ilustr. [COBISS.SI-ID 7567433]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRPAČ, Franc, ČERMELJ, Andreja. Primerjava rezultatov izbranih metod za ocenjevanje ploskosti stopal = Comparing different methods for evaluation of flat-foot. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 73. [COBISS.SI-ID 7564617]

3. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Children's fear by physical education. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 81-82. [COBISS.SI-ID 7646025]

4. KRPAČ, Franc, ŠTEMBERGER, Vesna. Relation between foot length and flat feet. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 103-104. [COBISS.SI-ID 7646281]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

5. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook. Ljubljana: Faculty of Education, 2008. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-253-005-1. [COBISS.SI-ID 237200384]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan. On non-normal arc transitive 4-valent dihedrants. V: Abstracts for BIRS Workshop Symmetries of Graphs and Networks : November 23-28, 2008. Banff: Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery, 2008, str. 4. [COBISS.SI-ID 1024037460]

2. KUZMAN, Boštjan, KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, WILSON, S. J. On tetravalent arc transitive dihedrants. V: Algebraic combinatorics on the Adriatic coast III, May 16-17, 2008, UP FAMNIT, Koper, Slovenia. Algebraic combinatorics on the Adriatic coast III, May 16-17, 2008, UP FAMNIT Koper, Slovenia : (AC)2 - 2008 : [Abstracts]. Koper: UP FAMNIT, 2008, str. 13. [COBISS.SI-ID 1024015188]

3. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan. On non-normal arc transitive 4-valent dihedrants. V: The second International Workshop on Group Theory and Algebraic Combinatorics June 11-16, 2008, Beijing, China : abstracts. [S. l.: s. n., 2008], str. 8. [COBISS.SI-ID 1024010836]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. KLAVŽAR, Maja, KUZMAN, Boštjan. Razstava mednarodnih monografij slovenskih matematikov. Občni zbor DMFA Slov., 2008, letn. 60, str. 72. [COBISS.SI-ID 7607113]

5. KUZMAN, Boštjan. Matematično raziskovalno srečanje 2008. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7604041]

6. KUZMAN, Boštjan. 14. slovenski festival znanosti. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 35. [COBISS.SI-ID 7604297]

7. KUZMAN, Boštjan. Sekcija za uporabno matematiko. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 35-36. [COBISS.SI-ID 7604553]

 

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Should assessment reflect only pupils' knowledge?. Educ. stud., 2008, letn. 34, št. 2, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 7386185]

2. PEČEK, Mojca, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Teachers' perceptions of the inclusion of marginalised groups. Educ. stud., 2008, letn. 34, št. 3, str. 223-237. [COBISS.SI-ID 7472713]

3. LESAR, Irena. Analiza diskurzov in paradigem pri uresničevanju integracijskih in inkluzivnih teženj v šolskih sistemih. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 3, str. 90-109. [COBISS.SI-ID 7616329]

4. MEDVEŠ, Zdenko, KODELJA, Zdenko, MAŽGON, Jasna, ERMENC, Klara S., PEČEK, Mojca, LESAR, Irena, PEVEC GRM, Slava. Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti = Contribution of vocational education and training to equity and social inclusion. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 5, str. 74-94. [COBISS.SI-ID 7728457]

 

1.04 Strokovni članek

5. LESAR, Irena. Ali je razlikovanje med integracijo in inkluzijo pomembno za pedagoško prakso?. Didakta, oktober 2008, letn. 18, str. 8-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7581769]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. LESAR, Irena. Kaj ideja inkluzije predpostavlja od šol in učiteljev?. V: LIČEN, Nives (ur.). Misliti vzgojo : problemi oblikovanja vzgojno-izobraževalnega koncepta : zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 73-77. [COBISS.SI-ID 7728969]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. "Education" versus "upbringing and teaching/learning" - terminological problems and their implications in practice. V: PROTNER, Edvard (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.). International Scientific Conference Pedagogical concepts between past and the future, Maribor, 16-18 October 2008. Pedagogical concepts between past and the future : book of abstracts : international scientific conference, Maribor, 16-18 October 2008. Maribor: Faculty of Arts, 2008, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 7623753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. Pojem "edukacija" - rešitev ali poglobitev zadreg pri opredeljevanju vzgoje in izobraževanja?. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 95-107. [COBISS.SI-ID 7687497]

 

1.22 Intervju

9. LESAR, Irena. Revni šolarji so slabše ocenjeni. Jana (Ljubl.), 21. okt. 2008, letn. 36, št. 43, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7589449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan, RAPUŠ-PAVEL, Jana, LESAR, Irena, PEČEK, Mojca, CAF, Bojana. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7619657]

 

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. LAVRIČ, Andreja, LIPEC-STOPAR, Mojca. Multimedijsko izobraževanje na področju zaščite in reševanja = Multimedia education in the field of protection and rescue. Ujma (Ljublj.), 2008, št. 22, str. 264-270, ilustr. [COBISS.SI-ID 242287360]

 

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. SEDMAK, Suzana, KOSTANJEVEC, Stojan, KOŠMRLJ, Katarina, LOVŠIN, Francka. Izobraževanje potrošnikov : pogled v Dolcetin kotiček za učitelje : zamisli za vključevanje izobraževanja potrošnikov v učne vsebine. Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2008. 32 str., ilustr. ISBN 978-92-79-10101-4. [COBISS.SI-ID 3043799]

 

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAGAJNA, Lidija. Kognitivni in metakognitivni vidiki funkcioniranja nadarjenih učencev s specifičnimi motnjami učenja. V: JANŠA, Danijela (ur.), BELEC, Bojana (ur.), ANDOLŠEK, Irena (ur.), HUDOKLIN, Mateja (ur.). Izzivi in pasti otroštva in adolescence : zbornik povzetkov. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2008, str. 15. [COBISS.SI-ID 27131741]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KOŠIR, Stanislav, OPARA, Božidar, KONČAR, Majda, MAGAJNA, Lidija, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČEK, Mojca, MOLAN, Nives. Uvod. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 7472969]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. KAVKLER, Marija, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MAGAJNA, Lidija, KLUG, Mojca, PEČJAK, Sonja, VERNIK, Herman. Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 10-28. [COBISS.SI-ID 7473225]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-234-662-1. [COBISS.SI-ID 239238400]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

5. MAGAJNA, Lidija, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KAVKLER, Marija, PEČJAK, Sonja, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, NAGODE, Andreja (ur.). Učne težave v osnovni šoli : koncept dela, (Program osnovnošolskega izobraževanja). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 98 str. ISBN 978-961-234-652-2. [COBISS.SI-ID 238881792]

 

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. Computer aided learning of proving in school geometry. Int. j. contin. eng. educ. life-long learn., 2008, vol. 18, nos. 5/6, str. 619-626, ilustr. [COBISS.SI-ID 7665225]

 

1.04 Strokovni članek

2. MAGAJNA, Zlatan. Pasti empiričnih preiskav. Mat. šol., 2008, letn. 14, št. 3-4, str. 176-187, ilustr. [COBISS.SI-ID 1155196]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. MAGAJNA, Zlatan. O smislu in nesmislu ocenjevanja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 54-55. [COBISS.SI-ID 7605833]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Matematika. Magajna, Zlatan (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-937X. [COBISS.SI-ID 214353920]

 

EDVARD MAJARON [17086]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. MAJARON, Edi. Lutke v predstavi. Lutkovno gledališče Ljubljana, 2008/2009, str. [14-15]. [COBISS.SI-ID 242794240]

 

1.22 Intervju

2. MAJARON, Edi. Lutki je treba verjeti. Dnevnik, 24. jul. 2008, letn. 58, št. 170, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 7503945]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. MAJARON, Edi. Dr. Kuret v mojem življenju. V: SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (ur.), LOŽAR-PODLOGAR, Helena (ur.). Čar izročila : zapuščina Nika Kureta (1906-1995), (Opera ethnologica Slovenica). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008, str. 109-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 28554285]

4. MAJARON, Edi. Edi Majaron (1940) o sebi. Lutkovno gledališče Ljubljana, 2008/2009, str. [11-12]. [COBISS.SI-ID 242792704]

5. MAJARON, Edi. Prijazna pomočnica. Šol. razgl., 18. okt. 2008, letn. 59, št. 16, str. 14. [COBISS.SI-ID 7575625]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

6. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Od igre do branja : [delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole - dodatno učno gradivo h kompletu ABC 1]. Mengeš: Izolit, 2008. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-15-9. [COBISS.SI-ID 239132160]

 

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. MAKŠE, Roman, VIGNJEVIĆ, Tomislav. Hoditi skozi : Galerija Simulaker. [Novo mesto: LokalPatriot, 2008]. 1 zgibanka [4] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1478099]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

3.25 Druga izvedena dela

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. BEBAR, Katarina. 4L08 : zaključna razstava likovnih del študentov 4. letnika likovne pedagogike : Galerija PeF, Ljubljana, 29. maj - 11. julij 2008. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7424073]

 

Umetnik

5. JAVORNIK, Simona. 8. mednarodni simpozij Forma viva Ravne na Koroškem 2008 = 8. simposio internazionale Forma viva - Ravne na Koroškem 2008 : 17. - 30. 9. 2008. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej, 2008. 1 zloženka ([6] str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7653193]

 

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FENG, Yan-Quan, KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan. On 2-fold covers of graphs. J. comb. theory, Ser. B, 2008, vol. 98, no. 2, str. 324-341. http://dx.dpi.org/10.1016/j.jctb.2007.07.001. [COBISS.SI-ID 2524887]

2. DU, Shao Fei, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan. Classification of 2-arc-transitive dihedrants. J. comb. theory, Ser. B, 2008, vol. 98, iss. 6, str. 1349-1372. http://dx.doi.org/10.1016/j.jctb.2008.02.007, doi: 10.1016/j.jctb.2008.02.007. [COBISS.SI-ID 2018277]

3. KUTNAR, Klavdija, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. The strongly distance-balanced property og the generalized Petersen graphs. Ars mathematica contemporanea. [Tiskana izd.], 2009, vol. 2, no. 1, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 1024077396]

4. KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. One-matching bi-Cayley graphs over abelian groups. Eur. j. comb., 2009, issue 2, vol. 30, str. 602-616, grafi. [COBISS.SI-ID 2765015]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan. On non-normal arc transitive 4-valent dihedrants. V: Abstracts for BIRS Workshop Symmetries of Graphs and Networks : November 23-28, 2008. Banff: Banff International Research Station for Mathematical Innovation and Discovery, 2008, str. 4. [COBISS.SI-ID 1024037460]

6. KUZMAN, Boštjan, KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, WILSON, S. J. On tetravalent arc transitive dihedrants. V: Algebraic combinatorics on the Adriatic coast III, May 16-17, 2008, UP FAMNIT, Koper, Slovenia. Algebraic combinatorics on the Adriatic coast III, May 16-17, 2008, UP FAMNIT Koper, Slovenia : (AC)2 - 2008 : [Abstracts]. Koper: UP FAMNIT, 2008, str. 13. [COBISS.SI-ID 1024015188]

7. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. Semiregular subgroups and blocks of imprimitivity in transitive groups. V: Algebraic combinatorics on the Adriatic coast IV, February 5-7, 2009, UP FAMNIT [and] UP PINT, Koper, Slovenia. Algebraic combinatorics on the Adriatic coast IV, February 5-7, 2009, UP FAMNIT [and] UP PINT, Koper, Slovenia : (AC)2 - 2009 : [Abstracts]. Koper: UP FAMNIT, 2009, str. 17. [COBISS.SI-ID 1024068436]

8. KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. A matrix approach to generalized Petersen graphs. V: 5th Linear Algebra Workshop, Kranjska Gora, Slovenia, May 27 - June 5, 2008. Book of abstracts. Ljubljana: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 2008, str. 22. [COBISS.SI-ID 14767193]

9. MALNIČ, Aleksander, KOVÁCS, István, KUZMAN, Boštjan. On non-normal arc transitive 4-valent dihedrants. V: The second International Workshop on Group Theory and Algebraic Combinatorics June 11-16, 2008, Beijing, China : abstracts. [S. l.: s. n., 2008], str. 8. [COBISS.SI-ID 1024010836]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

10. MALNIČ, Aleksander. Potočnik, Primož(NZ-AUCK); Wilson, Steve(1-NAZ-MS): Tetravalent edge-transitive graphs of girth at most 4. (English summary). - J. Combin. Theory Ser. B 97 (2007), no. 2, 217--236. MathSciNet. [Spletna izd.], mR2290322. http://www.ams.org/mathscinet. [COBISS.SI-ID 14560857]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. MANFREDA KOLAR, Vida. Različni vidiki povezovanja pouka matematike z naravo. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 90-95. [COBISS.SI-ID 7586377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Didaktična sredstva z vidika motivacije pri pouku matematike = Didactic material and motivation for learning mathematics. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 18. [COBISS.SI-ID 7654473]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Izvirna, izzivalna, igriva matematika. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 36. [COBISS.SI-ID 7363657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. VERBIČ, Neža, LONČARIČ, Tjaša. Učbeniška gradiva za matematiko v prvih dveh triletjih osnovne šole : seminarska naloga. Ljubljana: [N. Verbič], 2008. 22 f. [COBISS.SI-ID 29791237]

 

Pisec recenzij

5. KOKOL-VOLJČ, Vlasta, DOVER EMERŠIČ, Mateja. Matematika 4 : učbenik za matematiko v četrtem razredu osnovne šole, (Lahki učbeniki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0380-6. [COBISS.SI-ID 238373376]

 

 

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 7561033]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on machine learning technology. V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7557193]

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Introductory programming by collaborative method "pair programming". V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7556681]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko. Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT, SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Ljubljana: Arnes, 2008, str. 515-519. [COBISS.SI-ID 7390793]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 233-237, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432265]

6. GERŠAK, Gregor, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, DRNOVŠEK, Janko. Data mining used for estimation of blood pressure. V: Proceedings. [Vol. 3, CTS & CIS]. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 214-218, ilustr. [COBISS.SI-ID 6511188]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko. Poskusna uvedba programiranja v paru pri poučevanju programiranja = Experimental usage of pair programming for teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT - SIRIKT 2008, Kranjska Gora, 16.-19. april 2008. Zbornik. Ljubljana: Arnes, 2008, str. 134. [COBISS.SI-ID 7390537]

 

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠTREKELJ, Anja, OZBIČ, Martina. Uspešnost pri zapisu slovenskega in italijanskega nareka pri dvojezičnih učencih na Primorskem, v Italiji in Sloveniji. Defektol. slov. (Ljubl.), april 2008, letn. 16, št. 1, str. 7-29. [COBISS.SI-ID 7709513]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 380-389, ilustr. [COBISS.SI-ID 7567689]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. OZBIČ, Martina, FILIPČIČ, Tjaša. Posnemanje kompleksnih gibov dlani kot prediktor šolske uspešnosti v prvi triadi osnovne šole = Complex imitation of movement as a predictor of learning disabilities in the school age. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 98-99. [COBISS.SI-ID 7564873]

4. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Fine motor coordination tasks as a discriminator of learning difficulties. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 3465649]

5. FILIPČIČ, Tjaša, OZBIČ, Martina. Fine motor coordination tasks as a discriminator of learning difficulties. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 7646537]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav. Izrazje na področju gluhote in trendi poimenovanja gluhih oseb. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 159-170. [COBISS.SI-ID 7688009]

 

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Plavam, plavaš, plava ali pa tudi ne .... V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 159-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587145]

2. ZIHERL, Saša, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Verižni eksperiment. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 188-191, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587657]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7516745]

4. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Does conceptual understanding of density increase with the level of education?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 63-64. [COBISS.SI-ID 7517001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136

 

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. PEČAR, Mojca, VELKAVRH, Alenka. Pouk v prvem triletju devetletne osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 9-29. [COBISS.SI-ID 7706697]

2. POLAK, Alenka, PEČAR, Mojca, RUTAR LEBAN, Tina, VELKAVRH, Alenka, VRŠNIK PERŠE, Tina, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Raziskava : učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 84-173, ilustr. [COBISS.SI-ID 7707465]

 

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Should assessment reflect only pupils' knowledge?. Educ. stud., 2008, letn. 34, št. 2, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 7386185]

2. PEČEK, Mojca, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Teachers' perceptions of the inclusion of marginalised groups. Educ. stud., 2008, letn. 34, št. 3, str. 223-237. [COBISS.SI-ID 7472713]

3. MEDVEŠ, Zdenko, KODELJA, Zdenko, MAŽGON, Jasna, ERMENC, Klara S., PEČEK, Mojca, LESAR, Irena, PEVEC GRM, Slava. Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti = Contribution of vocational education and training to equity and social inclusion. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 5, str. 74-94. [COBISS.SI-ID 7728457]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. PEČEK, Mojca. Vzgojni koncept poklicnih in strokovnih šol. V: LIČEN, Nives (ur.). Misliti vzgojo : problemi oblikovanja vzgojno-izobraževalnega koncepta : zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 13-17. [COBISS.SI-ID 7728713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PEČEK, Mojca. Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi. V: XVII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva, 24. - 26. november 2008. Gradivo srečanja. Kranj: Šola za ravnatelje, [2008], str. 28. [COBISS.SI-ID 7651145]

6. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. "Education" versus "upbringing and teaching/learning" - terminological problems and their implications in practice. V: PROTNER, Edvard (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.). International Scientific Conference Pedagogical concepts between past and the future, Maribor, 16-18 October 2008. Pedagogical concepts between past and the future : book of abstracts : international scientific conference, Maribor, 16-18 October 2008. Maribor: Faculty of Arts, 2008, str. 29-30. [COBISS.SI-ID 7623753]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. LESAR, Irena, PEČEK, Mojca. Pojem "edukacija" - rešitev ali poglobitev zadreg pri opredeljevanju vzgoje in izobraževanja?. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 95-107. [COBISS.SI-ID 7687497]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. KOŠIR, Stanislav, OPARA, Božidar, KONČAR, Majda, MAGAJNA, Lidija, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, PEČEK, Mojca, MOLAN, Nives. Uvod. V: NAGODE, Andreja (ur.). Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo : primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008, str. 5-9. [COBISS.SI-ID 7472969]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

9. KROFLIČ, Robi, MAŽGON, Jasna, KLARIČ, Tina, JEZNIK, Katja, ŠTIRN, Petra, ŠTIRN, Darja, VONČINA, Vida, ERMENC, Klara S., LENIČ, Špela, MAKOVEC, Danijela, RUTAR, Vesna, PEČEK, Mojca. Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6246-72-9. [COBISS.SI-ID 244172800]

 

2.02 Strokovna monografija

10. SCHIFFLERS, Leonhard, PEČEK, Mojca. Levels of autonomy and responsibilities of teachers in Europa. Brussels: Eurydice, cop. 2008. 86 str., ilustr., zvd. ISBN 978-92-79-08898-8. ISBN 92-7908-898-X. [COBISS.SI-ID 7634505]

11. SCHIFFLERS, Leonhard, PEČEK, Mojca, PLEVNIK, Tatjana (ur.). Ravni avtonomije in odgovornosti učiteljev v Evropi : Eurydice - informacijsko omrežje o izobraževanju v Evropi. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 2008. 86 str., tabele, zemljevidi. ISBN 978-961-6101-44-8. [COBISS.SI-ID 241490176]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan, RAPUŠ-PAVEL, Jana, LESAR, Irena, PEČEK, Mojca, CAF, Bojana. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7619657]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

13. PEČEK, Mojca. Odgovornost in avtonomnost učiteljev : Slovenija. Ljubljana, 2008: EURYDICE. 20 str. http://www.mszs.si/eurydice/pub/avtonomija/Avtonomija_odgovornost_Slovenija.pdf. [COBISS.SI-ID 7651401]

14. PEČEK, Mojca. Responsibilities and autonomy of teachers : Slovenia. Ljubljana, 2008: EURYDICE. 20 str. http://www.mszs.si/eurydice/pub/avtonomija/Respon_Autonomy_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 7651657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Socialna pedagogika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

16. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih

17. GROŠELJ, Maruša. Disciplinski ukrepi razrednih učiteljev in samodisciplina učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Grošelj], 2008. 138 str., tabele. [COBISS.SI-ID 7401289]

 

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Motivacija študentov za poklic učitelja = Motivation of students for teaching profession. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 23. [COBISS.SI-ID 7654985]

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Identity development and the role of competition in adolescence. V: Programme. Würzburg: University, 2008, 1 str. [COBISS.SI-ID 7517513]

3. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Rano učenje i pozitivna psihologija = Early learning and positive psychology. V: BEŽEN, Ante (ur.), PAVLIČEVIĆ-FRANIĆ, Dunja (ur.). Rano učenje hrvatskog jezika 2 (RUHJ-2) : knjižica sažetaka : book of abstracts. Zagreb: Europski centar za sustavna i napredna istraživanja (ECNSI): = European Center for Advanced and Systematic Research: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, 2008, str. 15. [COBISS.SI-ID 7614281]

4. HARPER, Nicole R., PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Arts, identity and curriculum. V: Reflecting on identities : research, practice and innovation : conference programme and abstracts book. Istanbul: University, 2008, str. 8. [COBISS.SI-ID 7450953]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Izbrane teme iz razvojne psihologije : študijsko gradivo. Zv. 1. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7641673]

6. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Teme iz razvojne psihologije za učitelje, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 38). 1. izd. Koper: UP Pedagoška fakulteta, 2008. 50 str. ISBN 978-961-6528-80-1. [COBISS.SI-ID 237599232]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

7. Psihološka obzorja. Pergar-Kuščer, Marjanca (pisec recenzij 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. PIŽORN, Karmen, ZAVAŠNIK, Mihaela. Assessing writing through benchmarks : a case study in the Slovenia context = [Vrjednovanje pismenih sastavaka pomoću bodovne skale : studija slučaja u slovenskom kontekstu]. Strani jez., 2008, god. 37, br. 3, str. 287-301. [COBISS.SI-ID 515005721]

 

1.04 Strokovni članek

2. PIŽORN, Karmen, BRUMEN, Mihaela. Evropske smernice za učenje tujih jezikov na predšolski in razredni stopnji osnovne šole. Revija za elementarno izobraževanje, dec. 2008, letn. 1, št. 3/4, str. 139-146. [COBISS.SI-ID 16533512]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. PIŽORN, Karmen. Učenje dodatnih (tujih) jezikov na zgodnji stopnji - (i)zguba ali pridobitev?. V: IVŠEK, Milena (ur.), AASE, Laila. Jeziki v izobraževanju : zbornik prispevkov konference, Ljubljana, 25.-26. septembra 2008 : proceedings, September 25-26, 2008, Ljubljana, Slovenia. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2008, str. 197-213. [COBISS.SI-ID 7544649]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. PIŽORN, Karmen. Najpomembnejša pedagoška načela za poučevanje (dodatnih) jezikov v zgodnjem otroštvu (predšolsko obdobje in prva leta osnovne šole) = The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners. V: VELIĆ, Sanda (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: EUNIC Slovenia, 2008, str. 14-17. [COBISS.SI-ID 7650889]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. PIŽORN, Karmen. Vpliv domačih govorcev angleščine na rabo slovenščine pri pouku angleščine v slovenskih šolah. V: SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008, str. 215-225. [COBISS.SI-ID 7405129]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

6. PEVEC SEMEC, Katica, PIŽORN, Karmen, LIPAVIC OŠTIR, Alja, JAZBEC, Saša, BRUMEN, Mihaela. Poskus in postopno uvajanje tujega jezika v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. Ljubljana: ZRSŠ, 2009. 32 f. [COBISS.SI-ID 16695560]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. SKELA, Janez (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na Slovenskem : pregled sodobne teorije in prakse. Ljubljana: Tangram, 2008. 871 str., ilustr. ISBN 978-961-6239-58-5. [COBISS.SI-ID 238102528]

8. Predmetni izpitni katalog za maturo. Angleški jezik. Pižorn, Karmen (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4040. [COBISS.SI-ID 35856128]

 

Pisec recenzij

9. DAGARIN, Mateja, ŠAUBAH KOVIČ, Darinka, ČELIGOJ, Jelka, JERALA-BEDENK, Mojca. Preve(t)rimo znanje : vaje iz angleščine za tretje obdobje osnovne šole : knjiga in zgoščenka. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2009. 1 zv. (167 str.), barvne ilustr. 1 CD (59 min, 17 sek), stereo. ISBN 978-961-6494-82-3. [COBISS.SI-ID 61934081]

 

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. PODOBNIK, Uršula. Individualizacija, likovni izrazni tipi in učni stili. Likov. vzgoja, avgust/september 2008, letn. 9, št. 41-42, str. 32-36. [COBISS.SI-ID 7591241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. PODOBNIK, Uršula. Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Podobnik], 2008. 342 str., XXXIX, ilustr., preglednice. http://www.dlib.si/documents/visokosolska_dela/visokosolska_dela/pdf/URN_NBN_SI_doc-0RD96ORI.pdf. [COBISS.SI-ID 7343689]

 

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. POLAK, Alenka. Timsko delo kot vzvod kakovosti pedagoškega dela v vrtcu. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Timsko načrtovanje iz izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2008, str. 18-24. [COBISS.SI-ID 7339849]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLAK, Alenka. The influence of team work on personal and professional growth of teachers. V: BRDAR, Ingrid (ur.). Book of abstracts. Rijeka: Faculty of Art and Sciences, 2008, str. 341. [COBISS.SI-ID 7485769]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. POLAK, Alenka. Program izobraževanja in usposabljanja kot dejavnik osebnostnega in strokovnega učenja. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 29-37. [COBISS.SI-ID 7598665]

4. POLAK, Alenka. Pedagoški delavci v prvem triletju osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 40-62. [COBISS.SI-ID 7707209]

5. POLAK, Alenka, PEČAR, Mojca, RUTAR LEBAN, Tina, VELKAVRH, Alenka, VRŠNIK PERŠE, Tina, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Raziskava : učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 84-173, ilustr. [COBISS.SI-ID 7707465]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. POLAK, Alenka. Sproščeno in varno. Šol. razgl., 23. feb. 2008, letn. 59, št. 4, str. 9. [COBISS.SI-ID 7341897]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. POLAK, Alenka. Predgovor. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. [7]. [COBISS.SI-ID 7706441]

 

1.22 Intervju

8. POLAK, Alenka. Timsko delo - zrela pot oblikovanja odnosov. Otrok & družina, junij 2008, št. 6, str. 9-11, portret. [COBISS.SI-ID 7420745]

9. POLAK, Alenka. Timsko delo kot pozitivna soodvisnost strokovnih delavcev pri doseganju skupnih ciljev. Razred. pouk, maj 2008, letn. 10, št. 1-2, str. 6-10, portret. [COBISS.SI-ID 7439945]

10. POLAK, Alenka. Sodelovalna kultura - pot do večje učinkovitosti in boljših odnosov. Vzgojiteljica (Celje), maj - junij 2008, letn. 10, št. 3, str. 15-17, portret. [COBISS.SI-ID 7439689]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-74-5. [COBISS.SI-ID 242915840]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. VELKAVRH, Alenka. Kako učenci in njihovi starši zaznavajo in doživljajo prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Velkavrh], 2008. 178 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7535433]

 

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, VEHOVAR, Urban, ŽORGA, Sonja, PENEZIĆ, Zvjezdan, NEKIĆ, Marina. Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem. Psihol. obz. (Ljubl.), 2008, letn. 17, št. 1, str. 73-90. [COBISS.SI-ID 7400009]

2. PENEZIĆ, Zvjezdan, LACKOVIĆ-GRGIN, Katica, TUCAK, Ivana, NEKIĆ, Marina, ŽORGA, Sonja, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, VEHOVAR, Urban. Predictors of generative action among adults in two transitional countries. Soc. indic. res., 2008, vol. 87, no. 2, str. 237-248. [COBISS.SI-ID 7505993]

3. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Researching the identity development of individuals within the family system. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 531-546. [COBISS.SI-ID 7685705]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, ŽORGA, Sonja. The structure of personal control of development among (un)employed young adults. V: BRDAR, Ingrid (ur.). Book of abstracts. Rijeka: Faculty of Art and Sciences, 2008, str. 342. [COBISS.SI-ID 7486025]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, ŽORGA, Sonja. Razvoj in učenje v obdobju odraslosti. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 17-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7598409]

6. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Pomen razumevanja konceptov razvoja posameznikove avtonomije in povezanosti za ravnanje socialnega pedagoga. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 165-173. [COBISS.SI-ID 7339081]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

7. SLANA, Sonja. Zaznavanje samoučinkovitosti pri dijakih in njena povezanost s testno anksioznostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Slana], 2008. 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7690057]

8. ARH, Marija. Sodelovanje med učitelji in starši - izziv današnjemu učitelju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Arh], 2009. IV, 229 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7747913]

 

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent, zborovodja

1. Poet tvoj nov Slovencem venec vije ... : literarno-glasbeni večer v počastitev slovenskega kulturnega praznika, Radovljica, 2. 2. 2008. Radovljica, 2008. [COBISS.SI-ID 7330633]

2. Poet tvoj nov Slovencem venec vije. Kranj: Kulturno društvo De profundis, p 2008. 1 CD (58 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 38476642]

3. AVSEC, Vitja. Sonetni venec. V: Poet tvoj nov Slovencem venec vije. Kranj: Kulturno društvo De profundis, p 2008, skladba 1. [COBISS.SI-ID 244805888]

 

ALENKA PRAPROTNIK [25589]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on machine learning technology. V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7557193]

 

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. PULEC LAH, Suzana. Hiperaktivni, vzgojno zahtevnejši otroci. Didakta, januar 2009, letn. 18/19, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 7721033]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. KAVKLER, Marija, MORRISON CLEMENT, Ann, KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, VIOLA, Stephen G.. Razvoj inkluzivne vzgoje in izobraževanja - izbrana poglavja v pomoč šolskim timom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-234-671-3. [COBISS.SI-ID 241299712]

 

MAJA RAMŠAK [29729]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KAUČIČ, Branko, RAMŠAK, Maja, KRAŠNA, Marjan. Improving learning environment with mobile devices. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 248-252, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432521]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Youth about facing problems in the transition to employment. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 461-477. [COBISS.SI-ID 7684681]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Mentorship and social inclusion of vulnerable group in Slovenia. 007, June 2008, issue 2, str. 22-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 7708745]

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, VODOPIVEC, Maja. Projekti mentorstva - spodbujanje osebnostnega razvoja in več priložnosti na področju zaposlovanja. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7394633]

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Mladi brezposelni o izkušnjah in podporah v izobraževanju in zaposlovanju. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 7394889]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Mentorstvo - modeli dobre prakse s socialno ranljivimi skupinami in posamezniki. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 65. [COBISS.SI-ID 7737673]

6. KORDEŠ, Urban, KOBOLT, Alenka, KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, STING, Stephan, ŽIŽAK, Antonija. Kvalitativno raziskovanje na področju socialne pedagogike. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 110. [COBISS.SI-ID 7738697]

7. RAPUŠ-PAVEL, Jana, BRINOVŠEK, Manja, GRCIĆ, Denis, FAJDIGA, Mojca, KOBOLT, Alenka, NUHIJEV GALIČIČ, Vera, PIPAN, Maja, RADETIČ, Rado, VIČAR, Živa. Projektno delo z ranjivimi skupinami mladih. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 123. [COBISS.SI-ID 7739465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Iskustva s kvalitativnom analizom na području socijalnopedagoškog istraživanja. V: KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex (ur.), ŽIŽAK, Antonija (ur.). Kvalitativni pristup u društvenim znanostima, (Znansveni niz, knj. 20). Zagreb: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2008, str. 97-117. [COBISS.SI-ID 7578697]

9. RAPUŠ-PAVEL, Jana, PYŻALSKI, Jacek. Mentorstvo kot specifičen odnos, ki prispeva k razvoju posameznika. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 56-66, ilustr. [COBISS.SI-ID 7599433]

10. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Mentorski projekt za starejše odrasle v Sloveniji. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 92-105, ilustr. [COBISS.SI-ID 7599689]

11. KOBOLT, Alenka, RAPUŠ-PAVEL, Jana, VODOPIVEC, Maja. Supervizija mentorskih parov v projektu - mentorstvo starejših odraslih. V: RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 106-111. [COBISS.SI-ID 7599945]

12. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Alkoholizem v družini in doživljanje mladostnic, ki bivajo v vzgojnem zavodu. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 97-120. [COBISS.SI-ID 7338313]

13. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Prehodi in zaposlovanje mladih v družbi tveganja. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 26-39. [COBISS.SI-ID 7594569]

14. VIČAR, Živa, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOBOLT, Alenka. Evalvacija projekta - UNOŽ/LOSOL : socialno učenje v procesu gledališkega ustvarjanja. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Učenje na odru življenja : projektno delo z ranljivimi skupinami mladih, (Socialno pedagoške teme). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 149-171. [COBISS.SI-ID 7595337]

15. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Projekt mentoringu dla starszych osób bezrobotnych w Słowenii. V: DUBAS, Elżbieta (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.), MUSZYNSKI, Marcin (ur.), RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.). Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+ : doświadczenia projektu ADULTS MENTORING. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, str. 109-118. [COBISS.SI-ID 7715401]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

16. KOBOLT, Alenka, DEKLEVA, Bojan, RAPUŠ-PAVEL, Jana, LESAR, Irena, PEČEK, Mojca, CAF, Bojana. Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov : zaključno poročilo v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkurenčnost Slovenije 2006-2013. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7619657]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Interaktivna vzgoja : izpitno gradivo : šol. l. 2007/2008. [Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7423305]

18. RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.), KOBOLT, Alenka (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.). Mentorstvo v zrelem obdobju življenja. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-253-030-3. [COBISS.SI-ID 241217536]

19. DUBAS, Elżbieta (ur.), PYŻALSKI, Jacek (ur.), MUSZYNSKI, Marcin (ur.), RAPUŠ-PAVEL, Jana (ur.). Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+ : doświadczenia projektu ADULTS MENTORING. Wyd. 1. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. 184 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-83-7525-217-0. [COBISS.SI-ID 7715145]

 

Zbiratelj

20. Interaktivna vzgoja : izpitno gradivo : šol. l. 2007/2008. [Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008]. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7423305]

 

CVETA RAZDEVŠEK PUČKO [03233]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, GLAŽAR, Saša A. Intrinsic motivation of pre-service primary school teachers for learning chemistry in relation to their academic achievement. Int. j. sci. educ., 2008, letn. 30, št. 1, str. 87-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 7268937]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. ENTEP homework. V: Partnership and research in teacher education for innovation and creativity : conference proceedings. Ljubljana: European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, 2008, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 7448905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, JURIŠEVIČ, Mojca. Teachers' self-concept and professional identuty. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 74. [COBISS.SI-ID 7720521]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Preverjanje in ocenjevanje znanja v prvem triletju osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 30-39. [COBISS.SI-ID 7706953]

5. POLAK, Alenka, PEČAR, Mojca, RUTAR LEBAN, Tina, VELKAVRH, Alenka, VRŠNIK PERŠE, Tina, RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta. Raziskava : učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. V: POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 84-173, ilustr. [COBISS.SI-ID 7707465]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. 007. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2007-). Nikšić: Filozofski fakultet, 2007-. ISSN 1800-5535. [COBISS.SI-ID 11249680]

8. Didakta. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega sveta 1993-). Radovljica: Didakta, 1991-. ISSN 0354-0421. [COBISS.SI-ID 23267586]

9. Pedagoška obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (urednik 1991-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

10. Psihološka obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

11. Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Razdevšek-Pučko, Cveta (član uredniškega odbora 2003-). Kranj: Šola za ravnatelje, 2003-. ISSN 1581-8225. [COBISS.SI-ID 127567616]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. KRALJ, Mojca. Zgodovina, kultura in motivacijska moč šolskih štampiljk : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kralj], 2009. 215 str., 13 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7761225]

 

Komentor pri magistrskih delih

13. VELKAVRH, Alenka. Kako učenci in njihovi starši zaznavajo in doživljajo prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Velkavrh], 2008. 178 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7535433]

14. TOMAŽIČ-MAJSTOR, Tatjana. Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu : magistrsko delo = Biology knowledge of high school students after completing a compulsory programme : master of science thesis. Ljubljana: [T. Tomažič-Majstor], 2008. XVIII, 196 f., ilustr., pril. [COBISS.SI-ID 1936463]

 

Pisec recenzij

15. ŽAGAR, Drago. Psihologija za učitelje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Center za pedagoško izobraževanje, 2009. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-237-274-3. [COBISS.SI-ID 243697664]

16. Psihološka obzorja. Razdevšek-Pučko, Cveta (pisec recenzij 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Nekaj nalog s sredinami. Mat. šol., 2008, letn. 14, št. 1-2, str. 92-100. [COBISS.SI-ID 1054588]

2. RAZPET, Marko. Prava, ekscentrična in srednja anomalija. Mat. šol., 2008, letn. 14, št. 3-4, str. 234-243, ilustr. [COBISS.SI-ID 1156220]

3. RAZPET, Marko. Huygensova naloga. Obz. mat. fiz., 2008, letn. 55, št. 5, str. 161-167. [COBISS.SI-ID 7661129]

4. RAZPET, Marko. Binarni Pascalov trikotnik in Fermatova števila. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 6, str. 4-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7415881]

5. RAZPET, Marko. Elipsa in Cassinijev oval. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 1, str. 14-15, 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 7530825]

6. RAZPET, Marko. Fermatova števila in sedmica. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, str. 4-6. [COBISS.SI-ID 7690825]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. RAZPET, Marko. Izračunajte, dokažite, povejte, .... V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 7606089]

8. 2. slovensko srečanje matematikov raziskovalcev, Podčetrtek, 7. november 2008, RAZPET, Marko. Eulerjeva števila v analizi. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 64. [COBISS.SI-ID 7606857]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. RAZPET, Marko. Poenostavi števila. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 2, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 7616841]

10. RAZPET, Marko. Poenostavi števila : rešitev bistrovidčeve naloge. Presek, 2008/2009, letn. 36, št. 3, str. 10. [COBISS.SI-ID 7691081]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

11. HLADNIK, Milan, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Strokovno srečanje in 60. občni zbor DMFA Slovenije, Podčetrtek, 7.-8. 11. 2008. Spominska obeležja. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 14945369]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Pisec recenzij

13. MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-6528-82-5. [COBISS.SI-ID 242032896]

 

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

2. ČEPIČ, Mojca, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, RAZPET, Nada. Looking through pinhole glasses with a digital camera. Phys. teach., 2008, letn. 46, št. 3, str. 186-187. [COBISS.SI-ID 7354441]

 

1.04 Strokovni članek

3. RAZPET, Nada. Krožnica, kvadrat, dve elipsi in zlati rez. Mat. šol., 2008, letn. 14, št. 1-2, str. 80-85. [COBISS.SI-ID 1054076]

4. RAZPET, Nada. Sence in zaporedja. Presek, 2007/2008, letn. 35, št. 6, str. 10-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7416137]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Modeling the water transport in tall trees. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 306-312, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550281]

6. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Weight of air in a balloon. V: GIREP - EPEC Conference 2007, Rijeka, August 2008. Frontiers of physics education. Rijeka: Zlatni rez, 2008, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7555145]

7. RAZPET, Nada. Raziskujemo : iztekanje, pretakanje, polnjenje. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 146-151, ilustr. [COBISS.SI-ID 7586889]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. RAZPET, Nada. Bilo je nekoč ... in kako je danes? = Once upon a time ... and how is today?. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 27. [COBISS.SI-ID 7655497]

9. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Si upaš dvomiti? = Do you dare to doubt?. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 28. [COBISS.SI-ID 7655241]

10. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Opiši, nariši, razloži, opiši, nariši ... = Described, draw, explain, describe, draw .... V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 29. [COBISS.SI-ID 7656777]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. RAZPET, Nada. Kaj smo se naučili pri eksperimentiranju?. Občni zbor DMFA Slov., str. 57-58. [COBISS.SI-ID 7606601]

12. RAZPET, Nada. To je pa še stara snov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 57. [COBISS.SI-ID 7606345]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Zgodnje uvajanje v raziskovalno učenje. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 197-208, ilustr. [COBISS.SI-ID 7649097]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada. Uvod. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. [3]. [COBISS.SI-ID 7653449]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

15. RAZPET, Nada. Pedagoška akademija in fakulteta v Kopru 1973-2008. V: HOČEVAR, Jože (ur.), MUNIH, Sonja (ur.), OKRETIČ-SALMIČ, Eda (ur.). Fizičarke in fiziki slovenske Istre : 1945-2008, (Publikacija DMFA Slovenije, št. 1715), (Publikacija DMFA Koper, št. 67). Koper: Društvo matematikov, fizikov in astronomov = Capodistria: Associazione dei matematici fisici ed astronomi, 2008, str. 27-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7728201]

16. RAZPET, Nada. Mag. Nada Razpet, prof. fiz. V: HOČEVAR, Jože (ur.), MUNIH, Sonja (ur.), OKRETIČ-SALMIČ, Eda (ur.). Fizičarke in fiziki slovenske Istre : 1945-2008, (Publikacija DMFA Slovenije, št. 1715), (Publikacija DMFA Koper, št. 67). Koper: Društvo matematikov, fizikov in astronomov = Capodistria: Associazione dei matematici fisici ed astronomi, 2008, str. 111-112, portret. [COBISS.SI-ID 7727945]

17. RAZPET, Nada, KRAČUN BERC, Lucijana. Priznanja DMFA Slovenije učiteljem matematike in fizike. Mat. šol., 2008, letn. 14, št. 1-2, str. 123-124. [COBISS.SI-ID 14875225]

18. RAZPET, Nada. Kako raziskujemo. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 38. [COBISS.SI-ID 7442249]

19. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in občni zbor DMFA : Podčetrtek, 9. in 10. 11. 2007. Obz. mat. fiz., 2008, letn. 55, št. 1, str. 35-38. [COBISS.SI-ID 7365449]

20. RAZPET, Nada. Uspehi in priznanja našim tekmovalcem in vodjem ekip. Obz. mat. fiz., 2008, letn. 55, št. 4, str. 160-XV. [COBISS.SI-ID 7572809]

21. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in občni zbor DMFA : Podčetrtek, 7. in 8. 11. 2008. Obz. mat. fiz., 2008, letn. 55, št. 6, str. 231-236. [COBISS.SI-ID 7711561]

22. HLADNIK, Milan, RAZPET, Nada. Prejemniki društvenih priznanj za leto 2008. Obz. mat. fiz., 2008, letn. 55, št. 6, str. 236-239. [COBISS.SI-ID 7711817]

23. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 7603785]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

24. RAZPET, Nada. Obravnavanje sevanja s hamiltonskim pristopom : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Razpet], 2008. 67 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2047588]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

25. HLADNIK, Milan, RAZPET, Marko, RAZPET, Nada. Strokovno srečanje in 60. občni zbor DMFA Slovenije, Podčetrtek, 7.-8. 11. 2008. Spominska obeležja. Ljubljana: DMFA Slovenije, 2008. 1 optični disk (CD-ROM). Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 14945369]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

26. COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki = Abstracts. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008. 35 str. ISBN 978-961-6528-83-2. [COBISS.SI-ID 242374912]

27. RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 60. občni zbor, Podčetrtek, 7.-8. november 2008, (Občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije). Ljubljana: DMFA Slovenije, cop. 2008. 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6766420]

28. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPOTNIK, Špela. What can be learned from the biographies of the Ljubljana homeless people for policy formation in the field of homelessness. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 513-530. [COBISS.SI-ID 7685449]

 

1.04 Strokovni članek

2. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. A relational-identity-based model of a practical preventive intercultural work. 007, June 2008, issue 2, str. 4-12, ilustr. [COBISS.SI-ID 7708489]

 

1.05 Poljudni članek

3. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan, TEPINA, Jasna. Vedno delamo skupaj delo z brezdomci. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 33-35. [COBISS.SI-ID 7395913]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. RAZPOTNIK, Špela. Od dela z ... k sodelovanju - socialna pedagogika na ulici = From "work with" ... to cooperation - social pedagogy on the street. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 34-38. [COBISS.SI-ID 7737417]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KORDEŠ, Urban, KOBOLT, Alenka, KOLLER-TRBOVIĆ, Nivex, RAPUŠ-PAVEL, Jana, RAZPOTNIK, Špela, STING, Stephan, ŽIŽAK, Antonija. Kvalitativno raziskovanje na področju socialne pedagogike. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 110. [COBISS.SI-ID 7738697]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. RAZPOTNIK, Špela, DEKLEVA, Bojan. Homelessness - an exceptional and multifold exclusion. V: Population groups at risk in the perspective of public healthcare. Ljubljana: Ministry of Health of the Republic of Slovenia, 2008, str. 239-246, portret. [COBISS.SI-ID 7393097]

7. DEKLEVA, Bojan, JURANČIČ ŠRIBAR, Luna, RAZPOTNIK, Špela. Kultura brezdomstva : cestni časopis Kralji ulice: prostor medkulturnega dialoga med brezdomci in širšo javnostjo. V: ČEBULJ-SAJKO, Breda (ur.). Etnologija in regije, Ljubljana, Prestolnica v medkulturnem dialogu in filmskih podobah : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 43). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2009, str. 69-75. [COBISS.SI-ID 7708233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. RAZPOTNIK, Špela. Napredovali smo : uvodnik. Kralji ulice, april 2008, letn. 4, št. 23, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7372105]

9. RAZPOTNIK, Špela. Izključuj in bodi izključen : uvodnik. Kralji ulice, junij 2008, letn. 4, št. 25, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7439433]

10. RAZPOTNIK, Špela. Svet v malem : uvodnik. Kralji ulice, julij 2008, letn. 4, št. 26, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7507273]

11. RAZPOTNIK, Špela. Neskončne počitnice : uvodnik. Kralji ulice, avgust 2008, letn. 4, št. 27, str. 2. [COBISS.SI-ID 7507017]

12. RAZPOTNIK, Špela. Naš skupni dom : uvodnik. Kralji ulice, december 2008, letn. 4, št. 31, str. 2, portret. [COBISS.SI-ID 7652937]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

13. RAZPOTNIK, Špela. V odgovor : pisma bralcev. Kralji ulice, april 2008, letn. 4, št. 23, str. 26. [COBISS.SI-ID 7372873]

14. RAZPOTNIK, Špela. Marjan je odšel. Kralji ulice, september 2008, letn. 4, št. 28, str. 10, portret. [COBISS.SI-ID 7526217]

15. RAZPOTNIK, Špela. Vzdržani, kako pa kaj spite?. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7734345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

 

Oseba, ki intervjuva

17. FRANČIČ, Franjo. Suicidna, emocionalno nezrela ličnost, poneki put zaželi, da živi sam u šumi!. Kralji ulice, april 2008, letn. 4, št. 23, str. 22-23, portret. [COBISS.SI-ID 7372617]

 

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOCIJANČIČ, Slavko, KUŠAR, Tomaž, RIHTARŠIČ, David. Introducing programming languages through data acquisition examples. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 7561289]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOCIJANČIČ, Slavko, RIHTARŠIČ, David. Using programming environments for basic robotic examples. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 253-257, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432777]

 

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JIMENEZ, Rolando, MURANOV, Jurij Vladimirovič, REPOVŠ, Dušan. Splitting along a submanifold pair. Journal of K-theory, 2008, vol. 2, iss. 2, str. 385-404. http://dx.doi.org/10.1017/is008001011jkt031. [COBISS.SI-ID 14944857]

2. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Fréchet-Urysohn fans in free topological groups. J. pure appl. algebra. [Print ed.], 2008, vol. 212, iss. 9, str. 2105-2114. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpaa.2007.12.006. [COBISS.SI-ID 14693209]

3. HALVERSON, Denise M., REPOVŠ, Dušan. The Bing-Borsuk and the Busemann conjectures. Math. commun., Croat. Math. Soc., Divis. Osijek, 2008, vol. 13, no. 2, str. 163-184. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=48931. [COBISS.SI-ID 15035481]

4. REPOVŠ, Dušan, TSABAN, Boaz, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Hurewicz sets of reals without perfect subsets. Proc. Am. Math. Soc., 2008, vol. 136, no. 7, str. 2515-2520. http://dx.doi.org/10.1090/S0002-9939-08-09193-4. [COBISS.SI-ID 14625369]

5. RADUL, Taras, REPOVŠ, Dušan. Hartman-Mycielski functor of non-metrizable compacta. Proc. Indian Acad. Sci., Math. sci., 2008, vol. 118, no. 3, str. 467-472. http://www.ias.ac.in/mathsci/. [COBISS.SI-ID 14899545]

6. GUTIK, Oleg, REPOVŠ, Dušan. On linearly ordered H-closed topological semilattices. Semigroup forum, 2008, vol. 77, no. 3, str. 474-481. [COBISS.SI-ID 14979417]

7. BAZYLEVYCH, Lidia, REPOVŠ, Dušan, ZARICHNYI, Michael. Hyperspace of convex compacta of nonmetrizable compact convex subspaces of locally convex spaces. Topol. appl.. [Print ed.], 2008, vol. 155, no. 8, str. 764-772. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2007.02.014. [COBISS.SI-ID 14618457]

8. CONNER, Gregory R., MEILSTRUP, Mark H., REPOVŠ, Dušan, ZASTROW, Andreas, ŽELJKO, Matjaž. On small homotopies of loops. Topol. appl.. [Print ed.], 2008, vol. 155, no. 10, str. 1089-1097. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.01.009. [COBISS.SI-ID 14657625]

9. KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. Examples of cohomology manifolds which are not homologically locally connected. Topol. appl.. [Print ed.], 2008, vol. 155, iss. 11, str. 1169-1174. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.02.002. [COBISS.SI-ID 14678105]

10. REPOVŠ, Dušan, ROSICKI, Witold, ZASTROW, Andreas, ŽELJKO, Matjaž. Embeddability of multiple cones. Topol. appl.. [Print ed.], 2008, vol. 155, iss. 11, str. 1201-1206. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.02.007. [COBISS.SI-ID 14677849]

11. BALASHOV, Maxim V., REPOVŠ, Dušan. On the splitting problem for selections. J. math. anal. appl., 2009, vol. 355, no. 1, str. 277-287. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2009.01.051. [COBISS.SI-ID 15087193]

12. RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Perturbation effects in nonlinear eigenvalue problems. Nonlinear anal.. [Print ed.], 2009, vol. 70, no. 8, str. 3030-3038. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2008.12.036. [COBISS.SI-ID 15094617]

13. GUTIK, Oleg, LAWSON, Jimmie, REPOVŠ, Dušan. Semigroup closures of finite rank symmetric inverse semigroups. Semigroup forum, 2009, vol. 78, no. 2, str. 326-336. http://dx.doi.org/10.1007/s00233-008-9112-2, doi: 10.1007/s00233-008-9112-2. [COBISS.SI-ID 15097689]

14. EDA, Katsuya, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. A nonaspherical cell-like 2-dimensional simply connected continuum and related constructions. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, no. 3, str. 515-521. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.07.019. [COBISS.SI-ID 15045977]

15. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. Hereditary invertible linear surjections and splitting problems for selections. Topol. appl.. [Print ed.], 2009, vol. 156, no. 7, str. 1192-1198. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.12.014. [COBISS.SI-ID 15092569]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

16. REPOVŠ, Dušan, SEMENOV, Pavel Vladimirovič. Ernest Michael and theory of continuous selections. Topol. appl.. [Print ed.], 2008, vol. 155, no. 8, str. 755-763. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2006.06.011. [COBISS.SI-ID 14617433]

 

1.05 Poljudni članek

17. REPOVŠ, Dušan. Specialista za teorijo grup : Abelove nagrade za leto 2008. Delo (Ljubl.), 3. apr. 2008, leto 50, št. 77, str. 21, portreta. [COBISS.SI-ID 7373897]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

18. GARITY, Dennis, REPOVŠ, Dušan. Topology and chaos. V: ROBNIK, Marko (ur.), ROMANOVSKI, Valery (ur.). 7th International Summer School/Conference at the University of Maribor, 29 June - 13 July 2008, Maribor, Slovenia. "Let's face chaos through nonlinear dynamics", (AIP conference proceedings, vol. 1076). Melville: American Institute of Physics, 2008, str. 63-67. http://dx.doi.org/10.1063/1.3046272. [COBISS.SI-ID 14991449]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

19. REPOVŠ, Dušan, TSABAN, Boaz, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Continuous selections and [sigma]-spaces. V: KOČINAC, Ljubiša D. R. (ur.). The Third Workshop on Coverings, Selections and Games in Topology, Vrnjačka Banja, Serbia, 25-29 April, 2007, (Topology and its applications, Vol. 156, no. 1). Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2008, str. 104-109. http://dx.doi.org/10.1016/j.topol.2008.03.025. [COBISS.SI-ID 14948697]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. REPOVŠ, Dušan. Topology and chaos. V: 7th International Summer School/Conference at the University of Maribor, 29 June - 13 July 2008, Maribor, Slovenia. "Let's face chaos through nonlinear dynamics". Maribor: CAMTP, 2008, str. 65. [COBISS.SI-ID 7699273]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

21. OMLADIČ, Matjaž, ŠEMRL, Peter, REPOVŠ, Dušan, ŽIBERNA, Aleš, ZAVERŠNIK, Matjaž, KALIŠNIK, Jure, KLAVŽAR, Sandi, ŽEROVNIK, Janez, MALEŠIČ, Jože, JUVAN, Martin, ZALOŽNIK, Aleš, MRČUN, Janez. Raziskovalni uspehi. V: KLAVŽAR, Sandi (ur.), MRČUN, Janez (ur.). Predstavitev Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko. Ljubljana: IMFM, 2008, str. 29-46. [COBISS.SI-ID 14691161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

23. Topology and its applications. Repovš, Dušan (gostujoči urednik 2008). [Print ed.]. Amsterdam: North-Holland, 1980-. ISSN 0166-8641. [COBISS.SI-ID 26538752]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ROVŠEK, Barbara, SUSMAN, Katarina. Sončna ura v ekvatorski ravnini. Fiz. šoli, december 2008, letn. 14, št. 2, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 7723593]

2. ROVŠEK, Barbara. Odsevnik - kako deluje in kako ga naredimo. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758153]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Weight of air in a balloon. V: GIREP - EPEC Conference 2007, Rijeka, August 2008. Frontiers of physics education. Rijeka: Zlatni rez, 2008, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7555145]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. ROVŠEK, Barbara. Trenje in lepenje. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 165-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587401]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ROVŠEK, Barbara, RAZPET, Nada. Si upaš dvomiti? = Do you dare to doubt?. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 28. [COBISS.SI-ID 7655241]

6. RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara. Opiši, nariši, razloži, opiši, nariši ... = Described, draw, explain, describe, draw .... V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 29. [COBISS.SI-ID 7656777]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. BURNIK, Stojan, ROVŠEK, Barbara. Kolesarjenje v šoli (in) v naravi : priročnik za delo v osnovni šoli. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-90115-9-1. [COBISS.SI-ID 241559296]

 

 

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. Int. j.: emerg. technol. learn., 2008, vol. 3, s2, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 7561033]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Adaptive assessment based on machine learning technology. V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7557193]

3. LAPUH BELE, Julijana, ZEGA, Polona, RUGELJ, Jože. Facilitated e-learning in distance learning study programmes. V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 6 str. [COBISS.SI-ID 7557449]

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Introductory programming by collaborative method "pair programming". V: AUER, Michael E. (ur.). International Conference Interactive Computer Aided Learning ICL, September 24- 26 2008, Villach, Austria_. The future of learning - globalizing in education. Kassel: University Press, cop. 2008, 8 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7556681]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, KAUČIČ, Branko, RUGELJ, Jože. Pair programming as a modern method of teaching computer science. V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.). Proceedings : conference : savjetovanje. Rijeka: MIPRO, cop. 2008, str. 233-237, ilustr. [COBISS.SI-ID 7432265]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. VEBER, Karin, RUGELJ, Jože. Uporaba spletnih učilnic Moodle v osnovnih šolah v Sloveniji. V: Moodle.si : 2. mednarodna konferenca, 6. junij 2008, Koper. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, 2008, str. 21-26, ilustr. http://www.moodle.si/moodle/mod/resource/view.php?id=132. [COBISS.SI-ID 7704393]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. LAPUH BELE, Julijana, RUGELJ, Jože. Smisel predpone e- v izrazih e-izobraževanje in e-učenje. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 183-189. [COBISS.SI-ID 7688265]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

8. OVSENIK, Maja. Uporaba računalnika pri urah geometrije v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ovsenik], 2008. 191 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7689033]

 

 

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Do jezika po poti svobode in subjektivnosti : poezija in jezikovna norma. Otrok knj., 2008, letn. 35, št. 71, str. 32-42. [COBISS.SI-ID 7496009]

2. SAKSIDA, Igor. Jezikovna inovativnost sodobne slovenske mladinske poezije. Riječ, 2008, god. 14, sv. 4, str. 17-33. [COBISS.SI-ID 7535945]

 

1.04 Strokovni članek

3. SAKSIDA, Igor. Nekaj besed o razlagalnem spisu. Slov. šoli, 2008, letn. 12, št. 1-2, str. 19-23. [COBISS.SI-ID 7348553]

 

1.05 Poljudni članek

4. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), januar 2008, letn. 17, št. 5, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7299913]

5. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), februar 2008, letn. 17, št. 6, str. 16-17, ilustr., marec 2008, letn. 17, št. 7, str. 16-17, ilustr., april 2008, letn. 17, št. 8, str. 16-17, ilustr., junij 2008, letn. 17, št. 10, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7334217]

6. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), september 2008, letn. 18, št. 1, str. 16-17, ilustr., oktober 2008, letn. 18, št. 2, str. 14-15, ilustr., november 2008, letn. 18, št. 3, str. 18-19, ilustr., december 2008, letn. 18, št. 4, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7515465]

7. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : kdor vesele pesmi poje .... Kekec (Ljubl.), januar 2009, letn. 18, št. 5, str. 18-19, ilustr., februar 2009, letn. 18, št. 6, str. 16-17, ilustr., marec 2009, letn. 18, št. 7, str. 14-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7707977]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. SAKSIDA, Igor. Razvijanje estetskega doživetja s poezijo = Developing of aesthetic experience with poetry. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 8. [COBISS.SI-ID 7649865]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. SAKSIDA, Igor. Kaj hočemo s knjigo pred nosom. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 7363913]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

10. SAKSIDA, Igor. Barviti vonj otroštva, zrela beseda mentorja. V: ZUPAN, Jože. V objemu besed. Ljubljana: Karantanija, 2008, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 7704905]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

11. SAKSIDA, Igor. Knjiga pred nosom. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 22. [COBISS.SI-ID 7362633]

12. ŠIRCELJ, Martina, SAKSIDA, Igor, JAMNIK, Tilka, GRAFENAUER, Niko, KRAMBERGER, Darja, TANCER-KAJNIH, Darka. 70 let Marjane Kobe. Otrok knj., 2008, letn. 35, št. 71, str. 82-87, portret. [COBISS.SI-ID 7496265]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

13. SAKSIDA, Igor. Poti in razpotja didaktike književnosti, (Zbirka Zrenja). Mengeš: Izolit, 2008. 130 str. ISBN 978-961-6625-08-1. [COBISS.SI-ID 238499072]

 

2.05 Drugo učno gradivo

14. KORDIGEL ABERŠEK, Metka, SAKSIDA, Igor. Jaz pa berem 1, Delovni zvezek k berilu za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2008. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-209-783-7. [COBISS.SI-ID 238094848]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. SAKSIDA, Igor. Jezikovna inovativnost sodobne slovenske mladinske poezije : [referat na] 13. Međunarodni skup slavista, Opatija, 23. - 25. junij 2008. Opatija, 2008. [COBISS.SI-ID 7583049]

16. SAKSIDA, Igor. Practical aspects of marking : [prispevek na] Examiner Orientation Meeting, Cardiff, 21. nov. 2008. Cardiff, 2008. [COBISS.SI-ID 7649609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. GRGINIČ, Marija, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor (ur.). ABC 3 : govorimo - poslušamo, pišemo - beremo, [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu devetletne osnovne šole]. Mengeš: Izolit, 2008. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-6279-24-6. ISBN 978-961-6279-25-3. ISBN 978-961-6279-34-5. ISBN 978-961-6279-43-7. [COBISS.SI-ID 237119488]

18. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Od igre do branja : [delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole - dodatno učno gradivo h kompletu ABC 1]. Mengeš: Izolit, 2008. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-15-9. [COBISS.SI-ID 239132160]

19. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Vsak po svoji poti do pismenosti : priročnik za vzgojitelje in starše predšolskih otrok. Mengeš: Izolit, 2008. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-07-4. [COBISS.SI-ID 237843968]

20. Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo. Slovenščina. Saksida, Igor (urednik 2004-). Ljubljana: Državni izpitni center, 2004-. ISSN 1581-9353. [COBISS.SI-ID 214353408]

21. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Zbiratelj

22. Sledi do davnih dni : berilo za 6. razred devetletne osnovne šole. Mengeš: Izolit, 2008. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-06-7. [COBISS.SI-ID 237121024]

23. Moje branje - svet in sanje : berilo za 3. razred osnovne šole. Mengeš: Izolit, 2009. ISBN 978-961-6625-27-2. [COBISS.SI-ID 244196608]

 

Pisec recenzij

24. KORDIGEL ABERŠEK, Metka. Didaktika mladinske književnosti. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 436 str., ilustr. ISBN 978-961-234-649-2. [COBISS.SI-ID 238960128]

25. DAHL, Roald. Matilda, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0644-9. [COBISS.SI-ID 240123648]

26. MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008. 317 str., ilustr. ISBN 978-961-6528-82-5. [COBISS.SI-ID 242032896]

27. Zmajček. Saksida, Igor (pisec recenzij 2006-). Domžale: Hieroglif, 1994-. ISSN 1318-7449. [COBISS.SI-ID 55140352]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej. The use of amphetamine type stimulants and the normalization of recreational drug use among people who attend electronic music events. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 491-512. [COBISS.SI-ID 7685193]

 

1.04 Strokovni članek

2. PURKART, Barbara, SANDE, Matej. Normalizacija rekreativne uporabe drog. Didakta, april 2008, letn. 18, št. 4, str. 28-32. [COBISS.SI-ID 7395401]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SANDE, Matej. Making contact : outreach work at dance events and training of outreach workers. V: Perspectives on outreach work in Europe. Reaching youth at risk - working towards social inclusion : program. Oslo: [s. n.], 2008, str. 37. [COBISS.SI-ID 7681609]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. COLJA, Ana, PURKART, Barbara, SANDE, Matej. Izberi sam! Hiter odziv na aktualno problematiko alkohola med mladimi. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 65-66. [COBISS.SI-ID 7737929]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. ZORC-MAVER, Darja, SANDE, Matej. Editorial. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 455-459. [COBISS.SI-ID 7684425]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. SANDE, Matej. Uporaba alkohola med udeleženci maturantskih izletov : končno poročilo raziskovalne naloge. Ljubljana: Združenje DrogArt, 2008. 33 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 7726921]

 

GORDANA SCHMIDT [23034]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana. Naravoslovje in ustvarjalni gib si podajata roko v vrtcu. Educa (Nova Gorica), april/maj 2008, letn. 17, št. 1/2, str. 5-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 7413321]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SCHMIDT, Gordana, KOS, Marjanca. Creative movement and experiences of nature in early childood : Gordana Schmidt and Marjanca Kos. V: 18th EECERA annual conference, Stavanger, Norway 3rd - 6th September 2008. Reconsidering the basics in early childhood education : abstract book. Stavanger: Union of Education, 2008, str. 255. [COBISS.SI-ID 7531337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. Gibalne igre s petjem - bansi : metodika plesne vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. [120] str., ilustr., note. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 7356233]

4. SOUSA, Mariana, GRUZ, Ana Catarina. Traditional Portuguese games : [priročnik za metodiko plesne vzgoje]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7338057]

 

Zbiratelj

5. Gibalne igre s petjem - bansi : metodika plesne vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. [120] str., ilustr., note. http://www2.arnes.si/~gschmi/. [COBISS.SI-ID 7356233]

6. SCHMIDT, Gordana, UMEK, Evelina. Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : priročnik za Metodiko plesne vzgoje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. ISBN 978-961-253-033-4. http://www.dlib.si/. [COBISS.SI-ID 244785920]

7. SCHMIDT, Gordana. Joga za šolske otroke. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. ISBN 978-961-253-034-1. http://www.dlib.si/. [COBISS.SI-ID 244776704]

 

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara. Medpredmetno povezovanje v osnovni šoli. Didakta, november 2008, letn. 18/19, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7618377]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MALMBERG, Isolde, RODRÍGUEZ-QUILES Y GARCÍA, José A., SICHERL-KAFOL, Barbara. Teaching music in schools developing criteria and sharing examples of good practice from a European perspective (meNET symposium 2). V: BARONI, Mario (ur.). Music at all ages : abstracts. Bologna: Societá italiana per l'educazione musicale, 2008, str. 92-93. [COBISS.SI-ID 7514185]

3. SICHERL-KAFOL, Barbara. Lifelong learning in the context of music teacher training. V: BARONI, Mario (ur.). Music at all ages : abstracts. Bologna: Societá italiana per l'educazione musicale, 2008, str. 160. [COBISS.SI-ID 7514441]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. SICHERL-KAFOL, Barbara. Svetovna konferenca glasbenih pedagogov ISME v Bologni. Glasba v šoli in vrtcu, 2008, letn. 13, št. 2-3, str. 64-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 7677769]

5. SICHERL-KAFOL, Barbara. Ringa raja, pesem nam nagaja. Hiša znanja, 2008, letn. 2, št. 2, str. 24, portret. [COBISS.SI-ID 7362889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Glasba v šoli. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2002-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-2006. ISSN 1318-735X. [COBISS.SI-ID 54776576]

7. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

8. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Mentor - drugo

9. VERBIČ, Neža, LONČARIČ, Tjaša, FLERE, Sonja, ILAR, Mojca, SUSMAN, Barbara, STRES, Maruša. Glasbeno opismenjevanje v prvem triletju devetletne osnovne šole : seminarska naloga. Ljubljana: [N. Verbič], 2008. 25 f. [COBISS.SI-ID 29790981]

 

Pisec recenzij

10. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje I. Ljubljana: Debora, 2007 [i. e.] 2008. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-47-3. [COBISS.SI-ID 241031168]

11. SLOSAR, Mirko. Izbrana poglavja iz didaktike glasbene vzgoje II. Ljubljana: Debora, 2008. 62 str. ISBN 978-961-6525-48-0. [COBISS.SI-ID 241031424]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SKUBIC, Darija. Slovenistične vsebine na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Jez. slovst. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], jan.-feb. 2008, letn. 53, št. 1, str. 139-144. [COBISS.SI-ID 7484233]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

2. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Vsak po svoji poti do pismenosti : priročnik za vzgojitelje in starše predšolskih otrok. Mengeš: Izolit, 2008. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-07-4. [COBISS.SI-ID 237843968]

3. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

4. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, PLESTENJAK, Majda. Alternativni vzgojni koncepti : [učbenik]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-253-032-7. [COBISS.SI-ID 242109696]

5. POLAK, Alenka (ur.). Učitelji, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6086-74-5. [COBISS.SI-ID 242915840]

 

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. REDNAK GRADIŠEK, Mateja, SKRIBE-DIMEC, Darja. Se bo naš mlinček še vrtel? : priporočila za skupinsko delo : razlaga k stenski sliki. Naravosl. solnica, jesen 2008, letn. 13, št. 1, str. 34-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 7613257]

2. SKRIBE-DIMEC, Darja, ČONČ, Vera, NOVOSELEC, Peter. E-učenje v vsako učilnico. Naravosl. solnica, zima 2009, letn. 13, št. 2, str. 28-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 7758665]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Pojmovanja študentov o motivaciji pri pouku naravoslovja = Students' conceptions about motivation in primary science education. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 31. [COBISS.SI-ID 7657033]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. Luna : kviz. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 37. [COBISS.SI-ID 7441993]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. SKRIBE-DIMEC, Darja, VRŠČAJ, Dušan, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vedež e-gradivo za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole. Ljubljana: DZS, 2008. http://vedez.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=1419. [COBISS.SI-ID 7772745]

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. DERMOL-HVALA, Hedvika, GOLOB, Nika, JAMŠEK, Dušan, JAVRH, Petra, SKRIBE-DIMEC, Darja. Analiza in spodbujanje vključevanja vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj v osnovne šole : (2006-2008) : ciljni raziskovalni projekt : zaključno poročilo. Ljubljana: Zavod Sv. Ignacija, Raziskovalni inštitut 2020, 2008. 145 f., [8] f. pril., ilustr. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0239_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 7771977]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan založba, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

8. Pedagoška obzorja. Skribe-Dimec, Darja (urednik 1991-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Komentor pri magistrskih delih

9. PREMIK BANIČ, Andrea. Stanje in perspektive šolskega izobraževanja o rjavem medvedu v Sloveniji : magistrsko delo = Situation and perspectives in school education about brown bear in Slovenia : master of science thesis. Ljubljana: [A. Premik Banič], 2008. XV, 150 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1915471]

 

 

 

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Comprehension of happiness in the period from middle childhood to the early adolescence. V: BRDAR, Ingrid (ur.). Book of abstracts. Rijeka: Faculty of Art and Sciences, 2008, str. 363. [COBISS.SI-ID 7486281]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Izbrane teme pri vajah iz razvojne psihologije : študijsko gradivo. Zv. 2. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 23 str. [COBISS.SI-ID 7641929]

 

2.08 Doktorska disertacija

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Razvoj strukture osebnosti pri mladostnikih in njena vloga pri napovedi učnih dosežkov : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Smrtnik Vitulić], 2008. 223 f., tabele. [COBISS.SI-ID 240729856]

 

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FLISEK, Mojmir, ŠTEMBERGER, Vesna. Etična kakovost kot resnična in smiselno prilagojena športna tehnologija v predšolskem obdobju in prvem triletju osnovne šole. Šport (Ljublj.), 2008, letn. 56, št. 1-2, pril., str. 12-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7430985]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŠTEMBERGER, Vesna. Medpredmetno povezovanje in športna vzgoja. Didakta, december 2008, letn. 18/19, str. 39-44. [COBISS.SI-ID 7679817]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KRAPEŽ, Vita, ŠTEMBERGER, Vesna. Eating disorders and obesity in relation to sport among pupils of second cycle of primary school. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 245-250, ilustr. [COBISS.SI-ID 7568457]

4. KNJAZ, Damir, FOSNAES, Ola, ŠTEMBERGER, Vesna, RUPČIĆ, Tomislav, TOMANEK, Lubor. Habitual physical activity of elementary school teachers. V: MILANOVIĆ, Dragan (ur.), PROT, Franjo (ur.). 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, Croatia, September 10-14, 2008. Proceedings book. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2008, str. 166-168. [COBISS.SI-ID 7582537]

5. SWALGIN, Kenneth Lee, KNJAZ, Damir, FOSNAES, Ola, MATKOVIĆ, Bojan, ŠTEMBERGER, Vesna. Habitual physical activity for basketball coaches in Croatia, Norway, Slovenia, and the United States. V: MILANOVIĆ, Dragan (ur.), PROT, Franjo (ur.). 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, Croatia, September 10-14, 2008. Proceedings book. Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 2008, str. 205-208. [COBISS.SI-ID 7582793]

6. ŠTEMBERGER, Vesna. Razredni učitelj in vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 139-145. [COBISS.SI-ID 7586633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. KRAPEŽ, Vita, ŠTEMBERGER, Vesna. Eating disorders and obesity in relation to sport among pupils of second cycle of primary school = Motnje hranjenja in prekomerna telesna teža v povezavi s športom med učenci drugega triletja. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 70. [COBISS.SI-ID 7564361]

8. ŠTEMBERGER, Vesna, KRPAČ, Franc. Children's fear by physical education. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 81-82. [COBISS.SI-ID 7646025]

9. KRPAČ, Franc, ŠTEMBERGER, Vesna. Relation between foot length and flat feet. V: STARC, Gregor (ur.), KOVAČ, Marjeta (ur.), BIZJAK, Katarina (ur.). The heart of Europe : book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Sport, 2008, str. 103-104. [COBISS.SI-ID 7646281]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. DOLENC, Petra, KUPEC, Lucija, MATEJEK, Črtomir, PIŠOT, Rado, PLANINŠEC, Jurij, ŠETINA, Tina, ŠIMUNIČ, Boštjan, ŠTEMBERGER, Vesna, VIDEMŠEK, Mateja, VOLMUT, Tadeja, ŽNIDARŠIČ, Mitja. Otrok med vplivi sodobnega življenjskega sloga : gibalne sposobnosti, telesne značilnosti in zdravstveni status slovenskih otrok : končno poročilo. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, 2008. 122 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1554899]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov = The physical education related to the qualitative education : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008. 159 str. ISBN 978-961-253-029-7. [COBISS.SI-ID 241040128]

12. ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja = The physical education related to the qualitative education : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-253-031-0. Sistemske zahteve: CD ROM enota, Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 241060864]

 

Pisec recenzij

13. NOVAK, Doljana, KOVAČ, Marjeta, ČUK, Ivan. Gimnastična abeceda. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2008. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-63-3. [COBISS.SI-ID 240214272]

 

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAZPET, Nada, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Experimental demonstration of longitudinal magnification. Phys. Educ., January 2009, vol. 44, no. 1, str. 84-90, ilustr. [COBISS.SI-ID 7751753]

 

1.04 Strokovni članek

2. ROVŠEK, Barbara, SUSMAN, Katarina. Sončna ura v ekvatorski ravnini. Fiz. šoli, december 2008, letn. 14, št. 2, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 7723593]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, RAZPET, Nada, ČEPIČ, Mojca. Modeling the water transport in tall trees. V: JURDANA-ŠEPIĆ, Rajka (ur.). Frontiers of physics education : selected contributions. Rijeka: Zlatni rez, 2008, str. 306-312, ilustr. [COBISS.SI-ID 7550281]

4. SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, RENEMA, Jelmer, HERBSCHLEB, Kees, DREVENŠEK OLENIK, Irena, VOETMANN, Celia. Physics shows in Europe. V: GIREP - EPEC Conference 2007, Rijeka, August 2008. Frontiers of physics education. Rijeka: Zlatni rez, 2008, 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7554633]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Evrodifuzija. V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 80-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 7586121]

6. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Plavam, plavaš, plava ali pa tudi ne .... V: KAVČIČ, Ida (ur.), ŠABEC, Peter (ur.). Sodobni pouk skozi cilje trajnostne vzgoje. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 2008, str. 159-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 7587145]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. It seems easy to float, but is it really?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 62-63. [COBISS.SI-ID 7516745]

8. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina, ČEPIČ, Mojca. Does conceptual understanding of density increase with the level of education?. V: Physics curriculum design, development and validation : program and abstracts. Cyprus: University, 2008, str. 63-64. [COBISS.SI-ID 7517001]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

9. SUSMAN, Katarina, BAJC, Jure, RENEMA, Jelmer, DREVENŠEK OLENIK, Irena, VOETMANN, Celia. Spread of show physics in Europe. Europhys. news, 2008, vol. 39, no. 1, str. 8-9, ilustr. http://www.europhysicsnews.org/external_data/2008/01/Whole_issue.pdf. [COBISS.SI-ID 7364681]

 

                                                                                                                                 TONKA TACOL [13905]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GERŠAK, Vesna, TACOL, Tonka. Ustvarjalni gib pri izvedbi likovnih nalog v učnem procesu likovne vzgoje = Creative movement as a method for teaching art lessons. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 17. [COBISS.SI-ID 7650377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Likovna vzgoja. Tacol, Antonija (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

3. PODOBNIK, Uršula. Individualizacija in ustvarjalne razsežnosti pouka likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Podobnik], 2008. 342 str., XXXIX, ilustr., preglednice. http://www.dlib.si/documents/visokosolska_dela/visokosolska_dela/pdf/URN_NBN_SI_doc-0RD96ORI.pdf. [COBISS.SI-ID 7343689]

4. FLAJŠMAN, Božidar. Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. J. Flajšman], 2008. 235 str., [26] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 7699529]

 

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. TANCIG, Simona. Razvoj empatije, teorije uma in metareprezentacije : interdisciplinarni pogledi. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, 13.-17. oktober 2008 : zvezek A : volume A, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2008, str. 353-357. [COBISS.SI-ID 7576905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TANCIG, Simona, KORDEŠ, Urban. Approaches to interdisciplinary collaborative research. V: Abstracts and curriculum vitaes of the presentators. Ljubljana: University, 2008, 1 str. [COBISS.SI-ID 7299657]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. MAGAJNA, Lidija, PEČJAK, Sonja, PEKLAJ, Cirila, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, BREGAR-GOLOBIČ, Ksenija, KAVKLER, Marija, TANCIG, Simona. Učne težave v osnovni šoli : problemi, perspektive, priporočila. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-234-662-1. [COBISS.SI-ID 239238400]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri specialističnih delih

4. PORENTA-LISICA, Barbara. Ustvarjanje zgodbe v procesu pomoči z umetnostjo : specialistično delo. Ljubljana: [B. Porenta-Lisica], 2008. 212 str., [38] str. pril., barv. ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7666761]

 

Konzultant

5. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, NAGODE, Andreja (ur.). Programske smernice, Svetovalna služba v osnovni šoli. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 30 str. ISBN 978-961-234-654-6. [COBISS.SI-ID 238883072]

6. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Programske smernice, Svetovalna služba v vrtcu. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 28 str. ISBN 978-961-234-653-9. [COBISS.SI-ID 238882816]

 

Pisec recenzij

7. Predmetni izpitni katalog za maturo. Psihologija. Tancig, Simona (pisec recenzij 2002-). Ljubljana: Republiški izpitni center, 1993-. ISSN 1318-4105. [COBISS.SI-ID 35830016]

 

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ALEXANDROU, Evros. Primerjava različnih prostorov tradicionalne arhitekture. AR, Arhit. razisk. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2008, št. 2, str. 72-77, ilustr. [COBISS.SI-ID 7767625]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovno izražanje v osnovni šoli = Visual art education in elementary school. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 14. [COBISS.SI-ID 7650121]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kulturna vzgoja : od ustvarjalnosti do vseživljenjskega učenja. V: POŽAR MATIJAŠIČ, Nada (ur.), BUCIK, Nataša (ur.). Kultura in umetnost v izobraževanju - popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 99-109. [COBISS.SI-ID 7597641]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Kulturna industrija in likovna vzgoja : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, december 2008/januar 2009, letn. 9/10, št. 45-46, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 7715913]

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Zakaj sploh potrebujemo učni načrt za likovno vzgojo? : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, avgust/september 2008, letn. 9, št. 41-42, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 7590217]

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Svoboda, odprtost in negovanje pravice do ustvarjalnega dela : uvodnik = Dear readers! : editorial. Likov. vzgoja, oktober/november 2008, letn. 9, št. 43-44, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 7712329]

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Po Fabianijevih poteh : doživljanje arhitekturnega prostora in ustvarjalno likovno izražanje = Seguendo i sentieri di Max Fabiani : sentire l'ambiente architettonico ed esprimersi creativamante tramite l'arte. V: Po Fabianijevih poteh. Koper: Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2008, str. 3-6. [COBISS.SI-ID 7583817]

 

1.22 Intervju

8. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Z umetnostjo je življenje lepše. Hiša znanja, marec 2009, letn. 3, št. 3, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 7767369]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

9. GORJUP, Tomaž, MRŠNIK, Ivo, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. 23. viški likovni salon, 12. viški likovni salonček : razstava v Osnovni šoli Vič od 06. do 12. maja 2008. Ljubljana: Osnovna šola Vič, 2008. [COBISS.SI-ID 7401033]

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, URBANČ, Primož. Potovanje v deželo plašnih : vizualno glasbena predstava : dvorana dijaškega doma Tabor, 18. 6. 2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 7457353]

11. BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, GORJUP, Tomaž, JESIH, Boris, HUZJAN, Zdenko, KOVAČIČ, Bojan, MAKŠE, Roman, SELAN, Jurij, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Teden univerze : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Galerija Pef, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 3. 12. 2008 - 4. 1. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. [COBISS.SI-ID 7652681]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Latin America shaping its individual identity through culture : [predavanja v okviru] Utrecht Network International Summer School - under Deconstruction: How American are the Americas, Erasmus program, University of Graz, 17th - 24th July, 2008. Graz, 2008. [COBISS.SI-ID 7532105]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Vrednost povratne informacije za učenje in poučevanje v Hiši znanja : predavanje na Mednarodnem strokovnem posvetu o ocenjevanju znanja, Celje, 11. mar. 2009. Celje, 2009. [COBISS.SI-ID 7767881]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, JESIH, Boris, GORJUP, Tomaž, BRATUŠA, Mirko, FRELIH, Črtomir, MAKŠE, Roman. Inovativnost pri pouku likovne vzgoje. Kranj, 2008: Šola za ravnatelje. [COBISS.SI-ID 7522121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Likovna vzgoja. Tomšič-Čerkez, Beatriz G. (glavni urednik 2001-). Ljubljana: Debora, 1997-. ISSN 1408-4090. [COBISS.SI-ID 69574656]

 

Mentor - drugo

16. Igre prostorov v prostoru : razstava maket arhitekturnih objektov študentov 3. letnika LP, galerija Pef, Ljubljana, 7. jan. - 15. jan. 2009. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2009. [COBISS.SI-ID 7699785]

 

Prevajalec

17. ORMEZZANO, Graciela. Gvarani Indijanci in estetska edukacija v misijonu Sv. nadangel Mihael. Likov. vzgoja, december 2008/januar 2009, letn. 9/10, št. 45-46, str. 10-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7716425]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada. Factors determing children's decision-making in Slovene pre-schools. Odgojne znan., 2008, vol. 10, no. 2 (16), str. 23-38. [COBISS.SI-ID 7690313]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. TURNŠEK, Nada. Demokratska gledišna orijentacija odgajateljica u slovenskim vrtićima i njezini čimbenici. Napredak, 2008, letn. 149, št. 1, str. 70-88. [COBISS.SI-ID 7414857]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. TURNŠEK, Nada. Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-253-010-5. [COBISS.SI-ID 237066752]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. TURNŠEK, Nada. Cultural modernisation and post-modernisation, Intercultural education in Slovenia : [predavanji na] University of Oulu, 20. - 25. apr. 2008. Oulu, 2008. [COBISS.SI-ID 7764809]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. TURNŠEK, Nada. Children as citizens, here and now : [referat na] Pestalozzi: citizenship education in early childhood, Bled, 10. nov. 2008. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 7689289]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. TURNŠEK, Nada. Otrok državljan - tukaj in zdaj : plenarno predavanje na VI. posvetu za ravnateljice in ravnatelje vrtcev, Bled, 18. junij 2008. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 7499849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri magistrskih delih

7. PIŠOT, Saša. Sociološka analiza fenomena "protektivnega" otroštva : (primer vzgojnih imperativov staršev predšolskih otrok) : magistrsko delo. Koper: [S. Pišot], 2008. 138 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 512360064]

 

Pisec recenzij

8. GRGINIČ, Marija, SAKSIDA, Igor (ur.). Vsak po svoji poti do pismenosti : priročnik za vzgojitelje in starše predšolskih otrok. Mengeš: Izolit, 2008. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6625-07-4. [COBISS.SI-ID 237843968]

 

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. UMEK, Maja. Janko in Metka kot geografa = Hansel and Gretel as geographers. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.). Mednarodni znanstveni sestanek Umetnost in kurikul, Koper, 28. november 2008. Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 28. [COBISS.SI-ID 7650633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. UMEK, Maja, CIMEŠA, Dajana. Ali učbeniki za družbo spodbujajo sodoben pouk. V: MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), COTIČ, Mara (ur.), CENCIČ, Majda (ur.). Sodobne strategije učenja in poučevanja. Koper: Pedagoška fakulteta, 2008, str. 225-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 7649353]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. UMEK, Maja. S preverjanjem znanja do naravoslovne pismenosti : avtorica: Darja Skribe-Dimec, DZS, 2007, 187 strani. Naravosl. solnica, zima 2008, letn. 12, št. 2, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 7333961]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga, LAH, Urška (ur.). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole : učbenik, prilagojen za slabovidne učence. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2008. 2 zv. (106; 88 str.), ilustr. ISBN 978-961-6590-09-9. [COBISS.SI-ID 236410880]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. FRIGELJ, Jožica. Ocenjevanje predstavitve učne teme s plakatom : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Frigelj], 2008. 139 str., [25] str. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7328841]

 

 

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, VALENČIČ ZULJAN, Milena, ČUK, Ivan, LESAR, Irena. Should assessment reflect only pupils' knowledge?. Educ. stud., 2008, letn. 34, št. 2, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 7386185]

2. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Action research in schools - an important factor in teachers' professional development. Educ. stud., 2009, letn. 35, št. 1, str. 53-63. [COBISS.SI-ID 7757897]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. How mentors, principals, and novice teachers view the role of a mentor. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 3-4, str. 134-145. [COBISS.SI-ID 7748937]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. KREK, Janez, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Patriotizam, univerzalnost i partikularnost : neka od temeljnih pitanja odgoja i obrazovanja u javnoj školi. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-, zv. 1, str. 171-181. [COBISS.SI-ID 7647561]

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KALIN, Jana. Značenje kvalitetnog poučavanja s gledišta učiteljevih kompetencija u društvu znanja. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-, zv. 1, str. 399-409. [COBISS.SI-ID 37991010]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KALIN, Jana, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pomen učne individualizacije in diferenciacije pri zagotavljanju motiviranosti učencev = The importance of individualized and differentiated teaching for ensuring pupils' motivation. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 22. [COBISS.SI-ID 7654729]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Teacher's competence in leading the class : between theoretical findings and practical challenges. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KAHN, Richard (ur.), KOŽUH, Boris (ur.), KINGTON, Alison (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). The role of theory and research in educational practice. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2008, str. 177-189. [COBISS.SI-ID 38574178]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Subjektivne teorije - cjeloživotno učenje učitelja. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo, 2008. 191 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-953-95074-3-3. [COBISS.SI-ID 7546185]

9. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Učitelj na putu profesionalnog razvoja od početnika do eksperta, (Biblioteka Istraživačke studije, 35). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2008. 159 str., ilustr. ISBN 978-86-7372-087-6. [COBISS.SI-ID 230789639]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Izbrana poglavja iz didaktike za učitelje baleta. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 54 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7361353]

11. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7360585]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

12. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Evalvacija učne individualizacije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju : projekt Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje: Evropski socialni sklad, 2008. 92 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7620169]

13. PEKLAJ, Cirila, KALIN, Jana, PEČJAK, Sonja, PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita, VALENČIČ ZULJAN, Milena, KOŠIR, Katja. Izobraževanje učiteljev za nove kompetence za družbo znanja ter vloga teh kompetenc pri uresničevanju vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli : zaključno poročilo. Ljubljana: Filozofska fakulteta: Pedagoška fakulteta, 2008. http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/crp/2008/crp_V5_0229_porocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 37794914]

14. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. AS. Andragoška spoznanja. Valenčič-Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1995-. ISSN 1318-5160. [COBISS.SI-ID 45586176]

16. Pedagoška obzorja. Valenčič Zuljan, Milena (urednik 2001-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Pisec recenzij

17. VOGRINC, Janez. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 228 str. ISBN 978-961-253-012-9. [COBISS.SI-ID 238750976]

18. GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, LIČEN, Nives. Poglavja iz andragogike. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2008. 143 str. ISBN 978-961-237-234-7. [COBISS.SI-ID 238592256]

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. VEC, Tomaž, RUPNIK VEC, Tanja. Pomen in funkcija komunikacije med in z mladostniki : zakaj sporočila odraslih izgubljajo vpliv na mladostnika?. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), ŠETINA ČOŽ, Martina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede; Kranj [i. e. Celje]: Skupnost dijaških domov Slovenije; Ljubljana: Zavod R Slovenije za šolstvo in šport: Društvo vzgojiteljev Slovenije; Tainan: Department of Education, National University, 2008, 9 str. [COBISS.SI-ID 7412297]

2. RUPNIK VEC, Tanja, VEC, Tomaž. Supervizija strokovnih delavcev v vzgoji - intenzivna metoda profesionalne rasti vzgojiteljev. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), ŠETINA ČOŽ, Martina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede; Kranj [i. e. Celje]: Skupnost dijaških domov Slovenije; Ljubljana: Zavod R Slovenije za šolstvo in šport: Društvo vzgojiteljev Slovenije; Tainan: Department of Education, National University, 2008, 12 str. [COBISS.SI-ID 7412041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RUPNIK VEC, Tanja, VEC, Tomaž. Supervizija strokovnih delavcev v vzgoji - intenzivna metoda profesionalne rasti vzgojiteljev = Supervision of skilled employees in education - intense methodology of professional self grow of teachers. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), ŠETINA ČOŽ, Martina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 : zbornik povzetkov : abstract book. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede; Celje: Skupnost dijaških domov Slovenije; Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; Tainan: Department of Education, National University, 2008, str. 32. [COBISS.SI-ID 7391561]

4. VEC, Tomaž, RUPNIK VEC, Tanja. Pomen in funkcija komunikacije med in z mladostniki : zakaj sporočila odraslih izgubljajo vpliv na mladostnika? = Communication between adolescents, its meaning and function : why elders messages are not effective on adolescents?. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), ČERNETIČ, Metod (ur.), ŠETINA ČOŽ, Martina (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi - 2008 : zbornik povzetkov : abstract book. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede; Celje: Skupnost dijaških domov Slovenije; Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport; Tainan: Department of Education, National University, 2008, str. 33. [COBISS.SI-ID 7391817]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. VEC, Tomaž. Komunikacija: sredstvo za doseganje ciljev ali cilj socialno pedagoškega dela?. V: GROBELŠEK, Andreja (ur.). Socialnopedagoška stroka : prepoznavnost, izzivi sodobnosti : zbornik prispevkov 4. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 16.-18. oktober 2008. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2008, str. 82. [COBISS.SI-ID 7738441]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. RUPNIK VEC, Tanja, VEC, Tomaž. Supervision of professional staff in education - intensive method of professional growth of tutors. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), MAJER, Tom (ur.), CANKAR, Franc (ur.), CHIANG, Tien-Hui (ur.), PURKAT, Nataša (ur.). Cross education dialogue : selected topics. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo; v Tainanu: Univerza, Oddelek za pedagogiko; v Mariboru: Univerza, Fakulteta za organizacijske vede = Ljubljana: The National Education Institute of Slovenia; Tainan: National University, Department of Education; Maribor: University, Faculty for Organizational Sciences, 2008, str. 118-131. [COBISS.SI-ID 7391049]

7. VEC, Tomaž, RUPNIK VEC, Tanja. The meaning and function of communication among and with adolescents : why do adults' messages lose their impact on an adolescent?. V: DEČMAN DOBRNJIČ, Olga (ur.), MAJER, Tom (ur.), CANKAR, Franc (ur.), CHIANG, Tien-Hui (ur.), PURKAT, Nataša (ur.). Cross education dialogue : selected topics. 1. natis. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo; v Tainanu: Univerza, Oddelek za pedagogiko; v Mariboru: Univerza, Fakulteta za organizacijske vede = Ljubljana: The National Education Institute of Slovenia; Tainan: National University, Department of Education; Maribor: University, Faculty for Organizational Sciences, 2008, str. 132-143. [COBISS.SI-ID 7391305]

8. VEC, Tomaž. Skupine in skupinska dinamika. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 143-164. [COBISS.SI-ID 7338825]

9. VEC, Tomaž. Partnerstvo med šolo in starši - enoznačni cilj in različnost poti. V: CANKAR, Franc, DEUTSCH, Tomi. Šola kot stičišče partnerjev : sodelovanje šole, družine in lokalnega okolja pri vzgoji in izobraževanju otrok. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2009, str. 63-82. [COBISS.SI-ID 7754313]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec recenzij

10. Psihološka obzorja. Vec, Tomaž (pisec recenzij 2008). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 1992-. ISSN 1318-1874. http://psy.ff.uni-lj.si/iGuests/Obzorja/default.html. [COBISS.SI-ID 3084808]

 

URBAN VEHOVAR [14832]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, VEHOVAR, Urban, ŽORGA, Sonja, PENEZIĆ, Zvjezdan, NEKIĆ, Marina. Nekateri prediktorji življenjskih ciljev v Sloveniji in na Hrvaškem. Psihol. obz. (Ljubl.), 2008, letn. 17, št. 1, str. 73-90. [COBISS.SI-ID 7400009]

2. PENEZIĆ, Zvjezdan, LACKOVIĆ-GRGIN, Katica, TUCAK, Ivana, NEKIĆ, Marina, ŽORGA, Sonja, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, VEHOVAR, Urban. Predictors of generative action among adults in two transitional countries. Soc. indic. res., 2008, vol. 87, no. 2, str. 237-248. [COBISS.SI-ID 7505993]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

3. VEHOVAR, Urban. Ob brutalni aretaciji Boštjana Penka. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 3. jul. 2008, letn. 64, št. 152, str. 8, portret. [COBISS.SI-ID 7477577]

 

1.22 Intervju

4. VEHOVAR, Urban. Vladavina kriminala. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 7. jun. 2008, letn. 64, št. 131, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 7446345]

5. VEHOVAR, Urban. Stranke - skrpucala brez vsebine. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 18. sep. 2008, letn. 64, št. 217, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7536457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. MACUR, Mirna, MAKAROVIČ, Matej, RONČEVIĆ, Borut, VEHOVAR, Urban, ZOREC, Klavdija. Družbeni stroški igralništva v Sloveniji. Nova Gorica: Fakulteta za uporabne družbene študije, 2008. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6718-01-1. [COBISS.SI-ID 237395968]

 

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Kriteriji ugotavljanja kakovosti znanstvenih spoznanj - pozitivistični pristop. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 1, str. 101-117. [COBISS.SI-ID 7581513]

2. VOGRINC, Janez. Pomen triangulacije za zagotavljanje kakovosti znanstvenih spoznanj kvalitativnega raziskovanja = The importance of triangulation for ensuring the quality of scientific findings of the qualitative research. Sodob. pedagog., 2008, letn. 59, št. 5, str. 108-122. [COBISS.SI-ID 7723081]

3. VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Action research in schools - an important factor in teachers' professional development. Educ. stud., 2009, letn. 35, št. 1, str. 53-63. [COBISS.SI-ID 7757897]

4. DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez, GLAŽAR, Saša A. Assessing 16-year-old students' understanding of aqueous solution at submicroscopic level. Research in science education. [Online ed.], 2009, vol. 39, issue 2, str. 157-179, ilustr. http://springerlink.metapress.com/content/qu307t5043313443/fulltext.pdf. [COBISS.SI-ID 7750985]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. How mentors, principals, and novice teachers view the role of a mentor. Pedagoš. obz., 2008, letn. 23, št. 3-4, str. 134-145. [COBISS.SI-ID 7748937]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KREK, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Research - the bridge between faculty and schools. V: Partnership and research in teacher education for innovation and creativity : conference proceedings. Ljubljana: European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, 2008, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 7448649]

7. KREK, Janez, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Patriotizam, univerzalnost i partikularnost : neka od temeljnih pitanja odgoja i obrazovanja u javnoj školi. V: CINDRIĆ, Mijo (ur.), DOMOVIĆ, Vlatka (ur.), MATIJEVIĆ, Milan (ur.). Pedagogy and the knowledge society : collected papers of 2nd Scientific Research Symposium Pedagogy and the Knowledge Society, Zadar, Croatia, November 13 and 14, 2008 [within] 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research, November 13-15, 2008. Zagreb: Učiteljski fakultet, 2008-, zv. 1, str. 171-181. [COBISS.SI-ID 7647561]

8. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner. V: Teacher Education in Europe : mapping the landscape and looking the future : proceedings. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: European Social Fund, 2008, 17 str. [COBISS.SI-ID 7357769]

9. KREK, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, VOGRINC, Janez. Tudi za opisno ocenjevanje naj veljata načeli transparentnosti in pravičnosti ocene. V: VIDMAR, Tadej (ur.). Vrednotenje in ocenjevanje v vzgoji in izobraževanju, (Sodobna pedagogika, letn. 59(125)). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2008, 2008, letn. 59, posebna izd., str. 48-65. [COBISS.SI-ID 36531810]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. KALIN, Jana, VOGRINC, Janez, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pomen učne individualizacije in diferenciacije pri zagotavljanju motiviranosti učencev = The importance of individualized and differentiated teaching for ensuring pupils' motivation. V: COTIČ, Mara (ur.), FELDA, Darjo (ur.), RAZPET, Nada (ur.). Izvlečki. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facolta di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2008, str. 22. [COBISS.SI-ID 7654729]

11. KOVAČ ŠEBART, Mojca, HOČEVAR, Andreja, VOGRINC, Janez. Znanje o drogah : stališča učencev, dijakov, učiteljev in ravnateljev. V: HOČEVAR, Andreja (ur.). Pedagoško-andragoški dnevi 2008 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, 2008, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 36236898]

12. JURIŠEVIČ, Mojca, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, VOGRINC, Janez. Intrinsic motivation for learning science through educational vertical in Slovenia. V: Enabling human potential : the centrality of self and identity : book of abstracts. [Dubai]: Global Self Enhancement and Learning Facilitation Center, 2009, str. 99. [COBISS.SI-ID 7720777]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. VOGRINC, Janez, KOVAČ ŠEBART, Mojca, KOZŁOWSKA, Anna. Nauczyciel badacz : doskonalenie kompetencji refleksyjnega praktyka. V: SITARSKA, Barbara (ur.), DROBA, Ryszard (ur.), JANKOWSKI, Kazimierz (ur.). Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jakość kształcenia w szkole wyższej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008, str. 179-189. [COBISS.SI-ID 37459042]

14. MAŽGON, Jasna, VOGRINC, Janez. Development of combined research models. V: KOŽUH, Boris (ur.), KAHN, Richard (ur.), KOZŁOWSKA, Anna (ur.). The practical science of society. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2008, str. 131-139. [COBISS.SI-ID 38571362]

15. VOGRINC, Janez, MAŽGON, Jasna. Toward a more effective connection between research and practice. V: KOZŁOWSKA, Anna (ur.), KAHN, Richard (ur.), KOŽUH, Boris (ur.), KINGTON, Alison (ur.), MAŽGON, Jasna (ur.). The role of theory and research in educational practice. Grand Forks: College of education and human development, University of North Dakota, 2008, str. 135-143. [COBISS.SI-ID 38573666]

16. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Quality assurance, action research and a concept of a reflective practitioner. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions, (Monographs on Journal of research in teacher education). Umea: Faculty of Teacher Education; Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, 2008, str. 225-244. [COBISS.SI-ID 7506505]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

17. TRNAVČEVIČ, Anita, VOGRINC, Janez, SNOJ, Boris, LOGAJ, Vinko, VOGRINC, Roman, KODRIČ, Borut. Evalvacija zadovoljstva s šolo : metodološki in vsebinski izzivi. Kranj: Šola za ravnatelje, 2008. 95 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6637-13-8. [COBISS.SI-ID 240670720]

18. VOGRINC, Janez. Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 228 str. ISBN 978-961-253-012-9. [COBISS.SI-ID 238750976]

 

2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo

19. KOŽUH, Boris, VOGRINC, Janez. Obdelava podatkov. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-237-277-4. [COBISS.SI-ID 243885056]

 

2.05 Drugo učno gradivo

20. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez. Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7365705]

21. VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 7360585]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

22. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Evalvacija učne individualizacije v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju : projekt Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje: Evropski socialni sklad, 2008. 92 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7620169]

23. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., RAZDEVŠEK-PUČKO, Cveta, VALENČIČ ZULJAN, Milena, VOGRINC, Janez. Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 181 f., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 7522633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

 

Pisec recenzij

25. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Subjektivne teorije - cjeloživotno učenje učitelja. Rijeka: Hrvatsko futurološko društvo, 2008. 191 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-953-95074-3-3. [COBISS.SI-ID 7546185]

26. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Učitelj na putu profesionalnog razvoja od početnika do eksperta, (Biblioteka Istraživačke studije, 35). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2008. 159 str., ilustr. ISBN 978-86-7372-087-6. [COBISS.SI-ID 230789639]

 

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. VUTE, Rajko. Ocenjevanje uspešnosti integrativne športne igre : primer sedeče odbojke. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 508-515, ilustr. [COBISS.SI-ID 7567945]

2. VUTE, Rajko. Uporabnost sistema desetih točk v Halliwickovem konceptu učenja plavanja. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008, str. 516-523, ilustr. [COBISS.SI-ID 7568201]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. VUTE, Rajko. Ocenjevanje uspešnosti integrativne športne igre : primer sedeče odbojke = Assessment of success in an integrated sport : sitting volleyball example. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 126. [COBISS.SI-ID 7565129]

4. VUTE, Rajko. Uporabnost sistema desetih točk v Halliwickovem konceptu učenja plavanja = Practical use of the ten point system in Halliwick swimming concept. V: ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008, str. 127. [COBISS.SI-ID 7565385]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. VUTE, Rajko, GOLTNIK URNAUT, Anita. Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook. Ljubljana: Faculty of Education, 2008. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-253-005-1. [COBISS.SI-ID 237200384]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

6. FILIPČIČ, Tjaša. Igralne značilnosti gibalno oviranih v tenisu na vozičku in njihov vpliv na uspešnost igranja : doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Filipčič], 2008. 204 f., ilustr., tabele. http://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22066530FilipcicTjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 237190912]

 

Pisec recenzij

7. ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna/špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja : zbornik povzetkov/ priloga CD-zbornik prispevkov = The physical education related to the qualitative education : =book of abstracts/ enclosed CD-proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper: =University of Primorska, Faculty of Education Koper; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: =University of Ljubljana, Faculty of Education, 2008. 159 str. ISBN 978-961-253-029-7. [COBISS.SI-ID 241040128]

8. ŠTEMBERGER, Vesna (ur.), PIŠOT, Rado (ur.), RUPRET, Kristina (ur.). Gibalna, špo[r]tna vzgoja v luči kakovostnega izobraževanja = The physical education related to the qualitative education : zbornik prispevkov = proceedings. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Znanstveno raziskovalno središče; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2008. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-253-031-0. Sistemske zahteve: CD ROM enota, Acrobat Reader. [COBISS.SI-ID 241060864]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. ZADNIKAR, Darij. Adorno and post-vanguardism. V: HOLLOWAY, John (ur.). Negativity and revolution : Adorno and political activism. London: Pluto Press, cop. 2009, str. 79-94. [COBISS.SI-ID 7688777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. ZADNIKAR, Darij. Od fantazmagorije k militantnemu raziskovanju. V: KRALJ, Gašper. Izginuli in vrnjeni : pričevanja o uporih v Gvatemali in Latinski Ameriki, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2008, str. 289-300. [COBISS.SI-ID 7664969]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

3. ZADNIKAR, Darij. Toleranca - ignoranca. Kralji ulice, januar - februar 2008, letn. 4, št. 21, str. 19, portret. [COBISS.SI-ID 7404361]

4. ZADNIKAR, Darij. O mleku in vesoljni entropiji. Kralji ulice, maj 2008, letn. 4, št. 24, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7404617]

5. ZADNIKAR, Darij. Vsi na volitve!. Kralji ulice, september 2008, letn. 4, št. 28, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7526473]

6. ZADNIKAR, Darij. Od 11. septembra do borznega zloma. Kralji ulice, november 2008, letn. 4, št. 30, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7593801]

7. ZADNIKAR, Darij. Krisis. Kralji ulice, februar 2009, letn. 5, št. 33, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 7734857]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. GREGORČIČ, Marta, ZADNIKAR, Darij, BREZNIK, Maja, MOČNIK, Rastko, MOZETIČ, Polona, KIRN, Gal, ILC, Blaž, KOMEL, Mirt, BEZNEC, Barbara. Kritična znanost ali kriza znanosti? : ob 35. letnici izhajanja Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, Ljubljana, 19.12.2008. Ljubljana, 2008. [COBISS.SI-ID 30059781]

 

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. On the eutopic dimension of knowledge. Tidskrift för lärarutbildning och forskning, letn. 15, št. 1, str. 13-24. [COBISS.SI-ID 7369033]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ZGAGA, Pavel. The impact of different university bodies on university governance. V: Autonomy, governance and management in higher education in Asia and Europe : first roundtable under the EU-Asia Higher Education Platform, 25/26 November 2008, Hanoi, Vietnam. Hanoi: EU-Aisa Education Platform, 2008, 4 str. [COBISS.SI-ID 7701577]

3. ZGAGA, Pavel. Mobility and the European dimension in teacher education. V: Teacher Education in Europe : mapping the landscape and looking the future : proceedings. Ljubljana: Faculty of Education: Centre for Educational Policy Studies, CEPS: European Social Fund, 2008, 4 str. [COBISS.SI-ID 7358025]

4. ZGAGA, Pavel. Education : between internationalisation and globalisation. V: Un seul monde, une seul école? : les modeles scolaires a l'épreuve de la mondialisation, (Revue internationale d'éducation de Sevres). Sevres: Centre international d'études pédagogiques, Ciep, 2009, 11 str. [COBISS.SI-ID 7766601]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. ZGAGA, Pavel. Slovenya Eski Milli Egitim Bakani. V: ÖZDEMIR, Gültekin (ur.). 80. Yil Uluslararasi Egitim Forumu : Egitim Hakki ve Gelecek Perspektifleri. Ankara: Türk Egitim Dernegi, cop. 2008, str. 178-185. [COBISS.SI-ID 7584841]

6. ZGAGA, Pavel. The Bologna Process and its role for transition countries. V: The internationalization of higher education and higher education reforms. Shanghai: East China Normal University, ECNU, 2008, 14 str. [COBISS.SI-ID 7607881]

7. ZGAGA, Pavel. Reconsidering education for all from a lifelong education perspective. V: KARIP, Emin (ur.). Right to education : policies and perspectives. Ankara: Turkish Education Association, cop. 2008, str. 165-180. [COBISS.SI-ID 7584585]

8. ZGAGA, Pavel. South Eastern Europe, the Bologna Process and teacher education. V: Development of master courses in education. Copenhagen: Danmarks Paedagogiske Universitetsskole, 2009, 14 str. [COBISS.SI-ID 7766857]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

9. ZGAGA, Pavel. Changing paradigms in higher education : some thesis. V: Bologna 2020: unlocking Europe's potential - contributing to a better world : Bologna seminar, 19-20 May 2008, Ghent (Belgium). Ghent: Flemish Community of Belgium and Luxembourg: Ghent University, 2008, 3 str. [COBISS.SI-ID 7422025]

10. ZGAGA, Pavel. Public responsibility for / of higher education. V: Financing higher education and university governance : new challenges in the scope of the Bologna process : conference material. Rogaška Slatina: Friedrich Ebert Stiftung, FES: Slovenian Student Union, Študentska organizacija Slovenije, 2008, 3 str. [COBISS.SI-ID 7701321]

11. ZGAGA, Pavel. Attractiveness of higher education institutions in the EHEA. V: Fostering student mobility: next steps? : involving stakeholders for an improved mobility inside the EHEA : Official Bologna conference, 29-30 May 2008, Brussels (Belgium). Brussels: Universié Libre, 2008, 9 str. [COBISS.SI-ID 7436361]

12. ZGAGA, Pavel. The changing concept of education : reconsidering education, learning and knowledge. V: History of education : education and social justice : presentations - plenary session, 3 str. [COBISS.SI-ID 7569481]

13. ZGAGA, Pavel. Review of TEMPUS structural measures : (2003-06). V: Joint Tempus meeting with representatives from the Ministries of Education of EU member states and partner countries together with National Contact Points and National Tempus Offices : Brussels, 16 - 17 September 2008. Brussels: European Commission: Tempus, 2008, 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7569225]

14. ZGAGA, Pavel. What could be spoiled in higher education?. V: Transparency and governance meeting : ETF 8-9 January 2008. Torino: European Training Foundation, ETF, 2008, 3 str. [COBISS.SI-ID 7299145]

15. ZGAGA, Pavel. Corruption in education - what could we do?. V: Transparency and governance meeting II : ETF, Torino, 25-26 September 2008. Torino: European Training Foundation, ETF, 2008, 4 str. [COBISS.SI-ID 7568969]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

16. ZGAGA, Pavel. Interdisciplinary research in the context of re-conceptualization of university. V: Abstracts and curriculum vitaes of the presentators. Ljubljana: University, 2008, 1 str. [COBISS.SI-ID 7299401]

17. ZGAGA, Pavel. Using the Tuning model for preparing a degree programme - a brief case study. V: Student workload and learning outcomes; key components for (re)designing degree programme. workshop 9, Using the Tuning model for preparing a degree programme. Brussels: [s. n.], 2008, 2 str. [COBISS.SI-ID 7526985]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

18. ZGAGA, Pavel. European higher education area : until and beyond 2010. V: The world universities forum : 31 January - 2 February 2008, Davos. Davos: World Univerities Forum, 2008, str. iv. [COBISS.SI-ID 7329609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

19. ZGAGA, Pavel. Mobility and the European dimension in teacher education. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions, (Monographs on Journal of research in teacher education). Umea: Faculty of Teacher Education; Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, 2008, str. 17-41. [COBISS.SI-ID 7506249]

20. ZGAGA, Pavel. Ambivalentnost v konceptu : med ekonomijo in utopijo. V: JAVRH, Petra (ur.). Vseživljenjsko učenje in strokovno izrazje. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2008, str. 55-65. [COBISS.SI-ID 7687241]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

21. ZGAGA, Pavel. Suženjska disciplina oblikuje suženjski značaj : John Locke: Nekaj misli o vzgoji, Obrazi edukacije, 2007. Delo (Ljubl.), 16. jan. 2008, leto 50, št. 12, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7298121]

22. ZGAGA, Pavel. Recenzija I = Review I. V: Usaglašavanje programa obrazovanja prosvetnih radnika u zemljama zapadnog Balkana. Beograd: Centar za obrazovne politike, 2008, str. 11-23, 11-24. [COBISS.SI-ID 7768905]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

23. HUDSON, Brian, ZGAGA, Pavel. Introduction. V: HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions, (Monographs on Journal of research in teacher education). Umea: Faculty of Teacher Education; Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, 2008, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 7506761]

 

1.22 Intervju

24. ZGAGA, Pavel. Zlom "bolonjske" hrbtenice. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 18. dec. 2008, letn. 64, št. 293, str. 15, portret. [COBISS.SI-ID 7670857]

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

25. ZGAGA, Pavel. Izobraževanje učiteljev pred novimi izzivi. Delo (Ljubl.), 7. apr. 2008, leto 50, št. 80, str. 21, portret. [COBISS.SI-ID 7375945]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

26. ZGAGA, Pavel. Izbrana poglavja iz filozofije : gradiva s predavanj : (dodiplomski študij). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7371849]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

27. ZGAGA, Pavel. Report on a thematic review of Tempus structural measures : a policy brief : final report to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. Ljubljana: Center for Educational Policy Studies, CEPS, 2008. 18 str. [COBISS.SI-ID 7512905]

28. ZGAGA, Pavel. Review of Tempus structural measures : (2003-06) = Analiz proektov po strukturnyim meram Programmyi Tempus : (2003-06 gg.). Brussels: European Commission: Tempus, 2008. 29 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7566409]

29. ZGAGA, Pavel, KOMLJENOVIČ, Janja, MIKLAVIČ, Klemen. Thematic review of Tempus structural measures : a survey report : final report to the Directorate-General for Education and Culture of the European Commission. Ljubljana: Center for Educational Policy Studies, CEPS, 2008. 76 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 7512649]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

30. ZGAGA, Pavel. Europe of Euro vs. Europe of knowledge : [predavanje na] ERNOCRU Colloquium, Katholieke Universiteit Leuven, Centrum voor Onderwijsbeleid en - vernieuwing, 18. dec. 2008. Leuven, 2008. [COBISS.SI-ID 7700553]

31. ZGAGA, Pavel. The European higher education area : until and beyond 2010 : predavanje na University of the Peleponnese, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Educational Policy, Corinth, 9. apr. 2008. Corinth, 2008. [COBISS.SI-ID 7383113]

32. ZGAGA, Pavel. On the "Eutopic" dimension of knowledge : predavanje na University of the Peleponnese, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Educational Policy, Corinth, 11. apr. 2008. Corinth, 2008. [COBISS.SI-ID 7383369]

33. ZGAGA, Pavel. On the public responsibility for the higher education : predavanje na University of the Peleponnese, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Educational Policy, Corinth, 11. apr. 2008. Corinth, 2008. [COBISS.SI-ID 7383625]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

34. ZGAGA, Pavel. A new range of competences to meet new teaching challenges : prispevek na EI/ETUCE Seminar on Teacher Education, Bled, 10. - 11. marec 2008. Bled, 2008. [COBISS.SI-ID 7362377]

35. ERTEPINAR, Aybar, ZGAGA, Pavel, BALCI, Sabahattin. Gelecek için perspektífler : yaşam boyu ögrenme ve herkes için egitim : prispevek na konferenci Right to education and future perspectives, Ankara, 28. - 30. januar 2008. Ankara, 2008. [COBISS.SI-ID 7329865]

36. ZGAGA, Pavel. Tuning educational structures in Europe and beyond : from project to process : [prispevek na] Erasmus Student Network ESN AISBL, 3rd meeting of the South Eastern European Platform of ESN, Fakulteta za družbene vede Univerze v Sarajevu, 11. okt. 2008. Sarajevo, 2008. [COBISS.SI-ID 7570761]

37. ZGAGA, Pavel. Visoko obrazovanje između 1968 i 2008 : prispevek na okrogli mizi "Barikade bez granica - Vrli (novi) svijet", rektorat Univerze v Sarajevu, 8. feb. 2008. Sarajevo, 2008. [COBISS.SI-ID 7336521]

38. ZGAGA, Pavel. Po desetletju uresničevanja bolonjskega procesa : referat na nacionalnem posvetu Visoko šolstvo po letu 2010, Ljubljana, 4. feb. 2009. Ljubljana, 2009. [COBISS.SI-ID 7732041]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

39. ZGAGA, Pavel. The Bologna Process in South Eastern Europe : [vabljeno predavanje na] The Bologna Process in European Context, Priština, 5. - 6. februar 2009. Priština, 2009. [COBISS.SI-ID 7731785]

 

3.25 Druga izvedena dela

40. KODELJA, Zdenko, ZGAGA, Pavel, RIZMAN, Rudi, SVETLIK, Ivan, LUKŠIČ, Igor. Higher Education and Transition : [okrogla miza o aktualnih izzivih na področju visokega šolstva, FDV, Ljubljana, 13.3.2008]. Ljubljana: FDV, 2008. [COBISS.SI-ID 1680727]

41. FIONDA, Julia, TOKOVA, Marketa, FERDINANDE, Hendrik, ZGAGA, Pavel. Trends in degree programme development in higher education 2002 - 2008 and beyond : [okrogla miza] Tuning Dissemination Conference II: Competence-based Learning: the Approach for the Future, Bruselj, 12. jun. 2008. Bruselj, 2008. [COBISS.SI-ID 7449161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

42. HUDSON, Brian (ur.), ZGAGA, Pavel (ur.). Teacher education policy in Europe : a voice of higher education institutions, (Monographs on Journal of research in teacher education). Umea: Faculty of Teacher Education; Ljubljana: Centre for Educational Policy Studies, Faculty of Education, 2008. 412 str., ilustr. ISBN 978-91-7264-600-1. [COBISS.SI-ID 7504457]

43. ZGAGA, Pavel (ur.). Vednost, vrlina, vzgoja : izbor klasičnih besedil pri predmetu Izbrana poglavja iz filozofije : interno študijsko gradivo. 3., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008. 86 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 7290441]

44. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

45. Managing global transitions. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). Koper: Faculty of management, 2003-. ISSN 1581-6311. http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311.htm. [COBISS.SI-ID 123432192]

46. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.com/. [COBISS.SI-ID 122842112]

47. Teorija in praksa. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2004-). Ljubljana: Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. [COBISS.SI-ID 763652]

48. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Komentor pri doktorskih disertacijah

49. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Koncept socialnega kapitala v kontekstu socialnih dimenzij vzgoje in izobraževanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Zrim Martinjak], 2008. 205 str. [COBISS.SI-ID 7695945]

 

Komentor pri magistrskih delih

50. MIKLAVIČ, Klemen. Bolonjski proces - pot v modernizacijo visokega šolstva? : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Miklavič], 2008. 144 f., graf. prikazi. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_miklavic-klemen.pdf. [COBISS.SI-ID 28189533]

51. VRANIČAR, Barbara. Umetna prekinitev nosečnosti kot pravica vsake ženske : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Vraničar], 2008. 104 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 7471177]

 

Pisec recenzij

52. PAVLIN, Samo, SVETLIK, Ivan. Razvoj profesionalnih kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru : elementi in izhodišča. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2008. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-235-328-5. [COBISS.SI-ID 239913984]

 

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZORC-MAVER, Darja. Biographical research of youth unemployment. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 479-490. [COBISS.SI-ID 7684937]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRAJNČAN, Mitja, ZORC-MAVER, Darja, BAJŽELJ, Boštjan. Participation of youth in the process of resocialisation. V: MEŠKO, Gorazd (ur.), SOTLAR, Andrej (ur.), TOMINC, Bernarda (ur.). Social control in contemporary society - practice and research : policing in Central and Eastern Europe : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2008, str. 112-113. [COBISS.SI-ID 7543113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ZORC-MAVER, Darja. Negotovi biografski prehodi mladih. V: KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007, str. 71-78. [COBISS.SI-ID 7337545]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. ZORC-MAVER, Darja, SANDE, Matej. Editorial. Soc. pedagog. (Ljubl.), december 2008, letn. 12, št. 5, str. 455-459. [COBISS.SI-ID 7684425]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. KRAJNČAN, Mitja (ur.), ZORC-MAVER, Darja (ur.), BAJŽELJ, Boštjan (ur.). Socialna pedagogika - med teorijo in prakso. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2008, [i. e.] 2007. 211 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-008-2. [COBISS.SI-ID 236623360]

6. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. IVANČIČ, Anita. Opolnomočenje v vzgojnem zavodu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ivančič], 2008. 180 str., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 7446857]

 

Konzultant

8. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, NAGODE, Andreja (ur.). Programske smernice, Svetovalna služba v osnovni šoli. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 30 str. ISBN 978-961-234-654-6. [COBISS.SI-ID 238883072]

9. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi. Programske smernice, Svetovalna služba v vrtcu. 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. 28 str. ISBN 978-961-234-653-9. [COBISS.SI-ID 238882816]

 

NATAŠA ZRIMŠEK [19513]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, POTOČNIK, Nataša, MEDVED-UDOVIČ, Vida. Medpredmetno povezovanje v 1. razredu - večpredmetni delovni učbenik. Naravosl. solnica, pomlad 2008, letn. 12, št. 3, str. 6-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 7440713]

2. POTOČNIK, Nataša. Individualizirano opismenjevanje. Razred. pouk, maj 2008, letn. 10, št. 1-2, str. 45-49. [COBISS.SI-ID 7440457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (ur.), KOS, Zvonka (ur.), VRČKOVNIK, Renata (ur.). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

DARINKA ŽAGER [16076]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. ŽAGER, Darinka. Opis malih inštrumentov : priročnik za Metodiko glasbene vzgoje s praktikumom : študijsko gradivo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 7760969]

 

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek

1. ŽGAVEC, Mirjam. Za inovativno ustvarjalnost. Delo (Ljubl.), 29. maj 2008, letn. 50, št. 123, str. 15. [COBISS.SI-ID 7425353]

2. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Pismo Odbora ZZUG. Delo (Ljubl.), 6. sep. 2008, leto 50, št. 207, str. 17. [COBISS.SI-ID 7527497]

3. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Odprto pismo Ministrstvu za kulturo RS. Delo (Ljubl.), 10. sep. 2008, leto 50, št. 210, str. 16. [COBISS.SI-ID 7533897]

4. ROJKO, Uroš, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, POMPE, Gregor, DOBOVIŠEK, Jure, ŽGAVEC, Mirjam. Prijateljem v orožju. Delo (Ljubl.), 27. sep. 2008, leto 50, št. 225, str. 31. [COBISS.SI-ID 7544905]

5. ŽGAVEC, Mirjam. Politik je služabnik in novinar gospodar ljudstva. Mag (Ljubl.), 3. sep. 2008, letn. 14, št. 35, str. 96. [COBISS.SI-ID 7521865]

6. ŽGAVEC, Mirjam. Politik je služabnik in novinar gospodar ljudstva (2.). Mag (Ljubl.), 15. okt. 2008, letn. 14, št. 41, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 7571785]

7. ŽGAVEC, Mirjam. Politik je služabnik in novinar gospodar ljudstva. Mag (Ljubl.), 29. okt. 2008, letn. 14, št. 43, str. 80-81. [COBISS.SI-ID 7587913]

 

1.22 Intervju

8. ŽGAVEC, Mirjam, ROJKO, Uroš. Zaščititi umetniško glasbo. Mag (Ljubl.), 3. sep. 2008, letn. 14, št. 35, str. 76-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 7521609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Glasba v šoli. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2002-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-2006. ISSN 1318-735X. [COBISS.SI-ID 54776576]

 

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za obdobje 2008-2009

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. RENER, Roman, ŽOLGAR, Ingrid. Support for inclusion : an automated procedure for the production of tactile maps for blind people with the latest technology. V: RADOVANOVIĆ, Dobrivoje (ur.). U susret inkluziji - dileme u teoriji i praksi. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Izdavački centar (CIDD), 2008, str. 405-417, ilustr. [COBISS.SI-ID 7456841]