COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


SEPTEMBER 20160 SPLOŠNO.


1.
HLADNIK, Miran
        Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu / Miran Hladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 327-328 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-237-845-5
a) written expression b) information technology c) pisno izražanje d) informacijska tehnologija e) spletna besedila f) spletna pismenost g) digitalna pismenost h) strokovni sestavki i) avtorsko pravo j) citiranje k) strokovno recenziranje l) Wikiji

001.8:378(075.8)
001 HLADNIK, M. Nova
COBISS.SI-ID 285920000

2.
KURTIN Jeraj, Tihana
        Pišem abecedo / [sestavila in uredila Tihana Kurtin Jeraj ; ilustracije Polona Lovšin, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 7. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str., [2] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 2.200 izv.

ISBN 978-961-01-0646-3
a) literacy - exercise b) primary education c) pismenost - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetno opismenjevanje f) pisanje g) abeceda

003-028.31(075.2)(076)
373.32.016:81 KURTIN Jeraj, T. Pišem abecedo

COBISS.SI-ID 271447552

3.
        MALA enciklopedija Zakaj? / [uredila Nathalie Corradini ; ilustrirali Daniele Bour... [et al.] ; prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 67 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Moja prva odkritja)

Prevod dela: La petite encyclopédie des pourquoi?. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6893-81-7
a) encyclopedia b) enciklopedija c) na deželi d) morja e) gorovja f) živali g) telo h) zemlja in nebo

030=163.6(02.053.2)
373.32.016:50 MALA enciklopedija
COBISS.SI-ID 283601408


0(043.2) SPLOŠNO.


4.
LOKAR, Natalija
        Bralna pismenost in učenje matematike : diplomsko delo / Natalija Lokar. - Ljubljana : [N. Lokar], 2016. - 59 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3817. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in tehnika
a) reading b) mathematics c) branje d) matematika e) bralna pismenost f) bralno razumevanje g) matematična besedila h) reševanje besedilnih nalog

028:51(043.2)
ZZ II 02(043.2) LOKAR, N. Bralna
COBISS.SI-ID 11193929

5.
SRPAN, Teja
        Analiza napisovalnih napak v 3. razredu devetletne osnovne šole v primerjavi z osemletno osnovno šolo : diplomsko delo / Teja Srpan. - Ljubljana : [T. Srpan], 2016. - VI, 82 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3692. - Mentor Stane Košir. - Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) writing c) osnovna šola d) pisava e) opismenjevanje f) pismenost g) motnje branja h) motnje pisanja i) disleksija j) test Boruta Šalija k) ocena pisanja l) primerjava pisanja

028:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) SRPAN, T. Analiza
COBISS.SI-ID 11143497


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
ROZMAN, Anže, 1992-
        Razvijanje algoritmičnega mišljenja osnovnošolcev s pripomočkom Lego Mindstorms : diplomsko delo / Anže Rozman. - Ljubljana : [A. Rozman], 2016. - II, 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3732. - Mentor Jože Rugelj, somentor Jure Žabkar. - Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika - računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) računalniško razmišljanje d) algoritmično razmišljanje e) Lego Mindstorms EV3 f) poletna šola LegoPy

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) ROZMAN, A. Razvijanje
COBISS.SI-ID 11165769


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
BLATNIK, Tina, 1986-
        Digitalno pripovedovanje zgodb : diplomsko delo / Tina Blatnik. - Ljubljana : [T. Blatnik], 2016. - VIII f., 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3660/. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) story telling b) computer science c) primary education d) pripovedovanje zgodb e) računalništvo f) osnovnošolski pouk g) večpredstavna gradiva h) računalniške osebnosti

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) BLATNIK, T. Digitalno
COBISS.SI-ID 11134537

8.
ČERNE, Klemen, 1992-
        Pregled aplikacij za operacijski sistem Android in njihova možnost uporabe pri pouku vsebin s področja elektronike in robotike : diplomsko delo / Klemen Černe. - Ljubljana : [K. Černe], 2016. - VI, 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3761. - Bibliografija: str. 32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tehnika - fizika
a) electronics b) robotics c) software interface d) primary education e) elektronika f) robotika g) programski vmesnik h) osnovnošolski pouk i) programska oprema j) tablični računalniki k) poučevanje

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ČERNE, K. Pregled
COBISS.SI-ID 11175241

9.
GARTNER, Valentina, 1979-
        Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo / Valentina Gartner. - Ljubljana : [V. Gartner], 2016. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3777. - Mentor Jože Rugelj, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 95-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) computer science b) backward child c) računalništvo d) otrok s posebnimi potrebami e) ocenjevanje znanja f) samoocenjevanje znanja

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) GARTNER, V. Računalniška
COBISS.SI-ID 11178825

10.
GORŠE, Andreja
        Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva : magistrsko delo / Andreja Gorše. - Ljubljana : [A. Gorše], 2016. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3775. - Mentor Jože Rugelj, somentor Miran Čuk. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary education c) računalništvo d) osnovnošolski pouk e) motivacija f) aktivnost g) individualizacija h) zapomnitev

004:373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GORŠE, A. Interaktivna
COBISS.SI-ID 11178057

11.
JENSTERLE, Monika
        Modeliranje dejavnikov, ki vplivajo na razumevanje uvodnih konceptov iz programiranja : diplomsko delo / Monika Jensterle. - Ljubljana : [M. Jensterle], 2016. - 35 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3753. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-računalništvo
a) computer science b) student c) učenje d) računalništvo e) študent f) učenje g) uvodno programiranje h) strojno učenje i) odločitvena drevesa j) modeliranje študentov

004.415.3:378(043.2)
ZZ II 004(043.2) JENSTERLE, M. Modeliranje
COBISS.SI-ID 11172681

12.
KOROŠEC, Luka Taras
        Analiza in nadgradnja aplikacije za delo z grafi : diplomsko delo / Luka Taras Korošec. - Ljubljana : [L.T. Korošec], 2016. - 33 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3814. - Mentor Primož Šparl, somentor Matej Zapušek. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Univerzitetni študijski program 1. stopnje, Dvopredmetni učitelj
a) computer application b) graph c) računalniška aplikacija d) graf e) aplikacija z0diak f) manipulacija grafa g) premer h) ožina i) Hamiltonov cikel

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOROŠEC, L. Analiza
COBISS.SI-ID 11193161

13.
PIPAN, Vanessa
        Uporaba aplikacij za zgodnje učenje osnovnih konceptov iz programiranja : diplomsko delo / Vanessa Pipan. - Ljubljana : [V. Pipan], 2016. - 43 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3757. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentorica Alenka Žerovnik. - Bibliografija: str. 41-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Univerzitetni študijski program prve stopnje, Dvopredmetni učitelj, Matematika-računalništvo
a) programming b) primary education c) early learning d) programiranje e) osnovnošolski pouk f) zgodnje učenje g) aplikacije

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) PIPAN, V. Uporaba
COBISS.SI-ID 11174217

14.
PROŠIĆ, Zsolt
        Programsko orodje za simulacijo Kardanske rešetke : diplomsko delo / Zsolt Prošić. - Ljubljana : [Z. Prošić], 2016. - X, 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3812. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) spletna aplikacija d) simulacija e) interaktivnost f) kriptografija g) steganografija h) računalniško razmišljanje i) abstraktno in prostorsko razmišljanje

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) PROŠIĆ, Z. Programsko
COBISS.SI-ID 11192649

15.
STRUNA, Mateja
        Vključitev otroka v osebno zgodbo v Scratchu : diplomsko delo / Mateja Struna. - Ljubljana : [M. Struna], 2016. - 40 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3801. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) neobvezni izbirni predmet računalništvo d) vizualna programska okolja e) Scratch f) digitalne zgodbe g) video zaznavanje

004(043.2)
ZZ II 004(043.2) STRUNA, M. Vključitev
COBISS.SI-ID 11185225

16.
URŠIČ Rutar, Mojca
        Grafi v nalogah s tekmovanja Bober : diplomsko delo / Mojca Uršič Rutar. - Ljubljana : [M. Uršič Rutar], 2016. - 48 str., 11 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3764. - Mentor Janez Demšar. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: matematika in računalništvo
a) graph b) competition c) computer science d) graf e) tekmovanje f) računalništvo g) teorija grafov h) računalniško tekmovanje Bober i) algoritmi j) abstraktnost grafov k) abstraktnost nalog

004:519.17(043.2)
ZZ II 004(043.2) URŠIČ RUTAR Grafi
COBISS.SI-ID 11176009


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


17.
ANGELINI, Cinzia
        Bridging the gap : activation, participation and role modification / a manual by Cinzia Angelini ; introduction by Emma Nardi. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 3)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N3_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 3, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. [97-101]

ISBN 978-3-902796-31-8
a) Evropska unija - Mednarodni projekti b) museum c) muzej d) sodobna muzeologija e) muzeji f) kulturna dediščina g) obiskovalci h) soudeležba i) družbeni vidik j) EMEE

069(4)(035)
069 ANGELINI, C. Bridging
COBISS.SI-ID 618348

18.
BRÜCKNER, Uwe R.
        Synaesthetic translation of perspectives : scenography - a sketchbook / a manual by Uwe R. Brückner and Linda Greci ; [sketches Uwe R. Brückner ; translations Sean McLaughlin]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 4)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N4.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 4, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. 164-167

ISBN 978-3-902796-32-5
a) Evropska unija - Mednarodni projekti b) museum c) muzej d) sodobna muzeologija e) muzejsko oblikovanje f) scenografija g) dramaturgija h) kulturna dediščina i) muzejski predmeti j) EMEE

069(4)(035)
069 BRÜCKNER, U. Synaesthetic
COBISS.SI-ID 618604

19.
        EUROPEAN perspectives on museum objects : selected examples on the change of perspective / Susanne Schilling ... [et al.] (eds.) ; [concept descriptions Linda Greci ; sketches Uwe R. Brückner]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 273 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 6)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N6_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 6, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-902796-39-4
a) museum b) muzej c) sodobna muzeologija d) kulturna dediščina e) muzejski predmeti f) interdisciplinarnost g) EMEE

069(4)(035)(082)
069 EUROPEAN perspectives
COBISS.SI-ID 619116

20.
        INTEGRATING a multicultural Europe : museums as social arenas / a manual by Kaja Širok ... [et al.] ; [editor Kaja Širok]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 129 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 2)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2015/09/EMEE-Toolkit-2-Integrating-multicultural-Europe.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 2, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [130-137]

ISBN 978-3-902796-30-1
a) Evropska unija - Mednarodni projekti b) museum c) muzej d) sodobna muzeologija e) muzeji f) kulturna dediščina g) obiskovalci h) soudeležba i) EMEE

069(4)(035)(082)
069 INTEGRATING
COBISS.SI-ID 618092

21.
        SOCIAL web and interaction : social media technologies for European national and regional museums / a manual by Anika Kronberger ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 115 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 5)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N5_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 5, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. 112-115

ISBN 978-3-902796-33-2
a) Evropska unija - mednarodni projekti b) museum c) muzej d) sodobna muzeologija e) muzeji f) obiskovalci g) družbena omrežja h) informacijska tehnologija i) družbeni mediji j) komunikacija k) EMEE

069(4):316.472.4(035)(082)
069 SOCIAL Web
COBISS.SI-ID 618860


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


22.
ŽUPANIČ, Petra
        Interpretacija rekonstrukcije Tržaškega konstruktivističnega ambienta v Moderni galeriji Ljubljana : diplomsko delo / Petra Županič. - Ljubljana : [P. Županič], 2016. - 121 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3759. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 114-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) Tržaška konstruktivistična skupina d) Avgust Černigoj e) Eduard Stepančič f) muzejska pedagogika g) konstruktivizem h) slovenska zgodovinska avantgarda

069(497.4)(043.2)
ZZ II 069(043.2) ŽUPANIČ, P. Interpretacija

COBISS.SI-ID 11174729


1 FILOZOFIJA.


23.
CHAPMAN, Gary D.
        [Pet]
        5 jezikov ljubezni otrok / Gary Chapman, Ross Campbell ; [prevod Ana Pavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 205 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The five love languages of children. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 199

ISBN 978-961-222-962-7
a) love b) parents c) ljubezen d) starši e) dotik f) potrditev g) čas h) darila i) usluge j) disciplina k) čustva l) družina m) zakon

173.5(035)
159.922.7 CHAPMAN, G. 5 jezikov
COBISS.SI-ID 267006720

24.
FUNG Yu-Lan
        Kratka zgodovina kitajske filozofije / Fung Yu-Lan ; prevod Peter Amalietti. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016-. - Zv. <1-> ; 23 cm. - (Zbirka Kitajski klasiki)

Izv. stv. nasl.: A short history of Chinese philosophy

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2016 (Ljubljana : Primitus). - 220 str. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 219-220

ISBN 978-961-6934-75-6 (zv. 1)
a) philosophy b) filozofija c) kitajska filozofija

1(510)(091)
1 FUNG, Yu Kratka
COBISS.SI-ID 284593920

25.
HLEBŠ, Jože
        Filozofija narave : filozofska kozmologija / Jože Hlebš. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 454 str. ; 24 cm

O avtorju na zavihkih ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 444-454

ISBN 978-961-278-276-4
a) filozofija b) philosophy c) metafizika d) kozmos e) dogajanje

113/119
1 HLEBŠ, J. Filozofija narave
COBISS.SI-ID 285165568

26.
PLOTINUS
        Zbrani spisi / Plotin ; iz stare grščine prevedla, uvodne besede in opombe napisala Sonja Weiss ; uredil in uvodno razpravo napisal Marko Uršič. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2016-. - Zv. <1-> ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 63)

Prevod dela: Plotini opera I-III. - Bibliografija v opombah na dnu str.

Dosedanja vsebina:
1: Traktati 1-21 / Plotin. Plotinovo življenje in ureditev njegovih spisov / Porfirij. - 2016 ([Ljubljana] : Studio Print). - XXVIII, 434 str. - 600 izv. - Plotin, filozofija in mistika / Marko Uršič: str. VII-XXI. - Spremna beseda k prevodu / Sonja Weiss: str. XXII-XXVIII. - Bibliografija: str. 423-434

ISBN 978-961-213-258-3 (zv. 1)
a) philosophy b) filozofija c) antična filozofija d) grška filozofija

1
1 PLOTINUS Zbrani
COBISS.SI-ID 285067008

27.
ROVATTI, Pier Aldo
        Norost, v nekaj besedah / Pier Aldo Rovatti ; prevod in predgovor Veronika Brecelj. - Trst : ZTT = EST, 2004 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 61 str. ; 18 cm

Prevod dela: La follia in poche parole. - Predgovor / Veronika Brecelj: str. 5-10. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 88-7174-070-X
a) Norost - Filozofija b) italijanska filozofija c) filozofija kulture

1 Rovatti P.A.
159.97:130.2
1 ROVATTI, P. A. Norost
COBISS.SI-ID 2185452


159.9 PSIHOLOGIJA.


28.
CEMIČ, Alenka
        Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2016/2017 / Alenka Cemič, Jera Gregorc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Gradivo je nelektorirano in namenjeno izključno za interno uporabo študentom 2. letnika Predšolske vzgoje, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete. - Bibliografija: str. 62
a) pre-school child b) motor development c) motor activity d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) motorika

159.9
Č II 159.9 CEMIČ, A. Motorika
COBISS.SI-ID 11194441

29.
CROOS-Müller, Claudia
        Glavo gor! : mali učbenik preživetja : takojšnja pomoč ob stresu, slabi volji in drugih stiskah / Claudia Croos-Müller ; ilustriral Kai Pannen ; prevedla Alenka Novak. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 40 str. : ilustr. ; 17 x 18 cm

Prevod dela: Kopf hoch. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 40. - Bibliografija: str. 39

ISBN 978-961-278-267-2
a) mental stress - children's book b) duševni stres - knjiga za otroke c) stres d) preprečevanje e) telesne vaje f) telesna drža g) strah h) tesnoba

159.944.4:613.86
159.942 CROOS-MÜLLER Glavo gor!
COBISS.SI-ID 284708352

30.
CUDDY, Amy Joy Casselberry, 1972-
        Prisotnost : [kako se z najdrznejšim jazom lotimo največjih izzivov] / Amy Cuddy ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 336 str. ; 20 cm

Prevod dela: Presence. - Tiskano po naročilu. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 307-336

ISBN 978-961-00-3077-5 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3078-2 (broš.)
a) achievement b) self-esteem c) uspešnost d) samospoštovanje e) samozavest f) govorica telesa g) javno nastopanje h) uspeh

159.947.3
159.942 CUDDY, A. Prisotnost
COBISS.SI-ID 285567744

31.
IVIĆ, Ivan
        Active learning 2 : manual for implementation of active learning/teaching methods / Ivan Ivić, Ana Pešikan, Slobodanka Antić. - Belgrade : Institute of psychology, 2002. - 257 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 203-205

ISBN 86-82471-40-X
a) learning b) teaching method c) teacher d) učenje e) didaktična metoda f) učitelj g) projekti h) učne strategije i) aktivno učenje

159.953.5(035)
CC-APA:
3530
3550
5-105
II 37 IVIĆ, I. Active learning 2
COBISS.SI-ID 42987362

32.
LINDEN, David J.
        Dotik : znanost dlani, srca in uma / David J. Linden ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 370 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Touch. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 247-300. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-61-7
a) behaviour b) perception c) dotik d) vedenjska teorija e) nevrofiziologija f) čustveni odziv g) božanje h) seksualni dostik

159.923
159.93 LINDEN, D. J. Dotik
COBISS.SI-ID 285818624

33.
PETRU, Simona
        Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja / Simona Petru ; [prevod povzetka Matic Večko]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 125-149. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-844-8
a) memory b) thinking c) spomin d) mišljenje e) razvojni vidik f) paleolitik g) evolucija h) kognitivni procesi i) arheologija

159.953:008"632"
159.953 PETRU, S. Ujeti
COBISS.SI-ID 285771520

34.
UVODIĆ-Vranić, Ljubica
        Pustolovščina osebne preobrazbe. 3, Vojna ali mir - ločeni starši : priročnik za ločene starše, ki imajo radi svoje otroke : enainštirideset primerov iz prakse / Ljubica Uvodić Vranić ; [prevod Vesna Rojina]. - 1. natis. - Ljubljana : eBesede, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 218 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Terapevt)

Prevod dela: Avantura osobne promjene 3. - O avtorici: str. 217-218. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6922-85-2 (trda vezava)
ISBN 978-961-6922-86-9 (broš.)
a) personality development b) divorce c) osebnostni razvoj d) ločitev e) razveza zakonske zveze f) ločeni starši g) psihološki nasveti h) partnerstvo i) starševstvo j) psihoterapija

159.923.2(035)
159.923 UVODIĆ-VRANIĆ Pustolovščina
COBISS.SI-ID 285045504

35.
ŽAKELJ, Samo
        Mala šola spomina in še manjša šola pozabljanja : Ljubljana, 2000-2014 : kako si lažje zapomnimo / Samo in Irma Žakelj ; [ilustracije Ana Ložar]. - Ljubljana : samozal. S. Žakelj, 2016. - 174 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-283-549-1
a) memory b) recollection c) child d) spomin e) pomnjenje f) otrok g) umske sposobnosti h) učenje i) mentalne tehnike j) psihotehnike k) psihološki nasveti

159.953(035)
159.953 ŽAKELJ, S. Mala šola
COBISS.SI-ID 283258368


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


36.
BOBNAR, Katja, 1993-
        Učiteljevo prepoznavanje strahu učencev pred živalmi : diplomsko delo / Katja Bobnar. - [Ljubljana] : [K. Bobnar], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3734. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) fear b) animal c) pupil d) strah e) žival f) učenec g) strah pred živalmi h) teorije učenja i) poučevanje in strah j) modelno učenje

159.942:373.3(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BOBNAR, K. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 11167561

37.
KLAUSER, Florian, 1990-
        Doživljanje udejanjenja znanja : magistrsko delo / Florian Klauser. - Ljubljana : [F. Klauser], 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3697. - Mentor Urban Kordeš. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Universität Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univerzita Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) knowledge b) research c) knowledge d) raziskovanje e) fenomenologija znanja f) prvoosebno raziskovanje g) drugoosebno globinsko fenomenološko raziskovanje h) enaktivizem i) eksplikativni intervju

159.953(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KLAUSER, F. Doživljanje
COBISS.SI-ID 11145545

38.
KMETIČ, Janja
        Introvertirani učenci v razredu : diplomsko delo / Janja Kmetič. - Ljubljana : [J. Kmetič], 2016. - 52 str., [20] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3728. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) psychology of behaviour b) character c) pupil d) psihologija vedenja e) značaj f) učenec g) introvertiranost h) sociometrični status i) sociometrična skupina j) učenci osnovne šole

159.923-057.87(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KMETIČ, J. Introvertirani

COBISS.SI-ID 11164233

39.
LOPARNIK, Mateja
        Roka kot podpora in nadomestilo komunikacije : diplomsko delo / Mateja Loparnik. - [Ljubljana] : [M. Loparnik], [2016]. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3652. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 41-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) communication b) gesture c) komunikacija d) gesta e) kretnja f) razvoj komunikacije g) uporaba roke h) verbalno in neverbalno sporazumevanje

159.925.8(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) LOPARNIK, M. Roka
COBISS.SI-ID 11130953

40.
MAGISTER, Nina, 1992-
        Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Nina Magister. - Ljubljana : [N. Magister], 2016. - 54 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3649. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) gifted c) osnovnošolski pouk d) nadarjeni e) nadarjeni učenci f) socialni razvoj g) čustveni razvoj

159.922.76-056.45:37(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) MAGISTER, N. Socialni
COBISS.SI-ID 11129417

41.
PURKART, Barbara, 1975-
        Zadovoljstvo v starosti : magistrsko delo / Barbara Purkart. - Ljubljana : [B. Purkart], 2016. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3776. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) elderly person b) age c) satisfaction d) starejša oseba e) starost f) zadovoljstvo g) samosprejemanje h) spoprijemanje i) dostojanstvo

159.922.63(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PURKART, B. Zadovoljstvo

COBISS.SI-ID 11178313

42.
SVETEC, Anamarie
        Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom : magistrsko delo / Anamarie Svetec. - Ljubljana : [A. Svetec], 2016. - 72 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3669. - Mentorica Martina Ozbič, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) Down's syndrome b) communication c) Downov sindrom d) komunikacija e) otroci z downovim sindromom f) pragmatika g) govor h) jezik

159.922.76-056.313(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SVETEC, A. Sociopragmatične

COBISS.SI-ID 11137097

43.
ŠIMNIC Novak, Urška
        Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole : magistrsko delo / Urška Šimnic Novak. - Ljubljana : [U. Šimnic Novak], 2016. - 96 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3780. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) self-concept b) learning aptitude c) sex difference d) samopodoba e) učna sposobnost f) spolna razlika g) učna samopodoba h) učenci osnovne šole i) atribucije za učno uspešnost j) razlike med spoloma k) nadarjeni učenci

159.923.2(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠIMNIC NOVAK Učna
COBISS.SI-ID 11179849

44.
TADL, Ana
        Vloga učitelja pri poučevanju dolgotrajno bolnih otrok : diplomsko delo / Ana Tadl. - Ljubljana : [A. Tadl], 2016. - III, 32 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3729. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 24-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologija-kemija
a) disease b) child c) teacher role d) bolezen e) otrok f) vloga učitelja g) dolgotrajno bolni otroci h) šola

159.922.76:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) TADL, A. Vloga
COBISS.SI-ID 11164745

45.
VOGRINČIČ, Doris
        Šolska anksioznost učencev s specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport : diplomsko delo / Doris Vogrinčič. - Ljubljana : [D. Vogrinčič], 2016. - 61 str., 2 str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3784. - Mentorica Alenka Polak, somentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) anxiety b) fear c) sport d) anksioznost e) strah f) šport g) učenci s specifičnimi učnimi težavami h) učni predmet šport i) strah pri športu j) učne težave

159.942(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) VOGRINČIČ, D. Šolska
COBISS.SI-ID 11180873


16 LOGIKA


46.
MIDDLE European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science (9 ; 2015 ; Ljubljana)
        Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2015 / [Ninth Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science, Ljubljana, 18-20 June, 2015] ; editors Peter Hochenauer, Igor Farkaš. - Bratislava : Comenius University, 2015. - 149 str. ; 21 cm

Način dostopa (URL): http://www.unet.univie.ac.at/~a9825248/MEiCogSci_Conference_Proceedings_2015.pdf

ISBN 978-80-223-3876-9
a) cognitive psychology b) kognitivna psihologija c) kognicija d) možgani

165.194
16 MIDDLE Proceedings
COBISS.SI-ID 11166281


17 ETIKA.


47.
MODREJ, Zvone
        Sreča je metulj : razmišljanja in izkušnje za trenutke --- / Zvone Modrej. - 5. natis. - V Ljubljani : [samozal.] Z. Modrej : Svet knjige, 1995 (Ljubljana : Dan). - 141 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

3.000 izv. - Knjigi na pot / Anton Trstenjak: str. 8. - Knjigi na pot / Lev Milčinski: str. 9
a) življenjske stiske b) bolniki c) psihološki nasveti d) pozitivnost

17.023.3:159.922
ZZ 17 MODREJ, Z. Sreča
COBISS.SI-ID 50580224


17(043.2) ETIKA.


48.
MACURA, Metka
        Doživljanje očetove odsotnosti z očmi odraslih moških : diplomsko delo / Metka Macura. - Ljubljana : [M. Macura], 2016. - 118 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3771. - Mentorica Darja Zorc Maver. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) child of divorced parents b) father c) otrok ločenih staršev d) oče e) očetovstvo f) odsotnost očeta g) nadomestni liki

173.5(043.2)
ZZ II 17(043.2) MACURA, M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 11177545


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


49.
        BALKANSKA migracijska pot : od upora na mejah do striptiza humanizma / [urednici tematske številke Uršula Lipovec Čebron in Sara Pistotnik]. - Ljubljana : Beletrina : Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 393 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285 ; letn. 44, 264)

400 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov. - Vsebuje tudi: Lampeduška listina
a) Migracija b) Migration c) Migracijski tok d) Migratory movement e) Evropa f) Europe g) begunska kriza h) balkanska pot i) Srbija j) emigracija k) Slovenija

314.15(4)
31 BALKANSKA migracijska
COBISS.SI-ID 609023


316 SOCIOLOGIJA.


50.
KOVAČIČ, Boštjan, sociolog
        Platno v jami : rojstvo umetnosti in zavedanja / Boštjan Kovačič. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016 (Ljubljana : Primitus). - 219 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prazgodovina)

Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 5. - Bibliografija: str. 209-219

ISBN 978-961-6934-77-0
a) art b) culture c) umetnost d) kultura e) jamska umetnost f) arheologija g) paleolitik

316.72:7.031.1
7.03 KOVAČIČ, B. Platno
COBISS.SI-ID 284682240


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


51.
KOTNIK, Polona, spec. pedagoginja
        Reševanje konfliktov med učenci s pomočjo vrstniške mediacije : diplomsko delo / Polona Kotnik. - Ljubljana : [P. Kotnik], 2016. - 50 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3681. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) peer group b) conflict c) vrstniki d) konflikt e) medosebni konflikt f) somediacija g) šolska klima h) vrstniški mediator

316.47:37.011.3-052(043.2)
II 3(043.2) KOTNIK, P. Reševanje
COBISS.SI-ID 11141449

52.
ŽIGMUND, Katja
        Soočanje s konflikti v partnerskem odnosu : diplomsko delo / Katja Žigmund. - Ljubljana : [K. Žigmund], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3748. - Mentorica Jana Rapuš-Pavel. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) conflict b) marriage c) konflikt d) zakonska zveza e) partnerski odnosi f) partnerski konflikti g) komunikacija h) strokovna pomoč

316.361(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŽIGMUND, K. Soočanje
COBISS.SI-ID 11172169


33 GOSPODARSTVO


53.
RIFKIN, Jeremy, 1945-
        Družba ničelnih mejnih stroškov : internet stvari in ekonomija souporabe / Jeremy Rifkin ; prevod Urška Pajer. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 400 str. ; 25 cm

Prevod dela: The zero marginal cost society. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 383-392. - Kazalo

ISBN 978-961-241-925-7
a) sociology b) economics c) information technology d) sociologija e) ekonomska veda f) informacijska tehnologija g) internet stvari h) ničelni mejni stroški i) sodelovalna ekonomija j) ekonomija souporabe k) ekonoskupnosti l) socialni kapital m) razvoj

330.342.4
330 RIFKIN, J. Družba Č 330 RIFKIN, J. Družba
COBISS.SI-ID 281127936


33(043.2) GOSPODARSTVO.


54.
MERVIČ, Klavdija
        Razvoj socialnega podjetništva in analiza praks v Sloveniji : diplomsko delo / Klavdija Mervič. - Ljubljana : [K. Mervič], 2016. - 116 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3739. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 110-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) enterprise b) podjetje c) socialna ekonomija d) socialno podjetništvo e) razvoj f) Slovenija

330.342.146(043.2)
ZZ II 330(043.2) MERVIČ, K. Razvoj
COBISS.SI-ID 11169353


34 PRAVO.


55.
FÜRST, Irena
        Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966 / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen ; objavljene fotografije, dokumenti in predmeti Muzej novejše zgodovine Slovenije, osebno gradivo pričevalcev, informatorjev in darovalcev]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Rotosi). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg, 1948-1966. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-44-5 (14,50 EUR)
a) local studies b) prison c) domoznanstvo d) zapor e) kazenske ustanove

343.81:728.81(497.4Brestanica)"1948/1966"(083. 824)
II 94 FÜRST, I. Kazenske
COBISS.SI-ID 285276672


34(043.2) PRAVO.


56.
TROŠT, Manca
        Prijava nasilja v družini : ali je res tako enostavno? : diplomsko delo / Manca Trošt. - Ljubljana : [M. Trošt], 2016. - IX, 55 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3754. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 38-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) violence b) family c) nasilje d) družina e) nasilje v družini f) tretje osebe g) prijava nasilja h) neprijava nasilja

347.61:364.632(043.2)
ZZ II 34(043.2) TROŠT, M. Prijava
COBISS.SI-ID 11173449


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


57.
HUZEJROVIĆ, Vahida
        Prostovoljno delo starejših : pomemben cilj aktivnega staranja in razvoja dolgožive družbe : magistrsko delo / Vahida Huzejrović. - Ljubljana : [V. Huzejrović], 2016. - [162] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. [152-162]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) voluntary work b) elderly person c) prostovoljno delo d) starejša oseba e) starejši ljudje f) vseživljenjski razvoj g) aktivno staranje h) vključevanje i) prostovoljno delovanje j) motivi k) ovire

364-4-053.9(043.2)
ZZ II 36(043.2) HUZEJROVIĆ, V. Prostovoljno

COBISS.SI-ID 11184969

58.
ŽAGAR, Tea
        Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti : magistrsko delo / Tea Žagar. - Ljubljana : [T. Žagar], 2016. - V, 124 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3685. - Mentorica Olga Poljšak Škraban. - Bibliografija: str. 103-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) unemployment b) nezaposlenost c) stres d) strategije spoprijemanja e) ageizem

36(043.2)
ZZ II 36(043.2) ŽAGAR, T. Spoprijemanje
COBISS.SI-ID 11140425


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


59.
        FINANSIRANJE visokog obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi : Albanija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Srbija / Martina Vukasović (prir.) ... [et al.]. - Beograd : Centar za obrazovne politike ; u Novom Pazaru : Državni univerzitet, 2009. - 148 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-86-87753-02-0 (broš.)
a) higher education b) financing c) visokošolsko izobraževanje d) financiranje e) analiza

378:336.531.2(4-12)
378 FINANSIRANJE visokog
COBISS.SI-ID 167514892

60.
KLEMENČIČ, Sonja, 1952-
        Rezultati in učinki izobraževanja odraslih : priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov / Sonja Klemenčič, Tanja Možina. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2016. - 165 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-6851-54-1
a) adult education b) izobraževanje odraslih c) učinki d) projekti

374.7
II 374 KLEMENČIČ, S. Rezultati
COBISS.SI-ID 285169408

61.
        NATIONAL actions to implement lifelong learning in Europe / [issued by] European Commission, Directorate-General for Education and Culture. - Brussels : Eurydice ; Thessaloniki : CEDEFOP, cop. 2001. - 151 str. ; 23 cm. - (Survey ; 3)

Bibliografija: str. 143-147

ISBN 92-896-0065-9
ISBN 2-87116-322-7 (bel.)
a) continuing education b) vocational education c) education system d) lifelong learning e) izpopolnjevanje f) poklicno izobraževanje g) sistem vzgoje in izobraževanja h) vseživljenjsko učenje i) šolski sistem j) dostopnost k) spretnosti l) človeški viri m) inovacije n) učenje o) svetovanje

37(4)
37 NATIONAL actions
COBISS.SI-ID 215363


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


62.
BERGEL Pogačnik, Janka
        Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev : magistrsko delo / Janka Bergel Pogačnik. - Ljubljana : [J. Bergel Pogačnik], 2016. - 210 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3704. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 170-175. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) cooperation b) pupil c) teacher d) parents e) sodelovanje f) učenec g) učitelj h) starši i) medsebojno sodelovanje j) kakovost k) interakcije l) participacija

37.06(043.2)
ZZ II 37(043.2) BERGEL POGAČNIK Model
COBISS.SI-ID 11148361

63.
FRANKO Dobnikar, Anja
        Migracijski režimi in učna uspešnost otrok migrantov v Sloveniji : diplomsko delo / Anja Franko Dobnikar. - Ljubljana : [A. Franko Dobnikar], 2016. - 72 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3640. - Mentor Slavko Gaber. - Bibliografija: str. 64-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) migrant worker's child b) integration c) achievement d) otrok migrantskega delavca e) integracija f) uspešnost g) otroci migranti h) migracijski režim i) družine migrantov j) jezik k) šola

37-054.7(043.2)
ZZ II 37(043.2) FRANKO DOBNIKAR Migracijski

COBISS.SI-ID 11126857

64.
FRIŠKOVEC, Tjaša
        Testna anksioznost v osnovni šoli pri pouku matematike : diplomsko delo / Tjaša Friškovec. - Ljubljana : [T. Friškovec], 2016. - 33 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3727. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj matematike in računalništva
a) anxiety b) marking c) mathematics d) anksioznost e) ocenjevanje f) matematika g) testna anksioznost h) preverjanje in ocenjevanje znanja i) komponente testne anksioznosti j) pomoč učencem

37.091.279.7:616.89-008.441(043.2)
ZZ II 37(043.2) FRIŠKOVEC, T. Testna
COBISS.SI-ID 11163721

65.
KORITNIK, Urša
        Razumevanje in interpretacija družbenih pravil pri prvošolcih : diplomsko delo / Urša Koritnik. - Ljubljana : [U. Koritnik], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3741. - Mentorica Maja Umek, somentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 91-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) moral education b) behaviour c) moralna vzgoja d) vedenje e) družbena pravila f) bonton g) šolski otroci h) prvošolci

37.015.31:17.022.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) KORITNIK, U. Razumevanje
COBISS.SI-ID 11169865

66.
ŠKOF, Evelin
        Poznavanje in uporaba bralnih učnih strategij v šestem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Evelin Škof. - Ljubljana : [E. Škof], 2016. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3703. - Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 104-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) reading strategy b) primary education c) bralna strategija d) osnovnošolski pouk e) bralne učne strategije f) učenje z branjem g) interes h) učenje iz učbenika

37:159.953.5(042.2)
ZZ II 37(043.2) ŠKOF, E. Poznavanje
COBISS.SI-ID 11147849

67.
TEKALEC, Rajko
        Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole : magistrsko delo / Rajko Tekalec. - Ljubljana : [R. Tekalec], 2016. - V, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3643. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 92-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) television b) teaching c) televizija d) pouk e) didaktični mediji f) dnevnoinformativne oddaje g) informativni program h) televizija pri pouku

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) TEKALEC, R. Uporaba
COBISS.SI-ID 11127625

68.
ZUPANIČ, Tjaša
        Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole : magistrsko delo / Tjaša Zupanič. - Ljubljana : [T. Zupanič], 2016. - 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3631. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) gifted c) individual work d) osnovnošolski pouk e) nadarjeni f) individualno delo g) nadarjeni učenci h) oblike dela i) individualizacija j) diferenciacija k) individualiziran program

37.091.212.3(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) ZUPANIČ, T. Vzgojno
COBISS.SI-ID 11121993


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


69.
        HOW NGOs react : globalization and education reform in the Caucasus, Central Asia and Mongolia / edited by Iveta Silova and Gita Steiner-Khamsi. - Bloomfield, CT : Kumarian Press, cop. 2008. - XIV, 303 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Championing open society : the education logic of the Soros Foundations network ; The parallel worlds of NGOs, multilateral aid, and development banks : the case of community schools in Armenia ; The free market in textbook publishing : visions and realities in Azerbaijan ; On being first : the meaning of education decentralization reform in Georgia ; From educational brokers to local capacity builders : redefining international NGOs in Kazakhstan ; A voucher system for teacher training in Kyrgyzstan ; Circulating "best practices" in Mongolia ; The latecomer syndrome : beyond project implementation toward an education policy think tank in Tajikistan ; Invisible and surrogate education : filling educational gaps in Turkmenistan ; Quotas for quotes : mainstreaming open society values in Uzbekistan ; Conclusion : centralist and donor-dependent governments : what's left for NGOs to do?

ISBN 978-1-56549-257-8
a) education - Caucasus b) education - Mongolia c) education - Asia, Central d) vzgoja in izobraževanje - Kavkaz e) vzgoja in izobraževanje - Mongolija f) vzgoja in izobraževanje - Centralna Azija g) globalizacija h) reforme i) odprta družba j) objvavljanje k) prosti trg l) izobraževanje učiteljev m) vidnost n) kvote

371
371 HOW NGOS react
COBISS.SI-ID 11133001

70.
WEINSTEIN, Carol Simon
        Elementary classroom management : lessons from research and practice / Carol Simon Weinstein, Rutgers, the State University of New Jersey, Molly E. Romano, University of Arizona. - Sixth ed. - New York, NY : McGraw-Hill Education, cop. 2015. - XXII, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 343-368 in na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-07-802454-2
a) classroom b) primary education c) management d) učilnica e) osnovnošolski pouk f) vodenje g) učenje h) samodisciplina i) učno okolje j) učitelj k) učenec l) medosebni odnosi m) obnašanje n) disciplina o) teamsko delo p) osebe s posebnimi potrebami

371
371.3 WEINSTEIN, C. S. Elementary
COBISS.SI-ID 11131721


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


71.
POLJANŠEK, Zala
        Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike in iz fizike : diplomsko delo / Zala Poljanšek. - Ljubljana : [Z. Poljanšek], 2016. - IX, 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3818. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika
a) physics b) mathematics c) assessment d) knowledge level e) fizika f) matematika g) vrednotenje h) stopnja znanja i) nacionalno preverjanje znanja

37.091.26(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) POLJANŠEK, Z. Primerjava

COBISS.SI-ID 11194185

72.
REBERŠEK, Polona
        Uporaba igre vlog pri pouku naravoslovja in tehnike : magistrsko delo / Polona Reberšek. - Ljubljana : [P. Reberšek], 2016. - VIII, 90 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3803. - Mentor Saša A. Glažar. - Bibliografija: str. 72-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) science education b) engineering c) role playing d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) tehnika f) igranje vlog g) naravoslovje in tehnika h) igra vlog i) prehranske vsebine j) didaktična načela k) chemistry l) models m) didactics

37.091.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) REBERŠEK, P. Uporaba
COBISS.SI-ID 11187017


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


73.
BENEDIČIČ, Žana
        Doživljanje vodene vizualizacije in priprava na plesno izražanje : diplomsko delo / Žana Benedičič. - Ljubljana : [Ž. Benedičič], 2016. - 47 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3731. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) relaxation b) mental stress c) pre-school child d) sprostitev e) duševni stres f) predšolski otrok g) vodena vizualizacija h) tehnike sproščanja i) stres j) ustvarjalni gib

373.2.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BENEDIČIČ, Ž. Doživljanje

COBISS.SI-ID 11165513

74.
BURGAR, Estera
        Knjižna in knjižnična vzgoja v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Estera Burgar. - Ljubljana : [E. Burgar], 2016. - VI, 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3655. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) book c) library d) predšolski otrok e) knjiga f) knjižnica g) mladinska književnost h) slikanice i) didaktika mladinske književnosti j) predšolska vzgoja

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BURGAR, E. Knjižna
COBISS.SI-ID 11133257

75.
CETINSKI, Urška
        Vključevanje preteklosti v življenje in delo vrtca : diplomska naloga / Urška Cetinski. - Ljubljana : [U. Cetinski], 2016. - 40 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3659. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-school education c) predšolski otrok d) predšolska vzgoja e) preteklost f) dejavnosti

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CETINSKI, U. Vključevanje

COBISS.SI-ID 11134281

76.
DEBENEC, Damjana
        Predstave predšolskih otrok o živalskem skeletu : diplomsko delo / Damjana Debenec. - Ljubljana : [D. Debenec], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3658. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) začetno naravoslovje f) skelet g) aktivno učenje

373.2.016:591.471(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DEBENEC, D. Predstave
COBISS.SI-ID 11134025

77.
GABRŠČEK, Ana, 1989-
        Kako vzgojitelji/vzgojiteljice berejo umetnostna besedila otrokom v vrtcu : diplomska naloga / Ana Gabršček. - Ljubljana : [A. Gabršček], 2016. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3760. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 100-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) trainer c) reading d) vrtec e) vzgojitelj f) branje g) interpretativno branje h) proza i) poezija j) priprava na branje k) delovne izkušnje

373.2.016:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GABRŠČEK, A. Kako
COBISS.SI-ID 11174985

78.
GORUČAN, Leja
        Pravljična joga : diplomsko delo / Leja Goručan. - Ljubljana : [L. Goručan], 2016. - 95 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3645. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 94-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) sport c) fairy tale d) predšolska vzgoja e) šport f) pravljica g) stres h) sprostitev i) metode dela j) Kurikulum za vrtce

373.2:796(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GORUČAN, L. Pravljična
COBISS.SI-ID 11128137

79.
HUMAR, Alenka, 1991-
        Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok : magistrsko delo / Alenka Humar. - Ljubljana : [A. Humar], 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3767. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 41-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) predšolski otrok d) gibanje e) gibalni razvoj f) test MOT 4-6

373.2.016:796.012.265(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HUMAR, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 11176521

80.
KERN, Andreja
        Otrokova raba dvojine v izbranih slovenskih vrtcih in šolah : diplomsko delo / Andreja Kern. - Ljubljana : [A. Kern], 2016. - VI, 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3679. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor e) empirična raziskava

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KERN, A. Otrokova
COBISS.SI-ID 11138633

81.
KORITNIK, Jolanda
        Predstave predšolskih otrok o volku : diplomska naloga / Jolanda Koritnik. - Ljubljana : [J. Koritnik], 2016. - X, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3667. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) animal c) predšolski otrok d) žival e) začetno naravoslovje f) izkušenjsko učenje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KORITNIK, J. Predstave
COBISS.SI-ID 11136585

82.
KRAMPERŠEK, Sara
        Otroci soustvarjajo projekt Veselo zimsko praznovanje v vrtcu : diplomsko delo / Sara Kramperšek. - Ljubljana : [S. Kramperšek], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3805. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) predšolski otrok d) participacija e) reševanje problemov odprtega tipa f) aktivno učenje g) Reggio Emilia h) participacija otrok

373.2. 016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRAMPERŠEK, S. Otroci
COBISS.SI-ID 11191369

83.
LAZAR, Maja, 1981-
        Pozornost otrok pri poslušanju pravljic v javnih vrtcih in vrtcih montessori : diplomska naloga / Maja Lazar. - Ljubljana : [M. Lazar], 2016. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3783. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) attention c) listening d) fairy tale e) predšolski otrok f) pozornost g) poslušanje h) pravljica i) pripovedovanje pravljic j) javni vrtec k) vrtec montessori

373.2.016:159.952(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LAZAR, M. Pozornost
COBISS.SI-ID 11180617

84.
MALNAR, Uta
        Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju otrok v vrtcu : diplomsko delo / Uta Malnar. - Ljubljana : [U. Malnar], 2016. - 60 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3666. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) pre-school education c) vzgojitelj d) predšolska vzgoja e) subjektivne teorije f) poučevanje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MALNAR, U. Osebna
COBISS.SI-ID 11136073

85.
MEDVEŠEK, Erika
        Urejen prostor vrtca : diplomsko delo / Erika Medvešek. - Ljubljana : [E. Medvešek], 2016. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3677. - Bibliografija: f. 73-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nursery school b) space arrangement c) vrtec d) prostorska ureditev e) kurikulum za vrtec f) počutje g) igralnica vrtca h) zgradba vrtca i) gradbeni material

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEDVEŠEK, E. Urejen
COBISS.SI-ID 11139145

86.
MOŽE, Tjaša, 1994-
        Navezanost otrok na vzgojiteljico = Children´s attachment to preschool teacher : diplomsko delo / Tjaša Može. - Ljubljana : [T. Može], 2016. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3691. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) trainer c) attachment d) predšolski otrok e) vzgojitelj f) navezanost g) socialna interakcija

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MOŽE, T. Navezanost
COBISS.SI-ID 11143753

87.
OSOLIN, Saša
        Predopismenjevanje v vrtcu : diplomsko delo / Saša Osolin. - Ljubljana : [S. Osolin], 2016. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3656. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) predšolski otrok d) pismenost e) zgodnja pismenost f) porarajoča se pismenost g) družinska pismenost h) bralna pismenost

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OSOLIN, S. Predopismenjevanj

COBISS.SI-ID 11133513

88.
PENIČ, Tatjana
        Tehnologija volne v vrtcu : diplomska naloga / Tatjana Penič. - Ljubljana : [T. Penič], 2016. - X, 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3696. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) pre-school education c) tehnika d) predšolska vzgoja e) otrokov razvoj f) tehnična vzgoja g) polstenje h) tkanje i) šivanje

373.2:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PENIČ, T. Tehnologija
COBISS.SI-ID 11145289

89.
        POBARVAJ Slovenijo / [ilustriral David Crossley] ; [motive izbrala [ter] uredila Barbara Zych in Rok Gregorin]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016] ([natisnjeno v Maleziji]). - [64] str. : ilustr. ; 27 cm

Ov. nasl. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-01-4274-4
a) pobarvanke b) Slovenija c) znamenitosti d) knjige za otroke

373.2.016:908
II 373.2.016:908 POBARVAJ Slovenijo
COBISS.SI-ID 283796224

90.
REJC, Aljoša
        Pomen naravnega okolja in vrtčevskega igrišča na aktivnosti predšolskih otrok : diplomska naloga / Aljoša Rejc. - Ljubljana : [A. Rejc], 2016. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3673. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) playground c) play d) predšolski otrok e) igrišče f) igra g) naravno okolje h) narava i) gibanje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REJC, A. Pomen
COBISS.SI-ID 11138121

91.
SELIČ, Ema
        Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse : magistrsko delo / Ema Selič. - Ljubljana : [E. Selič], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3778. - Bibliografija: f. 52-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) rest c) sleep d) act e) vrtec f) počitek g) spanje h) zakon i) dnevna rutina j) prikriti kurikulum k) participacija otrok l) zdravstveno-higienske zahteve

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SELIČ, E. Počitek
COBISS.SI-ID 11179081

92.
SKUMAVEC, Tjaša
        Uvajanje angleščine v predšolsko obdobje : primerjava med vrtcem v Španiji in slovenskim vrtcem v Ljubljani : diplomska naloga / Tjaša Skumavec. - Ljubljana : [T. Skumavec], 2016. - IX f., 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3676. - Bibliografija: 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) language learning c) vrtec d) učenje jezika e) zgodnje poučevanje f) razlogi g) metode in pristopi h) sredstva in pripomočki

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SKUMAVEC, T. Uvajanje
COBISS.SI-ID 11139401

93.
STROPNIK, Anja
        Otrokovo soustvarjanje življenja v vrtcu ; kako bi v vrtcu preživeli decembrske praznične dni : diplomsko delo / Anja Stropnik. - Ljubljana : [A. Stropnik], 2016. - XI, 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3663. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: f. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) pre-school child c) predšolska vzgoja d) predšolski otrok e) participacija otrok f) reševanje problemov odprtega tipa g) pedagoški koncept Reggio Emilia

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STROPNIK, A. Otrokovo
COBISS.SI-ID 11135561

94.
VENE, Katarina
        Vpliv različnih metod poučevanja na pojmovanja otrok o živem in neživem v javnem vrtcu in vrtcu montessori : diplomsko delo / Katarina Vene. - Ljubljana : [K. Vene], 2016. - VII, 55 str., 14 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jelka Strgar, somentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nursery school b) science education c) vrtec d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) živo f) neživo g) Montessori h) javni vrtec i) kognitivni razvoj j) metode poučevanja k) živali l) rastline

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VENE, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 11195721

95.
ZADNIKAR Rupnik, Daša
        Zmožnost konzervacije in seriacije na prehodu iz predoperativne stopnje v stopnjo konkretno logičnih operacij : diplomska naloga / Daša Zadnikar Rupnik. - Ljubljana : [D. Zadnikar Rupnik], 2016. - VII, 91 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3630. - Mentor Dušan Krnel. - Bibliografija: f. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) thinking c) cognitive development d) predšolski otrok e) mišljenje f) kognitivni razvoj g) Piagetova teorija kognitivnega razvoja h) razvoj mišljenja i) naravoslovje j) konstruktivizem

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZADNIKAR RUPNIK Zmožnost

COBISS.SI-ID 11121737

96.
ŽGAJNAR, Vesna
        Odzivanje vzgojiteljev na izbruhe trme pri predšolskem otroku = Educators response to outbreaks of stubbornness in preschool children : diplomsko delo / Vesna Žgajnar. - Ljubljana : [V. Žgajnar], 2016. - 36 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3765. - Besedilo v slov. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) behaviour c) predšolski otrok d) vedenje e) trma f) ustrezen pristop g) vzgojitelji h) vzroki i) odzivanje na izbruhe j) preprečevanje

373.2.016:159.942(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽGAJNAR, V. Odzivanje
COBISS.SI-ID 11054921


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


97.
MASLYK, Jacie
        STEAM makers : fostering creativity and innovation in the elementary classroom / Jacie Maslyk. - Thousand Oaks, California : Corwin/A SAGE Company, cop. 2016. - XV, 148 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 139-141. - Kazalo

ISBN 978-1-5063-1124-1 (broš.)
a) primary education b) creativity c) classroom d) teaching e) osnovnošolski pouk f) ustvarjalnost g) učilnica h) pouk i) aktivnosti j) inovacije k) inovativno učenje l) spletni viri m) QR kode

373.3
373.3 MASLYK, J. STEAM makers
COBISS.SI-ID 11130185


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


98.
ANDRIĆ, Irena
        Migracije in diskriminacija priseljencev v slovenski družbi ter šolskem sistemu : diplomsko delo / Irena Andrić. - Ljubljana : [I. Andrić], 2016. - 92 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3648. - Mentor Slavko Gaber. - Bibliografija: str. 85-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) immigrant b) school system c) discrimination d) Slovenia e) priseljenec f) šolski sistem g) diskriminacija h) Slovenija i) identiteta j) predsodki k) mediji

373.3:314.117-054.52(497.4)(043.2)
ZZ II 371(043.2) ANDRIĆ, I. Migracije
COBISS.SI-ID 11128905

99.
BRNOT Kastelic, Mojca
        Družboslovne vsebine v enopredmetnih in medpredmetnih učnih gradivih spoznavanja okolja v prvem razredu : magistrsko delo / Mojca Brnot Kastelic. - Ljubljana : [M. Brnot Kastelic], 2016. - XIV, 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3785. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 146-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) social sciences c) osnovnošolski pouk d) družbene vede e) učbeniki f) medpredmetno povezovanje

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BRNOT Kastelic Družboslovne

COBISS.SI-ID 11181129

100.
HRIBAR, Nina, 1989-
        Likovna umetnost v prvem triletju novomeških osnovnih šol : diplomsko delo / Nina Hribar. - Ljubljana : [N. Hribar], 2016. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3744. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fine arts b) primary education c) likovna umetnost d) osnovnošolski pouk e) likovna vzgoja f) prvo triletje g) likovna področja h) likovne tehnike i) materiali

373.32.016:74(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HRIBAR, N. Likovna
COBISS.SI-ID 11170633

101.
KOBAL, Lara, 1981-
        Pouk likovne vzgoje v manjšinskih slovenskih in italijanskih osnovnih šolah : doktorska disertacija / Lara Kobal. - Ljubljana : [L. Kobal], 2016. - 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3709. - Mentorica Tonka Tacol. - Bibliografija: str. 252-263. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art b) primary education c) Slovenia d) Italy e) umetnost f) osnovnošolski pouk g) Slovenija h) Italija i) ustvarjalnost j) samostojnost k) likovne naloge

373.3:73(497.4)(450)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOBAL, L. Pouk
COBISS.SI-ID 11150921

102.
KOVAČIČ, Bojan, 1949-
        Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole : doktorska disertacija / Bojan Kovačič. - Ljubljana : [B. Kovačič], 2016. - VII, 262 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3710. - Mentor Marjan Blažič, somentorica Janja Črčinovič Rozman. - Bibliografija: str. 205-220. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) gifted b) music c) primary school d) nadarjeni e) glasba f) osnovna šola g) talent h) glasbeni talent i) značilnosti glasbeno talentiranih učencev

373.3:78:37.091.212.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KOVAČIČ, B. Značilnosti
COBISS.SI-ID 11151177

103.
LEPŠA, Maša
        Strategije premagovanja strahu pred nastopanjem v razredu = Students´ strategies to overcome the fear of speaking in class : diplomsko delo / Maša Lepša. - Ljubljana : [M. Lepša], 2016. - XII, 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3644. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo
a) primary school b) pupil c) fear d) osnovna šola e) učenec f) strah g) socialna anksioznost h) anksiozen učenec

373.3:159.922.7(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LEPŠA, M. Strategije
COBISS.SI-ID 11127881

104.
MODER, Suzana
        Razvijanje socialnih veščin v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Suzana Moder. - Ljubljana : [S. Moder], 2016. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3646. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) social learning b) primary school c) socialno učenje d) osnovna šola e) socializacija f) spoznavanje okolja g) družba h) komunikacija i) konflikt j) evalvacija

373.3:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MODER, S. Razvijanje
COBISS.SI-ID 11128393

105.
ROT Vrhovec, Alenka
        Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski : doktorska disertacija / Alenka Rot Vrhovec. - Ljubljana : [A. Rot Vrhovec], 2016. - XIII, 386 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3707. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 313-342. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) communication b) primary school c) child - Slovenija d) komunikacija e) osnovna šola f) otrok g) slovenščina h) akcijska raziskava i) učenci priseljenci j) dvojezični učenci k) sodelovalno učenje l) didaktični model poučevanja m) nadarjeni priseljenski učenci

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ROT Vrhovec Sporazumevalna

COBISS.SI-ID 11150409

106.
STROJ, Anja
        Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo / Anja Stroj. - Ljubljana : [A. Stroj], 2016. - VIII, 105 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3711. - Mentorica Katarina Susman. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary school b) urban school c) rural school d) educational game e) osnovna šola f) mestna šola g) podeželska šola h) didaktična igra i) razvoj otroka j) srednje otroštvo k) odmor

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) STROJ, A. Didaktične
COBISS.SI-ID 11151433

107.
VOVK Ornik, Natalija, 1967-
        Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija / Natalija Vovk Ornik. - Ljubljana : [N. Vovk Ornik], 2016. - 383 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3708. - Mentorica Mojca Peček Čuk, somentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 249-265. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) role c) backward child - Slovenija d) učitelj e) vloga f) otrok s posebnimi potrebami g) vloga staršev h) kompetence i) interdisciplinarni model

373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VOVK Ornik, N. Vloga
COBISS.SI-ID 11150665

108.
VRTAČNIK, Danica, 1966-
        Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu : magistrsko delo / Danica Vrtačnik. - Ljubljana : [D. Vrtačnik], 2016. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3713. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan, somentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) learning test b) learning process c) social sciences d) primary school e) test znanja f) učni proces g) družbene vede h) osnovna šola i) neformalno preverjanje j) povratna informacija k) prostorska orientacija l) kartografija

373.3:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VRTAČNIK, D. Preverjanje

COBISS.SI-ID 11158857


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


109.
BOGDANIĆ, Barbara, 1980-
        Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti : specialistično delo / Barbara Bogdanić Petek. - Ljubljana : [B. Bogdanić Petek], 2016. - 173 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3802. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 137-143. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hyperactivity b) child c) hiperaktivnost d) otrok e) otroci z ADHD f) motnja pozornosti g) skupinska obravnava h) kognitivno-vedenjski pristop i) gibalno-plesni pristop

376:616.89-008.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOGDANIĆ PETEK Učinki
COBISS.SI-ID 11186761

110.
FARRELL, Michael, 1948-
        Celebrating the special school / Michael Farrell ; [foreword by Baroness Mary Warnock]. - London : David Fulton, cop. 2006. - IX, 125 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 115-118. - Kazalo

ISBN 978-1-843-12407-8
a) special education b) pouk po prilagojenem programu c) inkluzija d) posebne šole e) starši f) osebe s posebnimi potrebami

376
376.1 FARRELL, M. Celebrating
COBISS.SI-ID 11129673

111.
FORTE, Mateja, 1987-
        Infrastruktura slovenskega jezika za slepe/slabovidne učence v redni osnovni šoli : idejna zasnova osnovnošolskega učbenika slovenskega jezika za program inkluzije : doktorska disertacija / Mateja Forte. - Koper : [M. Forte], 2015. - 330, [34] str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vesna Mikolič. - Bibliografija: str. 314-325. - Izvleček ; Abstract. - Univ. na Primorskem, Fak. za humanistične študije, Slovenistika
a) Slovenian language b) blind c) visually handicapped d) slovenščina e) slepi f) slabovidni g) inkluzija h) jezik i) jezikovna sporazumevalna zmožnost j) učenje k) učbenik l) učni načrt m) kognicija n) zaznavanje o) oči p) slepi in slabovidni učenci q) osnovna šola r) otroci s posebnimi potrebami

376-056.262:811.111(043.3)
ZZ 376.1(043.2) FORTE, M. Infrastruktura
COBISS.SI-ID 1538118852

112.
KVERH, Gabrijela
        Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Gabrijela Kverh Žgur. - Ljubljana : [G. Kverh Žgur], 2016. - XIII, 146 str., [15] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3810. - Mentorica Marija Kavkler, somentor Janez Vogrinc. - Bibliografija: str. 134-145. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) learning difficulty b) mathematics c) assessment d) učne težave e) mathematics f) vrednotenje g) nacionalno preverjanje znanja h) primanjkljaji pri učenju i) motnje pozornosti in koncentracije j) motnje na področju branja in pisanja k) govorno-jezikovne motnje l) dispraksija m) prilagoditve pri NPZ

376: 37.091.26(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KVERH ŽGUR Nacionalno
COBISS.SI-ID 11192137

113.
        The LINGUISTICS of sign languages : an introduction / edited by Anne Baker ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Company, 2016. - XV, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 345-369

ISBN 978-90-272-1230-6 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-1231-3 (broš.)

doi: 10.1075/z.199
a) sign language b) linguistics c) special education d) deaf e) znakovni jezik f) lingvistika g) pouk po prilagojenem programu h) gluhi i) psiholingvistika j) interakcija k) diskurz l) besede m) sintaksa n) morfologija o) fonetika p) fonologija q) bilingvizem

376-056.263:81
376.1-056.263 LINGUISTICS of sign
COBISS.SI-ID 11124553

114.
MATAIČ Šalamun, Mihaela
        Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki : magistrsko delo / Mihaela Mataič Šalamun. - Ljubljana : [M. Mataič Šalamun], 2016. - XIV, 211 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3701. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 185-198. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) learning difficulty b) arithmetic c) učne težave d) aritmetika e) učenci z učnimi težavami f) petstopenjski model pomoči g) vrstniška pomoč

376:51(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MATAIČ ŠALAMUN Skupinska

COBISS.SI-ID 11146825

115.
MLAKAR, Blanka
        Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Blanka Mlakar. - Ljubljana : [B. Mlakar], 2016. - XIII, 239 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3766. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 204-220. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) arithmetic c) primary education d) učne težave e) aritmetika f) osnovnošolski pouk g) aritmetično proceduralno znanje h) timsko poučevanje i) dodatna strokovna pomoč j) vrstniško sodelovalno učenje

376:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MLAKAR, B. Obravnava
COBISS.SI-ID 11176265

116.
WARNOCK, Mary
        Special educational needs : a new look / Mary Warnock and Bram Norwich ; edited by Lorella Terzi. - 2nd ed. - London ; New York : Continuum International Pub. Group, cop. 2010. - XI, 171 str. ; 22 cm. - (Key debates in educational policy)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-8015-5 (broš.)
a) special education b) teacher c) pouk po prilagojenem programu d) učitelj e) inkluzija f) različnost g) enakost

376
376.1 WARNOCK, M. Special
COBISS.SI-ID 11129161


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


117.
BOŠNJAK, Katarina
        Vstop mladostnika z lažjo motnjo v duševnem razvoju na trg delovne sile : diplomsko delo / Katarina Bošnjak. - Ljubljana : [K. Bošnjak], 2016. - VIII, 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3653. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 106-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) vocational guidance c) transition from school to work d) duševno prizadeti e) poklicno svetovanje f) prehod iz šole na delo g) lažja motnja v duševnem razvoju h) poklicna orientacija i) svetovalna služba j) nižje poklicno izobraževanje k) zaposlovanje l) varovane zaposlitve

376:331.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOŠNJAK, K. Vstop
COBISS.SI-ID 11131209

118.
CRNIĆ, Dijana
        Psihološke značilnosti oseb s Prader-Willijevim sindromom ter primerjava s psihološkimi značilnostmi oseb z Downovim sindromom : diplomsko delo / Dijana Crnić. - Ljubljana : [D. Crnić], 2016. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3665. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 62-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) psychological characteristics b) remedial instruction sciences c) psihična karakteristika d) specialna pedagogika e) hipotonija f) hiperfagija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CRNIĆ, D. Psihološke
COBISS.SI-ID 11136329

119.
FILIPIČ, Urša
        Upoštevanje učnega okolja pri prilagajanju poučevanja angleščine za učence z disleksijo : [diplomsko delo] / Urša Filipič. - Ljubljana : [U. Filipič], 2016. - VII, 81 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Mentorica Karmen Pižorn, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 68-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) English language b) dyslexia c) angleščina d) disleksija e) učenci s specifičnimi učnimi težavami f) učno okolje g) učitelj angleščine h) poučevanje angleščine i) prilagajanje učnega okolja

376:811.111(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FILIPIČ, U. Upoštevanje
COBISS.SI-ID 11185737

120.
GOSARIČ, Janja
        Metoda ustvarjalnega giba in poučevanje slovenščine v osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Janja Gosarič. - Ljubljana : [J. Gosarič], 2016. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3787. - Bibliografija: str. 98-103. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) motion c) otrok s posebnimi potrebami d) gibanje e) ples f) didaktika slovenskega jezika

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GOSARIČ, J. Metoda
COBISS.SI-ID 11181641

121.
HABJAN, Iva, 1988-
        Prepričanja učiteljev razrednega pouka o poučevanju in vključevanju učenca s slepoto ali slabovidnostjo v večinsko osnovno šolo : diplomsko delo / Iva Habjan. - Ljubljana : [I. Habjan], 2016. - IV, 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3634. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) blind c) visually handicapped d) special education e) osnovnošolski pouk f) slepi g) slabovidni h) pouk po prilagojenem programu i) inkluzija j) slepota k) slabovidnost

376-056.262:373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HABJAN, I. Prepričanja
COBISS.SI-ID 11123785

122.
KRIVEC, Tina, 1989-
        Spolno nasilje med mladostniki z zmerno motnjo v duševnem razvoju v institucijah : diplomsko delo / Tina Krivec. - Ljubljana : [T. Krivec], 2016. - XIV, 92 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3694. - Mentor Janez Jerman, somentorica Lidija Kastelic. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) duševno prizadeti b) young adult c) sexual behaviour d) duševno prizadeti e) mlajši odrasli f) spolno vedenje g) zmerne motnje h) spolna vzgoja

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRIVEC, T. Spolno
COBISS.SI-ID 11142985

123.
LIKOVNIK-Gorjup, Vesna, prof. defektologije
        Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Vesna Likovnik Gorjup. - Ljubljana : [V. Likovnik Gorjup], 2016. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3770. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 89-97. - Povzetek ; Abstract
a) backward child b) mental handicap c) otrok s posebnimi potrebami d) motnje v duševnem razvoju e) učenje f) vedenje g) načela snoezelen pristopa h) prvine snoezelen pristopa

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LIKOVNIK Gorjup Vpliv snoezelen

COBISS.SI-ID 11177289

124.
MEDVED, Tina, 1985-
        Moteča vedenja v osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Tina Medved. - Ljubljana : [T. Medved], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3650. - Mentorica Darja Zorc Maver. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) behaviour disorder b) special school c) motnje vedenja d) šola s prilagojenim programom e) lažja motnja v duševnem razvoju f) moteče vedenje g) dejavniki

376-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MEDVED, T. Moteča
COBISS.SI-ID 11130441

125.
MRZEL, Ana
        Potrebe svojcev oseb po poškodbi glave : diplomsko delo / Ana Mrzel. - Ljubljana : [A. Mrzel], 2016. - VI, 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3762. - Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika c) nezgodna poškodba glave d) rehabilitacija e) kognitivna rehabilitacija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MRZEL, A. Potrebe
COBISS.SI-ID 11175497

126.
PODOBNIK, Nina, 1987-
        Izobraževalni in emocionalno-prilagoditveni primanjkljaji pri ageneziji prečnika : diplomsko delo / Nina Podobnik. - Ljubljana : [N. Podobnik], 2016. - III, 46 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3781. - Mentor Urban Kordeš. - Bibliografija: str. 42-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain b) backward child c) learning difficulty d) možgani e) otrok s posebnimi potrebami f) učne težave g) agenezija prečnika h) študija primera i) neverbalne specifične učne težave

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODOBNIK, N. Izobraževalni

COBISS.SI-ID 11180105

127.
POLJANEC Bohnec, Milenka
        Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo : magistrsko delo / Milenka Poljanec Bohnec. - Ljubljana : [M. Poljanec Bohnec], 2016. - XVI f., 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 153-166. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) elderly person b) physical education c) starejša oseba d) športna vzgoja e) sladkorna bolezen tipa 2 f) socialnopedagoški model obravnave g) kvaliteta življenja

376(043.2)
COBISS.SI-ID 11195465

128.
POŽENEL, Urška
        Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Urška Poženel. - Ljubljana : [U. Poženel], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3789. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) leisure c) otrok s posebnimi potrebami d) prosti čas e) dejavniki prostega časa

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POŽENEL, U. Prosti čas
COBISS.SI-ID 11182153

129.
PRŠA, Simona, 1982-
        Ocenjevanje znanja učenca z gibalno oviranostjo pri predmetu šport : diplomsko delo / Simona Prša. - Ljubljana : [S. Prša], 2016. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3638. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 58-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor handicapped b) sport c) marking d) gibalno ovirani e) šport f) ocenjevanje g) gibalna oviranost h) cerebralna paraliza

376:616.831.9-002(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PRŠA, S. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 11126345

130.
SAGADIN, Sara
        Stališča ravnateljev do specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : diplomsko delo / Sara Sagadin. - Ljubljana : [S. Sagadin], 2016. - V, 69 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3745. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) head teacher c) attitude d) specialni pedagog e) ravnatelj šole f) stališče g) mobilna služba h) timsko delo i) inkluzija j) otroci s posebnimi potrebami

376.011.3-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SAGADIN, S. Stališča
COBISS.SI-ID 11170889

131.
SELIMANOVIĆ, Azra
        Psihična in fizična zloraba otroka v družini in znaki zlorab v šoli : magistrsko delo / Azra Selimanović. - Ljubljana : [A. Selimanović], 2016. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3647. - Bibliografija: f. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary school b) child c) violence d) osnovna šola e) otrok f) nasilje g) družina h) znaki zlorabe

376.1:364.63(043.2)
ZZ II 36(043.2) SELIMANOVIĆ, A. Psihična
COBISS.SI-ID 11128649

132.
ŠEŠKO, Špela, 1986-
        Mnenje staršev in otrok o izvajanju prilagoditev osnovnošolskega programa : diplomsko delo / Špela Šeško. - Ljubljana : [Š. Šeško], 2016. - 80 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3747. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: f. 79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special education b) parents c) opinion d) pouk po prilagojenem programu e) starši f) mnenje g) integracija h) inkluzija i) otroci s posebnimi potrebami j) prilagoditve

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠEŠKO, Š. Mnenje
COBISS.SI-ID 11171401

133.
ŠOŠTARKO, Mojca, 1961-
        Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi pri delu s starostniki z demenco : specialistično delo / Mojca Šoštarko. - Ljubljana : [M. Šoštarko], 2016. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3683. - Bibliografija: str. 97-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) dance b) elderly person c) therapy d) ples e) starejša oseba f) terapija g) model celostne terapije h) dom za starejše

376(043.2)
II 376.1(043.2) ŠOŠTARKO, M. Pomoč
COBISS.SI-ID 11140937

134.
ŠUŠTERIČ, Nika
        Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi : diplomsko delo / Nika Šušterič. - Ljubljana : [N. Šušterič], 2016. - 77 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3641. - Mentor Slavko Gaber, somentorica Mojca Žveglič Mihelič. - Bibliografija: str. 60-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) integration b) backward child c) integracija d) otrok s posebnimi potrebami e) inkluzija f) inkluzivna edukacija g) učenci s posebnimi potrebami h) Mel Ainscow i) Roger Slee j) Brahm Norwich k) teorije inkluzije

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠUŠTERIČ, N. Koncepti
COBISS.SI-ID 11127113

135.
TOMAŽIN, Ana, 1979-
        Ocena sporazumevanja gluhih in naglušnih predšolskih otrok z mednarodno klasifikacijo funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja : verzija za otroke in mladostnike : magistrsko delo / Ana Tomažin Košorok. - Ljubljana : [A. Tomažin Košorok], 2016. - VI, 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3769. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 125-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) deaf c) communication d) predšolski otrok e) gluhi f) komunikacija g) MKF-OM

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TOMAŽIN Košorok Ocena
COBISS.SI-ID 11177033

136.
UDIR, Anita
        Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera) : magistrsko delo / Anita Udir. - Ljubljana : [A. Udir], 2016. - VIII, 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3809. - Mentorica Tjaša Filipčič, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: f. 75-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) sport b) physically handicapped c) šport d) telesno prizadeti e) gibalno ovirani učenci f) spina bifida in hidrocefalus g) prilagojene aktivnosti h) prilagoditve pouka i) Winnickov model

376.1-056.26:796(043.2)
ZZ II 376.1-056.26 UDIR, A. Prilagojeno
COBISS.SI-ID 11188041

137.
URBAR, Damjana
        Prilagajanje pouka likovne umetnosti učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v rednih programih osnovne šole : diplomsko delo / Damjana Urbar. - Ljubljana : [D. Urbar], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3773. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) special school b) art education c) learning difficulty d) šola s prilagojenim programom e) likovna vzgoja f) učne težave g) likovna umetnost h) učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja i) prilagoditve j) osnovna šola

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) URBAR, D. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 11179337

138.
VISENJAK, Mojca
        Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Mojca Visenjak. - Ljubljana : [M. Visenjak], 2016. - 145 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3788. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 140-145. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) learning c) otrok s posebnimi potrebami d) učenje e) inkluzija f) učitelji g) poznavanje h) stališča

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VISENJAK, M. Meje
COBISS.SI-ID 11181897

139.
VULETA, Sandra
        Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih : vpliv dobre poučevalne prakse in treninga bralne tekočnosti : magistrsko delo / Sandra Vuleta. - Ljubljana : [S. Vuleta], 2016. - XI, 160 str. [1] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3786. - Mentorica Lidija Magajna, somentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 149-159. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) reading c) bilingualism d) osnovnošolski pouk e) branje f) dvojezičnost g) bralno razumevanje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VULETA, S. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11181385


378 VISOKO ŠOLSTVO.


140.
FAKULTETA za računalništvo in informatiko (Ljubljana)
        FRI 20 : 1996-2016 : 20 let Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani / [avtorji besedil Miha Bejek ... [et al.] ; fotografije Marjan Bradeško ... [et al.] ; uredniški odbor Miha Bejek ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2016 ([Izlake] : Grafex). - 151 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorji navedeni na hrbtu nasl. str. - 750 izv.

ISBN 978-961-6209-92-2
a) Fakulteta za računalništvo in informatiko (Ljubljana) - Zgodovina - 1996-2016 b) računalništvo c) informatika d) visoke šole e) zgodovinski pregledi

378.6:004(497.4Ljubljana)(091)
378.6:659.2:004(497.4Ljubljana)(091)
ZZ II 378 FAKULTETA FRI 20
COBISS.SI-ID 284639232


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


141.
REMS, Polona
        Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo / Polona Rems. - Ljubljana : [P. Rems], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3684. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) brain b) student c) možgani d) študent e) vzgoja in izobraževanje f) študenti

378.091.8:612.82(043.2)
ZZ II 378(043.2) REMS, P. Spoznanja
COBISS.SI-ID 11140681


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


142.
CUXART, Bernadette
        Modeliranje živali iz treh osnovnih oblik : ustvari več kot 40 živali iz kroglic, kapljic in kač / [avtorica besedila in ilustracij] Bernadette Cuxart ; [prevod Niki Neubauer]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Modela plastlina amb tres figures basiques. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-278-254-2
a) manual skill - children's book b) art activity c) ročna spretnost - knjiga za otroke d) umetniška dejavnost e) naredi sam f) plastelin g) izdelki h) oblikovanje i) izdelovanje j) živali

379.826:745(035)
II 379.8 CUXART, B. Modeliranje
COBISS.SI-ID 284031232

143.
MASSIEU, Claire
        Šivanje torb : tako preprosto / Claire Massieu, Monika Peter ; [prevedla Irena Madric ; fotografiral Jochen Arndt ; ilustriral Matias Kovacic]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno v Nemčiji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Radi ustvarjamo)

Prevod dela: Taschen nähen. - Potiskana notr. str. ov. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4317-8
a) manual work b) ročno delo c) ročna dela

379.8
379.8 MASSIEU, C. Šivanje torb
COBISS.SI-ID 284593152


39 ETNOLOGIJA.


144.
ŠIRCELJ, Jože, 1929-1999
        Novi žepni bonton : nasveti in napotki za vaš uspeh v družabnem in poslovnem življenju / Jože Šircelj. - Ljubljana : samozal., 1990 (Ljubljana : Družina). - 176 str. : ilustr. ; 16 cm

a) bonton

395(035)
ZZ 39 ŠIRCELJ, J. Novi
COBISS.SI-ID 21900800


39(043.2) ETNOLOGIJA.


145.
KRIŽNIK, Eva, 1994-
        Pomen slovenske kulturne dediščine v pravljicah Gašperja Križnika : diplomsko delo / Eva Križnik. - Ljubljana : [E. Križnik], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3756. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) cultural heritage c) pravljica d) kulturna dediščina e) Gašper Križnik f) Motnik in okolica g) motniški govor h) ljudske pravljice i) zbiranje in zapisovanje j) klasifikacija k) primerjalna analiza

398.21(043.2)
ZZ II 39(043.2) KRIŽNIK, E. Pomen
COBISS.SI-ID 11173961

146.
PETAN, Eva
        Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine : magistrsko delo / Eva Petan. - Ljubljana : [E. Petan], 2016. - VII, 221 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3705. - Mentorica Milena Mileva Blažić, somentorica Monika Kropej Telban. - Bibliografija: str. 173-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) pravljica c) Karel Štrekelj d) Izidor Modic e) analiza pravljic f) Notranjska g) pravljice v predšolski vzgoji

398.2(043.2)
ZZ II 39(043.2) PETAN, E. Analiza
COBISS.SI-ID 11149385


5 NARAVOSLOVNE VEDE


147.
DEBEVEC, Katja
        Uporaba infrardeče kamere pri obravnavi pojmov toplota in temperatura v 5. razredu OŠ : diplomsko delo / Katja Debevec. - Ljubljana : [K. Debevec], 2016. - XIV, 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3639. - Mentorica Katarina Susman. - Bibliografija: str. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) osnovnošolski pouk e) toplota f) temperatura g) infrardeča kamera h) termografija i) didaktična igra

5:373.3(043.2)
ZZ II 5(043.2) DEBEVEC, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 11126601

148.
        KAKO približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje : zbirka scenarija / urednici Slobodanka Antić, Ratko M. Jankov, Ana Pešikan ; dorada scenarija Slobodanka Antić, Dragica Šišović, Vera Muždeka. - Beograd : Filozofski fakultet, Institut za psihologiju, 2005 (Beograd : Publikum). - 276 str. : tabele ; 29 cm

3000 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 86-80269-87-5 (broš.)
a) science education b) learning c) teaching method d) child e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) učenje g) didaktična metoda h) otrok i) aktivno učenje j) kemija k) biologija l) fizika

5:373.3
II 5 KAKO približiti
COBISS.SI-ID 125907980


51 MATEMATIKA.


149.
ANDREESCU, Titu, 1956-
        106 geometry problems from the AwesomeMath summer program / Titu Andreescu, Michal Rolínek, Josef Tkadlec. - Plano, TX : XYZ Press, cop. 2013. - VIII, 174 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 167-169

ISBN 978-0-9799269-4-5
a) mathematics b) geometry c) matematika d) geometrija e) problemi

51
51 ANDREESCU, T. 106 geometry
COBISS.SI-ID 11129929

150.
GRÜNBAUM, Branko
        Tilings and patterns / Branko Grunbaum and G. C. Shephard. - 2nd ed. - Mineola : Dover Publications, Inc., 2016, cop. 1987. - IX, 710 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 663-704. - Kazalo

ISBN 978-0-486-46981-2 (broš.)
ISBN 0-486-46981-6
a) mathematics b) geometry c) matematika d) geometrija e) dvodimenzionalni prostor f) oblike g) ploščice

514:519.1
514 GRÜNBAUM, B. Tilings
COBISS.SI-ID 11154249

151.
        IKSOVE zvezdice 2. Matematika : delovni listi za 2. razred / [Mara Cotič ... [et al.] ; ilustracije Shutterstock ... [et al.] ; fotografije Shutterstock ; uredila Soraya Sternad]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 103 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naša ulica)

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0719-1
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 IKSOVE 2 Matematika
COBISS.SI-ID 285720576

152.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 9. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 9. razredu osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan ; [ilustrator Iztok Sitar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016. - 5 zv. (133; 138; 151; 162; 150 str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-640-0
a) mathematics - exercise b) primary school c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) KONČAN, T. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 284979968

153.
KRAMARIČ, Mira
        Računam z Lili in Binetom 1. [Vadnica za matematiko v prvem razredu osnovne šole] / [Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan ; ilustracije Marta Bartolj, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-705-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 KRAMARIČ, M. Računam 1
COBISS.SI-ID 285013760

154.
        MATEMATIKA 4. Učbenik za matematiko v četrtem razredu osnovne šole / Tanja Bogataj ... [et al.] ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Dejan Vatovec, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 236 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4382-6
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51 MATEMATIKA 4
COBISS.SI-ID 284955648

155.
        MATEMATIKA 5. Učbenik za matematiko v petem razredu osnovne šole / Tanja Bogataj ... [et al.] ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Dejan Vatovec, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 238 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4383-3
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51 MATEMATIKA 5
COBISS.SI-ID 284955904


51(043.2) MATEMATIKA.


156.
COF, Sandi
        Nadzor galerij : diplomsko delo / Sandi Cof. - Ljubljana : [S. Cof], 2016. - VIII, 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3661. - Mentor Matija Cencelj, somentor Boštjan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 175-176. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) galery b) mathematics c) galerija d) matematika e) problem galerije f) varovanje galerij g) varnostniki h) triangulacija i) poligoni j) primeri simuliranja algoritmov

51:069:7(043.2)
ZZ II 51(043.2) COF, S. Nadzor
COBISS.SI-ID 11134793

157.
ČAČKOV, Petra
        Eliptične krivulje nad različnimi obsegi : diplomsko delo / Petra Čačkov. - Ljubljana : [P. Čačkov], 2016. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3743. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: matematika-fizika
a) mathematics b) matematika c) eliptične krivulje d) Weierstrassova enačba e) točka v neskončnosti

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) ČAČKOV, P. Eliptične
COBISS.SI-ID 11170377

158.
KOPRIVNIKAR, Teja
        Model SIR : diplomsko delo / Teja Koprivnikar. - Ljubljana : [T. Koprivnikar], 2016. - 21 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3750. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fizika - matematika
a) mathematics b) matematika c) epidemiološki modeli d) širjenje nalezljivih bolezni e) osnovni reprodukcijski faktor f) diferencialne enačbe

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) KOPRIVNIKAR, T. Model SIR
COBISS.SI-ID 11171657

159.
KURSPAHIĆ, Razija
        Linearne diferencialne enačbe 2. reda in nihanje : diplomsko delo / Razija Kurspahić. - Ljubljana : [R. Kurspahić], 2016. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3693. - Mentor Marko Slapar, somentor Tadej Starčič. - Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) vzmetno nihanje d) sklopljeno nihanje e) sistem linearnih diferencialnih enačb 1. reda

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) KURSPAHIĆ, R. Linearne
COBISS.SI-ID 11143241

160.
MANDELJ, Anita
        Ravninske mreže in posplošitve Pickovega izreka : diplomsko delo / Anita Mandelj. - Ljubljana : [A. Mandelj], 2016. - VIII, 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3688. - Mentor Matija Cencelj, somentor Boštjan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) mreže v ravnini d) Pickov izrek

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MANDELJ, A. Ravninske
COBISS.SI-ID 11142217

161.
OBID, Marko, 1991-
        Banachovo skrčitveno načelo : diplomsko delo / Marko Obid. - Ljubljana : [M. Obid], 2016. - 22 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3816. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj
a) mathematics b) matematika c) metrični prostori d) Cauchyjevo zaporedje e) polnost f) skrčitev

515.124(043.2)
ZZ II 51(043.2) OBID, M. Banachovo
COBISS.SI-ID 11193673

162.
PAŠAGIĆ, Edita
        Dioklova cisoida : diplomsko delo / Edita Pašagić. - Ljubljana : [E. Pašagić], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3790. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) problem podvojitve kocke d) cisoida e) katakavstika f) krivulja g) Diokles

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) PAŠAGIĆ, E. Dioklova
COBISS.SI-ID 11182409

163.
PETEK, Ana, 1992-
        Grupe in Cayleyjevi digrafi : diplomsko delo / Ana Petek. - Ljubljana : [A. Petek], 2016. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3763. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika - matematika
a) mathematics b) matematika c) upodobitev

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) PETEK, A. Grupe
COBISS.SI-ID 11175753

164.
PRIMOŽIČ, Katja, 1989-
        Uporaba grafičnih reprezentacij pri matematiki na razredni stopnji : diplomsko delo / Katja Primožič. - Ljubljana : [K. Primožič], 2016. - VIII, 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3662. - Mentorica Vida Manfreda Kolar. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) reprezentacija

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) PRIMOŽIČ, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 11135049

165.
ŽUGIČ, Karmen
        Prikaz ortodiagonalnih štirikotnikov : diplomsko delo / Karmen Žugič. - Ljubljana : [K. Žugič], 2016. - II, 21 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3758. - Mentor Matija Cencelj. - Bibliografija: f. 21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj FI- MA
a) geometry b) geometrija c) štirikotniki

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŽUGIČ, K. Prikaz
COBISS.SI-ID 11174473


52 ASTRONOMIJA.


166.
GIFFORD, Clive
        Vesolje v 30 sekundah : [30 najpomembnejših spoznanj o vesolju za mlade zvezdoglede, pojasnjenih v pol minute] / Clive Gifford ; svetovalec Mike Goldsmith ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Space in 30 seconds. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl naveden na ov. - Bibliografija: str. [92]. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0274-9
a) astronomy b) astronomija c) astronavtika d) planeti e) zvezde f) veliki pok g) sonce h) raziskovanje vesolja

524(02.053.2)
52 GIFFORD, C. Vesolje
COBISS.SI-ID 284158976


53 FIZIKA.


167.
KLADNIK, Rudolf
        Energija, toplota, nihanje in valovanje : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2 / Rudolf Kladnik, Stane Kodba ; [risbe Ivan Mitrevski in Slavko Sraka ; fotografije Stane Kodba, Aleš Mohorič in Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 317 str. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 27 cm

Kazalo. - Povzetek na koncu vsakega poglavlja

ISBN 978-961-02-0733-7
a) physics - textbook b) secondary education c) fizika - učbenik d) srednješolski pouk e) zvok f) svetloba

53(075.3)
53(075.3) KLADNIK, R. Energija 2
COBISS.SI-ID 285270272


53(043.2) FIZIKA.


168.
GOSTINČAR-Blagotinšek, Ana
        Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji : doktorska disertacija / Ana Gostinčar Blagotinšek. - Ljubljana : [A. Gostinčar Blagotinšek], 2016. - XIV, 262 str. (34, 16, 11, 12, 12, 20 [10]) str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3689. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 241-248. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) naravoslovna pismenost f) fizika g) učni načrt

53:373.3(043.3)
ZZ II 53(043.2) GOSTINČAR Blag Raziskovalni

COBISS.SI-ID 11142473

169.
MIKLIČ, Eva
        Osnovno razumevanje električnega toka v nacionalnem preverjanju znanja iz fizike leta 2016 : diplomsko delo / Eva Miklič. - Ljubljana : [E. Miklič], 2016. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika in kemija
a) physics b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk e) nacionalno preverjanje znanja f) elektrika g) električni tok h) veriženje napake

537.3:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) MIKLIČ, E. Osnovno
COBISS.SI-ID 11194953

170.
OSREDKAR, Jurij
        Histereze v vsakdanjem življenju : diplomsko delo / Jurij Osredkar. - Ljubljana : [J. Osredkar], 2016. - II, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3749. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) histereze d) eksperimenti e) magnetna histereza f) fazni prehod g) raztezanje h) podhlajena snov i) agar j) natrijev acetat

539.389.4(043.2)
ZZ II 53(043.2) OSREDKAR, J. Histereze
COBISS.SI-ID 11173193


54 KEMIJA.


171.
NERAT, Ksenija
        Učna diferenciacija in individualizacija pri eksperimentalnem delu v okviru pouka kemije : diplomsko delo / Ksenija Nerat. - Ljubljana : [K. Nerat], 2016. - VI, 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3795. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologija-kemija
a) chemistry b) differentiation c) individualization d) primary education e) kemija f) diferenciacija g) individualizacija h) osnovnošolski pouk i) pouk kemije j) eksperimentalno delo

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) NERAT, K. Učna
COBISS.SI-ID 11183689


54(043.2) KEMIJA.


172.
PERAT, Andreja
        Kako interaktivno predstaviti določene lastnosti vode : diplomsko delo / Andreja Perat. - Ljubljana : [A. Perat], 2016. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3674. - Mentor Miha Lukšič, somentor Miha Kos. - Bibliografija: f. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) chemistry b) primary education c) kemija d) osnovnošolski pouk e) voda f) sestava g) fazni diagram vode h) kroženje vode i) eksperimenti j) delovni listi

546.212(043.2)
ZZ II 54(043.2) PERAT, A. Kako
COBISS.SI-ID 11138377


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


173.
GREEN, Jen
        Vreme v 30 sekundah : [30 največjih zanimivosti o vremenu za mlade vedeže, pojasnjenih v pol minute] / Jen Green ; strokovni sodelavec Adam Scaife ; [ilustracije Tom Woolley ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Weather in 30 seconds. - 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 92. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0275-6
a) klimatske spremembe b) podnebje c) vremenske ujme d) vremenski pojavi e) letni časi f) napovedovanje g) podnebne spremembe

551.515(02.053.2)
551.5 GREEN, J. Vreme
COBISS.SI-ID 284155648


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


174.
PUNGARŠEK, Špela
        Škrat Cojzek raziskuje Juliano / besedilo Špela Novak ; ilustracije Samo Jenčič ; [fotografije arhiv družine družine Bois de Chesne ... [et al.] ; slika zlatoroga Carl Huck ; priprava zemljevida Anka Doblekar]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2016 (Kranj : Trajanus). - [20] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-6367-36-3
a) botanični vrtovi b) alpske rastline c) alpske cvetlice d) albumi

58:069.029(497.4Trenta)(02.053.2)
58 PUNGARŠEK, Š. Škrat Cojzek
COBISS.SI-ID 285212416

175.
WOHLLEBEN, Peter
        Skrivno življenje dreves : kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo - odkrivanje skritega sveta / Peter Wohlleben ; [prevedla Petra Piber]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 179 str. ; 20 cm

Prevod dela: Das geheime Leben der Bäume. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 175-179

ISBN 978-961-6893-86-2
a) botany b) botanika c) drevesa d) gozdni ekosistemi e) gozd f) vedenje g) interakcija h) psihologija

581.51:582.091
58 WOHLLEBEN, P. Skrivno
COBISS.SI-ID 285391616


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


176.
BAČAR, Vesna
        Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2011 : diplomsko delo / Vesna Bačar. - Ljubljana : [V. Bačar], 2016. - VII, 105 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3657. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 102-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) primary education c) marking d) biologija e) osnovnošolski pouk f) ocenjevanje g) zunanje preverjanje znanja h) nacionalno preverjanje znanja

57:37.091.276:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) BAČAR, V. Vsebinska
COBISS.SI-ID 11133769

177.
GRAHEK, Petra, 1991-
        Vpliv izvlečka korenike japonskega dresnika na kalitev vrtne redkvice : diplomsko delo / Petra Grahek. - Ljubljana : [P. Grahek], 2016. - VI f., 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jasna Dolenc Koce. - Bibliografija: str. 20-21. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) botany b) botanika c) tujerodne invazivne vrste d) Fallopia japonica e) Raphanus sativus f) alelopatija g) alelokemikalije

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) GRAHEK, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 11172937

178.
JORDAN, Barbara, 1987-
        Razširjenost izbranih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Krke od Otočca do izliva Krke v Krški vasi : diplomsko delo / Barbara Jordan. - Ljubljana : [B. Jordan], 2016. - 64 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3672. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: f. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) plant b) botany c) rastlina d) botanika e) tujerodne rastline f) invazivne rastline g) Krka

581.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) JORDAN, B. Razširjenost
COBISS.SI-ID 11137865

179.
LEKAN, Erika
        Razumevanje fotosinteze med študenti bioloških in nebioloških programov študija : diplomsko delo / Erika Lekan. - Ljubljana : [E. Lekan], 2016. - VIII, 42 str., [8] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3815. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologija-gospodinjstvo
a) biology b) student c) biologija d) študent e) fotosinteza f) napačne predstave g) respiracija h) hrana i) energija

581.132(043.2)
ZZ II 58(043.2) LEKAN, E. Razumevanje
COBISS.SI-ID 11193417

180.
PANČUR, Urška, 1989
        Zanimanje osnovnošolcev Kamnika za uporabne rastline : diplomsko delo / Urška Pančur. - Ljubljana : [U. Pančur], 2016. - VIII, 42 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3793. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) science education c) biology d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) biologija g) uporabne rastline h) motivacija

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) PANČUR, U. Zanimanje
COBISS.SI-ID 11183177

181.
TREVEN, Lucija
        Revizija skupine navadne grašice (Vicia sativa agg.) v Sloveniji : diplomsko delo / Lucija Treven. - Ljubljana : [L. Treven], 2016. - VI, 34 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3742. - Mentorica Simona Strgulc Krajšek. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije
a) botany b) botanika c) flora d) navadna grašica e) razširjenost f) Slovenija

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) TREVEN, L. Revizija
COBISS.SI-ID 11170121


61 MEDICINA.


182.
HOLMWOOD, Clive
        Drama education and dramatherapy : exploring the space between disciplines / Clive Holmwood. - London ; New York : Routledge, 2016. - XX, 183 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 164-174. - Kazalo

ISBN 978-1-138-68328-0 (broš.)
ISBN 978-0-415-71847-9 (trda vezava)
a) theatre b) drama c) therapy d) education e) gledališče f) drama g) terapija h) vzgoja in izobraževanje i) dramska vzgoja j) antropologija k) prostor l) raziskovanje m) diskurz n) zgodbe

615.851
615.851 HOLMWOOD, C. Drama
COBISS.SI-ID 11153993

183.
LEVINE, Peter A.
        Kako prebuditi tigra : zdravljenje travm : prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo / Peter A. Levine, Ann Frederick ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2015 (Zagreb : Znanje). - 202 str. ; 24 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 9)

Prevod dela: Waking the tiger. - 800 izv. - O avtorju: str. 202. - Kazalo

ISBN 978-961-6468-81-7
a) mental stress b) psychotherapy c) duševni stres d) psihoterapija e) samozavedanje f) samospoznavanje g) travma h) travmatiziranost i) vzroki j) simptomi k) zdravljenje l) vaje

615.851
615.851 LEVINE, P. Kako
COBISS.SI-ID 278768384


61(043.2) MEDICINA.


184.
CESTNIK Brezovnik, Tina, 1988-
        Glasovne motnje in poznavanje skrbi za glas pri učiteljih otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Tina Cestnik Brezovnik. - Ljubljana : [T. Cestnik Brezovnik], 2016. - VII, 76 str., [4] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3671. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 73-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) speech defect b) teacher c) govorna motnja d) učitelj e) glas f) skrb za glas g) glasovna higiena h) učitelji otrok s posebnimi potrebami i) profesionalni glasovni uporabniki j) dejavniki tveganja

616.22-008.5-376.011.3-051(043.2)
ZZ II 61(043.2) CESTNIK BREZOVNIK Glasovne
COBISS.SI-ID 11137609

185.
JANJANIN, Valda
        Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi : specialistično delo / Valda Janjanin. - Ljubljana : [V. Janjanin], 2016. - IV, 176 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3706. - Mentorica Alenka Vidrih, somentorica Maja Pavčnik. - Bibliografija: str. 149-157. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hospitalized b) child c) hospitalizirani d) otrok e) bolnišnična oskrba f) pozitivna psihologija g) pomoč z dramskimi dejavnostmi h) dramska terapija i) dramske delavnice j) pomoč z umetnostjo

615.851(043.2)
ZZ II 61(043.2) JANJANIN, V. Dramske
COBISS.SI-ID 11150153

186.
KOLARIČ, Mojca, 1991-
        Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom : magistrsko delo / Mojca Kolarič. - Ljubljana : [M. Kolarič], 2016. - 32 str., [9] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3716. - Mentorica Martina Ozbič, somentorica Ingrid Žolgar Jerković. - Bibliografija: str. 29-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) communication b) blind c) visually handicapped d) mother e) child f) komunikacija g) slepi h) slabovidni i) mati j) otrok k) otroci z motnjami vida l) komunikacija mati-otrok m) strategije komunikacije

617.751.98(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOLARIČ, M. Komunikacija
COBISS.SI-ID 11160393

187.
KOSMAČ Zalašček, Tanja
        Umetnostne dejavnosti v otroških oddelkih slovenskih bolnišnic : specialistično delo / Tanja Kosmač Zalašček. - Ljubljana : [T. Kosmač Zalašček], 2016. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3791. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 108-114. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hospitalized b) child c) art activity d) hospitalizirani e) otrok f) umetniška dejavnost g) pomoč z umetnostjo h) bolnišnice i) terapevtski proces j) hospitalizacija otrok k) otrokove pravice l) umetnostne dejavnosti v bolnišnici

615.851:7(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOSMAČ ZALAŠČEK Umetnostne
COBISS.SI-ID 11182665

188.
KUMPREJ, Sara
        Skrb za glas pri pevcih : magistrsko delo / Sara Kumprej. - Ljubljana : [S. Kumprej], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3690. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) singing b) care c) petje d) skrb e) glas f) glasovne motnje g) dejavniki tveganja h) pevci

616.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) KUMPREJ, S. Skrb
COBISS.SI-ID 11142729

189.
MAKOTER, Darja
        Poznavanje živil z več ogljikovimi hidrati med osnovnošolci = Pupils' knowledge of foods with more carbohydrates : diplomsko delo / Darja Makoter. - Ljubljana : [D. Makoter], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3798. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: str. 62-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) ogljikovi hidrati d) hranilne snovi e) zdrava prehrana f) osnovnošolci g) prehransko znanje h) pira

613.263(043.2)
ZZ II 61(043.2) MAKOTER, D. Poznavanje
COBISS.SI-ID 11184457

190.
MEDVED, Marjeta
        Odnos odraslih do prehranskih informacij v različnih medijih : diplomsko delo / Marjeta Medved. - Ljubljana : [M. Medved], 2016. - 36 str., [5] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3738. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: str. 29-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: gospodinjstvo-kemija
a) nutrition b) adult c) prehrana d) odrasli e) prehranske informacije f) internet g) televizija h) radio i) tiskani mediji j) vpliv medijev

612.39:366.636(043.2)
ZZ II 61(043.2) MEDVED, M. Odnos
COBISS.SI-ID 11169097

191.
PEGAM, Sandra
        Uporaba tobaka med študentsko populacijo : diplomsko delo / Sandra Pegam. - Ljubljana : [S. Pegam], 2016. - XIII, 73 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3627. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) student b) smoking c) študent d) kajenje e) tobak f) kajenje med mladimi g) zasvojenost h) opustitev kajenja

613.84--057.875(043.2)
ZZ II 61(043.2) PEGAM, S. Uporaba
COBISS.SI-ID 11120713

192.
POLAJŽAR, Kaja
        Vpliv motene gibljivosti glasilk na funkcije grla : magistrsko delo / Kaja Polajžar. - Ljubljana : [K. Polajžar], 2016. - 121 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3670. - Mentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: f. 109-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) speech defect b) govorna motnja c) grlo d) moteno delovanje laringealnih živcev e) pareza glasilke f) paraliza glasilke g) logopedska obravnava

616.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) POLAJŽAR, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 11137353

193.
PRINCES, Tanja
        Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju : specialistično delo / Tanja Princes. - Ljubljana : [T. Princes], 2016. - 143 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3811. - Mentorica Alenka Vidrih, somentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 122-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) communication c) otrok s posebnimi potrebami d) komunikacija e) pomoč z umetnostjo f) dramsko-gibalne dejavnosti g) motnja v duševnem in gibalnem razvoju h) razvoj kreativnih znanj i) razvoj socialnih veščin j) razvoj komunikacijskih veščin k) umetnostna terapija l) dramska terapija

615.851:159.922.76(043.2)
ZZ II 61(043.2) PRINCES, T. Pridobivanje
COBISS.SI-ID 11192393

194.
SERNEC, Tamara, 1976-
        Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo : specialistično delo / Tamara Sernec. - Ljubljana : [T. Sernec], 2016. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3699. - Bibliografija: str. 97-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) therapy b) dance c) backward child d) terapija e) ples f) otrok s posebnimi potrebami g) motnja pozornosti h) ADHD i) gibanje j) gibalni razvoj k) senzorična integracija l) Labanova analiza gibanja

615.851(043.2)
ZZ II 61(043.2) SERNEC, T. Pomoč
COBISS.SI-ID 11146057

195.
STROHSACK, Nina
        Prehrana dializnih bolnikov = Diet for dialysis patients : diplomsko delo / Nina Strohsack. - Ljubljana : [N. Strohsack], 2016. - 59 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3633. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 55-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) prehrana d) bolezen e) dializa f) odpoved ledvic g) sladkorna bolezen h) dializni bolniki

616.61:612.39(043.2)
ZZ II 61(043.2) STROHSACK, N. Prehrana
COBISS.SI-ID 11122505

196.
UREK, Vanesa
        Odnos staršev do prehranske pismenosti otrok : diplomsko delo / Vanesa Urek. - Ljubljana : [V. Urek], 2016. - 44 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3806. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: str. 37-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: biologija-gospodinjstvo
a) nutrition b) parental attitude c) prehrana d) stališče staršev e) prehransko izobraževanje f) prehranska pismenost g) starši h) osnovna šola i) učenci

613.22:37(043.2)
ZZ II 61(043.2) UREK, V. Odnos
COBISS.SI-ID 11191625

197.
ŽNIDAR, Neža
        Prilagajanje vzgojnega dela otroku z avtizmom : diplomska naloga / Neža Žnidar. - Ljubljana : [N. Žnidar], 2016. - IX, [53] str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3629. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 47-[48]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) autistic c) individual work d) predšolski otrok e) avtist f) individualno delo g) avtizem h) otrok i) individualni pristop j) prilagoditev

616.896--053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŽNIDAR, N. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 11121225


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


198.
SEVER, Jožica, 1971-
        Uporaba testa za afazijo pri slovensko-italijanskih in italijansko-slovenskih dvojezičnih pacientih z Brocovo afazijo : diplomsko delo / Jožica Sever. - Ljubljana : [J. Sever], 2016. - 83 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3804. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 78-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdopedagogika-logopedija
a) brain b) memory c) aphasia d) bilingualism e) možgani f) spomin g) afazija h) dvojezičnost i) test za afazijo pri dvojezični osebi j) Brocova afazija

616.89-008.434.5(043.2)
ZZ II 61(043.2) SEVER, J. Uporaba
COBISS.SI-ID 11187273


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


199.
DVORŠČAK, Mihael
        Raspberry Pi in oddaljeni laboratorij : diplomsko delo / Mihael Dvorščak. - Ljubljana : [M. Dvorščak], 2016. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3794. - Mentor Slavko Kocijančič. - Bibliografija: str. 27-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: računalništvo-tehnika
a) technical education b) engineering c) tehniško izobraževanje d) tehnika e) Raspberry Pi f) oddaljeni laboratorij g) periferne naprave h) uporaba v izobraževanju i) naravoslovno-tehniško izobraževanje

62:004(043.2)
ZZ II 62(043.2) DVORŠČAK, M. Raspberry
COBISS.SI-ID 11183433

200.
KASTELIC, Barbara, 1983-
        Tehniška historičnost pri poučevanju osnovnošolske tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Barbara Kastelic. - Ljubljana : [B. Kastelic], 2016. - V, 74 str., VII : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3730. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: str. 69-72. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fizika - tehnika
a) engineering b) technology c) primary education d) tehnika e) tehnologija f) osnovnošolski pouk g) tehniško izobraževanje h) osnovna šola i) tehnika in tehnologija j) invencija k) inovacija

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KASTELIC, B. Tehniška
COBISS.SI-ID 11165257

201.
PETRINA, Darinka
        Sprejemniki sončne energije v okviru tehniških dni : diplomsko delo / Darinka Petrina. - Ljubljana : [D. Petrina], 2016. - IV, 73 str., LXXI : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3632. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: str. 67-72. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika - tehnika
a) primary school b) engineering c) osnovna šola d) tehnika e) tehnika in tehnologija f) tehniški dan g) obnovljivi viri energije h) sončna energija i) učenje z vodenim odkrivanjem

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) PETRINA, D. Sprejemniki
COBISS.SI-ID 11122249

202.
UGRINOVIĆ, Natalija
        Šolske in izvenšolske tehniške dejavnosti v Sloveniji in na Hrvaškem : diplomsko delo / Natalija Ugrinović. - [S. l.] : [N. Ugrinović], 2016. - XI, 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Slavko Kocijančič. - Bibliografija: str. 57-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) technical education c) tehnika d) tehniško izobraževanje e) tehniške dejavnosti f) obvezni predmeti g) izbirni predmeti h) robotika i) primerjava j) Hrvaška k) Slovenija

62(043.2)
ZZ II 62(043.2) UGRINOVIĆ, N. Šolske
COBISS.SI-ID 11195209


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


203.
KRAŠOVEC, Urša, 1990-
        Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev : magistrsko delo / Urša Krašovec. - Ljubljana : [U. Krašovec], 2016. - X, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3637. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) ecology b) pupil c) science education d) ekologija e) učenec f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) gozd h) ekosistem i) ekosistemske storitve j) odnos k) znanje

630(043.2)
ZZ II 63(043.2) KRAŠOVEC, U. Znanje
COBISS.SI-ID 11126089


64 GOSPODINJSTVO.


204.
HRIBAR Kojc, Simona
        Gospodinjstvo 5. Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole / Simona Hribar Kojc ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simona Hribar Kojc ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-0731-6
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64 HRIBAR KOJC Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 285409024

205.
JOHNSON, Bea
        Dom brez odpadkov : poenostavimo si življenje : temeljni napotki za preprostejše gospodinjstvo - in lepšo prihodnost / Bea Johnson ; [prevod Jana Lavtižar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 327 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Zero waste home. - 700 izv. - Bibliografija: str. 313-319. - Kazalo

ISBN 978-961-251-416-7
a) home economics b) gospodinjstvo c) gospodinjski odpadki d) ravnanje z odpadki e) okoljski vidik f) racionalizacija g) recikliranje h) varstvo okolja

64:628.4.032(035)
64 JOHNSON, B. Dom brez
COBISS.SI-ID 285144320

206.
KONDO, Marie
        Umetnost pospravljanja : [urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje] / Marie Kondo ; [prevedla Petra Piber]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2015 (natisnjeno v EU). - 214 str. ; 20 cm

Prevod dela: The life-changing magic of tidying up; izvirnik v jap. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorici: str. 213-214

ISBN 978-961-00-2573-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2574-0 (broš.)
a) housing b) stanovanje c) pospravljanje d) urejanje e) shranjevanje f) čiščenje g) nasveti

648.5(035)
64 KONDO, M. Umetnost
COBISS.SI-ID 279115008

207.
TORKAR, Gregor, 1977-
        Gospodinjstvo 5. [Delovni zvezek za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole] / Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar ; [ilustracije Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver, Matjaž Schmid [!] ; fotografije Vojko Opaškar ... et al.]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Kragujevac] : Grafostil). - 71, [8] str. : ilustr. ; 30 cm + 2 barvna lista, 1 list z nalepkami + 1 zganj. igralna predloga

Podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za peti razred osnovne šole. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-006-4
a) home economics - exercise b) primary education c) gospodinjstvo - vaja d) osnovnošolski pouk

64(075.2)(076.1)
II 64 TORKAR, G. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 284464640

208.
TORKAR, Gregor, 1977-
        Gospodinjstvo 5. Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole / Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar ; [ilustracije Polonca Bratož Opaškar, Janja Kunaver, Matjaž Schmidt ; fotografije Vojko Opaškar ... et al.]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Kragujevac] : Grafostil). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za peti razred osnovne šole. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-005-7
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk e) doma f) družina g) ekonomika h) oblačila i) obutev

64(075.2)
II 64 TORKAR, G. Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 284845056


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


209.
BRUNŠEK, Urška
        Ekonomski vidiki preskrbe kmečkega gospodinjstva s hrano : diplomsko delo / Urška Brunšek. - Ljubljana : [U. Brunšek], 2016. - 89 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3792. - Mentorica Nina Ponikvar, somentorica Francka Lovšin Kozina. - Bibliografija: f. 86-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) food c) gospodinjstvo d) hrana e) lokalna samooskrba f) trajnostni razvoj g) prispevčna analiza

641:502/504(043.2)
ZZ II 64(043.2) BRUNŠEK, U. Ekonomski
COBISS.SI-ID 11182921

210.
ĐURĐEVIĆ, Tamara
        Uživanje zajtrka med osnovnošolci : diplomsko delo / Tamara Đurđević. - Ljubljana : [T. Đurđević], 2016. - 35 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3746. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 31-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: biologija-gospodinjstvo
a) nutrition b) child c) prehrana d) otrok e) zajtrk f) osnovnošolci

642.1"378.3" --053.5(043.2)
ZZ II 64(043.2) ĐURĐEVIĆ, T. Uživanje
COBISS.SI-ID 11171145

211.
MATOS, Barbara
        Odnos staršev do gospodinjskega opismenjevanja otrok : diplomsko delo / Barbara Matos. - Ljubljana : [B. Matos], 2016. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3752. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Gospodinjstvo - kemija
a) home economics b) child c) parents d) gospodinjstvo e) otrok f) starši g) gospodinjsko izobraževanje

64:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) MATOS, B. Odnos
COBISS.SI-ID 11172425


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


212.
BENEDIČIČ, Neža
        Družinski portret mladostnikov : diplomsko delo / Neža Benedičič. - Ljubljana : [N. Benedičič], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3772. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) youth b) family c) drawing d) mladina e) družina f) risanje g) mladostništvo h) družinski odnosi i) otroška risba j) razvoj risbe k) likovna analiza

7.041.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) BENEDIČIČ, N. Družinski
COBISS.SI-ID 11178569

213.
CEKUTA, Nina
        Odnos med barvo in slikovnim formatom v indijski umetnosti : diplomsko delo / Nina Cekuta. - Ljubljana : [N. Cekuta], 2016. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3687. - Mentor Jurij Selan, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) colour b) art c) barva d) umetnost e) indijska umetnost f) svetloba g) slikovni format h) središčna kompozicija

7.017.4(043.2)
ZZ II 7(043.2) CEKUTA, N. Odnos
COBISS.SI-ID 11141961

214.
KOŠIR, Ana, 1990-
        Od tu do tam : diplomsko delo / Ana Košir. - Ljubljana : [A. Košir], 2016. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3813. - Mentor Zdenko Huzjan, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: f. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) zemeljska umetnost d) konceptualna umetnost e) Land Art f) telo kot medij g) knjiga umetnika h) skupina OHO

7.038(043.2)
ZZ II 7(043.2) KOŠIR, A. Od tu
COBISS.SI-ID 11192905

215.
KOZJEK, Katja
        Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo / Katja Kozjek Varl. - Ljubljana : [K. Kozjek Varl], 2016. - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3774. - Mentorica Metoda Kemperl, somentor Matjaž Duh. - Bibliografija: str. 168-182. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) fine arts b) primary education c) likovna umetnost d) osnovnošolski pouk e) državljanska kultura f) domovinska kultura g) etika h) sodobni didaktični pristopi

7:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) KOZJEK, K. Sodobna
COBISS.SI-ID 11177801

216.
MADJAR, Neda
        Skulptura, človek in beseda : diplomsko delo / Neda Madjar. - Ljubljana : [N. Madjar], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3807. - Mentor Roman Makše, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 67-73. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) skulptura d) železo e) ready made f) performans g) fotografija h) fotoperformans i) konceptualna umetnost j) beseda

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) MADJAR, N. Skulptura
COBISS.SI-ID 11191881

217.
MLINARIČ, Maša, 1991-
        Forma v gibanju : diplomsko delo / Maša Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2016. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3736. - Mentor Zdenko Huzjan. - Bibliografija: f. 39-40. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) geometrijska abstrakcija d) geometrija e) op-art f) optična umetnost g) slovenska kinetična umetnost

7.038.1(043.2)
ZZ II 7(043.2) MLINARIČ, M. Forma
COBISS.SI-ID 11168073


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


218.
LOGAR, Živa, 1979-
        Razsežnosti obremenjevanja okolja ob uporabi lesa v opremi interierja : diplomsko delo / Živa Logar. - Ljubljana : [Ž. Logar], 2016. - 82 str., [11] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3680. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) furniture b) environment c) pohištvo d) okolje e) les f) oprema interierja g) ekosistem h) odpadni les i) trajnostni razvoj j) ponovna uporaba

502:711.426:694.1(043.2)
ZZ II 5(043.2) LOGAR, Ž. Razsežnosti
COBISS.SI-ID 11139913


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


219.
CIUHA, Jože, 1924-2015
        Jože Ciuha : razstava posvečena spominu na 9. maj 1945 : [od 23. aprila do 9. maja 2010, Ljubljanski grad] / [besedilo Miklavž Komelj ; fotografija Peter Ciuha ... et al.]. - Ljubljana : Fundacija Jože Ciuha, 2010. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-961-90463-1-9
a) Ciuha, Jože (1924-) - Razstavni katalogi b) slovensko slikarstvo c) 21.st. d) osebne razstave

75(497.4):929Ciuha J.
ZZ 75 CIUHA, J. Jože Ciuha
COBISS.SI-ID 250760448

220.
MEDNARODNI grafični bienale (20 ; 1993 ; Ljubljana)
        20. mednarodni grafični bienale = [20th] International Biennial of Graphic Art : Moderna galerija, Cankarjev dom, Galerija Tivoli Ljubljana, 25. junij, June - 30. september, September 1993 / organizator Mednarodni grafični likovni center = organizer International Centre for Graphic Art. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 1993 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 414 str. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in vzpor. angl. prevod. - Na razstavi je sodelovalo več kot 200 umetnikov
a) Mednarodni grafični bienale (Ljubljana) - Razstavni katalogi b) Grafika - 20.st. - Mednarodni bienale c) grafika d) 20.st. e) mednarodni bienale f) razstavni katalogi

76(100)"19"(064)
061.4(497.4 Ljubljana)Mod.g.
ZZ 76 MEDNARODNI 20. mednarodni
COBISS.SI-ID 35277056

221.
ROJAC, Katjuša
        Katjuša Rojac in njene Modiglianke = [Katjuša Rojac] and her Modiglianettes : 2002-2012 / [besedila Tatjana Pregl Kobe, Darko Slavec, Milček Komelj ; prevod Sunčan Stone, Urška Zupanec ; fotografije Dušan Jež, Lado Jakša, Milan Rožmarin = texts Tatjana Pregl Kobe, Darko Slavec, Milček Komelj ; translation Sunčan Stone, Urška Zupanec ; photographs Dušan Jež, Lado Jakša, Milan Rožmarin]. - V Ljubljani : samozal., 2012 ([Ljubljana] : Januš). - 59 str. : ilustr. ; 32 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-276-462-3
a) Rojac, Katjuša (1954-) - Razstavni katalogi b) slovensko kiparstvo c) 21.st. d) žgana glina e) osebne razstave

730(497.4):929 Rojac K.
ZZ II 73/74 ROJAC, K. Katjuša
COBISS.SI-ID 262345984


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


222.
BREGAR, Tamara, 1991-
        Forma morskih lupin v kiparstvu : diplomsko delo / Tamara Bregar. - Ljubljana : [T. Bregar], 2016. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3755. - Mentor Mirko Bratuša, somentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) sculpture c) umetnost d) kiparstvo e) morska lupina f) simbolika g) fontana h) školjka

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BREGAR, T. Forma
COBISS.SI-ID 11173705

223.
BRICMAN, Katjuša
        Primerjava likovnih značilnosti naslovnic glasbenih albumov : diplomsko delo / Katjuša Bricman. - Ljubljana : [K. Bricman], 2016. - IV, 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3737. - Mentor Jurij Selan, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 80-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika e) naslovnica glasbenega albuma f) Alex Steinweiss g) grafično oblikovanje

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) BRICMAN, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 11168841

224.
BUKOVEC, Anamarija, 1993-
        Kralji ulice : likovni pogled na brezdomstvo : diplomsko delo / Anamarija Bukovec. - Ljubljana : [A. Bukovec], 2016. - 39 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3636. - Mentor Zdenko Huzjan, somentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) socially handicapped b) drawing c) socialno prizadeti d) risanje e) brezdomci f) brezdomstvo g) Kralji ulice h) Käthe Kollwitz i) socialna neenakost j) risba

74:364.682.42(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BUKOVEC, A. Kralji
COBISS.SI-ID 11125833

225.
FERJANČIČ, Vesna
        Vloga risbe v akvarelni tehniki : diplomsko delo / Vesna Ferjančič. - Ljubljana : [V. Ferjančič], 2016. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3682. - Bibliografija: f. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) painting c) risanje d) slikarstvo e) linija f) krajina

74(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) FERJANČIČ, V. Vloga
COBISS.SI-ID 11141193

226.
JELČIČ Juratovec, Jasmina
        Pripovednost v reliefu : diplomsko delo / Jasmina Jelčič Juratovec. - Ljubljana : [J. Jelčič Juratovec], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3628. - Mentor Roman Makše, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 61-66. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) relief d) plastika e) figura f) reliefno oblikovanje g) pripoved

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) JELČIČ JURATOVEC Pripovednost

COBISS.SI-ID 11120969

227.
JUVAN, Katarina, 1992-
        Celostna grafična podoba "Povezovanje v različnosti" : diplomsko delo / Katarina Juvan. - Ljubljana : [K. Juvan], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3740. - Mentor Jurij Selan, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) logotip d) celostna grafična podoba e) spletna stran f) osebe s posebnimi potrebami

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) JUVAN, K. Celostna
COBISS.SI-ID 11169609

228.
KOSI, Tina, 1989-
        Vloga likovnih spremenljivk v izraznosti risbe : diplomsko delo / Tina Kosi. - Ljubljana : [T. Kosi], 2016. - IX f., 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3664. - Mentor Jurij Selan, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) drawing c) umetnost d) risanje e) likovni jezik f) manipulacija izraza g) problemsko učenje

73:7.021.22(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KOSI, T. Vloga
COBISS.SI-ID 11135817

229.
KREJAN, Katja, 1987-
        Otroška risba kot izhodišče za ilustracijo : diplomsko delo / Katja Krejan. - Ljubljana : [K. Krejan], 2016. - II, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3686. - Mentor Andrej Brumen Čop, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) drawing c) child d) ilustracija e) risanje f) otrok g) otroška risba h) razvojne stopnje

741-053.2(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KREJAN, K. Otroška
COBISS.SI-ID 11140169

230.
OSOLNIK, Barbara
        Grafični znaki sodobnih subkultur = Graphic signs in modern subcultures : diplomsko delo / Barbara Osolnik. - Ljubljana : [B. Osolnik], 2016. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3733. - Besedilo v slov. - Mentor Črtomir Frelih, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 28-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) subculture c) grafika d) subkultura e) grafični znak f) logo g) komercializacija h) grafično oblikovanje loga

766(043.2)
ZZ II 75(043.2) OSOLNIK, B. Grafični
COBISS.SI-ID 11166025

231.
PETERNEL, Vilma, 1992-
        Likovnojezikovna primerjava razvoja risbe in pisave pri otrocih : diplomsko delo / Vilma Peternel. - Ljubljana : [V. Peternel], 2016. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3651. - Mentor Jurij Selan. - Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) child c) risanje d) otrok e) razvoj risbe f) razvoj pisave

741:159.922.7(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) PETERNEL, V. Likovnojezikovna

COBISS.SI-ID 11130697


77 FOTOGRAFIJA.


232.
GABERŠČIK, Boris, 1957-
        Boris Gaberščik : fotografije = photographs / [predgovor Aleksander Bassin, spremna študija Sarival Sosič ; fotografovo besedilo Boris Gaberščik ; angleški prevod Tamara Soban]. - Ljubljana : Mestna galerija, 2008 (Žabnica : Prografika). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-6587-35-8
a) photography b) fotografija c) slovenska fotografija d) umetniška fotografija e) fotografi f) osebne razstave

77.04(497.4)
77 GABERŠČIK, B. Boris
COBISS.SI-ID 237650688

233.
ŽIVKOVIČ, Antonio
        Antonio Živkovič : fotografije = photographs 98-08 : Mestna galerija Ljubljana, [16. 11.-13. 12. 2009] / [spremna študija Sarival Sosič ; kratka besedila Barbara Sterle Vurnik ... [et al.] ; angleški prevod Tamara Soban]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009 ([Ljubljana] : Januš). - 104 str. : fotogr. ; 24 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-6587-61-7
a) Živkovič, Antonio (1962-) - Razstavni katalogi b) slovenska fotografija c) industrijska fotografija d) 21.st. e) osebne razstave

77.04(497.4):929Živkovič A.
ZZ 77 ŽIVKOVIČ, A. Antonio
COBISS.SI-ID 248618496


78 GLASBA.


234.
PERIC, Alenka
        Veselo do glasbe : glasbena teorija : nauk o glasbi 3. razred : delovni zvezek / Alenka Peric ; ilustracije Damjana Plešnar. - 1. natis. - Bilje : Studio RO, Založništvo Humar, 2002 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 48 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

Uvod / Alenka Perič: str. 5

ISMN M-9009014-2-2
a) Nauk o glasbi - Glasbena teorija - Učbeniki

78.071.5
II 78 PERIC, A. Veselo
COBISS.SI-ID 110218752

235.
RUPNIK, Urška, 1983-
        Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti : magistrsko delo / Urška Rupnik. - Ljubljana : [U. Rupnik], 2016. - XI, 136 str., [161] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3768. - Mentorica Barbara Sicherl-Kafol. - Bibliografija: str. 127-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) music education b) family c) glasbena vzgoja d) družina e) glasbena umetnost f) glasbeni interes

78:373.3(043.2)
ZZ II 78(043.2) RUPNIK, U. Vpliv
COBISS.SI-ID 11176777


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


236.
VODUŠEK, Teja, 1989-
        Stališča učiteljev do ustvarjalnega giba na osnovnih šolah v Zgornji Savinjski dolini : diplomsko delo / Teja Vodušek. - Ljubljana : [T. Vodušek], 2016. - 42 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3779. - Mentorica Alenka Vidrih, somentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motion b) dance c) primary school d) gibanje e) ples f) osnovna šola g) ustvarjalni gib h) učni pristop i) učitelji j) Zgornja Savinjska dolina

793:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) VODUŠEK, T. Stališča
COBISS.SI-ID 11179593


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


237.
PENKO, Helena
        Vloga lutke pri oblikovanju socialnih odnosov : diplomska naloga / Helena Penko. - Ljubljana : [H. Penko], 2016. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3796. - Mentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str.76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok e) ljubljenec skupine f) socialni odnosi g) heterogen oddelek

792.97(043.2)
ZZ II 79(043.2) PENKO, H. Vloga
COBISS.SI-ID 11183945


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


238.
BREGAR, Iztok
        Igrajmo se : izbrane elementarne igre pri športni vzgoji v osnovnih in srednjih šolah ter športnih društvih / [[besedilo ter] fotografije in skice] Iztok Bregar. - Ljubljana : Športni klub Vidra ; [Kranj] : Sim šport servis, 2016 (Mengeš : Elisa). - 125 str. : ilustr. ; 30 cm

420 izv. - Bibliografija: str. 125

ISBN 978-961-92996-3-0 (Športni klub Vidra)
a) physical education b) play c) športna vzgoja d) igra e) otroci f) motorične sposobnosti g) gibalna vzgoja h) telovadba i) igre z žogo j) pravila igre

796.01-053.2(035)
796.11(035)
II 796 BREGAR, I. Igrajmo
COBISS.SI-ID 283621120

239.
ČEŠAREK, Sara
        Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo / Sara Češarek. - Ljubljana : [S. Češarek], 2016. - V, 61 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Tina Runjić, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 56-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Tiflopedagogika in specifične učne težave
a) blind b) visually handicapped c) sport d) slepi e) slabovidni f) šport g) osebe s slepoto in slabovidnostjo

796--056.262(043.2)
ZZ II 79(043.2) ČEŠAREK, S. Telesna
COBISS.SI-ID 11131465

240.
INTERNATIONAL Scientific Conference on Kinesiology (7 ; 2014 ; Opatija)
        Fundamental and applied kinesiology : steps forward : proceedings / 7th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, Croatia, May 22-25, 2014 ; editors-in-chief Dragan Milanović and Goran Sporiš. - Zagreb : University, Faculty of Kinesiology, 2014. - 764 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://bib.irb.hr/datoteka/698009.Konferencija-zbornik-2014.pdf. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-317-027-5
a) sport b) šport c) šport d) športna rekreacija e) motorika f) gibalne sposobnosti g) športna vzgoja h) posebna športna vzgoja i) prilagojen program j) kinezioterapija k) rehabilitacija l) biologija m) medicina n) biomehanika o) vrhunski šport p) trening q) management r) sociologija s) psihologija

796.012(082)
ZZ II 796 INTERNATIONAL Fundamental
COBISS.SI-ID 1536483012

241.
        PLANINSKA šola ; [učbenik] / [avtorji Aleš Glavnik ... et al.] ; zbrali in uredili Bojan Rotovnik ... [et al.] ; [avtorji risb Branko Ivanek ... et al.]. - 3., dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 366 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 339-349

ISBN 978-961-6870-23-8
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) planinstvo d) gorništvo e) gorsko okolje f) varnost g) oprema h) planinsko usposabljanje i) prva pomoč in reševanje j) planinske poti k) orientacija l) načrtovanje ture m) bivanje v naravi

796.52(075)
796.5 PLANINSKA šola
COBISS.SI-ID 285030144


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


242.
BERLOT, Kaja
        Nordijsko smučanje v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Kaja Berlot. - Ljubljana : [K. Berlot], 2016. - VII, 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3668. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) sport c) osnovnošolski pouk d) šport e) tek na smučeh f) smučarski skoki g) nordijska kombinacija h) športni dan i) šola v naravi

796.922:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) BERLOT, K. Nordijsko
COBISS.SI-ID 11136841

243.
GABRIČ, Laura
        Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport : magistrsko delo / Laura Gabrič. - Ljubljana : [L. Gabrič], 2016. - VII, 70 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3642. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 61-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje - Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) primary education c) play d) šport e) osnovnošolski pouk f) igra g) elementarne igre h) priljubljenost i) tekmovanje

796:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) GABRIČ, L. Mnenje
COBISS.SI-ID 11127369

244.
ŠPEHAR, Vesna, 1982-
        Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju plavanja : magistrsko delo / Vesna Špehar. - Ljubljana : [V. Špehar], 2016. - 71 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3797. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 65-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) swimming b) teacher c) plavanje d) učitelj e) učenje plavanja f) učitelji razrednega pouka g) vaditelji plavanja h) tečaji i) pedagoško ravnanje j) učenci

797.2(043.3)
ZZ II 79(043.2) ŠPEHAR, V. Primerjava
COBISS.SI-ID 11184201

245.
ŠUŠTERŠIČ, Tanja, 1991-
        Vpliv razteznih vaj na pozornost učencev v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Tanja Šušteršič. - Ljubljana : [T. Šušteršič], 2016. - 90 str., [13] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3799. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 86-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Poučevanje na razredni stopnji
a) attention b) sport c) primary school d) pozornost e) šport f) osnovna šola g) raztezne vaje h) raztezanje i) gibljivost j) počutje k) učenci

796.012.23(043.3)
ZZ II 79(043.2) ŠUŠTERŠIČ, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 11184713


81 JEZIKOSLOVJE


246.
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Izbor slovničnih preglednic / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 1 zgibanka (10 str.) : preglednice ; 21 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-237-837-0
a) Slovenian language b) slovenščina c) slovnica d) preglednice

811.163.6'36(084.2)
811.163.6'36 KNEZ, M. Oblike
COBISS.SI-ID 285163520


811.111 ANGLEŠČINA.


247.
JANZ, Jeanette
        Sto na uro [Dva medija]. Angleščina : besede in fraze za vsakdan / [Jeanette Janz in Claudia Guderian ; prevod Nina Vovčko ; glasovi Petra Bizjak ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006
1 CD : stereo ; 12 cm
24 str. ; 18 cm
(Pons / Dnevnik ; 2)

Avtorici navedeni v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Nadaljevalna angleščina. - 13.000 izv. - Jezikovni vodnik in zvočni posnetek v škatli 19 x 14 x 2 cm

ISBN 961-209-583-3 (komplet)
ISBN 961-209-580-9 !
a) English language b) learning c) angleščina d) learning e) konverzacija

811.111'24(035)
cdr 811.111 JANZ, J. Sto na uro
COBISS.SI-ID 223828224

248.
KOMAC, Polona
        Angleška slovnica po naše / Polona Komac ; [ilustriral Božo Kos]. - 6. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1989 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

10.000 izv.

ISBN 86-361-0144-1
a) English language b) grammar - textbook c) angleščina d) gramatika - učbenik e) slovnica

802.0-5(075.4)
811.111 KOMAC, P. Angleška
COBISS.SI-ID 6715904


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


249.
GOMBAČ, Leona
        Stališča profesoric oz. profesorjev razrednega pouka do rabe slovenščine kot učnega jezika : diplomsko delo / Leona Gombač. - Ljubljana : [L. Gombač], 2016. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3735. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 94-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Slovenian language b) teaching language c) slovenščina d) učni jezik e) slovenski knjižni jezik f) profesorji razrednega pouka g) učenci h) jezikovne zmožnosti

811.163.6:37(043.2)
ZZ II 811.163.6(043.2) GOMBAČ, L. Stališča
COBISS.SI-ID 11167817

250.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Uroš Hrovat]. - 2. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 123 str. : ilustr. ; 24 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenski jezik v drugem letniku poklicnega izobraževanja. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0258-5
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) GOMBOC, M. Besede 2
COBISS.SI-ID 285709824

251.
MOREL, Alenka
        Skupnostno tolmačenje : slovenščina v medkulturni komunikaciji / Alenka Morel, Vojko Gorjanc. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 218 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-208. - Summary ; Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-237-843-1
a) interpreting b) Slovenian language c) tolmačenje d) slovenščina e) skupnostno tolmačenje f) jeziki v stiku g) tolmačena interakcija h) kritična analiza diskurza i) razmerja moči

811.163.6'253:316.7
811.163.6 MOREL, A. Skupnostno
COBISS.SI-ID 285414912

252.
PISK, Marija
        Iksove zvezdice 2. Slovenščina : delovni listi za 2. razred osnovne šole / [Marija Pisk, Zalka Uršič in Sabina Višček ; ilustracije Shutterstock, Jaka Vukotič ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 70 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naša ulica)

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0776-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) Slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 373.32.016:81 PISK, M. Iksove 2;
COBISS.SI-ID 285710592

253.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 4. Učbenik za slovenščino v četrtem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik ; [ilustratorka Tanja Komadina ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Schutterstock]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-0807-8
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 821.163.6 POTOČNIK, N. Slovenščina 4
COBISS.SI-ID 285483520


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


254.
ALTÉS, Marta
        Moj dedek / [besedilo in ilustracije] Marta Altés ; prevedla Neža Božič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [28] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 451)

Prevod dela: My grandpa. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4103-7
a) dedki b) staranje c) vnuki d) medvedi

821.111-93-32
811.111 ALTÉS, M. Moj
COBISS.SI-ID 284704000

255.
        ČOHARIJE : zgodbe, pesmi in uganke s podobami Zvonka Čoha / [napisali Hans Christian Andersen ... [et al.] ; prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; izbrali in uredili Zvonko Čoh ... [et al.] ; ilustriral Zvonko Čoh ; spremno besedilo napisal Milan Erič ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 380 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

4.500 izv. - Čohov svet / Milan Erič: str. 353-366. - O Zvonku Čohu: str. 367. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija ilustriranih knjig in ilustracij v knjižnih izborih: str. 373-[381]

ISBN 978-961-01-4255-3
a) Čoh, Zvonko (1956-) b) ilustratorji c) knjižne ilustracije

821.163.6-93-82
821.163.6 ČOHARIJE
COBISS.SI-ID 285877504

256.
        DOBER dan, življenje : berilo 8 : za osmi razred osnovne šole / [sestavili] Mojca Honzak ... [et al.] ; [ilustratorji Damijan Stepančič ... [et al.] ; slikovno gradivo Stane Klemenc ... et al.]. - 13. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma tisk). - 223 str. : ilustr. ; 26 cm

Na ov. tudi: Prenovljeno. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 217-218. - Kazali

ISBN 978-86-11-15898-3
a) literature b) primary education c) literatura d) osnovošolski pouk

821-82(075.2)
821.163.6(075.2) DOBER dan življenje 8
COBISS.SI-ID 285452032

257.
EHLING, Holger G.
        Književnost črne Afrike : leksikon avtoric in avtorjev / Holger Ehling, Peter Ripken ; prevedla Teja Marjana Lokar ; [spremna beseda Nataša Hrastnik]. - Ljubljana : Kud France Prešeren, 2008 (Medium : Žirovnica). - 210 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aletheia / Kud France Prešeren ; knj. 3)

Prevod dela: Die Literatur Schwarzafrikas. - Uvod k slovenski izdaji / Nataša Hrastnik: str. 5-9. - Bibliografija pri posameznih geslih

ISBN 978-961-6263-33-7
a) Afriški književniki - Biografski leksikoni b) Podsaharska Afrika c) književnost d) črnske književnosti

821(6).09:929(031)
821.414/.45.09:929(031)
ZZ 821 EHLING H., G. Književnost
COBISS.SI-ID 239134976

258.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Muminočkovi spomini / [napisala in ilustrirala] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Muminpappans memoarer. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 180-182. - O Nadi Grošelj: str. 183

ISBN 978-961-01-4256-0
a) Mumintroli (bajeslovna bitja) - V otroškem leposlovju b) bajeslovna bitja c) prijateljstvo d) pogum e) ljubezen

821.113.6-93-32
821.113 JANSSON, T. Muminočkovi
COBISS.SI-ID 285366784

259.
JANSSON, Tove, 1914-2001
        Mumintrolčki in velika povodenj / [[napisala in] ilustrirala] Tove Jansson ; prevedla Nada Grošelj. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 58 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Smatrollen och den stora översvämningen. - 1.000 izv. - Tove Jansson in mumini: str. 53-55. - O Nadi Grošelj: str. 57-58

ISBN 978-961-01-3708-5
a) bajeslovna bitja b) starši c) prijatelji

821.113.6-93-32
821.113 JANSSON, T. Mumintrolčki
COBISS.SI-ID 279630592

260.
LUNDBERG, Kristian, 1966-
        Yarden : pripoved / Kristian Lundberg ; [prevedla Danni Stražar]. - Novo mesto : Goga, 2016. - 128 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Izv. stv. nasl.: Yarden. - 600 izv.

ISBN 978-961-277-112-6
a) sezonski delavci b) delovni pogoji c) izkoriščanje d) revščina e) pristaniški delavci

821.113.6-311.2
821.113 LUNDBERG, K. Yarden
COBISS.SI-ID 282803968

261.
MORIMOTO, Junko
        Moja Hirošima = Watashino Hiroshima / [ilustracije in besedilo] Junko Morimoto ; prevedel Urban Belina ; [prevod spremnega besedila Staneta Pejovnika Staša Usnik in Anja Šterk ; fotografija avtorice Isao Morimoto]. - Koper : KUD AAC Zrakogled ; Ljubljana : Univerza, 2014 (Ljubljana : Kubelj). - [37] str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: My Hiroshima. - Čelni nasl. - Vzpor. jap. besedilo in slov. prevod. - Fotogr. na sprednji notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 29. - Spremna besedila / Kazumi Matsui ... [et al.]: str. 30-37

ISBN 978-961-93099-5-7 (KUD AAC Zrakogled)
a) atomska bomba b) vojna c) bombandiranje

821.521-93-32
821 MORIMOTO, J. Moja Hirošima
COBISS.SI-ID 275518720

262.
        SKRIVNO življenje besed : berilo 9 za deveti razred osnovne šole / [sestavili] Mojca Honzak ... [et al.] ; [ilustratorji Damijan Stepančič ... et al.]. - 2. izd., 3. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma tisk). - 211 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. 205-206. - Kazali

ISBN 978-961-01-2528-0
a) literature b) primary education c) literatura d) osnovnošolski pouk

821-82(075.2)
821.163.6(075.2) SKRIVNO življenje besed 9
COBISS.SI-ID 285452544


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


263.
BERNER, Rotraut Susanne
        Jesenski živžav / Rotraut Susanne Berner ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016] ([natisnjeno v Maleziji]). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 34 cm

Izv. stv. nasl.: Herbst-Wimmelbuch. - Ov. nasl. - 1.500 izv. - Andersenova nagrada, 2016

ISBN 978-961-01-4395-6
a) Jesen (letni čas) - Knjige za otroke b) Letni časi - Knjige za otroke c) brez besedila d) kartonke e) letni časi f) jesen

82-93
II 821 BERNER Rotraut Jesenski
COBISS.SI-ID 286099968

264.
BERNER, Rotraut Susanne
        Zimski živžav / Rotraut Susanne Berner ; [prevedla Alenka Veler]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016] ([natisnjeno v Maleziji]). - 1 kartonka ([16] str.) : ilustr. ; 34 cm

Izv. stv. nasl.: Winter-Wimmelbuch. - Ov. nasl. - 1.500 izv. - Andersenova nagrada, 2016

ISBN 978-961-01-4396-3
a) brez besedila b) kartonke c) letni časi d) zima

821-93
II 821 BERNER Rotraut Zimski
COBISS.SI-ID 286100224

265.
RIDDELL, Chris
        Otilija gre v šolo / [besedilo in ilustracije] Chris Riddell ; prevedla Ana Barič Moder. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 170 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Ottoline goes to school. - Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6970-44-0
a) Šole - V mladinskem leposlovju b) Prijateljstvo - V mladinskem leposlovju c) deklice d) domotožje e) duhovi f) internatske šole g) nadarjenost h) sošolci

821.111-93-32
821.111 RIDDELL, C. Otilija
COBISS.SI-ID 283919360

266.
SUHODOLČAN, Primož
        Lipko in KošoRok / Primož Suhodolčan ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 11.000 izv.

ISBN 978-961-02-0501-2
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) pravljice

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 SUHODOLČAN, P. Lipko
COBISS.SI-ID 267756032


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


267.
GALE, Urška
        Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot v mladinski književnosti : magistrsko delo / Urška Gale. - Ljubljana : [U. Gale], 2016. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3702. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 129-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) humanistične vrednote d) čustveno opismenjevanje e) socialno opismenjevanje f) literarni liki

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) GALE, U. Mumini
COBISS.SI-ID 11147593

268.
SELAN, Sara
        Slikanice brez besed : diplomsko delo / Sara Selan. - Ljubljana : [S. Selan], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3751. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) picture book c) textual analysis d) mladinska književnost e) slikanica f) analiza besedila g) teorije slikanice h) večnaslovništvo i) dejavnosti s slikanicami

82-93:087.5(043.2)
ZZ II 82(043.2) SELAN, S. Slikanice
COBISS.SI-ID 11171913

269.
STARC, Barbara
        Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem : magistrsko delo / Barbara Starc. - Ljubljana : [B. Starc], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3700. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 80-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) children's and youth literature b) Czech Republic c) mladinska književnost d) Češka e) analiza prevedenih literarnih del f) medkulturna komunikacija g) didaktika mladinske književnosti

82-93(043.2)
ZZ II 82 STARC, B. Recepcija
COBISS.SI-ID 11146313


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


270.
MEDNARODNI komparativistični kolokvij (14 ; 2016 ; Ljubljana)
        Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts / 14. mednarodni komparativistični kolokvij, Ljubljana, 9. in 10. september 2016 = 14th International Comparative Literature Colloquium, Ljubljana, 9-10 September 2016 ; [organizatorji Mednarodni literarni festival Vilenica [in] Slovensko društvo za primerjalno književnost [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani = organizers International Literary Festival Vilenica [and] Slovenian Comparative Literature Association [and] Faculty of Arts, University of Ljubljana ; uredniki [!] Špela Virant, Irena Samide]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. - 69 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-851-6
a) literature b) ethics c) literatura d) etika e) literarna besedila f) interpretacije

82.0:17(082)
82.01 MEDNARODNI Literatura
COBISS.SI-ID 286155520

271.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (49 ; 2013 ; Ljubljana)
        Etika v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 1.-12. 7. 2013 ; [uredil Aleksander Bjelčevič ; povzetke prevedel David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

450 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-589-8
a) Slovenian language b) ethics c) slovenščina d) etika e) slovenska književnost f) slovenska kultura

821.163.6.09
821.163.6.09 SEMINAR Etika
COBISS.SI-ID 267520768


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


272.
BAUM, Lyman Frank, 1856-1919
        Čarovnije iz Ozove dežele [Elektronski vir] / Lyman Frank Baum ; prevedla Valerija Cokan ; ilustriral John R. Neill. - El. knjiga. - Ljubljana : Genija, 2016

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789612803124. - Prevod dela: The magic of Oz

ISBN 978-961-280-312-4 (epub)
ISBN 978-961-280-313-1 (pdf)
ISBN 978-961-280-314-8 (mobi)

821.111(73)-93-34(0.034.2)
COBISS.SI-ID 286117376

273.
DAHL, Roald
        Moj striček Oswald [Elektronski vir] / Roald Dahl ; prevedla Barbara Skubic. - 2. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Sanje, 2014. - (Zbirka Sanje. Roman)

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789612743444 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Prevod dela: My uncle Oswald

ISBN 978-961-274-344-4 (ePub)
a) Afrodiziak - V leposlovju b) humor c) elektronske knjige

821.111-313.1(0.034.2)
COBISS.SI-ID 277363968

274.
DAHL, Roald
        Odvratne rime / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prepesnil Milan Dekleva. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 36, 34 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Revolting rhymes. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zverine grdine = Dirty beasts

ISBN 978-961-01-1130-6
a) fairy tale b) pravljica c) neolepšane pravljice

821.111-93-17
821.111 DAHL, R. Odvratne rime
COBISS.SI-ID 284357120

275.
DAHL, Roald
        VDV [Elektronski vir] : Veliki dobrodušni velikan / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prevedla Ana Barič Moder. - 3. natis. - El. knjiga. - Ljubljana : Sanje, 2016

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789612744472 - dostopno v sistemu Biblos lib. - Prevod dela: The BFG

ISBN 978-961-274-447-2 (ePub)
a) velikani b) drugačnost c) v mladinskem leposlovju d) elektronske knjige

821.111-93-34(0.034.2)
COBISS.SI-ID 285492736


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


276.
STRAYED, Cheryl, 1968-
        Divja [Elektronski vir] : izgubljena in najdena na pešpoti življenja / Cheryl Strayed ; [prevedla Danica Križman]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014

Način dostopa (URL): http://www.biblos.si/lib/book/9789610131564 - dostopno v sistemu Biblos lib
Način dostopa (URL): http://www.e-emka.si/searchresults?option=catalog&keyword=9789610131564. - Prevod dela: Wild. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-01-3156-4 (ePub)
a) Strayed, Cheryl (1968-) - Spomini b) Ženske - Samorealizacija - Združene države Amerike - V leposlovju c) Pohodništvo - Tihi ocean (obala) - V leposlovju d) družina e) življenjske spremembe f) osebna doživetja g) preživetje v naravi h) Pacifiški greben i) elektronske knjige

821.111(73)-94(0.034.2)
COBISS.SI-ID 271048448


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


277.
HESSE, Hermann
        Otroška duša / Hermann Hesse ; [prevedla Irena Roglič Kononenko]. - Ljubljana : samozal. I. Roglič Kononenko, 1996 ([Ljubljana] : Brvar). - 49 str. ; 18 cm

Prevod dela: Kinderseele, cop. 1920. - 400 izv.

ISBN 961-90333-0-2

821.112.2-32
821.112.2 HESSE, H. Otroška duša
COBISS.SI-ID 58949376


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


278.
D'AVENIA, Alessandro
        Kar ni pekel : roman / Alessandro D'Avenia ; [prevod Ana Vogrinčič]. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 327 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cio che inferno non e. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0265-7
a) youth b) criminology c) mladina d) kriminologija e) Cosa nostra f) četrt Brancaccio g) duhovniki h) fantje i) Italija j) ljubezen k) vera l) Palermo m) mafija

821.131.1-93-311.2
821.131.1 D'AVENIA, A. Kar ni pekel
COBISS.SI-ID 283951104


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


279.
SEKSIK, Laurent
        Primer Eduard Einstein : roman / Laurent Seksik ; prevedel Ludvik Jevšenak. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 209 str. ; 21 cm

Prevod dela: Le cas Eduard Einstein. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 207-209

ISBN 978-961-278-264-1
a) biography b) schizophrenia c) psychiatry d) biografija e) shizofrenija f) psihiatrija

821.133.1-312.6
821.133.1 SEKSIK, L. Primer
COBISS.SI-ID 284576768


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


280.
BAKARIČ, Damjana
        Na tesnobi / Damjana Bakarič ; [predgovor Marija Avberšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

1.500 izv. - Spremna beseda / Marija Avberšek: str. 248-251. - O avtorici: str. 255

ISBN 978-961-01-4337-6
a) Bakarič, Damjana b) anxiety c) anksioznost d) tesnoba e) strah f) panika g) duševne motnje h) bolniki i) doživljanje bolezni j) samospoznavanje k) samopomoč l) psihoterapija m) osebna doživetja n) spomini

821.163.6-94
821.163.6 BAKARIČ, D. Na tesnobi
COBISS.SI-ID 285900288

281.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Mucka z balonom / Janez Bitenc ; ilustrirala Jelka Reichman. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 450)

Velike tiskane črke. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-01-4102-0
a) mačke b) oblaki c) baloni

821.163.6-93-32
821.163.6 BITENC, J. Mucka
COBISS.SI-ID 285266944

282.
BRIŠNIK, Karel
        Pravljica o metulju in svetilki / Karel Brišnik ; ilustracije Mara Kralj. - 1. izd. - Ljubljana : Gyrus, 2000 ([Spodnje Pirniče : Premiere]). - [7] str. : ilustr. ; 30 x 42 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 961-6340-14-X

821.163.6-93-34
II 821.163.6 BRIŠNIK, K. Pravljica
COBISS.SI-ID 110205696

283.
DEMŠAR, Mohor
        Poklici v resnici / Mohor Demšar ; [ilustriral Zvonko Čoh]. - Ljubljana : Skledar, 1997 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Poklici ; 1)

ISBN 961-6073-13-3
a) poklici

821.163.6-93-1
821.163.6 DEMŠAR, M. Poklici
COBISS.SI-ID 68852736

284.
JANČAR, Irma
        Tonka z Gore : življenjske zgodbe / Irma Jančar ; [spremna beseda Janez Bogataj]. - Medvode : Zgodovinsko društvo, 2004 (Ljubljana : Grafia). - 113 str. : fotogr. avtorice ; 25 cm

Gora je bila več kot le hrib : o literariziranih življenskih zgodbah / Janez Bogataj: str. 7-9. - O avtorici: str. 143

ISBN 961-91384-0-6

821.163.6-32
821.163.6 JANČAR, I. Tonka
COBISS.SI-ID 213922816

285.
KOKELJ, Nina
        Mala pastirica / Nina Kokelj ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 449)

Velike tiskane črke. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4101-3
a) pastirji b) ovce c) deklice

821.163.6-93-32
821.163.6 KOKELJ, N. Mala
COBISS.SI-ID 285248768

286.
KORITNIK, Ana
        Beysonova in Yarina usoda : begunska zgodba dveh otrok / Ana Koritnik. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (Celovec : Mohorjeva družba). - 151 str. ; 22 cm

500 izv.

ISBN 978-3-7086-0901-0
a) refugee b) child c) war d) begunci e) otrok f) vojna g) azil h) begunska pot i) družina j) migranti k) nasilje l) preživetje

821.163.6-93-311.2
821.163.6 KORITNIK, A. Beysonova
COBISS.SI-ID 285003520

287.
KOS, Janko, 1931-
        Sociologija slovenske literature / Janko Kos. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Ljubljana] : Studio Print). - 162 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 68)

400 izv. - Bibliografija: str. 158-159 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-259-0
a) literature b) literatura c) slovenska književnost d) literarna veda e) slovenska literarna zgodovina f) sociološki vidik

821.163.6.09
821.163.6.09 KOS, J. Sociologija
COBISS.SI-ID 285065472

288.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Resničnost / Lojze Kovačič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 166 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska zgodba ; knj. 16)

ISBN 86-341-3917-4
a) vojska b) služenje c) osebna pripoved

821.163.6-311.2
821.163.6 KOVAČIČ, L. Resničnost
COBISS.SI-ID 214037248

289.
KRAJNC, Matej, 14.11.1975-
        Pesmi za gospodarsko krizo / Matej Krajnc ; [spremna beseda Viki Baba Brusli]. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Lema, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 51 str. ; 18 cm. - (Črna zbirka ; knj. 15)

100 izv. - Matej on the face of the place ali Krajnčev Zeitgeist / Viki Baba Brusli: str. 47-49

ISBN 978-961-93069-4-9
a) poetry b) poezija c) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 KRAJNC, M. Pesmi
COBISS.SI-ID 257001984

290.
KVEDER, Alenka
        Lunini o(d)pilki : pesmi / Alenka Kveder ; [spremna beseda Matej Krajnc]. - Ljubljana : KUD Lema, 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 84 str. ; 21 cm. - (Posebna zbirka / KUD Lema ; knj. 8)

150 izv. - Odpiljena luna in pesmi Alenke Kveder / Matej Krajnc: str. 79-81

ISBN 978-961-6879-18-7
a) poetry b) poezija c) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 KVEDER, A. Lunini
COBISS.SI-ID 263164160

291.
LAINŠČEK, Feri
        Mislice [Zvočni posnetek] : devet pravljic na treh zgoščenkah / [besedilo] Feri Lainšček ; bere Vesna Racman Radovanovič ; režija Maria Millas. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2002 ([s. l.] : Glasbeni atelje Coda). - 3 CD (52 min; 62 min, 56 sek; 61 min, 42 sek) : [stereo] ; 12 cm

Tri zgoščenke v skupnem ovoju. - Podatki z ov. - Nagrada Večernica 2000 za najboljše mladinsko literarno delo. - Glasba Skupina Marko banda

Vsebina:
CD 1: Zalika in Gusti ; Lepa Angelika ; Ignacija in njen angel
CD 2: Golobarjeva hči ; Jeričini čudeži ; Pastirska piščalka
CD 3: Terezini biseri ; Zlati kraljevič ; Razbojnikova usoda

FF CD 001 SAZAS
FF CD 002 SAZAS
FF CD 003 SAZAS
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica e) ljudsko izročilo f) Porabje

821.163.6-34(086.76)
cd 821.163.6 LAINŠČEK, F. Mislice
COBISS.SI-ID 4297502

292.
LENKO, Davorin
        Telesa v temi / Davorin Lenko. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 203 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 162)

400 izv. - Zapis Vanese Matajc na zavihkih ov. - Kresnik, 2014. - Kritiško sito, 2014

ISBN 978-961-6789-35-6
a) Moški - Rak (medicina) - V leposlovju b) Spolnost - V leposlovju

821.163.6-311.2
821.163.6 LENKO, D. Telesa
COBISS.SI-ID 268439040

293.
MAZZINI, Miha
        Zvezde vabijo / Miha Mazzini. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 198 str. ; 21 cm

1.800 izv. - Modra ptica, 2016

ISBN 978-961-01-4045-0
a) družina b) ljubezen c) mladostniki d) socialna omrežja e) vrstniki f) talenti g) družabna omrežja

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MAZZINI, M. Zvezde vabijo
COBISS.SI-ID 283146240

294.
MOZETIČ, Brane
        Dežela bomb, dežela trav / Brane Mozetič ; ilustrirala Maja Kastelic. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - [31] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Aleph ; 160)

500 izv.

ISBN 978-961-6789-33-2
a) Vojna - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 MOZETIČ, B. Dežela
COBISS.SI-ID 266878720

295.
PEČJAK, Rudolf
        Rokec : zgodovinska povest za mladino / Rudolf Pečjak ; [ilustriral Franc Godec ; spremni študiji Vid Pečjak in Ana Ogrin]. - Ljubljana : Družina, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zorenje ; knj. 1)

Rudolf Pečjak (1891-1940) in njegov Rokec / Vid Pečjak: str. 107-120. - Ustvarjalna pot slikarja Franceta Godca (1910-1997) / Ana Ogrin: str. 121-125. - Osebna bibliografija Rudolfa Pečjaka / zbrala Smiljana Pejanović: str. 127-131. - Bibliografija tudi na koncu 1. spremne besede

ISBN 961-222-495-1
a) Pečjak, Rudolf (1891-1940) - Biobibliografije

821.163.6-93-311.6
821.163.6 PEČJAK, R. Rokec
COBISS.SI-ID 128381952

296.
PEVEC, Zoran
        Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Moški v sobi, 2004, V neki točki, 2006, To ni Michel Foucaul (rkp.), 2009, Hasidski pevec, 2011 / Zoran Pevec. - Velenje : Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Velenjica - čaša nesmrtnosti)

Na vrhu nasl. str.: Velenjica - čaša nesmrtnosti 2013, za vrhunski 10-letni pesniški opus slovenskega književnika/književnice, ki pomembno zaznamuje umetniško literaturo XXI. st. - Dodatek k nasl. v kolofonu: (Iz avtorjevega pesniškega opusa 2004-3013). - Potiskana vsaka druga str.

ISBN 978-961-6427-13-5

821.163.6-1
821.163.6 PEVEC, Z. Petdeset
COBISS.SI-ID 274961664

297.
PLEVNIK, Tanja, 1961-
        Reči bez reči / Tanja Plevnik ; [prevod pesmi iz srbskega v slovenski jezik in iz slovenskega v srbski Tanja Plevnik]. - Celje : Grafika Gracer, 2014 ([Celje : Grafika Gracer]). - 30, 26 str. ; 21 cm

Pesmi Tanje Plevnik v srb. in pesmi Slobodana Petrovića v slov. - Na nasl. str. tudi: KunstHaus, Rogaška Slatina. - 404 izv. - Poštovana publiko! = Cenjeni publikum! / Nani Poljanec: str. 7, 7. - O avtorjih na zavihkih ov. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Besede brez besed / Slobodan Petrović - Boban

ISBN 978-961-6487-82-5
a) poetry b) poezija c) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 PLEVNIK, T. Reči
COBISS.SI-ID 277010176

298.
PREMK, Janez, 1939-
        Prihodi : (vračanje) / Janez Premk ; [ilustracije Bogdan Sieberer]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2008 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - 99 str., [4] f. č-b pril. ; 20 cm. - (Zbirka Srebrna zbirka)

250 izv. - Spremna beseda / urednik: str. 97-99

ISBN 978-961-6654-17-3
a) Premk, Janez (1939-) b) poetry c) poezija d) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 PREMK, J. Prihodi
COBISS.SI-ID 237194240

299.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Marela / Andrej Rozman Roza ; [ilustriral] Zvonko Čoh. - 2. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-3858-7
a) dežniki b) pripoved v verzih c) velike tiskane črke

821.163.6-93-1
821.163.6 ROZMAN, A. Marela
COBISS.SI-ID 278482944

300.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (40 ; 2004 ; Ljubljana)
        Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 40. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 28. 6.-16. 7. 2004 ; [organizator] Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik ; [urednik Marko Stabej ; povzetke prevedla Stella Straus]. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 248 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

700 izv. - Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov : 31 (1995) - 39 (2003) / Anka Sollner Perdih: str. 231-248. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 961-237-087-7
a) Slovenian language b) literature c) slovenščina d) literatura e) slovenska književnost f) slovenska kultura g) modernost

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SEMINAR Moderno
COBISS.SI-ID 214342400

301.
SIMONITI, Barbara
        Andrej Nespanec / Barbara Simoniti ; ilustriral Peter Škerl. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3302-5
a) otroci b) spanje

821.163.6-93-32
II 821.163.6 SIMONITI, B. Andrej
COBISS.SI-ID 275459072

302.
SKALE, Vlado
        Na pesem mi gre / Vlado Skale. - Ljubljana : KUD France Prešeren Trnovo, 2007 (Žirovnica : Medium). - 55 str. ; 20 cm. - (Zbirka Mi pojemo v puščavi ; knj. 20)

O avtorju: str. 53

ISBN 978-961-6263-24-5
a) poetry b) poezija c) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 SKALE, V. Na pesem
COBISS.SI-ID 231908608

303.
SKUBIC, Andrej E.
        Norišnica / Andrej E. Skubic. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 (Ljubljana : Aries). - 220 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Norišnica našega vsakdana / Gašper Troha: str. 203-220. - Spremna beseda / Mitja Čander: str. 2

ISBN 961-6446-61-4
a) Skubic, Andrej E. (1967-) - Literarne študije

821.163.6-311.2
821.163.6.09 Skubic A.
821.163.6 SKUBIC, A. E. Norišnica
COBISS.SI-ID 213063424

304.
        SREČA se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole / Berta Golob ... [et al.] ; [ilustratorji Damijan Stepančič ... [et al.] ; slikovno gradivo Robert Balen, arhiv MKZ]. - 3. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma tisk). - 199 str. : ilustr. ; 26 cm

Na ov. tudi: Prenovljeno. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 192-193. - Kazali

ISBN 978-961-01-0831-3
a) literature b) primary education c) literatura d) osnovošolski pouk

821.163.6-82(075.2)
821.163.6(075.2) SREČA se mi v pesmi 7
COBISS.SI-ID 285451776

305.
SVETINA, Peter, 1970-
        Molitvice s stopnic / Peter Svetina ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 448)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4100-6
a) otroci b) vsakdan c) poezija

821.163.6-93-1
821.163.6 SVETINA, P. Molitvice
COBISS.SI-ID 285266432

306.
ŠABEC, Robert
        Povodni mož iz reke Ljubljanice ter solata, ribe in nekaj čipk = Salad, fish and lace in the story of the Riverman from the Ljubljanica / Robert Šabec ; [prevod Irena Duša ; spremna beseda Meta Kutin]. - Ljubljana : Srbski kulturni centar "Danilo Kiš" = Srbski kulturni center ["Danilo Kiš"] = Serbian Cultural Center ["Danilo Kiš"], 2016. - 31 str. : ilustr. v slepem reliefnem tisku ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Spone = Spone edition)

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Še o solati, ribah in čipkah / Meta Kutin: str. 27-30

ISBN 978-961-93945-1-9
a) povodni mož

821.163.6-34
821.163.6 ŠABEC, R. Povodni
COBISS.SI-ID 285073152

307.
ŠAV, Vlado, 1945-2008
        Jutranja premišljevanja / Vlado Šav. - Ljubljana : Društvo 2000, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 290 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6533-30-0
a) Šav, Vlado (1945-2008) - Duhovni nazori b) Duhovnost - Eseji c) Gledališče - Eseji d) Znani Slovenci - Eseji

821.163.6-4
130.3(081)
821.163.6 ŠAV, V. Jutranja
COBISS.SI-ID 247961344

308.
ZLOBEC, Ciril
        Ljubezen - čudež duše in telesa / Ciril Zlobec ; slike Metka Krašovec ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - 1. izd., 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 123 str. : ilustr. ; 26 cm

2.450 izv. - O avtorju: str. 118. - Očetje in sinovi / Ivo Svetina: str. 119-123

ISBN 978-961-01-3580-7
a) Zlobec, Ciril (1925-) b) poetry c) poezija d) pesmi e) ljubezen

821.163.6-1
821.163.6 ZLOBEC, C. Ljubezen
COBISS.SI-ID 280498944

309.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in duh po človeku / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - Ljubljana : Mladika, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 61 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

Ilustr. na notr. str. ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-205-161-7
a) psi

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba Duh
COBISS.SI-ID 252019968

310.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in velika avantura / Dim Zupan ; [ilustrirala Damjana Koritnik]. - Ljubljana : Mladika, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-205-147-1
a) psi

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba Velika
COBISS.SI-ID 244761344

311.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in zrela hruška / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2011. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-205-169-3
a) psi

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba Zrela
COBISS.SI-ID 255094528


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


312.
GERMOVNIK, Sabina
        Otroška besedila Janeza Bitenca : diplomska naloga / Sabina Germovnik. - Ljubljana : [S. Germovnik], 2016. - VIII, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3675. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) kratka sodobna pravljica d) Marjana Kobe e) klasična avtorska pravljica

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) GERMOVNIK, S. Otroška

COBISS.SI-ID 11139657

313.
ŠLANKOVIČ, Mateja
        Vrednote pri Josipu Vandotu : študija primera Kekec : diplomsko delo / Mateja Šlankovič. - Ljubljana : [M. Šlankovič], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3678. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: f. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) value b) children's and youth literature c) vrednota d) mladinska književnost e) pogum f) prijateljstvo g) poštenost h) pravljica i) pripovedka

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) ŠLANKOVIČ, M. Vrednote

COBISS.SI-ID 11138889


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


314.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : šolski namizni topografski in nemi zemljevid / izdelava zemljevida Geodetski inštitut Slovenije ; kartografska zasnova in redakcija Branko Rojc, Primož Kete, Lojze Miklavčič. - 3. izd., 5. ponatis. - 1:11.000.000 ; Lambertova konformna pokončna stožčna sekantna proj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zvd. : obojestransko, plastificiran, barve ; 55 x 43 cm na listu 63 x 48 cm, zložen na 18 x 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Zadaj: nemi zvd Evrope. - Nasl. v kolofonu: Evropa : pregledni geografski zemljevid. - 1.000 izv.
a) Evropa - Fizični zemljevidi b) Evropa - Nemi zemljevidi c) šolska geografija d) šolske karte e) Evropa f) pregledni zemljevidi

912.43(4)(075)
BL:
200
a
Č 91 EVROPA
COBISS.SI-ID 284578048

315.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : šolski zemljevid / izdelava zemljevida Geodetski inštitut Slovenije ; kartografska zasnova in redakcija Branko Rojc, Primož Kete, Lojze Miklavčič ; avtor besedila Karel Natek ; besedilo zbral in uredil Milivoj Stankovič. - 3. izd., 13. ponatis. - 1:11.000.000 ; Lambertova konformna pokončna stožčna sekantna proj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 1 zvd : barve ; 55 x 42 cm na listu 63 x 48 cm, zložen na 11 x 24 cm

Podnasl. na zloženki. - Podnasl. v kolofonu: pregledni geografski zemljevid. - Zadaj opis posameznih delov Evrope, pregledni in reliefni zemljevid. - 1.000 izv.
a) geography b) geografija c) Evropa d) pregledni zemljevidi e) šolski zemljevidi

912.43(4)(075)
BL:
200
Č zvd 912 EVROPA
COBISS.SI-ID 285969408

316.
GEODETSKI inštitut Slovenije
        Slovenija [Kartografsko gradivo] : šolski zemljevid / Geodetski inštitut Slovenije ; katrografska zasnova in redakcija Branko Rojc, Primož Kete, Lojze Miklavčič ; urednik Milivoj Stankovič. - 1:500.000. - Ljubljana : Mladinska knjiga : Geodetski inštitut Slovenije, 2006. - 1 zvd : barv. ; 40 x 58 cm na listu 48 x 63 cm, zložen na 24 x 16 cm

Nasl. v kolofonu: Slovenija, šolski zemljevid. - Na hrbtni strani: Svet, šolski zemljevid, Prikaza širših območij severnega in južnega tečaja, izdala Mladinska knjiga 2006 in 2012
a) geography b) geografija c) zemljevidi d) šolske karte e) regionalna geografija f) Slovenija g) svet h) svetovna geografija i) maps j) school maps k) regional geography l) Slovenia

912.43(497.4)(075)
Č 91 GEODETSKI Slovenija
COBISS.SI-ID 23717176

317.
KOZEL, Lea
        Družba 4. Učbenik za družbo v četrtem razredu osnovne šole / Lea Kozel, Eneja Baloh, Milivoj Stankovič ; [ilustracije Adriano Janežič, Aleš Sedmak ; fotografije Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4377-2
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)
II 908(075.2) KOZEL, L. Družba 4
COBISS.SI-ID 286046720

318.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Obča geografija za 1. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič, Darko Simeršek ; risbe Gregor Markelj ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 12. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 192 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Nasl. v kolofonu: Obča geografija za gimnazije. - 2.000 izv. - Bibliografija: str.192. - Kazalo

ISBN 978-961-6357-94-4
a) Geografija - Učbeniki za srednje šole

911(075.3)
II 91 SENEGAČNIK, J. Obča 1
COBISS.SI-ID 283937024

319.
        SLOVENIJA [Kartografsko gradivo] : šolski namizni topografski in nemi zemljevid / izdelava zemljevida Geodetski inštitut Slovenije ; kartografska zasnova in redakcija Branko Rojc, Primož Kete, Lojze Miklavčič. - 8. izd., 9. ponatis. - 1:500.000 ; Gauß- Krügerjeva proj. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zvd. : obojestransko, plastificiran, barve ; 56 x 39 cm na listu 63 x 48 cm, zložen na 18 x 25 cm

Podnasl. na ov. - Nasl. v kolofonu: Slovenija : pregledni geografski zemljevid. - Zadaj: nemi zvd Slovenije. - 3.500 izv.
a) geography b) geografija c) Slovenija d) nemi zemljevidi e) šolske karte

912.43(497.4)(075)
BL:
372.1
Č zvd 912 SLOVENIJA
COBISS.SI-ID 284577280

320.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Slovenijo 9. Samostojni delovni zvezek / Helena Verdev ; [tehnične risbe Gregor Štrukelj ; zemljevidi Monde Neuf, Grega Žorž ; ilustracije Igor Šinkovec, Marko Renko ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 144 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-271-659-2
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk e) prebivalstvo f) naravnogeografske enote g) gospodarstvo

913(497.4)(075.2)(076.1)
II 91 VERDEV, H. Raziskujem 9
COBISS.SI-ID 279249920

321.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Stari svet 7. Samostojni delovni zvezek / [Helena Verdev ; ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 160 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: National geographic. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-657-8
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

913(100)(075.2)(076.1)
II 91 VERDEV, H. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 284557568


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


322.
STRAH Bajec, Matejka
        Gabrovka : zgodovina kraja in šolstva : uporaba računalniškega programa kot multimedijski didaktični pripomoček pri pouku : diplomsko delo / Matejka Strah Bajec. - Ljubljana : [M. Strah Bajec], 2016. - 103 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3782. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 96-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Osnovna šola Gabrovka-Dole f) multimedija g) multimedijski didaktični pripomoček

908(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) STRAH BAJEC Gabrovka
COBISS.SI-ID 11180361


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


323.
BODANIS, David
        E=mc [na] 2 : življenjepis najslavnejše enačbe na svetu / David Bodanis ; [prevedla Urška Pajer]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 262 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 5/1)

Prevod dela: E=mc [sup] 2. - Kazalo

ISBN 961-233-564-8
a) mathematics b) biography c) matematika d) biografija e) fiziki f) zgodovinski pregledi g) teorija relativnosti h) prostor in čas

929
929 BODANIS, D. E=mc [na] 2
COBISS.SI-ID 128146688


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


324.
GABRIČ, Aleš, 1963-
        Zgodovina 4 : učbenik za četrti letnik gimnazije / Aleš Gabrič in Mateja Režek. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 308 str. : ilustr. ; 27 cm

1.800 izv. - O avtorjih: str. 5. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0179-3
a) history - textbook b) secondary education c) zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk

94(075.3)
II 94(075.3) GABRIČ, A. Zgodovina 4
COBISS.SI-ID 265526528


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


325.
KOŠMELJ-Beravs, Vida
        Železniki skozi čas / Vida Košmelj ; [avtorji fotografij Vida Košmelj ... [et al.] ; skica Vlasto Kopač]. - Radovljica : Didakta, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Damir Globočnik: str. 11-13. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6646-06-2
a) Železniki - Zgodovina

94(497.4Železniki)
ZZ 94(497.4) KOŠMELJ-B., V. Železniki
COBISS.SI-ID 231789312


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO