COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


APRIL 2018005 MENEDŽMENT.


1. Janja Vuga Beršnak, Anica Ferlin, Priprave in odziv na kompleksno krizo : priročnik o strukturi kriznega upravljanja in vodenja, Elektronska izd., Ljubljana, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018, http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf. [COBISS.SI-ID 293874432]


159.9 PSIHOLOGIJA.


2. Artemidorus Ephesius, Interpretacija sanj, (Zbirka Dialog z antiko, 30), Ljubljana, Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. [COBISS.SI-ID 292992256]

3. Claudia Croos-Müller, Z ljubeznijo --- : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob žalosti, žalitvah in raznih neprijaznostih, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 293408256]

4. Urša Čižman Štaba, Karmen Resnik Robida, Kognitivna rehabilitacija : integrativni nevropsihološki pristop : zbornik prispevkov, Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2017. [COBISS.SI-ID 292745984]

5. Yoon Phaik Ooi, Rebecca P. Ang, Nikki Lim-Ashworth, Effective anger management for children and youth : the manual, New Jersey [etc.], World Scientific, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11971145]

6. Yoon Phaik Ooi, Rebecca P. Ang, Nikki Lim-Ashworth, Effective anger management for children and youth : the workbook, New Jersey [etc.], World Scientific, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 11971401]

7. Susan Perrow, Zdravilne zgodbe za vedenjske izzive, Ljubljana, Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2018. [COBISS.SI-ID 293984000]

8. Prehod v odraslost : sodobni trendi in raziskave, (Razprave FF), 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 293805312]

9. Mark C. Purcell, Jason R. Murphy, Mindfulness for teen anger : a workbook to overcome anger & aggression using MBSR & DBT skills, (An instant help book for teens), Oakland, New Harbinger Publications, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11970889]


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10. Alisa Delić, Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Delić], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5045. [COBISS.SI-ID 11976009]


16 LOGIKA


11. Georges Canguilhem, Epistemologija in zgodovina znanosti : izbrani spisi, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 11957833]

12. Francisco J. Varela, Evan Thompson, Eleanor Rosch, Utelešeni um : kognitivna znanost in človeško izkustvo, (Knjižna zbirka Temeljna dela), Ljubljana, Krtina, 2017. [COBISS.SI-ID 293381632]


17 ETIKA.


13. Emerson Eggerichs, Mati in sin : kako s spoštovanjem preseči odnos s sinom, Log pri Brezovici, Društvo Zaživi življenje, 2018. [COBISS.SI-ID 293847040]


2 VERSTVO.


14. Toleranca in medreligijski dialog : zbornik znanstvenih razprav, (Zbirka Strokovne monografije), 1. natis, Maribor, AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. [COBISS.SI-ID 292887040]


316 SOCIOLOGIJA.


15. Jana Goriup, Danijela Lahe, Poglavja iz socialne gerontologije, (Zbirka Znanstvene monografije), 1. natis, Maribor, AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. [COBISS.SI-ID 292884736]

16. Keywords for American cultural studies, 2nd ed., New York, London, New York University Press, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 11960393]

17. Darko Štrajn, From Walter Benjamin to the end of cinema : identities, illusion and signification within mass culture, politics and aesthetics, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 29), Ljubljana, Pedagoški inštitut, = Educational Research Institute, 2017, http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=165. [COBISS.SI-ID 290199296]


32 POLITIKA.


18. Sandro Mezzadra, Brett Neilson, Meja kot metoda ali Pomnoževanje dela, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. [COBISS.SI-ID 293577216]


33 GOSPODARSTVO


19. Sergeja Planko, Bojana Drev, Suzana Duralija, Katalog ukrepov za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, Ljubljana, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2017, http://www.sklad-kadri. si/si/razvoj-kadrov/celovita-podpora-podjetjem-za-aktivno-staranje-delovne-sile-asi/katalog-upravljanja-starejsih-zaposlenih/. [COBISS.SI-ID 291833856]


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20. Klavdija Aničić, Tjaša Hrovat, Ana Mlinar Kolarič, Besede o nasilju, pogumu in vztrajnosti, Elektronska izd., Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2018, https://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 294261504]

21. Tjaša Hrovat, Moč za spremembo : priročnik za samopomoč po preživetem nasilju, Ljubljana, Društvo za nenasilno komunikacijo, 2018, https://www.drustvo-dnk.si/publikacije.html. [COBISS.SI-ID 294216448]

22. Darja Zaviršek, Skrb kot nasilje, (Oranžna zbirka), Ljubljana, Založba /*cf., 2018. [COBISS.SI-ID 294022144]


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


23. Marina Laharnar, Mala hiša : primer kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Laharnar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5039. [COBISS.SI-ID 11972937]


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


24. Paulo Freire, Pedagogy of the oppressed, (Penguin modern classics), [S. l.], Penguin books, 2017. [COBISS.SI-ID 11969353]

25. Pomen socialnega prilagajanja in sprejetja otrok, mladostnikov ter odraslih s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXVI. izobraževalni dnevi, Portorož, 27., 28. marec 2018, Ljubljana, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2018, https://www.drustvo-srp.si/images/Id_2018_-_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 294443776]


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


26. Lana Klopčič, Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev : magistrsko delo, Ljubljana, [L. Klopčič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5050. [COBISS.SI-ID 11975497]

27. Simona Kokalj, Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Kokalj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5033. [COBISS.SI-ID 11960137]


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


28. Tina Breščak, Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Breščak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5023. [COBISS.SI-ID 11961417]

29. Tina Gril, Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc : diplomsko delo, Ljubljana, [T. Gril], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5046/. [COBISS.SI-ID 11978569]

30. Neja Janet, Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Janet], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5052. [COBISS.SI-ID 11974217]

31. Irena Pohleven, Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca : diplomsko delo, Ljubljana, [I. Pohleven], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5047/. [COBISS.SI-ID 11978825]

32. Andreja Potokar, Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [A. Potokar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5049. [COBISS.SI-ID 11979849]

33. Ema Simonič, Fazni model profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Simonič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5032. [COBISS.SI-ID 11960649]

34. Marija Slevc, Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana, [M. Slevc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5051. [COBISS.SI-ID 11975753]

35. Maja Toplak Primc, Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Toplak Primc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5056. [COBISS.SI-ID 11983433]

36. Špela Tršinar, Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Tršinar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5022. [COBISS.SI-ID 11958089]


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37. Katja Širca, Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Širca], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5042. [COBISS.SI-ID 11974985]


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


38. Anja Hudales, Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Hudales], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5025. [COBISS.SI-ID 11963721]

39. Martina Krušič, Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Krušič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5041. [COBISS.SI-ID 11974729]

40. Nina Potrč, Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [N. Potrč], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5027. [COBISS.SI-ID 11963209]

41. Mateja Verbanec, Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Verbanec], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5048. [COBISS.SI-ID 11979593]


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


42. Barbara Bizjak, Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana, [B. Bizjak], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5026. [COBISS.SI-ID 11963465]


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


43. Fiona Bird, 101 način zabave v naravi za otroke : uživajmo v naravi!, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 292425984]


39 ETNOLOGIJA.


44. Enci benci na kamenci 4 : slovensko otroško izročilo, (Zbirka Žlabudron), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293872640]

45. Miha Hančič, Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš : ta ljudske v stripu, (Zbirka Minimundus, 17), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2017. [COBISS.SI-ID 292510976]

46. Iztok Ilich, Brezmejna Slovenija : trdoživost ljudskega izročila, Ljubljana, Cankarjeva založba, 2018. [COBISS.SI-ID 293645056]

47. Tanja Komadina, Igor Šinkovec, Zakaj se psi vohajo? : ta ljudske v stripu, (Zbirka Minimundus, 15), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2017. [COBISS.SI-ID 292511744]

48. Matej Lavrenčič, Prevzetna opica : ta ljudske v stripu, (Zbirka Minimundus, 16), (Posebna izdaja revije Stripburger), Ljubljana, Forum, 2017. [COBISS.SI-ID 292511232]

49. Petelinček Kratkorepec in druge bolgarske ljudske o živalih, (Zbirka Zlata ptica), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293678592]

50. Polona Pivec, Oblačilna kultura na Slovenskem, (Sledi), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Maribor, Regionalni RTV center Maribor, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174515141. [COBISS.SI-ID 1114376798]

51. Silke Schneider-Flaig, Veliki novi bonton : primerno vedenje za vsako priložnost, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293327104]


5 NARAVOSLOVNE VEDE


52. Iztok Tomažič, Sašo Žigon, Petra Kavčič, Naravoslovje 6 : samostojni delovni zvezek s poskusi za naravoslovje v šestem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 294046720]


51 MATEMATIKA.


53. Janet Beissinger, Vera Pless, The cryptoclub : using mathematics to make and break secret codes, Boca Raton, London, New York, CRC Press, A K Peters book, cop. 2006. [COBISS.SI-ID 11970121]

54. Tanja Bogataj, Valentina Prušnik, Matematik Nande 2 : zbirka nalog za matematiko v 2. razredu, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293573632]

55. Dessins d'enfants on Riemann surfaces, (Springer monographs in mathematics), New York, NY, Springer Berlin Heidelberg, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11976521]

56. Arthur Engel, Problem-solving strategies, (Problem books in mathematics), New York, Berlin, Heidelberg, Springer, cop. 1998. [COBISS.SI-ID 7887193]

57. John Haigh, Mathematics in everyday life, [Cham], Springer, cop. 2016. [COBISS.SI-ID 11970633]

58. An invitation to mathematics : from competitions to research, Berlin, Heidelberg, Springer, cop. 2011. [COBISS.SI-ID 13984566]

59. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole, 1. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 289558784]

60. Tanja Bogataj, Tadeja Drašler, Lara Kozarski, Karla Leban, Marina Rugelj, Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole, 2. ponatis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293151744]

61. Ana Hriberšek, Matematika 8, Samostojni delovni zvezek za matematiko v osmem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018-. [COBISS.SI-ID 294127616]

62. László Mérő, Moral calculations : game theory, logic, and human frailty, New York, Copernicus, cop. 1998. [COBISS.SI-ID 10089702]

63. Shaping space : exploring polyhedra in nature, art, and the geometrical imagination, New York, London, Springer, cop. 2013. [COBISS.SI-ID 11977289]

64. Arkadii Slinko, Algebra for applications : cryptography, secret sharing, error-correcting, fingerprinting, compression, (Springer undergraduate mathematics series), Cham [etc.], Springer, cop. 2015. [COBISS.SI-ID 18223449]

65. William A. Stein, Elementary number theory : primes, congruences, and secrets : a computational approach, (Undergraduate texts in mathematics), New York, Springer, cop. 2009. [COBISS.SI-ID 15046489]

66. John Stillwell, Mathematics and its history, (Undergraduate texts in mathematics), 3rd ed., New York [etc.], Springer, cop. 2010. [COBISS.SI-ID 15664729]


51(043.2) MATEMATIKA.


67. Anja Janc, Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih : magistrsko delo, Ljubljana, [A. Janc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5061. [COBISS.SI-ID 11985737]


54(043.2) KEMIJA.


68. Martina Bahor, Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih : magistrsko delo, Ljubljana, [M. Bahor], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5057. [COBISS.SI-ID 11984201]

69. Nina Zupanc, Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana, [N. Zupanc], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5060. [COBISS.SI-ID 11984969]


61 MEDICINA.


70. Stuart Allardyce, Peter Yates, Working with children who display harmful sexual behaviour, (Protecting children and young people), Edinburgh, Dunedin Academic Press, cop. 2018. [COBISS.SI-ID 11977545]

71. Rebecca Cook, Introduction to hippotherapy : book one, (Brown pony series), [Lexington], [s. n.], cop. 2013. [COBISS.SI-ID 11979081]

72. Rebecca Cook, Risk management & safety in hippotherapy : book two, (Brown pony series), [S. l, s. n.], cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11979337]

73. Claudia Croos-Müller, Dobro spi! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč pri težavah s spanjem, nočnih morah in podobnih tegobah, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 293334272]

74. Polona Pivec, Sanitetna služba, (Sledi), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Maribor, Regionalni RTV center Maribor, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174526714. [COBISS.SI-ID 1114377310]

75. Milica Prešeren, Posebne zgodbe, (Dokumentarni filmi in oddaje, Izobraževalni program), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-izobrazevalni-program/174529876. [COBISS.SI-ID 1114423902]

76. Naomi Scott, Special needs, special horses : a guide to the benefits of therapeutic riding, (Practical guide series, 4), Denton (Texas), University of North Texas Press, cop. 2005. [COBISS.SI-ID 11969609]

77. Mojca Vozel, Hrana za zdravje družine : kaj jesti za krepitev razvoja, zdravja in odpornosti, Trbovlje, Zavod Hrast, 2018. [COBISS.SI-ID 293805056]


61(043.2) MEDICINA.


78. Bruna Korent, Auditory and visual P300 potential as biomarkers in patients with Alzheimer´s type dementia : master´s thesis, Ljubljana, [B. Korent], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5024. [COBISS.SI-ID 11961673]

79. Karmen Kragelj, Kreativni mediji v procesu pomoči in podpore pri soočanju z motnjami hranjenja : diplomsko delo, Ljubljana, [K. Kragelj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5040. [COBISS.SI-ID 11972681]

80. Dorotea Pavlovič, Praktični vidiki pomoči z umetnostjo - slika kot komunikacijski most med osebo in okoljem : magistrsko delo, Brežice, [D. Pavlovič], 2017, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5031. [COBISS.SI-ID 33552601]


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


81. Polona Pivec, Kuhinja - srce doma, (Sledi), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Maribor, Regionalni RTV center Maribor, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174482332. [COBISS.SI-ID 94198017]


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


82. Giorgio Vasari, Življenja umetnikov, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2007. [COBISS.SI-ID 231094784]


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


83. Jernej Pustoslemšek, Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji : magistrsko delo, Ljubljana, [J. Pustoslemšek], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5058. [COBISS.SI-ID 11983945]


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


84. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Barok, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2009, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/30007410. [COBISS.SI-ID 1114374238]

85. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Klasicizem in historizem, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/59828743. [COBISS.SI-ID 1114374494]

86. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Pionirji sodobne arhitekture, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/62720372. [COBISS.SI-ID 1114375006]

87. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Povojna arhitektura, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/61152817. [COBISS.SI-ID 1114374750]

88. Andrej Doblehar, Zgodovina arhitekture, Sodobna arhitektura, Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/zgodovina-arhitekture-dokumentarna-serija/61283028. [COBISS.SI-ID 1114375262]

89. Matej Klemenčič, Nataša Golob, Pogled na arhitekturno dejavnost Valentina Fabria, (Pogled na), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174511391. [COBISS.SI-ID 1114379358]


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


90. Hubert Damisch, Teorija oblaka : prispevek k zgodovini slikarstva, (Studia humanitatis), Ljubljana, Studia humanitatis, 2017. [COBISS.SI-ID 293392896]

91. Ema Doplihar, (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas : diplomsko delo, Ljubljana, [E. Doplihar], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5043. [COBISS.SI-ID 11975241]

92. Alenka Simončič, Nataša Golob, Pogled na geme, (Pogled na), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174512448. [COBISS.SI-ID 1114379870]

93. Samo Štefanac, Nataša Golob, Pogled na križana iz Kopra in Pirana, (Pogled na), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017, http://4d.rtvslo.si/arhiv/pogled-na/174510637. [COBISS.SI-ID 1114381662]


78(043.2) GLASBA.


94. Tamara Biderman, Načrtovanje glasbenodidaktičnih iger pri pouku glasbene umetnosti v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana, [T. Biderman], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5059. [COBISS.SI-ID 11983689]


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


95. Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych, Biała Podlaska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, cop. 2017. [COBISS.SI-ID 11980617]


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


96. Klara Volaj, Materialni pogoji za poučevanje športa v 1. in 2. triletju osnovnih šol v Ljubljani in njeni bližnji okolici : magistrsko delo, Ljubljana, [K. Volaj], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5044. [COBISS.SI-ID 11976265]


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


97. Peter Avbar, Damijana Dolenc, Od glasov do knjižnih svetov 6 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 292741632]

98. Dragica Debeljak, Jožica Jožef-Beg, Slovenski jezik : delovni učbenik za slovenščino v 1. in 2. letniku nižjega poklicnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana, DZS, 2018. [COBISS.SI-ID 293648128]

99. Mateja Hočevar Gregorič, Milena Čuden, Slovenščina 6, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v šestem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 290863360]

100. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 7 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 292742144]

101. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 8 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 292793344]

102. Petra Kodre, Od glasov do knjižnih svetov 9 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole : jezik in književnost], 2. izd., Ljubljana, Rokus Klett, 2018. [COBISS.SI-ID 292793600]

103. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 287967744]


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


104. Bono Bidari, Jaz, Elvis Riboldi, in Boris, supernadarjeni, (Knjižna zbirka Karjola), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 293794560]

105. Bono Bidari, Jaz, Elvis Riboldi, in kitajska restavracija, (Knjižna zbirka Karjola), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2017. [COBISS.SI-ID 289575680]

106. Ellen DeLange, Vedno te bom vesela, Celje, Ljubljana, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 292892672]

107. Pimm van Hest, Na begu, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2018. [COBISS.SI-ID 292896256]

108. Nadia Murad, Jenna Krajeski, Zadnje dekle : moja zgodba o ujetništvu in boju proti Islamski državi, 1. izd., Tržič, Učila International, 2018. [COBISS.SI-ID 293638400]

109. Branislav Nušić, Sumljiva oseba, Pokojnik, (Knjižnica Kondor, 68), V Ljubljani, Mladinska knjiga, 1964. [COBISS.SI-ID 2855425]

110. Aleksandr Sergeevič Puškin, Dušan Muc, Pravljica o zlatem petelinčku : pesem Aleksandra Sergejeviča Puškina, Ljubljana, samozal. D. Muc, 1997. [COBISS.SI-ID 69956864]


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


111. Sabina Bahorič, Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : magistrsko delo, Ljubljana, [S. Bahorič], 2018, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5053. [COBISS.SI-ID 11980361]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


112. Prizing children's literature : the cultural politics of children's book awards, (Children's literature and culture), New York, London, Routledge, 2017. [COBISS.SI-ID 11977033]


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


113. Kate DiCamillo, Čudežno potovanje Edwarda Tulana, (Zbirka Zvezdogled), Ljubljana, KUD Sodobnost International, 2018. [COBISS.SI-ID 293405184]

114. Emily Dickinson, Poezija 1 : 1850-1861, (Poetikonove lire, knj. 73), Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2018. [COBISS.SI-ID 293637376]

115. Rupi Kaur, Med in mleko, 1. izd., Ljubljana, Mladinska knjiga, 2017. [COBISS.SI-ID 291888384]


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


116. Stefan Zweig, Neznankino pismo, (Zbirka Kofetek, 1), 1. natis, Ljubljana, eBesede, 2017. [COBISS.SI-ID 289174016]


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


117. Christian Bobin, Bela dama, (Zbirka Ginko, knj. 10), Ljubljana, Književno društvo Hiša poezije, 2017. [COBISS.SI-ID 282823936]

118. Jean Giraudoux, Tri drame, (Zbirka Bela krizantema), V Ljubljani, Cankarjeva založba, 1961. [COBISS.SI-ID 6886201]


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


119. Ivan Cankar, Srce ne pozna malenkosti : misli Ivana Cankarja iz sto leposlovnih in drugih spisov ter pisem, 1. izd., Ljubljana, Cankarjeva založba, 2018. [COBISS.SI-ID 293724416]

120. Žiga Gombač, Gobčko in Hopko, 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293390336]

121. Jelena Isak Kres, Hiša norčij, (Zbirka Velike slikanice), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293520384]

122. Igor Karlovšek, Preživetje, (Zbirka Srečanja), 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293888512]

123. Damjana Kenda Hussu, Zaljubljeni zmaj, (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki), Domžale, Studio Hieroglif, 2018. [COBISS.SI-ID 294024960]

124. Svetlana Makarovič, Naj bo poleti, 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293647872]

125. Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2015. [COBISS.SI-ID 277645824]

126. Tone Pavček, Poganske hvalnice, (Nova slovenska knjiga), Ljubljana, Mladinska knjiga, 1976. [COBISS.SI-ID 9829633]

127. Mojiceja Podgoršek, Ivan in skodelica črne kave, 1. izd., Domžale, Epistola, 2018. [COBISS.SI-ID 293565952]

128. Mojiceja Podgoršek, Si že ali še boš?, 1. izd., Domžale, Epistola, 2018. [COBISS.SI-ID 293305856]

129. Lilijana Praprotnik-Zupančič, Zmaji?!, (Zbirka Žlabudron), 1. natis, Ljubljana, Mladinska knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293721344]

130. Cvetka Sokolov, Vsak s svojega planeta, (Zbirka Z(o)renja+), 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293888256]

131. Tomaž Šalamun, Posmrtni boj, 1. izd., Dob, Miš, 2018. [COBISS.SI-ID 293463040]

132. Jasna Šebjanič Pupis, Nana, človeška ribica, 1. izd., Podsmreka, Pipinova knjiga, 2018. [COBISS.SI-ID 293125376]


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


133. Jernej Zupančič, Socialna geografija : človek, prostor in čas, 1. izd., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. [COBISS.SI-ID 293805568]


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


134. Slavko Hren, Mila naša Mila : z okusom po grenkem : portret Mile Kačičeve, (Zvezde slovenskega filma), (Portret), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2010, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/61293499. [COBISS.SI-ID 1114382686]

135. Miloš Mijatović, Izumitelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 293717248]

136. Miloš Mijatović, Pisatelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet), 1. natis, Ljubljana, Tehniška založba Slovenije, 2018. [COBISS.SI-ID 293716736]

137. Matej Mljač, Boris Bezić, Arhitekt Mediterana : portret Vojteha Ravnikarja, (Portret), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2012, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/151453938. [COBISS.SI-ID 1114385502]

138. Polona Pivec, Bleščeči um Slovenskih goric : Janez Puh : 1863-1914, (Sledi), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Maribor, Regionalni RTV center Maribor, 2016, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sledi/174422223. [COBISS.SI-ID 1114378078]

139. Vesna Teržan, Barbara Predan, Slavko Hren, Niko Kralj : kralj slovenskega industrijskega oblikovanja, (Portret), Ljubljana, Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2013, http://4d.rtvslo.si/arhiv/portret/173102298. [COBISS.SI-ID 1114384990]


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


140. Človekove pravice in temeljne svoboščine: za vse čase! : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta [v Škofji Loki, 7. in 8. decembra 2016], Ljubljana, Študijski center za narodno spravo, 2017. [COBISS.SI-ID 293103616]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO