COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


MAREC 20160 SPLOŠNO.


1.
DOLENC, Sašo, 1973-
        Od genov do zvezd : osupljive zgodbe iz sveta znanosti / Sašo Dolenc ; ilustracije Igor Šinkovec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Najst)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-282-112-8
a) knowledge b) sciences c) znanje d) vede e) znanost f) znastveniki g) znanstvena odkritja h) zgodovina znanosti i) znanstveni razvoj

001.31
001 DOLENC, S. Od genov
COBISS.SI-ID 282739200

2.
PESTRE, Dominique
        Proti znanosti : politike in znanja sodobnih družb / Dominique Pestre ; [prevod Sonja Dular ; spremna beseda Tomaž Grušovnik]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 253 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 178)

Prevod dela: A contre-science. - 400 izv. - Druga znanost Dominiqua Pestra / Tomaž Grušovnik: str. 239-253. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 220-238

ISBN 978-961-260-090-7
a) sciences b) society c) vede d) družba e) zgodovina znanosti f) tehnika g) spoznanja h) dokazi i) eksperimenti j) ekonomija

001
001 PESTRE, D. Proti znanosti
COBISS.SI-ID 282500608

3.
ULAGA, Maja
        Učbenik za Informatiko v športu - navajanje virov in oblikovanje tabel in slik / Maja Ulaga in Tanja Kajtna. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2014. - 50 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-6843-51-5
a) sport b) information science c) methodology d) šport e) informatika f) metodologija g) APA standardi h) citiranje virov i) označevanje in številčenje tabel in slik

001.811:796(075.8)
001 ULAGA, M. Učbenik
COBISS.SI-ID 275763200

4.
VOLKMAN, John D.
        Collaborative library research projects : inquiry that stimulates the senses / John D. Volkman. - Westport, Conn. : Libraries Unlimited, cop. 2008. - IX, 196 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: 195-196. - Vsebina: Collaborating with teachers to promote student research ; World War II station unit ; Holocaust stations ; To kill a mockingbird stations ; Animal farm stations ; Shakespeare stations ; How to develop and implement collaborative research units ; Drugs, alcohol, and smoking research ; Evil characters in history research paper ; Edgar Allan Poe poster and report ; Children of the river poster and report ; Decades : Of mice and men, The human comedy, and "We didn't start the fire" ; Constellations and the zodiac poster and report ; Rocks and minerals poster and report ; Biography of Hispanic-American persons brochure ; Greek heritage essay/poster and newspaper ; Shoebox float project : the nations of the world report

ISBN 978-1-59158-623-4 (brezkislinski papir)
a) library b) project c) research d) knjižnica e) projekt f) raziskovanje g) sodelovanje h) učitelji i) knjižničarji j) inštrukcije k) učne ure l) učne metode

02:37
II 02 VOLKMAN, J. D. Collaborative
COBISS.SI-ID 10942025


0(043.2) SPLOŠNO.


5.
ROŠER, Cveta
        Spodbujanje družinske pismenosti : magistrsko delo / Cveta Rošer. - Ljubljana : [C. Rošer], 2016. - 88 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3394. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 77-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja, Podiplomski študijski program 2. stopnje
a) literacy b) reading c) family d) pre-school child e) pismenost f) branje g) družina h) predšolski otrok i) družinska pismenost j) spodbujanje k) porarajoča se pismenost l) predbralne zmožnosti in spretnosti m) predpisalne zmožnosti in spretnosti n) začetno branje in pisanje

028-053.4(043.2)
ZZ II 02(043.2) ROŠER, C. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10955849


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
MUCK, Tadeja
        [Tri]
        3D-tisk : [--- tehnologije 3D-tiska, priprava 3D-modelov za tisk, pojmovnik ---] / Tadeja Muck, Igor Križanovskij ; [izris grafičnih shem Uroš Miklavčič, Igor Križanovskij]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 221 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - Predgovor / Aleš Hladnik: str. 7-8. - Bibliografija: str. 184-185. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-69-0
a) printing - textbook b) tiskanje c) 3D tiskanje d) digitalno tiskanje e) tridimenzionalno tiskanje f) računalniški programi g) blender h) računalniško oblikovanje i) kiparstvo j) slikanje

004.356.2(075.8)
004 MUCK , T. 3D-tisk
COBISS.SI-ID 281864960


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
STOPAR, Barbara, 1989-
        Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Barbara Stopar. - Ljubljana : [B. Stopar], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3370. - Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) problemsko orientiran pouk f) Računalništvo brez računalnika g) računalniško tekmovanje Bober h) programsko okolje Scratch

004:373.3(043.2)
ZZ II 004 STOPAR, B. Računalniške
COBISS.SI-ID 10932553


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


8.
        MARKETING muzejev : teorija in praksa v slovenskih muzejih : priročnik / uredila Nina Zdravič Polič in Mihael Kline. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM ; 4)

560 izv. - Predstavitev avtorjev: str.189-191. - Bibliografija ter povzetki pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6388-37-5
a) museum - Slovenia b) marketing c) muzej - Slovenija d) trženje e) muzeji f) trženje g) blagovne znamke h) pokroviteljstvo i) sponzorji j) celostna grafična podoba k) obiskovalci

069:339.138(035)
FRASCATI:
5-402
069 MARKETING muzejev
COBISS.SI-ID 270619648

9.
SKETELJ, Polona
        Priročnik za varovanje premične kulturne dediščine v muzejih na prostem / Polona Sketelj. - 2. izd. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2011 ([Ljubljana] : Para). - 42 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)

300 izv. - Bibliografija: str. 38-42

ISBN 978-961-6388-30-6
a) cultural heritage b) museum c) kulturna dediščina d) muzej e) muzejski standardi f) Slovenija g) muzejska zakonodaja h) muzejska dokumentacija i) znanstvenoraziskovalno delo v muzejih j) pedagoško delo v muzejih

069:025.7/.9(035)
069 SKETELJ, P. Priročnik
COBISS.SI-ID 259156992

10.
        VODNIK po slovenskih muzejih in galerijah : članice Skupnosti muzejev Slovenije v letu 2015 / [zbrale in uredile Jana Šubic Prislan, Elizabeta Petruša Štrukelj in Breda Činč Juhant]. - Ljubljana : Skupnost muzejev Slovenije, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 220 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-93907-2-6
a) Muzeji - Slovenija - Vodniki b) Umetnostne galerije - Slovenija - Vodniki

069(497.4)(036)
069 VODNIK po slovenskih
COBISS.SI-ID 282293504


1 FILOZOFIJA.


11.
DELEUZE, Gilles
        Nietzsche / Gilles Deleuze ; prevedla Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Eva D. Bahovec. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2014. - 149 str. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 3)

Prevod dela: Nietzsche. - 200 izv. - Deleuzova samota / Eva D. Bahovec: str. 117-141. - Bibliografija: str. 115-116

ISBN 978-961-93732-0-0 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) francoski filozofi c) 20.st.

1Nietzsche F.
1 DELEUZE, G. Nietzsche
COBISS.SI-ID 275649024

12.
FOUCAULT, Michel
        "Družbo je treba braniti" : predavanja na College de France (1975-1976) / Michel Foucault ; [prevod Ana Monika Habjan ; spremna študija Primož Krašovec]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 319 str. ; 21 cm

Vrnitev neodpisanega : Foucault / Primož Krašovec: str. 293-319. - Prevod dela: "Il faut défendre la société". - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6798-58-7
a) society b) philosophy c) družba d) filozofija e) francoska filozofija f) filozofija kulture g) predavanja

1Foucault M.(081)
1 FOUCAULT, M. Družbo
COBISS.SI-ID 282568192

13.
KRISTOVIČ, Sebastjan
        Med smislom in nesmislom trpljenja : Dostojevski in Nietzsche / Sebastjan Kristovič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Maribor : Alma Mater Europaea, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 139 str. ; 21 cm

300 izv.

ISBN 978-961-278-249-8 (Celjska Mohorjeva družba)
ISBN 978-961-6966-11-5 (Alma Mater Europaea)
a) Dostoevskij, Fedor Mihajlovič (1821-1881) - Idejni nazori b) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) c) philosophy d) literature e) filozofija f) literatura g) ruska književnost h) smisel i) nesmisel j) nemška filozofija

1Dostoevskij F.M.
821.161.1 KRISTOVIČ, S. Med smislom
COBISS.SI-ID 283240448


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
        DIFFERENT psychological perspectives on cognitive processes : current research trends in Alps-Adria region / edited by Alessandra Galmonte and Rossana Actis-Grosso. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - XL, 403 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-4438-5628-7
ISBN 1-4438-5628-2
a) cognitive psychology b) cognition c) kognitivna psihologija d) kognicija e) kognitivna znanost f) spoznavni procesi g) psihofizika h) nevropsihologija i) psihofiziologija j) jezik k) branje l) psiholingvistika m) učenje n) reševanje problemov

159.95
159.95 DIFFERENT psychological
COBISS.SI-ID 56785762

15.
GAŠPERLIN, Izidor
        Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti / [besedilo, fotografije] Izidor Gašperlin ; [spremna beseda Christian Gostečnik in Matej Peljhan]. - 1. izd. - Kranj : Mit informacijske rešitve, 2016 (Kranj : Oman). - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju: str. 283-285. - Ocena poljudno strokovne monografije "Čutim, torej sem!" / Christian Gostečnik: str. 287. - Komentar k fotografijam z razstave "Poti do sebe" / Matej Peljhan: str. 288

ISBN 978-961-285-101-9
a) affection b) interpersonal relations c) personality d) čustvo e) medosebni odnosi f) osebnost g) čustveno procesiranje h) čustveni razvoj i) osebnostni razvoj j) relacijska družinska terapija

159.942
159.942 GAŠPERLIN, I. Čutim
COBISS.SI-ID 282749952

16.
        INTERPLAY of creativity and giftedness in science / edited by Melissa K. Demetrikopoulos, Institute for Biomedical Philosophy, USA, and John L. Pecore, University of West Florida, USA, Institute for Biomedical Philosophy, USA. - Rotterdam, The Netherlands ; Boston : Sense Publishers, cop. 2016. - XII, 398 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in creativity and giftedness ; vol. 9)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-94-6300-162-5 (trda vezava)
ISBN 978-94-6300-161-8 (broš.)
ISBN 978-94-6300-163-2 (e-knjiga)
a) sciences b) creativity c) gifted d) pupil e) vede f) ustvarjalnost g) nadarjeni h) učenec i) predstave j) medsebojno delovanje k) različnost l) zgodovinski vidik m) razred

159.928:37
159.928 INTERPLAY of creativity
COBISS.SI-ID 10929481

17.
MADSEN, Ole Jacob, 1978-
        The therapeutic turn : how psychology altered Western culture / Ole Jacob Madsen. - London ; New York : Routledge, 2014. - VIII, 194 str. ; 22 cm. - (Concepts for critical psychology : disciplinary boundaries re-thought)

Bibliografija: str. 173-187. - Kazalo. - Vsebina: The consumer self ; Crisis of authority: Philip Rieff's critique of Freud's worldview ; Psychology and religions ; Psychology in crisis? ; The self-help culture ; Psychology and sports ; Psychology and neoliberalism ; The ethos of the psychology profession

ISBN 978-1-138-01868-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-01869-3 (broš.)
ISBN 978-1-315-77958-4 (e-knjiga)
a) psychology b) civilization c) psychoanalysis d) psihologija e) civilizacija f) psihoanaliza g) zahodna družba h) potrošnik i) avtoriteta j) religija k) šport l) neoliberalizem m) etos n) kultura o) samopomoč

159.9.964
159.964.2 MADSEN, O. J. Therapeutic
COBISS.SI-ID 10957641

18.
MURRAY, Lynne, 1950-
        The psychology of babies : how relationships support development from birth to two / Lynne Murray. - London : Robinson, 2014. - XIII, 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 230-250. - Kazalo

ISBN 978-1-84901-293-5 (broš.)
ISBN 978-1-84901-957-6 (e-knjiga)
a) psychology b) infant c) parents d) child development e) psihologija f) dojenček g) dojenček h) starši i) razvoj otroka j) socialno razumevanje k) povezanost l) samokontrola m) inteligenca n) socialni stiki o) kognitvini razvoj

159.922.7
159.922.7 MURRAY, L. Psychology
COBISS.SI-ID 10944329

19.
PAYLEITNER, Jay K.
        [Dvainpetdeset]
        52 stvari, ki jih otroci potrebujejo od očeta : kako lahko očetje otrokom zagotovijo trdno oporo za vse življenje / Jay K. Payleitner ; prevod Niki Neubauer ; [spremna beseda Josh McDowell]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 200 str. ; 21 cm

Prevod dela: 52 things kids need from a dad. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Predgovor / Josh McDowell: str. 11-13

ISBN 978-961-278-251-1
a) father-child relation b) family education c) odnos med očetom in otrokom d) družinska vzgoja e) kratke zgodbe f) družinsko vzdušje

159.922.1-055.52-055.1
159.922.7 PAYLEITNER, J. K. 52 stvari
COBISS.SI-ID 283376128

20.
SIEGEL, Daniel J., 1957-
        Vihar v glavi : moč najstniških možganov / Daniel J. Siegel ; [prevedla Lučka Lučovnik ; ilustracije Leah Pearlman]. - Ponatis. - Domžale : Družinski in terapevtski center Pogled, 2015. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Brainstorm. - Kazalo

ISBN 978-961-93462-1-1
a) youth b) psychology c) brain d) mladina e) psihologija f) možgani g) razvojna psihologija h) adolescenca i) starševstvo j) vzgoja k) mladostniki l) pogovori m) identiteta

159.922.8(035)
159.922.8 SIEGEL, D. J. Vihar
COBISS.SI-ID 278050304

21.
SLADE, Peter
        Child play : its importance for human development / Peter Slade. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, cop. 1995. - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

Printed digitally since 2010. - Bibliografija: str. 339. - Kazalo

ISBN 978-1-85302-246-3
a) play b) child development c) dance d) igra e) razvoj otroka f) ples g) dramska terapija h) šola i) starši j) odrasli k) prestopki

159.922.7
159.922.7 SLADE, P. Child
COBISS.SI-ID 10951497

22.
STORCH, Maja
        Hrepenenje močne ženske po močnem moškem / Maja Storch ; prevedel Slavo Šerc. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Družba Piano, 2010. - 173 str. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 1)

Prevod dela: Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. - 1.000 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 170-173

ISBN 978-961-92946-3-5 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Ženske - Samozavest b) Odnosi med spoloma

159.922.3-055.2
159.923 STORCH, M. Hrepenenje
COBISS.SI-ID 253056000

23.
THOMAS, Angela, 1962-
        [Dvainpetdeset]
        52 stvari, ki jih otroci potrebujejo od mame : kako lahko matere otrokom pomagajo na poti v samostojno življenje / Angela Thomas ; prevod Niki Neubauer. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 216 str. ; 21 cm

Prevod dela: 52 things kids need from a mom. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-248-1
a) maternal behaviour b) family education c) mother-child relation d) materinsko vedenje e) družinska vzgoja f) odnos med materjo in otrokom g) kratke zgodbe h) družinsko vzdušje i) nepravilno vedenje

159.922.1-055.52-055.2
159.922.7 THOMAS, A. 52 stvari
COBISS.SI-ID 283145728

24.
WALLACE, Patricia M.
        The psychology of the internet / Patricia Wallace. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XV, 392 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-07913-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-43732-6 (broš.)
a) information technology b) psychology c) infromacijska tehnologija d) psihologija e) internet f) družbena omrežja g) elektronsko okolje h) virtualni svet i) mobilne tehnologije j) spletne igre k) otrokov razvoj l) zasebnost m) komunikacija n) medosebni odnosi o) skupinska dinamika p) spolnost

159.9:004.738.5
004.738.5
159.9 WALLACE, P. M. Psychology
COBISS.SI-ID 10957897


17 ETIKA.


25.
JASPERS, Karl, 1883-1969
        Vprašanje krivde / Karl Jaspers ; prevedla Martina Soldo ; spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012 (Vnanje Gorice : Polica Dubova). - 121 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 2)

Prevod dela: Die Schuldfrage. - 300 izv. - Samoosmislitev krivde / Cvetka Hedžet Tóth: str. 105-121. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-92946-8-0
a) Jaspers, Karl (1883-1969) b) Krivda - Etični vidik c) krivda d) etika e) eksistencializem f) nemška filozofija g) guilt h) ethics i) existentialism j) German philosophy

17.024.1
FRASCATI:
6-301
17 JASPERS, K. Vprašanje
COBISS.SI-ID 260812800


303 METODE DRUŽBENIH VED


26.
VRABIČ Kek, Brigita
        Kako sva si različna [Elektronski vir] : ženske in moški od otroštva do starosti / [avtorice Brigita Vrabič Kek, Darja Šter, Tina Žnidaršič]. - El. knjiga. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2016. - 60 str. : ilustr. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Način dostopa (URL): http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8866

ISBN 978-961-239-339-7 (pdf)
a) sex difference b) statistics c) spolna razlika d) statistika e) najpogostejša imena f) izobrazba g) telesne značilnosti h) prehranjevanje i) kajenje in uživanje alkohola

305(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 283750656

27.
VRABIČ Kek, Brigita
        Kako sva si različna : ženske in moški od otroštva do starosti / [avtorice Brigita Vrabič Kek, Darja Šter, Tina Žnidaršič]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2016. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/dokument/8866/kako-sva-si-razlicna.pdf. - 300 izv. - Bibliografija: str. 60

ISBN 978-961-239-338-0
a) sex difference b) statistics c) spolna razlika d) statistika e) Slovenija f) demografija g) spol h) starost i) gospodinjstva j) izobrazba k) zdtavje l) statistika

305(497.4)
316 VRABIČ Kek, B. Kako
COBISS.SI-ID 283750144


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


28.
BOFULIN, Martina
        Daleč doma : migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo / Martina Bofulin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 25)

300 izv. - Bibliografija: str. 217-236. - Kazalo

ISBN 978-961-254-858-2
a) migration b) migracija c) kitajski priseljenci d) Slovenija e) imigracijska politika Slovenije

314.15
31 BOFULIN, M. Daleč
COBISS.SI-ID 282741248


316 SOCIOLOGIJA.


29.
        IMAGINARNI "Turek" / uredil Božidar Jezernik ; [prevod Alenka Bartulović]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 254 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Imagining "the Turk". - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0012-0
a) sociology b) identity c) sociologija d) identiteta e) Turki f) stereotipi g) zgodovina h) narodna identiteta i) kulturna identiteta j) literarni motivi

316.7:39(4)(082)
316.7 IMAGINARNI Turek
COBISS.SI-ID 259592960

30.
MIHELJAK, Vlado
        Človek v socialnem in družbenem svetu : poglavja iz socialne in politične psihologije / Vlado Miheljak, Kristina Egumenovska. - 2., dopolnjena in razširjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015 (Ljubljana : NTD). - 208 str. : ilustr. ; 22 cm

Tiskano po naročilu. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-961-235-758-0
a) social psychology b) socialna psihologija c) politična psihologija d) politična socializacija e) politična kultura f) socialni vplivi g) socialna moč h) posameznik

316.6
316.6 MIHELJAK, V. Človek
COBISS.SI-ID 282081536

31.
PERROT, Michelle
        Ženske ali Molčanja zgodovine / Michelle Perrot ; prevedla Taja Kramberger ; spremna beseda Taja Kramberger in Drago B. Rotar. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2016. - 553 str. ; 22 cm. - (Zbirka Uvid ; 5)

Prevod dela: Les femmes ou les silences de l'histoire. - 300 izv. - Dekodiranje molčanja in utišanih glasov zogodovine / Taja Kramberger, Drago Rotar: str. 509-535. - O avtorici: str. [554]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbor temeljne bibliografije del Michelle Perrot o zgodovini žensk: str. 536-541. - Kazalo

ISBN 978-961-93732-6-2 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Perrot, Michelle (1928-) - Bibliografije b) Ženske - Socialna zgodovina - 19.st. c) Ženske - Zgodovina - Francija - 19.st. d) družbeni položaj e) diskriminacija f) zgodovinska antropologija

305-055.2(44)"18"
316.346.2-055.2(44)"18"
012Perrot M.
305 PERROT, M. Ženske
COBISS.SI-ID 283498752


32 POLITIKA.


32.
MASTNAK, Tomaž
        Liberalizem, fašizem, neoliberalizem / Tomaž Mastnak. - Ljubljana : Založba /*cf., 2015 ([Maribor] : Darima). - 185 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka)

400 izv. - Bibliografija: str. 161-183

ISBN 978-961-257-071-2
a) liberalism b) fascism c) liberalizem d) fašizem e) politične teorije f) politična gibanja g) politična zgodovina h) neoliberalizem

329.12
32 MASTNAK, T. Liberalizem
COBISS.SI-ID 282843648

33.
ŠTEFANČIČ, Marcel, jr.
        Od tod ne pridete živi! : eseji o beguncih, vojni in terorju / Marcel Štefančič, jr. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 (Ljubljana : Primitus). - 166 str. ; 22 cm. - (Zbirka Angažirano)

O avtorju na zadnjem notr. zavihku ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-47-1
a) begunci b) evropsko vprašanje c) migranti

355.01
32 ŠTEFANČIČ, M. Od tod
COBISS.SI-ID 282355200


33 GOSPODARSTVO


34.
MOČNIK, Dijana
        Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema : slovenski podjetniški observatorij 2015 / Dijana Močnik, Matej Rus ; Miroslav Rebernik, Karin Širec, urednika. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://www.epfip.uni-mb.si/scripts/download.php?file=/data/upload/SPO_2016(1).pdf. - 200 izv. - Predgovor / Miroslav Rebernik, Karin Širec: str. 7-13. - O avtorjih: str. 112. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri obeh poglavjih

ISBN 978-961-6802-38-3
a) enterprise b) podjetje c) podjetništvo d) razvoj e) Slovenija f) poslovanje g) okoljski vidik h) start-up podjetja

334.7
330 MOČNIK, D. Slovenska
COBISS.SI-ID 85752833

35.
TRŠKAN, Danijela
        Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in začetki moderne industrializacije v Angliji : uporaba aktivnih učnih oblik in metod / Danijela Trškan, Violeta Gerden, Vojko Kunaver. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1999 ([Ljubljana] : Littera picta). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Zgodovina)

400 izv. - Bibliografija: str. 244-246

ISBN 961-234-206-7
a) economics b) teaching method c) ekonomska veda d) didaktična metoda e) Evropa f) gospodarstvo g) ekonomska zgodovina h) Anglija i) industrializacija j) metodika pouka

338(4)"17":371.3
330 TRŠKAN, D. Evropsko
COBISS.SI-ID 104140544


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


36.
NICOLAS, Joanna
        Conducting the home visit in child protection / Joanna Nicolas. - 2nd ed. - Maidenhead : Open Univ Press, 2015. - X, 105 str. : graf. prikazi ; 17 cm. - (Social work pocketbooks)

Bibliografija: str. 98. - Kazalo

ISBN 0-3352-6178-7
ISBN 978-0-3352-6178-9 (broš.)
ISBN 978-0-33-526179-6 (e-knjiga)
a) social work - Great Britain b) social worker c) child d) socialno delo - Velika Britanija e) socialni delavec f) otrok g) obiski na domu h) praksa i) komunikacija

364.4
364.65 NICOLAS, J. Conducting
COBISS.SI-ID 10944585


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


37.
        The ARAB world in history textbooks and curricula / edited by Danijela Trškan. - 1st ed. - Ljubljana : Slovenian National Commission for UNESCO, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 207 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-93589-2-4
a) Arab countries b) history c) textbook d) Arabske države e) zgodovina f) učbenik g) učbeniki za zgodovino h) zgodovinopisje i) metodika pouka j) arabska zgodovina k) arabski svet l) arabska književnost

37.091.64:93/94
371.6 ARAB world
COBISS.SI-ID 274669056

38.
DERMOND, Susan Usha
        Zbrani in sočutni otroci : priročnik / Susan Usha Dermond ; [prevedla Franka Purger]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Lila, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 240 str. ; 21 cm

Prevod dela: Calm and compassionate children. - 300 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 226-236. - Kazalo

ISBN 978-961-93935-0-5
a) empathy b) child c) empatija d) otrok e) aktivnosti za spodbujanje f) sočutje g) koncentracija h) radost i) srčnost j) prijaznost k) praktični nasveti

37.018.1(035)
37.018 DERMOND, S. Zbrani
COBISS.SI-ID 282312960

39.
FULLAN, Michael
        The new meaning of educational change / Michael Fullan. - 5th ed. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2016. - XIII, 298 str. : ilustr. ; 23 cm

About the author: str. 298. - Bibliografija: str. 267-281. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5680-5 (broš.)
ISBN 978-0-8077-5744-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-8077-7403-8 (e-knjiga)
a) education b) educational reform c) teacher role d) educational policy e) vzgoja in izobraževanje f) reforma vzgoje in izobraževanja g) vloga učitelja h) politika vzgoje in izobraževanja i) prenova j) spremembe k) države

37.014.3
37.01 FULLAN, M. The new
COBISS.SI-ID 10941001

40.
GLASSMAN, Michael J.
        Educational psychology and the internet / Michael Glassman. - New York : Cambridge University Press, 2016. - 327 str. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-107-09544-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-47930-2 (broš.)
a) educational psychology b) information technology c) education d) pedagoška psihologija e) informacijska tehnologija f) vzgoja in izobraževanje g) internet h) hipertekst i) kibernetski prostor j) MOOC k) licence l) odprti dostop m) SMS n) družbena omrežja o) spletni tečaji

37.015.3:004.738.5
004.738.5
37.015.3 GLASSMAN, M. J. Educational
COBISS.SI-ID 10958153

41.
JAKLIN, Tjaša
        Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike : magistrsko delo / Tjaša Jaklin. - Ljubljana : [T. Jaklin], 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3386. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) mathematics b) primary education c) teaching aid d) matematika e) osnovnošolski pouk f) učni pripomočki g) didaktični pripomočki h) učenje matematike

37.091.6:51(043.2)
ZZ II 371.6(043.2) JAKLIN, T. Stališča
COBISS.SI-ID 10952521

42.
KANG, Shimi K.
        Delfinja vzgoja : kako vzgojiti zdrave, zadovoljne in motivirane otroke, ne da bi se vam bilo treba spremeniti v tigra / Shimi K. Kang ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 356 str. ; 23 cm

Prevod dela: The dolphin way. - 1.500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 331-354

ISBN 978-961-261-403-4
a) child b) family education c) domača vzgoja d) vedenje e) družina f) starševstvo g) igra h) družabnost i) motivacija

37.018.1(035)
37.018 KANG Shimi, K. Delfinja
COBISS.SI-ID 283368960

43.
MEDNARODNA strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (1 ; 2015 ; Ljubljana)
        Alternativne metode poučevanja : zbornik / I. mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki 2016 [!], [26. 11. 2015, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Navedba korporativnega avtorja v kolofonu: I. strokovna mednarodna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki, 26. 11. 2015, Ljubljana. - Prispevki v slov., dva v angl. - Kolofon in CIP na sprednji notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93789-2-2
a) teaching b) didactics c) teaching method d) pouk e) didaktika f) didaktična metoda g) matematika h) jezik i) naravoslovje j) medpredmetno povezovanje k) IKT l) motivacija m) sprostitev n) osnovne šole o) srednje šole p) metodika q) praktični primeri

37.091.3(082)
371.3 MEDNARODNA Alternativne
COBISS.SI-ID 282072320

44.
        RAZŠIRI roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole / [sestavili] Berta Golob ... [et al.] ; [ilustratorji Svjetlan Junaković ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 156 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Berilo 4 - Razširi roke. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 148-150. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0832-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821-82(075.2)
II 821.163.6 RAZŠIRI roke
COBISS.SI-ID 283244288

45.
TOUGH, Paul
        How children succeed : confidence, curiosity and the hidden power of character / Paul Tough. - London : Arrow Books, 2014. - XXIV, 231 str. ; 20 cm

Bibliografija: str.203-222. - Kazalo

ISBN 978-0-099-58875-7 (broš.)
a) success b) personality c) character d) child e) uspeh f) osebnost g) značaj h) otrok i) zaupanje j) radovednost k) mišljenje

37.015.3:159.923
37.015.3 TOUGH, P. How
COBISS.SI-ID 10943817

46.
VRCELJ, Sofija
        Je li (obrazovni) menadžment muški posao? / Sofija Vrcelj. - Rijeka : Hrvatsko futurološko društvo, 2014. - 106 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 92-103. - Kazalo. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-8016-004 !
a) education b) management c) vzgoja in izobraževanje d) vodenje e) ženske f) feminizem g) feministično stališče h) menedžment i) moško delo j) družbeni status k) Hrvaška

37.01:305-055.2(497.5)
371.2 VRCELJ, S. Je li
COBISS.SI-ID 20793864


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


47.
FLEETHAM, Mike
        Including gifted, able and talented children in the primary classroom / Mike Fleetham ; [illustrations Jorge Santillan]. - Reprinted. - [Cambridge] : LDA, 2015. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-85503-436-5
a) gifted b) primary education c) talent d) classroom e) nadarjeni f) osnovnošolski pouk g) talent h) učilnica i) inkluzija j) individualizacija

37.091.212.3
II 371 FLEETHAM, M. Including
COBISS.SI-ID 10924873

48.
SAGE, Rosemary Joy Wysall Beaton
        Supporting language and communication : a guide for school support staff / Rosemary Sage. - London ; Thousand Oaks, Calif. : Paul Chapman, cop. 2006. - X, 120 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Supporting learning professionally)

Bibliografija: str. 113-116. - Kazalo. - Vsebina: What is communication and learning? ; How do communication and learning develop? ; How can you help children to communicate? ; What techniques develop speaking? ; How can you help children with communication difficulties?

ISBN 978-1-4129-1279-2
ISBN 978-1-4129-1280-8 (broš.)
a) communication b) school c) teaching d) language e) komunikacija f) šola g) pouk h) jezik i) družinsko okolje j) govorci k) sporazumevalne sposobnosti l) učenje m) govor n) govorne motnje

371.3
371.3 SAGE, R. Supporting
COBISS.SI-ID 10941257

49.
WEST-Burnham, John, 1946-
        Komunikacija - ključ do uspeha : sodobni pristopi k vodenju v izobraževalnih ustanovah / John West-Burnham, Dave Harris ; [prevod Jelka Miranda Razpotnik, Janja Zupančič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 134 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

Izv. stv. nasl.: Leadership dialogues: conversations and activities for leadership teams. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-632-5
a) school b) management c) communication d) šola e) vodenje f) komunikacija g) učinkovitost h) strateško razmišljanje i) inovacije j) vodenje ljudi k) sodelovanje l) upravljanje virov m) starši

37:005.2
II 371 WEST-Burnham, J. Komunikacija cdr 371 WEST-Burnham, J. Komunikacija
COBISS.SI-ID 283080448


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


50.
BRVAR, Petra, 1977-
        Mikroorganizmi v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Petra Brvar. - Ljubljana : [P. Brvar], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3379. - Mentorica Barbara Bajd. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) biology c) predšolska vzgoja d) biologija e) začetno naravoslovje f) otroške predstave g) vzgojitelji

373.2.016:573.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BRVAR, P. Mikroorganizmi

COBISS.SI-ID 10944841

51.
GRBEC, Lara
        Prepričanja strokovnih delavcev v vrtcu o razvoju dvojezičnosti pri otrocih : diplomsko delo / Lara Grbec. - Ljubljana : [L. Grbec], 2016. - 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3377. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 26. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) multilinguism c) predšolski otrok d) multilingvizem e) razvoj govora

373.2.016:81´246.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GRBEC, L. Prepričanja
COBISS.SI-ID 10943305

52.
JAKOPIČ, Katarina, 1993-
        Uporabnost dvovejnatega digitalnega biološkega ključa za dvoživke v vrtcu : diplomsko delo / Katarina Jakopič. - Ljubljana : [K. Jakopič], 2016. - XI f., 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3378. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 34-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) biology c) predšolska vzgoja d) biologija e) določevalni ključi f) narava g) izkustveno učenje h) kurikulum za vrtce i) e-učenje

373.2.016:57(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAKOPIČ, K. Uporabnost
COBISS.SI-ID 10943561

53.
JERKO, Tina
        Koncept indigo otrok in prepoznavanje te skupine otrok v vrtcu : diplomsko delo / Tina Jerko. - Ljubljana : [T. Jerko], 2016. - 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3366. - Mentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) recognition c) predšolski otrok d) prepoznavanje e) indigo otroci f) pedagoško delo g) strokovni delavci vrtca

373.2.016:159.922.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JERKO, T. Koncept
COBISS.SI-ID 10926409

54.
KOBAL, Veronika
        Razlike med spoloma v vzdržljivosti predšolskih otrok : diplomsko delo / Veronika Kobal. - Ljubljana : [V. Kobal], 2015. - 44 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3368. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) vzdržljivost f) motorične sposobnosti

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOBAL, V. Razlike
COBISS.SI-ID 10926921

55.
LATINOVIĆ, Tanja
        Medijska pismenost in predšolski otroci : diplomsko delo / Tanja Latinović. - Ljubljana : [T. Latinović], 2016. - 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3375. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 48-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) media education c) predšolski otrok d) medijska vzgoja e) medij f) medijska pismenost g) vzgoja za medije

373.2.016:316.774(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) LATINOVIĆ, T. Medijska
COBISS.SI-ID 10942793

56.
LEDINSKI, Klementina
        "Moj dan v vrtcu" : participacija otrok skozi reševanje problemov odprtega tipa : diplomsko delo / Klementina Ledinski. - Ljubljana : [K. Ledinski], 2016. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3389. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) predšolski otrok d) participacija e) projektno učenje f) pedagogika poslušanja g) pristop Reggio Emilia h) participacija predšolskih otrok v vrtcu

373.2. 016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LEDINSKI, K. Moj
COBISS.SI-ID 10953289

57.
TRAVNIK, Špela
        Spoznavanje snovi v 1. starostnem obdobju : razlikovanje med trdnimi in tekočimi snovmi : diplomsko delo / Špela Travnik. - Ljubljana : [Š. Travnik], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3367. - Mentor Dušan Krnel. - Bibliografija: str. 58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zgodnje učenje naravoslovja f) raziskovalne igre s snovmi

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRAVNIK, Š. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10926665


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58.
CERAR, Marija, 1948-
        Sijaj, sijaj, sončece! : vodnik za opazovanje v naravi in uporabo izkušenj za dejavnosti z otrokom z motnjo v razvoju, starim pet do deset let / Marija Cerar, Marija Habjan, Nevenka Rebič ; [fotografije Borko Radešček]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 145 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja)

Bibliografija: str. 144-145

ISBN 961-234-501-5
a) backward child b) science education c) open air activities d) otrok s posebnimi potrebami e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) dejavnosti na prostem g) narava h) opazovanje i) dejavnosti j) vodnik za starše k) duševno prizadeti otroci l) učenje m) igra n) gibanje

373.32.016:5
373.32.016:50 CERAR, M. Sijaj
COBISS.SI-ID 216386560

59.
COLIN, Pierre, pedagoški svetovalec
        Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole / avtorja Pierre Colin, Pierre-Louis Glaser ; prevod, priredba Marina Rugelj, Andreja Perdih ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 63, XVII str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths CE2. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-1771-1
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 COLIN, P. Matematika 3
COBISS.SI-ID 271447040

60.
GOMBOC, Simona, 1979-
        Slovenščina 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik v prvem razredu osnovne šole / Simona Gomboc, Alenka Rot Vrhovec ; [ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo Alenka Rot Vrhovec ... et al.]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4341-3
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:81 GOMBOC, S. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 283064064

61.
GRČA-Planinšek, Staša
        Nadomestna komunikacija 2. Delovni zvezek [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Staša Grča-Planinšek, Marina Kosmatin ; ilustracije Alenka Vuk Trotovšek ; fotografije Shutterstock. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - 120 izv.

ISBN 978-961-03-0328-2
a) communication - exercise b) primary education c) komunikacija - vaja d) osnovnošolski pouk e) nadomestna komunikacija f) CD-ROM

373.3.046-021.64(075.2)(086.034.4)
cdr 373.3 GRČA-Planinšek Nadomestna 2 Č cdr 373.3 GRČA-Planinšek Nadomestna 2
COBISS.SI-ID 282665728

62.
GRGINIČ, Marija
        ABC 3 : poslušamo - govorimo, pišemo - beremo. Delovni zvezek za pouk slovenščine v 3. razredu osnovne šole / Marija Grginič ; [zgodbe napisala Janja Vidmar ; fotografije Shutterstock, arhiv Založbe Izolit]. - 1. dopolnjena in prenovljena izd. - Mengeš : Izolit, 2013- ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 83 str.
Del 2. - 91 str.

ISBN 978-961-6625-54-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-6625-55-5 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 GRGINIČ, M. ABC 3; DZ
COBISS.SI-ID 268280320

63.
MANFREDA Kolar, Vida
        Tretja matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (128; 128 str.) : ilustr. ; 30 cm + 8 listov

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2657-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2658-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 MANFREDA KOLAR Tretja
COBISS.SI-ID 273627392

64.
MANFREDA Kolar, Vida
        Tretja matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (128; 128 str.) : ilustr. ; 30 cm + 8 listov

2.000 izv. - Hrbtni nasl.: Tretja matematika - samostojni delovni zvezek

ISBN 978-961-01-2657-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2658-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 MANFREDA KOLAR Tretja
COBISS.SI-ID 279030528

65.
MARKOVČIĆ, Ana
        Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Ana Markovčić. - Ljubljana : [A. Markovčić], 2016. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3388. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 52-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) English language b) primary education c) picture book d) angleščina e) osnovnošolski pouk f) slikanica g) slušno razumevanje h) učenje tujega jezika

373.32.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MARKOVČIĆ, A. Povezanost

COBISS.SI-ID 10953033

66.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik v tretjem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorji Samo Jenčič ... et al.]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Slovenščina 3 - delovni zvezek za jezik. - 4.500 izv. - Bibliografija: str. 2

ISBN 978-961-01-1323-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:81
II 373.32.016:81 MEDVED-UDOVIČ Slovenščina 3

COBISS.SI-ID 283015424

67.
PUŠENJAK, Marjetka
        Cincidon 1 [Glasbeni tisk] : glasbeni zvezek za prvi razred osnovne šole / [avtorica Metka Pušenjak ; lik Cincidona Jelka Godec Schmidt]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 52 str. : ilustr., note ; 26 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

ISMN 979-0-709008-33-9
a) music education - textbook b) music c) primary education d) glasbena vzgoja - učbenik e) glasba f) osnovnošolski pouk g) pesmice h) zvoki i) ples

373.32.016:78 (075.2)
373.32.016:78 PUŠENJAK, M. Cincidon 1
COBISS.SI-ID 283429632

68.
ROT Vrhovec, Alenka
        Slovenščina. Zbirka nalog za 1. razred osnovne šole / Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 62 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za slovenščino v 1. razredu osnovne šole. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3369-8
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) opismenjevanje

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 ROT VRHOVEC, A. Slovenščina 1

COBISS.SI-ID 273931776

69.
ROT Vrhovec, Alenka
        Slovenščina. Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole / Alenka Rot Vrhovec, Simona Gomboc ; ilustracije Tanja Komadina. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 61 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za slovenščino v 2. razredu osnovne šole. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3370-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 ROT VRHOVEC, A. Slovenščina2

COBISS.SI-ID 274393088


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


70.
MALENŠEK, Jana
        Odnos vzgojiteljev in učiteljev 1. razreda osnovne šole do medkulturnosti : diplomsko delo / Jana Malenšek. - Ljubljana : [J. Malenšek], 2016. - 48 str., [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3390. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) intercultural education b) primary school c) medkulturna vzgoja d) osnovna šola e) otroci priseljenci f) medkulturnost g) medkulturni dialog h) diskriminacija i) odnos pedagoških delavcev

373.3.32. 016:316.7(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MALENŠEK, J. Odnos
COBISS.SI-ID 10953545

71.
MLINAR, Klara, 1991-
        Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju : magistrsko delo / Klara Mlinar. - Ljubljana : [K. Mlinar], 2016. - 69 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3387. - Mentorica Tatjana Hodnik Čadež. - Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) mathematics b) homework c) primary education d) matematika e) domača naloga f) osnovnošolski pouk g) podaljšano bivanje h) matematične didaktične igre

373.32.016:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MLINAR, K. Pisanje
COBISS.SI-ID 10952777


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


72.
GRAY, Carol
        Comic strip conversations : illustrated interactions that teach conversation skills to students with autism and related disorders / Carol Gray. - Rev. and updated. - Jenison, Mich. : Jenison Public Schools, 1994. - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-885477-22-8
ISBN 978-1-885477-22-4
a) special education b) autism c) conversation d) child e) comics f) pouk pro prilagojenem programu g) avtizem h) konvezacija i) otrok j) strip k) govorne sposobnosti l) risbe

376
II 376.1 GRAY, C. Comic
COBISS.SI-ID 936316

73.
IRLEN, Helen
        Reading by the colors : overcoming dyslexia and other reading disabilities through the Irlen method / Helen Irlen. - Updated ed. - New York : Perigee Book, 2005. - XII, 201 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-89529-482-6 (broš.)
ISBN 0-89529-476-1 (trda vezava)
a) dyslexia b) reading difficulty c) colour d) visual perception e) disleksija f) težave pri branju g) barva h) vidno zaznavanje i) Irlen metoda j) zaznavanje barv k) motnje

376
616.89-008.434.5
376.1 IRLEN, H. Reading
COBISS.SI-ID 10932297

74.
JERŠAN Kojek, Helena
        [Na poti v samostojnost : kaj na področju samostojnosti lahko pričakujemo od otroka v določenem starostnem obdobju ter nekaj smernic in nasvetov za doseganje želenih ciljev] / avtorici besedila Helena Jeršan Kojek, Branka D. Jurišič ; avtorici fotografij Urša Gašperšič Raič, Helena Jeršan Kojek ; ilustracija na naslovnici Roman Ražman. - Ljubljana : Izobraževalni center Pika : Center Janeza Levca, 2016 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 15 str. : ilustr. ; 16 cm

Ov. nasl. - Knjižico je sofinancirala Mestna občina Ljubljana. - Bibliografija na zadnji strani ovoja
a) leisure education b) backward child c) home economics d) vzgoja za prosti čas e) otrok s posebnimi potrebami f) gospodinjstvo g) hišna opravila

376:64
376.1 JERŠAN Kojek, H. Na poti
COBISS.SI-ID 10955593


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


75.
ŠTEFANIČ, Sonja
        Inkluzija otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju v večinske osnovnošolske izobraževalne programe : magistrsko delo / Sonja Štefanič. - Ljubljana : [S. Štefanič], 2016. - 135 str., [26] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3395. - Mentor Tomaž Vec. - Bibliografija: str. 125-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) primary education c) otrok s posebnimi potrebami d) osnovnošolski pouk e) inkluzivna šola f) inkluzivni oddelek g) integracija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠTEFANIČ, S. Inkluzija
COBISS.SI-ID 10957129


378 VISOKO ŠOLSTVO.


76.
        CLARK Kerr's world of higher education reaches the 21st century : chapters in a special history / edited by Sheldon Rothblatt. - Dordrecht ; London : Springer, cop. 2012. - XIX, 249 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education dynamics ; 38)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: Clark Kerr: Two Voices / Sheldon Rothblatt ; Clark Kerr and the Carnegie Commission and Council / Arthur Levine ; The Perils of Success: Clark Kerr and the Master Plan for Higher Education / Patrick M. Callan ; The California Master Plan: Influential Beyond State Borders? / David W. Breneman and Paul E. Lingenfelter ; Parallel Worlds: The California Master Plan and the Development of British Higher Education / Michael Shattock ; Contrary Imaginations: France, Reform and the California Master Plan / Guy Neave ; The Disintegration of Higher Education in Europe, 1970-2010: A Post-Humboldtian Essay / Thorsten Nybom ; Pragmatic Reformer as Romantic Radical? Clark Kerr and the University of California at Santa Cruz / Ted Tapper and David Palfreyman ; Clark Kerr: Triumphs and Turmoil / David Pierpont Gardner

ISBN 978-94-007-4257-4 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-4258-1 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-94-007-4258-1
a) Kerr, Clark (1911-2003) - Influence b) higher education c) history d) visokošolsko izobraževanje e) zgodovina f) Združene države g) Evropa h) uspešnost i) reforme j) integracija

378
378 CLARK Kerr world
COBISS.SI-ID 10954313


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


77.
FLOWER, Miri
        Ni mi dolgčas!. Ustvarjam z barvami / Miri Flower ; fotografirala Sara Everett ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The paint book. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3920-1
a) creativity b) manual skill c) ustvarjalnost d) ročna spretnost e) slikanje f) ustvarjanje z barvami g) tehnike slikanja

379.8
379.8 FLOWER, M. Ni mi
COBISS.SI-ID 281154048

78.
SCHOFIELD, Jo
        Ni mi dolgčas!. Zabavne aktivnosti na prostem / Jo Schofield in Fiona Danks ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The wild city book. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3922-5
a) open air activities b) manual skill c) dejavnosti na prostem d) ročna spretnost e) okrasni predmeti f) izdelava g) igre v naravi h) ustvarjanje z naravo i) naravni materiali

379.8
379.8 SCHOFIELD, J. Ni mi
COBISS.SI-ID 281153536


39 ETNOLOGIJA.


79.
KLOBČAR, Marija
        Na poti v Kamnik / Marija Klobčar ; [prevod povzetka Deks]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 301 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Folkloristika, ISSN 2232-3791 ; 7)

620 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Spremna beseda Ingrid Slavec Gradišnik in Jurija Fikfaka na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 263-278. - Kazalo. - Summary: On the way to Kamnik : the significance of ethnological and folklore studies on selected geographical areas

ISBN 978-961-254-853-7
a) local studies b) ethnology - Kamnik c) folk song d) folk culture e) domoznanstvo f) etnologija - Kamnik g) ljudska pesem h) ljudska kultura i) Kamnik j) pesemsko izročilo k) ljudsko izročilo l) družbene razmere m) narodna identiteta

39
39 KLOBČAR, M. Na poti
COBISS.SI-ID 282481664

80.
KULTURNO društvo Ribiški muzej tržaškega primorja (Križ)
        O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva : Ribiški muzej tržaškega primorja / [avtor besedil Bruno Volpi Lisjak ; avtorica dodatnega besedila Inja Smerdel ; prevod povzetka v angleščino Andrej Cossutta ; urednica Barbara Sosič ; fotografije predmetov v zbirki Ribiškega muzeja tržaškega primorja Marko Habič, fotografije rib Marjuča Offizia ; risbe nekdanjih rib Stefano Chiereghin, risbe ribiških priprav A. Krisch]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej ; Trst : Ribiški muzej tržaškega primorja, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Zbirke s te ali one strani? = Collezioni di qua o di la del confine? ; 5)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 149-150. - Riassunto ; Summary

ISBN 978-961-6388-35-1 (Slovenski etnografski muzej)
a) cultural heritage b) history c) kulturna dediščina d) zgodovina e) manjšine f) zamejski Slovenci g) tržaški Slovenci h) etnologija i) muzeji j) etnološke zbirke k) ribištvo l) ribolov m) ribiči n) ribe o) plovila p) Križ q) Tržaški zaliv r) Italija

39(450.36=163.6)
FRASCATI:
5-402
39 KULTURNO O zgodovini
COBISS.SI-ID 270098688

81.
        PRIROČNIK o nesnovni kulturni dediščini / uredile Anja Jerin, Adela Pukl, Nena Židov. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Para). - 70 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Priročniki SEM)

700 izv. - Bibliografija pri štirih prispevkih

ISBN 978-961-6388-32-0
a) cultural heritage b) kulturna dediščina c) nesnovna kulturna dediščina d) živa kulturna dediščina e) Slovenija f) varovanje

39(497.4)(035)
39 PRIROČNIK o nesnovni
COBISS.SI-ID 264491520

82.
        ŠE vedno na prepihu : pripovedi iz dežele med Logatcem in Črnim vrhom, Uncem in Rovtami / [zbral] Milan Trobič ; [ilustracije Mitja Milavec ; kartografija Mitja Milavec, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 380 str., [9] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 46)

Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-254-854-4
a) folk culture b) narration c) ljudska kultura d) pripovedništvo e) folkloristika f) etnologija g) ljudsko izročilo h) ljudsko slovstvo

398.2(=163.6)
39 ŠE vedno na prepihu
COBISS.SI-ID 282500096


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


83.
        KAKOVOST zraka v Sloveniji : kakšen zrak dihamo? / [urednik Milan Bogataj]. - Murska Sobota : Zavod PEC, Pomurski ekološki center, 2015 ([Celje] : Grafika Gracer). - 52 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Kakovost zraka v Sloveniji - kakšen zrak dihamo?. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 37

ISBN 978-961-6511-15-5
a) pollution - Slovenia b) environment c) onesnaževanje - Slovenija d) okolje e) onesnaževanje zraka f) zdravje g) kakovost zraka h) preprečevanje onesnaževanja i) ukrepi j) ogrevanje k) promet l) emisije m) klimatske spremembe

502.3:504.5(497.4)
502/504 KAKOVOST zraka
COBISS.SI-ID 282737664

84.
MLINAR, Anton, 1952-
        Okoljska etika in trajnostni razvoj / Anton Mlinar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 401 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 367-388. - Kazali. - Povzetek

ISBN 978-961-6862-46-2
a) environment b) ethics c) okolje d) etika e) etika trajnosti f) zaznave g) prostor h) čas i) izobraževanje j) percepcija narave

502.131.1:179
502/504 MLINAR, A. Okoljska
COBISS.SI-ID 277156352


51 MATEMATIKA.


85.
        DIRECTIONS for mathematics research experience for undergraduates / editors, Mark A. Peterson, Mount Holyoke College, USA, Yanir A. Rubinstein, University of Maryland, USA. - New Jersey : World Scientific, cop. 2016. - XVII, 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-981-4630-31-3 (trda vezava)
a) mathematics b) research c) undergraduate study d) teaching e) matematika f) raziskovanje g) dodiplomski študij h) pouk i) laboratorijski pouk j) kurikulum k) učenje l) univerze

51:37
51 DIRECTIONS for mathematics
COBISS.SI-ID 10954825

86.
FAN, Lianghuo
        Investigating the pedagogy of mathematics : how do teachers develop their knowledge? / Lianghuo Fan, University of Southampton, UK. - Hoboken, NJ : Imperial College Press, cop. 2014. - XXIII, 342 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 321-332. - Kazali

ISBN 978-1-78326-457-5 (trda vezava)
a) teacher education b) knowledge c) mathematics d) career development e) izobraževanje učiteljev f) znanje g) matematika h) poklicni razvoj i) poučevanje j) praksa k) refleksije l) raziskovanje m) študije n) razred o) opazovanje

51:37
51 FAN, L. Investigating
COBISS.SI-ID 10954569

87.
LARSON, Ron, 1941-
        Algebra and trigonometry / Ron Larson, Robert Hostetler, with the assistance of David C. Falvo. - 7th ed. - Boston ; New York : Houghton Mifflin Company, cop. 2007. - XVIII, 888 str., A143 : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-0-618-64321-9
ISBN 0-618-64321-4
a) mathemtics b) algebra c) matematika d) algebra e) trigonometrija

51(075.8)
Č 51(075.8) LARSON, R. Algebra
COBISS.SI-ID 10925897

88.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika. Besedilne in druge naloge z rešitvami za 1. razred osnovne šole / [avtorici Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015] ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - Prečni format. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3562-3
a) mathematics b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) rešitve

51(075.2)(076)
373.32.016:51 MANFREDA Kolar Matematika
COBISS.SI-ID 280167168

89.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole / [avtorici Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. ponatis]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Prečni format. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2673-7
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
373.32.016:51 MANFREDA Kolar Matematika
COBISS.SI-ID 274438912

90.
MANFREDA Kolar, Vida
        Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 3. razred osnovne šole / [Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. ponatis]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014] ([Nova Gorica : Grafika Soča]). - 63 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Prečni format. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2672-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
373.32.016:51 MANFREDA Kolar Matematika
COBISS.SI-ID 274439168

91.
MANFREDA Kolar, Vida
        Prva matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (120; 124 str.) : ilustr. ; 30 cm + [3] f. pril. z nalepkami

V delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - Potiskana notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3014-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-3015-4 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 MANFREDA Kolar Prva
COBISS.SI-ID 283015168

92.
        MATEMATIKA. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorji Sylvie Chavaroche ... [et al.] ; prevod, priredba Ana Marija Toman, Marina Rugelj, Irena Demšar ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59, XVI str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba del: Je comprends tout. Maths CM1 ; Je comprends tout. Maths CE2. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1772-8
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
II 51(075.2) MATEMATIKA 4 Zbirka
COBISS.SI-ID 271789824

93.
        MATEMATIKA. Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole / avtorji Emmanuelle Lafont ... [et al.] ; priredba Marina Rugelj, Antonija Peteh, Elizabeta Žabkar ; [prevod Daša Oberč ; ilustracije Vincent Mathy ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 75, 20 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths 5e, 6e, 4e, 3e. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1775-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) MATEMATIKA 7 Zbirka
COBISS.SI-ID 268290816

94.
STARE, Alenka, 1981-
        Matematika 7. Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole [Elektronski vir] : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Alenka Stare ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, tehnične ilustracije Marko Jelovšek, Vid Sark ; fotografije Shutterstock. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-961-03-0326-8
a) mathematics - exercise b) primary education - Vaje za osnovne šole c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) prilagojeni program f) CD-ROM

51(075.2)(076)(086.034.44)
cdr 51(075.2) STARE, A. Matematika 7 Č cdr 51(075.2) STARE, A. Matematika 7
COBISS.SI-ID 283273216

95.
SULLIVAN, Michael, 1942-
        Precalculus essentials : enhanced with graphing utilities / Michael Sullivan, Michael Sullivan III. - 4th ed. - Upper Saddle River : Pearson/Prentice Hall, cop. 2006. - XXIV, 747 str., AN85, I7 : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 0-13-186668-0
a) mathematics b) matematika c) grafi d) funkcije e) trigonometrija f) polarne koordinate g) vektorji

51(075.8)
Č 51(075.8) SULLIVAN, M. Precalculus
COBISS.SI-ID 10925641

96.
ŠIRCA, Simon
        Verjetnost v fiziki / Simon Širca. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2016 (Ljubljana : Littera Picta). - XIV, 354 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika-fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 53)

300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-212-267-6
a) physics b) probability c) fizika d) verjetnost e) kombinatorika f) naključje g) matematična statistika h) matematične metode

519.2-7:53(075.8)
519.1 ŠIRCA, S. Verjetnost
COBISS.SI-ID 283051264

97.
ZUCCARELLI, Cecilia
        Matematika. Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole / avtorja Cécilia Zuccarelli, Antoine Zuccarelli ; priredba Marina Rugelj, Dragica Radojevič ; prevod Ana Marija Toman ; ilustracije Tanja Komadina, arhiv MKZ. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 75, XXI str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Prevod in priredba dela: Je comprends tout. Maths CM2. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-1773-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076)
II 51(075.2) ZUCCARELLI, C. Matematika 5
COBISS.SI-ID 274438144

98.
ŽELJKO, Lucija
        Matematika 6 : samostojni delovni zvezek za matematiko v šestem razredu osnovne šole / Lucija Željko, Andreja Verbinc, Mitja Vatovec ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Dejan Vatovec, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (144; 154 str.) : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 3.000 izv.

Vsebina:
Del 1. - 2016
Del 2. - 2016

ISBN 978-961-01-4348-2 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-4349-9 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51 ŽELJKO, L. Matematika 6
COBISS.SI-ID 283369472


53 FIZIKA.


99.
JAGODIC, Andreja
        Fizika : zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole / avtorica Andreja Jagodic ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ ; tehnične risbe Designpro]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 62, XXIV str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Potiskana prednja, fotogr. na zadnji notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-1778-0
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) JAGODIC, A. Fizika 8
COBISS.SI-ID 279311104

100.
ŽIGON, Sašo, prof.
        Fizika 8 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu osnovne šole / Sašo Žigon, Matjaž Pintarič ; [ilustrator Matej de Cecco ; slikovno gradivo Sašo Žigon ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do portala UČIMse.com. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4351-2
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk e) svetloba f) merjenje g) vesolje h) gibanje

53(075.2)(076.5)
II 53 ŽIGON, S. Fizika 8
COBISS.SI-ID 283368192


54 KEMIJA.


101.
GABRIČ, Alenka
        Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred devetletne osnovne šole / avtorici Alenka Gabrič, Lenka Žigon ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog z rešitvami za kemijo v 8. razredu osnovne šole. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2126-8
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) GABRIČ, A. Kemija 8
COBISS.SI-ID 264974592

102.
GABRIČ, Alenka
        Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 9. razred devetletne osnovne šole / avtorici Alenka Gabrič, Lenka Žigon ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 83 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog z rešitvami za kemijo v 9. razredu osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2127-5
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)(076.2)
II 54(075.2) GABRIČ, A. Kemija 9
COBISS.SI-ID 267932672

103.
SALKIĆ, Emina
        Razumevanje pomena varnosti in zdravja v šolskem kemijskem laboratoriju : diplomsko delo / Emina Salkić. - Ljubljana : [E. Salkić], 2016. - IX, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3371. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 62-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) chemistry b) laboratory c) safety d) secondary education e) kemija f) laboratorij g) varnost h) srednješolski pouk i) šolski kemijski laboratorij j) kemijska varnost k) dijaki l) osebna varovalna oprema m) laboratorijska oprema n) poškodbe in ukrepi o) nevarne snovi

542.1:373.5(043.2)
ZZ II 54(043.2) SALKIĆ, E. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10933321


55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA.


104.
        DIVJE jezero pri Idriji / [urednica Jerneja Batič ; besedilo Jernej Čar ... [et al.] ; fotografije Baldomir Svetličič ... [et al.] ; risbe Andrej Albreht, France Velkovrh]. - Ljubljana : Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 1996 ([Ljubljana] : Tiskarna Slovenija). - 72 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; zv. 188)

Nasl. na ov.: Divje jezero. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 961-6037-16-1
a) Divje jezero - Vodniki b) naravne znamenitosti c) Divje jezero d) muzeji na prostem e) vodniki

551.444(497.4 Divje jezero)(036)
55 DIVJE jezero pri Idriji
COBISS.SI-ID 58478848


56 PALEONTOLOGIJA


105.
ŽALOHAR, Jure, 1978-
        Preteklost, odtisnjena v kamnu : izjemno najdišče fosilov v Tunjiškem gričevju / Jure Žalohar, Tomaž Hitij, Matija Križnar ; [risbe Matija Križnar in Jure Žalohar ; fotografije fosilov (zbirka Jureta Žaloharja in Tomaža Hitija) ... [et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2006 (Kranj : Adoz). - 32 str. : Ilustr. ; 30 cm

800 izv. - Bibligrafija: str. [33]. - Abstract

ISBN 961-6367-15-3 (10)
ISBN 978-961-6367-15-8 (13)
a) geology - Slovenia b) geologija - Slovenija c) fosili d) fosilni ostanki e) paleontologija f) Tunjiško gričevje g) miocen

56(497.4)
II 55 ŽALOHAR, J. Preteklost
COBISS.SI-ID 229112320


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


106.
GRAD, Janez, 1933-
        Redkejše vrste čmrljev v Sloveniji : značilnosti čmrljev in zanimivosti / [[besedilo in] fotografije] Janez Grad, Tomaž Oštir, Aljaž Jenič. - Celje ; Ljubljana : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

800 izv. - O avtorjih: str. 115. - Bibliografija: str. 112-114

ISBN 978-961-278-226-9
a) zoology - Slovenia b) zoologija - Slovenija c) žuželke

595.799(497.4)
59 GRAD, J. Redkejše
COBISS.SI-ID 283458304

107.
LAUßER, Martin
        Živali okoli nas : odkrivanje in določanje najpogostejših sledov in odtisov / Martin Lausser ; [prevedla Petra Piber ; besedilo in fotografije na straneh 142-143, ... in 196-197 Milan Vogrin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (natisnjeno v Nemčiji). - 256 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Narava na dlani)

Prevod dela: Tierspuren. - Potiskana notr. str. ov. - 1.700 izv. - Drage bralke in bralci! / Georg Kessler: str. 3. - O avtorju: str. 254. - Kazalo

ISBN 978-961-01-4014-6
a) animal b) žival c) živalske sledi d) odtisi e) etologija

591.5(035)
59 LAUSSER, M. Živali
COBISS.SI-ID 282779136

108.
NOBLE, Denis
        Glasba življenja : biologija onkraj genoma / Denis Noble ; [prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - XIII, 146 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The music of life. - 250 izv. - O avtorju / Andraž Stožer: str. I. - Bibliografija: str. 136-139. - Kazalo

ISBN 978-961-234-916-5
a) human biology b) genetics c) humana biologija d) genetika e) življenje f) biološki sistemi g) geni h) genom i) evolucija

575.111
575 NOBLE, D. Glasba
COBISS.SI-ID 259031040

109.
STARČIČ Erjavec, Marjanca
        Dotik življenja 9. [Učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole] / Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik ; [ilustratorji Gregor Lož ... [et al.] ; fotografije Science Photo Library ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([s. l.] : Grafostil). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-285-3
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57 STARČIČ ERJAVEC Dotik 9
COBISS.SI-ID 266600192

110.
ŠPERNJAK, Andreja
        Biologija : laboratorijske vaje za gimnazije in srednje šole / Andreja Špernjak, Urška Cigler, Marija Vavdi ; [fotografije Andreja Špernjak ... et al.]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Laboratorijske vaje za gimnazije in srednje strokovne šole. - 700 izv. - Bibliografija: str. [150-151]. - Vsebina na nasl. str.: Biologija - znanost in veda o življenju ; Celica in njeno delovanje ; Osnovni življenjski procesi ; Strukture in delovanje organov in organskih sistemov ; Ekologija ; Evolucija ; Genetika

ISBN 978-3-7086-0854-9
a) biologija b) biology c) laboratorijske vaje d) naloge

57(075.3)(076.5)
II 57 ŠPERNJAK, A. Biologija
COBISS.SI-ID 281001728

111.
        ŽIVELA evolucija! / [avtorji besedil Breda Činč Juhant ... [et al.] ; uredila Staša Tome ; fotografije Melita Bubek ... [et al.] ; risbe Dolores Gerbec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2014. - 123 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6367-28-8
a) biology b) geology c) biologija d) geologija e) naravna selekcija f) znanstvene teorije g) darvinizem h) Charles Darwin i) fosili j) geološka zgodovina zemlje k) izumrle vrste l) evolucija človečnjakov m) udomačevanje živali n) gensko spremenjene rastline o) biodiverziteta

575.8(082)
575 ŽIVELA evolucija
COBISS.SI-ID 276512000


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


112.
NADU, Nina
        Metulji v občini Dol pri Ljubljani : razširjenost in ogroženost : diplomsko delo : univerzitetni študij = Butterflies in the municipality of Dol pri Ljubljani : distribution and endangerment : graduation thesis : university studies / Nina Nadu. - Ljubljana : [N. Nadu], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3376. - Mentor Rudi Verovnik. - Bibliografija: str. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) biology b) biologija c) metulji d) razširjenost e) varstvo f) bioindikatorji g) vrstna pestrost h) Dol pri Ljubljani

57:595.78(043.2)
ZZ II 57(043.2) NADU, N. Metulji
COBISS.SI-ID 10943049


61 MEDICINA.


113.
CALABRESI, Linda
        Človeško telo / Linda Calabresi ; [ilustracije Argosy Publishing ; prevedla Barbara Krevel]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Kitajskem). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Pustolovec)

Prevod dela: Human body. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-1471-0
a) human body b) človeško telo c) anatomija d) fiziologija

611/612(02.053.2)
II 61 CALABRESI, L. Človeško
COBISS.SI-ID 281581824

114.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Obsesivno kompulzivna motnja za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod in priredba Vesna Červek]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena : Inštitut Karakter, 2015 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - XVIII, 362 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod in priredba dela: Obsessive-compulsive disorder for dummies, cop. 2009. - Podatek o izd. v kolofonu in CIP-u naveden kot 1. natis. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. III. - Spremna beseda / Urška Battelino: str. V. - Bibliografija: str. 335-336. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-66-9 (Pasadena)
a) psychotherapy b) behaviour disorder c) psihoterapija d) motnje vedenja e) obsedenost f) motnje g) možgani h) težave i) vzroki j) simptomi k) diagnostika l) zdravljenje m) pomoč

616.89-008.44(035)
616.89 ELLIOTT, C. Obsesivno
COBISS.SI-ID 279962112

115.
        EXPRESSIVE therapies / edited by Cathy A. Malchiodi ; foreword by Shaun McNiff. - Paperback ed. - New York ; London : The Guilford Press, 2007. - XX, 220 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-59385-379-2 (broš.)
ISBN 978-1-59385-087-6 (trda vezava)
a) psychotherapy b) art c) music therapy d) psihoterapija e) umetnost f) glasbena terapija g) ekspresivna terapija h) umetnostna terapija i) plesna terapija j) pomoč z umetnostjo k) dramska terapija l) terapija s poezijo m) igralna terapija n) terapija s peskom

615.851
615.851 EXPRESSIVE
COBISS.SI-ID 10954057

116.
        MUSIC therapy in health and education / edited by Margaret Heal and Tony Wigram ; foreword by Anthony Storr. - 3rd impression. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2005. - XII, 292 str. ; 24 cm : ulustr.

Printed digitally since 2005. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 1-85302-175-X
ISBN 978-1-85302-175-6
a) music therapy b) health c) education d) glasbena terapija e) zdravje f) vzgoja in izobraževanje g) otrok h) adolescent i) odrasli j) družina k) uporabno raziskovanje

615.851:78
615.851 MUSIC therapy
COBISS.SI-ID 10936137

117.
PERLMUTTER, David
        Požgani možgani : presenetljiva resnica o žitaricah, ogljikovih hidratih in sladkorju - tihih ubijalcih vaših možganov / David Perlmutter s sodelovanjem Kristin Loberg ; prevedel Branko Gradišnik ; [kazalo Vanja Jazbec]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 381 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Grain brain. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 347-368. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-37-2
a) brain b) nutrition c) disease d) možgani e) prehrana f) bolezen g) nevrološke bolezni h) degenerativne možganske okvare i) metabolizem j) varovalna prehrana k) dejavniki tveganja l) primeri jedilnikov

613.263:616.831
613.2 PERLMUTTER, D. Požgani
COBISS.SI-ID 281029632

118.
        UPORABA novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji / Matej Sande ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 138 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

50 izv. - Bibliografija: str. 135-136. - Kazalo

ISBN 978-961-253-187-4
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) psihoaktivne snovi d) uporaba e) Slovenija f) raziskave

613.83(497.4)
613.8 UPORABA novih
COBISS.SI-ID 283678208


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


119.
FIDLER, Ruth
        Can I tell you about pathological demand avoidance syndrome? : a guide for friends, family and professionals / Ruth Fidler and Phil Christie ; foreword by Judith Gould ; illustrated by Jonathon Powell. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2015. - 56 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Can I tell you about ...)

Bibliografija: str. 52-53

ISBN 978-1-84905-513-0 (broš.)
ISBN 978-0-85700-929-6
a) special education b) pathology c) autism d) child e) pouk po prilagojenem programu f) patologija g) avtizem h) otrok i) sindrom izogibanja

616.89
616.89 FIDLER, R. Can
COBISS.SI-ID 10940745

120.
GRANDIN, Temple
        The autistic brain : exploring the strength of a different kind of mind / Temple Grandin and Richard Panek. - London : Rider Books, 2014. - VIII, 240 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str.217-228. - Kazalo

ISBN 978-1-846-04449-6
a) special education b) autism c) brain d) pouk po prilagojenem programu e) avtizem f) možgani g) razum h) osebna izpoved i) razmišljanje

616.89
616.89 GRANDIN, T. Autistic
COBISS.SI-ID 10944073

121.
LEVENTHAL-Belfer, Laurie
        Why do I have to? : a book for children who find themselves frustrated by everyday rules / Laurie Leventhal-Belfer ; illustrated by Luisa Montaini-Klovdahl. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2008. - 77 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina: Machine derived contents note: Contents ; Rules that can be frustrating at home: ; Why do I have to: ; Go to school before the show that I am watching is over? ; Wear shoes and a jacket when I go outside? ; Eat when I am not hungry? ; Rest when I am not tired? ; Go to the bathroom when I do not need to go? ; Share toys if I am still using them? ; Turn off the television or computer before my show or game is over? ; Stop talking about things that I like? ; Rules that may be frustrating about friends: ; Why do I have to: ; Play with my play date when I would rather play by myself? ; Say thank-you for a present that I do not like? ; Go to a friendu house when I would rather stay home? ; Let other kids play a game the yrong ... way? ; Apologize to other children for hurting them when they hurt me first? ; Listen to a friend talk about something that I do not find interesting? ; Rules that may be frustrating at school: ; Why do I have to: ; Listen to a story that I already know? ; Let my hands get dirty? ; Say hello with words instead of giving a friend a big hug or slap on the back? ; Only talk about what the teacher asked about? ; Tell my friends that I am no longer playing the game when they can see for themselves? ; Ask my teacher if I can leave the room? ; Sit in a chair to do my work when I work better standing up? ; Be quiet when I am working? ; Explain to an adult why I got into a fight when they should know? ; Do homework after I have been working in school all day? ; Appendix Goal Chart

ISBN 978-1-84310-891-7 (broš.)
ISBN 978-1-84642-826-5 (e-ISBN)
a) obedience b) frustration c) child d) ubogljivost e) frustracija f) otrok g) vsakdanje življenje h) pravila i) prijatelji j) šola

616.89
616.89 LEVENTHAL-B., L. Why
COBISS.SI-ID 10942537

122.
        OBRAVNAVA v skupnosti / [avtorji Renata Ažman ... [et al.] ; urednica Vesna Švab]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2015 ([Maribor] : Demago). - 124 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.sent.si/fck_files/Ucbenik_OBRAVNAVA_V_SKUPNOSTI_Vesna_Svab_ur.pdf. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93651-5-1
ISBN 978-961-93651-6-8 !
a) mental health b) mental illness c) duševno zdravje d) duševna bolezen e) osebe s težavami v duševnem zdravju f) duševni bolniki g) zdravljenje h) skupnostna skrb i) skupnostna psihiatrija j) pacientove pravice k) stigmatizacija l) psihosocialna rehabilitacija m) družinski zdravniki n) skupine za samopomoč o) preventiva p) promocija zdravja

616.89(082)
616.89 OBRAVNAVA
COBISS.SI-ID 282326016

123.
        OBRAVNAVA v skupnosti [Elektronski vir] / avtorji Renata Ažman ... [et al.] ; urednica Vesna Švab. - El. knjiga. - Ljubljana : Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, 2015. - 124 str.

Način dostopa (URL): http://sent.si/fck_files/file/Ucbenik_OBRAVNAVA_V_SKUPNOSTI_Vesna_Svab_ur.pdf. - Učbenik izšel tudi v angl. z nasl. Mental health in the community: the case of Slovenia. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 11. 2015

ISBN 978-961-93651-3-7 (pdf)
a) Duševno zdravje - Slovenija - Zborniki b) Duševne motnje - Zdravljenje - Zborniki c) Duševni bolniki - Skupnostna skrb - Zborniki d) skupnostna psihiatrija e) pacientove pravice f) stigmatizacija g) psihosocialna rehabilitacija h) družinski zdravniki i) skupine za samopomoč j) preventiva k) promocija zdravja l) elektronske knjige

616.89(082)
COBISS.SI-ID 281623296

124.
ROZMAN, Sanja
        Pogum : kako preboleti travmo / Sanja Rozman in Mija ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije Bigstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Uvodni besedili / Gabi Čačinovič Vogrinčič, Alenka Rebula Tuta: str. 7-8. - Bibliografija: str. 231-232. - Kazalo

ISBN 978-961-241-927-1
a) psychopathology b) psihopatologija c) zlorabe d) nasilje e) psihoterapija f) disociacija g) travme

615.851
615.851 ROZMAN, S. Pogum
COBISS.SI-ID 281164544

125.
SORKO, Nataša
        Zmoreš, če se odločiš : pot iz objema zasvojenosti : priročnik za osebno rast / Nataša Sorko. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo Žarek upanja, 2016 (Kranj : Melior). - 103 str. ; 20 cm

Nasl. na ov.: Zmoreš, če se odločiš - pot iz objema zasvojenosti. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Moj učitelj / Kaja Medved Pavlin: str. 103

ISBN 978-961-92915-6-6
a) alcoholism b) alkoholizem c) odvisnost d) osebna izpoved

613.81(092)
613.8 SORKO, N. Zmoreš
COBISS.SI-ID 283459072

126.
WELTON, Jude
        Can I tell you about Asperger syndrome? : a guide for friends and family / Jude Welton ; foreword by Elizabeth Newson ; illustrated by Jane Telford. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2004. - 46 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 41-42

ISBN 978-1-84310-206-9 (broš.)
ISBN 978-1-84642-422-9
a) special education b) autism c) pouk po prilagojenem programu d) avtizem e) Aspergerjev sindrom

616.89
616.89 WELTON, J. Can
COBISS.SI-ID 10941513

127.
WELTON, Jude
        Can I tell you about autism? : a guide for friends, family and professionals / Jude Welton ; foreword by Glenys Jones ; illustrated by Jane Telford. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2014. - 64 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 58-59

ISBN 978-1-84905-453-9 (broš.)
ISBN 978-0-85700-829-9
a) special education b) autism c) child d) adult e) pouk po prilagojenem programu f) avtizem g) otrok h) odrasli i) osebni profil

616.89
616.89 WELTON, J. Can
COBISS.SI-ID 10942281


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


128.
FLORJANČIČ, Franko
        Tehnika in tehnologija 5 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za tehniko in tehnologijo za 5. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [besedilo in ilustracije] Franko Florjančič. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Nasl. s CD-ROM-a

ISBN 978-961-03-0321-3
a) engineering - textbook b) technology c) primary education d) tehnika - učbenik e) tehnologija f) osnovnošolski pouk g) prilagojeni program h) CD-ROM

62(075.2)(076.5)(086.035.44)
cdr 62 FLORJANČIČ, F. Tehnika 5 Č cdr 62 FLORJANČIČ, F. Tehnika 5
COBISS.SI-ID 282668800

129.
        MEHATRONIKA / [prevajalci Monika Čeh ... et al.]. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 624 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Fachkunde Mechatronik, 2nd ed. - 700 izv.

ISBN 978-961-6361-87-3
a) mechanical engineering b) electrical engineering c) electronics d) strojništvo e) elektrotehnika f) elektronika g) učbenik za srednje šole h) osnove obdelave podatkov i) tehnična komunikacija j) preskusna tehnika k) upravljanje kakovosti l) tehnologija materiala m) mehanski sistemi n) osnove elektrotehnike o) električni stroji p) krmilna tehnika q) regulacijska tehnika r) mehatronski sistemi

62:004.896(075.3)
62 MEHATRONIKA
COBISS.SI-ID 281049600


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


130.
HADALIN, Monika
        Energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja : magistrsko delo / Monika Hadalin. - Ljubljana : [M. Hadalin], 2016. - 39 str., XIII : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3374. - Mentor Bojan Golli. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) energijski procesi f) sevanje g) konvekcija h) sončna energija i) sončni kolektor

621.311.243:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) HADALIN, M. Energijski
COBISS.SI-ID 10941769


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


131.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Sem z vrtnicami / [[besedilo in] fotografije] Matjaž Mastnak. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 196 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka O cvetani in živani)

800 izv. - Uvodne besede / Matjaž Kmecl: str. 5. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazali

ISBN 978-961-272-190-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-272-191-6 (broš.)
a) botany b) plant c) botanika d) rastlina e) vrtnice f) sorte g) kulturna zgodovina h) okrasne rastline i) vrtnarstvo j) cvetlice k) uporaba l) literarni motivi

635.9:582.639.11
635 MASTNAK, M. Sem
COBISS.SI-ID 280566784

132.
POHL, Friedrich
        Vse o sodobnem čebelarjenju : oskrba in narejanje čebeljih družin / Friedrich Pohl ; [soavtorji Pia Aumeier ... [et al.] ; prevedla Petra Piber ; dodatek Čebelarjenje v Sloveniji Brane Kozinc ; fotografije Pia Aumeier ... [et al.] ; barvne ilustracije Karsten Elze]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 128 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Moderne Imkerpraxis. - Navedba o soavtorjih na str. 3. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3773-3
a) agriculture b) kmetijstvo c) čebele d) čebelji panji e) čebelje matice f) vzreja matic g) škodljivci h) varoa i) zatiranje

638.124(035)
636/639 POHL, F. Vse
COBISS.SI-ID 282972416


64 GOSPODINJSTVO.


133.
GLIHA, Nataša
        Zeleno in varčno : skrb za dom, ki prizanaša zdravju, okolju in denarnici / Nataša Gliha ; [slikovno gradivo Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3785-6
a) home economics b) gospodinjstvo c) stanovanja d) čiščenje e) vzdrževanje f) kozmetični izdelki g) kozmetični recepti h) oblačila i) obutev j) čistila k) skrb za dom l) nasveti

648.5(035)
64 GLIHA, N. Zeleno
COBISS.SI-ID 282788608


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


134.
KNIFIC, Bojan
        Usnje vseh barv / [Bojan Knific ; fotografije fototeka Tržiškega muzeja, Milan Malovrh, Janez Slapar-Temšak ; ilustracije Katja Mulej ; prevod Marko Petrovič ; uredila Jana Babšek]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2015 ([Tržič] : Uzar). - 64 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Razkrivanje usnjarske tradicije / Jana Babšek: str. 4-5. - Bibliografija: str. 60-61. - Summary: Leather of all colours

ISBN 978-961-92838-2-0
a) craft b) obrt c) etnnologija d) industrija e) obrt f) usnjarstvo g) usnjarji h) usnje i) obutev j) oblačila k) rokavice l) pasovi m) muzejske zbirke n) Tržiški muzej o) Slovenija

675:39(497.4Tržič)(091)(083.82)
II 67/68 KNIFIC, B. Usnje
COBISS.SI-ID 282428928


69 GRADBENI MATERIAL IN OBRTI. GRADBENA DELA.


135.
ŽIROVNIK Grudnik, Petra
        Stavbarstvo 1 : učbenik za modul Stavbarstvo v programu Gradbeni tehnik / [[besedilo], tehnične risbe in fotografije] Petra Žirovnik Grudnik. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2015. - 124 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 123-124

ISBN 978-961-6882-18-7
a) civil engineering b) gradbeništvo c) konstrukcijski sistemi d) temeljenje e) zidovi v stavbah f) strehe g) ostrešja h) stopnice i) dimniki j) stavbno pohištvo k) hidroizolacija l) toplotna izolacija stavb m) zaključna dela n) montažna gradnja o) adaptacije p) sanacije q) stavbe

69(075.3)
67/68 ŽIROVNIK Grudnik Stavbarstvo 1
COBISS.SI-ID 280261888


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


136.
NOUVEL, Jean, 1945-
        Singularni objekti : arhitektura in filozofija / Jean Nouvel, Jean Baudrillard ; prevedla Irena Ostrouška ; [uvodna beseda Nejc Lebar]. - Ljubljana : Umetniško izobraževalno društvo Praznine, 2015. - 114 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Drugi prostori ; 02)

ISBN 978-961-93621-1-2
a) architecture b) philosophy c) arhitektura d) filozofija e) umetnost f) kultura

7.01
7.01 NOUVEL, J. Singularni
COBISS.SI-ID 282290688

137.
VIDMAR, Polona, 1971-
        Umetnostna galerija Maribor v palači Goedel-Lannoy / Polona Vidmar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 11)

400 izv. - Bibliografija: str. 89-91

ISBN 978-961-254-856-8
a) art - Maribor b) umetnost - Maribor c) umetnostne galerije d) umetnostni vodniki

7:069(497.4Maribor)(036)
7 VIDMAR, P. Umetnostna
COBISS.SI-ID 282677248


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


138.
AVGUŠTIN, Maja, 1974-
        Plečnik na Domžalskem in Kamniškem / Maja Avguštin, Saša Lavrinc ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 212)

Zvd. in ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Plečnik med ljudmi / Gojko Zupan: str. 5-6. - Bibliografija: str. 96-97

ISBN 978-961-6037-57-0
a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Umetnostni vodniki b) Domžale (okolica) - Arhitekturna dediščina - Umetnostni vodniki c) kulturna zgodovina d) Kamnik

72(497.4):929Plečnik J.
72 AVGUŠTIN, M. Plečnik
COBISS.SI-ID 253256960

139.
        BRDO pri Kranju / [Vesna Bučič ... et al.] ; urednica Biserka Ribnikar ; fotografije Miran Kambič, Bogdan Kladnik, Joco Žnidaršič]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 (Ljubljana : Pleško). - 59 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + 1 razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 205)

Zvd. na notranji str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 961-6420-09-7 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) gradovi f) Slovenija g) stavbna dediščina h) protokolarni objekt i) državni protokol

728.81(497.4 Brdo)
72 BRDO pri Kranju
COBISS.SI-ID 128925696

140.
KEMPERL, Metoda
        Šmarna gora / Metoda Kemperl ; [fotografije Marko Pršina]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Ljubljana : distribucija Buča, 2006 ([Bevke] : Bograf). - 48 str. : ilustr. ; 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 209)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 44-45

ISBN 961-6420-20-8 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
ISBN 978-961-6420-20-4
a) Šmarna gora - Cerkev - Vodniki b) stavbna dediščina c) kulturna zgodovina d) romanja

726.5(497.4 Šmarna gora)
72 KEMPERL, M. Šmarna gora
COBISS.SI-ID 230355456

141.
KOMAN, Dušan
        Crngrob / Dušan Koman ; [fotografija Dušan Koman, Miran Kambič, Jože Gorjup]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 2000 ([Ljubljana] : Studio CTP). - 50 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 201)

Zvd. in ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 47-48

ISBN 961-6037-48-X
a) Crngrob - Cerkev - Umetnostni vodniki b) cerkve c) Slovenija d) cerkvena umetnost e) freske f) umetnostni spomeniki

726.5(497.4 Crngrob)
72 KOMAN, D. Crngrob
COBISS.SI-ID 109911296

142.
LEBEN, Nika, 1952-
        Kranj / Nika Leben, Milan Sagadin ; [fotografije Drago Bac, Geodetska uprava RS]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 87 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 211)

2.000 izv. - Bibliografija: str. 84-85

ISBN 978-961-6037-56-3
a) Kranj - Kulturni spomeniki - Vodniki b) stavbna dediščina c) kulturna zgodovina

725.945(497.4Kranj)(036)
72 LEBEN, N. Kranj
COBISS.SI-ID 240003584

143.
        MOJSTRANA / [Tea Lukan Klavžer ... [et al.] ; fotografije Miran Kambič, Jože Mihelič, Silvo Kokalj]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2003 ([Ljubljana] : Pleško). - 47 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 203)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6420-04-6 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) stavbna dediščina f) zgodovina

94(497.4Mojstrana)
72 MOJSTRANA
COBISS.SI-ID 123916032

144.
PESKAR, Robert
        Šentrupert na Dolenjskem / Robert Peskar ; [fotografija Miran Kambič]. - Ljubljana : Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, 2001 ([Ljubljana] : Cicero). - 48 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 202)

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 45-46

ISBN 961-6037-51-X
a) Cerkvena arhitektura - Šentrupert b) Šentrupert - Cerkev sv. Ruperta c) Škrljevo - Grad d) cerkve e) stavbna dediščina f) kulturni spomeniki

726.5(497.4 Šentrupert)
72 PESKAR, R. Šentrupert
COBISS.SI-ID 113597696

145.
PREMK, Janez, 1973-
        Mariborska sinagoga / Janez in Anja Premk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 91 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 12)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - Spremna beseda Barbare Murovec na zadnji str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 89-91

ISBN 978-961-254-867-4
a) Judaism b) judizem c) Judje d) Maribor e) judovska četrt f) sinagoge g) zgodovina h) sakralna umetnost

726:26-523.4(497.4Maribor)(036)
72 PREMK, J. Mariborska
COBISS.SI-ID 283094016

146.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Bled / [Ivan Stopar ; fotografije Matej Stopar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 37 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + 1 razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 206)

Avtor naveden na ov. in kolofonu. - 2.000 izv. - Bibliografija str. [38]

ISBN 961-6420-10-0 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) cultural heritage b) local studies c) kulturna dediščina d) domoznanstvo e) stavbna dediščina

72.03(497.4 Bled)(036)
72 STOPAR, I. Bled
COBISS.SI-ID 213990656

147.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Grad Jama v Predjami / Ivan Stopar ; [fotografije Miran Kambič ; načrti Ivo Gričar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2003 ([Ljubljana] : Pleško). - 42 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 204)

Zvd. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 42

ISBN 961-6420-05-4 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) Predjama - Grad b) gradovi c) Slovenija d) CD-ROM

728.81(497.4Predjama)(086.034.4)
72 STOPAR, I. Grad Jama
COBISS.SI-ID 123916800

148.
STOPAR, Ivan, 1929-
        Rogatec in Strmol / [Ivan Stopar ; fotografije Matej Stopar ; načrti Ivo Gričar]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ; Šmarje-Sap : distribucija Buča, 2004 ([Ljubljana] : Pleško). - 44 str. : ilustr. ; 12 x 14 cm + razglednica (12 x 13 cm). - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 207)

Avtor naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 43-44

ISBN 961-6420-14-3 (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)
a) local studies b) cultural heritage c) domoznanstvo d) kulturna dediščina e) stavbna dediščina f) kulturna zgodovina g) naravni spomeniki

72.03(497.4 Rogatec)(036)
72 STOPAR, I. Rogatec
COBISS.SI-ID 217310720


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


149.
JAKOPIČ, Rihard
        Beležnice : [Narodna galerija, 18. november 2015-28. februar 2016] / Rihard Jakopič ; [uredil, avtor uvodne študije, Andrej Smrekar ; predgovor Barbara Jaki ; dokumentacija Michel Mohor, Andrej Smrekar ; fotografija Fotodokumentacija Moderne galerije ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 99 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. naveden na str. 1. - Besedilo v slov. in angl. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6743-49-5
a) painting - catalog b) slikarstvo - katalog c) slovensko slikarstvo d) slovenski slikarji e) risbe f) skice g) študijske risbe h) spominske razstave

74/75(497.4):929Jakopič, R.
II 75 JAKOPIČ, R. Beležnice
COBISS.SI-ID 282080768

150.
KRAMOLC, Ted
        Božidar Ted Kramolc : slike, risbe : predstavitev umetnikove donacije = paintings, drawings : presentation of donated works / [besedila Irene Mislej, Marko Košan ; bibliografski podatki Tanja Cigoj ; prevod Tanja Cigoj, Amidas ; fotografije Primož Brecelj, Tomo Jeseničnik]. - Slovenj Gradec : Koroška galerija likovnih umetnosti ; Ajdovščina : Pilonova galerija, 2011 ([Velenje] : Eurograf). - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 600 izv. - Bibliografija: str. 109-111

ISBN 978-961-6827-05-8
a) Kramolc, Ted (1922-) b) painting - catalog c) slikarstvo - katalog d) slovensko slikarstvo e) Kanada f) osebne razstave

75(71=163.6):929 Kramolc B.
75(497.4):929 Kramolc B.
II 75 KRAMOLC, T. Božidar
COBISS.SI-ID 66882817

151.
NEMEC, Rafael, 1914-1993
        Rafael Nemec : razstava ob 100-letnici rojstva akademskega slikarja, restavratorja in pedagoga / [avtorici besedil Katarina Brešan, Ivanka Uršič ; prevod David Kožuh, Marta Plahuta ; fotografije Katarina Brešan, Tihomir Pinter]. - Kromberk : Goriški muzej, 2014 ([Nova Gorica] : Studio Graph). - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 800 izv. - Bibliografija: str. 112, 124-130. - Povzetek v it. in angl.

ISBN 978-961-6201-47-6
a) Nemec, Rafael (1914-1993) b) painting - catalog c) slikarstvo - katalog d) slovensko slikarstvo e) osebne razstave

75(497.4):929Nemec R.
II 75 NEMEC, R. Rafael Nemec
COBISS.SI-ID 275628288

152.
SLAPŠAK, Svetlana
        Franc Kavčič in antika : pogled iz antropologije antičnih svetov / Svetlana Slapšak ; [predgovor Barbara Jaki ; urednica Kristina Preiniger ; fotografija Jack Abraham ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Knjigi na pot / Barbara Jaki: str. 5-6. - Bibliografija: str. 131-138. - Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-6743-26-6
a) culture b) painting c) kultura d) slikarstvo e) antropologija f) antika

75(497.4):929
75 SLAPŠAK , S. Franc Kavčič
COBISS.SI-ID 255846656

153.
SMOLIČ, Nataša, 1971-
        Študija za portret sence, Francis Bacon / Nataša Smolič ; [spremna beseda Stojan Pelko]. - Ljubljana : Studia humanitatis : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 277 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Jasnovidnost / Stojan Pelko: str. 261-265. - 300 izv. - Summary. - Bibliografija: str. 249-260

ISBN 978-961-6798-48-8 (Studia humanitatis)
a) Bacon, Francis (1909-1992) b) painting c) slikarstvo d) angleški slikarji e) angleško slikarstvo f) portretno slikarstvo g) senčenje h) analiza slik i) študije

75.041.5(420):929Bacon F.
75 SMOLIČ, N. Študija
COBISS.SI-ID 276608768


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


154.
AMBROŽIČ, Maja, 1990-
        Povezovanje logov, logotipov in sloganov v zaščitnih grafičnih znakih : diplomsko delo / Maja Ambrožič. - Ljubljana : [M. Ambrožič], 2016. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3384. - Bibliografija: str. 30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) graphic arts c) umetnost d) grafika e) slogan f) povezovanje g) celostna grafična podoba

766:655.245(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) AMBROŽIČ, M. Povezovanje

COBISS.SI-ID 10947657

155.
KOŽELJ, Nina, 1985-
        Humor v likovni umetnosti : diplomsko delo / Nina Koželj. - Ljubljana : [N. Koželj], 2016. - 109 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3385. - Bibliografija: f. 95-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) kreativnost d) humor v razredu

73:741.52(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KOŽELJ, N. Humor
COBISS.SI-ID 10947913


78 GLASBA.


156.
BABIČ, Renata
        Veverica in medvedek [Zvočni posnetek] / [avtorica pravljice [in] pripovedovalka Renata Babič ; avtorja pesmi Renata Babič in Kristjan Crnica]. - [Ljubljana] : Inštitut Lila, cop. 2015. - 1 CD : stereo ; 12 cm

Ov. nasl. - Avtorja navedena na embalaži. - Posneto 2015. - Izvajalci: vokal veverice Kristina Strašek, vokal medvedka Kristjan Crnica, klavir Kristjan Crnica, kitara Slobodan Marović, saksofon Zoran Mosić

LILA CD 001 SAZAS
a) music b) fairy tale c) glasba d) pravljica e) glasbene pravljice f) otroške pesmi

78
cd 78 BABIČ, R. Veverica
COBISS.SI-ID 1024428834


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


157.
O'CONNOR, Peter, dramska umetnost
        Applied theatre : research : radical departures / Peter O'Connor and Michael Anderson. - London ; New York : Bloomsbury Methuen Drama, 2015. - XI, 293 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 281-284. - Kazali

ISBN 978-1-4725-0794-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4725-0961-1 (broš.)
ISBN 978-1-4725-1385-4 (ePDF)
ISBN 978-1-4725-0951-2 (e-knjiga)
a) theatre b) research c) gledališče d) raziskovanje e) študije primerov

792
792 O'CONNOR, P. Applied
COBISS.SI-ID 10935881


81 JEZIKOSLOVJE


158.
        ESLOVENO de bolsillo = Žepna slovenščina / [las autoras Tjaša Alič ... [et al.] ; introducción Marko Stabej ; coordinación del proyecto Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traducción los estudiantes de esloveno en la Universidad de Granada Ana María Jiménez Melero ... [et al.] ; ilustraciones Alenka Čuk]. - 1a. ed. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-690-1
a) dictionary b) španščina c) slovenščina d) slovar e) slovenščina za tujce f) vsakdanje fraze g) konverzacija h) besedišče

811.163.6'36=134.2(084.2)
811.163.6'374 ESLOVENO
COBISS.SI-ID 275545856


811.111 ANGLEŠČINA.


159.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu osnovne šole / [avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shuttershock]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr. ; 20 x 28cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - Prečni format. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2525-9
a) English language b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111'373(075.2)(076)
811.111 HOČEVAR, M. Angleščina 4
COBISS.SI-ID 278264832

160.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole / avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna, Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 87, IV str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog za angleščino v 4. razredu osnovne šole. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-01-1807-7
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 HOČEVAR, M. Angleščina 4
COBISS.SI-ID 278063872


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


161.
AHAČIČ, Kozma
        Jezični možje : zgodba o slovenskem jeziku / Kozma Ahačič ; [ilustriral] Jaka Vukotič. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - [47] str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-271-690-5
a) Slovenian language - history b) picture book c) slovenščina - zgodovina d) slikanica

811.163.6(091)(02.053.2)
811.163.6 AHAČIČ, K. Jezični možje
COBISS.SI-ID 277714176

162.
BOVHA, Tanja, 1981-
        Jps! : priročnik za prvo učenje slovenščine : za tuje študente v Sloveniji / Tanja Bovha, Jernej Ključevšek ; [prevod v angleščino Sonja Bovha ; urednica Metka Lokar]. - 1. natis. - Ljubljana : Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 76 str. : ilustr. ; 15 cm

500 izv.

ISBN 978-961-237-202-6
a) Slovenian language b) second foreign language c) slovenščina d) drugi tuji jezik e) učbeniki za tujce

811.163.6'24(035)
811.163.6'374 BOVHA, T. Jps!
COBISS.SI-ID 234398208

163.
        DŽEBEN slovenečki = Žepna slovenščina / [avtori Tjaša Alič ... [et al.] ; predgovor Marko Stabej ; priredile Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber, Mateja Lutar ; prevod na makedonski studentite na studiite po slovenečki jazik na Univerzitetot Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filološki fakultet Blaže Koneski - Skopje Ilija Božinov, Kristina Mitkovska ; ilustracii Alenka Čuk]. - 1. izd. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. - 400 izv.

ISBN 978-961-237-694-9
a) Slovenian language b) Macedonian language c) dictionary d) slovenščina e) makedonščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=163.3(035)
811.163.6'374 DŽEBEN slovenečki
COBISS.SI-ID 275547648

164.
        DŽEPNI slovenački = Žepna slovenščina / [autorke Tjaša Alič ... [et al.] ; pogovor Marko Stabej ; urednici Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; preveli studenti slovenačkog jezika na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu Dijana Adamović ... [et al.] ; ilustracije Alenka Čuk]. - 1. izd. = 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Lat. in cir. - 250 izv.

ISBN 978-961-237-685-7
a) Slovenian language b) Serbian language c) dictionary d) slovenščina e) srbščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=163.41(084.2)
811.163.6'374 DŽEPNI slovenački
COBISS.SI-ID 282301952

165.
        DŽEPNI slovenski = Žepna slovenščina / [autorice Tjaša Alič ... [et al.] ; predgovor Marko Stabej ; urednici Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; prijevod studenti slovenskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Alma Ačimović ... [et al.] ; ilustracije Alenka Čuk]. - 1. izd. = 1 natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-661-1
a) Slovenian language b) Croatian language c) dictionary d) slovenščina e) hrvaščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.42'374=163.6(084.2)
811.163.6'374 DŽEPNI slovenski
COBISS.SI-ID 274579968

166.
        ESLOVENO de bolsillo = Žepna slovenščina / [las autoras Tjaša Alič ... [et al.] ; introducción Marko Stabej ; coordinación del proyecto Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traducción los estudiantes de esloveno en la Universidad de Granada Ana María Jiménez Melero ... [et al.] ; ilustraciones Alenka Čuk]. - 1a ed. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Besedilo v argentinski špan. in slov. - 250 izv.

ISBN 978-961-237-700-7
a) slovenščina b) slovenščina kot drugi/tuji jezik c) slovenščina za tujce d) priročniki e) potovanja f) konverzacija g) slovarji h) slovnica i) španščina j) Argentina k) slv

811.163.6'36=134.2(084.2)
811.163.6'374 ESLOVENO de bosillo
COBISS.SI-ID 275601664

167.
        ESLOVENO de bolso = Žepna slovenščina / [autoria Tjaša Alič ... [et al.] ; introduçao Marko Stabej ; organizaçao Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traduçao Edgar de Almeida Bento, Joao Mourinha Fernandes e Rafaela Lino Gaspar ; ilustraçoes Alenka Čuk]. - 1a ed. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-681-9
a) Slovenian language b) Portuguese language c) dictionary d) slovenščina e) portugalščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=134.3(084.2)
811.163.6'374 ESLOVENO de bolso
COBISS.SI-ID 275532800

168.
        KIESZONKOWY słoweński = Žepna slovenščina / [autorki Tjaša Alič ... [et al.] ; słowo wstępne Marko Stabej ; przygotowali Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; tłumaczenie studenci lektoratu języka słoweńskiego na Uniwersytecie Gdańskim oraz Uniwersytecie Śląskim Daria Hrynyszyn ... [et al.] ; ilustracje Alenka Čuk]. - 1 wyd. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

500 izv.

ISBN 978-961-237-680-2
a) Slovenian language b) Polish language c) dictionary d) slovenščina e) poljščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=162.1(035)
811.163.6'374 KIESZONKOWY
COBISS.SI-ID 275529728

169.
PIRIH Svetina, Nataša
        A, B, C --- 1, 2, 3, gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika [Dva medija] / Nataša Pirih Svetina, Andreja Ponikvar ; [ilustrator Bojan Sumrak ; fotografije in drugo slikovno gradivo Alenka Mohar Mihajlović ... [et al.] ; prevodi Peter Herrity ... et al.]. - 3. natis 3., prenovljene izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori)
151 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD ; 12 cm

Podatek o izd. na nasl. str.: 3., prenovljena izd. - Besedilo v slov., uvod in navodila tudi v angl., nem. in it. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-237-229-3
a) Slovenian language - textbook b) second foreign language c) slovenščina - učbenik d) drugi tuji jezik

811.163.6(075.4)
II 811.163.6 PIRIH Svetina, N. ABC Č cd 811.163.6 PIRIH Svetina, N. ABC
COBISS.SI-ID 259876864

170.
        POCKET Sloveens = Žepna slovenščina / [auteurs Tjaša Alič ... [et al.] ; nawoord Marko Stabej ; redactie Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; vertaling studenten aan het lectoraat Sloveens aan de Universiteit Gent Snezana Corbisier, Phaedra Claeys ; illustraties Alenka Čuk ; foto iStock]. - 1e druk = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-679-6
a) Slovenian language b) dictionary c) slovenščina d) slovar e) nizozemski jezik f) nizozemščina g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=112.5(084.2)
811.163.6'374 POCKET Sloveens
COBISS.SI-ID 275525376

171.
        POCKET Slovene = Žepna slovenščina / [authors Tjaša Alič ... [et al.] ; foreword Marko Stabej ; edited by Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; translation students of the Slovene lectureship at Cleveland State University Lillian Centa ... [et al.] ; illustrations Alenka Čuk]. - 2nd printing = 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-237-687-1
a) Slovenian language b) English language c) dictionary d) slovenščina e) angleščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=111(084.2)
811.163.6'374 POCKET
COBISS.SI-ID 282297856

172.
POTOČNIK, Nataša, 1972-
        Slovenščina 2 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik v drugem razredu osnovne šole / Nataša Potočnik, Sonja Osterman ; [ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. prenovljena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-01-4342-0
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 373.32.016:81 POTOČNIK, N. Slovenščina 2

COBISS.SI-ID 282955520

173.
        SILUOWÉNNÍYAYU koudaishu = Žepna slovenščina / [zuozhě Tjaša Alič ... [et al.] ; juanshouyu Marko Stabej ; bianjí Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; fanyi běnshu yóu Běijing waiguóyu daxué siluowénníyayu zhuanye xuésheng gongtóng fanyi, qízhong baokuo Cáo Yúndí ... [et al.] ; chatú Alenka Čuk]. - Diyibăn = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

Kit. in lat. - 200 izv.

ISBN 978-961-237-695-6
a) Slovenian language b) Chinese language c) dictionary d) slovenščina e) kitajščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=581
811.163.6'374 SILUOWÉNNÍYAYU
COBISS.SI-ID 275598592

174.
        SLOVENA de buzunar = Žepna slovenščina / [autoare Tjaša Alič ... [et al.] ; prefaţa Marko Stabej ; redactori Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traducere studenţii lectoratului de limba slovena din cadrul Universitaţii Bucureşti Daniel Constantin Bordieanu ... [et al.] ; ilustraţii Alenka Čuk]. - 1 ed. = 1. natis. - Ljubljana : Editura ştiinţifica a Facultaţii de Ştiinţe Umaniste = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-682-6
a) Slovenian language b) Romanian language c) dictionary d) slovenščina e) romunščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=135.1(035)
811.163.6'374 SLOVENA de buzunar
COBISS.SI-ID 275533568

175.
        Le SLOVENE de poche = Žepna slovenščina / [auteurs Tjaša Alič ... [et al.] ; préface Marko Stabej ; publication dirigée par Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traduction étudiants des cours de slovene dans les universités de Louvain-La-Neuve et de Bruxelles Nicolas Hanot ... [et al.] ; illustrations Alenka Čuk]. - Réédition = 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-702-1
a) Slovenian language b) French language c) dictionary d) slovenščina e) francoščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=133.1(084.2)
811.163.6'374 LE SLOVENE de poche
COBISS.SI-ID 282300160

176.
        Lo SLOVENO in tasca = Žepna slovenščina / [le autrici Tjaša Alič ... [et al.] ; l'introduzione a cura di Marko Stabej ; a cura di Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; traduzione Universita degli studi di Trieste, Dipartimento di scienze giuridiche, del linguaggio, dell'Interpretazione e della traduzione Fabio Augusto Bubula ... [et al.] ; illustrazioni Alenka Čuk]. - 2a ed. = 2. natis. - Ljubljana : Casa editrice Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-691-8
a) Slovenian language b) Italian language c) dictionary d) slovenščina e) italijanščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=131.1(084.2)
811.163.6'374 LO SLOVENO
COBISS.SI-ID 282974464

177.
        SLOVENSKIJ v karmane = Žepna slovenščina / [avtory T´jaša Alič ... [et al.] ; predislovie Marko Stabej ; redaktory Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; perevod studenty-slovenisty MGU i slavisty SPBGU Marija Ahrameeva ... [et al.] ; illjustracii Alenka Čuk]. - 2-e izd. = 2. natis. - Ljubljana : Naučnoe izdatel´stvo Filosofskogo fakul´teta = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

250 izv.

ISBN 978-961-237-683-3
a) Slovenian language b) Russian language c) dictionary d) slovenščina e) ruščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=161.1(084.2)
811.163.6'374 SLOVENSKIJ
COBISS.SI-ID 282301184

178.
        SLOVINŠTINA do kapsy = Žepna slovenščina / [autorky Tjaša Alič ... [et al.] ; úvodní slovo Marko Stabej ; redakce Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; překlad studenti lektorátu slovinštiny při Masarykově univerzitě v Brně Alena Klvaňová ... [et al.] ; ilustrace Alenka Čuk]. - 1. vyd. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-689-5
a) Slovenian language b) Czech language c) dictionary d) slovenščina e) češčina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=162.3(084.2)
811.163.6'374 SLOVINŠTINA do kapsy
COBISS.SI-ID 275544832

179.
        TASCHENSLOWENISCH = Žepna slovenščina / [Autorinnen Tjaša Alič ... [et al.] ; Vorwort Marko Stabej ; Redaktion Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; Übersetzung ins Deutsche die Studenten und Studentinnen des Lektorats für Slowenisch Corinna Anna-Maria Ivancic ... [et al.] ; Illustrationen Alenka Čuk]. - 2. Ausg. = 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-678-9
a) Slovenian language b) German language c) dictionary d) slovenščina e) nemščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=112.2(084.2)
811.163.6'374 TASCHENSLOWENISCH
COBISS.SI-ID 282300928

180.
        ZSEBSZLOVÉN = Žepna slovenščina / [szerzők Tjaša Alič ... [et al.] ; előszó Marko Stabej ; szerkesztők Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; fordítók az ELTE BTK szlovén szakos hallgatói Ábrahám Erszébet ... [et al.] ; illusztrálta Alenka Čuk]. - 1. kiad. = 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Bölcsészettudományi Karának Tudományos Kiadója, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 123 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 14 cm

200 izv.

ISBN 978-961-237-693-2
a) Slovenian language b) Hungarian language c) dictionary d) slovenščina e) madžarščina f) slovar g) slovenščina za tujce h) vsakdanje fraze i) konverzacija j) besedišče

811.163.6'374=511.141(084.2)
811.163.6'374 ZSEBSZLOVÉN
COBISS.SI-ID 275546880


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


181.
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Pisanje kratke zgodbe : od prvopisa do natisa / Andrej Blatnik. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 186 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

200 izv. - Bibliografija: str. 175-182. - Kazali

ISBN 978-961-6952-70-5
a) literatura b) writing c) literatura d) pisava e) kreativno pisanje

808.1:82.0-32(035)
82.01 BLATNIK, A. Pisanje
COBISS.SI-ID 282949632

182.
BŘEZINOVÁ, Ivona, 1964-
        Bombonček za dedija Edija / Ivona Březinová ; [Ilustracije Eva Mastníková ; prevedla Diana Pungeršič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 74 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)

Prevod dela: Lentilka pro dědu Edu. - 650 izv. - Spremna beseda / Petr Žižkovský: str. 3

ISBN 978-961-272-176-3
a) Alzheimerjeva bolezen b) demenca c) staranje d) dedki e) vnuki

821.162.3
821.162.3 BŘEZINOVÁ, I. Bombonček
COBISS.SI-ID 277574400

183.
DE Kinder, Jan, 1964-
        Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni smešno / Jan De Kinder ; [iz nizozemščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis trade). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Rood, of waarom pesten niet grappig is. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [34]

ISBN 978-961-6970-28-0
a) čustva b) nasilje c) pogum d) sošolci e) stiske f) strah g) šole h) zadrega i) zardevanje

821.112.5(493)-93-32
II 821 DE KINDER, J. Rdeča
COBISS.SI-ID 282987264

184.
        ESEJ na maturi 2016 / Irena Avsenik Nabergoj ... [et al.] ; [urednica Sonja Lidija Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2016 (Ljubljana : Demat). - 139 str. ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6558-36-5
a) Lainšček, Feri (1959-) b) Tolstoj, Lev Nikolaevič (1828-1910) c) literature d) secondary education e) final examination f) literatura g) srednješolski pouk h) zaključni izpit i) matura j) eseji k) književnost

82
82 ESEJ 2016
COBISS.SI-ID 283082240

185.
FIŠER, Zbyněk, 1930-
        Bratje Ramazovi / Egon Bondy ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2014. - 218 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 7)

Prevod dela: Bratři Ramazovi. - 400 izv. - O avtorju in njegovem delu na notranjih str. ov.

ISBN 978-961-93382-8-5 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
ISBN 978-961-93382-6-1 (ISBN na platnici)

821.162.3-32
821.162.3 FIŠER, Z. Bratje Ramazovi
COBISS.SI-ID 274008064

186.
KASPARAVIČIUS, Kęstutis
        Trapaste zgodbe / [tekst in ilustracije] Kęstutis Kasparavičius ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 78 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: Kvailos istorijos. - 1.000 izv. - O avtorju: str. [80]

ISBN 978-961-6970-12-9
a) nonsens b) mladinsko leposlovje

821.172-93-34
821 KASPARAVIČIUS, K. Trapaste zgodbe
COBISS.SI-ID 278627840

187.
KONC Ambrožič, Alenka
        Rdeča kapica v eseju na maturi : priročnik za pisanje razpravljalnega in razlagalnega/interpretativnega eseja v programu splošne mature iz slovenščine / Alenka Konc Ambrožič. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 109-110

ISBN 978-961-6704-56-4
a) literature b) secondary education c) fairy tale d) literatura e) srednješolski pouk f) pravljica g) književnost h) matura i) kreativno pisanje

82.0-4:37.091.27(035)
82.01 KONC Ambrožič, A. Rdeča
COBISS.SI-ID 283280896

188.
NOGUERA, Cesc, 1965-
        Gospa Marija / [besedilo] Cesc Noguera in [ilustracije] Raül Gesalí ; prevedla Alenka Bole Vrabec. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [44] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: La senyora Maria. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-99-8
a) brezdomci b) drugačnost c) posebneži d) prijateljstvo

821.134.1
821.134.2 NOGUERA, C. Gospa
COBISS.SI-ID 282992640

189.
OSTERMAN, Sonja
        Čitanka 3 : besedila z nalogami za branje z razumevanjem v 3. razredu osnovne šole / Sonja Osterman ; [ilustratorka Tanja Komadina]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Soča). - 64 str. : ilustr. ; 28 cm

3.000 izv.

ISBN 978-961-01-3994-2
a) Slovenian language b) literature c) reading d) primary school e) slovenščina f) literatura g) branje h) osnovnošolski pouk i) besedila

821-82(075.2)
II 373.32.016:82 OSTERMAN, S. Čitanka 3
COBISS.SI-ID 282393856

190.
WOLTZ, Anna
        Nenavaden teden s Tesso / Anna Woltz ; prevedla Katjuša Ručigaj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 166 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Mijn bizonder rare week met Tess. - 700 izv. - O avtorici: str. 165. - Vlag en wimpel, 2014. - Luchs, 2015

ISBN 978-961-272-202-9
a) družina b) odraščanje c) počitnice d) prijateljstvo

821.112.5-93-311.2
821 WOLTZ, A. Nenavaden
COBISS.SI-ID 282306816

191.
ZULLO, Germano
        Zmago / Germano Zullo [in] Albertine ; [prevedla Anja Keber]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis trade). - [34] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Prevod dela: Dada. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-6970-31-0
a) konjeniški šport b) očala c) oddih d) okulisti e) preskakovanje ovir f) samozavest g) vid h) vztrajnost i) zdravje

821.112.2(494)-93-32
II 821 ZULLO, G. Zmago
COBISS.SI-ID 283130112


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


192.
DVOŘÁKOVÁ, Petra, 1977-
        Julija med besedami / Petra Dvořáková ; prevedla Diana Pungeršič ; [ilustracije Tanja Komadina]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 140 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)

Prevod dela: Julie mezi slovy. - 700 izv. - O avtorici: str. [142]. - O prevajalki: str. [143]

ISBN 978-961-272-208-1
a) mladostniki b) odraščanje c) ločitev d) selitev e) družinsko življenje f) otroci s posebnimi potrebami

821.162.3
821.162.3 DVOŘÁKOVÁ, P. Julija med
COBISS.SI-ID 283430400


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


193.
BROOKS, Kevin
        iBoy / Kevin Brooks ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 345 str. ; 21 cm. - (Zbirka Srečanja)

Prevod dela: iBoy. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-144-2
a) mladostniki b) internet c) superjunaki d) pametni telefon e) koma

821.111
821.111 BROOKS, K. iBoy
COBISS.SI-ID 272181248

194.
DAKERS, Diane
        Na svobodi / Diane Dakers ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 93 str. ; 19 cm. - (Zbirka Iziberi)

Prevod dela: Homecoming. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-201-2 (21,95 EUR)
a) očetje in hčere b) zaupanje c) obsojenci d) družinski odnosi e) delinkventi f) mladostniki g) prestopniki

821.111(71)
821.111 DAKERS, D. Na svobodi
COBISS.SI-ID 282306304

195.
        HAMLET na Slovenskem : [razstava ob 400-letnici smrti Williama Shakespeara, 11. januar - 14. marec 2016, Cankarjev dom, Ljubljana] / [besedila Petra Pogorevc ... [et al.] ; urednica, izbor slikovnega gradiva Mojca Jan Zoran]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2016 (Begunje : Cicero). - 37, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Hamlet : biti ali ne biti v stripu / Andrej Potrč ; [priprava besedila za strip Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran] ; [avtor literarne predloge] William Shakespeare ; prevod Srečko Fišer]

ISBN 978-961-6860-12-3
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Hamlet" - Razstavni katalogi b) literature c) comics d) literatura e) strip

821.111-2(083.824)
II 82 HAMLET na Slovenskem
COBISS.SI-ID 282859520

196.
HOSSEINI, Khaled
        Tek za zmajem : [izjemna zgodba o Afganistanu] / Khaled Hosseini ; [prevedel Radovan Kozmos]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 505 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga. Roman)

Prevod dela: The kite runner. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0372-1
a) Afganistan b) družbene razmere c) prijateljstvo

821.111(73)
821.111(73) HOSSEINI, K. Tek za
COBISS.SI-ID 282689536

197.
POTRČ, Andrej
        Hamlet : biti ali ne biti v stripu / William Shakespeare ; [avtor stripa] Andrej Potrč ; [prevod Srečko Fišer ; priprava besedila za strip Tadej Golob, Ciril Horjak, Mojca Jan Zoran]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2016 (Begunje : Cicero). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod in priredba dela: Hamlet. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv. - Shakespearov Hamlet / Mojca Jan Zoran: str. 63

ISBN 978-961-6860-11-6
a) Shakespeare, William (1564-1616) - "Hamlet" - Stripi b) literature c) comics d) literatura e) strip

821.111-2(084.11)
II 82 POTRČ, A. Hamlet
COBISS.SI-ID 282859008

198.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Sebični velikan / Oscar Wilde ; ilustrirala Petra Preželj ; [prevedla Alenka Ropret]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Prevod dela: The selfish giant. - 700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-274-354-3
a) sebičnost b) velikani

821.111
II 821.111 WILDE, O. Sebični
COBISS.SI-ID 282991872


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


199.
NELSON, Jandy
        Nebo je povsod / Jandy Nelson ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 261 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: The sky is everywhere. - 600 izv. - Knjigi ob rob / Lili Jazbec: str. 259-261

ISBN 978-961-272-180-0
a) sestre b) smrt c) žalovanje d) mladostniki e) družina f) ljubezen

821.111(73)
821.111(73) NELSON, J. Nebo
COBISS.SI-ID 278436864


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


200.
SCHAMI, Rafik
        Kako se je pogumni očka nehal bati tujcev / Rafik Schami ; [ilustracije] Ole Könnecke ; prevedla Tina Mahkota. - 1. natis. - Hlebce : Zala, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - [30] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Wie ich Papa die Angst vor Fremden nahm. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6859-98-1
a) tujci b) strah c) ksenofobija d) medkulturnost e) drugačnost

821.112.2
II 821.112.2 SCHAMI, R. Kako
COBISS.SI-ID 282891008


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


201.
CATOZZELLA, Giuseppe
        Nikoli ne reci, da te je strah / Giuseppe Catozzella ; [prevedla Eva Kobe Pavlovič ; spremna beseda Mirjam Milharčič Hladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Non dirmi che hai paura. - 800 izv. - Do zadnjega diha / Mirjam Milharčič Hladnik: str. 257-265. - Strega, 2014

ISBN 978-961-01-3970-6
a) begunci b) družina c) nasilje d) preživetje e) športniki f) vojna

821.131.1-93-312.6
821.131.1 CATOZZELLA, G. Nikoli
COBISS.SI-ID 282257152


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


202.
TILLION, Germaine, 1907-2008
        Ferfikbarica v peklu : opereta iz Ravensbrücka : napisana v taborišču oktobra 1944 / Germaine Tillion ; prevedla Jasmina Žgank ; [predgovor Tzvetan Todorov ; uvod Claire Andrieu]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Matformat). - 109 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Previharimo viharje ; knj. 8)

Prevod dela: Le Verfügbar aux enfers. - 400 izv. - Predgovor / Tzvetan Todorov: str. 7-9. - Uvod / Claire Andrieu: str. 11-22

ISBN 978-961-6768-91-7
a) music b) glasba c) francoska književnost d) libreti e) francoske interniranke f) koncentracijska taborišča

821.133.1-293.2
821.133.1 TILLION, G. Ferfikbarica
COBISS.SI-ID 282939392


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


203.
BERNIK, France
        Od književnosti do likovne umetnosti in glasbe / France Bernik. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015 ([Ljubljana] : Studio Print). - 223 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 66)

O avtorju: str. 222-223. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 217-221

ISBN 978-961-213-253-8
a) literary history - Slovenia b) history of art c) literarna zgodovina - Slovenija d) umetnostna zgodovina e) eseji f) slovenska kultura g) slovenska književnost h) slovenska umetnost i) kulturna zgodovina j) znamenite osebnosti k) literarni zgodovinarji l) umetnostni zgodovinarji

821.163.6.09(081):7(497.4)
821.163.6.09 BERNIK, F. Od književnosti
COBISS.SI-ID 282324736

204.
ČEH Steger, Jožica
        Ekokritika in literarne upodobitve narave / [[besedilo], imensko kazalo] Jožica Čeh Steger ; [prevod povzetka v angleščino Klementina Jurančič Petek]. - Maribor : Litera, 2015 ([Ljubljana] : Demat). - 349 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 305-330. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6949-63-7
a) ekologija b) literatue c) ekologija d) literatura e) literarna kritika f) literarne vede g) pripovedna proza h) ekofeminizem i) kulturna ekologija j) literarna ekologija k) humana ekologija l) krajinska ekologija m) okoljska etika n) slovenski pisatelji

821.163.6.09:502/504"18/19"
82.09:502/504
821.163.6 ČEH Steger, J. Ekokritika
COBISS.SI-ID 85308929

205.
DEKLEVA, Milan
        Menjalnica sanj / Milan Dekleva ; ilustriral Jure Engelsberger. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [31] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3714-6

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 DEKLEVA, M. Menjalnica
COBISS.SI-ID 281240832

206.
GORENC, Boštjan, 1977-
        Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske] / Boštjan Gorenc - Pižama ; [Zvezdico zaspanko ilustriral Matej de Cecco ; ilustracije za Tri botre lisičice Ančka Gošnik Godec]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorj. sl. in o avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-282-105-0
a) literature b) youth c) teaching d) literatura e) mladina f) pouk g) slovenska književnost h) humor i) interpretacija j) družbena omrežja k) modernizacija l) priredbe

821.163.6
821.163.6 GORENC, B. Slolvenski 1
COBISS.SI-ID 283594752

207.
KENDA Hussu, Damjana
        Čriček Črniček / Damjana Kenda Hussu ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz). - [16] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

Priloga revije Zmajček. - 5.500 izv.

ISBN 978-961-93704-6-9

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 KENDA Hussu, D. Čriček Črniček
COBISS.SI-ID 283986944

208.
KOŠUTA, Miroslav
        Mornar na kozi / Miroslav Košuta ; [fotografije družinski album, Mario Magajna, Edi Šelhaus]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 259 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-3999-7
a) biography b) biografija c) slovenski pesniki d) družina e) odraščanje f) mladost g) spomini

821.163.6-94
821.163.6 KOŠUTA, M. Mornar
COBISS.SI-ID 283160320

209.
KOVIČ, Kajetan, 1931-2014
        Pogovori z mačko Moniko / Kajetan Kovič ; ilustrirala Ana Baraga ; [fotografije Neca Falk, Kajetan Kovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 93 str. : ilustr. ; 25 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3610-1
a) mačke

821.163.6-32
821.163.6 KOVIČ, K. Pogovori
COBISS.SI-ID 282359808

210.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Samo še eno! [Zvočni posnetek] / besedilo in interpretacija Svetlana Makarovič ; tonska obdelava in mastering Januš Aleš Luznar ; ilustracija na ovitku Maša Kozjek ; oblikovanje Ksenija Marc ; izbrali in uredili Jasna Merc in Irena Matko Lukan. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2016. - 1 CD (37 min, 57 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Ciciban,marec 2016. - Posneto v studiu Earresistible. - Vsebina: Mucek se umije ; Kam se je kužku mudilo ; Se me kaj bojite? ; Zdravilo za ježka ; Hrčkova hruška ; Pujsek sklati jabolko

MKZ CD 066 BIEM, SAZAS
a) fairy tale b) pravljica c) pripovedke

821.163.6
Č cd 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Samo še eno!
COBISS.SI-ID 10925129

211.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Symposia : štiri razprave o slovenski poeziji in ena o Dušanu Pirjevcu / Iztok Osojnik ; spremna beseda Darja Pavlič. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2015. - 210 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 4)

200 izv. - Literatura kot politično dejanje / Darja Pavlič: str. 208-209. - O avtorju: str. 210. - Bibliografija pri vseh razpravah

ISBN 978-961-93732-4-8 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Pirjevec, Dušan (1921-1977) - Študije b) poetry c) poezija d) eksperimentalna poezija e) slovenska književnost f) politična poezija g) ekologija h) posameznik i) literarne študije

821.163.6.09-1
821.163.6.09 OSOJNIK, I. Symposia
COBISS.SI-ID 282192896

212.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Zgodbe in nezgodbe / Lilijana Praprotnik Zupančič ; ilustriral Bori Zupančič. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 92 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3973-7
a) igra besed b) zgodbe c) pesmi

821.163.6-93-34
821.163.6 PRAPROTNIK Zgodbe
COBISS.SI-ID 282575360

213.
ROSA, Teja
        Skrivnost zajčeve graščine / Teja Rosa. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 136 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6882-19-4
a) počitnice b) pustolovščine c) skrivnost d) umori

821.163.6
821.163.6 ROSA, T. Skrivnost
COBISS.SI-ID 281297408

214.
SNOJ, Jože
        Lenartovih prvih pet : križem po maminem dnevniku / Jože Snoj ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 121 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv.

ISBN 978-961-272-103-9
a) fantje b) družina c) vsakdan

821.163.6
821.163.6 SNOJ, J. Lenartovih
COBISS.SI-ID 264010240


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


215.
BALOH, Eneja
        Geografija 9. Samostojni delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole / Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič ; [ilustratorja Aleš Sedmak, Adriano Janežič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-01-3567-8
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk e) Slovenija

913(497.4)(075.2)(076.1)
II 91 BALOH, E. Geografija 9
COBISS.SI-ID 283021824

216.
KRAMARIČ, Janez, 1934-2011
        Župančičeva pot od Dragatuša do Vinice / Janez Kramarič ; [fotografije Marko Pršina]. - Ljubljana : Ministrstvo Republike Slovenije za kulturo, Uprava za kulturno dediščino, 1998 (Koper : Gepard). - 51 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; zv. 195)

Nasl. na ov.: Župančičeva pot. - Spremna beseda Jože Mahniča na zavihkih knjige. - Zvd. na sprednji notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 48

ISBN 961-6037-31-5
a) Župančič, Oton (1878-1949) - Biografije b) Bela krajina - Domoznanstvo c) krajepisi

908(497.4-122)
908(497.4) KRAMARIČ, J. Župančičeva
COBISS.SI-ID 75461376

217.
MELIK, Jelka
        Ljubljana, zeleno mesto / Jelka Melik, Mateja Jeraj ; [fotografije Jelka Melik ... [et al.] ; ilustracije Mojca Sekulič Fo, Ela Hartman, Pia Cvar]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2016 (Radovljica : Tiskarna). - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

800 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6882-20-0
a) local studies b) ecology c) domoznanstvo d) ekologija e) Ljubljana f) Zelena prestolnica Evrope 2016 g) knjige za otroke

908(497.4Ljubljana)(02.053.2)
908(497.4) MELIK, J. Ljubljana
COBISS.SI-ID 283411456


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


218.
BRAMLY, Serge, 1949-
        Leonardo da Vinci : umetnik, iznajditelj, filozof / Serge Bramly ; prevedla in spremno besedo napisala Anuša Trunkelj. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 552 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Léonard de Vinci. - 800 izv. - Leonardo da Vinci: ambivalentnost človeškega genija / Anuša Trunkelj: str. 523-527. - Bibliografija: str.535-542. - Kazalo

ISBN 978-961-241-936-3
a) biography b) biografija c) italijanski umetniki d) izumitelji e) renesansa f) delovanje

929
929 BRAMLY, S. Leonardo
COBISS.SI-ID 282661888


93 ZGODOVINA.


219.
BREGAR Mazzini, Sonja
        Zgodovina 6. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v šestem razredu osnovne šole / Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi ; [vsebinska zasnova stripov in besedilo Žiga X. Gombač ; ilustracije Ivan Mitrevski ; fotografije Mirjam Oblak ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-01-4354-3
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)(076.1)
II 94(075.2) BREGAR MAZZINI Zgodovina 6
COBISS.SI-ID 283570176

220.
DRNOVŠEK, Marjan, 1948-
        Množično izseljevanje Slovencev v Združene države Amerike : priročnik za učitelje / Marjan Drnovšek, Vilma Brodnik. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2002 ([Dobrova] : Kagraf). - 135 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Zgodovina)

Bibliografija: str. 135

ISBN 961-234-409-4
a) history - teacher's guide b) primary education c) zgodovina - priročnik za učitelje d) osnovnošolski pouk e) Slovenci f) izseljevanje g) slovenski izseljenci h) ZDA i) metodika pouka

93
93:371.3 DRNOVŠEK, M. Množično
COBISS.SI-ID 115812608


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


221.
MREVLJE, Božidar
        Evropa in slovenske dežele v obdobju 1815-1848 : priročnik za učitelje zgodovine v osnovni šoli / Božidar Mrevlje. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000 ([Dobrova] : Kagraf). - 99 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Modeli poučevanja in učenja. Zgodovina)

Bibliografija: str. 84-87

ISBN 961-234-255-5
a) history - teacher's guide b) primary education c) zgodovina - priročnik za učitelje d) osnovnošolski pouk e) Evropa f) Slovenija g) metodika pouka

94(4)"1815/1848":371.3
93:371.3 MREVLJE, B. Evropa
COBISS.SI-ID 107806464

222.
        POSLEDNJE ustoličenje na Gosposvetskem polju 1414 : zbornik člankov / [Andrej Rant ... et al.]. - Ljubljana : Svetovni slovenski kongres = Slovenian World Congress, 2013 (Velenje : Eurograf). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6700-17-7
a) history - Carinthia b) zgodovina - Koroška c) zgodovinopisje d) Karantanija e) zgodovinski spomin f) ustoličevanje koroških vojvod

94(497.4)(082)
FRASCATI:
6-100
94(497.4) POSLEDNJE ustoličenje
COBISS.SI-ID 271447808

223.
VOGRIČ, Ivan
        Stoletje pred prvo svetovno vojno - res čas miru? / Ivan Vogrič. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015 ([Ljubljana] : Studio Print). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. v kolofonu: Stoletje pred prvo svetovno vojno na Slovenskem - res čas miru?. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-213-256-9
a) history b) zgodovina c) svetovna zgodovina d) 1815-1914

94(100)"1815/1914"
94 VOGRIČ, I. Stoletje
COBISS.SI-ID 283056640


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


224.
        SLOVENSKI pravični med narodi / uredila Irena Šumi in Oto Luthar ; [fotografije arhiv Osnovne šole Leskovec pri Krškem ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 167 str. : ilustr., portreti ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 159-163

ISBN 978-961-254-862-9
a) war b) Judaism c) vojna d) judizem e) holokavst f) genocid g) svetovna vojna h) biografije i) Slovenci

949.712
94(497.4) SLOVENSKI pravični
COBISS.SI-ID 282956544


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO