COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMAREC 2020

Vsebina
159.9 Psihologija.

1.

CUGMAS, Zlatka
    Večkratna navezanost / [[besedilo], fotografije] Zlatka Cugmas. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 267 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 236-255. - Kazali. - Povzetek. - Financer: ARRS, Programi, P5-0062, SI, Uporabna razvojna psihologija

ISBN 978-961-7038-14-9 : 32,50 EUR

159.922.7:159.942

COBISS.SI-ID 303480064

2.

FRANZ, Marie-Louise von
    Mačka : pravljica o odrešitvi ženskega / Marie-Louise von Franz ; [prevod iz angleškega jezika Marjana Karer]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The cat. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6967-36-5 : 24,50 EUR

159.964:398.2

COBISS.SI-ID 303396864

3.

INSTITUT IPAL (Ljubljana). Akademija (10 ; 2020 ; Ljubljana)
    Dinamika travme in poti njene integracije : zbornik / Deseta Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Matjaž Regovec]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2020 (Ljubljana : Demat). - 233 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorjih pri vseh prispevkih. - Uvod k zborniku 10. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. ali angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-37-2 : 15,00 EUR

159.97(082)

COBISS.SI-ID 303611648

4.

    RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin]. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020- . - Zv. <1-3> : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2020 ([Ljubljana : Birografika Bori). - 335 str. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo . - Povzetek ; Abstract
Zv. 2. - 2020

ISBN 978-961-06-0285-9 (zv.1) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0296-5 (zv. 2)

159.922(082)

COBISS.SI-ID 3032396803 Družbene vede

5.

CRISPIN, Jessa
    Zakaj nisem feministka : feministični manifest / Jessa Crispin ; [prevod Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 103 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 192)

Prevod dela: Why I am not a feminist. - 400 izv.

ISBN 978-961-260-129-4 : 15 EUR

305-055.2:141.72

COBISS.SI-ID 30359756834 Pravo.

6.

FERLINC, Andrej, pravnik
    Motivi za kazniva dejanja / Andrej Ferlinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 543 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 543. - Bibliografija: str. 516-538 in na dnu str.

ISBN 978-961-235-911-9 : 25 EUR

343.23

COBISS.SI-ID 30359270437 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

7.

DAVIS, Barbara Gross.
    Tools for teaching / Barbara Gross Davis. - 2nd ed. - San Francisco (CA) : Jossey-Bass, cop. 2009. - XV, 592 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017178031&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA. - Bibliografija na koncu poglavij. - kazalo. - Vsebina: Getting under way ; Responding to a changing student body ; Discussion strategies ; The large-enrollment course ; Alternatives and supplements to lectures and discussion ; Enhancing students' learning and motivation ; Strengthening students' writing and problem-solving skills ; Testing and grading ; Presentation technologies ; Evaluation to improve teaching ; Teaching outside the classroom ; Finishing up

ISBN 978-0-7879-6567-9 (broš.)

37.091.3:378.6(035)
FRASCATI: 5-300

COBISS.SI-ID 44205154

8.

    IZAZOVI obrazovanja u multikulturalnim sredinama = Educational challenges in multicultural communities / urednice, editors Anđelka Peko i Vesnica Mlinarević ; prijevod, translation Ivana Živić, Ivana Marinić, Ksenija Gal. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet = University of Josip Juraj Strossmayer, Faculty of Teacher Education : Nansen dijalog Centar = Nansen Dialogue Centre, 2009 (Osijek : Gradska tiskara). - 242 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o založniku na nasl. str. - 300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-6965-16-8

37

COBISS.SI-ID 12817737

9.

MEĐUNARODNA znanstvena konferencija Globalne i lokalne perspektive pedagogije (2016 ; Osijek)
    Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije = Conference proceedings book (academic papers) International Scientific Conference Global and local perspectives in pedagogy / erednici Renata Jukić ... [et al.]. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Filozofski fakultet, 2016 (Vinkovci : Zebra). - 438 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Prispevki v hrv., angl., madž. ali srb. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Povzetki v hrv., angl., srb. jeziku

ISBN 978-953-314-091-9

37.013(082)

COBISS.SI-ID 1539111364

10.

    PEDAGOGIJA u akciji : metodološki priručnik / Mirjana Pešić i saradnici. - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, 1998 (Beograd : Beopres). - 181 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagoški priručnici ; 3)

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 86-82019-34-5

37.012(035)

COBISS.SI-ID 62387980

11.

    ŠOLSKE povezave in izmenjave : praktični vodnik / [prevod in priredba je delo Monike Tratnik in Dragice Motik]. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 1999 ([Ljubljana] : Simčič). - 42 str. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 8)

Prevod in priredba dela: Vademecum - school links and exchanges

ISBN 961-6285-07-6 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)

37.014.242

COBISS.SI-ID 103962112

12.

TRATNIK, Monika, 1955-
    Evropska dimenzija v šolah in mednarodno sodelovanje : ideje za šole in vrtce / Monika Tratnik. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 1999 ([Ljubljana] : Simčič). - 35 str. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 9)

ISBN 961-6285-08-4 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)

37.014.24

COBISS.SI-ID 103962624373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

13.

    TALE : Tuscan approach learning for early childhood education and care / edited by Aldo Fortunati ; translations Angela Whitehouse. - Florence : Istituto degli Innocenti, 2015. - 162 str. : ilustr. ; 26 cm

373.2

COBISS.SI-ID 2876247373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

14.

MEĐUNARODNI znanstveni skup Vrjednovanje obrazovnog procesa (1996 ; Osijek)
    Kulturom nastave (p)o učeniku / Anđelka Peko ... [et al.]. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014. - 241 str. : ilustracije, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-6965-38-0

373.3

COBISS.SI-ID 20987400

15.

MLINAREVIĆ, Vesnica
    Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu / Vesnica Mlinarević, Maja Brust Nemet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmajera, Učiteljski fakultet, 2012. - 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 268-288

ISBN 978-953-6965-28-1

373.3

COBISS.SI-ID 8279577373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

16.

DEJAK, Ana, 1993-
    Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri konstruktivističnem načinu poučevanja fizike : diplomsko delo / Ana Dejak. - Ljubljana : [A. Dejak], 2019. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6185/. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan; somentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in fizika

373.3:510.25(043.2)

COBISS.SI-ID 12817993376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

17.

KLADNIK, Tanja, 1992-
    Izkušnje učiteljev osnovnih šol v Sloveniji s prilagojenim programom z izvajanjem didaktično- metodične diferenciacije in individualizacije : magistrsko delo / Tanja Kladnik. - Ljubljana : [T. Kladnik], 2020. - XII, 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6186. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12818249376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

18.

KOSI, Tadeja, 1992-
    Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli : magistrsko delo / Tadeja Kosi. - Ljubljana : [T. Kosi], 2020. - 98 str., [104] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6180. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 70-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje, Dvopredmetni učitelj: Biologija in kemija

376:57(043.2)

COBISS.SI-ID 12811593378 Visoko šolstvo.

19.

CLAEYS-Kulik, Anna-Lena
    Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions : results from the INVITED project / Anna-Lena Claeys-Kulik, Thomas Ekman Jørgensen, Henriette Stöber. - Brussels ; Geneva : European University Association (EUA), 2019. - 50 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf

378

COBISS.SI-ID 12816713

20.

DUBOVICKI, Snježana
    Kreativnost u sveučilišnoj nastavi = Creativity in university teaching: Kreativitat im Hochulunterricht / Snježana Dubovicki. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2016 ([s. l.] : Foto art). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 169-182

ISBN 978-953-6965-53-3

378

COBISS.SI-ID 1536006105

21.

WIEGEROVÁ, Adriana
    The careers of young Czech university teachers : in the field of pedagogy / Adriana Wiegerová. - 1st ed. - Zlín : Tomas Bata University, 2016. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pedagogy)

300 výtisků. - Bibliografija: str. 117-123. - Kazali

ISBN 978-80-7454-631-0

378.011.3-051

COBISS.SI-ID 1281748139 Etnologija.

22.

ČELAN, Štefan
    Kurent - korant : ali veš, kdo si? / Štefan Čelan. - Ljubljana : Beletrina ; Ptuj : Zavod za turizem, 2020. - 129 str. : ilustr. ; 22 str.

2.000 izv. - O avtorju: str. 128-129. - Bibliografija: str. 121-127

ISBN 978-961-284-658-9 (Beletrina) : 20 EUR

391.8(497.4-18):133.4

COBISS.SI-ID 303808256

23.

ŠTULAR, Andrej
    Medved / Andrej Štular ; [priredba Petra Stare, Andrej Štular ; fotografije DK, Andrej Štular]. - Ljubljana : Forum, 2019 (Žirovnica : Medium). - [43] str. : ilustr. ; 18 x 22 cm. - (Zbirka Minimundus ; 18) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Po ruski pripovedki Medved (prevedel France Bevk; objavljeno v Cicibanu XX/4, 1964/1965) --> kolofon. - 700 izv.

ISBN 978-961-7087-02-4 : 9 EUR

398.2(470)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302804992

24.

    TRIJE prašički : angleška ljudska pravljica / v besede odela [in pesmico napisala] Anja Štefan ; v barve prelila Maša Kozjek. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice) (Najlepše pravljice / Mladinska knjiga)

Leto izida v CIP-u 2014. - 2.200 izv.

ISBN 978-86-11-15766-5 : 14,95 EUR

398.2(410.1)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 2768760325 Naravoslovne vede

25.

FRENCH, Jess
    Planet brez odpadkov / Jess French ; [prevedla Katarina Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Slovaškem). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: What a waste. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5587-4 : 19,99 EUR

504.5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302805760

26.

HERRIDGE, Deborah
    Pearson primary progress and assess. Science : year 6 : assessment guide / Deborah Herridge, Debbie Eccles and Tanya Shields. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2016. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Always learning)

Na ov. tudi: works with all 2014 National curriculum programmes

ISBN 978-0-435-17391-3

5

COBISS.SI-ID 1281620151(043.2) Matematika.

27.

HABJAN, Ana, 1993-
    Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. triletju osnovne šole = Attitudes and experiences of the third triad of elementary school students with mathematical homework : magistrsko delo / Ana Habjan. - Ljubljana : [A. Habjan], 2020. - 136 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6184. - Besedilo v slov. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 125-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Matematika-tehnika

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12817225

28.

KLAČINSKI, Marina
    Vrstniško učenje pri matematiki : magistrsko delo / Marina Klačinski. - Ljubljana : [M. Klačinski], 2020. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 1282029754 Kemija.

29.

    EYE tracking for the chemistry education researcher / Jessica R. VandenPlas, editor, Sarah J. R. Hansen, editor, Steven Cullipher, editor ; sponsored by the ACS Division of Chemical Education. - Washington, DC : American Chemical Society, [2018]. - X, 213 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ACS symposium series ; 1292)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali

ISBN 978-0-8412-3342-3

54:37

COBISS.SI-ID 1281415354(043.2) Kemija.

30.

TRONTELJ, Primož
    Kvantitativna analiza cinka v prehranskih dopolnilih, kremah in šamponih : magistrsko delo / Primož Trontelj. - Ljubljana : [P. Trontelj], 2020. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6182. - Mentorica Barbara Modec. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

546.47(043.2)

COBISS.SI-ID 1281210561 Medicina.

31.

BROCHMANN, Nina, 1987-
    Zala tamala : priročnik o negi in uporabi ženskih spolnih organov / Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj ; ilustrirala Hanne Sigbjørnsen, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 336 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The wonder down under; izv. stv. nasl.: Gleden med skjeden. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 312-330. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5474-7 : 24,99 EUR

613.88:612.62(035)

COBISS.SI-ID 302971904

32.

    RAZLIČNI vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije : v starosti od 3 mesecev do 74 let / [avtorji Matej Gregorič ... [et al.] ; uvodna beseda Ada Hočevar Grom]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. - 126 str. : Graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/razlicni_vidiki_prehranjevanja_prebivalcev_slovenije.pdf. - 750 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6945-01-1

613.2(497.4)

COBISS.SI-ID 303249152

33.

SAUNDERS, Cicely, 1918-2005
    Čujte z menoj : navdihi za delo in bivanje v paliativni oskrbi / Cicely Saunders ; prevedel Niki Neubauer ; [knjigi na pot Irena Švab Kavčič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 96 str. ; 21 cm

Prevod dela: Watch with me. - 500 izv. - Knjigi na pot / Irena Švab Kavčič: str. 7-10. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-278-481-2 : 16,50 EUR

616-036.8-083

COBISS.SI-ID 30371302462 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

34.

    RAZLAGALNI slovar strojništva / [[uredniki] Tomaž Berlec ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019 ([Ljubljana] : Camera). - 400 str. ; 25 cm

Podatek o avtorstvu naveden na str. 6. - 750 izv. - Besedilo v slov., delno v angl.

ISBN 978-961-6980-63-0 : 25,00 EUR

621(038)=163.6=111

COBISS.SI-ID 30221900864 Gospodinjstvo.

35.

DAHLKE, Rüdiger
    Veganstvo za začetnike : v štirih tednih do trdnega in trajnega zdravja / Ruediger Dahlke ; v sodelovanju z Dorotheo Neumayr ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zdravo z naravo)

Prevod dela: Vegan für Einsteiger. - 3.000 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-00-2515-3 : 12,99 EUR

641.56-056.84(083.12)

COBISS.SI-ID 278286080

36.

LANGE-Ernst, Maria
    Lepota in naravna kozmetika : program blage nege za kožo in lase s številnimi napotki in recepti, ki jih lahko pripravimo sami / Maria-E. Lange-Ernst ; [prevod Suzana Terlep]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992 (Ljubljana : Delo). - 127 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Schön sein durch Natürliche Kosmetik. - Nasl. v kolofonu: Naravna kozmetika

646.7:615.32

COBISS.SI-ID 30653696

37.

ŠUMER, Anita
    Drožomanija : knjiga o peki kruha in peciva z drožmi / Anita Šumer ; [fotografije Primož Lavre]. - 3. dopolnjena in razširjena izd. - Slovenj Gradec : Ars verbi, 2020 (Ljubljana : DZS Grafik). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv. - Drožomanija se širi po Sloveniji in svetu / Anita Šumer: str. 14-15. - Kruha ne naredi moka, ampak roka! / Janez Bogataj: str. 16-17. - Kruh je božji dar / Brigita Rajšter: str. 20-22. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo. - Bibliografija: str. [296-297]

ISBN 978-961-94911-0-2

641.55:664.66(083.12)

COBISS.SI-ID 30335232073/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

38.

FEUCHTENBERGER, Anke
    The King of the bees / Feuchtenbergerowa. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 1) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Zbirka desetih knjižic zbranih skupaj v škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224054528

39.

    HONEY talks : comics inspired by painted beehive panels / [editorial staff Matej de Cecco ... [et al.] ; translations artists & Matej de Cecco]. - 2nd printing. - Ljubljana : Forum, 2007. - [15] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - ([Posebna izdaja revije Stripburger])

Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli. - Knjižica s spremnim besedilom h kompletu knjižic stripov. - 500 izv.

741.52

COBISS.SI-ID 235243264

40.

KLEMENČIČ, Jakob, 1968-
    Sidetracked / by J. Klemenčič. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - 37 str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 6) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224049408

41.

KOCJAN, Matej, 1978-
    The goat / by Koco 05. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [32] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 8) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224056576

42.

KRSTIĆ, Milorad, 1952-
    Pegam & Lambergar / by Milorad Krstić. - Ljubljana : Forum, 2005 [i. e.] 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [40] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 3) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224052224

43.

LEHMANN, Matthias, 1978-
    Grandma's painting / by Matthias Lehmann. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [32] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 2) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224056064

44.

MODAN, Rutu
    The Hunter's daughter / by Rutu Modan. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 7) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224051456

45.

NIKOLIĆ, Vladan
    Wanted! / Vladan Nikolić. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - 23 str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 5) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224049664

46.

RUIJTERS, Marcel
    Alvearium / Marcel Ruijters. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 9) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Besedilo v lat. in prevod v angl. - Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224051968

47.

ŽEŽELJ, Danijel
    Beton & honey / Danijel Žeželj. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 4) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224050944796 Šport. Športne igre

48.

BRGLEZ, Franjo
    Kekčevi izleti : 50 družinskih potepov po hribih in dolinah / [besedilo Franjo Brglez ; fotografije Franjo Brglez ... [et al.] ; kartografija Geodetski zavod Slovenije]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 104 str. : ilustr., fotogr. ; 20 cm. - (Slovenija na dlani)

Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv.
- - Kekčevi izleti. Knjižica za žige. - [25] str. ; 19 cm

ISBN 978-86-11-17885-1 : 5,99 EUR

796.5:913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 29335526481(043.2) Jezikoslovje.

49.

KERN Nanut, Eva
    Analiza kulturnih vsebin v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Eva Kern Nanut. - Ljubljana : [E. Kern Nanut], 2020. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6183/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 67-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 12814921811.111 Angleščina.

50.

CARLEY, Paul
    American English phonetics and pronunciation practice / Paul Carley and Inger M. Mees. - London ; New York : Routledge, 2020. - XV, 253 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-138-58853-0 (broš.)
ISBN 978-1-138-58851-6 (trda vezava)

811.111(73)

COBISS.SI-ID 12814665811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

51.

    GRADIM slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in ostali viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Plovdiv] : Bulvest Print). - 2 zv. (124; 121 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-292-018-0 : 17,50 EUR

811.163.6(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 303539712

52.

PETRIC Lasnik, Ivana
    Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Igor Rehar]. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - 1 CD ; 12 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-237-310-8 : 28,00 EUR

811.163.6(075.4)

COBISS.SI-ID 29367808082 Književnost nasploh.

53.

KULISIEWICZ, Aleksander
    Orfej iz pekla : lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza / [izbral, uredil in pesmi priredil, selected, edited and arranged] Jani Kovačič ; [spremna beseda, introduction Jani Kovačič ; prevod v angleščino, translation Naj prevajanje ; fotografije, photos United States Holocaust Memorial Museum]. - 1. natis z dodanim CD-jem. - Ljubljana : Radio Slovenije - Prvi program : ZKP RTV Slovenija : ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Silveco). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na vzporedni nasl. str.: Orpheus from hell : Aleksander Kulisiewicz's songs from the concentration camps. - Pesmi iz nem. v slov. prevedel Jani Kovačič, iz polj. v slov. Simona Klemenčič. - Besedilo pesmi v izvirniku in vzpor. slov. prevod, ostala besedila tudi v angl. - 400 izv.
- - Orfej iz pekla [Zvočni posnetek] / [izvaja] Jani Kovačič ; [glasbena producentka Brina Nataša Zupančič ; mojster zvoka Miha Ocvirk ; zvokovni tehnik Martin Florjančič]. - 1 optični disk (CD) : zvok ; 12 cm. - Posneto v Narodni galeriji 21. 11. 2019

ISBN 978-961-94787-2-1 (ZKP RTV Slovenija) : 15,00 EUR

821.162.1-1

COBISS.SI-ID 303438592

54.

PERSSON Giolito, Malin
    Živi pesek / Malin Persson Giolito ; [prevedla Petra Piber]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Störst av allt. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5214-9 : 15,99 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 303055616

55.

ROY, Arundhati
    Bog majhnih stvari / Arundhati Roy ; [prevedla Miriam Drev]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice. Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The god of small things. - 500 izv. - Man Booker Prize, 1997

ISBN 978-961-01-0953-2 : 15,99 EUR

821.111(540)-311.2

COBISS.SI-ID 301687296

56.

ŠPENKO, Maja, vzgojiteljica
    Analiza avtorskih slikanic Anke Luger : magistrsko delo / Maja Špenko. - Ljubljana : [M. Špenko], 2019. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6181. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

821.112.2-93(436)(043.2)

COBISS.SI-ID 12811849821.111 Angleška književnost.

57.

    The FROG / [retold by Terry Phillips]. - London : Innova Press, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Innova readers series. Grade 1, Book 1)

Prireditelj naveden na ov. - Na ov. tudi: Innova graded readers

ISBN 978-1-78768-000-5

821.111-93

COBISS.SI-ID 12815689

58.

HETI, Sheila
    Materinstvo / Sheila Heti ; prevedla Katja Zakrajšek ; [spremna beseda Manca G. Renko]. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 311 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Motherhood. - 600 izv. - Mati vseh vprašanj / Manca G. Renko: str. 307-311. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-284-615-2 : 10,00 EUR

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 303676160

59.

    LITTLE red riding hood / [retold by Terry Phillips]. - London : Innova Press, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Innova readers series. Grade 4, Book 6)

Prireditelj naveden na ov. - Na ov. tudi: Innova graded readers

ISBN 978-1-78768-027-2

821.111-93

COBISS.SI-ID 12815177

60.

ROWLING, J. K.
    Sviloprejka / Robert Galbraith ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 509 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Dostopno tudi na: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=1705 - predstavitve knjig. - Prevod dela: The silkworm. - 1.000 izv. - Nadaljevanje dela: Klic kukavice

ISBN 978-961-01-3755-9 : 16,99 EUR

821.111-312.4

COBISS.SI-ID 279299328

61.

    THE princess and the frog / [retold by Terry Phillips]. - London : Innova Press, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Innova readers series. Grade 3, Book 1)

Prireditelj naveden na ov. - Na ov. tudi: Innova graded readers

ISBN 978-1-78768-015-9

821.111-93

COBISS.SI-ID 12815433

62.

TOWNSEND, Peter, 1914-1995
    Pismonoša iz Nagasakija : resnična zgodba o žrtvi atomske bombe / Peter Townsend ; prevedla Ifigenija Simonović. - 1. izd. - Radovljica : Didakta ; Ljubljana : Slovenski center PEN, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 188 str. : ilustr., portreti ; 20 cm

Prevod dela: The postman of Nagasaki. - 450 izv. - Kaj nam prinaša pismonoša iz Nagasakija? / Ifigenija Simonović: str. 6-8. - Bibliografija: str. 188

ISBN 978-961-261-528-4 (Didakta) : 19,90 EUR

821.111-32

COBISS.SI-ID 304003584821.111(73) Ameriška književnost.

63.

ALCOTT, Louisa May, 1832-1888
    Little women / Louisa M. Alcott ; illustrated by Shirley Hughes. - London : Puffin Books, 1995. - 303 str. ; 19 cm : ilustr.

ISBN 978-0-140-37112-3
ISBN 0-14-037112-5

821.111 (73)

COBISS.SI-ID 12821065

64.

CARLE, Eric
    Zelo lačna gosenica / [napisal in ilustriral] Eric Carle ; prevedla Jelena Isak Kres. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (natisnjeno v Italiji). - [25] str. : ilustr. ; 22 x 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The very hungry caterpillar. - 2.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-3016-1 : 17,99 EUR

821.111(73)-93-34

COBISS.SI-ID 302125312

65.

MEYER, Stephenie, 1973-
    Mlada luna / Stephenie Meyer ; [prevedla Urška Willewaldt]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 449 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 318 = 172, 2. Bestseller)

Prevod dela: New moon. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-00-0709-8 : 12,90 Eur

821.111(73)-312.9

COBISS.SI-ID 243612672

66.

PILKEY, Dav, 1966-
    Pasji mož / napisal in ilustriral Dav Pilkey kot Grega Bradač in Klemen Kočar ; pobarval Jose Garibaldi ; [prevedel in priredil Boštjan Gorenc]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 231 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pasji mož ; knj. 1)

Prevod dela: Dog Man. - Na nasl. str. tudi: Stripi iz hiške na drevesu ponosno predstavljajo. - 1.200 izv. - O avtorju - ilustratorju: str. [232]

ISBN 978-961-01-4553-0 : 17,99 EUR

821.111(73)-93-32

COBISS.SI-ID 298441216

67.

VIDAL, Gore, 1925-2012
    Mesto in steber / Gore Vidal ; [prevedel Luka Vlaović]. - Šentjur : Literarno društvo Apis ; Celje : Grafika Gracer, 2020. - 197 str. ; 20 cm

Prevod dela: The city and the pillar. - 125 izv. - Vidalovo mesto, Vidalov steber / Luka Vlaović: str. 183-197

ISBN 978-961-6992-78-7 (Grafika Gracer)

821.111(73)-311.2

COBISS.SI-ID 304133120821.112.2 Nemška književnost.

68.

SCHLINK, Bernhard
    Olga / Bernhard Schlink ; prevedel Brane Čop. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 234 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Olga. - 800 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-284-617-6 : 10,00 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 303781120

69.

WILPERT, Bettina, 1989-
    Kar se nam ne dogaja / Bettina Wilpert ; prevod Alenka Činč ... [et al.]. - Ljubljana : Beletrina : Goethe-Institut, 2020. - 149 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Beletrina)

Prevod dela: Nichts, was uns passiert. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-616-9 (Beletrina) : 10,00 EUR

821.112.2-311.2

COBISS.SI-ID 303781632821.133.1 Francoska književnost.

70.

DARDENNE, Sabine
    Imela sem 12 let, vzela kolo in se odpeljala v šolo --- / Sabine Dardenne s sodelovanjem Marie-Thérèse Cuny ; [prevedla Maja Gal Štromar]. - Tržič : Učila International, 2006. - 188 str. : sl. avtorice ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 165 = 109, 1. Biografije)

Prevod dela: J'avais 12 ans, j'ai pris mon vélo et je suis partie à l'école

ISBN 961-233-998-8

821.133.1(493)-94

COBISS.SI-ID 223986944821.163.6 Slovenska književnost.

71.

DEKLEVA, Milan
    Mala Alma na veliki poti / Milan Dekleva ; ilustrirala Huiqin Wang [in Luka Seme] ; [v kitajščino prevedla Huiqin Wang]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Maribor : Evrografis). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Vzpor. nasl. v kit. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v kit. - 1.200 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-5800-4 : 19,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 303733760

72.

DIM, Dušan
    Distorzija / Dušan Dim. - Posebna izd. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 253 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec)

ISBN 978-961-91781-2-6

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 232223488

73.

FURLAN, Aleksander
    Bilo je nekoč / Aleksander Furlan ; [spremna beseda Ladi Vodopivec]. - Trst : Mladika, 2019 ([Žalec] : Sinegraf). - 123 str. : ilustr. ; 23 cm

"Poznal sem stezice. Kamenček vsak je meni znan ---" / Ladi Vodopivec ml.: str. 5-8. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Povečani tisk

ISBN 978-88-7342-281-5 : 12,00 EUR

821.163.6(450.36)-94

COBISS.SI-ID 10709484

74.

HANUŠ, Barbara
    Markova čelada = Helmeti i Markos = Marko's helmet = Markova kaciga = Šlem Marko / Barbara Hanuš ; ilustracije Marjan Manček ; [prevod v albanščino Ganimet Shala, prevod v angleščino Tadeja Spruk, prevod v bosanščino Dejan Tešić, prevod v ruščino Aleksandra Krasovets]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - 700 izv. - Slov besedilo in prevodi v alb., angl.,bos. in rus.

ISBN 978-961-272-370-5

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 301596416

75.

KOCBEK, Edvard
    Osvobodilni spisi I. / Edvard Kocbek ; [zbral, uredil in spremno študijo napisal Peter Kovačič-Peršin]. - Ljubljana : Društvo 2000, 1991 (Ljubljana : Učne delavnice). - 485 str. : avtorj. sl. in rokopis ; 21 cm

2.500 izv. - Revolucija kot ideja in kot zgodovina ; Nekaj pripomb / Peter Kovačič-Peršin: str. 457-482

821.163.6-6"1941/1943"

COBISS.SI-ID 23083008

76.

KOVAČ, Polonca, 1937-
    Pet kužkov išče pravega / Polonca Kovač ; ilustriral Aco Mavec. - 6. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 69 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.000 izv.

ISBN 978-86-11-14614-0 : 19,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 303698176

77.

KOVAČIČ, Polona, 1985-
    Brez iskre ni požara / Polona Kovačič ; ilustrirala Natalia Berezina. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 80 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-278-474-4 : 19,50 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 303255808

78.

MATÈ, Miha
    Babica v supergah / Miha Matè ; ilustracije Samo Jenčič. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 146 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1801-5 : 19,95 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 293864704

79.

MAV Hrovat, Nina
    Vprašanje za babico / Nina Mav Hrovat ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

700 izv.

ISBN 978-961-272-387-3

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 303752960

80.

MENCINGER, Blaž
    Nežka se cepi / Blaž Mencinger ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Društvo študentov medicine Slovenije, 2019 ([Maribor] : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 27 cm

Na nasl. str. tudi: Projekt Imuno. - 3.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-01-5517-1 : 9,99 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 301595904

81.

SELIŠKAR, Tone, 1900-1969
    Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar ; ilustriral Matjaž Schmidt ; [spremni besedi napisala Pavle Učakar, Peter Svetina]. - 3. ponatis prenovljene izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 330)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Knjig na pot / Pavle Učakar: str. 5-7. - Sinji in malo manj sinji galebi ali kako je priplula bratovščina od samostana do svetilnika (in nazaj) / Peter Svetina: str. 146-152

ISBN 978-961-01-1281-5 : 22,99 EUR

821.163.6-93-311.3

COBISS.SI-ID 303685120

82.

SIMONITI, Veronika
    Ivana pred morjem / Veronika Simoniti. - 1. dotis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 173 str. ; 21 cm

800 izv. - Nominacija za nagrado kresnik 2019

ISBN 978-961-282-353-5 : 24,99 EUR

821.163.6-311.2

COBISS.SI-ID 301749760

83.

SMOLNIKAR, Breda
    Ko se tam gori olistajo breze : (iz Zlatih dépovških pripovedk) / Breda Smolnikar. - [Depala vas] : samozal., 1998 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 127 str. ; 20 cm

Razmišljanja o pripovedi Brede Smolnikar Ko se tam gori olistajo breze (iz "Zlatih dépovških pripovedk") / Evgen Bavčar: str. 121-127

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 79564544

84.

ŠINIGOJ, Damijan
    Kjer veter spi / Damijan Šinigoj. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020. - 205 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-272-385-9

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 303741696

85.

TAVČAR, Ivan, 1851-1923
    V Zali / Ivan Tavčar ; [avtorica spremne besede Janja Perko]. - 1. izd. - Ljubljana : Gyrus, 1999 (Ljubljana : Itagraf). - 182 str. ; 21 cm. - (Šest novel)

2.000 izv. - Spremna beseda: str. 133-174. - Bibliografija: str. 181-182

ISBN 961-90601-6-4

821.163.6-32

COBISS.SI-ID 103243776

86.

VIDMAR, Janja, 1962-
    Otroci sveta / Janja Vidmar ; [fotografije] Benka Pulko. - Posebna, darilna izd. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2015 (Begunje : Cicero). - 144 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec)

10.500 izv. - Kako se je začelo / Benka Pulko: str. 7-9. - Ko otroci sveta pridejo v nas / Dragica Haramija: str. 142. - Če beremo, bomo razumeli / Darja Groznik: str. 143. - Zgodbe, ki zbližujejo in navdihujejo / Zoran Janko: str. 144

ISBN 978-961-93458-3-2

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 278897152

87.

VIDMAR, Janja, 1962-
    Pink : za mojo generacijo / Janja Vidmar ; [ilustracije Urh Sobočan]. - 1. darilna brezplačna izd. - [Ljubljana] : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec : posebna darilna izdaja)

12.000 izv. - Roman Pink Janje Vidmar / Dragica Haramija: str. 138-139. - Večernica, 2009

ISBN 978-961-91781-5-7

821.163.6-93-311.2

COBISS.SI-ID 249816576

88.

VIDMAR, Janja, 1962-
    Pod tvojo posteljo / Janja Vidmar ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 88 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Utrganke)

ISBN 978-961-272-383-5

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 303639808

89.

ZAPLOTNIK, Nejc
    Pot / Nejc Zaplotnik. - 6. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 279 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

1.000 izv. - Spremna beseda / Viki Grošelj: str. 265-277. - Bibliografija / Mitja Košir: str. 278

ISBN 978-86-11-17435-8 : 12,99 EUR

821.163.6-94

COBISS.SI-ID 297063168908+91 Domoznanstvo. Geografija.

90.

PETERLIN, Stane
    Greetings from Slovenia : [natural wonders, historical monuments and beauty of Slovenia] / [chapters on the regions of Slovenia Stane Peterlin with Davorin Vuga ; editor's foreword, Profile of Slovenia Marjan Krušič ; English translation Marjan Golobič]. - 4th ed. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Pozdravljena, Slovenija. - Podnasl. naveden na ov. - Avtorja navedena v kolofonu. - Zvd. na spojnih listih. - Foreword ; Profile of Slovenia / Marjan Krušič: str. 3-5

ISBN 86-11-16362-1
ISBN 978-86-11-16362-8

908(497.4)(084.12)

COBISS.SI-ID 229031424

91.

    SLOVENIJA IX : [ekskurzije Ljubljanskega geografskega društva] / [urednik Drago Kladnik ; kartografija Miha Klemenčič, Andrej Mihevc, Igor Žiberna ; fotografije Bernarda Avsenik ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 (Ljubljana : Abo grafika). - 171 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 450 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina na nasl. str.: Naravnogeografske značilnosti in raba tal Zahodnih in Srednjih Slovenskih goric. Kropa z Lipniško dolino in Radovljica. Cerkljansko z Divjimi babami. Regijski park Škocjanske jame in okolica. Tržaški Kras s kolesom. Staroverski Kras. Kulinarični potep po Vipavski dolini, Krasu in Goriških brdih. Pripombe k članku V Baško grapo, Čepovanski dol in Trebušo avtorja Marjana Luževiča (Slovenija VIII, Ljubljana 2018)

ISBN 978-961-05-0256-2 : 15 EUR

913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 303543552

92.

    SLOVENIJA [Kartografsko gradivo] / priredil in izdelal Marko Žerovnik ; pri tehnični realizaciji strokovno sodelovala Dušan Logar in Borko Tepina ; fotografija in retuša Vladimir Erić. - 9. izd. - 1:500.000. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 1 zvd : plastificiran, barve ; 57 x 41 cm na listu 61 x 46 cm, zložen na 16 x 23 cm

Nasl. na zloženki: Ročna zemljevida Slovenije. - Osnova: Stenski zemljevid Slovenije 1:150.000. - Zemljevid kot nepogrešljiv učni pripomoček / Ivan Gams. - Kaj nam pove zemljevid / Senja Požar. - Vsebuje tudi: Fizičnogeografski zemljevid Slovenije 1:725.000. - Osnova: Ročni zemljevid Slovenije 1:500.000

ISBN 86-341-2148-8

912.43(497.4)(075)

COBISS.SI-ID 224855296914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

93.

OTIS, Ginger Adams
    New York : encounter / Ginger Adams Otis. - 3rd ed. - Footscray (Vic) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2010. - 280 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Zvd. na notranji str. ov. - Kazalo
- - New York [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 38 x 54 cm, zložen na 13 x 9 cm

ISBN 978-1-74179-709-1

914/919:908(734.711)(036)

COBISS.SI-ID 66748929929 Biografske in sorodne študije

94.

ARMSTRONG, Lance
    Ne gre samo za kolo : moja vrnitev v življenje / Lance Armstrong in Sally Jenkins ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 273 str., [16] str. pril. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 2/1)

Prevod dela: It's not about the bike

ISBN 961-233-561-3

929

COBISS.SI-ID 128145664

95.

HAWLINA, Peter
    Rodoslovni priročnik / Peter Hawlina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 76 str. ; 21 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-01-0348-6

929.5(035)

COBISS.SI-ID 23544064093 Zgodovina.

96.

FILER, Joyce
    The mystery of the Egyptian mummy / Joyce Filer. - London : British Museum Press, cop. 2003 (printed in Hong Kong). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 0-7141-3000-1

94(32)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 1282080994 Zgodovina srednjega in novega veka

97.

KLEMENČIČ, Vladislav
    Iz starih in novih časov : zgodovinska čitanka / Vlado Klemenčič ; ilustriral Hinko Smrekar. - V Ljubljani : Mladinska matica, 1939 (v Ljubljani : Učiteljska tiskarna). - 94 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Mladinske matice ; 44)

94(100)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30996225
Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 18. 3. 2020