COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti 2020

0 Splošno.

1

ABERŠEK, Boris
    Znanstveno pisanje [Elektronski vir] : znanstveno pisanje ▫$\ge$▫ razmišljanje v besedah / avtorja Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek. - 1. izd. - El. publikacija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/391. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v kolofonu: Scientific writing. - El. publikacija v pdf formatu obsega 84 str. - Opis vira z dne 20. 3. 2019. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek

ISBN 978-961-286-238-1
doi: 10.18690/978-961-286-238-1

001.891(035):003.2

COBISS.SI-ID 96186113

2

BRAGG, Melvyn, 1939-
    12 books that changed the world : [how words and wisdom have shaped our lives] / Melvyn Bragg. - London : Hodder & Stoughton, cop. 2006. - 372 str., [24] str. barvnih pril. : ilustr. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 346-352. - Kazalo. - Vsebina: Principia Mathematica by Isaac Newton ; Married Love by Marie Stopes ; Magna Carta ; The Rule Book of Association Football by A Group of Former English Public School Men ; On the Origin of Speices by Charles Darwin ; On the Abolition of the Slave Trade by William Wilberforce in Parliament ; A Vindication of the Rights of Woman by Mary Wollstonecraft ; Experimental Researches On Electricity by Michael Faraday ; Patent Specification for Arkwright's Spinning Machine by Richard Arkwright ; The King James Bible by William Tyndale and fifty-four Scholars Appointed to the King ; An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations by Adam Smith ; The First Folio by William Shakespeare

ISBN 978-0-340-83982-9

028:930.85

COBISS.SI-ID 44867587

3

    CREATIVITY in research : cultivate clarity, be innovative and make progress in your research journey / Nicola Ulibarri ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2019. - XI, 317 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Soavtorji: Amanda E. Cravens, Anja Svetina Nabergoj, Sebastian Kernbach, Adam Royalty. - Kazalo. - Bibliografija na koncu poglavij.

ISBN 978-1-108-48422-0 (hardback)
ISBN 978-1-108-70611-7 (paperback)
doi: 10.1017/9781108594639

001.891

COBISS.SI-ID 25152742

4

ČRNUGELJ, Katarina
    Stališča učiteljev do bralne pismenosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Teachersʹ attitudes towards reading literacy in the first three years of primary school : magistrsko delo / Monika Derenčin. - Ljubljana : [K. Črnugelj], 2020. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6269/. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

028 (043.2)

COBISS.SI-ID 20678915

5

DEMŠAR, Franci
    Slovenska znanost [Elektronski vir] : akademska igra ali adut družbenega napredka / Franci Demšar, Jasna Kontler-Salamon ; [risbe Alen Ježovnik]. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (190 str.)). - (Znanstvene monografije Fakultete za management)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-27-5.pdf. - Znanstvena politika od znotraj in s strani / Primož Južnič: str. 175-183. - Bibliografija: str. 187-190

ISBN 978-961-7023-27-5 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-7023-28-2 (html) : brezplačno

001(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 15623683

6

FISCHER, Steven R.
    A history of reading / Steven Roger Fischer. - London : Reaktion Books, 2004. - 384 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Globalities)

Bibliografija: str. 347-372. - Kazalo

ISBN 1-86189-160-1 (hbk)
ISBN 1-86189-209-8 (pbk)

028(091)

COBISS.SI-ID 223583744

7

FLICK, Uwe, 1956-
    An introduction to qualitative research / Uwe Flick. - 6th ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2018. - XLI, 653 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Qualitative Forschung. - Bibliografija: str. 608-635. - Kazali

ISBN 978-1-5264-4565-0 (broš.)
ISBN 978-1-5264-4564-3 (trda vezava)

001.891:303.1

COBISS.SI-ID 70874978

8

    GRADNIKI bralne pismenosti [Elektronski vir] : teoretična izhodišča / urednica Dragica Haramija. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 328 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/515. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v kolofonu: Components of reading literary. - Opis vira z dne 10. 11. 2020. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh poglavjih. - Bralna pismenost in razvoj slovenščine - OBJEM: Ozaveščanje, Branje, Jezik, Evalvacija, Modeli (2017-2022), šifra projekta OP20.01462

ISBN 978-961-286-403-3
doi: 10.18690/978-961-286-403-3

028.027.022
37.091.3:028

COBISS.SI-ID 35234051

9

KOVAČ, Miha, 1960-
    Berem, da se poberem : 10 razlogov za branje knjig v digitalnih časih / Miha Kovač ; [fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - Potiskani spojni listi. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 145-151

ISBN 978-961-01-5965-0 : 19,99 EUR

028

COBISS.SI-ID 23347715

10

MERLJAK, Sonja
    Literarno novinarstvo : pojav in raba sodobne pripovedne novinarske vrste v ZDA in Sloveniji / Sonja Merljak Zdovc. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 128 str. ; 24 cm

Podnasl. na ov.: Pojav in raba nove novinarske vrste v ZDA in Sloveniji. - 300 izv. - Bibliografija: str. 119-126. - Kazalo

ISBN 978-961-241-237-1 : 19 EUR

070:82-3(497.4:73)

COBISS.SI-ID 238308608

11

MORETTI, Melita
    Kako pripraviti dispozicijo magistrskega in doktorskega dela : napotki neposredno iz prakse! / Melita Moretti. - Ljubljana : Institut A-STAT, 2020 ([Kranj] : Oman). - 72 str. : tabele ; 24cm

800 izv. - Bibliografija: str. 66. - Kazalo

ISBN 978-961-95119-0-9 : 27,00 EUR

001.818(035)

COBISS.SI-ID 30283779

12

PALTRIDGE, Brian
    Thesis and dissertation writing in a second language : a handbook for students and their supervisors / Brian Paltridge and Sue Starfield. - 2nd ed. - New York : Routledge, cop. 2019. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-228. - Kazalo

ISBN 978-1-138-04869-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-04870-6 (broš.)

001

COBISS.SI-ID 31180291

13

SIMON, Philippe, 1958-
    Podobe izumov / besedilo Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; zasnova Émilie Beaumont ; ilustracije Colette Hus-David ... [et al.] ; [prevod Živa Bogataj ... et al.]. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2003. - 125 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Podobe)

Prevod dela: L'imagerie des inventions. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 961-6217-59-3

001.894(02.053.2)

COBISS.SI-ID 120681472

14

TOMAŽIČ, Agata
    Domače knjižnice / [besedila] Agata Tomažič ; [fotografije] Jošt Franko. - Ljubljana : Z. O. P. - Zavod za oblikovanje prostora, 2019 ([Ljubljana] : Schwarz). - 157 str. : ilustr. ; 19 cm

2.000 izv. - Na dnu nasl. str.: Outsider. - Uvod / Nina Granda: str. 9. - Knjižna upornost / napisal Miloš Kosec: str. 11-19. - Od Adama do NUK-a II / napisal Mladen Dolar: str. 146-149. - Arne Vehovar : knjižne police / napisala Ajda Bračič: str. 151-157

ISBN 978-961-94423-1-9 : 3,00 EUR

027.1:711.4

COBISS.SI-ID 302767616

15

ZA človeka gre: prihodnost zdaj! (konferenca) (7 ; 2019 ; Maribor)
    Zbornik znanstvenih prispevkov [Elektronski vir] = Proceedings Book on Scientific Contributions / 7. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo Za človeka gre: Prihodnost zdaj! = 7th scientific conference with international participation All about: Future fit!, Maribor, 15. - 16. 3. 2019 ; [uredil Sebastjan Kristovič]. - 1. izd. = 1st ed. - E-zbornik. - Maribor : AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (743 str.))

Način dostopa (URL): http://press.almamater.si/index.php/amp. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v slov., angl. ali hrv. - Opis vira z dne 23. 4. 2020. - Bibliografija ter povzetek in/ali abstract ali sažetak in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6966-55-9

001(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 983470090(043.2) Splošno.

16

HODEJ, Lara
    Vpliv poučevanja metakognitivnih bralnih strategij s pomočjo psa na bralno anksioznost in bralno razumevanje učencev : magistrsko delo / Lara Hodej. - Ljubljana : [L. Hodej], 2020. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6228/. - Mentorica Milena Košak Babuder, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 89-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

028:159.95(043.2)

COBISS.SI-ID 17073411

17

JUVAN, Polona
    Bralne navade vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev = Preschool teachers' and assistant preschool teachers' reading habits : magistrsko delo / Polona Juvan. - Ljubljana : [P. Juvan], 2020. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6543/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 57-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

028:373.2.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 41913859

18

KRAJNIK, Neža
    Bralna motivacija četrtošolcev pred branjem e-knjig v IMapBooku in po njem = Fourth graders' motivation to read before and after reading e-books using IMapBook : magistrsko delo / Neža Krajnik. - Ljubljana : [N. Krajnik], 2020. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6251. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 47-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

028.5(043.2)

COBISS.SI-ID 19854851004 Računalništvo.

19

BREGAR, Lea
    E-izobraževanje za digitalno družbo / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - VII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - O avtorjih: str. 7-8. - Bibliografija: str. 361-397

ISBN 978-961-6851-96-1

004:37.018.43

COBISS.SI-ID 28267779

20

CROATIAN Society for Information and Communication Tehnology, Electronics and Microelectronics. International convention (43 ; 2020 ; Opatija)
    MIPRO 2020 [Elektronski vir] : 43nd International Convention, September 28 - October 2, 2020, Opatija, Croatia : mipro proceedings / organizer MIPRO ; edited by Karolj Skala. - E-zbornik. - Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (LII, 2283 str.)) : ilustr. - (MIPRO ... (CD-ROM), ISSN 1847-3946)

Način dostopa (URL): http://docs.mipro-proceedings.com/proceedings/mipro_2020_proceedings.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

004:621.39(082)

COBISS.SI-ID 30810883

21

DEVETA letna konferenca mehatronike 2020
    9. letna konferenca mehatronike 2020 [Elektronski vir] : zbornik povzetkov študentskih projektov / uredniki Janez Pogorelc, Aleš Hace, Uroš Župerl. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/502. - Nasl. v kolofonu: 9th Annual Conference of Mechatronics 2020

ISBN 978-961-286-384-5
doi: 10.18690/978-961-286-384-5

007.5:681.5(0.034.2)

COBISS.SI-ID 28714755

22

    FREECAD 0,18 basics tutorial. - [S. l.] : Kishore, cop. 2020 (Printed in the USA). - 128 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Tutorial books)

ISBN 978-81-941953-8-2

004.896:62

COBISS.SI-ID 42283779

23

GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
    Apfloatsko računalo od Ž do Ž / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2020. - 32 str. ; 29 cm

50 izv.

ISBN 978-961-93303-8-8

004.388.2(035):511

COBISS.SI-ID 304908544

24

HORVAT, Simon, 1978-
    Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij : učbenik za modul Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij za program Tehnik računalništva in za modul Razvoj spletnih aplikacij za program Tehnik računalništva - PTI / Simon Horvat. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 250 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 249-250

ISBN 978-961-7103-12-0 : 21,90 EUR

004.738.5:004.411(075.3)

COBISS.SI-ID 25215491

25

JENKO, Marjan, 1961-
    Osnove programskega inženirstva, C [Elektronski vir] / Marjan Jenko. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014

Način dostopa (URL): http://www2.arnes.si/~mjenko9/OPI-C/OPI-C.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23. 2. 2015. - El. publikacija v PDF formatu obsega IX, 214 f. - Bibliografija: f. 214

ISBN 978-961-6536-80-6 (pdf)

004.43(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 276199168

26

JEREB, Borut, 1962-
    Informatika in informacijska varnost [Elektronski vir] : repetitorij / avtor Borut Jereb. - 1. izd. - El. učbenik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/385. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Informatics and information security. - El. publikacija v formatu PDF obsega VIII, 216 str. - Opis vira z dne 10. 7. 2019. - Bibliografija: str. 213-216. - Povzetek

ISBN 978-961-286-251-0
doi: 10.18690/978-961-286-251-0

659.2:004(075.8)

COBISS.SI-ID 96327681

27

MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (22 ; 2019 ; Ljubljana)
    Zbornik 22. mednarodne multikonference - IS 2019, 7.-11. oktober 2019 [Elektronski vir] = Proceedings of the 22nd International Multiconference - IS 2019, 7-11 October 2019, Ljubljana, Slovenia / uredili, edited by Mitja Luštrek ... [et al.]. - E-zbornik. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (922 str.)). - (Informacijska družba (Online), ISSN 2630-371X)

Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2019/IS2019_Complete.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v slov. ali angl., uvodno besedilo v slov. in angl. - Opis vira z dne 10. 3. 2020. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence ; Kognitivna znanost = Cognitive science ; Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča - SiKDD = Data mining and data warehouses - SiKDD ; Etika in stroka = Professional ethics ; Kognitonika = International Conference on Cognitonics ; Ljudje in okolje = People and environment ; Robotika = Robotics

ISBN 978-961-264-176-4 (epub) : brezplačno
ISBN 978-961-264-177-1 (pdf) : brezplačno

004.85(082)(0.034.2)
004.6(082)(0.034.2)
659.2:004(082)(0.034.2)
659.2:316.42(082)(0.034.2)
504.61(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302842624

28

MILETIĆ, Darko
    Moodle security : learn how to install and configure Moodle in the most secure way possible / Darko Miletić. - Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, cop. 2011. - V, 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Community experience distilled)

Kazalo

ISBN 978-1-849512-64-0

004.42

COBISS.SI-ID 12772169

29

SLAVIČ, Janko, 1978-
    Programiranje in numerične metode v ekosistemu Pythona [Elektronski vir] / Janko Slavič. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2017

Način dostopa (URL): https://github.com/jankoslavic/pypinm/raw/master/pdf/Programiranje%20in%20numeri%C4%8Dne%20metode%20v%20ekosistemu%20Pythona%20-%20november%202017.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 7. 2018. - Na nasl. str. tudi: Ta dokument je okrnjena verzija izvršljivega učbenika, ki je prosto dostopen na spletnem naslovu https://github.com/jankoslavic/pypinm. - El. publikacija v pdf obliki obsega xi, 309 str. - Bibliografija: str. 309

ISBN 978-961-6980-45-6 (pdf) : brezplačno

004.43:519.6(075.8)

COBISS.SI-ID 292743168

30

    SOLID Edge ST7 : basics and beyond : online instructor. - [S. l. : s. n.], cop. 2014 (printed in Great Britain : Amazon). - XVI, 340 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-5028-5120-8

004.42:62

COBISS.SI-ID 35128323

31

    STUDYING the novice programmer / edited by Elliot Soloway, James C. Spohrer. - New York ; London : Psychology press, 2009. - V, 497 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 0-8058-0003-4

004.42

COBISS.SI-ID 12772425

32

TOMINC, Polona
    Zbirka vaj za predmet Metode raziskovanja [Elektronski vir] / avtorice Polona Tominc, Vesna Čančer, Maja Rožman. - 1. izd. - El. knjiga. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/377. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl v angl.: A collection of exercises for the Research Methods Course. - El. publikacija v formatu PDF obsega 88 str. - Opis vira z dne 14. 2. 2019. - Bibliografija: str. 87. - Povzetek

ISBN 978-961-286-223-7
doi: 10.18690/978-961-286-223-7

004.42:311.1(076)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 95769601004(043.2) Računalništvo.

33

DIMIC, Anton
    Večigralski način v izobraževalnih igrah : diplomsko delo / Anton Dimic. - Ljubljana : [A. Dimic], 2020. - 21 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6427. - Mentor Jože Rugelj, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj

004.96(043.2)

COBISS.SI-ID 28844291

34

HLADNIK, Maja, 1992-
    Učenje računalništva z ustvarjanjem in povezovanjem = Learning computing with creativity and integration : magistrsko delo / Maja Hladnik. - Ljubljana : [M. Hladnik], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6351/. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004(043.2)

COBISS.SI-ID 26022403

35

TERNIK, Žan
    Analiza rezultatov tekmovanja Bober skozi prizmo razumevanja konceptov računalništva ter računalniškega mišljenja = Analysis of the results of the "Bober" competition based on the understanding of the computer science concepts and on computional thinking : magistrsko delo / Žan Ternik. - Ljubljana : [Ž. Ternik], 2019. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6158/. - Besedilo v slov. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentor Ljupčo Todorovski. - Bibliografija: str. 100-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

004.42:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12774729005 Menedžment.

36

MARIČ, Miha
    Oblikovanje, razvoj in vodenje timov [Elektronski vir] / avtorji Miha Marič, Ana Lambić, Goran Vukovič. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (102 str.))

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/490. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 1. 9. 2020. - Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-367-8 (Univerzitetna založba, Maribor, PDF) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-367-8

005.64(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 25999619

37

    MENEDŽMENT talentov [Elektronski vir] / uredil Andrej Kohont. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (282 str.)) : ilustr. - (Knjižna zbirka Ost ; 21)

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-2B1A4AFU. - Opis vira z dne 21. 9. 2020. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-235-886-0 (pdf) : brezplačno

005:159.928.23(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300430848

38

MIHALIČ, Renata
    Kako upravljam s svojim časom : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2020 (Kranj [i. e. Škofja Loka] : Nonparel). - 59 str. ; 18 cm. - (Zbirka 30 minut za vodenje : žepni poslovni priročniki)

500 izv.

ISBN 978-961-94828-3-4 : 14,99 EUR

005.642.8(035)

COBISS.SI-ID 251338271 Filozofija.

39

APTER, Terri
    Moč pohvale in graje : presojanje in obsojanje v vsakdanjem življenju / Terri Apter ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 323 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Passing judgment. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-62-2 : 24,90 EUR

161.225.23

COBISS.SI-ID 304249600

40

BEAUVOIR, Simone de
    Etika dvoumnosti / Simone de Beauvoir ; [prevod eseja Špela Žakelj ; prevod spremne besede Primož Repar ; spremna beseda Dagmar Smreková, Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 232 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 72)

500 izv. - Eksistenca v iskanju smisla. Pojmovanje etike dvoumnosti Simone de Beauvoir / Dagmar Smreková: str. 149-172. - Etika drugosti na poti k eksistencialni praksi med Simone de Beauvoir in Sørenom Kierkegaardom / Primož Repar: str. 173-232

ISBN 978-961-6894-39-5 : 19 EUR

141.32:1

COBISS.SI-ID 274435584

41

CORBIN, Alain
    Zgodovina tišine : od renesanse do danes / Alain Corbin ; iz francoščine prevedla Jedrt Lapuh Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V.B.Z., 2020 (Begunje : Cicero). - 152 str. ; 22 cm

Prevod dela: Histoire du silence. - 500 izv. - O avtorju: str. 139-140. - Izbrana bibliografija: str. 141 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7083-03-3 : 26,90 EUR

128.5

COBISS.SI-ID 16634115

42

CROWELL, Steven Galt
    Husserl, Heidegger, and the space of meaning : paths toward transcendental phenomenology / Steven Galt Crowell. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 2001. - XVIII, 323 str. ; 24 cm. - (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

Bibliografija: str. 305-314. - Kazalo

ISBN 0-8101-1804-1 (trda vezava)
ISBN 0-8101-1805-X (broš.)

1

COBISS.SI-ID 33087235

43

DERRIDA, Jacques
    Šibolet ; Ovni / Jacques Derrida ; prevedla Alenka Koželj ; [prevod pesmi in spremni zapis Andrej Božič]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2020 (Prešov : VMN). - 227 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aut ; 86)

Prevoda del: Schibboleth ; Béliers. - 400 izv. - Ne-prenosljivost pesmi / Andrej Božič: str. 221-227. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7054-21-7 : 25,00 EUR

81:1

COBISS.SI-ID 303326208

44

DI Paolo, Ezequiel A.
    Linguistic bodies : the continuity between life and language / Ezequiel A. Di Paolo, Elena Clare Cuffari, and Hanne De Jaegher. - Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, cop. 2018. - XII, 414 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 353-397. - Kazalo. - Vsebina: Making introductions ; Living bodies ; Enacted bodies ; Intersubjective bodies ; Entanglement and historicity ; Dialectics: a tool for enactivism ; From participatory sense-making ; To linguistic bodies ; Becoming linguistic bodies ; Autistic linguistic bodies ; Enacting language as we know it ; Making better sense

ISBN 978-0-262-03816-4

1

COBISS.SI-ID 33097987

45

FROMM, Erich, 1900-1980
    Beg pred svobodo / Erich Fromm ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 309 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Escape from freedom. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-74-5 : 24,90 EUR

123:159.964.2

COBISS.SI-ID 24071171

46

GENDLIN, Eugene T.
    Experiencing and the creation of meaning : a philosophical and psychological approach to the subjective / Eugene T. Gendlin. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 1997, cop. 1962. - XXIX, 302 str. ; 23 cm. - (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

Kazalo

ISBN 978-0-8101-1427-2

1

COBISS.SI-ID 33079555

47

HEIDEGGER, Martin
    O stvari mišljenja / Martin Heidegger ; prevedel, [prevajalska pojasnila in slovar pripravil] Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 142 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; 48 [i. e.] 68)

Prevod dela: Zur Sache des Denkens. - V kolofonu napačno štetje zbirke. - Pojasnila prevajalca: str. 137-139. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 139-142 in na dnu str.

ISBN 978-961-213-321-4 : 22,00 EUR

1

COBISS.SI-ID 304165120

48

HEIDEGGER, Martin
    O umetnosti / Martin Heidegger ; [prevod Aleš Košar, Samo Krušič ; spremna beseda Dean Komel]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2015 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 350 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 78)

Zaradi tiskarske napake je pri navedbi prevajalcev izpadel Vid Snoj. - 400 izv. - Od izvora umetniškega dela skozi brezumetniškost do porekla umetnosti / Dean Komel: str. 335-350. - Glosarij / Aleš Košar: str. 329-333. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6894-77-7 : 24,00 EUR

1Heidegger M.

COBISS.SI-ID 282764288

49

KANT, Immanuel, 1724-1804
    Kritika čistega uma / Immanuel Kant ; [prevedel in uredil Zdravko Kobe]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 536 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod dela: Kritik der reinen Vernunft. - 700 izv. - O Kantovi Kritika čistega uma: str. 519-525. - Terminološki slovar: str. 527-536. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-88-4 : 55,00 EUR

1Kant I.

COBISS.SI-ID 303260672

50

KLEPEC, Peter
    Kapitalizem in perverzija. 2, Matrice podrejanja / Peter Klepec. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 243 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 231-243 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-89-1 : 25,00 EUR

130.2:330.342.14

COBISS.SI-ID 303260928

51

KOGNITIVNA znanost (konferenca) (2020 ; online)
    Kognitivna znanost [Elektronski vir] = Cognitive Science : 8. oktober 2020, 8 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek B = volume B / uredili, edited by Toma Strle, Jaša Černe, Olga Markič. - E-zbornik. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ( VI, 74 str.)) : ilustr. - (Informacijska družba, ISSN 2630-371X)

Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_B%20-%20Kognitivna%20znanost.pdf (Prost dostop). - Prispevki v slov. ali angl., uvodno besedilo v slov. in angl. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-264-190-0 (epub) : brezplačno
ISBN 978-961-264-191-7 (pdf) : brezplačno

659.2:316.42(082)(082)(0.034.2)
659.2:004(082)(0.034.2)
001:165.194(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 33060355

52

KRTOLICA, Igor
    Gilles Deleuze / Igor Krtolica ; [prevedla Janina Kos]. - V Ljubljani : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 110 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 33)

Prevod dela: Gilles Deleuze. - 400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Izbrana bibliografija knjig o Deleuzu v francoščini: str. 110

ISBN 978-961-260-123-2 : 14,00 EUR

1Deleuze G.

COBISS.SI-ID 300734464

53

MARX, Karl, 1818-1883
    Komunistični manifest / Karl Marx, Friedrich Engels ; spremni zapisi k novi slovenski izdaji Mladen Dolar ... [et al.] ; prevedel Božidar Debenjak, [prevod razdelka Pošast še straši Simon Hajdini]. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 143 str. ; 20 cm

Prevod dela: Manifest der Kommunistischen Partei. - 2.400 izv. - Pošasti komunizma / Mladen Dolar: str. 7-13. - Razmisleki ob ponatisu Manifesta / Jože Mencinger: str. 14-23. - Vse, kar je čvrstega, bo izpuhtelo v zrak --- / Rajko Muršič: str. 24-36. - Nekaj stvari, na katere najprej pomislim, ko nekdo omeni Komunistični manifest / Janez Ramoveš: str. 37-38. - Pošast še straši! / Slavoj Žižek ; prevedel Simon Hajdini: str. 39-63

ISBN 978-961-6767-37-8 (trda vezava)
ISBN 978-961-9253-37-3 (broš.) : 8,99 EUR

141.82

COBISS.SI-ID 246695168

54

MERLEAU-Ponty, Maurice, 1908-1961
    Adventures of the dialectic / Maurice Merleau-Ponty ; translated by Joseph Bien. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, cop. 1973. - XXIX, 237 str. ; 24 cm. - (Northwestern University studies in phenomenology & existential philosophy)

Les Aventures de la dialectique. - Kazalo

ISBN 0-8101-0596-9 (broš.)
ISBN 0-8101-0404-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-8101-0596-6

1

COBISS.SI-ID 33100803

55

MERLEAU-Ponty, Maurice, 1908-1961
    Institution and passivity : course note from the Collége de France (1954-1955) / Maurice Merleau-Ponty ; foreword by Claude Lefort ; text established by Dominique Darmaillacq, Claude Lefort, and Stéphanie Ménasé ; translated from the French by Leonard Lawlor and Heath Massey. - Evanston : Northwestern University Press, 2010. - XXXVI, 267 str. ; 23 cm. - (Northwestern university studies in phenomenology and existential philosophy)

Prevod dela: LʼInstitution-La Passivité. - Bibliografija: str. 253-255. - Kazalo

ISBN 978-0-8101-2688-6 (cloth)
ISBN 978-0-8101-2689-3 (pbk)

165

COBISS.SI-ID 9442967

56

MERLEAU-Ponty, Maurice, 1908-1961
    Nature : course notes from the Collège de France / Maurice Merleau-Ponty ; compiled and with notes by Dominique Séglard ; translated from the French by Robert Vallier. - Evanston : Northwestern University Press, cop. 2003. - XX, 313 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

Prevod dela: La nature. - Bibliografske op.: str. 285-313

ISBN 0-8101-1445-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-8101-1445-6 (trda vezava)
ISBN 0-8101-1446-1 (broš.)
ISBN 978-0-8101-1446-3 (broš.)

113/119

COBISS.SI-ID 2269139

57

MERLEAU-Ponty, Maurice, 1908-1961
    The sensible world and the world of expression : course notes from the Collège de France, 1953 / Maurice Merleau-Ponty ; translated from the French with an introduction and notes by Bryan Smyth. - Evanston, Illinois : Northwestern University Press, cop. 2020. - LIII, 260 str. ; 23 cm. - (Northwestern University Studies in phenomenology and existential philosophy)

Bibliografija: str. 237-252. - Kazalo. - Vsebina: Course Notes from the Collège de France, 1953 ; Preparatory Lecture Notes ; Working Notes

ISBN 978-0-8101-4142-1 (broš.)
ISBN 978-0-8101-4143-8 (trda vezava)

1

COBISS.SI-ID 33069827

58

    PHENOMENOLOGY of sociality : discovering the 'we' / edited by Thomas Szanto and Dermot Moran. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017, cop. 2016. - VII, 337 str. ; 23 cm. - (Routledge research in phenomenology ; 3)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-49902-7 (broš.)
ISBN 978-1-138-91879-5 (trda vezava)

165.62

COBISS.SI-ID 35088131

59

    PHENOMENOLOGY of thinking : philosophical investigations into the character of cognitive experiences / edited by Thiemo Breyer, Christopher Gutland. - London : Routledge, 2018, cop. 2015. - 224 str. ; 23 cm. - (Routledge research in phenomenology)

Originally published: 2015. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-38717-1 (broš.)
ISBN 978-1-138-90170-4 (trda vezava)

165.62

COBISS.SI-ID 35091971

60

    PHILOSOPHY of mind and phenomenology : conceptual and empirical approaches / edited by Daniel O. Dahlstrom, Andreas Elpidorou and Walter Hopp. - London ; New York : Routledge, 2017. - 334 str. : tabele ; 23 cm. - (Routledge research in phenomenology)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-8153-7196-0 (broš.)
ISBN 978-0-415-70556-1 (trda vezava)

13

COBISS.SI-ID 34994691

61

PRIEST, Graham, 1942-
    One : being an investigation into the unity of reality and of its parts, including the singular object which is nothingness / Graham Priest. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2016. - XXVIII, 252 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 239-248. - Kazalo

ISBN 978-0-19-877694-9 (broš.)
ISBN 978-0-19-968825-8 (trda vezava)

111.821

COBISS.SI-ID 41473069

62

PRISTOVŠEK, Jovita
    Strukturni rasizem, teorija in oblast / Jovita Pristovšek ; [predgovor Marina Gržinić]. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XXV, 335 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Teoretično-politično-ekonomski izstop iz rasnega kapitalizma / Marina Gržinić: str. IX-XXV. - O avtorici: str. II. - Bibliografija: str. [313]-331 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-43-7 : 20,00 EUR

111.852

COBISS.SI-ID 303350016

63

    PSIHOLOGIJA pandemije [Elektronski vir] : posamezniki in družba v času koronske krize / uredila Žan Lep in Kaja Hacin Beyazoglu ; [fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (260 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/download/243/347/5746-1?inline=1. - Bibliografija ter povzetek in abstract pri vsakem prispevku, na koncu povzetek in summary celotne knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0397-9 (pdf) : brezplačno

159.9:616-036.21(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 37736707

64

SERNELJ, Tea
    Konfucijanski preporod v tajvanski filozofiji [Elektronski vir] : Xu Fuguan in njegova teorija kitajske estetike / Téa Sernelj. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (209 str.)). - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2712-3820)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/219/320/5189-1. - Bibliografija: str. 191-200. - Izvleček ; Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-06-0339-9 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603399

1(529):221.7(0.034.2)
111.852(510)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 18431235

65

SOLOVʹEV, Vladimir Sergeevič, 1853-1900
    Izbrani filozofski spisi / Vladimir Solovjov ; prevedli Franc Grivec, Simon Malmenvall in Urša Zabukovec ; [spremna beseda Urša Zabukovec]. - Ljubljana : KUD Logos, 2019 (Begunje : Cicero). - 363 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 70)

400 izv. - O prevodu / Gorazd Kocijančič: str. 7-9. - Vladimir Solovjov : mistik, filozof, iskalec, ki se mu je mudilo / Urša Zabukovec: str. 349-363. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7096-00-2 : 25,00 EUR

1

COBISS.SI-ID 302745856

66

STEINBERG Guzmán, Delia
    Vsakodnevni heroj : filozofska razmišljanja / Delia Steinberg Guzmán ; [prevod Klavdija Blažun]. - 1. izd. - Ljubljana : Nova Akropola, 2019 (Praga : Tiskárna a vydavatelství 999). - 103 str. ; 21 cm

Prevod dela: El héroe cotidiano. - O avtorici: str. 102-103 in na zadnji str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-93371-7-2 : 10,00 EUR

130.2

COBISS.SI-ID 302194688

67

SVETOVNI kongres filozofije (24 ; 2018 ; Peking)
    Učiti se biti človek = Learning to be human : [Kierkegaard] / 24. svetovni kongres filozofije, Peking, 2018 = 24th World Congress of Philosophy, Beijing, 2018 ; uredil, edited by, [prevedel, translated by] Primož Repar. - Ljubljana : KUD Apokalipsa : Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard = Central European Research Institute, 2019 ([Ljubljana] : Planprint). - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Revija v reviji = Series Review within review ; 15) (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana = Special edition of the magazine Apocalypse and the Central European Research Institute Søren Kierkegaard Ljubljana)

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Dodatek k nasl. na ov. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in opombe z bibliografijo na dnu str. - Izvlečki ; Abstracts

ISBN 978-961-7054-20-0 (KUD Apokalipsa) : 15,00 EUR

111(100)(082)

COBISS.SI-ID 303325952

68

TIMOFEEVA, Oksana
    Zgodovina živali / Oksana Timofeeva ; prevedla Aleksandra Rekar ; [spremna beseda Bara Kolenc]. - Ljubljana : Maska, 2019 ([Begunje] : Cicero). - 226 str. ; 20 cm. - (Mediakcije ; knj. 18)

Prevod dela: The history of animals. - 400 izv. - O avtorici na prvem zavihku ov. - Uvod / Slavoj Žižek: str. 19-24. - Druga zgodovina živali : spremna beseda / Bara Kolenc: str. 191-224. - Bibliografija: str. 179-190. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-56-9 : 16,00 EUR

130.123.1

COBISS.SI-ID 301852160

69

VOGRINEC, Barbara, 1975-
    Pomagala bi filozofija / Barbara Vogrinec Švigelj. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2020. - 74 str. ; 16 cm. - (Posebne izdaje / KUD Apokalipsa ; 56)

O avtorici: str. 73-74 in na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7054-25-5 : 15,00 EUR

1:821.163.6-92

COBISS.SI-ID 22553859

70

WHITEHEAD, Alfred North
    Adventures of ideas / by Alfred North Whitehead. - 1st Free Press pbk. ed. - New York : Free Press, 1967, cop. 1933. - X, 307 str. ; 21 cm. - (Free Press paperback ; 93517)

Kazalo. - Vsebina: pt. 1. Sociological. Introduction ; The human soul ; The humanitarian ideal ; Aspects of freedom ; From force to persuasion ; Foresight ; pt. 2. Cosmological. Laws of nature ; Cosmologies ; Science and philosophy ; The new reformation ; pt. 3. Philosophical. Objects and subjects ; Past, present, future ; The grouping of occasions ; Appearance and reality ; Philosophic method ; pt. 4. Civilization. Truth ; Beauty ; Truth and beauty ; Adventure ; Peace

ISBN 0-02-935170-7
ISBN 978-0-02-935170-3

1

COBISS.SI-ID 33092867

71

WHITEHEAD, Alfred North
    Modes of thought / Alfred North Whitehead. - 1st Free Press pbk. ed. - New York : Free Press, cop. 1968. - IX, 179 str. ; 21 cm. - (A Free Press paperback ; 93521)

Kazalo. - Vsebina: Importance ; Expression ; Understanding ; Perspective ; Forms of process ; Civilized universe ; Nature lifeless ; Nature alive ; The aim of philosophy

ISBN 0-02-935210-X
ISBN 978-0-02-935210-6

1

COBISS.SI-ID 33091843

72

ZUPANČIČ Žerdin, Alenka
    Konec / Alenka Zupančič. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 227 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Vzpor. nasl. na ov.: The end. - 400 izv. - Bibliografija: str. 223-227 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije

ISBN 978-961-6376-87-7 : 25,00 EUR

1"20"

COBISS.SI-ID 302504960159.9 Psihologija.

73

BERNE, Eric, 1910-1970
    Katero igro igraš? : temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih / Eric Berne ; [prevedel, spremna beseda Martin Bertok ; ilustracije Vanja Dizdarević]. - 3. izd. - Slovenj Gradec : Društvo Odstiranja, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 195 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Games people play. - Predgovor k slovenski izdaji / Martin Bertok: str. 3-5. - O avtorju: str. 195. - 400 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Kazala

ISBN 978-961-95117-0-1 : 35,00 EUR

159.922.2

COBISS.SI-ID 30170627

74

BERNSTEIN, Albert J.
    Čustveni vampirji v službi : kaj pa, če je vaš sodelavec vampir? / Albert Bernstein ; [prevedla Irena Pan ; ilustracije Matej de Cecco]. - Ljubljana : Chiara, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 299 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Emotional vampires. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Jurij Clemenz: str. 11-12. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7060-24-9 : 24,60 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 305100288

75

BUCKLEY, Belinda
    Children's communication skills : from birth to five years / Belinda Buckley. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2003. - XIV, 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [236]-246. - Kazalo

ISBN 0-415-25994-0

159.922.72

COBISS.SI-ID 529017625

76

BULJAN Flander, Gordana
    Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa / Gordana Buljan Flander, Mia Roje Đapić ; [prevod Marija Mira Debelli in Snježana Ivić Gerovac]. - Bestovje : Geromar, cop. 2020. - 171 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: Dijete u središtu (sukoba). - O avtoricah: str. 167-168. - Predgovor / Darija Kuzmanič Korva: str. 3-4. - Bibliografija na koncu posameznega dela

ISBN 978-953-48367-3-6 : 28,00 EUR

159.922.7

COBISS.SI-ID 37143299

77

CAREY, Tanith
    Kaj razmišlja moj otrok? : praktična otroška psihologija za sodobne starše / Tanith Carey, Angharad Rudkin ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: What's my child thinking?. - 2.000 izv. - O avtoricah: str. 256. - Bibliografija: str. 246-249. - Kazalo

ISBN 978-961-261-525-3 : 29,99 EUR

159.922.7(035)

COBISS.SI-ID 303774464

78

CHIEN Chow Chine, Aurélie
    Rožle je ljubosumen : [kako z vajo iz sofrologije preženemo ljubosumje] / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2020. - [28] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Prepoznavam čustva)

Prevod dela: Je suis jaloux. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-7090-62-8 : 9,90 EUR

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 24526339

79

CHIEN Chow Chine, Aurélie
    Rožle je sramežljiv : [kako z vajo iz sofrologije preženemo sramežljivost] / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2020. - [28] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Prepoznavam čustva)

Prevod dela: Je suis timide. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-7090-63-5 : 9,90 EUR

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 24545795

80

CHIEN Chow Chine, Aurélie
    Rožle je zadovoljen : [kako z vajo iz sofrologije širimo zadovoljstvo] / ilustracije in besedilo Aurélie Chien Chow Chine ; [prevedla Irma Toman]. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2020. - [28] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Prepoznavam čustva)

Prevod dela: Je suis joyeux. - 1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-7090-64-2 : 9,90 EUR

159.942(02.053.2)

COBISS.SI-ID 24547331

81

    COGNITIVE psychology : revisiting the classic studies / edited by Michael W. Eysenck & David Groome. - 1st ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2015. - XI, 210 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Psychology. revisiting the classic studies)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-9446-8
ISBN 978-1-4462-9447-5 (pbk)

159.9

COBISS.SI-ID 23420902

82

COLLIN, Catherine
    Psihologija : jasno in jedrnato / [Catherine Collin, Voula Grand, Nigel Benson idr. ; prevedla Maja Prevolnik]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Slovaškem). - 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The psychology book. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 2.400 izv. - Dorling Kindersley. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5913-1 : 34,99 EUR

159.923.3(035)

COBISS.SI-ID 304277248

83

CROOS-Müller, Claudia
    Vse v redu : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri obremenitvah, travmah in podobnih težavah / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 63 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Alles Gut. - O avtorici: str. 60. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-500-0 : 17,00 EUR

159.97:615.825

COBISS.SI-ID 23306243

84

CUGMAS, Zlatka
    Večkratna navezanost / [[besedilo], fotografije] Zlatka Cugmas. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 267 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 236-255. - Kazali. - Povzetek. - Financer: ARRS, Programi, P5-0062, SI, Uporabna razvojna psihologija

ISBN 978-961-7038-14-9 : 32,50 EUR

159.922.7:159.942

COBISS.SI-ID 303480064

85

CUMMINGS, Becky
    Čarobni jaz : duhovni vodnik k zdravju in zadovoljstvu za otroke / Becky Cummings ; [prevedla Jana Lavtižar ; ilustracije Janja Baznik]. - Brežice : Primus, 2019 (Brežice : Primus digitalni tisk). - 203 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Prima za mlade)

Prevod dela: The magic of me. - O avtorici: str. 203-[204] in na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-7090-15-4 : 23,90 EUR

159.922(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302804480

86

EPSTEIN, David, 1983-, novinar
    Razpon : zakaj v dobi hiperspecializacije še kar naprej zmagujejo raznovrstneži / David Epstein ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2021 ([Ljubljana] : Primitus). - 427 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Range. - Spremna beseda Sama Ruglja na sprednjem zavihku ov. - "Če želiš razumeti, kako deluje svet, te mora zanimati ogromno stvari" : intervju z avtorjem knjige v časopisu Delo, november 2020 / Boštjan Videmšek: str. 419-427. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 365-404. - Kazalo

ISBN 978-961-7050-76-9 : 24,90 EUR

159.947.3

COBISS.SI-ID 24993539

87

EYSENCK, Michael W.
    Cognitive psychology : a student's handbook / Michael W. Eysenck, Mark T. Keane. - 7th ed. - Hove ; New York : Psychology Press, cop. 2015. - XVIII, 838 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 337-811. - Kazali. - Povzetek na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-1-84872-415-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-84872-416-7 (broš.)

159.95:165.194(075.8)

COBISS.SI-ID 1538371012

88

FRANKL, Viktor E.
    Človekovo iskanje najvišjega smisla / Viktor E. Frankl ; prevedel Rudi Meden ; [spremne besede Viktor E. Frankl ... et al.]. - Celje : Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 299 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Smisel)

Prevod dela: Man's search for ultimate meaning; izv. stv. nasl.: Der unbewusste Gott. - 500 izv. - O avtorju: str. 177-178. - Spremna beseda k angleški izdaji / Swanee Hunt: str. 181-183. - Dobrih petintrideset let pozneje - logoterapevtske raziskave po letu 1975 / Alexander Batthyány: str. 185-201. - Frankl in človeško iskanje najvišjega smisla / Jože Ramovš: str. 211-226. - Strokovni izrazi v logoterapiji in antropohigieni / Jože Ramovš: str. 233-294. - Bibliografija: str. 175-176 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Seznam navedenk k spremni besedi / Alexander Batthyány: str. 203-209. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini / Jože Ramovš: str. 227-231. - Kazalo

ISBN 978-961-278-484-3 : 25,00 EUR

159.922:929Frankl V.E.

COBISS.SI-ID 304085504

89

FRANZ, Marie-Louise von
    Mačka : pravljica o odrešitvi ženskega / Marie-Louise von Franz ; [prevod iz angleškega jezika Marjana Karer]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The cat. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6967-36-5 : 24,50 EUR

159.964:398.2

COBISS.SI-ID 303396864

90

    FUNKCIONALNI vidiki osebnosti / Tina Kavčič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtoricah na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 217-269

ISBN 978-961-06-0268-2 : 24,90 EUR

159.923(075.8)
CC-APA: 3100

COBISS.SI-ID 302537984

91

    FUNKCIONALNI vidiki osebnosti [Elektronski vir] / Tina Kavčič ... [et al.]. - 1. elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka ePUB) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610603757 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Bibliografija

ISBN 978-961-06-0375-7 (epub) : 17,90 EUR
doi: 10.4312/9789610603757

159.923(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 28179203

92

GAŠPERLIN, Izidor
    Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti / Izidor Gašperlin. - 2. izd. - Kranj : GI svetovanje, 2020. - 296 str. ; 21 cm

Tisk po naročilu. - Predstavitev knjige in avtorja na zavihkih ov.

ISBN 978-961-94098-3-1

159.942

COBISS.SI-ID 28572675

93

GAŠPERLIN, Izidor
    Solo v dvoje : poti in stranpoti v partnerskih odnosih / [[besedilo], fotografije] Izidor Gašperlin. - Kranj : GI svetovanje, 2020 (Ljubljana : Formatisk). - 270 str. ; 21 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Tiskano po naročilu. - Knjigi na pot / Manca Košir in Desa Muck: str. 11-12

ISBN 978-961-94098-1-7 : 24,95 EUR

159.922.1

COBISS.SI-ID 20783875

94

GOSTEČNIK, Christian
    Najgloblji izzivi ljubezni / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2020 (Ljubljana : Belin grafika). - 406 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 24)

900 izv. - Bibliografija: str. 403-405. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-58-1 (Brat Frančišek) : 20,00 EUR

177.6:159.9

COBISS.SI-ID 304474368

95

GOTTLIEB, Lori
    Morda pa se moraš z nekom pogovoriti : razkrijejo se terapevtka, njen terapevt in naša življenja / Lori Gottlieb ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 522 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Maybe you should talk to someone. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7050-73-8 : 26,90 EUR

159.964

COBISS.SI-ID 23315971

96

HAIG, Matt
    Zapisi o živčnem planetu : kako preživeti v svetu, ki od nas zahteva preveč / Matt Haig ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Tiskarna Soča). - 247 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Notes on a nervous planet. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5907-0 : 24,99 EUR

159.913

COBISS.SI-ID 24574467

97

HOLLIS, Rachel
    Punca, zbrihtaj se : ne verjemi lažem o tem, kakšna si, in postani prava ti / Rachel Hollis ; [prevedla Valentina Smej Novak, prevod 15. in 16. poglavja Mimi Podkrižnik Tukarić]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 217 str. ; 22 cm

Prevod dela: Girl, wash your face. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 217 in na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94458-4-6 : 24,50 EUR

159.922.1-055.2

COBISS.SI-ID 298241792

98

HUTCHENS, David, 1967-
    Kdo se še boji volkov? : kako preživeti in biti uspešen v učeči se organizaciji / David Hutchens ; ilustriral Bobby Gombert ; [prevod iz angleščine Kristijan Musek Lešnik]. - Ljubljana : Inštitut za psihologijo osebnosti, 2002 (Murska Sobota : Solidarnost). - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Outlearning the wolves : surviving and thriving in a learning organization

ISBN 961-6406-06-X

159.953.5:061

COBISS.SI-ID 118013696

99

INSTITUT IPAL (Ljubljana). Akademija (10 ; 2020 ; Ljubljana)
    Dinamika travme in poti njene integracije : zbornik / Deseta Akademija Instituta IPAL ; [zbral in uredil Matjaž Regovec]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2020 (Ljubljana : Demat). - 233 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorjih pri vseh prispevkih. - Uvod k zborniku 10. Akademije Instituta IPAL / Matjaž Regovec: str. 7. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. ali angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6967-37-2 : 15,00 EUR

159.97(082)

COBISS.SI-ID 303611648

100

IRŠIČ, Marko
    Mediacija / Marko Iršič. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zavod Rakmo, 2020. - 420 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 4 in na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 402-413. - Vsebuje tudi: Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)

ISBN 978-961-7057-09-6 : 39,90 EUR

159.913:316.472.42(035)

COBISS.SI-ID 305121024

101

JELENKO, Aljaž
    Skrivam, torej sem : življenjski nauki pacientov slavnih terapevtov in drugih znanih oseb s psihičnimi težavami / Aljaž Jelenko. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 119 str. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tiskano po naročilu. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-7090-48-2 : 17,70 EUR

159.964

COBISS.SI-ID 12878083

102

JENSEN, Eric
    Brain-based learning : the new paradigm of teaching / Eric Jensen, Liesl McConchie. - 3rd ed. - Thousand Oaks, California : Corwin Press, cop. 2020. - XVI, 222 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str.195-216

ISBN 978-1-5443-6454-4

159.953

COBISS.SI-ID 26593027

103

JUHANT, Marko
    Iskreno o moških : kako s partnerji in sinovi / Marko Juhant in Toni Mrvič. - 1. izd., 1. natis. - Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 113 str. ; 21 cm

800 izv., tiskano po naročilu. - O knjigi / Andrea Leskovec, Stanko Gerjolj: str. 108-109

ISBN 978-961-94240-8-7 : 20,00 EUR

159.922-055.1(035)

COBISS.SI-ID 37683459

104

JUUL, Jesper, 1948-2019
    Še vedno se ljubiva : postavite partnerski odnos na prvo mesto / Jesper Juul ; prevedla Ana Toman Fabjan. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 191 str. ; 23 cm

Prevod dela: Liebende bleiben. - 1.200 izv. - O avtorju: str. 188-189 in na sprednjem zavihku ov. - Spontano ali zavestno parnterstvo [i. e. partnerstvo]? / Albert Mrgole: str. 9-21. - Knjige in članki Jesperja Juula v slovenskem jeziku: str. 185-187

ISBN 978-961-261-533-8 : 24,99 EUR

159.922.1:177.6

COBISS.SI-ID 304801024

105

    KAKO spodbujati zaposlene [Elektronski vir] : psihološki pristopi od A do Ž / urednici Eva Boštjančič in Andreja Petrovčič ; [avtorice in avtorji Nejc Ašič ... et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (531 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/236/338/5657-1. - Nasl. z nasl. str. - Opis vira z dne 21. 9. 2020. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0364-1 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603641

159.9:331.1:005.95/.96(082)(0.034.2)
159.9-057.11(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 25387779

106

KIRSCHNER, Paul Arthur, 1951-
    How learning happens : seminal works in educational psychology and what they mean in practice / Paul A. Kirschner and Carl Hendrick ; illustrated by Oliver Caviglioli. - London ; New York : Routledge, 2020. - XVIII, 309 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-367-18457-5 (broš.)
ISBN 978-0-367-18456-8 (trda vezava)

159.953

COBISS.SI-ID 17347075

107

KOLENC, Aljoša
    Šest analiz / Aljoša Kolenc. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 173 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 171-173 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6376-90-7 : 20,00 EUR

159.964.2

COBISS.SI-ID 30216963

108

KRIŽAJ, Robert
    Čuječnost : trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju : [odkrijte možnost izbire in resnično svobodo] / Robert Križaj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 265 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Most)

Drugi dodatek k nasl. na ov. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 257. - Opombe z bibliografijo: str. 258-260. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5116-6 : 24,99 EUR

159.944.4(035)

COBISS.SI-ID 303075584

109

KUHAR, Melita, 1968-
    Iskreno o osebni rasti / Melita Kuhar. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus). - 168 str. ; 22 cm. - (Zbirka Na kavču v Svetovalnici)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7090-18-5 : 22,00 EUR

159.923.2

COBISS.SI-ID 303071488

110

LEBAN, Dare
    Teorija poguma in strahu / Dare Leban. - Celje : Sonart Pro, 2020 (Celje : Grafika Gracer). - 124 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94707-1-8 : 35,00 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 303413248

111

LEVITT, Heidi M.
    Reporting qualitative research in psychology : how to meet APA style journal article reporting standards / Heidi M. Levitt. - 1st ed. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2019. - VII, 173 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 157-166. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-3003-7
ISBN 1-4338-3003-5

001.818:159.9.072.52
CC-APA: 270022603450

COBISS.SI-ID 15174915

112

LEVY, Diane
    Seveda te imava rada --- : sedaj pa pojdi v svojo sobo / Diane Levy ; [prevod Sonja Uran Šinigoj]. - Izola : Vita, 2020. - 387 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Of course i love you ... now go to your room!. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. na ov.: ... zdaj pa pojdi v svojo sobo

ISBN 978-961-94285-5-9 (trda vezava) : 32,90 EUR
ISBN 978-961-94285-6-6 (broš.)

159.922.7(035)

COBISS.SI-ID 305020160

113

LUNDER, Urška
    Odprto srce : izkušnje in spoznanja ob umiranju in smrti / Urška Lunder ; [fotografije Aleš Lunder ... et al.]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura)

1.200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-1237-2 : 22,98 EUR

159.91:616-036.8

COBISS.SI-ID 304035328

114

MATSCHNIG, Monika
    Trema : takojšnja pomoč pri tremi, nenadni blokadi spomina in drugih nevšečnostih / Monika Matschnig ; ilustracije Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 42 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Lampenfieber. Soforthilfe bei Nervosität, Blackout & Co. - O avtorici: str. 2. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-278-501-7 : 15,00 EUR

159.953.6:808.5

COBISS.SI-ID 23784451

115

    OBLIKOVANJE čustev in vedenja z glasbo [Elektronski vir] : priročnik za vzgojitelje, učitelje, svetovalne delavce, terapevte pri delu z otroki in mladostniki s čustveno vedenjskimi težavami / urednici Katarina Habe, Marta Licardo ; [avtorice Tjaša Baškovč ... et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/388. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Emotional and behavioural regulation through music. - El. publikacija v formatu PDF obsega II, 92 str. - Opis vira z dne 2. 4. 2019. - Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek

ISBN 978-961-286-237-4
doi: 10.18690/978-961-286-237-4

159.93:615.851.8:78(035)

COBISS.SI-ID 96151809

116

PÉRARDEL, Anne-Sixtine
    [Deset]
    10 korakov do boljšega čustvenega življenja / Anne-Sixtine Pérardel ; [prevod Špela Žakelj ; ilustracije Grégoire Berquin]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Révolutionner sa vie affective. - 700 izv. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-278-454-6 : 17,50 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 302273024

117

PEREL, Esther
    Eros v ujetništvu : obujanje erotične inteligence / Esther Perel ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 232 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Mating in captivity. - 1.200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 221-228. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5899-8 : 29,99 EUR

159.942(035)

COBISS.SI-ID 304864000

118

PODLESEK, Anja
    Osnove psihološkega merjenja : psihofizikalna metodologija / Anja Podlesek in Klas Brenk ; [izdal Oddelek za psihologijo. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - XII, 267 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

O avtorjih na zadnji str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 255-264. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0381-8 : 19,90 EUR

159.938(075.8)

COBISS.SI-ID 30090243

119

POŠTUVAN, Vita
    Pogovor o samomoru [Elektronski vir] : praktični priročnik za pogovor o najtežjih življenjskih vprašanjih / Vita Poštuvan. - El. knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-90-0.pdf

ISBN 978-961-7055-90-0 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-7055-91-7 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-7055-90-0

159.9:616.89-008.441.44(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303383552

120

    RAZVOJNA psihologija / strokovni urednici Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič ; [fotografije Tihomir Pinter ... [et al.] ; ilustratorka Kristina Krhin]. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020-    . - Zv. <1-3> : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2020 ([Ljubljana : Birografika Bori). - 335 str. - 1.500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo . - Povzetek ; Abstract
Zv. 2. - 2020

ISBN 978-961-06-0285-9 (zv.1) : 24,90 EUR
ISBN 978-961-06-0296-5 (zv. 2)

159.922(082)

COBISS.SI-ID 303239680

121

SELI, Helena
    Motivation and learning strategies for college success : a focus on self-regulated learning / Helena Seli and Myron H. Dembo. - 6th ed. - New York : Routledge, cop. 2020. - XXXIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 257-265. - Kazalo

ISBN 978-0-367-00206-0
ISBN 978-0-367-00214-5

159.9

COBISS.SI-ID 17380867

122

SINCERO, Jen, 1965-
    You are a badass : how to stop doubting your greatness and start living an awesome life / Jen Sincero. - Philadelphia : Running Press, cop. 2013. - 254 str. ; 21 cm

O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 245-252

ISBN 978-0-7624-4769-5
ISBN 0-7624-4769-9

159.922

COBISS.SI-ID 1117136734

123

TOLLE, Eckhart
    The power of now : a guide to spiritual enlightenment / Eckhart Tolle. - 1st paperback print. - Vancouver (B.C.) : Namaste Publishing ; Novato (CA) : New World Library, cop. 2005, 2016. - XIX, 191 str. ; 22 cm

ISBN 978-0-340-73350-9

159.922/.923(035):130.122

COBISS.SI-ID 1024526944

124

UNGER, Arlene K.
    Pogum : 50 vaj čuječnosti in sproščanja za krepitev samozavesti / Arlene K. Unger in Lona Eversden ; [prevedla Darja Divjak Jurca]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 160 str. : ilustr. ; 17 cm

Prevod dela: Courage - 50 mindfulness and relaxation exercises to improve your confidence. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 160

ISBN 978-961-01-5590-4 : 14,99 EUR

159.923.3(035)

COBISS.SI-ID 301592832

125

VENE, Boris
    Iz dnevnika novodobnega milijonarja --- ali Bogastvo je v nas / Boris Vene, Nikola Grubiša ; [ilustracije Marko Kočevar ; fotografije Foto Spring ... et al.]. - Ljubljana : Inisa, 2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 366 str. : ilustr. ; 26 str. - (Zbirka Divine touch publishing)

O avtorjih: str. 365

ISBN 961-91420-0-4

174:005.1(035)

COBISS.SI-ID 214832896

126

YATES, Frances Amelia
    Umetnost spomina / Frances A. Yates ; [prevod Katja Jenčič ; spremna beseda Igor Škamperle]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 518 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The art of memory. - 400 izv. - Frances Yates in okultne vede renesanse : spremna študija / Igor Škamperle: str. 497-518. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-90-7 : 35,00 EUR

159.953:930.85

COBISS.SI-ID 303086336

127

    ZNANJA, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice / uredila Vita Poštuvan. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-17-6.pdf. - 300 izv. - Predgovor / Vida Poštuvan: str. 7-9. - Bibliografija ter povzetka v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6832-81-6 : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-6963-17-6

159.913(035)

COBISS.SI-ID 13992195

128

    ZNANJA, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja [Elektronski vir] : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice / uredila Vita Poštuvan. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (127 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-17-6.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 5. 2020. - Dokument v PDF-formatu obsega 127 str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6963-17-6 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-6963-18-3 (html) : brezplačno

159.97-051:613.86
33703410

COBISS.SI-ID 13993731

129

ŽAGAR, Aleš, kognitivna znanost
    Medjezikovni pristop k abstraktivnemu povzemanju : magistrsko delo = Cross-lingual approach to abstractive summarization : masterʹs thesis / Aleš Žagar. - Ljubljana : [A. Žagar], 2020. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6262/. - Mentor Marko Robnik Šikonja, somentor Igor Farkaš. - Bibliografija: str. 61-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni študijski program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.9(043.2)

COBISS.SI-ID 20240131159.9(043.2) Psihologija.

130

ČERNE, Jaša
    Fenomenologija spontanega priklica : primerjava lažnih in verodostojnih spominov : magistrsko delo / Jaša Černe. - Ljubljana : [J. Černe], 2020. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Urban Kordeš. - Bibliografija: str. 117-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.9(043.2)

COBISS.SI-ID 27905539

131

FELE, Benjamin, kognit. znan.
    Pridobivanje in uporaba metaznanja za učinkovitejšo izbiro učnih primerov : magistrsko delo / Benjamin Fele. - Ljubljana : [B. Fele], 2020. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6445/. - Mentor Danijel Skočaj. - Bibliografija: str. 63-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.9(043.2)

COBISS.SI-ID 29757699

132

KLINC, Lara
    Krivda in strategije za njeno uravnavanje pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo / Lara Klinc. - Ljubljana : [L. Klinc], 2020. - 76 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6556/. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

159.942:37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 44686083

133

MARUŠIČ, Jar Žiga
    Odnosna in vsebinska naravnanosti pri udejanjanju znanja, mišljenju in komuniciranju : magistrsko delo / Jar Žiga Marušič. - Ljubljana : [J. Ž. Marušič], 2020. - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6475/. - Mentor Urban Kordeš, somentorica Maja Smrdu. - Bibliografija: str. 101-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.9(043.2)

COBISS.SI-ID 32024323

134

OBLAK, Aleš, kognitivna znanost
    Strategije reševanja nalog vidno-prostorskega delovnega spomina in njihove reprezentacijske modalnosti : nevrofenomenološka študija : magistrsko delo / Aleš Oblak. - Ljubljana : [A. Oblak], 2020. - 184 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6332. - Mentor Urban Kordeš, somentor Grega Repovš. - Bibliografija: str. 176-184. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.9(043.2)

COBISS.SI-ID 23106563

135

RUBHOF, Ana
    Izražanje veselja pri učencih v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Students expressing joy in the first and second educational triads of primary school : magistrsko delo / Ana Rubhof. - Ljubljana : [A. Rubhof], 2020. - 79 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6310. - Besedilo v slov. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulič. - Bibliografija: str. 63-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

159.942.3(043.2)

COBISS.SI-ID 22781699

136

VESEL, Helena, 1994-
    Strategije uravnavanja strahu pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo / Helena Vesel. - Ljubljana : [H. Vesel], 2020. - V, 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6253. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulič, somentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

159.942:37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 19896835

137

WEISS, Amela
    Barvanje črno-belih fotografij z modrostjo množic : magistrsko delo / Amela Weiss. - Ljubljana : [A. Weiss], 2020. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6275. - Mentor Janez Demšar. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.937.511.1(043.2)

COBISS.SI-ID 20993027

138

ZUPANIČ, Katja, 1989-
    Emergence of visual consciousness in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) = [Vznik vizualne zavesti pri otrocih s sindromom pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD)] : magistrsko delo / Katja Zupanič. - Ljubljana : [K. Zupanič], 2019. - 87 str., [18] f. : ilustr. ; 30 cm + knjižnica ([3] f. ; 30 cm)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6157/. - Besedilo v angl. - Mentor Zoltán Nádasdy, somentor Zvezdan Pirtošek. - Bibliografija: str. 78-86. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

159.922.76-056.49(043.2)

COBISS.SI-ID 1277728916 Logika

139

BERMÚDEZ, José Luis
    Cognitive science : an introduction to the science of the mind / José Luis Bermúdez, Texas A & M University. - 3rd ed. - Cambridge, United Kingdom ; N.Y., NY : Cambridge University Press, cop. 2020. - XXXIII, 488 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 454-477. - Kazalo

ISBN 978-1-108-42449-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-108-44034-9 (broš.)

16

COBISS.SI-ID 37227523

140

GRUŠOVNIK, Tomaž
    Hotena nevednost / Tomaž Grušovnik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Ljubljana] : Rotosi). - 279 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 19)

400 izv. - Bibliografija: str. 251-261 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-332-0 : 24,00 EUR

165.4

COBISS.SI-ID 34070019

141

HEIDEGGER, Martin
    Introduction to phenomenological research / Martin Heidegger ; translated by Daniel O. Dahlstrom. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2005. - XIV, 252 str. ; 24 cm. - (Studies in continental thought)

ISBN 0-253-34570-7
ISBN 978-0-253-34570-7

165.62:111

COBISS.SI-ID 33138691

142

KORDEŠ, Urban, 1968-
    Uvod v prvoosebno raziskovanje : študijsko gradivo za predmet Prvoosebno raziskovanje za študente 1. letnika študijskega programa Kognitivna znanost / Urban Kordeš. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (28 str.)) : ilustr.

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6471/. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 27-28

165.194

COBISS.SI-ID 31778307

143

URŠIČ, Marko, 1951-, filozof
    Osnove logike / Marko Uršič, Olga Markič ; [izdal Oddelek za filozofijo]. - 2. ponatis 2., razširjene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - XII, 306 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 293-296. - Kazalo

ISBN 978-961-237-049-7 : 24,90 EUR

16(075.8)

COBISS.SI-ID 2961203517 Etika.

144

BUCAY, Jorge
    O starših in otrocih : kako ohranjati in poglabljati temeljne vezi / Jorge Bucay in Demián Bucay ; [prevedla Tina Malič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 307 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: De padres e hijos. - 2.000 izv. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 305-307 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-01-5896-7 : 24,99 EUR

173.5/.7

COBISS.SI-ID 15508483

145

GORDON, Thomas, 1918-2002
    Družinski pogovori : reševanje konfliktov med otroki in starši / Thomas Gordon ; priredila Anica Uranjek. - 4. ponatis. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1996 ([Kamnik : Vovk]). - 187 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prirejeno po: Familienkonferenz; izv. stv. nasl.: Parent effectiveness training. - Podatek o izd. prevzet iz CIP-a. - K četrti izdaji / Anica Uranjek: str. 3

ISBN 961-204-139-3!

159.922.7/.8

COBISS.SI-ID 63761920

146

TRSTENJAK, Anton, 1906-1996
    Dobro je biti človek / Anton Trstenjak. - 2. izd. - Ljubljana : Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje : Salve ; [Bled] : Mlino Turizem, 2018. - 163 str. ; 19 cm

1.000 izv. - Predgovor k 2. izdaji / Jože Ramovš: str. 5-7. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6128-63-6 (Inštitut Antona Trstenjaka) : 9,50 EUR

17

COBISS.SI-ID 2972695042 Verstvo.

147

BRAIDO, Pietro
    Pedagoška izkušnja Janeza Boska / Pietro Braido ; [prevod Kristina Skibin]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 224 str. ; 21 cm. - (Pedagoška zbirka ; 7)

Prevod dela: L'esperienza pedagogica di don Bosco. - 500 izv. - S tabo, Don Bosko --- / Alojzij Slavko Snoj: str. 5-6. - Bibliografija: str. 219-220

ISBN 978-961-211-599-9 : 12 EUR

27-47

COBISS.SI-ID 258707968

148

KRAŠEVEC, Aljaž
    Teologija križa pri škofu Gregoriju Rožmanu / Aljaž Kraševec ; [spremna beseda Anton Štrukelj]. - 1. ponatis. - Nova vas : samozal. A. Kraševec, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 156 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 148-152. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-283-352-7 : brezplačna

27-722.52:929Rožman

COBISS.SI-ID 284115200

149

LUNAČEK, Izar
    Sveto & smešno : stripovski esej o hecni plati religije / Izar Lunaček. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC : Zavod Stripolis, 2020 ([Ljubljana] : Present). - [240] str. : ilustr. ; 19 cm

Nasl. v kolofonu: Sveto in smešno. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Potiskane spojne str. - Viri: str. 233-239

ISBN 978-961-05-0471-9 (Založba ZRC) : 19,00 EUR

2(082)(084.11)

COBISS.SI-ID 26127875

150

REBULA, Alojz
    Apokrif / Alojz Rebula ; [spremna študija Milček Komelj ; likovno gradivo Mednarodna likovna akademija Umetniki za karitas]. - Trst : Mladika, 2020 ([Žalec] : Sinegraf). - 158 str. : ilustr. ; 22 cm

Posmrtna izdaja knjige Alojza Rebule / Ivo Jevnikar: str. 5-6. - Akademik dr. Alojz Rebula (1924-2018) / Milček Komelj: str. 129-150. - Umetniki za Karitas 1995-2020 / Jožica Marija Ličen: str. 153-154. - O avtorju na zdnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-7342-291-4 : 18,00 EUR

2

COBISS.SI-ID 301352993 Družbene vede

151

BEARD, Mary, 1955-
    Ženske in oblast : manifest / Mary Beard ; [prevod Uršula Rebek ; avtorica spremne besede Marta Verginella]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 113 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Women & power. - 300 izv. - "Ko bodo celo mačke nehale moriti ptice" / Marta Verginella: str. 101-108. - O avtorici: str. 109. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0276-7 : 14,90 EUR

305-055.2

COBISS.SI-ID 302902016

152

CRISPIN, Jessa
    Zakaj nisem feministka : feministični manifest / Jessa Crispin ; [prevod Katja Šaponjić]. - Ljubljana : Krtina, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 103 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 192)

Prevod dela: Why I am not a feminist. - 400 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-260-129-4 : 15 EUR

305-055.2:141.72

COBISS.SI-ID 303597568

153

FARRIS, Sara R.
    V imenu pravic žensk : vzpon femonacionalizma / Sarra [!] R. Farris ; prevedla [in spremna beseda] Antonija Todić. - Ljubljana : Sophia, 2019 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XIV, 358 str. ; 22 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: In the name of women's rights. - 400 izv. - Femonacionalizem po slovensko / Antonija Todić: str. 333-355. - O avtorici na str. II. - Bibliografija: str. 295-331. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-47-5 : 20 EUR

305:141.72

COBISS.SI-ID 303351040

154

FILIPOVIČ Hrast, Maša, 1977-
    Socialna politika danes in jutri [Elektronski vir] / Maša Filipovič Hrast in Tatjana Rakar. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. - (Knjižna zbirka Ost ; 20)

Način dostopa (URL): https://knjigarna.fdv.si/knjige/sociologija/ost-osrednje-socioloske-teme/i_774_socialna-politika-danes-in-jutri (Odprt dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 5. 2019. - El. knjiga v pdf obliki obsega 177 str. - Predgovor / Zinka Kolarič: str. 5-6. - O avtoricah: str. 177. - Bibliografija: str. 151-169. - Kazalo

ISBN 978-961-235-879-2 (pdf) : brezplačno

316.323.65(497.4)(0.034.2)
304(0.034.2)

COBISS.SI-ID 299469824303 Metode družbenih ved

155

BANJAC, Marinko
    Uvod v kvalitativne metode zbiranja podatkov [Elektronski vir] : opazovanje, intervju in fokusna skupina / Marinko Banjac. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VII, 132 str.))

Način dostopa (URL): https://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/i_808_uvod-v-kvalitativne-metode-zbiranja-podatkov. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 7. 2020. - O avtorju. - Bibliografija: str. 127-132

ISBN 978-961-235-922-5 (pdf) : brezplačno

303.022(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21357571

156

COOPER, Harris M.
    Reporting quantitative research in psychology : how to meet apa style journal article reporting standards / Harris Cooper. - 2nd ed. - Washington : American Psychological Association, cop. 2019. - 217 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 201-207. - Kazalo

ISBN 978-1-433-83283-3

308

COBISS.SI-ID 21757699311/314 Statistika kot znanost.

157

    RAZISKOVANJE slovenskega izseljenstva [Elektronski vir] : vidiki, pristopi, vsebine / uredila Janja Žitnik Serafin in Aleksej Kalc. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019

Način dostopa (URL): https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1201. - Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-05-0184-8 (epub) : 9,00 EUR

314.151.3-054.72(=163.6)(082)(0.034.2)
001.891:314.151.3-054.72(=163.6)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 299687168

158

    SLOVENSKO izseljenstvo v luči otroške izkušnje [Elektronski vir] / uredila Janja Žitnik Serafin. - 2., razširjena izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610501855 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary. - Izvleček ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0185-5 (epub) : 9,00 EUR

314.151.3-054.72-053.2(100=163.6)(082)(0.034.2)
930.85(497.4):314.151.1(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300013312311/314(043.2) Statistika kot znanost.

159

ŽEŽLINA, Zala
    Strah pred zamujanjem socialnih izkušenj pri mladih na prehodu v odraslost : diplomsko delo / Zala Žežlina. - Ljubljana : [Z. Žežlina], 2020. - 35 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6357. - Mentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 27-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.346.32-053.6(043.2)

COBISS.SI-ID 26442499316 Sociologija.

160

ALBURQUERQUE Frutos, Eugenio
    Teorija spola : nameni in izzivi / Eugenio Alburquerque Frutos ; prevedla Damjana Pintarič. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 100 str. ; 20 cm

Prevod dela: Ideología de género. - 700 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 99-100

ISBN 978-961-211-996-6 : 13,90 EUR

316.346.2

COBISS.SI-ID 298721792

161

BOURDIEU, Pierre
    Praktični razlogi : o teoriji delovanja / Pierre Bourdieu ; [prevedla Katarina Rotar]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 193 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: Raisons pratiques. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-260-122-5 : 25,00 EUR

316.2

COBISS.SI-ID 303312128

162

BREZNIK, Maja, 1967-
    Posebni skepticizem v umetnosti [Elektronski vir] / Maja Breznik ; komentarji Boris Buden ... [et al.] ; epilog Rastko Močnik ; soavtorica poročila o glasbeni produkciji Lidija Radojević. - El. knjiga. - Ljubljana : Sophia, 2013. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789616768689 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Bibliografija

ISBN 978-961-6768-68-9 (ePub)

316.74:7(0.034.2)

COBISS.SI-ID 271974400

163

    BULLYING, victimization, and peer harassment : a handbook of prevention and intervention / Joseph E. Zins, Maurice J. Elias, Charles A. Maher, editors. - New York ; London : Routledge, cop. 2007. - XIX, 428 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm. - (Haworth school psychology)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7890-2218-9 (trda vezava)
ISBN 0-7890-2218-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-7890-2219-6 (broš.)
ISBN 0-7890-2219-2 (broš.)

316.6

COBISS.SI-ID 12771657

164

ÉRDI, Péter
    Ranking : the unwritten rules of the social game we all play / Péter Érdi. - New York : Oxford University Press, 2020. - XVII, 246 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 215-232. - Kazalo

ISBN 978-0-19-093546-7

316.6

COBISS.SI-ID 5284709

165

FRINGS, Daniel
    Social psychology : the basics / Daniel Frings. - London ; New York : Routledge, cop. 2019. - XII, 238 str. ; 20 cm. - (The Basics)

Bibliografija: str. 195-226. - Kazalo

ISBN 978-1-138-55200-5 (broš.)
ISBN 978-1-138-55198-5 (trda vezava)

316.6

COBISS.SI-ID 16839683

166

GABOR, Don
    Kako ravnati v 101 neprijetni situaciji / Don Gabor ; [prevedla Marjanca Milena Dolničar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Tuma, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 229 str. ; 21 cm

Prevod dela: Speaking your mind in 101 difficult situations. - Podatek o izd. v CIP-u: 1. izd., 2. natis. - 700 izv. - O avtorju: str. 5

ISBN 978-961-6470-88-9 : 4.950 SIT (20,66 EUR)

316.772.4(035)

COBISS.SI-ID 231458816

167

GLADWELL, Malcolm
    Pogovarjanje z neznanci : kaj moramo vedeti o ljudeh, ki jih ne poznamo / Malcolm Gladwell ; prevedel Samo Kuščer. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 391 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Talking to strangers. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo. - Bibliografija v opombah: str. 329-376

ISBN 978-961-7050-64-6 : 24,90 EUR

316.344

COBISS.SI-ID 304250112

168

HARARI, Yuval Noah
    [Enaindvajset nasvetov za 21. stoletje]
    21 nasvetov za 21. stoletje : [priročnik] / Yuval Noah Harari ; [prevedla Polona Mertelj]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 358 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: 21 lessons for the 21st century. - Dodatek k nasl. na ov. - 1.500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-01-5943-8 : 14,99 EUR

316.722

COBISS.SI-ID 304964608

169

    IGRE za medkulturni dialog / [avtorji Jože Gornik ... [et al.] ; ilustracije Veronika Vesel]. - Ljubljana : Salve, 2008. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre)

Ov. nasl. - Na vrhu nasl. str.: Društvo Mladinski ceh

ISBN 978-961-211-455-8

316.7(035)

COBISS.SI-ID 240126976

170

LE Bon, Gustave
    Psihologija množic [Elektronski vir] : študija vsakdanjega mišljenja / Gustave Le Bon ; [iz angleščine] prevedla Anja Radaljac ; [spremna beseda Lenart J. Kučić]. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : UMco, 2018. - (Zbirka Angažirano)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789617050141 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Prevod dela: The crowd; izv. stv. nasl.: Psychologie des foules. - Spremna beseda / Lenart J. Kučić. - Opombe z bibliografijo

ISBN 978-961-7050-14-1 (epub) : 19,90 EUR

316.6

COBISS.SI-ID 295586560

171

LE Messurier, Mark
    Teaching values of being human : a curriculum that links education, the mind and the heart / Mark Le Messurier. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2020. - XII, 267 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 270-274

ISBN 978-0-367-46306-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-46303-8 (broš.)

316

COBISS.SI-ID 42425603

172

    MEDIJI in spol : strukture in prakse neenakosti / uredili Mojca Pajnik in Breda Luthar. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2019 ([Ljubljana] : Present). - 227 str. : fotogr., tabele ; 24 cm

Nasl. na ov.: Mediji & spol. - 200 izv. - O avtoricah in avtorjih: str. 218-221. - Bibliografija vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Abstracts

ISBN 978-961-235-875-4 : 19 EUR

316.346.2:654.1

COBISS.SI-ID 299090176

173

POČKAR, Mirjam
    Teme iz sociologije : učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole / Mirjam Počkar ; [ilustracije Darko Birsa ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 3. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2020 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica Radovljica). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

600 izv.

ISBN 978-961-02-0299-8

316(075.3)

COBISS.SI-ID 22670595

174

PODJED, Dan
    Videni [Elektronski vir] : zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo / Dan Podjed. - 1. izd. e-knjige. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka ePUB)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610502524 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Način dostopa (URL): https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1546. - Pot v totalitarizem je tlakovana z všečki / Lenart J. Kučič. - O avtorju. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0252-4 (epub) : 9,00 EUR

316.75:004.7(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303286016

175

    PREMISLEKI o prihodnosti javnih medijev / urednik Slavko Splichal. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 211 str. : tabele ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Javnost)

Predgovor / Slavko Splichal: str. 8-9. - Avtorice in avtorji: str. 208-211. - 500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-235-925-6

316.77(082)

COBISS.SI-ID 25597955

176

PUŠNIK, Maruša
    Kulturna zgodovina elektronskih medijev : od telefona do walkmana / Maruša Pušnik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Media)

Tiskano po naročilu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 143-155 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-235-894-5 : 19 EUR

316.72(497.4):004.087:930.85

COBISS.SI-ID 302401024

177

RICHARDSON, Niall
    Body studies : the basics / Niall Richardson and Adam Locks. - London ; New York : Routledge, cop. 2014. - XI, 145 str. ; 20 cm. - (The Basics)

Bibliografija: str. 131-141. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69620-3 (broš.)
ISBN 978-0-415-69619-7 (trda vezava)

316.7

COBISS.SI-ID 16908035

178

RIZMAN, Rudi
    Družba in politika v času retrotopije [Elektronski vir] : teme iz politične sociologije / Rudi Rizman. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (359 str.))

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/216. - Predgovor / Slavko Splichal: str. 11-13. - Bibliografija: str. 341-349. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0325-2 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603252

316.334.3(0.034.2)

COBISS.SI-ID 305142016

179

SALECL, Renata
    Človek človeku virus / Renata Salecl. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ergo)

1.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 77-79 in v opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-5949-0 : 9,99 EUR

316.728:616-036.21"2020"

COBISS.SI-ID 21090051

180

SALECL, Renata
    Strast do nevednosti : kdaj in zakaj ne želimo vedeti / Renata Salecl ; [prevedla Polona Mertelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 223 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Prevod dela: A passion for ignorance. - 1.800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 201-218 in opombe z bibliografijo na dnu. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5886-8 : 27,99 EUR

316:159.964

COBISS.SI-ID 30858499

181

SOFER, Oren Jay
    Say what you mean : a mindful approach to nonviolent communication / Oren Jay Sofer ; foreword by Joseph Goldstein. - 1st ed. - Boulder : Shambhala Publications, Inc., cop. 2018. - XII, 286 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 257-265. - Kazalo

ISBN 978-1-61180-583-3 (broš.)

316.28

COBISS.SI-ID 42421507

182

VEBLEN, Thorstein, 1857-1929
    Teorija brezdelnega razreda [Elektronski vir] : ekonomska študija institucij / Thorstein Veblen ; [prevajalec Marko Bauer]. - 1 e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (226 str.))

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/213/314/5133-1. - Prevod dela: The theory of the leisure class

ISBN 978-961-06-0319-1 (pdf) : brezplačno

316.34:330.8(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304909056

183

WANG, Hui, 1959-
    Kratko kitajsko stoletje / Wang Hui ; [prevod Selma Franov ... [et al.] ; spremna študija Jana S. Rošker]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio Print). - 386 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - Uredniški predgovor / Matej Zima: str. 5-13. - Zgodovina je mrtva, naj živi zgodovina! Wang Hui in njegova reinterpretacija sodobne kitajske družbe / Jana S. Rošker: str. 349-371. - Bibliografija v opombah na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-6798-93-8 : 26 EUR

316.722(510):001

COBISS.SI-ID 303789568

184

ZAVRATNIK, Simona, 1970-
    Digitalni begunci : transformacije migracijskih poti ali ko pametni telefon nadomesti kovček / Simona Zavratnik, Sanja Cukut Krilić ; [prevod angleškega povzetka Olga Vuković]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 172 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 22)

200 izv. - Recenziji / Drago Kos, Silva Mežnarić: str. 167-170. - O avtoricah: str. 171. - Bibliografija: str. 143-157. - Povzetek v angl.: Digital refugees : transformations of migration routes or how smartphones replaced hand luggage. - Kazalo

ISBN 978-961-235-913-3 (Fakulteta za družbene vede, Založba FDV) : 15,00 EUR

316:314.15

COBISS.SI-ID 304051712316(043.2) Sociologija.

185

KLAVŽ, Marija, 1990-
    Spol v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učnih gradivih : magistrsko delo / Marija Klavž. - Ljubljana : [M. Klavž], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6227/. - Mentorica Darja Zorc-Maver. - Bibliografija: str. 91-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.346.2:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 17059587

186

LESKOVŠEK, Tjaša
    Narodnostna identiteta narodnostno mešanih družin slovenskih izseljencev = National identity of nationally mixed families of Slovenian emigrants : magistrsko delo / Tjaša Leskovšek. - Ljubljana : [T. Leskovšek], 2020. - 92 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6442/. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko

316(043.2)

COBISS.SI-ID 29765635

187

NARAT, Maruša
    Avtostop kot protiutež glavnemu družbenemu toku : magistrsko delo / Maruša Narat. - Ljubljana : [M. Narat], 2020. - 106 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6489/. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 102-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko

316(043.2)

COBISS.SI-ID 32709123

188

PINTARIČ, Eva, socialna pedagoginja
    Materinstvo kot svobodna izbira sodobne ženske : diplomsko delo / Eva Pintarič. - Ljubljana : [E. Pintarič], 2020. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6387/. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316(043.2)

COBISS.SI-ID 28023555

189

POGORILIĆ, Irina
    Prisotnost in vrednotenje obravnavanja spola v izbranih učbenikih slovenske devetletne šole = Presence and evaluation of gender treatment in the selected textbooks in Slovenian elementary school : magistrsko delo / Irina Pogorilić. - Ljubljana : [I. Pogorilić], 2020. - VI, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6268/. - Mentorica Darja Zorc-Maver. - Bibliografija: str. 56-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.346.2:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20676611

190

PUST, Tadeja, 1994-
    Spletna družbena omrežja v vsakdanjem življenju mladih : magistrsko delo / Tadeja Pust. - Ljubljana : [T. Pust], 2020. - VI, 57 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6331. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.472.4:004.7(043.2)

COBISS.SI-ID 23110915

191

RUPAR, Katarina, socialna pedagoginja
    Brezdomne ženske na poti skozi institucije : magistrsko delo / Katarina Rupar. - Ljubljana : [K. Rupar], 2020. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6435/. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 103-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316(043.2)

COBISS.SI-ID 29411331

192

SENICA, Eva, 1996-
    Proces participacije mladih : dan brez telefona : diplomsko delo / Eva Senica. - Ljubljana : [E. Senica], 2020. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6394/. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316(043.2)

COBISS.SI-ID 28117763

193

TOPLAK, Maša
    Spolno občutljivo mladinsko delo z dekleti = Gender-sensitive youth work with girls : magistrsko delo / Maša Toplak. - Ljubljana : [M. Toplak], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6411/. - Besedilo v slov. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 89-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko

316(043.2)

COBISS.SI-ID 2834918732 Politika.

194

FINK-Hafner, Danica
    Populizem / Danica Fink Hafner. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019 ([Ljubljana] : Demat). - 140 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Politika ; 17)

Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. IX. - Bibliografija: str. 111-135 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-909-6 : 15 EUR

329

COBISS.SI-ID 303175680

195

MASTNAK, Tomaž
    Črna internacionala : vojna, veliki biznis in vpeljava neoliberalizma / Tomaž Mastnak. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 2 zv. (261; 249 str.) : ilustr. ; 20 cm + 2 razglednici. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija v 2. zv.: str. 201-249 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-257-117-7 (zv. 1) : 24,00 EUR
ISBN 978-961-257-118-4 (zv. 2) : 22,00 EUR

329.12

COBISS.SI-ID 301839360

196

ORWELL, George, 1903-1950
    Fašizem in demokracija [Elektronski vir] / George Orwell ; [spremno besedilo napisal Oto Luthar ; prevod Deja Crnović .. et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.)) : avtorj. sl.

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504474. - Izbor in prevod iz: Fascism and democracy ; Literature and totalitarianism ; Vision of a totalitarian future ; Patriotism. - O avtorju: str. 4

ISBN 978-961-05-0447-4 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610504474

321.7(0.034.2)
329.18(0.034.2)
321.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 17461507

197

SCRUTON, Roger
    Zablode, prevare, hujskaštva : misleci nove levice / Roger Scruton ; [prevod Niki Neubauer ; spremna beseda Aljoša Kravanja]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. ; 24 cm

Prevod dela: Fools, frauds and firebrands. - 600 izv. - Misleci nove levice : tujci na tem svetu / Aljoša Kravanja: str. 285-301. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-04-0500-9 : 39,90 EUR

321.01

COBISS.SI-ID 29886336033 Gospodarstvo

198

    ENOSTAVNA ideja : univerzalni temeljni dohodek / Srečo Dragoš, ur. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 228 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - O avtorjih: str. 220-222. - Bibliografija: str. 194-216 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-72-9 : 25 EUR

331.2(075.8)

COBISS.SI-ID 97605121

199

KIYOSAKI, Robert T.
    Kvadrant denarnega toka : priročnik bogatega očka, ki vas popelje v finančno svobodo / Robert T. Kiyosaki s Sharon L. Lechter ; [prevedel Jernej Zoran]. - Ljubljana : Lisac & Lisac, 2002. - 264 str. : ilustr, ; 21 cm

Prevod dela: The cashflow quadrant. - Nasl. na str. 1: Bogati očka, revni očka, II. del

ISBN 961-6312-25-1

336.7(035)

COBISS.SI-ID 115712768

200

ROJC Štremfelj, Livija
    Igrišče : igraje do učinkovitega vodenja vaše neprofitne organizacije : priročnik / Livija Rojc Štremfelj. - 1. natis. - Cerkno : Agencija Lars, 2019 (Žirovnica : Medium). - 99 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Spiralna vezava. - 500 izv. - Bibliografija v opombah: str. 99

ISBN 978-961-94767-0-3 : 20,00 EUR

334.012.46(035)

COBISS.SI-ID 301226496

201

VENE, Boris
    Uživaj življenje --- in postal boš bogat : kako pritegniti in zadržati oboje - srečo in denar! / Boris Vene. - Ponatis. - Bled : Phantom, 2005 ([Ljubljana] : Mkt Print). - 200 str. ; 22 cm

O avtorju: str. 176. - Dodatna literatura: str. 179-181

ISBN 961-90794-7-7

336.7(035)

COBISS.SI-ID 222010624

202

    ZAPOSLENI v digitalni dobi [Elektronski vir] / urednik Iztok Podbregar. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze ; Kranj : Fakulteta za organizacijske vede, 2020 [i. e. 2019]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (176 str.))

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/454. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 4. 2020. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija in povzetek ter abstract pri vseh prispevkih, skupni povzetek in abstract

ISBN 978-961-286-326-5 (pdf, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-326-5

331.108:004(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 9773414533(043.2) Gospodarstvo.

203

LAVRIČ, Andrej, 1984-
    Vpliv osebnih in družbenih dejavnikov na individualno in družinsko prezadolženost : magistrsko delo / Andrej Lavrič. - Ljubljana : [A. Lavrič], 2018. - 82 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6417. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 76-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

336(043.2)

COBISS.SI-ID 28602883

204

MARUSSIG, Špela
    (Ne)zaposlovanje žensk z izkušnjo prestajanja kazni zapora = (Un)employability of incarcerated women after their release : magistrsko delo / Špela Marussig. - Ljubljana : [Š. Marussig], 2020. - 75 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6240. - Besedilo v slov. - Mentorica Špela Razpotnik, somentorica Darja Tadič. - Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko

331.5-055.2:343.848(043.2)

COBISS.SI-ID 19024131

205

PILIH, Alja, 1995-
    Dejavniki, ki vplivajo na vodenje osebnih finančnih evidenc : magistrsko delo / Alja Pilih. - Ljubljana : [A. Pilih], 2020. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6530. - Mentoricaa Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 45-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Gospodinjstvo, kemija

336(043.2)

COBISS.SI-ID 4005504334 Pravo.

206

    COMPENDIUM of contemporary legal issues [Elektronski vir] / editors Suzana Kraljić, Yener Ünver. - 1st ed. - El. knjiga. - Maribor : University of Maribor Press, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/396. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 12. 2019. - El. publikacija v PDF formatu obsega 184 str.

ISBN 978-961-286-248-0 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-248-0

347.1/.7(497.4+560):342.7(082)

COBISS.SI-ID 96301825

207

FERLINC, Andrej, pravnik
    Motivi za kazniva dejanja / Andrej Ferlinc. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Ljubljana] : Demat). - 543 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Pravo in gospodarstvo)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 543. - Bibliografija: str. 516-538 in na dnu str.

ISBN 978-961-235-911-9 : 25 EUR

343.23

COBISS.SI-ID 303592704

208

KONČNIK Goršič, Nataša
    Nekaj resnic o spolni zlorabi / [tekst Nataša Končnik Goršič]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, [1999]. - [16] str. ; 21 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Ov. nasl.

343.62

COBISS.SI-ID 63371

209

MILJAVEC, Lija L.
    E-zlorabe otrok in mladostnikov : priročnik, ki predstavi razsežnosti zlorab otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi smernice za ukrepanje / [avtorica Lija L. Miljavec ; fotografije Istock]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Prijavna točka Spletno oko, Univerza v Ljubljani : Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2018 (Begunje : Cicero). - 48 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Internetni ocean: izzivi za mladostnike, starše in stroko / Anton Toni Klančnik: str. 4-5. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 47-48

ISBN 978-961-235-860-0 : brezplačno

343.62-053.2/.6:004.738.5

COBISS.SI-ID 297548800

210

MURGEL, Jasna
    Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse / Jasna Murgel. - 1. natis. - Ljubljana : Lexpera, GV založba, 2020 (Ljubljana : Itagraf). - 363 str. ; 21 cm

300 izv. - Predgovor / Miha Lobnik: str. 11-12. - Bibliografija: str. 325-337 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-449-2 : 48,00 EUR

342.72/.73-056.26

COBISS.SI-ID 31634691

211

NOVAK, Marko, 1967-
    Uvod v pravo / Marko Novak. - 1. izd. - V Novi Gorici : Evropska pravna fakulteta, 2010. - 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Študijsko gradivo / Evropska pravna fakulteta)

1.000 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6731-01-0

340.1(075.8)

COBISS.SI-ID 248837888

212

    O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk / urednici in urednik Simona Drenik Bavdek, Peter Pavlin, Darja Tadič ; [neuradni prevod mednarodnih aktov Sektor za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade RS ; fotografije Jasmina Vidmar in arhiv URSIKS]. - Ljubljana : Ministrstvo za pravosodje, 2019 ([Izlake] : Grafex). - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - O avtorjih: str. 189-192. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Vsebuje tudi: Pravila Združenih narodov o ravnanju z zapornicami in ukrepih brez odvzema prostosti za storilke kaznivih dejanj (Bangkoška pravila) ; Resolucija Evropskega parlamenta z dne 13. marca 2008 o posebnem položaju zapornic in vplivu prestajanja zaporne kazni staršev na družabno in družinsko življenje ; Kijevska deklaracija o zdravju žensk v zaporu

ISBN 978-961-93175-2-5 : brezplačno

343.81-055.2(082)

COBISS.SI-ID 302942720

213

PAHOR, Tamara
    Grafiti v Ljubljani [Elektronski vir] / Tamara Pahor in Karmen Zupančič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://www.fvv.um.si/ProgramskaSkupina/studentski-zbornik.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 10. 2016. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek

V: Varnost v lokalnih skupnostih [Elektronski vir] / urednik Gorazd Meško, sourednik Rok Hacin. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2016. - ISBN 978-961-6821-58-2. - Str. 38-61

343.3/.7:504.9

COBISS.SI-ID 3207914

214

    PONAREJENA zdravila v teoriji in praksi [Elektronski vir] / urednika Boštjan Slak, Danijela Frangež. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze ; Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/416. - El. publikacija v formatu pdf obsega 176 str. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Counterfeit medicines in theory and practice. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-274-9 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-274-9

343.347:615(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 96808705

215

POSVET Pravo in ekonomija (9 ; 2016 ; Maribor)
    Avtorska dela na univerzi [Elektronski vir] : konferenčni zbornik / IX. posvet Pravo in ekonomija, 2. december 2016, [Maribor] ; urednica Martina Repas. - El. zbornik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/278. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 12. 2017. - El. publikacija v pdf obliki obsega 118 str. - Bibliografija in povzetek v slov. ter angl. pri vseh prispevkih, skupni povzetek in abstract

ISBN 978-961-286-115-5 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-115-5

347.78:378.4(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 93569537

216

TRAMPUŽ, Miha
    Kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic : ureditev v Sloveniji in Evropski skupnosti / Miha Trampuž. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ljubljana : Itagraf). - 288 str. ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 19-26. - Kazalo. - Iz vsebine: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah

ISBN 978-961-247-039-5 : 78 EUR

347.77/.78

COBISS.SI-ID 236152832

217

TRPIN, Gorazd
    Področja javne uprave in pravnih oseb javnega prava / Gorazd Trpin. - Ljubljana : GV založba, 2013 (Zagorje : Sinet). - 147 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 143-147

ISBN 978-961-247-247-4 : 28 EUR

342.9

COBISS.SI-ID 267212288

218

TURK, Boštjan J.
    Šolsko pravo : praktična vprašanja in odgovori z najpomembnejšo zakonodajo / Boštjan J. Turk, Klara Nemanič. - Ljubljana : Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2019. - 151 str. : sl. avtorjev ; 21 cm. - (Zbirka Pravo za državljana)

O avtorjih: str. 149-151. - 700 izv.

ISBN 978-961-7074-04-8 : 75 EUR

37:34(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 302791424

219

    ZAŠČITA otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji / uredile Vesna Leskošek, Tadeja Kodele in Nina Mešl. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 277 str. ; 24 cm

Nasl. na ov in hrbtu: Zaščita otrok pred nasiljem in zlorabljanjem v Sloveniji. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-71-2 : 25 EUR

343.62-053.2(497.4)

COBISS.SI-ID 9749913735 Javna uprava.

220

    DETEKTIVSKA dejavnost in upravičenost nadzorovanja zaposlenih [Elektronski vir] : priročnik za naročnike in ponudnike detektivskih storitev v Republiki Sloveniji / urednik Miha Dvojmoč ; [avtorji Andrej Sotlar ... et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (62 str.))

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/511. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Detective activity and justification of employee supervision. - Opis vira z dne 4. 12. 2020. - Bibliografija: str. 55-58. - Povzetek

ISBN 978-961-286-399-9 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-399-9

351.746.2(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 3514521936 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

221

    HALO, pomagajte! [Elektronski vir] : priročnik za strokovnjake na področju duševnega zdravja o specifičnosti telefonskega svetovanja med pandemijo / [urednica in avtorica Gordana Buljan Flander ; druge avtorice Ivana Ćosić Pregrad ... [et al.] ; prevod Irena Zagajšek ... et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta ; [Maribor] : SKZP - Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF(38 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Halo_pomagajte.pdf. - Prevod dela: Halo, pomozite!. - Bibliografija: str. 37-38

ISBN 978-961-253-258-1 (Pedagoška fakulteta, pdf) : brezplačno
doi: 10.26529/9789612532581

159.913:364-785.22(035)(0.034.2)
616.9-036.22(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 14600451

222

    RAZVOJ socialne oskrbe na domu : od besed k dejanjem / Mateja Nagode ... [et al.]. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 185 str. : graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 163-175. - Kazali

ISBN 978-961-6569-73-6 : 21 EUR

364-783.44(497.4)

COBISS.SI-ID 98413057

223

SHERR, Michael E.
    Introduction to competence-based social work : the profession of caring, knowing, and serving / Michael E. Sherr, Johnny M. Jones. - 2nd ed. - New York : Oxford University Press, 2020. - XVIX, 302 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-092303-7 (broš.)
ISBN 978-0-19-092304-4 (updf)
ISBN 978-0-19-092305-1 (ePub)

364-43

COBISS.SI-ID 5284197

224

    VZPOSTAVLJANJE delovnega odnosa in osebnega stika / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.]. - 6. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2019 (Škofja Loka : Nonparel). - 124 str. ; 23 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

300 izv. - Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-6569-54-5 : 12,00 EUR. - ISBN 978-961-91026-9-5!

316.47:364

COBISS.SI-ID 97468929

225

    ZBORNIK ob 25-letnici Skupnosti Srečanje v Sloveniji / [avtorji besedil Zvonko Horvat Žnidaršič ... [et al.] ; urednik Zvonko Horvat Žnidaršič ; uvodnik Jože Gornik]. - Ljubljana : Zavod Pelikan - Karitas, 2020. - 103 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-95173-0-7

364.4-056.83(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 3628134737 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

226

    (ZA)GOVOR ustvarjalnosti = La fantastica Rodariana = Defending creativity : 100 let z Gannijem Rodarijem : 100 anni con Gianni Rodari : 100 years with Gianni Rodari : mednarodni znanstveni simpozij : simposio scientifico internazionale : international science symposium : 20.-24. oktober, ottobre 2020, 20-24 October, Koper, Capodistira, Koper, Trst, Trieste, Trieste / uredile Samanta Kobal ... [et al.] ; [prevod povzetkov v angleščino Polona Konjedic, prevod povzetkov v italijanščino Nina Klaut]. - Koper : Založba univerze na Primorskem, 2020. - 22 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-293-022-6

37.015.3:159.954(082)

COBISS.SI-ID 32278275

227

ABERŠEK, Boris
    Tehniško izobraževanje in inženirska pedagogika [Elektronski vir] / avtorja Boris Aberšek, Andrej Flogie. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/389. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v kolofonu: Technical education and engineering pedagogy. - El. publikacija v pdf formatu obsega 218 str. - Opis vira z dne 19. 3. 2019. - Bibliografija: str. 202-204. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-286-229-9 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-229-9

37.013:62

COBISS.SI-ID 96154625

228

    ANALIZA izobraževanja na daljavo v času epidemije Covid-19 v Sloveniji [Elektronski vir] : delno poročilo, julij 2020 / [avtorji poročilaTanja Rupnik Vec ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (96 str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/IzobrazevanjeNaDaljavo/. - Na dnu nasl. str.: Celotna raziskava z interpretacijo, sklepi in priporočili bo objavljena v oktobru 2020. - Bibliografija: str. 92-96

ISBN 978-961-03-0513-2 (pdf) : ni naprodaj

37.018.43(497.4)"2020"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21765123

229

BRAND, Laura
    Veseli dnevnik za čaroben in igriv vsakdan : preproste dejavnosti & kreativne ideje za otroke in starše / napisala in ilustrirala Laura Brand ; [predgovor Fearne Cotton ; prevedla Zala Rambaud]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 198 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The joy journal for magical everyday play. - 1.000 izv. - Predgovor / Fearne [Cotton]: str. 11-14. - O avtorici: str. [200]

ISBN 978-961-94978-4-5 : 22,90 EUR

379.8-053.2

COBISS.SI-ID 20637955

230

BREGAR, Lea
    E-izobraževanje za digitalno družbo [Elektronski vir] / Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan. - E-knjiga. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VII, 397 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.acs.si/digitalna-bralnica/e-izobrazevanje-za-digitalno-druzbo/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23. 3. 2020. - Bibliografija: str. 361-397. - Opombe na dnu str.

ISBN 978-961-6851-95-4 (pdf)

37

COBISS.SI-ID 25591270

231

CLINE, Foster
    Vzgoja z logiko in ljubeznijo : kako otroke vzgojiti k odgovornosti / Foster Cline in Jim Fay ; [prevod Ana Pavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 291 str. ; 23 cm

Prevod dela: Parenting with love and logic. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. [293]. - Bibliografija v opombah: str. 288. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0634-1 : 24,90 EUR

37.018.1

COBISS.SI-ID 303748352

232

    COGNITIVE science in education and alternative teaching strategies / edited by Boris Aberšek ... [et al.] ; [contributors Boris Aberšek ... et al.]. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars, 2017. - XXIX, 343 str. : ilustr. ; 22 cm

Soavtorji: Andreja Barle Lakota, Bojan Borstner, Janez Bregant, Kosta Dolenc, Andrej Flogie, Smiljana Gartner, Metka Kordigel Aberšek, Tina Rutar Leban, Magdalena Šverc, Mojca Štraus, Mateja Ploj Virtič. - Bibliografija: str. 322-340. - Kazalo

ISBN 1-4438-5684-3
ISBN 978-1-4438-5684-3

37.091.3:165.194

COBISS.SI-ID 23231752

233

    CONTEMPORARY topics in education IV [Elektronski vir] : part I / editors Janez Vogrinc and Iztok Devetak. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Education-IV_Part-I.pdf. - Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6221/. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-254-3 (pdf) : brezplačno

37.01(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 14176771

234

    CURRICULUM provision for the gifted and talented in the primary school : English, math, science, ICT / edited by Deborah Eyre & Lynne McClure. - London ; New York : Routledge, 2016. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 25 cm. - (A NACE/Fulton Publication)

First issued in hardback 2016. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-17858-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-85346-771-4 (broš.)

37.091.212.3

COBISS.SI-ID 12783177

235

    DANCING across borders : perspectives on dance, young people and change / edited by Charlotte Svendler Nielsen and Stephanie Burridge. - Abingdon ; New York : Routledge, 2020. - XXII, 196 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka

ISBN 978-0-367-44257-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-44259-0 (broš.)

37.018:793

COBISS.SI-ID 12785225

236

DESANGHERE, Steven
    Poglej me! : cirkuški pristop: delo z otroki in mladostniki preko cirkuških umetnosti / Steven Desanghere ; [fotografije arhiv Skale ... [et al.] ; prevod Dora Debeljak]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Spiralna vezava. - 500 izv. - Bibliografija: str. 63

ISBN 978-961-289-022-3 : 15 EUR

37.01:791.83

COBISS.SI-ID 300175872

237

    DIDAKTIČNA gradiva za poučevanje tekstilnih vsebin na temelju trajnosti in tradicije [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / [avtorji Francka Lovšin Kozina ... et al.]. - El. knjiga. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta Univerze, 2018

Način dostopa (URL): https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_3/TEKSTRA_prirocnik_za_ucitelje.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 5. 2018. - El. publikacija v pdf obliki obsega 40 str. - Bibliografija: str. 34

ISBN 978-961-253-222-2 (pdf) : brezplačno

37.091.3:646(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293543424

238

    EDUCATIONAL studies : the key concepts / edited by Dave Trotman, Helen E. Lees and Roger Willoughby. - London ; New York : Routledge, 2018. - IX, 325 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-95782-4 (broš.)
ISBN 978-1-138-95777-0 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 17183235

239

    FIFTY modern thinkers on education : from Piaget to the present / edited by Joy A. Palmer. - London ; New York : Routledge, cop. 2001. - XV, 290 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 0-415-22409-8 (broš.)
ISBN 0-415-22408-X (trda vezava)
ISBN 978-0-415-22409-3 (broš.)
ISBN 978-0-415-22408-6 (trda vezava)

37.01

COBISS.SI-ID 935526

240

FINAL International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education (2020 ; Ljubljana)
    Final International Conference of Project 3DIPhE - Three Dimension of Inquiry in Physics Education : 26.-28. August 2020 : book of abstract [Elektronski vir] / organised by Faculty od Education ; [editor Maja Pečar]. - E-zbornik. - Ljubljana : Faculty of Education, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (65 str.))

Način dostopa (URL): http://www.3diphe.si/files/2020/09/Final_conference_3DIPhE_Book-of-abstracts.pdf. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-253-263-5 (pdf) : ni naprodaj

37.091.3:53(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 26935811

241

    FORSCHUNGSPERSPEKTIVEN 10 / Pädagogische Hochschule Wien ; Christian Fridrich ... et al. (Hg.). - Wien : LIT, 2019. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Forschungsperspektiven, ISSN 2412-799X ; Bd. 11)

Povzetki v nem. in angl. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-643-50924-6
ISBN 978-3-643-65924-8 (PDF)

37

COBISS.SI-ID 12775497

242

FREIRE, Paulo, 1921-1997
    Pedagogika zatiranih / Paulo Freire ; [prevedla Blažka Müller ; spremna beseda Tomaž Grušovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 194 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: Pedagogia do oprimido. - 400 izv. - Paulo Freire in pedagogika osvoboditve / Tomaž Grušovnik: str. 177-194. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-260-126-3 : 20 EUR

37.01

COBISS.SI-ID 302495744

243

GOLOB, Nataša, 1947-
    Prvo stoletje oddelka za umetnostno zgodovino [Elektronski vir] / Nataša Golob ; [prevod povzetka Jason Blake]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (387 str.)) : ilustr. - (Zbirka Historia facultatis)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/221/321/5193-1. - Bibliografija: 283-302. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0332-0 (pdf) : brezplačno

37.091.2:7.01

COBISS.SI-ID 16452355

244

GORDON, Thomas, 1918-2002
    Trening večje učinkovitosti za učitelje / Thomas Gordon ; [priredil Janez Bečaj]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1997. - 199 str. : ilustr. ; 22 cm

Letnica na ov. 1996. - Priredba dela: T.E.T. - Teacher effectiveness training. - Predgovor k tretji izdaji / Anica Uranjek: str. 3

ISBN 961-90449-1-6!

37.091.3(035)

COBISS.SI-ID 67629056

245

    HANDBOOK of distance education / edited by Michael Grahame Moore and William C. Diehl. - 4th ed. - New York : Routledge, cop. 2019. - XXV, 579 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-23899-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-23900-5 (broš.)

37

COBISS.SI-ID 17372163

246

    HANDBOOK of motivation at school / edited by Kathryn R. Wentzel and David B. Miele. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, cop. 2016. - XI, 532 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (Educational psychology handbook series)

Bibliografija ob koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-138-77616-6
ISBN 978-1-138-77620-3 (broš.)

37.015.3(035)

COBISS.SI-ID 90028801

247

HEWITT, Des
    Innovative teaching and learning in primary schools / Des Hewitt and Susan Tarrant. - Los Angeles : SAGE, cop. 2015. - VIII, 203 str. ; 25 cm

Bibliografija; str. 180-203. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-6668-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-6669-4 (broš.)

37.01

COBISS.SI-ID 37210883

248

INTERNATIONAL LUMAT Research Symposium Promoting STEAM in education (2020 ; na spletu)
    Promoting STEAM in education [Elektronski vir] : conference book / International LUMAT Research Symposium, June 3-4, 2020 (online). - E-zbornik. - [Helsinki] : University of Helsinki, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (57 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.luma.fi/en/files/2020/05/Conference-book_LUMAT-symposium-2020.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

37.091.3

COBISS.SI-ID 42167555

249

    IZ prakse za učinkovito ravnateljevanje [Elektronski vir] : zbornik strokovnih prispevkov / [uredili Sebastjan Čagran, Justina Erčulj in Branka Likon]. - Digitalna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Šola za ravnatelje, 2019

Način dostopa (URL): http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2019/08/vio_ucinkovito_ravnateljevanje.pdf. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6989-43-5 (pdf) : brezplačno

37:005.2(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 301093632

250

    IZAZOVI obrazovanja u multikulturalnim sredinama = Educational challenges in multicultural communities / urednice, editors Anđelka Peko i Vesnica Mlinarević ; prijevod, translation Ivana Živić, Ivana Marinić, Ksenija Gal. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Učiteljski fakultet = University of Josip Juraj Strossmayer, Faculty of Teacher Education : Nansen dijalog Centar = Nansen Dialogue Centre, 2009 (Osijek : Gradska tiskara). - 242 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o založniku na nasl. str. - 300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-6965-16-8

37

COBISS.SI-ID 12817737

251

    IZZIVI in dileme osmišljene uporabe IKT pri pouku [Elektronski vir] / uredniki Alenka Lipovec, Marjan Krašna, Igor Pesek. - 1. izd. - El. publikacija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/402. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Challenges and dilemmas on the conceptualized ICT use in teaching. - El. publikacija v formatu PDF obsega 194 str. - Opis vira z dne 13. 6. 2019. - Bibliografija: str.: 189-194. - Povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-286-257-2 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-257-2

37.091.64:7.071.4:004

COBISS.SI-ID 96552193

252

JUHANT, Marko
    Varuh dolžnosti staršev : uporabite zdravo pamet, ne potrebujete dovoljenja znanosti! / Marko Juhant. - 1. izd., 1. natis. - Mavčiče : Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 154 str. ; 21 cm

500 izv. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-94240-7-0 : 20,00 EUR

37.018.1(035)

COBISS.SI-ID 13801731

253

JURIŠIĆ, Branka D.
    Vzgoja in vedenje v šoli : podpora pozitivnemu vedenju na ravni šole / Branka D. Jurišić ; [ilustracije Roman Ražman]. - Ljubljana : Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2020 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 38 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/knjizica-vzgoja-in-vedenje-v-soli/. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 36-37

ISBN 978-961-94503-6-9

37.018

COBISS.SI-ID 33573123

254

    KATALOG znanja. Aktivno državljanstvo [Elektronski vir] : srednje poklicno izobraževanje (30 ur) / [avtorji Klavdija Šipuš ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 13 str.))

Način dostopa (URL): http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 8. 2020

ISBN 978-961-03-0509-5 (Zavod RS za šolstvo, pdf) : brezplačno

37.091.27:37.017.4:377(0.034.2)

COBISS.SI-ID 20798211

255

    KATALOG znanja. Aktivno državljanstvo [Elektronski vir] : srednje strokovno izobraževanje (35 ur) / [avtorji Klavdija Šipuš ... et al.]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod RS za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 14 str.))

Način dostopa (URL): http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2020/programi/index.htm. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 8. 2020

ISBN 978-961-03-0510-1 (Zavod RS za šolstvo, pdf) : brezplačno

37.091.27:37.017.4:373.5(0.034.2)

COBISS.SI-ID 20800771

256

KONSERVATORIJ za glasbo in balet Ljubljana
    Med ljubeznijo in poklicem [Elektronski vir] : sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana / Jasna Blažič Primožič ... [et al.] ; [uredila Leon Stefanija in Suzana Zorko]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (683 str.). - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2350-6350)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/176/271/4501-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2020. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-06-0273-6 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/978-961-06-0273-6

37.018.54:78(497.4Ljubljana)"1919/2019"(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302629120

257

KOŠIČ, Mojca
    Montessori za starše : z ljubeznijo in razumevanjem do samostojnega, samozavestnega in srečnega otroka / Mojca Košič ; [fotografije Bernardka Rupnik ... [et al.] ; prevod odlomkov iz angleškega jezika Marša Jović ; spremna beseda Marša Jović]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 220 str. : ilustr. ; 25 cm

1.200 izv. - O avtorici: str. 7. - Spremna beseda / Marša Jović: str. 9-10. - Bibliografija: str. 214-219

ISBN 978-961-261-545-1 : 24,99 EUR

37.091.4(035)

COBISS.SI-ID 16444675

258

KOŠIR, Katja
    Pedagoška psihologija za učitelje [Elektronski vir] : izbrane teme / avtorica Katja Košir = Educational psychology for teachers : selected topics / author Katja Košir. - El. publikacija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze = University of Maribor Press, 2017

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/209. - Način dostopa (URL): https://dk.um.si/Dokument.php?id=110785. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 4. 2017. - Besedilo v slov. - Nasl. v angl. naveden na vzpor. nasl. str. - El. publikacija v pdf formatu obsega iv, 88 str. - Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček v slov. ; Abstract

ISBN 978-961-286-023-3 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-023-3

37.015.3:37.011.3-051

COBISS.SI-ID 91474433

259

KRAKAR-Vogel, Boža
    Didaktika književnosti pri pouku slovenščine / Boža Krakar Vogel. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Sofija] : Bulvest Print AD). - 308 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

700 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija

ISBN 978-961-292-040-1 : EUR 28,50

37.02:821.09(035)

COBISS.SI-ID 15195907

260

MARENTIČ-Požarnik, Barica
    Moje življenje, moje učenje / Barica Marentič Požarnik ; [slikovno gradivo Barbara Šteh, osebni arhiv avtorice, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Svetilnik)

1.000 izv. - Knjigi na pot / Barbara Šteh: str. 3-4. - Bibliografija: str. 154-159

ISBN 978-961-01-5589-8 : 22,98 EUR

37.01:929Marentič-Požarnik B.

COBISS.SI-ID 35212547

261

MAŽGON, Jasna
    Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije [Elektronski vir] / Jasna Mažgon. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (190 str.)) : tabele. - (Razprave Filozofske fakultete)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/239. - Bibliografija: str. 177-182. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0380-1 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603801

37.012(0.034.2)
303.022:37(0.034.2)

COBISS.SI-ID 29841411

262

MEDNARODNA konferenca EDUvision (2019 ; Ljubljana)
    Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca EDUvision 2019, Ljubljana, 28.-30. november 2019 ; organizator EDUvision ; [uredila Mojca Orel in Stanislav Jurjevčič]. - E-knjiga. - Ljubljana [i. e. Polhov Gradec] : EDUvision, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (1850 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf. - Prispevki v slov., angl., hrv. ali bosanščini, uvodno besedilo v slov. - Bibliografija ter povzetek v jeziku prispevka in/ali abstract pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94950-0-1 (pdf) : brezplačno

37.01(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304095232

263

MEDNARODNA konferenca Mindfulness (2019 ; Terme Olimia)
    Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost [Elektronski vir] / Mednarodna konferenca Mindfulness 2019, Terme Olimia, 3.-5. oktober 2019 ; organizator EDUvision ; [uredila Mojca Orel]. - El. knjiga. - Ljubljana [i. e. Polhov Gradec] : Eduvision, 2019

Način dostopa (URL): http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 11. 2019. - El. knjiga v formatu PDF obsega 610 str. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija ter povzetek v slov. in/ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-94307-8-1 (pdf) : brezplačno

37:159.955(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302634496

264

    MEDPREDMETNE in kurikularne povezave [Elektronski vir] : priročnik za učitelje / [strokovno uredili Zora Rutar Ilc, Katja Pavlič Škerjanc]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (str. 1-145, 381-471))

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/pdf/medpredmetne-kurikularne-povezave.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 3. 2020. - Bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-03-0464-7 (pdf) : brezplačno

373.5.016(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303196160

265

MEĐUNARODNA znanstvena konferencija Globalne i lokalne perspektive pedagogije (2016 ; Osijek)
    Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije = Conference proceedings book (academic papers) International Scientific Conference Global and local perspectives in pedagogy / erednici Renata Jukić ... [et al.]. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Filozofski fakultet, 2016 (Vinkovci : Zebra). - 438 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Prispevki v hrv., angl., madž. ali srb. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Povzetki v hrv., angl., srb. jeziku

ISBN 978-953-314-091-9

37.013(082)

COBISS.SI-ID 1539111364

266

MENDLER, Allen N.
    Motivacija v razredu : orodja in strategije za učinkovitejše poučevanje / Allen N. Mendler ; [prevod Tatjana Šuler]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 46 str. ; 28 cm

Prevod dela: Motivating students who don't care. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 46

ISBN 978-961-271-994-4 : 12,65 EUR

37.015.3:005.32

COBISS.SI-ID 302077184

267

MUSEK Lešnik, Kristijan
    Nekaj ti želim povedati / Kristijan Lešnik Musek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 137 str. : ilustr., avtorj. fotogr. ; 21 cm

1.800 izv. - O avtorju: str. 137. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5894-3 : 17,99 EUR

37.018.1:316.362.1

COBISS.SI-ID 27617027

268

NANNI, Carlo
    Don Boskov preventivni sistem : poskusi ponovnega branja za današnji čas / Carlo Nanni ; [prevod Stane Okorn in Kristina Skibin]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 110 str. ; 20 cm. - (Pedagoška zbirka ; 5)

Prevod dela: Il sistema preventivo di Don Bosco : prove di rilettura per l'oggi. - 600 izv. - Bibliografija: str. 105-106

ISBN 978-961-211-567-8

37.091.4

COBISS.SI-ID 254425344

269

    NATIONAL core curriculum for basic education 2014 : [national core curriculum for basic education intended for pupils subject to compulsory education]. - [Helsinki] : Finnish national board of education, 2016. - 508 str. ; 25 cm

Veljavnost: od 1. jan. 2015 do nadaljnjega

ISBN 978-952-13-6004-6

37.016(480)

COBISS.SI-ID 2048512624

270

    NEW horizons in subject-specific education [Elektronski vir] : research aspects of subjects specific didactics / editors Alenka Lipovec, Janja Batič, Eva Kranjec. - 1st ed. - E-knjiga. - Maribor : University Press : Faculty of Education, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 326 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/481. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 7. 2020. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-286-358-6 (Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, PDF)
doi: 10.18690/978-961-286-358-6

37.026(082)

COBISS.SI-ID 18556931

271

    OBLIŽ na glavo / [avtorji Andreja Bratuž ... [et al.] ; ilustracije Veronika Vesel, Veronika Simončič]. - 3. izd., dopolnjena. - Ljubljana : Salve, 2011. - 88 str. : ilustr. ; 17 x 22 cm

Nasl. v kolofonu in na ov.: Obliž na glavo 1. - Podatek o izd. delno naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 87-88

ISBN 978-961-211-612-5

37.015.31

COBISS.SI-ID 259598592

272

OKRUGLI stol Mjesto i uloga slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra (2020 ; Rijeka)
    Okrugli stol Mjesto i uloga slikovnice u odgoju i obrazovanju danas i sutra [Elektronski vir] : e-knjiga sažetaka / uredile Maja Verdonik i Corinna Jerkin. - E-zbornik. - Rijeca : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet : Gradska knjižnica Rijek, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([21] str.))

Dostopno tudi na: http://www.ufri.uniri.hr/files/daniUFRI_2020/Verdonik_E_knjiica_saetaka_Okrugli_stol_Dani_UF-a.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 3. 11. 2020

37.01

COBISS.SI-ID 35337219

273

PEČEK, Mojca
    Moč vzgoje : sodobna vprašanja teorije vzgoje / Mojca Peček Čuk in Irena Lesar ; [ilustracije učenci slovenskih osnovnih šol Lara Žnidaršič ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 255 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 234-249. - Kazali

ISBN 978-961-253-261-1

37.01(075.8)

COBISS.SI-ID 22905347

274

    PEDAGOGIJA u akciji : metodološki priručnik / Mirjana Pešić i saradnici. - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju, 1998 (Beograd : Beopres). - 181 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pedagoški priručnici ; 3)

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 86-82019-34-5

37.012(035)

COBISS.SI-ID 62387980

275

PERRY, Philippa, 1957-
    Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši : (in za katero bodo vaši otroci veseli, da ste jo) / Philippa Perry ; [prevedla Barbara Jarc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

Prevod dela: The book you wish your parents had read. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 256-262

ISBN 978-961-01-5934-6 : 24,99 EUR

37.018.1:159.9.019.4-053.2(035)

COBISS.SI-ID 305111040

276

PEŠEC, Andrej
    Vzgoja motiviranih, zdravih in odgovornih otrok : priročnik za vzgojo, odnose in delo z mladimi / [Andrej Pešec]. - Boštanj : Društvo Znanje za življenje, 2020. - 194 str. ; 25 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 191-193

ISBN 978-961-94930-0-7

37.018.1(035)

COBISS.SI-ID 303381504

277

    PRISPEVKI k optimizaciji učinkovitosti tehniškega izobraževanja [Elektronski vir] / urednik Stanislav Avsec. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (144 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://pefprints.pef.uni-lj.si/6238/. - Opis vira z dne 5. 6. 2020. - Bibliografija in povzetek v slov. ter angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-259-8 (pdf) : brezplačno

37.091.3:62(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 17723139

278

    RAZISKOVANJE v vzgoji in izobraževanju [Elektronski vir] : mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja : [večavtorska znanstvena monografija] / ur. Igor Ž. Žagar in Ana Mlekuž. - E-knjiga. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (410 str.)) : ilustr. - (Digitalna knjižnica = Digital library. Dissertationes ; 39)

Način dostopa (URL): http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-324-0.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.pei.si/ISBN/978-961-270-325-7/index.html. - V prostorih Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU je 18. in 19. septembra 2019 potekala 4. nacionalna znanstvena konferenca "Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju." --> str. 15. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih, povzetki vseh prispevkov v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-270-324-0 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-270-325-7 (html) : brezplačno
doi: 10.32320/978-961-270-324-0

37.01(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 26586627

279

    RAZVOJ i aktualne tendencije pedagogije i školstva na području nekadašnje Jugoslavije [Elektronski vir] / editor Edvard Protner. - 1st ed. - El. knjiga. - Maribor : University of Maribor Press, 2020

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/450

ISBN 978-961-286-320-3 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-320-3

37(091)(497.1)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 97898241

280

RENNIE, Frank
    Digital learning : the key concepts / Frank Rennie and Keith Smyth. - London ; New York : Routledge, 2020. - XIV, 172 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija: str. 171-172

ISBN 978-1-138-35373-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-35370-1 (trda vezava)

37.018.43

COBISS.SI-ID 17123587

281

ROT Vrhovec, Alenka
    Juhej, že berem! : bralna knjižica 1 / Alenka Rot Vrhovec ; ilustracije Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 107 str. : ilustr. ; 20 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3573-9 : 8,95 EUR

37.011.251:028(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 24389635

282

ROT Vrhovec, Alenka
    Poučevanje učencev, katerih prvi jezik ni slovenski / Alenka Rot Vrhovec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 356 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-961-253-260-4

373.3:314.151.3-054.7-053.2

COBISS.SI-ID 20499459

283

SILLAK-Riesinger, Bianca
    The potential of massive open online courses in the context of corporate training and development / Bianca Sillak-Riesinger. - Wiesbaden : Springer Gabler, cop. 2017. - XVI, 123 str. : ilustr. ; 21 cm. - (BestMasters)

Bibliografija: str. 75-84

ISBN 978-3-658-16648-9

37.018.43

COBISS.SI-ID 12771401

284

STROKOVNA konferenca Spodbujanje učinkovitega učenja (2020 ; Koper)
    Zbornik povzetkov Strokovne konference Spodbujanje učinkovitega učenja [Elektronski vir] : Koper, 26. avgust 2020 = Abstracts of the Professional Conference Developing Effective Learning : Koper, 26 August 2020 / [uredile Majda Cencič ... et al.]. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (56 str.))

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-002-8.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-293-003-5/index.html. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-961-293-002-8 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-293-003-5 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-002-8

37.091.3(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 25153539

285

    STUDIES in pedagogy - traces of the past and future prospects [Elektronski vir] : book of abstracts / International Conference, Maribor, 26.-27. 10. 2017 ; editors Edvard Protner, Jernej Kovač, Marjan Krašna. - 1st ed. - El. knjiga. - Maribor : University of Maribor Press, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/310. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 1. 2018. - Nasl. v slov. jeziku naveden v kolofonu: Študij pedagogike - sledi preteklosti in izzivi prihodnosti: knjiga povzetkov. - Besedilo v angl., slov., bos., srb., hrv. ali mak.

ISBN 978-961-286-132-2 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-132-2

37.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 93892609

286

    ŠOLSKA svetovalna služba : stanje in perspektive [Elektronski vir] / Petra Gregorčič Mrvar ... [et al.] ; [prevod povzetka Andrej Zavrl]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (230 str.)) : ilustr. - (Razprave FF, ISSN 2712-3820)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/218/319/5186-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 6. 2020. - Bibliografija: str. 201-221. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0328-3 (pdf) : brezplačno

37.048(0.034.2)
37.091.12(0.034.2)

COBISS.SI-ID 14300931

287

    ŠOLSKE povezave in izmenjave : praktični vodnik / [prevod in priredba je delo Monike Tratnik in Dragice Motik]. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 1999 ([Ljubljana] : Simčič). - 42 str. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 8)

Prevod in priredba dela: Vademecum - school links and exchanges

ISBN 961-6285-07-6 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)

37.014.242

COBISS.SI-ID 103962112

288

TRATNIK, Monika, 1955-
    Evropska dimenzija v šolah in mednarodno sodelovanje : ideje za šole in vrtce / Monika Tratnik. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Ministrstvo za šolstvo in šport RS, 1999 ([Ljubljana] : Simčič). - 35 str. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenija in Svet Evrope ; št. 9)

ISBN 961-6285-08-4 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)

37.014.24

COBISS.SI-ID 103962624

289

    UČITELJI, raziskovalci lastne prakse [Elektronski vir] : poučevanje in učenje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse in znanstvenih raziskav / [avtorji Barbara Lesničar ... [et al.] ; fotografije arhiv projekta Linpilcare]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2017

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/linpilcare-ucitelj-raziskovalec-lastne-prakse.pdf. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek in abstract pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-03-0374-9 (pdf) : brezplačno

37.012(0.034.2)
311.1:37.01(0.034.2)
303.023:37.012(0.034.2)

COBISS.SI-ID 290938368

290

    UGOTAVLJANJE kompleksnih dosežkov : preverjanje in ocenjevanje v medpredmetnih in kurikularnih povezavah. Priročnik za učitelje / uredila Zora Rutar Ilc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 280 str. : preglednice ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Ugotavljanje%20kompleksnih%20dose%C5%BEkov/#/1/. - 450 izv.

ISBN 978-961-03-0050-2

373.5:37.091.26(082)

COBISS.SI-ID 262466560

291

    UPORABNA etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja [Elektronski vir] / [avtorji Aleš Bučar Ručman ... et al.] ; uredniki Simon Slokan, Bećir Kečanović, Vinko Logaj ; strokovni pregled Maja Modic, Mirko Pečarič. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (232 str.) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Uporabna_Etika. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0515-6 (pdf) : brezplačno

37:17(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21957891

292

VALENČIČ Zuljan, Milena
    Učne metode in razvoj učiteljeve metodične kompetence / Milena Valenčič Zuljan in Jana Kalin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 232 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 218-226. - Kazali

ISBN 978-961-253-262-8 : 17,00 EUR

37.091.3(075.8)

COBISS.SI-ID 22908419

293

    VKLJUČEVANJE informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolski pedagoški proces na članicah Univerze v Ljubljani [Elektronski vir] : analiza stanja didaktične uporabe IKT na članicah Univerze v Ljubljani s tehničnimi in organizacijskimi vidiki uporabe IKT / avtorji Radovan Marko ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Univerza, 2018

Način dostopa (URL): https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/z_inovativno_uporabo_ikt_do_odlicnosti/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 73 str. - Opis vira z dne 3. 10. 2019. - Bibliografija: str. 73

ISBN 978-961-6410-59-5 (pdf) : brezplačno

378.4(497.4Ljubljana):37.091.64(0.034.2)
004:378.147(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300550144

294

    VLOGA predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti [Elektronski vir] : zbornik povzetkov / urednica Alenka Lipovec. - 1. izd. - El. zbornik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/433. - V kolofonu: 2. mednarodna znanstvena konferenca Vloga predmetnih didaktik za kompetence prihodnosti, Maribor, 4. oktober 2019. - Prevedeni nasl.: The role of subject didactics for the competences of the future: book of abstracts

ISBN 978-961-286-298-5
doi: 10.18690/978-961-286-298-5

37.026(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 97214977

295

    "VSAK otrok si zasluži najboljšega učitelja" : Cveta Razdevšek Pučko / uredili Tatjana Devjak ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm. - ([Zbirka Sledi])

300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-253-253-6

37.012(082)

COBISS.SI-ID 304670208

296

VUJIČIĆ, Lidija
    Okruženje za učenje i kultura ustanove / Lidija Vujičić, Petra Pejić Papak, Milena Valenčič Zuljan. - 2. neizmijenjeno izd. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Učiteljski fakultet, 2020 (Split : Redak). - 120 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 99-110. - Kazalo. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-7917-29-6

37.02

COBISS.SI-ID 42512387

297

VZGOJA in izobraževanje v informacijski družbi (konferenca) (2020 ; online)
    Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi [Elektronski vir] = Education in Information Society : 9. oktober 2020, 9 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek G = volume G / uredila, edited by Uroš Rajkovič, Borut Batagelj. - E-zbornik. - Ljubljana : Institut "Jožef Stefan", 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VI, 314 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2020/IS2020_Volume_G%20-%20VIVID.pdf. - Prispevki v slov., uvodno besedilo v slov. in angl. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-264-198-6 (epub) : brezplačno
ISBN 978-961-264-199-3 (pdf) : brezplačno

37:659.2(082)(0.034.2)
37:004(082)(0.034.2)
659.2:004(082)(0.034.2)
37.091.64(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 33199619

298

    VZGOJA in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 [Elektronski vir] : modeli in priporočila / [uredil Vinko Logaj ; avtorji Simona Kustec ... [et al.] ; infografika Mojca Lampe Kajtna]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (99 str.)) : graf. prikazi

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf. - Bibliografija: str. 96-99 ter v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-03-0517-0 (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pdf) : brezplačno

37.014(497.4)"2020"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 23662339

299

WELSH, Talia
    The child as natural phenomenologist : primal and primary experience in Merleau-Ponty's psychology / Talia Welsh. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, cop. 2013. - XXIII, 167 str. ; 23 cm. - (Northwestern University studies in phenomenology and existential philosophy)

Bibliografija: str. 153-159. - Kazalo

ISBN 978-0-8101-2880-4 (broš.)
ISBN 978-0-8101-2881-1 (cloth)

37:159.9

COBISS.SI-ID 39919363

300

    ŽIVA pedagoška misel Zdenka Medveša [Elektronski vir] / Robi Kroflič, Tadej Vidmar, Klara Skubic Ermenc (ur.) ; [prevod povzetka Andrej Zavrl]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (256 str.))

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/242. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0391-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603917

37.01:929Medveš Z.(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 3646925137(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

301

ČOBANOVIĆ, Jula Justina
    Poklicna izgorelost in pomen supervizije pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo / Jula Justina Čobanović. - Ljubljana : [J. J. Čobanović], 2020. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6491/. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 82-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, poučevanje na razredni stopnji

37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 32800771

302

ERČULJ, Sandra
    Skrb zase med študenti in praktiki socialne pedagogike in socialnega dela : magistrsko delo / Sandra Erčulj. - Ljubljana : [S. Erčulj], 2020. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6470. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 73-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

37.013.42(043.2)

COBISS.SI-ID 31570947

303

GROM, Katarina, 1970-
    Razvijanje pismenosti po modelu vertikalnega opismenjevanja : doktorska disertacija / Katarina Grom. - Ljubljana : [K. Grom], 2020. - XXXII, 527 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6254. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 445-507. - povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

37.011.251(043.3)

COBISS.SI-ID 19927811

304

KHURI, Ziyad
    Factors predicting burnout among Israeli-Arab teachers in elementary schools : a dissertation submitted for the Doctor of Philosophy (PhD) / Ziyad Khuri. - Brno : [Z. Khuri], 2020. - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://is.muni.cz/th/e1jeg/. - Supervisor: Bohumíra Lazarová; člana komisije Mojca Juriševič, Petr Hlad'o. - References: str. 156-193. - Abstract. - Masaryk University, Faculty of Arts, Department of Educational Sciences

37.011.3-051:159.944.4(043.3)

COBISS.SI-ID 40750339

305

KOLAR, Ajda
    Izkustveno učenje otrok v naravnem okolju - učna pot : Rifnik z okolico = Children's experiential learning through nature - educational nature path : Rifnik and its surroundings : magistrsko delo / Ajda Kolar. - Ljubljana : [A. Kolar], 2020. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6363. - Besedilo v slov. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 60-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

37.091.3(043.2)

COBISS.SI-ID 26922755

306

KOŠČAK, Patricija Manja
    Odnos med formativno opisno oceno in učno motiviranostjo učencev po strokovnem mnenju učiteljev : magistrsko delo / Patricija Manja Koščak. - Ljubljana : [P.M. Koščak], 2020. - 66 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6510. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

37.091.26(043.2)

COBISS.SI-ID 35225859

307

NOVAK, Lina
    Terapevtski pes kot pomočnik v šolski svetovalni službi : magistrsko delo / Lina Novak. - Ljubljana : [L. Novak], 2020. - 146 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6279. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 126-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

37.091.12:636.7.045(043.2)

COBISS.SI-ID 21058051

308

PIŠLJAR, Maruša
    Konceptualizacija izboljšav slovenske osnovne šole : magistrsko delo / Maruša Pišljar. - Ljubljana : [M. Pišljar], 2020. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6494. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 57-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

37.014.5:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 33236227

309

POPOVIĆ, Nina, 1995-
    Avtoriteta učitelja v programu Evropske šole Ljubljana : magistrsko delo / Nina Popović. - Ljubljana : [N. Popović], 2020. - 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6480. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 32261891

310

PREMRL, Ajda
    Pogledi učiteljev na sodelovanje s starši = Teachers' points of view on collaboration with parents : magistrsko delo / Ajda Premrl. - Ljubljana : [A. Premrl], 2020. - 71 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6486. - Besedilo v slov. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Biologija-kemija

37.064.1(043.2)

COBISS.SI-ID 32666883

311

ŠKANTELJ Čretnik, Kerin
    Organizacija šole v naravi in analiza mnenj učencev, staršev in učiteljev : magistrsko delo / Kerin Škantelj Čretnik. - Ljubljana : [K. Škantelj Čretnik], 2020. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6477. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 83-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

37.015.31:379.83(043.2)

COBISS.SI-ID 32053507

312

ŠTAMPAR, Alice
    Socialnopedagoški pogled na ideje Ivana Illicha in njegovo kritiko šolstva v knjigi Deschooling society : diplomsko delo / Alice Štampar. - Ljubljana : [A. Štampar], 2020. - 93 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6383. - Bibliografija: str. 72-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

37(043.2)

COBISS.SI-ID 27929603

313

ŠTEBE, Kasandra
    Profesionalni razvoj učitelja biologije in gospodinjstva : diplomsko delo / Kasandra Štebe. - Ljubljana : [K. Štebe], 2020. - 37 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6389. - Mentorica Sanja Berčnik, somentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 33-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Biologija-gospodinjstvo

37.091.12:005.963 (043.2)

COBISS.SI-ID 28089603

314

TOLAR, Mirjam
    Avtoriteta učitelja v osnovni šoli : magistrsko delo / Mirjam Tolar. - Železniki : [M. Tolar], 2020. - 46 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6210. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

37.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 15047939371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

315

    APPLICATION of artificial intelligence to assessment / edited by Hong Jiao, Robert W. Lissitz. - Charlotte, NC : Information Age Publishing, inc., [2020]. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The MARCES book series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-64113-952-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-64113-951-9 (broš.)

37:004

COBISS.SI-ID 39770115

316

    ŠOLSKA svetovalna služba : stanje in perspektive / Petra Gregorčič Mrvar ... [et al.] ; [prevod povzetka Andrej Zavrl]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 201-221. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0329-0 : 22,90 EUR

37.048

COBISS.SI-ID 14319619373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

317

BALOH, Barbara, 1970-
    Od črte do črke : priročnik k delovnemu zvezku za razvoj grafomotoričnih spretnosti in sposobnosti : za vzgojitelje, učitelje in starše / Barbara Baloh ; [ilustrirala Chiara Sepin - Pika]. - Trst : ZTT = EST, 2019 (Gorica : Grafica Goriziana). - 40 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 40

ISBN 978-88-7174-246-5 : 5 EUR

373.2:159.946.4(035)

COBISS.SI-ID 10719468

318

BALOH, Barbara, 1970-
    Umetnost pripovedovanja otrok v zgodnjem otroštvu : [znanstvena monografija] / Barbara Baloh. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 156 str. : tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 23)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-156. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7055-92-4 : 18,00 EUR

373.2.016:81

COBISS.SI-ID 302591488

319

DAUBA, Laurie
    Moj počitniški zvezek Montessori. Počitnice na deželi / avtorica Laurie Dauba ; [slikovno gradivo Shutterstock in drugi ; prevod Majda Travnik Vode]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 70 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mon cahier Montessori de vacances à la campagne. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5752-6 : 12,99 EUR

379.82(02.053.2)

COBISS.SI-ID 20906755

320

DAUBA, Laurie
    Moj počitniški zvezek Montessori. Počitnice na morju / avtorica Laurie Dauba ; [slikovno gradivo Shutterstock in drugi ; prevod Majda Travnik Vode]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 70 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Mon cahier Montessori de vacances à la mer. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5751-9 : 12,99 EUR

379.82(02.053.2)

COBISS.SI-ID 20627971

321

    DIJETE - cjelovitost - umjetnost - krug : svašta se može dogoditi u krugu--- / Antonija Balić Šimrak, Mirjana Bakotić i suradnici. - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, cop. 2018 (Zagreb : Kerschoffset). - 215 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

ISBN 978-953-212-481-1

373.2:7

COBISS.SI-ID 12792649

322

DULAR Kolar, Urša
    Klepetajva in se igrajva : priročnik za spodbujanje govorno jezikovne komunikacije od 4. do 7. leta starosti / Urša Dular Kolar, Branka Podboj ; [ilustracije Branka Podboj, Ana Kolar]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod za gluhe in naglušne, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 273 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Ob nastanku priročnika / Boris Černilec: str. 11

ISBN 978-961-94215-9-8

373.2/.3.016:81-028.31(035)

COBISS.SI-ID 24823299

323

    FAMILIES and transition to school / Sue Dockett, Wilfried Griebel, Bob Perry, editors. - Cham : Springer, cop. 2017. - XV, 271 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International perspectives on early childhood education and development ; vol. 21, ISSN 2468-8746)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-58327-3

373.2

COBISS.SI-ID 17010691

324

    INTERNATIONAL perspectives on transition to school : reconceptualising beliefs, policy and practice / edited by Kay Margetts and Anna Kienig. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIV, 160 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53613-4 (broš.)
ISBN 978-0-415-53612-7 (trda vezava)

373.22

COBISS.SI-ID 16203267

325

LEPIČNIK-Vodopivec, Jurka
    Spodbudno okolje in participacija predšolskega otroka v vrtcu : [znanstvena monografija] / Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Hmelak. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Knjižnica Ludus ; 22, ISSN 2536-1937)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 111-123. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-95-5 : 15,00 EUR

373.2

COBISS.SI-ID 302684416

326

MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (13 ; 2020 ; Ljubljana)
    Vzgojno izobraževalne potrebe predšolskega otroka : zbornik / XIII. mednarodna (Slovenija, Hrvaška, Finska) strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2020, [23. 1. 2020, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MIB, 2020. - 402 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v slov., en v angl., en v hrv. - 190 izv. - Povzetki in bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-7040-11-1

373.2(082)

COBISS.SI-ID 303412480

327

MOTIEJUNAITE, Akvile
    Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi [Elektronski vir] / [avtorice Akvile Motiejunaite-Schulmeister (koordinacija), Marie-Pascale Balcon in Isabelle De Coster ; prevajanje Saša Ambrožič Deleja]. - E-knjiga. - Luxembourg : Publications Office of the European Union ; Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (20 str.)). - (Eurydice. Prelet politik)

Način dostopa (URL): http://www.eurydice.si/publikacije/Prelet-politik_Pomembni-podatki-o-vzgoji-in-varstvu-predsolskih-otrok-v-Evropi.pdf. - Prevod dela: Eurydice brief. Key data on early childhood education and care in Europe. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorice navedene v kolofonu. - Opis vira z dne 11. 3. 2020. - Bibliografija: str. 20

ISBN 978-92-9484-010-3 (pdf, Publications Office of the European Union) : brezplačno
doi: 10.2797/861570

373.2(4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303048448

328

PETI-Stantić, Anita
    Jezične igre za velike i male / Anita Peti-Stantić, Vladimira Velički ; [ilustratorica Ivana Guljašević-Kuman]. - 1. izd. - Zagreb : Alfa, 2008. - 107 str. : ilustr. ; 23 x 25

Bibliografija: str. 9

ISBN 978-953-297-075-3

373.2:81

COBISS.SI-ID 32257539

329

    SPRETNI prstki - dejavnosti za spodbujanje grafomotorike in fine motorike pri predšolskih otrocih [Elektronski vir] : smernice za starše / avtorice Nina Fricelj ... [et al.] ; ilustrirali Natalija Golob in Petra Suhoveršnik ; mentorica Milena Košak Babuder. - E-knjiga. - [Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], [2020]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (48 str.))

Način dostopa (URL): https://drive.google.com/file/d/124UJ_ixOWMlpSZ1Ahv3CLlPazTDd0bof/view. - Opis vira z dne 20. 7. 2020. - Bibliografija: str. 22

373.2.016:003

COBISS.SI-ID 22996483

330

    STRATEGIJE pomoči na področju razvijanja besedišča pri predšolskih otrocih [Elektronski vir] / avtorji Katja Rakovec ... [et al.] ; mentorica Milena Košak Babuder. - E-knjiga. - [Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta], [2020]. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (32 str.))

Način dostopa (URL): https://drive.google.com/file/d/1ckNatdivUN4iqQj3tqP91305tWO8GFyi/view. - Opis vira z dne 17. 7. 2020. - Bibliografija: str. 32

373.2.016:003

COBISS.SI-ID 22969091

331

    TALE : Tuscan approach learning for early childhood education and care / edited by Aldo Fortunati ; translations Angela Whitehouse. - Florence : Istituto degli Innocenti, 2015. - 162 str. : ilustr. ; 26 cm

373.2

COBISS.SI-ID 2876247

332

    TRANSITIONS to school : international research, policy and practice / Bob Perry, Sue Dockett, Anne Petriwskyj, editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2014. - XVI, 294 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International perspectives on early childhood education and development ; vol. 9)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-94-007-7349-3
ISBN 978-94-007-7350-9 (el. knjiga)
doi: 10-1007/978-94-007-7350-9

373.2

COBISS.SI-ID 16232963

333

    VZGOJA in izobraževanje predšolskih otrok prvega starostnega obdobja = Early childhood education and care of children under the age of three / uredile Sonja Čotar Konrad ... [et al.] ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 424 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 19)

Prispevki v slov., angl., it. ali srb. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov., angl., it. in/ali srb.

ISBN 978-961-7055-69-6 : 30 EUR

373.2(082)

COBISS.SI-ID 301573632

334

WHITE, Jan, 1956-
    Playing and learning outdoors : the practical guide and sourcebook for excellence in outdoor provision and practice with young children / Jan White. - 3rd ed. - New York : Routledge, cop. 2020. - IX, 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-138-59975-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-59976-5 (broš.)

373.2

COBISS.SI-ID 39916547

335

    ZAČETNO naravoslovje - biologija. Navodila za vaje s teoretičnim dodatkom : predmet začetno naravoslovje - biologija : predšolska vzgoja / avtorji Barbara Bajd ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-253-267-3

373.2.091.3:5(075.8)

COBISS.SI-ID 31526403373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

336

AVBAR, Maja
    Likovne dejavnosti kot podpora romskim predšolskim otrokom pri seznanitvi z vzgojno izobraževalnim sistemom : magistrsko delo / Maja Avbar. - Ljubljana : [M. Avbar], 2020. - XI, 102 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6488/. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 99-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 32712195

337

AVGUŠTIN, Janja
    Aktivno učenje predšolskih otrok ob raziskovanju lesa in kovin : diplomsko delo / Janja Avguštin. - Ljubljana : [J. Avguštin], 2020. - VII, 81 str., IV : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6192. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 12835401

338

BERLEC, Ksenja
    Stališča staršev in strokovnih delavcev o pomenu enodnevnega sprejema otrok v bolnišnico : diplomsko delo / Ksenja Berlec. - Ljubljana : [K. Berlec], 2020. - XII, 54 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6206. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 49-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:614.21(043.2)

COBISS.SI-ID 14619139

339

BERVAR, Anja, 1995-
    Vloga vzgojiteljice pri spodbujanju moralnega razvoja predšolskih otrok : magistrsko delo / Anja Bervar. - Ljubljana : [A. Bervar], 2020. - 88 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6462. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 71-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:17.022.1(043.2)

COBISS.SI-ID 31367427

340

BOGATAJ, Tina, vzgojiteljica
    Ustreznost vzgojiteljeve uporabe socialnih zvrsti jezika pri komunikaciji s starši : diplomsko delo / Tina Bogataj. - Ljubljana : [T. Bogataj], 2020. - 52 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6560. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 43392259

341

BORIŠEK, Maja
    Ljudska glasba v Vrtcu Litija : diplomsko delo / Maja Borišek. - Ljubljana : [M. Borišek], 2020. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6233. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentorica Petra Brdnik Juhart. - Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.,Predšolska vzgoja

373.2.016:78(043.2)

COBISS.SI-ID 17584899

342

BRULC, Patricija
    Primerjava počitka predšolskih otrok v mestnem in podeželskem vrtcu : diplomsko delo / Patricija Brulc. - Ljubljana : [P. Brulc], 2020. - VI, 55 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6209. - Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 14795267

343

CENTRIH, Maruša
    Pogledi staršev na uvajanje otroka v vrtec : diplomsko delo / Maruša Centrih. - Ljubljana : [M. Centrih], 2020. - V, 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6440/. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 29772291

344

ČARMAN, Anja, vzgojiteljica
    Vključevanje nestrukturiranega materiala v starostno skupino 1-2 leti : diplomsko delo / Anja Čarman. - Ljubljana : [A. Čarman], 2020. - IX, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6250. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 19716611

345

ČERNE, Lucija
    Učinkovitost individualne vadbe za izboljšanje moči pri otroku s hipotonijo : diplomsko delo / Lucija Černe. - Ljubljana : [L. Černe], 2020. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6425/. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:796/799-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 28860931

346

ČERVAN, Nežka
    Obravnava problemske tematike smrti v predšolskem obdobju : Felix Salten: Bambi : diplomsko delo / Nežka Červan. - Ljubljana : [N. Červan], 2020. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6341. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 25373955

347

ČOPAR, Nika
    Otroci raziskujejo zgodovino in simbole našega kraja : diplomsko delo / Nika Čopar. - Ljubljana : [N. Čopar], 2020. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6232/. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:908(043.2)

COBISS.SI-ID 17186051

348

DEVETAK, Veronika
    Spodbujanje komunikacije o pandemskih pravljicah pri predšolskih otrocih = Fostering preschool childrenʹs communication on pandemic tales : študija primera slikanic o Covidu-19 : a case study of picture books about Covid-19 : diplomsko delo / Veronika Devetak. - Ljubljana : [V. Devetak], 2020. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6360/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 26453251

349

DOLANC, Alenka, 1994-
    Ustvarjalno delo otrok, starih 4-5 let, pri konstruiranju s pomočjo lesnih polizdelkov : diplomsko delo / Alenka Dolanc. - Ljubljana : [A. Dolanc], 2020. - X f., 71 str., XIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6308/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 22467587

350

DOLŽAN, Klavdija
    Prve slikanice za otroke : diplomsko delo / Klavdija Dolžan. - Ljubljana : [K. Dolžan], 2020. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6205. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 14368259

351

ERZAR, Ana, 1994-
    Predopismenjevanje v javnem vrtcu in vrtcu montessori : magistrsko delo / Ana Erzar. - Ljubljana : [A. Erzar], 2020. - VIII, 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6280. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.2.016:003(043.2)

COBISS.SI-ID 21097987

352

FRANČEŠKIN, Lala
    Literarna analiza izbranih slikanic na osnovi kognitivne teorije : diplomsko delo / Lala Frančeškin. - Ljubljana : [L. Frančeškin], 2020. - XI, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6355/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 68-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:087.5(043.2)

COBISS.SI-ID 26211075

353

GLAVAČ, Neja
    Razvoj nejezikovnega sporazumevanja na drugi stopnji NTC-učenja : diplomsko delo / Neja Glavač. - Ljubljana : [N. Glavač], 2020. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6557/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:81'221(043.2)

COBISS.SI-ID 44689923

354

GOGALA, Karin
    Prilagajanje vzgojnega dela otroku s sladkorno boleznijo tipa 1 : diplomsko delo / Karin Gogala. - Ljubljana : [K. Gogala], 2020. - 43 str : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6309. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 40-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:616.379-008.64(043.2)

COBISS.SI-ID 22774531

355

GRAŠIČ, Vid
    Primerjava predbralnih in predpisalnih spretnosti slovenskih in danskih 5-letnih otrok : diplomsko delo / Vid Grašič. - Ljubljana : [V. Grašič], 2020. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6212. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 45-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:37.011.251(043.2)

COBISS.SI-ID 15663107

356

GRGIĆ, Valentina
    Primerjalna analiza izbranih ljudskih pravljic na podlagi teorije Bruna Bettelheima : diplomsko delo / Valentina Grgić. - Ljubljana : [V. Grgić], 2020. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6293. - Mentorica Milena Mileva Blažič. - Bibliografija: str. 44-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 21585411

357

GROZDE, Tjaša
    Različni načini uvajanja otrok v vrtec z vidika vzgojiteljev in svetovalnih delavcev : magistrsko delo / Tjaša Grozde. - Ljubljana : [T. Grozde], 2020. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6523. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 52-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22:028.5(043.2)

COBISS.SI-ID 37263107

358

GUDLIN, Bojana
    Vrednotenje zadovoljstva z likovnim izdelkom med otrokom in njegovimi starši : diplomsko delo / Bojana Gudlin. - Ljubljana : [B. Gudlin], 2020. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6535. - Mentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:7(043.2)

COBISS.SI-ID 40987139

359

JAKOB, Simona
    Sodelovanje s starši ob uvajanju otrok v vrtec : diplomsko delo / Simona Jakob. - Ljubljana : [S. Jakob], 2020. - 42 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6434. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 29394691

360

JANEŽIČ, Petra, 1997-
    Didaktične igrače v povezavi z gozdno pedagogiko pri otrocih, starih 2-4 leta : diplomsko delo / Petra Janežič. - Ljubljana : [P. Janežič], 2020. - IX, 89 str., IV : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6420/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:688.72(043.2)

COBISS.SI-ID 28768515

361

JENSTERLE, Ema
    Izkustveno učenje predšolskih otrok s pomočjo svetlobne table : diplomsko delo / Ema Jenstrle. - Ljubljana : [E. Jensterle], 2020. - VI, 61 str., XXIV : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6401/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:62(043.2)

COBISS.SI-ID 28186627

362

JERALA, Maja, vzgojiteljica
    Predstave 4-6 let starih otrok o nastanku dneva in noči : diplomsko delo / Maja Jerala. - Ljubljana : [M. Jerala], 2020. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6546. - Mentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:524(043.2)

COBISS.SI-ID 43404035

363

KAVKA, Pina
    Kako vpeljati elemente akrojoge v predšolsko obdobje? : diplomsko delo / Pina Kavka. - Ljubljana : [P. Kavka], 2020. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6281/. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 21121283

364

KEROVEC de Morais, Gaja
    Vloga družinskega branja pri otrokovem pripovedovanju zgodbe : diplomsko delo / Gaja Kerovec de Morais. - Ljubljana : [G. Kerovec de Morais], 2020. - 47 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6338. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:028(043.2)

COBISS.SI-ID 25292803

365

KOLAR, Matjaž, predšolska vzgoja
    Model izkustvenega učenja o živalih, do katerih imamo pogosto predsodke : diplomsko delo / Matjaž Kolar. - Ljubljana : [M. Kolar], 2020. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6421. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 28780291

366

KOMOTAR, Maja
    Razvijanje predbralnih in predpisalnih zmožnosti v predšolskem obdobju = Developing pre-reading and pre-writing skils in preschool period : magistrsko delo / Maja Komotar. - Ljubljana : [M. Komotar], 2020. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6273/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 53-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20882179

367

KONČAR, Patricija
    Tehnične dejavnosti v okviru gozdne pedagogike pri otrocih starih 3-6 let : diplomsko delo / Patricija Končar. - Ljubljana : [P. Končar], 2020. - X, 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6248. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 117-119. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:630(043.2)

COBISS.SI-ID 19589635

368

KONDA, Tjaša
    Primerjava vloge vzgojitelja v Sloveniji in na Portugalskem : diplomsko delo / Tjaša Konda. - Ljubljana : [T. Konda], 2020. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6267/. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20674307

369

KOS, Barbara, vzgojiteljica
    Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v vrtcu : diplomsko delo / Barbara Kos. - Ljubljana : [B. Kos], 2020. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6526. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 39008771

370

KOVAČ, Ana, 1992-
    Vloga knjižnice v vrtcu : diplomsko delo / Ana Kovač. - Ljubljana : [A. Kovač], 2020. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6272. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20861443

371

KOVAČ, Gloria
    Vloga lutke pri spodbujanju prosocialnega vedenja predšolskih otrok : diplomsko delo / Gloria Kovač. - Ljubljana : [G. Kovač], 2020. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6472. - Mentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str. 127-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:792.97(043.2)

COBISS.SI-ID 31833347

372

KOVŠCA, Urška
    Spolno razlikovanje in stereotipi v vrtcu : diplomsko delo / Urška Kovšca. - Ljubljana : [U. Kovšca], 2020. - 48 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6513. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 28-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:305(043.2)

COBISS.SI-ID 35328259

373

KRČ, Ana Marija
    Stopalni lok predšolskega otroka : diplomsko delo / Ana Marija Krč. - Ljubljana : [A. M. Krč], 2020. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6544/. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:611.986(043.2)

COBISS.SI-ID 41919235

374

KRIVEC, Klara
    Obravnava poučnih slikanic v predšolskem obdobju : bonton Pedenjpeda : diplomsko delo / Klara Krivec. - Ljubljana : [K. Krivec], 2020. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6342/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 25372419

375

KUNAVAR, Martin
    Od ideje do izdelka v tehniškem kotičku z otroki, starimi 5 do 6 let : diplomsko delo / Martin Kunavar. - Ljubljana : [M. Kunavar], 2020. - VIII, 72 str., V : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6520/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:62(043.2)

COBISS.SI-ID 36416003

376

KVARTUH, Alenka
    Razvijanje tehničnih veščin in odnosa do tehnike kot tehnološko opismenjevanje otrok, starih 1-2 leti : diplomsko delo / Alenka Kvartuh. - Ljubljana : [A. Kvartuh], 2020. - VII, 54, XIV str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6541. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 41796099

377

KVEDER, Jasna, vzgojiteljica
    Primerjava področja jezika v slovenskem kurikulumu za vrtce (1999) s področjem jezika v evropskih in neevropskih dokumentih : diplomsko delo / Jasna Kveder. - Ljubljana : [J. Kveder], 2020. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6256/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20063747

378

LESKOVEC, Urška
    Kakovostno in uspešno sodelovanje vrtca s starši : diplomsko delo / Urška Leskovec. - Ljubljana : [U. Leskovec], 2020. - 32 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6352/. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 20. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 26217987

379

LŐRINC, Jan
    Sodelovanje s starši na dvojezičnem območju v Vrtcu Lendava : diplomsko delo / Jan Lőrinc. - Ljubljana : [J. Lőrinc], 2020. - 45 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6547. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 38-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 43411715

380

MEDIŽEVEC, Tjaša
    Obravnava motiva spolnosti v izbranih slikanicah : diplomsko delo / Tjaša Mediževec. - Ljubljana : [T. Mediževec], 2020. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6224/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 16519683

381

MEŠIĆ, Melisa
    Priljubljenost pravljičnih junakov pri predšolskih otrocih med 5. in 6. letom starosti : diplomsko delo / Melisa Mešić. - Ljubljana : [M. Mešić], 2020. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6179. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 56-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:82-343(043.2)

COBISS.SI-ID 12810057

382

MIHELČIČ, Špela, vzgojiteljica
    Učinki 3-tedenskega programa vadbe na gibalni razvoj deklice z zaostankom v razvoju : diplomsko delo / Špela Mihelčič. - Ljubljana : [Š. Mihelčič], 2020. - 52 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6376. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:796(043.2)

COBISS.SI-ID 27572739

383

MOČIVNIK, Maša
    Skladnost ležalnikov s spremembami v telesnih značilnostih otrok starih 5-7 let : diplomsko delo / Maša Močivnik. - Ljubljana : [M. Močivnik], 2020. - 47, II str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6249. - Mentorica Jera Gregorc, somentor Gregor Starc. - Bibliografija: str. 44-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22:613.79(043.2)

COBISS.SI-ID 19674627

384

MREŽAR, Tinkara
    Spretnosti timskega dela in strategije reševanja medosebnih konfliktov : diplomsko delo / Tinkara Mrežar. - Ljubljana : [T. Mrežar], 2020. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6187/. - Mentorica Alenka Polak, somentorica Polona Gradišek. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 16530179

385

NOČ, Liza
    Prostovoljstvo in vrtci v Gambiji : diplomsko delo / Liza Noč. - Ljubljana : [L. Noč], 2020. - 40 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6367. - Mentor Darij Zadnikar, somentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: f. 36-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22:005.966.2(282.262.9)(043.2)

COBISS.SI-ID 27314691

386

NOVOSEL, Anita
    Vpliv staršev na otrokovo bralno pismenost v drugem starostnem obdobju : diplomsko delo / Anita Novosel. - Ljubljana : [A. Novosel], 2020. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6490/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:37.011.251(043.2)

COBISS.SI-ID 32792323

387

OCEPEK, Anja, specialna in rehabilitacijska pedagoginja
    Preventivni trening predšolskih otrok s tveganjem za težave pri učenju matematike : magistrsko delo / Anja Ocepek. - Ljubljana : [A. Ocepek], 2020. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6444/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 68-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

373.2.016:51(043.2)

COBISS.SI-ID 29758723

388

OGRIS, Maja
    Predstave predšolskih otrok o mikroorganizmih : magistrsko delo / Maja Ogris. - Ljubljana : [M. Ogris], 2020. - VIII, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6299. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.2.016:573.4(043.2)

COBISS.SI-ID 21964803

389

OMAHNA, Nastja
    Pripovedovanje zgodb otrok, starih od 3 do 6 let : diplomsko delo / Nastja Omahna in Suzana Omahna. - Ljubljana : [N. Omahna in S. Omahna], 2020. - 63 str. ; 30 cm : tabele

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6558/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:808.543(043.2)

COBISS.SI-ID 44692995

390

PERIC, Mara
    Problemska (tabujska) mladinska književnost v slikanicah v predšolskem obdobju = Problem (taboo) youth literature in picture books in the preschool period : diplomsko delo / Mara Peric. - Ljubljana : [M. Peric], 2020. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6229/. - Besedilo v slov. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:82-93(043.2)

COBISS.SI-ID 17094659

391

PETROVČIČ, Neža
    Posredovanje vrednot v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Neža Petrovčič. - Ljubljana : [N. Petrovčič], 2019. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6173. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 39-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:17.022.1(043.2)

COBISS.SI-ID 12801609

392

PINTAR, Jana, vzgojiteljica
    Vpliv kompetenc na samoiniciativno preoblikovanje dela vzgojiteljic predšolskih otrok = Influence of competencies on job crafting of the preschool teachers' work : magistrsko delo / Jana Pintar. - Novo mesto : [J. Pintar], 2020. - III, 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6304. - Besedilo v slov. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.011.3-051(043.2)

COBISS.SI-ID 22462211

393

PIŠEK, Gabrijela
    Opremljenost igralnic z likovnimi materiali : diplomsko delo / Gabrijela Pišek. - Ljubljana : [G. Pišek], 2020. - 54 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6295. - Mentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:7(043.2)

COBISS.SI-ID 21885699

394

POGLAJEN, Heda
    Pomen konjev in jahanja za predšolske otroke : diplomsko delo / Heda Poglajen. - Ljubljana : [H. Poglajen], 2020. - V f., 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6366. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 31-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 27314435

395

POGRAJC, Katarina
    Vpliv glasbenih dejavnosti na vedenje otroka z motnjo avtističnega spektra : diplomsko delo / Katarina Pograjc. - Ljubljana : [K. Pograjc], 2020. - [115] str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6532. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 74-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.,Predšolska vzgoja

373.2.016:78(043.2)

COBISS.SI-ID 40467459

396

POKLIČ, Maruša
    Program spodbujanja fonološkega zavedanja pri predšolskih otrocih (4-6 let) = Phonological awareness programme for preschool children (aged 4-6) : magistrsko delo / Maruša Poklič. - Ljubljana : [M. Poklič], 2020. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6362. - Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 74-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

373.2.016:81'344(043.2)

COBISS.SI-ID 26586371

397

POLJANEC, Suzana, 1996-
    Zastopanost glasbenih dejavnosti v vrtcu Idrija : diplomsko delo / Suzana Poljanec. - Ljubljana : [S. Poljanec], 2020. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6521/. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentorica Petra Brdnik Juhart. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.,Predšolska vzgoja

373.2:78(043.2)

COBISS.SI-ID 36423171

398

PONTAR, Nikita
    Orientacija v prostoru v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Nikita Pontar. - Ljubljana : [N. Pontar], 2020. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6193. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 12835657

399

POŽUN, Katja
    Dejavnosti z rastlinami v predšolskem obdobju : pogled vzgojitelja : diplomsko delo / Katja Požun. - Ljubljana : [K. Požun], 2020. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6368/. - Mentor Gregor Torkar, somentorica Tanja Gnidovec. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 27313923

400

PROSEN, Urban, 1998-
    Verbalno nasilje v slovenskih vrtcih in osnovnih šolah : diplomsko delo / Urban Prosen. - Ljubljana : [U. Prosen], 2020. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6329. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 43-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 23254019

401

RADELJ, Barbara
    Razvijanje fine motorike pri otrocih s posebnimi potrebami s pomočjo različnega materiala, starih 3-4 let : diplomsko delo / Barbara Radelj. - Ljubljana : [B. Radelj], 2020. - IX f., 84 str., V str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6307/. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 22472195

402

RAHIJA, Nina
    Participacija otrok : naša niša je postala mavrično gnezdo : diplomsko delo / Nina Rahija. - Ljubljana : [N. Rahija], 2020. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6439. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 29788163

403

ROGELJ, Jožefa
    Razvijanje besedišča z integriranim učenjem angleškega jezika v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Jožefa Rogelj. - Ljubljana : [J. Rogelj], 2020. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6501/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: f. 36-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 33655299

404

ROGELJ, Manca, 1996-
    Primerjava vloge vzgojiteljice pri izvajanju določenih elementov dnevne rutine v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo / Manca Rogelj. - Ljubljana : [M. Rogelj], 2020. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6358/. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 26448899

405

SEČNIK, Anja, 1989-
    Pomen vzgojiteljeve rezilientnosti za njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo / Anja Sečnik. - Ljubljana : [A. Sečnik], 2020. - 82 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6405/. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: f. 78-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2: 005.966(043.2)

COBISS.SI-ID 28253955

406

SERNEL, Nina
    Spodbujanje natančnejšega naravoslovnega opazovanja in razvoj grafomotorike s pomočjo namizne igre v vrtcu : diplomsko delo / Nina Sernel. - Ljubljana : [N. Sernel], 2020. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6395/. - Mentor Gregor Torkar, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 47-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 28116483

407

SLAK, Eva
    Otroške predstave o vremenskih pojavih : diplomsko delo / Eva Slak. - Ljubljana : [E. Slak], 2020. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6399/. - Mentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:551.515(043.2)

COBISS.SI-ID 28150531

408

STARC, Špela, vzgojiteljica
    Primerjalni vidiki treh modelov tehničnih dejavnosti za dvig ustvarjalnosti otrok : diplomsko delo / Špela Starc. - Ljubljana : [Š. Starc], 2020. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6305. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 22473475

409

ŠKETA, Timeja
    Vpeljevanje elementov Reggio Emilia koncepta v Vrtcu Gornji Grad : magistrsko delo / Timeja Šketa. - Ljubljana : [T. Šketa], 2020. - X, 159 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6213. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 94-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 15671811

410

ŠKRLEP, Maja, vzgojiteljica
    Tehnološko opismenjevanje otrok, starih 5-6 let, v okviru dejavnosti tehniškega kotička : diplomsko delo / Maja Škrlep. - Ljubljana : [M. Škrlep], 2020. - VII, 74 str., VI : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6291. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 21408771

411

ŠMIGOC, Neža
    Reprezentiranje reševanja besedilnih nalog pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Neža Šmigoc. - Ljubljana : [N. Šmigoc], 2020. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6430. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:51(043.2)

COBISS.SI-ID 29257219

412

ŠTEBE, Sara
    Tehnični kotiček za razvijanje motoričnih spretnosti otrok starih 4-6 let : diplomsko delo / Sara Štebe. - Ljubljana : [S. Štebe], 2020. - VII, 48, XIII str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6524. - Mentor Stanislav Avsec, somentorica Veronika Šuligoj. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:62(043.2)

COBISS.SI-ID 37311491

413

ŠULIGOJ, Lana
    Motiv drugačnosti v slikanicah specializirane založbe Malinc : diplomsko delo / Lana Šuligoj. - Ljubljana : [L. Šuligoj], 2020. - VII, 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6454/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 62-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 30969347

414

ŠUŠTAR, Petra
    Pomen družinske pismenosti za razvoj in učenje govora predšolskih otrok : diplomsko delo / Petra Šuštar. - Ljubljana : [P. Šuštar], 2020. - 75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6197. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:81-028.31(043.2)

COBISS.SI-ID 13177091

415

ŠUŠTARŠIČ, Maja, 1983-
    Predšolski otroci s tveganjem za pojav učnih težav pri matematiki : magistrsko delo / Maja Šuštaršič. - Ljubljana : [M. Šuštaršič], 2020. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6177/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 119-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

373.2.016:51(043.2)

COBISS.SI-ID 12809545

416

TOMAŽIČ, Urša, vzgojiteljica
    Prepoznavanje in preprečevanje trpinčenja otrok v vrtcu : diplomsko delo / Urša Tomažič. - Ljubljana : [U. Tomažič], 2020. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6369. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22:179.2(043.2)

COBISS.SI-ID 27322883

417

TRDAN, Špela
    Vloga vzgojiteljev predšolskih otrok in učiteljev 1. razreda OŠ pri usvajanju govorno-jezikovnih spretnosti otrok : diplomsko delo / Špela Trdan. - Ljubljana : [Š. Trdan], 2020. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6271/. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 71-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20684547

418

TURUK, Vanda
    Metode pomoči z umetnostjo kot podpora govornemu izražanju predšolskih otrok : magistrsko delo / Vanda Turuk. - Ljubljana : [V. Turuk], 2020. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6175. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 79-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo

373.2:7(043.2)

COBISS.SI-ID 12804425

419

UGOVŠEK, Martina
    Vloga vzgojitelja pri obravnavi teme družina v vrtcu : diplomsko delo / Martina Ugovšek. - Kamnik : [M. Ugovšek], 2020. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6528. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 39048707

420

ULČNIK, Blažka
    Obravnava predšolskih otrok s tveganjem za pojav učnih težav = Intervention for preschool children at risk for learning disabilities : magistrsko delo / Blažka Ulčnik. - Ljubljana : [B. Ulčnik], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6518/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 74-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

373.2:159.953.5(043.2)

COBISS.SI-ID 35537667

421

VARGA, Danilo
    Razlike med 3, 5 in 7-letnimi otroki v gibljivosti nekaterih sklepov : diplomsko delo / Danilo Varga. - Ljubljana : [D. Varga], 2020. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6261/. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 20231683

422

VRHOVEC, Katja
    Možnosti uporabe tematsko-orientacijske poti v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Katja Vrhovec. - Ljubljana : [K. Vrhovec], 2020. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6364. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 26938627

423

VRTAČIČ, Tina
    Pripovedovanje zgodb po kriteriju koherentnosti in kohezivnosti ter vpliv družinskega branja na govorno-jezikovni razvoj otrok : diplomsko delo / Tina Vrtačič. - Ljubljana : [T. Vrtačič], 2020. - 42 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6168. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 12790857

424

ZAKRAJŠEK, Karin, 1993-
    Postopno uvajanje otrok v vrtec : diplomsko delo / Karin Zakrajšek. - Ljubljana : [K. Zakrajšek], 2020. - VI, 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6422/. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.22(043.2)

COBISS.SI-ID 28801027

425

ZAMAN, Ana
    Vloga igre in igrač v javnem in waldorfskem vrtcu : diplomsko delo / Ana Zaman. - Ljubljana : [A. Zaman], 2020. - 53 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6302. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: f. 33-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 22264323

426

ZORE, Manca, vzgojiteljica
    Partnerstvo kot način sodelovanja med vzgojitelji in starši : diplomsko delo / Manca Zore. - Ljubljana : [M. Zore], 2020. - 35 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6339. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 25298947

427

ZUPAN, Irena, vzgojiteljica
    Zavedanje koncepta tiska pri otrocih, starih od 5 do 6 let : diplomsko delo / Irena Zupan. - Ljubljana : [I. Zupan], 2020. - 38 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6438. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)

COBISS.SI-ID 29756419

428

ZUPAN, Janja, vzgojiteljica
    Predšolska bralna značka z vidika vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev = Preschool reading badge from the viewpoint of preschool teachers, children, and their parents : magistrsko delo / Janja Zupan. - Ljubljana : [J. Zupan], 2020. - [65] str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6242. - Besedilo v slov. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. [51-55]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2:028.5(043.2)

COBISS.SI-ID 19182595

429

ŽEBOVEC, Simona
    Vloga očeta v družini : diplomsko delo / Simona Žebovec. - Ljubljana : [S. Žebovec], 2020. - [61] f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6347/. - Mentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: f. [47-48]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 25697027373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

430

    BOOK of Synopses [Elektronski vir] / ESERA Virtual Doctoral Network, 28th June - 4th July, 2020 ; edited by Sarah Frodsham. - E-knjiga. - Oxford : University of Oxford, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (408 str.) : tabele, graf. prikazi

Dostopno tudi na: https://esera2020ss.web.ox.ac.uk/files/bookofsynopsesesera2020v2pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 6. 2020. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

373.32.016:50

COBISS.SI-ID 21004803

431

    CLICKED : culture, language, inclusion, competencies, knowledge, education : diverse approaches and national perspectives in the field of primary and pre-primary education / edited by Réka Kissné Zsámboki. - Sopron : University Press, University of Sopron, 2020. - 110 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Abstract

ISBN 978-963-334-355-5

373.2/.3(08)

COBISS.SI-ID 34885123

432

JOVIĆEVIĆ, Vanja
    Spoznavanje okolja 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole / Vanja Jovićević ; [avtorja pesmi in ugank Anja Štefan, Andrej Rozman - Roza ; ilustrator Jaka Vukotič ; slikovno gradivo Vanja Jovićević ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 112 str., [8] f. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal UČIMse.com. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-5561-4 (zv. 1) : 6,50 EUR

373.32.016:50

COBISS.SI-ID 304253440

433

KONFERENCA učiteljic in učiteljev razrednega pouka (2020 ; Laško)
    Povezujem, povezujeva, povezujemo [Elektronski vir] : zbornik povzetkov / Konferenca učiteljic in učiteljev razrednega pouka, Laško, 11. in 12. marec 2020 ; [organizator Zavod RS za šolstvo ; urednici Nada Nedeljko in Katarina Podbornik]. - Spletna izd. - E-zbornik. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (178 str.))

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/RazredniPouk/. - Prispevki v slov., nekateri tudi v angl. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-03-0470-8 (pdf) : brezplačno

373.3.091.3(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304162304

434

KRNEL, Dušan
    Mlinček 1 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel, Tatjana Hodnik Čadež, Tatjana Kokalj ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 3 zv. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.

Vsebina:
Del 1 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Zakaj tako), Mojca Pečar (soavtorica poglavij Z druge strani vidim drugače, Na poti v šolo)]. - 104 str. - Bibliografija: str. 104
Del 2 / [Milica Antić Gaber (soavtorica poglavja Družine), Mojca Pečar (soavtorica poglavja Na cesti)]. - 111 str. - Bibliografija: str. 106
Del 3. - 127 str. - Bibliografija: str. 126

ISBN 978-961-241-649-2 (zv. 1) : 13,20 EUR
ISBN 978-961-241-650-8 (zv. 2) : 13,20 EUR
ISBN 978-961-241-651-5 (zv. 3) : 13,20 EUR

373.3:5

COBISS.SI-ID 288363520

435

LESJAK Skrt, Bernardka
    Reci vreča, v njej je sreča : govorni razvoj skozi igro, izštevanke in pesmice od A do Ž / [[besedilo in] ilustracije] Bernardka Lesjak Skrt. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2020 ([Ljubljana] : Present). - 1 mapa (131 str., 104 nevezanih f.) : ilustr. ; 31 cm

600 izv. - O avtorici: str. 131

ISBN 978-961-03-0449-4 : 19,60 EUR

373.2/.3.016:81-028.31

COBISS.SI-ID 302348032

436

    MATEMATIKA 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole / Marina Rugelj ... [et al.] ; [ilustrator Jaka Vukotič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 3 zv. (91; 91; 95 str.) : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-01-5562-1 (zv. 1) : 5,30 EUR
ISBN 978-961-01-5563-8 (zv. 2) : 5,30 EUR
ISBN 978-961-01-5475-4 (zv. 3) : 5,30 EUR

373.32.016:51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 304252928

437

MEĐUNARODNI znanstveni skup Vrjednovanje obrazovnog procesa (1996 ; Osijek)
    Kulturom nastave (p)o učeniku / Anđelka Peko ... [et al.]. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2014. - 241 str. : ilustracije, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-6965-38-0

373.3

COBISS.SI-ID 20987400

438

MLINAREVIĆ, Vesnica
    Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu / Vesnica Mlinarević, Maja Brust Nemet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmajera, Učiteljski fakultet, 2012. - 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 268-288

ISBN 978-953-6965-28-1

373.3

COBISS.SI-ID 8279577

439

OGRIZEK, Maša
    Ljubo doma : naloge / Maša Ogrizek ; ilustrirala Tanja Komadina. - [Trst] : ZTT = EST, [2019] ([s. l. : s. n.]). - 22 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-88-7174-248-9 : 3 EUR

373.32.016:81(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 10825708

440

    OKOLJE in jaz 1 : spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole / Dušan Krnel ... [et al.] ; [fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

Vsebina:
Del 1 / [ilustratorji Davor Grgičević, Jože Glad, Robert Fister]. - 56 str.
Del 2 / [ilustrator Davor Grgičević]. - 52 str.

ISBN 978-961-241-541-9 (zv. 1) : 9,50 EUR
ISBN 978-961-241-549-5 (zv. 2) : 9,50 EUR

373.32.016:50:5(075.2)

COBISS.SI-ID 288371200

441

    OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 3. Delovni zvezek : delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [ilustracije Dunja Kofler ... [et al.] ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 9. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm + [2] pril. + [3] f. pril. z nalepkami. - (Zakajček 3)

3.400 izv.
- - Herbarij trav / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracije Dunja Kofler, Saša Bogataj Ambrožič]. - [4] str. ; 28 cm
- - Zbirka listov gozdnih dreves / [avtor Dušan Vrščaj ; ilustracija Dunja Kofler ; foto Bernarda Novak]. - [4] str. ; 28 cm

ISBN 978-86-341-2942-7 : 8,60 EUR

373:5(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 243877120

442

PESEK, Albinca
    Glasba 2 : z igro v glasbeni svet. Delovni zvezek za glasbo v drugem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 13. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr., note ; 26 cm + 1 CD (63 min, 2 sek)

2.000 izv.

ISBN 978-86-11-15916-4 : 18,90 EUR

373.32.016:78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 261896960

443

POTOČNIK, Robert, 1980-
    Heritage preservation and interdisciplinary approach through fine art and science education [Elektronski vir] / Robert Potočnik, Iztok Devetak ; translated by Dora Debeljak. - E-knjiga. - Bratislava : Digit, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (110 str.)) : ilustr., tabele

Način dostopa (URL): http://www.arteducation.sk/publikacie-studie-clanky/detail/heritage-preservation-and-interdisciplinary-approach-through-fine-art-and-s/. - Opis vira z dne 1. 6. 2020. - Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija: str. 99-103. - Kazalo

ISBN 978-80-968441-5-9

338.483.13:373

COBISS.SI-ID 17576707

444

    PRIROČNIK za učenje in igro v gozdu / [knjigi na pot Anton Lesnik, Barica Marentič Požarnik, Primož Simončič ; ilustracije Samo Jenčič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2019 ([Trbovlje] : Mediaplan 8). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Gozd eksperimentov)

5.000 izv.

ISBN 978-961-6993-07-4 (brezplačno)

373.32.016:50(035)

COBISS.SI-ID 298920448

445

RAHAM, Gary
    Teaching science fact with science fiction / [written and illustrated by] Gary Raham. - Portsmouth, NH : Teacher ideas, cop. 2004. - XV, 139 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-1-56308-939-8

373.32.016:50

COBISS.SI-ID 12800841

446

TROHA, Veljko
    Vsebine, dejavniki in načini podružbljanja celodnevne osnovne šole / Veljko Troha. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 1986. - 203 f. : graf. prikazi ; 29 cm

Bibliografija: f. 199-203. - Izvleček ; Abstract

373.3(497.4)

COBISS.SI-ID 214359373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

447

BALER Petrović, David
    Analiza dosežkov devetošolcev na državnem tekmovanju iz kemije leta 2017 : magistrsko delo / David Baler Petrović. - Ljubljana : [D. Baler Petrović], 2019. - VII, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6155/. - Mentor Iztok Devetak. - Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

373.3:54(043.2)

COBISS.SI-ID 12774985

448

BARTOL, Eva
    Uporaba didaktičnih iger pri preverjanju znanja iz matematike ob vstopu učencev v 2. razred : magistrsko delo / Eva Bartol. - Ljubljana : [E. Bartol], 2020. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6539. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 76-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:51(043.2)

COBISS.SI-ID 41771011

449

BUČAN, Klara
    Poučevanje sil in gibanja na prostem pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Klara Bučan. - Ljubljana : [K. Bučan], 2020. - X, 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6348/. - Mentorica Jerneja Pavlin. - Bibliografija: str. 53-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 25695235

450

BUTALA, Jana
    Država Slovenija in njena osamosvojitev kot učni vsebini v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Jana Butala. - Ljubljana : [J. Butala], 2020. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6550/. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 87-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:94(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 44191491

451

DEBENEC, Damjana
    Spodbujanje zdravega načina življenja v razširjenem programu osnovne šole = Promotion of a healthy lifestyle in an extended elementary school programme : magistrsko delo / Damjana Debenec. - Ljubljana : [D. Debenec], 2020. - 36 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6297/. - Mentor Janez Vogrinc, somentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 34-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 21908227

452

DEJAK, Ana, 1993-
    Pomen kognitivnega konflikta in odranja pri konstruktivističnem načinu poučevanja fizike : diplomsko delo / Ana Dejak. - Ljubljana : [A. Dejak], 2019. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6185/. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan; somentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in fizika

373.3:510.25(043.2)

COBISS.SI-ID 12817993

453

DOMINKO, Anja
    Učinki dramskega pristopa k poučevanju predmeta Angleščina v tretjem razredu osnovne šole = Effects of using the drama approach to teaching English to third graders : magistrsko delo / Anja Dominko. - Ljubljana : [A. Dominko], 2020. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6264/. - Mentorica Alenka Vidrih. - Bibliografija: str. 86-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20640515

454

GLAVINA, Nika
    Razumevanje jamskih ekosistemov pri učencih v osnovni šoli : magistrsko delo / Nika Glavina. - Ljubljana : [N. Glavina], 2020. - VIII, 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6194. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Biologija-kemija

373.3:551.44(043.2)

COBISS.SI-ID 12835913

455

HROVAT, Anja, 1994-
    Pomen VJIU matrike za načrtovanje povezovanja matematike in angleščine v 2. in 3. razredu OŠ : magistrsko delo / Anja Hrovat. - Ljubljana : [A. Hrovat], 2020. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6418/. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 114-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3:51(043.2)

COBISS.SI-ID 28744451

456

HUNJET, Hana
    Sodobni pogoji vzgoje in izobraževanja : diplomsko delo / Hana Hunjet. - Ljubljana : [H. Hunjet], 2020. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6382/. - Mentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28029443

457

KOMPLET, Katja, 1996-
    Poučevanje o Karantaniji in kmečkih uporih v petem razredu osnovne šole = Teaching fifth graders about Carantania and peasant revolts : magistrsko delo / Katja Komplet. - Ljubljana : [K. Komplet], 2020. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6397. - Besedilo v slov. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:94(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 28140803

458

KREK, Špela
    Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih 4. razreda dvojezične ljudske šole na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo / Špela Krek. - Ljubljana : [Š. Krek], 2020. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6333. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji. - Prešernova nagrada UL za leto 2020

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 23099651

459

KRISTAN, David, 1995-
    Adaptivni virtualni nasprotniki v izobraževalni igri : diplomsko delo / David Kristan. - Ljubljana : [D. Kristan], 2020. - X, 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6423/. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 27-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fizika - Računalništvo

373.3:004.96(043.2)

COBISS.SI-ID 28848899

460

LAMPREČNIK, Petra
    Profesionalni razvoj učiteljev kombiniranega pouka v kompetenci načrtovanja in izvajanja učnih metod in učnih oblik : magistrsko delo / Petra Lamprečnik. - Ljubljana : [P. Lamprečnik], 2020. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6436/. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 29402627

461

LAMUT, Maja
    Razvoj učbenikov za pouk naravoslovja v nižjih razredih osnovne šole : magistrsko delo / Maja Lamut. - Ljubljana : [M. Lamut], 2020. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6336/. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 25254659

462

MARKIČ, Eva, 1996-
    Vrednotenje vpliva oblik samostojnega eksperimentalnega dela na znanje in spretnosti učencev 4. razreda osnovne šole : magistrsko delo / Eva Markič. - Ljubljana : [E. Markič], 2020. - XII, 144 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6313. - Mentorica Jerneja Pavlin. - Bibliografija: str. 108-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 22829315

463

MAROLT, Nika, 1996-
    Govorno nastopanje učencev v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Nika Marolt. - Ljubljana : [N. Marolt], 2020. - 78 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6540. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:811.163.6(043.2)

COBISS.SI-ID 41784323

464

MATOVINA, Neža
    Sodelovanje staršev in učiteljev v primeru dolgotrajne bolezni otrok : magistrsko delo / Neža Matovina. - Ljubljana : [N. Matovina], 2020. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6296/. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 21909507

465

MEZEK, Karin
    Učenje z večpredstavnostnimi gradivi pri predmetu spoznavanja okolja : magistrsko delo / Karin Mezek. - Ljubljana : [K. Mezek], 2020. - X, 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6522/. - Mentor Gregor Torkar, somentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 103-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:50(043.2)

COBISS.SI-ID 36700163

466

MLAKAR, Martin, 1993-
    Učne priprave za pouk s taborniškimi veščinami : magistrsko delo / Martin Mlakar. - Ljubljana : [M. Mlakar], 2020. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6453/. - Mentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 89-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 30968579

467

MULEJ, Katja, 1993-
    Uporabnost internetnih likovnih izzivov pri snovanju likovnih nalog = Applicability of internet fine arts' challenges at creating fine arts' assignments : magistrsko delo / Katja Mulej. - Ljubljana : [K. Mulej], 2020. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6178/. - Besedilo v slov. - Mentorica Anja Jerčič Jakob, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Likovna pedagogika

373.32.016:74:004.738.5(043.2)

COBISS.SI-ID 12809801

468

OMERZA, Ana
    Zaznavanje razredne klime med učenci in učitelji v povezavi z učnimi dosežki učencev pri pouku biologije = The perception of the classroom climate among students and teachers in relation with academic achievements of students in biology classes : magistrsko delo / Ana Omerza. - Ljubljana : [A. Omerza], 2020. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6166/. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12784713

469

POVIRK, Petra
    Pojmovanje učnih sposobnosti, samoučinkovitost in pripis atribucij učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Petra Povirk. - Ljubljana : [P. Povirk], 2020. - VII f., 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6452/. - Mentor Janez Jerman, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 30697475

470

PRIMOŽIČ, Manja
    Psihološki vidiki prekomerne uporabe mobilnih telefonov pri učencih drugega triletja osnovne šole : magistrsko delo / Manja Primožič. - Ljubljana : [M. Primožič], 2020. - 94 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6314/. - Mentorica Alenka Polak, somentorica Polona Gradišek. - Bibliografija: str. 64-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 22827523

471

PRODAN, Tjaša
    Učenje z vrstniško razlago pri predmetu naravoslovje in tehnika v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Tjaša Prodan. - Ljubljana : [T. Prodan], 2020. - XI, 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6400/. - Mentorica Jerneja Pavlin. - Bibliografija: str. 82-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:5(043.2)

COBISS.SI-ID 28166147

472

RISTOVA Firer, Marina
    Uvajanje otrok priseljencev v razred v Sloveniji in Angliji = Class introduction of immigrant children in Slovenia and England : magistrsko delo / Marina Ristova Firer. - Ljubljana : [M. Ristova Firer], 2020. - 94 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6274. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 84-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:376-054.62(043.2)

COBISS.SI-ID 20961283

473

SARIĆ, Anuša
    Vloga ptujskega gradu pri obravnavi teme Turki v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Anuša Sarić. - Ljubljana : [A. Sarić], 2019. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6156/. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 101-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

373.3:94(043.2)

COBISS.SI-ID 12775241

474

STARIHA, Simona
    Ustvarjalna klima in spodbujanje ustvarjalnosti v 3. in 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Simona Stariha. - Ljubljana : [S. Stariha], 2020. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6446/. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 54-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 29756931

475

ŠIMC, Eva
    Pogledi učiteljev in učencev na izvedbo in doživljanje ocenjevanja govornih nastopov pri predmetu slovenščina v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Eva Šimc. - Ljubljana : [E. Šimc], 2020. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6496/. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:811.163.6(043.2)

COBISS.SI-ID 33262851

476

ŠUTIĆ, Nina
    Primerjava poznavanja in uporabe ustvarjalnega giba med učitelji razrednega pouka v Sloveniji in Švici : magistrsko delo / Nina Šutić. - Ljubljana : [N. Šutić], 2020. - XI, 162 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6531. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 135-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3.046-021.64(043.2)

COBISS.SI-ID 40443651

477

TOMŠE, Simona, 1993-
    Učitelj kot možni izvajalec programov socialnega in emocionalnega učenja v osnovni šoli = Teacher as a potential implementor of social and emotional learning programmes in elementary school : magistrsko delo / Simona Tomše. - Ljubljana : [S. Tomše], 2020. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6337/. - Mentorica Darja Zorc-Maver. - Bibliografija: str. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 25256963

478

VELKOVA, Tatjana
    Vzgojni stili z vidika učitelja : magistrsko delo / Tatjana Velkova. - Ljubljana : [T. Velkova], 2020. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6449/. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 30485251

479

VERLIČ, Maša
    Umetnostna besedila pri waldorfskem pouku = The role of storytelling at waldorf school : diplomsko delo / Maša Verlič. - Ljubljana : [M. Verlič], 2011. - 78 f., [36] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

373.32.016:82(043.2)

COBISS.SI-ID 9228105

480

VIŽINTIN, Danuša
    Uvajanje pametnih telefonov v pedagoški proces v osnovni šoli : diplomsko delo / Danuša Vižintin. - Ljubljana : [D. Vižintin], 2020. - VIII, 37 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6353/. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika - Računalništvo

373.3:004.7(043.2)

COBISS.SI-ID 26215939

481

VOLČIČ, Patricija
    Poučevanje naravoslovnih vsebin na prostem v prvem triletju v javnih in zasebnih osnovnih šolah : magistrsko delo / Patricija Volčič. - Ljubljana : [P. Volčič], 2020. - XII, 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6325. - Mentorica Jerneja Pavlin. - Bibliografija: str. 71-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:5(043.2)

COBISS.SI-ID 23372803

482

ZAJC, Iris
    Znanje o kroženju vode, okoljska stališča in vedênja osnovnošolcev = Knowledge of the water cycle, environmental attitudes and behaviours of primary students : magistrsko delo / Iris Zajc. - Ljubljana : [I. Zajc], 2020. - IX, 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6545. - Besedilo v slov. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 42-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

373.3:502(043.2)

COBISS.SI-ID 43393539373.5 Srednje šole. Druga šolska stopnja

483

    NATIONAL core curriculum for general upper secondary schools 2015 : national core curriculum for general upper secondary education intended for young people. - [Helsinki] : Finnish National Board of Education, 2016. - 289 str. ; 25 cm

Veljavnost: od 1. avg. 2016 do nadaljnjega

ISBN 978-952-13-6266-8

373.5:37.016(480)

COBISS.SI-ID 2472060374 Izobraževanje in vzgoja zunaj šole

484

    DIDAKTIČNE igre in druge dinamične metode / avtorji Irena Mrak Merhar ... [et al.] ; [urednica Irena Mrak Merhar ; ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2013 (Ljubljana : Salve). - 73 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 72-73

ISBN 978-961-211-704-7

374.7:37.013.83

COBISS.SI-ID 268747520

485

MIKULEC, Borut
    Professional development of adult educators and the role of the EU programme [Elektronski vir] / Borut Mikulec, Ana Stanovnik Perčič. - E-knjiga. - Ljubljana : Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (25 str.))

Način dostopa (URL): https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/Professional-development-of-adult-educators-and-the-role-of-the-EU-programme.pdf. - Izv. stv. nasl.: Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6628-59-4 (epub) : brezplačno
ISBN 978-961-6628-60-0 (pdf) : brezplačno

374.7.091:005.963(0.034.2)
37.014:061.1EU(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302202880376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

486

BEIRNE-Smith, Mary
    Mental retardation : an introduction to intellectual disabilities / Mary Beirne-Smith, James R. Patton, Shannon H. Kim. - 7th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Pearson Merrill Prentice Hall, cop. 2006. - XXIII, 543 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 473-519. - Kazalo

ISBN 0-13-118189-0

376

COBISS.SI-ID 37224451

487

CUMMING, Therese M.
    School connectedness for students with disabilities : from theory to evidence-based practice / Therese M. Cumming, Robbie J. Marsh and Kyle Higgins. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2017. - X, 137 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 115-132. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; The school connectedness paradigm : a theoretical perspective ; Climates and environments and their effects on school connectedness ; Assessing student school connectedness ; Characteristics of students with disabilities that impact school connectedness ; Student bonding and attachment ; Student engagement ; Enlisting parents as partners in the school connectedness paradigm ; Strategies to promote school connectedness ; Conclusion

ISBN 978-1-138-08133-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-08135-2 (broš.)

376

COBISS.SI-ID 21757187

488

CUMMING, Therese M.
    School success for at-risk students : a culturally responsive tiered approach / Therese M. Cumming and Cathi Draper Rodriguez. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2019. - 107 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Theoretical frameworks ; At-risk students : English learners, migrant/refugee, and indigenous students ; At-risk students : students with disabilities, mental health issues, chronic illness ; At-risk students : students in out of home care, involvement with the justice system, and from low SES backgrounds ; At-risk students : LGBT+ ; Developing a culturally competent school culture

ISBN 978-1-138-10489-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-10488-4 (broš.)

376

COBISS.SI-ID 20378883

489

DEČMAN, Marjeta, 1972-
    Priročnik za krepitev vzgojne moči staršev otrok s čustveno vedenjskimi motnjami / Marjeta Dečman in Ingrid Dorner Radosavljević ; [ilustracije Urša Kikelj ; pisec spremne besede Alenka Kobolt]. - 1. natis. - Smlednik : Vzgojno-izobraževalni zavod Frana Milčinskega, 2019. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-290-622-1

376.018.1

COBISS.SI-ID 302696448

490

    DOSTOPNA Ljubljana / [zbrale in uredile Tilka Klančar, Tanja Hodnik, Alenka Žagar ; uvodne besede prispevala Zoran Janković, Sašo Rink ; fotografije Miha Fras ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2019 ([Divača] : Mljač). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto = [Ljubljana] - healthy city)

1.500 izv.

376:613.8:364.4-362(497.4Ljubljana)(083.97)(082)

COBISS.SI-ID 17903619

491

ERICKSON, Karen A.
    Comprehensive literacy for all : teaching students with significant disabilities to read and write / by Karen A. Erickson and David A.Koppenhaver. - Baltimore, Maryland : Paul H. Brookes Publishing Co., cop. 2020. - XX, 241 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 213-236. - Kazalo

ISBN 978-1-59857-657-3

376

COBISS.SI-ID 26588419

492

    GIBALNO ovirani otrok gre v šolo : priročnik za učitelje / Dušan Rutar (ured.) ; [avtorji Dušan Rutar ... [et al.] ; fotografije Alen Joldič... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2020 (Begunje : Cicero). - 290 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-95087-0-1

376-056.26-053.2(035)

COBISS.SI-ID 26402307

493

GUBENŠEK, Mateja
    Kmetijstvo [Elektronski vir] : učna tema oz. tematski sklop: Soseska, domači kraj: gospodarske dejavnosti / avtorici Mateja Gubenšek in Tea Suhoveršnik ; mentorica Mojca Vrhovski. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF, (57 str.))

Način dostopa (URL): https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf. - Način dostopa (URL): http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Guben%C5%A1ek_Suhover%C5%A1nik_Kmetijstvo_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_-5.pdf. - Opis vira z dne 18. 5. 2020. - Bibliografija: str. 53

376

COBISS.SI-ID 15790083

494

HOČEVAR-Boltežar, Irena
    Razcepi v orofacialnem področju in drugi razlogi za artikulacijske motnje [Elektronski vir] : študijsko gradivo / Irena Hočevar Boltežar, Maja Šereg Bahar. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Logopedija in surdopedagogika, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF, 39 str.) : ilustr.

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6222/. - Ov. nasl. - Opis vira z dne 21. 5. 2020. - Bibliografija: str. 38-39

376-056.264

COBISS.SI-ID 16315395

495

KAVKLER, Marija
    Učenje na daljavo-glas učencev in dijakov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja [Elektronski vir] / poročilo pripravile Marija Kavkler, Karmen Javornik in Milena Košak Babuder. - E-knjiga. - Ljubljana : [Društvo Bravo], 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (8 str.))

Način dostopa (URL): http://bravo.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2020/10/ANKETA-MLADOSTNIKI-S-PPPU-COVID-19-7.10.-2020.pdf

376-056.47

COBISS.SI-ID 31748355

496

KLADNIK, Tanja, 1992-
    Izkušnje učiteljev osnovnih šol v Sloveniji s prilagojenim programom z izvajanjem didaktično- metodične diferenciacije in individualizacije : magistrsko delo / Tanja Kladnik. - Ljubljana : [T. Kladnik], 2020. - XII, 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6186. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12818249

497

    KOMPLEKSNOST težav pri učenju matematike - kakovostno poučevanje in intenzivna obravnava / [uredili Marija Kavkler in Milena Košak Babuder]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2020 (Žirovnica : Medium). - 303 str. : ilustr. ; 23 cm

600 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-94976-0-9

376:51(082)

COBISS.SI-ID 304451584

498

KROPIVŠEK, Manca
    Življenje včasih in v današnjem času [Elektronski vir] : predmet družboslovje : razred: 4. ali 5. razred prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom / avtorici Manca Kropivšek, Neža Vidmar ; mentorica Mojca Vrhovski. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. - 1 spletni vir (2 datoteki PDF, (21, 35 str.))

Način dostopa (URL): https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Način dostopa (URL): https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Način dostopa (URL): http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Način dostopa (URL): http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Kropiv%C5%A1ek-Vidmar_V%C4%8Dasih-in-v-dana%C5%A1njem-%C4%8Dasu_PPT-priloga_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Opis vira z dne 18. 5. 2020

376

COBISS.SI-ID 15783683

499

    MANAGING children with developmental language disorder : theory and practice across Europe and beyond / edited by James Law, Cristina McKean, Carol-Anne Murphy, and Elin Thordardottir. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2019. - XVII, 532 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-138-31715-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-31724-6 (broš.)

376

COBISS.SI-ID 26510083

500

MANNIX, Darlene
    Life skills activities for special children / Darlene Mannix. - 2nd ed. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, cop. 2009. - XIV, 383 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-470-25937-5

376

COBISS.SI-ID 26590723

501

    PROGRAM razvijanja spretnosti računanja [Elektronski vir] : smernice za učitelje / avtorji Uršula Bukovec ... [et al.] ; mentorica Milena Košak Babuder. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (111 str.))

Način dostopa (URL): https://drive.google.com/file/d/14Et_rFYl8DH3vGPtE_56TOF7O6eiU9tN/view. - Opis vira z dne 17. 7. 2020. - Bibliografija: str. 111

376-056.47

COBISS.SI-ID 22963459

502

SEDEJ Rozman, Darja
    Uvedba celostnega pedagoško-zdravstvenega modela obravnave otrok in mladostnikov s psihiatričnimi motnjami ali duševnimi boleznimi s pridruženim agresivnim vedenjem [Elektronski vir] : končno poročilo o poskusu : šolska leta 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 / [avtorica Darja Sedej Rozman]. - Spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (53, XLV str.)) : tabele

Način dostopa (URL): https://www.zrss.si/pdf/koncno_porocilo_uvedba_modela.pdf. - Avtorica navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 50-52

ISBN 978-961-03-0501-9 (pdf) : brezplačno

376:616.89-008.1-053.2(0.034.2)
376-056.34-053.2(0.034.2)

COBISS.SI-ID 20047363

503

    STROKOVNI center za skupnostno skrb : poročilo o projektu / [avtorji Dušan Rutar ... et al.] ; Dušan Rutar (ured.) ; [fotografije Sanja Brumen, Veronika Lisjak Banko]. - 1. izd., 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2020 (Begunje : Cicero). - 212 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

ISBN 978-961-95087-1-8

376.1-056.26

COBISS.SI-ID 32314883

504

    UVAJANJE sprememb pri podpori mladim s čustvenimi in vedenjskimi težavami / urednica Ina Kreft Toman. - Ljubljana : Mladinski dom Jarše, 2019. - 378 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Povzetek ; Abstract pri vseh prispevkih. - Bibliografija na koncu posameznega prispevka

ISBN 978-961-94860-0-9

37.013.42(082)

COBISS.SI-ID 302590464

505

VIDIC, Nina, specialna in rehabilitacijska pedagogika
    Delovna knjižica za pouk naravoslovja [Elektronski vir] : Čutilo: TIP / avtorici Nina Vidic in Ema Zupan ; mentorica Mojca Vrhovski. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF, (26 str.))

Način dostopa (URL): https://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploadhttps://srpmreza.pef.uni-lj.si/wp-content/uploads/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Način dostopa (URL): http://ucnagradiva.pef.uni-lj.si/files/2020/05/Vidic-Zupan_%C4%8CUTILA_TIP_O%C5%A0-s-PP-z-NIS_4.pdf. - Opis vira z dne

376

COBISS.SI-ID 15861251

506

WEARMOUTH, Janice
    Special educational needs and disability : the basics / Janice Wearmouth. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2019. - XI, 325 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The Basics)

Bibliografija: str. 291-325. - Kazalo

ISBN 978-1-138-59047-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-59046-5 (trda vezava)

376

COBISS.SI-ID 16819715

507

ŽELE, Andreja, 1963-
    Znakovni jezik : govorica kretenj : z vidika uzaveščanja (pravo)pisnih zakonitosti slovenščine : kako iz kretalne govorice v zapisano slovenščino / Andreja Žele. - 2. izd. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2019 ([Žirovnica] : Medium). - 57 str. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Znakovni jezik - govorica kretenj. - 300 izv.

ISBN 978-961-94259-6-1

811.163.6'221.24(035)

COBISS.SI-ID 300600320

508

ŽOLGAR, Ingrid
    [Deset]
    10 zmot in 10 resnic o slabovidnosti / Ingrid Žolgar, Aksinja Kermauner ; ilustriral Gašper Rus. - Celje : Združenje prijateljev slepih Slovenije, 2018 (Ljubljana : Povše). - [26], [26] str. : ilustr. ; 18 cm

8.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: 10 zmot in 10 resnic o slepoti

ISBN 978-961-93178-4-6 : brezplačno

376:617.751.98

COBISS.SI-ID 296519680376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

509

ALIČ, Lucija
    Vpliv razcepov v orofacialnem področju na doseženo stopnjo izobrazbe : magistrsko delo / Lucija Alič. - Ljubljana : [L. Alič], 2020. - IX, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6344/. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 54-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 25517571

510

ANČIMER Aljaž, Katarina
    Prepričanja staršev o nadarjenih učencih s specifičnimi učnimi težavami in možnosti sodelovanja v postopku njihovega odkrivanja = Parentsʹ views on gifted students with specific learning disabilities and the opportunities for cooperation in their identification process : magistrsko delo / Katarina Ančimer Aljaž. - Ljubljana : [K. Ančimer Aljaž], 2020. - VI f., 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6263/. - Besedilo v slov. - Mentorica Lidija Magajna, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 123-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

376:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20518403

511

ARKO, Eva, 1995-
    Trening za razvoj socialnih veščin pri predšolskem otroku z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo = Social skills training program for preschool child with attention deficit hyperactivity disorder : magistrsko delo / Eva Arko. - Ljubljana : [E. Arko], 2020. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6484/. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 82-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 32449027

512

BAHOR, Nina
    Dejavnosti za pripravo predšolskih romskih otrok na šolo = Preparation activities of preschool Roma children for schooling : magistrsko delo / Nina Bahor. - Ljubljana : [N. Bahor], 2020. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6458/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 107-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 31290115

513

BERNIK, Meta
    Povprečna dolžina izjave enako starih otrok s težavami v govorno-jezikovnem razvoju in brez težav = Mean length of utterance of the same aged children with and without speech-language development problems : magistrsko delo / Meta Bernik. - Ljubljana : [M. Bernik], 2020. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6265/. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 64-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 20647939

514

BEŠTER, Ana, 1992-
    Vpogled v sistem pomoči otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami preko implementacije programa Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava = Insight into the system of assistance to children and adolescents with emotional and behavioral difficulties through the programme Intensive mobile social-pedagogical treatment : magistrsko delo / Ana Bešter. - Kranj : [A. Bešter], 2020. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6214/. - Besedilo v slov. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 81-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

376:316.444.5(043.2)

COBISS.SI-ID 15721475

515

BOLČINA, Ana
    Zaznave specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o njihovi usposobljenosti za nudenje dodatne strokovne pomoči učencem in dijakom z disleksijo pri angleščini : magistrsko delo / Ana Bolčina. - Ljubljana : [A. Bolčina], 2020. - VIII, 112 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6247. - Mentorica Karmen Pižorn, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 99-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 19488003

516

BRAČIČ, Jelka
    Trening reševanja nalog seštevanja in odštevanja z neznanim členom za učence s specifičnimi učnimi težavami pri matematiki : magistrsko delo / Jelka Bračič. - Ljubljana : [J. Bračič], 2020. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6426/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 135-140. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:51(043.2)

COBISS.SI-ID 28878083

517

BRADEŠKO, Ela
    Proces pomoči z likovnimi dejavnostmi pri osebi s težavami z vztrajnostjo, pozornostjo in koncentracijo : magistrsko delo / Ela Bradeško. - Ljubljana : [E. Bradeško], 2020. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6474. - Mentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 124-130. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

376:73(043.2)

COBISS.SI-ID 32016643

518

ČAMERNIK, Tjaša
    Javna ozaveščenost o jezikovnih motnjah v Sloveniji = Public awareness of developmental language disorders in Slovenia : magistrsko delo / Tjaša Čamernik. - Ljubljana : [T. Čamernik], 2020. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6356. - Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 74-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376:616.89-008.434(043.2)

COBISS.SI-ID 26302467

519

ČERNE, Tanja, 9.6.1970-
    Vpliv tipa intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo : doktorska disertacija / Tanja Černe. - Ljubljana : [T. Černe], 2020. - XI, 423 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6215/. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 278-306. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

376.1-056.264:37.015.3(043.2)

COBISS.SI-ID 15736067

520

DANILOVSKA, Sara
    Prepoznavanje zgodnjih znakov disleksije pri predšolskih otrocih = Identifying early signs of dyslexia in preschool children : magistrsko delo / Sara Danilovska. - Ljubljana : [S. Danilovska], 2020. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6441/. - Mentorica Milena Košak Babuder, somentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: f. 51-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 29767683

521

DOBROVIČ, Nina
    Vpliv prisotnosti psa na motivacijo pri splošni poučenosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja = Influence of a dog's presence on general education motivation in a special education programme : magistrsko delo / Nina Dobrovič. - Ljubljana : [N. Dobrovič], 2020. - 89 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6196. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 12842825

522

DREMEL, Ula, 1994-
    Govorno jezikovne sposobnosti deklice s Sotos sindromom = Speech and language abilities of the girl with the Sotos syndrome : magistrsko delo / Ula Dremel. - Ljubljana : [U. Dremel], 2020. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6334. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 23096579

523

HALAS, Kaja
    Analiza primerov dobre prakse specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pri zgodnji obravnavi = Analysis of best practice cases of early intervention of special and rehabilitation pedagogues : magistrsko delo / Kaja Halas. - Ljubljana : [K. Halas], 2020. - 54 str., [2] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6322. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 46-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 23256579

524

HEDŽET, Nina
    Ozaveščanje vrstnikov o specifičnih učnih težavah sošolcev = Raising peer awareness on specific learning difficulties of their schoolmates : magistrsko delo / Nina Hedžet. - Ljubljana : [N. Hedžet], 2020. - VI, 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6487. - Besedilo v slov. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.36:(043.2)

COBISS.SI-ID 32684291

525

HOČEVAR, Eva, specialna pedagoginja
    Vpliv otroške in mladinske književnosti na stališča učencev do oseb s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Eva Hočevar. - Ljubljana : [E. Hočevar], 2020. - VII, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6512/. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 62-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 35224579

526

JURŠEVIĆ, Mateja
    Individualiziran program za učence z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) v osnovni šoli = Individualized education programme for pupils with attention deficit and hyperactivity disorder in elementary school : magistrsko delo / Mateja Juršević. - Ljubljana : [M. Juršević], 2020. - 122 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6538. - Besedilo v slov. - Mentor Janez Jerman, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 88-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:616.89-008.47(043.2)

COBISS.SI-ID 41112579

527

KOREN, Lea, magistrica specialne in rehabilitacijske pedagogike
    Trening pomoči pri matematiki za prvošolca s sopojavnimi motnjami : magistrsko delo / Lea Koren. - Ljubljana : [L. Koren], 2020. - 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6419/. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 100-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.264-053.2:51(043.2)

COBISS.SI-ID 28755203

528

KOROŠEC, Nuša, specialna pedagogika
    Kompetence učiteljev kolesarskega izpita v prilagojenih izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom = Competencies of primary teachers preparing for the cycling test in special educational programmes with lower educational standards : magistrsko delo / Nuša Korošec. - Ljubljana : [N. Korošec], 2020. - 76 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6195. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 58-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 12836169

529

KOS, Lara
    Opolnomočenje in vključevanje staršev otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v šolsko okolje : magistrsko delo / Lara Kos. - Ljubljana : [L. Kos], 2020. - XIV, 132 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6393. - Mentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 119-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376-056.36:37.064.1(043.2)

COBISS.SI-ID 28122883

530

KOSI, Tadeja, 1992-
    Smernice za delo z učenci z učnimi težavami, ki počasneje usvajajo znanja, pri biologiji v osnovni šoli : magistrsko delo / Tadeja Kosi. - Ljubljana : [T. Kosi], 2020. - 98 str., [104] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6180. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 70-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje, Dvopredmetni učitelj: Biologija in kemija

376:57(043.2)

COBISS.SI-ID 12811593

531

LOBODA, Maruša
    Raven razvitosti izvršilnih funkcij pri predšolskih otrocih = Executive functioning of preschool children : magistrsko delo / Maruša Loboda. - Ljubljana : [M. Loboda], 2020. - 88 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6511/. - Mentorica Milena Košak Babuder, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 79-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 35228675

532

MAROLT, Patricija
    Stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do materinstva oseb z motnjami v duševnem razvoju = Attitudes of special education teachers towards motherhood of people with intellectual disabilities : magistrsko delo / Patricija Marolt. - Ljubljana : [P. Marolt], 2020. - 80 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6198. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: f. 72-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 13181955

533

MEDARIĆ, Katarina
    Uporaba likovnih dejavnosti v procesu inkluzije učenca z gibalno oviranostjo : magistrsko delo = Application of fine arts activities in the inclusion of a physically impaired student : masterʹs thesis / Katarina Medarić. - Ljubljana : [K. Medarić], 2020. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6483/. - Besedilo v angl. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo

376(043.2)

COBISS.SI-ID 32450051

534

MEHMEDOVIČ, Leja
    Zaznamovanost učenca zaradi dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli = Pupils stigmatization due to additional professional assistance in elementary school : magistrsko delo / Leja Mehmedovič. - Ljubljana : [L. Mehmedovič], 2020. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6292. - Besedilo v slov. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 105-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 21582339

535

MIKLAVČIČ, Nina, 1992-
    Subjektivna in objektivna ocena kakovosti življenja družine z otrokom z gibalno oviranostjo = Subjective and objective evaluation of the quality of life of the family with a child with mobility impairment : magistrsko delo / Nina Miklavčič. - Ljubljana : [N. Miklavčič], 2020. - V, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6433/. - Besedilo v slov. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 49-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.26:316.362.1(043.2)

COBISS.SI-ID 29366275

536

MILAVEC, Nina
    Duševno zdravje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter razlaga termina sopojavnost = Mental health of children and adolescents with special needs and explanation of the term co-morbidity : magistrsko delo / Nina Milavec. - Ljubljana : [N. Milavec], 2020. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6340. - Besedilo v slov. - Mentorica Darja Zaviršek, somentorica Mojca Vrhovski Mohorič. - Bibliografija: str. 84-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:613.86(043.2)

COBISS.SI-ID 25373187

537

MLINARIČ, Petra, 1992-
    Timsko delo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov z učitelji kot dejavnik njihovega profesionalnega razvoja = Special education teachers' teamwork with primary education teachers as a factor contributing to their professional development : magistrsko delo / Petra Mlinarič. - Ljubljana : [P. Mlinarič], 2020. - IV, 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6219/. - Besedilo v slov. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 82-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 16015875

538

MURATOVIĆ, Medina
    Program vodenega branja za učence s specifičnimi težavami na področju branja : magistrsko delo / Medina Muratović. - Ljubljana : [M. Muratović], 2020. - IX f., 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6323/. - Mentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 131-136. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376:028(043.2)

COBISS.SI-ID 23330819

539

PIJOVNIK, Urška
    Dejavniki, ki vplivajo na pojav in uspeh zdravljenja otrok z vozliči : magistrsko delo / Urška Pijovnik. - Ljubljana : [U. Pijovnik], 2020. - 94 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6386/. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 86-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 28025347

540

PLAVČAK, Darja, 1980-
    Socialne spretnosti učencev v osnovni šoli s prilagojenim programom : doktorska disertacija / Darja Plavčak. - Ljubljana : [D. Plavčak], 2020. - [16], 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6231/. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 275-299. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.

376.1:159.922.76(043.2)

COBISS.SI-ID 17181443

541

PLEVNIK, Eva, 1992-
    Stališča učiteljev do samostojnosti učencev v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole s prilagojenim programom = Teachers' attitudes towards primary students' autonomy in the first educational period of primary school with an adapted programme : magistrsko delo / Eva Plevnik. - Ljubljana : [E. Plevnik], 2020. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6509. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 56-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 35137795

542

PRAŽEN, Tanita
    Vloga logopeda in surdopedagoga ter kvaliteta življenja oseb v domovih za starejše = The role of speech and language therapist-teacher of the deaf and the quality of life of people in nursing homes : magistrsko delo / Tanita Pražen. - Ljubljana : [T. Pražen], 2020. - 101 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6516/. - Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 77-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376-056.264:364-54-053.9(043.2)

COBISS.SI-ID 35498243

543

RADUHA, Maja
    Telerehabilitacija v logopediji in surdopedagogiki = Telerehabilitation in speech and language pathology : magistrsko delo / Maja Raduha. - Ljubljana : [M. Raduha], 2020. - 78 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6533. - Besedilo v slov. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 67-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376:808.5:616.89-008.434(043.2)

COBISS.SI-ID 40578563

544

RAKOVEC, Anja, 1994-, specialna in rehabilitacijska pedagogika
    Pedagoška vrednost obiska muzeja v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo / Anja Rakovec. - Ljubljana : [A. Rakovec], 2020. - 154 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6507/. - Mentorica Metoda Kemperl, somentorica Mojca Vrhovski Mohorič. - Bibliografija: str. 108-113. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:069(043.2)

COBISS.SI-ID 33833987

545

RAMADANI Rasimi, Teuta
    Expressive and receptive semantic skills in hearing impaired children : doctoral thesis / Teuta Ramadani Rasimi. - Ljubljana : [T. Ramadani Rasimi], 2020. - [XVI], 229 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6225/. - Mentorica Darija Skubic, somentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: f. 191-217. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.

376.1-056.263:37-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 16542723

546

ROGELJ, Veronika
    Otrok z Aspergerjevim sindromom v glasbeni šoli = A child with an Asperger syndrome in a music school : magistrsko delo / Veronika Rogelj. - Ljubljana : [V. Rogelj], 2020. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6459/. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 31293955

547

ROJNIK, Katja, 1985-
    Poučevanje otrok s cerebralno paralizo : vidik učiteljev, učencev in staršev : magistrsko delo / Katja Rojnik. - Ljubljana : [K. Rojnik], 2019. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6162/. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: str. 77-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12781641

548

SERČIČ, Mangala, 1995-
    Komunikacijske značilnosti otroka z delecijo 19. kromosoma (19p13.13) = Communication characteristics of a child with 19p13.13 deletion syndrome : magistrsko delo / Mangala Serčič. - Ljubljana : [M. Serčič], 2020. - VII, 71 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6455. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Katedra za logopedijo in surdopedagogiko

376:159.946.3(043.2)

COBISS.SI-ID 31166467

549

SLOKAR, Klara, 1995-
    Soočanje staršev z diagnozo trisomija 13 = Parental experience of children with trisomy 13 : magistrsko delo / Klara Slokar. - Ljubljana : [K. Slokar], 2020. - VI, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6190. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 76-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12831561

550

SPASOJEVIĆ, Maja
    Vpliv hrupa na prozodične značilnosti govora : magistrsko delo / Maja Spasojević. - Ljubljana : [M. Spasojević], 2020. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6328. - Mentor Hotimir Tivadar, somentor Samo Beguš. - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 23268611

551

STARIČ, Timea
    Izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom = Carrying out hiking at the selected elementary school with special education programme with lower level educational : magistrsko delo / Timea Starič. - Ljubljana : [T. Starič], 2020. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6234. - Besedilo v slov. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 45-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34:796.51(043.2)

COBISS.SI-ID 17591555

552

SUŠNIK, Neža, 1995-
    Soočanje vzgojiteljev v vzgojnih zavodih z agresijo otrok in mladostnikov = Confrontation of educatiors with the aggression of children and adolescents in juvenile correctional facilities : magistrsko delo / Neža Sušnik. - Ljubljana : [N. Sušnik], 2020. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6506. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 68-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 33663747

553

ŠANTL, Maja, 1989-
    Učinkovitost skupinske obravnave razreda s težavami na socialnem in čustvenem področju : magistrsko delo / Maja Šantl. - Ljubljana : [M. Šantl], 2020. - 82, [8] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6378. - Mentorica Katarina Kompan Erzar. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 27909379

554

ŠUŠTAR, Ana, 1994-
    Razvoj bralnega razumevanja po modelu "sodelovalnega strateškega branja" pri učenki z disleksijo : magistrsko delo / Ana Šuštar. - Ljubljana : [A. Šuštar], 2020. - 135 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6377. - Mentorica Milena Košak Babuder, somentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 104-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 27876099

555

TOMELJ Bobnar, Nena
    Usposobljenost študentov magistrskega programa, smeri poučevanje na razredni stopnji, za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Nena Tomelj Bobnar. - Ljubljana : [N. Tomelj Bobnar], 2020. - 92 str., [11] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6316. - Mentor Janez Jerman, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 83-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

376:616.89-008.47(043.2)

COBISS.SI-ID 23001347

556

TROŠT, Sara, logopedija in surdopedagogika
    Prepoznavanje in ocenjevanje razvojne jezikovne motnje pri dvojezičnih otrocih : primerjava logopedskih praks s teoretičnimi priporočili : magistrsko delo = Identification and assessment of developmental language disorder in bilingual children : actual practice versus recommended guidelines / Sara Trošt. - Ljubljana : [S. Trošt], 2020. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6503. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 93-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 33654275

557

VEZONIK, Katja
    Aktivacija jezikovnih modalitet pri pacientu z afazijo po možganski kapi = Activation of language modalities in a patient with aphasia after stroke : magistrsko delo / Katja Vezonik. - Ljubljana : [K. Vezonik], 2020. - VI, 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6321/. - Mentorica Damjana Kogovšek, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

376(043.2)

COBISS.SI-ID 23333635

558

VIDMAR, Ana, specialna pedagogika
    Odgovornost specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za uspeh učencev s posebnimi potrebami = Responsibilty of special education teachers for success of students with special needs : magistrsko delo / Ana Vidmar. - Ljubljana : [A. Vidmar], 2019. - 51 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6165. - Besedilo v slov. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 12784201

559

ZADRAVEC, Valentina, 1985-
    Individualizirani program kot priložnost za formativno spremljanje napredka učenke z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Valentina Zadravec. - Ljubljana : [V. Zadravec], 2020. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6553/. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne težave

376-056.34(043.2)

COBISS.SI-ID 44651523

560

ZALOŽNIK, Zala, 1991-
    Razvijanje fluentnosti branja pri učencih z intelektualnimi primanjkljaji : magistrsko delo / Zala Založnik. - Ljubljana : [Z. Založnik], 2020. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6551/. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Posebne razvojne in učne težave

376(043.2)

COBISS.SI-ID 44444675

561

ŽNIDARIČ, Ana
    Bralno-napisovalne težave pri mladoletnikih Prevzgojnega doma Radeče : magistrsko delo / Ana Žnidarič. - Ljubljana : [A. Žnidarič], 2020. - VI, 89 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6498/. - Mentorica Darja Zorc Maver, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 71-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376:343.815(043.2)

COBISS.SI-ID 33287171378 Visoko šolstvo.

562

    ASSESSING the quality of educational research in higher education : international perspectives / Tina (A.C.) Besley [ed.]. - Rotterdam, Netherlands : Sense Publishers, cop. 2009. - XI, 373 str. ; 23 cm. - (Educational futures : rethinking theory and practice ; ; v. 29) (Educational futures ; v. 29)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-90-8790-706-8 (broš.)
ISBN 978-90-8790-707-5 (trda vezava)

378

COBISS.SI-ID 40188931

563

CINDRIČ, Alojz
    Od imatrikulacije do promocije [Elektronski vir] : doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945 / Alojz Cindrič ; [avtorja dodatnih besedil Bojan Žalec, Tanja Pihlar]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (310 str.)) : ilustr. - (Zbirka Historia facultatis)

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.4312/9789610603221. - Knjigi na pot / Andrej Ule. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 25 .5. 2020. - Bibliografija: str. 309-310. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0322-1 (pdf) : brezplačno

930.85:1:378.22(497.4Ljubljana)
378.22(497.4Ljubljana)"1921/1945":929

COBISS.SI-ID 304955392

564

CLAEYS-Kulik, Anna-Lena
    Diversity, equity and inclusion in European higher education institutions : results from the INVITED project / Anna-Lena Claeys-Kulik, Thomas Ekman Jørgensen, Henriette Stöber. - Brussels ; Geneva : European University Association (EUA), 2019. - 50 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://eua.eu/downloads/publications/web_diversity%20equity%20and%20inclusion%20in%20european%20higher%20education%20institutions.pdf

378

COBISS.SI-ID 12816713

565

DAVIS, Barbara Gross.
    Tools for teaching / Barbara Gross Davis. - 2nd ed. - San Francisco (CA) : Jossey-Bass, cop. 2009. - XV, 592 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass higher and adult education series)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017178031&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA. - Bibliografija na koncu poglavij. - kazalo. - Vsebina: Getting under way ; Responding to a changing student body ; Discussion strategies ; The large-enrollment course ; Alternatives and supplements to lectures and discussion ; Enhancing students' learning and motivation ; Strengthening students' writing and problem-solving skills ; Testing and grading ; Presentation technologies ; Evaluation to improve teaching ; Teaching outside the classroom ; Finishing up

ISBN 978-0-7879-6567-9 (broš.)

378:37.091.3

COBISS.SI-ID 44205154

566

    DESETA obletnica NAKVIS : zbornik razprav o zvezah evropskih univerz - univerzah prihodnosti : letno poročilo NAKVIS 2019 / [avtorji Tatjana Debevec ... [et al.] ; uredili Tatjana Debevec in Tatjana Horvat]. - Ljubljana : Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2020 ([Rimske Toplice] : RB Grafika). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Deseta obletnica Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93476-6-9 : brezplačno

378(497.4):005.336.3(082)

COBISS.SI-ID 30120195

567

DUBOVICKI, Snježana
    Kreativnost u sveučilišnoj nastavi = Creativity in university teaching: Kreativitat im Hochulunterricht / Snježana Dubovicki. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera : Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, 2016 ([s. l.] : Foto art). - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 169-182

ISBN 978-953-6965-53-3

378

COBISS.SI-ID 1536006105

568

FLANDER, Alenka
    Academic profession in knowledge societies (APIKS) and the conditions of academic work in Slovenia [Elektronski vir] : findings from the 2018 APIKS survey / Alenka Flander, Manja Klemenčič and Sebastian Kočar. - E-knjiga. - Ljubljana : CMEPIUS - Centre for Mobility and EU programmes, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (164 str.)) : tabele, graf. prikazi

Način dostopa (URL): https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_ANG.pdf. - Foreword / Pavel Zgaga: str. 23-25. - Bibliografija: str. 148-149. - Summary

ISBN 978-961-6628-65-5 (pdf) : brezplačno

378(497.4)(0.034.2)
005.95/.96:378(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 20249347

569

FLANDER, Alenka
    Akademski poklic v družbi znanja (APIKS) in pogoji za akademsko delo v Sloveniji [Elektronski vir] : ugotovitve iz raziskave, izvedene leta 2018 / Alenka Flander, Manja Klemenčič in Sebastian Kočar ; [prevajanje Angleške rešitve C. P. Bishop]. - E-knjiga. - Ljubljana : CMEPIUS, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (129 str.)) : tabele, graf. prikazi

Način dostopa (URL): https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2020/09/APIKS_2020_SLO.pdf. - Izv. stv. nasl.: aAcademic profession in knowledge societies (APIKS) and the conditions of academic work in Slovenia. - Predgovor / Pavel Zgaga: str. 18-19. - Bibliografija: str. 127-129. - Povzetek

ISBN 978-961-6628-66-2 (pdf) : brezplačno

378(497.4)(0.034.2)
005.95/.96:378(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 24892419

570

    HANDBOOK of research on creative problem-solving skill development in higher education / Chunfang Zhou, [editor]. - Hershey : IGI Global, cop. 2017. - XXXI, 631 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Advances in higher education and professional development (AHEPD) book series, ISSN 2327-6983, ISSN 2327-6991)

Bibliografija: str. 539-616. - Kazalo

ISBN 978-1-5225-0643-0 (trda vezava) : EUR 287,36

378

COBISS.SI-ID 8158561

571

    INNOVATIVE teaching models in the system of university education : opportunities, challenges and dilemmas / [editors] Emina Kopas-Vukašinović, Jurka Lepičnik-Vodopivec. - Jagodina : University of Kragujevac, Faculty of Education ; Koper : University of Primorska, Faculty of Education, 2018 (Beograd : Donat graf). - 278 str. : tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://pefja.kg.ac.rs/innovative-teaching-models-in-the-system-of-university-education-opportunities-challenges-and-dilemmas-jagodina-koper-2018/?language=sr_lat. - Na nasl. strani tudi: DUMoT t.j. Developing innovative models of teaching. - 150 izv. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-7604-173-2 (broš.)

378

COBISS.SI-ID 272174348

572

INTERNATIONAL Scientific Conference Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching (2018 ; Brdo pri Kranju)
    Conference proceedings [Elektronski vir] / International Scientific Conference Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching, Brdo pri Kranju, 2 March 2018 ; [organised by Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ; edited by Katarina Aškerc Veniger]. - El. knjiga. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2018

Način dostopa (URL): https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/06/Conference-proceedings_IEQLT_March2018.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. v kolofonu: Internationalisation enhancing quality of learning and teaching. - El. publikacija v formatu PDF obsega 66 str. - Opis vira z dne 21. 11. 2019. - Bibliografija ter povzetek in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6628-53-2 (pdf) : brezplačno

378:005.336.3(082)(0.034.2)
378.014.24(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 296495104

573

JOHNSON, W. Brad
    On being a mentor : a guide for higher education faculty / W. Brad Johnson. - 2nd ed. - New York (NY) ; Abingdon (Oxon) : Routledge, cop. 2016. - 304 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-138-89226-2 (hbk)
ISBN 978-1-138-89227-9 (pbk)
ISBN 978-1-315-66912-0 (ebk)

378:005.963.2

COBISS.SI-ID 17265923

574

KLUGE, Jan
    Ekonomski učinki programa Erasmus+ na slovensko gospodarstvo [Elektronski vir] : poročilo o raziskavi / Jan Kluge, Alexander Schnabel ; [prevod Leemeta]. - E-knjiga. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([25] str.)

Način dostopa (URL): https://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2019/12/Ekonomski-ucinki-programa-E-na-slovensko-gospodarstvo.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 3. 2020. - Bibliografija: str. 22. - Povzetek

ISBN 978-961-6628-57-0 (epub) : brezplačno
ISBN 978-961-6628-58-7 (pdf) : brezplačno

378:33(0.034.2)
338(497.4):37(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302199296

575

LAVERICK, DeAnna M.
    Mentoring processes in higher education / DeAnna M. Laverick. - Switzerland : Springer, cop. 2016. - XIV, 84 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in education, ISSN 2211-1921)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Vsebina: 1. The mentoring process ; 2. Mentoring new and junior faculty ; 3. Professional development through mentoring ; 4. Mentoring graduate students ; 5. Mentoring undergraduate students ; 6. Mentoring opportunities outside of academic buildings: field experiences, student organizations, and athletics

ISBN 978-3-319-39215-8

378

COBISS.SI-ID 21754627

576

    MASSIVE open online courses and higher education : what went right, what went wrong and where to next? / edited by Rebecca Bennet and Mike Kent. - Abingdon ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2019 (printed in the United Kingdom). - XIII, 191 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-4724-8198-6 (hbk)
ISBN 978-0-367-34920-2 (pbk)

378:004.777

COBISS.SI-ID 12761673

577

MONTGOMERY, Diane
    Teaching for learning gain in higher education : developing self-regulated learners / Diane Montgomery. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - 186 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 164-180. - Kazalo

ISBN 978-0-367-48496-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-367-48500-9 (broš.)

378

COBISS.SI-ID 31180803

578

STO let germanistike na Slovenskem
    100 let germanistike na Slovenskem [Elektronski vir] / Urška Valenčič Arh, Irena Samide (ur.) ; [prevod povzetka v angleščino Jason Blake, prevod povzetka v nemščino Christiane Leskovec]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (313 str.)) : ilustr. - (Zbirka Historia facultatis)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/238. - Prispevki v večinoma v slov., nekateri v nem. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek ; Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0336-8 (pdf) : brezplačno

378.6:1(497.4Ljubljana).093.5:811.11(082)(0.034.2)
811.11(091)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 17400067

579

TALBERT, Robert L.
    Flipped learning : a guide for higher education faculty / Robert Talbert ; foreword by Jon Bergmann. - Sterling, Virginia : Stylus Publishing, LLC, cop. 2017. - XXIII, 241 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 219-226. - Kazalo

ISBN 978-1-62036-431-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-62036-432-1 (broš.)

378

COBISS.SI-ID 22898691

580

UNIVERZA v Ljubljani
    [Sto let Univerze v Ljubljani]
    100 let Univerze v Ljubljani / uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Slovenska matica : Univerza, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 339 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-213-330-6 (Slovenska matica) : 23,00 EUR

378.4(497.4Ljubljana)(091)(082)

COBISS.SI-ID 30707459

581

WIEGEROVÁ, Adriana
    The careers of young Czech university teachers : in the field of pedagogy / Adriana Wiegerová. - 1st ed. - Zlín : Tomas Bata University, 2016. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pedagogy)

300 výtisků. - Bibliografija: str. 117-123. - Kazali

ISBN 978-80-7454-631-0

378.011.3-051

COBISS.SI-ID 12817481

582

    ZGODOVINA doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918) [Elektronski vir] / Tone Smolej (ur.) ; [prevod angleških povzetkov Marija Zlatnar Moe]. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/179/275/4578-1. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0250-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602507

378.245(436.1=163.6)"1872/1918"(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 301871104

583

    ZGODOVINA Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani [Elektronski vir] / Dušan Nečak ... [et al.]. - Prva e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/184/281/4817-2. - Bibliografija. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0233-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602330

378.6:1(497.4Ljubljana)(091)(082.034.2)

COBISS.SI-ID 301528320379.8 Oblikovanje prostega časa

584

    HIŠNE zabave : kako prirediš 6 enkratnih zabav. - [Ljubljana] : Egmont, 2000. - 32 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Na vrhu nasl. str.: Barbie

ISBN 961-214-405-2

379.828

COBISS.SI-ID 619064639 Etnologija.

585

    BIAŁY wąż : baśnie i bajki słoweńskie / wybór Alicja Fidowicz, Monika Kropej-Telban, Milena Mileva Blažić ; tłumaczenie Alicja Fidowicz ; [Ilustracje Natalia Biesiada-Myszak]. - Sandomierz : Wydawnictwo Armoryka, 2020. - 115 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 113-115

ISBN 978-83-8064-821-0

398.21(497.4)

COBISS.SI-ID 25966595

586

BOGATAJ, Janez, 1947-
    Kokoška Fani o Sloveniji / Janez Bogataj ; ilustracije Marko Kočevar. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020. - 79 str. : ilustr. ; 19 cm

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6882-66-8 : 23,90 EUR

39(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 305097472

587

ČELAN, Štefan
    Kurent - korant : ali veš, kdo si? / Štefan Čelan. - Ljubljana : Beletrina ; Ptuj : Zavod za turizem, 2020. - 129 str. : ilustr. ; 22 str.

2.000 izv. - O avtorju: str. 128-129. - Bibliografija: str. 121-127

ISBN 978-961-284-658-9 (Beletrina) : 20 EUR

391.8(497.4-18):133.4

COBISS.SI-ID 303808256

588

    ENCI benci na kamenci : slovensko otroško izročilo : [izbor iz knjig Enci benci na kamenci 1, 2, 3, 4] / [zbral in uredil Roman Gašperin ; ilustracije Zvonko Čoh]. - Darilna izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. - 46 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Žlabudron)

12.000 izv.

ISBN 978-961-01-5963-6

398.9(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 21436163

589

    FENOMEN Chanel : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko / uredila Mateja Gaber. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-06-0356-6

391:929Chanel C.

COBISS.SI-ID 21366019

590

    FENOMEN Chanel [Elektronski vir] : od korzeta do male črne obleke ali kako je Gabrielle Chanel osvobodila žensko / uredila Mateja Gaber. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (216 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/231/331/5371-1. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0355-9 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603559

391:929Chanel C.(0.034.2)
7.05Chanel C.(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21285891

591

    FIABE resiane [Elektronski vir] = Rezijanske pravljice = Pravice po rozajanskin : dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit = iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita / [posnela] Milko Matičetov, Roberto Dapit. - 2. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka ePub). - (Zborzbirk : kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom = l'eredità culturale nelle collezioni fra Alpi e Carso)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610502074 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Besedilo v it. in slov. prevedeno iz rezijanščine, dodani govorjeni posnetki v rezijanščini

ISBN 978-961-05-0207-4 (epub) : 9,00 EUR

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300951296

592

HUDALES, Oskar
    Zlati krompir / Oskar Hudales ; ilustrirala Klara Jager ; [po zapisu Oskarja Hudalesa priredila Dragica Haramija in Nino Flisar]. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - [27] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 7)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7026-95-5 : 19,90 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 97530881

593

    JAZ sem pa tako slišal : folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice, Moravč in Vač do Podgorice / [zbrale] Barbara Koritnik, Nastja Koritnik, Breda Podbrežnik Vukmir ; [uredili Barbara Koritnik, Marija Stanonik ; spremna beseda Marija Stanonik, Zvonko Žagar, Barbara Koritnik ; beseda o jeziku Nastja Koritnik ; jezikovna priredba narečnih besedil Barbara Koritnik s sodelovanjem Vere Smole ; zemljevid in ilustracije Marija Mojca Vilar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 (Begunje : Cicero). - 156 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 54)

600 izv. - Potiskani spojni listi. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 7-8. - Geografska in zgodovinska predstavitev območja / Zvonko Žagar: str. 9-18. - Znamenite osebnosti, povezane s tem območjem / Barbara Koritnik: str. 19-26. - Od src do ust, od ust do src, v dar prihodnjim rodovom / Barbara Koritnik: str. 27-30. - O pristni besedi in zapisu besedil / Nastja Koritnik: str. 31-35. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0481-8 : 21 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 35653891

594

    KAJ mi poje ptičica / [zbrala in za mladino priredila Dušica Kunaver ; slike zbrala Brigita Lipovšek]. - Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2020. - 92 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6979-34-4

39:784.4(497.4)

COBISS.SI-ID 305164544

595

KARLOVŠEK, Jože
    Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe [Elektronski vir] / [avtor knjige in vseh slik] Jože Karlovšek ; [avtor uvoda Niko Kuret ; avtor prvih treh poglavij Ivan Grafenauer ; avtor poglavja Uvod k diafilmu Albert Papler ; avtor pesmi Neurje nad Šmarjeto Dušan Ludvik ; avtorja strokovnih prispevkov Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban ; avtorji uredniškega komentarja Domen Češarek, Matija Kenda, Nejc Petrič ; prevod povzetka v angleščino Daša Peternel, prevod povzetka v ruščino Anastasia Plotnikova]. - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Društvo Slovenski staroverci, 2019

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789619446126 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Uredniški komentar. - Uvod / Niko Kuret. - Bibliografija. - Book summary ; Annotacija knigi

ISBN 978-961-94461-2-6 (epub) : 4,90 EUR

398.4:75(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 299390976

596

KASTELIC, Maja, 25.9.1981-
    Muren muzikant ali Kako so mravlje vzljubile umetnost : [priredba slovenske ljudske basni] / [strip] Maja Kastelic. - Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). - [34] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus. Ta ljudske v stripu ; 20) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Dodatek k nasl. na prelim. str. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - "Zasnovano po slovenski ljudski basni Muren in mravlje ... in rezijanski ljudski pravljici Skakelj pevec in citiravec pri rusicah ..." --> kolofon

ISBN 978-961-7087-08-6 : 7 EUR

398.21(497.4)(02.053.2)(084.11)

COBISS.SI-ID 27902211

597

    MARIBORSKE vedute II : pripovedke o Mariboru in Pohorju / [zbrala in uvodno študijo napisala] Dragica Haramija. - 2. dopolnjena in razširjena izd., 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2019 ([Maribor] : Dravski tisk). - 300 str. ; 24 cm

500 izv. - Zgodbe izza davnih dni : spremna študija / Dragica Haramija: str. 249-294. - Bibliografija na koncu vsakega besedila in na str. 297-300

ISBN 978-961-7026-92-4 : 24,90 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 97322497

598

MATIČETOV, Milko
    Bedenice [Elektronski vir] : kraški šopek Milka Matičetovega iz Koprive : še pest cvetlic / [urednik] Božidar Premrl ; [fotografije Božidar Premrl ... [et al.] ; razglednice zbirka razglednic Božidarja Premrla]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF ([72] str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1498. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 3. 2020. - Bibliografija: str. 68 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-05-0248-7 (pdf) : brezplačno

398.2(439.111=163.6)(0.034.2)
39:929Matičetov M.(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303197184

599

    MOČNI, modri in dobri [Elektronski vir] : junaki v slovenski folklori / uredila Božidar Jezernik in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod povzetka Jeremi Slak]. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 283 str. : Ilustr. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 48)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/173/269/4464-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 11. 2019. - Besedilo v pdf obsega 288 str. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0263-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602637

398:94(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302283776

600

NGOMANE, Mungi
    Ubuntu : afriška modrost o povezanosti vseh ljudi / Mungi Ngomane ; [prevedel Andrej Poznič]. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 240 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Primula)

Prevod dela: Everyday ubuntu. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Spremna beseda / Nadškof Desmond Tutu: str. 7-9. - Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo: str. 228-238

ISBN 978-961-7090-16-1 : 25,90 EUR

398.1(6)

COBISS.SI-ID 302876672

601

    POŠTEN bodi in delaj : folklorne in spominske pripovedi iz župnij Šentjošt in Lučine / [zbrala] Tone Košir, Milena Igličar ; [uredili Milena Igličar ... [et a.] ; spremna beseda Marija Stanonik ... [et al.] ; zemljevid Lucija Pucihar ; ilustracije Vida Igličar ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 324 str., [8] f. pril. : 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 53)

450 izv. - Zvd. na spojnih listih. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 7-9. - Na stičišču dveh pokrajin / Tone Košir: str. 11-35. - O narečnem govoru in zapisu / Vera Smole: str. 41-53. - Summary / translated by Irena Modrijan ; Zusammenfassung / Übersetzung Blaž Božič

ISBN 978-961-05-0465-8 : 24 EUR

398.2(497.4Šentjošt)

COBISS.SI-ID 23518211

602

    PRIPOVEDNO izročilo Slovencev v Porabju [Elektronski vir] : pravljice in povedke z zvočnih posnetkov Milka Matičetovega / [uredili] Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič, Monika Kropej Telban. - 2. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Založba ZRC, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka ePUB). - (Slovenski pravljičarji ; 2)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610502111 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Povzetek v madž. in angl.

ISBN 978-961-05-0211-1 (epub) : 19,00 EUR

398.2(439.111=163.6)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300974848

603

RUS, Gašper, 1983-, ilustrator
    Štirje godci : [priredba slovenske ljudske pravljice] / [strip] Gašper Rus. - Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). - [36] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus. Ta ljudske v stripu ; 21) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Dodatek k nasl. na prelim. str. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - "Zasnovano po slovenski ljudski pravljici O štirih godcih ..." --> kolofon

ISBN 978-961-7087-07-9 : 7 EUR

398.21(497.4)(02.053.2)(084.11)

COBISS.SI-ID 27898883

604

    STOJI, stoji tam beli grad : slovenske ljudske pripovedi o naseljih, naravnih znamenitostih, cerkvah in gradovih / [izbor in priredba besedila] Monika Kropej, Roberto Dapit ; [uvodno besedilo Monika Kropej ; ilustrator Urh Sobočan]. - Radovljica : Didakta, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 79 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

Leto izida v CIP-u 2014. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 73-76

ISBN 978-961-261-314-3 : 24,99 EUR (trda vezava)

398.2(497.4)
FRASCATI: 5-402

COBISS.SI-ID 271808768

605

    SVETI Coprijan : pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice / zapisal Gašper Križnik ; uredili Breda Podbrežnik Vukmir in Monika Kropej Telban ; [ilustracije Miha Hančič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 (Begunje : Cicero). - 456 str. : ilustr., portret ; 29 cm

600 izv. - Križnikov izkopani zaklad / Monika Kropej Telban: str. 9. - Križnikovim pravljicam želimo srečno pot med bralce / Breda Podbrežnik Vukmir: str. 10-12. - Gašper Križnik - folklorist samouk / Monika Kropej Telban: str. 13-21. - Slovar / Kristina Jamšek: str. 447-456. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 445-446

ISBN 978-961-05-0449-8 : 28 EUR

398.2(497.4)

COBISS.SI-ID 17889795

606

ŠINKOVEC, Igor
    Lovska sreča : [priredba slovenske ljudske pravljice] / [strip] Igor Šinkovec. - Ljubljana : Forum, 2020 (Žirovnica : Medium). - [24] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Zbirka Minimundus. Ta ljudske v stripu ; 22) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Dodatek k nasl. na prelim. str. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - "Zasnovano po slovenski ljudski pravljici Speči zajec ..." --> kolofon

ISBN 978-961-7087-06-2 : 7 EUR

398.21(497.4)(02.053.2)(084.11)

COBISS.SI-ID 27894787

607

ŠTULAR, Andrej
    Medved / Andrej Štular ; [priredba Petra Stare, Andrej Štular ; fotografije DK, Andrej Štular]. - Ljubljana : Forum, 2019 (Žirovnica : Medium). - [43] str. : ilustr. ; 18 x 22 cm. - (Zbirka Minimundus ; 18) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Po ruski pripovedki Medved (prevedel France Bevk; objavljeno v Cicibanu XX/4, 1964/1965) --> kolofon. - 700 izv.

ISBN 978-961-7087-02-4 : 9 EUR

398.2(470)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302804992

608

    TRIJE prašički / [prevedel Miro Mrak ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Kranj : Media film, 2007 (Kitajska : [s. n.]). - [26] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Nekoč davno)

Prevod dela: I tre porcellini. - Ilustr. na notr. str. ov. - 11.000 izv.

ISBN 978-961-92097-3-8

398

COBISS.SI-ID 233068544

609

    TRIJE prašički : angleška ljudska pravljica / v besede odela [in pesmico napisala] Anja Štefan ; v barve prelila Maša Kozjek. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Srbija : Rotografika). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice) (Najlepše pravljice / Mladinska knjiga)

Leto izida v CIP-u 2014. - 2.200 izv.

ISBN 978-86-11-15766-5 : 14,95 EUR

398.2(410.1)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 276876032

610

    ZMAJ v Postojnski jami / po ljudski pripovedki besedilo priredila Silvo Fatur in Srečko Šajn ; ilustriral Marjan Manček. - 2. natis. - Postojna : [samozal.] S. Šajn, 2004 (Postojna : Čukgraf). - [18] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-236-739-6

398.5(497.4)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 21643750439(043.2) Etnologija.

611

ZAJC, Katja, 1991-
    Primerjalna analiza izbranih ljudskih pravljic iz zbirk Kristine Brenkove : diplomsko delo / Katja Zajc. - Ljubljana : [K. Zajc], 2020. - VI, 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6461. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: f. 47. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

398.2(043.2)

COBISS.SI-ID 313423395 Naravoslovne vede

612

BOYD, Joe, izobraž.
    Understanding science 1 : teacher's resource book / Joe Boyd and Walter Whitelaw. - Reprinted. - London : John Murray, 1990. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7195-4622-2

5

COBISS.SI-ID 12919555

613

BOYD, Joe, izobraž.
    Understanding science 2 : teacher's resource book / Joe Boyd and Walter Whitelaw. - Reprinted. - London : John Murray, 1990. - 198 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7195-4624-9

5

COBISS.SI-ID 134268

614

BOYD, Joe, izobraž.
    Understanding science 3 : teacher's resource book / Joe Boyd, Walter Whitelaw and Peter Warren. - London : John Murray, 1991. - 235 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-7195-4825-X

5

COBISS.SI-ID 13541891

615

BUBLATH, Joachim
    Knoff hoff : die neue Experimente / Joachim Bublath. - München : Heyne, 1997. - 191 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-453-12924-5

5

COBISS.SI-ID 45436

616

BUFFON, Georges-Louis Leclerc, grof, 1707-1788
    Razsvetljenske interpretacije narave [Elektronski vir] : (1749-1756) / Georges-Louis Leclerc de Buffon, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Denis Diderot ; prevod in opombe Miha Marek ; spremna beseda Miha Marek in Miran Božovič. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610500643 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si. - Prevodi del: 1. Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roi ; 2. Essai sur la formation des corps organisés ; 3. Réponse aux objections de M. Diderot (odlomki) ; 4. Pensées sur l'interprétation de la naturep. - Avanture znanosti o življenju : biološka misel v francoskem razsvetljenstvu / Miran Božovič in Miha Marek. - Bibliografija. - Vsebina: Prirodopis v splošnem in posebnem oziru, z opisom Kraljeve zbirke / Georges-Louis Leclerc de Buffon. Esej o nastajanju organiziranih teles ; Odgovor ugovorom g. Diderota / Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Misli o interpretaciji narave / Denis Diderot.

ISBN 978-961-05-0064-3 (epub) : 16,99 EUR

5(44)"17"(0.034.2)
113/119(44)"17"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293629184

617

    DOTIK narave 6. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Bernarda Barbo ... [et al.] ; [ilustracije Lea Vučko ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Kragujevac] : Grafostil). - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. podrejenega dela na hrbtu: Samostojni delovni zvezek. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-861-9 : 12,50 EUR

5(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 299755008

618

    DOTIK narave 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Gregor Torkar ... [et al.] ; [ilustracije Gregor Lož ... et al.]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Čakovec] : Zrinski). - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu: Učbenik. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-859-6 : 15,45 EUR

5(075.2)

COBISS.SI-ID 300920064

619

DREW, David E.
    Stem the tide : reforming science, technology, engineering, and math education in America / David E. Drew ; foreword by Alexander W. Astin. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2015, cop. 2011. - XIV, [243] str. : tabele ; 23 cm

About the author: str. [243]

ISBN 978-1-4214-1695-3
ISBN 1-4214-1695-6

5:37.014.3

COBISS.SI-ID 32901635

620

FERČEC, Brigita
    Algebraične metode v dinamičnih sistemih [Elektronski vir] / avtorja Brigita Ferčec, Matej Mencinger. - 1. izd. - Pdf datoteka obsega XV, 208 str. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 2018

Način dostopa (URL): https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=73201. - Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/380. - V kolofonu tudi nasl. v ang.: Algebraic methods in dynamical systems. - Bibliografija: str. 201-208. - Povzetek v slo. in ang.

ISBN 978-961-286-224-4 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-224-4

514.74(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 95814913

621

FRENCH, Jess
    Planet brez odpadkov / Jess French ; [prevedla Katarina Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Slovaškem). - 72 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: What a waste. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5587-4 : 19,99 EUR

504.5(02.053.2)

COBISS.SI-ID 302805760

622

FURNELL, Norman G.
    First science investigations / Norman G. Furnell. - Oxford : Blackwell education, 1989. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-631-90169-8

5

COBISS.SI-ID 32329219

623

HERRIDGE, Deborah
    Pearson primary progress and assess. Science : year 6 : assessment guide / Deborah Herridge, Debbie Eccles and Tanya Shields. - Harlow : Pearson Education Limited, cop. 2016. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Always learning)

Na ov. tudi: works with all 2014 National curriculum programmes

ISBN 978-0-435-17391-3

5

COBISS.SI-ID 12816201

624

ISKRIĆ, Goran
    Terenske vaje iz fizikalnega dela naravoslovja : [poročilo]. - Ljubljana : Univerza, Pedagoška fakulteta, [2019]. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

5

COBISS.SI-ID 29240579

625

    OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Maja Šubic ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 6., prenovljena izd., 4. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 80 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-241-639-3 : 13,90 EUR

5:62(075.2)

COBISS.SI-ID 288372224

626

    RAZISKUJEMO in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str. [20] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-02-0316-2 : 15 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 272266496

627

    RAZISKUJEMO in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str., [20] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

550 izv.

ISBN 978-961-02-0316-2 : 15 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 278114560

628

    RAZISKUJEMO, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Franko Florjančič, Sonja Zajc, arhiv DZS]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 110 str., 16 f. pril., [4] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu. - 2.100 izv.

ISBN 978-86-341-3694-4 : 15,20 Eur

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 253806080

629

    RAZISKUJEMO, gradimo. Učbenik za naravoslovje in tehniko : 5. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 94, [3] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

2.500 izv.

ISBN 978-86-341-3693-7 : 15,02 EUR

5(075.2)

COBISS.SI-ID 231335424

630

SKRIBE-Dimec, Darja
    Raziskujemo in gradimo 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2017 (Zagreb : Kerschoffset). - 127 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv.

ISBN 978-961-02-0613-2 : 16,00 EUR

5(075.2)

COBISS.SI-ID 289026816

631

SKRIBE-Dimec, Darja
    Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 13 f. pril. + [2] f. pril. z nalepkami. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu. - 1.300 izv.

ISBN 978-86-341-2949-6 : 12,90 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 260088320

632

SKRIBE-Dimec, Darja
    Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 12. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 13 listov, 2 lista z nalepkami. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu. - 1.400 izv.

ISBN 978-86-341-2949-6 : 12,90 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 265641728

633

SKRIBE-Dimec, Darja
    Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Maribor : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 13 f. pril., [2] f. z nalepkami. - (Vedež 4)

ISBN 86-341-2949-7

5

COBISS.SI-ID 128481280

634

SKRIBE-Dimec, Darja
    Raziskujemo, gradimo. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko : 4. razred devetletne osnovne šole / Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič ; [ilustracije Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije arhiv DZS ... et al.]. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm + 13 f. pril. + [2] f. pril. z nalepkami. - (Vedež 4)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu. - 4.000 izv.

ISBN 978-86-341-2949-6 : 12,20 EUR

5(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 249276928

635

    SUGAR challenge. - Hatfield : The Standing Conference on Schools' Science and Technology, 1985. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Experimenting with industry ; 4)

ISBN 0-86357-022-4

5

COBISS.SI-ID 262748

636

ŠORGO, Andrej, 1957-
    Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Saša Aleksij Glažar, Mitja Slavinec ; [ilustracije in tehniške risbe Andrej Kustec ... [et al.] ; fotografije Miran Udovč ... et al.]. - 1. izd., 5. natis, 2. dotis. - Ljubljana : DZS, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0115-1

5(075.2)

COBISS.SI-ID 296260352

637

TEPEH, Aleksandra
    Diskretna matematika [Elektronski vir] / avtorja Aleksandra Tepeh, Riste Škrekovski. - 1. izd. - El. učbenik. - V Mariboru : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/323. - Način dostopa (URL): https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=70165. - Opis vira z dne 12. 4. 2018. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf obliki obsega 243 str., 9,41 MB. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-286-152-0
doi: 10.18690/978-961-286-152-0

51(075.8)

COBISS.SI-ID 94296577502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

638

BAJD, Barbara
    Gremo na morsko obalo / Barbara Bajd ; [ilustracije Jože Glad, Ela Hartman, Tatjana Cvar]. - 2. dopolnjena in prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 84 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 82. - Kazali

ISBN 978-961-6882-67-5 : 24,90 EUR

502/504(02.053.2)

COBISS.SI-ID 305147904

639

COPPÉE, Benoît
    Modri otok / [besedilo Benoît Coppée ; ilustracije Nicolas Viot]. - Luksemburg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007. - [20] str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. naslov. - Podatki o avtorjih na notr. str. ov.

ISBN 978-92-79-05330-6

502/504

COBISS.SI-ID 20936503

640

    KUŠTROVO v pravljičnem gozdu in okolici. - [S.l.] : Saubermacher Süd d.o.o., Storitve pri varstvu okolja, 1992 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - [26] str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl.: Kam s smetmi v Kuštrovem?. - Ilustr. na spojnih listih

504(02.053.2)

COBISS.SI-ID 29007616

641

LAYTON, Neal
    Planet, v plastiko ujet / Neal Layton ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: A planet full of plastic. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6864-44-2 : 21,90 EUR

504.5:678.07(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301860864

642

    PLAYING for the future [Elektronski vir] : sustainable development games : images and objectives - active methodology toolkit 11 Education for responsible and sustainable lifestyles / authors Gregor Torkar ... [et al.]. - E-knjiga. - Elverum : Inland Norway University of Applied Sciences, The Centre for Collaborative Learning for Sustainable Development, cop. 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (40 str.))

Način dostopa (URL): https://eng.inn.no/research/research-centres/centre-for-collaborative-learning-for-sustainable-development-ccl/publications/teaching-materials-resources/active-learning-methodology-series. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 5. 2020. - Bibliografija: str. 28

ISBN 978-82-8380-171-2

502.131.1

COBISS.SI-ID 17264131

643

SKOBERNE, Peter
    Utrinki narave = Images of nature / [Peter Skoberne ; uvodnik, podpisi k slikam Samo Šturm ; prevod Manica Baša ; fotografije Marjan Artnak ... [et al.] ; ilustracija Jana Pečečnik Žnidarčič]. - Škocjan : Park Škocjanske jame, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - [155] str. : fotogr. ; 31 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Uvodnik / Samo Šturm: str. [5-13]

ISBN 978-961-6490-49-8

502/504:77.047

COBISS.SI-ID 299427840

644

    VARUJMO okolje / avtorji besedil Aleš Lavrič [et al.]. - Ljubljana : Zavod Moja soseska, 2009 (Ljubljana). - 39 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

502

COBISS.SI-ID 231328

645

VIDEMŠEK, Boštjan
    Plan B : pionirji boja s podnebno krizo in prihodnost mobilnosti / Boštjan Videmšek ; fotografije Matjaž Krivic ; spremna beseda Lučka Kajfež Bogataj ; [zemljevidi Depositphotos]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 262 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka S terena)

800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Planeta B nimamo, lahko pa imamo Plan B : spremna beseda / Lučka Kajfež Bogataj: str. 261-262. - Bibliografija: str. 251-259. - Knjiga leta 2020

ISBN 978-961-7050-68-4 : 26,90 EUR

502.131.1(4)

COBISS.SI-ID 18697219

646

WINTER, Jeanette
    Naša hiša gori : poziv Grete Thunberg k reševanju našega planeta / [besedilo in ilustracije] Jeanette Winter ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2020. - [40] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Our house is on fire

ISBN 978-961-6864-46-6 : 21,90 EUR

502/504

COBISS.SI-ID 302191872502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

647

MARINAC, Tanja
    Spodbujanje zmanjševanja odpadkov v osnovnošolskem vzgojno-izobraževalnem procesu : magistrsko delo / Tanja Marinac. - Ljubljana : [T. Marinac], 2020. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6277. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje: Biologija-gospodinjstvo

502.173:37(043.2)

COBISS.SI-ID 21037315

648

TURK, Lea
    Ugotavljanje napačnih predstav učencev predmetne stopnje glede razvrščanja živali = Determining the misconceptions about animal classification of lower secondary school students : magistrsko delo / Lea Turk. - Ljubljana : [L. Turk], 2020. - 89, [5] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6301. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 76-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Predmetno poučevanje

5:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 2207129951 Matematika.

649

AMBROŽIČ, Milan
    Višja matematika v fiziki [Elektronski vir] / avtorji Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec = Higher mathematics in physics / authors Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec. - El. publikacija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze = University of Maribor Press, 2017

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/215. - Način dostopa (URL): https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=65487. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 31. 5. 2017. - Nasl. v angl. naveden na vzpor. nasl. str. - Besedilo v slov. - El. publikacija v pdf formatu obsega iv, 172 str. - Bibliografija: str. 171. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-026-4 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-026-4

51-7:53(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 91540225

650

ARCHER, Rosa
    Understanding lesson study for mathematics : a practical guide for improving teaching and learning / Rosa Archer, Sian Morgan, and David Swanson. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2020. - XI, 262 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 257-258. - Kazalo

ISBN 978-1-138-48571-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-48572-3 (broš.)

51:37

COBISS.SI-ID 42423043

651

BRILEJ, Roman, matematik
    Omega 3. Polinomi in racionalne funkcije, stožnice : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Boro Nikič ; [risbe Andrej Strojin, Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6225-82-3 : 16,90 Eur

51(075.3)

COBISS.SI-ID 256213760

652

DOLINAR, Gregor, 08.06.1971-
    Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami / Gregor Dolinar. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - IX, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ; 20)

500 izv.

ISBN 978-961-212-298-0 : 24,00 EUR

51(075.8)(076.2)

COBISS.SI-ID 302798336

653

HORVAT, Eva, 1982-
    Izbrane teme iz osnov matematike / Eva Horvat, Luka Boc Thaler. - 1. izd., 2. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 140 str. : ilustr. ; 25 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 137

ISBN 978-961-253-248-2

51(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 34780419

654

KANDIĆ, Marko
    Rešene naloge iz analize 2 : za študente finančne matematike / Marko Kandić. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, ISSN 1408-0850 ; 53)

500 izv. - Bibliografija: str. 251

ISBN 978-961-212-296-6 : 20,00 EUR

517(075.8)(076.1/.2)

COBISS.SI-ID 298498048

655

KNOPS, André
    Numerical cognition : the basics / André Knops. - London ; New York : Routledge, cop. 2020. - XII, 180 str. : ilustr. ; 20 cm. - (The Basics)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-8153-5723-0 (broš.)
ISBN 978-0-8153-5722-3 (trda vezava)

511.1

COBISS.SI-ID 16830211

656

KOPASIĆ, Mladen
    Radovednih pet. Matematika 4. [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole] / Mladen Kopasić, Majda Jurkovič ; [ilustracije Matej de Cecco, Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017 ([Srbija] : Rotografika). - 4 zv. (92; 104; 96; 96 str.) : ilustr. ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek. - Izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred. Komplet izšel v škatli 32 x 23 x 9 cm. - Na škatli je tudi aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva serije Radovednih pet za 4. razred. - 13.000 izv.

ISBN 978-961-271-329-4 : 19 EUR

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 288098816

657

LIPOVEC, Alenka
    Matematika v predšolskem obdobju [Elektronski vir] / avtorici Alenka Lipovec, Darja Antolin Drešar. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/379. - Nasl. v kolofonu: Mathematics in preschool. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 152 štetih str. - Opis vira z dne 14. 2. 2019. - Bibliografija: str. 149-151. - Povzetek

ISBN 978-961-286-235-0
doi: 10.18690/978-961-286-235-0

51:37.091.3(075.8)

COBISS.SI-ID 96146945

658

    MATEMATIKA : ilustrirana zgodovina števil / avtorji Richard Beatty ... [et al.] ; uredil Tom Jackson ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Mathematics : an illustrated history of numbers. - 800 izv. - Bibliografija. str. 140. - Kazalo
- - Časovnica zgodovine matematike. - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-251-460-0 : 29,99 EUR

511.11(091)

COBISS.SI-ID 301595648

659

    MATEMATIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2019 / [avtorji Iztok Banič ... [et al.] ; urednika Aleš Drolc, Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2020 ([Kranj] : Tiskarna Oman). - 248 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti / Državni izpitni center)

2.000 izv.

ISBN 978-961-6899-59-8 : 14,71 EUR

51(075.3)(079.1)

COBISS.SI-ID 30629379

660

MULEC, Ivana
    Dva krat tri, znamo vsi : matematika za 3. razred osnovne šole / Ivana Mulec, Mateja Petrič, Terezija Uran ; [ilustrator Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 13. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2020-    . - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dosedanja vsebina:
Del 2. - 2020

ISBN 978-961-7070-62-0 (zv. 2)

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 302655232

661

OSTERMAN, Sonja
    Računanje je igra 4 : zbirka nalog za 4. razred osnovne šole / [avtorici Sonja Osterman, Branka Dolenc ; likovna oprema Magda Češek]. - 4. natis. - Jesenice : Antus, 2014 (Jesenice : Antus, 2017). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - V kolofonu podatek o letu izida: Leto izdaje 2014, leto natisa 2017. - 3.500 izv.

51(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 529219609

662

PAVLIČ, Gregor, 1954-
    Matura. Matematika : zbirka nalog za pripravo na maturo iz matematike na višji ravni / [Gregor Pavlič ; tehnične risbe Danilo Frlež]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 84 str. : ilustr. ; 25 cm. - (20 slavnih in težavnih)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Nasl. zbirke na ov.: 20 slavnih in težavnih!. - 500 izv.

ISBN 978-961-7070-68-2 : 14,50 EUR

51(075.3)(079.1)

COBISS.SI-ID 304845824

663

PETERIN, Iztok
    Diskretne strukture [Elektronski vir] / avtor Iztok Peterin. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (II, 292 str.))

Način dostopa (URL): https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=78112. - Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/512/627/1137-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Discrete structures. - Opis vira z dne 29. 10. 2020. - Bibliografija: str. 291-292. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-400-2 (pdf, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru)
doi: 10.18690/978-961-286-400-2

510(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 34068995

664

    PLANUM novum : matematika za gimnazije / Gregor Pavlič ... [et al.] ; [ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 334 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-7070-59-0 : 19,70 EUR

51(075.3)

COBISS.SI-ID 302656512

665

    PROCEEDINGS of a symposium on learning in honour of Laurinda Brown / Laurinda Brown [pass. auth.]; Alf Coles [edit.]. - New Westminster, B.C. : FLM Publishing Association, 2020. - 60 str. : ilustr. ; 28 cm. - (For the learning of mathematics : monograph ; 1)

Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 978-1-7770467-0-5

51:37

COBISS.SI-ID 31185155

666

RAZPET, Marko
    Geometrija v Šulbasutrah [Elektronski vir] : študijsko gradivo : zgodovina matematike / Marko Razpet. - E-knjiga. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF, 33 str.)

Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/matwww/sulbasutre.pdf. - Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6216/. - Ov. nasl. - Opis vira z dne 18. 5. 2020. - Bibliografija: str. 33

511.4

COBISS.SI-ID 15760899

667

STRNAD, Milena
    Stičišče 6. Matematični učbenik za 6. razred osnovne šole / Milena Strnad in Milena Štuklek ; [ilustracije narisala Matjaž Schmidt in Dušan Klun, tehniške risbe Martin Zemljič, Matjaž Željko]. - 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2011, 2. natis. - Ljubljana : Jutro, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 280 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo
- - Stičišče 6. Rešitve nalog : [priloga k učbeniku]. - 106 str. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-961-6746-55-7

51(075.2)

COBISS.SI-ID 284731648

668

ŠKRLEC, Mateja
    Matematika 3. Zbirka nalog za 3. letnik gimnazije / Mateja Škrlec ; [fotografije in ilustracije Shutterstock.com in Arhiv DZS ; tehnične risbe Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za gimnazije. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0998-0 : 21,50 EUR

51(075.3)(076.2)

COBISS.SI-ID 305095168

669

UNIVERZA v Ljubljani. Fakulteta za matematiko in fiziko
    Sto let matematike in fizike na Univerzi v Ljubljani / uredila Mirko Dobovišek in Alojz Kodre. - Ljubljana : Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020 (Ljubljana : Nonparel). - [VI], 355 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6619-26-4

378:51(497.4Ljubljana)(091)

COBISS.SI-ID 15380227

670

VESENJAK, Polonca
    Matematika za radovedneže 4. Priročnik za učitelje [Elektronski vir] / Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer ; ilustracije Alenka Vuk. - El. knjiga. - Kamnik : ICO, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. s prvega prikaza na zaslonu. - Nasl. na CD-ROM-u: Matematika za radovedneže 4/9. - Podrejeni nasl. na spremnem gradivu v škatli: Priročnik za učitelje pri pouku matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole. - 300 izv.

ISBN 978-961-6868-09-9 : 25,00 EUR

51:37.091.3(035)

COBISS.SI-ID 262347520

671

VOLK, Marina, 1985-
    Medpredmetne povezave z matematiko na razredni stopnji / Marina Volk ; [risbe Alen Ježovnik]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 111 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 20)

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 101-106. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-93-1 : 12,00 EUR

51

COBISS.SI-ID 30290457651(043.2) Matematika.

672

FRANTAR, Špela, 1995-
    Kotne funkcije in potenčne vrste : diplomsko delo / Špela Frantar. - Ljubljana : [Š. Frantar], 2020. - V, 21 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6381/. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj

51(043.2)

COBISS.SI-ID 28020227

673

GASHI, Albulena
    The role of manipulative tools on teaching and learning multiplication and division in second grades in Kosovo = Vloga didaktičnih pripomočkov pri učenju in poučevanju množenja in deljenja v 2. razredu osnovne šole na Kosovem : Master's thesis / Albulena Gashi. - Ljubljana : [A. Gashi], 2020. - 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6482/. - Besedilo v angl. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: f. 79-84. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 32026883

674

GREGORC, Lucija, razredni pouk
    Pouk matematike v naravi v 1. razredu osnovne šole = Mathematics learning and teaching in nature in the first grade of elementary school : magistrsko delo / Lucija Gregorc. - Ljubljana : [L. Gregorc], 2020. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6492. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 33064451

675

HABJAN, Ana, 1993-
    Stališča in izkušnje učencev glede domačih nalog pri matematiki v 3. triletju osnovne šole = Attitudes and experiences of the third triad of elementary school students with mathematical homework : magistrsko delo / Ana Habjan. - Ljubljana : [A. Habjan], 2020. - 136 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6184. - Besedilo v slov. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 125-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Matematika-tehnika

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12817225

676

IVANČIČ, Tjaša, 1994-
    Matematična slikanica o geometrijskih likih kot didaktični pripomoček v 1. razredu : magistrsko delo / Tjaša Ivančič. - Ljubljana : [T. Ivančič], 2020. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6504. - Mentorica Vida Manfreda Kolar, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 33657603

677

JEGLIČ, Anja
    Simedianska točka trikotnika in tetraedra : magistrsko delo / Anja Jeglič. - Ljubljana : [A. Jeglič], 2020. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6303. - Mentor Matija Cencelj, somentor Boštjan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak, Poučevanje, Predmetno poučevanje

514(043.2)

COBISS.SI-ID 22456323

678

KAVAŠ, Petra, 1992-
    Reifikacija pojma funkcije = Reification of the concept of function : magistrsko delo / Petra Kavaš. - Ljubljana : [P. Kavaš], 2020. - [57] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6505. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. [54-55]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

51(043.2)

COBISS.SI-ID 33661955

679

KLAČINSKI, Marina
    Vrstniško učenje pri matematiki : magistrsko delo / Marina Klačinski. - Ljubljana : [M. Klačinski], 2020. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6188. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12820297

680

KOS, Anja, 1994-
    Markovski modeli v filogeniji : magistrsko delo / Anja Kos. - Ljubljana : [A. Kos], 2020. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6514. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

519.2(043.2)

COBISS.SI-ID 35372035

681

LAVRIČ, Mija
    Matrične norme : diplomsko delo / Mija Lavrič. - Ljubljana : [M. Lavrič], 2020. - 20 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6407. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika

512.643.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28289795

682

MENCIN, Matej, 1991-
    Uvod v slučajne grafe : magistrsko delo / Matej Mencin. - Ljubljana : [M. Mencin], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6552/. - Mentor Primož Šparl. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

519.676(043.2)

COBISS.SI-ID 44464643

683

MEŽAN, Rebeka
    Matematični model v trajnostnem turizmu : magistrsko delo / Rebeka Mežan. - Ljubljana : [R. Mežan], 2020. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6473. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: f. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje

517.91:338.48(043.2)

COBISS.SI-ID 31941123

684

MULA, Melinda
    Planning and evaluation of a learning model for deepining studentsʹ understanding of percentages : doktorska disertacija / Melinda Mula. - Ljubljana : [M. Mula], 2020. - XX, 275 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6345/. - Mentorica Tatjana Hodnik. - Bibliografija: str. 242-254. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.

51(043.2)

COBISS.SI-ID 25514499

685

OBLAK, Ana, poučevanje
    Razvijanje algebraičnega mišljenja pri učencih 1. razreda = Developing algebraic reasoning of first graders : magistrsko delo / Ana Oblak. - Ljubljana : [A. Oblak], 2020. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6266/. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20649219

686

OGRINEC, Klavdija
    Pomen vodenega reševanja matematičnih problemov z življenjsko situacijo v 4. razredu : magistrsko delo / Klavdija Ogrinec. - Ljubljana : [K. Ogrinec], 2020. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6226/. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 17042179

687

PEČAR, Lidija, 1992-
    Zveza med obsegom in ploščino konveksnih štirikotnikov : magistrsko delo / Lidija Pečar. - Ljubljana : [L. Pečar], 2020. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6218/. - Mentor Matija Cencelj. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak, Poučevanje, Predmetno poučevanje

51(043.2)

COBISS.SI-ID 16011779

688

PLAHUTA, Sara
    Učinki vključevanja gibalnih aktivnosti pri urah matematike na znanje drugošolcev o izbranih aritmetičnih vsebinah : magistrsko delo / Sara Plahuta. - Ljubljana : [S. Plahuta], 2020. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6465. - Mentorica Tatjana Hodnik, somentorica Vesna štemberger. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 31398403

689

PUNTAR, Janez, 1994-
    Parcialne diferencialne enačbe in pretok prometa : magistrsko delo / Janez Puntar. - Ljubljana : [J. Puntar], 2020. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6350. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Matematika-računalništvo

517.9(043.2)

COBISS.SI-ID 25916931

690

SMRKOLJ, Sara
    Analiza zahtevnosti učnih vsebin pri matematiki v 5. razredu : magistrsko delo / Sara Smrkolj. - Ljubljana : [S. Smrkolj], 2020. - XII, 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6525. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: f. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

51:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 37412611

691

ŠERE, Nina
    Neodvisnostno število grafa : magistrsko delo / Nina Šere. - Ljubljana : [N. Šere], 2020. - VII, 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6371. - Mentor Primož Šparl. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

519.1(043.2)

COBISS.SI-ID 27336195

692

VREČAR, Ana
    Analiza prostorov primerov matematičnih pojmov : magistrsko delo / Ana Vrečar. - Ljubljana : [A. Vrečar], 2020. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6167. - Mentor Zlatan Magajna, somentorica Adrijana Mastnak. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

51(043.2)

COBISS.SI-ID 1279034552 Astronomija.

693

ALBANESE, Lara, 1967-
    Astronomija za radovedne / [napisala Lara Albanese ; ilustriral Tommaso Vidus Rosin ; prevod Kristina Bertok]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 87 str. : ilustr. ; 38 cm

Prevod dela: Mappe spaziali. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-544-4 : 24,99 EUR

52(02.053.2)

COBISS.SI-ID 14162435

694

CANNAT, Guillaume
    Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2020 : [priročnik za opazovanje v letu 2020] / Guillaume Cannat ; [prevod Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Cambio, 2019 ([Ljubljana] : DTP). - 139 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel à l'oeil nu en 2020. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prvi dodatek k nasl. v kolofonu: Najlepši prizori na nebu. - Na ov. in v kolofonu tudi: Spika. - 400 izv.

ISBN 978-961-92148-9-3 : 23,90 EUR

523(035)

COBISS.SI-ID 30259788853 Fizika.

695

DREVENŠEK Olenik, Irena
    Naloge iz fizike za študente tehniških fakultet / Irena Drevenšek-Olenik, Boštjan Golob in Igor Serša. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 ([Ljubljana] : Itagraf). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 38)

600 izv.

ISBN 978-961-212-143-3 : 10,00 EUR

53(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 302614016

696

HALILOVIČ, Miroslav
    Osnove statike in trdnosti s preprostimi in nazornimi poskusi : delovni učbenik za Tehniško mehaniko 1 / Miroslav Halilovič, Janez Urevc, Bojan Starman. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019 (Ljubljana : Birografika Bori). - XIV, 277 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu: Osnove statike in trdnosti. - 600 izv. - Spremna beseda / Boris Štok: str. V. - Dodatno branje: str. 277. - Kazalo

ISBN 978-961-6980-55-5 : 13 EUR

531.2(075.8)

COBISS.SI-ID 298352384

697

HARBISON, James P.
    Lasers : harnessing the atom's light / James P. Harbison, Robert E. Nahory. - New York : Scientific American, cop. 1998. - VIII, 214 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Scientific American Library series, ISSN 1040-3213)

Bibliografija: str. 199-204. - Kazalo

ISBN 0-7167-5081-3

535.374:621.375.8

COBISS.SI-ID 807531

698

HIRST, Linda S.
    Fundamentals of soft matter science / Linda S. Hirst. - 2nd ed. - Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, cop. 2020. - XIX, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: Self-assembly and structure in soft matter ; Liquid crystals ; Surfactants ; Polymers ; Colloidial materials ; Soft biological materials

ISBN 978-1-138-72444-0 (broš.)
ISBN 978-1-138-72478-5 (trda vezava)

53

COBISS.SI-ID 35099395

699

HOFMANN, Philipp
    Solid state physics : an introduction / Philip Hofmann. - 2nd ed. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2015. - XV, 248 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Physics textbook)

Kazalo. - Vsebina: Crystal structures ; Bonding in solids ; Mechanical properties ; Thermal properties of the lattice ; Electronic properties of metals: classical approach ; Electronic properties of solids: quantum mechanical approach ; Semiconductors ; Magnetism ; Dielectrics ; Superconductivity ; Finite solids and nanostructures ; Appendix

ISBN 978-3-527-41282-2

53

COBISS.SI-ID 37203203

700

    HOT and cold : a teacher's guide / ESG Primary science & technology team, City of Birmingham ; [drawings by Hillary Briscoe]. - Chesterfield : Technology teaching systems limited, 1988. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

53

COBISS.SI-ID 13472003

701

KLADNIK, Rudolf, 1933-1996
    Gibanje in sila. Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 1 / Rudolf Kladnik, Stane Kodba ; [risbe Ivan Mitrevski in Slavko Sraka ; fotografije Stane Kodba in Shutterstock]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2019 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 223 str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0653-8 : 21,90 EUR

531/534(075.3)

COBISS.SI-ID 298620416

702

KODBA, Stane
    Gibanje in sila. Zbirka nalog za fiziko za gimnazije in srednje šole 1 / Stane Kodba ; [risbe Slavko Sraka ; fotografije Shutterstock, Stane Kodba]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Maribor] : Evrografis). - 142 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. podrejenega dela v kolofonu: Učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 1. - 800 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-1002-3 : EUR 20,90

531/534(075.3)(076)

COBISS.SI-ID 18544899

703

NEWTON, Isaac
    Izbrani spisi I / Isaac Newton ; izbral, uredil in spremno študijo napisal Matjaž Vesel ; prevod Matej Hriberšek [(latinščina)] in Valerija Vendramin [(angleščina)] ; [opombe Matej Hriberšek, Valerija Vendramin in Matjaž Vesel]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Historia scientiae, ISSN 2232-3414)

Nasl. na ov.: Izbrani spisi 1. - 400 izv. - Newtonova zgodnja dela : narava svetlobe in barv, teorija materije in filozofski obračun z Descartesom / Matjaž Vesel: 169-230. - Na ov. navedeno napačno ime prevajalca. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-05-0428-3 : 27,00 EUR

53Newton I.

COBISS.SI-ID 304934144

704

ROVELLI, Carlo, 1956-
    Zapovrstje časa / Carlo Rovelli ; [prevedel Alojz Kodre]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2019 (Ljubljana : Itegraf). - 153 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: L'ordine del tempo. - 600 izv. - O avtorju na vzpor. nasl. str. - Opombe z bibliografijo: str. 135-147. - Kazalo

ISBN 978-961-212-299-7 : 16,00 EUR

530.145

COBISS.SI-ID 303071232

705

TEKMOVANJE osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja (39 ; 2019 ; Ljubljana)
    Bilten 39. tekmovanja osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja [Elektronski vir] : šolsko leto 2018/2019 / [napisala rešitve vseh nalog in spremno besedilo ter uredila Barbara Rovšek]. - E-knjiga. - Ljubljana : DMFA, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (50 str.))

Dostopno tudi na: https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. - Ov. nasl. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 3. 2020

53

COBISS.SI-ID 12827977

706

ZORKO, Andrej, 1977-
    Zbirka nalog iz fizike z rešitvami / Andrej Zorko in Miha Škarabot ; [slike in risbe Andrej Zorko]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019 ([Ljubljana] : Abografika). - V, 84 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6756-73-0 : 5,00 EUR

53(075.8)(076.2)

COBISS.SI-ID 30065817653(043.2) Fizika.

707

BROLIH, Anita
    Oblika vzvalovane gladine in lom svetlobe = Wavy water surface form and light refraction : magistrsko delo / Anita Brolih. - Ljubljana : [A. Brolih], 2020. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6467. - Besedilo v slov. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Fizika-matematika

535.521(043.2)

COBISS.SI-ID 31540995

708

GERJEVIČ, Tinka
    Analiza znanja študentov prvih letnikov Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete o sodobnih fizikalnih temah : magistrsko delo / Tinka Gerjevič. - Ljubljana : [T. Gerjevič], 2020. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6548/. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Fizika-matematika

53:37.016(043.2)

COBISS.SI-ID 44154883

709

JUREČIČ, Vida
    Didaktični pripomoček za poučevanje in preverjanje razumevanja koncepta energije = Didactic instrument to teach and assess the understanding of the concept of energy : magistrsko delo / Vida Jurečič. - Ljubljana : [V. Jurečič], 2020. - VI, 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6413/. - Mentorica Mojca Čepič, somentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

53(043.2)

COBISS.SI-ID 28356611

710

NADVEŠNIK, Anja
    Polarizacija svetlobe in barve brez barvil : magistrsko delo / Anja Nadvešnik. - Ljubljana : [A. Nadvešnik], 2020. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6555/. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Fizika-matematika

535.51(043.2)

COBISS.SI-ID 44664067

711

PALCICH, Sandra
    Prepoznavanje nadarjenih učencev z raziskovalnim poukom : magistrsko delo / Sandra Palcich. - Ljubljana : [S. Palcich], 2020. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6319/. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

53(043.2)

COBISS.SI-ID 23340291

712

STRENČAN, Urša
    Vsebina navor na državnem tekmovanju osnovnošolcev v znanju fizike : magistrsko delo / Urša Strenčan. - Ljubljana : [U. Strenčan], 2020. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6443/. - Mentorica Barbara Rovšek. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

53(043.2)

COBISS.SI-ID 2976153954 Kemija.

713

    CHEMISTRY : the science in context / Thomas R. Gilbert, Rein V. Kirss, Stacey Lowery Bretz, Natalie Foster. - 6th ed. - New York : W. W. Norton & Company, cop. 2020. - XXXII, 1130 str., APP-83, G-14, ANS-51, C-4, I-31 : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

ISBN 978-0-393-67403-3

54

COBISS.SI-ID 28555267

714

    CHEMISTRY and science fiction / Jack H. Stocker, editor. - Washington, DC : American Chemical Society, cop. 1998. - XXII, 292 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-8412-3248-8
ISBN 0-8412-3248-2

54

COBISS.SI-ID 12800073

715

    CHEMISTRY of esters / devised by Don Linnell. - London : The standing conference on schools' science and technology ; Hatfield : The association for science education, 1986. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Experimenting with industry ; 11)

ISBN 0-86357-029-1

54

COBISS.SI-ID 13844739

716

    EYE tracking for the chemistry education researcher / Jessica R. VandenPlas, editor, Sarah J. R. Hansen, editor, Steven Cullipher, editor ; sponsored by the ACS Division of Chemical Education. - Washington, DC : American Chemical Society, [2018]. - X, 213 str. : ilustr. ; 24 cm. - (ACS symposium series ; 1292)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali

ISBN 978-0-8412-3342-3

54:37

COBISS.SI-ID 12814153

717

FIELD Quellen, Simon
    Culinary reactions : the everyday chemistry of cooking / Simon Quellen Field. - Chicago, Ill. : Chicago Review Press, cop. 2012. - XV, 238 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Vsebina: Measuring and weighing ; Foams ; Emulsions ; Colloids, gels, and suspensions ; Oils and fats ; Solutions ; Crystallization ; Protein chemistry ; Biology ; Scaling recipes up and down ; Heating ; Acids and bases ; Oxidation and reduction ; Boiling, freezing, and pressure

ISBN 978-156-976-706-1 (broš.)

54:641

COBISS.SI-ID 2048920370

718

    MOJA prva kemija 1 : samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [tehnične risbe Darko Simeršek, ilustracije Igor Cerar, Davor Grgičević ; fotografije Tomaž Lunder .... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan izobraževanje, 2020 ([s. n.] : Zrinski). - 212, [2] str. : ilustr. ; 30 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-7070-70-5 : EUR 14,90

54(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 14001411

719

PIHLAR, Boris
    Osnove analizne kemije / [napisala, risbe in fotografije] Boris Pihlar, Helena Prosen. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 231 str. : ilustr. ; 27 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 222. - Kazalo

ISBN 978-961-7078-01-5 : 25,00 EUR

543(075.8)

COBISS.SI-ID 300552192

720

TABER, Keith S.
    Foundations for teaching chemistry : chemical knowledge for teaching / Keith S. Taber. - London ; New York : Routledge, cop. 2020. - XIII, 175 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 168-172. - Kazalo

ISBN 978-0-8153-7774-0 (broš.)
ISBN 978-0-8153-7767-2 (trda vezava)

54:373.5

COBISS.SI-ID 12782153

721

TABER, Keith S.
    The nature of chemical concept : re-constructing chemical knowledge in teaching and learning / Keith S. Taber. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2019. - XXIII, 377 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in chemistry education series, ISSN 2056-9335 ; no. 3)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-78262-460-8

54(035)

COBISS.SI-ID 153837357154(043.2) Kemija.

722

HRASTAR, Matic
    Vloga selena in antioksidativnih spojin ajde pri prenosu in učinkih kadmija, svinca in cinka vzdolž prehranjevalne verige : magistrsko delo / Matic Hrastar. - Ljubljana : [M. Hrastar], 2020. - 80 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6468. - Mentorica Katarina Vogel Mikuš. - Bibliografija: str. 64-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Biologija-kemija

546.23:57(043.2)

COBISS.SI-ID 31402755

723

KRAMŽAR, Barbara, 1990-
    Mikrokapsuliranje eteričnih olj s koacervacijskim postopkom v šolskem laboratoriju : diplomsko delo / Barbara Kramžar. - Ljubljana : [B. Kramžar], 2014. - V, 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2403. - Bibliografija: str. 59-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Gospodinjstvo in Kemija

54:547.913(043.2)

COBISS.SI-ID 10198601

724

MELE Dužnik, Maša
    Preučevanje prednosti in slabosti izvedbe kemijskega eksperimentalnega dela v mikro merilu v primerjavi z izvedbo v makro merilu = Micro-scale and macro-scale comparison of advantages and disadvantages of conducting chemical experiments : magistrsko delo / Maša Mele Dužnik. - Ljubljana : [M. Mele Dužnik], 2019. - VI, 75, [30] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6174. - Besedilo v slov. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 70-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

542:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12801865

725

MLINAREC, Katarina
    Baze podatkov pri pouku kemije v osnovni šoli = Databases in teaching and learning chemistry in primary school : magistrsko delo / Katarina Mlinarec. - Ljubljana : [K. Mlinarec], 2020. - IV, 56, [36] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6361. - Besedilo v slov. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

54:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 26483459

726

TERAN, Gašper
    Asociacije in odnos učencev osnovne šole do predmeta kemija = Elementary studentsʼ associations and attitudes towards chemistry : [diplomsko delo] / Gašper Teran. - Ljubljana : [G. Teran], 2020. - VIII, 31 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6372/. - Mentor Iztok Devetak, somentor Miha Slapničar. - Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

54(043.2)

COBISS.SI-ID 27323139

727

TRONTELJ, Primož
    Kvantitativna analiza cinka v prehranskih dopolnilih, kremah in šamponih : magistrsko delo / Primož Trontelj. - Ljubljana : [P. Trontelj], 2020. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6182. - Mentorica Barbara Modec. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

546.47(043.2)

COBISS.SI-ID 1281210555 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

728

PETERLIN, Stane
    Radensko polje / Stane Peterlin ; [fotografije vse Stane Peterlin, razen posebej navedenih ; kartne predstavitve Uroš Perme]. - Grosuplje : Občina, 2008 (Grosuplje : Partner graf). - 134 str. : ilustr. ; 19 cm

Zvd. na notr. str. ov. - Spremna beseda Janeza Lesjaka na prednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zvihku ov. - Bibliografija: str. 123-124. - Kazalo

ISBN 978-961-90468-3-8

551.44(497.4Radensko polje)(036)

COBISS.SI-ID 237914368

729

SCHLESINGER, William H., 1950-
    Biogeochemistry : an analysis of global change / William H. Schlesinger (Duke University, Durham, NC, United States, Cary Institute of Ecosystem Studies, Millbrook, NY, United States), Emily S. Bernhardt (Department of Biology, Duke University, Durham, NC, United States). - 4th ed. - London : Academic Press, cop. 2020. - XI, 749 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-12-814608-8

55

COBISS.SI-ID 3722112357/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

730

BAJD, Barbara
    Glive niso samo gobe / Barbara Bajd ; [fotografije arhiv Shutterstock ... [et al.] ; ilustracije Ela Hartman, Mojca Sekulič Fo]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020 (natisnjeno v EU). - 34 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 34

ISBN 978-961-6882-70-5 : 18,90 EUR

582.28

COBISS.SI-ID 25307395

731

BAJD, Barbara
    Moje prve morske ribe : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Borut Mavrič in Foto arhiv Shutterstock]. - 2. natis. - Ljubljana : Hart, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 53 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Ilustr. na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 53

ISBN 978-961-6882-68-2 : 18,90 EUR

597.2/.5.081.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 16713475

732

BAJD, Barbara
    Moji prvi iglavci : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [ilustracije Ela Hartman ; fotografije arhiv Shutterstock, Wikimedia Commons]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [34]

ISBN 978-961-6882-60-6 : 19,90 EUR

582.47.081.12(02.053.2)

COBISS.SI-ID 303604480

733

    BIOCHEMISTRY : PreTest self-assessment and review / edited by Francis J. Chlapowski. - 7th ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, 1993. - IX, 211 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-07-052001-1

57

COBISS.SI-ID 3025959

734

CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
    Biologija 3 : zgradba in delovanje ekosistemov : učbenik za gimnazije in srednje strokovne šole / [Neil A.] Campbell, [Jane B.] Reece ; [sodelavci in svetovalci] Urry ... [et al.] ; [prevajalka in avtorica priredbe Metka Kralj ; prevod slikovnega dela Pavel Bone ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock]. - 2. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 121 str. : ilustr., zvd., portreti ; 26 cm

Prevod in priredba dela: Biology, 9th ed. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0657-6 : 19,50 EUR

574(075.3)

COBISS.SI-ID 279896320

735

ČARNI, Andraž
    Pregled gozdnih združb Slovenije [Elektronski vir] : učbenik za izbirni predmet za 2. in 3. letnik na dodiplomskem študiju Ekologija z naravovarstvom na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru / avtor Andraž Čarni. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/430. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Overview of forest communities in Slovenia. - El. publikacija v formatu PDF obsega III, 174 str. + priloge. - Opis vira z dne 2. 9. 2019. - Bibliografija: str. 161-173. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-290-9
doi: 10.18690/978-961-286-290-9

581:630(075.8)

COBISS.SI-ID 97119489

736

DOLINAR, Marko, 1961-
    Molekulsko kloniranje [Elektronski vir] : navodila za vaje / Marko Dolinar. - 1. spletna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/7-Zalo%C5%BEba/Skripta_MK_201617.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 7. 2017. - El. publikacija v PDF formatu obsega 65 str.

ISBN 978-961-6756-65-5 (pdf)

602.7(075.8)(076)(0.034.2)
577.21(075.8)(076)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 283844352

737

DOLINAR, Marko, 1961-
    Tehnologija DNA [Elektronski vir] : navodila za vaje / Marko Dolinar in Marina Klemenčič. - 1. spletna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/7-Zalo%C5%BEba/tDNA_skripta_201617.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 7. 2017. - El. publikacija v PDF formatu obsega 18 str.

ISBN 978-961-6756-66-2 (pdf)

577.21(075.8)(076)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 283844864

738

GARBER, Steven D.
    Biology : a self-teaching guide / Steven D. Garber. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1989. - IX, 374 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 0-471-62581-7
ISBN 978-0-4716-2581-0

57(035)

COBISS.SI-ID 32271619

739

GERŽINA, Andreja
    Biologija 9. Samostojni delovni zvezek / Andreja Geržina, Nina Pucko ; [ilustracije Jernej Kovač Myint, Shutterstock ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2020. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za biologijo v 9. razredu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0918-8

57(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 303753984

740

GERŽINA, Andreja
    Biologija 9. Učbenik za 9. razred osnovne šole / Andreja Geržina, Suzana Vidmar ; [ilustracije Matej Kocjan, Shutterstock, arhiv DZS ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS, drugi viri]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020. - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

1.600 izv.

ISBN 978-961-02-0990-4

57(075.2)

COBISS.SI-ID 304900864

741

GOGALA, Andrej, 1962-
    Čebele Slovenije [Elektronski vir] / Andrej Gogala ; [fotografije Andrej Gogala, Ivan Esenko]. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610500575 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si. - O avtorju. - Bibliografija pri večini poglavij

ISBN 978-961-05-0057-5 (epub) : 13,00 EUR

595.799(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 293612800

742

KMECL, Marko
    Skozi gozd in jamo Pekel / [sestavila Marko Kmecl in Rajko Pavlovec ; ilustracije Marjanca Jemec-Božič ; karikature Božo Kos ; fotografije Janez Ahačič ... et al.]. - Celje : Samoupravna interesna skupnost za gozdarstvo Celjskega gozdnogospodarskega območja : Gozdno gospodarstvo : Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva, 1984 (Ljubljana : Delo). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtorja navedena v kolofonu

581.55(497.4 Pekel)(036)

COBISS.SI-ID 39110656

743

KORDIŠ, Tatjana
    Biologija 7. Naše telo / Tatjana Kordiš ; [ilustracije Matej Longyka in Samo Jenčič ; strokovno so ga pregledali Anton Gradišek ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : DZS, 1995 (Ljubljana : Delo). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

10.000 izv. - Seznam literature: str. 90. - Kazalo

ISBN 86-341-1594-1

57:611/612(075.2)

COBISS.SI-ID 52354816

744

MARENČE, Miha, 1949-
    Podobe živali naših gora / Miha Marenče ; fotografije Jure Kočan. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv.

ISBN 978-961-7031-31-7 : 19,90 EUR

591.9(23)(02.053.6)

COBISS.SI-ID 301418496

745

NOVÁKOVÁ, Markéta
    Vse o jajcu / [avtorice Markéta Nováková, Eva Bártová in Blanka Sedláková ; ilustrator Matej Ilčík ; prevedla Tina Žolnir]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (natisnjeno v tujini). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 zganj. plakat

Prevod dela: All about the egg. - Avtorice navedene v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7034-55-4 : 27,90 EUR

591.16(02.053.2)

COBISS.SI-ID 298277888

746

POLENEC, Anton
    Izvor človeka : vodnik po razstavi / Anton Polenec. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 1973. - 36 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Prirodoslovni muzej Slovenije. Vodnik ; [1])

572.1/.4

COBISS.SI-ID 8789505

747

RADEVA, Sabina
    O nastanku vrst / priredila in ilustrirala Sabina Radeva ; Charles Darwin ; [prevod Ana Ambrož Strle]. - Izola : Grlica, 2020. - [59] str. : ilustr. ; 29 cm

Izv. stv. nasl.: Charles Darwin's On the origin of species. - 700 izv. - O avtorici: str. 59. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-244-324-5 : 19,95 EUR

575.8(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301152256

748

    RASTLINE in nevretenčarji / [uredila Breda Konte ; prevedla in strokovno priredila Meta Povž in Janez Gregori]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1985. - 120 str. : barvne ilustr. ; 30 cm. - (Velika ilustrirana enciklopedija ; [10])

Prevod dela: The natural world. - Svet knjige

58:592(031)

COBISS.SI-ID 19963393

749

SLATNER, Jure
    Mesojede rastline : lepotice in zveri / Jure Slatner. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Petra Skoberneta na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 167-171

ISBN 978-961-7031-37-9 : 21,00 EUR

581.137.2

COBISS.SI-ID 302580736

750

STARČIČ Erjavec, Marjanca
    Dotik življenja 9. Samostojni delovni zvezek za biologijo v 9. razredu osnovne šole / [Marjanca Starčič Erjavec, Tanja Pangerc Žnidaršič ; ilustratorji Jure Laimiš ... [et al.] ; fotografije Shutterstock, iStockphoto, Science Photo Library]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. podrejenega dela na hrbtu: Samostojni delovni zvezek. - Avtorici navedeni na ov. in v kolofonu. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-292-017-3 : 14,50 EUR

57(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 304924672

751

TRČEK, Janja
    Mikrobna biotehnologija [Elektronski vir] : skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija / avtorica Janja Trček. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/318. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 48 str. - Opis vira z dne 10. 4. 2018. - Bibliografija: str. 38. - Povzetek

ISBN 978-961-286-143-8 (pdf)

579:60(075.8)(076)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 94145025

752

TRONTELJ, Peter
    Biologija 3 : evolucija in znanstveno raziskovanje : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah / Peter Trontelj ; [ilustrator Robert Fister ; sheme in prikazi Iztok Tomažič, Peter Trontelj ; slikovno gradivo Cene Fišer ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 197 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5356-6 : 18,90 EUR

575.8(075.3)

COBISS.SI-ID 22351107

753

    VSE skrivnosti o virusih / besedilo Ellas Educan Collective ; ilustracije Mariona Tolosa Sisteré ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020 (natisnjeno v EU). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: La vida secreta dels virus. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih str.

ISBN 978-961-6882-69-9 : 21,90 EUR

578(02.053.2)

COBISS.SI-ID 21642499

754

ZOMMER, Yuval
    Moja velika knjiga o žuželkah / besedilo in ilustracije Yuval Zommer ; [prevod Tanja Rojc]. - [Izola] : Grlica, 2020. - 63 str. : ilustr. ; 35 cm

Izv. stv. nasl.: The big book of bugs. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-244-325-2 : 24,95 EUR

595.71/.79(02.053.2)

COBISS.SI-ID 30116249657/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

755

ČRNAC, Gaja
    Stališča osnovnošolcev do kač ter njihova pripravljenost za varovanje kač : magistrsko delo / Gaja Črnac. - Ljubljana : [G. Črnac], 2020. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6396/. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 42-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

598.162:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28134659

756

HRIBAR Skubic, Maruša
    Golosemenke pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli = Gymnosperms in biology and science instruction in elementary school : magistrsko delo / Maruša Hribar Skubic. - Ljubljana : [M. Hribar Skubic], 2020. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6283/. - Mentorica Martina Bačič. - Bibliografija: str. 135-137. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje biologije in kemije

58:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 21122563

757

JANEŽIČ, Jožica
    Optične lastnosti šotnega mahu : diplomsko delo / Jožica Janežič. - Ljubljana : [J. Janežič], 2020. - 21 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6391. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: f. 20-21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije

582.32(043.2)

COBISS.SI-ID 28116227

758

KALC, Nina
    Uporaba pojmovnih zemljevidov za poučevanje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole = Concept maps at science lessons in the sixth grade of elementary school : magistrsko delo / Nina Kalc. - Ilirska Bistrica : [N. Kalc], 2020. - VI, 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6380/. - Besedilo v slov. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo

373.3:57(043.2)

COBISS.SI-ID 28013059

759

KRIŽANIČ, Anja
    Izzivi pri poučevanju evolucije človeka v 9. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Anja Križanič. - Ljubljana : [A. Križanič], 2020. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6415/. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva

57:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28397571

760

LAMPE, Miha
    Vpliv obdelave s hladno kisikovo plazmo na glivno združbo semen navadne ajde : magistrsko delo / Miha Lampe. - Ljubljana : [M. Lampe], 2020. - V, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6460. - Mentorica Katarina Vogel Mikuš. - Bibliografija: str. 42-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na predmetni stopnji

582.665.3(043.2)

COBISS.SI-ID 31331075

761

MALKOČ, Hrvoje
    Optične lastnosti skorje navadne leske : magistrsko delo / Hrvoje Malkoč. - Ljubljana : [H. Malkoč], 2020. - VIII, 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6481. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: str. 45-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije

57:582.622.4(043.2)

COBISS.SI-ID 32336387

762

MEDVED, Alenka, 1991-
    Odnos dijakov do odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst : magistrsko delo / Alenka Medved. - Ljubljana : [A. Medved], 2020. - 108 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6527. - Mentor Primož Zidar, somentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

581.524.2-057.87(043.2)

COBISS.SI-ID 39020547

763

PIBERČNIK, Mateja
    Lastnosti listov tujerodnih vzpenjavk oljne bučke in navadne vinike in njun vpliv na domorodne vrbe : magistrsko delo / Mateja Piberčnik. - Ljubljana : [M. Piberčnik], 2020. - 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6515. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: f. 45-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Biologija-gospodinjstvo

58(043.2)

COBISS.SI-ID 35470851

764

RAZINGER, Lucija
    Znanje osnovnošolcev o kačjih pastirjih = Elementary students' knowledge about dragonflies : magistrsko delo / Lucija Razinger. - Ljubljana : [L. Razinger], 2020. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6278. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 48-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje biologije in kemije

595.733:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 21043715

765

ROŽANEC, Zala
    Znanje dijakov 3. letnika gimnazije v Sloveniji o evoluciji človeka = Knowledge of human evolution of third year gimnazija students in Slovenia : magistrsko delo / Zala Rožanec. - Ljubljana : [Z. Rožanec], 2020. - VIII, 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6324. - Besedilo v slov. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje: Biologija-gospodinjstvo

57:373.5(043.2)(043.2)

COBISS.SI-ID 23252227

766

SAKOVIČ, Tamara
    Optične lastnosti listov rušnate masnice (Deschampsia caespitosa) z različnih rastišč = Optical properties of leaves of Deschampsia caespitosa from different locations : magistrsko delo / Tamara Sakovič. - Ljubljana : [T. Sakovič], 2019. - VIII, 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6169/. - Besedilo v slov. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: str. 44-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje - Predmetno poučevanje, Biologija in kemija

57(043.2)

COBISS.SI-ID 12797769

767

SELIČ, Sendi
    Izvedba in evalvacija eksperimenta za ponazoritev fotosinteze pri izbirnem predmetu Organizmi v naravi in umetnem okolju : magistrsko delo / Sendi Selič. - Ljubljana : [S. Selič], 2020. - IV, 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6456. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje: Biologija-gospodinjstvo

581.132:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 31275011

768

TAVČAR, Mojca, 1994-
    Šolski vrt pri poučevanju bioloških vsebin = School garden for teaching biology contents : magistrsko delo / Mojca Tavčar. - Ljubljana : [M. Tavčar], 2020. - VIII, 77 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6258/. - Mentor Gregor Torkar, somentorica Simona Strgulc Krajšek. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in kemija

373.3:57(043.2)

COBISS.SI-ID 20073987

769

TOMŠIČ, Maja, 1996-
    Vpliv pouka v osnovni šoli na znanje ljubljanskih mladostnikov o evoluciji človeka in predlogi za izboljšave : magistrsko delo / Maja Tomšič. - Ljubljana : [M. Tomšič], 2020. - VI, 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6327. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 106-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predmetno poučevanje, Biologija in gospodinjstvo

57(043.2)

COBISS.SI-ID 23264771

770

ZAMIDA, Tjaša
    Stališča učencev tretjega triletja osnovne šole o bioloških vsebinah : magistrsko delo / Tjaša Zamida. - Ljubljana : [T. Zamida], 2020. - 47 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6499. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 38-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

57:373.3(043.2)(043.2)

COBISS.SI-ID 3336269161 Medicina.

771

ALGARRA, Alejandro
    Moje čudovito človeško telo : [44 odgovorov za boljše razumevanje našega telesa] / [besedilo] Alejandro Algarra ; [ilustracije] Marta Fàbrega ; [prevedel iz angleškega jezika Martin Uranič]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020 (natisnjeno v EU). - 95 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Meravelles del cos humà. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-261-517-8 : 19,99 EUR

611/612(02.053.2)

COBISS.SI-ID 301549568

772

BABIĆ, Violeta
    Stilski vodnik za vsako punco / Violeta Babić ; [ilustracije Ana Grigorjev ; prevod Petra Arula in Dalibor Arula]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 163 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Knjiga za svaku devojčicu. - 2.000 izv. - O avtorici: str. [164]

ISBN 978-961-271-070-5 : 15,90 EUR

613.95

COBISS.SI-ID 264976128

773

BILLINGS, Evelyn
    Načrtovanje družine z ovulacijsko metodo / Evelyn Billings, Ann Westmore ; [iz angleščine prevedli Alenka Berkopec-Valena, Metka Klevišar]. - Celje : Mohorjeva družba, 1988 (Ljubljana : Delo). - 252, [3] str. : ilustr., graf. prikazi ; 20 cm. - (Zbirka Družinska knjižnica / Mohorjeva družba ; 17)

Prevod dela: The billings method : controlling fertility without drugs or devices. - V cipu izv. stv. nasl.: Controlling fertility without drugs or Devices. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 229-236. - Slovarček: str. 237-244. - Kazalo

613.888

COBISS.SI-ID 3860480

774

BROCHMANN, Nina, 1987-
    Zala tamala : priročnik o negi in uporabi ženskih spolnih organov / Nina Brochmann, Ellen Støkken Dahl ; [iz angleščine prevedla Polona Mertelj ; ilustrirala Hanne Sigbjørnsen, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 336 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The wonder down under; izv. stv. nasl.: Gleden med skjeden. - 2.500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 312-330. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5474-7 : 24,99 EUR

613.88:612.62(035)

COBISS.SI-ID 302971904

775

CHUSITA Fashion Fever
    To ni knjiga o seksu / Chusita Fashion Fever ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2018 (tiskano v Sloveniji). - 159 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Esto no es un libro de sexo. - Broš. izd. meri 24 cm. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6886-53-6 (integralna vezava) : 27 EUR
ISBN 978-961-6886-55-0 (broš.) : 25 EUR

613.88(02.053.2)

COBISS.SI-ID 293458688

776

CLAYBOURNE, Anna, 1969-
    Človeško telo / Anna Claybourne ; [ilustrirala Mark Ruffle in Galia Bernstein ; prevedla Lina Virnik Kovač in Mihael Kovač]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Human body. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - "S prekrivnimi folijami, vrtljivimi kolesi in zgibankami" --> ov. - Kazalo

ISBN 978-961-7031-20-1 : 18,50 EUR

611/612(02.053.2)

COBISS.SI-ID 296103424

777

    ČLOVEŠKO telo. Samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu / Marko Kreft ... [et al.] ; [ilustratorji Marija Prelog ... [et al.] ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 177 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 plakat

Nasl. podrejenega dela na hrbtu: Samostojni delovni zvezek. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-271-918-0 : 14,50 EUR

611/612(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 304925440

778

DALEY, Dennis C., 1950-
    A family guide to coping with substance use disorders / Dennis C. Daley, Antoine Douaihy. - New York : Oxford University Press, 2019. - VIII, 144 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 131-136. - Kazalo

ISBN 978-0-19-092663-2

613.8-055.5/.7

COBISS.SI-ID 5284965

779

DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana
    Stres in anksioznost [Elektronski vir] : [priročnik za vse tiste, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje] / Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2018

Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1534

ISBN 978-961-05-0123-7 (pdf)

613.86(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 296706048

780

EISNER, Petr
    Spolnost ni tabu : za starše oseb z motnjami v duševnem razvoju o odnosih, spolnosti in podpori pri odraščanju / [avtor besedila Petr Eisner ; soavtorji Sašo Kronegger, Nataša Zupan Cvetežar, Mateja Turk ; ilustracija Helena Neubertová, www.prooko.cz]. - Ljubljana : Zveza Sožitje, 2019 ([Ljubljana] : Kalipso). - 43 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6828-19-2

613.88-056.36

COBISS.SI-ID 302964224

781

GIDDENS, Anthony
    Preobrazba intimnosti : spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah / Anthony Giddens ; [prevod Polona Mesec ; spremna beseda Alenka Švab]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Založba /*cf., 2019 ([Maribor] : Darima). - 231 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: The transformation of intimacy. - 400 izv. - Nova intimna razmerja? Zasebnost in intimnost v pozni modernosti / Alenka Švab: str. 205-227. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-257-122-1 : 21 EUR

613.8

COBISS.SI-ID 302490368

782

    GLASBA in avtizem / urednici Katarina Habe, Barbara Sicherl Kafol. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Kazalo. - Bibliografija in povzetki v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-256-7

616.896-053.2(082)
615.851.8:78(082)

COBISS.SI-ID 304589568

783

GORENC Jazbec, Špela
    Z gibanjem do kakovostnega gibalnega razvoja / Špela Gorenc Jazbec ; [fotografije Boštjan Gunčar, www.freepik.com]. - 1. izd. - Kranj : Fiziofit, 2020 (Maribor : Evrografis). - 135 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - O avtorici: str. 3

ISBN 978-961-07-0094-4 : 33,90 EUR

613.953(035)

COBISS.SI-ID 26415363

784

HARRINGTON, Mary E.
    The design of experiments in neuroscience / Mary E. Harrington. - 3rd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2020 (Printed in Singapore). - XIV, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 169-176. - Kazalo

ISBN 978-1-108-71692-5 (broš.)
ISBN 978-1-108-49262-1 (trda vezava)

612.82

COBISS.SI-ID 42309635

785

    HIPOTERAPEVTSKI tim in kompetence [Elektronski vir] / Goran Vukovič ... [et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (III, 190 str.))

Dostopno tudi na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/494. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Hippotherapy team and competencies. - Opis vira z dne 2. 10. 2020. - Bibliografija: str. 185-190. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-391-3
doi: 10.18690/978-961-286-391-3

615.825:798.2(0.034.2)

COBISS.SI-ID 30324739

786

HOČEVAR-Boltežar, Irena
    Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora : [učbenik] / Irena Hočevar Boltežar. - 2. prenovljena izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 170-177

ISBN 978-961-253-257-4

612.78(075.8):616.22-008.5

COBISS.SI-ID 13876483

787

HOPF-Seidel, Petra
    Bolan po vbodu klopa : kako prepoznati in učinkovito zdraviti boreliozo / Petra Hopf-Seidel ; [prevod Lilijana Štepic]. - 1. izd., 1. natis. - Višnja Gora : Korekt plus, 2020 (Maribor : Dravski tisk). - 322 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Krank nach Zeckenstich. - 500 izv. - O avtorici: str. 2. - Bibliografija: str. 304-307. - Kazalo

ISBN 978-961-94497-4-5 : 16,60 EUR

616.98:579.834.1

COBISS.SI-ID 304777216

788

LUSTIG, Robert H.
    Oprani možgani / Robert H. Lustig ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 383 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The hacking of the American mind. - 1.200 izv. - Bibliografija v opombah: str. 333-383

ISBN 978-961-01-5496-9 : 34,99 EUR

612.821

COBISS.SI-ID 303100672

789

MACGREGOR, Eloise
    Z znanjem nad viruse! : otroški vodnik do dobrega zdravja / Eloise Macgregor ; [ilustracije Alix Wood ; prevedla Esther Daniela Košir]. - 1. natis. - Ljubljana : Hiša knjig, 2020. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Be a virus warrior!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94971-8-0 : 9,99 EUR

616.9(02.053.2)

COBISS.SI-ID 304701440

790

NAKAZAWA, Donna Jackson
    Angel in morilec : drobcena možganska celica, ki je spremenila tok medicine / Donna Jackson Nakazawa ; [prevedel Jernej Zoran]. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 333 str. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: The angel and the assassin. - O avtorici: str. 333 in na zadnjem zavihku ov. - 1.000 izv. - Bibliografija v opombah: str. 301-331 na dnu str.

ISBN 978-961-7090-69-7 : 25,70 EUR

616.8:612.82.017

COBISS.SI-ID 29678595

791

OWENS, Tuppy, 1944-
    Pomoč pri seksualnem življenju ljudi s hendikepom : z jasnimi usmeritvami za zdravstvene in socialne delavce / Tuppy Owens, Claire de Than ; [prevedla Maja Lupša ; spremne misli Gordan Arbanas ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : OPRO, zavod za aplikativne študije, 2020 (Ljubljana : Demat). - 268 str. ; 21 cm. - (Zbirka Opuščeni program)

Prevod dela: Supporting disabled people with their sexual lives. - 400 izv. - Predgovor / Goran Arbanas: str. 11-14. - Spolno prebujanje onkraj vsakdanjega udobja in konformizma / Dušan Rutar: str. 251-254. - Moč države se kaže po odnosu do posebej ranljivih skupin / Vlasta Nussdorfer: str. 255-258. - Spremna beseda Davida B. Voduška na zavihkih ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetek

ISBN 978-961-94813-4-9 : 24 EUR

613.88-056.26

COBISS.SI-ID 17232899

792

PEČAR, Slavko
    Šumi življenja ali Radikali in druge reaktivne snovi v telesu / Slavko Pečar in Janez Mravljak ; [slike in razpredelnice Slavko Pečar, Janez Mravljak, Wikimedia Commons]. - Ljubljana : Slovensko farmacevtsko društvo, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 319 str. : ilustr. ; 29 cm

Na dnu nasl. str.: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. - 500 izv. - O avtorjih: str. 305. - Bibliografija: str. 289-304. - Kazalo

ISBN 978-961-92900-6-4 : 45,00 EUR

612.015

COBISS.SI-ID 279040256

793

PITT, Brice
    Srečna nosečnost in materinstvo / Brice Pitt ; [prevedla Irena Kovačič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1988. - 126 str. ; 21 cm. - (Družinska psihološka knjižnica)

Prevod dela: Enjoying Motherhood

ISBN 86-11-01396-4

618.2

COBISS.SI-ID 23182593

794

POSVETOVANJE Medicina, pravo in družba (28 ; 2019 ; Maribor)
    Globalizacija medicine v 21. stoletju [Elektronski vir] / 28. posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28.-30. marec 2019, Maribor ; urednice Suzana Kraljić, Jelka Reberšek Gorišek, Vesna Rijavec. - 1. izd. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. - Nasl. v kolofonu: The globalization of medicine in the 21st century

ISBN 978-961-286-246-6
doi: 10.18690/978-961-286-246-6

61:34(082)

COBISS.SI-ID 96320513

795

    RAZLIČNI vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije : v starosti od 3 mesecev do 74 let / [avtorji Matej Gregorič ... [et al.] ; uvodna beseda Ada Hočevar Grom]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. - 126 str. : Graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/razlicni_vidiki_prehranjevanja_prebivalcev_slovenije.pdf. - 750 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-961-6945-01-1

613.2(497.4)

COBISS.SI-ID 303249152

796

SAUNDERS, Cicely, 1918-2005
    Čujte z menoj : navdihi za delo in bivanje v paliativni oskrbi / Cicely Saunders ; prevedel Niki Neubauer ; [knjigi na pot Irena Švab Kavčič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 96 str. ; 21 cm

Prevod dela: Watch with me. - 500 izv. - Knjigi na pot / Irena Švab Kavčič: str. 7-10. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-278-481-2 : 16,50 EUR

616-036.8-083

COBISS.SI-ID 303713024

797

STRIANO, Philip
    Anatomija vadbe za zdrav hrbet : vadbeni program kiropraktika proti bolečinam v hrbtu / Philip Striano ; [prevedla Maja Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Healthy back anatomy. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-5473-0 : 24,99 EUR

615.825:616.711-009.7(035)

COBISS.SI-ID 299628288

798

ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (12 ; 2020 ; Izola)
    Raziskovanje za zdravje, zdravje za znanje [Elektronski vir] : 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved : zbornik prispevkov z recenzijo / [uredili Ana Petelin in Helena Skočir]. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (478 str.)) : ilustr.

Nasl. z nasl. zaslona. - Navedba sestanka v kolofonu: 12. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Izola, 28. avgust 2020. - Prispevki v slov., en v angl. - Opis vira z dne 7. 9. 2020. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-293-010-3 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-293-011-0 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-010-3

616-083(047.31)(0.034.2)
613.2(047.31)(0.034.2)
001.891:61(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 23238403

799

ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo (11 ; 2019 ; Maribor)
    Raziskovanje študentov zdravstvenih ved prispeva k zdravju in razvoju sodobne družbe [Elektronski vir] : zbornik predavanj / 11. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo, Maribor, 24. 5. 2019 ; urednici Klavdija Čuček Trifkovič, Ines Mlakar. - 1. izd. - El. zbornik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za zdravstvene vede, 2019. - 520 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/414. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 520 str. - Opis vira z dne 4. 6. 2019. - Bibliografija pri večini prispevkov, izvleček v jeziku prispevka in angl.

ISBN 978-961-286-271-8 (pdf, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-271-8

616-083(047.31)(0.034.2)
001.891:61(082)

COBISS.SI-ID 96697345

800

    Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018 / [avtorji Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; uredniki Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; uvodne besede Mojca Gobec]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019 (Kranj : Žnidarič). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/hbsc_2015_e_verzija30_06_2015.pdf. - 900 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-7002-87-4

613.955(497.4)(082)

COBISS.SI-ID 302244096

801

    ZDRAVJE delovno aktivne populacije [Elektronski vir] = Health of the working-age population : proceedings / edited by Ana Petelin. - E-knjiga. - Koper : University of Primorska Press, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (168 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.healthconference.fvz.upr.si/e_files/content/ZBORNIK%20prispevkov.pdf. - Sorodni elektronski vir: https://www.healthconference.fvz.upr.si/o-konferenci.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 17. 9. 2020. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-293-015-8 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-293-016-5 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-015-8

613-057.11(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 27363843

802

    ZDRAVJE delovno aktivne populacije. Zbornik povzetkov z recenzijo [Elektronski vir] : 4. znanstvena in strokovna konferenca z mednarodno udeležbo, [18. september 2020] = Health of the working-age population. Book of abstracts : [4th scientific and professional international conference, 18th September 2020] / edited by Ana Petelin. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem = University of Primorska Press, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (211 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.healthconference.fvz.upr.si/e_files/content/ZBORNIK%20povzetkov%20z%20recenzijo.pdf. - Prispevki v slov. in angl.

ISBN 978-961-293-017-2 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-293-018-9 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-293-017-2

613-057.11(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 2741811561(043.2) Medicina.

803

CIGLER Obrul, Petra
    Vpliv bimodalnega poslušanja na razumevanje govora v hrupu = Influence of bimodal hearing on speech comprehension in noise : magistrsko delo / Petra Cigler. - Ljubljana : [P. Cigler], 2020. - XII, 113, [7] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6230/. - Besedilo v slov. - Mentorica Saba Battelino. - Bibliografija: str. 101-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

616.28-008.14(043.2)

COBISS.SI-ID 17097219

804

DEMŠAR, Nina, 1994-
    Primerjava rezultatov analize funkcijske magnetne resonance z različnimi programskimi orodji : magistrsko delo / Nina Demšar. - Ljubljana : [N. Demšar], 2020. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6390. - Mentor Grega Repovš, somentor Andrej Vovk. - Bibliografija: str. 42-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem

612.82:537.635(043.2)

COBISS.SI-ID 28100355

805

HVASTIJA, Alja
    Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri (bodočih) specialnih in rehabilitacijskih pedagogih : magistrsko delo / Alja Hvastija. - Ljubljana : [A. Hvastija], 2020. - VII, 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6243. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulič, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 93-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, posebne razvojne in učne težave

612.82(043.2)

COBISS.SI-ID 19219715

806

KOMEL, Tinkara
    Vloga logopeda pri ozaveščenosti medicinskih sester o motnjah požiranja = Role of the speech and language therapist in raising nurses' awareness of swallowing disorders : magistrsko delo / Tinkara Komel. - Ljubljana : [T. Komel], 2020. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6542. - Besedilo v slov. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 69-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

616.32-008.1-056.264(043.2)

COBISS.SI-ID 41817859

807

MOŠKERC, Anja
    Otrokovo pripovedovanje zgodbe z nevronskim odzivom : magistrsko delo / Anja Moškerc. - Ljubljana : [A. Moškerc], 2020. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6424/. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 64-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

612.822:808.543-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 28854787

808

PRELOG, Tjaša
    Oblike podpore osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi vedenjskimi težavami = Forms of assistance to people with intellectual disabilities with associated behavioural problems : magistrsko delo / Tjaša Prelog. - Ljubljana : [T. Prelog], 2020. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6517/. - Besedilo v slov. - Mentorica Darja Zorc-Maver, somentorica Mojca Vrhovski Mohorič. - Bibliografija: str. 70-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

616.89(043.2)

COBISS.SI-ID 35511811

809

RAVNIK, Klara
    Naklonjenost staršev odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju do zaposlovanja v običajnem delovnem okolju = Attitudes of parents of adults with moderate intellectual disabilities towards employment in the traditional labor market : magistrsko delo / Klara Ravnik. - Ljubljana : [K. Ravnik], 2020. - VII, 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6559/. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 91-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

616.899:005.953(043.2)

COBISS.SI-ID 44696579

810

SIMNJANOVSKI, Maja
    Primerjava posrednih in neposrednih metod funkcionalne ocene vedenja pri odraslih osebah z motnjami v duševnem razvoju = Comparison between indirect and direct methods of functional behaviour assessment in adults with intellectual disability : magistrsko delo / Maja Simnjanovski. - Ljubljana : [M. Simnjanovski], 2020. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6406/. - Besedilo v slov. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 67-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

616.899:316.62(043.2)

COBISS.SI-ID 28265987615.851 Pomoč z umetnostjo.

811

BERG, Insoo Kim
    K rešitvi usmerjena psihoterapija : kako pomagati zasvojenim z alkoholom / Insoo Kim Berg, Scott D. Miller ; prevedla Jasna Solarović ; [spremna študija Miran Možina in Adrijana Biba Rebolj]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco : SFU, 2020 ([Ljubljana] : Primitus). - 439 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Working with the problem drinker : a solution-focused approach. - 400 izv. - Od k rešitvi usmerjenega modela kratkotrajne psihoterapije do namerne prakse za doseganje psihoterapevtske odličnosti / Miran Možina, Adrijana Biba Rebolj: str. 315-399. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 303-313, 399-439

ISBN 978-961-7050-78-3 (UMco) : 26,90 EUR

615.851:613.81

COBISS.SI-ID 26758915

812

BOUWKAMP, Roel
    Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela / Roel Bouwkamp in Sonja Bouwkamp v sodelovanju s Claro Bartelds ; urednica slovenske izdaje Mija M. Klemenčič Rozman ; prevod Stana Anželj. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Pedagoška fakulteta : Inštitut za družinsko terapijo, 2020. - 386 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Dicht bij huis. - 400 izv. - Beseda urednice / Mija M. Klemenčič Rozman: str. 9-14. - Knjigi na pot / Ivana Kreft Hausmeister: str. 15-16. - O avtorjih: str. 373-374. - Bibliografija: str. 353-372. - Kazalo

ISBN 978-961-237-650-5 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)

615.851:316.622(035)

COBISS.SI-ID 303939072

813

KOENIG, Karen R., 1947-
    The rules of "normal" eating : a commonsense approach for dieters, overeaters, undereaters, emotional eaters, and everyone in between! / Karen R. Koenig. - 1st ed. - Carlsbad (CA) : Gurze Books, cop. 2005. - 235 str. ; 18 cm

ISBN 0-936077-21-2

615.851

COBISS.SI-ID 32267011

814

MALCHIODI, Cathy A.
    Trauma and expressive arts therapy : brain, body, and imagination in the healing process / Cathy A. Malchiodi. - New York : The Guilford Press, cop. 2020. - XVIII, 406 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 379-394. - Kazalo. - Vsebina: Expressive arts therapy : going beyond the limits of language ; Frameworks for expressive arts therapy and trauma-informed practice ; A brain-body framework for expressive arts therapy ; The reparation is in the relationship ; Safety : the essential foundation ; Self-regulation : fundamentals of stabilization ; Working with the body's sense of trauma ; Trauma narratives : multiple layers of storied expression ; Resilience : enhancing and embodying mastery and competence ; Meaning making : imagining new narratives for brain and body

ISBN 978-1-4625-4311-3

615.851

COBISS.SI-ID 21756163

815

ROKVIĆ Pinterič, Ana
    Psihodrama in teorija vlog = Psychodrama and role theory : magistrsko delo / Ana Rokvić Pinterič. - Ljubljana : [A. Rokvić Pinterič], 2020. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6306/. - Mentorica Alenka Vidrih. - Bibliografija: str. 86-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

615.851(043.2)

COBISS.SI-ID 22488579

816

ROZMAN, Sanja
    Peklenska gugalnica [Elektronski vir] : kako lahko postanete odvisni od hrane, seksualnosti, dela, iger na srečo, nakupovanja ter zadolževanja, sanjarjenja, in televizije, duhovnosti, odnosov --- in kako se tega rešite / Sanja Rozman ; [pesmi bolečine in upanja je zapisala Alenka Mlakar]. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Sprememba v srcu, zavod za psihoterapijo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka ePUB)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789619509005 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Bibliografija

ISBN 978-961-95090-0-5 (epub) : 14,99 EUR

615.851(0.034.2)
159.973(0.034.2)

COBISS.SI-ID 26520067

817

    UMETNOSTNO ustvarjanje kot terapija / uredila Breda Kroflič ; [avtorji Vlasta Meden Klavora ... [et al.] ; prevod Polona Mesec]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 88 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-253-265-9

615.851:7(082)

COBISS.SI-ID 27575811

818

WEBER, Jill P., 1973-
    Kar mirno : preverjene tehnike za zaustavljanje tesnobe / Jill Weber ; [prevod Dora Debeljak]. - 1. natis. - Celje : Zavod Gaia planet, 2019. - 220 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Be calm. - 500 izv. - O avtorici: str. [224]. - Bibliografija: str. [222-223]

ISBN 978-961-7079-04-3

615.851:616.89-008.441(035)

COBISS.SI-ID 302798592

819

WEISS, Brian, 1944-
    Zdravilna moč regresije : resnična zgodba uglednega psihiatra, njegove mlade pacientke in terapije, ki je spremenila njuni življenji / Brian L. Weiss ; [prevedla Jana Lavtižar]. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Primus digitalni tisk). - 239 str. ; 22 cm. - (Zbirka NeZaVedno)

Prevod dela: Many lives, many masters. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 239 in na zadnjem zavihku ov. - Predgovor k slovenski izdaji / Asya Širovnik Moškon: str. 11-13

ISBN 978-961-7090-24-6 : 23,90 EUR

615.851(092)

COBISS.SI-ID 303670784616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

820

    AKTIVNOSTI v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom : aktivnosti in avtizem/AA / [avtorice Erna Žgur ... et al.] ; uredili Erna Žgur in Tjaša Filipčič. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-266-6

616.896-053.2(082)

COBISS.SI-ID 30615043

821

GUPTA, Swapnil
    Deprescribing in psychiatry / Swapnil Gupta; Rebecca Miller, John Cahill. - New York : Oxford University Press, 2019. - XIV, 247 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-065481-8 (broš.)
ISBN 978-0-19-065482-5 (Updf)
ISBN 978-0-19-065483-2 (ePub)

616.89

COBISS.SI-ID 5283941

822

KEJŽAR, Anamarija
    Vsak dan znova : knjiga o demenci / Anamarija Kejžar in Nika Jenko ; [soavtorice Simona Nahtigal ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2020. - 274 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 254-274

ISBN 978-961-261-556-7 : 34,99 EUR

616.892.3(035)

COBISS.SI-ID 25264899

823

    POVEJ mi, kako si [Elektronski vir] = Tell me, how are you? / urednica Andreja Primec ; [avtorji Helena Cenc ... et al. ; ilustracije Jure Oberlajt ; fotografije Tinkara Primec]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univeze, 2019 ([s. l.] : Studio 55)

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/452. - Nasl. v kolofonu: Tell me, how are you?. - Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v slov.

ISBN 978-961-286-323-4
doi: 10.18690/978-961-286-323-4

616.89(0.034.2)

COBISS.SI-ID 97680641

824

PULIAFICO, Anthony C.
    OKM delovni zvezek za otroke : veščine, ki otrokom olajšajo obvladovanje obsesivnih misli in kompulzivnih dejanj : (praktična pomoč za starše in terapevte) / Anthony C. Puliafico in Joanna A. Robin ; [prevedla Emanuela Malačič]. - Ljubljana : Chiara, 2020 ([Ljubljana] : Itagraf). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: The OCD workbook for kids. - Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 159

ISBN 978-961-7060-17-1 : 24 EUR

616.891.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 303677696

825

RATCLIFFE, Matthew
    Feelings of being : phenomenology, psychiatry and the sense of reality / Matthew Ratcliffe. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008. - IX, 309 str. ; 24 cm. - (International perspectives in philosophy and psychiatry)

Bibliografija: str. 293-304. - Kazalo. - Vsebina: Emotions and bodily feelings ; Existential feelings ; The phenomenology of touch ; Body and world ; Feeling and belief in the Capgras delusion ; Feelings of deadness and depersonalization ; Existential feeling in schizophrenia ; What William James really said ; Stance, feeling, and belief ; Pathologies of existential feeling

ISBN 978-0-19-920646-9

616.89

COBISS.SI-ID 33081603

826

    RE-visioning psychiatry : cultural phenomenology, critical neuroscience, and global mental health / edited by Laurence J. Kirmayer, Robert Lemelson, Constance A. Cummings. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XXX, 693 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-108-43153-8 (broš.)
ISBN 978-1-107-03220-0 (trda vezava)

616.89

COBISS.SI-ID 34935299

827

SCHMIDT, Ignac
    Anoreksija, neizrekljiva praznina : o telesu, spolu, strahu, krivdi in odraščanju, o razdvojenosti, izogibanju in razpadanju, o biti vse, potem pa nič / Ignac Schmidt. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - 294 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 289-294

ISBN 978-961-7103-14-4 : 24,90 EUR

616.89-008.441.42

COBISS.SI-ID 21223427616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

828

GRBEC, Helena
    Uporabniška perspektiva opuščanja psihiatričnih zdravil = User's perspective on coming off psychiatric drugs : magistrsko delo / Helena Grbec. - Ljubljana : [H. Grbec], 2020. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6464. - Besedilo v slov. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 93-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

616.89:616-085(043.2)

COBISS.SI-ID 31392771

829

TKALEC, Anja
    Pripovedovanje zgodbe petletnih otrok z avtistično motnjo : magistrsko delo = Story-telling ability of five-year-old children with autism spectrum disorder / Anja Tkalec. - Ljubljana : [A. Tkalec], 2020. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6241. - Besedilo v slov. - Mentorica Darija Skubic, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 53-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

616.896:808.543-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 1912985962 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

830

BERNIER, Samuel Norman
    Design for 3D printing : scanning, creating, editing, remixing, and making in three dimensions / Samuel N. Bernier, Bertier Luty, Tatiana Reinhard. - 1st eng. ed., 2nd rel. - San Francisco : Maker Media, 2015. - IX, 149 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Tehnology & Engineering. Inventions)

Ovojni naslov: Make: Design for 3D printing. - Kazalo

ISBN 978-1-4571-8736-0

62:004

COBISS.SI-ID 4155291

831

    DEBATES in design and technology education / edited by Gwyneth Owen-Jackson. - London ; New York : Routledge, 2013. - XVIII, 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Debates in subject teaching series)

Bibliografije na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68905-2 (broš.)
ISBN 978-0-415-68904-5 (trda vezava)

62:373.3

COBISS.SI-ID 32800259

832

    DEFINING technological literacy : towards an epistemological framework / edited by John R. Dakers. - 2nd ed. - New York, New York : Palgrave Macmillan, cop. 2014. - X, 223 str. ; 22 cm

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-137-37346-5

62

COBISS.SI-ID 37206531

833

DEUTSCH, Libby
    Vsakodnevna potovanja vsakdanjih reči : kako deluje naš svet - od telefonov do hrane in od pošte do kakca --- / besedilo Libby Deutsch ; ilustracije Valpuri Kerttula ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 47 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The everyday journeys of ordinary things. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-94978-0-7 : 22,90 EUR

62(02.053.2)

COBISS.SI-ID 304519680

834

DOLINAR, Marko, 1961-
    Molekularna biotehnologija [Elektronski vir] : navodila za vaje / Marko Dolinar in Vera Župunski. - 1. spletna izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. - Ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/7-Zalo%C5%BEba/Knjigarna/Molekularna_biotehnologija-2019-Dolinar-Zupunski.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28. 3. 2019. - El. publikacija v formatu PDF obsega 34 str. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6756-93-8 (pdf) : brezplačno

60(075.8)(076.5)

COBISS.SI-ID 298804992

835

FRÖHLICH, Hubert
    Satelitske tehnologije / Hubert Fröhlich. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

O avtorju na hrbtni str. ov. - 6.200 izv. - Bibliografija: str. 77

ISBN 978-961-251-301-6

629.783

COBISS.SI-ID 18630147

836

GERŠAK, Mirko
    Lesarska tehnologija. 3, Strojni deli in stroji v lesarstvu / Mirko Geršak. - Ljubljana : samozal. M. Geršak, 2020 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 305 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 302-305. - Kazalo

ISBN 978-961-290-749-5 : 39,70 EUR

674.05(075.3)

COBISS.SI-ID 303504128

837

HOČEVAR, Marko, 1972-, strojnik
    Diagnostika v okoljskem strojništvu [Elektronski vir] / Marko Hočevar, Matevž Dular ; [izdelava slik in diagramov Aleš Malneršič]. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016

Način dostopa (URL): http://lab.fs.uni-lj.si/kes/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu/diagnostika_v_okoljskem_strojnistvu.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 6. 10. 2016. - El. publikacija v pdf formatu obsega 150 f. - Bibliografija: f. 147-150

ISBN 978-961-6980-24-1 (pdf)

621:502(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 286737920

838

HOČEVAR, Marko, 1972-, strojnik
    Uvod v hidroenergetske sisteme [Elektronski vir] / Marko Hočevar, Matevž Dular ; [izdelava slik in diagramov Aleš Malneršič]. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2015

Način dostopa (URL): http://lab.fs.uni-lj.si/kes/hidroenergetski_sistemi/uvod_v_hidroenergetske_sisteme_elektr.pdf. - Opis z dne 5. 1. 2016. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 158 f. - Bibliografija: f. 154-155

ISBN 978-961-6980-08-1 (pdf)

621.224:620.9(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 282772224

839

JENKO, Marjan, 1961-
    Elektrotehnika [Elektronski vir] / Marjan Jenko. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014

Način dostopa (URL): http://www2.arnes.si/~mjenko9/E/Elektrotehnika.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 28.11.2014. - El. publikacija v PDF formatu ima V, 279 f. - Bibliografija: f. 262-263. - Kazalo

ISBN 978-961-6536-79-0 (pdf)

621.3(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 276129792

840

JHA, Sachidanand
    3D printing projects : 200 3D practice drawings for 3D printing on your 3D printer : [200 practice exercises, 3D models & drawings for beginner, intermediate and advance CAD users] / Sachidanand Jha. - [S. l.] : Cadin360, cop. 2019. - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi podnasl. naveden na ov.

ISBN 978-1-0726-1763-1

62:004

COBISS.SI-ID 35081731

841

KLEMENC, Jernej
    Dinamika vozil [Elektronski vir] / Jernej Klemenc. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019

Način dostopa (URL): http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-XI61PJIC. - Knjiga v PDF formatu obsega XXIV, 160 f. - Bibliografija: f. 157-160

ISBN 978-961-6980-60-9 (pdf) : brezplačno

629.3.015(075.8)(0.034.2)
625.03(075.8)(0.034.2)
629.3:531.3(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300788992

842

MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (29 ; 2020 ; Portorož)
    Zbornik devetindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2020 [Elektronski vir] = Proceedings of the Twenty-ninth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2020 / uredila/edited by Andrej Žemva, Andrej Trost. - E-zbornik. - Ljubljana : Slovenska sekcija IEEE = Slovenian Section IEEE, 2020. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), ISSN 2591-0442 ; 29)

Način dostopa (URL): https://erk.fe.uni-lj.si/2020/ERK20.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v slov. ali angl. - Opis vira z dne 22. 9. 2020. - E-zbornik v formatu PDF obsega 483 str. - Bibliografija in povzetek v angl. in/ali slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo

Vsebina na nasl. str.:
Vabljena predavanja / Invited Lectures ; Elektronika / Electronics ; Telekomunikacije / Telecommunications ; Multimedija / Multimedia ; Avtomatika in robotika / Automatic Control and Robotics ; Modeliranje in simulacija / Modelling and Simulation ; Močnostna elektrotehnika / Power Engineering ; Merilna tehnika / Measurement - ISEMEC 2020 ; Akustika in elektroakustika / Acoustics and Electroacoustics ; Računalništvo in informatika / Computer and Information Science ; Razpoznavanje vzorcev / Pattern Recognition ; Biomedicinska tehnika / Biomedical Engineering ; Didaktika / Didactics ; Študentski članki / Student Papers

621.3(082)
004(082)

COBISS.SI-ID 29272067

843

NEWTON, Douglas P.
    Teaching design and technology 3-11 / Douglas Newton. - London ; Thousand Oaks, Calif. : Paul Chapman, cop. 2005. - VIII, 184 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 79. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-0161-1

62

COBISS.SI-ID 37208323

844

PREBIL, Ivan
    Tehnična dokumentacija / Ivan Prebil, Samo Zupan ; [pomoč pri risanju slik Andrej Žerovnik ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Stri svetovanje, 2011 (Ljubljana : Pleško). - 440 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 440. - Kazala

ISBN 978-961-93169-1-7

621.81(035)

COBISS.SI-ID 259015680

845

    RAZLAGALNI slovar strojništva / [[uredniki] Tomaž Berlec ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2019 ([Ljubljana] : Camera). - 400 str. ; 25 cm

Podatek o avtorstvu naveden na str. 6. - 750 izv. - Besedilo v slov., delno v angl.

ISBN 978-961-6980-63-0 : 25,00 EUR

621(038)=163.6=111

COBISS.SI-ID 302219008

846

RODE, Primož
    Pozabljene ladje Sredozemlja : od začetkov civilizacij do konca starega veka / Primož Rode. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Koščak, 2016 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv.

ISBN 978-961-92631-8-1 : 26,20 EUR

629.5(262)"652"(091)

COBISS.SI-ID 286565632

847

    TEACHING design and technology creatively / edited by Clare Benson and Suzanne Lawson. - New York ; London : Routledge, 2017. - XV, 184 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Learning to teach in the primary school series)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-65459-4 (broš.)
ISBN 978-1-138-65457-0 (trda vezava)

62:37.091.3

COBISS.SI-ID 32816643

848

WILD, Johannes
    3D printing : 66 DIY-projects : 66 awesome projects to realize with a 3D printer for beginners & advanced / Johannes Wild. - [S. l. : s. n.], cop. 2019 (Printed in Great Britain : Amazon). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-1-0932-3451-0

62:004

COBISS.SI-ID 35089411

849

ZUPAN, Samo
    Vozila [Elektronski vir] / [[besedilo in] ilustracije] Samo Zupan, Miha Ambrož. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2017

Način dostopa (URL): http://urnregister.nuk.uni-lj.si?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-GLX2EKLR. - El. knjiga v PDF-formatu obsega 101 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 6. 2017. - Bibliografija: str. 101

ISBN 978-961-6980-32-6 (pdf) : brezplačno

629.3.015(075.8)(0.034.2)
625.3(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 29048806462(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

850

PERŠE, Tina
    Projektno učno delo s pomočjo 3D tiska v 8. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Tina Perše. - Ljubljana : [T. Perše], 2020. - XI, 71, XVI str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6260. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 67-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

62:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20211459

851

URBAS, Nejc, 1995-
    Snovalsko razmišljanje učencev od 6. do 8. razreda osnovne šole : magistrsko delo / Nejc Urbas. - Ljubljana : [N. Urbas], 2020. - X, 64, VI str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6502. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

62:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 3365197162(075.2) Tehnika.U<cv>beniki.

852

REN, Zoran
    Zbirka nalog iz strojnih elementov. Del 1, Zbirka nalog / Zoran Ren, Aleš Belšak. - (Popravljena izd.), 4. natis. - Maribor : Fakulteta za strojništvo, 2012 ([Maribor] : Tiskarna tehniških fakultet). - II, 179 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 179

ISBN 978-961-248-343-2 : 13 Eur

621.81(075.8)(076.1)

COBISS.SI-ID 7014963363 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

853

ELZER-Peters, Katie
    Naj zraste spet : vnovična uporaba ostankov zelenjave, semen in gomoljev : kuhinjsko vrtnarjenje brez odpadkov / Katie Elzer-Peters ; [prevedla Metka Kralj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 127 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: No-waste kitchen gardening. - 1.500 izv. - O avtorici: str. [128]. - Bibliografija: str. 124. - Kazalo

ISBN 978-961-01-5588-1 : 22,98 EUR

635:643.3(035)

COBISS.SI-ID 301556992

854

    GOZD je veliko več / [besedila Marko Kmecl ... [et al.] ; fotografije Špela Habič ... [et al.] ; knjigo uredil Franc Peo[!]]. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 1995 (Ljubljana : Hren grafika). - 145 str. : večinoma barvne fotogr. ; 24 cm

Avtorji besedil navedeni v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 961-6142-04-6

630(082):821.163.6

COBISS.SI-ID 54210048

855

GREGO, Marko
    Od planine do Planike : vodnik po razstavi v Mlekarni Planika Kobarid = Dalla malga alla Planika : guida alla mostra nel Caseificio Planika Kobarid / [avtorja kataloga Marko Grego, Miha Mlinar ; avtor dodatnega besedila Anka Lipušček Miklavič ; fotografije Marko Grego ... [et al.] ; prevod Poliglot]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2019 ([Žirovnica] : Medium). - 64 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 300 izv. - Predgovor / Anka Miklavčič Lipušček: str. 6-7. - Bibliografija: str. 20 in 61

ISBN 978-961-6635-44-8 : 9 EUR

636.083.314:39(497.473)(083.824)

COBISS.SI-ID 303250176

856

KANT, Tanya, pisateljica
    Kako iz jajca nastane kokoš / napisala Tanya Kant ; ilustracije Carolyn Franklin ; [prevedla Tanja Rojc]. - Ljubljana : Lipa, 2020. - 32 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Izjemno)

500 izv. - O avtorici v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-961-94967-2-5 : 16,95 EUR

636.52/.58(02.053.2)

COBISS.SI-ID 304327680

857

    KORAKI do zaupanja vredne (certificirane) ponudbe ekološke hrane v gastronomiji [Elektronski vir] / avtorji Martina Robačer ... [et al.] ; [ilustracije Petra Narobe]. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/303. - Soavtorji: Tjaša Vukmanič, Franci Bavec, Martina Bavec. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis dela z dne 22. 10. 2018

ISBN 978-961-286-124-7 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-124-7

631.147:338.48-6:641/642(0.034.2)

COBISS.SI-ID 94072833

858

    RAD bi čebelaril [Elektronski vir] : zbirka nasvetov za vse, ki se odločate za prvi panj / urednica Andreja Primec ; [avtorji Andreja Primec ... et al.]. - 1. izd. - El. priročnik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/359. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 9. 2018. - Priročnik v PDF formatu obsega 68 str. - Soavtorji Pika Cvikl, Ana Grilc, Matic Jan Gradišnik, Dominik Klinc, Jure Markovič, Aljaž Močnik, Alja Nedelko, Nelej Potočnik, Mihael Močnik. - Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-961-286-194-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-194-0

638.1(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 9515724964 Gospodinjstvo.

859

ČERNE, Barbara, 1975-
    Vodni kefir / Barbara Černe. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2020 ([Brežice] : Primus). - 109 str. ; 20 cm

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 109

ISBN 978-961-7115-01-7 : 9,90 EUR

641.87

COBISS.SI-ID 33718275

860

DAHLKE, Rüdiger
    Veganstvo za začetnike : v štirih tednih do trdnega in trajnega zdravja / Ruediger Dahlke ; v sodelovanju z Dorotheo Neumayr ; [prevedla Neža Božič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 127 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zdravo z naravo)

Prevod dela: Vegan für Einsteiger. - 3.000 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-00-2515-3 : 12,99 EUR

641.56-056.84(083.12)

COBISS.SI-ID 278286080

861

FEMC Knaflič, Saša
    Gospodinjstvo za vsak dan 6. [Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole] / Saša Femc Knaflič in Asja Štucin ; [ilustracije Matej de Cecco, Marina Gabor ; slikovno gradivo Shuterstock et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Podrejeni nasl. na hrbtu: Učbenik. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-292-015-9 : 16,70 EUR

64(075.2)

COBISS.SI-ID 17032963

862

FEMC Knaflič, Saša
    Moja prva kuharska knjiga : zbirka receptov z dejavnostmi in posnetki za pouk gospodinjstva v 6. razredu / Saša Femc Knaflič, Asja Štucin ; [ilustracije Marina Gabor ; fotografije Erazem Simon Paravinja, Shutterstock ; video Erazem Simon Paravinja]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-292-016-6 : 9,50 EUR

641.55(075.2)(076.5)

COBISS.SI-ID 21093891

863

GOSTEČNIK, Bernarda
    Kolači in torte / Bernarda Gostečnik ; [fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Praznične dobrote sestre Bernarde)

2.500 izv. - "Ta izdaja je izbor receptov iz knjige Potice in druge domače slaščice sestre Bernarde Gostečnik, ki je izšla pri Cankarjevi založbi 2015." --> kolofon. - "Naj bo vsak dan nekaj posebnega" --> ov.

ISBN 978-961-282-416-7 : 9,99 EUR

641.85(083.12)

COBISS.SI-ID 303114240

864

GOSTEČNIK, Bernarda
    Šarklji in potice / Bernarda Gostečnik ; [fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Praznične dobrote sestre Bernarde)

2.500 izv. - "Ta izdaja je izbor receptov iz knjige Potice in druge domače slaščice sestre Bernarde Gostečnik, ki je izšla pri Cankarjevi založbi 2015." --> kolofon. - "Naj bo vsak dan nekaj posebnega" --> ov.

ISBN 978-961-282-417-4 : 9,99 EUR

641.85:664.68(083.12)

COBISS.SI-ID 303114496

865

GOSTENČNIK, Darinka
    Sladice : učbenik za modul Sladice za izobraževalni program Slaščičar SPI / Darinka Gostenčnik. - 1. izd., 3. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 455 str. : ilustr. ; 29 cm

Spremna beseda recenzentke / Alenka Kodele: str. 8. - 400 izv. - Bibliografija: str. 455

ISBN 978-961-02-0345-2

641.85(083.12):664.68(075.3)

COBISS.SI-ID 22669827

866

GRAUMANN, Katja
    Marmelade in shranki : zaviti z ljubeznijo / avtorica Katja Graumann ; fotografije Anke Schütz ; [prevedla Maja Prevolnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno v Nemčiji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Marmelade & Eingemachtes mit Liebe verpackt. - Na ov. tudi: Kuhanje s slogom. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 61

ISBN 978-961-01-5876-9 : 12,99 EUR

641.4(083.12)

COBISS.SI-ID 304120064

867

ILC, Vendelina
    Zmeraj sestra Vendelina : osnove dobre domače kuhinje / Marija Ilc, sestra Vendelina v sodelovanju z Edvino Novak ; fotografije Janez Pukšič. - 9. izd. - Ljubljana : Gral VE ; Koper : Ognjišče, 2020. - 384 str. : fotogr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-961-93030-5-4 (Gral VE)

641.56(497.4)(083.12)

COBISS.SI-ID 22634755

868

LANGE-Ernst, Maria
    Lepota in naravna kozmetika : program blage nege za kožo in lase s številnimi napotki in recepti, ki jih lahko pripravimo sami / Maria-E. Lange-Ernst ; [prevod Suzana Terlep]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992 (Ljubljana : Delo). - 127 str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Schön sein durch Natürliche Kosmetik. - Nasl. v kolofonu: Naravna kozmetika

646.7:615.32

COBISS.SI-ID 30653696

869

MÜLLER-Urban, Kristiane
    Kruh in kruhki : [hrustljavi sveže pečeni kruh in kruhki iz pečice ali strojčka za peko kruha] / avtorica Kristiane Müller Urban ; fotografije Studio L'Eveque ; [prevedel Danijel Mlakar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (natisnjeno v Nemčiji). - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Brot und Brötchen. - Podnasl. naveden na prelim. str. in na ov. - Podatki o izd. in natisu prevzeti iz CIP-a. - Ekskluzivna klubska izd. v Svetu knjige. - Kazalo

ISBN 978-86-11-17765-6 : 29,99 Eur

641.55:664.66(083.12)

COBISS.SI-ID 228809216

870

PRICE, Jane
    Večerja s prijatelji : zanimivi recepti, ki jih preprosto morate imeti / [avtor Jane Price ; prevedla Urška Willewaldt]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Dinner with friends. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov.

ISBN 978-961-261-035-7 : 29,90 EUR

641.55(083.12)

COBISS.SI-ID 239969024

871

    SMUTIJI in drugi napitki : več kot 100 okusnih novih receptov / [prevedla Urška Godler]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 240 str. : fotogr. ; 16 cm

Prevod dela: Smoothies, Shakes & Co. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-00-1893-3 : 9,90 EUR

641.87(083.12)

COBISS.SI-ID 267272448

872

    SONČNA kuhinja : testenine, pizze in pogače / recepte zbrala Valentina Orsini ; [prevedla in uredila Edvina Novak ; fotografije Vlado in Špela Vivod]. - Ljubljana : Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1988 (Kranj : Gorenjski tisk). - 229 str. : ilustr. ; 25 x 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 86-7137-024-0

641.5(450)(083.1)

COBISS.SI-ID 3744512

873

ŠUMER, Anita
    Drožomanija : knjiga o peki kruha in peciva z drožmi / Anita Šumer ; [fotografije Primož Lavre]. - 3. dopolnjena in razširjena izd. - Slovenj Gradec : Ars verbi, 2020 (Ljubljana : DZS Grafik). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv. - Drožomanija se širi po Sloveniji in svetu / Anita Šumer: str. 14-15. - Kruha ne naredi moka, ampak roka! / Janez Bogataj: str. 16-17. - Kruh je božji dar / Brigita Rajšter: str. 20-22. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo. - Bibliografija: str. [296-297]

ISBN 978-961-94911-0-2

641.55:664.66(083.12)

COBISS.SI-ID 303352320

874

WATSON, Christine
    [Petsto]
    500 sokov in smutijev / Christine Watson ; [fotografije Ian Garlick ; prevod Zala Stanonik]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2014. - 288 str. : ilustr. ; 15 cm

Prevod dela: 500 juices & smoothies. - 2.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6897-70-9 : 14,90 EUR

641.87(083.12)

COBISS.SI-ID 7748864164(043.2) Gospodinjstvo.

875

KOVAČ, Sebastjan, 1993-
    Odnos osnovnošolcev do hitre mode : magistrsko delo / Sebastjan Kovač. - Ljubljana : [S. Kovač], 2020. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6428/. - Mentorica Alenka Pavko Čuden, somentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva

646.4-057.874:502(043.2)

COBISS.SI-ID 29059587

876

MAČEK, Lara
    Gibalne didaktične igre pri poučevanju gospodinjstva = Movement didactic games in home economics lessons : magistrsko delo / Lara Maček. - Ljubljana : [L. Maček], 2020. - 51 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6375. - Besedilo v slov. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 40-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na predmetni stopnji

64:37.091.3(043.2)

COBISS.SI-ID 27530243

877

MALOVRH, Anja, profesorica
    Vključenost učencev v šolski vrt in prehranjevalne navade : diplomsko delo / Anja Malovrh. - Ljubljana : [A. Malovrh], 2020. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6359/. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 28-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija - Gospodinjstvo

64(043.2)

COBISS.SI-ID 26449667

878

MILEVŠEK, Sabina
    Dojemanje vloge gospodinje v 21.stoletju = The perception of housewife role in 21st century : diplomsko delo / Sabina Milevšek. - Ljubljana : [S. Milevšek], 2020. - V, 33 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6311. - Besedilo v slov. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje: Predmetno poučevanje

64(043.2)

COBISS.SI-ID 22789891

879

NJIVAR, Damjana
    Mnenje učencev o projektnem učnem delu podprtim z uporabo sodobne IKT pri gospodinjstvu : diplomsko delo / Damjana Njivar. - Ljubljana : [D. Njivar], 2020. - XVI, 38 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6398/. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 35-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Kemija - Gospodinjstvo

64:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28144387

880

STANONIK, Alenka, 1994-
    Poznavanje in odnos učencev do slovenskih narodnih jedi = Knowledge and attitudes of elementary students towards Slovene traditional dishes : magistrsko delo / Alenka Stanonik. - Ljubljana : [A. Stanonik], 2020. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6463. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 47-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje

641(497.4)(043.2)

COBISS.SI-ID 31377155

881

ZALAR, Teja, 1995-
    Ozaveščenost osnovnošolcev o pomenu zelenega nakupovanja in odgovornega ravnanja s tekstilnimi izdelki = Primary studentsʹ awareness about the importance of green shopping nad responsible treatment of textile products : magistrsko delo / Teja Zalar. - Ljubljana : [T. Zalar], 2020. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6320/. - Mentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: str. 48-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje

64(043.2)

COBISS.SI-ID 2333670765 Vodenje in organizacija poslovanja.

882

AMBROŽ, Miha, 1974-, strojnik
    Logistika prometa [Elektronski vir] / Miha Ambrož ; [ilustracije Miha Ambrož (razen, kjer je drugače navedeno)]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, Katedra za modeliranje v tehniki in medicini, 2018

Način dostopa (URL): http://urnregister.nuk.uni-lj.si/?URN=URN:SI:UL:RUL:doc-3EKMR38K. - Sorodni elektronski vir: https://www.fs.uni-lj.si/fakulteta_za_strojnistvo/zalozba/e_publikacije/. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega xii, 180 str. - Opis vira z dne 13. 2. 2019. - Bibliografija: str. 168-172. - Kazalo

ISBN 978-961-6980-53-1 (pdf) : ni naprodaj

656:629(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 297027840

883

COVEY, Stephen R.
    Načela uspešnega vodenja / Stephen R. Covey ; [prevedla Vera Čertalič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 276 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Prevod dela: Principle-centered leadership

ISBN 86-11-15614-5

65.012(035)

COBISS.SI-ID 104616448

884

    POGAJALSKE taktike / Boštjan Udovič, Eva Čoderl (urednika). - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Acta diplomatica)

200 izv. - Bibliografija: str. 12

ISBN 978-961-235-926-3 : 25,00 EUR

005.8:005.574

COBISS.SI-ID 2585933166/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

885

GROŠELJ, Andrej, 1948-
    Lesarska tehnologija. 2, Konstrukcije pohištva in konstrukcijska dokumentacija / Andrej Grošelj. - Ljubljana : Pridi.com, 2019 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 296 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 293-294

ISBN 978-961-94255-9-6

674(075.3)

COBISS.SI-ID 300879360

886

RUČIGAJ, Aleš, 1987-
    Praktikum iz osnov kemijskega inženirstva [Elektronski vir] : zbirka nalog / Aleš Ručigaj, Rok Ambrožič, Matjaž Krajnc ; [risbe in fotografije Aleš Ručigaj]. - 1. spletna izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (X, 109 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.fkkt.uni-lj.si/fileadmin/datoteke/1-O_fakulteti/7-Zalo

ISBN 978-961-7078-12-1 (pdf) : brezplačno

66.01(075.8)(076.1)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 23496963

887

    ZGODBE iz konzerve : zgodovine predelave in konzerviranja rib na severovzhodnem Jadranu / uredili Iva Kosmos, Tanja Petrović, Martin Pogačar ; [prevodi Tadej Turnšek, Iva Kosmos, Martin Pogačar ; fotografije Marija Borovičkić ... [et al.] ; izdajatelj ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 303 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 7)

400 izv. - Bibliografija: str. 290-295

ISBN 978-961-05-0458-0 : 19 EUR

664.95(497.472+497.57)(091)

COBISS.SI-ID 222917157.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

888

BERGER, John, 1926-2017
    Male teorije vidnega : izbrani spisi o umetnosti / John Berger ; prevedli Katja Jenčič, Marko Jenko in Tamara Soban ; [izbor esejev, spremna beseda Rebeka Vidrih]. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 356 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv. - Bergerjevo vsemirje / Rebeka Vidrih: str. 341-356. - O avtorju na zadnji str. ovitka. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-284-629-9 : 27,00 EUR

7.01Berger J.

COBISS.SI-ID 15493123

889

    FIFTY key texts in art history / edited by Diana Newall and Grant Pooke. - London ; New York : Routledge, cop. 2012. - XXXIII, 243 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-49770-1 (broš.)
ISBN 978-0-415-48705-4 (trda vezava)

7.01

COBISS.SI-ID 17177347

890

GERM, Tine
    Simbolika živali / Tine Germ. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 240 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 239-240

ISBN 961-241-085-2

7.04:59

COBISS.SI-ID 225552384

891

MCDERMOTT, Catherine, 1953-
    Design : the key concepts / Catherine McDermott. - London ; New York : Routledge, 2007. - XIV, 250 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-32015-3 (ISBN-13 hbk)
ISBN 0-415-32015-1 (ISBN-10 hbk)
ISBN 0-415-32016-X (ISBN-10 broš.)
ISBN 978-0-415-32016-0 (ISBN-13 broš.)
ISBN 0-203-96761-5 (ISBN-10 ebk)
ISBN 978-0-203-96761-4 (ISBN-13 ebk)

7.05

COBISS.SI-ID 1942384

892

MOREL, Guillaume, 1975-
    Pierre Bonnard / Guillaume Morel. - [S.l.] : Könemann ; París : Place des Victoires, cop. 2018. - 239 str. : ilustr. ; 19 x 19 cm

Besedilo v nemščini, španščini, danščini, francoščini, angleščini in italijanščini

ISBN 978-3-7419-2151-3 (international)

7.036.45 Bonnard, Pierre

COBISS.SI-ID 12788297

893

SALISBURY, Martin
    Children's picturebooks : the art of visual storytelling / Martin Salisbury with Morag Styles. - 2nd ed. - London : Laurence King, 2020. - 200 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 195-196. - Kazalo

ISBN 978-1-78627-573-8

7:087.5

COBISS.SI-ID 12782409

894

SERAŽIN, Helena
    Vile na Goriškem in Vipavskem od 16. do 18. stoletja [Elektronski vir] : uporaba funkcionalne tipologije za definiranje posvetne plemiške arhitekture v novem veku na Primorskem / Helena Seražin. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (196 str.)) : ilustr. - (Elektronske izdaje Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta)

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789612545222. - Bibliografija: str. 177-189. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-522-2. - ISBN 961-6568-85-X!. - ISBN 978-961-6568-85-2!
doi: 10.3986/9789612545222

7(497.4-15)"15/17"(0.034.2)
728.37(497.4-15)"15/17"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 230736384

895

WARBURG, Aby
    Izbrani spisi / Aby Warburg ; [prevod Amalija Maček ; izbor, spremna beseda in ureditev Tomislav Vignjević]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2019 ([Ljubljana] : Studio print). - 389 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Gesammelte Schriften. - 400 izv. - Theatrum memoriae Abyja Warburga : spremna beseda / Tomislav Vignjević: str. 379-389. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6798-92-1 : 30 EUR

7.03(081)

COBISS.SI-ID 303665408

896

    ZAKLJUČNA razstava 4. letnika Oddelka za likovno pedagogiko 2019 / 2020 : Galerija UL PEF, Ljubljana, [junij] 2020 / [razstavljajo] Nana Barborič Vesel ... [et al.] ; [spremne besede Črtomir Frelih... et al. ; oblikovanje Ana Kavčnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - [62] str. : ilustr. ; 20 x 27 cm

100 izv. - Ov. nasl. - Sodelujejo: Črtomir Frelih, Anja Jerčič Jakob, Roman Makše, Zora Stančič. - Razstavljajo: Nana Barborič Vesel, Nuša Dijak, Lucija Govekar, Zala Grobelšek, Anaja Hvastija Gaia, Špela Jeglič, Ana Kavčič, Eva Kozina, Tina Krajnc, Ira Luskovec, Anja Najvirt, Lovro Pinter, Kaja Tuta

73/76(064)

COBISS.SI-ID 210291237.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

897

AJDUKOVIĆ, Milan
    Tatu : zgodovina in razvoj : diplomsko delo / Milan Ajduković. - Ljubljana : [M. Ajduković], 2020. - II, 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6409/. - Mentor Andrej Brumen Čop. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

7(043.2)

COBISS.SI-ID 28290819

898

BERGANT, Nika, 1994-
    Spremljanje procesa pomoči z likovnimi dejavnostmi pri soočanju z izgubo starša v osnovni šoli = Art therapy as a resource for primary students' coping with a loss of a parent : magistrsko delo / Nika Bergant. - Ljubljana : [N. Bergant], 2020. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6485. - Besedilo v slov. - Mentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

7:615.851(043.2)

COBISS.SI-ID 32448515

899

HVASTIJA Gaia, Anaja
    Pojmovanje barve v času Bauhausa : diplomsko delo / Anaja Hvastija Gaia. - Ljubljana : [A. Hvastija Gaia], 2020. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6497/. - Mentor Andrej Brumen Čop. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

7.038.16:535.6(043.2)

COBISS.SI-ID 33270531

900

MIHELIČ, Gašper, 1988-
    Otroški likovni razvoj pod drobnogledom : magistrsko delo / Gašper Mihelič. - Ljubljana : [G. Mihelič], 2020. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6410/. - Mentorica Bea Tomšič Amon. - Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

7(043.2)

COBISS.SI-ID 28292867

901

PENE, Satya
    Keramika kot medij v sodobni umetnosti : diplomsko delo / Satya Pene. - Ljubljana : [S. Pene], 2020. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6416/. - Mentor Mirko Bratuša. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

7.038.55(043.2)

COBISS.SI-ID 28411395

902

PLESNIČAR, Ksaverija
    Likovno izražanje kot odsev intrapersonalne komunikacije : magistrsko delo / Ksaverija Plesničar. - Ljubljana : [K. Plesničar], 2020. - 77, XV str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6346. - Mentorica Bea Tomšič Amon. - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Pomoč z umetnostjo

7:159.923(043.2)

COBISS.SI-ID 25530115

903

ŽAGAR, Katja, razredni pouk
    Razlike v likovni ustvarjalnosti med spoloma v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Katja Žagar. - Ljubljana : [K. Žagar], 2020. - 101, [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6172. - Mentorica Bea Tomšič Amon. - Bibliografija: str. 98-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

7:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 12801353

904

ŽUMER, Alenka, likovna pedagogika
    Likovna teorija kot slovnica likovnega jezika : diplomsko delo / Alenka Žumer. - Ljubljana : [A. Žumer], 2020. - V, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6451. - Mentor Jurij Selan. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

7.01(043.2)

COBISS.SI-ID 3069107571/72 Urbanizem. Arhitektura.

905

BRUNSKOLE, Marko
    Ljubljanski grad : krona slovenske prestolnice / Marko Brunskole ; [fotografije Miha Mally ... [et al.] ; ilustracije legend Gorazd Vahen]. - Ljubljana : Javni zavod Ljubljanski grad, 2020 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 72 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [75]

ISBN 978-961-94257-7-0 : 10,00 EUR

728.81(497.4Ljubljana)

COBISS.SI-ID 303850240

906

DI Battista, Alenka
    Občinska stavba v Novi Gorici / Alenka Di Battista, Katarina Mohar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 74 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 17)

800 izv. - Bibliografija: str. [76-78]

ISBN 978-961-05-0243-2 : 10 EUR

725.1:352(497.4Nova Gorica)

COBISS.SI-ID 303034368

907

    RAZVOJNI program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju [Elektronski vir] : II. faza / uredniki Barbara Pavlakovič ... [et al.]. - 1. izd. - El. zbornik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/405. - Nasl. v kolofonu: The development program for the sustainable development of town Čabar in Gorski kotar. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 6. 2019. - Besedilo v PDF obsega 264 str. - Ostali uredniki: Vladimir Čeligoj, Zoran Ožbolt, Marko Koščak. - Bibliografija: str. 247-251

ISBN 978-961-286-261-9 (PDF)
doi: 10.18690/978-961-286-261-9

711.11(497.5Čabar)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 96556033

908

SIMON, Philippe, 1958-
    Podobe mest / besedilo Philippe Simon, Marie-Laure Bouet ; zasnova Émilie Beaumont ; ilustracije Isabbela Misso ... [et al.] ; [prevedla AM Toman]. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2002. - 125 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Podobe)

Prevod dela: L'imagerie de la ville. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 961-6217-42-9

711.4(02.053.2)

COBISS.SI-ID 117008640

909

    SMLEDNIK in okolica : stari grad - zgodovina / [predelala Božo Otorepec, Ivan Komelj]. - V Smledniku : Turistično društvo Smlednik, 1971. - 8 str., pril. ; 21 cm

728.81(497.4) (091)

COBISS.SI-ID 1569581

910

    V ospredje : pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja = To the fore : female pioneers in Slovenian architecture, civil engineering and design / uredila Helena Seražin ; [avtorji besedil Andreja Benko ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020 (Ljubljana : Abo Grafika). - 278 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 257-264. - Kazali

ISBN 978-961-05-0277-7 : 25 EUR

72-055.2(497.4)(031)

COBISS.SI-ID 304614144

911

    VILA Tomšičeva [Elektronski vir] : prostorsko-arhitekturne rešitve / uredili Metka Sitar, Nataša Šprah. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (65 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/443. - Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=75593. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Villa Tomšičeva : special-architectural solutions. - Opis vira z dne 10. 3. 2020. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-313-5 (PDF, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru)
doi: 10.18690/978-961-286-313-5

72.84.025.4(497.4)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 9767244973/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

912

    1 + 1, 2020 : razstava likovnih del profesorjev in študentov Oddelka za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Galerija Kocka, Novo mesto, 13. 10. - 8. 11. 2020 / razstavljajo Mirko Bratuša ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020 (Ljubljana : Birografika Bori). - 32 str. : ilustr. ; 15 cm

Razstavljalo je 14 umetnikov

75

COBISS.SI-ID 42208771

913

BAMMES, Gottfried
    Complete guide to life drawing / Gottfried Bammes ; [English translation by Cicero Translations]. - Tunbridge Wells : Search Press, 2011. - 312 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Menschen zeichnen. - Vsebina: Study of proportion ; Rest and movement ; Legs and feet ; Torso and shoulder girdle ; Arms and hands ; Head and neck ; Building up the whole figure

ISBN 978-1-84448-690-8

74

COBISS.SI-ID 2936430

914

BIENALE slovenskega oblikovanja Brumen (9 ; 2019 ; Ljubljana)
    [Deveti]
    9. bienale slovenskega oblikovanja Brumen = 9th Brumen Biennial of Slovenian Design, Ljubljana, 2. 10.-19. 12. 2019 / [urednik Ajda Schmidt ; besedila Samo Ačko ... [et al.] ; prevodi Hana Cirman, Ajda Schmidt ; portreti žirantov Robert Ilovar]. - Ljubljana : Fundacija Brumen, 2019 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 397 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-94106-6-0 : 35 EUR

766(497.4)"20"(083.824)

COBISS.SI-ID 302881536

915

BRATUŠA, Mirko
    Kipi za otroke : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020] / Mirko Bratuša ; [avtor besedila Jožef Muhovič ; fotografije Marko Tušek]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2020. - 48 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-7071-13-9

730(497.4):929Bratuša M.

COBISS.SI-ID 21095683

916

BUONARROTI, Michelangelo
    Michelangelo : painting, sculpture, architecture / [text] Ludwig Goldscheider. - Reprinted. - London ; New York : Phaidon Press, 2011, cop. 1996. - 279 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-0-7148-3296-8

73

COBISS.SI-ID 19710723

917

BUTTOLO, Franca
    Bele rože z Ravbarkomande : ljubiteljske slike cvetja v kraški naravi iz okolice Postojne : barvni svinčniki, pasteli in akvareli / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2020 ([Ljubljana] : Kopirbiro Fic). - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-961-290-731-0

74.049.6(497.4):929Buttolo F.

COBISS.SI-ID 303264512

918

BUTTOLO, Franca
    Konka v cvetju : fotokopije ljubiteljskih slik cvetja v kraški senožeti Konka pri Postojni : barvni svinčniki, akvareli in pasteli / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2020. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in angl. - 50 izv. - O avtorici: str. [59]

ISBN 978-961-290-958-1

74.049.6(497.4):929Buttolo F.

COBISS.SI-ID 18661123

919

BUTTOLO, Franca
    Šopki osmih desetletij, z nekaj brazgotinami : fotokopije ljubiteljskih slik šopkov travniškega cvetja : (barvni svinčniki, pasteli, akvareli in flomastri) / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2020. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-95120-0-5

74.049.6(497.4):929Buttolo F.

COBISS.SI-ID 30413059

920

ELLENBERGER, W.
    An atlas of animal anatomy for artists / by W. Ellenberger, H. Baum and H. Dittrich ; edited by Lewis S. Brown ; [translation by Helene Weinbaum]. - 2nd rev. and expanded ed. - Mineola (New York) : Dover Publications, 2019, cop. 1956. - 151 str. ; 31 cm : ilustr.

Prevod dela: Handbuch der Anatomie der Tiere für Künstler. - Bibliografija: str. 147-151

ISBN 978-0-486-20082-8
ISBN 0-486-20082-5

743

COBISS.SI-ID 42424067

921

FEUCHTENBERGER, Anke
    The King of the bees / Feuchtenbergerowa. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 1) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Zbirka desetih knjižic zbranih skupaj v škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224054528

922

FIES, Brian
    Mamin rak / Brian Fies ; [prevedel Žiga Valetič]. - Brežice : Primus ; Brezovica pri Ljubljani : Grafični atelje Zenit, 2020 (Begunje : Cicero). - 127 str. : ilustr. ; 14 x 19 cm

Prevod dela: Mom's cancer. - 500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Eisnerjeva nagrada, 2005 (najboljši spletni strip). - Harveyjeva nagrada, 2007 (najboljši novi talent)

ISBN 978-961-7090-66-6 (Primus) : 16,90 EUR

741.52:616.24-006

COBISS.SI-ID 26942467

923

FRELIH, Črtomir
    Lisice : knjiga umetnika / Črtomir Frelih ; [uvodni tekst Črtomir Frelih ; spremni tekst Judita Krivec Dragan ; biografija Jurij Selan ; prevod Jasna Levanič]. - Ljubljana : Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov = Slovenian Association of Fine Arts Societies, 2020. - 327 str. : ilustr. ; 16 x 22 cm

ISBN 978-961-94417-6-3

76(497.4):929Frelih Č.

COBISS.SI-ID 33569027

924

FRLIC, Metod
    Sočasni svetovi = Parallel worlds / Metod Frlic ; besedilo, text Marko Košan ; [prevod v angleščino Arven Sakti Kralj Szomi ; fotografije Metod Frlic ... et al.]. - 1. izd. - Todraž : Modrijan, 2020. - 189 str. : ilustr. ; 31 cm

Slov. besedilo in prevod v angl.

ISBN 978-961-287-122-2

730(497.4):929Frlic M.

COBISS.SI-ID 26121987

925

    HONEY talks : comics inspired by painted beehive panels / [editorial staff Matej de Cecco ... [et al.] ; translations artists & Matej de Cecco]. - 2nd printing. - Ljubljana : Forum, 2007. - [15] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - ([Posebna izdaja revije Stripburger])

Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli. - Knjižica s spremnim besedilom h kompletu knjižic stripov. - 500 izv.

741.52

COBISS.SI-ID 235243264

926

JAVORNIK, Matejka
    Papirnato cvetje : umetnost izdelovanja papirnatega cvetja / Matejka Javornik ; [fotografije Eva Javornik]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2020. - 175 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-203-510-5

745.54

COBISS.SI-ID 24416771

927

JEMEC, Andrej, 1934-
    Vse, kar je --- : slike 2018-19 = All there is --- : paintings 2018-19 / Andrej Jemec ; [besedilo in posvetilna pesem Milček Komelj ; fotografije avtorja Tihomir Pinter, fotografije slik Matija Pavlovec, Aleksander Lilik ; angleški prevod Špela Truden]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2019 (Žirovnica : Medium). - 127 str. : ilustr. ; 31 cm

400 izv. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Posvetilna pesem, seznam del, biografija ter o piscu besedila vzpor. v slov. in angl. prevod. - Na prelim. str.: Ob slikarjevi 85-letnici = On the painter's 85th birthday. - Na nasl. str. tudi vsebinsko kazalo. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-213-314-6 : 29 EUR

75(497.4):929

COBISS.SI-ID 302811392

928

KLEMENČIČ, Jakob, 1968-
    Sidetracked / by J. Klemenčič. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - 37 str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 6) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224049408

929

KOCJAN, Matej, 1978-
    The goat / by Koco 05. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [32] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 8) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224056576

930

KRAŠNA, Anka
    Anka Krašna / [besedilo, text Marjeta Ciglenečki in, and Anka Krašna ; uredili, editors Marjeta Ciglenečki, Anka Krašna in, and Primož Premzl ; prevodi v angleščino, English translation Jana Siranko in Janko Siranko ; fotografiranje likovnih del, photographs of paintings Matija Brumen ... [et al.] ; osebne fotografije Gašper Domjan ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Umetniški kabinet Primož Premzl ; Ptuj : Galerija mesta Ptuj, 2020 (Maribor : Florjančič). - 174 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Anka Krašna, bibliografija, bibliography / Marjeta Ciglenečki: str. 158-174

ISBN 978-961-6055-53-6 : 25,00 EUR

75(497.4):929

COBISS.SI-ID 25635331

931

KRIŽNAR, Anabelle
    Materiali in tehnike starejše beljaške slikarske delavnice [Elektronski vir] / Anabelle Križnar. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (184 str.)) : ilustr. - (Historia Artis : zbirka oddelka za umetnostno zgodovino)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/215/316/5139-1. - Bibliografija: str. 150-158. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-06-0327-6 (pdf) : brezplačno

75.052(436.524)(0.034.2)
7.02:75.033(436.524)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 13862147

932

KRIŽNAR, Anabelle
    Slog in tehnika srednjeveškega stenskega slikarstva na Slovenskem [Elektronski vir] / Anabelle Križnar. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006 [i. e.] 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (360 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504313. - O avtorici. - Bibliografija: str. 311-320. - Summary. - Kazala

ISBN 978-961-05-0431-3 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610504313

75.052(497.4)(0.034.2)
75.033(497.4):7.02(0.034.2)

COBISS.SI-ID 305033728

933

KRSTIĆ, Milorad, 1952-
    Pegam & Lambergar / by Milorad Krstić. - Ljubljana : Forum, 2005 [i. e.] 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [40] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 3) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224052224

934

LEHMANN, Matthias, 1978-
    Grandma's painting / by Matthias Lehmann. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [32] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 2) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224056064

935

MERKAČ, Franc
    V lesu = Im Holz = In wood / [[avtor], prevod v nemščino, fotografije lesenih objektov] Franc Merkač ; [spremna beseda Polona Škodič ; prevod v angleščino Andreja Blažič Klemenc]. - Celovec = Klagenfurt : Fran, 2019 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 70 str. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Besedilo v slov., nem. in angl. - Leseni unikati s slogovno razpoznavno identiteto = Holzunikate mit stilistisch erkennbarer Identität = Unique wooden creations with distinctive qualities / Polona Škodič: str. 5-10. - O avtorju: str. 68-70

ISBN 978-3-902832-19-1 : 20,00 EUR

745.51(436=163.6):929Merkač F.

COBISS.SI-ID 5861844

936

MODAN, Rutu
    The Hunter's daughter / by Rutu Modan. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 7) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224051456

937

NIKOLIĆ, Vladan
    Wanted! / Vladan Nikolić. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - 23 str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 5) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224049664

938

RAČKI, Tone
    Veščina risanja. 3, Majhne skrivnosti velikih mojstrov / Tone Rački. - Ljubljana : JSKD, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi, ISSN 0352-0358 ; 24)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 107. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6819-03-9

741.04(035)

COBISS.SI-ID 301133056

939

RUIJTERS, Marcel
    Alvearium / Marcel Ruijters. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 9) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Besedilo v lat. in prevod v angl. - Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 224051968

940

SCALETTI, Fabio
    Michelangelo : velikan : 500 let / Fabio Scaletti ; [prevod Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno v Italiji). - 303 str. : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Michelangelo 500. - 2.750 izv. - Bibliografija: str. 302

ISBN 978-961-01-5936-0 : 129,90 EUR

75(450):929Michelangelo

COBISS.SI-ID 304489984

941

SIMBLET, Sarah
    Anatomy for the artist / Sarah Simblet ; photography John Davis. - London : Dorling Kindersley, 2020, cop. 2001. - 255 str. : ilustr. ; 30 cm

Printed in China. - Further reading: str. 250-251. - Kazalo

ISBN 978-0-2414-2645-6

743(035)

COBISS.SI-ID 42447363

942

SMITH, Christine
    Kako narišeš čmrlja / Christine Smith ; [prevedla Andreja Peček]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 (natisnjeno v Singapuru). - [26] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: How to draw insects. - Nasl. na hrbtu: Kako narišeš žival II

ISBN 86-11-15462-2

741(02.053.2)

COBISS.SI-ID 78599424

943

SMITH, Christine
    Kako narišeš žival II / Christine Smith ; [prevedla Andreja Peček]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1999 (natisnjeno v Singapuru). - [25] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: How to draw wild animals. - Spremna beseda o avtorici: str. [25]

ISBN 86-11-15463-0

741(02.053.2)

COBISS.SI-ID 78599936

944

TOMŠIČ Amon, Bea
    Likovna umetnost 7 : učbenik za likovno umetnost v sedmem razredu osnovne šole / Bea Tomšič Amon ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-01-5572-0

73/76(075.2)

COBISS.SI-ID 304151296

945

TOMŠIČ Amon, Bea
    Likovna umetnost 8 : učbenik za likovno umetnost v osmem razredu osnovne šole / Bea Tomšič Amon ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 56

ISBN 978-961-01-5571-3

73(075.2)

COBISS.SI-ID 304151040

946

TOMŠIČ Amon, Bea
    Likovni pogledi : učbenik za likovno snovanje v 1. letniku gimnazije / Bea Tomšič Amon, Milček Komelj ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Ljubljana] : F. Dvor). - 143 str. : ilustr. ; 26 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 140-141

ISBN 978-961-01-1328-7 : 15,90 EUR

73/76(075.3)

COBISS.SI-ID 18401027

947

TRŠAR, Drago
    Množice in figure : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij - 22. avgust 2020] / Drago Tršar ; [avtor besedila Milček Komelj ; avtor biografije Marko Arnež ; fotografije Marko Tušek]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2020. - 48 str. : ilustr. ; 15 cm

ISBN 978-961-7071-12-2

730(497.4):929Tršar D.

COBISS.SI-ID 21090819

948

TRŠAR, Drago
    Monument - Drago Tršar : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 18. 5. - 8. 9. 2019 / [besedilo Goran Milovanović ; seznam razstavljenih del Alja Fir ; angleški prevod Sunčan Stone, Kristina T. Simončič ; fotografija Tomaž Grdin]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2019 ([Ljubljana] : R tisk). - 43 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu

ISBN 978-961-6684-48-4

730(497.4):929Tršar D.

COBISS.SI-ID 301546752

949

TRŠAR, Drago
    Monument. Erotična skulptura = Erotic sculpture : pregledna razstava = overview exhibition : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 22. 11. 2018-20. 1. 2019 = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana[, 22. 11. 2018-20. 1. 2019] / Drago Tršar ; [besedili Jure Mikuž, Sarival Sosič ; urednik kataloga Sarival Sosič ; angleški prevod Veronika Fürst Ažman ; fotografije Dejan Habicht, Andrej Peunik ; dokumentacija arhiv umetnika]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljana, Mestna galerija = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana, 2019 (Ljubljana : Formatisk). - 117 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Življenjska pot akademika Draga Tršarja: str. 116. - 300 izv.

ISBN 978-961-6969-32-1 : 20,00 EUR

730(497.4)(083.824):929Tršar D.

COBISS.SI-ID 301373184

950

ŽEŽELJ, Danijel
    Beton & honey / Danijel Žeželj. - Ljubljana : Forum, 2006 ([Žirovnica : Medium]). - [24] str. : ilustr. ; 12 x 21 cm. - (Honey talks : comics inspired by painted beehive panels ; 4) (Posebna izdaja revije Stripburger)

Potiskane notr. str. ov. - Izšlo v kompletu desetih knjižic v skupni škatli

ISBN 961-6553-04-6 (komplet). - ISBN 961-6553-03-8!

741.52

COBISS.SI-ID 22405094473/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

951

JEGLIČ, Špela
    Eko razmislek v grafičnem ustvarjanju : diplomsko delo / Špela Jeglič. - Ljubljana : [Š. Jeglič], 2020. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6388. - Mentorica Zora Stančič. - Bibliografija: str. 43-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

766:677.08(043.2)

COBISS.SI-ID 28093955

952

JERAJ, Eva, 1993-
    Izkušnje učiteljev z vključevanjem vsebin s področja keramike pri pouku likovna umetnost = Teachersʹ experience with the inclusion of ceramics in fine arts class : magistrsko delo / Eva Jeraj. - Ljubljana : [E. Jeraj], 2020. - VI, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6412/. - Mentor Mirko Bratuša, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 51-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

73:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 28353027

953

KOREN, Lea, 1995-
    Lakota, grafično delo Vena Pilona : diplomsko delo / Lea Koren. - Ljubljana : [L. Koren], 2020. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6414. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 38-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

76(043.2)

COBISS.SI-ID 28364291

954

KRAJNC, Laura, likovna pedagoginja
    Kritika sodobne konstrukcije ženskosti in razumevanje ženskega notranjega sveta ter ciklov skozi medij kiparstva : diplomsko delo / Laura Krajnc. - Ljubljana : [L. Krajnc], 2020. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6255/. - Mentor Roman Makše, somentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: str. 55-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

73(043.2)

COBISS.SI-ID 20060419

955

KRAJNC, Tina, likovna umetnost
    Zbirka ilustriranih bajeslovnih bitij Kozjanskega in Obsotelja = An illustrated collection of mystical reatures in folktales of the Kozjansko and Obsotelje region : diplomsko delo / Tina Krajnc. - Ljubljana : [T. Krajnc], 2020. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6370/. - Mentorica Anja Jerčič Jakob, somentor Črtomir Frelih. - Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75.06(043.2)

COBISS.SI-ID 27327491

956

LEBEN, Julija
    Zbiranje in izbiranje v likovnem prostoru = Collecting and selecting in art space : magistrsko delo / Julija Leben. - Ljubljana : [J. Leben], 2020. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6365. - Besedilo v slov. - Mentor Andrej Brumen Čop, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 57-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

73(043.2)

COBISS.SI-ID 26934531

957

MUGERLI, Manca
    Med umetniško in industrijsko grafiko = Between art printmaking and industrial printing : magistrsko delo / Manca Mugerli. - Ljubljana : [M. Mugerli], 2020. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6537. - Besedilo v slov. - Mentor Črtomir Frelih. - Bibliografija: str. 76-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

76(043.2)

COBISS.SI-ID 41103363

958

NAJVIRT, Anja
    Tina Dobrajc : SHE(EP) : diplomsko delo / Anja Najvirt. - Ljubljana : [A. Najvirt], 2020. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6408/. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75(043.2)

COBISS.SI-ID 28293635

959

NAVERŠNIK, Andreja
    Beg pred Turki : Ekspresionistična risba Frana Tratnika : diplomsko delo / Andreja Naveršnik. - Ljubljana : [A. Naveršnik], 2020. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6220/. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75(043.2)

COBISS.SI-ID 16018435

960

OMAN, Pija
    Marij Pregelj : Neznani heroj : diplomsko delo / Pija Oman. - Ljubljana : [P. Oman], 2020. - 28 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6290. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: f. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75(043.2)

COBISS.SI-ID 21406467

961

OSET, Anja, likovna pedagoginja
    Upodabljanje likovnega motiva med otroki z avtistično motnjo ter z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Anja Oset. - Ljubljana : [A. Oset], 2020. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6549/. - Mentor Jurij Selan, somentorica, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

73:159.922.76-056.49(043.2)

COBISS.SI-ID 44175875

962

REPOVŠ, Leya
    Skrinjica za dragocenosti v Egipčanski sobi na gradu Snežnik : diplomsko delo / Leya Repovš. - Ljubljana : [L. Repovš], 2020. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6385/. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75(043.2)

COBISS.SI-ID 28030723

963

RILEY, Isabella Clara
    Lastnosti kakovostne pripovedne ilustracije = The attributes of quality narrative illustrations : diplomsko delo / Isabella Clara Riley. - Ljubljana : [I.C. Riley], 2020. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6374. - Besedilo v slov. - Mentorica Anja Jerčič Jakob. - Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75.056(043.2)

COBISS.SI-ID 27521283

964

ŠENK, Tilen
    Vloga vizualizacije pri medpredmetnem povezovanju likovne umetnosti in športa : magistrsko delo / Tilen Šenk. - Ljubljana : [T. Šenk], 2020. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6493. - Mentor Jurij Selan, somentorica, somentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: f. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje: Likovna pedagogika

73:796(043.2)

COBISS.SI-ID 3312102775

965

PILON, Veno
    L'oracle des peintres : [130 devinettes pour les amis curieux et connaisseurs] = Orakelj slikarjev : [100 ugank za radovedne ljubitelje in poznavalce umetnosti 20. stoletja] / Veno Pilon ; [photographies Primož Brecelj ; traductions Zdenka Štimac, Živa Čebulj]. - Montreuil : Éditions franco-slovènes & Cie, 2020. - 78 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Vzpor. slov. in franc. besedilo. - "Knjiga je nastala v sodelovanju s Pilonovo galerijo Ajdovščina ... ob petdeseti obletnici smrti Vena Pilona." --> v kolofonu

ISBN 978-2-9564657-1-3 : 25 EUR

75(497.4):929Pilon V.

COBISS.SI-ID 2801254777 Fotografija.

966

BALAŽIC, Branko
    Fotogovorica / Branko Balažic ; [fotografije Branko Balažic in arhiv Salve]. - Ljubljana : Salve, 2002 ([Ljubljana : Biro M]). - 71 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Katehetska knjižnica ; št. 31)

Bibliografija: str. 70

ISBN 961-211-239-8

77.041.3(035)

COBISS.SI-ID 12009932877(043.2) Fotografija.

967

SIMČIČ, Zala, 1995-
    Fotografija v okoljski umetnosti : diplomsko delo / Zala Simčič. - Ljubljana : [Z. Simčič], 2020. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6431/. - Mentor Jurij Selan. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

77:502.1(043.2)

COBISS.SI-ID 29275139

968

SLUGA, Katharina Viktoria
    Risba v papirju : diplomsko delo / Katharina Viktoria Sluga. - Ljubljana : [K. V. Sluga], 2020. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6554/. - Mentor Črtomir Frelih. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

771.531.2(043.2)

COBISS.SI-ID 4466099578 Glasba.

969

BIZJAK, Marina
    Petje v obdobju mutacije [Elektronski vir] : [priročnik] / Marina Bizjak. - E-knjiga. - Ljubljana : Akademija za glasbo ; Koper (Založba Univerze na Primorskem), 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (62 str.)) : ilustr. - (Priročniki Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani, ISSN 2712-4576 ; 1)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-63-8.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-64-5/mobile/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Opis vira z dne 23. 6. 2020. - Bibliografija: str. 59-62

ISBN 978-961-6984-63-8 (Založba Univerze na Primorskemo, pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-6984-64-5 (Založba Univerze na Primorskem, html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-6984-63-8

784.9-053.6(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 13880579

970

EKKER, Ernst A.
    W: A: Mozart : glasbena slikanica / Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger ; [prevedel Peter Levar]. - Ljubljana : DZS, 1999 (Avstrija). - [27] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: W. A. Mozart : ein musikalisches Bilderbuch. - Hrbtni nasl.: W. A. Mozart. - Nasl. v CIP-u: Wolfgang Amadeus Mozart. - Časovna preglednica na sprednji notr. str. ov.
- - [Wolfgang Amadeus Mozart] [Zvočni posnetek]. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 86-341-2281-6

78:929

COBISS.SI-ID 79344640

971

    INTERDISCIPLINARY perspectives in music education / Jerneja Žnidaršič, editor. - Hauppauge, NY : Nova Science Publishers, 2020. - XIV, 287 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Education in a competitive and globalizing world)

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebina: The conception and applications of interdisciplinary perspectives in (music) education / Jerneja Jerneja Žnidaršič ; Music : an elixir of wellbeing in a child's development / Katarina Habe ; Effects of music and movement programmes on development of rhythmic abilities and fundamental motor skills in early childhood / Miha Marinšek and Olga Denac ; Movement and dance in the context of Slovenian musically talented pupils / Bojan Kovačič and Črtomir Matejek ; Music as an incentive for expressing dance in childhood / Olga Denac and Ana Tina Jurgec ; Artistic expression of experiences after listening to music / Bogdana Borota ; Free verse poetry and music making / Konstanca Zalar ; The inclusion of musical content in foreign language lessons in primary education / Bojan Kovačič and Anja Špindler ; Interdisciplinarity of music education and natural and social sciences in Slovene basic education / Barbara Sicherl Kafol, Maja Podvršič and Darja Skribe Dimec ; Music education and history in interdisciplinary settings / Jerneja Žnidaršič ; Cross-curricular connections between instrumentand music theory in Slovenian music schools / Katarina Zadnik ; The effect of music therapy on young children with communication difficulties / Ksenija Burić

ISBN 978-1-53617-954-5

78:37.015.31

COBISS.SI-ID 35245315

972

JUVAN, Nuša
    Lili in Bine 3. [Učbenik za glasbeno umetnost v tretjem razredu osnovne šole] / Nuša Juvan, Tadeja Mraz Novak ; [ilustracije Igor Šinkovec ... [et al.] ; slikovni material Shutterstock in drugi viri ; notografija Jure Laimiš]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Čakovec] : Zrinski). - 64 str. : ilustr., note ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-775-9 : 13,85 EUR

78(075.2)

COBISS.SI-ID 300934144

973

KLOBAS Pečnik, Palmira
    Klasični skladatelji [Elektronski vir] / Palmira Klobas Pečnik. - El. knjiga. - Ljubljana : Genija, 2012

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789612800826 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Način dostopa (URL): http://www.e-knjiga.si/more_list.php?recordID=132

ISBN 978-961-280-082-6 (ePub)
ISBN 978-961-280-083-3 (mobi)
ISBN 978-961-280-206-6 (pdf)

78.071.1(100)(0.034.2)
929:78(100)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 261578240

974

    KONSERVATORIJI [Elektronski vir] : profesionalizacija in specializacija glasbenega dela = The conservatories : professionalisation and specialisation of musical activity / ur. Jernej Weiss ; [prevod Amidas]. - El. knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem ; Ljubljana : Festival, 2020. - (Studia musicologica Labacensia, ISSN 2536-2445 ; 4)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-86-3.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-87-0/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 1. 2020. - El. publikacija obsega 482 str. pdf. - Prispevki v angl., nem. ali slov., uvodno besedilo v angl. in slov. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v angl. na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-86-3 (pdf, Založba Univerze na Primorskem) : brezplačno
ISBN 978-961-7055-87-0 (html, Založba Univerze na Primorskem) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-7055-86-3

78:37(4)(082)

COBISS.SI-ID 303515648

975

KOTER, Darja
    Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let : 1939-2019 / Darja Koter. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Akademija za glasbo, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 335 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2712-6196)

300 izv. - Bibliografija: str. 305-316. - Povzetek ; Synopsis. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0368-9 : 29,90 EUR

78(497.4Ljubljana)"1939/2019":378

COBISS.SI-ID 25903875

976

KOTER, Darja
    Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - 80 let [Elektronski vir] : 1939-2019 / Darja Koter. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Akademija za glasbo, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (335 str.)) : ilustr. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2350-6350)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/234/334/5396-1. - Bibliografija: str. 305-316. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0367-2 (Znanstvena založba Filozofske fakultete, pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603672

378.6:78(497.4Ljubljana)"1939/2019"(0.034.2)

COBISS.SI-ID 25833475

977

KRŠIĆ, Jela
    Klavirska hrestomatija za učenike IV razreda škole za osnovno muzičko obrazovanje [Glasbeni tisk] / Jela Kršić ; [notografija Miladinka Petrović]. - Beograd : Zavod za udžbenika i nastavna sredstva ; Knjaževac : Nota, 1985. - 1 partitura (128 str.) ; 32 cm

786.2

COBISS.SI-ID 3425353

978

LOOS, Helmut
    Resna glasba - moderna umetnostna religija [Elektronski vir] : Beethoven in druga božanstva / Helmut Loos ; [prevod Matjaž Barbo]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (146 str.))

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/190/287/4938-1. - Prevod dela: E-Musik Kunstreligion der Moderne. - Spremna beseda prevajalca: str. 143-146. - Bibliografija: str. 141-142 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-06-0299-6 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602996

78.01(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304407296

979

MRAZ Novak, Tadeja
    Novi prijatelji. Glasbena umetnost 2 : samostojni delovni zvezek / [Tadeja Mraz Novak ; ilustracije Saraja Cesarini, Andrej Vojković, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Plovdiv] : Bulvest Print). - 53 str., [3] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 30 cm + 3 listi z nalepkami. - (Lili in Bine)

Besedilo tiskano v prečnem formatu. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v drugem razredu osnovne šole. - Avtorica navedena v kolofonu. - Besedilo tiskano v prečnem formatu. - Potiskane notr. str. ov. - Dodana aktivacijska koda za portal Lilibi.si. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-292-022-7 : 10,00 EUR

78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 13805827

980

MRAZ Novak, Tadeja
    Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole] / Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart ; [ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd., 4. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2019 ([Zagreb] : Grafostil). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Samostojni delovni zvezek. - Dodana aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva serije Radovednih pet za 5. razred. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-271-677-6 : 13 EUR

78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 297504256

981

    MUSIC learning and teaching in infancy, childhood, and adolescence : an Oxford handbook of music education. Volume 2 / edited by Gary E. McPherson and Graham F. Welch. - New York, NY : Oxford University Press, [2018]. - XX, 346 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford handbooks)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-19-067459-5 (broš.)
ISBN 0-19-067459-8
ISBN 978-0-19-067461-8 (e-knjiga)

78

COBISS.SI-ID 1541025476

982

PESEK, Albinca
    Glasba 3 : zvočni živžav. Delovni zvezek za glasbo v tretjem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 13. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 64 str. : ilustr., note ; 26 cm + 1 CD (73 min, 52 sek)

2.400 izv.

ISBN 978-86-11-16119-8 : 18,90 EUR

78(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 266316032

983

PESEK, Albinca
    Glasba 5. Delovni zvezek za glasbo v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. izd., 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 104 str. : ilustr., note ; 30 cm

Izšlo brez CD. - 800 izv. - Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com

ISBN 978-961-01-5269-9 : 11,90 EUR

78(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 304071424

984

PESEK, Albinca
    Glasba 5. Učbenik za glasbeno umetnost v petem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustriral Matjaž Schmidt ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi viri]. - 2. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr., note ; 30 cm

800 izv.

ISBN 978-961-01-2376-7 : 18,90 EUR

78(075.2)

COBISS.SI-ID 300824064

985

PREK, Stanko
    Pesmarica 2 [Glasbeni tisk] / Stanko Prek ; [notografiral Ivan Jeraša]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1985 (Ljubljana : Jožica Novak). - 1 partitura (83 str.) ; 23 cm

3.000 izv. - Notograf naveden v kolofonu

784.087.681

COBISS.SI-ID 4651784

986

ŠUŠTAR, Katja, pedagoginja
    Živali, ki so ostale brez pesmic [Glasbeni tisk] / Katja Šuštar ; uglasbil Matjaž Predanič ; ilustrirala Ajda Bertok. - 1. natis. - Brežice : Primus, 2020 ([Brežice] : Digitalni tisk Primus). - 1 partitura (59 str). : ilustr. ; 30 cm

Tiskano po naročilu. - O avtorjih: str. 4. - Notna zapisa pesmic sta dva: melodija za glas (glasove) z oznakami za akorde in v drugem delu (str. 37-59) še z dodano klavirsko spremljavo. - Vsebina: Prha za deževnika ; Morski ježek ; Blatne stopinje ; Čaplja brez večerje ; Visoka uganka ; Priporočilo za meduzo ; Zvezdica na dnu morja ; Panda in jagode ; Netopir ; Prehlajen hrček ; Nosorog ; Suha južina in pajek ; Alpski svizec si postilja ; Sinji kit ; Kobilica nesrečna. - Za predšolske in otroke do 9. leta

ISMN 979-0-709057-64-1 : 15,00 EUR

784.67

COBISS.SI-ID 31308291

987

ZADNIK, Katarina
    Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli : med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo / Katarina Zadnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 181 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918, ISSN 2350-6350)

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Knjigi na pot / Branka Rotar Pance, Nataša Cigoj Krstulović, Larisa Vrhunc: str. 7-12. - Predgovor / Breda Oblak: str. 13-16. - Bibliografija: str. 151-163. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0266-8 : 14,90 EUR

78(497.4)

COBISS.SI-ID 30238771278(043.2) Glasba.

988

KAVČIČ, Katarina, logopedija
    Povezanost glasbenih sposobnosti in fonološkega zavedanja pri otrocih starih od 4 do 6 let : magistrsko delo / Katarina Kavčič. - Ljubljana : [K. Kavčič], 2020. - 81 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6294. - Mentorica Brina Jež Brezavšček, somentor Sašo Živanović. - Bibliografija: f. 54-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika

78:81-053.4(043.2)

COBISS.SI-ID 2172493179 Zabava. Igre. Šport

989

BUCIK, Nataša
    Igrajmo se skupaj! / [napisala] Nataša Bucik in [ilustrirala] Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5922-3 : 14,99 EUR

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 22630403

990

    DECONSTRUCTING roadblocks to quality physical education / Ann-Catherine Sullivan ... [et al.]. - Delhi : Indo American Books, 2018. - XII, 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 199-205

ISBN 93-82661-78-6

796:37

COBISS.SI-ID 1870826

991

HANUŠ, Barbara
    Križkraž, po Sloveniji se igraš / Barbara Hanuš ; ilustracije Marko Kočevar. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2020. - 14 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6882-61-3

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 303607808

992

HOČEVAR, Meta
    Prostori igre / Meta Hočevar ; [avtor spremne besede Tomaž Toporišič]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2020 ([Ljubljana] : Matformat). - 111 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 174)

Potiskane notr. str. ov. - 400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Misliti prostor onstran scenografije / Tomaž Toporišič: str. 99-111. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6369-48-0 : 20,00 EUR

792.017.9

COBISS.SI-ID 304306176

993

    IGRA je zakon! : 226 iger za otroke, mlade in skupine / [zbral, napisal, uredil in pripravil] Gašper M. Otrin ; [ilustracije in risbe César Lo Monaco in arhiv salezijanskih programov]. - Ljubljana : Salve, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-211-428-2

793.2(035)

COBISS.SI-ID 236966144

994

JAMNIK, Boštjan, teolog
    Usposobljeni za srečo : ideje za osebni razmislek in delo s športno skupino / [Boštjan Jamnik, Robin Ulaga in Marko Suhoveršnik] ; uredil Boštjan Jamnik ; [ilustracije Dušan Đukić]. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-289-006-3 : 9 EUR

793.2:27-46-053.6(035)

COBISS.SI-ID 299415552

995

KLINE, Mala
    Gledališča potencialnosti : med etiko in politiko / Mala Kline ; [spremna beseda Bojana Kunst ; prevod delovnega gradiva iz angleščine Maja Ropret ; imensko in stvarno kazalo Mala Kline, Gregor Moder]. - Ljubljana : Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, 2020 ([Begunje] : Cicero). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. 44)

Drobne premestitve gledališča potencialnosti : spremna beseda / Bojana Kunst: str. 163-169. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 157-162 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-58-3 : 19,00 EUR

792''20'':17

COBISS.SI-ID 304256512

996

KREČIČ, Jela
    Zmote neprevaranih : od modernizma do Hollywooda / Jela Krečič. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2020 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 235-242 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Filmografija: str. 243-245

ISBN 978-961-6376-91-4 : 25,00 EUR

791.32:130.2

COBISS.SI-ID 35512067

997

LONČAR, Tjaša
    Domišljija odkriva tvojo igrivost : otroške igre, ki spodbujajo radovednost in ustvarjalnost / Tjaša Lončar ; [fotografija Studio F4, Edita Fric s.p.]. - 1. izd. - Velenje : samozal., 2018 (Ribnica : P & G). - 247 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-288-935-7 : 28,50 EUR

793.5/.7(035)(02.053.2)

COBISS.SI-ID 297530368

998

    MOČ (spo)razumevanja : osnove gledališke pedagogike / [Veronika Gaber Korbar ... [et al.] ; urednica Veronika Gaber Korbar]. - Ljubljana : Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2020. - 87 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-94186-4-2

792:37.013

COBISS.SI-ID 17469955

999

NEUBAUER, Henrik
    Svetovna zgodovina plesa / Henrik Neubauer. - Ljubljana : Slovenska matica, 2020 ([Kranj] : Žnidarič). - 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Uvodna misel / Ignacija J. Fridl: str. 5-6. - Spremna beseda Sonje Kerin Krek na sprednjem zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 113-114. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-213-298-9 : 20,00 EUR

793.3(091)

COBISS.SI-ID 29867011

1000

NICHOL, Charlotte
    What moves you? : shaping your dissertation in dance / Charlotte Nichol and Lise Uytterhoeven. - London ; New York : Routledge, 2017. - 98 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [95]-96. - Kazalo

ISBN 978-1-138-85730-8 (broš.)
ISBN 978-1-138-85729-2 (trda vezava)

793

COBISS.SI-ID 12787785

1001

OTRIN, Gašper
    Igraj se z mano! : 375 iger za lepši dan / Gašper M. Otrin. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 34)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 232

ISBN 978-961-211-628-6

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 261391616

1002

OVERBY, Lynnette Young
    Undergraduate research in dance : a guide for students / Lynnette Young Overby, Jenny Olin Shanahan, and Gregory Young. - London ; New York : Routledge, 2019. - XVIII, 181 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge undergraduate research series)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-48412-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-48411-5 (trda vezava)

793

COBISS.SI-ID 12786761

1003

SKITT, Carolyn
    Vadba za možgane : knjiga ugank. Izzivi za bistre glave / [Carolyn Skitt, Harold Gale, Robert Allen ; prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Mind-melting conundrums. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5910-0 : 8,99 EUR

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 13321475

1004

SKITT, Carolyn
    Vadba za možgane : knjiga ugank. Zanke in uganke / [Carolyn Skitt, Harold Gale, Robert Allen ; prevedla Maja Lihtenvalner]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Train your brain puzzle book. Brain-scrambling challenges. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na nasl. str. tudi: Mensa za otroke. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-5909-4 : 8,99 EUR

793.7(02.053.2)

COBISS.SI-ID 13323267

1005

    TRIADIC ballet : the chant of a wound : artists' book / [texts by Jan Krmelj ... [et al.] ; photographs of the performance by Nika Erjavec, a collage Jan Krmelj]. - Ljubljana : [samozal.] J. Krmelj, 2019. - LIX str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-290-478-4

792.82

COBISS.SI-ID 30183680079(043.2) Zabava.Igre.šport.

1006

BOGOVIČ, Barbara
    Delovanje otroških folklornih skupin : magistrsko delo / Barbara Bogovič. - Ljubljana : [B. Bogovič], 2020. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6235. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol. - Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

793.31(043.2)

COBISS.SI-ID 17704451

1007

KNEZ, Maja, specialna in rehabilitacijska pedagogika
    Prilagojena plavalna dejavnost za razvoj plavalnih sposobnosti gibalno ovirane učenke z zmerno motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Maja Knez. - Ljubljana : [M. Knez], 2020. - 55 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6300. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave

797.21:376(043.2)

COBISS.SI-ID 22068483

1008

OREHEK, Martina
    Kompetence učiteljev za poučevanje plesa v prvem in drugem triletju : magistrsko delo / Martina Orehek. - Ljubljana : [M. Orehek], 2020. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6508/. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 53-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

793:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 34042883

1009

ZORAN, Brina
    Spletna platforma Zlata paličica kot vzorčno spletno okolje za področja kulturno-umetnostne vzgoje : magistrsko delo / Brina Zoran. - Ljubljana : [B. Zoran], 2020. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6349. - Mentorica Vesna Geršak, somentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str. 76-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk

792:37(043.2)

COBISS.SI-ID 25612035796 Šport. Športne igre

1010

BOBNAR, Maja, 1982-
    Igre za zabavne večere / Maja Bobnar, Barbara Kavčnik ; [ilustracije Veronika Vesel]. - Ljubljana : Salve, 2009. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre ; 5)

Ov. nasl. - O avtoricah na sprednji notr. str. ov. in na str. 1. - Bibliografija: str. [42-44]

ISBN 978-961-211-510-4

793.5/.7-053.8(035)

COBISS.SI-ID 248023808

1011

BRGLEZ, Franjo
    Kekčevi izleti : 50 družinskih potepov po hribih in dolinah / [besedilo Franjo Brglez ; fotografije Franjo Brglez ... [et al.] ; kartografija Geodetski zavod Slovenije]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2018 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 104 str. : ilustr., fotogr. ; 20 cm. - (Slovenija na dlani)

Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv.
- - Kekčevi izleti. Knjižica za žige. - [25] str. ; 19 cm

ISBN 978-86-11-17885-1 : 5,99 EUR

796.5:913(497.4)(036)

COBISS.SI-ID 293355264

1012

CASHMORE, Ellis
    Sport and exercise psychology : the key concepts / Ellis Cashmore. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2008. - XIII, 513 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-43866-7 (broš.)
ISBN 978-0-415-43865-0 (trda vezava)
ISBN 0-415-43866-7 (broš.)
ISBN 0-415-43865-9 (trda vezava)

796.015

COBISS.SI-ID 17177859

1013

FUŽIR, Barbara
    Kam pa danes? : krasna potepanja z malčki / Barbara Ana Fužir Schart ; [uredila in napisala spremno besedo Majda Cibic ; ilustracije Maja Malalan in Jasna Košuta ; izdala Goriška Mohorjeva družba]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2020 (Gorica : Budin). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

[Spremna beseda] / Majda Cibic: str. 5

ISBN 978-88-96632-86-4 : 10,00 EUR

796.51/.52(450.36+497.4Kras)(036)

COBISS.SI-ID 10807532

1014

KAVČNIK, Barbara, pedagoginja
    Igre za spoznavanje / Barbara Kavčnik ; [ilustracije Veronika Vesel]. - Ljubljana : Salve, 2007. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre ; 2)

Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Mladinski ceh. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-211-426-8

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 236680448

1015

KRAŠOVEC, Bojana
    Vaje za spretne prste : zbirka vaj za zaznavanje in obvladovanje telesa / Bojana Krašovec, Nina Sovinc, Anja Bizjak ; [fotografije Eva Žganjar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 215 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 213-215

ISBN 978-961-292-010-4 : 34,00 EUR

796.015.5(035)

COBISS.SI-ID 302861568

1016

MIHELIČ, Tine
    Julijske Alpe. Bohinjske gore / Tine Mihelič ; [skice pristopov Danilo Cedilnik - Den ; risbe koč Milan Plužarev ; pregledni zemljevid Lojze Miklavčič]. - 5., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Sidarta, 2020. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Vodniki / Sidarta)

Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo

ISBN 978-961-6027-94-6

796.524(234.323.6)(036)

COBISS.SI-ID 24606979

1017

MIKAC, Mojca, 1987-
    Igre s padalom / Mojca Mikac, Martin Lenarčič ; [ilustracije Marta Vrankar] ; [izdal] Mladinski ceh. - Ljubljana : Salve, 2011. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre ; 9)

Ov. nasl. - 300 izv. - O avtorjih na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-211-589-0 : 5 EUR

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 257009408

1018

    MULTIPLIKATIVNI učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti [Elektronski vir] / avtorji Miha Marič ... [et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (V, 660 str.))

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 5. 8. 2020. - Bibliografija: str. 633-659. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-286-363-0 (PDF) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-363-0

796.034-053.2/.6:004(497.4)

COBISS.SI-ID 20110595

1019

OTRIN, Gašper
    Žogaj se z mano! : 123 iger za lepši dan / Gašper M. Otrin, Sanja O. Brodnjak, Alenka Š. Butt ; [izdala] Zavod Andreja Majcna Maribor [in] Društvo Salezijanski mladinski center Maribor. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2014 (Tiskano v Sloveniji). - 88 str. ; 21 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 44)

1.000 izv.

ISBN 978-961-211-773-3 : 11,50 EUR

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 276361984

1020

PINOSA, Rafo
    Igre za klošarjenje / Rafo Pinosa ; [ilustracije Veronika Vesel ; izdal] Mladinski ceh. - Ljubljana : Salve, 2010. - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepne igre)

Ov. nasl. - 300 izv.

ISBN 978-961-211-528-9 : 5 EUR

793.5/.7(035)

COBISS.SI-ID 249822208

1021

RETAR, Iztok
    Zgodnje gibalno učenje in poučevanje : [znanstvena monografija] / Iztok Retar. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 21)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 197-203. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-7055-94-8 : 20 EUR

796:37.015.31

COBISS.SI-ID 302481664

1022

TSCHIRNER, Thorsten
    [Osem]
    8 minut je dovolj : nova formula za lepo telo : majhen napor - velik učinek / Thorsten Tschirner ; [prevedla Manuela Pendl Žalek]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (natisnjeno v Nemčiji). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 8 Minuten sind genug. - Kazalo

ISBN 86-11-16997-2

796.41.035(035)

COBISS.SI-ID 216269056

1023

    VEČ kot igrišče / uredil Claudio Belfiore ; [ilustracije Federico Milone ; prevedla Kristina Škibin]. - Ljubljana : Salve, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A tutto campo. - 250 izv. - O uredniku na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-211-990-4 : 10 EUR

796(035)

COBISS.SI-ID 298346752

1024

ZALETEL, Petra, 1973-
    Šport, kot zdrav način življenja [Elektronski vir] : univerzitetni učbenik z recenzijo / Petra Zaletel in Jaroš Štekl. - El. knjiga. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019

Način dostopa (URL): https://knjigarna.fdv.si/knjige/interdisciplinarno/i_773_sport-kot-zdrav-nacin-zivljenja-univerzitetni-ucbenik-z-recenzijo (Odprt dostop). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 4. 2019. - El. knjiga v pdf obliki obsega 158 str. - Bibliografija pri vsakem poglavju, skupna bibliografija na koncu knjige

ISBN 978-961-235-877-8 (pdf) : ni naprodaj

796:316.728(0.034.2)(075.8)

COBISS.SI-ID 299382016796(043.2) šport.športne igre.

1025

GROBELŠEK, Nina
    Varnost pri pouku športa 1. in 2. triletja osnovnih šol savinjske regije = Safety in physical education in the first and second triads of primary schools in the Savinjska region : magistrsko delo / Nina Grobelšek. - Ljubljana : [N. Grobelšek], 2020. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6536. - Besedilo v slov. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 75-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

796:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 41021955

1026

MIRTIČ Dolenec, Primož
    Efektivni čas pri pouku športa : magistrsko delo / Primož Mirtič Dolenec. - Ljubljana : [P. Mirtič Dolenec], 2020. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6237/. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

796:37(043.2)

COBISS.SI-ID 17818627

1027

PLUT, Anja, 1994-
    Analiza kolesarske aktivnosti in športno-vzgojnih kartonov učencev od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič ter predlogi za vzpostavitev infrastrukture v občini Semič : magistrsko delo / Anja Plut. - Ljubljana : [A. Plut], 2020. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6236. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

796.61-053.5(043.2)

COBISS.SI-ID 17735939

1028

PROŠEK, Marika
    Pogostost uporabe formativnega spremljanja pri predmetu šport na razredni stopnji = Frequency of formative assessment of physical education from grades 1 through 5 : magistrsko delo / Marika Prošek. - Ljubljana : [M. Prošek], 2020. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6312. - Besedilo v slov. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

796:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 22823939

1029

TOMŠIČ, Barbara, 1994-
    Plezanje kot elementarni gibalni vzorec učencev, starih od 8 do 11 let : magistrsko delo / Barbara Tomšič. - Ljubljana : [B. Tomšič], 2020. - XI, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6354/. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji

796.526(043.2)

COBISS.SI-ID 2621286780/81

1030

SKELA, Janez
    Touchstone 6 new. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole / Janez Skela ; [ilustracije Andrejka Čufer, Ljubo Jančič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Evrografis). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal www.e-gradiva.com. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-230-534-5 : 17,50 EUR

811.111(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 15070723

1031

SKELA, Janez
    Touchstone new. Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole / Janez Skela ; [ilustracije Andrejka Čufer, Ljubo Jančič, strip Drago Senica]. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Eurografis). - 211 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-230-562-8 : 18,50 EUR

811.111(075.2)

COBISS.SI-ID 2594790781 Jezikoslovje

1032

    ACADEMIC writing from cross-cultural perspectives [Elektronski vir] : exploring the synergies and interactions / Agnes Pisanski Peterlin and Tamara Mikolič Južnič (eds.). - 1st ed. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (251 str.)) : ilustr. - (Book series Translation Studies and Applied Linguistics, ISSN 2712-3855)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/212/313/5120-1. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0308-5 (pdf) : brezplačno

81'25(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304622848

1033

AMALIETTI, Peter
    Mali leksikon antične retorike / Peter Amalietti. - 1. izd. - Rob : Amalietti & Amalietti, 2020 (Ljubljana : Primitus). - 166 str. ; 21 cm. - (Zbirka Priročniki / Amalietti & Amalietti)

Tiskano po naročilu. - Kazalo

ISBN 978-961-7036-48-0 : 19,00 EUR

808.5(37/38)(031)

COBISS.SI-ID 304288256

1034

    An ANTHOLOGY of bilingual child phonology / edited by Elena Babatsouli and Martin J. Ball. - Blue Ridge Summit : Multilingual Matters, cop. 2020. - XVI, 338 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Second language acquisition ; 142)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction / Elena Babatsouli and Martin J. Ball ; 2. Investigating the linguistic world of the bilingual child: Transfer and Code Switching / Conxita Lleó ; 3. Seeking cross-linguistic interaction in French bilingual phonological development / Margaret Kehoe ; 4. Case studies of phonological development in six preschool-aged Russian-Finnish bilingual children / Olga Nenonen ; 5. Enhanced phonology in a child's weaker language in bilingualism: A portrait / Elena Babatsouli ; 6. Sensitivity to morphophonological cues in monolingual and bilingual children: Evidence from a nonword task / Luca Cilibrasi and Ianthi Tsimpli ; 7. Lexical-semantic organization in monolingual and bilingual Hebrew speaking children: Evidence from a word association task / Atalia Hai Weiss ; 8. The production of marked Arabic consonants by Arabic-English bilingual children living in Canada / Anwar Alkhudidi, Yasmeen Hakooz, Madeline Walker, Ryan Stevenson and Yasaman Rafat ; 9. On heritage accents: Insights from VOT production by trilingual heritage speakers of Spanish / Raquel Llama and Luz Patricia López-Morelos ; 10. Linguistic outcomes and the role of phonology in typically developing and late talking toddlers / Kakia Petinou and Loukia Taxitari ; 11. Stylistic patterns in the speech of young children and their caregivers: A study of variable /s/ lenition in Dominican Spanish / Karen Miller and Rodrigo Cárdenas ; 12. Identification of protracted phonological development across languages: The Whole Word Match and basic mismatch measures / Barbara May Bernhardt, Joseph Paul Stemberger, Daniel Bérubé, Valter Ciocca, Maria João Freitas, Diana Ignatova, Damjana Kogošek, Inger Lundeborg Hammarström, Thora Másdóttir, Martina Ozbič, Denisse Perez and A. Margarida Ramalho ; 13. Phonological processing and nonword repetition: A critical tool for the identification of dyslexia in bilingualism / Chiara Melloni and Maria Vender ; Index

ISBN 978-1-78892-841-0

81'246.2

COBISS.SI-ID 25453315

1035

GERŠIČ, Matjaž
    Pokrajinska imena kot dejavnik identitete [Elektronski vir] / Matjaž Geršič ; [kartografka Manca Volk Bahun ; prevod izvlečka Deks]. - 1. e-izdaja. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (240 str.)) : ilustr. - (Geografija Slovenije ; 36)

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504368. - O avtorju. - Bibliografija: str. 223-235. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-05-0436-8 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610502623

91:811.163.6(0.034.2)
81'373.21(497.4)(0.034.2)
811.163.6'373.21(0.034.2)

COBISS.SI-ID 15203587

1036

    GOVOR v pedagoški praksi [Elektronski vir] / uredili Katarina Podbevšek, Nina Žavbi ; [prevod angleških povzetkov Paul Steed, prevod hrvaških prispevkov Aleksandra Rekar]. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/185/283/4891-1. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0280-4 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610602804

81'342.2:37(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303010560

1037

INTERNATIONAL Language Conference on "The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures" (10 ; 2018 ; Celje)
    Conference proceedings [Elektronski vir] / 10th International Language Conference on "The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures", 20 and 21 September 2018, Celje, Slovenia ; editors Polona Vičič, Nataša Gajšt, Alenka Plos. - 1st ed. - El. zbornik. - Maribor : University Press ; [Celje] : Faculty of Logistics, cop. 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/399. - Nasl. z nasl. zaslona. - Prispevki v angl. ali nem., en prispevek v franc. - El. publikacija v formatu PDF obsega IV, 406 str. - Opis vira z dne 1. 4. 2019. - Bibliografija in abstract ali Zusammenfassung ali abstrait pri vseh prispevkih, skupni abstract

ISBN 978-961-286-252-7
doi: 10.18690/978-961-286-252-7

81'243:37:091.3(082)
37.091.3:81'243(082)
316.74:81(082)

COBISS.SI-ID 96329729

1038

    MULTILINGUAL interaction and dementia / edited by Charlotta Plejert, Camilla Lindholm and Robert W. Schrauf. - Bristol ; Blue Ridge Summit : Multilingual Matters, cop. 2017. - XVII, 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 16)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-766-1

81'246.3:616.892.3-053.9

COBISS.SI-ID 34919427

1039

    PATHWAYS to plurilingual education / edited by Silva Bratož, Anja Pirih, Alenka Kocbek. - Koper : University of Primorska Press, 2020. - 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 24)

Bibliografija navedena na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6984-18-8

81'24

COBISS.SI-ID 19949315

1040

PAVLIČ, Matic
    Priročna video slovnica slovenskega znakovnega jezika / Matic Pavlič ; [ilustracije Matej Rudman]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije : Založba ZRC, 2019. - V, 153 str. : ilustr. ; 31 cm

Broš. izd. meri 30 cm. - 1.600 izv. mehke in 400 izv. trde vezave. - Kazalo

ISBN 978-961-94259-7-8 (trda vezava) : ni za prodajo
ISBN 978-961-94259-8-5 (mehka vezava) : ni za prodajo

811.163.6'221.24(035):376.1-056.263

COBISS.SI-ID 301102592

1041

    POTI in stranpoti poučevanja tujih jezikov v Sloveniji [Elektronski vir] / [urednice Tatjana Balažic Bulc ... et al.]. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/180. - Bibliografija ter povzetek v slov. in različnih jezikih pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0277-4 (pdf) : brezplačno

81'243:37.091.3(497.4)(082)(0.034.2)
378.147:81'243(497.4)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 302938880

1042

    PRAVNA ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah [Elektronski vir] / [uredili Nataša Gliha Komac in Polonca Kovač]. - 1. e-izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2019

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610501831 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Nasl. v kolofonu: Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-05-0183-1 (epub) : brezplačno

81'272(0.034.2)

COBISS.SI-ID 300126464

1043

ROST, Michael, 1952-
    Teaching and researching listening / Michael Rost. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2016. - XVI, 325 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Applied linguistics in action)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84038-6 (broš.)
ISBN 978-1-138-84037-9 (trda vezava)

81

COBISS.SI-ID 17024515

1044

SIKOŠEK, Darinka
    Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih [Elektronski vir] / avtorica Darinka Sikošek. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/384. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 114 str. - Opis vira z dne 11. 4. 2019

ISBN 978-961-286-227-5 (PDF) : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-227-5

811.163.6'373.46:54(0.034.2)

COBISS.SI-ID 9626368181(043.2) Jezikoslovje.

1045

ČADEŽ, Jelka
    Sistematično opismenjevanje učencev 3. razreda v angleškem jeziku : magistrsko delo / Jelka Čadež. - Ljubljana : [J. Čadež], 2020. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6379/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 58-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 27993091

1046

DIČOVSKI, Katja
    Analiza stripov v učbenikih za angleščino za četrti in peti razred osnovne šole ter njihova uporaba pri pouku angleščine : magistrsko delo / Katja Dičovski. - Ljubljana : [K. Dičovski], 2020. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6476/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 50-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 32025347

1047

DRIMEL, Nika
    Izkušnje in stališča učiteljev/-ic o domačih nalogah pri angleščini v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Nika Drimel. - Ljubljana : [N. Drimel], 2020. - 75 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6259. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 20180739

1048

JARC, Mateja, specialna in rehabilitacijska pedagogika
    Raziskovanje komunikacije, jezika in govora pri vzgojiteljih z dvojezičnimi otroki v vrtcih s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem = Study of preschool teachers' communication, language and speech with bilingual children in Slovenian kindegarten in the regions of Gorizia and Trieste : magistrsko delo / Mateja Jarc. - Ljubljana : [M. Jarc], 2020. - 100 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6469. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 83-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Logopedija in surdopedagogika

81'246:373.2(043.2)

COBISS.SI-ID 31557123

1049

KERN Nanut, Eva
    Analiza kulturnih vsebin v učbenikih za poučevanje angleščine kot tujega jezika v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Eva Kern Nanut. - Ljubljana : [E. Kern Nanut], 2020. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6183/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 67-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 12814921

1050

ŽOKALJ, Patricija
    Stališča učiteljev do uporabe teorije učnih stilov pri pouku angleščine v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Patricija Žokelj = Teachersʹ viewpoints on the learning styles theory use at teaching English to the fourth and the fifth graders. - Ljubljana : [P. Žokelj], 2020. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6276/. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str.71-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.111(043.2)

COBISS.SI-ID 20988419811.111 Angleščina.

1051

CARLEY, Paul
    American English phonetics and pronunciation practice / Paul Carley and Inger M. Mees. - London ; New York : Routledge, 2020. - XV, 253 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-138-58853-0 (broš.)
ISBN 978-1-138-58851-6 (trda vezava)

811.111(73)

COBISS.SI-ID 12814665

1052

CLEARY, Maria
    World around : [an intercultural journey through English-speaking countries] : teacher's book / Maria Cleary. - [S.l.] : Helbling Languages, cop. 2008. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-88-95225-07-4

811.111

COBISS.SI-ID 12783689

1053

CLEARY, Maria
    World around : [an intercultural journey through English-speaking countries] / Maria Cleary. - [S.l.] : Helbling Languages, cop. 2008. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Dodatek k nasl. na ov. - CEFR B1/B2

ISBN 978-88-95225-06-7

811.111

COBISS.SI-ID 12783433

1054

CLOSE, Reginald Arthur
    The future / R. A. Close ; illustrations by Tom Bailey. - London : Longman, 1970. - VII, 52 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Longmans elements of English series)

811.111

COBISS.SI-ID 12838473

1055

CONTI, Gianfranco, pedagog, lingvist
    Breaking the sound barrier : teaching language learners how to listen / Gianfranco Conti and Steve Smith. - [S. l.] : [S. n.] ;, cop. 2019. - X, 252 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str.237-247. - Kazalo

ISBN 978-1-0969-7388-1

811.111

COBISS.SI-ID 26596611

1056

ČOLIĆ, Janja
    Touchstone 6 new. Priročnik za učitelje k učbeniku za pouk angleščine v 6. razredu osnovne šole / Janja Čolić in Urška Medved. - 1. objava. - Maribor : Obzorja, 2020 (Maribor : Evrografis). - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv.

ISBN 978-961-230-568-0

811.111(035):373.3

COBISS.SI-ID 25980931

1057

    EFFECTIVE literacy instruction for learners with complex support needs / edited by Susan R. Copeland and Elizabeth B. Keefe with invited contributors. - 2nd ed. - Baltimore, Maryland : Paul H. Brookes Publishing Co., cop. 2018. - XVIII, 381 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Effective literacy instruction for students with moderate or severe disabilities)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-68125-059-5

811.111

COBISS.SI-ID 12782921

1058

ENEVER, Janet
    Policy and politics in global primary English / Janet Enever. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 196 str. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str.: 173-190. - Kazalo

ISBN 978-0-19-420054-7

811.111

COBISS.SI-ID 26521347

1059

    EXERCISES in travel writing and literary tourism [Elektronski vir] : a teaching and learning experiment / editor Jasna Potočnik Topler ; [authors Laura Lupše ... et al.]. - 1st ed. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (72 str.))

Način dostopa (URL): https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/506. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 10. 2020. - Bibliografija pri večini prispevkov, abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-286-393-7 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-393-7

811.111ʼ24:37:338.48(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 30201091

1060

GERNGROSS, Günter
    Hooray! : starter ; teacher's book / by Günter Gerngross and Herbert Puchta with Megan Cherry. - 2nd ed. - [S. l.] : Helbling Languages, cop. 2013. - 148 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD + 1 DVD-ROM

ISBN 978-3-85272-445-4

811.111

COBISS.SI-ID 16257283

1061

HARMER, Jeremy
    Story-based language teaching / Jeremy Harmer, Herbert Puchta. - Innsbruck : Helbling, cop. 2018. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Resourceful teacher series)

Bibliografija: str. 145-147. - Vsebina: Indhold: Stories matter to all of us ; The inner journey: Where neuroscience meets educational philosophy ; Storytelling and english language teaching ; What makes a good story? ; What makes a story useful for language learners? ; How to find a good story for your class ; How to tell stories ; How to use stories i language teaching ; A collection of sample stories for use in your clasroom ; The videos that come with this book ; How to create stories for and with your students ; Digital storytelling

ISBN 978-3-99045-769-6

811.111

COBISS.SI-ID 12782665

1062

HEATON, John Brian
    Composition through pictures / J. B. Heaton ; illustrations by James Moss. - London ; Harlow : Longmans, 1968. - 54 str. : ilustr. ; 22x28 cm

811.111

COBISS.SI-ID 12833097

1063

HILL, Leslie Alexander
    Letter writing : [for Students of English] / L. A. Hill. - London : Oxford University Press, 1963. - VI, 57 str. ; 19 cm

Dodatek k nasl. na ov.

811.111

COBISS.SI-ID 12841801

1064

JONES, Leo, 1943-
    New Cambridge advanced English. Student's book / Leo Jones. - 9th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2003. - 192 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-521-62939-3 (Student's book, broš.)
ISBN 978-0-521-62941-6 (Teacher's book, broš.)
ISBN 978-0-521-62940-9 (kasete)

811.111-07(075.4)

COBISS.SI-ID 54577921

1065

KAVALIR, Monika
    English morphology exercises / Monika Kavalir, Frančiška Lipovšek. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 101 str. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 101

ISBN 978-961-06-0323-8 : 9,90 EUR

811.111'366(075.8)

COBISS.SI-ID 305122304

1066

KOCH, Rachel Spack
    Focus on grammar. 5, Workbook / Rachel Spack Koch. - 5th ed. - Hoboken, NJ : Pearson Education, Inc., cop. 2017. - V, 234 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Winnipeg Public Library. English as a Second Language Collection)

ISBN 978-0-13-457962-7

811.111

COBISS.SI-ID 12769353

1067

KUNAVER, Dušica
    Angleščina v treh korakih z matematičnim pristopom / Dušica Kunaver. - Ljubljana : Turistično in kulturno društvo Naše gore list, [2018]. - 1 mapa ([16] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Angleščina po mavrični bližnjici)

100 izv. - Vsebina: Temelji angleščine na mavrici ; Angleški glagolski časi v matematičnem sistemu ; Formula - enkrat za trikrat

ISBN 978-961-6979-23-8 : 15,00 EUR

811.111'373.611(035)

COBISS.SI-ID 296851200

1068

MAURER, Jay
    Focus on grammar 5 : [with essential online resources] / Jay Maurer. - 5th ed. - Hoboken, NJ : Pearson Education, cop. 2017. - XXIX, 452 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 978-0-13-458331-0
ISBN 0-13-458331-0

811.111

COBISS.SI-ID 12800329

1069

MOURÃO, Sandie
    Teaching English to pre-primary children / Sandie Mourão with Gail Ellis. - 1st ed. - Stuttgart : Delta Publishing, 2020. - 251 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Delta Teacher Development Series)

ISBN 978-3-12-501399-5

811.111-053.4

COBISS.SI-ID 26516483

1070

MULEJ, Sabina
    Bridging borders [Elektronski vir] : English for students of civil engineering / author Sabina Mulej. - 1st ed. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Faculty of Civil Engineering, Transportation Engineering and Architecture, 2019. - II, 88 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/382. - Nasl. z nasl. zaslona. - Dodatek k nasl. na ov.: Strokovni angleški jezik za študente gradbeništva. - El. publikacija v formatu PDF obsega II, 88 str. - Opis vira z dne 25. 2. 2019. - Bibliografija: str. 87-88. - Abstract

ISBN 978-961-286-232-9 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-232-9

811.111'276.6:69(075.8)(076)

COBISS.SI-ID 95980033

1071

    OBJECTIVE tests in English as a foreign language : pupil's book 1 / Meriel Bloor ... [et al.]. - London : Macmillan, cop. 1970. - VII, 200 str. ; 19 cm

811.111

COBISS.SI-ID 12832329

1072

    The PALGRAVE handbook of motivation for language learning / Martin Lamb ... [et al.], editors. - Cham : Palgrave Macmillan, cop. 2019. - XXIX, 697 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-030-28379-7

811.111

COBISS.SI-ID 12800585

1073

RENFREW, Catherine E.
    Action picture test / Catherine Renfrew. - 5th ed. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, cop. 2019. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm + 10 kartic + obrazec. - (The Renfrew language scales)

ISBN 978-1-138-58620-8 (knjiga)
ISBN 978-0-367-20015-2 (kartice)

811.111

COBISS.SI-ID 17270275

1074

ROCHE, Marc
    CAE writing masterclass : part 1 & part 2 : Cambridge English advanced writing / Marc Roche. - [S. l. : s. n.], cop. 2018 (Printed in Great Britain). - [136] str. ; 23 cm

ISBN 978-1-72377-001-2

811.111(075)

COBISS.SI-ID 37220099

1075

SAMPEDRO, Rick
    Lost on the coast / Rick & Steve Sampedro ; illustrated by Christiano Lissoni. - Innsbruck : Helbling languages, 2013. - 24 str. : ilustr. ; 47 cm. - (Helbling Young Readers. Big books ; Level e)

ISBN 978-3-85272-729-5

811.111(087.5)

COBISS.SI-ID 12762185

1076

ŽELJEŽIČ, Mirjana
    Govorna sporazumevalna zmožnost v angleščini kot tujem jeziku [Elektronski vir] : slepe pege in izzivi v učenju in poučevanju ATJ / Mirjana Želježič. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (235 str.)) : graf. prikazi. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2712-3820)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/223/323/5229-1. - Bibliografija: str. 207-214. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0338-2 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603382

37.091.33:811.111(0.034.2)
811.111'243(0.034.2)

COBISS.SI-ID 18414595811.111(043.2) Angleščina.

1077

BARLE, Julija
    Analiza digitalnih spretnosti učencev 6. razredov in uvajanje računalniško podprtega preverjanja znanja angleščine v osnovne šole = The analysis of year 6 studentsʹ digital competence and the implementation of computer-assisted Eglish language assessment into the primary school : magistrsko delo / Julija Barle, Katja Hudolin in Katja Žlebir. - Ljubljana : [J. Barle, K. Hudolin, K. Žlebir], 2020. - 215 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6392/. - Mentorica Karmen Pižorn, somentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 189-198. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6:37(043.2)

COBISS.SI-ID 28120067

1078

KORDEŽ, Tjaša, 1993-
    Analiza pisnih preizkusov znanja učiteljev angleščine v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Tjaša Kordež = Analysis of written tests of English teachers of fifth graders. - Ljubljana : [T. Kordež], 2020. - V, 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6270/. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 71-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6:37(043.2)

COBISS.SI-ID 20682499

1079

MLEKUŽ, Maruša, poučevanje
    Pogoji za uveljavitev ekstenzivnega bralnega programa v angleščini na osnovnih šolah jugovzhodne regije : magistrsko delo / Maruša Mlekuž. - Ljubljana : [M. Mlekuž], 2020. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6457/. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6:028(043.2)

COBISS.SI-ID 31282947

1080

ŠIMENC, Neja
    Povezanost med bralnim razumevanjem in tekočnostjo branja ter med bralnim razumevanjem in zunanjimi dejavniki slovenskih šestošolcev pri angleščini kot tujem jeziku : magistrsko delo / Neja Šimenc. - Ljubljana : [N. Šimenc], 2020. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6282. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 78-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6:028(043.2)

COBISS.SI-ID 21123587

1081

ŠPRAH, Lea, 1994-
    Disleksija pri učencih, ki se izobražujejo v angleškem jeziku : magistrsko delo / Lea Šprah. - Ljubljana : [L. Šprah], 2020. - VIII, 102 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6217/. - Mentorica Milena Košak Babuder, somentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

811.163.6:376(043.2)

COBISS.SI-ID 16009219811.112.2 Nemščina.

1082

BUCKLEY, Richard Woods, 1903-?
    Living German / R. W. Buckley. - Reprinted. - London : University of London, 1962. - 317 str. : ilustr. ; 19 cm

811.112.2'36(075)

COBISS.SI-ID 12842313

1083

LIPAVIC Oštir, Alja
    Grundlagen der Semantik [Elektronski vir] / Autorin Alja Lipavic Oštir ; [grafische Anhänge Autorin]. - 1. Ausg. - El. knjiga. - Maribor : University of Maribor Press, 2019

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/403. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu PDF obsega 80 str. - Opis vira z dne 11. 8. 2019. - Bibliografija: str. [81]

ISBN 978-961-286-258-9 : brezplačno
doi: 10.18690/978-961-286-258-9

811.112.2'37(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 96947457

1084

MUSTER, Ana Marija
    Vaje iz nemščine : slovnica v živi rabi / Nanika Muster ; [ilustriral Božo Kos]. - 5. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2003 ([Ljubljana] : Kurir). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Jezikovni priročniki)

O avtorici: str. 6. - Bibliografija: str. 191

ISBN 961-231-192-7

811.112.2(075.2)(076.1)

COBISS.SI-ID 121969408811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

1085

    ANALIZA jezikovnih težav učencev [Elektronski vir] : korpusni pristop / avtorji Iztok Kosem ... [et al.] ; [prevod povzetka, urednik Iztok Kosem]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (132 str.)) : ilustr. - (Zbirka Sporazumevanje / Znanstvena založba Filozofske fakultete)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/229/329/5311-1. - Bibliografija: str. 129-131. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0353-5 (pdf) : brezplačno

37.091.3:811.163.6(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 21024771

1086

    EMPIRIČNI pogled na pouk slovenskega jezika [Elektronski vir] / avtorji Tadeja Rozman ... [et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (183 str.)) : ilustr. - (Zbirka Sporazumevanje / Znanstvena založba Filozofske fakultete)

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/227/327/5303-1. - Bibliografija: str. 179-182. - Povzetek pri enem poglavju, skupni povzetek na koncu knj. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0351-1 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603511

37.091.3:811.163.6'322(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 20980995

1087

    EPRAVOPIS 2019 [Elektronski vir] / [avtorji slovarskih sestavkov Aleksandra Bizjak Končar ... [et al.] ; glavni uredniki Aleksandra Bizjak Končar ... et al.]. - 1. e-izd. (pdf). - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (XI, 929 str.). - (Rastoči slovarji, ISSN 2536-2968)

Način dostopa (URL): https://fran.si/135/epravopis-slovenski-pravopis/datoteke/ePravopis%202019.pdf. - Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610502753. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Opis vira z dne 24. 4. 2020. - Bibliografija na dnu str. v spremnih besedilih. - Financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju. - Financer: SAZU, Programi, SI, Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

ISBN 978-961-05-0275-3 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610502753

811.163.6'35(035)

COBISS.SI-ID 304590336

1088

GOMBOC, Mateja, 1964-
    Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo / Mateja Gomboc. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 ([Maribor] : Evrografis). - 190 str. : ilustr. ; 26 cm

1.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-1000-9

811.163.6'36

COBISS.SI-ID 31034627

1089

    GRADIM slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in ostali viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Plovdiv] : Bulvest Print). - 2 zv. (124; 121 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-292-018-0 : 17,50 EUR

811.163.6(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 303539712

1090

    GRADIM slovenski jezik 5 : izdaja s plusom. Učbenik / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in ostali viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - 300 izv. - Bibliografija: str. [136]

ISBN 978-961-292-023-4 : 16,85 EUR

811.163.6(075.2)

COBISS.SI-ID 13765891

1091

GRGIČ, Matejka
    Da sistema a simbolo : la lingua slovena in Italia tra linguistica, sociologia e psicologia / Matejka Grgič, Marianna Kosic, Susanna Pertot ; prefazione di Fabiana Fusco. - 1a ed. - Canterano : Aracne, 2020 (Roma : The factory). - 160 str. ; 21 cm

O avtoricah: str. 157. - Bibliografija za posameznimi poglavji. - Kazalo. - Abstract

ISBN 978-88-255-3024-7 : 11 EUR

811.163.6'27:323.15(450=163.6)

COBISS.SI-ID 10825452

1092

    JEZIKOVNA ozaveščenost za vsakdanjo in pedagoško rabo : priročnik v sklopu pilotnega projekta interdisciplinarnega študentskega sodelovanja za krepitev kompetenc / Tomaž Petek ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2020. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 32

ISBN 978-961-253-269-7

373.2.091.3:81(035)

COBISS.SI-ID 38002179

1093

    KJE pa vas jezik žuli? : prva pomoč iz Jezikovne svetovalnice / Helena Dobrovoljc ... [et al.] ; [urednice Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik, Urška Vranjek Ošlak ; stvarno kazalo Urška Vranjek Ošlak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020 (Begunje : Cicero). - 540 str. ; 23 cm

500 izv. - Besedilo podprto z vsebinami, dostopnimi preko QR kod pri posameznih poglavjih. - Bibliografija: str. 477-481. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0273-9 : 24 EUR

811.163.6'35(035)

COBISS.SI-ID 304470016

1094

KRAMARIČ, Mira
    Lili in Bine 3. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v tretjem razredu osnovne šole / Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; [ilustracije Igor Šinkovec, Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2018 ([Zagreb] : Grafostil). - 2 zv. (92, 98 str.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 13.000 izv.

ISBN 978-961-271-668-4 : 15 EUR

811.163.6(075.2)(076)

COBISS.SI-ID 292720384

1095

MAMIĆ, Tino
    Priimki : njih izvor in pomen. 1, Primorska / Tino Mamić ; [spremna beseda Jurij Paljk]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2020 (Gorica : Grafica Goriziana). - 255 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Spremna beseda / Jurij Paljk: str. 7-8

ISBN 978-88-96632-85-7 : 26,00 EUR

811.163.6'373.232.1(497.47+450.36)

COBISS.SI-ID 10747372

1096

    NA pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj ... [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 2 zv. (124; 113 str.) : ilustr. ; 30 cm

Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-292-028-9 : 22,50 EUR

811.163.6(075.3)(076)

COBISS.SI-ID 18527747

1097

    NA pragu besedila 3 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj ... [et al.] ; [ilustracije Gašper Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2020 ([Čakovec] : Zrinski). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-292-029-6 : 19,50 EUR

811.163.6(075.3)

COBISS.SI-ID 18528003

1098

PETRIC Lasnik, Ivana
    Gremo naprej. Učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Ivana Petric Lasnik, Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Igor Rehar]. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - 1 CD ; 12 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-237-310-8 : 28,00 EUR

811.163.6(075.4)

COBISS.SI-ID 293678080

1099

    PRAVOPISNE kategorije ePravopisa 2019 [Elektronski vir] / [avtorji opisov problemskih sklopov Aleksandra Bizjak Končar ... [et al.] ; urednici Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik]. - 1. e-izdaja (pdf). - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (246 str.)). - (Rastoči slovarji, ISSN 2536-2968)

Način dostopa (URL): https://fran.si/Search/File2?dictionaryId=177&name=ePravopis%20PK%202019.pdf. - Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610502760. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Opis vira z dne 23. 4. 2020. - Financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju. - Financer: SAZU, Programi, SI, Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

ISBN 978-961-05-0276-0 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610502760

811.163.6'35(035)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304610816

1100

    SLOVAR slovenskega knjižnega jezika 2019 [Elektronski vir] / [avtorji slovarskih sestavkov Manca Černivec ... [et al.] ; glavni uredniki Manca Černivec ... et al.]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (VIII, 439 str.)). - (Rastoči slovarji, ISSN 2536-2968)

Način dostopa (URL): https://fran.si/201/esskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/SSKJ%202019.pdf. - Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610502746. - Nasl. z nasl. zaslona. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Opis vira z dne 24. 4. 2020. - Financer: ARRS, Programi, P6-0038, SI, Slovenski jezik v sinhronem in diahronem razvoju. - Financer: SAZU, Programi, SI, Naravna in kulturna dediščina slovenskega naroda

ISBN 978-961-05-0274-6 (pdf) : brezplačno
doi: 10.3986/9789610502746

811.163.6'374(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304581888

1101

SLOVENSKI slavistični kongres (2020 ; Gradec, Maribor)
    Slovenski jezik in književnost v srednjeevropskem prostoru [Elektronski vir] : [Slovenski slavistični kongres, Gradec/Graz in Maribor, 1.-3. oktober, 8.-9. oktober 2020] / uredila Matej Šekli in Lidija Rezoničnik. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (561 str.)) : ilustr. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije ; 30)

Način dostopa (URL): https://zdsds.si/wp-content/uploads/2020/11/SSK-2020-zbornik-2020_web_fin.pdf. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6715-35-5 (pdf) : brezplačno

811.163.6(4)(082)(0.034.2)
061.2(497.4):811.163.6(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 36500995

1102

    SLOVENŠČINA 3. [Samostojni delovni zvezek za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol] / [avtorice Jožica Jožef Beg ... [et al.] ; ilustratorja Izar Lunaček, Jaka Vukotič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2020 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 183 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. na ov. in v kolofonu. - Avtorice navedene na ov. in v kolofonu. - 1.300 izv. - Bibliografija: str. 183

ISBN 978-961-02-0979-9 : 19,90 EUR

811.163.6(075.3)

COBISS.SI-ID 305065984

1103

    SLOVENŠČINA na dlani 1 [Elektronski vir] / urednica Natalija Ulčnik ; [avtorice in avtorji Kaja Dobrovoljc ... [et al.] ; prevod povzetka Natalia Kaloh Vid]. - 1. izd. - El. knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2018

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 12. 2018. - El. publikacija v PDF formatu obsega 100 str. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-164-3 (pdf)
doi: 10.18690/978-961-286-164-3

811.163.6:37.016(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 94682369

1104

    SLOVENŠČINA na dlani 2 [Elektronski vir] / urednica Natalija Ulčnik ; [avtorice in avtorji Mojca Jerala-Bedenk ... et al.]. - 1. izd. - E-knjiga. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze : Pedagoška fakulteta, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (156 str.))

Način dostopa (URL): http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/447. - Nasl. z nasl. zaslona. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Slovene in the palm of your hand 2. - Opis vira z dne 10. 3. 2020. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih, skupni povzetek in abstract. - Projekt Slovenščina na dlani (JR-ESS-PROŽNE OBLIKE UČENJA). Sofinancerja Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

ISBN 978-961-286-319-7 (pdf, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru)
doi: 10.18690/978-961-286-319-7

811.163.6(075.8)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 97578753

1105

    ŽIVIM v Bukovem Vrhu pod Bukovim vrhom [Elektronski vir] : o spremembi pravopisnega pravila za pisanje zemljepisnih imen / [avtorji in avtorice prispevkov Helena Dobrovoljc ... [et al.] ; uredili Helena Dobrovoljc, Manca Černivec, Matjaž Geršič ; fotografija Colin Brooks]. - 1. e-izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (90 str.)) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://doi.org/10.3986/9789610504320. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-05-0432-0 (pdf) : brezplačno

81'373.21(082)(0.034.2)
811.163.6'35(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 16049923811.163.6(043.2) slovensko jezikoslovje.

1106

MRZEL, Nina
    Slovenščina v dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo / Nina Mrzel. - Ljubljana : [N. Mrzel], 2020. - VII, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6289. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Alenka Rot Vrhovec. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

811.163.6(436.5)(043.2)

COBISS.SI-ID 2134963582 Književnost nasploh.

1107

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
    Grdi raček / Hans Christian Andersen ; [ilustracije Carlos Busquets ; prevod Ksenija C. Cankar]. - [Novo mesto : Šare in družbeniki, Marjan knjiga, cop. 1998]. - [16] str. : barvne ilustr. ; 20 cm. - (12 zlatih pravljic)

Čelni nasl.

ISBN 961-6164-08-2 (zbirka)

821.113.4-93

COBISS.SI-ID 97079040

1108

ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
    Zlate Andersenove pravljice / iz danščine prevedla Silvana Orel Kos ; ilustrirali Suzi Bricelj ... [et al.] ; [uvodna beseda Polonca Kovač]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Maribor] : Ma-tisk). - 383 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Veliki pravljičarji)

4.000 izv. - Lepo je, da imamo Andersenove pravljice / Polonca Kovač: str. 6-11. - Vsebina: Vžigalnik ; Miklavž in Miklavžek ; Stanovitni kositrni vojak ; Bezgova mamka ; Kraljična na zrnu graha ; Cvetlice male Ide ; Palčica ; Rajski vrt ; Slavec ; Ajda ; Mala morska deklica ; Leteči kovček ; Rdeči čeveljci ; Cesarjeva nova oblačila ; Zvon ; Svinjski pastir ; Senca ; Snežna kraljica ; Grdi raček ; Pastirica in dimnikar ; Zaročenca ; Deklica z vžigalicami ; Vse je čisto res! ; O deklici, ki je stopila na kruh ; Hranilnik ; Škrat in trgovec ; Pero in črnilnik ; Govnač ; Gizdavi skakuni ; Bedak Jurček ; "Nekaj" ; Metulj ; Kakor naredi stari, je vselej prav ; Krastača ; Pohabljenček ; O vrtnarju in njegovi gospodi ; Polž in vrtnica

ISBN 978-961-01-5798-4 : 39,99 EUR

821.113.4-93-34

COBISS.SI-ID 23865091

1109

ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
    Most na Drini / Ivo Andrić ; [prevod Tone Potokar]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 316 str. ; 21 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 8)

Prevod dela: Na Drini ćuprija

ISBN 961-6332-16-3

821.163.41(497.6)-311.6

COBISS.SI-ID 128960512

1110

ARDONE, Viola
    Otroci z vlaka / Viola Ardone ; [prevedla Irena Trenc-Frelih]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 229 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Prevod dela: Il treno dei bambini. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-5822-6 : 27,99 EUR

821.131.1-311.2

COBISS.SI-ID 28293379

1111

BAJC, Tjaša, 1992-
    Sprejemanje drugačnosti z branjem odlomkov mladinske povesti Čudo : magistrsko delo / Tjaša Bajc. - Ljubljana : [T. Bajc], 2020. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6326. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 49-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

82-93 (043.2)

COBISS.SI-ID 23260163

1112

BLIXEN, Karen
    Spomin na Afriko / Karen Blixen ; [prevod Maja Kraigher]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 286 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 44)

Prevod dela: Out of Africa

ISBN 961-6332-48-1

821.113.4-311.2

COBISS.SI-ID 215913472

1113

BONILLA, Rocio
    Moj prijatelj z drugega planeta / [besedilo in ilustracije] Rocio Bonilla ; [prevod Veronika Rot]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2020 ([Maribor] : Dravski tisk). - [41] str. : ilustr. ; 24 x 29 cm

Prevod dela: Mi amigo extraterrestre. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [41]

ISBN 978-961-278-487-4 : 19,50 EUR

821.134.2-93-34

COBISS.SI-ID 304092928

1114

DOSKOČILOVÁ, Hana
    Krtek pozimi / [zasnoval in ilustriral] Zdeněk Miler ; [napisala] Hana Doskočilova ; [pri besedilu Krtek in božič sodeloval J. A. Novotný ; prevedel Janez Mušič]. - Ljubljana : Mladika, 2000 (natisnjeno v Češki Republiki). - 67 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Krtek v zimě. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-205-088-0

821.162.3-93-34

COBISS.SI-ID 108254720

1115

ESPINOSA, Albert
    Rumeni svet : kako me je boj za življenje naučil živeti / Albert Espinosa ; prevedla Blažka Müller. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019 (natisnjeno v Sloveniji). - 223 str. ; 21 cm

Prevod dela: El mundo amarillo. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94783-6-3 : 22,90 EUR

821.134.2-94

COBISS.SI-ID 302843904

1116

GARCÍA Lorca, Federico, 1898-1936
    Duende : igra in teorija / Federico García Lorca ; [prevedla Andreja Udovč ; spremna beseda Ana Pandur]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020. - 75 str. ; 18 cm. - (Zbirka Knjižnica sežganih knjig)

Besedilo v slov. in špan. - 500 izv. - Kako se igra duende? : spremna beseda / Ana Pandur: str. 33-47

ISBN 978-961-274-327-7 : 15,00 EUR

821.134.2-5

COBISS.SI-ID 25647107

1117

GARCÍA Lorca, Federico, 1898-1936
    [Dvanajst pesmi]
    12 pesmi / Federico García Lorca ; ilustriral Gabriel Pacheco ; prevedla Igor Saksida in Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 37 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: 12 poemas de Federico García Lorca. - 500 izv. - O avtorju: str. 35-36. - Elegija nemogočega / Gabriel Pacheco: str. 37

ISBN 978-961-6886-85-7 : 25,00 EUR

821.134.2-1

COBISS.SI-ID 25721603

1118

GEORGESCU, Adriana
    In the beginning was the end / Adriana Georgescu ; introduction by Monica Lovinescu ; translated from Romanian by Dan Golopenţia ; edited by Guy and Lidia Bradley. - Bucharest : Memoria cultural foundation ; Boston : The Aspera educational foundation, 2004, cop. 2003. - 251 str. : zvd ; 23 cm

ISBN 973-99523-8-0

821.135.1

COBISS.SI-ID 18641923

1119

HORVAT, Joža, 1915-2012
    Maček s čelado / Joža Horvat ; [prevedel Črtomir Šinkovec]. - V Ljubljani : Borec, 1966 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 359 str. ; 19 cm

Izv. stv. nasl.: Mačak pod šljemom. - Spremna beseda na zavihk. ov.

821.163.42-311.6

COBISS.SI-ID 1219614

1120

JALAL al-Din Rumi, Maulana, 1207-1273
    Skrivna glasba / Rumi ; poslovenila Jana Gogala-Mali ; opremila Biserka Komac. - Ljubljana : Konto, 2004 (Kranj : Gorenjski tisk). - 190 str., [7] f. pril. ; 20 cm

Prevod dela: Hidden music. - Uvod / prevajalka Jana G. Mali: str. 6-7. - O avtorju na zavihku ov.

ISBN 961-91427-0-5

821.222.1

COBISS.SI-ID 215012096

1121

JARUNKOVÁ, Klára
    Edinka / Klára Jarunková ; prevedla Zdenka Škerlj-Jermanova ; [ilustriral Matjaž Schmidt ; spremni besedi napisala Zdenka Škerlj-Jermanova in Marijan Tršar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979. - 218 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zlata knjiga 79)

Prevod dela: Jediná

821.162.4-93-31

COBISS.SI-ID 8886529

1122

JONSSON, Runer
    Vike Viking in Brdavsi / Runer Jonsson ; [prevedla Lena Petrič ; ilustriral EWK]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 133 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Vicke Viking och Burduserna

821.113.6-93-32

COBISS.SI-ID 362526

1123

JOYCE, James, 1882-1941
    A portrait of the artist as a young man / by James Joyce ; introduction by Herbert Gorman. - New York : The Modern Library, cop. 1944. - XII, 299 str. ; 19 cm

821.152.1-312.6

COBISS.SI-ID 12842057

1124

KAGGE, Erling, 1963-
    Hoja : korak za korakom / Erling Kagge ; [prevedla Valentina Smej Novak]. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2019. - 158 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Walking; izv. stv. nasl.: Å gå. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-94783-5-6 : 22,90 EUR

821.113.5:796.421(081)

COBISS.SI-ID 302560000

1125

KALEB, Vjekoslav
    Čudoviti prah / Vjekoslav Kaleb ; [prevedel Miroslav Ravbar]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1965 (v Ljubljani : Delo). - 191 str. ; 20 cm. - (Moja knjižnica ; letn. 1, razr. 8, knj. 6 = 8, 6)

Prevod dela: Divota prašine. - Vjekoslav Kaleb / M. R.: str. 190-191

821.163.42-32

COBISS.SI-ID 4026625

1126

KERR, Judith
    Tiger, ki je prišel na čaj / [napisala, ilustrirala] Judith Kerr ; prevedla Neža Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The tiger who came to tea. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-5805-9 : 14,99 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 303489536

1127

KIŠ, Danilo
    Grobnica za Borisa Davidoviča : sedem poglavij skupne pripovedi / Danilo Kiš ; [prevedel Ferdinand Miklavc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1978 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 152 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krog)

821.163.41-32

COBISS.SI-ID 887838

1128

KRLEŽA, Miroslav
    Vrnitev Filipa Latinowicza / Miroslav Krleža ; [prevedel Franjo Smerdu ; študijo napisal Bojan Štih]. - [2. nat.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1987. - 231 str. ; 20 cm. - (Zbirka Sto romanov)

Prevod dela: Povratak Filipa Latinowicza

ISBN 86-361-0424-6

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 22089473

1129

KUGLI, Rosie
    Hoja po robu : [mladinski roman] / Rosie Kugli & Marijana Pleše ; [prevod Neva Brun]. - Ljubljana : Forma 7, 2020 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 272 str. ; 21 cm

Prevod dela: Hod po rubu. - Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-961-7000-34-4 : 24,00 EUR

821.163.42-93-311.2

COBISS.SI-ID 304196864

1130

KULISIEWICZ, Aleksander
    Orfej iz pekla : lagerske pesmi Aleksandra Kulisiewicza / [izbral, uredil in pesmi priredil, selected, edited and arranged] Jani Kovačič ; [spremna beseda, introduction Jani Kovačič ; prevod v angleščino, translation Naj prevajanje ; fotografije, photos United States Holocaust Memorial Museum]. - 1. natis z dodanim CD-jem. - Ljubljana : Radio Slovenije - Prvi program : ZKP RTV Slovenija : ZRC SAZU, 2020 ([Ljubljana] : Silveco). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. na vzporedni nasl. str.: Orpheus from hell : Aleksander Kulisiewicz's songs from the concentration camps. - Pesmi iz nem. v slov. prevedel Jani Kovačič, iz polj. v slov. Simona Klemenčič. - Besedilo pesmi v izvirniku in vzpor. slov. prevod, ostala besedila tudi v angl. - 400 izv.
- - Orfej iz pekla [Zvočni posnetek] / [izvaja] Jani Kovačič ; [glasbena producentka Brina Nataša Zupančič ; mojster zvoka Miha Ocvirk ; zvokovni tehnik Martin Florjančič]. - 1 optični disk (CD) : zvok ; 12 cm. - Posneto v Narodni galeriji 21. 11. 2019

ISBN 978-961-94787-2-1 (ZKP RTV Slovenija) : 15,00 EUR

821.162.1-1

COBISS.SI-ID 303438592

1131

LINDGREN, Astrid, 1907-2002
    Pika Nogavička / Astrid Lindgren ; [prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1981. - 294 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlata knjiga)

Prevodi del: Pippi Langstrump ; Pippi Langstrump gar ambord ; Pippi Langstrump i söderhavet. - 8.000 izv. - O pisateljici / Kristina Brenkova: str.289-292. - Beseda o ilustratorki / Marijan Tršar: str.293- [295]

ISBN 86-11-01438-3

821.113.6-93-34

COBISS.SI-ID 18213632

1132

LYSTAD, Mina
    Luzerka / Mina Lystad ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 184 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Nørd. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-420-7 : 28,95 EUR

821.113.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 22899459

1133

MATOŠEC, Milivoj
    Deček v čolnu : roman / Milivoj Matošec ; [prevedla Nina Koréne ; ilustriral Aleksander Horvat]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1968 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 186 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica Sinjega galeba ; 128)

Prevod dela: Dječak u čamcu. - Beseda o pisatelju: str. 185-186

821.163.42-93-311.3

COBISS.SI-ID 160561

1134

MATOŠEC, Milivoj
    Veliki potepuh / Milivoj Matošec ; [prevedla Zdenka Lovec ; ilustriral Jože Ciuha]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1972 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - 174 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Moja knjižnica ; letn. 4, razr. 6, knj. 2 = 6, 18)

Prevod dela: Veliki skitač. - Preden odložimo knjigo / Darja Kramberger: str. 171-174

821.163.42-93-32

COBISS.SI-ID 372510

1135

MELECE, Anete
    Kiosk / Anete Melece ; [iz angleščine prevedla Alenka Urh]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020. - [33] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Kiosks. - Velike tiskane črke. - 700 izv. - O avtorici: str. 33

ISBN 978-961-7047-60-8 : 19,90 EUR

821.174-93-34

COBISS.SI-ID 304424960

1136

MORRIS, Heather
    Cilkina pot / Heather Morris ; prevod Ljubica Karim Rodošek. - 1. izd. - Ljubljana : Hiša knjig, HKZ, 2020. - 413, [31] str. ; 22 cm

Prevod dela: Cilka's journey. - Broš. izd. meri 20 cm. - 250 izv. trda vezava, 500 izv. broš. - Roman je nadaljevanje knjige Tetovator iz Auschwitza

ISBN 978-961-94906-6-2 (trda vezava) : 34,90 EUR
ISBN 978-961-94906-7-9 (broš.) : 14,99 EUR

821.111(931)-312.6

COBISS.SI-ID 304398336

1137

MUKERJI, Dhan Gopal
    Mladost v džungli / Dhan Gopal Mukerdži ; [prevedel Josip Vidmar]. - Ljubljana : Svet, 1928 (v Ljubljani : Tiskarna Slovenija). - 151 str. ; 21 cm

821.214.21

COBISS.SI-ID 7602745

1138

NOVAK, Kristian
    Črna mati zemla / Kristian Novak ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 392 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 90)

Prevod dela: Črna mati zemla. - 600 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Književna nagrada roman@tportal.hr, 2014

ISBN 978-961-241-904-2 : 16,90 EUR

821.163.42-311.2

COBISS.SI-ID 280304128

1139

OVČINA, Damir
    Ko sem bil hodža : roman o Sarajevu / Damir Ovčina ; iz sarajevščine prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 482 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman. Otroci Slave)

Prevod dela: Kad sam bio hodža. - 900 izv. - Ob izidu slovenskega prevoda / prevajalka : str. 481-482

ISBN 978-961-274-114-3 (trda vezava) : 33 EUR
ISBN 978-961-274-107-5 (broš.) : 23 EUR

821.163.4(497.6)-311.2

COBISS.SI-ID 303695360

1140

OVIDIUS Naso, Publius
    Umetnost ljubezni = Ars amatoria / Publij Ovidij Nazo = Publius Ovidius Naso ; [prevedla in spremno besedo napisala Barbara Šega Čeh]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2002 ([Ljubljana] : Schwartz). - 210 str. ; 22 cm

Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod. - Ovidijeva pesniška umetnost: str. 7-11

ISBN 961-6465-03-1

821.124'02-1

COBISS.SI-ID 120609280

1141

OVIDIUS Naso, Publius
    Umetnost ljubezni : izbrani verzi / Ovidij ; [prevedla Barbara Šega Čeh ; izbrala in uredila Bronislava Aubelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2003 ([Ljubljana] : Schwarz). - 86 str. ; 14 cm

Prevedeno iz: Ars amatoria

ISBN 961-6465-59-7

821.124'02-1

COBISS.SI-ID 126924288

1142

OVIDIUS Naso, Publius
    Zdravila za ljubezen = Remedia amoris / Publij Ovidij Nazo = Publius Ovidius Naso ; [prevedla in spremno besedo napisala Barbara Šega Čeh ; uredila, opombe in slovar lastnih imen napisala Bronislava Aubelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 81 str. ; 22 cm

Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod. - Ovidijeva erotodidaktična poezija in njen čas: str. 7-11. - Slovar lastnih imen: str. 73-81

ISBN 961-6465-91-0

821.124'02-1
821.124'02.09 Ovidius
FRASCATI: 6-200

COBISS.SI-ID 215695104

1143

PERSSON Giolito, Malin
    Živi pesek / Malin Persson Giolito ; [prevedla Petra Piber]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Störst av allt. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-5214-9 : 15,99 EUR

821.113.6-312.4

COBISS.SI-ID 303055616

1144

ROONEY, Sally
    Normalni ljudje / Sally Rooney ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 279 str. ; 21 cm. - (Zbirka Kapučino)

Sorodni elektronski vir: https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga. - Prevod dela: Normal people. - 2.200 izv. - British Book Awards, 2019

ISBN 978-961-01-5592-8 : 24,99 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 301672448

1145

ROY, Arundhati
    Bog majhnih stvari / Arundhati Roy ; [prevedla Miriam Drev]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2019 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 439 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice. Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The god of small things. - 500 izv. - Man Booker Prize, 1997

ISBN 978-961-01-0953-2 : 15,99 EUR

821.111(540)-311.2

COBISS.SI-ID 301687296

1146

SAINZ Borgo, Karina
    Hči Španke / Karina Sainz Borgo ; prevedel Jaka Andrej Vojevec. - 1. natis. - Ljubljana : Vida, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 222 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: predstavitev knjig. - Prevod dela: La hija de la española. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94978-6-9 : 27,90 EUR

821.134.2(87)-311.2

COBISS.SI-ID 24339971

1147

SAMSON, Gideon
    Dnevi na otoku / Gideon Samson ; prevedla Katjuša Ručigaj ; [spremna beseda Lili Jazbec]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 ([Škofja Loka] : Nonparel). - 199 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

700 izv. - Prevod dela: Eilanddagen. - Bistvo življenja je ljubezen : knjigi ob rob tudi za odrasle / Lili Jazbec: str. 194-197

ISBN 978-961-272-422-1 : 28,95 EUR

821.112.5-93-311.2

COBISS.SI-ID 23719939

1148

SKÅBER, Linn
    Čez potok, ne čez most / Linn Skåber ; ilustrirala Lisa Aisato ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 254 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Til ungdommen. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-63-9 : 23,90 EUR

821.113.5-93-32

COBISS.SI-ID 304655104

1149

STEFANOVIĆ, Mirjana, 1939-
    Šola za velike / Mirjana Stefanović ; [prevedel Ivan Minatti ; ilustriral Matjaž Schmidt]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1985 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 277)

12.000 izv.

821.163.41-93

COBISS.SI-ID 13126919

1150

    SVETOVNA književnost / zbrala in uredila Bronislava Aubelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 176 str. : preglednice ; 19 cm. - (Drobnogled)

Kazalo

ISBN 961-241-138-7
ISBN 978-961-241-138-1

821.09(084.2)

COBISS.SI-ID 229585408

1151

SZABÓ, Magda, 1917-2007
    Ples v maskah / Magda Szabó ; [prevedla Beatriče Baboš ; ilustriral Károly Reich]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1967 (Ljubljana : Delo). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Álarcosbál

821.511.141-311.2

COBISS.SI-ID 88119

1152

ŠENOA, August
    Varuj se senjske roke / Avgust Šenoa ; [prevedel in spremno besedo napisal Severin Šali]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1967 (v Ljubljani : Delo). - 123 str. ; 20 cm. - (Moja knjižnica ; letn. 2, razr. 6, knj. 4 = 6, 10)

Prevod dela: Čuvaj se senjske ruke. - Avgust Šenoa ; Opombe / S. Š.: str. [125-128]

821.163.42-31

COBISS.SI-ID 7086137

1153

ŠPENKO, Maja, vzgojiteljica
    Analiza avtorskih slikanic Anke Luger : magistrsko delo / Maja Špenko. - Ljubljana : [M. Špenko], 2019. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6181. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

821.112.2-93(436)(043.2)

COBISS.SI-ID 12811849

1154

TELLEGEN, Toon
    Jež in samotni občutek / Toon Tellegen ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [iz nizozemščine prevedla Staša Pavlović]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. : ilustr. ; 21cm

Prevod dela: Het verlangen van de egel. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. [211]

ISBN 978-961-01-5808-0 : 24,99 EUR

821.112.5-93-34

COBISS.SI-ID 21473795

1155

VLAŠIĆ, Mila
    Učinilo mi se da su zvijezde / Mila Vlašić-Gvozdić. - Mostar : Klub pisaca "Abrašević", 1969. - 63 str. : ilustr. ; 1969. - (Mala biblioteka Abraševića". Kolo 2 ; sv. 2)

Na zavihkih ov. avtoričina fotografija ter zapis o njenem delu

821.163.4-1

COBISS.SI-ID 3390818

1156

WATANABE, Issa
    Pregnanci / [avtorica, ilustracije] Issa Watanabe. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: Migrantes. - 500 izv. - Ilustr. in besedilo na spojnih listih

ISBN 978-961-274-094-8 : 13,50 EUR

821.134.2

COBISS.SI-ID 302448640

1157

ŽAKELJ, Bronja
    Belo se pere na devetdeset [Elektronski vir] / Bronja Žakelj. - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Beletrina, 2018. - (Zbirka eBeletrina)

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789612844677 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Nagrada Kresnik, 2019

ISBN 978-961-284-467-7 (epub) : 17,99 EUR

821.163.6-312.6(0.034.2)

COBISS.SI-ID 29722828882-93 Mladinska književnost.

1158

BAUER, Jana
    Kako prestrašiti pošast / Jana Bauer ; ilustrirala Malgosia Zając. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (tiskano v Sloveniji). - [33] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-7047-62-2 : 19,90 EUR

821.163.6-93-32

COBISS.SI-ID 304651520

1159

BLAŽIČ, Milena
    Branja mladinske književnosti : izbor člankov in razprav / Milena Mileva Blažić ; [pregled virov in literature Katja Kemperle ; ilustratorka Pšenica Kovačič]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 324 str. : ilustr. ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 299-309. - Kazalo

ISBN 978-961-253-059-4

82-93

COBISS.SI-ID 274767872

1160

    CICI vici na polici : imenitne šale za Cicibanov 75. rojstni dan / [Izbrala, priredila in spremno besedo na ovitku napisala Slavica Remškar ; ilustrirali Ana Košir ... et al.]. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova gorica] : Grafika Soča). - 42 str. : ilustr. ; 26 cm

9.000 izv.

ISBN 978-961-01-6008-3

821-93-7

COBISS.SI-ID 30154243

1161

DOSKOČILOVÁ, Hana
    Krtek in zelena zvezda / ilustriral Zdeněk Miler ; zasnovala in napisala Hana Doskočilová ; [prevedel Janez Mušič]. - Ljubljana : Mladika, 2000 (natisnjeno v Češki Republiki). - 86 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Krtek a zelená hvězda. - Ilustr. na spojnih listih. - Vsebuje tudi: Krtek in dežnik ; Krtek v devetih nebesih

ISBN 961-205-090-2

821.162.3-93-34

COBISS.SI-ID 108716288

1162

    The EDINBURGH companion to children's literature / edited by Clémentine Beauvais and Maria Nikolajeva. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2017. - VII, 376 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4744-1463-0 (trda vezava)

82-93.09

COBISS.SI-ID 12787273

1163

KREMPL, Urša
    Mehurčki prijateljstva / Urša Krempl ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Domžale : Studio Hieroglif, 2020 ([Ljubljana] : Schwarz print). - [23] str. : ilustr. ; 25 cm

Velike tiskane črke. - 600 izv.

ISBN 978-961-7107-01-2 : 14,90 EUR

821.163.6-93-34

COBISS.SI-ID 305044480

1164

LANDA, Mariasun
    Ko so mačke tako same / Mariasun Landa ; prevedla Barbara Pregelj ; [ilustrirala Pšenica Kovačič]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 123 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Katuak bakar-bakarrik sentitzen direnean. - 400 izv. - Zgodba o Maider, mami, babici --- in mački / Barbara Pregelj: str. 117-123

ISBN 978-961-6886-03-1 : 16,99 Eur

821.361-93-32
821.361.09Landa M.

COBISS.SI-ID 266592768

1165

RAUD, Piret
    Uho / [besedilo in ilustracije] Piret Raud ; prevedla Julija Potrč Šavli. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2020 (tiskano v Sloveniji). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Kõrv. - 700 izv.

ISBN 978-961-7047-79-0 : 19,90 EUR

821.511.113-93-32

COBISS.SI-ID 29675523

1166

ROEMMERS, Alejandro Guillermo
    Vrnitev Mladega princa / A. G. Roemmers ; [prevod Vesna Velkovrh Bukilica ; ilustracije Pietari Posti]. - Ljubljana : Družina, 2020 (tiskano v Sloveniji). - 111 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: El regreso del joven príncipe. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0696-9 : 19,90 EUR

821.134.2(82)-93-32

COBISS.SI-ID 29857027

1167

    The ROUTLEDGE companion to international children's literature / [editor] John Stephens. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, cop. 2017. - XXV, 485 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Routledge companions)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-77806-1 (trda vezava)

82-93.09

COBISS.SI-ID 12787017

1168

ZUR Mühlen, Hermynia
    The castle of truth and other revolutionary tales / Hermynia Zur Mühlen ; edited and translated by Jack Zipes ; illustrations by George Grosz, John Heartfield, Heinrich Vogeler, and Karl Holtz. - Princenton ; Oxford : Princeton University Press, cop. 2020. - IX, 187 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oddly modern fairy tales)

Bibliografija: str. 183-187

ISBN 978-0-691-20125-2

82-343

COBISS.SI-ID 1737933182(043.2) Književnost nasploh.

1169

BELIČIČ, Lara
    Usposobljenost razrednih učiteljev pri uporabi komunikacijskega modela pouka za poučevanje književnosti = Elementary teacher's qualifications for using the communication model to teach literature : magistrsko delo / Lara Beličič. - Ljubljana : [L. Beličič], 2020. - 72 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6315. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji

82:373.3(043.2)

COBISS.SI-ID 22978051821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

1170

ALLEN, Walter Ernest
    Tradition and dream : a critical survey of British and American fiction from the 1920s to the present day / Walter Allen. - Harmondsworth ; Ringwood : Penguin books, 1965. - 365 str. ; 18 cm

Kazalo

821.111.09
821.111(73).09-31"192/195"

COBISS.SI-ID 12837961

1171

GRISWOLD, Jerome
    Audacious kids : the classic American children's story / Jerry Griswold. - Revised ed. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2014. - XXII, 339 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 321-326. - Kazalo

ISBN 978-1-4214-1457-7 (broš.)
ISBN 978-1-4214-1458-4 (trda vezava)

82.09-93

COBISS.SI-ID 17265411

1172

GRISWOLD, Jerome
    Behind childrenʹs books : backstories & revelation / Jerry Griswold. - [S. l. : s. n.], cop. 2020. - 140 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 133-140

ISBN 979-8-63-465672-4

82.09-93

COBISS.SI-ID 17257987

1173

GRISWOLD, Jerome
    Feeling like a kid : childhood and children's literature / Jerry Griswold. - Baltimore : The Johns Hopkins University Press, 2006. - 148 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 129-138. - Kazalo

ISBN 0-8018-8517-5
ISBN 978-0-8018-8517-4

821.09-93

COBISS.SI-ID 15649849

1174

    IDEOLOGY in the 20th century [Elektronski vir] : studies of literary and social discourses and practices / edited by Jonatan Vinkler, Ana Beguš, Marcello Potocco. - E-knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2019. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (236 str.))

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-99-3.pdf. - Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7055-28-3/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 5. 2020. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-7055-99-3 (pdf) : brezplačno
ISBN 978-961-7055-28-3 (html) : brezplačno
doi: 10.26493/978-961-7055-99-3

82.09:316.75(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 303309312

1175

JOOSEN, Vanessa
    Adulthood in childrenʹs literature / Vanessa Joosen. - London : Bloomsbury Academic, 2020, cop. 2018. - XI, 243 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Perspectives on childrenʹs literature)

Bibliografija: str. 215-233. - Kazalo

ISBN 978-1-3500-4978-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-3501-5481-0 (broš.)

821.09-93

COBISS.SI-ID 20383491

1176

LENARŠIČ, Bernarda
    Esej na maturi 2021 / Bernarda Lenaršič, Nada Barbarič Naskov, Drago Meglič ; [slikovno gradivo Nanča Kosmač ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 108 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-01-5579-9 : 15,90 EUR

82.0-4:37.091.27

COBISS.SI-ID 13287683

1177

NA Vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evrop (konferenca) (2018 ; Ljubljana)
    Go East! [Elektronski vir] : LGBTQ+ literature in Eastern Europe : zbornik prispevkov s konference Na Vzhod! LGBTQ+ književnost v Vzhodni Evropi / edited by Andrej Zavrl and Alojzija Zupan Sosič. - 1st e-ed. - E-zbornik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka PDF (193 str.))

Način dostopa (URL): https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/197/294/5043-1. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 4. 2020. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih, na koncu zbornika povzetki v slov. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0310-8 (pdf) : brezplačno
doi: 10.4312/9789610603108

821.09(4-11):316.367.7(082)(0.034.2)
316.367.7:821.09(4-11)(082)(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304647168

1178

SAFRANSKI, Rüdiger
    Zlo ali Drama svobode / Rüdiger Safranski ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020 (Begunje : Cicero). - 257 str. ; 21 cm. - (Zbirka Labirinti ; 56)

Prevod dela: Das Böse oder Das Drama der Freiheit. - 400 izv. - Bibliografija: str. 249-252 in 255-257 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-7017-66-3 : 25,00 EUR

821.09:111.84

COBISS.SI-ID 21728515

1179

    SŁOWIAŃSKIE światy wyobraźni : granice tolarncji / pod redakcją Magdaleny Dyras, Alicji Fidowicz, Marleny Grudy. - Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2019. - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Publikacija vsebuje izbor prispevkov z mednarodne konference "Slavic worlds of imagination: borders of tolerance", Univerza v Krakovu, 24. - 25. september 2018. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-83-233-4774-3

821.16.09-93

COBISS.SI-ID 12803657

1180

ŠLANKOVIČ, Petra
    Svetopisemski motivi v pravljicah bratov Grimm : magistrsko delo / Petra Šlankovič. - Ljubljana : [P. Šlankovič], 2020. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/6448/. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 99-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino

821.09-93:2(043.2)

COBISS.SI-ID 30490115

1181

VAN Ghent, Dorothy
    The English novel : form and function / Dorothy Van Ghent. - New York : Harper & Row, 1967. - 332 str. ; 21 cm. - (Perennial library ; 117)

821.111.09

COBISS.SI-ID 13846019

1182

    Z Lublaně přes Vídeň do Prahy : Ivan Cankar a jeho současníci = Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago : Ivan Cankar in njegovi sodobniki / editorka Alenka Jensterle-Doležal. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2020. - 270 str. : tabele ; 21 cm

Nagovor veleposlanika RS in zahvala urednice v češ. in slov., uvodno besedilo v češ., slov. in angl., prispevki v slov., eden v češ. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v angl. - Imensko kazalo

ISBN 978-80-7050-722-3 (broš.)

821.16.09(082)

COBISS.SI-ID 20307971821.111 Angleška književnost.

1183

AUSTEN, Jane, 1775-1817
    Emma / Jane Austen. - London [etc.] : Penguin Books, 1994. - 367 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classics)

ISBN 0-14-062010-9

821.111-311.2

COBISS.SI-ID 8285497

1184

BRONTË, Charlotte, 1816-1855
    Villette / Charlotte Brontë. - London [etc.] : Penguin Books, 1994. - 507 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classics)

ISBN 0-14-062077-X

821.111-311.4

COBISS.SI-ID 8168249

1185

BRONTË, Emily
    Wuthering heights / Emily Brontë. - London [etc.] : Penguin Books, 1994. - 279 str. ; 18 cm. - (Penguin popular classic)

Biographical notice of Ellis and Acton Bell ; Editor's Preface to the new edition of "Wuthering heights" / Currer Bell (Charlotte Brontë): str. 5-17

ISBN 0-14-062012-5
ISBN 978-0-140-62012-2

821.111

COBISS.SI-ID 8325689

1186

CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
    Hercule Poirot : the complete short stories / Agatha Christie. - London : HarperCollins, 1999. - VIII, 864 str. ; 20 cm

ISBN 0-00-651377-8

821.111

COBISS.SI-ID 4037150

1187

CLEARY, Maria
    Skater boy / Maria Cleary ; illustrated by lorenzo Sabbatini. - [Innsbruck] : Helbling Languages, 2017. - 32 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Helbling Young Readers ; Level d)

ISBN 978-3-85272-526-0

821.111(087.5)

COBISS.SI-ID 12761161

1188

CLINTON, Chelsea
    She persisted around the world : 13 women who changed history / written by Chelsea Clinton ; illustrated by Alexandra Boiger. - New York, NY : Philomel Books, cop. 2018. - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-0-5255169-9-6 (trda vezava)

821.111:929-93

COBISS.SI-ID 12765513

1189

DAHL, Roald
    Matilda [Elektronski vir] / Roald Dahl ; ilustracije Quentin Blake ; [prevedel Bogdan Gradišnik]. - Elektronska izd. - E-knjiga. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020. - 1 spletni vir (1 datoteka ePUB) : ilustr.

Način dostopa (URL): https://www.biblos.si/isbn/9789610156598 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Prevod dela: Matilda. - O avtorju

ISBN 978-961-01-5659-8 (epub) : 12,99 EUR

821.111-93-312.9(0.034.2)

COBISS.SI-ID 304734464

1190

DONALDSON, Julia
    Zog / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnila Nina Dekleva. - 1. natis z dodanim DVD-jem. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [31] str. : ilustr. ; 26 x 29 cm + 1 DVD. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Zog. - 2.200 izv. - Potiskani spojni listi

ISBN 978-961-01-5802-8 : 22,99 EUR

821.111-93-13

COBISS.SI-ID 304149248

1191

    The FROG / [retold by Terry Phillips]. - London : Innova Press, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Innova readers series. Grade 1, Book 1)

Prireditelj naveden na ov. - Na ov. tudi: Innova graded readers

ISBN 978-1-78768-000-5

821.111-93

COBISS.SI-ID 12815689

1192

GLEITZMAN, Morris
    Dobrota ni sirota / Morris Gleitzman ; prevedel Dušan Ogrizek. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno v Sloveniji). - 214 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Help around the house. - 650 izv. - CBCA Notable Book, 2019

ISBN 978-961-272-388-0 : 27,95 EUR

821.111(94)-93-311.2

COBISS.SI-ID 303794944

1193

GOUGH, Julian
    Zajec in medvedka. Dva zoba in konec sveta / Julian Gough ; ilustriral Jim Field ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 89 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Rabbit & bear. A bite in the night. - 1.000 izv. - O avtorju in ilustratorju: str. [104]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7067-10-1

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 299876864

1194

GOUGH, Julian
    Zajec in medvedka. V ječo z malo nesrečo / Julian Gough ; ilustriral Jim Field ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 99 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Rabbit & bear. Attack of the snack. - 1.000 izv. - O avtorju in ilustratorju: str. [102]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-69-1 : 21,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 297048576

1195

GOUGH, Julian
    Zajec in medvedka. Zajec kosmat, grdih navad / Julian Gough ; ilustriral Jim Field ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 92 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Rabbit & bear. Rabbit's bad habits. - 1.000 izv. - O avtorju in ilustratorju: str. [100]. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-7034-68-4

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 297052672

1196

GOUGH, Julian
    Zajec in medvedka. Zgaga ne omaga / Julian Gough ; ilustriral Jim Field ; [prevedla Branka Dobovšek Dekleva]. - Jezero : Morfemplus, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 94 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Rabbit & bear. The pest in the nest. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju in ilustratorju: str. [102]

ISBN 978-961-7034-37-0 : 21,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 297048832

1197

GUEST, Patrick
    Okna / Patrick Guest ; [ilustracije] Jonathan Bentley ; [prevedel in priredil Drago Mislej - Mef]. - Izola : Grlica, 2020 ([Koper] : Primorskitisk.si). - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Windows. - Velike tiskane črke. - 700 izv.

ISBN 978-961-244-345-0 : 19,95 EUR

821.111(94)-93-1

COBISS.SI-ID 24520195

1198

HAWTHORNE, Lara
    Stoletna riba Alba / Lara Hawthorne ; [prevod Tina Osterman]. - Ljubljana : Družina, 2019 (tiskano v Maleziji). - [32] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Alba the hundred year old fish. - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-04-0600-6 : 17,90 EUR

821.111-93-34

COBISS.SI-ID 301518592

1199

HETI, Sheila
    Materinstvo / Sheila Heti ; prevedla Katja Zakrajšek ; [spremna beseda Manca G. Renko]. - Ljubljana : Beletrina, 2020. - 311 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Motherhood. - 600 izv. - Mati vseh vprašanj / Manca G. Renko: str. 307-311. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-284-615-2 : 10,00 EUR

821.111(71)-311.2

COBISS.SI-ID 303676160

1200

KARST, Patrice
    Nevidna nit / Patrice Karst ; ilustrirala Joanne Lew-Vriethoff ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2019. - [40] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The invisible string. - Ilustr. na spojnih listih. - Nagovor avtorice: str. [38-39]

ISBN 978-961-6864-47-3 : 21,90 EUR

821.111-93-32

COBISS.SI-ID 302406656

1201

KAY, Adam
    Tole bo bolelo : skrivni dnevnik mladega zdravnika / Adam Kay ; [prevedla Barbara Krevel]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2020 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 270 str. ; 21 cm

Prevod dela: This is going to hurt. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 269

ISBN 978-961-01-5470-9 : 24,99 EUR

821.111-94

COBISS.SI-ID 17681411

1202

KNIGHT, Eric, 1897-1943
    Lassie se vrača / Eric Knight ; iz angleščine prevedel Avgust Petrišič ; [ilustriral Štefan Planinc]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1981. - 193 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlata knjiga)

Prevod dela: Lassie come-home. - 8.000 izv. - Beseda o avtorju / A.P.: str.192. - Beseda o ilustratorju / Marijan Tršar: str.193-[194]

821.111-93

COBISS.SI-ID 17539328

1203

LENNON, John, 1940-1980
    Imagine / John Lennon ; [illustrated by] Jean Jullien ; [with a foreword from] Yoko Ono Lennon. - London : Frances Lincoln Children's Books : Amnesty International UK, 2018 (Printed in China). - [31] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-78603-185-3

821.111-93-1

COBISS.SI-ID 42416899

1204

    LITTLE red riding hood / [retold by Terry Phillips]. - London : Innova Press, 2018. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Innova readers series. Grade 4, Book 6)

Prireditelj naveden na ov. - Na ov. tudi: Innova graded readers

ISBN 978-1-78768-027-2

821.111-93

COBISS.SI-ID 12815177

1205

ORWELL, George, 1903-1950
    Živalska farma / George Orwell ; [prevod Boris Grabnar, Vida Brest]. - Posebna izd. za Delo. - Ljubljana : Delo, 2004 (tiskano v Španiji). - 93 str. ; 22 cm. - (Delova knjižnica Vrhunci stoletja ; 16)

Prevod dela: Animal farm. - Pravo avtorjevo ime je Eric Blair

ISBN 961-6332-24-4

821.111-313.1

COBISS.SI-ID 128965376

1206

PALIN, Michael
    Nova Evropa / Michael Palin ; fotografije Basil Pao ; prevedel Uroš Kalčič ; [zemljevid Nick Robertson]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 (Italija : Trento). - 287 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: New Europe. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-241-250-0 : 29 EUR

821.111-992

COBISS.SI-ID 239179520

1207

PARIS, B. A.
    The breakdown / B. A. Paris. - London : HQ, 2017. - 415 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-848-45499-6

821.111-312.4=111

COBISS.SI-ID 22715701

1208

    ROBIN Hood, kralj gozdov / [priredil in prevedel Janko Moder]. - Zagreb : Naša djeca, 1971 (Fürth ; Bayern : Pestalozzi-Verlag). - [16] str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na notr. str. ov.

821.111

COBISS.SI-ID 60487169

1209

ROONEY, Sally
    Pogovori s prijatelji / Sally Rooney ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2019 (tiskano v Sloveniji). - 301 str. : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Conversations with friends. - Broš. izd. meri 20 cm. - 1.100 izv. - O avtorici: str. 297 in na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-274-619-3 (trda vezava) : 27,95 EUR
ISBN 978-961-274-615-5 (broš.) : 15,95 EUR

821.111(417)-311.2

COBISS.SI-ID 300771072

1210

ROWLAND, Lucy
    Vitez reče NE / [besedilo] Lucy Rowland in [ilustracije] Kate Hindley ; prevedel Boštjan Gorenc. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2020 (natisnjeno na Kitajskem). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: The knight who said "NO!". - 1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-378-1 : 25,95 EUR

821.111-93-1

COBISS.SI-ID 302136320

1211

ROWLING, J. K.
    Sviloprejka / Rober