COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


OKTOBER 20160(043.2) SPLOŠNO.


1.
ČIŽMAN, Kristina
        Bralne učne strategije pri učencih s specifičnimi učnimi težavami in brez specifičnih učnih težav v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Kristina Čižman. - Ljubljana : [K. Čižman], 2016. - 73 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3940. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) primary education c) learning difficulty d) branje e) osnovnošolski pouk f) učne težave g) bralne učne strategije h) primanjkljaji na posameznih področjih učenja i) specifične učne težave j) pomoč učencem

028:376(043.2)
ZZ II 02(043.2) ČIŽMAN, K. Bralne
COBISS.SI-ID 11243849


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
FLESSNER, Bernd
        Roboti : zelo pametni in zanesljivi pomočniki / Bernd Flessner ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Roboter - superhirne und starke Helfer. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4298-0
a) robotics b) robotika c) avtomatizacija d) umetna inteligenca

007.52(02.053.2)
II 004 FLESSNER, B. Roboti
COBISS.SI-ID 286016768


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


3.
FERLIN, Sara, 1990-
        Modeliranje vpliva lastnosti študentov na uspešno reševanje algoritmično usmerjenih problemskih nalog : diplomsko delo / Sara Ferlin. - Ljubljana : [S. Ferlin], 2016. - 46 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3879. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentor Ljupčo Todorovski. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Univerzitetni študijski program prve stopnje, Dvopredmetni učitelj, Matematika-računalništvo
a) aptitude b) programming c) student d) sposobnost e) programiranje f) študent g) prirojene in pridobljene sposobnosti h) učenje programiranja i) podatkovno rudarjenje j) odločitvena drevesa k) algoritmično razmišljanje

004.42:159.928.22(043.2)
ZZ II 004(043.2) FERLIN, S. Modeliranje
COBISS.SI-ID 11213129

4.
KLINEC, Dimitrij
        Integracija računalniških orodij pri pouku vsebin s področja gibanja in dinamike : diplomsko delo / Dimitrij Klinec. - Ljubljana : [D. Klinec], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3888. - Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) software b) motion c) physics d) programska oprema e) gibanje f) fizika g) naravoslovne vsebine h) računalniške simulacije i) računalniško podprt eksperiment j) integracija k) motivacija l) problemsko učenje m) izkustveno učenje

004:53(043.2)
ZZ II 004(043.2) KLINEC, D. Integracija
COBISS.SI-ID 11217993

5.
PER, Tatjana
        Tekmovanje Bober v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Tatjana Per. - Ljubljana : [T. Per], 2016. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4001. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec, somentorica Špela Cerar. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) competition c) računalništvo d) tekmovanje e) tekmovanje Bober f) računalniško razmišljanje g) aktivno učenje h) problemsko učenje

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) PER, T. Tekmovanje
COBISS.SI-ID 11271497

6.
ROBLEK, Manca
        Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi : magistrsko delo / Manca Roblek. - Ljubljana : [M. Roblek], 2016. - IX, 101 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3997. - Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Fizika - matematika
a) software b) geometrija c) learning d) programska oprema e) geometrija f) učenje g) prostorska predstava h) obravnava piramid i) računalniški program SketchUp j) računalniški modeli

004.4:514(043.2)
ZZ II 004(043.2) ROBLEK, M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 11268681


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


7.
ČAMPELJ, Eva
        "Sejalec" : muzejska interpretacija : diplomsko delo / Eva Čampelj. - Ljubljana : [E. Čampelj], 2016. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3851. - Mentorica Metoda Kemperl, somentorica Rajka Bračun Sova. - Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) Ivan Grohar d) Sejalec e) gradivo za učitelje f) obisk galerije z otroki g) medpredmeten pristop

069(497.4)(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ČAMPELJ, E. "Sejalec"
COBISS.SI-ID 11205449


1 FILOZOFIJA.


8.
        DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole [Elektronski vir] / [pripravila] Zveza za psihologijo v šolah in izobraževanju = Coalition for Psychology in Schools and Education ; [sodelujoči avtorji Joan Lucariello ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), 2016

Način dostopa (URL): http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.aspx. - Prevod dela: Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning

ISBN 978-961-253-190-4 (pdf)
a) educational psychology b) learning c) teaching d) pedagoška psihologija e) učenje f) pouk g) motivacija h) mišljenje i) socialni kontekst j) razred

159.953.5(0.034.2)
37.015.3(0.034.2)
COBISS.SI-ID 283876096


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
        DVAJSET najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole / [pripravila] Zveza za psihologijo v šolah in izobraževanju ; [sodelujoči avtorji Joan Lucariello ... [et al.] ; prevod Mojca Juriševič, Nina Bishop, Vojko Kavčič]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), 2016. - 38 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.aspx. - Prevod dela: Top 20 principles from psychology for preK-12 teaching and learning

ISBN 978-961-253-195-9
a) educational psychology b) learning c) teaching d) pedagoška psihologija e) učenje f) pouk g) mišljenje h) motivacija i) socialni kontekst j) razred

159.953.5
159.953 DVAJSET najpomembnejših
COBISS.SI-ID 286846976

10.
GOSTEČNIK, Christian
        Zakaj se te bojim? / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2016 (Ljubljana : Belin grafika). - 419 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 19) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 49)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 409-416. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-42-0 (Brat Frančišek)
a) psychotherapy b) interpersonal relations c) psihoterapija d) medosebni odnosi e) odnosi med spoloma f) partnerstvo g) relacijska družinska terapija h) relacijska teorija

159.964.2:159.922.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Zakaj
COBISS.SI-ID 286291968

11.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih : [o možganih, demenca, Alzheimerjeva bolezen : skrb za možgane, vaje za krepitev možganov] / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 3. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272, [14] str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 1.500 izv. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272 in na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8
a) brain b) age c) elderly person d) možgani e) starost f) starejša oseba g) demenca h) Alzheimerjeva bolezen i) anatomija možganov j) umske sposobnosti k) možgansko staranje l) umsko staranje m) miselne vaje n) spominske vaje o) spomin p) pozabljanje q) prehrana za možgane r) telesna vadba s) meditacija t) spanje

159.95(035)
159.95 KAVČIČ, V. Umovadba
COBISS.SI-ID 281950976

12.
MAJERLE, Mojca, 1987-
        Skupaj ali narazen? : zavestno partnerstvo - zavestno življenje / Mojca Majerle. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 125 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici: str. 125. - Bibliografija: str. 121-123

ISBN 978-961-6704-61-8
a) interpersonal relations b) medosebni odnosi c) partnerski odnosi d) partnerska zveza

159.922.1
159.92 MAJERLE, M. Skupaj
COBISS.SI-ID 286117632

13.
PINK, Daniel H.
        Drive : the surprising truth about what motivates us / Daniel H. Pink. - Edinburgh ; London : Canongate, 2010. - XII, 242 cm : iluistr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 221-229. - Kazalo

ISBN 978-1-84767-769-3
a) psychology b) success c) motivation d) psihologija e) uspeh f) motivacija g) avtonomija h) notranja motivacija i) zadovoljstvo j) psihološke potrebe k) vedenje

159.947.5
159.93 PINK, D. H. Drive
COBISS.SI-ID 11262281


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


14.
BRUNEC, Nina
        Stres romskih otrok in mladostnikov = Stress of Roma children and youth : diplomsko delo / Nina Brunec. - Ljubljana : [N. Brunec], 2016. - IX, 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3904. - Besedilo v slov. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) gypsy b) child c) mental stress d) cigan e) otrok f) duševni stres g) stres h) stresorji i) preobremenjenost j) mladostniki k) Romi l) romski otroci

159.944.4(=214.58)(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BRUNEC, N. Stres
COBISS.SI-ID 11224905

15.
PANGRČIČ, Polonca
        Izobraževanje nadarjenih učencev z vidika sodobnih didaktičnih teorij : doktorska disertacija / Polonca Pangrčič. - Ljubljana : [P. Pangrčič], 2016. - VIII, 272 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3966. - Mentor Marjan Blažič. - Bibliografija: str. 192-207. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) gifted b) education c) didactics d) nadarjeni e) vzgoja in izobraževanje f) didaktika g) učitelji h) poučevanje i) kurikulumi za nadarjene j) kurikularni modeli k) individualiziran program

159.924:37.026(043.3)
ZZ II 159.9(043.2) PANGRČIČ, P. Izobraževanje

COBISS.SI-ID 11254601


17(043.2) ETIKA.


16.
OBLAK, Jana, 8.2. 1985-
        Stališča in predstave učencev o pajkih in ščurkih : diplomsko delo = Students' attitude toward and conceptions about spiders and cockroaches : graduation thesis / Jana Oblak. - Ljubljana : [J. Oblak], 2016. - 55 f., [4] f. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3955. - Besedilo v slov. - Bibliografija: f. 52-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) animal c) osnovnošolski pouk d) žival e) pajki f) ščurki g) odnos do živali h) izkustveno učenje i) stališča j) strah k) fobije l) predsodki

179.3:373.3(043.2)
ZZ II 17(043.2) OBLAK, J. Stališča
COBISS.SI-ID 11251529

17.
RAIŠP, Julija
        Podpora šolske svetovalne službe ob ločitvi staršev : diplomsko delo / Julija Raišp. - Ljubljana : [J. Raišp], 2016. - 66 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3858. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) divorce c) educational guidance d) družina e) ločitev f) šolsko svetovanje g) šolska svetovalna služba h) podpora

173.1:37.048(043.2)
ZZ II 17(043.2) RAIŠP, J. Podpora
COBISS.SI-ID 11208265


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


18.
LARSON-Hall, Jenifer
        A guide to doing statistics in second language research using SPSS and R / Jenifer Larson-Hall, Fukuoka JoGakuin University. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2016. - XVIII, 507 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Second language acquisition research series)

Bibliografija: str. 486-496. - Kazala

ISBN 978-1-138-02456-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-02457-1 (broš.)
a) second foreign language b) statistical method c) research d) drugi tuji jezik e) statistična metoda f) raziskovanje g) SPSS h) testi

311
31 LARSON-Hall, J. Guide
COBISS.SI-ID 11229769


316 SOCIOLOGIJA.


19.
KLEMENČIČ, Ingrid
        Obravnavanje medvrstniškega nasilja v VIZ : priročnik št. 3 / [napisali] Ingrid Klemenčič, Emil Karajić, Staša Sitar ; uredili Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič, Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 54 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. tudi: za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 51-52

ISBN 978-961-6503-31-0
a) violence b) peer group c) nasilje d) vrstniki e) otroci f) mladostniki g) medosebni odnosi h) medvrstniško nasilje i) preprečevanje j) ukrepanje k) delo z žrtvami l) delo s povzročitelji m) tehnike sproščanja n) aktivnosti za socialno in emocionalno učenje

316.62-053.2/.6
316.6 KLEMENČIČ, I. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 286045440

20.
LE Bon, Gustave
        Psihologija množic : študija vsakdanjega mišljenja / Gustave Le Bon ; [iz angleščine] prevedla Anja Radaljac ; [spremna beseda Lenart J. Kučić]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 227 str. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: The crowd; izv. stv. nasl.: Psychologie des foules. - 400 izv. - Spremna beseda / Lenart J. Kučić: str. 221-227. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6954-63-1
a) social psychology b) thinking c) socialna psihologija d) mišljenje e) um f) mnenja g) prepričanja

316.6
316.6 LE BON, G. Psihologija
COBISS.SI-ID 286237952

21.
        OSNOVE sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju in evalvacija projekta NasVIZ : priročnik št. 1 / [napisali] Mitja Muršič ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Na ov. tudi: za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - 1.000 izv. - Bibliografija: 46-48

ISBN 978-961-6503-29-7
a) violence b) peer group c) nasilje d) vrstniki e) otroci f) mladostniki g) medosebni odnosi h) medvrstniško nasilje i) preprečevanje j) pomoč

316.62-053.2/.6
316.6 OSNOVE sistemskega
COBISS.SI-ID 286044160

22.
        PREVENTIVNE dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v VIZ : priročnik št. 2 / [napisali] Ingrid Klemenčič ... [et al.] ; uredili Mitja Muršič, Ingrid Klemenčič, Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016 (Kranj : Format). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Na ov. tudi: za-nenasilno-skupnost.si [in] Jaz, ti, mi, za nenasilje vsi!. - Bibliografija: str. 105-106

ISBN 978-961-6503-30-3
a) violence b) peer group c) nasilje d) vrstniki e) otroci f) mladostniki g) medosebni odnosi h) medvrstniško nasilje i) preprečevanje j) šole k) projektno delo l) preventivne aktivnosti m) delavnice n) nenasilna komunikacija

316.62-053.2/.6
316.6 PREVENTIVNE dejavnosti
COBISS.SI-ID 286045184


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


23.
BOJC, Karin, 1982-
        Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini : magistrsko delo / Karin Bojc. - Ljubljana : [K. Bojc], 2016. - 233 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3897. - Mentorica Lea Šugman Bohinc, somentor Urban Kordeš. - Bibliografija: str. 112-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) social psychology b) socialna psihologija c) soustvarjanje pomoči d) video gradivo e) verbalna komunikacija f) neverbalna komunikacija g) čustvene težave

316(043.2)
ZZ II 3(043.2) BOJC, K. Konj
COBISS.SI-ID 11222857

24.
MUHVIČ, Darja
        Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, v katerih živijo predstavniki romske skupnosti : diplomsko delo / Darja Muhvič. - Ljubljana : [D. Muhvič], 2016. - IV, 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3982. - Mentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: str. 55-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) cultural property b) social structure c) Romany language d) kulturno bogastvo e) družbena struktura f) romski jezik g) Romi h) predšolska vzgoja i) izobraževanje

316.64(=214.58)(043.2)
ZZ II 316.35(043.2) MUHVIČ, D. Dvig
COBISS.SI-ID 11259209

25.
RAMŠAK, Maja, 1992-
        Vloga mladinskega delavca v različnih mladinskih organizacijah : diplomsko delo / Maja Ramšak. - Ljubljana : [M. Ramšak], 2016. - 45 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3866. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 42-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young worker b) youth organization c) mlad delavec d) mladinska organizacija e) prosti čas f) mladostniki g) organizacija za delo

316.023.4-053.6(043.2)
ZZ II 3(043.2) RAMŠAK, M. Vloga
COBISS.SI-ID 11211081

26.
VEBER, Tanja, 1989-
        Živa knjižnica : izzivi metode : diplomsko delo / Tanja Veber. - Ljubljana : [T. Veber], 2016. - VIII, 87 str., III : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3993. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 84-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) human rights b) action research c) discrimination d) stereotype e) prejudice f) človekove pravice g) akcijsko raziskovanje h) diskriminacija i) stereotip j) predsodek k) živa knjižnica l) Maribor m) knjižni katalog n) življenjske zgodbe

316.647(043.2)
ZZ II 3(043.2) VEBER, T. Živa
COBISS.SI-ID 11267145


33(043.2) GOSPODARSTVO.


27.
GRCIĆ, Denis
        Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb : doktorska disertacija / Denis Grcić. - Ljubljana : [D. Grcić], 2016. - XV, 279 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3965. - Mentorica Darja Zorc Maver, somentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 253-269. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) unemployed b) career c) employment policy d) nezaposleni e) poklicna pot f) zaposlovalna politika g) psihosocialne posledice h) vseživljenjska karierna orientacija i) aktivna politika zaposlovanja

331.56:005.966(043.3)
ZZ II 330(043.2) GRCIĆ, D. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11254345

28.
ZOVKO Stele, Maja
        Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov : magistrsko delo / Maja Zovko Stele. - Ljubljana : [M. Zovko Stele], 2016. - III, 125 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3936. - Mentorica Darja Zorc-Maver. - Bibliografija: str. 110-120. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
a) employer b) invalid c) delodajalec d) invalid e) zaposlovanje invalidov f) zaposlitvena rehabilitacija g) stališča h) predsodki i) stereotipi j) brezposelnost k) trg dela

331-056.266(043.2)
ZZ II 330(043.2) ZOVKO STELE, M. Stališča
COBISS.SI-ID 11244361


34 PRAVO.


29.
        MIŠLJENJE nasilja : medkulturne in filozofske refleksije / zbrala in uredila Tomaž Grušovnik in Lenart Škof. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 221 str. : tabele ; 24 cm

300 izv. - O avtorjih: str. 213-216. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki ; Summaries. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-32-6
a) violence b) sociology c) philosophy d) nasilje e) sociologija f) filozofija g) medkulturnost h) intelektualni konteksti i) ontološka refleksija

343.615:17(082)
130.2:32(082)
343 MIŠLJENJE nasilja
COBISS.SI-ID 283863040


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


30.
        CO-creating processes of help : collaboration with families in the community / edited by Nina Mešl and Tadeja Kodele. - Ljubljana : Faculty of Social Work, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 165 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/. - 200 izv. - Bibliografija na koncu posameznik prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6569-58-3
a) family b) social work c) družina d) socialno delo e) socialno delo z družino f) skupnost g) delovni odnos h) intervencija i) izvirni delovni projekt pomoči j) procesi pomoči k) pogovor

364-787.24(082)
36 CO-creating
COBISS.SI-ID 88157953

31.
        DRUŽINE s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti / uredili Tadeja Kodele in Nina Mešl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/spletne_izdaje/. - 400 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6569-57-6
a) family b) social work c) družina d) socialno delo e) socialno delo z družino f) skupnost g) delovni odnos h) izvirni delovni projekt pomoči i) procesi pomoči j) intervencija k) pogovor

364-787.24(082)
36 DRUŽINE
COBISS.SI-ID 88157697

32.
        ODGOVORI sodobnim izzivom odraščanja : zbornik ob 25-letnici delovanja TOM telefona / [uredniški odbor Albert Mrgole ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 283 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6331-58-6
a) Zveza prijateljev mladine Slovenije. Telefon otrok in mladostnikov - Zborniki b) youth c) mladina d) otroci e) mladostniki f) problemi g) življenjske stiske h) svetovalno delo i) klic v sili j) otroški telefon

364.62-053.2/.6(082)
364.65 ODGOVORI sodobnim
COBISS.SI-ID 281965056

33.
ZAVIRŠEK, Darja
        Notranje in meddržavne posvojitve : od osebnih izkušenj do dobre prakse : razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu / Darja Zaviršek. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2012 (Medvode : Pleško). - 248 str. ; 23 cm. - (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost)

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu: Priročnik za razvijanje novih strokovnih kompetenc v socialnem varstvu. - 500 izv. - Knjigi na pot / Ana Vodičar: str. 11-13. - O avtorici: str. 237. - Bibliografija: str. 219-229. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-43-9
a) adoption b) posvojitev c) posvojitve v Sloveniji d) zakonodaja e) strokovni postopki f) psihosocialne priprave g) spremljanje h) podpora i) istospolni straši j) mavrične družine k) izkušnje l) medkulturne kompetence m) rasizem n) dobra praksa

364-782.44
36 ZAVIRŠEK, D. Notranje
COBISS.SI-ID 262967808

34.
ZVEZA prijateljev mladine Slovenije
        [Šestdeset]
        60 let za dobro otrok : 1953-2013 : zbornik ob jubileju Zveze prijateljev mladine Slovenije / [uredniški odbor Majda Struc ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Rotosi). - 415 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6331-47-0
a) otroci b) mladina c) socialno varstvo d) bibliografije e) priznanja f) nagrajenci

364.4-053.6(497.4)(082)
36 ZVEZA 60 let
COBISS.SI-ID 266149632


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


35.
KOŠAN, Hana
        Udomačeni prostori ulice : o vidnem in cestnem brezdomstvu v centru Mestne občine Ljubljana : diplomsko delo / Hana Košan. - Ljubljana : [H. Košan], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3839. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socially handicapped b) field research c) socialno prizadeti d) terensko raziskovanje e) brezdomci f) Ljubljana g) cestno brezdomstvo h) dnevno brezdomstvo i) vidno brezdomstvo j) spanje zunaj k) terensko delo l) nastanitvena podpora

364.682.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) KOŠAN, H. Udomačeni
COBISS.SI-ID 11202889

36.
MITROVIĆ, Marija, 1993-
        Nasilje med deklicami : diplomsko delo / Marija Mitrović. - Ljubljana : [M. Mitrović], 2016. - 43 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3894. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) violence b) girl c) nasilje d) deklica e) deklice f) mladostništvo g) šola h) medvrstniško nasilje

364.632:37(043.2)
ZZ II 36(043.2) MITROVIĆ, M. Nasilje
COBISS.SI-ID 11219017

37.
PANJAN, Klavdija
        Mladinsko stanovanje za mladostnike po odhodu iz stanovanjskih skupin : diplomsko delo / Klavdija Panjan. - Kranj : [K. Panjan], 2016. - VI, 110 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3845. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) housing c) mladostnik d) stanovanje e) čustvene in vedenjske težave f) poodpustno spremljanje g) samostojnost h) mladinska stanovanja i) vzgojni zavodi j) stanovanjske skupine

365--053.6(043.2)
ZZ II 36(043.2) PANJAN, K. Mladinsko
COBISS.SI-ID 11204937


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


38.
LEBAR, Lea
        Biti : biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš : naj vam ustvarjanje pomaga doseči, da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo / Lea Lebar - dr. Leah. - 1. natis. - Križevci : LEEsprit, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 155 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Spremne besede Tatjane Knapp, Marjete Kapus in Vlaste Nussdorfer na str. 11-15. - O avtorici: str. 5 in na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-285-409-6
a) creativity b) teacher c) parents d) child e) ustvarjalnost f) učitelj g) starši h) otrok i) družinska vzgoja j) empatija k) človek l) šola m) umetnostna terapija n) sampodoba

37.018
37.018 LEBAR, L. Biti
COBISS.SI-ID 286258432

39.
MEDNARODNI posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij (2016 ; Ljubljana)
        Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov [Elektronski vir] / Mednarodni posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016 ; uredila Tatjana Devjak in Igor Saksida. - El. knjiga. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016

Način dostopa (URL): https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf
Način dostopa (URL): http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 12. 10. 2016. - El. publikacija v PDF formatu obsega 229 str. - Povzetek pri vsakem prispevku. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-253-194-2 (pdf)
a) education b) reading c) literacy d) vzgoja in izobraževanje e) branje f) pismenost g) funkcionalna pismenost

37.014.22(082)(0.034.2)
028:37.091.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 286663680

40.
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        O prihodnosti naših izobraževalnih ustanov / Friedrich Nietzsche ; [prevod in spremna študija Tadej Pirc]. - Gornja Radgona : A priori, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 154 str. ; 20 cm. - (Zbirka Aksios)

Prevod dela: Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten. - 300 izv. - Nietzsche o prihodnosti demokratičnih izobraževalnih ustanov / Tadej Pirc: str. 127-152. - Bibliografija k spremni študiji: str. 152-154

ISBN 978-961-93401-6-5
a) education b) philosophy c) vzgoja in izobraževanje d) filozofija e) nemški filozofi

37:1
1Nietzsche F.
37 NIETZSCHE, F. O prihodnosti
COBISS.SI-ID 281740800

41.
WAGNER, Tony
        Creating innovators : the making of young people who will change the world / Tony Wagner ; with supplementary video material by Robert A. Compton. - 1st Scribner hardcover ed. - New York : Scribner, 2012. - XVIII, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografske opombe: str. 255-262. - Kazalo. - Vsebina: A note on how to use this book ; Introduction ; A primer on innovation ; Portrait of the innovator as a young man ; STEM innovators ; Social innovators ; Innovating learning ; The future of innovation ; Conclusion: redefining authority ; Epilogue: letter to a young innovator ; Afterword / by Robert A. Compton ; Acknowledgements ; Endnotes ; Index

ISBN 978-1-4516-1149-6 (e-knjiga)
ISBN 978-1-4516-1152-6
a) education b) technology c) vzgoja in izobraževanje d) tehnologija e) inovativno učenje f) spremembe g) ustvarjalnost h) inovativnost i) inovacije j) trendi k) mladi

37.091.3
371.3 WAGNER, T. Creating
COBISS.SI-ID 20939750

42.
        The WILEY handbook of learning technology / edited by Nick Rushby and Daniel W. Surry. - Chichester ; Malden : Wiley Blackwell, 2016. - XV, 595 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wiley handbooks in education)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Kazalo

ISBN 978-1-118-73643-2
a) educational technology b) learning c) izobraževalna tehnologija d) učenje e) terminologija f) dom g) predšolska vzgoja h) učni prostori i) visokošolsko izobraževanje j) gospodarstvo k) mobilno učenje l) digitalno učenje

37.091.64
371.6 WILEY handbook
COBISS.SI-ID 11227721


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


43.
KASTELIC, Matej, 1989-
        Problematika reševanja nalog iz področja gonil na nacionalnem preverjanju znanja : diplomsko delo / Matej Kastelic. - Ljubljana : [M. Kastelic], 2016. - VI, 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3874. - Mentor Slavko Kocijančič. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Tehnika-fizika
a) assessment b) engineering c) vrednotenje d) tehnika e) nacionalno preverjanje znanja f) tehnika in tehnologija g) tehnološka pismenost h) gonila i) prestavno razmerje j) Bloomova taksonomija k) učni načrt l) robotika v tehniki m) naravoslovje in tehnika

37.091.26:62(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) KASTELIC, M. Problematika

COBISS.SI-ID 11215177

44.
KRIŽAN, Danjela
        Poslanstvo zasebnih osnovnih šol v Sloveniji : diplomsko delo / Danjela Križan. - Ljubljana : [D. Križan], 2016. - V, 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4012. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 79-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) private school - Slovenia b) privatna šola - Slovenija c) zasebne osnovne šole d) zakonska ureditev e) alternativni pedagoški pristopi

37.018.593(043.2)
ZZ II 37(043.2) KRIŽAN, D. Poslanstvo
COBISS.SI-ID 11274569

45.
PODGORŠEK, Tina, 1979-
        Učiteljevo soočanje s konflikti : magistrsko delo / Tina Podgoršek. - Ljubljana : [T. Podgoršek], 2016. - 198 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3901. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 147-159. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) conflict c) class management d) teacher-pupil relation e) učitelj f) konflikt g) vodenje razreda h) odnos med učiteljem in učencem i) reševanje konfliktov

37.064.2(043.2)
ZZ II 37(043.2) PODGORŠEK, T. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 11223881

46.
ZOREC, Špela
        Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti : magistrsko delo / Špela Zorec. - Ljubljana : [Š. Zorec], 2016. - [72] str., [29] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3902. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. [70-72]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) teacher b) fine arts c) učitelj d) likovna umetnost e) učitelji razrednega pouka f) likovna ustvarjalnost

37.011.3-051:7(043.2)
ZZ II 37(043.2) ZOREC, Š. Ustvarjalnost
COBISS.SI-ID 11225929


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


47.
KUBALE, Valentin
        Metodično oblikovanje učnih tem / [[besedilo], slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - Celje : samozal., 2016. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 131-134

ISBN 978-961-92477-5-4
a) didactics b) teaching c) didaktika d) pouk e) učne teme f) učne metode g) praktični pouk h) učne priprave

37.091.3:0/9(082)
371.3 KUBALE, V. Metodično
COBISS.SI-ID 88490497

48.
KUBALE, Valentin
        Priročnik za sodobno oblikovanje ali artikulacijo učnega procesa / [[besedilo], slike in obrazci] Valentin Zdravko Kubale. - 2. dopolnjena izd. - Celje : samozal., 2016. - 171 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Priročnik za sodobno oblikovanje učnega procesa. - Bibliografija: str. 167-171

ISBN 978-961-92477-4-7
a) teaching b) learning process c) learning d) pouk e) učni proces f) učenje g) didaktika h) poučevanje i) učne metode j) organizacija pouka k) učne ure l) frontalna učna oblika m) skupinska učna oblika n) delo v dvojicah o) individualna učna oblika p) individualni pouk q) praktični pouk r) metoda štirih stopenj s) priročniki za učitelje

37.091.3(035)
371.3 KUBALE, V. Priročnik
COBISS.SI-ID 88482049

49.
KUBALE, Valentin
        Skupinska učna oblika / [[besedilo], slike in obrazci] Valentin Kubale. - 2. dopolnjena izd. - Celje : samozal. V. Kubale ; Maribor : Piko's Printshop, 2015. - 178 str. : ilustr. ; 21 cm

50 izv. - O avtorju knjige ob nagradi RS na področju šolstva za leto 2010: str. [179-180]. - Bibliografija: str. 175-178

ISBN 978-961-92477-3-0
a) didactics b) group work c) didaktika d) skupinsko delo e) skupine učencev f) učni proces g) pripravljanje učiteljev h) priprava učnih ur i) priprava učencev j) vzgojno-izobraževalni cilji

37.091.3
371.3 KUBALE, V. Skupinska
COBISS.SI-ID 82770945


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


50.
SMIDT, Sandra, 1943-
        An ABC of early childhood education : a guide to some of the key issues / Sandra Smidt. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 176 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-176

ISBN 978-1-138-01977-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-01978-2 (broš.)
a) early childhood education b) trainer c) learning d) vzgoja v ranem otroštvu e) vzgojitelj f) učenje g) razred

373.2
373.2 SMIDT, S. ABC of early
COBISS.SI-ID 11263305


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


51.
AŽMAN Janežič, Anja
        Spodbujanje govornega razvoja pri otrocih, starih od 5 do 6 let : diplomska naloga / Anja Ažman Janežič. - Ljubljana : [A. Ažman Janežič], 2016. - 35 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3992. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: f. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor e) govorni razvoj f) vloga vzgojitelja g) vrtec

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) AŽMAN JANEŽIČ Spodbujanje

COBISS.SI-ID 11267401

52.
BAKEL, Karin van
        Otroško ljudsko izročilo skozi ustvarjalni gib pri najmlajših otrocih v vrtcu : diplomska naloga / Karin van Bakel. - Ljubljana : [K. van Bakel], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3893. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) play d) predšolski otrok e) ples f) igra g) ljudsko izročilo h) plesno-gibalni razvoj otroka i) bibarije j) rajalne igre k) gibalne igre l) gibalno ustvarjanje m) ljudske igre

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BAKEL, K. Otroško
COBISS.SI-ID 11219529

53.
BEDENČIČ, Martina
        Spoznavanje in raziskovanje kroženja vode v naravi v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Martina Bedenčič. - Ljubljana : [M. Bedenčič], 2016. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3867. - Mentor Dušan Krnel. - Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) Jean Piaget f) teorija razvoja mišljenja g) konstruktivizem h) kognitivni konflikt i) intuitivni pojmi j) napačne predstave k) izhlapevanje l) kondenzacija

373.2.016:502/504(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BEDENČIČ, M. Spoznavanje

COBISS.SI-ID 11211337

54.
BEZOVNIK, Jerica
        Analiza pomnenja pri predšolskih otrocih na primeru informacij o gobah : diplomsko delo / Jerica Bezovnik. - Ljubljana : [J. Bezovnik], 2016. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3856. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) memory c) interest d) learning e) predšolski otrok f) spomin g) interes h) učenje i) gobe j) užitnost k) strupenost l) zavarovanost

373.2.016:159.953(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BEZOVNIK, J. Analiza
COBISS.SI-ID 11208777

55.
BOGATAJ, Saša, 1987-
        Predšolska bralna značka in izbira slikanice : diplomska naloga / Saša Bogataj. - Ljubljana : [S. Bogataj], 2016. - VI, 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3971. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) reading c) picture book d) predšolski otrok e) branje f) slikanica

373.2.016:028(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BOGATAJ, S. Predšolska
COBISS.SI-ID 11253577

56.
DOLINAR, Nika, 1994-
        Gradnja gozdnih bivakov iz naravnih materialov kot priložnost za učenje naravoslovja in napredek na vseh razvojnih področjih predšolskega otroka : diplomsko delo / Nika Dolinar. - Ljubljana : [N. Dolinar], 2016. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3931. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) celostni razvoj f) začetno naravoslovje g) naravni materiali in predmeti h) igra in učenje na prostem i) gozdni bivaki

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DOLINAR, N. Gradnja
COBISS.SI-ID 11237449

57.
FILIPAN, Nina
        Pogovor o prebrani pravljici med vzgojiteljico in otroki : diplomska naloga / Nina Filipan. - Ljubljana : [N. Filipan], 2016. - 120 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3827. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentor Tomaž Petek. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) predšolski otrok d) pravljica e) različna starost otrok f) vprašanja vzgojiteljic g) pogovor med vzgojiteljem in otroki

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FILIPAN, N. Pogovor
COBISS.SI-ID 11197257

58.
JERAJ, Ana, 1988-
        Obdelava posledic temperaturnih sprememb na primeru vode v prvem starostnem obdobju : diplomska naloga / Ana Jeraj. - Ljubljana : [A. Jeraj], 2016. - VII, 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3942. - Mentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) temperatura f) voda g) agregatno stanje h) predšolsko obdobje

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERAJ, A. Obdelava
COBISS.SI-ID 11245385

59.
JUG, Jasna, 1982-
        Otroške predstave o prehranjevanju in prebavilih ljudi, živali in rastlin : diplomska naloga / Jasna Jug. - Ljubljana : [J. Jug], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3999. - Mentorica Barbara Bajd. - Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) science education c) predšolska vzgoja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) prehranjevanje f) prebavila g) prebavni sistem h) človek i) žival j) rastlina k) otroške predstave l) konstruktivizem

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JUG, J. Otroške
COBISS.SI-ID 11267913

60.
KOCIJANČIČ, Tea
        Ideje za poučevanje kolesarjenja v temeljni gibalni fazi : diplomska naloga / Tea Kocijančič. - Ljubljana : [T. Kocijančič], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3855. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 78-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) play d) predšolski otrok e) gibanje f) igra g) kolesarjenje h) celostni razvoj i) temeljna gibalna faza

373.2.016:796.61(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOCIJANČIČ, T. Ideje
COBISS.SI-ID 11209033

61.
KOLEGAR, Petja
        Gibalno-rajalne igre nekoč in njihova uporaba danes v vrtcu : diplomska naloga / Petja Kolegar. - Ljubljana : [P. Kolegar], 2016. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3989. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 48-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) play c) motion d) vrtec e) igra f) gibanje g) ljudske igre h) stališča vzgojiteljev

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOLEGAR, P. Gibalno
COBISS.SI-ID 11263049

62.
KONC, Tjaša
        Sram in ponos pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Tjaša Konc. - Ljubljana : [T. Konc], 2016. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4006. - Mentorica Marcela Batistič Zorec, somentorica Simona Prosen. - Bibliografija: str. 33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) modesty c) affective behaviour d) predšolski otrok e) sramežljivost f) čustveno vedenje g) čustva h) vrtec i) vzgojiteljica

373.2:159.922.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KONC, T. Sram
COBISS.SI-ID 11273289

63.
KOSMAČ, Lea, 1993-
        Ustvarjanje plesne predstave s predšolskimi otroki po modelu vmesne poti : diplomsko delo / Lea Kosmač. - Ljubljana : [L. Kosmač], 2016. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3885. - Mentorica Vesna Geršak, somentorica Urša Rupnik. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) predšolski otrok d) ples e) glasba f) plesna dramatizacija

373.2.016:793.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOSMAČ, L. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 11217225

64.
KOŠIR, Ana, 1993-
        Začetno naravoslovje ob potoku : diplomsko delo / Ana Košir. - Ljubljana : [A. Košir], 2016. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4022. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) igra in učenje v naravnem okolju f) potok g) aktivno učenje

373.2.016:5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOŠIR, A. Začetno
COBISS.SI-ID 11275337

65.
KRNC, Katja, 1994-
        Prilagajanje dejavnosti s področja jezika in gibanja otroku s polževim vsadkom v vrtcu : diplomsko delo / Katja Krnc. - Ljubljana : [K. Krnc], 2016. - 47 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3847. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) deaf c) predšolski otrok d) gluhi e) gluhi otroci f) polžev vsadek g) prilagajanja h) gibanje i) jezik

373.2.016-056.263(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRNC, K. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 11204425

66.
KRŽIČ, Katarina, 1981-
        Literarne revije in časopisi predšolske otroke : diplomska naloga / Katarina Kržič. - Ljubljana : [K. Kržič], 2016. - VI, 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3854. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 51-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literature c) predšolski otrok d) literature e) literarne revije in časopisi f) zgodovina g) vsebine h) uredniki

373.2(051)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRŽIČ, K. Literarne
COBISS.SI-ID 11209289

67.
LIKAR, Teja
        Med in čebele v življenju človeka : učenje z raziskovanjem v vrtcu : diplomsko delo / Teja Likar. - Ljubljana : [T. Likar], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3998. - Mentorica Nada Turnšek. - Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) aktivno učenje f) raziskovanje zaprtega tipa g) projektno delo

373.2.016:638.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LIKAR, T. Med
COBISS.SI-ID 11268937

68.
MITAR, Petra
        Spodbujanje participacije in učenje sodelovanja predšolskih otrok pri nastajanju gledališke predstave : diplomska naloga / Petra Mitar. - Ljubljana : [P. Mitar], 2016. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3887. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) theatre c) predšolska vzgoja d) gledališče e) socialno učenje f) projektno delo g) reševanje problemov odprtega tipa

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MITAR, P. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11217737

69.
MODRIJAN, Nina, 1988-
        Uvajanje znakovnega sporazumevanja za dojenčke in malčke v vrtcu : diplomska naloga / Nina Modrijan. - Ljubljana : [N. Modrijan], 2016. - V f., 40 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3980. - Besedilo v slov. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. [1-2]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sign language c) nursery school d) predšolski otrok e) znakovni jezik f) vrtec g) govor h) jezik i) komunikacija j) Tiny Signers

373.2.016:81´221.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MODRIJAN, N. Uvajanje
COBISS.SI-ID 11258697

70.
NOVAK, Tamara, 1991-
        Znanje in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti : diplomsko delo / Tamara Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2016. - 98 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3914. - Mentorica Alenka Polak, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 83-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) trainer b) backward child c) vzgojitelj d) otrok s posebnimi potrebami e) predšolski otroci f) znanje g) načini pomoči

373.2:376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) NOVAK, T. Znanje
COBISS.SI-ID 11231817

71.
PEKLAJ, Anita
        Načrtovanje plesnih dejavnosti predšolskih otrok v osrednjeslovenski regiji = Planning dance activities for pre-school children in the central Slovenia region : diplomska naloga / Anita Peklaj. - Ljubljana : [A. Peklaj], 2016. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3913. - Mentorica Vesna Geršak. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) planning b) dance c) pre-school child d) načrtovanje e) ples f) predšolski otrok g) kurikulum h) gibanje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PEKLAJ, A. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 11231561

72.
PELLIS, Mateja
        Vloga vzgojitelja pri oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad predšolskih otrok : diplomska naloga / Mateja Pellis. - Ljubljana : [M. Pellis], 2016. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3978. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nutrition education c) predšolski otrok d) prehranska vzgoja e) vzgojitelji f) zdrava prehrana g) prehranjevalne navade h) kurikulum

373.2.016:613.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PELLIS, M. Vloga
COBISS.SI-ID 11257417

73.
PETERNEL, Vilma, 1992-
        Primerjava risb enojajčnih dvojčkov v predšolskem in zgodnješolskem obdobju : diplomsko delo / Vilma Peternel. - Ljubljana : [V. Peternel], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3868. - Bibliografija: str. 54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) twin b) drawing c) pre-school age d) dvojčka e) risanje f) predšolsko obdobje g) prostorski vidik h) ekspresivni vidik

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PETERNEL, V. Primerjava
COBISS.SI-ID 11211593

74.
PETRIČ, Melita, 1986-
        Razlike v ravnotežju predšolskih otrok starih 1 in 3 leta : diplomsko delo / Melita Petrič. - Ljubljana : [M. Petrič], 2016. - XIII, 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3943. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 41-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) ravnotežje f) gibalne sposobnosti

373.2.016:796.012.266(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PETRIČ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 11245129

75.
PINTAČ, Maruša
        Spoznavanje in sprejemanje drugačnosti v vrtcu z lutko : diplomsko delo / Maruša Pintač. - Ljubljana : [M. Pintač], 2016. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4008. - Mentorica Helena Korošec. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) predšolski otrok d) lutke e) strpnost f) kreativna drama g) projektno delo

373.2:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PINTAČ, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 11273801

76.
PUCER, Petra
        Analiza izvedbe gibalnih dejavnosti pri urah dodatne strokovne pomoči v vrtcu : diplomsko delo / Petra Pucer. - Ljubljana : [P. Pucer], 2016. - V, 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3929. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor development b) pre-school child c) backward child d) gibalni razvoj e) predšolski otrok f) otrok s posebnimi potrebami g) otroci s posebnimi potrebami v vrtcu h) dodatna strokovna pomoč i) zgodnji razvoj j) gibalne dejavnosti

373.2.016:796(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PUCER, P. Analiza
COBISS.SI-ID 11233353

77.
ZUPAN Velušček, Tamara
        Prometna vzgoja predšolskih otrok : diplomska naloga / Tamara Zupan Velušček. - Ljubljana : [T. Zupan Velušček], 2016. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3912. - Mentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) road safety education c) predšolski otrok d) prometna vzgoja e) promet f) vzgojno-učne tehnične delavnice

373.2.016:65(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZUPAN VELUŠČEK Prometna
COBISS.SI-ID 11231305

78.
ZVER, Meta
        Matematika v kurikulumu in konceptu Reggio Emilia : diplomska naloga / Zver Meta. - Ljubljana : [M. Zver], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4017. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) kurikulum f) koncept Reggio Emilia g) matematika v vrtcu

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZVER, M. Matematika
COBISS.SI-ID 11276617


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


79.
BAVČAR, Mateja, 1978-
        Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi : magistrsko delo / Mateja Bavčar. - Ljubljana : [M. Bavčar], 2016. - IV, 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3832. - Mentorica Barbara Sicherl-Kafol. - Bibliografija: str. 160-170. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje
a) music education b) teaching programme c) history d) glasbena vzgoja e) učni programi f) zgodovina g) izobraževanje razrednih učiteljev h) zgodovinski pregled

373.3:78(043.2)
ZZ II 78(043.2) BAVČAR, M. Učni
COBISS.SI-ID 11199561

80.
VANER, Neva
        Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli : magistrsko delo / Neva Vaner. - Ljubljana : [N. Vaner], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3958. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak. - Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) worker c) motion d) osnovna šola e) delavec f) gibanje g) telo h) gibalno-plesna terapija i) metodika socialno pedagoškega dela

373.3-057.3:796(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VANER, N. Telesno
COBISS.SI-ID 11251017


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


81.
JURAJA, Nina
        Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli : magistrsko delo / Nina Juraja. - Ljubljana : [N. Juraja], 2016. - 110 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3991. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) literacy b) primary education c) Slovenian language d) pismenost e) osnovnošolski pouk f) slovenščina g) opismenjevanje h) dvojezična šola i) enojezična šola j) razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti k) metode opismenjevanja l) obravnava velikih in malih tiskanih črk

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JURAJA, N. Opismenjevanje

COBISS.SI-ID 11264841

82.
KOSMAČ, Sabina
        Reprezentacije učiteljev o romskih učencih : doktorska disertacija / Sabina Kosmač Brezar. - Ljubljana : [S. Kosmač Brezar], 2016. - 257 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3972. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 234-255. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) Romany language c) primary school - Slovenija d) učitelj e) romski jezik f) osnovna šola g) kritična diskurzivna analiza h) šolanje romskih učencev

373.3:37.011.3(=214.58)
ZZ II 373.3(043.2) KOSMAČ Brezar, S. Reprezentacije

COBISS.SI-ID 11255625

83.
KRNC, Helena, 1991-
        Gledališče v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Helena Krnc. - Ljubljana : [H. Krnc], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3922. - Mentor Edvard Majaron. - Bibliografija: str. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) theatre b) primary education c) gledališče d) osnovnošolski pouk e) gledališče kot metoda f) stališča učiteljev

373.3:792(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KRNC, H. Gledališče
COBISS.SI-ID 11235913

84.
KRŠIĆ, Sanja, 1992-
        Spol in avtoriteta učitelja : diplomsko delo / Sanja Kršić. - Ljubljana : [S. Kršić], 2016. - VII f., 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3850. - Mentor Slavko Gaber, somentorica Živa Kos. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) teacher c) sex d) authority e) osnovnošolski pouk f) učitelj g) spol h) avtoriteta i) učiteljica j) feminizacija k) šolstvo

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KRŠIĆ, S. Spol
COBISS.SI-ID 11206217

85.
LAKNER, Alenka
        Vloga in pomen šole pri prepoznavanju in zmanjševanju nasilja v šoli : diplomsko delo / Alenka Lakner. - Ljubljana : [A. Lakner], 2016. - IV f., 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3995. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 95-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) violence c) osnovna šola d) nasilje e) medvrstniško nasilje f) vloga učitelja g) preprečevanje nasilja

373.3:364.632(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LAKNER, A. Vloga
COBISS.SI-ID 11268169

86.
MERHAR, Blaž
        Učinkovitost vzgojnih dejavnosti in ukrepov pri populaciji romskih učencev po vzgojnem načrtu : diplomska naloga / Blaž Merhar. - Ljubljana : [B. Merhar], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3949. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educability b) Romany language c) vzgojljivost d) romski jezik e) Romi f) romski otroci g) socializacija

373.3(=214.58)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MERHAR, B. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 11248457

87.
PECIN, Tatjana
        Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v 6. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Tatjana Pecin Završan. - Ljubljana : [T. Pecin Završan], 2016. - XII, 178 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3896. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 107-114. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) geography c) osnovnošolski pouk d) geografija e) okoljska vzgoja f) pokrajinsko ekološki problemi g) Ljubljana

373.3:91(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PECIN Završan, T. Spodbujanje

COBISS.SI-ID 11222601

88.
PODVRŠIČ, Maja
        Medpredmetno povezovanje glasbene umetnosti in spoznavanja okolja v prvem triletju : diplomsko delo / Maja Podvršič. - Ljubljana : [M. Podvršič], 2016. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3826. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 119-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) science education c) interdisciplinary approach d) glasba e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) medpredmetni pristop g) celostni razvoj učencev h) glasbena umetnost i) spoznavanje okolja j) projektno učno delo

373.3.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PODVRŠIČ, M. Medpredmetno

COBISS.SI-ID 11198281

89.
SAKOVIČ, Tamara
        Primerjava stališč osnovnošolcev do uporabe tiskanih in elektronskih učbenikov pri pouku biologije : diplomsko delo / Tamara Sakovič. - Ljubljana : [T. Sakovič], 2016. - III, 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3886. - Bibliografija: f. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) primary education b) biology c) osnovnošolski pouk d) biologija e) učenci

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SAKOVIČ, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 11217481

90.
SELIČ, Sendi
        Priprava eksperimenta za poučevanje fotosinteze pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Sendi Selič. - Ljubljana : [S. Selič], 2016. - VIII, 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3870/. - Mentor Gregor Torkar, somentor Luka Praprotnik. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) aktivno učenje f) učenec g) učitelj h) učno gradivo i) IKT

373.3.016:57(043.2)
ZZ II 5(043.2) SELIČ, S. Priprava
COBISS.SI-ID 11212105

91.
SINJUR, Andreja
        Specifični programi za podporo pri vključevanju priseljenskih učencev v osnovne šole v Sloveniji : doktorska disertacija / Andreja Sinjur. - Ljubljana : [A. Sinjur], 2016. - X, 301 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3964. - Mentor Mitja Krajnčan. - Bibliografija: str. 225-244. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) immigrant b) primary school c) Slovenia d) priseljenec e) osnovna šola f) Slovenija g) priseljenski učenci prve generacije h) večkulturno izobraževanje i) medkulturno izobraževanje j) model vključevanja

373.3:314.117-054.52(043.3)
ZZ II 373.3(043.2) SINJUR, A. Specifični
COBISS.SI-ID 11253833

92.
STAMENKOVIĆ, Katja
        Značilnosti učilnice za naravoslovje in počutje učencev pri pouku : diplomsko delo / Katja Stamenković. - Ljubljana : [K. Stamenković], 2016. - XIV, 150 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4010. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 138-141. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) classroom b) science education c) učilnica d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učilnica naravoslovja f) počutje učencev g) čutila h) zaznavanje okolice i) motiviranost učencev

373.3:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) STAMENKOVIĆ, K. Značilnosti

COBISS.SI-ID 11272777

93.
ŠTRITOF, Jerneja
        Optimizacija kalitvenih poskusov v osnovni šoli : diplomsko delo = Optimization of germination experiments in primary school : graduation thesis / Jerneja Štritof. - Ljubljana : [J. Štritof], 2016. - X, 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3923. - Bibliografija: f. 86-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) primary education b) science education c) seme d) kalitev

373.3:5(043.2)
ZZ II 58(043.2) ŠTRITOF, J. Optimizacija
COBISS.SI-ID 11236425

94.
TERBUC, Barbara
        Vključevanje slikanic v pouk naravoslovja od prvega do petega razreda : [diplomsko delo] / Barbara Terbuc. - Ljubljana : [B. Terbuc], 2016. - XI, 66 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4015. - Dodatek k nasl. na ov. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 52-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) science education b) primary education c) picture book d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovnošolski pouk f) slikanica g) bralna motivacija h) poučevanje naravoslovja i) priporočilni seznam slikanic j) kakovostna slikanica

373.3:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) TERBUC, B. Vključevanje
COBISS.SI-ID 11271241

95.
TURIČNIK, Mateja
        Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih : magistrsko delo / Mateja Turičnik. - Ljubljana : [M. Turičnik], 2016. - X, 106, str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4020. - Mentorica Milena Mileva Blažić, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 101-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) reading b) writing c) primary education d) branje e) pisava f) osnovnošolski pouk g) pisanje h) bralne zmožnosti i) pisne zmožnosti j) bralne strategije k) pisne strategije

373.3:003-028.31(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) TURIČNIK, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 11275849

96.
VORŠIČ, Anita, 1981-
        Vpliv povratne informacije na učni uspeh učencev pri naravoslovnih predmetih v osnovni šoli : diplomsko delo / Anita Voršič. - Ljubljana : [A. Voršič], 2016. - V, 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3915. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: f. 45-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kemija f) biologija

373.3:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VORŠIČ, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 11232073


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


97.
KAUFMAN, Raun Kahlil
        Autism breakthrough : the groundbreaking method that has helped families all over the world / Raun K. Kaufman. - 1st ed. - New York : St. Martin's Press, cop. 2014. - X, 353 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 337. - Kazalo. - Vsebina: My recovery from autism and the myth of false hope ; Joining: entering your child's world ; Motivation: the engine of your child's growth ; Creativity: how to stay fresh and creative when coming up with games and activities for your child ; Socialization: the Son-Rise program developmental model ; Fundamental 1: eye contact and nonverbal communication ; Fundamental 2: verbal communication ; Fundamental 3: interactive attention span ; Fundamental 4: flexibility ; How giving control generates breakthroughs ; The good-tryer principle: turning your child into a learning powerhouse ; The big picture: the Son-Rise program ABCs ; Sensory overload: optimizing your child's environment ; Tantrums and other challenging behaviors: how changing your reactions changes everything ; Asperger's syndrome: applying the Son-Rise program principles ; The recovery mode: addressing the biology of autism ; especially diet ; Attitude: the critical element

ISBN 978-1-250-04111-1 (trda vezava)
a) Kaufman, Raun Kahlil - Mental health b) special education c) autism d) pouk po prilagojenem programu e) avtizem f) motivacija g) kreativnost h) socializacija i) obnašanje j) pristop

376:616.896
616.89 KAUFMAN, R. K. Autism
COBISS.SI-ID 11272521

98.
PEACH, Richard K.
        Cognition and acquired language disorders : an information processing approach / Richard K. Peach, Lewis P. Shapiro. - St. Louis, Mo. : Elsevier, cop. 2012. - IX, 357 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-323-07201-4
a) special education b) cognition c) communication d) pouk po prilagojenem programu e) kognicija f) komunikacija g) jezikovne motnje h) ocenjevanje i) kognitivni procesi j) aphasija k) terapija

376
376.1 PEACH, R. K. Cognition
COBISS.SI-ID 11228745


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


99.
AHAČIČ, Klavdija
        Odkrivanje disleksije pri študentih : diplomsko delo / Klavdija Ahačič. - Ljubljana : [K. Ahačič], 2016. - 115 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3951. - Mentorica Lidija Magajna, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 106-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) student c) disleksija d) študent e) prepoznavanje f) specifične učne težave g) diagnostični pripomočki

376:616.89-008.434.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) AHAČIČ, K. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 11249225

100.
ARZENŠEK Krajačič, Helena
        Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo / Helena Arzenšek Krajačič. - Ljubljana : [H. Arzenšek Krajačič], 2016. - 205 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3987. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 116-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) social behaviour c) primary school d) otrok s posebnimi potrebami e) socialno vedenje f) osnovna šola g) sinergetika h) soustvarjanje

376:373.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ARZENŠEK Krajačič Socialni

COBISS.SI-ID 11262537

101.
BARIĆ, Janja
        Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev : magistrsko delo / Janja Barić. - Ljubljana : [J. Barić], 2016. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3833. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Daniela Bratković. - Bibliografija: str. 102-106. - Izvleček ; Abstract
a) special education b) adult c) pouk po prilagojenem programu d) odrasli e) komunikacija s sodelavci f) odnosi s sodelavci g) varstveno delovni center h) osebe s posebnimi potrebami

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BARIĆ, J. Socialno
COBISS.SI-ID 11199049

102.
BRKIĆ, Petra
        Sistemski pristop k vedenjskim težavam v osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Brkić. - Ljubljana : [P. Brkić], 2016. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3903. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: f. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) primary school c) motnje vedenja d) osnovna šola e) vedenjske težave f) sistemski pristop g) družina h) šola i) preventiva

376-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRKIĆ, P. Sistemski
COBISS.SI-ID 11226441

103.
CEHNER, Alenka
        Zaznavanje timskega dela pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli z vidika ravnatelja in strokovne skupine. : diplomsko delo / Alenka Cehner. - Ljubljana : [A. Cehner], 2016. - X, 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3962. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) primary education c) otrok s posebnimi potrebami d) osnovnošolski pouk e) strokovna skupina f) timsko delo g) prednosti h) ovire

376:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CEHNER, A. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 11252041

104.
HARTMAN, Boris
        Socialnopedagoška obravnava izstopajočega in konfliktnega vedenja med poukom z vidika samouravnalnih sistemov : magistrsko delo / Boris Hartman. - Ljubljana : [B. Hartman], 2016. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3899. - Bibliografija: str. 188-192. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta
a) teaching b) behaviour disorder c) pouk d) motnje vedenja e) konstruktivizem f) soustvarjanje vedenja g) načrtovanje kurikuluma

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HARTMAN, B. Socialnopedagoška

COBISS.SI-ID 11223369

105.
HOJS, Barbara
        Primerjava bralnega razumevanja med učenci s posebnimi potrebami dveh osnovnošolskih programov : diplomsko delo / Barbara Hojs. - Ljubljana : [B. Hojs], 2016. - 84 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4016. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) reading c) primary education d) otrok s posebnimi potrebami e) branje f) osnovnošolski pouk g) bralno razumevanje h) učenci s posebnimi potrebami i) testi bralnega razumevanja

376:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HOJS, B. Primerjava
COBISS.SI-ID 11275081

106.
JAHIĆ, Arnela
        Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in socialno-ekonomski status družine : magistrsko delo / Arnela Jahić. - Ljubljana : [A. Jahić], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3927. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) learning difficulty b) parents c) family d) učne težave e) starši f) družina g) otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja h) socialno-ekonomski status i) pričakovanja učiteljev do staršev j) Savinjska regija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JAHIĆ, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 11233865

107.
JENKO, Nika, 1984-
        Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : doktorska disertacija / Nika Jenko. - Ljubljana : [N. Jenko], 2016. - 294 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3973. - Mentorica Lidija Magajna. - Bibliografija: str. 259-275. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) literacy b) backward child c) primary school - Slovenija d) pismenost e) otrok s posebnimi potrebami f) osnovna šola g) bralni razvoj h) fonološko zavedanje i) intelektualni primanjkljaji

376:028(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JENKO, N. Struktura
COBISS.SI-ID 11255881

108.
KOREN, Edita
        Medvrstniška pomoč pri učenju poštevanke : diplomsko delo / Edita Koren. - Ljubljana : [E. Koren], 2016. - VIII, 166 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3996. - Bibliografija: str. 144-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) peer group b) learning c) mathematics d) vrstniki e) učenje f) matematika g) akcijska raziskava h) prostovoljstvo i) medvrstniško tutorstvo j) projekt k) mentor l) specialni in rehabilitacijski pedagog m) vodenje prostovoljcev n) avtomatizacija poštevanke

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOREN, E. Medvrstniška
COBISS.SI-ID 11268425

109.
KOŠIR, Janja, 1981-
        Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami : magistrsko delo / Janja Košir. - Ljubljana : [J. Košir], 2016. - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3862. - Mentorica Lidija Magajna. - Bibliografija: str. 174-182. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) pupil c) learning difficulty d) branje e) učenec f) učne težave g) formativno ocenjevanje h) kurikul

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOŠIR, J. Formativni
COBISS.SI-ID 11209801

110.
KRALJ, Mojca, 1974-, defektologinja
        Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami = Factors of drug use and drug dependence among persons with special needs : doktorska disertacija / Mojca Kralj. - Ljubljana : [M. Kralj], 2016. - IV, 360 str., [144] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3959. - Bibliografija: str. 341-358. - Povzetek ; Summary. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) drug addiction b) remedial instruction sciences c) zasvojenost z drogami d) specialna pedagogika e) dejavniki tveganja f) varovalni dejavniki g) uporaba drog h) škodljiva uporaba drog i) dovoljene droge j) prepovedane droge k) preventiva

376:613.83(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRALJ, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 11250761

111.
LEBER, Ksenija
        Proces socializacije osebe s kombinacijo motenj avtističnega spektra in zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ksenija Leber. - Ljubljana : [K. Leber], 2016. - 65 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4011. - Mentor Janez Jerman, somentorica Lidija Kastelic. - Bibliografija: str. 60-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) socialization b) autism c) mentally handicapped d) socializacija e) avtizem f) duševno prizadeti g) motnje avtističnega spektra h) motnje v duševnem razvoju i) razvijanje pozitivne samopodobe j) čustveno opismenjevanje k) delavnice s socialno-interakcijskimi igrami l) študij primera

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LEBER, K. Proces
COBISS.SI-ID 11274825

112.
MIKLAVČIČ, Špela, 1980-
        Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo : magistrsko delo / Špela Miklavčič. - Ljubljana : [Š. Miklavčič], 2016. - VII f., 142 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3835. - Mentorica Simona Tancig. - Bibliografija: str. 125-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) backward child b) intervention c) otrok s posebnimi potrebami d) intervencija e) psihomotorične spretnosti f) socialno-čustveno področje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MIKLAVČIČ, Š. Intervencijski

COBISS.SI-ID 11198537

113.
MOČNIK, Karmen, 1973-
        Učiteljevo poznavanje in izvajanje prilagoditev pri poučevanju in preverjanju znanja učencev z disleksijo in dispraksijo : diplomsko delo / Karmen Močnik. - Ljubljana : [K. Močnik], 2016. - XII, 100 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3895. - Mentor Janez Jerman, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 96--100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) primary education c) special education d) disleksija e) osnovnošolski pouk f) pouk po prilagojenem programu g) specifične učne težave h) dispraksija i) prilagoditve učnega okolja

376:616.89-008.434.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MOČNIK, K. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 11218505

114.
PEZDIR, Nadja
        Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Nadja Pezdir. - Ljubljana : [N. Pezdir], 2016. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3900. - Mentorica Marija Kavkler. - Bibliografija: str. 66-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) learning difficulty b) cognitive psychology c) učne težave d) kognitivna psihologija e) matematične besedilne naloge f) fizika g) timsko poučevanje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PEZDIR, N. Kognitivna
COBISS.SI-ID 11223625

115.
POVŠE, Lea, 1989-
        Vloga in položaj socialnega pedagoga kot svetovalnega delavca v osnovni šoli : diplomsko delo / Lea Povše. - Ljubljana : [L. Povše], 2016. - 103 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3977. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) guidance service c) osnovna šola d) svatovalna služba e) šolska svetovalna služba f) področja dela g) programske smernice h) socialni pedagogi

376:37.048(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POVŠE, L. Vloga
COBISS.SI-ID 11257673

116.
SEDEVČIČ, Urška
        Doživljanje plesno-gibalnih delavnic mlajših odraslih v okviru Sončka - Zveze društev za cerebralno paralizo : diplomsko delo / Urška Sedevčič. - Ljubljana : [U. Sedevčič], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3921. - Bibliografija: str. 50-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motion b) dance c) backward child d) gibanje e) ples f) otrok s posebnimi potrebami g) ustvarjalnost h) ustvarjalni gib

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SEDEVČIČ, U. Doživljanje

COBISS.SI-ID 11235401

117.
SKERLEP, Tatjana
        Položaj sorojencev v družini z otrokom s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Tatjana Skerlep. - Ljubljana : [T. Skerlep], 2016. - IV, 33 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3849. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 31-33. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) family c) family environment d) otrok s posebnimi potrebami e) družina f) družinsko okolje g) podpora sorojencem

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SKERLEP, T. Položaj
COBISS.SI-ID 11206473

118.
SLAMNIK, Katja, 1989-
        Vpliv pomanjkanja pozornosti na grafomotoriko predšolskega otroka : diplomsko delo / Katja Slamnik. - Ljubljana : [K. Slamnik], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3950. - Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) attention c) otrok s posebnimi potrebami d) pozornost e) ADHD f) disgrafija g) program pomoči h) obravnava

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SLAMNIK, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 11248713

119.
ŠKRBEC, Katarina, 1965-
        Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju : specialistično delo / Katarina Škrbec. - Ljubljana : [K. Škrbec], 2016. - IX, 135 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3960. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 131-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) therapy b) art c) mental retardation d) terapija e) umetnost f) duševna zaostalost g) čustvena stiska h) neželeno vedenje i) likovne aktivnosti

376:615.851:7(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKRBEC, K. Pomoč
COBISS.SI-ID 11250505

120.
TEGELJ, Anja, 1982-
        Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic : magistrsko delo / Anja Tegelj. - Ljubljana : [A. Tegelj], 2016. - XI, 183 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3907. - Mentorica Jera Gregorc, somentor Rajko Vute. - Bibliografija: str. 172-178. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) integration b) backward child c) integracija d) otrok s posebnimi potrebami e) gibalno ovirani f) socialna integracija g) športnovzgojni karton h) gibanje za zdravje i) ustvarjalni gib

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TEGELJ, A. Integracija
COBISS.SI-ID 11230281

121.
TOMIČ, Katarina
        Socialna vključenost otrok s polževim vsadkom : magistrsko delo / Katarina Tomić. - Ljubljana : [K. Tomić], 2016. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3986. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 84-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) deaf c) social behaviour d) otrok s posebnimi potrebami e) gluhi f) socialno vedenje g) inkluzija h) integracija

376:616.28-008.14(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TOMIČ, K. Socialna
COBISS.SI-ID 11262025

122.
VEBER, Saša
        Delovno zadovoljstvo in stališča do timskega dela pri mobilnih specialnih pedagogih : diplomsko delo / Saša Veber. - Ljubljana : [S. Veber], 2016. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3878. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) special school teacher b) mobile educational services c) satisfaction d) specialni pedagog e) potujoča pedagoška služba f) zadovoljstvo g) mobilni specialni pedagogi h) delovno zadovoljstvo i) timsko delo j) stališča

376.011.3-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VEBER, S. Delovno
COBISS.SI-ID 11213385

123.
WESENSCHEGG, Nika
        Vključevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju v družbeno okolje Šaleške doline : diplomsko delo / Nika Wesenschegg. - Ljubljana : [N. Wesenschegg], 2016. - 99 str. [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3925. - Mentor Janez Jerman, somentorica Lidija Kastelic. - Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) integration c) duševno prizadeti d) integracija e) osebe z motnjami v duševnem razvoju f) družbeno okolje g) vključevanje h) "Mini šola v šoli" i) Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje j) kvaliteta življenja

376-056.313(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) WESENSCHEGG, N. Vključevanje

COBISS.SI-ID 11236169

124.
ŽGAJNAR, Mojca
        Delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in vpliv na njegovo družino : multipla študija primera, triangularnost vzorčenja : diplomsko delo / Mojca Žgajnar. - Ljubljana : [M. Žgajnar], 2016. - II, 83 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3910. - Mentor Janez Jerman, somentorica Lidija Kastelic. - Bibliografija: str. 55-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) family c) specialni pedagog d) družina e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) delo g) partner h) otrok i) ravnovesje delo-družina

376.011.3-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽGAJNAR, M. Delo
COBISS.SI-ID 11231049

125.
ŽNIDARIČ, Alenka, 1972-
        Mnenje staršev in strokovnih delavcev o zimovanju v posebnem programu VIZ na OŠ Gustava Šiliha : diplomsko delo / Alenka Žnidarič. - Ljubljana : [A. Žnidarič], 2016. - 82 str., [9] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4018. - Mentorica Erna Žgur. - Bibliografija: str. 78-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) open air school c) winter sport d) duševno prizadeti e) šola v naravi f) zimski šport g) otroci z motnjami v duševnem razvoju h) gibanje i) športna aktivnost j) zimska šola v naravi k) zimovanje

376:796.9(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŽNIDARIČ, A. Mnenje
COBISS.SI-ID 11276361


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


126.
BELAK Pungartnik, Suzana
        Ustvari živalske podobe : [za otroke od 4 do 12 let] / [napisala in fotografirala] Suzana Belak Pungartnik. - 1. izd. - Škofljica : Društvo ustvarjalnih Cita, 2011 (Medvode : Pleško). - 63, [2] str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-93063-0-7
a) manual skill b) ročna spretnost c) živali d) okrasni predmeti e) nakit f) izdelava

379.826:59(02.053.2)
II 379.8 BELAK Pungartnik Ustvari
COBISS.SI-ID 255605760

127.
        VOŠČIM ti --- : priročnik za izdelavo voščilnic / [zbrala in uredila Barbara Klanšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 68 str. : ilustr. ; 15 X 21 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6243-67-4
a) manual skill b) creativity c) ročna spretnost d) ustvarjalnost e) voščilnice f) izdelava

379.826:745.54
379.8 VOŠČIM
COBISS.SI-ID 274360576


39 ETNOLOGIJA.


128.
        INDIJA Komandija : prozna ljudska besedila z Vipavskega, Goriškega, s Krasa in Tolminskega iz 19. stoletja / [zbral] Anton Pegan ; uredil Franc Černigoj ; [ilustracije Silva Karim]. - 1. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Učitelj Anton Pegan iz Vipavskega trga / Božidar Premrl: str. 10-19. - Ljudsko pesništvo iz popotne torbe Antona Pegana / Monika Kropej: str. 20-35. - 800 izv.

ISBN 978-961-254-003-6
a) folk art - Slovenia b) ljudska umetnost - Slovenija c) pravljice d) pripovedke e) bajke f) legende g) vraže h) uganke i) pregovori j) reki k) smešnice l) otroške igre

398.2(497.4-15)"18"
398 INDIJA Koromandija
COBISS.SI-ID 233066240

129.
        KULTURNA dediščina industrijskih panog : 11. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Industrijska kulturna baština : 11. hrvatsko-slovenske etnološke paralele / [urednice zbornika Alenka Černelič Krošelj, Željka Jelavić, Helena Rožman ; prevod Nives Sulič Dular in avtorji]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2011 (Krško : Kolortisk). - 375 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 45)

Prispevki v slov. ali hrv. - 500 izv. - Recenzenta Jerneja Ferlež, Jadranka Grbić. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Izvleček v jeziku članka in angl. ter povzetek v angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-6775-08-3
ISBN 978-961-6775-04-5 !
a) industry b) ethnology c) cultural heritage d) industrija e) etnologija f) kulturna dediščina g) materialna kultura h) blagovne znamke i) ženske j) nematerialna dediščina k) tovarne

39(497.4):62(082)
FRASCATI:
5-402
39 KULTURNA dediščina
COBISS.SI-ID 259198976

130.
        ŠIŠKA : prva vas ljubljanska / [za mladino priredila] Dušica Kunaver ; [fotografije Gregor Lipovšek ; ilustracije iz starih publikacij]. - Ljubljana : Društvo Naše gore list, 2016 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost)

400 izv. - Ov. nasl.

ISBN 978-961-6979-02-3
a) folk culture b) ljudska kultura c) bajke d) legende e) Šiška f) Stara cerkev g) Vodnikova domačija

398.2(497.4)(02.053.2)
398 ŠIŠKA
COBISS.SI-ID 285671424

131.
        ZMAJ in Vrtomir v dolini Kamniške Bistrice / [za mladino priredili] Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek ; [fotografije Mimi in Bojan Pollak ; ilustracije iz starih publikacij]. - Ljubljana : Društvo Naše gore list, 2016 (Begunje na Gorenjskem : Žbogar). - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost)

500 izv. - Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6979-01-6
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica

398.2(497.4)(02.053.2)
398 ZMAJ in Vrtomir
COBISS.SI-ID 285671168

132.
        ZVERINICE, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije / ilustriral Zvonko Čoh ; [ujel in udomačil Milko Matičetov ; rahlo počesala Anja Štefan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 47 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-0102-4
a) folk culture - Rezija b) fairy tale c) ljudska kultura - Rezija d) pravljica e) ljudsko slovstvo f) živali

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
II 398 ZVERINICE pozdravljene
COBISS.SI-ID 286111488


39(043.2) ETNOLOGIJA.


133.
SADAR Šoba, Nataša
        Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah : magistrsko delo / Nataša Sadar Šoba. - Ljubljana : [N. Sadar Šoba], 2016. - 143 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3967. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 138-143. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) fairy tale b) stereotype c) pravljica d) stereotip e) ljudske pravljice f) predsodki g) večkulturnost h) bralna pismenost

398.21(043.2)
ZZ II 39(043.2) SADAR ŠOBA Preseganje
COBISS.SI-ID 11255113


5 NARAVOSLOVNE VEDE


134.
        ISTAGE 2 : smartphones in science teaching / overall coordination and editing Jörg Gutschank, Stefanie Schlunk, Johanna Schulze. - 2nd ed. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-3-942524-26-1
a) science education b) teaching c) information technology d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) pouk f) informacijska tehnologija g) pametni telefoni h) oči i) ušesa j) roke

5:373.3:621.395.721.5
II 5 ISTAGE 2 Smartphones
COBISS.SI-ID 11272009

135.
        ISTAGE 3 : Football in science teaching / overall coordination and editing Stefanie Schlunk, Johanna Schulze, Daniela Neumann. - 1st ed. - Berlin : Science on Stage Deutschland, 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-3-942524-39-1
a) science education b) teaching c) information technology d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) pouk f) informacijska tehnologija g) nogomet h) telo i) žoga j) podatki

5:373.3:796.332
II 5 ISTAGE 3 Football
COBISS.SI-ID 11272265

136.
        KOCKA 9 : matematika za 9. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 11., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 156 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
- - Kocka 9 : matematika za 9. razred osnovne šole. Rešitve. - 19 str.

ISBN 978-961-241-954-7
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 9
COBISS.SI-ID 284402688

137.
LIEBERMAN, Daniel E.
        Zgodba človeškega telesa : evolucija, zdravje in bolezen / Daniel E. Lieberman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 561 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The story of the human body. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 441-518. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-43-3
a) Človeško telo - Evolucija b) evolucija (biologija) c) človeško telo d) fizična antropologija e) kulturni razvoj f) industrijski razvoj g) telesna aktivnost h) zdravje i) bolezni

575.8:572.5
57
572 LIEBERMAN, D. E. Zgodba
COBISS.SI-ID 281433088


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


138.
        NARAVA kot vrednota / uredila Gregor Torkar in Boštjan Anko. - Ljubljana : Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : S investicije). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija in izvleček v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93246-0-8
a) environmental protection b) varstvo okolja c) naravni parki d) okoljevarstvena politika e) naravna dediščina f) okoljska etika g) krajinska pestrost

502.1(497.4)(082)
GDK:
907.1
502/504 NARAVA kot vrednota
COBISS.SI-ID 259642624


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


139.
PAVLIN, Suzana, 1987-
        Recikliranje plastenk na kreativen način : diplomsko delo / Suzana Pavlin. - Ljubljana : [S. Pavlin], 2016. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3947. - Bibliografija: str. 54-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) ecology b) creativity c) ekologija d) kreativnost e) odpadek f) okolje

502.174.1:691.175(043.2)
ZZ II 5(043.2) PAVLIN, S. Recikliranje
COBISS.SI-ID 11247945

140.
ŽABKAR, Nives
        Odnos študentov do izvajanja programa Ekošola na Pedagoški fakulteti : diplomsko delo / Nives Žabkar. - Ljubljana : [N. Žabkar], 2016. - 45 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3836. - Mentor Stojan Kostanjevec, somentorica Martina Erjavšek. - Bibliografija: f. 37-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Gospodinjstvo-kemija
a) student b) university faculty c) ecology d) študent e) fakulteta f) ekologija g) program Ekošola h) okoljsko izobraževanje i) Pedagoška fakulteta j) trajnostni razvoj k) študenti

502/504:378(043.2)
ZZ II 5(043.2) ŽABKAR, N. Odnos
COBISS.SI-ID 11202121


51 MATEMATIKA.


141.
CONWAY, John Horton
        The symmetries of things / John H. Conway, Heidi Burgiel, Chaim Goodman-Strauss. - Wellesley (Mass.) : A. K. Peters, 2008. - XVIII, 426 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 419-421. - Kazalo

ISBN 978-1-56881-220-5
ISBN 1-56881-220-5
a) mathematics b) geometry c) matematika d) geometrija e) geometrijske oblike f) planarni vzorci g) simetrijski tipi h) sferični vzorci i) Eulerjev izrek j) klasifikacija površin k) barvna simetrija l) grupna teorija m) tlakovanje n) ponovljivi vzorci o) hiperbolične grupe p) prostorske grupe

514-025.54
514 CONWAY, J. H. Symmetries
COBISS.SI-ID 29751813

142.
HALL, Jonas, 1963-
        Mathematical modeling : applications with GeoGebra / Jonas Hall and Thomas Lingefjärd. - Hoboken : Wiley, 2017. - XXIX, 537 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-1-119-10272-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-119-10269-4 (pdf)
ISBN 978-1-119-10284-7 (epub)
a) mathematics b) matematika c) modeliranje d) modeli e) obdelava podatkov

519.7
51 HALL, J. Mathematical
COBISS.SI-ID 11264585

143.
HERCEG, Dragoslav
        Matematične formule / Dragoslav Herceg ; [prevod Alenka Kolenc ; ilustracije Đorđe Herceg]. - Kranj : Družina Krumpak, 2004 (Novi Sad : Scan studio). - 54 str. : ilustr., tabele ; 25 cm. - (Hepkov knjižni klub)

Prevod dela: Matematičke formule

ISBN 961-91203-1-0
a) mathematics b) matematika c) formule d) definicije e) izreki

51(035)
51 HERCEG, D. Matematične
COBISS.SI-ID 213452032

144.
        MATEMATIKA 1 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2015 ([Ljubljana] : Camera). - 215 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 215

ISBN 978-961-6980-00-5
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) realna števila d) kompleksna števila e) vektorji f) premice g) ravnine h) zaporedja (matematika) i) matematične funkcije j) limite k) odvodi l) rešene naloge

51(075.8)(076.1/.2)
51(075.8) MATEMATIKA 1
COBISS.SI-ID 281515520

145.
        MATEMATIKA 2 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016 ([Ljubljana] : Camera). - 171 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 171

ISBN 978-961-6980-10-4
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) vaje za visoke šole d) integrali e) matrike in determinante f) sistemi linearnih enačb g) lastne vrednosti h) lastni vektorji i) diferencialne enačbe

51(075.8)(076)
51(075.8) MATEMATIKA 2
COBISS.SI-ID 283586304

146.
        TEHNIŠKA matematika 1 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2013 ([Ljubljana] : Camera). - 157 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 157

ISBN 978-961-6536-69-1
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) vaje za visoke šole d) absolutna vrednost e) kompleksna števila f) vektorji g) ravnine h) premice i) funkcije j) limite k) zveznost l) odvodi m) rešene naloge

51(075.8)(076)
51(075.8) TEHNIŠKA matematika 1
COBISS.SI-ID 269071872

147.
        TEHNIŠKA matematika 2 : naloge in postopki reševanja / Tina Novak ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2016 ([Ljubljana] : Camera). - 181 str. : ilustr. ; 23 cm

350 izv. - Bibliografija: str. 181

ISBN 978-961-6980-11-1
a) mathematics - textbook b) matematika - učbenik c) integrali d) aplikacije e) matrike f) determinante g) sistemi linearnih enačb h) lastne vrednosti i) lastni vektorji j) funkcije k) diferencialne enačbe l) naloge m) vaje za visoke šole n) rešitve

51(075.8)(076)
51(075.8) TEHNIŠKA matematika 2
COBISS.SI-ID 283586560

148.
        ZBIRKA rešenih nalog iz tehniške matematike / Janez Žerovnik ... [et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - 289, [31] str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6536-56-1
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja c) številske množice d) matrike e) sistemi enačb f) vektorji g) zaporedja h) vrste i) realne funkcije j) odvod k) integrali l) difenencialne enačbe m) vzorci izpitov n) naloge o) vaje za visoke šole p) rešitve

51(075.8)(076.2)
51(075.8) ZBIRKA rešenih
COBISS.SI-ID 257568768


51(043.2) MATEMATIKA.


149.
BREZEC, Sara
        Hausdorffov paradoks : diplomsko delo / Sara Brezec. - Ljubljana : [S. Brezec], 2016. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3830. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika-fizika
a) mathematics b) matematika c) Hausdorffov paradoks d) neskončnost e) aksiom izbire f) paradoksalna množica g) Sierpiński-Mazurkiewiczev paradoks

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) BREZEC, S. Hausdorffov
COBISS.SI-ID 11196745

150.
HABJAN, Klaudija
        Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja : magistrsko delo / Klaudija Habjan. - Ljubljana : [K. Habjan], 2016. - 67 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3957. - Bibliografija: str. 63-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) programming b) student c) programiranje d) študent e) uvodno programiranje f) problemsko učenje g) algoritmično razmišljanje h) abstraktno razmišljanje i) učni stil j) strojno učenje

519.85:378(043.2)
ZZ II 51(043.2) HABJAN, K. Analiza
COBISS.SI-ID 11251273

151.
MIHELIČ, Zdenka, profesorica matematike in fizike
        Krožnice in hermitske matrike : diplomsko delo / Zdenka Mihelič. - Ljubljana : [Z. Mihelič], 2016. - V, 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4009. - Mentor Matija Cencelj, somentor Tadej Starčič. - Bibliografija: f. 61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) analitična geometrija krožnic d) kompleksna števila e) inverzija f) stereografska projekcija

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MIHELIČ, Z. Krožnice
COBISS.SI-ID 11274057

152.
NEMET, Vesna
        Koncept zaporedja skozi zgodovino matematike : diplomsko delo / Vesna Nemet. - Ljubljana : [V. Nemet], 2016. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3952. - Mentor Aleksander Malnič. - Bibliografija: f. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) zaporedja d) vrste e) konvergenca f) babilonska matematika g) zgodovina matematike h) Zenonovi paradoksi i) Oresmejev dokaz j) metrični prostori

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) NEMET, V. Koncept
COBISS.SI-ID 11249737

153.
OREŠNIK, Mihela
        Ortooptične krivulje : diplomsko delo / Mihela Orešnik. - Ljubljana : [M. Orešnik], 2016. - VIII, 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3969. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) krožnica d) elipsa e) hiperbola f) parabola g) kardioida h) logaritemska spirala i) pravi kot j) enačba premice k) smerni koeficient l) tangenta m) linearna ogrinjača n) adicijski izrek

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) OREŠNIK, M. Ortooptične
COBISS.SI-ID 11254857

154.
PANTAR, Anja
        Utemeljevanje v osnovnošolski geometriji : diplomsko delo / Anja Pantar. - Ljubljana : [A. Pantar], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3859. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) geometry b) primary education c) geometrija d) osnovnošolski pouk e) dokazovanje geometrijskih trditev f) reševanje matematičnih problemov

514:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) PANTAR, A. Utemeljevanje
COBISS.SI-ID 11207753

155.
ŠENKINC, Polona
        Reševanje linearnih diferencialnih enačb drugega reda s pomočjo potenčnih vrst : diplomsko delo / Polona Šenkinc. - Ljubljana : [P. Šenkinc], 2016. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3877. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika
a) mathematics b) matematika c) homogene linearne diferencialne enačbe drugega reda d) potenčna vrsta e) navadna točka f) singularna točka g) Eulerjeva enačba h) Besslova enačba

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŠENKINC, P. Reševanje
COBISS.SI-ID 11213897

156.
TISOVEC, Anja
        Dolžina loka v ravninski p-metriki : diplomsko delo / Anja Tisovec. - Ljubljana : [A. Tisovec], 2016. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3844. - Mentor Marko Slapar. - Bibliografija: str. 25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika-računalništvo
a) mathematics b) matematika c) evklidska metrika d) taksi metrika e) maksimum metrika f) p-metrika g) dolžina loka

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) TISOVEC, A. Dolžina
COBISS.SI-ID 11205193

157.
URANIČ, Petra
        Analiza napak učencev pri računanju z ulomki : diplomsko delo / Petra Uranič. - Ljubljana : [P. Uranič], 2016. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3871. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Matematika in računalništvo
a) mathematics b) primary education c) matematika d) osnovnošolski pouk e) stopnja razumevanja ulomkov f) računske napake g) Pearsonov koeficient korelacije

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) URANIČ, P. Analiza
COBISS.SI-ID 11212361


53 FIZIKA.


158.
GAŠPERŠIČ, Branko
        Prenos toplote / Branko Gašperšič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - XII, 295 str. : graf. prikazi ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 294-295. - Kazala

ISBN 961-6238-50-7
a) physics - textbook b) fizika - učbenik c) sevanje

536.2/.3(075.8)
53(075.8) GAŠPERŠIČ, B. Prenos toplote
COBISS.SI-ID 111288064

159.
HORVAT, Darja, 1963-
        Naloge iz tehniške fizike / Darja Horvat, Janez Možina, Rok Petkovšek. - 1. izd. - V Ljubljani : Fakulteta za strojništvo, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-6536-18-9
a) physics - exercise b) fizika - vaja c) vaje za visoke šole

53(075.8)(076.2)
53(075.8) HORVAT, D. Naloge
COBISS.SI-ID 235079680

160.
KAMPUŠ, Zlatko
        Osnove tehnologije preoblikovanja kovin : preoblikovanje pločevine, masivno preoblikovanje : učbenik / Zlatko Kampuš. - 3. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2011. - III, 95 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatki o natisu navedeni v CIP-u. - 200 izv. - Uvodna beseda Karla Kuzmana na začetnih str. - Bibliografija: str. 91-92. - Kazalo

ISBN 978-961-6238-75-5
a) technology - textbook b) tehnologija - učbenik c) strojništvo d) plastomehanika

669(075.8)
62 KAMPUŠ, Z. Osnove
COBISS.SI-ID 254503168

161.
RANT, Zoran
        Termodinamika : [knjiga za uk in prakso] / Zoran Rant. - (2. posodobljena izd.). - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - XXV, 607 str. : ilustr. ; 25 cm

Na ov. tudi: Energija, eksergija. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv. - Predgovor k posodobljenemu ponatisu knjige / Matija Tuma, Mihael Sekavčnik: str. III. - Prof. dr. Zoran Rant / M. Tuma: str. 585-589. - Biliografija: str. 583. - Bibliografija avtorja / M. Tuma: str. 591-597. - Kazali

ISBN 978-961-6536-52-3
a) physics - textbook b) fizika - učbenik c) merski sistemi d) energija e) zakoni termodinamike f) specifična toplota g) plini h) agregatne preobrazbe i) delovni procesi j) učbeniki za visoke šole

536.7(075.8)
53(075.8) RANT, Z. Termodinamika
COBISS.SI-ID 257165056

162.
SLAVIČ, Janko, 1978-
        Dinamika, mehanska nihanja in mehanika tekočin / Janko Slavič. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - XVI, 265 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 259-260. - Kazalo

ISBN 978-961-6536-77-6
a) physics - textbook b) fizika - učbenik c) mehanika trdnin d) mehanska nihanja e) kinetika f) kinematika g) dinamika

531.3(075.8)
53(075.8) SLAVIČ, J. Dinamika
COBISS.SI-ID 275763456


53(043.2) FIZIKA.


163.
BERCE, Renata
        Učenci s posebnimi potrebami v luči nacionalnega preverjanja znanja iz fizike leta 2014 : diplomsko delo / Renata Berce. - Ljubljana : [R. Berce], 2016. - 90 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4002. - Mentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) backward child b) physics c) otrok s posebnimi potrebami d) fizika e) nacionalno preverjanje znanja f) učenci z učnimi težavami pri matematiki g) učenci z motnjami na področju branja in pisanja

53:376(043.2)
ZZ II 53(043.2) BERCE, R. Učenci
COBISS.SI-ID 11270985

164.
BERTONCELJ, Maja, 1975-
        Igrače pri pouku fizike v osnovni šoli : diplomsko delo / Maja Bertoncelj. - Ljubljana : [M. Bertoncelj], 2016. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3834. - Mentorica Mojca Čepič, somentorica Ana Gostinčar Blagotinšek. - Bibliografija: str. 117-124. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk e) poučevanje

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) BERTONCELJ, M. Igrače
COBISS.SI-ID 11198793

165.
JEŽEK Narobe, Ladislava
        Računalniško podprti eksperimenti na temo toplote in temperature v osnovni šoli : diplomsko delo / Ladislava Ježek Narobe. - Ljubljana : [L. Ježek Narobe], 2016. - VIII, 88 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3841. - Mentor Slavko Kocijančič. - Bibliografija: f. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) physics b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk e) toplota f) temperatura g) računalniško podprti eksperimenti h) zajem podatkov i) digitalni merilniki temperature- temperaturne sonde

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) JEŽEK NAROBE Računalniško
COBISS.SI-ID 11203657

166.
KENDA, Maša
        Kemiluminiscenca v svetlečih palčkah : diplomsko delo / Maša Kenda. - Ljubljana : [M. Kenda], 2016. - VI, 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3884. - Mentor Bojan Golli, somentor Miha Slapničar. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Kemija - fizika
a) physics b) fizika c) luminiscenčni proces

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) KENDA, M. Kemiluminiscenca
COBISS.SI-ID 11216969

167.
KRAMAR, Irena, 1973-
        Demonstracijski eksperimenti z rentgensko svetlobo : diplomsko delo / Irena Kramar. - Ljubljana : [I. Kramar], 2016. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3911. - Mentor Bojan Golli. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) physics b) fizika c) radioaktivnost d) ionizirajoče sevanje e) rentgenska svetloba f) zavorno sevanje g) karakteristično sevanje h) masni absorpcijski koeficient

535-34(043.2)
ZZ II 53(043.2) KRAMAR, I. Demonstracijski
COBISS.SI-ID 11230793

168.
KROPIVNIK, Barbara
        Gibanje v nacionalnem preverjanju znanja : diplomsko delo / Barbara Kropivnik. - Ljubljana : [B. Kropivnik], 2016. - 43 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4021. - Mentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) primary education b) physics c) osnovnošolski pouk d) fizika e) nacionalno preverjanje znanja f) gibanje g) analiza odgovorov

53:37.091.26(043.2)
ZZ II 53(043.2) KROPIVNIK, B. Gibanje
COBISS.SI-ID 11275593

169.
MARKELJ, Eva
        Računalniško simuliranje sipanja svetlobe v atmosferi : diplomsko delo / Eva Markelj. - Ljubljana : [E. Markelj], 2016. - 50 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3880. - Mentor Bojan Golli. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika
a) physics b) fizika c) metoda Monte Carlo d) naključna števila e) računalniška simulacija f) modro nebo g) rdeče sonce

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) MARKELJ, E. Računalniško
COBISS.SI-ID 11215945

170.
PUNGERT, David
        Merjenje učinkovitosti svetil v fiziološkem merilu : diplomsko delo / David Pungert. - Ljubljana : [D. Pungert], 2016. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3846. - Mentor Bojan Golli, somentor Gregor Bavdek. - Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika
a) physics b) fizika c) spektrometer d) luksmeter e) merilec gostote svetlobnega toka f) svetila

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) PUNGERT, D. Merjenje
COBISS.SI-ID 11204681

171.
SAJEVIC, Urša
        Let baseball žoge : diplomsko delo / Urša Sajevic. - Ljubljana : [U. Sajevic], 2016. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3983. - Mentor Jurij Bajc. - Bibliografija: str. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in fizika
a) physics b) sport c) fizika d) šport e) slider f) fastball g) curveball h) change up i) Magnusova sila j) zračni upor

53:796(043.2)
ZZ II 53(043.2) SAJEVIC, U. Let baseball
COBISS.SI-ID 11259465

172.
STARC, Mitja
        Demonstracijski poskusi s tunelskim mikroskopom v zraku : diplomsko delo / Mitja Starc. - Ljubljana : [M. Starc], 2016. - V, 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3865. - Mentor Bojan Golli, somentor Gregor Bavdek. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Fizika-matematika
a) physics b) fizika c) tuneliranje d) orientiran grafit e) zlato f) grafenski nanotrakovi

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) STARC, M. Demonstracijski
COBISS.SI-ID 11210569

173.
STARIČ, Barbara, 1981-
        Analiza nalog izbirnega tipa s tekmovanj za Stefanova priznanja : diplomsko delo / Barbara Starič. - Ljubljana : [B. Starič], 2016. - XII, 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3954. - Mentor Bojan Golli, somentorica Nada Razpet. - Bibliografija: str. 92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) competition c) fizika d) tekmovanje e) tekmovanje za Stefanovo priznanje f) izbirni tip nalog g) uspešnost reševanja nalog h) učinkovitost odgovorov i) tekmovanja osnovnošolcev

53(043.2)
ZZ II 53(043.2) STARIČ, B. Analiza
COBISS.SI-ID 11250249

174.
ŠPENDE, Mojca
        Vzvodi kot orodja v pouku fizike : diplomsko delo / Mojca Špende. - Ljubljana : [M. Špende], 2016. - 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3863. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika - matematika
a) physics b) fizika c) raziskovalno učenje d) učni načrt e) eksperiment

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) ŠPENDE, M. Vzvodi
COBISS.SI-ID 11210057


54 KEMIJA.


175.
GRAUNAR, Mojca
        Kemija danes 2. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole / Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik ; [fotografije Shutterstock idr. ; ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec, Boštjan Plesničar ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc, Jona Mirnik]. - 1. izd., 1. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-02-0646-0
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54 GRAUNAR, M. Kemija danes 2
COBISS.SI-ID 286215168

176.
GREENBERG, Barbara R.
        Art in chemistry; chemistry in art / Barbara R. Greenberg and Dianne Patterson. - 2nd ed. - Westport ; London : Teacher Ideas Press, 2008. - XVII, 391 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-59158-309-7
a) art b) chemistry c) umetnost d) kemija e) barve f) barvila g) pigmenti h) glina i) težke kovine j) umetnost k) fotografije l) konzerviranje m) restavriranje n) naloge o) vprašanja p) nakit

54:7(075.8)(076.3)
II 54 GREENBERG, B. R. Art in chemistry
COBISS.SI-ID 1537084611

177.
        KEMIJA danes 1. Učbenik za kemijo v 8. razredu osnovne šole / Mojca Graunar ... [et al.] ; [fotografije Shutterstock idr. ; ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec ; formule in modeli organskih spojin Jona Mirnik]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0645-3
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54 KEMIJA danes 1
COBISS.SI-ID 286214912

178.
KRNEL, Dušan
        Začetno naravoslovje. Kemija : [učbenik] / Dušan Krnel. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 86 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 86

ISBN 978-961-253-192-8
a) science education b) chemistry c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) kemija e) naravoslovni postopki f) naravoslovni pojmi g) snov

54(075.8)
54(075.8) KRNEL, D. Začetno Č 54(075.8) KRNEL, D. Začetno
COBISS.SI-ID 286313472

179.
TUREL, Iztok
        Zbirka nalog iz kemijskega računanja / Iztok Turel, Ivan Leban, Marija Zupančič. - 5., dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2015 ([Ljubljana] : Camera). - 128 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. [129]

ISBN 978-961-6536-99-8
a) kemija - textbook b) calculation c) kemija - učbenik d) računanje e) kemijsko računanje f) kemijski zakoni g) kemijske enačbe h) plini i) termokemija j) raztopine k) elektroliti l) kemijsko ravnotežje m) elektrokemija n) naloge o) stehiometrija

54(075.8)(076.2)
54(075.8) TUREL, I. Zbirka
COBISS.SI-ID 281505024


54(043.2) KEMIJA.


180.
BERGANT, Tjaša, 1991-
        Acetilholinesterazna aktivnost v vodnem ekstraktu gobe bukov ostrigar (Pleurotus ostreatus) : diplomsko delo / Tjaša Bergant. - Ljubljana : [T. Bergant], 2016. - VIII, 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3842. - Mentorica Anita jemec, somentorica Kristina Sepčić. - Bibliografija: str. 23-25. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in kemija
a) chemistry b) kemija c) bukov ostrigar d) acetilholinesteraza e) inhibicija

54043.2)
ZZ II 54(043.2) BERGANT, T. Acetilholinestera

COBISS.SI-ID 11204169

181.
BLATNIK, Melita, 1969-
        Tekmovanje za Preglovo priznanje iz kemije kot oblika zunanjega vrednotenja znanja : diplomsko delo / Melita Blatnik. - Ljubljana : [M. Blatnik], 2016. - VI, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3956. - Mentor Saša A. Glažar. - Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) primary education c) kemija d) osnovnošolski pouk e) napačno razumevanje f) državno tekmovanje

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) BLATNIK, M. Tekmovanje
COBISS.SI-ID 11251785

182.
BRZUHALSKI, Valentina
        Sinteza in karakterizacija koordinacijskih spojin cinka(II) z anionom kinaldinske kisline in piridinskimi ligandi. : diplomsko delo / Valentina Brzuhalski. - Ljubljana : [V. Brzuhalski], 2016. - 36 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3840. - Mentorica Modec Barbara. - Bibliografija: str. 35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: gospodinjstvo-kemija
a) chemistry b) kemija c) cinkov(II) acetat d) kinaldinat e) metanol f) 4-hidroksimetilpiridin g) piridin h) 3-hidroksipiridin i) piridin N-oksid j) koordinacijska spojina

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) BRZUHALSKI, V. Sinteza
COBISS.SI-ID 11203401

183.
DEZIRE, Lea
        Karakterizacija produktov reakcije bakrovega(II) kompleksa s kinaldinatom in ligandi s hidroksilno skupino : diplomsko delo / Lea Dezire. - Ljubljana : [L. Dezire], 2016. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3831. - Mentorica Modec Barbara. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Gospodinjstvo in kemija
a) chemistry b) kemija c) koordinacijske spojine d) baker(II) e) kinaldinaska kislina f) sinteza

54(043.2)
ZZ II 54(043.2) DEZIRE, L. Karakterizacija
COBISS.SI-ID 11196489

184.
TOMPA, Valerija
        Razumevanje izbranih kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole : diplomsko delo / Valerija Tompa. - Ljubljana : [V. Tompa], 2016. - VIII, 90 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3824. - Mentor Saša A. Glažar, somentor Miha Slapničar. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Univerzitetni študijski program prve stopnje, Dvopredmetni učitelj: Gospodinjstvo-kemija
a) chemistry b) primary education c) kemija d) osnovnošolski pouk e) kemijski pojmi f) razumevanje g) submikroskopska raven h) agregatno stanje snovi i) prehodi med agregatnimi stanji

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) TOMPA, V. Razumevanje
COBISS.SI-ID 11197769


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


185.
JERŠEK, Miha
        Dragi in okrasni kamni : z osnovami brušenja kabošonov / Miha Jeršek ; [fotografi Miha Jeršek ... [et al.] ; pisca spremnih besed Danijel Božič, Breda Mirtič]. - Sežana : Visokošolsko središče, 2010 ([Sežana] : Graphtech, D. Stepančič). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Razgaljena lepota / Danijel Božič: str. 7. - Spremna beseda / Breda Mirtič: str. 8-9. - Bibliografija: str. 203

ISBN 978-961-91955-3-6
a) geology b) geologija c) kristali d) minerali e) brušenje kabošonov f) gemologija g) gemološki laboratorij

55:679.87.022
55 JERŠEK, M. Dragi
COBISS.SI-ID 252371200

186.
SCHWANKE, Karsten, 1969-
        Vreme : sonce, veter in dež / Karsten Schwanke ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Wetter - Sonne, Wind und Wolkenbruch. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4300-0
a) natural sciences b) naravoslovne vede c) klimatske spremembe d) podnebje e) vremenske ujme f) vremenski pojavi

551.515(02.053.2)
II 55 SCHWANKE, K. Vreme
COBISS.SI-ID 286007296


56 PALEONTOLOGIJA


187.
ŽALOHAR, Jure, 1978-
        Gremo iskat fosile : geologija: poučna, zanimiva in zabavna : [priročnik za delo z mladimi geologi] / avtor [besedil, fotografij, konjička Eda, ilustracij] Jure Žalohar ; urednica Janja Železnikar. - 1. ponatis. - Kamnik : Medobčinski muzej, 2015 ([Ljubljana] : Somaru). - 32 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskani notr. str. ov. - 300 izv.
a) geology - children's book b) geologija - knjiga za otroke c) fosili d) paleontologija

56.07(497.4)(02.053.2)
55 ŽALOHAR, J. Gremo
COBISS.SI-ID 282659840


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


188.
BAJD, Barbara
        Invazivne tujerodne rastlinske in živalske vrste / Barbara Bajd ; [fotografije Fotolia, Jože Bavcon, Paul Veenvliet]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2016 ([Radovljica] : Tiskarna). - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

Invazivne tujerodne vrste / Jana Kus Veenvliet: str. 2-3. - 400 izv. - Nasl. na sprednji notr. str. ov.: Invazivne tujerodne rastline in živali. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 32

ISBN 978-961-6882-25-5
a) plant b) žival

581.96(497.4)(02.053.2)
II 57 BAJD, B. Invazivne
COBISS.SI-ID 286013696

189.
        CVETLICE : enostavno in zanesljivo določanje / [redaktorja Michael Eppinger, Helga Hofmann ; ilustracije Peter Braun, atelier AmAldi ; prevedel Božo Frajman]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

Prevod dela: Blumen einfach und sicher bestimmen. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 961-6582-01-1
a) botany b) botanika c) cvetlice d) Evropa e) določanje

582.4/.9(4)(035)
58 CVETLICE
COBISS.SI-ID 223446784

190.
GOGALA, Andrej, 1962-
        Kamen, voda, sonce in veter : narava Krasa in slovenske Istre / [besedilo, fotografije] Andrej Gogala. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2003 (Kranj : Trajanus). - 176 str. : barvne fotogr. ; 30 cm. - (Narava Slovenije / Prirodoslovni muzej Slovenije)

ISBN 961-6367-06-4
a) local studies b) domoznanstvo c) narava d) rastlinstvo e) živalstvo f) fotografski motivi g) slovenska Istra h) albumi i) naravna dediščina

57(497.4-15)(084.12)
II 57 GOGALA, A. Kamen
COBISS.SI-ID 124590336

191.
RICHTER, Marjan
        Naše morje : okolja in živi svet Tržaškega zaliva = Our sea : the environments and living world of the Gulf of Trieste / [besedilo in fotografije] Marjan Richter ; [prevod Peter Altshul]. - 2. izd. = 2nd ed. - Piran : Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, 2014 (Grosuplje : Grafis Trade). - 376 str. : fotogr. ; 24 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 361-364. - Kazali

ISBN 978-961-93022-7-9
a) natural resources b) naravni viri c) Jadransko morje d) biološka raznovrstnost e) obalni pas f) geološka dediščina g) morske rastline h) morske živali i) podvodne fotografije j) fotografije obrežji k) Piranski zaliv

591.9(262.3-17)(084.12)
57 RICHTER, M. Naše morje
COBISS.SI-ID 276107008

192.
SCHERF, Gertrud, 1947-
        Samorasle rastline in plodovi : kako jih prepoznamo, nabiramo in pripravljamo / Gertrud Scherf ; [prevod Petra Piber]. - Ljubljana : Erimas, 2006. - 127 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Wildfrüchte und Wildkräuter. - Bibliografija: str. 124. - Kazali

ISBN 961-91145-8-2
a) plant b) rastlina c) rastline d) določanje e) nabiranje f) prehrana

581.6:641(035)
58 SCHERF, G. Samorasle
COBISS.SI-ID 225392640

193.
TOME, Staša
        Kače : zakaj se jih bojimo?!? / Staša Tome ; [avtorji fotografij Bertrand Baur ... [et al.] ; avtor karikature Miki Muster]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2002 (Kranj : Trajanus). - 71 str. : ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Predgovor / Breda Činč Juhant: str. 5-6

ISBN 961-6367-03-X
a) zoology b) zoologija c) kače d) Slovenija e) strah pred kačami

598.12(497.4)(064)
59 TOME, S. Kače
COBISS.SI-ID 117981696


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


194.
CIRKULAN, Simon
        Načrtovanje oskrbe in življenjskega prostora obročkastorepih makijev ali kat (Lemur catta) v Bioparku Lipovec : diplomsko delo : univerzitetni študij = Planning of supply and habitat for ring-tailed lemur (Lemur catta) in Biopark Lipovec : graduation thesis : university studies / Simon Cirkulan. - Ljubljana : [S. Cirkulan], 2016. - IX, 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3875. - Besedilo v slov. - Mentor Miha Krofel. - Bibliografija: f. 65--73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) zoology b) zoologija c) lemurji d) obročkastorepi maki e) razširjenost f) ekologija vrste g) značilnosti populacije h) vedenje i) ogrožene vrste j) biopark

599.814(043.2)
ZZ II 59(043.2) CIRKULAN, S. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 11214921

195.
DROBNIČ, Mateja, 1983-
        Predstave učencev o dvoživkah in plazilcih v šoli s prilgojenim učnim programom : diplomsko delo (Univerzitetni študij) = Conceptions of students in the special program about amphibians and reptiles : graduation thesis (University studies) / Mateja Drobnič. - Ljubljana : [M. Drobnič], 2016. - 102 str., [6] f. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4014. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 99-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) special school b) science education c) šola s prilagojenim programom d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) otroci s posebnimi potrebami f) osnovna šola s prilagojenim izobraževalnim programom g) plazilci h) dvoživke

59:373.3(043.2)
ZZ II 59(043.2) DROBNIČ, M. Predstave
COBISS.SI-ID 11259721

196.
FARKAŠ, Metka
        Izolacija in genotipizacija bakterije Salmonella enterica iz plazilcev v ujetništvu : [diplomsko delo] / Metka Farkaš. - Ljubljana : [M. Farkaš], 2016. - IX f., 57 str., [16] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3852. - Mentorica Jerneja Ambrožič Avguštin, somentorica Martina Turk. - Bibliografija: str. 52-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) antibiotiki d) virulentni dejavniki

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) FARKAŠ, M. Izolacija
COBISS.SI-ID 11206985

197.
KERŽAN, Tatjana, 1993-
        Analiza oocitov v testisih človeške ribice (Proteus anguinus) : diplomsko delo / Tatjana Keržan. - Ljubljana : [T. Keržan], 2016. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3838. - Mentorica Lilijana Bizjak Mali. - Bibliografija: str. 23-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) zoology b) zoologija c) oociti d) testisi e) jamske dvoživke f) Proteus anguinus anguinus

597.92(043.2)
ZZ II 59(043.2) KERŽAN, T. Analiza
COBISS.SI-ID 11203145

198.
KOTNJEK, Polona
        Interakcije med velikimi pliskavkami (Tursiops truncatus) in ribiškimi aktivnostmi v severnem Jadranu : diplomsko delo = Interactions between bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and fishing activities in the northern Adriatic sea : graduation thesis / Polona Kotnjek. - Ljubljana : [P. Kotnjek], 2016. - VII, 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3985. - Mentor Miha Krofel. - Bibliografija: f. 46-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) zoology b) zoologija c) delfini d) koče e) fotoidentifikacija

597.2/.5(043.2)
ZZ II 59(043.2) KOTNJEK, P. Interakcije
COBISS.SI-ID 11261769

199.
MALOVRH, Urša
        Optične lastnosti listov rožmarinolistne vrbe : diplomsko delo = Optical properties of Salix rosmarinifolia L. leaves : graduation thesis / Urša Malovrh. - Ljubljana : [U. Malovrh], 2016. - VIII, 28 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3861. - Besedilo v slov. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: str. 27-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija-kemija
a) botany b) botanika c) vrbe d) optične lastnosti e) Salix rosmarinifolia L f) reflektanca g) fotosintezni pigmenti h) klorofil a i) gobasto tkivo j) stebričasto tkivo k) trihomi

582.681.83(043.2)
ZZ II 58(043.2) MALOVRH, U. Optične
COBISS.SI-ID 11210825

200.
MITEVSKI, Ema
        Znanje dijakov 1. in 2. letnika srednje šole v Ljubljani o evoluciji človeka : diplomsko delo / Ema Mitevski. - Ljubljana : [E. Mitevski], 2016. - VII f., 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3961. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) secondary education c) biologija d) srednješolski pouk e) spol f) starost

575.8:373.5(043.2)
ZZ II 57(043.2) MITEVSKI, E. Znanje
COBISS.SI-ID 11249993

201.
MURN, Tanja, 1992-
        Vpliv različnih združb talnih mikroorganizmov na privzem živega srebra pri sončnici (Helianthus annuus L.) : diplomsko delo / Tanja Murn. - Ljubljana : [T. Murn], 2016. - VIII, 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3883. - Mentorica Katarina Vogel Mikuš. - Bibliografija: f. 34-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) Idrija d) mikrobni inokulum e) akumulacija v sončnicah

573.4(043.2)
ZZ II 57(043.2) MURN, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 11216713

202.
ORAŽEM, Maja, 1993-
        Optične lastnosti skorje svilnatega drena : diplomsko delo / Maja Oražem. - Ljubljana : [M. Oražem], 2016. - IX, 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3938. - Mentorica Alenka Gaberščik. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija-gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) svilnati dren d) odbojnost e) presevnost

582.781(043.2)
ZZ II 58(043.2) ORAŽEM, M. Optične
COBISS.SI-ID 11243337

203.
PETRENA, Vanja
        Primerjava neposrednih in posrednih merilcev plenilstva v različnih populacijah primatov : diplomsko delo / Vanja Petrena. - Ljubljana : [V. Petrena], 2016. - VI, 29 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3881. - Bibliografija: str. 26-29. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) zoology b) zoologija c) plenilstvo d) telesna masa e) uporaba habitata f) ocenjena pogostost uplenitve

59(043.2)
ZZ II 59(043.2) PETRENA, V. Primerjava
COBISS.SI-ID 11216201

204.
PIHLER, Nina
        Izražanje strahu in gnusa študentov do izbranih živali in njihova pripravljenost za delo z njimi : magistrsko delo / Nina Pihler. - Ljubljana : [N. Pihler], 2016. - XII, 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3919. - Mentor Iztok Tomažič, somentor Borut Poljšak. - Bibliografija: str. 71-74. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Predmetno poučevanje
a) zoology b) student c) zoologija d) študent e) čustva f) fobije

59:378(043.2)
ZZ II 59(043.2) PIHLER, N. Izražanje
COBISS.SI-ID 11234121

205.
PREŠERN, Maja
        Strah in poznavanje strig (Chilopoda) pri slovenskih osnovnošolcih : diplomsko delo / Maja Prešern. - Ljubljana : [M. Prešern], 2016. - VIII, 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3860. - Mentor Ivan Kos. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj Biologija in kemija
a) animal b) fear c) žival d) strah e) strige f) evolucijski izvor strahu g) strah pred živalmi

595.62:364.624.6(043.2)
ZZ II 59(043.2) PREŠERN, M. Strah
COBISS.SI-ID 11209545

206.
SLANC, Ana
        Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih profesorjih biologija : magistrsko delo / Ana Slanc. - Ljubljana : [A. Slanc], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3926. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) biology b) comprehension c) biologija d) razumevanje e) difuzija f) osmoza g) bodoči profesorji biologije h) praktični pouk i) učni načrti za naravoslovje

57(043.2)
ZZ II 57(043.2) SLANC, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 11234889

207.
ŠULAK, Tina
        Zanimanje ljubljanskih osnovnošolcev za uporabne rastline : diplomsko delo / Tina Šulak. - Ljubljana : [T. Šulak], 2016. - 41 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3932. - Mentorica Jelka Strgar. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva
a) primary education b) science education c) biology d) osnovnošolski pouk e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) biologija g) uporabne rastline h) učenci i) naravoslovje

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) ŠULAK, T. Zanimanje
COBISS.SI-ID 11238729

208.
TRŠAN, Melisa
        Izbris gena za egerolizin v bakterijskem sevu Pseudomonas aeruginosa PA01 : diplomsko delo / Melisa Tršan. - Ljubljana : [M. Tršan], 2016. - 27 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3905. - Mentor Matej Butala. - Bibliografija: f. 25-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Biologija-gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) egerolizini d) proteini RahU e) oportunistični patogen f) kanamicinska kaseta g) delecija h) homologna rekombinacija

579.841.1(043.2)
ZZ II 57(043.2) TRŠAN, M. Izbris
COBISS.SI-ID 11224649

209.
ZUPANČIČ, Marta, 1991-
        Biologija in ogroženost velikega frfotavčka (Leptidea morsei) v Sloveniji : diplomsko delo / Marta Zupančič. - Ljubljana : [M. Zupančič], 2016. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3825. - Mentor Rudi Verovnik. - Bibliografija: str. 24-25. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) biology b) biologija c) Lepidoptera d) Leptidea morsei e) veliki frfotavček f) razširjenost g) ogroženost h) varstvo

595.78(043.2)
ZZ II 59(043.2) ZUPANČIČ, M. Biologija
COBISS.SI-ID 11198025


61 MEDICINA.


210.
        DRUŽINSKA obravnava debelosti otrok in mladostnikov : priročnik za izvajalce / [avtorji vsebin Milena Blaž Kovač ... [et al.] ; glavna urednica Milena Blaž Kovač]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-7002-08-9
a) obesity b) youth c) child d) debelost e) mladina f) otrok g) telesna teža h) zdravje i) prehrana j) skupinska srečanja k) starši l) gibanje

613.25-053.2(035)
613.2 DRUŽINSKA obravnava
COBISS.SI-ID 286442496

211.
GRAINGER, Paula
        Zeliščni čaji ter drugi naravni napitki in pripravki za zdravje in dobro počutje / Paula Grainger in Karen Sullivan ; [fotografije Mowie Kay ; prevedla Mojca Vodušek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Infuse. - Nasl. na hrbtu in prelim. str. : Zeliščni čaji. - 1.500 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4394-9
a) health b) zdravje c) čaji d) zelišča e) priprava f) zdravilni čaji g) naravno zdravljenje

613.2:663.95(035)
613.2 GRAINGER, P. Zeliščni
COBISS.SI-ID 284398592

212.
        HANDBUCH Traumapädagogik / Wilma Weiß, Tanja Kessler, Silke Birgitta Gahleitner (Hrsg.). - Weinheim ; Basel : Beltz, cop. 2016 (Printed in Germany). - 478 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-407-83182-8
a) psychotherapy b) social work c) education d) psihoterapija e) socialno delo f) vzgoja in izobraževanje g) travma h) metode dela i) oblike pomoči

615.851
615.851 HANDBUCH Traumapadagogik
COBISS.SI-ID 11248969

213.
        INTERCULTURAL arts therapies research : issues and methodologies / edited by Ditty Dokter and Margaret Hills De Zárate. - London ; New York : Routledge, 2016. - VI, 197 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International research in the arts therapies : a Routledge book series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84784-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-72644-1 (e-knjiga)
a) art b) therapy c) drama d) psychotherapy e) umetnost f) terapija g) drama h) psihoterapija i) komunikacija j) kultura k) medkulturnost l) etnografija

615.851
615.851 INTERCULTURAL arts
COBISS.SI-ID 11263817

214.
        KULTURNE kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev / [avtorice in avtor Martina Bofulin ... [et al.] ; urednica Uršula Lipovec Čebron ; ilustracije Igor Godnjov, Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 (Kranj : Žnidarič). - 252 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6911-96-2
a) health service personnel b) zdravstveni delavci c) kulturne kompetence d) poklicne kompetence e) kultura f) zdravje g) bolezni h) zdravstvena obravnava i) družbeni vidik j) ekonomski vidik k) medosebne komunikacije l) zdravstvena oskrba m) kvaliteta

614.253:316.7(035)
II 61 KULTURNE kompetence DVD 61 KULTURNE kompetence
COBISS.SI-ID 285274112

215.
MCKENNA, James J.
        Spanje z dojenčkom : vodnik za starše / James J. McKenna ; [prevedla Alenka Benedik ; ilustracije str. 65 Andrew Barthelmes, str. 83 Kristen Gudsnuk ; fotografije iStock, Shutterstock, Fotolia]. - 1. izd. - Bled : Rumina, 2016 (Žirovnica : Medium). - 99 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sleeping with your baby. - 500 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Andreja Tekauc Golob: str. 9. - Uvod / William Sears: str. 11-12. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 96-99

ISBN 978-961-94001-0-4
a) infant b) sleep c) parents d) dojenček e) spanje f) starši g) otroci h) spalne navade i) nasveti

613.953(035)
613.95 MCKENNA, J. Spanje
COBISS.SI-ID 284164096

216.
MIKLAUŽIČ, Petra
        Zasvojenost z igrami na srečo med krupjeji : diplomsko delo / Petra Miklaužič. - Ljubljana : [P. Miklaužič], 2016. - 85 f. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3906. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) igre na srečo b) odvisnost c) krupjeji

613.8:343.56(043.2)
ZZ II 61(043.2) MIKLAUŽIČ, P. Zasvojenost
COBISS.SI-ID 11227209

217.
RACHLÉ, Sabrina
        Človeško telo : čudež narave / Sabrina Rachlé ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Der menschliche Körper - Wunderwerk. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4297-3
a) anatomy b) anatomija c) čutila d) drža e) razvoj

611/612(02.053.2)
II 61 RACHLÉ, S. Človeško telo
COBISS.SI-ID 286014464

218.
WEBB, Wanda G.
        Neurology for the speech-language pathologist / Wanda G. Webb. - 6th ed. - St. Louis, Missouri : Elsevier, cop. 2017. - XV, 320 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-323-10027-4
a) neurology b) speech therapist c) speech therapy d) nevrologija e) logoped f) logopedija g) nevrološki sistem h) živci i) motorika j) pediatrija k) motnje

616.8
II 61 WEBB, W. Neurology
COBISS.SI-ID 11227977


61(043.2) MEDICINA.


219.
GREGORČIČ, Špela, 1988-
        Povezava med ploskostjo stopala in naklonom Ahilove tetive : diplomsko delo / Špela Gregorčič. - Ljubljana : [Š. Gregorčič], 2016. - VI f., 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4005. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 31-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) anatomy b) student c) anatomija d) študent e) zvrnjenost stopala f) Clarkov kot g) Čižinov indeks

611.986(043.2)
ZZ II 61(043.2) GREGORČIČ, Š. Povezava
COBISS.SI-ID 11273033

220.
KRAŠNA, Kaja
        Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) in govorne, jezikovne, komunikacijske ovire pri ALS : diplomsko delo / Kaja Krašna. - Ljubljana : [K. Krašna], 2016. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3829. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 122-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdopedagogika in logopedija
a) speech therapist b) speech c) communication d) logoped e) govor f) komunikacija g) amiotrofična lateralna skleroza h) ALS i) dizartrija j) nadomestna in dopolnilna komunikacija k) NDK l) obravnava m) disfagija n) požiranje

616.8-009.5(043.2)
ZZ II 61(043.2) KRAŠNA, K. Amiotrofična
COBISS.SI-ID 11197001

221.
MARINAC, Tanja
        Spodbujanje otrok k uživanju živil z manj sladkorja : diplomsko delo / Tanja Marinac. - Ljubljana : [T. Marinac], 2016. - VI, 30 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3924. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition education b) prehranska vzgoja c) ogljikovi hidrati d) sladkor e) osnovnošolci f) prehranski semafor g) prehranske navade

613.22(043.2)
ZZ II 61(043.2) MARINAC, T. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11236937

222.
MLAKAR, Natalija, 1988-
        Mladi odrasli z izkušnjo telesne bolezni : diplomsko delo / Natalija Mlakar. - Ljubljana : [N. Mlakar], 2016. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3823. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) disease c) mlajši odrasli d) bolezen e) doživljanje bolezni f) zdravje g) spoprijemalne strategije h) prvoosebno raziskovanje i) akcijsko raziskovanje j) skupina za samopomoč

616-092.11-053.81(043.2)
ZZ II 61(043.2) MLAKAR, N. Mladi
COBISS.SI-ID 11197513

223.
ROVŠEK, Darja, 1964-
        Ploskost stopal v prvem triletju v OŠ Pirniče v obdobju od leta 1983 do leta 2016 : diplomsko delo / Darja Rovšek. - Ljubljana : [D. Rovšek], 2016. - XIII, 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4019. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) physical characteristics c) učenec d) telesne značilnosti e) ploskost stopal f) prvo triletje g) Clarkov kot h) spol i) generacija

611.718--057.874(043.2)
ZZ II 61(043.2) ROVŠEK, D. Ploskost
COBISS.SI-ID 11276105

224.
SEVER, Jerneja, 1972-
        Branje s pomočjo terapevtskega psa : diplomsko delo / Jerneja Sever. - Ljubljana : [J. Sever], 2016. - V f., 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3946. - Mentorica Nataša Zrim Martinjak, somentorica Mija Marija Klemenčič Rozman. - Bibliografija: str. 55-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) reading b) psychotherapy c) animal d) branje e) psihoterapija f) žival g) aktivnosti h) izobraževanje

615.851:636.7:028(043.2)
ZZ II 61(043.2) SEVER, J. Branje
COBISS.SI-ID 11247689

225.
SKOPEC, Valerina
        Izkušnje srednješolcev z drogami in preventivnimi programi = High school students experiences with drugs and preventive programs : diplomsko delo / Valerina Skopec. - Ljubljana : [V. Skopec], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3945. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: f. 51-57. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pupil b) drug addiction c) učenec d) zasvojenost z drogami e) mladostniki f) droge g) dejavniki tveganja h) varovalni dejavniki i) preventivni programi

613.83:373.5(043.2)
ZZ II 61(043.2) SKOPEC, V. Izkušnje
COBISS.SI-ID 11247433

226.
STANOVNIK, Matevž
        Analiza poklicnega izobraževanja za dijake z avtistično motnjo : magistrsko delo / Matevž Stanovnik. - Ljubljana : [M. Stanovnik], 2016. - [127] f., 5 f. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3937. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: f. [120-127]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) autistic b) vocational education c) avtist d) poklicno izobraževanje e) dijaki f) odprti kurikul g) izobraževalni programi h) avtistična motnja

616.896-057.87(043.2)
ZZ II 61(043.2) STANOVNIK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 11243593

227.
ŠARKANJ, Daša
        Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu : specialistično delo / Daša Šarkanj. - Ljubljana : [D. Šarkanj], 2016. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3898. - Bibliografija: f. 96-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) therapy b) art c) working life d) terapija e) umetnost f) poklicno življenje g) pomoč z umetnostjo h) travma i) skupina za samopomoč

615.851043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠARKANJ, D. Uporaba
COBISS.SI-ID 11223113

228.
ŠMID, Mateja, 1989-
        Prehranska pismenost osnovnošolcev : magistrsko delo / Mateja Šmid. - Ljubljana : [M. Šmid], 2016. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3920. - Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nutrition b) primary school c) literacy d) prehrana e) osnovna šola f) pismenost g) izobraževanje h) učenci

612.39:373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠMID, M. Prehranska
COBISS.SI-ID 11234633

229.
TULJAK, Barbara
        Spolnost in osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Barbara Tuljak. - Ljubljana : [B. Tuljak], 2016. - V, 53 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3990. - Mentor Janez Jerman, somentorica Lidija Kastelic. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) sexual behaviour c) duševno prizadeti d) spolno vedenje e) zaljubljenost f) ljubezen g) spolnost h) pravica do spolnosti

613.88-056.36(043.2)
ZZ II 61(043.2) TULJAK, B. Spolnost
COBISS.SI-ID 11259977

230.
VUČKOVIĆ, Adriana
        Policaji v glavi : povezava med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo : diplomsko delo / Adriana Vučković. - Ljubljana : [A. Vučković], 2016. - IV, 116 str., [17] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3948. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 113-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychology b) theatre c) psihologija d) gledališče e) mavrica želja

615.851(043.2)
ZZ II 61(043.2) VUČKOVIĆ, A. Policaji v glavi

COBISS.SI-ID 11248201


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


231.
LEVINE, Jerome, 1934-
        Shizofrenija za telebane / Jerome Levine, Irene S. Levine ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (Ljubljana : Itagraf). - XX, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Schizophrenia for dummie. - O avtorjih: str. III-IV. - Strokovnjaki o Shizofreniji za telebane / Rok Tavčar, Gigliola Kovač: str. VI-VIII. - Beseda prevajalke / Emanuela Malačič Kladnik: str. VIII. - Knjigi na pot / Vesna Švab: str. IX-X. - Bibliografija: str. 327-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-30-0
a) schizophrenia b) shizofrenija c) diagnostika d) zdravljenje e) nasveti f) duševne bolezni

616.895.8(035)
616.89 LEVINE, J. Shizofrenija
COBISS.SI-ID 262322176


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


232.
BRGLEZ, Lara
        Svet, ki se sliši : magistrsko delo / Lara Brglez. - Ljubljana : [L. Brglez], 2016. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3988. - Mentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 131-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mental illness b) interpersonal relations c) social interaction d) duševna bolezen e) medosebni odnosi f) socialna interakcija g) slišanje glasov h) kritika medicinskega diskurza i) kvalitativno raziskovanje j) življenjska zgodba k) osebna izkušnja

616.89(043.2)
ZZ II 61(043.2) BRGLEZ, L. Svet
COBISS.SI-ID 11262793

233.
RODICA, Barbara, 1989-
        Rast izbranih oportuno patogenih gliv na treh izbranih nevrotransmiterjih : diplomsko delo = Growth of selected human opportunistic fungi on three selected neurotransmitters : graduation thesis / Barbara Rodica. - Ljubljana : [B. Rodica], 2016. - XIV, 137 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3984. - Mentorica Nina Gunde Cimerman, somentorica Kristina Sepčić. - Bibliografija: str. 135-137. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) brain b) chemistry c) možgani d) kemija e) Alzheimerjeva bolezen f) demenca

616.894(043.2)
ZZ II 61(043.2) RODICA, B. Rast
COBISS.SI-ID 11261513

234.
ŠKRUBEJ Novak, Maja
        Zgodnja obravnava otrok z motnjami avtističnega spektra : diplomsko delo / Maja Škrubej Novak. - Ljubljana : [M. Škrubej Novak], 2016. - VIII, 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3963. - Mentorica Mojca Lipec Stopar, somentorica Suzana Pulec Lah. - Bibliografija: str. 119-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) child c) avtizem d) otrok e) otroci z motnjami avtističnega spektra f) strategije g) metode dela

616.896--053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠKRUBEJ NOVAK Zgodnja
COBISS.SI-ID 11252809


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


235.
DIMKOVSKI, Trajan
        Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji : površinski kopi. 1. del / Trajan Dimkovski, Duška Rokavec. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije = Geological Survey of Slovenia, 2001 (Litija : Aco). - 123 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 113-123. - Extended abstract

ISBN 961-90403-4-1 (zv. 1)
a) engineering b) tehnika c) mineralne surovine d) rudarstvo e) gline

622.35/.36(497.4)
67/68 DIMKOVSKI, T. Nahajališča
COBISS.SI-ID 115038976

236.
DIMKOVSKI, Trajan
        Nahajališča nekovinskih mineralnih surovin v Sloveniji : površinski kopi. Del 2, Mineralne surovine za potrebe gradbeništva / Trajan Dimkovski ; [angleški povzetek in prevodi Simon Pirc ; fotografije Ciril Kemperle ... et al.]. - Ljubljana : Geološki zavod Slovenije ; Velenje : RGP, Rudarski gradbeni program, 2012 (Velenje : Eurograf). - 226 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

550 izv. - Strokovna recenzija Bojan Ogorelec, Duška Rokavec, Mirka Trajanova, Simon Pirc, Vladimir Železnikar, Željko Vukelič. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6498-30-2 (Geološki zavod Slovenije)
a) civil engineering b) gradbeništvo c) mineralne surovine d) gradbeništvo e) gradbeni materiali

622.35/.36:691(497.4)
67/68 DIMKOVSKI, T. Nahajališča
COBISS.SI-ID 262145024

237.
KOPAČ, Janez, 1949-
        Obdelovalni stroji, orodja in naprave : modulna gradnja obdelovalnih strojev / Janez Kopač. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2005 (Ljubljana : Hren). - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 224

ISBN 961-6238-99-X
a) mechanical engineering - textbook b) strojništvo - učbenik c) orodja d) naprave e) modulna gradnja f) meritve g) površine

621.7/.9(075.8)
II 62 KOPAČ, J. Obdelovalni
COBISS.SI-ID 222746880

238.
MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (25 ; 2016 ; Portorož)
        Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016 (Ljubljana : Somaru). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572 ; 25)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Twenty-fifth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2016, 19-21 September 2016, Portorož, Slovenia. - Hrbtni nasl.: Zbornik 25. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek v angl. in/ali slov. pri vseh prispevkih. - Kazali

Vsebina na nasl. str.:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika in robotika ; Modeliranje in simulacija ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2016. - 348 str.
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - 214 str.
a) electrical engineering b) computer science c) elektrotehnika d) računalništvo e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) razpoznavanje vzorcev j) medicinska tehnika k) umetna inteligenca l) modeliranje m) simulacija n) didaktika o) robotika p) avtomatika q) metrologija r) akustika s) elektroakustika

621.3:004(082)
II 62 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 11505748


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


239.
KALAR, Uroš
        Uporabnost tržne sestavljanke za konstruiranje pri osnovnošolskem predmetu Tehnika in tehnologija : diplomsko delo / Uroš Kalar. - Ljubljana : [U. Kalar], 2016. - II f., 42 str., XXXIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3889. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: str. 40-41. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika - tehnika
a) primary education b) technical education c) osnovnošolski pouk d) tehniško izobraževanje e) konstrukcijska naloga f) konstrukcijska sestavljanka g) načrtovanje h) palične konstrukcije i) praktično delo j) tehnološka pismenost

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KALAR, U. Uporabnost
COBISS.SI-ID 11218249

240.
OVEN, Sabina
        Pregled revij primernih za tehniško izobraževanj : diplomsko delo / Sabina Oven. - Ljubljana : [S. Oven], 2016. - VI, 92 str., XXVIII : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4000. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) technical education b) literature c) tehniško izobraževanje d) literatura e) tehnika in tehnologija f) revije za tehniško izobraževanje g) pisanje strokovnih/znanstvenih prispevkov h) objavljanje strokovnih/znanstvenih prispevkov

62:050(043.2)
ZZ II 62(043.2) OVEN, S. Pregled
COBISS.SI-ID 11269193

241.
POTREBUJEŠ Simonič, Mateja
        Tehniška skica na razredni stopnji devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Potrebuješ Simonič. - Ljubljana : [M. Potrebuješ Simonič], 2016. - IV, 50 str., XVI : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3968. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) technical education c) primary education d) tehnika e) tehniško izobraževanje f) osnovnošolski pouk g) tehnika in tehnologija h) razredni pouk

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) POTREBUJEŠ SIMONI Tehniška
COBISS.SI-ID 11244873


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


242.
ELERŠEK, Lado
        Knjiga o gozdu : o njegovem pomenu, lepoti, podrobnostih in sestavi / Lado Eleršek, [Mihej Urbančič] ; [fotografije Lado Eleršek, Tomo Križnar]. - Ljubljana [i. e.] Golo Brdo : samozal. L. Eleršek, 2001 ([Ljubljana] : Hren Grafika). - 142 str. : fotogr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 141-142

ISBN 961-236-159-2
a) nature b) narava c) drevesa d) tla e) gozdne rastline f) impresija g) ornamentika h) zdravje

630
63 ELERŠEK, L. Knjiga
COBISS.SI-ID 113637120

243.
        GOBE : enostavno in zanesljivo določanje / [redaktorja Michael Eppinger, Helga Hofmann ; ilustracije Peter Braun, atelier amAldi ; prevedla Tadeja Kern]. - 5. natis. - Kranj : Narava, 2015 (natisnjeno v Nemčiji). - 192 str. : ilustr. ; 18cm. - (Vodnik po naravi / Narava)

Prevod dela: Pilze einfach und sicher bestimmen. - Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6582-02-5
a) botany b) botanika c) gobe d) prepoznavanje vrst

635.8(4)(035):582.28
635 GOBE
COBISS.SI-ID 278078720

244.
KOCJAN Ačko, Darja
        Zrnate stročnice : pridelava in uporaba / Darja Kocjan Ačko in Anamarija Ačko ; [fotografije Darja Kocjan Ačko ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2016 ([Brezovica] : Simpro). - 190 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv. - Bibliografija: str. 188-190

ISBN 978-961-203-459-7
a) nutrition b) agriculture c) prehrana d) kmetijstvo e) zrnate stročnice f) grah g) bob h) volčji bob i) soja j) navadni fižol k) vinja l) leča m) čičerika n) arašid

635.65(035)
635 KOCJAN Ačko, D. Zrnate
COBISS.SI-ID 285249280


64 GOSPODINJSTVO.


245.
BORDONI, Frank
        Mamma mia : italijanske jedi, kot jih pripravi nona / Frank Bordoni ; [fotografije po izvirniku ; prevod Beti Kerin]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mamma mia. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-275-0
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) italijanska kuhinja

641.56(450)(083.12)
641 BORDONI, F. Mamma
COBISS.SI-ID 256757504

246.
        FOOD in ESD / editorial coordinator Katarína Kotul'áková. - [S. l. : s. n., 2016]. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/sustain/Food_in_ESD_Handbook.pdf. - Bibliografija: str. 64

ISBN 978-80-8082-976-6
a) food b) science education c) hrana d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kruh f) med g) sadje in zelenjava h) mleko i) priročniki za učitelje j) projekt Sustain

641
II 64 FOOD in ESD
COBISS.SI-ID 11277129

247.
HROVATIN, Jasna
        Študija prilagojenosti kuhinjskega pohištva potrebam starejših oseb / Jasna Hrovatin. - [Koper] : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales ; [Ljubljana] : Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem, 2015 (Dob : Grafika 3000). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici: str. 73 in na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 66-70. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-36-4
a) home economics b) gospodinjstvo c) kuhinje d) notranja oprema e) pohištvo f) ergonomija g) stari ljudje

643.35-053.9
72.012.8:643.35-053.9
643/645 HROVATIN, J. Študija
COBISS.SI-ID 282979072

248.
LOVŠIN, Francka
        Gospodinjstvo 5. Učbenik / Francka Lovšin Kozina, Marina Svečko ; [ilustracije Žiga Okorn ; fotografije Marina Svečko, Roman Remškar, arhiv DZS]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 84 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

400 izv.

ISBN 978-961-02-0082-6
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk e) družina f) denar g) potrošniki h) tekstil i) surovine

64(075.2)
II 64 LOVŠIN KOZINA Gospodinjstvo 5
COBISS.SI-ID 286227456


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


249.
ČUFER, Sindis
        Problematika zavržene hrane v osnovnih šolah : diplomsko delo / Sindis Čufer. - Ljubljana : [S. Čufer], 2016. - 56 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3869. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 52-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary school b) food c) osnovna šola d) hrana e) odnos do hrane f) učenci g) znanje

64(043.2)
ZZ II 64(043.2) ČUFER, S. Problematika
COBISS.SI-ID 11211849

250.
TOMAN, Vesna
        Postelja skozi čas = Beds through time : diplomsko delo / Vesna Toman. - Ljubljana : [V. Toman], 2016. - III, 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3918. - Besedilo v slov. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) furniture b) pohištvo c) spalnica d) postelja e) ležišča f) posteljnjak

645.4(043.2)
ZZ II 64(043.2) TOMAN, V. Postelja
COBISS.SI-ID 11232841


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


251.
GEISTER, Iztok
        Sečoveljske soline = Sečovlje saltpans / Iztok Geister ; [prevod Eurotranslate ; soneti Tone Pavček ; fotografije Iztok Geister ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2004 ([Ljubljana] : Schwarz). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 150

ISBN 961-203-274-2
a) solinarstvo b) Sečovlje c) rastline d) živali e) sol f) žetev soli g) solinarsko življenje

661.422.2(497.4 Sečovlje)
II 66 GEISTER, I. Sečoveljske
COBISS.SI-ID 213673216

252.
        PIRANSKA sol / [uredniki Almerigo Apollonio ... [et al.] ; risbe Liliana Stipanov ; fotografije Loris Dilena, Fulvia Zudič ; fotoreprodukcija Genio Zadkovič, Državni arhiv v Trstu, Edvilijo Gardina]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS ; Portorož : Soline, Pridelava soli, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - 100 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Lasa pur dir : periodična izdaja Skupnosti Italijanov "Giuseppe Tartini" iz Pirana)

V kolofonu tudi nasl.: El sal de Piran. - Fotogr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 86-341-4064-4 (DZS)
a) local studies - Slovensko Primorje b) domoznanstvo - Slovensko Primorje c) sol d) solinarstvo e) Sečovlje f) Piran g) zgodovinski pregledi h) terminologija i) rastlinstvo j) živalstvo k) albumi

661.42(497.472)(091)
II 67/68 PIRANSKA sol
COBISS.SI-ID 221424384


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


253.
DOBIDA, Karel
        Sprehod po Narodni galeriji / Karel Dobida. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1961 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 45 str., [57] str. pril., [1] f. zganj. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Priroda in ljudje)

a) art b) umetnost c) slovenska umetnost d) katalogi e) Narodna galerija Ljubljana f) gotika g) renesansa h) barok i) klasicizem j) romantika k) realizem l) impresionizem m) Vesnani n) kiparstvo o) Slovenija

7.03(497.4)
7.03 DOBIDA, K. Sprehod
COBISS.SI-ID 4287491

254.
        LA mostra del ritratto Italiano nei secoli / organizzata dal Ministero Italiano della cultura popolare d'intesa col Ministero degli affari esteri e con quello della educazione nazionale. - Belgrado : Museo del Principe Paolo, 1938 (Venezia : Officine grafiche Carlo Ferrari). - 55 str., 115 črno-belih reprodukcij : ilustr. ; 24 cm

a) art - Italy b) umetnost - Italija c) italijanska umetnost d) portreti

7.034
7.03 MOSTRA del ritratto
COBISS.SI-ID 11244617

255.
        UTOPIJE potencialnosti / [besedila Andrea Branzi ... et al.] ; uredila Barbara Predan ; [prevod iz angleščine Nataša Velikonja ; fotografije in ilustracije avtorji, Miha Benedičič, DK]. - Ljubljana : Društvo Pekinpah : Inštitut za oblikovanje, 2016. - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka 42. Vrtinec totalne perspektive ; 1)

Prispevki v slov., en v angl. - Bibliografija: str. 53. - Kazalo

ISBN 978-961-93098-9-6 (Društvo Pekinpah)
a) art b) umetnost c) teorija umetnosti d) utopija

7.038.5(082)
7.03 UTOPIJE
COBISS.SI-ID 284823040


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


256.
JELEN, Mateja, 1986
        Polimerna glina in njene široke možnosti : diplomsko delo / Mateja Jelen. - Ljubljana : [M. Jelen], 2016. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3933. - Mentor Roman Makše, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 46-51. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) polimerna glina d) likovni materiali e) Fimoik f) skinner blend g) mokume gane h) mala plastika

7.023.1(043.2)
ZZ II 7(043.2) JELEN, M. Polimerna
COBISS.SI-ID 11238985

257.
KROPIVŠEK, Hana
        France Kralj in Benetke : diplomsko delo / Hana Kropivšek. - Ljubljana : [H. kropivšek], 2015. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3890. - Mentorica Metoda Kemperl. - Bibliografija: f. 37-38. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) France Kralj d) Spomin na Benetke e) formalna analiza f) ikonografska analiza g) ikonološka analiza h) interpretacija slike i) Ways In

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) KROPIVŠEK, H. France
COBISS.SI-ID 11221321

258.
LAPUH, Matija
        Prostori zvočnosti v likovni umetnosti : diplomsko delo / Matija Lapuh. - Ljubljana : [M. Lapuh], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4003. - Mentor Roman Makše, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 101-105. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) sound c) likovna umetnost d) zvok e) zvočna umetnost f) zvočna instalacija g) intermedijska umetnost h) zvok v likovni umetnosti

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) LAPUH, M. Prostori
COBISS.SI-ID 11271753

259.
LEBEN, Julija
        Barvno tkivo kot ornament = Colour tissue as an ornament : diplomsko delo / Julija Leben. - Ljubljana : [J. Leben], 2016. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3843. - Besedilo v slov. - Mentor Zdenko Huzjan. - Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) informel d) kolaž e) prekrivanje f) stopnjevanje g) tekstura h) ritem i) ornament j) barvno tkivo k) haptičnost

7(043.2)
ZZ II 7(043.2) LEBEN, J. Barvno
COBISS.SI-ID 11203913

260.
PLAZOVNIK, Jasmina
        Figurabilne površine : diplomsko delo / Jasmina Plazovnik. - Ljubljana : [J. Plazovnik], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3939. - Mentor Zdenko Huzjan. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) informel d) snovnost e) tekstil f) figura

7.038.21(043.2)
ZZ II 7(043.2) PLAZOVNIK, J. Figurabilne
COBISS.SI-ID 11243081

261.
PODLOGAR, Anja, 1992-
        Interakcija med fotografijo in kolažem v slikarstvu in kiparstvu : diplomsko delo / Anja Podlogar. - Ljubljana : [A. Podlogar], 2016. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3941. - Mentor Jurij Selan. - Bibliografija: str. 50-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography b) art c) fotografija d) umetnost e) kolaž f) fotokolaž g) fotomontaža h) sodobna umetnost i) modernizem

7.038.53:77(043.2)
ZZ II 7(043.2) PODLOGAR, A. Interakcija
COBISS.SI-ID 11244105

262.
SMOLE, Mateja
        Materialni in naravni procesi kot principi oblikovanja forme v kiparskih delih : diplomsko delo / Mateja Smole. - Ljubljana : [M. Smole], 2016. - 81 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3848. - Bibliografija: f. 75-81. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) proces d) material e) razpadanje f) abstraktna forma

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) SMOLE, M. Materialni
COBISS.SI-ID 11206729


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


263.
COBELJ, Štefka
        Baročni slikarji Straussi / Štefka Cobelj ; [traduit par = prevod [povzetka] Viktor Jesenik ; slikovno gradivo prispevali Viktor Berk ... et al.]. - Maribor : Založba Obzorja, 1967 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Likovna obzorja ; 9)

Kazali. - Bibliografija: str. 225-227
a) Strauss, Janez (1650-1677) b) Strauss, Franc Mihael (1674-1740) c) Strauss, Janez Andrej (1721-1783) d) Strauss (rodbina) - Baročno slikarstvo e) Slovenj Gradec - Znamenite osebnosti - Slikarji f) slovensko slikarstvo

75:929(497.4)"17/18"
75 COBELJ, Š. Baročni
COBISS.SI-ID 13509381

264.
ČERNIGOJ, Avgust
        Avgust Černigoj : [monografija] / [študijo napisal] Peter Krečič ; [prevod v italijanščino Tullio Reggente : prevod v angleščino Edvard Zajec ; fotografije Janko Furlan, Peter Krečič, Stane Bernik]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1980 (Videm : Del Bianco). - 189 str. : ilustr. ; 29 cm

Opombe na koncu študije. - Summary; Sommario. - Kazalo. - Bibliografija: str. 101
a) Černigoj, Avgust (1898-1985) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) slovenska grafika d) 20.st. e) osebne biografije f) študije g) reprodukcije

75
II 75 ČERNIGOJ, A. Avgust Černigoj
COBISS.SI-ID 15784704

265.
JAKAC, Božidar, 1899-1989
        Božidar Jakac / biografska in kritična študija France Stelé ; seznam razstav Melita Stelé. - Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Jajce : Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a, 1968 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 61 str., 118 str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Literatura: str. 53. - Résumé: str. 39
a) Jakac, Božidar (1899-1989) - Slovensko slikarstvo - Monografije

75:929JakacBožidar
75 JAKAC, B. Božidar Jakac
COBISS.SI-ID 23435777

266.
KALIN, Boris, 1905-1975
        Boris Kalin / uvod Zoran Kržišnik ; [foto Jože Šmuc, Hugon Hibšer, Miro Zdovc]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1958 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - [20] str., [27] f. pril. : ilustr. ; 34 cm. - (Slovenski likovni umetniki)

Uvod tudi v franc.
a) Kiparstvo - Slovenija

73(497.4)Kalin B.
II 73/74 KALIN, B. Boris Kalin
COBISS.SI-ID 6821177

267.
        KLASICIZEM in romantika na Slovenskem / [uvod Izidor Cankar ; biografski podatki in katalog Čopič Jelislava]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1954 (Ljubljana : Tiskarna Ljudske pravice). - 58 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Narodna galerija, Ljubljana : razstave ; 13)

a) Janša, Lovro (1749-1812) b) Kavčič, Franc (1762-1828) c) Tominc, Josip (1790-1866) d) Langus, Matevž (1792-1855) e) Stroj, Mihael (1803-1871) f) Pernhart, Marko (1824-1871) g) Karinger, Anton (1829-1870) h) Goldstein, F. Kurz i) painting j) slikarstvo

75(497.12)
75 KLASICIZEM
COBISS.SI-ID 1035521

268.
MIHELIČ, France, 1907-1998
        France Mihelič : grafika, risba / uvod Marjan Tršar ; [biografija in bibliografija Lojze Gostiša ; prevod v francoščino Viktor Jesenik]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1972 (Ljubljana : Tiskarna Ljudske pravice). - 242 str., f. barvnih pril. A-E : ilustr. ; 24 x 24 cm

Besedilo v slov. in vzpor. prevod v franc.
a) Mihelič, France (1907-1989) - Likovne monografije b) grafika c) risbe d) slovenska umetnost

75.071
75 MIHELIČ, F. France Mihelič
COBISS.SI-ID 7951873

269.
REWALD, John
        Pierre Bonnard / John Rewald. - New York : The Museum of Modern Art ; Cleveland : The Cleveland Museum of Art, cop. 1948. - 151 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 144-151
a) francosko slikarstvo b) 20.st. c) posamezniki d) Nabis e) intimizem f) tihožitje g) pokrajina h) akt

75.071
Č II 75 REWALD, J. Pierre
COBISS.SI-ID 966254

270.
        SLOVENSKA likovna umetnost 1945-1978 : Ljubljana 1979, Moderna galerija, Arhitekturni muzej / [izbor gradiva Tomaž Brejc ... [et al.] ; redakcija kataloga Stane Bernik ... [et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1979 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 3 zv. : ilustr. ; 23 cm. - (Moderna galerija Ljubljana : [razstave] ; [149])

Vzporedni stvarni nasl. 2. in 3. zv.: L' art slovene. - Vsaka knjiga v 3.500 izv.

Vsebina:
1 : Uvodne študije, dokumentacija / [Stane Bernik ... [et al.]. - 284 str.
2 : Slikovna dokumentacija = Reproductions / [fotografije Lado Mlekuž ... [et al.] ; prevod v francoščino Viktor Jesenik]. - 342 str.
3 : Slikovna dokumentacija = Reproductions / [fotografije Janez Kališnik ... [et al.] ; prevod v francoščino Viktor Jesenik. - 243 str.

73/76(497.4)"1945/1978"(083.824)
7.03 SLOVENSKA likovna
COBISS.SI-ID 1045761

271.
SLOVENSKI bienale ilustracije (11 ; 2014 ; Ljubljana)
        [Enajsti]
        11. slovenski bienale ilustracije = 11th Slovenian Biennial of Illustration, Cankarjev dom, Ljubljana, 17.11. 2014-15. 2. 2015 / [urednica Nina Pirnat-Spahić ; besedila Aleš Sedmak, Mate Dolenc, Marija Skočir ; prevod Anina Oblak ; dokumentacija Sanja Spahić]. - Ljubljana : Cankarjev dom, kulturni in kongresni center = Cankarjev dom, Cultural and Congress Centre, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 92 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.: SBI. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 800 izv.

ISBN 978-961-6157-51-3
a) painting b) slikarstvo c) slovensko slikarstvo d) knjižne ilustracije

75.056(497.4)"20"(083.824)
73/74 SLOVENSKI bienale
COBISS.SI-ID 276156416


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


272.
BOŽIĆ, Ivana, 1983-
        Konstrukcija in figura v kiparstvu = Construction and figure in sculpture : diplomsko delo / Ivana Božić. - Ljubljana : [I. Božić], 2016. - 88 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3979. - Besedilo v slov. - Mentor Roman Makše, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 84-88. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) kompozicija

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) BOŽIĆ, I. Konstrukcija
COBISS.SI-ID 11257161

273.
COF, Vito
        Izrazna moč brezbesedilnega plakata : diplomsko delo / Vito Cof. - Ljubljana : [V. Cof], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3873. - Mentor Jurij Selan, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: str. 68-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) grafično oblikovanje d) vizualno komuniciranje e) verbalno komuniciranje f) oglaševanje

766:659.133.1(043.2)
ZZ II 7(043.2) COF, V. Izrazna
COBISS.SI-ID 11212873

274.
GRILJ, Urška
        Risba v ilustraciji : diplomsko delo / Urška Grilj. - Ljubljana : [U. Grilj], 2016. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3837. - Mentor Črtomir Frelih. - Bibliografija: f. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) ilustracija c) risba d) točka e) linija f) likovni prostor g) knjižna ilustracija

75.056(043.2)
ZZ II 75(043.2) GRILJ, U. Risba
COBISS.SI-ID 11200585

275.
JERAJ, Eva, 1993-
        Postopki okraševanja žgane gline : diplomsko delo / Eva Jeraj. - Ljubljana : [E. Jeraj], 2016. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3857. - Mentor Mirko Bratuša, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) okraševanje e) glazure f) žganje

738(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) JERAJ, E. Postopki
COBISS.SI-ID 11208521

276.
JESENIK, Klara
        Motivi v risbi na Slovenskem : diplomsko delo / Klara Jesenik. - Ljubljana : [K. Jesenik], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3892. - Mentor Črtomir Frelih, somentorica Uršula Podobnik. - Bibliografija: str. 62-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing - Slovenia b) risanje - Slovenija c) risba d) motiv e) zgodovina risbe f) likovne delavnice

741/744(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) JESENIK, K. Motivi
COBISS.SI-ID 11220553

277.
KAVČNIK, Ana
        Gasilski spomeniki : diplomsko delo / Ana Kavčnik. - Ljubljana : [A. Kavčnik], 2016. - XIV, 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3935. - Bibliografija: str. 34-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) kiparski spomenik d) nagrobni spomenik e) protispomenik f) zgodovina gasilstva g) gasilci

73:725.94(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KAVČNIK, A. Gasilski
COBISS.SI-ID 11239497

278.
KAVZAR, Nina
        Razvoj knjižne ilustracije in avtorska slikanica : diplomsko delo / Nina Kavzar. - Ljubljana : [N. Kavzar], 2016. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3908. - Mentor Zdenko Huzjan, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: f. 99-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) illustration b) picture book c) ilustracija d) slikanica e) knjižna ilustracija f) verbalno-vizualna komunikacija g) avtorska slikanica

769.81:087.5(043.2)
ZZ II 75(043.2) KAVZAR, N. Razvoj
COBISS.SI-ID 11214153

279.
OUTRATA, Jan
        Med keramiko in kiparstvom : diplomsko delo / Jan Outrata. - Ljubljana : [J. Outrata], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Roman Makše, somentor Robert Potočnik. - Bibliografija: f. 65. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) keramika d) keramično kiparstvo e) keramična posoda f) kiparstvo iz gline g) ceremonija pitja čaja h) Paul Gauguin i) Joan Miró

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) OUTRATA, J. Med
COBISS.SI-ID 11274313

280.
PETROVČIČ, Anita, 1989
        Od umetniške k industrijski grafiki : diplomsko delo / Anita Petrovčič. - Ljubljana : [A. Petrovčič], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3928. - Mentorica Zora Stančič, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 57-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) industrijska grafika d) umetniška grafika e) reprodukcija f) papir

76(043.2)
II 75(043.2) PETROVČIČ, A. Od umetniške
COBISS.SI-ID 11233609

281.
TAJNŠEK, Bernarda
        Geometrija slike : diplomsko delo / Bernarda Tajnšek. - Ljubljana : [B. Tajnšek], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3916. - Bibliografija: str. 55-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) geometry c) slikarstvo d) geometrija e) geometrijska abstrakcija f) funkcionalizem g) moderna umetnost h) minimalizem i) abstraktni kolorizem j) abstraktno slikarstvo k) geometrični liki l) barva

73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) TAJNŠEK, B. Geometrija
COBISS.SI-ID 11232329

282.
VOLK, Andrea
        Začetki, razvoj in poslikava grške keramike : diplomsko delo / Andrea Volk. - Ljubljana : [A. Volk], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3864. - Bibliografija: 61-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) lončarstvo d) obrt e) grška umetnost f) vreteno g) črnofiguralna tehnika h) rdečefiguralna tehnika

73(043.2)
ZZ II 7(043.2) VOLK, A. Začetki
COBISS.SI-ID 11210313

283.
ŽERJAL, Maja, 1982-
        Elementi grotesknega v kiparstvu : diplomsko delo / Maja Žerjal. - Ljubljana : [M. Žerjal], 2016. - VI, 50 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4007. - Bibliografija: f. 49-50. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) groteska d) karikatura e) satira f) ironija g) mitologija

73:7.049.2(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ŽERJAL, M. Elementi
COBISS.SI-ID 11273545


78(043.2) GLASBA.


284.
DOBOVIČNIK, Iva
        Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole : doktorska disertacija / Iva Dobovičnik. - Ljubljana : [I. Dobovičnik], 2016. - XXI, 480 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3974. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol. - Bibliografija: str. 390-412. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) music education b) primary education c) glasbena vzgoja - Slovenija d) osnovnošolski pouk e) glasbena ozaveščenost f) kulturno-umetnostna vzgoja g) kulturno-umetniške ustanove

78:373.3
ZZ II 78(043.2) DOBOVIČNIK, I. Ozaveščenost

COBISS.SI-ID 11256137


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


285.
DOLENC, Maja, 1971-
        ABC rolanja / Maja Pori, Martin Stanovnik, Matej Majerič. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 68 str. : ilustr. ; 15 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 68

ISBN 978-961-6843-27-0
a) sport b) child c) šport d) otrok e) rolanje f) učenje

796.691(035)
796 DOLENC, M. ABC rolanja
COBISS.SI-ID 260848896

286.
KAJTNA, Tanja, 1977-
        Nekateri psihološki vidiki rizičnih športov : znanstvena monografija / Tanja Kajtna ; [fotografije osebni arhiv Stojana Burnika in Tanje Kajtna]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2013. - 164 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - V CIP-u leto izida 2012. - Bibliografija: str. 156-164

ISBN 978-961-6843-33-1
a) sport b) psychology c) šport d) psihologija e) rizični športi f) psihološke značilnosti športnikov g) osebnost h) vrednote

796.01
796 KAJTNA, T. Nekateri
COBISS.SI-ID 264422656

287.
PISTOTNIK, Borut
        Osnove gibanja v športu : osnove gibalne izobrazbe / Borut Pistotnik ; [slikovno gradivo Bogdan Martinčič, Borut Pistotnik]. - Popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 180 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Recenzija knjige Osnove gibanja v športu / Matej Majerič: na zadnjem ov. - 400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6843-62-1
a) motor activity - textbook b) motor development c) motion d) motorika - učbenik e) gibalni razvoj f) gibanje g) šport h) kineziologija i) motorične sposobnosti j) gibljivost k) moč l) koordinacija m) hitrost n) ravnotežje o) natančnost p) kondicija q) naravne oblike gibanja r) elementarne igre s) gimnastične vaje t) gibalno učenje

796.012
796 PISTOTNIK, B. Osnove
COBISS.SI-ID 280654848

288.
STROJIN, Tone
        Doživljanje narave / Tone Strojin ; [avtorji fotografij Silvo Klemenčič ... et al.]. - Ljubljana : Gorniški klub dr. Henrik Tuma : Jutro, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 133. - Izvleček

ISBN 978-961-6746-91-5 (Jutro)
a) nature b) narava

796.52
796.5 STROJIN, T. Doživljanje
COBISS.SI-ID 279929600


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


289.
CIRNSKI, Jožica
        Analiza programa Mali sonček v vzgojno varstvenem zavodu Kekec Grosuplje : diplomsko delo / Jožica Cirnski. - Ljubljana : [J. Cirnski], 2016. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3994. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) nursery school b) sport c) vrtec d) šport e) vzgojitelj f) gibanje g) sodelovanje s starši

796:373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CIRNSKI, J. Analiza
COBISS.SI-ID 11267657

290.
ČIMŽAR, Gabi
        Uresničevanje športnih dni s planinsko vsebino v osnovnih šolah z vidika koncentričnih krogov : diplomsko delo / Gabi Čimžar. - Ljubljana : [G. Čimžar], 2016. - XII, 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3981. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franjo Krpač. - Bibliografija: str. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) primary school c) šport d) osnovna šola e) planinski športni dan f) načelo koncentričnih krogov

796.52:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) ČIMŽAR, G. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 11258953

291.
ŠUT, Dušan
        Aktivna pot v/iz šole učencev Osnovne šole Gornja Radgona : diplomsko delo / Dušan Šut. - Ljubljana : [D. Šut], 2016. - 70 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3917. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: f. 63-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) sport c) osnovna šola d) šport e) gibanje otrok f) športna aktivnost

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŠUT, D. Aktivna
COBISS.SI-ID 11232585


81 JEZIKOSLOVJE


292.
        The HANDBOOK of bilingual and multilingual education / edited by Wayne E. Wright, Sovicheth Boun, and Ofelia García. - 1st ed. - Chichester ; Malden : Wiley-Blackwell, 2015. - XXII, 664 str. ; 26 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-118-53349-9 (trda vezava)
a) linguistics b) multilinguism c) education d) lingvistika e) multilingvizem f) vzgoja in izobraževanje g) večjezičnost h) osebe s posebnimi potrebami

81'246
81 HANDBOOK of bilingual
COBISS.SI-ID 11222345

293.
        HANDBOOK of language and literacy : development and disorders / edited by C. Addison Stone ... [et al.]. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2014. - XX, 715 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-4625-1185-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4625-2748-9
a) special education b) literacy c) language d) language learning e) pouk po prilagojenem programu f) pismenost g) učenje jezika h) jezik i) govorne motnje j) učenje branja in pisanja k) motnje branja in pisanja l) dvojezičnost m) učenje

81'23:376
81 HANDBOOK of language
COBISS.SI-ID 11229001

294.
URI, Helene, 1964-
        Jezičnica / Helene Uri ; prevod in priredba Darko Čuden ; ilustracije Jan Seušek ; [avtorji 11. in 12. poglavja Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac in Nataša Logar ; priredba 11. in 12. poglavja Darko Čuden in Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 154 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Den store faktaboka om sprak. - 500 izv. - Bibliografija: str. 154-[155]

ISBN 978-961-237-857-8
a) language b) jezik c) govor d) pravopis e) komuniciranje

81(02.053.2)
II 81 URI, H. Jezičnica
COBISS.SI-ID 286355968


811.111 ANGLEŠČINA.


295.
JONES, Ceri
        New inside out : advanced student's book / Ceri Jones, Tania Bastow & Amanda Jeffries. - Oxford : Macmillan, cop. 2010. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-2300-0927-1
ISBN 978-0-2300-0932-5
a) English language - exercise b) teaching c) angleščina - vaja d) pouk e) CD-ROM

811.111(075.8)
II 811.111 JONES, C. New cdr 811.111 JONES, C. New
COBISS.SI-ID 11229257

296.
LANSFORD, Lewis, jezikoslovec
        Keynote. Advanced : student book / Lewis Lansford, Paul Dummett, Helen Stephenson. - Hampshire : National Geographic Learning, cop. 2016. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD (zvok, barve; 12 cm)

DVD vsebuje posnetke (4 h 18 min)

ISBN 978-1-305-39915-0
ISBN 978-1-305-88062-7 (broš.)
a) English language - exercise b) teaching c) angleščina - vaja d) pouk

811.111(075.8)
II 811.111 LANSFORD, L. Keynote; Advanced DVD 811.111 LANSFORD, L. Keynote
COBISS.SI-ID 11229513

297.
MACINTYRE, Paul
        Reading explorer 4 / Paul Macintyre, David Bohlke. - 2nd ed. - Australia [etc.] : National Geographic Learning : Cengage Learning, cop. 2015. - 224 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-305-25449-7 (Student book with online workbook)
ISBN 978-1-285-84692-7 (Student book)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) bralne sposobnosti

811.111(075)
II 811.111 MACINTYRE, P. Reading
COBISS.SI-ID 11207241

298.
NOVAK, Magdalena
        Reach for the stars 4. Učbenik za angleščino v 4. razredu osnovne šole / Magdalena Novak, Jožica Nuč ; [fotografije Shutterstock, arhiv DZS ; ilustracije Samo Jenčič]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za pouk angleščine v 4. razredu osnovne šole. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. [96]

ISBN 978-961-02-0723-8
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 NOVAK, M. Reach 4
COBISS.SI-ID 285490176

299.
OSBOURNE, Charles
        Cambridge English 1 : Advanced (CAE) : [with key] : [completely updated for the 2015 exam specifications] / Charles Osbourne ... [et al.]. - Australia [etc.] : National Geographic Learning : Cengage Learning, cop. 2015. - 248 str. : ilustr. ; 28 cm + DVD-ROM. - (Exam essentials practice tests)

Zadnja dva dodatka k nasl. na ov.

ISBN 978-1-285-74497-1
a) English language b) angleščina

811.111(075)
II 811.111 OSBOURNE, C. Cambridge DVD 811.111 OSBOURNE, C. Cambridge
COBISS.SI-ID 11207497

300.
        READING explorer 5 / Nancy Douglas ... [et al.]. - 2nd ed. - Australia [etc.] : National Geographic Learning : Cengage Learning, cop. 2016. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov.

ISBN 978-1-305-25451-0 (Student book with online workbook)
ISBN 978-1-285-84704-7 (Student book)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik c) bralne sposobnosti

811.111(075)
II 811.111 READING
COBISS.SI-ID 1111563102

301.
        SLOVNICA sodobne angleščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2016 (printed in the EU). - 173 str. ; 17 cm

2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-5-2
a) English language b) angleščina c) angleška slovnica d) slovnična pravila e) praktični primeri

811.111'36(035)=163.6
811.111 SLOVNICA sodobne
COBISS.SI-ID 285605376


811.112.2 NEMŠČINA.


302.
        SLOVNICA sodobne nemščine : [s praktičnimi primeri] / [pripravil avtorski kolektiv Lingea]. - 1. izd. - Maribor : Lingea, 2016 (printed in the EU). - 172 str. ; 17 cm

2.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 978-961-94060-6-9
a) German language b) nemščina c) nemška slovnica

811.112.2'36(035)=163.6
811.112.2 SLOVNICA sodobne nemščine
COBISS.SI-ID 285605632


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


303.
JESENŠEK, Marko
        Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi / Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 235 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 117)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Bibliografija: str.: 218-231

ISBN 978-961-6930-42-0
a) Slovenian language b) higher education c) slovenščina d) visokošolsko izobraževanje e) angleški jezik f) jezikovna politika g) raba jezika h) znanstveni jezik i) univerzitetni jezik j) kultura k) slovenska književnost l) zakonodaja

811.163.6´272:378(497.4)
811.163.6 JESENŠEK, M. Slovenski
COBISS.SI-ID 88400385

304.
MRAČNIKAR, Helga
        Ena, dva, tri : mali slovarček. Poklici = Eins, zwei, drei : ein kleines Wörterbuch. Berufe = Uno, due, tre : un piccolo vocabulario. Professioni / [besedila, Texte, testi Helga Mračnikar & Ursula Reuter-Mayring ; po zamisli, nach einer Idee von, secondo un'idea di Gabriela Hobel ; [risbe, Zeichnungen, disegni] LŠ/VS Eisenkappel/Železna Kapla ... et al.]. - Klagenfurt = Celovec : Haček, cop. 2011 ([Celovec] : Drava). - 32 str. : ilustr. ; 28 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Slov., nem. in it. besedilo

ISBN 978-3-85435-637-0
a) picture book b) dictionary c) slikanica d) slovar e) slovenščina f) nemščina g) italijanščina

811.163.6'374=112.2=131.1(02.053.2)
II 811.163.6 MRAČNIKAR, H. Ena
COBISS.SI-ID 514668172

305.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 8. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom / [Nana Cajhen ... [et al.] ; ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 2 zv. (134; 140 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole. - Dodana aktivacijska koda za portal www.iRokus.si/aktivacija. - 7.000 izv. - Bibliografija: zv. 1, str. [136], zv. 2, str. [142]

ISBN 978-961-271-712-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA 8 Delovni
COBISS.SI-ID 284463872

306.
ŽELE, Andreja, 1963-
        Slovar slovenskih členkov / Andreja Žele ; [etimološke osvetlitve Marko Snoj]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 78 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji / Založba ZRC, ZRC SAZU, ISSN 2232-3759)

400 izv. - Bibliografija: str. 14

ISBN 978-961-254-718-9
a) slovenščina b) členek c) slovarji

811.163.6'367.635(038)
811.163.6 ŽELE, A. Slovar
COBISS.SI-ID 275541504


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


307.
AL Galidi, Rodaan, 1971-
        Avtist in poštni golob / Rodaan Al Galidi ; prevedla Stana Anželj. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 160 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Horizont)

Prevod dela: De autist en de postduif. - 700 izv. - O avtorju: str. 160. - European Union Prize for Literature, 2011

ISBN 978-961-6970-47-1
a) autism b) avtizem c) avtistični otroci

821.112.5-311.2
821.113 AL GALIDI, R. Avtist
COBISS.SI-ID 285816064

308.
KEARNEY, Richard
        O zgodbah / Richard Kearney ; prevedel Andrej E. Skubic ; [spremna beseda Andrej Blatnik]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 175 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 45)

Prevod dela: On stories. - 400 izv. - Sem v zgodbi, torej sem / Andrej Blatnik: str. 165-175. - Opombe z bibliografijo: str. 139-161. - Kazalo

ISBN 978-961-6952-73-6
a) literature b) literatura c) zgodba d) pripoved e) pripovedovanje f) etika g) nacionalni miti h) holokavst i) filologija

82.0-3
82.01 KEARNEY, R. O zgodbah
COBISS.SI-ID 283537408

309.
MAVER, Aleš, 1978-
        Kapljica izdolbe kamen : latinski pregovori in reki / Aleš Maver. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 135 str. : ilustr. ; 17 cm

Pregovori in reki v lat. in slov. prevodu. - 700 izv.

ISBN 978-961-278-269-6
a) pregovori b) reki

821.124-84
821.124 MAVER, A. Kapljica
COBISS.SI-ID 284713984


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


310.
RAJTER, Anja
        Pravljična bitja v slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Anja Rajter. - Ljubljana : [A. Rajter], 2016. - XV, 133 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3891. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 103-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) fairy tale c) mladinska književnost d) pravljica e) bajeslovna bitja f) literarni liki g) ljudsko slovstvo h) sodobna pravljica

82-93:398.43(043.2)
ZZ II 82(043.2) RAJTER, A. Pravljična
COBISS.SI-ID 11221065

311.
TESTEN, Nives
        Obravnava pripovedništva in pesništva Petra Svetine v prvem triletju : diplomsko delo / Nives Testen. - Ljubljana : [N. Testen], 2016. - V, 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3970. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) primary education c) mladinska književnost d) osnovnošolski pouk e) Peter svetina f) interpretacija besedil

821.163.6-93:373.3(043.2)
ZZ II 82(043.2) TESTEN, N. Obravnava
COBISS.SI-ID 11254089


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


312.
BENSON, Robert Hugh
        Gospodar sveta : [roman] / Robert Hugh Benson ; [prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 358 str. ; 23 cm

Prevod dela: Lord of the world. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 800 izv.

ISBN 978-961-04-0294-7
a) antiutopija b) družba c) propad d) apokalipsa

821.111-312.9
821.111 BENSON, R. H. Gospodar
COBISS.SI-ID 284694528


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


313.
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Boj z demonom. Hölderlin / Stefan Zweig ; [prevod Martina Soldo]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2014 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 166 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 67)

Prevod dela: Der Kampf mit dem Dämon. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6894-49-4
a) Hölderlin, Friedrich (1770-1843) b) duševne bolezni c) osebne izpovedi d) notranji konflikti

821.112.2.09Hölderlin F.
821.112.2 ZWEIG, S. Boj z demonom
COBISS.SI-ID 276441600


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


314.
GREGORČIČ, Simon, 1844-1906
        Soči / Simon Gregorčič ; narisal Damijan Stepančič ; [spremni besedi Iztok Ilich in Damijan Stepančič ; prevod v angleščino Tadeja Spruk]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 27 cm

Od besede k sliki in nazaj, From word to image and back / Damijan Stepančič: str. 2-3, 35-36. - Soči - najbolj trajen Gregorčičev spomenik, To the Soča - Gregorčič's most lasting masterpiece / Iztok Ilich: str. 28-30, 37-39. - 800 izv. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-217-3
a) slovenska književnost

821.163.6-93-1
II 821.163.6 GREGORČIČ, S. Soči
COBISS.SI-ID 284524288

315.
ILOVAR, Nuša
        Vihravo ravnovesje / Nuša Ilovar ; [spremna beseda Lučka Zorko ; ilustracije Dare Zavšek]. - Žalec : samozal., 2015 (Zagreb : Studio Moderna). - 103 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - Lahkota rok / Lučka Zorko: str. 5-7

ISBN 978-961-283-310-7
a) pesmi

821.163.6-1
821.163.6 ILOVAR, N. Vihravo
COBISS.SI-ID 279482112

316.
        KAJ je to? / [napisali Vojan T. Arhar ... [et al.] ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [uredila Irena Matko Lukan]. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-01-4430-4
a) Cicido b) uganke c) velike tiskane črke

821.163.6-93-193.1
II 821.163.6 KAJ je to?
COBISS.SI-ID 286305280

317.
KETTE, Dragotin
        Čebelica in čmrlj = Čibelica i čmrlji / Dragotin Kette ; prevedla Dušica Balažek ; ilustriral Štefan Turk. - 1. ponatis. - Novo mesto : Goga, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 15 str. : ilustr. ; 14 x 19 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v rom. - 500 izv.

ISBN 978-961-277-002-0
a) basni b) čebele c) čmrlji

821.163.6-93-32
821.163.6 KETTE, D. Čebelica
COBISS.SI-ID 256673280

318.
KOKALJ, Vida
        Fant, ki je sejal zvezde : mladinski roman / Vida Kokalj. - Brežice : Primus, 2016 ([Brežice] : Forma digital print). - 241 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Avtorji)

Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem notr. zavihku ov.

ISBN 978-961-6950-56-5
a) Celeia b) družina c) prijateljstvo d) ločitev

821.163.6-93-312.9
821.163.6 KOKALJ, V. Fant
COBISS.SI-ID 284689408

319.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Avtobus ob treh : (ali Društvo mlajših starejših bratov) / Nataša Konc Lorenzutti. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

700 izv.

ISBN 978-961-272-223-4
a) mladostniki b) prijateljstvo c) zaljubljenost d) počitnice e) bolezni f) družina

821.163.6-93-311.2
821.163.6 KONC LORENZUTTI Avtobus
COBISS.SI-ID 285681408

320.
KORANTER, Sonja
        Zakaj merimo, tehtamo / Sonja Koranter ; [[slike] iStock.com, Karin Berce]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2016. - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

250 izv.

ISBN 978-961-6957-51-9
a) meritve b) merjenje

821.163.6-93-32
821.163.6 KORANTER, S. Zakaj
COBISS.SI-ID 285673728

321.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Od kod si, kruhek? / Tomaž Lapajne Dekleva ; ilustrirala Ana Baraga. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, 2016 ([s. l.] : M. Joger). - [40] str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Podatek o izd. naveden v CIP-u

ISBN 978-961-92750-3-0
a) kruh b) peka

821.163.6-93-32
II 821.163.6 LAPAJNE DEKLEVA Od kod
COBISS.SI-ID 285657600

322.
NOVAK Kerbler, Nina
        Moj prijatelj je drugačen / Nina Novak Kerbler ; ilustracije Mojca Fo. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 37 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Prijazna družba)

1.000 izv. - O avtorici: str. 36

ISBN 978-961-278-290-0
a) Imigranti - Diskriminacija - V otroškem leposlovju b) Dečki - Albanci - Slovenija - V otroškem leposlovju c) Prijateljstvo - V otroškem leposlovju d) drugačnost e) izsiljevanje f) nasilje g) pogum h) pomoč i) ustrahovanje j) velike tiskane črke

821.163.6-93-32
821.163.6 NOVAK KERBLER, N. Moj
COBISS.SI-ID 286130944

323.
PARTLJIČ, Tone
        Moj ata, socialistični kulak : (bridka komedija o agrarnem) / Tone Partljič ; [avtorica spremnega didaktičnega gradiva Mojca Honzak]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.500 izv. - Moj ata v resnici ni bil socialistični kulak / Tone Partljič: str. 5-7. - Milena Zupančič se spominja Poldeta Bibiča: str. 8-9. - [Spremno didaktično gradivo] / Mojca Honzak: str. 10-17, 119-138

ISBN 978-961-01-4453-3

821.163.6-2
821.163.6 PARTLJIČ, T. Moj
COBISS.SI-ID 286375424

324.
PEKLAR, Andreja
        Ferdo, veliki ptič / Andreja Peklar. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6970-50-1
a) drugačnost b) pomoč c) živali v domišljiji d) brez besedila

821.163.6-93
821.163.6 PEKLAR, A. Ferdo
COBISS.SI-ID 286146816

325.
PREGELJ, Sebastijan
        Duh Babujan in nepričakovana selitev / Sebastijan Pregelj ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 59 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Miškolinke)

600 izv.

ISBN 978-961-272-225-8
a) duhovi b) selitve c) pomoč

821.163.6-93-34
821.163.6 PREGELJ, S. Duh Babujan
COBISS.SI-ID 286184192

326.
SEPÚLVEDA, Luis
        Zgodba o polžu, ki je odkril pomen počasnosti / Luis Sepúlveda ; [prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; ilustrirala Suzi Bricelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 94 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - Na ov. tudi: Oda prijateljstvu, drugačnosti in solidarnosti

ISBN 978-961-01-3956-0
a) polži b) drugačnost c) kratke zgodbe

821.134.2(83)-93-32
821.134.2 SEPÚLVEDA, L. Zgodba
COBISS.SI-ID 283915008

327.
SUHODOLČAN, Leopold
        Narobe stvari v mestu Petpedi : komedija za mlade / Leopold Suhodolčan ; ilustracije Adriano Janežič ; [avtorici didaktičnega gradiva Katarina Klajn, Jelena Sitar Cvetko]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 83 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

2.000 izv. - Bralni detektivi v mestu Petpedi / Katarina Klajn: str. 59-65. - Predstava na koncu igre / Jelena Sitar Cvetko: str. 67-80. - O avtorju: str. 81-83

ISBN 978-961-01-4374-1
a) Pogum - V mladinskem leposlovju b) Branje - Metodika pouka - Književna vzgoja c) mesta d) oblast e) upor f) strah g) ustrahovanje h) zatiranje i) svoboda j) družbene spremembe k) župani l) dramatika m) drame

821.163.6-93-2
821.163.6 SUHODOLČAN, L. Narobe
COBISS.SI-ID 285296128

328.
SUHODOLČAN, Primož
        Tina in medvedja moč : Tina Maze, resnična pravljica / Primož Suhodolčan ; ilustriral Gorazd Vahen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - [31] str. : ilustr. ; 29 cm

Broš. izd. meri 28 cm. - 3.000 izv. trda vezava, 2.000 izv. broš. - Spremna beseda / Tina Maze: str. 3

ISBN 978-961-02-0744-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-02-0775-7 (broš.)
a) lisice b) medvedi c) trening d) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
II 821.163.6 SUHODOLČAN, P. Tina
COBISS.SI-ID 283852032

329.
ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
        Zgodba o Filipu / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Gabi Čačinovič Vogrinčič ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2016 ([Bled] : Belin Grafika). - 260 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Gabi Čačinovič Vogrinčič: str. 8-9

ISBN 978-961-93760-7-2
a) rejništvo b) rejenci c) rejniške družine d) vzgojni zavodi

821.163.6-311.2
821.163.6 ŠEBJANIČ PUPIS Zgodba
COBISS.SI-ID 285071872


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


330.
PREŠEREN, Tina, 1989-
        Mladinski opus Bine Štampe Žmavc : diplomsko delo / Tina Prešeren. - Ljubljana : [T. Prešeren], 2016. - 80 str., III str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3882. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) mladinska proza d) analiza e) učni načrt f) berila g) Cankarjevo tekmovanje

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) PREŠEREN, T. Mladinski

COBISS.SI-ID 11216457


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


331.
BEZIN, Erika
        Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici / [besedila Erika Bezin in Poljanka Dolhar ; uredila Mitja Tretjak in Martina Kafol ; fotografije Damjan Balbi ... et al.]. - 1. ponatis. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2012 (Gorica : Grafica Goriziana). - 183 str., str. A-H, [8] str. barvnih pril. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 178-179. - Kazalo

ISBN 978-88-7174-137-6
a) Trst b) zamejski Slovenci c) Italija d) turistični vodniki

913(450.361=163.6)(036)
914/919 BEZIN, E. Kako lep
COBISS.SI-ID 4698348

332.
CIGLIČ, Rok
        Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om / [besedilo, kartograf] Rok Ciglič ; [prevod izvlečka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 156 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 28)

Potiskani spojni listi. - O avtorju na sprednjem spojnem listu. - 250 izv. - Predgovor / Drago Perko: str. 9-10. - Bibliografija: str. 143-152. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-254-723-3
a) geography b) information system c) geografija d) informacijski sistem e) krajine f) geografska tipologija g) geoinformacijska orodja

911.5(497.4)
913(497.4) CIGLIČ, R. Analiza
COBISS.SI-ID 275712000

333.
        ODKRIJ Slovenijo / [uredila Barbara Zych]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. [64]

ISBN 978-961-01-4277-5
a) local studies b) domoznanstvo c) znamenitosti

908(497.4)(02.053.2)
II 908 ODKRIJ SLOVENIJO
COBISS.SI-ID 285942016

334.
TAVČAR, Vojmir
        Slovenija v žepu : vodnik za male popotnike in velike radovedneže / Vojmir Tavčar, Mitja Tretjak ; [uredil Mitja Tretjak ; fotografije Manuel Kalman ... [et al.] ; ilustracije Chiara Sepin]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska, 2013 (Gorica : Grafica Goriziana). - 247 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-88-7174-166-6
a) local studies b) domoznanstvo c) Slovenija d) turistični vodnik

913(497.4)(036.053.2)
913(497.4) TAVČAR, V. Slovenija
COBISS.SI-ID 6721516


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


335.
RAJŠEL, Milena
        Terensko delo v 4. razredu pri družbi v Mirni Peči : diplomsko delo / Milena Rajšel. - Ljubljana : [M. Rajšel], 2016. - 75 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3853. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: f. 73-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) primary education c) družba d) osnovnošolski pouk e) organizacija terenskega dela f) učne metode g) 4. razred h) predmet družba

908:373.3(043.2)
ZZ II 908(043.2) RAJŠEL, M. Terensko
COBISS.SI-ID 11205961


93 ZGODOVINA.


336.
FUNCK, Anne
        Stari Rim : velesila antike / Anne Funck, Sabine Hojer ; [prevedla Breda Rajar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 48 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kaj in kako)

Prevod dela: Das alte Rom - Weltmacht der Antike. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4299-7
a) history b) zgodovina c) antika d) Rimljani e) stari Rim

930.85(37)(02.053.2)
II 93 FUNCK, A. Stari Rim
COBISS.SI-ID 286006272


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO