COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


JULIJ in AVGUST 20160 SPLOŠNO.


1.
        BRALNA pismenost kot izziv in odgovornost / [uredila Tatjana Devjak in Igor Saksida]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016. - 292 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. - 200 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-253-193-5
a) reading b) literacy c) branje d) pismenost e) odgovornost f) medpredmetni izziv g) družbeno okolje h) jeziki

028
028 BRALNA pismenost
COBISS.SI-ID 285529856

2.
CECERI, Kathy
        Making simple robots : [explore cutting-edge robotics with everyday stuff] / [author and illustrator] Kathy Ceceri ; [illustrator Rebecca Demarest]. - 1st ed. - Sebastopol : Maker Media, 2015. - XXI, 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Make:)

Dodatek k nasl. na ov. - Ilustratorka navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-1-4571-8363-8
a) robotics b) robotika c) vsakodnevno življenje d) ročne spretnosti e) materiali f) roboti

007.52:681.5(035)=111
007 CECERI, K. Making
COBISS.SI-ID 14330014

3.
        ČLOVEKNEJEZISE : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2015 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2014 / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. - 330 izv. - Kazala

ISBN 978-961-93209-5-2
a) Knjige za otroke - 2015 - Seznami b) Mladinska književnost - 2015 - Seznami c) knjige za mladino d) otroška književnost e) priporočilni seznami f) mladinsko knjižničarstvo

013:821-93
821-93(01)
II 02 ČLOVEKNEJEZISE
COBISS.SI-ID 281849600

4.
MCKEOWN, Max
        The innovation book : how to manage ideas and execution for outstanding results / Max Mckeown. - Harlow, England ; New York : Pearson, cop. 2014. - XXXV, 258 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [246]-248

ISBN 978-1-292-01190-5 (broš.)
a) creativity b) management c) planning d) ustvarjalnost e) vodenje f) načrtovanje g) strateško planiranje h) novi izdelki i) inovacije j) uspešnost k) orodja

001.895
001 MCKEOWN, M. Innovation book
COBISS.SI-ID 11105865

5.
SLOVENSKA matica
        Slovenska matica : 150 let dela za slovensko kulturo : (zbornik razprav in bibliografija 2004-2014) / [uredili Drago Jančar ... [et al.] ; fotografije Danilo Radanovič]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 292 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v kolofonu in na prelim. str.: Slovenska matica - 150 let dela za slovensko kulturo. - 500 izv. - Bibliografija Slovenske matice 2004-2014 / Nataša Stergar: str. 261-288. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-213-251-4
a) Slovenska matica - Zgodovina - Zborniki b) slovenska kultura c) kulturne ustanove d) bibliografije

061.2:008(497.4)(091)(082)
008(497.4)(082)
ZZ 008 SLOVENSKA Slovenska matica
COBISS.SI-ID 282234112


0(043.2) SPLOŠNO.


6.
ČRV Kompara, Tanja
        Metoda dolgega branja besedil : primerjava med 1. in 5. razredom : diplomsko delo / Tanja Črv Kompara. - Ljubljana : [T. Črv Kompara], 2016. - 160 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3541. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 131-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) primary education c) branje d) osnovnošolski pouk e) branje v nadaljevanjih f) komunikacijski pouk književnosti g) faze šolske interpretacije h) otroški zorni kot i) bralni razvoj

028:373.3(043.2)
ZZ II 02(043.2) ČRV KOMPARA Metoda
COBISS.SI-ID 11066697


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
KUNČIČ, Špela, 1979-
        Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole : doktorska disertacija / Špela Kunčič. - Ljubljana : [Š. Kunčič], 2016. - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3590. - Mentor Jože Rugelj, somentorica Cveta Razdevšek Pučko. - Bibliografija: str. 155-167. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) informacijsko-komunikacijska tehnologija f) akcijska raziskava g) predstavitveni portfolio h) spletna stran i) blog j) digitalna pismenost k) refleksija

004.738.5:373.3(043.3)
ZZ II 004(043.2) KUNČIČ, Š. Spletni
COBISS.SI-ID 11097673


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


8.
DEUTSCHES Museum (Germany)
        Deutsches Museum : guide to the museum / [authors: Karl Allwang ... et al. ; translation: Graham Lack, Hugh Casement]. - 2nd, revised ed, 2000. - München : Deutsches Museum, cop. 1997. - 143 str. : ilustr. (chiefly col.), plans ; 23 cm

Ovojni nasl.: Deutsches Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik : museum guide. - Hrbtni nasl.: Deutsches Museum : museum guide. - Includes index

ISBN 3-924183-41-4 (broš.)
a) Deutsches Museum (Germany) - Guidebooks b) museum c) muzej

069
ZZ 069 DEUTSCHES Deutsches
COBISS.SI-ID 4469299

9.
        INTEGRACIJA multikulturne Evrope : muzeji kot družbene arene : priročnik za razumevanje vloge muzejev v družbi / Kaja Širok ... [et al.] ; [urednica Kaja Širok ; prevod Multilingual Pro prevajalska agencija]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Ljubljana : Solos). - 113, [IX] str. : ilustr. ; 19 x 21 cm. - (Evrovizija - muzeji predstavljajo Evropo = Eurovision - museums exhibiting Europe)

Nasl. na ov.: Integracija medkulturne Evrope. - 450 izv. - Bibliografija: str. II-VIII

ISBN 978-961-6665-42-1
a) museum b) muzej c) muzeologija d) vloga muzejev e) kulturna dediščina

069(082)
069 INTEGRACIJA
COBISS.SI-ID 284671744

10.
        MAKING Europe visible : re-interpretation of museum objects and topics / a manual by Anna-Lena Fuhrmann ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp ; translation Kerstin Bachmeier, Sofie Sonnenstatter, Maximilian Grundler]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 185 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 1)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N1_DIG-1.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 1, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [187-193]

ISBN 978-3-902796-29-5
a) museum b) muzej c) sodobna muzeologija d) kulturna dediščina e) muzejski predmeti f) interdisciplinarnost g) EMEE

069(4)(035)(082)
069 MAKING Europe
COBISS.SI-ID 617836


1 FILOZOFIJA.


11.
        POZABLJENA generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija "O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra" na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015 / uredil Marko Uršič ; slikovno gradivo zbral Alojz Cindrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 352 str. : portreti, fotogr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-832-5
a) philosophy b) higher education c) filozofija d) visokošolsko izobraževanje e) filozofski sistemi f) doktorske disertacije g) kulturna zgodovina h) Filozofska fakulteta i) Univerza v Ljubljani

1:378.22(497.4Ljubljana)
FRASCATI:
6-301
6-100
5-300
1 POZABLJENA generacija
COBISS.SI-ID 284930048


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
DALE, Cyndi
        Duhovna moč empatije : [odkrijte svoje intuitivne darove za sočutno povezavo] / Cyndi Dale ; [prevedla Dora Debeljak]. - 1. izd. - V Ljubljani : Karantanija, 2016 ([Ljubljana] : Abo grafika). - 272 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The spiritual power of empathy. - Dodatek k nasl. na ov. - 300 izv. trda vezava, 400 izv. mehka vezava. - O avtorici: str. 6

ISBN 978-961-275-144-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-275-145-6 (broš.)
a) empathy b) empatija c) duhovnost d) sočutno povezovanje e) intuicija

159.942:133.2
159.93 DALE, C. Duhovna
COBISS.SI-ID 284730112

13.
LUDWIG, Petr
        Konec prokrastinacije : [kako nehamo odlašati in začnemo živeti na polno] / [besedilo in ilustracije] Petr Ludwig ; prevedla Nives Vidrih. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 239 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: Konec prokrastinace. - Dodatek k nasl. na ov. in vzporedni nasl. str. - 700 izv.

ISBN 978-961-241-963-9
a) motivation b) motivacija c) neučinkovitost d) notranja motivacija e) produktivnost f) učinkovitost

159.947.5(035)
159.9 LUDWIG, P. Konec
COBISS.SI-ID 284563968

14.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Psihologija učenja in pouka : temeljna spoznanja in primeri iz prakse / Barica Marentič Požarnik ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 7. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 299 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Pedagoški izzivi)

150 izv. - Bibliografija: str. 288-294. - Kazalo

ISBN 978-86-341-2624-2
a) learning psychology b) educational psychology c) psihologija učenja d) pedagoška psihologija e) pouk f) motivacija g) ustvarjalnost h) reševanje problemov i) preverjanje j) ocenjevanje k) učenje

159.953.5
II 159.9 MARENTIČ Požarnik Psihologija
COBISS.SI-ID 283428096

15.
        SKOZI umetnost o zdravju [Elektronski vir] : priročnik izbranih kulturnih vsebin / [urednice Maja Krajnc, Nataša Bucik in Nada Požar Matijašič]. - El. knjiga. - Ljubljana : Društvo za širjenje filmske kulture Kino!, 2016. - ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.kulturnibazar. si/kulturna-vzgoja-gradiva/nacionalna-in-mednarodna-strokovna-literatura/tematska-literatura/umetnost-in-zdravje/knjige-prirocniki-in-zborni ki/. - Bibliografija: str. 107-108

ISBN 978-961-92783-5-2 (pdf)
a) Zdravje - Umetniški motivi b) umetnost c) zdravje d) kulturno umetnostna vzgoja e) razvojna psihologija f) otroci g) mladostniki h) literatura i) filmi j) televizijske oddaje k) gledališče l) glasba m) zborniki n) art o) health p) culture and art education q) developmental psychology r) children s) adolescents t) literature u) films v) television shows w) theatre x) music y) readers

[159.922.7/.8:7](082)(035)
CC-APA:
2610
2800
COBISS.SI-ID 283669504

16.
        UVOD v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. prenovljena izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 200 str. : ilustr. ; 27 cm

550 izv. - Bibliografija: str. 189-190 in na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0108-3
a) psychology - textbook b) secondary education c) personality d) psihologija - učbenik e) srednješolski pouk f) osebnost g) učenje h) pomnjenje i) občutenje j) zaznavanje k) mišljenje l) čustva m) motivacija n) komunikacija o) medosebni odnosi

159.9(075.3)
II 159.9 UVOD v psihologijo 2
COBISS.SI-ID 283481344

17.
WATZLAWICK, Paul
        Na drugačen način : načela definiranja in razreševanja problemov / Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fisch ; prevod Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : NTD). - 227 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Change. - 400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Uvodna beseda Miltona H. Ericksona: str. [9]-10. - Bibliografija: str. 211-218 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-46-4
a) interpersonal relations b) problem solving c) reševanje problemov d) medosebni odnosi e) osebnostna preobrazba

159.95
159.95 WATZLAWICK, P. Na drugačen
COBISS.SI-ID 282072832


17 ETIKA.


18.
GALIMBERTI, Umberto, 1942-
        O ljubezni / Umberto Galimberti ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 156 str. ; 24 cm

Prevod dela: Le cose dell'amore. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 149-153. - Kazalo

ISBN 978-961-241-972-1
a) love b) ljubezen c) filozofski vidik d) psihološki vidik

177.61
17 GALIMBERTI, U. O ljubezni
COBISS.SI-ID 284887040


3 DRUŽBENE VEDE


19.
        ZNAČILNOSTI starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati raziskave SHARE / urednik Boris Majcen. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja = Institute for Economic Research, 2015. - 299 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-961-6906-34-0
a) elderly person - Slovenia b) research result c) starejša oseba - Slovenija d) raziskovalni rezultat e) starejši ljudje f) zdravje g) zdravstveno varstvo h) storitve i) življenjski standard j) zaposlovanje k) upokojitev l) revščina m) staranje prebivalstva n) raziskave

314-053.88(497.4)
II 3 ZNAČILNOSTI starejšega
COBISS.SI-ID 281388032


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


20.
        The CHILDREN of immigrants at school : a comparative look at integration in the United States and Western Europe / edited by Richard Alba and Jennifer Holdaway. - New York : New York University Press, [2013] . - X, 340 str. ; 24 cm : ilustr.

"A joint publication of the Social Science Research Council and New York University Press.". - Includes bibliographical references (pages 281-313) and index. - Vsebina: Preface / Richard Alba, Jennifer Holdaway and Josh DeWind ; The integration imperative : introduction / Richard Alba and Jennifer Holdaway ; Educating the children of immigrants in old and new Amsterdam / Maurice Crul, Jennifer Holdaway, Helga de Valk, Norma Fuentes, and Mayida Zaal ; Different systems, similar results : youth of immigrant origin at school in California and Catalonia / Margaret Gibson, Silvia Carrasco, Jordie Pamies, Maribel Ponferrada, and Anne Ros ; Second generation attainment and inequality : primary and secondary effects on educational outcomes in Britain and the U.S. / Mary C. Waters, Anthony Heath, Van C. Tran, and Vikki Boliver ; How similar educational inequalities are constructed in two different systems, France and the U.S. : why they lead to disparate labor-market outcomes / Richard Alba, Roxane Silberman, Dalia Abdel-Hady, Yal Brinbaum, and Amy Lutz ; Promising practices : preparing children of immigrants in New York and Sweden / Carola Suarez-Orozco, Margary Martin, Mikael Alexandersson, L. Janelle Dance, and Johannes Lunneblad ; The children of immigrants at school : conclusions and recommendations / Richard Alba and Jennifer Holdaway ; Bibliography ; Contributors ; Index

ISBN 978-0-8147-6094-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-8147-6025-3 (broš.)
a) child b) immigrant c) school d) education e) otrok f) priseljenec g) šola h) vzgoja in izobraževanje i) integracija j) neenakosti

314.15:37.01
31 CHILDREN of immigrants
COBISS.SI-ID 13054797


316 SOCIOLOGIJA.


21.
BRYNJOLFSSON, Erik
        The second machine age : work, progress, and prosperity in the time of brilliant technologies / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee. - 1st pbk. ed. - New York ; London : W. W. Norton, 2016, cop. 2014. - XIV, 306 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Vsebina: The big stories ; The skills of the new machines : technology races ahead ; Moore's law and the second half of the chessboard ; The digitization of just about everything ; Innovation : declining or recombining? ; Artificial and human intelligence in the second machine age ; Computing bounty ; Beyond GDP ; The spread ; The biggest winners : stars and superstars ; Implications of the bounty and the spread ; Learning to race with machines : recommendations for individuals ; Policy recommendations ; Long-term recommendations ; Technology and the future (which is very different from "technology is the future") ; Acknowledgments ; Notes ; Index

ISBN 978-0-393-35064-7 (broš.)
ISBN 978-0-393-23935-5 (trda vezava)
a) information technology b) sociology c) infromacijska tehnologija d) sociologija e) tehnološki razvoj f) informacijska družba g) delo h) razvoj i) ekonomija blaginje j) sociološki vidik k) ekonomski vidik

316.42:004
316 BRYNJOLFSSON, E. Second
COBISS.SI-ID 11074377

22.
GALIMBERTI, Umberto, 1942-
        Miti našega časa / Umberto Galimberti ; prevedel Matej Venier. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 399 str. ; 23 cm

Prevod dela: I miti del nostro tempo. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 387-396. - Kazalo

ISBN 978-961-241-600-3
a) socialna psihologija b) social psychology c) sodobna družba d) kultura e) materinska ljubezen f) spolna identiteta g) mladost h) inteligentnost i) psihoterapija j) blaznost k) globalizacija l) sreča

316.6
316.6 GALIMBERTI, U. Miti
COBISS.SI-ID 277933056

23.
LIPTON, Bruce H.
        Spontana evolucija : naša pozitivna prihodnost : (in kako do nje priti) / Bruce H. Lipton and Steve Bhaerman ; [prevod Ingrid Peinkicher]. - 1. natis. - Kranj : Zavod V.I.D., 2012 (tiskano v EU). - 359 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Neskončnost)

Prevod dela: Spontaneous evolution : our positive future (and a way to get there from here). - 1.000 izv.

ISBN 978-961-90342-3-1
a) society b) social development c) futurology d) družba e) družbeni razvoj f) futurologija

316.42
316.6 LIPTON, B. H. Spontana
COBISS.SI-ID 262351616

24.
POČKAR, Mirjam
        Sociologija. Učbenik za sociologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Mirjam Počkar, Marina Tavčar Krajnc ; [ilustracije, fotografije in tehnične risbe Darko Birsa]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 243 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 241-243

ISBN 978-961-02-0111-3
a) sociology - textbook b) secondary education c) sociologija - učbenik d) srednješolski pouk e) družba f) družina g) šolanje h) religija i) množični mediji j) odklonskost

316(075.3)
II 3 POČKAR, M. Sociologija 4
COBISS.SI-ID 283482624

25.
        SOŽITJE med kulturami : poti do medkulturnega dialoga III : [monografija znanstvenih člankov z recenzijami] / uredila Maja Lamberger Khatib ; [izdajatelj] Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2015 ([Maribor] : Dravski tisk). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prispevki v slov., en v angl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-6968-43-0
a) sociology b) culture c) sociologija d) kultura e) empatija f) begunci g) žaljivi govor h) verstva i) večkulturnost

316.72(082)
316.7 SOŽITJE med kulturami
COBISS.SI-ID 85335809

26.
ŽIBERT, Estera
        Disfunkcionalna družina - eden od vzrokov za nastanek čustvenih in vedenjskih motenj : diplomsko delo / Estera Žibert. - Ljubljana : [E. Žibert], 2016. - 47 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3616. - Bibliografija: str. 43-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sociology of family b) emotional disorder c) behaviour d) sociologija družine e) čustvene motnje f) vedenje g) vzgojni zavod h) družinski odnosi i) vzgojni stili j) čustvena prikrajšanost k) ogrožajoči dejavniki

316.36:376(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŽIBERT, E. Disfunkcionalna
COBISS.SI-ID 11117385


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


27.
ČEMAŽAR, Anja
        Ko "mi" postane zopet "midva" : kako praznjenje družinskega gnezda vpliva na partnerski odnos? : diplomsko delo / Anja Čemažar. - Ljubljana : [A. Čemažar], 2016. - 93 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3612. - Bibliografija: str. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) marriage b) interpersonal relations c) zakonska zveza d) medosebni odnosi e) osamosvajanje f) srednja odraslost g) partnersko zadovoljstvo

316.362.1-058.833-055.1-055.2 (043.2)
ZZ II 3(043.2) ČEMAŽAR, A. Ko "mi"
COBISS.SI-ID 11114825

28.
ŽURGA, Nina
        Zakaj slovenski študentje podaljšujejo študij? : diplomsko delo / Nina Žurga. - Ljubljana : [N. Žurga], 2016. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3613. - Mentor Matej Sande. - Bibliografija: str. 91-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) student behaviour b) Slovenia c) social psychology d) vedenje študentov e) Slovenija f) socialna psihologija g) nedokončanje študija h) prehod v odraslost i) akademsko odlašanje j) notranji dejavniki k) zunanji dejavniki

316.6:37.091.212.8(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŽURGA, N. Zakaj
COBISS.SI-ID 11115081


32 POLITIKA.


29.
KYMLICKA, Will
        Multicultural citizenship : a liberal theory of minority rights / Will Kymlicka. - Oxford : Clarendon Press, 2013, cop. 1995. - VII, 280 str. ; 24 cm. - (Oxford political theory)

Bibliografija: str. 240-263. - Kazalo

ISBN 978-0-19-829091-9
a) politics b) civics c) politika d) državljanska vzgoja e) narodne manjšine f) avtohtono prebivalstvo g) kulturne razlike h) multikulturnost i) etničnost j) človekove pravice k) enakopravnost l) državljanstvo

323.15:316.022.4
32 KYMLICKA, W. Multicultural
COBISS.SI-ID 1024622449

30.
KYMLICKA, Will
        Multicultural odysseys : navigating the new international politics of diversity / Will Kymlicka. - Repr. - Oxford : Oxford University Press, 2013, cop. 2007. - IX, 374 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 317-352

ISBN 978-0-19-956255-8
a) politics b) culture c) society d) liberalism e) manjšine f) etnične skupine g) multikulturalizem h) različnost

323.15:316.7
32 KYMLICKA, W. Multicultural
COBISS.SI-ID 11103049

31.
MILLER, David Leslie, 1946-
        Strangers in our midst : the political philosophy of immigration / David Miller. - Cambridge ; London : Harvard University Press, 2016. - 218 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami str.: 175-209. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Cosmopolitanism, compatriot partiality, and human rights ; Open borders ; Closed borders ; Refugees ; Economic migrants ; The rights of immigrants ; Integrating immigrants ; Conclusion

ISBN 978-0-674-08890-0
a) immigration b) politics c) human rights d) imigracija e) politika f) človekove pravice g) filozofski vidik h) tujci i) državne meje j) begunci k) migranti l) integracija

32
32 MILLER, D. L. Strangers
COBISS.SI-ID 11102793


33 GOSPODARSTVO


32.
BREGMAN, Rutger
        Utopia for realists : the case for a universal basic income, open borders, and a 15-hour workweek / by Rutger Bregman ; English translation by Elizabeth Manton ; [author illustration by Cléa Dieudonné]. - 1st ed. - [S. l.] : The Correspondent, cop. 2016. - 249 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

Prevod dela: Gratis geld voor iedereen: en nog vijf grote ideeën die de wereld kunnen veranderen

ISBN 978-90-825-2030-9
a) income b) labour c) hours of work d) dohodek e) delo f) delovni čas g) univerzalni temeljni dohodek

331.2
330 BREGMAN, R. Utopia
COBISS.SI-ID 11093065

33.
FORD, Martin R.
        The lights in the tunnel : automation, accelerating technology and the economy of the future / Martin Ford. - [S. l.] : Acculant Publishing, 2009. - VII, 253 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 247-253. - Vsebina: Introduction ; The tunnel ; Acceleration ; Danger ; Transition ; The green light ; Final Thoughts

ISBN 978-1-4486-5981-4
ISBN 1-4486-5981-7
a) economic conditions b) technology c) artificial intelligence d) gospodarski pogoji e) tehnologija f) umetna inteligenca g) gospodarski razvoj h) ekonomija i) tehnološki razvoj j) avtomatizacija

330
330 FORD, M. R. Lights
COBISS.SI-ID 11086153

34.
FORD, Martin R.
        The rise of the robots : technology and the threat of mass unemployment / Martin Ford. - London : Oneworld, 2016. - XVIII, 334 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-78074-848-1 (broš.)
a) technology b) employment c) tehnologija d) zaposlitev e) brezposelni f) nezaposlenost g) zaposlovanje h) tehnološki višek i) avtomatizacija j) inovacije

331.56
330 FORD, M. R. Rise
COBISS.SI-ID 11074633


33(043.2) GOSPODARSTVO.


35.
KORITNIK, Mojca, socialna pedagoginja
        Pomen socialnega kapitala pri prehodu diplomantov družboslovnih smeri na trg dela : diplomsko delo / Mojca Koritnik. - Ljubljana : [M. Koritnik], 2016. - 144 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3568. - Bibliografija: str. 104-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) youth employment c) mlajši odrasli d) zaposlovanje mladih e) socialni kapital f) trg dela g) prehod v odraslost

331.5-053.81(043.2)
ZZ II 330(043.2) KORITNIK, M. Pomen
COBISS.SI-ID 11088969


34 PRAVO.


36.
MIKOLA, Milko
        Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945-1951 / Milko Mikola. - Ljubljana : Nova obzorja : Inštitut Karantanija, 2016. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6942-30-0
a) prison b) penal law c) zapor d) kazensko pravo e) kazenske ustanove f) politične razmere g) kaznovanje h) dokumenti i) poboljševalno delo j) prisilno delo k) zaporniki

343.811(497.4)"1945/1951"
343 MIKOLA, M. Kazenske
COBISS.SI-ID 284671488

37.
RIBIČIČ, Ciril
        Človekove pravice in ustavna demokracija : [ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom] / Ciril Ribičič ; [spremna beseda Boštjan M. Zupančič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 743 str. ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu. - 400 izv. - Spremna beseda / Boštjan M. Zupančič: str. 18-25. - Podatki o avtorju: str. 743. - Bibliografija: str. 733-742. - Kazali

ISBN 978-961-242-311-7
a) human rights b) človekove pravice c) temeljne svoboščine d) ustavno pravo e) ustavni sodniki f) sodna praksa

342.7:342.565.2
ZZ 342.7 RIBIČIČ, C. Človekove
COBISS.SI-ID 252590336

38.
TERŠEK, Andraž
        Odvetniška ustavnost : o pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov / Andraž Teršek ; [izdajatelj] Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 160 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 153-157. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-61-6
a) lawyer b) law c) pravnik d) pravo e) odvetniki f) odvetništvo g) pravica do odvetnika

347.965
34 TERŠEK, A. Odvetniška
COBISS.SI-ID 284392448


34(043.2) PRAVO.


39.
SNOJ, Emilija
        Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih : magistrsko delo / Emilija Snoj. - Ljubljana : [E. Snoj], 2016. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3597. - Mentorica Olga Poljšak Škraban. - Bibliografija: str. 135-141. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) young adult b) religious organization c) mlajši odrasli d) verska organizacija e) delo z mladimi f) razvojni viri g) 5 C

347.471.7-053.6(043.2)
ZZ II 34(043.2) SNOJ, E. Delo
COBISS.SI-ID 11104585


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


40.
KLEVIŠAR, Metka
        V dom - zakaj pa ne? / Metka Klevišar ; [spremna beseda Jože Planinšek]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 95 str. ; 20 cm

700 izv. - V dom - zakaj pa ne? / Jože Planinšek: str. 90-94. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-272-6
a) convalescent home b) elderly person c) dom počitka d) starejša oseba e) osebne izkušnje f) družba g) domska oskrba h) starost

364-54-053.9(092)
364.65 KLEVIŠAR, M. V dom
COBISS.SI-ID 284875776

41.
ŠKERJANC, Jelka
        Individualizacija storitev socialnega varstva / Jelka Škerjanc. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 198 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 189-194. - Kazali

ISBN 978-961-6569-33-0
a) social work b) socialno delo c) hendikepirani ljudje d) revščina e) modeli blaginje f) individualno načrtovanje g) storitve

364-78
36 ŠKERJANC, J. Individualizacija
COBISS.SI-ID 254860800

42.
ŠKOF, Jožef, 1929-
        Lakota, zločin civilizacije / Jožef Škof. - Ljubljana : Dušan Cunjak, založniško-knjigotrška družba, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6116-13-8
a) hunger b) civilization crisis c) capitalism d) lakota e) kriza civilizacije f) kapitalizem g) kmetijstvo h) kmetijske površine i) prehrana j) pridelava

364.2:612.39(100)
364.65 ŠKOF, J. Lakota
COBISS.SI-ID 248518400


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


43.
LENA, Katja
        Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor : magistrsko delo / Katja Lena. - Ljubljana : [K. Lena], 2016. - 236 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3588. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 222-236. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) family b) social service c) družina d) socialna služba e) agresivnost f) nasilje g) mladostniki h) modeli delovanja

36(043.2)
ZZ II 36(043.2) LENA, K. Strukturni
COBISS.SI-ID 11096905

44.
PLEMELJ Mohorič, Alenka
        Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji : magistrsko delo / Alenka Plemelj Mohorič. - Ljubljana : [A. Plemelj Mohorič], 2016. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3583. - Mentorica Olga Poljšak Škraban. - Bibliografija: str. 91-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) therapist b) work experience c) terapevt d) delovna izkušnja e) zadovoljstvo

364-785-057.21:616.891.4(043.2)
ZZ II 36(043.2) PLEMELJ Mohorič Samoučinkovitost

COBISS.SI-ID 11094857

45.
VERBNIK Dobnikar, Tatjana
        Procesi svetovalnega dela v osnovni šoli : magistrsko delo / Tatjana Verbnik Dobnikar. - Ljubljana : [T. Verbnik Dobnikar], 2016. - VI, 171 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3585. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 97-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) guidance service b) primary school c) svetovalna služba d) osnovna šola e) svetovalni procesi f) gestalt pristop g) sinergetika h) kompetence i) sistemski pogled

364-784:373.3(043.2)
ZZ II 36(043.2) VERBNIK Dobnikar Procesi
COBISS.SI-ID 11095369


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


46.
BEASLEY, John, učitelj
        The perfect ofside science lesson / John Beasley ; edited by Jackie Beere. - Bancyfelin : Independent Thinking Press, 2014. - VII, 159 str. : ilustr. ; 18 cm. - (The series Perfect)

Bibliografija: str. 157-159

ISBN 978-1-78135-130-7
a) Great Britain. Office for Standards in Education (England) b) sciences c) lesson d) teaching e) vede f) učna ura g) pouk h) vprašalnik za učence i) solarni sistem j) Bloomova taksonomija

37.091.3:5
371.3 BEASLEY, J. Perfect
COBISS.SI-ID 11079753

47.
BEERE, Jackie
        The perfect teacher coach / Jackie Beere and Terri Broughton ; foreword by Vic Goddard. - Bancyfelin : Independent Thinking Press, 2013. - VII, 161 str. : ilustr. ; 18 cm. - (The series Perfect)

Bibliografija: str. 157-161

ISBN 978-1-78135-003-4
a) teacher b) coaching c) učitelj d) inštruiranje e) spraševanje f) kultura g) vrednotenje

37.015
37.015 BEERE, J. Perfect
COBISS.SI-ID 11082825

48.
BURNHAM, Louise
        Brilliant teaching assistant : what you need to know to be a truly outstanding teaching assistant / Louise Burnham. - Harlow [etc.] : Prentice Hall, 2011. - XVIIi, 222 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Brilliant teacher)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Working effectively as part of the whole school team ; The school curriculum and timetabling and planning ; Supporting teaching and learning: making an effective contribution ; Managing behaviour ; Working with special educational needs pupils ; Working with pupils who speak English/Welsh as an additional language ; Working with gifted and talented pupils ; Providing pastoral support ; Health, safety, first aid and safeguarding ; Extended and out of school provision ; Reflecting on your practice and continuing professional development ; Appendix 1: Case study solutions ; Appendix 2: Teacher/TA feedback sheet

ISBN 978-0-273-73442-0
a) teacher education b) assistant c) classroom d) izobraževanje učiteljev e) asistent f) učilnica g) kurikulum h) načrtovanje i) sodelovanje j) obnašanje k) osebe s posebnimi potrebami l) nadarjeni m) poklicni razvoj n) strokovno osebje

37.091
371.13/.16 BURNHAM, L. Brilliant
COBISS.SI-ID 11083337

49.
DWECK, Carol S.
        Mindset : [how you can fulfil your potential] / Carol S. Dweck. - London : Robinson, 2012, cop. 2006. - X, 277 str. : ilustr. ; 21 cm

Podnaslo na ov. - Bibliografija: str. 267-268. - Kazalo. - Vsebina: The mindsets ; Inside the mindsets ; The truth about ability and accomplishment ; The mindset of a champion ; Mindset and leadership ; Mindsets in love (or not) ; Parents, teachers, and coaches : where do mindsets come from? ; Changing mindsets

ISBN 978-1-78033-200-0 (broš.)
a) educational psychology b) achievement c) success d) pedagoška psihologija e) uspešnost f) uspeh g) prepričanja h) možgani i) miselnost j) potenciali

37.015.3
37.015.3 DWECK, C. S. Mindset
COBISS.SI-ID 11074889

50.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogy of commitment / Paulo Freire ; translated by David Brookshaw and Alexandre K. Oliveira. - Boulder ; London : Paradigm Publishers, 2014. - XVI, 141 str. ; 22 cm. - (Series in Critical Narrative)

Prevod dela: Pedagogia do compromisso: América Latina e educaçao popular. - Kazalo. - Vsebina: Foreword / by Ana Maria Araújo Freire ; Preface / Pedro Pontual ; Part I. Argentina : Paulo Freire's presence at the National University of San Luís. Speech: I feel happy and challenged ; Seminars on critical pedagogy: Critical pedagogy practice ; Elements of the educative situation ; The struggle never ends, but is reinvented : participants' questions and Paulo Freire's answers ; Media interview: The confrontation is not pedagogical, but rather political ; Part II. Chile. Interviews with Boris Bezama: Unafraid to love ; Educating for freedom ; Part III. Nicaragua. Manifesto: Ten years of the People's Sandinista Revolution ; Part IV. Paraguay. Discussion seminar with Paulo Freire: Popular education in Latin America : contextualization and possibilities within transition processes ; Interview ; Popular education in Paraguay : our questions to Freire ; Part V. Uruguay. Interviews: On education, politics, and religion ; Dialogue on education, television, and social change

ISBN 978-1-59451-973-4 (broš.)
ISBN 978-1-59451-972-7 (trda vezava)
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) pedagogika d) zavezništvo e) južna Amerika

37.01
37.01 FREIRE, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 11085897

51.
HANUSHEK, Eric A., 1943-
        The knowledge capital of nations : education and the economics of growth / Eric A. Hanushek and Ludger Woessmann. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, cop. 2015. - XII, 262 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (CESifo book series)

Bibliografija: str. 231-254. - Kazalo

ISBN 978-0-262-02917-9 (trda vezava)
a) economic development b) education c) gospodarski razvoj d) vzgoja in izobraževanje e) ekonomski razvoj f) ekonomska rast g) izobrazba h) znanje i) človeški kapital j) sposobnosti k) ekonomija blaginje

37.014:330.34
37.01 HANUSHEK, E. A. Knowledge
COBISS.SI-ID 22840294

52.
JOHNSON, Aaron, 1976-
        Excellent online teaching : effective strategies for a successful semester online / Aaron Johnson. - San Bernardino : [s. n.], 2013. - III, 51 str. ; 23 cm

Vsebina: Am I ready? ; Where do I begin? ; How do I communicate well with my students? ; How do I start each week? ; What do I do with failing students? ; What's the most important thing? ; How do I connect with my students? ; How do I grade discussions? ; How do I give feedback? ; What sort of feedback do my students need? ; Can my class really become a community? ; More ideas for facilitating threaded discussions. ; Four essential qualities of an awesome online teacher. ; Communicating your unique voice ; Improving your game ; Finishing well

ISBN 978-0-9897116-0-9
ISBN 0-9897116-0-9
a) education b) information technology c) student d) vzgoja in izobraževanje e) informacijska tehnologija f) študent g) spletne inštrukcije h) učenje na daljavo i) strategije j) sodelovanje

37.091.3
371.3 JOHNSON, A. Excellent
COBISS.SI-ID 11077705

53.
KREUH, Nives
        Framework for the design of electronic textbooks [Elektronski vir] / Nives Kreuh, Liljana Kač, Gregor Mohorčič ; [translation Andrej Stopar]. - 2nd ed. - El. knjiga. - Ljubljana : The National Education Institute Slovenia, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/framework-design-etextbooks.pdf

ISBN 978-961-03-0320-6 (pdf)
a) Elektronski učbeniki b) elektronsko izobraževanje c) elektronska učna gradiva d) učna sredstva

37.091.64:004(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281173248

54.
MEDNARODNA konferenca o učenju in poučevanju matematike (2 ; 2014 ; Čatež)
        KUPM 2014 [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = conference proceedings / 2. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike, Čatež, 21. in 22. avgust 2014 = 2nd International Conference on Learning and Teaching Mathematics, [Čatež, August 21 and 22, 2014] ; [organizator Zavod RS za šolstvo ; uredniški odbor Silva Kmetič ... et al.]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/zbornik-prispevkov-kupm2014.pdf. - Opis vira z dne 7. 7. 2016. - El. knjiga obsega 746 str. v pdf. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0330-5 (pdf)
a) Matematika - Metodika pouka - Mednarodna posvetovanja b) Matematika - Učenje - Mednarodna posvetovanja c) povzetki d) zborniki

37.091.3:51(082)
COBISS.SI-ID 283320832

55.
PANTLEY, Elizabeth
        Z otrokom lahko sodelujete / Elizabeth Pantley ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović, Borut Petrović Jesenovec]. - 3. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2007 ([Žirovnica] : Medium). - 223 str. ; 23 cm

Prevod dela: Kid cooperation. - Podatek o izd. na ov.: 4. natis. - Spremna beseda / Zdenka Zalokar Divjak: str. 7-8. - Spremna beseda / William Sears: str. 9. - Spremna beseda / Louise Bates Ames: str. 10-11. - O avtorici: str. [225]

ISBN 978-961-6363-97-6
ISBN 961-6363-97-2
a) parent-child relation b) sibling c) family education d) odnos med starši in otrokom e) bratje in sestre f) družinska vzgoja g) avtoriteta h) disciplina i) medosebni odnosi j) samospoštovanje k) samozavest l) domača vzgoja

37.018.1
37.018 PANTLEY, E. Z otrokom
COBISS.SI-ID 230941696

56.
RUBIE-Davies, Christine M.
        Becoming a high expectation teacher : raising the bar / Christine Rubie-Davies. - London ; New York : Routledge, 2015. - XIX, 254 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233-249. - Kazalo. - Vsebina: pt. I.A history of teacher expectancy research : Retracing the steps in teacher expectation research ; Formation of teacher expectations ; Teacher differential behaviour and student outcomes ; Teacher difference and expectations ; pt. II. High and low expectation teachers : Introducing high and low expectation teachers ; The beliefs and practices of high and low expectation teachers ; A teacher expectation intervention ; pt. III. A teacher expectation intervention: theoretical and practical perspectives : High expectation teachers and flexible grouping: a theoretical discussion ; High expectation teachers and flexible grouping: practical applications ; High expectation teachers and class climate: a theoretical discussion ; High expectation teachers and class climate: practical applications ; High expectation teachers and goal setting: a theoretical discussion ; High expectation teachers and goal setting: practical applications ; High expectations for all students: an achievable goal

ISBN 978-0-415-71336-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-71337-5 (broš.)
a) teaching b) achievement c) motivation d) teacher e) pouk f) uspešnost g) motivacija h) učitelj i) visoka pričakovanja j) prepričanja k) učenci l) dosežki m) razredna klima

37.091.3
37.015.3 RUBIE-DAVIES, C. Becoming
COBISS.SI-ID 11100489

57.
        SOCIOCULTURAL theories of learning and motivation : looking back, looking forward / edited by Dennis M. McInerney, Richard A. Walker & Gregory Arief D. Liem. - Charlotte, NC : Information Age, IAP, cop. 2011. - VI, 317 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research on sociocultural influences on motivation and learning ; 10)

About the authors: str. 309-317. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-1-61735-438-0 (broš.)
ISBN 978-1-61735-439-7 (trda vezava)
a) motivation b) learning c) educational sociology d) motivacija e) učenje f) pedagoška sociologija g) sociokulturne teorije h) motivi i) čustva

37.015.3
37.015.3 SOCIOCULTURAL theories
COBISS.SI-ID 11094345

58.
        TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja : revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev / uredniki izvirnika Lorin W. Anderson ... [et al.] ; [prevod Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: A taxonomy for learning, teaching, and assessing. - Potiskane notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 321-328. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0338-1
a) learning b) teaching c) knowledge d) assessment e) education f) učenje g) pouk h) znanje i) vrednotenje j) vzgoja in izobraževanje k) spoznavni procesi l) učne enote m) reševanje problemov n) učni cilji o) didaktika

37.02
37.01 TAKSONOMIJA za učenje
COBISS.SI-ID 285155584

59.
THORNBURG, David D.
        The invent to learn guide to 3D printing in the classroom : recipes for success / David D. Thronburg, Norma Thornburg, Sara Armstrong. - [Torrance] : Constructing Modern Knowledge Press, 2014. - XI, 163 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-0-9891511-4-6
a) printing b) educational technology c) classroom d) tiskanje e) izobraževalna tehnologija f) učilnica g) 3D tiskanje h) programska oprema i) tiskalniki j) projekti

37.091.64
371.6 THORNBURG, D. D. Invent
COBISS.SI-ID 11102025


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


60.
DROFENIK, Vesna, 1981-
        Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo / Vesna Drofenik Jerič. - Ljubljana : [V. Drofenik Jerič], 2016. - 241 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3533. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 203-213. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) career development c) učitelj d) poklicni razvoj e) učiteljski poklic f) profesionalni razvoj učitelja

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) DROFENIK JERIČ Učiteljeva
COBISS.SI-ID 11063625

61.
DULC, Tjaša
        Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo / Tjaša Dulc. - Ljubljana : [T. Dulc], 2016. - VIII, 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3591. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan. - Bibliografija: str. 203-213. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) career development c) učitelj d) poklicni razvoj e) modeli profesionalnega razvoja f) dejavniki profesionalnega razvoja

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 371(043.2) DULC, T. Rezilientnost
COBISS.SI-ID 11097929

62.
GERŠAK, Vesna, 1972-
        Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli : doktorska disertacija / Vesna Geršak. - Ljubljana : [V. Geršak], 2016. - 330 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3540. - Mentorica Simona Tancig. - Bibliografija: str. 258-272. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching method b) motion c) creativity d) didaktična metoda e) gibanje f) ustvarjalnost g) ustvarjalni gib h) učni pristopi i) utelešena kognicija j) samoučinkovitost učiteljev k) celostno učenje in poučevanje l) izkustveno učenje

37.091.3(043.3)
ZZ II 371.3(043.2) GERŠAK, V. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 11065161

63.
PADEŽANIN Lavuger, Suzana, psihologinja
        Profesionalni razvoj strokovnega delavca v vzgojno-izobraževalni organizaciji s pomočjo intervizije : specialistično delo / Suzana Padežanin Lavuger. - Ljubljana : [S. P. Lavuger], 2016. - VI, 122 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3565. - Bibliografija: str. 113-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) supervision b) workers' education c) supervizija d) izobraževanje delavcev e) intervizija f) organizacija g) kompetence h) osebnostna rast

37043.2)
ZZ II 371(043.2) PADEŽANIN Lavuger Profesionalni

COBISS.SI-ID 11082569

64.
ŠIMENC, Monika
        Vzpostavljanje sodelovalne skupnosti na šoli ob vpeljevanju vzgojnega načrta : magistrsko delo / Monika Šimenc Vatovani. - Ljubljana : [M. Šimenc Vatovani], 2016. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3529. - Mentorica Mojca Peček Čuk. - Bibliografija: str. 150-155. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) educational planning c) osnovna šola d) načrtovanje izobraževanja e) spreminjanje šolske prakse f) vzgojni načrt g) vloge deležnikov h) modeli uvajanja sprememb i) sodelovalna skupnost

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) ŠIMENC, M. Vzpostavljanje
COBISS.SI-ID 11062601


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


65.
BELIČ, Nadja
        Obravnava pravljičnega tipa Mojce Pokrajculje ATU 283C* v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Nadja Belič. - Ljubljana : [N. Belič], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) fairy tale c) predšolska vzgoja d) pravljica e) folkloristična teorija pravljic f) Mojca Pokrajculja g) Monika Kropej Telban h) ATU indeks

373.2.016:398.21(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BELIČ, N. Obravnava
COBISS.SI-ID 11119945

66.
BRODARIČ, Anita
        Nasilje nad otroki in otrokove pravice : diplomsko delo / Anita Brodarič. - Ljubljana : [A. Brodarič], 2016. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3617. - Mentorica Tatjana Devjak, somentorica Sanja Berčnik. - Bibliografija: str. 49-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) aggressiveness c) rights of the child d) predšolski otrok e) agresivnost f) pravice otroka g) psihološke pravice h) Konvencija o otrokovih pravicah i) Pravilnik o obravnavi nasilja

373.2:364.632(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BRODARIČ, A. Nasilje
COBISS.SI-ID 11117641

67.
DUBRAVICA, Urša
        Igrajmo se gledališče : ustvarjanje spodbudnega okolja za kreativne gledališke dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo / Urša Dubravica. - Ljubljana : [U. Dubravica], 2016. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3554. - Bibliografija: str. 95-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) theatre c) vrtec d) gledališče e) kreativna drama f) lutke g) predstava

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DUBRAVICA , U. Igrajmo
COBISS.SI-ID 11071817

68.
FUJAN, Kaja, vzgojiteljica
        Motiv družinskih odnosov v slovenski mladinski književnosti v slikaniški obliki : diplomsko delo / Kaja Fujan. - Ljubljana : [K. Fujan], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3581. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) children's and youth literature c) predšolska vzgoja d) mladinska književnost e) družina f) slikanica g) Saša Vegri h) Svetlana Makarovič

373.2.016:821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) FUJAN, K. Motiv
COBISS.SI-ID 11093833

69.
GABRIJEL, Metka
        Opisovanje slik v vrtcu : diplomsko delo / Metka Gabrijel. - Ljubljana : [M. Gabrijel], 2016. - 141 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3539. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Mojca Žveglič. - Bibliografija: str. 53-54. - Povezetk ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) predšolski otrok d) govor e) razvoj govora f) spodbujanje otrokovega govora g) pogovor med vzgojiteljem in otroki v vrtcu h) vzgojiteljeva vprašanja

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GABRIJEL, M. Opisovanje
COBISS.SI-ID 11064905

70.
JORDAN, Adrijana
        Pomoč lutke pri oblikovanju socialnih odnosov v skupini : diplomsko delo / Adrijana Jordan. - Ljubljana : [A. Jordan], 2016. - VII, 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3551. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) puppetry c) predšolska vzgoja d) lutke e) igra f) socialni razvoj g) ljubljenec skupine

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JORDAN, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 11072585

71.
KOKOT, Anija
        Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu : magistrsko delo / Anija Kokot. - Ljubljana : [A. Kokot], 2016. - VIII f., 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3620. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 75-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) child development c) vrtec d) razvoj otroka e) čustva f) socialni odnosi g) strokovni delavci vrtca h) čustvena inteligentnost

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOKOT, A. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11118409

72.
KOŠUTA, Jara
        Spodbujanje predopismenjevalnih spretnosti preko igre v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Jara Košuta. - Ljubljana : [J. Košuta], 2016. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3578. - Bibliografija: f. 79-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Surdopedagogika in logopedija
a) pre-school child b) literacy c) play d) predšolski otrok e) pismenost f) igra g) razvoj h) motivacija

373.2:028.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOŠUTA, J. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11092809

73.
MAUHAR, Martina
        Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole : magistrsko delo / Martina Mauhar. - Ljubljana : [M. Mauhar], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3532. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) pre-school child b) poetry c) predšolski otrok d) poezija e) začetno opismenjevanje f) književna vzgoja v vrtcu g) Tone Pavček

373.2.016:821.163.6(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAUHAR, M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 11063369

74.
MRŽLJAK, Nina
        Romski pomočniki v prvem razredu devetletne osnovne šole : diplomska naloga / Nina Mržljak. - Ljubljana : [N. Mržljak], 2016. - VIII f., 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3572. - Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) primary education b) Romany language c) osnovnošolski pouk d) romski jezik e) romski otroci f) vloga

373.2:316.35(=214.58)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MRŽLJAK, N. Romski
COBISS.SI-ID 11089737

75.
PODOBNIK, Jurka
        Igre s prstnimi lutkami za spodbujanje komunikacije v prvem starostnem obdobju : diplomska naloga / Jurka Podobnik. - Ljubljana : [J. Podobnik], 2016. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3559. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) predšolski otrok d) lutke e) komunikacija f) vzgojitelj

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PODOBNIK, J. Igre
COBISS.SI-ID 11076681

76.
PODOBNIK, Uroš, 1987-
        Patriotizem v vrtcu : diplomska naloga / Uroš Podobnik. - Ljubljana : [U. Podobnik], 2016. - VII, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3548. - Mentor Janez Krek. - Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) civics c) predšolska vzgoja d) državljanska vzgoja e) narodna zavest f) identiteta g) pozitivni vidiki h) negativni vidiki

373.2.016:342.71(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PODOBNIK, U. Patriotizem

COBISS.SI-ID 11071305

77.
PRAČEK, Tamara
        Sodelovanje vzgojiteljev, logopedov in staršev pri prepoznavanju in odpravljanju govornih napak otrok v vrtcu = Preschool teachers, speech therapists and parents: cooperation in recognition and treatment of preschool children speech disorders : diplomska naloga / Tamara Praček. - Ljubljana : [T. Praček], 2016. - 88 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3543. - Besedilo v slov. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) speech defect d) predšolski otrok e) govor f) govorna motnja g) govorni razvoj h) govorne napake i) starši j) vzgojitelji k) logopedi l) sodelovanje

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRAČEK, T. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 11067465

78.
REMŠKAR, Urška
        Zahtevnostne ravni vprašanj vzgojiteljev ob obravnavi književnega besedila v vrtcu : diplomska naloga / Urška Remškar. - Ljubljana : [U. Remškar], 2016. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3623. - Bibliografija: f. 30-31. - Povezetk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) trainer c) children's and youth literature d) vrtec e) vzgojitelj f) mladinska književnost g) umetnostna besedila h) zastavljanje vprašanj i) nižja raven j) višja raven

373.2.016:821-93(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REMŠKAR, U. Zahtevnostne

COBISS.SI-ID 11119433

79.
STEPANČIČ, Sonja
        Evalvacija procesa skupinske supervizije vzgojiteljic v vrtcu : magistrsko delo / Sonja Stepančič. - Ljubljana : [S. Stepančič], 2016. - 161 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3589. - Mentorica Sonja Žorga, somentor Bojan Dekleva. - Bibliografija: str. 133-142. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) trainer c) career development d) vrtec e) vzgojitelj f) poklicni razvoj g) profesionalni razvoj h) poklicna identiteta i) refleksija j) stres

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) STEPANČIČ, S. Evalvacija

COBISS.SI-ID 11097417

80.
TOMORI, Polona
        Tehniška ustvarjalnost v predšolskem obdobju : preizkus ustvarjalnega mišljenja z risanjem (TCT-DP) ob izvedbi tehničnih dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Polona Tomori. - Ljubljana : [P. Tomori], 2016. - X, 88 str., CII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3574. - Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) pre-school education c) tehnika d) predšolska vzgoja e) merjenje ustvarjalnosti f) ustvarjalne delavnice g) glina

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TOMORI, P. Tehniška
COBISS.SI-ID 11089225

81.
VIDMAR, Alenka, 1975-
        Vzgojiteljeva stališča o preventivnem logopedskem programu v vrtcu kot modelu spodbudnega okolja za razvoj jezikovne zmožnosti : magistrsko delo / Alenka Vidmar. - Ljubljana : [A. Vidmar], 2016. - X, 150 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3534. - Mentorica Martina Ozbič, somentor Miran Čuk. - Bibliografija: str. 144-150. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) speech therapy c) predšolski otrok d) logopedija e) preventivni logopedski program f) jezikovna zmožnost g) vrtec h) kurikulum za vrtce i) logoped v vrtcu

373.2.016:81(43.2)
ZZ II 373.2(043.2) VIDMAR, A. Vzgojiteljeva

COBISS.SI-ID 11063881

82.
VOGRINČIČ, Polona
        Odškodninska odgovornost vrtca : diplomska naloga / Polona Vogrinčič. - Ljubljana : [P. Vogrinčič], 2016. - 30 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3546. - Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 28-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) indemnity c) vrtec d) odškodnina e) nadzorstvena dolžnost f) organizacija vodenih dejavnosti g) predpisi h) varstvena funkcija

373.2.016:347.51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VOGRINČIČ, P. Odškodninska

COBISS.SI-ID 11070025


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


83.
        BEREM z iksom : bralni listi za 1. razred / [Marija Pisk ... [et al.] ; ilustracije Jaka Vukotič, Shutterstock ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - [45] str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0741-2
a) reading - exercise b) primary education c) branje - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetno branje f) bralna vzgoja g) velike tiskane črke

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 BEREM
COBISS.SI-ID 284954112

84.
TRČEK, Zarja
        Osnovna šola Gornji Logatec v luči gospodarskega razvoja kraja / Zarja Trček. - Logatec : Vojni muzej, 2016 (Ljubljana : Demat). - 146 str. : ilustr. ; 25 cm

150 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 124-129

ISBN 978-961-93929-1-1
a) Osnovna šola Tabor (Logatec) - Zgodovina b) primary school - history - Logatec c) osnovna šola - zgodovina - Logatec d) kultura e) znamenitosti f) šolstvo g) gospodarstvo

373.3(497.4Logatec)(091)
ZZ 373.3 TRČEK , Z. Osnovna šola
COBISS.SI-ID 285087232

85.
UDVANC, Sonja
        Otrokove pravice v osnovni šoli : diplomsko delo / Sonja Udvanc. - Ljubljana : [S. Udvanc], 2016. - IV, 114 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3555. - Mentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: f. 103-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) rights of the child b) primary school c) pravice otroka d) osnovna šola e) otrok f) otroštvo g) dolžnosti h) izobraževanje i) učitelj j) starši k) psihološke pravice

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) UDVANC, S. Otrokove
COBISS.SI-ID 11075145

86.
VOUK, Andreja, 1969-
        Matematika 3 [Elektronski vir] : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / Andreja Vouk ; ilustrirala Nina Drol. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

120 izv.

ISBN 978-961-03-0345-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) special education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) pouk po prilagojenem programu g) učbeniki s prilagojenim programom

373.32.016:51(075.2)(076.034.2)
cdr 373.32.016:51 VOUK, A. Matematika 3
COBISS.SI-ID 285086976


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


87.
BOŽINOVIĆ, Mate
        Spletni portal na primeru okoljskih vsebin pri predmetu Tehnika in tehnologija : diplomsko delo / Mate Božinović. - Ljubljana : [M. Božinović], 2016. - XIV, 186 str., XXVII str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3577. - Bibliografija: str. 184-185. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) computer science c) primary education d) tehnika e) računalništvo f) osnovnošolski pouk g) CMS sistemi h) odprtokodni sistemi i) WordPress CMS sistem j) grafična predloga k) vizualna podoba l) vtičniki m) izdelava

373.3.016:62:004.738(043.2)
ZZ II 62(043.2) BOŽINOVIĆ, M. Spletni
COBISS.SI-ID 11092553

88.
GRDADOLNIK, Špela
        Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati : magistrsko delo / Špela Grdadolnik. - Ljubljana : [Š. Grdadolnik], 2016. - 149 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3531. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 135-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) Slovenian language b) primary education c) reading d) slovenščina e) osnovnošolski pouk f) branje g) bralna pismenost h) predbralne spretnosti in sposobnosti i) notranja diferenciacija in individualizacija j) individualni načrt opismenjevanja

373.32.016:003(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GRDADOLNIK, Š. Prilagajanje

COBISS.SI-ID 11063113

89.
GROHAR, Neja
        Medgeneracijsko poučevanje angleščine kot tujega jezika ; učenci prvega triletja osnovne šole in njihovi stari starši : magistrsko delo / Neja Grohar. - Ljubljana : [N. Grohar], 2016. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3563. - Mentorica Mateja Dagarin Fojkar. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) primary education b) English language c) grandparents d) osnovnošolski pouk e) angleščina f) stari starši g) simbioza

373.32.016:811.111(043.3)
ZZ II 373.3(043.2) GROHAR, N. Medgeneracijsko

COBISS.SI-ID 11081289

90.
GROŠELJ, Greta
        Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Greta Grošelj. - Ljubljana : [G. Grošelj], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3619. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) social sciences c) osnovnošolski pouk d) družbene vede e) prvi razred

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GROŠELJ, G. Doseganje
COBISS.SI-ID 11118153

91.
HIMELRAJH, Renata, 1964-
        Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli : magistrsko delo / Renata Himelrajh. - Ljubljana : [R. Himelrajh], 2016. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3600. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 158-163. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) fairy tale c) osnovnošolski pouk d) pravljica e) pedagoška intervencija f) biblioterapija

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) HIMELRAJH, R. Pravljica
COBISS.SI-ID 11107145

92.
MENIČ, Maja, 1990-
        Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Maja Menič. - Ljubljana : [M. Menič], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3594. - Mentorica Marja Bešter Turk, somentorica Irena Hergan. - Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) learning b) primary education c) social sciences d) učenje e) osnovnošolski pouk f) družbene vede g) individualno učenje h) anketni vprašalnik i) učne težave

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MENIČ, M. Samostojno
COBISS.SI-ID 11100745

93.
MIVŠEK, Maja
        Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja : magistrsko delo / Maja Mivšek. - Ljubljana : [M. Mivšek], 2016. - 183 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3598. - Mentorica Milena Valenčič Zuljan, somentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 134-141. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) literacy b) teaching c) pismenost d) pouk e) konstruktivističen model pouka f) učiteljeva pojmovanja pouka g) pouk slovenščine

373.3:028(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MIVŠEK, M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 11104841

94.
NOVAK, Leonida, 1976-
        Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju : doktorska disertacija / Leonida Novak. - Ljubljana : [L. Novak], 2016. - 587 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3575. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 535-556. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) reading b) primary education c) gifted - Slovenija d) branje e) osnovnošolski pouk f) nadarjeni g) bralna zmožnost h) nadarjenost i) literarno področje j) diferenciacija k) pouk književnosti l) bralne kompetence

373.3.32.016:028
ZZ II 373.3(043.2) NOVAK, L. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 11090761

95.
OMERZA, Dejana
        Medkulturna vzgoja in izobraževanje v učnih načrtih in gradivih za poučevanje : magistrsko delo / Dejana Omerza. - Ljubljana : [D. Omerza], 2016. - VIII, 128 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3592. - Mentorica Špela Razpotnik. - Bibliografija: str. 88-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) intercultural education b) primary education c) medkulturna vzgoja d) osnovnošolski pouk e) medkulturna pedagogika f) večkulturna pedagogika g) prvo izobraževalno obdobje h) drugo izobraževalno obdobje

373.3.016 (043.2)
ZZ II 373.3(043.2) OMERZA, D. Medkulturna
COBISS.SI-ID 11101513

96.
ŠLAJKOVEC, Tina, 1982-
        Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta Šport : magistrsko delo / Tina Šlajkovec. - Ljubljana : [T. Šlajkovec], 2016. - 306 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3601. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 268-298. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) primary education b) sport c) teacher d) osnovnošolski pouk e) šport f) učitelj g) kakovost h) dejavniki kakovosti športa

373.3:79(043.3)
ZZ II 373.3(043.2) ŠLAJKOVEC, T. Kompetence

COBISS.SI-ID 11107401

97.
URH, Jana, 1991-
        Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli : magistrsko delo / Jana Urh. - Ljubljana : [J. Urh], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3605. - Mentorica Marja Bešter Turk. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) Slovenian language c) learning d) osnovnošolski pouk e) slovenščina f) učenje g) vloga učitelja

373.32.016:811.163.6(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) URH, J. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 11110473

98.
VRENKO, Ana, 1990-
        Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev : magistrsko delo / Ana Vrenko. - Ljubljana : [A. Vrenko], 2016. - 75 str., [14] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3564. - Mentorica Mojca Juriševič. - Bibliografija: str. 72-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) parents c) teacher role d) osnovnošolski pouk e) starši f) vloga učitelja g) odnos h) komunikacija i) sodelovanje j) kompetence učitelja k) pričakovanja staršev

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) VRENKO, A. Skrbi
COBISS.SI-ID 11081801


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


99.
STROKOVNI posvet z mednarodno udeležbo Mednarodne mobilnosti, partnerstva in projektno sodelovanje - izziv in priložnost za srednje poklicne in strokovne šole (2016 ; Ljubljana)
        Ob 10-letnici izvajanja mednarodnih projektov : [strokovna monografija] / Strokovni posvet z mednarodno udeležbo Mednarodne mobilnosti, partnerstva in projektno sodelovanje - izziv in priložnost za srednje poklicne in strokovne šole, Ljubljana, 2016 ; urednik Nikolaj Lipič. - Ljubljana : Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, 2016 ([Maribor] : Demago). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

150 izv. - Povzetek v slov. in angl. jeziku pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-94016-0-6
a) Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (Ljubljana) - Zgodovina - 1962-2012 - Zborniki b) secondary school c) srednja šola d) poklicne šole e) strokovne šole f) mednarodni projekti g) ravnatelji h) dijaki i) ECVET j) ekošole k) eTwinning l) slovenščina m) učitelj spremljevalec

373.5(082)
373.5 STROKOVNI posvet
COBISS.SI-ID 284443904


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


100.
BRUMEN, Maja, 1990-
        Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo / Maja Brumen. - Ljubljana : [M. Brumen], 2016. - X f., 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3606. - Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 65-70. - Povzetek ; Abstract
a) special school teacher b) work attitude c) specialni pedagog d) stališče do dela e) dejavniki delovnega zadovoljstva f) poklic specialnega pedagoga g) programi vzgoje in izobraževanja

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRUMEN, M. Delovno
COBISS.SI-ID 11110217

101.
        The DYSLEXIA handbook 2015 : a compendium of articles and resources for people with dyslexia, their families and those professionals who deal with them / edited by Angela Fawcett and Kate Saunders. - Bracknell : The British dyslexia association, cop. 2015. - 188 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-1-872653-69-3
a) dyslexia b) disleksija c) težave d) starši e) vzgojitelji f) organizacije

376
376.1 DYSLEXIA handbook 2015
COBISS.SI-ID 11098185

102.
GADSBY, Claire
        Perfect assessment for learning / Claire Gadsby ; edited by Jackie Beere. - Repr. - Bancyfelin : Independent Thinking Press, 2015. - VII, 131 str. : ilustr. ; 18 cm. - (The series Perfect)

Bibliografija: str. 125-131

ISBN 978-1-78135-002-7
a) assessment b) learning c) classroom d) vrednotenje e) učenje f) učilnica g) pozornost h) uspešnost i) aktivni učenci j) razum k) starši

37.091.279.7
371.26 GADSBY, C. Perfect
COBISS.SI-ID 11081545

103.
LE Juen, Yves
        Dyslexia, proficiency and automaticity in second language learning / Yves Le Juen. - Saarbrücken : LAP Lambert Academic Publishing, cop. 2014 (printed in Great Britain). - 274 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 168-180

ISBN 978-3-659-64830-4
a) dyslexia b) second foreign language c) language teaching d) disleksija e) drugi tuji jezik f) jezikovni pouk g) učinkovitost h) CLT i) komunikacija

376
376.1 LE JUEN, Y. Dyslexia
COBISS.SI-ID 11097161

104.
NUTTALL, James
        Dyslexia and the iPad : overcoming dyslexia with technology / James and Linda Nuttall. - [S. l. ] : J. Nuttall, L. Nuttall, cop. 2013. - 89 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-1-4905-1671-4
a) dyslexia b) teaching aid c) information technology d) disleksija e) učni pripomočki f) informacijska tehnologija g) učne težave h) iPad i) tablični računalniki j) informacijsko-komunikacijska tehnologija k) nasveti

376:004
376.1 NUTTALL, J. Dyslexia
COBISS.SI-ID 11103561

105.
RAMEY, Maria
        Group music activities for adults with intellectual and developmental disabilities / Maria Ramey. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2011. - 171 str. : note ; 25 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 171

ISBN 978-1-84905-857-5
a) music therapy b) handicapped c) special education d) adult e) glasbena terapija f) prizadeti g) pouk po prilagojenem programu h) odrasli i) duševno prizadeti j) glasbene dejavnosti k) glasbene igre

376:78
376.1 RAMEY, M. Group
COBISS.SI-ID 11106889

106.
SWINTON, Holly
        Defeat dyslexia! : the parents' guide to understanding your child's dyslexia / Holly Swinton and Nicola Martin. - 1st ed. - [S.l.] : [CreateSpace Independent Publishing Platform], cop. 2016 (printed in Great Britain). - V, [338] str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 315-317. - Kazalo

ISBN 978-1-530-55220-7
ISBN 1-5305-5220-6
a) dyslexia b) child c) disleksija d) otrok e) starši f) nasveti g) matematika h) tuji jeziki i) opismenjevanje j) gibanje

376.1:616.89-008.434.5
376.1 SWINTON, H. Defeat
COBISS.SI-ID 11095881


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


107.
BENČINA, Darja, 1992-
        Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Darja Benčina. - Ljubljana : [D. Benčina], 2016. - 63 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3610. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 58-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) motion c) otrok s posebnimi potrebami d) gibanje e) mišična vzdržljivost f) moč

376:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BENČINA, D. Program
COBISS.SI-ID 11112265

108.
ČERNE, Maja, 1982-
        Presoja specialnih in rehablitacijskih pedagogov o lastni usposobljenosti za vodenje razreda : diplomsko delo / Maja Černe. - Ljubljana : [M. Černe], 2016. - X, 130 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3573. - Mentorica Milena Valenčič-Zuljan. - Bibliografija: str. 122-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special school teacher b) career development c) specialni pedagog d) poklicni razvoj e) kompetence f) strategije vodenja razreda g) usmerjanje vedenja

376-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ČERNE, M. Presoja
COBISS.SI-ID 11089481

109.
DOVIĆ, Tina
        Opismenjevanje romskih učencev : analiza govornih in bralnih zmožnosti : magistrsko delo / Tina Dović. - Ljubljana : [T. Dović], 2016. - 113 f., [1] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3547. - Mentorica Lidija Magajna. - Bibliografija: str. 97-105. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) Romany language b) speech skill c) primary education d) romski jezik e) govorna sposobnost f) osnovnošolski pouk g) (pred)opismenjevanje h) šolska uspešnost

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DOVIĆ, T. Opismenjevanje

COBISS.SI-ID 11071561

110.
GODEŠA, Elizabeta
        Podporna skupina za starše otrok z motnjami v duševnem razvoju v Centru Janeza Levca OVI Jarše : diplomsko delo / Elizabeta Godeša. - Ljubljana : [E. Godeša], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3570. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) parents c) otrok s posebnimi potrebami d) starši e) družina f) občutek blaginje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GODEŠA, E. Podporna
COBISS.SI-ID 11090249

111.
GODEŠA, Marjeta
        Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih težav pri pevcih : diplomsko delo / Marjeta Godeša. - Ljubljana : [M. Godeša], 2016. - VIII, 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3622. - Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Surdopedagogika in logopedija
a) singing b) speech therapy c) petje d) logopedija e) glas f) glasovne motnje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GODEŠA, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 11119177

112.
JAMNIK, Tanja, spec. pedagoginja
        Tesnoba pri starših otrok z dodatno strokovno pomočjo : diplomsko delo / Tanja Jamnik. - Ljubljana : [T. Jamnik], 2016. - 62 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3580. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) parents c) anxiety d) osnovna šola e) starši f) anksioznost g) starševstvo h) otroci s posebnimi potrebami

376:364.624.6:347.63(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JAMNIK, T. Tesnoba
COBISS.SI-ID 11093577

113.
KORUN, Alenka
        Vidno zaznavanje deklice z Rettovim sindromom : študija primera : diplomsko delo / Alenka Korun. - Ljubljana : [A. Korun], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3571. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) otrok s posebnimi potrebami c) komunikacija d) podporna komunikacija e) nadomestna komunikacija f) tehnologija sledenja

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KORUN, A. Vidno
COBISS.SI-ID 11089993

114.
KOSIRNIK, Andreja, 1980-
        Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami : magistrsko delo / Andreja Kosirnik. - Ljubljana : [A. Kosirnik], 2016. - VII, 193 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3602. - Mentorica Simona Tancig. - Bibliografija: str. 157-163. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) learning difficulty b) primary education c) učne težave d) osnovnošolski pouk e) intervencijski program

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOSIRNIK, A. Razvijanje
COBISS.SI-ID 11107657

115.
MAČEK, Tina, 1980-
        Socialna integracija v različnih šolskih programih : diplomsko delo / Tina Maček. - Ljubljana : [T. Maček], 2016. - VIII, 118 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3569. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 110-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) backward child c) osnovna šola d) otrok s posebnimi potrebami e) prilagojeni program f) dodatna strokovna pomoč g) učenci

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MAČEK, T. Socialna
COBISS.SI-ID 11090505

116.
MAKOVEC, Damjan
        Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo : specialistično delo / Damjan Makovec. - Ljubljana : [D. Makovec], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3599. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) self-perception b) art c) therapy d) samozaznavanje e) umetnost f) terapija g) ustvarjalno izražanje h) gibalno-plesno izražanje i) gibanje j) ozaveščanje telesnih občutkov k) samoopazovanje

376(043.2)
ZZ II 61(043.2) MAKOVEC, D. Metoda
COBISS.SI-ID 11105097

117.
MARINKO Jenko, Katarina
        Neuspešni nadarjeni otroci : diplomsko delo / Katarina Marinko Jenko. - Ljubljana : [K. Marinko Jenko], 2016. - X, 100 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3576. - Mentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) gifted c) osnovna šola d) nadarjeni e) odkrivanje neuspešnih f) vzroki g) pričakovanja učiteljev

376:159.922.76-056.45(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MARINKO Jenko, K. Neuspešni

COBISS.SI-ID 11092297

118.
MOZETIČ-Hussu, Amelija
        Uporaba mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja za otroke pri ocenjevanju sporazumevanja gluhih in naglušnih učencev : magistrsko delo / Amelija Mozetič Hussu. - Ljubljana : [A. Mozetič Hussu], 2016. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3553. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) deaf c) health d) osnovnošolski pouk e) gluhi f) zdravje g) diagnostično ocenjevanje h) ocenjevalno orodje

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MOZETIČ-Hussu Uporaba
COBISS.SI-ID 11072073

119.
NOVAK, Špela, 1991-
        Ocenjevanje pragmatičnega razvoja predšolskih otrok : magistrsko delo / Špela Novak. - Ljubljana : [Š. Novak], 2016. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3624. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 104-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) pre-school child b) child development c) pragmatism d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) pragmatizem g) govorno-jezikovni razvoj

376:373.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) NOVAK, Š. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 11119689

120.
PRELOG, Marija, 1970-
        Glasbena pomoč predšolskima otrokoma s težavami v govornem in socialnem razvoju : specialistično delo / Marija Prelog. - Ljubljana : [M. Prelog], 2016. - 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3593. - Bibliografija: str. 134-142. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) pre-school child c) music therapy d) otrok s posebnimi potrebami e) predšolski otrok f) glasbena terapija g) psihosocialne težave h) govorno jezikovne motnje i) metode pomoči

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PRELOG, M. Glasbena
COBISS.SI-ID 11101257

121.
REJEC, Tina, 9.12.1990
        Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo : samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater : magistrsko delo / Tina Rejec. - Ljubljana : [T. Rejec], 2016. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3603/. - Mentorica Helena Smrtnik Vitulić. - Bibliografija: str. 79-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental stress b) dyslexia c) young adult d) duševni stres e) disleksija f) mlajši odrasli g) šola h) dom

376:159.9(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) REJEC, T. Strategije
COBISS.SI-ID 11108937

122.
ŠABIĆ, Jasmina, spec. pedagoginja
        Pogledi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov do alternativnega vzgojnega koncepta Marie Montessori : diplomsko delo / Jasmina Šabić. - Ljubljana : [J. Šabić], 2016. - IV f., 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3556. - Mentorica Tatjana Devjak. - Bibliografija: str. 87-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) special education b) pouk po prilagojenem programu c) otroci s posebnimi potrebami d) razvojni materiali

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠABIĆ, J. Pogledi
COBISS.SI-ID 11075401


378 VISOKO ŠOLSTVO.


123.
KENNEDY, Declan
        Pisanje in uporaba učnih izidov : praktični vodnik / Declan Kennedy ; [prevod Doroteja Grčar]. - [Ljubljana] : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja ; v Mariboru : Univerza, 2015 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Writing and using learning outcomes. - 500 izv. - Bibliografija: str. 103-109

ISBN 978-961-6628-45-7 (CMEPIUS)
a) higher education b) writing c) visokošolsko izobraževanje d) pisava e) učni cilji f) kompetence g) ocenjevanje

378:005.336.2(035)
378 KENNEDY, D. Pisanje
COBISS.SI-ID 83848449


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


124.
HOOKS, Bell
        Teaching to transgress : education as the practice of freedom / Bell Hooks. - New York ; London : Routledge, 1994. - 216 str. ; 23 cm

ISBN 0-415-90807-8
a) education b) freedom c) teaching d) vzgoja in izobraževanje e) svoboda f) pouk g) multikulturnost h) razred i) sociologija j) pedagogika

37.013
37.01 HOOKS, B. Teaching
COBISS.SI-ID 4373512

125.
KOREN Kuhar, Sandra
        Ustvarjalno leto : več kot 60 navihanih aktivnosti za otroke : ustvarjalne ideje, zabavne igre, zanimivi eksperimenti za vse štiri letne čase / [besedilo, fotografije] Sandra Koren Kuhar. - Ljubljana : Design Etc., 2016 (Žirovnica : Medium). - 95 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatek k nasl. na ov. - 1.500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-285-170-5
a) manual skill b) creative activities c) ročna spretnost d) ustvarjalne dejavnosti e) igre f) igrače g) poskusi h) naredi sam i) okrasni predmeti j) izdelava k) zabavne aktivnosti za otroke l) zabavni eksperimenti m) ustvarjalne ideje

379.826:688(035)(02.053.2)
II 379.8 KOREN KUHAR Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 284070144


39 ETNOLOGIJA.


126.
        MASKE / [avtor teksta Andrej Brence ; fotografije Vitomir Belaj... [et al.] ; prevod v nemščino Branko Vnuk]. - Ptuj : Pokrajinski muzej, 1988 (Varaždin : "Varaždin"). - 36 str. : ilustr. ; 23 cm

Katalog povodom izložbe. - 2.000 izv. - Str. 5-6: Predgovor / Tone Petek. - Str. 7-34: Stoletje koranta / Andrej Brence. - Literatura (7 jedinica). - Zusammenfassung
a) ethnology b) etnologija c) pustne maske d) Ptuj e) Ptujsko polje f) pust

391.8
ZZ 39 MASKE
COBISS.SI-ID 2253314


5 NARAVOSLOVNE VEDE


127.
KREFT, Samo
        Spoznajmo gene in dedovanje : biologija za gimnazije 1 / Samo Kreft, Sonja Krapež ; [ilustracije Rajmond Cindrić, Aleš Sedmak]. - 2. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 87 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-241-527-3
a) Genetika - Učbeniki za srednje šole b) biologija

575(075.3)
57(075.3) KREFT, S. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 260348160

128.
        NARAVOSLOVJE 7. [Zvezek za aktivno učenje] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Mešić ... et al.] ; fotografije Schutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016. - 2 zv. (71, 63 str.) : ilustr. ; 28 cm + zloženka in 2 potiskana lista

ISBN 978-961-271-629-5
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) aktivno učenje f) učni pripomočki g) organizmi h) narava

5(075.2)(076.1)
II 5 NARAVOSLOVJE 7 Zvezek
COBISS.SI-ID 284949760

129.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole / Jerneja Pavlin ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ... [et al.] ; fotografije Foto Prim ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-4386-4
a) science education - textbook b) engineering c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik e) tehnika f) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5 NARAVOSLOVJE in tehnika 4
COBISS.SI-ID 284988672

130.
        RAZISKUJEMO in gradimo 5. Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 19 potiskanih listov

ISBN 978-961-02-0730-6
a) science education - exercise b) primary education c) engineering d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) osnovnošolski pouk f) tehnika

5(075.2)(076)
II 5 RAZISKUJEMO 5 DZ
COBISS.SI-ID 284716800

131.
SMRDU, Andrej
        Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednjih šol / Andrej Smrdu. - 2. prenovljena in razširjena izd. - Ljubljana : Jutro, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 168 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije / Jutro)

Bibliografija: str. 4

ISBN 978-961-6746-86-1
a) Kemija - Vaje za srednje šole b) rešitve

54(075.3)(076.1)
II 54 SMRDU, A. Kemijo
COBISS.SI-ID 278163456


51 MATEMATIKA.


132.
ANDREESCU, Titu, 1956-
        107 geometry problems from the AwesomeMath year-round program / Titu Andreescu, Michal Rolínek, Josef Tkadlec. - Plano : XYZ Press, 2013. - VIII, 188 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 179-183. - Kazalo

ISBN 978-0-9799269-7-6
ISBN 0-9799269-7-1
a) geometry b) geometrija c) problemi d) olimpijska geometrija

514
514 ANDREESCU, T. One hundred seven
COBISS.SI-ID 11073097

133.
BOALER, Jo, 1964-
        The elephant in the classroom : helping children learn and love maths / Jo Boaler. - Rev. and updated pbk. ed., repr. - London : Souvenir Press, 2016. - XXI, 240 str. : ilustr. ; 22 cm

Ameriška izdaja ima naslov What's math got to do with it?. - Bibliografija: str.215-227. - Kazalo

ISBN 978-0-28564-318-5
a) mathematics b) child c) classroom d) matematika e) otrok f) učilnica g) učinkovitost h) ocenjevanje

51:37.091.3
51:371.3 BOALER, J. Elephant
COBISS.SI-ID 11077961

134.
        KOCKA 7 : matematika za 7. razred osnovne šole / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Igor Modic]. - 4., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 222 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Kocka 7. Rešitve : del 2. - 19 str.

ISBN 978-961-241-959-2
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) vaje f) rešitve

51(075.2)(076.2)
II 51 KOCKA 7
COBISS.SI-ID 284404480

135.
KOGLOT, Mateja
        Učna pomoč pri matematiki : diplomsko delo / Mateja Koglot. - Ljubljana : [M. Koglot], 2001. - 128 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Marko Razpet, somentorica Mara Cotič. - Bibliografija: f. 125-128. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) learning difficulty c) matematika d) učne težave e) inštrukcije

51:37.091.398(043.2)
ZZ II 51(043.2) KOGLOT, M. Učna
COBISS.SI-ID 11066185

136.
LOYND, Ian
        The perfect totally practical math lesson / Ian Loynd ; edited by Jackie Beere. - Repr. - Bancyfelin : Independent Thinking Press, 2014. - VII, 112 str. : ilustr. ; 18 cm. - (The series Perfect)

Bibliografija: str. 109-112

ISBN 978-1-78135-137-6
a) mathematics b) lesson c) teaching d) matematika e) učna ura f) pouk g) učne metode h) samostojno učenje i) spodbujanje j) ocenjevanje

51:37.091.3
51:371.3 LOYND, I. Perfect
COBISS.SI-ID 11082057

137.
        SVET matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Samo Jenčič ... [et al.] ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.) : ilustr. ; 29 cm + 11 str.

- - Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek. Rešitve nalog. - 40 str. ; 28 cm
- - Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek. Medpredmetne vsebine. - 32 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-02-0743-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51 SVET 4 SDZ
COBISS.SI-ID 284953856


51(043.2) MATEMATIKA.


138.
APŠNER, Nadja
        Traktrisa : diplomsko delo / Nadja Apšner. - Ljubljana : [N. Apšner], 2016. - XII, [63] str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3545. - Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: str. [61-63]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in Fizika
a) mathematics b) matematika c) koordinatni sistem d) ravninske krivulje e) psevdosfera

514.752.2(043.2)
ZZ II 51(043.2) APŠNER, N. Traktrisa
COBISS.SI-ID 11069257

139.
BIZJAK, Mojca, 1966-
        Gaussova ukrivljenost ploskve : diplomska naloga / Mojca Bizjak. - Ljubljana : [M. Bizjak], 1990. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 40. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika - Fizika
a) mathematics b) matematika c) homeomorfizem d) ploskve e) krivulje f) Frenetove formule

51(043.2)
ZZ 51(043.2) BIZJAK, M. Gaussova
COBISS.SI-ID 11066953

140.
BRESKVAR, Barbara
        Diferenčne enačbe : diplomska naloga / Barbara Breskvar. - Ljubljana : [B. Breskvar], 1990. - 47 f. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 47. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika - Tehnična vzgoja
a) mathematics b) matematika c) linearne diferenčne enačbe d) homogene linearne diferenčne enačbe e) nehomogene linearne diferenčne enačbe

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) BRESKVAR, B. Diferenčne
COBISS.SI-ID 11067721

141.
ČERIN, Barbara, Prof. matematike
        Evolute ravninskih krivulj : diplomsko delo / Barbara Čerin. - Ljubljana : [B. Čerin], 1990. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. [40]. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) mathematics b) matematika c) ravninske krivulje d) evolute e) ukrivljenost f) pritisnjene krožnice

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) ČERIN, B. Evolute
COBISS.SI-ID 11065417

142.
FRELIH, Marinka
        Kompozitum formalnih potenčnih vrst : diplomska naloga / Marinka Frelih. - Ljubljana : [M. Frelih], 1991. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 34. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) mathematics b) matematika c) formalne potenčne vrste

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) FRELIH, M. Kompozitum
COBISS.SI-ID 11113545

143.
GORIŠEK, Mirjam
        Izrek o implicitni funkciji : diplomska naloga / Mirjam Gorišek. - Ljubljana : [M. Gorišek], 1991. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 49. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) mathematics b) matematika

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) GORIŠEK, M. Izrek
COBISS.SI-ID 11113289

144.
HAREJ, Vesna
        Linearna lomljena transformacija : diplomska naloga / Vesna Harej. - Ljubljana : [V. Harej], 1990. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 37. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika - Fizika
a) mathematics b) matematika c) analitične funkcije d) konformne preslikave

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) HAREJ, V. Linearna
COBISS.SI-ID 11065929

145.
IVAČIČ, Anica
        Uvod v sferično in hiperbolično geometrijo : diplomska naloga / Anica Ivačič. - Ljubljana : [A. Ivačič], 1990. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet, somentor Ivan Pucelj. - Bibliografija: f. 38. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) geometry b) geometrija c) sferična geometrija d) hiperbolična geometrija e) ravnina f) trigonometrija

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) IVAČIČ, A. Uvod
COBISS.SI-ID 11113033

146.
KANDUS, Milojka
        Lucasov izrek : diplomska naloga / Milojka Kandus. - Ljubljana : [M. Kandus], 1990. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 37. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) mathematics b) matematika c) binomski koeficienti

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) KANDUS, M. Lucasov
COBISS.SI-ID 11113801

147.
REMIC, Mihaela
        Routhov izrek : diplomsko delo / Mihaela Remic. - Ljubljana : [M. Remic], 2016. - VIII, [60] str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matija Cencelj, somentor Tadej Starčič. - Bibliografija: str. 59-[60]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) geometry b) geometrija c) trikotnik d) Cevov izrek e) ploščina trikotnika

514(043.2)
ZZ II 51(043.2) REMIC, M. Routhov
COBISS.SI-ID 11120457

148.
ŠPACAPAN, Karmen, prof.
        Jessenov izrek : potrebni in zadostni pogoj za razcepitev poliedrov : diplomska naloga / Karmen Špacapan. - Ljubljana : [K. Špacapan], 1990. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet, somentor Ivan Pucelj. - Bibliografija: f. 56. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) prostornina d) geometrijska telesa e) Dehnov in Sydlerjev izrek

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŠPACAPAN, K. Jessenov
COBISS.SI-ID 11066441

149.
TRČEK, Simona, 1964-
        Osnove teorije grafov : diplomska naloga / Simona Trček. - Ljubljana : [S. Trček], 1990. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 58. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija
a) mathematics b) matematika c) grafi d) enostavni neusmerjeni grafi e) usmerjeni grafi

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) TRČEK, S. Osnove
COBISS.SI-ID 11069769

150.
VELAK, Rebeka
        Ekvivalenčne relacije : diplomska naloga / Rebeka Velak. - Ljubljana : [R. Velak], 1990. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 34. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika-Tehnična vzgoja
a) mathematics b) matematika c) binarne relacije

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) VELAK, R. Ekvivalenčne
COBISS.SI-ID 11065673

151.
VESEL, Jolanda
        Ukrivljenost in zvitost prostorskih krivulj : diplomska naloga / Jolanda Vesel. - Ljubljana : [J. Vesel], 1990. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 60. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika - Tehnična vzgoja
a) mathematics b) matematika c) prostorske krivulje

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) VESEL, J. Ukrivljenost
COBISS.SI-ID 11069001


53 FIZIKA.


152.
BOOHAN, Richard
        Energy and change : activities for the classroom / Richard Boohan, Jon Ogborn. - Hatfield : The Association for Science Education, 1996. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-86357-245-6
a) Physics - Study and teaching

53
II 53 BOOHAN, R. Energy
COBISS.SI-ID 11068233

153.
BOOHAN, Richard
        Energy and change : introducing a new approach / Richard Boohan, Jon Ogborn. - Hatfield : The Association for Science Education, 1996. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-86357-245-6 !
a) Physics - Study and teaching

53
II 53 BOOHAN, R. Energy
COBISS.SI-ID 11068745

154.
ROZMAN, Franc, 1949-
        Esej o svetlobi / Franc Rozman. - Tržič : samozal. : Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 2016. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Dopolnjena slovenska izdaja knjižice Essay on light (2015). - 150 izv. - O avtorju: str. 7

ISBN 978-961-93092-5-4 (Knjižnica dr. Toneta Pretnarja)
a) physics b) fizika c) svetloba d) svetlobni valovi e) elektromagnetno valovanje f) hitrost svetlobe g) magnetno polje h) koherenca svetlobe i) fizikalne lastnosti svetlobe j) merilne metode

535.22
53 ROZMAN, F. Esej
COBISS.SI-ID 284884736


53(043.2) FIZIKA.


155.
PIRC, Marija, 1983-
        Žepna knjižica in tlak v začetnem naravoslovju : diplomsko delo / Marija Pirc. - Ljubljana : [M. Pirc], 2016. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3586. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physics b) fizika c) fizikalni poskusi d) samostojni zapiski e) podaljšano bivanje

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) PIRC, M. Žepna
COBISS.SI-ID 11096137


54 KEMIJA.


156.
        CHEMISTRY education : best practices, opportunities and trends / edited by Javier Garcia-Martinez and Elena Serrano-Torregrosa ; with a foreword by Peter Atkins. - Weinheim : Wiley-VCH, cop. 2015. - XXXVII, 754 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-527-33605-0 (trda vezava)
ISBN 3-527-33605-2 (trda vezava)
ISBN 978-3-527-67933-1 (ePDF)
ISBN 978-3-527-67932-4 (ePub)
ISBN 978-3-527-67931-7 (mobi)
ISBN 978-3-527-67930-0 (oBook)
a) chemistry b) education c) kemija d) vzgoja in izobraževanje e) odgovornost f) kurikul g) izobraževanje učiteljev h) baze znanja i) vseživljenjsko učenje j) dobre prakse k) inovativne strategije učenja l) didaktični materiali m) reševanje problemov n) praktično delo o) razvoj kemijskega jezika p) vloga pogovornih jezikov q) nadarjeni učenci r) uporaba kemijskega laboratorija s) informacijske tehnologije t) pametni telefoni u) tablični računalniki v) kemijske aplikacije w) e-učenje x) mobilno učenje y) dopolnjena resničnost z) porazdeljena kognicija

54
54 CHEMISTRY education
COBISS.SI-ID 38104837

157.
GRAUNAR, Mojca
        Kemija danes 2. Učbenik za kemijo v 9. razredu osnovne šole / Mojca Graunar, Mojca Podlipnik, Jona Mirnik ; [fotografije Shutterstock idr. ; ilustracije Boris Čeh, Andrej Kustec, Boštjan Plesničar ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc, Jona Mirnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

3.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0646-0
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54 GRAUNAR, M. Kemija danes 2
COBISS.SI-ID 284718848


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


158.
KARDELJ, Marjetka
        Polži in školjke iz Jadranskega morja / Marjetka Kardelj in Miha Jeršek. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

8.000 izv. broš., 400 izv. trda vezava. - O avtorjih na hrbtni str. ov. - Bibliografija: str. 79

ISBN 978-961-251-420-4 (broš.)
ISBN 978-961-251-421-1 (trda vezava)
a) zoology b) zoologija c) školjke d) polži

594.1/.3(262.3)
59 KARDELJ, M. Polži
COBISS.SI-ID 285386752

159.
        RJAVI medved v Dinaridih in Alpah / [avtorji Matej Bartol ... [et al.] ; avtorji fotografij in kart Miha Krofel ... [et al.] ; avtorji skic Nuša Stanojević Suwa, Tomaž Skrbinšek, Igor Pičulin ; prevod Polona Logar]. - Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije, 2016 ([Kranj] : Žnidarič). - 19 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Publikacija nastala v okviru projekta Life Dinalp bear. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6605-23-6
a) zoology b) zoologija c) medvedi d) rjavi medved e) Dinaridi f) Alpe g) ogroženost h) zaščita i) upravljanje j) monitoring k) vedenje l) odnos do živali m) projekti n) Evropska unija

599.744.211
59 RJAVI medved
COBISS.SI-ID 284585472

160.
VERANIČ, Peter
        Spoznajmo zgradbo in delovanje celice : biologija za gimnazije 1 / Peter Veranič, Aljoša Bavec ; [ilustracije Matjaž Učakar ... [et al.] ; fotografije Peter Veranič ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 128 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv. - BSDOCID165377. - Kazalo

ISBN 978-961-241-643-0
a) Citologija - Učbeniki za srednje šole b) biologija celice c) učbeniki d) srednje šole e) gimnazije

576.3(075.3)
57(075.3) VERANIČ, P. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 260973056


61 MEDICINA.


161.
        COMMUNITY music therapy / edited by Mercédes Pavlicevic & Gary Ansdell ; foreword by Evan Ruud. - 2nd impression. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2004, 2006. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0413/2003028264.html. - Bibliografija. - Kazali. - Vsebuje tudi: New name, old game? ; What has theory got to do with it? ; Is community music therapy a challenge to the consensus model? ; But is it music therapy? ; What has culture got to do with it? ; What has context got to do with it?

ISBN 1-84310-124-6 (broš.)
a) music therapy b) glasbena terapija c) skupnost d) rehabilitacija e) kultura

615.851:78
615.851 COMMUNITY music
COBISS.SI-ID 32095842

162.
ČOH, Aljaž
        Naravna mineralna voda Donat Mg : ob jubileju stoletnice / Aljaž Čoh, Vladimir Čoh ; [spremna beseda Jože Koller ; fotografija Zgodovinski arhiv Celje ... et al.]. - Ljubljana : Droga Kolinska, Živilska industrija, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 232 str. : ilustr. ; 31 cm

Spremna beseda / Jože Koller: str. 6. - O avtorjih: str. 229-232. - Bibliografija: str 223-228

ISBN 978-961-92350-0-3
a) health - Rogaška Slatina b) zdravje - Rogaška Slatina c) Donat Mg d) mineralne vode e) slatine f) pitna voda g) zgodovinski pregledi

615.327(497.4Rogaška Slatina)(091)
ZZ II 61 ČOH, A. Naravna
COBISS.SI-ID 237574912

163.
FRANKL, Viktor E.
        Kljub vsemu reči življenju da : psiholog v koncentracijskem taborišču / Viktor E. Frankl ; [prevedla Miriam Drev]. - 2. natis 2., prenovljene izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 171 str. ; 21 cm

Prevod dela: --- trotzdem Ja zum Leben sagen. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 171. - Vsebuje tudi: Temeljna načela logoterapije / [prevedel Jože Stabej]

ISBN 978-961-278-098-2
a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) psychotherapy c) psihoterapija d) druga svetovna vojna e) koncentracijska taborišča f) spomini g) logoterapija

615.851
615.851 FRANKL, V. Kljub
COBISS.SI-ID 282553600

164.
GILLETTE, Paul J.
        Spolne variante : neobičajno spolno vedenje in nenavadne praktike / Paul J. Gillette ; [prevedel Uroš Barlič]. - 2.izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 1980 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 237 str. ; 21 cm

Prevod dela: Psychodynamics of unconventional sex behavior and unusual practices. - 5.000 izv.
a) sexual behaviour b) spolno vedenje c) spolno življenje d) spolnost e) spolni odkloni f) spolna usmerjenost

613.88
613.88 GILLETTE, P. Spolne
COBISS.SI-ID 16324096

165.
        INTEGRATED team working : music therapy as part of transdisciplinary and collaborative approaches / edited by Karen Twyford and Tessa Watson ; foreword by Julie Sutton. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2008. - 240 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 220-231. - Kazali

ISBN 978-1-84310-557-2
a) music therapy b) interdisciplinary approach c) glasbena terapija d) medpredmetni pristop e) timsko delo f) otroci g) odrasli h) starejši i) študije primerov

615.851
615.851 INTEGRATED team
COBISS.SI-ID 11105353

166.
        MUSIC therapy in schools : working with children of all ages in mainstream and special education / edited by Jo Tomlinson, Philippa Derrington and Amelia Oldfield ; foreword by Frankie Williams. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, 2012. - 252 str. : ilustr., note ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-235. - Kazali

ISBN 978-1-84905-000-5
a) music therapy b) child c) school d) glasbena terapija e) otrok f) šola g) družina h) učitelji i) bolnice j) osebe s posebnimi potrebami k) obnašanje

615.851:78
615.851 MUSIC therapy
COBISS.SI-ID 11092041

167.
YALOM, Irvin D., 1931-
        The gift of therapy : an open letter to a new generation of therapists and their patients / Irvin D. Yalom. - 1st Harper Perennial ed. - New York : Harper Perennial, 2009, cop. 2002. - XXI, 263, 32 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 261-263

ISBN 0-06-621440-8
a) Yalom, Irvin D. (1931-) b) Yalom, Irvin D. (1931-) c) psychotherapy d) patient e) psihoterapija f) bolnik g) študije primerov h) terapevti i) diagnoze j) medosebni odnosi

615.851
615.851 YALOM, I. D. Gift
COBISS.SI-ID 11077449

168.
YALOM, Irvin D., 1931-
        Staring at the sun : overcoming the terror of death / Irvin D. Yalom. - San Francisco : Jossey-Bass, a Wiley imprint, cop. 2009. - VIII, 306 str. ; 21 cm

About the author: str. 289. - Kazalo

ISBN 978-0-470-40181-1 (broš.)
ISBN 978-0-7879-9668-0 (cloth)
a) death b) mortality c) smrt d) smrtnost e) strah pred smrtjo f) pojmovanje smrti g) psihoterapija

616.89-008.441
616.89 YALOM, I. Staring
COBISS.SI-ID 11103305

169.
        Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014 / [avtorice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; uvodne besede Ivan Eržen]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015 (Kočevje : Kočevski tisk). - 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/publikacije/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju-med-mladostniki-v-sloveniji-hbsc-2014. - HBSC je Health behaviour in school-aged children. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6911-64-1
a) child b) youth c) health d) otrok e) mladina f) zdravje g) higiena h) življenjski stil i) prehrambne navade j) telesna aktivnost k) prosti čas l) družina m) šola n) droge o) poškodbe p) ustna higiena q) spolno vedenje r) zdravstvena statistika

613.955(497.4)"2014"(047)
II 61 Z ZDRAVJEM povezana
COBISS.SI-ID 280159232

170.
        ZDRAVJE skozi umetnost : smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce / urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2016 ([Ljubljana] : DZS Grafik). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_umetnost_feb.2016.pdf. - Na vrhu ov.: Nacionalni inštitut za javno zdravje. - 800 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6911-94-8
a) health b) art c) school d) zdravje e) umetnost f) šola g) otroci h) mladostniki i) učitelji j) droge k) prehrana l) telesna dejavnost m) duševno zdravje n) spolnost o) zdravstvena kultura

613.955:37(035)
II 61 ZDRAVJE skozi
COBISS.SI-ID 284700672

171.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc : [strokovna [i.e. znanstvena] monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [priprava slikovnega gradiva Ivan Mori, Marjan Paternoster, Metka Žerovnik]. - Ljubljana : Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije ; Inštitut za varovanje zdravja RS, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 318 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Javno zdravstvo 20. stoletja in njegov soustvarjalec dr. Bojan Pirc (1901-1991). - Podnasl. naveden v kolofonu. - S tradicijo do novih poti / Ada Hočevar Grom: str. 9. - Ni zdrave države brez javnega zdravja / Dorjan Marušič: str. 10. - Suradnja slovenskih institucija javnog zdravstva i škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar" / Luka Kovačić: str. 11-12. - Uvodne študije / Aleš Gabrič ... [et al.]: str. 19-74. - BSDOCID128600. - Pregled Pirčeve bibliografije: str. 275-282. - Bibliografija: str. 285-288. - Povzetek v slov., hrv., angl. in nem.

ISBN 978-961-91101-5-7 (Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije)
a) Pirc, Bojan (1901-1991) - Biografije b) Pirc, Bojan (1901-1991) - Bibliografije c) Zdravstvo - Zgodovina - Slovenija - 20.st. d) javno zdravje e) slovenski zdravniki f) zgodovinski pregledi

614.2(497.4)"19"
ZZ II 61 ZUPANIČ S., Z. Javno
COBISS.SI-ID 228958464

172.
ŽELEZNIK, Neva
        Temne sence demence : nov, dopolnjen priročnik za bolnike in svojce / Neva Železnik ; [fotografije Neva Železnik ... et al.]. - Ljubljana : Forma 7, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 160 str. : č-b fotogr., risbe ; 23 cm

Demenca, dober dan! : nasveti zdravnice / Milica Gregorič Kramberger: str. 121-144

ISBN 978-961-7000-00-9
a) elderly person b) disease c) starejša oseba d) bolezen e) demenca f) stari ljudje g) nega h) zdravstvena oskrba i) domovi za stare ljudi j) osebna doživetja k) spomini l) svojci

616.892.3(092)
616.89 ŽELEZNIK, N. Temne
COBISS.SI-ID 284476928


61(043.2) MEDICINA.


173.
ENOVA, Janja
        Likovno izražanje kot pomoč pri zvišanju kakovosti življenja bolnic s sladkorno boleznijo in povišano telesno težo : specialistično delo / Janja Enova. - Ljubljana : [J. Enova], 2016. - 165 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3536. - Mentor Blaž Mesec, somentor Zdenko Huzjan. - Bibliografija: str. 138-140. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) psychotherapy b) psihoterapija c) sladkorna bolezen d) telesna teža e) kakovost življenja f) likovno izražanje v skupini g) pomoč z umetnostjo

615.851:7(043.2)
ZZ II 61(043.2) ENOVA, J. Likovno
COBISS.SI-ID 11064393

174.
JEREB, Larisa, 1991-
        Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku : magistrsko delo / Larisa Jereb. - Ljubljana : [L. Jereb], 2016. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3621. - Mentorica Alenka Vidrih, somentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 106-114. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) pre-school child b) speech defect c) therapy d) predšolski otrok e) govorna motnja f) terapija g) pomoč z umetnostjo h) komunikacijske motnje i) govorno-jezikovne motnje j) dramska terapija k) likovna terapija l) glasbena terapija m) plesna terapija

615.851--053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) JEREB, L. Možnosti
COBISS.SI-ID 11118665

175.
LOJK, Manca
        Stališča predšolskih otrok do gluhih in naglušnih vrstnikov : diplomsko delo / Manca Lojk. - Ljubljana : [M. Lojk], 2016. - 46 str., [5] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3544. - Mentor Stane Košir, somentorica Jerneja Novšak Brce. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) attitude c) deaf d) aurally handicapped e) predšolski otrok f) stališče g) gluhi h) naglušni i) gluhi in naglušni otroci j) vrtec k) integracija l) inkluzija m) razvoj gluhih in naglušnih n) posledice gluhote

616.28-008.14(043.2)
ZZ II 61(043.2) LOJK, M. Stališča
COBISS.SI-ID 11067977


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


176.
HARE, Robert D.
        Without conscience : the disturbing world of the psychopaths among us / Robert D. Hare. - London ; New York : Guilford Press, 1999. - XIII, 236 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 221-236

ISBN 1-57230-451-0 (pbk)
a) psychopathology b) conscience c) psihopatologija d) vest e) kriminalna psihopatologija f) psihopati g) profili h) kriminalno vedenje i) beli ovratnik j) zdravljenje k) psihologija

616.89
616.89 HARE, R. D. Without
COBISS.SI-ID 912840


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


177.
JERIČ, Nina, prof. defektologije
        Komunikacija oseb z motnjami avtističnega spektra : magistrsko delo / Nina Jerič. - Ljubljana : [N. Jerič], 2016. - VI, 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3535. - Mentor Miran Čuk. - Bibliografija: str. 81-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) autism b) communication c) avtizem d) komunikacija e) motnje avtističnega spektra f) vedenje

616.896(43.2)
ZZ II 61(043.2) JERIČ, N. Komunikacija
COBISS.SI-ID 11064137


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


178.
BEZJAK, Jožica
        Izdelki pri tehnični ustvarjalnosti / [avtorica, ilustracije in fotografije] Jožica Bezjak. - Ljubljana : Somaru, 2003. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Projektno učno delo I : od ideje do izdelkov)

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Bibliografija: f. [105]

ISBN 961-238-211-5
a) technical education b) manual skill c) tehniško izobraževanje d) ročna spretnost e) učenci f) ustvarjalnost g) ročna dela h) ročne spretnosti i) učni proces j) tehnologija k) projektno delo l) projektne naloge

62
II 62 BEZJAK, J. Izdelki
COBISS.SI-ID 125290240

179.
BURKER, Josh
        The invent to learn : guide to fun : [classroom technology projects] / Josh Burker. - [Torrance] : Constructing Modern Knowledge Press, cop. 2015. - 131 str. : ilustr. ; 26 cm

About the author: str. [132]. - Dodatek k naslovu naveden na ov.

ISBN 978-0-9891511-8-4
a) engineering b) technology c) practical work d) tehnika e) tehnologija f) praktično delo g) eksperimenti h) projekti i) poučevanje j) LEGO

62
62 BURKER, J. The invent
COBISS.SI-ID 11106633

180.
EICH, Darin J.
        Innovation step-by-step : how to create and develop ideas for your challenge. - [Place of publication not identified] : Createspace Independent, cop. 2014. - 114 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-1-49928-747-9
a) marketing b) communication c) thinking d) problem solving e) trženje f) komunikacija g) mišljenje h) reševanje problemov i) inovacije j) izzivi k) koncepti l) oblikovanje idej

62
62 EICH, D. J. Innovation
COBISS.SI-ID 11088457

181.
GABRIELSON, Curt
        Tinkering : kids learn by making stuff / Curt Gabrielson. - 2nd ed. - San Francisco : Maker Media, 2015. - XIV, 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.: Make: Tinkering

ISBN 978-1-68045-038-5
a) learning b) child c) engineering d) učenje e) otrok f) tehnika g) zvok h) mehanika i) logistika j) kemija k) učeča skupnost l) diferenciacija m) biologija n) okolje o) motorji p) sestavljanje q) kreativnost sestavljanja

62
62 GABRIELSON, C. Tinkering
COBISS.SI-ID 16649874


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


182.
JERIČ, Miran
        Vpliv sploščenosti Zemlje na gibanje umetnih satelitov : diplomska naloga / Miran Jerič. - Ljubljana : [M. Jerič], 1990. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Razpet. - Bibliografija: f. 69. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška akademija, Matematika - Fizika
a) astronomy b) astronomija c) Eulerjevi koti d) Keplerjevi zakoni e) gravitacijski zakon f) sploščenost Zemlje g) umetni sateliti

629.783(043.2)
ZZ II 62(043.2) JERIČ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 11068489

183.
KEŠE, Jaka
        Tehnološka pismenost učencev 5. in 6. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Jaka Keše. - Ljubljana : [J. Keše], 2016. - VIII, 66 str., CV str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3614. - Bibliografija: str. 61-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) standardi tehnološke pismenosti f) odnos do tehnike in tehnologije g) tehnološko znanje h) tehnološke zmožnosti i) kritično razmišljanje j) kritično odločanje

62:373.3.016(043.2)
ZZ II 62(043.2) KEŠE, J. Tehnološka
COBISS.SI-ID 11115593

184.
KOVAČ, Petra, 1975-
        Izdelava družabnih didaktičnih iger iz odpadnega materiala : diplomsko delo / Petra Kovač. - Ljubljana : [P. Kovač], 2016. - 73 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3615. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) pre-school education c) tehnika d) predšolska vzgoja e) predšolski otrok

62:373.2.016(043.2)
ZZ II 62(043.2) KOVAČ, P. Izdelava
COBISS.SI-ID 11115849

185.
KUDUZOVIĆ, Denisa
        Uporaba interaktivnih tabel z interaktivnimi peskovniki za namen poučevanja tehnike in tehnologije v osnovni šoli : diplomsko delo / Denisa Kuduzović. - Ljubljana : [D. Kuduzović], 2016. - V, 92, VIII f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3561. - Mentor Janez Jamšek. - Bibliografija: f. 87-90. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - tehnika
a) primary school b) technology c) engineering d) osnovna šola e) tehnologija f) tehnika g) tehniško izobraževanje h) Algodoo i) vzvod j) gonila k) motorji z notranjim izgorevanjem

62:004(043.2)
ZZ II 62(043.2) KUDUZOVIĆ, D. Uporaba
COBISS.SI-ID 11080009


62(075.2) TEHNIKA.UBENIKI.


186.
FLORJANČIČ, Franko
        Tehnika in tehnologija 6 [Elektronski vir] : učbenik in delovni zvezek za tehniko in tehnologijo za 6. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom / [besedilo in ilustracije] Franko Florjančič ; [fotografije Franko Florjančič im Marjan Leben]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. - 1 optični disk (DVD) : ilustr. ; 12 cm

120 izv.

ISBN 978-961-03-0331-2
a) engineering b) primary education c) special education d) tehnika e) osnovnošolski pouk f) pouk po prilagojenem programu g) učbeniki s prilagojenim programom

62(075.2)
cdr 62 FLORJANČIČ, F. Tehnika 6
COBISS.SI-ID 285088000


64 GOSPODINJSTVO.


187.
PARI, Iveta
        Povej mi več o hrani : [kako raste, od kod prihaja in kako jo pripravimo] / [napisala Iveta Pari ; ilustrirala Michaela Bergmannová ; prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfemplus, 2016. - 47 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Tell me more about food. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in hrbtu knjige. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-10-0
a) food b) hrana c) kuharski recepti d) eksotično sadje e) gojenje rastlin f) brusnice g) ananas h) pitaja i) olive j) banane k) datlji l) kokos m) vanilija n) kakav o) ingver p) vasabi q) pinjole r) pistacije s) riž t) oreščki u) začimbe v) riž w) sezam x) nori y) beluši z) artičoke

641.3(02.053.2)
II 64 PARI, I. Povej
COBISS.SI-ID 283374336

188.
SVEČKO, Marina
        Živim in jem zdravo. Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole / Marina Svečko, Francka Lovšin Kozina ; [ilustracije Žiga Okorn ; fotografije Žiga Okorn ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 40 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0081-9
a) home economics - textbook b) primary education c) gospodinjstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk e) bivanje f) hrana g) zdravje h) okolje i) obdelava živil

64(075.2)
II 64 SVEČKO, M. Živim
COBISS.SI-ID 285205248


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


189.
ŠUŠTERŠIČ, Lucija
        Uporaba učnih ciljev predmeta Gospodinjstvo na področju športnih oblačil : diplomsko delo / Lucija Šušteršič. - Ljubljana : [L. Šušteršič], 2016. - III f., 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3579. - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) primary education c) gospodinjstvo d) osnovnošolski pouk e) tekstil f) športne tekstilje g) športni materiali h) izbira oblačil i) vzdrževanje oblačil j) anketa k) osnovnošolci l) starši

64:373.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) ŠUŠTERŠIČ, L. Uporaba
COBISS.SI-ID 11093321


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


190.
KOŽUH, Vasja
        S kolesom na cesto : priročnik za pripravo na kolesarski izpit in samostojno udeležbo v prometu / [Vasja Kožuh ; ilustracije Robert Valčič ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Grosuplje] : Partner-graf). - 24 str. : ilustr. ; 26 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0790-0 (6,90 EUR)
a) road safety education b) prometna vzgoja c) mladi kolesarji d) učenci e) kolesarski izpit f) prometni predpisi

656.183.05(075.2)(076.1)
II 65 KOŽUH, V. S kolesom
COBISS.SI-ID 284937216

191.
        TEN types of innovation : the discipline of building breakthroughs / Larry Keeley ... [et al.]. - Hoboken (New Jersey) : J. Wiley & Sons, cop. 2013. - XV, 257 str. : ilustr. ; 19 X 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1313/2012554763-t.html - Kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1313/2012554763-d.html - Založniški opis. - O avtorjih: str. 256-257. - Innovation bibliography: str. 234-237. - Notes and research data: str. 238-250. - Kazalo. - Vsebina: Pt. 1. Innovation: a new discipline is leaving the lab ; pt. 2. Ten types of innovation: the building blocks of breakthroughs ; pt. 3. More is mightier: mix and match innovation types for greater impact ; pt. 4. Spot the shifts: see the conditions that birth breakthroughs ; pt. 5. Leading innovation: use better plans to build breakthroughs ; pt. 6. Fostering innovation: installing effective innovation inside your organization ; pt. 7. Appendix: putting these principles into practice

ISBN 978-1-118-50424-6 (broš.)
ISBN 978-1-118-57144-6 (el. knj.)
ISBN 978-1-118-57141-5 (el. knj.)
ISBN 978-1-118-57139-2 (el. knj.)
a) organization b) innovation c) organizacija d) inovacija e) management f) inovacijski management g) inovativnost h) ustvarjalnost i) poslovanje

658.589(035)
65 TEN types
COBISS.SI-ID 513739639


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


192.
CECERI, Kathy
        Paper inventions : machines that move, drawings that light up, and wearables and structures you can cut, fold, and roll / Kathy Ceceri. - 1st ed. - San Francisco : Maker Media, 2015. - XI, 117 str. : ilustr. ; 25 cm

Ovojni nasl.: Make : paper inventions . - Kazalo

ISBN 978-1-457-18752-0
a) engineering b) tehnika c) papir d) tehnologija e) 3-D papir f) matematika

688.72:676.2(035)
688.72 CECERI, K. Paper
COBISS.SI-ID 11077193


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


193.
        EPICENTER Ljubljana : [Moderna galerija Ljubljana, 8. april - 31. maj 1997 = Museum of Modern Art, 8 April - 31 May 1997] / [teksti Harald Szeemann ; dokumentacijo uredila Jana Intihar Ferjan ; prevod Bojan Ilich ... [et al.] ; fotografije Lado Mlekuž ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 1997 ([Ljubljana] : Studio Print). - 112 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Podnasl. v kolofonu. - Besedilo slov. in angl. - Katalog mednarodne razstave. - 1.200 izv. - Razstavljajo: Louise Bourgeois, Marisa Merz, Mario Merz, Wolfgang Laib, Serge Spitzer, Otto Zitko, Pipilotti Rist, Jason Rhoades

ISBN 961-206-014-2
a) Umetnost - 20.st. - Razstavni katalogi b) likovna umetnost c) evropska umetnost d) ameriška umetnost e) 20.st. f) prostorske instalacije g) skupinske razstave

7(100)"19"(064)
7.038.55(100)(064)
061.4(497.4 Ljubljana)Mod.g.
ZZ 7.01 EPICENTER Ljubljana
COBISS.SI-ID 69629440

194.
        INTERMEDIJSKO = Intermedial : [Galerija sodobne umetnosti Celje, 3. 12. 2002 - 10. 1. 2003] / [[besedilo] Tadej Pogačar ; angleški prevod Rawley Grau]. - Celje : Zavod za kulturne prireditve : Galerija sodobne umetnosti, 2002 (Celje : Ce tisk). - 48 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu
a) Kalaš, Bogoslav b) Berko c) Štrukelj, Miha d) Kariž, Žiga e) Pogačar, Tadej f) Šmajdek, Anja g) Salaj, Bojan h) Rebernak, Viktor i) Štromajer, Igor j) Zorman, Brane k) Ćosić, Vuk l) Lazetić, Tanja m) Irwin (umetniška skupina) n) OHO (umetniška skupina) o) Galerija sodobne umetnosti (Celje) - 3. 12. 2002-10. 1. 2003 p) slovenska sodobna umetnost q) multimedijski projekti r) Hidrogizma s) skupinske razstave t) razstavni katalogi

7.036/.038(497.4)(083.824)
ZZ 7.03 INTERMEDIJSKO
COBISS.SI-ID 3575532

195.
        KABINET najdenih predmetov : [Galerija Loža Koper, april - maj 1997] / [zamisel [in] spremni tekst] Nadja Zgonik ; [prevod Amidas]. - Piran : Obalne galerije, 1997 (Koper : Gepard 1). - [63] str. : barvne ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 300 izv. - "Razstava Kabinet najdenih predmetov ..." --> uvod. - Bibliografija: str. 63
a) Objet trouvé - Razstavni katalogi b) Slovenska umetnost - 20.st. - Razstavni katalogi c) slovenska umetnost d) slovenska fotografija e) 20.st. f) ready made g) umetniki h) skupinske razstave

7(497.4)"19"
061.4(497.4 Koper)
ZZ 73/74 KABINET najdenih
COBISS.SI-ID 965230

196.
MELIK, Jelka
        Raziskujmo in pobarvajmo slike v Narodni galeriji = Discovering and colouring the paintings in the National Gallery of Slovenia / [avtorice besedila Jelka Melik, Mateja Jeraj, Nataša Braunsberger ; ilustracije po izvirnikih Marko Kočevar]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 32 str. : ilustr. ; 26 cm

800 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorice navedene v kolofonu

ISBN 978-961-6882-24-8
a) art - children's book b) umetnost - knjige za otroke c) Narodna galerija Ljubljana d) umetnostne zbirke e) pobarvanke f) slike

7.074(497.4Ljubljana)(02.053.2)
II 75 MELIK, J. Raziskujmo
COBISS.SI-ID 284942080

197.
        NAME : readymade : [4-25 October 2008, Forum Stadtpark, Steirischer Herbst Festival, Graz, Austria] / [texts Blaž Lukan ... [et al.] ; translations Denis Debevec ... [et al.] ; photographic credits photoarchive of Moderna galerija ; edited by Janez Janša, Janez Janša, Janez Janša]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art ; Berlin : Revolver, 2008 (Ljubljana : Cicero). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-206-069-5 (Moderna galerija Ljubljana)
ISBN 978-3-86895-001-4 (Revolver)
a) art b) umetnost c) slovenska umetnost d) gledališče e) mediji

7(497.4)"20"(083.824)
7 NAME readymade
COBISS.SI-ID 241097984

198.
        SMERI razvoja nemške umetnosti : od 1880 do 1933 : [Narodna galerija, Ljubljana, 12. april - 27. maj 1990] / [uvodna beseda Johannes Gurks ; zahvala Anica Cevc ; umetnostnozgodovinski uvod, povzetek (Resümee) Karl Brix ; katalog razstavljenih del in biografije umetnikov Karl Brix in sodelavci Städtische Kunstsammlungen Karl-Marx-Stadt ; prevod v slovenščino Janko Moder ; fotografski posnetki G. Reinhold ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1990 (Ljubljana : Delo). - 64 str., VIII str. barvnih pril., 49 str. č-b pril. : ilustr. ; 25 cm

Drugi podnasl. naveden v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Resümee
a) Albinker, Karl (1878-1961) b) Barlach, Ernst (1870-1938) c) Baum, Paul (1859-1932) d) Beckmann, Max (1884-1950) e) Behrens, Peter (1868-1940) f) Bergander, Rudolf (1909-1970) g) Blumenthal, hermann (1905-1942) h) Compendonk, Heinrich (1889-1957) i) Canon, Hans (1829-1885) j) Cassel, Pol (1892-1945) k) Corinth, Lovis (1858-1925) l) Dix, Otto (1891-1969) m) Eckmann, Otto (1865-1902) n) Ende, Hans am (1864-1918) o) Erbslöh, Adolf (1881-1947) p) Eysen, Louis (1843-1899) q) Feininger, Lyonel (1871-1956) r) Fuhrmann, Paul (1893-1952) s) Gelbke, Georg (1882-1947) t) Goerz, Wilhelmfritz (1905-1971) u) Grosz, George (1893-1959) v) Grützner, Eduard von (1846-1925) w) Grundig, Hans (1901-1958) x) Grundig, Lea (1906-1977) y) Heckel, Erich (1883-1970) z) Heise, Wilhelm (1892-1965) {) Hofer, Karl (1878-1955) |) Hoffmann, Eugen (1892-1955) }) Hofmann, Ludwig von (1861-1945) ~) Kalckreuth, Leopold Graf von (1855-1928) ) Kanoldt, Alexander (1881-1939) !) Kesting, Edmund (1892-1970) ¤) Kirchner, Ernst Ludwig (1880-1938) c) Klee, Paul (1879-1940) °) Klinger, Max (1857-1920) Â) Kokoschka, Oskar (1886-1980) Ă) Kolbe, Georg (1877-1947) A) Kollwitz, Käthe (1867-1945) Á) Kuhfuss, Paul (1883-1960) A) Lachnit, Wilhelm (1899-1962) Ä) Lehmbruck, Wilhelm (1881-1919) A) Liebermann, Max (1847-1935) A) Meidner, Ludwig (1884-1966) Ą) Meyer, Claus (1856-1919) Č) Malzahn, Johannes (1892-1965) Ć) Mueller, Otto (1874-1930) Ç) Müller, Gustav Alfred (1895-1978) Đ) Mund, Emil (1884-1954) Ď) Nolde, Emil (1867-1956) D) Pechstein, Max (1881-1955) E) Radziwill, Franz (1895-1983) Ě) Rudolph, Wilhelm (1889-1982) E) Scheibe, Richard (1879-1964) É) Schmidt-Rottluff, Karl (1884-1976) Ë) Schrag, Martha (1870-1957) Ę) Schramm-Zittau, Rudolf (1874-1950) G) Schulze-Knabe, Eva (1907-1976) G) Sievers, Clara von (1854-1924) Î) Slevogt, Max (1868-1932) I) Sterl, Robert (1867-1932) I) Stuck, Franz von (1863-1928) Í) Sturm, Paul (1859-?) I) Teubner, Kurt (1903-) K) Thoma, Hans (1839-1924) Ĺ) Tübbecke, Paul Wilhelm (1848-1924) Ł) Uhde, Fritz von (1848-1911) Ň) Vogeler, Heinrich (1872-1942) Ń) Zille, Heinrich (1858-1929) N) Narodna galerija - Ljubljana - razstave - 12.4.-27.5.1990 Ô) nemška umetnost O) nemško slikarstvo Ó) nemško kiparstvo O) nemška grafika Ö) 1860/1933 Ő) 2. pol. 19. st. O) zač. 20. st. O) razstavni katalogi

7(430)"1860/1933"(064)
73/76(430)"1860/1933"(064)
061.4(497.12 Lj.)NG
ZZ 7.01 SMERI razvoja
COBISS.SI-ID 17298176

199.
        UMJETNICI ispred svoga vremena = Artist before their time : iz povijesti ruske avangarde i surovog stila = from the history of the Russian avant-garde and the austere style : katalog izložbe : [Galerija Klovićevi dvori, 3.10.-3.11. 2002] / [tekst, text L. N. Bobrovskaja ; prijevodi, translation Natalija Vidmarović (s ruskog na hrvatski), Barbara Smith-Demo (engleski) ; fotografije, photographs A. Voronov ... et al. ; urednice, editors Ana Medić, Tatjana Pavlovna Gorbačeva]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2002 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedni tekst v hrv. in ang. - 1000 izv.

ISBN 953-6776-46-4
a) art b) umetnost

7
II 7 UMJETNICI ispred
COBISS.SI-ID 11070281


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


200.
ŠTIRN, Valentina
        Tekstil v sodobnem kiparstvu : diplomsko delo / Valentina Štirn. - Ljubljana : [V. Štirn], 2016. - XIV, 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3550. - Bibliografija: str. 69-76. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) tekstilna instalacija d) odslužena oblačila e) tekstilno onesnaževanje f) nit

73.02(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ŠTIRN, V. Tekstil
COBISS.SI-ID 11072841

201.
VALENČAK, Juma
        Mladostnik kot igralec, kostumograf, scenograf in lutkar : diplomsko delo / Juma Valenčak. - Ljubljana : [J. Valenčak], 2016. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3582. - Bibliografija: str. 110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) young adult c) umetnost d) mlajši odrasli e) likovna umetnost f) kostumografija g) scenografija h) lutkarstvo i) medpredmetna povezava

7.011-053.6(043.2)
ZZ II 7(043.2) VALENČAK, J. Mladostnik
COBISS.SI-ID 11094089

202.
ŽELEZNIK, Monika
        Snovnost barve : diplomsko delo / Monika Železnik. - Ljubljana : [M. Železnik], 2016. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3558. - Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) slikarstvo d) barva e) površina slike f) tekstura g) struktura h) taktilnost i) faktura j) informel k) monokromnost l) zemeljska barvitost m) magmatičnost

7.017.4(043.2)
ZZ II 75(043.2) ŽELEZNIK, M. Snovnost
COBISS.SI-ID 11076425


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


203.
JAKI, Barbara
        Eindruckskunst und Prachtentfaltung : Stukkaturen des 17. Jahrhunderts in Slowenien / [Text] Barbara Jaki Mozetič ; [Geleitwort Zdravko Duša ; Übersetzung aus dem Slowenischen Neva Šlibar, Marija Javor Briški ; Aufnahmen Miran Kambič]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1997 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 128 str. : barvne fotogr. ; 33 cm. - (Bibliothek Narodna galerija)

Izv. stv. nasl.: Vtis obilja : štukatura 17. stoletja v Sloveniji. - 1.000 izv. - Ein Rest bleibt immer bestehen, eine Spur bleibt immer erhalten / Zdravko Duša: str. 3. - Zum Geleit / Andrej Smrekar: str. 5. - Bibliografija: str. 123-124. - Kazalo

ISBN 961-6029-19-3
a) Štukatura - Arhitekturni detajli - Slovenija - 17.st. b) Baročna arhitektura - Slovenija c) Slovenija - Arhitekturna dediščina - Barok d) baročna arhitektura e) arhitekturni detajli f) štukaturna dekoracija g) cerkve h) gradovi i) meščanske hiše j) Slovenija k) študije l) albumi m) razstavni katalogi

72.04:693.63(497.4)"16"
72.034.7(497.4):7.04
ZZ II 72 JAKI, B. Eindruckskunst
COBISS.SI-ID 67918336

204.
        POZNOGOTSKI krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju / uredili Neva Makuc in Petra Kolenc ; [prevod izvlečkov Neva Makuc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 108 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm

Zvd. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v slov. in it. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-904-6
a) architecture b) church c) arhitektura d) cerkev e) cerkvena arhitektura f) oltarji g) Kojsko h) Goriška brda i) zgodovinski pregledi

726:27-523.4(497.4Kojsko)
II 72 POZNOGOTSKI krilni
COBISS.SI-ID 284480256

205.
PRELOVŠEK, Damjan
        Plečnikova zbirka : [vodnik po Plečnikovi zbirki Arhitekturnega muzeja] / [besedilo Damjan Prelovšek ; prevod v angleščino Vid Lajovic ; fotografije Zavod za spomeniško varstvo SRS]. - Ljubljana : Arhitekturni muzej, 1974. - [16] str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod
a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Razstavni katalogi b) Arhitekturni muzej (Ljubljana) - Zbirke - Vodniki c) slovenska arhitektura d) 20.st. e) arhitekti f) osebne biografije g) biografski muzeji h) muzejske zbirke i) Ljubljana

72(497.4):929 Plečnik J.
069(497.4 Ljubljana):72
ZZ 72 PRELOVŠEK, D. Plečnikova
COBISS.SI-ID 7351557

206.
        SARAJEVO : neuresničeni projekti za razdejano mesto = projets non réalisés pour une ville détruite = unbuilt projects for a destroyed city = neizvedeni projekti za porušeni grad : Moderna galerija, Ljubljana, 2. - 26. april 1996, Umjetnička galerija BiH, Sarajevo, 22. junij - 10. julij 1996 / [katalog uredila Mika Briški ; teksti Braco Dimitrijević, François Chaslin ; prevodi Igor Zabel ... [et al.] ; dokumentacija François Chaslin, Nena Dimitrijević ; fotografije Meho Akšamija ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 1996 (Ljubljana : Studio print). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo slov., franc., angl. in bosansko. - 1.000 izv. - Razstavljajo: William Alsop, Tadao Ando, Henri Ciriani, Coop Himmelblau, Massimiliano Fuksas, Frank O. Gehry, Richard Meier, Enric Miralles, Jean Nouvel, Dominique Perrault, Boris Podrecca, Christian de Portzamparc, Richard Rogers, Tanja & Stjepan Roš, Philippe Starck

ISBN 961-206-010-X
a) Sarajevo - Urbanistični načrti - Projekti - Razstavni katalogi b) prostorsko planiranje c) urbanistično planiranje d) mesta e) obnova f) revitalizacija g) mednarodno sodelovanje h) projekti i) skupinske razstave

711.4(100)(083.9)
711.4.025.4(497.6 Sarajevo)
061.4(497.12 Lj.)Mod.g.
ZZ II 71 SARAJEVO
COBISS.SI-ID 59168512


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


207.
BUČIĆ, Vesna
        Svetila : oblike in namen : razstava v Narodnem muzeju / [članek v publikaciji] Vesna Bučić ; [katalog Vesna Bučić in Ferdinand Tancik ; fotografije Alenka in Srečko Habič in Janez Kališnik]. - Ljubljana : Narodni muzej, 1969 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 56 str. : ilustr. ; 21 cm

Razstavni katalog. - Bibliografija: str. 18. - Zusammenfassung: Das Leuchtgerät
a) uporabna umetnost b) svetila c) kulturna zgodovina d) zgodovinski pregledi e) razstavni katalogi

749.2(091)
FRASCATI:
6-302
ZZ 73/74 BUČIĆ, V. Svetila
COBISS.SI-ID 36118784

208.
DIMITRIJEVIĆ, Braco
        The man of Lascaux : Mala galerija, Ljubljana, 2. - 26. april 1996 / Braco Dimitrijević ; [katalog uredila Mika Briški ; tekst Braco Dimitrijević ; intervju Jean-Hubert Martin ; prevodi Igor Zabel ... [et al.] ; fotografije Meho Akšamija ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 1996 (Ljubljana : Studio Print). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo slov., angl. in franc. - 700 izv.

ISBN 961-206-012-6
a) Dimitrijević, Braco (1948-) - Razstavni katalogi b) bosanskohercegovska umetnost c) 20.st. d) osebne razstave

73/76(497.6):929 Dimitrijević B.
ZZ II 73/74 DIMITRIJEVIĆ, B. Man
COBISS.SI-ID 59269632

209.
        El DORADO : zlato iz Kolumbije predšpanske kulture od I. do XVI. stoletja : Muzej Goričane 1981 / [razstavo pripravila] Slovenski etnografski muzej, Ljubljana [in] El Museo del Oro, Banco de la Republica, Bogota ; [prevod kataloga Pavla Štrukelj, Sonja Gorše ; odgovorni urednik Boris Kuhar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1981. - 64 str., [8] f. barvnih pril., [22] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Nadnaslov na ovoju: Kulture neuvrščenih. - 1.500 izv.
a) Slovenski etnografski muzej. Muzej Goričane - Razstave - Razstavni katalogi b) staroameriške kulture c) Indijanci d) indijanska umetnost e) predkolumbijska umetnost f) zlatarstvo g) razstavni katalogi

739.1.031.8(064)
061.4(497.4Goričane)
ZZ 73/74 EL DORADO
COBISS.SI-ID 15913216

210.
FAUSER, Nico
        Moje slikarije s prsti : odpri & odtisni / Nico Fauser ; [prevedla Višnja Jerman]. - 1. natis. - Ljubljana : BP, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Dein Fingerstempelbuch. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 2

ISBN 978-961-7001-00-6
a) drawing - children's book b) painting c) risanje - knjiga za otroke d) slikarstvo e) slikanje s prsti f) risarske tehnike g) slikarske tehnike h) ustvarjanje i) prazniki

741.02(035)(02.053.2.)
II 73/74 FAUSER, N. Moje
COBISS.SI-ID 284978944

211.
        LONČARSTVO na Slovenskem : [vodnik po razstavi] / [posnetki Arhiv Delo in Srečko Kolar]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1968. - [24] str. : ilustr. ; 22 cm

a) Slovenski etnografski muzej (Ljubljana) - Razstave - Razstavni katalogi b) Lončarstvo - Slovenija c) lončarstvo d) Slovenija e) zgodovinski pregledi

738(497.4)(091)
ZZ 738 LONČARSTVO na
COBISS.SI-ID 39254016

212.
MANIFESTA (3 ; 2000 ; Ljubljana)
        Borderline syndrome : energies of defence / curated [[and] concept] by Francesco Bonami ... [et al.] ; [Manifesta 3 [also] European Biennial of Contemporary Art, Ljubljana, Slovenia, 23 June - 24 September 2000 ; edited by Igor Zabel]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2000 (Ljubljana : Studio Print). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o korporativnem avtorju naveden v kolofonu in na ov.

ISBN 961-6157-05-1
a) fine arts b) likovna umetnost c) skupinske razstave d) mednarodne razstave e) evropska umetnost f) vizualna kultura g) vizualne komunikacije

73/76(4)"19"(064)
ZZ 7 MANIFESTA Borderline
COBISS.SI-ID 107879424

213.
MEDNARODNI grafični bienale (23 ; 1999 ; Ljubljana)
        [Triindvajseti]
        23. mednarodni grafični bienale : Galerija Tivoli, Moderna galerija, Jakopičeva galerija, Cankarjev dom, 19. junij - 30. september 1999 = [23rd] International Biennial of Graphic Art : Tivoli Gallery, Modern Gallery, Jakopič Gallery, Cankarjev dom, June 19th - September 30th 1999 / [urednica, editor Mirjam Behek ; prevod, translation Veris, Breda Škrjanec, Mirjam Behek ; fotografije, photographs Sašo Kovačič ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 1999 (Ljubljana : Delo). - 308 str. : ilustr. ; 22 cm

3.000 izv.

ISBN 961-6229-02-8
a) Mednarodni grafični bienale (23 ; 1999 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi b) graphic arts c) grafika d) mednarodne razstave e) skupinske razstave

76(100)"19"(064)
ZZ 76 MEDNARODNI 23. mednarodni
COBISS.SI-ID 100062464

214.
MOTIKA, Antun, 1902-1992
        Antun Motika / [urednik i avtor retrospektive] Darko Glavan ; [avtori tekstova Darko Glavan, Kruno prijatelj, Darko Schneider ; fotografije Mario Kristofić]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2002. - 275 str. : ilustr. ; 28 cm

Životopis. - Izložbe. - Bibliografija. - Povzetek v hrvaškem, angleškem in italijanskem jeziku

ISBN 953-6776-48-0
a) Motika, Antun (1902-1992) b) painting c) slikarstvo d) hrvaško slikarstvo e) umetniške monografije

75
ZZ II 75 MOTIKA, A. Antun Motika
COBISS.SI-ID 512085887

215.
NARODNA galerija. Božič-Langusova zbirka (Ljubljana)
        Božič-Langusova zbirka, dar Republiki Sloveniji : [Narodna galerija, 22. junij - 31. avgust 2000] / [avtor in urednik Andrej Smrekar ; fotografija Bojan Salaj, Fotoatelje Narodne galerije]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2000 (Ljubljana : Matformat). - [38] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Predstavitve)

Podnasl. v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 961-6029-39-8
a) painting b) slikarstvo

75(497.4)"19"(064)
ZZ II 75 NARODNA Božič-Langusova
COBISS.SI-ID 107927040

216.
SIMONITI, Marjetica
        Zlatarstvo na slovenskem Štajerskem : ob 150-letnici slovenskega muzealstva / Marjetica Šetinc ; [prevod v francoščino in nemščino J. Karba. - Maribor : Pokrajinski muzej, 1971. - 121 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo slov., franc. in nem.

739.1(497.12-17)
ZZ 73/74 SIMONITI, M Zlatarstvo
COBISS.SI-ID 8833537

217.
        SODOBNA japonska keramika : razstava iz zbirke Klare in dr. Frančka Kosa : Grad Goričane 1967 / [avtorja besedil] Franček in Klara Kos. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 1967 (Ljubljana : PTT). - 16 str. : ilustr. ; 22 cm

Summary
a) Slovenski etnografski muzej. Grad Goričane - Razstave - Razstavni katalogi b) neevropske kulture c) Japonska d) keramika

738(520)(083.824)
738 SODOBNA japonska
COBISS.SI-ID 302726

218.
ŠANTEL, Saša
        Saša Šantel : 1883-1945 : [spominska razstava : Narodna galerija Ljubljana, 1983] / [avtor uvoda in kataloga Ida Tomše ; ureditev kataloga Srečko Mrak ; fotografski posnetki Srečko Habič]. - Ljubljana : Narodna galerija, 1983 (Ljubljana : Tiskarna ljudske pravice). - 55 str. : reprodukcije ; 22 cm

Katalog. - 3.000 izv. - Biobibliografske beleške o umetniku
a) Šantel, Saša (1883-1945) - Slikarstvo - Crtež - Katalog izložbe

74/75(064)(085)
ZZ 73/74 ŠANTEL, S. Saša
COBISS.SI-ID 22416135

219.
ŠERBELJ, Ferdinand
        Nicola Grassi : tri oltarne podobe = tre pale d'altare / [študija] Ferdinand Šerbelj ; [uvod Andrej Smrekar ; prevod v italijanščino Daniela Milotti-Bertoni]. - V Ljubljani : Narodna galerija ; na Jesenicah : Muzej, [1992] ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 53 str. : ilustr. ; 21 x 22 cm. - (Knjižnica Narodne galerije. Študijski zvezki ; 1)

Vzpor. slov. besedilo in it. prevod. - Razstavišče: Narodna galerija Ljubljana, junij-avgust 1992. - 2.500 izv. - Ob izidu prvega študijskega zvezka Knjižnice Narodne galerije / Andrej Smrekar: str. 7-9
a) Grassi, Nicola (1682-1748) - Razstavni katalogi b) cerkveno slikarstvo c) beneško slikarstvo d) 18.st. e) osebne razstave

75(453.1):929 Grassi N.
ZZ 75 ŠERBELJ, F. Nicola Grassi
COBISS.SI-ID 30719488

220.
ŠTULAR, Hanka, 1930-2012
        Tapiserija v Sloveniji : [[razstava] ... v razstavišču Arkade v Ljubljani, februar - april 1982] / [strokovna priprava kataloga Hanka Štular ; fotografije Srečo Habič ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej, 1982 (Idrija : Tiskarna Mestnega muzeja). - 82 str. : ilustr. ; 21 cm

Podnasl. in avtorica navedena na hrbtu nasl. str. - 1.000 izv. - Izbor literature: str. 31. - Zusammenfassung
a) uporabna umetnost b) slovenska umetnost c) tekstilna umetnost d) tapiserije e) muzejske zbirke f) umetna obrt g) zgodovinski pregledi

745.52(497.12)(064)
061.4(497.12 Lj.)
ZZ 73/74 ŠTULAR, H. Tapiserija
COBISS.SI-ID 4345657

221.
VELEPIČ, Ciril
        Smerdu : [posmrtna retrospektivna razstava] / [monografsko študijo napisal, biografijo, bibliografijo, seznam razstav in del obdelal Ciril Velepič ; prevod v francoščino Viktor Jesenik]. - V Ljubljani : Moderna galerija, [1971]. - 64 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ljubljana. Moderna galerija. Razstave ; [104])

Ov. nasl.

73/75 Smerdu F.
ZZ 73/74 VELEPIČ, C. Smerdu
COBISS.SI-ID 1042433

222.
VEŠ slikar svoj dolg
        V. S. S. D. : Padiglione della Slovenia, 7. 6. - 29. 8. 1995 / XLVI Esposizione Internazionale d'Arte la Biennale di Venezia ; [urednika Mika Briški, Igor Zabel ; teksti Zdenka Badovinac ... [et al.] ; prevod Borut Canjko ... [et al.] ; fotografije Bojan Salaj ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art = Museo d'arte moderna, 1995 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 63 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: Slovenski paviljon, XLVI. beneški bienale = Slovene Pavillion, The 46th Venice Biennale. - Besedilo v slov., angl. in it.
a) Veš slikar svoj dolg (umetniška skupina) - Razstavni katalogi b) Slovensko slikarstvo - 20.st. - Razstavni katalogi c) slovensko slikarstvo d) 20.st. e) umetniške skupine f) skupinske razstave

75(497.12)"19"(064)
061.4(450.341.11)
ZZ II 75 VEŠ SLIKAR V. S. S. D.
COBISS.SI-ID 50959616


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


223.
KRAŠOVEC, Bojana
        Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo / Bojana Krašovec. - Ljubljana : [B. Krašovec], 2016. - XVI, 320 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3587. - Mentor Matjaž Duh, somentor Janez Vogrinc. - Bibliografija: str. 163-170. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) ecology c) likovna vzgoja d) ekologija e) sodobna likovna umetnost f) dejavniki likovne ustvarjalnosti

73:373.3:502/504(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KRAŠOVEC, B. Vloga
COBISS.SI-ID 11096649

224.
NOVAK, Maja, 1981-, likovni pedagog
        Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju : magistrsko delo / Maja Novak. - Ljubljana : [M. Novak], 2016. - VI, 165 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3618. - Bibliografija: str. 130-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) art education c) literacy d) osnovnošolski pouk e) likovna vzgoja f) pismenost g) tipne sposobnosti h) vidne sposobnosti i) individualizacija

73:373.3.016(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) NOVAK, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 11117897

225.
TEGELJ, Teja, 1981-
        Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju : magistrsko delo / Teja Tegelj. - Ljubljana : [T. Tegelj], 2016. - 157 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3584. - Mentor Jurij Selan, somentorica Simona Tancig. - Bibliografija: str. 141-157. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) integration c) likovna vzgoja d) integracija e) multisenzornost f) zaznavanje g) nevroznanost

73:373.3(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) TEGELJ, T. Vloga
COBISS.SI-ID 11095113


77 FOTOGRAFIJA.


226.
KOLOŠA, Jože
        Sobota moje mladosti / Jože Kološa - Kološ ; [spremno besedo napisal Franc Obal ; fotografije izbrala Jože Kološa in Franc Obal]. - [Murska Sobota] : Pomurska založba, 1991 (Čakovec : TIZ Zrinski). - 66 str. : ilustr. ; 29 cm

a) local studies b) photography c) domoznanstvo d) fotografija e) Murska Sobota f) razglednice g) stare fotografije

779
ZZ II 77 KOLOŠA, J. Sobota
COBISS.SI-ID 37174

227.
LINKE, Armin
        Armin Linke : Moderna galerija Ljubljana, Museum of Modern Art, 10. oktober - 8. november 1995 / [teksti Giacinto Di Pietrantonio, Lara Štrumej ; prevod v slovenščino Devana Jovan Lacovich, prevod v angleščino Amidas]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 1995 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - [28] str. : črnobele fotogr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in angl. - 700 izv.
a) Linke, Armin (1966-) - Razstavni katalogi b) italijanska fotografija c) portretna fotografija d) osebne razstave

77.04(450):929 Linke A.
ZZ II 77 LINKE, A. Armin Linke
COBISS.SI-ID 54980608

228.
ŠTRUMEJ, Lara
        Fran Vesel (1884-1944) : fotografski kronist z začetka stoletja = the photographer - chronicler of the beginning of the century : Moderna galerija Ljubljana, 28. januar - 7. marec 1999 = Museum of Modern Art, 28 January - 7 March 1999 / [teksti, texts Lara Štrumej, Marijan Rupert ; prevod, English translation Nina Levick, Mika Briški]. - [Popravljeni dotis]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, cop. 1999 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 55 str. : večinoma črnobele fotogr. ; 27 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Razstavo pripravila Moderna galerija Ljubljana v sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico in Društvom slovenskih likovnih umetnikov. - 600 izv. - Bibliografija na koncu drugega prispevka in ob besedilu. - Summary

ISBN 961-206-021-5
a) Vesel, Fran (1884-1944) - Razstavni katalogi b) slovenska fotografija c) 20.st. d) dokumentarna fotografija e) portretna fotografija f) osebne razstave

77.04(497.4):929 Vesel F.
ZZ II 77 ŠTRUMEJ, L. Fran Vesel
COBISS.SI-ID 99245568

229.
ŠTRUMEJ, Lara
        Geometrija samote : nekateri vidiki modernizma v nacionalni zbirki fotografij Moderne galerije : Moderna galerija Ljubljana, 3. oktober-17. november 2002 = Museum of Modern Art, 3 October-17 November 2002 / [urednica kataloga, besedilo in katalog razstavljenih del Lara Štrumej ; prevod Amidas ; biografski in bibliografski podatki Bojana Rogina]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2002 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 55 str. : ilustr. ; 27 cm

V kolofonu tudi nasl.: Geometry of solitude : some modernist works from the national photography collection at Moderna Galerija. - Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 600 izv. - Biografski in bibliografski podatki: str. 51-55

ISBN 961-206-031-2
a) photography b) fotografija c) reprodukcije

77.04(497.4)"19"(069)
II 77 ŠTRUMEJ, L. Geometrija
COBISS.SI-ID 120079872

230.
        WILLIAM Henry Fox Talbot in njegov družinski krog : Moderna galerija Ljubljana = Museum of Modern Art, 7. februar - 12. marec 1995 / [tekst Brett Rogers ; prevod Tone Vrhovnik]. - Ljubljana : Moderna galerija, [1995] (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - [16] str. : črnobele fotogr. ; 30 cm

700 izv.
a) Talbot, William Henry Fox (1800-1877) - Razstavni katalogi b) Fotografska tehnika - Zgodovina - 19.st. c) Angleška fotografija - 19.st. - Razstavni katalogi d) angleška fotografija e) 19.st. f) kalotipija g) skupinske razstave

77.04(410)"19"(064)
77.02(091)
061.4(497.12 Lj.)Mod.g.
ZZ II 77 WILLIAM Hennry
COBISS.SI-ID 47361792


78(043.2) GLASBA.


231.
ŽNIDARŠIČ, Jerneja
        Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje : doktorska disertacija / Jerneja Žnidaršič. - Ljubljana : [J. Žnidaršič], 2016. - 340 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3549. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol. - Bibliografija: str. 227-254. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) music education b) primary education c) glasbena vzgoja - Slovenija d) osnovnošolski pouk e) poslušanje glasbe

78:373.3
ZZ II 78(043.2) ŽNIDARŠIČ, J. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 11071049


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


232.
        ANIMIRAJMO! [Elektronski vir] : priročnik za animirani film v vrtcih in šolah / [avtorji besedil Andreja Goetz ... [et al.] ; urednika Maja Krajnc in Kolja Saksida ; ilustracije Timon Leder]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/animirajmo/

ISBN 978-961-03-0337-4 (pdf)
a) Filmska vzgoja - Priročniki b) Animirani film - Pedagoški vidik c) Otroci - Vizualna kultura

791.5(0.034.2)
37.015.3:791.228(0.034.2)
COBISS.SI-ID 284296960

233.
        HOW drama activates learning : contemporary research and practice / edited by Michael Anderson, Julie Dunn. - London : Bloomsbury, 2015, cop. 2013. - XXI, 313 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-3634-3 (trda vezava)
ISBN 978-14742-2796-4 (broš.)
a) education b) drama c) theatre d) learning e) vzgoja in izobraževanje f) drama g) gledališče h) skupnost i) učenci j) kurikulum k) spodbujanje

792
792 HOW drama activates
COBISS.SI-ID 11105609


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


234.
KREK, Tonja
        Moč gledališke igre : diplomsko delo / Tonja Krek. - Ljubljana : [T. Krek], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3607. - Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) theatre b) classroom climate c) gledališče d) razredno vzdušje e) agresivno vedenje f) socialni odnosi g) otroška igra

792.01(043.2)
ZZ II 79(043.2) KREK, T. Moč
COBISS.SI-ID 11109961

235.
RAVNIKAR, Polona
        Metodični postopki v atletiki v prvem in drugem triletju osnovne šole : avdio-vizualni pripomoček z metodičnimi postopki : diplomsko delo / Polona Ravnikar. - Ljubljana : [P. Ravnikar], 2016. - IX f., 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3557. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) athletics b) primary school c) atletika d) osnovna šola e) razredni pouk f) šport g) atletska abeceda

79:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) RAVNIKAR, P. Metodični
COBISS.SI-ID 11075657


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


236.
DOLENC, Petra, 1973-
        Telesna samopodoba in gibalna/športna aktivnost mladostnikov / Petra Dolenc. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 88 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 75-84. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-34-0
a) mladina b) šport c) samopodoba d) psihologija športa e) športniki f) telesna samopodoba g) samospoštovanje h) gibanje i) motivacija

796.035-053.6:159.923.2
796 DOLENC, P. Telesna
COBISS.SI-ID 282552832

237.
RETAR, Iztok
        Kompetence športnega menedžerja / Iztok Retar. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 203 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Kinesiologiae)

300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 187-194. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-35-7
a) sport b) management c) šport d) vodenje e) menedžment f) športne organizacije g) športni klubi h) managerji i) kompetence

796.071.42:005.336.2
796:371.3 RETAR, I. Kompetence
COBISS.SI-ID 283158272

238.
ŠUGMAN, Rajko
        Šaljive športne prigode : kapljice smeha iz zakladnice slovenskega športa. Del 2 / Rajko Šugman. - Ljubljana : Forma 7 : Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2010 ([Radeče] : Muflon). - 126 str. ; 32 cm

Razmišljane [!] o smehu / Marta Bon: str. 5

ISBN 978-961-6181-69-3
a) Šport - Anekdote

796(098.3)
821.163.6-36
II 796 ŠUGMAN, R. Šaljive
COBISS.SI-ID 253332224


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


239.
AVGUŠTIN Logar, Nina
        Povezanost indeksa telesne mase s ploskostjo stopala pri učencih prve triade : diplomsko delo / Nina Avguštin Logar. - Ljubljana : [N. Avguštin Logar], 2016. - VII, 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3609. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franc Krpač. - Bibliografija: str. 43-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) physical characteristics c) učenec d) telesne značilnosti e) stopalni lok f) plantogram g) telesna višina h) telesna teža i) kožna guba j) debelost k) prekomerna telesna teža l) Clarkova metoda

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) AVGUŠTIN Logar Povezanost
COBISS.SI-ID 11111753

240.
JANČIČ, Nina, 1982-
        Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa : magistrsko delo / Nina Jančič. - Ljubljana : [N. Jančič], 2016. - 232 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3608. - Mentorica Vesna Štemberger, somentorica Tanja Kajtna. - Bibliografija: str. 204-214. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) sport b) primary education c) teacher d) šport e) osnovnošolski pouk f) učitelj g) življenjski slog h) kazalci kakovosti

796:373.32.016(043.3)
ZZ II 79(043.2) JANČIČ, N. Stališča
COBISS.SI-ID 11111497

241.
JURGEC, Andreja
        Spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti učencev s pomočjo športnovzgojnega kartona in abc gibanja 2 : diplomsko delo / Andreja Jurgec. - Ljubljana : [A. Jurgec], 2016. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3562. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) gibalni razvoj

796:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) JURGEC, A. Spremljanje
COBISS.SI-ID 11080777

242.
KRUŠIČ, Maja, 1982-
        Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju : magistrsko delo / Maja Krušič. - Ljubljana : [M. Krušič], 2016. - 95 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3552. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 85-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) sport b) primary education c) šport d) osnovnošolski pouk e) didaktika športne vzgoje

796:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) KRUŠIČ, M. Kompetence
COBISS.SI-ID 11072329

243.
LIKAR, Tjaša, vzgojiteljica
        Mnenja učiteljev smučanja o poučevanju v temeljni in športni gibalni fazi : diplomsko delo / Tjaša Likar. - Ljubljana : [T. Likar], 2016. - VI, 52 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3542. - Mentorica Jera Gregorc. - Bibliografija: str. 4547. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) winter sport b) child c) zimski šport d) otrok e) smučanje f) učitelji smučanja g) temeljna in športna gibalna faza h) učenje in poučevanje

796.92(043.2)
ZZ II 79(043.2) LIKAR, T. Mnenja
COBISS.SI-ID 11067209

244.
PIRIH, Ksenija, 1979-
        Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport : magistrsko delo / Ksenija Pirih Tavčar. - Ljubljana : [K. Pirih Tavčar], 2016. - XIIII, 200 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3595. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Janez Vogrinc. - Bibliografija: str. 193-199. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) sport b) primary education c) marking d) šport e) osnovnošolski pouk f) ocenjevanje g) preverjanje znanja h) opisni kriteriji i) prvo triletje j) medpredmetno povezovanje

796:373.32.016(043.3)
ZZ II 79(043.2) PIRIH Tavčar, K. Opisno
COBISS.SI-ID 11100233

245.
ŠANTELJ, Barbara
        Mladi in šport v stanovanjskih skupinah : magistrsko delo / Barbara Šantelj. - Ljubljana : [B. Šantelj], 2016. - 142 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3596. - Mentorica Alenka Kobolt. - Bibliografija: str. 115-122. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) young adult b) sport c) housing d) mlajši odrasli e) šport f) stanovanje g) gibalna aktivnost h) čustvene težave i) vedenjske težave j) motivacija

796(043.2)
ZZ II 79(043.2) ŠANTELJ, B. Mladi
COBISS.SI-ID 11099977


81 JEZIKOSLOVJE


246.
KORMOS, Judit
        Teaching languages to students with specific learning differences / Judit Kormos and Anne Margaret Smith. - Bristol ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, cop. 2012. - XII, 232 str. : ilustr. ; 25 cm. - (MM textbooks)

Bibliografija: str. 203-219. - Kazalo

ISBN 978-1-84769-620-5 (trda vezava)
ISBN 1-84769-620-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-84769-619-9 (broš.)
ISBN 1-84769-619-8 (broš.)
a) jezikovni pouk b) učne težave c) učenje d) metodika pouka e) učenci s posebnimi potrebami f) nezmožnosti g) učne razlike h) tranzicija i) ocenjevanje

81'243:376
81 KORMOS, J. Teaching
COBISS.SI-ID 53641058


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


247.
KLOPČIČ, Zala
        Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini : magistrsko delo / Zala Klopčič. - Ljubljana : [Z. Klopčič], 2016. - 101 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3530. - Mentorica Karmen Pižorn. - Bibliografija: str. 60-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) English language b) primary education c) reading d) angleščina e) osnovnošolski pouk f) branje g) bralno razumevanje h) angleščina kot tuji jezik

811.111:028(043.2)
ZZ II 80(043.2) KLOPČIČ, Z. Učenci
COBISS.SI-ID 11062857


811.112.2 NEMŠČINA.


248.
BENČIK, Miki
        Nemška slovnica za slovenske šole z vajami in rešitvami = Deutsche Grammatik für slowenische Schulen mit Übungen und Lösungen / Miki Benčik. - 6. izd. = 6. Aufl. - Ljutomer : samozal., 1995 (Murska Sobota : Klar). - 247 str. ; 24 cm

Hrbtni nasl.: Nemška slovnica = Deutsche Grammatik. - Prejšnje izd. izšle z nasl.: Nemška slovnica z vajami in rešitvami za slovenske šole. - Kazalo. - Bibliografija: str. 247

ISBN 961-90243-0-3
a) German language - exercise b) grammar c) nemščina - vaja d) gramatika

811.112.2(075.3)(076.1)
811.112.2 BENČIK, M. Nemška
COBISS.SI-ID 52778496


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


249.
BERC-Prah, Dubravka
        Barve jezika. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. letniku gimnazij in štiriletnih srednjih strokovnih šol / Dubravka Berc Prah, Tanja Slemenjak, Saša Pergar ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 169 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Barve jezika 1. - 5.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-271-710-0
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6 BERC-PRAH, D. Barve
COBISS.SI-ID 284571392

250.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (52 ; 2016 ; Ljubljana)
        Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 4.-15. 7. 2016 ; [urednica Alojzija Zupan Sosič ; prevajalec in lektor izvlečkov v angleščini David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561)

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/52-ssjlk-2016/. - Bibliografije pri posameznih prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-835-6
a) slovenska kultura b) drugačnost c) literarne teme

811.163.6(082)
FRASCATI:
6-200
821.163.6.09 SEMINAR Drugačnost
COBISS.SI-ID 285149952

251.
        SLOVENŠČINA v oblaku 6 : učni komplet za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri ]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 4 zv. : ilustr. ; 30 cm

Na notranji str. mape priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva. - 6.000 izv.

Vsebina:
Vrste besed. - 86 str.
Izgovarjamo in zapisujemo. - 66 str.
Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo. - 55 str.
Slovenščina.si. - 20 str.
Moji miselni vzorci. - 15 str.

ISBN 978-961-271-708-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) pisanje f) besede g) spletno sporočanje

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA v oblaku
COBISS.SI-ID 284419328

252.
        SLOVENŠČINA v oblaku 6. Učbenik za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2016 ([Beograd] : No-Kachi). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-271-709-4
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA v oblaku
COBISS.SI-ID 284703488

253.
ŠINKOVEC, Darja
        Narečni slovar Brusniške doline : narečni govor Brusnic, Gabrja, Rateža, Suhadola in okoliških vasi / Darja Šinkovec, Milena Jaklič. - Brusnice : OŠ, 2008 (Mali Slatnik : Opara). - 97 str. : zvd. ; 18 cm

800 izv. - Spremna beseda / Anton Dragan: str. 3-4

ISBN 978-961-90454-2-8
a) Slovenian language b) slovenščina c) narečja d) slovarji

811.163.6'282(497.4-12)(038)
ZZ 811.163.6'374 ŠINKOVEC, D. Narečni
COBISS.SI-ID 238000640

254.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 1 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [ilustrator Zvonko Čoh]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 152 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3565-4
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 279412992

255.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 1 : z besedo do besede. Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. - Na ov. tudi: Prenovljena izd.

ISBN 978-961-01-3634-7
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)(076)
II 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 279818240

256.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 2 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino - jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [ilustrator Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 205 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-4389-5
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6 VOGEL, J. Slovenščina 2
COBISS.SI-ID 284660736


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


257.
ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
        Izbrana krajša proza / Ivo Andrić ; [izbral in spremno besedo napisal Stanko Šimenc ; prevedli Pavle Flere ... et al.]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1985 (v Ljubljani : Delo). - 478 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 22 cm. - (Nobelovci ; 94)

Spremna beseda o avtorju / Stanko Šimenc: str. 441-463. - Andrić pri nas / Jože Munda: str. 464-478
a) Andrić, Ivo (1892-1975) - Literarne študije

821.163
ZZ 821.163 ANDRIĆ, I. Izbrana
COBISS.SI-ID 7901953

258.
BOYD, Brian, 1952-
        O izvoru zgodb : evolucija, mišljenje in fikcija / Brian Boyd ; [prevod Igor Žunkovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 453 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: On the origins [!] of stories. - 300 izv. - Bibliografija: str. 401-446. - Kazalo

ISBN 978-961-237-817-2
a) literature b) literatura c) naratologija d) književnost e) evolucija f) teorija evolucije g) kognitivna znanost h) pripovedništvo i) pripovedovanje j) zgodba k) fikcija l) Odiseja m) Dr. Seuss

82.091-3:575.8
82.01 BOYD, B. O izvoru
COBISS.SI-ID 284205056

259.
        ESEJ na maturi 2017 : človek v kolesju sistema / [avtorji] Alenka Koron ... [et al.] ; [urednica Sonja Lidija Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 173 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Na ov. tudi: Alamut [in] Krasni novi svet. - Bibliografija: str. 172-173

ISBN 978-961-6558-37-2
a) literature b) secondary education c) literatura d) srednješolski pouk e) matura f) eseji g) književnost

82.0-4:37.091.27
82 ESEJ 2017
COBISS.SI-ID 284853760

260.
GOMBAČ, Žiga
        Živa in Prabled / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)

2.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93307-0-8
a) Prazgodovina - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBAČ, Ž. Živa
COBISS.SI-ID 261667072

261.
GOMBAČ, Žiga
        Živa, vitez in zmaj / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2013. - 60 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)

2.000 izv.

ISBN 978-961-93307-1-5
a) Srednji vek - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBAČ, Ž. Živa
COBISS.SI-ID 265583616

262.
IGERABIDE, Juan Kruz
        Jona v stiski = Jonás en apuros / Juan Kruz Igerabide ; ilustracije Mikel Valverde ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: Jonás larri - Jonás en apuros. - Vzpor. slov. in špan. besedilo. - 400 izv.

ISBN 978-961-6886-22-2
a) otroci b) kraje c) trgovine d) problemi najmlajših e) za dislektike f) čustva

821.361-93-32=163.6=134.2
821.134.2 IGERABIDE, J. Jona
COBISS.SI-ID 284873472

263.
JOHNSON Debeljak, Erica
        Tovarna koles / Erica Johnson Debeljak ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 86)

Prevod dela: The bicycle factory. - 600 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-888-5

821.111(73)-31
821.163.6 JOHNSON D., E. Tovarna
COBISS.SI-ID 278491136

264.
KRAAN, Hanna
        Rože za čavknjeno čarovnico / Hanna Kraan ; ilustrirala Annemarie van Haeringen ; prevedla Mateja Seliškar Kenda. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (Ljubljana : Grafis trade). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: Bloemen voor de boze heks. - 800 izv.

ISBN 978-961-6564-85-4

821.112.5-93-32
821.113 KRAAN, H. Rože
COBISS.SI-ID 273489408

265.
KRALJIČ, Helena
        Hačepsut / Helena Kraljič ; ilustriral Peter Škerl. - Jezero : Morfemplus, 2016 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Faraoni ; 2)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Slikanici na pot / Matija Črešnar: str. [1]

ISBN 978-961-6988-03-2
a) Hatshepsut, egipčanska kraljica (ok.1508-ok.1458 pr.n.št.) b) history c) zgodovina d) egipčanska kraljica

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Hačepsut
COBISS.SI-ID 282472448

266.
OSTI, Josip
        Sarajevo med Ljubljano in Beogradom : dopisovanje 1994-1999 / Josip Osti in Vera Zogović ; [prevajalki Amra Halilović, Vesna Mikolič ; fotografija J. Ostija Tihomir Pinter, fotografija V. Zogović iz družinskega arhiva]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Dob] : Grafika 3000). - 314 str. : portreta ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Pont Annales, ISSN 2463-8595)

500 izv. - Ob začetku izhajanja nove knjižne zbirke / Vesna Mikolič, Zvonko Kovač: str. 7-14. - O avtorjih: str. 304-314

ISBN 978-961-6964-51-7
a) pisma

821.163.4-6
821.163 OSTI, J. Sarajevo
COBISS.SI-ID 283266048

267.
PIRŠ, Mima
        Veverička in druge pesmi / Mima Pirš ; ilustrirala Andreja Gregorič. - 1. izd. - Cerkno : Gaya, 2015 ([Cerkno] : Gaya). - [26] str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Tiskano na zahtevo

ISBN 978-961-92674-6-2
a) Živali - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
II 821.163.6 PIRŠ, M. Veverička
COBISS.SI-ID 281677312

268.
RECHEIS, Käthe, 1928-2015
        Tudi trava ima svojo pesem : besede Indijancev in naš čas. Prijateljstvo z Zemljo : pot Indijancev / [izbrala in prevedla] Käthe Recheis in Georg Bydlinski ; [poslovenila Jelka Sernec in Ivan Sernec]. - Radovljica : Didakta, 2000 (Ljubljana : Hren). - 219 str. : ilustr. ; 19 x 20 cm

Prevoda del: 1. Auch das Gras hat ein Lied. 2. Freundschaft mit der Erde. - Knjigi na pot / Ivan Sernec: str. 7

ISBN 961-6363-06-9
a) Indijanci b) severno-ameriški staroselci c) razmišljanja o naravi d) pesmi e) pregovori f) proza g) govori h) molitve

821.81/.82-821
821.111(73) RECHEIS, K. Tudi
COBISS.SI-ID 107855104

269.
ŠALAMUN, Tomaž
        Ta, ki dviga tačko, spi / Tomaž Šalamun. - Ljubljana : LUD Literatura, 2015 (Begunje : Cicero). - 95 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki ; 75)

200 izv.

ISBN 978-961-6952-45-3

821.163.6-1
821.163.6 ŠALAMUN, T. Ta, ki dviga
COBISS.SI-ID 278475008

270.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Prijatelja / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Okrog sveta)

Zvd. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-139-8
a) ljudstvo Inuit

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Prijatelja
COBISS.SI-ID 270195456

271.
        ZGODBE s Kube : [antologija kubanske kratke proze] / izbrala, [spremna beseda] Veronika Rot in Amir Valle ; uredila Jana Bauer ; prevedla Veronika Rot. - Ljubljana : Sodobnost International, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 245 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Izmenjave = Exchanges)

Podnasl. naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6564-17-5
a) kubanska kratka proza

821.134.2(729.1)-32(082)
821 ZGODBE s Kube
COBISS.SI-ID 232926720

272.
ŽILINSKAITE, Vytaute
        Potovanje na Tandadriko / Vytaute Žilinskaite ; ilustriral Gintaras Jocius ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2013 (Ljubljana : Grafis trade). - 394 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Novi mladinski klasiki)

Prevod dela: Kelione i Tandadriką. - 800 izv. - Znanstvena fantastika za otroke / Klemen Pisk: str. 389-394

ISBN 978-961-6564-63-2
a) igrače b) spoznavanje sebe

821.172-93-312.9
821 ŽILINSKAITE, V. Potovanje
COBISS.SI-ID 266576896


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


273.
KUŽNIK, Branka
        Teorija Clarisse Pinkole Estes in analize pravljic : študija primera Rdeči čeveljci : diplomska naloga / Branka Kužnik. - Ljubljana : [B. Kužnik], 2016. - 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3604. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: f. 79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) content analysis c) pravljica d) analiza vsebine e) Hans Christian Andersen f) Ženske, ki tečejo z volkovi g) Mala morska deklica h) Stanovitni kositrni vojak

821-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) KUŽNIK, B. Teorija
COBISS.SI-ID 11110729


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


274.
IGERABIDE, Juan Kruz
        Jona ima veliko težavo = Jonás tiene un problema muy gordo / Juan Kruz Igerabide ; ilustracije Mikel Valverde ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 44 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: Jonasek arazo potolo bat du - Jonás tiene un problema muy gordo. - Vzpor. slov. in špan. besedilo. - 400 izv.

ISBN 978-961-6886-21-5
a) čarovnice b) pomoč c) močenje postelje d) problemi najmlajših e) spanje f) za dislektike

821.361-93-32=163.6=134.2
821.134.2 IGERABIDE, J. Jona
COBISS.SI-ID 284824320

275.
PEDROLO, Manuel de, 1918-1990
        Tipkopis o drugem nastanku / Manuel de Pedrolo ; [prevedla in spremno besedo napisala Veronika Rot]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 255 str. ; 20 cm. - (Zbirka Zvezdogled)

Prevod dela: Mecanoscrit del segon origen. - 800 izv. - Novi človek v novem svetu / Veronika Rot: str. 236-254

ISBN 978-961-6564-54-0
a) Pedrolo, Manuel de (1918-1990) - Literarne študije

821.134.1-312.9
821.134.1.09Pedrolo M. de
821.134.2 PEDROLO, M. DE Tipkopis
COBISS.SI-ID 265269760

276.
SANTOS, Care
        Prodam očeta / Care Santos ; ilustriral Andrés Guerrero ; prevedla [in uredila] Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 138 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Se vende papá. - 500 izv. - O avtorici na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6886-16-1
a) družina b) v troškem leposlovju

821.134.2-93-32
821.134.2 SANTOS, C. Prodam
COBISS.SI-ID 281677568


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


277.
MALINOVA-Dimitrova, Ljudmila
        Bagrjana in Slovenija : ob dvajsetletnici smrti Elisavete Bagrjane in dvajsetletnici slovenske neodvisnosti / Ljudmila Malinova-Dimitrova in Ljudmil Dimitrov ; prevedla Namita Subiotto in Metod Čepar. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 293 str. : ilustr., portreti ; 24 cm

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-242-331-5
a) bolgarska književnost b) bolgarska poezija c) bolgarske pesnice d) literarne študije

821.163.2.09Bagrjana E.
FRASCATI:
6-200
821.163.6.09 MALINOVA-DIMITROV Bagrjana
COBISS.SI-ID 253651712

278.
        SPOMINKA / zasnoval Dušan Šarotar ; [avtorji fotografij Miran Babič ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 123 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Broš izd. meri 21 cm. - 500 izv.

ISBN 978-961-242-389-6
a) Beletrina (knjižna zbirka) - Zgodovina b) Slovenski književniki - Spomini

082.1:821.163.6(091)
821.163.6(091) SPOMINKA
COBISS.SI-ID 258461184

279.
ŠTREKELJ, Karel, 1859-1912
        Zgodovina slovenskega slovstva / Karel Štrekelj ; uredil Matija Ogrin ; [besedilo za izdajo pripravili in opombe napisali Darko Dolinar ... et al.] ; [izdali] Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU [in] Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Karl-Franzens-Universität Graz, Geisteswissenschaftliche Fakultät, Institut für Slawistik. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-2014. - 2 zv. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina:
[1]: I-II. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 653 str. - 300 izv. - Predgovor / Kajetan Gantar: str. 9-14. - Graška slovenistika sto let po Štreklju / Ludvik Karničar: str. 15-17. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
[2]: III-IV / [imensko in stvarno kazalo sestavila Rok Dovjak, Neža Pahovnik]. - 2014 (Begunje : Cicero). - Str. 659-1338 ; ilustr. - 300 izv. - Karel Štrekelj in slovenska literarna zgodovina / Darko Dolinar: str. 1211-1240. - Uredniško poročilo / Matija Ogrin: str. 1241-1250. - Kazali

ISBN 978-961-254-431-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-669-4 (zv. 2)
a) Slovenska književnost - Zgodovina b) slovenska literarna zgodovina

821.163.6(091)
821.163.6(091) ŠTREKELJ, K. Zgodovina
COBISS.SI-ID 265906176


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


280.
COHEN, Leonard, 1934-
        Lepi zgubljenci / Leonard Cohen ; [prevedel Jure Potokar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1996 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 273 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zenit)

Prevod dela: Beautiful losers

ISBN 86-11-14703-0
a) moški b) izgube

821.111(71)-311.2
821.111 COHEN, L. Lepi
COBISS.SI-ID 61367552

281.
PRATCHETT, Terry, 1948-2015
        Dobra znamenja : verne in natančne prerokbe Agnes Nutter, coprnice / Terry Pratchett in Neil Gaiman ; iz angleščine prevedel Boštjan Gorenc. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 409 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Izv. stv. nasl.: Good omens. - Broš. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6767-80-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-6767-86-6 (broš.)
a) apokalipsa b) prerokbe

821.111-312.9
821.111 PRATCHETT, T. Dobra znamenja
COBISS.SI-ID 252672256


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


282.
STEINBECK, John
        Mesec je zašel : roman / John Steinbeck ; prevedla, [spremna beseda] Danica Čerče. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 119 str. ; 21 cm

Prevod dela: The moon is down. - 650 izv. - Spremni zapis / Danica Čerče: str. 116-119. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-218-962-4
a) Norveška b) nemška okupacija c) 2. svetovna vojna

821.111(73)-311.6
821.111(73) STEINBECK, J. Mesec
COBISS.SI-ID 256587008


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


283.
ANDRES, Stefan
        El Greco slika velikega inkvizitorja / Stefan Andres ; prevedel Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 61 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: El Greco malt den Großinquisitor. - 500 izv. - O avtorju in delu na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-944-8
a) slikarji b) oblast c) umetnost d) medosebni odnosi

821.112.2-32
821.112.2 ANDRES, S. El Greco
COBISS.SI-ID 283809280

284.
BERNHARD, Thomas, 1931-1989
        Moje nagrade / Thomas Bernhard ; prevedle Ana Monika Pirc, Urška Brodar, Alenka Morel. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 103 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Meine Preise. - Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Uredniška opomba / Raimund Fellinger: str. 96-103

ISBN 978-961-242-553-1
a) literarne nagrade b) psihološki vidik c) spomini

821.112.2(436)-94
821.112.2 BERNHARD, T. Moje
COBISS.SI-ID 263980544

285.
WIESER, Lojze, 1954-
        Kuhanje pod drugimi zvezdicami : zgodbe o daljnih jedeh / pripoveduje v treh poglavjih Lojze Wieser ; prevedel Brane Čop. - [Volče] : KD Myra Locatelli, 2009 (Ljubljana : Bisart). - 91 str. ; 17 cm

Prevod dela: Kochen unter anderen Sternen

ISBN 978-961-92522-2-2
a) nutrition - Karten b) prehrana - Koroška (Avstrija) c) prehrana d) narodne jedi

641/642(436.5)(092)
392.8(092)
39 WIESER, L. Kuhanje
COBISS.SI-ID 248387072


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


286.
ECO, Umberto
        Nulta številka / Umberto Eco ; prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Numero zero. - 1.200 izv. - O avtorju: str. 175

ISBN 978-961-01-4065-8
a) raziskovalno novinarstvo b) manipulacija c) zarote d) korupcija e) satira

821.131.1-311.2
821.131.1 ECO, U. Nulta
COBISS.SI-ID 284808192


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


287.
BÉNECH, Clément
        Slovensko poletje : roman / Clément Bénech ; prevedla Jana Pavlič. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 88 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: L'été slovene. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-284-051-8
a) Francozi b) študenti c) počitnice d) Slovenija

821.133.1-311.2
821.133.1 BÉNECH, C. Slovensko
COBISS.SI-ID 277842688

288.
KASIKI, Sophie
        V pekel in nazaj : izpoved ženske, ki je odšla v Islamsko državo in pobegnila iz nje / Sophie Kasiki in Pauline Guéna ; [prevedla Špela Stritar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 185 str. ; 21 cm

Prevod dela: Dans la nuit de daech. - 1.800 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4405-2
a) Islamska država b) džihad c) propaganda d) osebna doživetja

821.133.1-94
821.133.1 KASIKI, S. V pekel
COBISS.SI-ID 284800000

289.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Katarina, mala balerina / [ilustracije] Sempé, [besedilo] Patrick Modiano ; [prevedla Nadja Dobnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Družba Piano, 2007. - 92 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Catherine Certitude. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6693-01-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-6693-02-8 (broš.)
a) otroci b) balet c) Pariz

821.133.1-93-32
821.133.1 MODIANO, P. Katarina
COBISS.SI-ID 234760192

290.
RAMOS, Mario
        Jaz sem najmočnejši / [besedilo in ilustracije] Mario Ramos ; prevedla Mojca Medvedšek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [26] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: C'est moi le plus fort. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3712-2

821.133.1(493)-93-32
087.5
II 821.133.1 RAMOS, M. Jaz
COBISS.SI-ID 279473664


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


291.
        ALBUM 14/15/16 / [Mate Dolenc ... [et al.] ; izbrala in uredila, spremna beseda Dragica Haramija ; fotografije Tihomir Pinter ... et al.]. - Posebna, darilna izd. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 121 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec)

10.500 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Pravljična odraščanja / Dragica Haramija: str. 107-121

ISBN 978-961-93458-5-6
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) kratka proza d) slovenska književnost e) mladinski pisatelji

821.163.6-93-32(082)
821.163.6 ALBUM 14/15/16
COBISS.SI-ID 284485376

292.
ANDREJ, Mojca
        Rastem do tebe / Mojca Andrej ; [ilustracije učenci 3. a razreda OŠ Prežihovega Voranca]. - Maribor : Osnovna šola Prežihovega Voranca, 2013 (Zgornja Polskava : IT Center). - 50 str. : ilustr., note ; 26 cm

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Rastem do tebe ---. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 200 izv. - Skupaj s knjigo izšel glasbeni CD

ISBN 978-961-281-039-9
a) odraslost b) otroštvo

821.163.6-93-1
821.163.6 ANDREJ, M. Rastem cd 821.163.6 ANDREJ, M. Rastem
COBISS.SI-ID 74519041

293.
BABAČIĆ, Esad
        Banda / Esad Babačić ; [fotografije Luka Dakskobler ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Nika, 2013 ([Ljubljana] : Ulčakar & Jk). - 173 str. : ilustr. ; 23 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93605-0-7
a) sport b) šport c) hokej na ledu d) hokejisti e) osebne izpovedi

821.163.6-311.2
821.163.6
821.163.6 BABAČIĆ, E. Banda
COBISS.SI-ID 270088192

294.
BABAČIĆ, Esad
        Kiti plavajo počasi = Whales swim slowly / Esad Babačić ; ilustrirala, illustrated by Mojca Sekulič Fo ; prevedla, translated by Jana Renée Wilcoxen. - Lovrenc na Dravskem polju : KUD Nika, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv.

ISBN 978-961-93605-1-4

821.163.6-93-32
821.163.6 BABAČIĆ, E. Kiti
COBISS.SI-ID 267760640

295.
BARTOL, Vladimir, 1903-1967
        Alamut, prebujeni zmaj : privid, spočetje, rojstvo in usoda Zmaja / Vladimir Bartol ; [uvodni pripis Dušan Jelinčič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016. - 108 str. ; 24 cm. - (Zbirka Vladimir Bartol)

2.500 izv. - Alamut: skrajšana sodba zgodovine / Dušan Jelinčič: str. 5-7. - O pisatelju: str. [111]

ISBN 978-961-274-444-1
a) literarne teme b) literarni motivi c) literarna interpretacija

821.163.6.09Bartol V.
821.163.6 BARTOL, V. Alamut
COBISS.SI-ID 284805888

296.
BEVC, Cvetka
        Čivknjeno od začetka do konca / Cvetka Bevc ; iIustrirala Nina Mrđenović. - Ljubljana : Sodobnost International, 2013 (Ljubljana : Grafis trade). - 130 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

600 izv.

ISBN 978-961-6564-72-4

821.163.6-93-32
821.163.6 BEVC, C. Čivknjeno
COBISS.SI-ID 269202944

297.
BEVC, Cvetka
        Desetka / Cvetka Bevc. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Arsem, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 157 str. : ilustr. ; 18 cm

22.500 izv.

ISBN 978-961-92923-9-6
a) mladostniki b) medosebni odnosi c) komunikacija

821.163.6-93-32
821.163.6 BEVC, C. Desetka
COBISS.SI-ID 262676992

298.
BOŽIČ, Peter, 1932-2009
        Šumi / Peter Božič ; [spremne besede Uršula Cetinski, Gašper Troha, Tomaž Toporišič]. - Ljubljana : Študentska založba : Slovensko mladinsko gledališče, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 77 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Zapiski iz spomina / Uršula Cetinski: str. 35-43. - Literatura je edina, ki lahko preseže nihilizem / Peter Božič v pogovoru z Gašperjem Troho: str. 47-56. - Peter Božič ali "Prekvasenje" slovenske dramatike in gledališča / Tomaž Toporišič: str. 59-[78]

ISBN 978-961-242-227-1 (Študentska založba)
a) ljubljanske znamenitosti b) zgradbe c) lokali

821.163.6-2
821.163.6 BOŽIČ, P. Šumi
COBISS.SI-ID 245622272

299.
        DEVETA soba / [po zgodbah Vinka Möderndorferja priredili in zrisali Matej de Cecco ... [et al.] ; portret Vinka Möderndorferja Matej Kocjan-Koco, ilustracije Andrej Štular]. - Ljubljana : Forum, 2008 (Žirovnica : Medium). - 96 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Republika Strip ; 11)

500 izv.

ISBN 978-961-6553-21-6

084.11(082)
821.163.6 DEVETA soba
COBISS.SI-ID 238777344

300.
        DVE reki / Patricia Konavec ... [et al.] ; [ilustracije Nina Koželj]. - Vrhnika : Smar-team, 2005. - [21] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Z domišljijo na potep ; 2004/05)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6351-51-6

821.163.6-93-34
769.81
821.163.6 DVE reki
COBISS.SI-ID 219248384

301.
GOLOB, Anja, 1976-
        Vesa v zgibi / Anja Golob. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 71 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

250 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2835-9

821.163.6-1
821.163.6 GOLOB, A. Vesa
COBISS.SI-ID 267855104

302.
GOLOB, Tadej
        Zlati zob / Tadej Golob ; ilustriral Ciril Horjak. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 314 str. : ilustr. ; 20 cm

22.000 izv.

ISBN 978-961-01-2578-5
a) Športno plezanje - V mladinskem leposlovju b) Log pod Mangartom - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
821.163.6 GOLOB, T. Zlati zob
COBISS.SI-ID 262657792

303.
GOMBAČ, Žiga
        Živa in skrivnost mumije / Žiga X. Gombač ; [ilustracije] Ivan Mitrevski. - 1. izd. - Ljubljana : Vilinia, 2014. - 56 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Živa iz muzeja)

2.000 izv. - O avtorju in ilustratorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-93307-2-2
a) Egipt - Stari vek - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBAČ, Ž. Živa
COBISS.SI-ID 272569856

304.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Na potep v naravo : bonton v gozdu in na travniku / Mateja Gomboc ; ilustrirala Erika Omerzel Vujić. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-278-255-9
a) science education b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje c) bonton d) narava e) gozd f) travnik

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBOC, M. Na potep
COBISS.SI-ID 284708864

305.
INGOLIČ, Anton
        Onduo, moj črni fant / Anton Ingolič. - Ljubljana : Delo, 1972. - 267 str. ; 19 cm

886.3-3
821.163.6 INGOLIČ, A. Onduo
COBISS.SI-ID 7261953

306.
JAKOB, Jure
        Morje / Jure Jakob ; ilustrirala Anja Jerčič Jakob. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4264-5
a) morje b) morske živali c) poezija

821.163.6-93-1
821.163.6 JAKOB, J. Morje
COBISS.SI-ID 284799744

307.
JENSTERLE, Damjan
        Porcelanasti človek / Damjan Jensterle. - 1. ponatis. - Ljubljana : Ekslibris, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 239 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-6838-75-7
a) autism b) avtizem c) avtisti d) družina e) nasilje v šoli f) osebna doživetja g) spomini

821.163.6
821.163.6 JENSTERLE, D. Porcelanasti
COBISS.SI-ID 284594432

308.
JUST, Franci
        Veršuši, pripovedávke in zménje. 1, Pogled na literarno ustvarjanje v prekmurskem jeziku do 1919 / Franci Just. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 166 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Podobe Panonije)

300 izv. - Bibliografija: str. 152-160 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-255-092-9
a) literature b) literatura c) slovenska narečna književnost d) Prekmurje e) prekmurska književnost f) prekmurščina g) literarna zgodovina

821.163.6'282.09(497.411)(091)
821.163.6 JUST, F. Veršuši
COBISS.SI-ID 85587201

309.
KARLOVŠEK, Igor
        Teci! / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

700 izv.

ISBN 978-961-272-221-0
a) tek b) dijaki c) zlorabe

821.163.6-93-311.2
821.163.6 KARLOVŠEK, I. Teci!
COBISS.SI-ID 285668352

310.
KENDA Hussu, Damjana
        Hudojede jagode, opičje norčije in šakalje barabije / Damjana Kenda Hussu ; narisala Zarja Menart. - Ljubljana : Forma 7, 2013 (Ljubljana : Collegium graphicum). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm

Beseda psihologinje / Polona Droljc: str. [17]. - Spremno besedilo na zadnji strani ov.: Andrej Kastelic

ISBN 978-961-6181-81-5
a) vedenje b) odvisnosti

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 KENDA Hussu, D. Hudojede
COBISS.SI-ID 265151744

311.
KOMELJ, Miklavž
        Minima impossibilia / Miklavž Komelj. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 123 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

200 izv.

ISBN 978-961-6952-76-7
a) poetry b) poezija

821.163.6-1
821.163.6 KOMELJ, M. Minima
COBISS.SI-ID 284037376

312.
KOS, Stella
        Laži o lepoti / Stella Kos ; [ilustrirala Inja Roj]. - Bevke : Smar-team, 2008. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Z domišljijo na potep ; 2007/08)

ISBN 978-961-6675-23-9
a) Dekleta - Samopodoba - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
821.163.6 KOS, S. Laži
COBISS.SI-ID 237291520

313.
KUNTNER, Jernej
        Beli krtek Albin / Jernej Kuntner ; ilustrirala Nana Homovec. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-261-355-6
a) slovenska književnost b) pravljice c) slikanice

821.163.6-93-32
821.163.6 KUNTNER, J. Beli
COBISS.SI-ID 275846144

314.
MAJHEN, Zvezdana
        Objeto leto / Zvezdana Majhen ; [ilustracije] Urška Stropnik Šonc. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2013 (Maribor : Ma-tisk). - 61 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Velike tiskane črke

ISBN 978-961-230-432-4
a) Meseci - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-1
087.5
821.163.6 MAJHEN, Z. Objeto
COBISS.SI-ID 74656769

315.
MAJHEN, Zvezdana
        Z Benijem spoznavam svet / Zvezdana Majhen ; [ilustracije] Urška Stropnik. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 53 str. : ilustr. ; 22 cm

Potiskane spojni listi. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-230-310-5

821.163.6-93-1
087.5
821.163.6 MAJHEN, Z. Z Benijem
COBISS.SI-ID 60932097

316.
MLAKAR, Ida
        O kravi, ki je lajala v luno / Ida Mlakar ; ilustriral Peter Škerl. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [34] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-198-5
a) delo b) drugačnost c) konji d) krave e) starost f) ustvarjalnost g) živali v domišljiji h) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 MLAKAR IDA O kravi
COBISS.SI-ID 281639424

317.
MOŠKRIČ, Marjana
        Sanje o belem štrpedu : mladinski roman / Marjana Moškrič. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 220 str. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-6949-74-3
a) Slovenska književnost - Mladinska književnost - Romani b) mladostniki c) odraslost d) prijateljstvo

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MOŠKRIČ, M. Sanje
COBISS.SI-ID 87197697

318.
MOŠKRIČ, Marjana
        Sanje o belem štrpedu : mladinski roman / Marjana Moškrič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2015 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 223 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Mega)

400 izv.

ISBN 978-961-255-087-5
a) Slovenska književnost - Romani

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MOŠKRIČ, M. Sanje
COBISS.SI-ID 84285697

319.
MOZETIČ, Brane
        Dihurlandija / Brane Mozetič ; akvareli Andrej Brumen Čop ; [fotografije [akvarelov] Matija Brumen]. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2016 ([s. l.] : Nonparel). - [36] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Aleph ; 176)

500 izv. - Potiskani notr. str. ov.

ISBN 978-961-6789-49-3
a) Tujci - Sprejemanje - V otroškem leposlovju b) Dihurji - V otroškem leposlovju c) Strpnost - V otroškem leposlovju d) begunci e) drugačnost f) poplave g) solidarnost h) večkulturnost i) vojna j) živali v domišljiji

821.163.6-93-34
II 821.163.6 MOZETIČ, B. Dihurlandija
COBISS.SI-ID 283887616

320.
MOZETIČ, Brane
        Prva ljubezen / Brane Mozetič ; [ilustrirala] Maja Kastelic. - Ljubljana : Škuc, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - [43] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 115)

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6751-87-2

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 MOZETIČ, B. Prva
COBISS.SI-ID 275702784

321.
MUCK, Desa
        Nebo v očesu lipicanca : [en kraj, 360 konj in ljudje, ki jim ni vseeno --- : mladinski roman] / Desa Muck ; [fotografije iz arhiva Kobilarne Lipica, Dalibor Gregor, Darinka Mladenovič]. - 1. izd. - Logatec : GO Partner, 2010 (Postojna : Lotos). - 181 str. : fotogr. ; 22 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 3.500 izv.

ISBN 978-961-269-223-0
a) Lipicanci b) konji

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MUCK, D. Nebo
COBISS.SI-ID 250383616

322.
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Poročena na rdeče : (zgode in nezgode) / Iztok Osojnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2012 (Ljubljana : Korotan). - 155 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zaviku ov.

ISBN 978-961-01-2287-6
a) kratke zgodbe

821.163.6-32
821.163.6 OSOJNIK, I. Poročena
COBISS.SI-ID 260696064

323.
PEŠAK Mikec, Barbara
        Miška Mica najde Leopoldovo pismo Rozaliji / Barbara Pešak Mikec, Nataša Budna Kodrič ; [ilustrirala Tina Brinovar]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2014 (Zg. Bitnje : GTO Košir). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6247-39-9

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PEŠAK MIKEC, B. Miška
COBISS.SI-ID 275239680

324.
PETEK Levokov, Milan
        Zgodba o Kurentu / Milan Petek Levokov. - Ljubljana : KUD France Prešeren, 2007 (Žirovnica : Medium). - 115 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sotočja ; knj. 9)

ISBN 978-961-6263-23-8

821.163.6-32
821.163.6 PETEK LEVOKOV, M. Zgodba
COBISS.SI-ID 231266304

325.
        PODMAZZANE zgodbe : stripi po literarnih predlogah Mihe Mazzinija / [priredili in zrisali Jakob Klemenčič ... et al.]. - Ljubljana : Forum, 2011 (Žirovnica : Medium). - 87 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Republika Strip ; 15) (Posebna izdaja revije Stripburger)

400 izv.

ISBN 978-961-6553-49-0
a) stripi

821.163.6
821.163.6 PODMAZZANE zgodbe
COBISS.SI-ID 258065920

326.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Čebula Grdula / Andrej Predin ; ilustriral Rok Predin. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [21] str. : ilustr. ; 22 cm

Leto izida v CIP-u 2016. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6988-00-1
a) Čebula - V otroškem leposlovju b) družina c) nonsens d) otroška poezija e) pesmi za otroke f) pesnitve za otroke

821.163.6-93-1
087.5
821.163.6 PREDIN, A. Čebula
COBISS.SI-ID 282160640

327.
PREGL, Slavko
        Geniji brez hlač / Slavko Pregl ; [avtor ilustracij Gašper Rus]. - 2. izd., darilna izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Zagreb] : Grafički zavod Hrvatske). - 240 str. : ilustr. ; 21 cm

Knjiga je izšla v okviru projekta Ljubljana - svetovna prestolnica knjige 2010 - Knjiga za vsakogar in projekta Rastem s knjigo. - 24.500 izv.

ISBN 978-961-261-180-4
a) mladostniki b) medosebni odnosi c) šolski časopis

821.163.6-93-32
821.163.6 PREGL, S. Geniji
COBISS.SI-ID 251408896

328.
PREGL, Slavko
        Zgode na dvoru kralja Janeza / Slavko Pregl ; [ilustracije Bojan Jurc ; spremna zapisa Ervin Fritz, Tone Partljič]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 157 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv.

ISBN 978-961-277-058-7

821.163.6-93-34
821.163.6 PREGL, S. Zgode
COBISS.SI-ID 274403584

329.
PREŽIHOV Voranc
        Samorastniki / Prežihov Voranc ; priredil Iztok Ilich ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prve prave)

700 izv. - O avtorju: str. 55-56. - Bibliografija: str. 57

ISBN 978-961-272-218-0
a) Prežihov Voranc (1893-1950) b) nezakonski otroci c) prirejene izdaje d) lahko branje

821.163.6-32(048.4)
821.163.6 PREŽIHOV, V. Samorastniki
COBISS.SI-ID 284524544

330.
REJA, Magda
        Sledi v pesku : (potopisne zgodbe) / Magda Reja. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2012 (Ljubljana : Korotan). - 125 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-2288-3
a) Sahara - Potopisi

821.163.6-992
821.163.6 REJA, M. Sledi
COBISS.SI-ID 260820480

331.
        SLOVENIA'S best for young readers / [edited by Zarika Snoj Verbovšek and Katja Stergar ; translated by Kristjan Mavri and Anja Mrak]. - Gift ed. - Ljubljana : Slovenian Book Agency, 2016 ([Ljubljana] : Mat format). - 92 str. : ilustr. ; 23 x 34 cm

Spiralna vezava. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-93910-5-1
a) children's and youth literature - catalog b) mladinska književnost - katalog c) biobibliografski podatki d) seznami e) slovenski pisatelji f) slovenski ilustratorji

821.163.6.09-93:929(083.82)
821.163.6-194 SLOVENIA'S best
COBISS.SI-ID 284144128

332.
SMILEVSKI, Goce
        Heloiza : vrnitev besed / Goce Smilevski ; [prevedla Sonja Dolžan]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 286 str. ; 21 cm

Prevod dela: Vrakanjeto na zborovite. - 500 izv. - Heloizin obraz in Abelardova maska : avtorjeve opombe / Goce Smilevski: str. 275-286

ISBN 978-961-282-174-6
a) matere b) sinovi c) ljubezen

821.163.3-312.6
821.163.6 SMILEVSKI, G. Heloiza
COBISS.SI-ID 283163904

333.
SMOLNIKAR, Breda
        Balada o divjem mleku / Breda Smolnikar. - Ponatis. - Depala vas : samozal., 2004 (Ljubljana : MGA). - 145 str. ; 21 cm

Nekaj o baladi / Evgen Bavčar: str. 141-145

ISBN 961-90963-4-7
a) Smolnikar, Breda - "Balada o divjem mleku"

821.163.6-32
821.163.6 SMOLNIKAR, B. Balada
COBISS.SI-ID 53854209

334.
SMOLNIKAR, Breda
        Ko se tam gori olistajo breze : (ena od Zlatih dépuških pripovedk) / Breda Smolnikar ; [s spremno besedo Tanje Lesničar-Pučko]. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 142 str. ; 18 cm. - (Zbirka Kiosk / Sanje)

Broširana izd. meri 17 cm. - Osvobojena krivde, da je pisateljica / Tanja Lesničar-Pučko: str. 131-142

ISBN 978-961-6653-29-9
ISBN 961-6653-29-9 ! (broš.)
ISBN 978-961-6653-28-2 (trda vezava)
a) slovenski izseljenci b) prva svetovna vojna c) ženski liki

821.163.6-32
821.163.6 SMOLNIKAR, B. Ko se tam
COBISS.SI-ID 233490944

335.
SMOLNIKAR, Breda
        Stobovske elegije / Breda Smolnikar ; risbe Andrej Brumen-Čop. - Depala vas : samozal., (s pomočjo podjetja Depala vas d.o.o.), 2002 (Ljubljana : Jože Moškrič). - 175 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-90963-1-2
a) slovenska književnost - kratka proza

821.163.6-32
821.163.6 SMOLNIKAR, B. Stobovske
COBISS.SI-ID 48230401

336.
SMOLNIKAR, Breda
        Veliki slovenski tekst / Breda Smolnikar ; [barvne ilustracije Andrej Brumen-Čop in Marija Flegar, ilustracija Najbolj zlate --- avtorica]. - [S. l.] : samozal., 2010. - 856 str. : ilustr. ; 24 cm

"Izdano ob petdesetletnici literarnega delovanja in avtoričini sedemdesetletnici ter zaključku literarne poti" --> kolofon. - 70 izv.

ISBN 978-961-91935-4-9
a) slovenska kratka proza

821.163.6-32
ZZ 821.163.6 SMOLNIKAR, B. Veliki
COBISS.SI-ID 65958145

337.
SOKAČ, Katarina
        Pravljice iz vrtca / Katarina Sokač ; ilustrirala Nina Drol. - Maribor : Obzorja, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 27 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 961-230-277-4

821.163.6-93-34
769.81
821.163.6 SOKAČ, K. Pravljice
COBISS.SI-ID 55805185

338.
SOKOLOV, Cvetka
        Kaj, le kaj je to? / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Srbija : Rotografika). - [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 438)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-01-2223-4
a) Uganke - Knjige za otroke

821.163.6-93-193.1
087.5
821.163.6 SOKOLOV, C. Kaj, le
COBISS.SI-ID 262362368

339.
SUHODOLČAN, Peter
        Hov hov žaba / Peter Suhodolčan ; [ilustracije Loti Benček]. - Bevke : Smar-team, 2006. - [13] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Z domišljijo na potep : literarni natečaj ; 2005/06)

Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 961-6351-79-6
ISBN 978-961-6351-79-9
a) domišljija b) potovanje

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 SUHODOLČAN, P. Hov hov žaba
COBISS.SI-ID 225596416

340.
SVETINA, Peter, 1970-
        Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom / Peter Svetina ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-207-4
a) kolo b) tekmovanje c) zmaga

821.163.6-93-32
821.163.6 SVETINA, P. Kako
COBISS.SI-ID 285410560

341.
SVETINA, Peter, 1970-
        Sredi sreče in v četrtek zjutraj / Peter Svetina ; ilustrirala Kristina Krhin. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (Ljubljana : Grafis Trade). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm. - (Gugalnica : zbirka najboljših slikanic)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-27-3

821.163.6-93-32
II 821.163.6 SVETINA, P. Sredi
COBISS.SI-ID 281489664

342.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Mucarije = Kittysnippets / Bina Štampe Žmavc ; prevedla Nada Grošelj ; ilustrirala Kristina Krhin. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-93805-6-7
a) mačke b) dvojezične izdaje c) poezija d) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1=163.6=111
II 821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC, B. Mucarije
COBISS.SI-ID 279045888

343.
ŠTEINBAUER, Zoran
        Tri lune / Zoran Šteinbauer. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 136 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

500 izv.

ISBN 978-961-272-187-9
a) medosebni odnosi b) izpovedi

821.163.6-311.2
821.163.6 ŠTEINBAUER, Z. Tri lune
COBISS.SI-ID 280336128

344.
TRATNIK, Špela
        Kako je podgana Frida našla svojo mamo / napisala Špela Tratnik ; ilustriral Žiga Bratoš. - Ljubljana : Elite izobraževanje, 2007 (Kranj : Adoz tisk). - [15] str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92089-0-8

821.163.6-93-32
821.163.6 TRATNIK, Š. Kako
COBISS.SI-ID 232851200

345.
        USPAVANKE / izbor pesmi Milena Mileva Blažić ; ilustrirala Pšena Kovačič. - Jezero : Morfemplus, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 94 str. : ilustr. ; 18 x 25 cm. - (Zbirka Bombonjera)

1.000 izv. - Spremna beseda / Milena Mileva Blažič: str. 6. - S sodobnim vizualnim jezikom ilustrirane pesmi / Tatjana Pregl Kobe: str. 7

ISBN 978-961-6988-25-4
a) Uspavanke - V mladinskem leposlovju b) motivi c) domišljijski svet d) sanje e) spanje f) slovenski avtorji

821.163.6-93-194
821.163.6 USPAVANKE
COBISS.SI-ID 284625664

346.
        V ozvezdju besed 4 : berilo za 4. razred osnovne šole / [sestavila] Barbara Hanuš ; [ilustracije Peter Škerl, Matjaž Schmidt, Marita Narobe ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016. - 167 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0727-6
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) berilo

821.163.6(075.2)
II 821.163.6 V ozvezdju 4
COBISS.SI-ID 284695808

347.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Dežela belega oblaka / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Okrog sveta)

700 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-272-212-8
a) Nova Zelandija b) Maori c) morje d) kiti

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Dežela
COBISS.SI-ID 283875584

348.
VIDMAR, Janja, 1962-
        V puščavi / Janja Vidmar ; ilustrirala Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [23] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Okrog sveta)

Ilustr. na notr. str. ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-138-1

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. V puščavi
COBISS.SI-ID 270194944

349.
        VIPAVSKE pripovedke / Marjanca Rondič ... [et al.] ; [ilustracije Kaja Urh]. - Bevke : Smar-team, 2006. - 29 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Z domišljijo na potep ; 2005/06)

ISBN 961-6351-87-7

821.163.6-93-32
821.163.6 VIPAVSKE pripovedke
COBISS.SI-ID 225601280

350.
ZAJC, Ivana
        Rt nade / [[besedilo in] ilustracije] Ivana Kobal. - Bevke : Smar-team, 2008. - 84 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Z domišljijo na potep ; 2007/08)

ISBN 978-961-6675-22-2
a) kratke zgodbe b) ljubezen

821.163.6-93-32
821.163.6 ZAJC, I. Rt nade
COBISS.SI-ID 237291008

351.
        ZAJČEK Balalajček in prijatelji / Nina Kuzelj ... [et al.] ; [ilustracije Désirée Kolarec]. - Vrhnika : Smar-team, 2005. - [17] str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Z domišljijo na potep ; 2004/05)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6351-59-1
a) obiski b) medicinska sestra c) predstavitev d) prvi šolski dan e) pošta

821.163.6-93-32
821.163.6 ZAJČEK Balalajček
COBISS.SI-ID 219251712

352.
ZUPAN, Dim
        Zgodba nekega Hektorja. Hektor in velika solza / Dim Zupan ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Hektor / Mladika)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv.

ISBN 978-961-205-162-4
a) psi b) hišni ljubljenci

821.163.6-93-32
821.163.6 ZUPAN, D. Zgodba
COBISS.SI-ID 252780288

353.
        ŽIVI Orfej : velika antologija slovenske poezije / [izbrali in uredili Jože Kastelic, Drago Šega in Cene Vipotnik ; uvodni esej napisal Drago Šega]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1970 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - XXIV, 1257 str., [68] str. pril. ; 18 cm

O poeziji / Drago Šega: str. VII-XXIV. - Pregled pesnikov in pesmi / sestavil Jože Kastelic: str. 1183-1212
a) poetry b) poezija

821.163.6-194
821.163.6 ŽIVI ORFEJ
COBISS.SI-ID 17540353


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


354.
ČEMAŽAR, Anja
        Mladinska poezija Barbare Gregorič Gorenc : diplomsko delo / Anja Čemažar. - Ljubljana : [A. Čemažar], 2016. - 72 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3538. - Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) poetry c) mladinska književnost d) poezija e) Barbara Gregorič Gorenc f) sodobna mladinska poezija g) šolska interpretacija

821.163.6-1-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) ČEMAŽAR, A. Mladinska
COBISS.SI-ID 11064649

355.
KERN, Saša, 1986-
        Primerjava treh izbranih problemskih tematik iz slovenske mladinske književnosti : diplomsko delo / Saša Kern. - Ljubljana : [S. Kern], 2016. - VIII, 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3611. - Mentorica Milena Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 86-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) Slovenia c) mladinska književnost d) Slovenija e) ekokritika f) tema istospolnosti g) posvojitev

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) KERN, S. Primerjava
COBISS.SI-ID 11114313


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


356.
        HIŠE pripovedujejo : zapisi učencev škofjeloških vrtcev, osnovnih šol in gimnazije na temo Dediščina gre v šolo v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine / [pisci otroci in vzgojiteljice Vrtca Škofja Loka ... et al.]. - Škofja Loka : Občina, 2016. - 108 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-93149-4-4
a) cultural heritage b) school c) kulturna dediščina d) šola e) ljudsko izročilo f) ljudski običaji g) zgradbe

930.85(497.4Škofja Loka)
908 HIŠE pripovedujejo
COBISS.SI-ID 283323392

357.
KOMAC, Blaž
        Naša družba 4. Samostojni delovni zvezek za družbo v 4. razredu osnovne šole / Blaž Komac, Matija Zorn ; [ilustracije Ivan Mitrevski ; fotografije in zemljevidi Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv. - Na delovnem zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do www.eVedez.si

ISBN 978-961-02-0617-0
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)(076.1)
II 908(075.2) KOMAC, B. Naša
COBISS.SI-ID 284179712

358.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Obča geografija za 1. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik, Borut Drobnjak ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 14. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 48 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Potiskane notr. str. ov. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-6465-33-5
a) Geografija - Vaje za srednje šole

911(075.3)(076.1)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Obča
COBISS.SI-ID 283937536

359.
        SLOVENJ Gradec / [editor in chief Drago Zdunić ; compilation, selection and combination of the material and composition of the whole text Tone Turičnik ; photos Milan Babić ... et al.]. - Slovenj Gradec : Municipal Assembly : Educational Community : Cultural Community ; Zagreb : Spectar, [1981] (Kočevje : Kočevski tisk). - XXVIII, 80 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Monografy [!] Slovenj Gradec --> kolofon. - 500 izv.
a) local studies b) domoznanstvo c) kultura d) aktivnosti

908(497.12 Sl.Gradec)(084.1)
ZZ II 908(497.4) SLOVENJ Gradec
COBISS.SI-ID 21095168

360.
ZORN, Matija
        Naša družba 5. Samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole / Matija Zorn, Blaž Komac ; [ilustracije Ivan Mitrevski ; zemljevidi Geodetska družba ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

1000 izv. - Na delovne zvezku tudi aktivacijska koda za dostop do www.eVedez.si

ISBN 978-961-02-0642-2
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk

908(497.4)(075.2)(076.1)
II 908(075.2) ZORN, M. Naša 5
COBISS.SI-ID 285075200

361.
ZORN, Matija
        Naša družba 5. Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole / Matija Zorn, Blaž Komac ; [ilustracije Ivan Mitrevski ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 107 str. : ilustr. ; 29 str.

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0641-5
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) dom f) svet g) država

908(497.4)(075.2)
II 908(075.2) ZORN, M. Naša 5
COBISS.SI-ID 285186816

362.
ŽIBERNA, Marjan
        Po Tržiču in okolici : turistični vodnik / Marjan Žiberna ; [avtorji fotografij Miro Ažman ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Tržič : Občina, 2014 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Prijazno povabilo / Borut Sajovic: str. 6-7. - Kazalo
- - Tržič z okolico [kartografsko gradivo] : zemljevid / kartografska osnova Geodetski inštitut Slovenije ; besedilo TIC Tržič in Marjan Žiberna. - 1:30.000. - 1 zvd. : barve ; 55 x 52 cm, zložen na 11 x 19 cm

ISBN 978-961-91842-2-6
a) Tržič (Slovenija) - Turistični vodniki b) Gorenjska - Turistični vodniki

913(497.4Tržič)(036)
913(497.4) ŽIBERNA, M. Po Tržiču
COBISS.SI-ID 271940352


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


363.
        AMERIŠKA Slovenka iz Vipavske doline / [besedila Dorica Makuc ... [et al.] ; spremna študija Marija Mercina ; uredili Dorica Makuc in Marija Mercina ; fotografije iz arhiva Dorice Makuc]. - 1. natis. - Ajdovščina : samozal., 2016 (Ajdovščina : Sedmak). - 117 str. : ilustr. ; 21 cm

400 izv. - Prijateljici Ana in Dorica v preseganju ozkih meja okolja in časa / Marija Mercina: str. 108-117. - Bibliografija: str. 107 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-285-256-6
a) Praček Krasna, Ana (1900-1988) b) migrant c) female d) migrant e) ženska f) slovenski izseljenci g) slovenske pisateljice h) ameriški Slovenci i) Združene države Amerike j) emigrantska književnost

929
929 AMERIŠKA Slovenka
COBISS.SI-ID 284752128

364.
DAWKINS, Richard
        Moč čudenja : kako nastane znanstvenik / Richard Dawkins ; prevedla Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 309 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: An appetite for wonder. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - "Moč čudenja je prva knjiga njegove avtobiografije ..." --> na sprednji notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo: str. 287-291. - Kazalo

ISBN 978-961-241-942-4
a) biography b) biografija c) biologi d) avtobiografija e) evolucijska biologija

929Dawkins R.
929 DAWKINS, R. Moč čudenja
COBISS.SI-ID 283602432

365.
        KAREL Veliki / [prevod obeh del Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016 (Ljubljana : Primitus). - 154 str. ; 21 cm. - (Zbirka Življenjepisi)

Tiskano po naročilu. - Spremna beseda ; O avtorju / prevajalec: str. 5-8. - Vsebina na nasl. str.: Življenje kralja Karla Velikega = Vita Karoli Magni / Einhard. O Karlu Velikem = Der Carolo Magno / menih iz St. Galla

ISBN 978-961-6934-69-5
a) history b) biography c) zgodovina d) biografija e) srednji vek f) vladarji

929Karel Veliki, frankovski kralj
929 KAREL Veliki
COBISS.SI-ID 283836416

366.
        ZBORNIK o življenju in delu Rajka Šugmana ob njegovi 80 letnici rojstva / [uredila Marta Bon]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 351 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo večinoma v slov., delno tudi v angl. - 200 izv. - Celovita bibliografija: str. 302-351

ISBN 978-961-6843-58-4
a) Šugman, Rajko (1935-) - Bibliografije b) Šport - Slovenija - Zborniki c) slovenski športni pedagogi

929Šugman R.(082)
ZZ 929 ZBORNIK o življenju
COBISS.SI-ID 278049024

367.
ZUPANIČ Slavec, Zvonka
        Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc (1891-1967) - utemeljitelj javnega zdravstva na slovenskem : [strokovna monografija] / Zvonka Zupanič Slavec ; [prevajalec povzetka v angleščino Alan McConnell-Duff, prevajalka povzetka v nemščino Doris Debenjak, prevajalka povzetka v hrvaščino Željka Pilipović Buinjac]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 368 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v kolofonu: Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem v času med prvo in drugo svetovno vojno ; Dr. Ivo Pirc, (1891-1967), utemeljitelj javnega zdravstva na Slovenskem. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Spremne besede v slov. in angl. - Od čvrstih in globokih korenin do pomembnega inštituta / Andrej Marušič: str. 7-8. - Pomembni publikaciji na pot / Andrej Bručan: str. 9. - Medicinska fakulteta vzgaja za javno zdravje / Dušan Šuput: str. 10-11. - Uvodne študije / Stane Granda ... [et al.]: str. 19-46. - BSDOCID120376. - Pregled bibliografije dr. Iva Pirca: str. 340-344. - Bibliografija: str. 347-349. - Povzetek v slov., hrv., nem. in angl.

ISBN 961-6202-67-7 (trda vezava)
ISBN 961-6202-68-5 (broš.)
a) Pirc, Ivo (1891-1967) - Biografije b) Pirc, Ivo (1891-1967) - Bibliografije c) Zdravstvo - Zgodovina - Slovenija - 1918-1940 d) Zdravstvene razmere - Zgodovina - Slovenija - 1918-1940 e) javno zdravje f) higiena g) zdravstvene ustanove h) zdravstveni delavci i) slovenski zdravniki j) zgodovinski pregledi

614.2(497.4)(091)
ZZ II 61 ZUPANIČ S., Z. Razvoj
COBISS.SI-ID 223107840


93 ZGODOVINA.


368.
        HISTORIČNI seminar II. [Glasovi] / uredila Oto Luthar & Vojislav Likar. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 1997 (Ljubljana : Planprint). - 250 str. : ilustr. ; 22 cm

Podrejeni nasl. na hrbtu in v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 961-6182-45-5
a) Zgodovina - Zborniki b) Zgodovinopisje - Zborniki c) zgodovina d) zgodovinopisje e) kulturna zgodovina f) mitologija g) arheologija h) Evropa i) Slovenija j) zborniki

930.1(082)
ZZ 93 HISTORIČNI seminar II
COBISS.SI-ID 71638016


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


369.
KRUMPAK, Andrej
        Novi vek : zgodovina za 8. razred osnovne šole : od odkritja novega sveta do vzpona meščanstva / Andrej Krumpak ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; tehnični risbi Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-946-2
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) KRUMPAK, A. Novi
COBISS.SI-ID 284026880

370.
RODE, Marjan, 1950-
        Koraki v času 6. Učbenik za zgodovino v 6. razredu osnovne šole / Marjan Rode, Elissa Tawitian, Tadeja Galonja ; [fotografije Shutterstock, Corbis in drugi viri ; ilustracije Gregor Lož ; zemljevidi Vasja Kožuh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2016 (Zagreb : Kerschoffset). - 55 str. : ilustr. ; 29 str.

3.000 izv.

ISBN 978-961-02-0720-7
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) RODE, M. Koraki 6
COBISS.SI-ID 284773376

371.
URŠIČ, Irena, 1979-
        Samostojni! : fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni / [avtorica besedila in urednica Irena Uršič ; avtorji fotografij Bojan Bauman ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 450 izv.

ISBN 978-961-6665-43-8
a) Muzej novejše zgodovine Slovenije - razstavni katalogi b) twentieth century history - Slovenia - 1991 c) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija - 1991 d) Slovenija e) osamosvojitev f) vojna g) fotografski motivi

94(497.4)"1991"(084.12)(083.824)
II 94(497.4) URŠIČ, I. Samostojni
COBISS.SI-ID 285022976


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


372.
RATEJ, Mateja, 1974-
        Vojna po vojni : štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja / Mateja Ratej ; [spremna beseda Boris A. Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 157 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Zločin kot nadaljevanje vojne na bojnem polju intime: o raziskavi Mateje Ratej Vojna po vojni / Boris A. Novak: str. 147-154. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 155-157

ISBN 978-961-241-968-4
a) history - Štajerska (Slovenija) b) zgodovina - Štajerska (Slovenija) c) socialna zgodovina d) kulturna zgodovina e) prva svetovna vojna f) posledice g) družbene spremembe h) družinski odnosi i) medosebni odnosi j) žrtve nasilja

94(497.4-18)"1920/1929"
94(497.4)"19" RATEJ, M. Vojna
COBISS.SI-ID 284769280


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO