COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


JANUAR 20160 SPLOŠNO.


1.
HEWSON, Claire
        Internet research methods / Claire Hewson, Carl Vogel and Dianna Laurent. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2016. - 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 197-215. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0855-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-0856-4 (broš.)
a) research method b) research c) information technology d) social sciences e) raziskovalna metoda f) raziskovanje g) informacijska tehnologija h) družbene vede i) raziskovalno orodje j) Web 2.0 k) spletne ankete l) zbiranje podatkov m) spletni arhivi n) etika o) raziskovalna orodja

001
001 HEWSON, C. Internet
COBISS.SI-ID 10884169

2.
KOMADINA, Tanja
        Fino kolo : po zgodbi Manke Kremenšek Križman / [priredba besedila in risba] Tanja Komadina ; [spremna besedila Bojan Albahari]. - Ljubljana : Forum, 2014 (Žirovnica : Medium). - 63 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Minimundus)

400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6553-66-7
a) comics b) strip c) psihološka miniatura d) fascinacija

084.11(082)
II 821.163.6 KOMADINA, T. Fino kolo
COBISS.SI-ID 274134528

3.
KORDEŠ, Urban, 1968-
        Osnove kvalitativnega raziskovanja [Elektronski vir] / Urban Kordeš in Maja Smrdu. - El. knjiga. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2015. - (Famnit textbook = Famnitovi učbeniki ; 1)

Način dostopa (URL): http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-98-5.pdf
Način dostopa (URL): http://spotidoc.com/doc/3096145/osnove-kvalitativnega-raziskovanja. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 15. 1. 2016. - El. publikacija v PDF formatu obsega 84 str. - Bibliografija: str. 83-84

ISBN 978-961-6963-98-5 (pdf)
ISBN 978-961-6963-99-2 (html)
a) methodology b) qualitative research c) metodologija d) kvalitativno raziskovanje e) raziskave f) kvalitativni podatki g) analiza besedila h) poskusne teorije i) etika j) študija primera k) veljavnost l) zanesljivost

001.891(075.8)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281230336

4.
PHILLIPS, Estelle M.
        How to get a PhD : a handbook for students and their supervisors / Estelle M. Phillips, Derek S. Pugh. - 6th ed. - Maidenhead : Open University Press, 2015. - XX, 260 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 249-252. - Kazalo

ISBN 978-0-335-26412-4
ISBN 0-335-26412-3
ISBN 978-0-335-26413-1 (e-knjiga)
a) graduate study b) bachelors degree c) research d) drugostopenjski diplomski študij e) visokošolska diploma f) raziskovanje g) mentorji h) raziskovalni proces i) profesorji j) raziskovalci k) disertacija l) komisija za zagovor m) pisanje n) akademsko okolje o) ocenjevanje p) odgovornost ustanove q) samoocenjevanje

001
001 PHILLIPS, E. M. How
COBISS.SI-ID 10883913

5.
SMITH, Karen, PhD.
        Doing your undergraduate social science dissertation / Karen Smith, Malcolm Todd and Julia Waldman. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIV, 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0827/2008038500.html - Kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 163-167. - Kazalo. - Vsebina: What is a dissertation? ; Getting support ; Getting started on your dissertation ; Literature searching ; Designing your research methodology ; Data collection ; Research ethics and being a responsible researcher ; Quantitative data analysis ; Qualitative data analysis ; Writing the dissertation ; Finding your academic voice in your writing ; Beyond submission : making the most of your dissertation

ISBN 978-0-415-46748-3 (hbk)
ISBN 978-0-415-46749-0 (pbk)
ISBN 0-415-46748-9 (hbk)
ISBN 0-415-46749-7 (pbk)
ISBN 0-203-88126-5 (ebk)
ISBN 978-0-203-88126-2 (ebk)
a) graduate study b) social sciences c) bachelors degree d) research e) drugostopenjski diplomski študij f) družbene vede g) visokošolska diploma h) raziskovanje i) disertacija j) iskanje literature k) metodologija l) etika m) raziskovalci n) pisanje o) analiza podatkov

001.81
001 SMITH, K. Doing
COBISS.SI-ID 28897373


1 FILOZOFIJA.


6.
        AKTIVNO državljanstvo in domovina. Zbornik prispevkov [Elektronski vir] / [avtorji prispevkov Mitja Sardoč ... [et al.] ; urednika Vladimir Prebilič in Jelena Juvan]. - 2. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/ADD-zbornik-prispevkov.pdf

ISBN 978-961-03-0279-7 (pdf)
a) Patriotizem - Zborniki b) Domovinska vzgoja - Zborniki c) Državljanska vzgoja - Zborniki

172.1(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282735616

7.
LUKAS, Elisabeth
        Priveži svoj voz na kakšno zvezdo : kaj nam v življenju daje moč / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 159 str. ; 21 cm

Prevod dela: Binde deinen Karren an einen Stern. - 800 izv. - Svoje vozilo je bolje vzdrževati in prav usmerjati kakor razbitega popravljati / Jože Ramovš: str.149-152. - O avtorici: str. 147. - Literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini (stanje 2011) / Jože Ramovš: str. 153-155

ISBN 978-961-6878-26-5
a) Frankl, Viktor Emil (1905-1997) b) psychotherapy c) psychology d) psihoterapija e) psihologija f) logoterapija g) usoda h) izzivi i) zaupanje j) duh k) duša

124.2:615.851
615.851 LUKAS, E. Priveži
COBISS.SI-ID 269763584

8.
PERŠIČ, Davorin
        Razvoj filozofije v zgodovini : prispevek za temeljno kulturno orientacijo na osnovi duhovne znanosti Rudolfa Steinerja / Davorin Peršič. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sredina, 2015. - 204 str. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 202-204. - Prirejena dokt. disert. z nasl.: Razumevanje zgodovine filozofije pri Rudolfu Steinerju

ISBN 978-961-92271-1-4
a) Steiner, Rudolf (1861-1925) b) philosophy - history c) filozofija - zgodovina d) razvoj mišljenja e) antropozofija f) filozofi g) človek h) svetovni nazori

1(091)Steiner R.
141.333
FRASCATI:
6-301
1 PERŠIČ, D. Razvoj
COBISS.SI-ID 282574848


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Teorije v razvojni psihologiji / Marcela Batistič Zorec. - 3. izd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 108 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str.105-107

ISBN 978-961-253-164-5
a) developmental psychology b) child c) razvojna psihologija d) otrok e) psihologija f) otroška psihologija g) otroci h) kognitivni razvoj

159.922.7.01
159.9 BATISTIČ Zorec Teorije
COBISS.SI-ID 276655104

10.
CAREY, Benedict
        Kako se učimo : presenetljiva resnica o tem, kdaj, kje in zakaj se to zgodi / Benedict Carey ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 323 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: How we learn. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 289-304. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-49-5
a) learning b) memory c) učenje d) spomin e) reševanje nalog f) pomnjenje g) tehnike h) nezavedno

159.953.5
159.953 CAREY, B. Kako
COBISS.SI-ID 282934528

11.
KOZINA, Ana
        Anksioznost in agresivnost v šolah : dejavniki, trendi in smernice za zmanjševanje / Ana Kozina. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2016 (Ljubljana : Grafika 3000). - 214 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 190-210. - Kazalo

ISBN 978-961-270-229-8
a) developmental psychology b) anxiety c) aggressiveness d) school e) razvojna psihologija f) anksioznost g) agresivnost h) šola i) tesnoba j) dejavniki k) domače okolje l) zmanjševanje m) program Prijatelj

159.97:373
316.6 KOZINA, A. Anksioznost
COBISS.SI-ID 282525184

12.
SANTANCHE, Egidio
        Skrivnostni svet naših otrok : psihologovi nasveti / Egidio Santanche ; [prevedel Tone Dolgan]. - Ljubljana : Novi svet, 2009 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 167 str. ; 20 cm. - (Zbirka Za družino)

Prevod dela: Il mondo sconosciuto dei nostri figli il parere dello psicologo. - 900 izv.

ISBN 978-961-6338-64-6
a) child psychology b) school c) psihologija otroka d) šola e) družinsko okolje f) duševnost g) družbeno okolje h) starši i) vzgoja

159.922.7
159.922.7 SANTANCHE, E. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 245323520

13.
SANTANCHE, Egidio
        Za srečo naših otrok : pogovori s psihologom / Egidio Santanche ; [prevedel Tone Dolgan]. - Ljubljana : Novi svet, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 191 str. ; 20 cm. - (Zbirka Za družino)

Prevod dela: Problemi dei nostri figli

ISBN 978-961-6338-94-3
a) child psychology b) family education c) psihologija otroka d) družinska vzgoja e) starši f) medosebni odnosti g) duševnost h) šola i) televizija j) računalnik

159.922.7(035)
159.922.7 SANTANCHE, E. Za srečo
COBISS.SI-ID 256368128


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


14.
SIRK, Patricija
        Življenje po partnerjevi smrti v obdobju zgodnje odraslosti : magistrsko delo / Patricija Sirk. - Ljubljana : [P. Sirk], 2015. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3298/. - Bibliografija: str. 111-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) death b) marriage c) young adult d) smrt e) zakonska zveza f) mlajši odrasli g) žalovanje h) odpornost i) spoprijemanje

159.9:347.627.1(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SIRK, P. Življenje
COBISS.SI-ID 10867273


17 ETIKA.


15.
HADJADJ, Fabrice, 1971-
        Kaj je družina? / Fabrice Hadjadj ; [prevod Jasmina Rihar]. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 148 str. ; 22 cm

Prevod dela: Qu' est-ce [i. e. qu'est-ce] qu'une famille?. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0241-1
a) family b) družina c) družinski odnosi d) filozofski vidik e) spolnost f) tablični računalnik g) družinska miza h) rojstvo i) zdrava družina

173
173 HADJADJ, F. Kaj je
COBISS.SI-ID 282362880


316 SOCIOLOGIJA.


16.
HARALAMBOS, Michael
        Sociology : themes and perspectives / Haralambos and Holborn. - 8th ed. - London : Collins, 2013. - 1098 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 1024-1057. - Kazalo

ISBN 978-0-00-749882-6
a) sociology - textbook b) sociologija - učbenik c) globalizacija d) okoljska sociologija e) družbeni mediji f) politika koalicije g) arabska pomlad h) finančni zlom

316(075.8)
316 HARALAMBOS, M. Sociology
COBISS.SI-ID 10883401


32 POLITIKA.


17.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo biopolitike : kurz na College de France : 1978-1979 / Michel Foucault ; [prevedel Aljoša Kravanja ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 336 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Naissance de la biopolitique. - 400 izv. - Nevarna misel Michela Foucaulta / Zdravko Kobe: str. 305-336. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-260-088-4
a) politics b) ethics c) politika d) etika e) filozofija politike f) biopolitika g) neoliberalizem h) sodobna filozofija

32:1
32 FOUCAULT, M. Rojstvo
COBISS.SI-ID 282105856


33 GOSPODARSTVO


18.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Ekonomija neenakosti / Thomas Piketty ; [prevedel Miha Lenardič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Matformat). - 158 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: L'économie des inégalités. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 149-158 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6768-86-3
a) economics b) capital c) income d) ekonomska veda e) kapital f) dohodek g) ekonomska neenakost h) plačna neenakost i) delitev dobička j) delo

330.526
330 PIKETTY, T. Ekonomija
COBISS.SI-ID 281296128

19.
        ŽENSKO delo : delo žensk v zgodovinski perspektivi / uredili Mojca Šorn, Nina Vodopivec in Žarko Lazarević. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 12)

Recenzenta Darja Mihelič, Petra Testen. - Bibliografija str. 216-232

ISBN 978-961-6386-58-6
a) women's work - history - Slovenia b) women's employment c) žensko delo - zgodovina - Slovenija d) zaposlovanje žensk e) politike f) gospodarska zgodovina g) trg dela

331.1-055.2(091)(082)
305 ŽENSKO delo
COBISS.SI-ID 282287104


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


20.
        AKTIVNO državljanstvo in domovina. Priročnik za učitelje srednjih šol za proslavitev slovenskih državnih praznikov [Elektronski vir] / [avtorji Jožica Pečnik ... [et al.] ; uredil Vladimir Prebilič]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/ADD-prirocnik-za-proslavitev-drzavnih-praznikov.pdf

ISBN 978-961-03-0260-5 (pdf)
a) Državni prazniki - Slovenija b) Srednje šole - Proslave - Priročniki c) Koroški Slovenci - Narodna identiteta d) državljanska vzgoja e) domovinska vzgoja

373.5:394.21(035)(0.034.2)
323.15(436.5=163.6)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282735360

21.
        BITI vzgojitelj : izziv za prihodnost / Michele De Beni (uredil) ; [prevedla Špela Pahor]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 173 str. ; 21 cm

Prevod dela: Essere educatori. - Hrbtni nasl.: Biti vzgojitelj - izziv za prihodnost. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
- - Učiteljica Silvia ni imela rdečega svinčnika [Videoposnetek] / režija Donato Chiampi. - 1 video DVD (ca 20 min) : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-961-6878-45-6
a) Lubich, Chiara (1920-2008) - Pedagogika - Zborniki b) education c) vzgoja in izobraževanje d) učitelji e) vzgojitelji f) življenje g) zavest h) dialog i) sposobnosti j) služenje k) Chiare Lubich

37.01:929Lubich C.(082)
371 BITI vzgojitelj cdr 371 UČITELJICA Silvija
COBISS.SI-ID 278326528

22.
        KAJ nam prinaša e-Šolska torba. 2, Primeri obetavnih praks in evalvacija projekta [Elektronski vir] / [uredili Amela Sambolić Beganović, Andreja Čuk]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/kaj-nam-prinasa-esolska-torba-dobra-praksa.pdf

ISBN 978-961-03-0324-4 (pdf)
a) Elektronsko izobraževanje - Zborniki b) Elektronska učna gradiva - Zborniki c) Elektronski učbeniki - Uporaba - Zborniki d) osnovne šole e) srednje šole f) pouk g) metodika h) učni predmeti i) izobraževalna tehnologija j) informacijska tehnologija

37.091.64:004(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 283066624

23.
LEMUT Novak, Tjaša
        Let's do drama [Dva medija] : using drama to teach English language = poučevanje angleščine s pomočjo drame / [besedilo, risbe] Tjaša Lemut Novak. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present)
276 str. : ilustr. ; 27 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Besedilo v ang., uvod in zaključek tudi v slov. - 400 izv.

ISBN 978-961-03-0317-6
a) English language b) drama c) teaching d) angleščina e) drama f) pouk g) dramske dejavnosti h) tuji jeziki i) didaktika

37.091.3:811.111(035)
811.111:792.02(035)
II 811.111 LEMUT Novak, T. Let's do cd 811.111 LEMUT Novak, T. Let's do
COBISS.SI-ID 281559808

24.
MEDNARODNA konferenca ob 20-letnici programa Korak za korakom v Sloveniji (2015 ; Rogaška Slatina)
        Kakovost in enake možnosti : ključni premiki na področju vzgoje in izobraževanja od rojstva do 10. leta starosti = Quality and equal opportunities : key steps in education and care from birth to 10 years old : international conference for 20th anniversary of Step by step program in Slovenia : program in povzetki prispevkov konference / Mednarodna konferenca ob 20-letnici programa Korak za korakom v Sloveniji = International Conference for 20th Anniversary of Step by step Program in Slovenia, 20. in 21. november 2015, Rogaška Slatina ; [urednice Samanta Baranja ... et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2015 ([Dol pri Ljubljani] : Grafika 3000). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.korakzakorakom.si/images/stories/20LET/Program_in_povzetki_prispevkov_KZK.pdf. - Besedilo v slov. in/ali angl. - 230 izv.

ISBN 978-961-270-226-7
a) Vzgoja - Posvetovanja b) Izobraževanje - Posvetovanja c) predšolska vzgoja d) začetni pouk e) kvaliteta f) enake možnosti g) povzetki h) zborniki

37.01(082)
COBISS.SI-ID 282150656

25.
MEDNARODNI posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij (2016 ; Ljubljana)
        Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov / Mednarodni posvet Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2016, 22. 1. 2016, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ; [organizator Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani ; uredila Mira Metljak]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2016. - 70 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-253-186-7
a) reading b) literacy c) education d) branje e) pismenost f) vzgoja in izobraževanje g) družbenost h) učni predmeti i) funkcionalna pismenost

37.014.22(082)
028:37.091.3(082)
37.01 MEDNARODNI Bralna
COBISS.SI-ID 283059712

26.
        MLADINSKO delo / uredil Andrej Naterer. - Maribor : Kulturni center, 2015 (Postojna : Ale). - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Frontier ; 091. Teorija) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj ; št. 15. Tematska izdaja)

"Zbornik Subkulture ..." --> kolofon. - 500 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-961-6620-72-7
a) non-formal education b) youth c) neformalno izobraževanje d) mladina e) etičnost f) medosebni odnosi g) prostovoljno delo h) svetovalni center i) neoliberalna ideologija j) neformalno učno okolje

374-053.6(082)
316.346.32-053.6(082)
316.6 MLADINSKO delo
COBISS.SI-ID 84517889

27.
NACIONALNA konferenca Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja (2015 ; Predoslje)
        Zbornik konference [Elektronski vir] / Nacionalna konferenca Krepitev in evalvacija kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja, Brdo pri Kranju, 18. in 19. november 2015 ; [organizatorji Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ... [et al.] ; uredila Tanja Taštanoska]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-prispevkov-keks2015.pdf. - El. publikacija v pdf formatu obsega 290 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 8. 1. 2016

ISBN 978-961-03-0325-1 (pdf)
a) Vzgoja - Kvaliteta - Posvetovanja b) Izobraževanje - Kvaliteta - Posvetovanja c) Vzgoja - Evalvacija - Posvetovanja d) Izobraževanje - Evalvacija - Posvetovanja e) vzgoja in izobraževanje f) pouk g) učenje h) vodenje i) poklicni razvoj j) šolska klima k) zborniki l) elektronske knjige

37:005.336.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282133504

28.
OPARA, Božidar
        Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve : pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami / Božidar Opara. - Ljubljana : Centerkontura, 2015. - 112 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 111-112

ISBN 978-961-6252-19-5
a) backward child b) special education c) otrok s posebnimi potrebami d) pouk po prilagojenem programu e) inkluzija f) dodatna strokovna pomoč g) terminologija h) podporne oblike i) konceptualizacija j) zakoni k) pravilniki

376(035)
376.1 OPARA, B. Dodatna
COBISS.SI-ID 282136064

29.
PEČJAK, Sonja
        Bralne učne strategije / Sonja Pečjak, Ana Gradišar. - 2., razširjena in dopolnjena izd., 2. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 399-414. - Kazali

ISBN 978-961-03-0047-2
a) reading b) teaching method c) learning strategy d) branje e) didaktična metoda f) strategija učenja g) učenje h) pouk i) učni proces j) učne metode k) tehnika branja l) programi

37.091.3:028(035)
159.953.5(035)
028 PEČJAK, S. Bralne
COBISS.SI-ID 281789184


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


30.
LUKANČIČ, Anja
        Opazovanje ravnanj učiteljice/učitelja v razredu in spol učencev : magistrsko delo / Anja Lukančič in Marjeta Por. - Ljubljana : [A. Lukančič, M. Por], 2015. - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3318/. - Bibliografija: str. 171-175. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) teacher behaviour b) pupil c) sex d) učiteljevo vedenje e) učenec f) spol g) razlike med spoloma h) stereotipi i) uspešnost učencev j) priviligiranost k) neenakosti

37.064.2(043.2)
ZZ II 371(043.2) LUKANČIČ, A. Opazovanje
COBISS.SI-ID 10882377


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


31.
ČUDINA-Obradović, Mira
        Igrom do čitanja : igre i aktivnosti za razvijanje vještina čitanja / Mira Čudina-Obradović ; [ilustratorica Sanja Pribić]. - 5. dopunjeno izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2008 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

O autorici: str. 251. - Rječnik pojmova: str. 243-247. - Bibliografija: str. 248-250

ISBN 978-953-0-50109-6
a) reading b) pre-reading c) educational game d) reading difficulty e) branje f) priprave na učenje branja g) didaktična igra h) težave pri branju i) predbralne in bralne veščine j) spodbujanje branja k) igre in aktivnosti l) učenje branja m) razvoj govora

373.2.016:003
373.2.016:003 ČUDINA-OBRADOVIĆ Igrom
COBISS.SI-ID 10890569

32.
KOŠMRLJ, Mojca
        Ekologija v predšolskem obdobju / [avtorica besedila in slik] Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2010 ([Nova Gorica] : Soča grafika). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 47

ISBN 978-961-6773-57-7
ISBN 978-961-6773-43-0 !
a) pre-school education b) ecology c) environmental education d) predšolska vzgoja e) ekologija f) okoljska vzgoja g) ekološka vzgoja h) varstvo okolja i) ekološka zavest j) eko družabne igre

373.2.016:502/504
373.2.016:50 KOŠMRLJ, M. Ekologija
COBISS.SI-ID 249292544

33.
ROGELJ Lipoglavšek, Marta
        Vodenje za spodbujanje kakovosti vrtcev jugovzhodne Slovenije : magistrsko delo / Marta Rogelj Lipoglavšek. - Ljubljana : [M. Rogelj Lipoglavšek], 2015. - 125 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3348. - Mentorica Tatjana Devjak, somentor Janez Vogrinc. - Bibliografija: str. 106-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) management c) vrtec d) vodenje e) kakovost vrtcev f) kazalniki kakovosti g) vrednotenje h) izboljšave

373.22(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROGELJ LIPOGLAVŠE Vodenje

COBISS.SI-ID 10889033


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


34.
GREBENC, Sara
        Skrb za glas in uporaba besednega/nebesednega sporazumevanja pri vzgojiteljih predšolskih otrok : diplomsko delo / Sara Grebenc. - Ljubljana : [S. Grebenc], 2015. - 76 str., [3] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3346. - Mentor Stanislav Košir, somentorica Damjana Kogovšek. - Bibliografija: str. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) communication c) vzgojitelj d) komunikacija e) glasovne težave

373.2.011.3-051:81´221(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GREBENC, S. Skrb
COBISS.SI-ID 10890057

35.
PERŠIN, Simona
        Glina kot igrača v vrtcu : diplomska naloga / Simona Peršin. - Ljubljana : [S. Peršin], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3324. - Mentor Matjaž Jaklin. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) predšolski otrok d) igrača e) glina f) tehnika in tehnologija g) izdelava igrače iz naravnega materiala

373.2.016:688(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PERŠIN, S. Glina
COBISS.SI-ID 10884937


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


36.
        LILI in Bine 2. [Medpredmetni delovni zvezek v drugem razredu osnovne šole] / [avtorji Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Igor Šinkovec ... [et al.] ; fotografije Dreamstime ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 4 zv. (98; 100; 100; 78 str.) : ilustr. ; 30 cm + 4 zv. z nalogami (20; 16; 22; 6 str.)

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Del naklade vsebuje ključ za dostop do nalog na spletu. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-216-7 (komplet)
ISBN 978-961-271-246-4 (z dodatkom)
a) primary education - exercise b) mathematics c) environmental education d) Slovenian language e) music f) osnovnošolski pouk - vaja g) matematika h) okoljska vzgoja i) slovenščina j) glasba k) začetni pouk l) spoznavanje okolja

373.32.016
II 373.32.016 LILI in Bine 2
COBISS.SI-ID 262152960


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


37.
        MULTILINGUAL perspectives on child language disorders / edited by Janet L. Patterson and Barbara L. Rodriguez. - Bristol : Multilingual Matters, cop. 2016. - XI, 252 str. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages ; 14)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-472-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-78309-471-4 (broš.)
ISBN 978-1-78309-473-8 ! (e-knjiga)
a) language b) child c) multilinguism d) speech defect e) special education f) jezik g) otrok h) multilingvizem i) govorna motnja j) pouk po prilagojenem programu k) avtizem l) Downov sindrom m) motnje spectra n) Williamsov sindrom o) tuji jeziki

376
376.1-056.264 MULTILINGUAL perspectives
COBISS.SI-ID 10889289

38.
        OBRAZI drugačnosti [Videoposnetek] : dokumentarna serija / scenaristka Jasna Tepina ; snemalec Aleš Živec ; montažerji Goran Babič, Milan Miloševič, Nikita Maja Lah ; režiserji Boštjan Mašera, Nina Blažin, Primož Meško, Boštjan Vrhovec ; producentka Mateja Vodeb ; urednica Alma Lapajne ; odgovorni urednik Kulturnih in umetniških programov Jani Virk. - Ljubljana : RTV Slovenija, 2009. - 3 video DVD-ji (ca 180 min) : barve, zvok (Stereo) ; 12 cm

Nasl. na embalaži: Obrazi drugačnosti. Šilo in škarjice. Ko boli duša. Ptički brez gnezda. Do dna. Izza rešetk. Izbira je moja. Podobe ljubezni. Leta ne štejejo. - Posneto 2009

Vsebina:
Šilo in škarjice
Ko boli duša
Ptički brez gnezda
Do dna
Izza rešetk
Izbira je moja
Podobe ljubezni
Leta ne štejejo
a) dokumentarni film - Video DVD-ji b) documentary film c) osebne izpovedi d) osebe s posebnimi potrebami

376(086.82)
DVD 376.1 OBRAZI drugačnosti
COBISS.SI-ID 10866249


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


39.
MRVČIĆ, Barbara
        Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Barbara Mrvčić. - Ljubljana : [B. Mrvčić], 2016. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3315. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Alenka Polak. - Bibliografija: str. 105-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Posebne razvojne in učne težave
a) primary education b) learning difficulty c) osnovnošolski pouk d) učne težave e) učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja f) samozagovorništvo g) samozagovorniške spretnosti h) socialne spretnosti

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MRVČIĆ, B. Pomen
COBISS.SI-ID 10881097

40.
PODLOGAR, Petra
        Prepoznavnost nevladnih organizacij v Sloveniji med strokovnjaki v šolstvu, ki se ukvarjajo z osebami s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Petra Podlogar. - Ljubljana : [P. Podlogar], 2015. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3297/. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) NGO b) Slovenia c) backward child d) nevladna organizacija e) Slovenija f) otrok s posebnimi potrebami g) društvo

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODLOGAR, P. Prepoznavnost

COBISS.SI-ID 10867017

41.
RAKOVIČ, Nika
        Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do šestletnih otrok v Zasavju : magistrsko delo / Nika Rakovič. - Ljubljana : [N. Rakovič], 2015. - 76 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3296/. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) speech skill c) predšolski otrok d) govorna sposobnost e) razumevanje f) spol g) govorno-jezikovni razvoj

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAKOVIČ, N. Analiza
COBISS.SI-ID 10866761


378 VISOKO ŠOLSTVO.


42.
ČETRDESET
        40 godina Sveučilišta u Rijeci : jučer, danas, sutra / [izvršna urednica Elvira Marinković Škomrlj ; prijevod na engleski Iva Tijan, Virna Car]. - Rijeka : Sveučilište ; Novi Vinodolski : Naklada Kvarner, 2013. - 201 str. : ilustr. ; 33 cm

Vzporedni tekst v hrvaščini in angleščini

ISBN 978-953-7720-15-5
a) university b) Croatia c) univerza d) Hrvaška e) rektorji f) fakultete g) zgodovina

378(497.5)
ZZ II 378 40 GODINA Sveučilišta
COBISS.SI-ID 10889545


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


43.
ROGELJA, Nataša
        Prineslo jih je morje : popotne zgodbe igrač iz naplavin / Nataša Rogelja, Boštjan Caf. - Jezero : Morfem, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 55 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-55-2
a) toy b) manual skill c) igrača d) ročna spretnost e) reciklirane igrače f) izdelava g) odpadni material

379.826:688
379.8 ROGELJA, N. Prineslo
COBISS.SI-ID 262201856


39 ETNOLOGIJA.


44.
MEDVEŠČEK, Pavel
        Iz nevidne strani neba [Elektronski vir] : razkrite skrivnosti staroverstva / [besedilo, risbe predmetov] Pavel Medvešček- Klančar ; znanstvenokritična študija Andrej Pleterski ; [fotografije Marko Zaplatil]. - 1. elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 12)

Način dostopa (URL): http://sms.zrc-sazu.si/pdf/Medvescek_Iz_nevidne_2015.pdf. - Besedilo v PDF obsega 576 str.

ISBN 978-961-254-849-0 (pdf)
a) Slovensko ljudsko izročilo - Posočje b) Ljudska verovanja - Posočje

39(497.47Posočje)(0.034.2)
398.3/.4(497.47Posočje)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282308608


5 NARAVOSLOVNE VEDE


45.
DEVETAK, Iztok
        Peti element 9. [Delovni zvezek za kemijo v devetem razredu osnovne šole] / Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-271-110-8
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk e) okus f) zdrava prehrana g) beljakovine

547(075.2)(076.5)
II 54(075.2) DEVETAK, I. Peti 9 Č II 54(075.2) DEVETAK, I. Peti 9
COBISS.SI-ID 280625408

46.
        DOTIK narave 7. Zbirka naravoslovnih dejavnosti [Elektronski vir] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [avtorice dodatnih vsebin Doroteja Fon, Jana Ržen, Metka Trobec ; fotografije Iztok Tomažič]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014

Način dostopa (URL): http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-9QAOJDWG

ISBN 978-961-271-371-3 (pdf)
a) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole b) elektronske knjige

5(075.2)(076.5)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 271398656

47.
        GEOPARK Karavanke : skrivnosti zapisane v kamninah = [Geopark] Karawanken : in Stein geschriebene Geheimnisse / [avtorji Richard Bäk ... [et al.] ; urednik Vojko Strahovnik ; aerofotografije Matevž Lenarčič ; fotografije Archiv Geopark K[a]ravanke ... [et al.] ; prevod v nemščino Lenka Rojs, prevod v angleščino Kodaart, Leemeta]. - Nazarje : GEAart, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzpor. slov., angl. in nem. besedilo. - 500 izv.

ISBN 978-961-93902-0-7
a) geology b) geography c) geologija d) geografija e) naravna dediščina f) kamnine g) narava h) naravni parki i) kulturna dediščina

55(234.323.61-751)
719:55(234.323.61)
II 91 GEOPARK Karavanke
COBISS.SI-ID 281598464

48.
        PETI element 9. [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([Ljubljana] : S investicije). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-109-2
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk e) okusi f) zdrava hrana g) beljakovine

547(075.2)
II 54(075.2) PETI element 9 Č II 54(075.2) PETI element 9
COBISS.SI-ID 259405568


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


49.
MEZEK, Saša
        Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci : magistrsko delo / Saša Mezek. - Ljubljana : [S. Mezek], 2016. - XII, 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3345. - Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 52-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) odnos f) stališča g) znanje

502/504:373.3(043.2)
ZZ II 5(043.2) MEZEK, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 10889801


51 MATEMATIKA.


50.
AKIYAMA, Jin
        Treks into intuitive geometry : the world of polygons and polyhedra / Jin Akiyama, Kiyoko Matsunga. - Tokyo [etc.] : Springer, cop. 2015. - XV, 425 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-4-431-55841-5
ISBN 978-4-431-55843-9 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-4-431-55843-9
a) geometry b) geometrija

514(075.8)
514 AKIYAMA, J. Treks
COBISS.SI-ID 10883145

51.
        MATEMATIKA 8 [Elektronski vir] : i-učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole / [avtorji Mojca Pev ... [et al.] ; slikovno gradivo Tomaž Verbič Šalamon ... [et al.] ; urednik Jožef Senekovič]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/mat8/

ISBN 978-961-03-0268-1 (html5)
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole

51(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282202624

52.
        VEGA 2 [Elektronski vir] : i-učbenik za matematiko v 2. letniku gimnazij / avtorji Dezider Ivanec ... [et al.] ; slikovno gradivo Imagebase ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/vega2/

ISBN 978-961-03-0141-7 (html5)
a) Matematika - Učbeniki za srednje šole

51(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 275600640


51(043.2) MATEMATIKA.


53.
MOHAR, Katja
        Pomen grafičnih organizatorjev pri oblikovanju slike pojma : magistrsko delo / Katja Mohar. - Ljubljana : [K. Mohar], 2015. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/3326/. - Mentor Zlatan Magajna. - Bibliografija: str. 80-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) mathematics b) concept formation c) matematika d) oblikovanje pojma e) definicija pojma f) premo sorazmerje

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MOHAR, K. Pomen
COBISS.SI-ID 10886729


54(043.2) KEMIJA.


54.
BOGATAJ, Andreja, profesorica kemije in fizike
        Poskusi za prikaz lastnosti in uporabe kovin : diplomska naloga / Andreja Bogataj. - Ljubljana : [A. Bogataj], 1990. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Saša A. Glažar. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Kemija - fizika. - Bibliografija: f. 65
a) chemistry b) kemija c) krom d) železo e) baker f) cink g) redoks procesi h) korozija

546.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) BOGATAJ, A. Poskusi
COBISS.SI-ID 10861385

55.
FILIPIČ, Renata
        Prispevek k zasnovi bibliografske baze podatkov za podporo šolskega eksperimentalnega dela : diplomsko delo / Renata Filipič. - Ljubljana : [R. Filipič], 1989. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Metka Vrtačnik. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija. - Bibliografija: f. 23-24
a) bibliography b) chemistry c) experiment d) bibliografija e) kemija f) eksperiment g) gradnja bibliografske baze

54:021.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) FILIPIČ, R. Prispevek
COBISS.SI-ID 10862153

56.
PEJOVNIK, Marija
        Naravoslovne vsebine predmetov Spoznavanje narave in družbe ter Spoznavanje narave od 1. do 4. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Marija Pejovnik. - Ljubljana : [M. Pejovnik], 1990. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Saša A. Glažar. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija. - Bibliografija: f. 40
a) primary education b) chemistry c) osnovnošolski pouk d) kemija e) kemijski pojmi f) horizontalno povezovanje g) vertikalna nadgradnja

54:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) PEJOVNIK, M. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 10861641

57.
SIMČIČ, Irena
        Fotokemijske reakcije : diplomsko delo / Irena Simčič. - V Ljubljani : [I. Simčič], 1990. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Boris Šket. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Kemija-gospodinjstvo-biologija. - Bibliografija: f. 58
a) chemistry b) kemija c) absorpcija svetlobe d) fotofizikalni procesi e) določanje mehanizmov f) emisijska spektroskopija g) absorpcijska spektroskopija h) kvantni izkoristki

544.522(043.2)
ZZ II 54(043.2) SIMČIČ, I. Fotokemijske
COBISS.SI-ID 10861897

58.
SUCHY, Leo
        Vračanje odpadnih snovi v okolje : diplomsko delo / Leo Suchy. - Ljubljana : [L. Suchy], 1990. - 51 f., [26] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Saša Glažar. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Kemija-biologija. - Bibliografija: f. 50-51
a) ecology b) ekologija c) komunalne vode d) čistilne naprave e) tehnološke vode f) kemijske analize g) Aerodrom Ljubljana

54:504.5(043.2)
ZZ II 54(043.2) SUCHY, L. Vračanje
COBISS.SI-ID 10862665

59.
VIDMAR, Barbka
        Kemijski prstni odtisi : pregled spektroskopskih tehnik in razvoj eksperimentov za predstavitev nekaterih pri pouku kemije v osnovni šoli : diplomsko delo / Barbka Vidmar. - Ljubljana : [B. Vidmar], 1988. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm + 2 plakata

Mentorica Metka Vrtačnik. - Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za fiziko in kemijo. - Bibliografija: f. 73-77
a) primary education b) chemistry c) osnovnošolski pouk d) kemija e) kronološki pregled f) spektroskopske metode g) spektrofotometer h) infrardeči spektri i) ultravijolični spektri j) nuklearna magnetna resonanca k) masna spektroskopija

543.42:373.3043.2)
ZZ II 54(043.2) VIDMAR, B. Kemijski
COBISS.SI-ID 10862921


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


60.
BASKAR, Bojan
        Nacionalna identiteta kot imperialna zapuščina : uvod v slovensko etnomitologijo / Bojan Baskar. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 139 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 123-134 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-799-1 (broš.)
a) nationality - Slovenia b) identity c) nacionalnost - Slovenija d) identiteta e) imperij f) narod g) turizem h) potopisi i) islam j) Martin Krpan k) Avstro-Ogrska l) Habsburška monarhija

572:316.7
316.7:327.2
323.1(497.4)
316.7 BASKAR, B. Nacionalna
COBISS.SI-ID 282388480


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


61.
SEDEJ, Neža
        Primerjava stališč do žuželk in znanja o žuželkah pri osnovnošolcih in bodočih učiteljih : magistrsko delo / Neža sedej. - Ljubljana : [N. Sedej], 2015. - 56 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3349. - Mentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: str. 49-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Predmetno poučevanje, Biologija-Gospodinjstvo
a) zoology b) zoologija c) žuželke d) stališča e) učenci f) bodoči učitelji

595.7:373.3(043.2)
ZZ II 59(043.2) SEDEJ, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 10891337


61 MEDICINA.


62.
GAWANDE, Atul
        Minljivost : medicina in kaj je na koncu pomembno / Atul Gawande ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 251 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: Being mortal. - 1.200 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 233-247

ISBN 978-961-01-3988-1
a) age b) starost c) obsmrtna doživetja d) samostojnost e) odvisnost f) paliativna oskrba g) staranje

616-053.9
616-036.8
159.961.9
61 GAWANDE, A. Minljivost
COBISS.SI-ID 282413824

63.
KLAWANS, Harold L.
        Jamska ženska in druge zgodbe iz evolucijske nevrologije / Harold Klawans ; prevedel Branko Gradišnik. - Ljubljana : UMco, 2015. - 316 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

400 izv.

ISBN 978-961-6954-48-8
a) neurology b) brain c) možgani d) nevrologija e) klinične pripovedi f) pacienti g) kognitivne funkcije h) bolečina i) celična smrt j) prioni

575.8:612.82
616.8
572 KLAWANS, H. L. Jamska
COBISS.SI-ID 282672640

64.
LONČAR, Sanja, 1965-
        Resnice in zmote o zdravju zob / Sanja Lončar, Adriana Dolinar ; [fotografije Fotolia ; ilustracije Adriana Dolinar]. - Ljubljana : Jasno in glasno, 2015. - 177 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Skupaj za zdravje človeka in narave) (Preverjene naravne rešitve, ISSN 2335-3724 ; 8)

2.000 izv.
a) health b) zdravje c) zobje d) ustna higiena e) bolezni zob in dlesni f) zdrava prehrana

616.31-083(035)
616 LONČAR, S. Resnice
COBISS.SI-ID 14031265

65.
RATNER, Harvey
        Solution focused brief therapy : 100 key points and techniques / Harvey Ratner, Evan George, Chris Iveson. - London : Routledge/Taylor and Francis Group, cop. 2012. - XI, 254 str. ; 20 cm. - (100 key points)

Bibliografija: str. 249-254

ISBN 978-0-415-60612-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-60613-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-11656-2 (e-knjiga)
a) therapy b) coaching c) terapija d) inštruriranje e) iskanje rešitev f) tehnike g) otroci h) odrasli i) supervizija j) vodenje k) intervju l) dogovori m) ocenjevanje n) skupinsko delo

615.851
615.851 RATNER, H. Solution
COBISS.SI-ID 10885705

66.
        UPORABA tobaka, alkohola in prepovedanih drog med prebivalci Slovenije ter neenakosti in kombinacije te uporabe [Elektronski vir] / [urednice Helena Koprivnikar ... et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. - 310 str. : Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/uporaba_tobaka_alkohola_in_drog.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 22. 12. 2015. - El. publikacija v pdf formatu obsega 310 str.

ISBN 978-961-6911-82-5 (pdf)
a) Droge - Uporaba - Slovenija b) prepovedane droge c) alkohol d) kajenje e) statistični podatki f) raziskave g) elektronske knjige

613.81/.84(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282588416


61(043.2) MEDICINA.


67.
KOJADIN, Tina
        Analiza arhitekture spanja pri bolnikih po kapi v supratentorialnem delu in bolnikih po kapi v možganskem deblu : magistrsko delo / Tina Kojadin. - Ljubljana : [T. Kojadin], 2015. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3347. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) sleep b) patient c) spanje d) bolnik e) polisomnografija

613.79:616.831-005.1(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOJADIN, T. Analiza
COBISS.SI-ID 10890313


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


68.
PETROV, Marica
        Krompirjevi vojščaki ; in Kulturna zgodovina krompirja / Marica Petrov, Vlasta Mlakar ; ilustracije Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [34]

ISBN 978-961-6840-22-4
a) nutrition b) prehrana c) krompir

633.491
63 PETROV, M. Krompirjevi
COBISS.SI-ID 256780800


64 GOSPODINJSTVO.


69.
        BOŽIČ po svetu : [recepti 5 celin] / [prevedla Mojca Žnidaršič ; spremna beseda Janez Bogataj]. - Jezero : Morfem, 2013 ([Ljubljana] : Januš). - 159 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Natal no mundo. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-97-2
a) ethnology b) etnologija c) Božič d) praznične jedi e) kuharski recepti f) božični običaji g) države

641.56
641 BOŽIČ po svetu
COBISS.SI-ID 268541696

70.
        JOGURT / [prevedla Mojca Žnidaršič]. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 88 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Cozinhar com iogurte. - Nasl. na ov. in v kolofonu: Kuhajmo z jogurtom. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-79-8
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) jogurt

641
641 JOGURT
COBISS.SI-ID 265605376

71.
REMEC, Marija
        Varčna kuharica : za slabe in dobre čase / sestavila v vojnem letu 1915. M. R. ; [spremna beseda Janez Bogataj, Helena Janežič, Petra Testen]. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - "Poglej v Remčevo!" / Janez Bogataj: str. 7-11. - Za slabe in dobre čase / Helena Janežič: str. 12-13. - Nekaj besed o prehrani v prvi svetovni vojni / Petra Testen: 14-21. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0231-2
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) jedi e) domači vrt f) domača živila

641.55(083.12)
641 REMEC, M. Varčna
COBISS.SI-ID 281998592


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


72.
GAMWELL, Lynn, 1943-
        Mathematics + art : a cultural history / Lynn Gamwell ; foreword by Neil deGrasse Tyson. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2016. - XVIII, 556 str. : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: str. 512-545. - Kazalo

ISBN 978-0-691-16528-8
a) Mathematics in art b) Mathematics - Art - Pictorial works c) Art - Mathematics - Pictorial works

7.01:51
51:7.01
Č II 7.01 GAMWELL, L. Mathematics
COBISS.SI-ID 10894665


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


73.
JUVANEC, Borut
        Hiška : pastirsko zatočišče na Krasu = shepherds shelter on the Karst, Slovenia / Borut Juvanec ; [predgovora Peter Fister, Andrej Kranjc ; prevodi Martin Cregeen ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo : I2, družba za založništvo, izobraževanje in raziskovanje, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 123 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorju na zadnji notranji str. ov. - Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Summary ; Résumé ; Resúmen ; Sommario ; Zusamenfassung. - Kazalo

ISBN 978-961-6823-76-0 (Fakulteta za arhitekturo)
a) architecture - Karst b) arhitektura - Kras c) pastirska zatočišča d) vernakularna arhitektura e) ljudska arhitektura f) stavbna dediščina

72.031.4(497.472)
72 JUVANEC, B. Hiška
COBISS.SI-ID 282468096


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


74.
KOMELJ, Milček
        Sveta brata Ciril in Metod : njuno izročilo v slovenski likovni ustvarjalnosti : kulturna pot z Vzhoda na Zahod, bližina in tujost / Milček Komelj. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 200 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Vademecum na kratko)

Nasl. na ov. in hrbtu: Sv. Ciril in Metod. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 155-168

ISBN 978-961-278-240-5
a) Cyrillus, svetnik (826-869) b) Methodius, svetnik (815-885) c) fine arts - history - Slovenia d) religion e) likovna umetnost - zgodovina - Slovenija f) religija g) svetniki h) upodobitve Cirila in Metoda i) srednji vek j) Slovani

7.04
7 KOMELJ, M. Sveta
COBISS.SI-ID 282373120

75.
KRANČAN, David
        Pijani zajec / David Krančan ; po pripovedi Dorine Čúnkine in zapisu Milka Matičetovega. - Ljubljana : Forum, 2015 (Žirovnica : Medium). - 55 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka O ; 15)

400 izv.

ISBN 978-961-6553-74-2
a) comics b) folk culture c) strip d) ljudska kultura e) rezijanska pripovedka

769.9
821.163.6 KRANČAN, D. Pijani zajec
COBISS.SI-ID 282051072

76.
MITROVIĆ, Slađana
        Užitek in nelagodje : ženska podoba in seksualno 20. stoletja / Slađana Mitrović. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015. - 248 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 207-225

ISBN 978-961-6798-55-6
a) sexuality b) seksualnost c) spolnost d) genitalije e) umetnost f) slikarstvo g) psihoanaliza h) sram i) morala j) ženske k) spolni organi l) nečistost m) kastracija n) rane o) ženske p) sodobna umetnost q) likovni motivi r) performansi

73/76:611.673"19"
305 MITROVIĆ, S. Užitek
COBISS.SI-ID 281702656

77.
STANČIČ, Zora
        Zora was here / Zora Stančič ; [prevod v angleščino Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Revija Likovne besede, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov = Artwords Magazine, Association of the Slovenian Fine Artists Societies : Društvo Kino! (DŠFKK) : Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta : Membrana : Društvo likovnih umetnikov, 2015 ([Ljubljana] : Januš). - 127 str. : ilustr. ; 16 cm. - (Ljubljana osebno, alternativni vodič = Ljubljana personal, alternative city guide ; knj. št. 9)

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 300 izv.

ISBN 978-961-93680-2-2 (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov)
a) Stančič, Zora (1956-) b) art c) umetnost d) Ljubljana e) alternativni vodič

76(497.4)
76 STANČIČ, Z. Zora was
COBISS.SI-ID 282356736


78 GLASBA.


78.
        SPISI o Wagnerju / George Bernard Shaw, Thomas Mann, Theodor W. Adorno ; [prevod, spremna beseda, opombe in podnapisi k slikam Simon Širca]. - 1. natis. - V Novi Gorici : Založba Univerze, 2015. - X, 324 str. : ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Literatura: str. 315-317. - Kazalo. - Vsebina: Popolni wagnerjanec = The perfect Wagnerite / George Bernard Shaw. Trpljenje in veličina Richarda Wagnerja = Leiden und Größe Richard Wagners ; Richard Wagner in Nibelungov prstan = Richard Wagner und Der Ring des Nibelungen / Thomas Mann. Poskus o Wagnerju = Versuch über Wagner ; O knjigi, ki je sprožila toliko razprav = Zu dem Buch, das so viele Diskussionen entfesselte / Theodor W. Adorno

ISBN 978-961-6311-91-5
a) Wagner, Richard (1813-1883) b) music c) drama d) glasba e) drama f) gledališka igra g) dramsko pesništvo h) glasbena umetnost i) opere

78(430):929Wagner R.
792:82-1
78 SPISI o Wagnerju
COBISS.SI-ID 281542400


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


79.
CLIBBON, Meg, 1943-
        Predstavljaj si, da si balerina! / [napisala Meg Clibbon ; ilustrirala Lucy Clibbon ; prevedla Anja Kokalj]. - Preserje : Morfem, 2010 (Kitajska : [s. n.]). - [25] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Imagine you're a ballerina. - Avtorica navedena v kolofonu. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6773-88-1
a) balet b) baletke

792.82
792 CLIBBON, M. Predstavljaj
COBISS.SI-ID 251374336

80.
KOŠMRLJ, Mojca
        Eko družabne igre / Mojca Košmrlj. - Jezero : Morfem, 2012-2015. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm

Vsebina:
Del 1: 2012. - 40 str. - Ov. nasl. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
Del 2: Morfemplus, 2015. - 53 str. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-31-6 (del 1)
ISBN 978-961-93869-7-2
ISBN 978-961-93805-7-4 ! (del 2)
a) play b) manual skill c) igra d) ročna spretnost e) recikliranje f) barve g) števila h) hitro odzivanje i) spretnosti j) znanje k) spomin l) geometrijski liki m) medsebojno sodelovanje

793.5/.7(02.053.2)
796.1 KOŠMRLJ , M. Eko
COBISS.SI-ID 259770368

81.
MORIN, Edgar
        Kino ali imaginarni človek : esej iz sociološke antropologije / Edgar Morin ; [prevedla Katja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Slovenska kinoteka, 2015 ([Ljubljana] : Matformat). - 177 str. ; 21 cm. - (Zbirka Imago)

Prevod dela: Le cinéma ou l'homme imaginaire. - 400 izv. - Bibliografske opombe pod bes. - Bibliografija: str. 159-172. - Kazalo

ISBN 978-961-6417-94-5
a) film b) film c) socialna antropologija d) teorija filma e) filmske študije f) kinematografija g) filmski gledalec h) sociologija kulture

791.622:316.7
79 MORIN, E. Kino
COBISS.SI-ID 282029056


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


82.
BRGLEZ, Franjo
        Kekčeva potepanja : 100 družinskih izletov čez breg in dol / Franjo Brglez ; [fotografije Franjo Brglez ... et al.]. - 1. izd., dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 307 str. : ilustr. ; 25 cm

1.900 izv. - Bibliografija: str. 307

ISBN 978-961-01-1509-0
a) tourism - Slovenia - guide b) turizem - Slovenija - vodnik c) turistični vodnik d) planinski vodnik e) izleti f) zemljevidi

796.51/.52(497.4)(036)
913(497.4)(036)
796.5 BRGLEZ, F. Kekčeva
COBISS.SI-ID 257029632


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


83.
GRABNAR, Marjana
        Pot do plavalnega znanja študentov razrednega pouka : diplomsko delo / Marjana Grabnar. - Ljubljana : [M. Grabnar], 2016. - VII, 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3352. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franjo Krpač. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) student c) plavanje d) študent e) plavalno opismenjevanje f) ocena znanja plavanja

797.2-057.875(043.2)
ZZ II 79(043.2) GRABNAR, M. Pot do
COBISS.SI-ID 10898505

84.
VEHOVEC, Tina, 1989-
        Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Obalno- kraške regije : diplomsko delo / Vehovec Tina. - Ljubljana : [T. Vehovec], 2016. - VII, 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3350. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) physical education c) telesno prizadeti d) športna vzgoja e) gibalno ovirani učenci f) arhitektonske ovire g) dostopnost h) šolski športni prostori i) inkluzija

796.034-056.26:376(043.2)
ZZ II 79(043.2) VEHOVEC, T. Dostopnost
COBISS.SI-ID 10893897


81 JEZIKOSLOVJE


85.
JERMAN, Tanja
        Slovenščina ekspres 1 : učbenik za začetnike na tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika / Tanja Jerman, Staša Pisek, Anja Strajnar ; [ilustratorki Staša Pisek, Anja Strajnar ; fotografije iStock, Anja Strajnar ; prevajalec uvodne besede David Limon]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Bori). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Besedilo v slov., deloma prevod v angl. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-237-781-6
a) Slovenian language b) second foreign language c) slovenščina - učbenik d) drugi tuji jezik e) vsakodnevne aktivnosti f) govorjena besedila

811.163.6(075)
II 811.163.6 JERMAN, T. Slovenščina cdr 811.163.6 JERMAN, T. Slovenščina
COBISS.SI-ID 281693952

86.
        LANGUAGES in secondary education : an overview of national tests in Europe, 2014/15 / EACEA. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2015. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Eurydice report)

Dostopno tudi na: http://bookshop.europa.eu/en/languages-in-secondary-education-pbEC0115598/

ISBN 978-92-9201-941-9 (broš.)
ISBN 978-92-9201-943-3 (PDF)
ISBN 978-92-9201-948-8 (EPUB)

doi: 10.2797/232772 (tiskana izd.)
doi: 10.2797/364184 (PDF)

doi: 10.2797/195182 (EPUB)

a) languages b) secondary education c) assessment d) jeziki e) srednješolski pouk f) vrednotenje g) kompetence h) nacionalni testi

81´24:373.5(4)
II 81 LANGUAGES in secondary
COBISS.SI-ID 10860105

87.
WOOD, David Claude, 1957-
        Fundamentals of formulaic language : an introduction / David Wood. - London [etc.] : Bloomsbury Academic, 2015. - 198 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str.173-190. - Kazalo. - Vsebina: Formulaic language research in a historical perspective: across decades and continentsIdentifying formulaic language: frequency, psychological representation, and judgement ; Categories of formulaic language; abels and characteristics ; Mental processing of formulaic language ; Holistic and automatized ; Formulaic language and acquisition: first and second language ; Formulaic language and spoken language ; Fluency and pragmatic competence ; Formulaic language and written language: academic discourse in focus ; Lexical bundles: corpora, frequency, and functions ; Formulaic language and language teaching: research and practice ; Current future directions in formulaic language research: gaps and pathways

ISBN 978-0-5671-8641-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-5672-7898-2 (broš.)
ISBN 978-0-5673-3217-2 (ePDF)
ISBN 978-0-5672-7777-0 (ePub)
a) linguistics b) psycholinguistics c) language d) lingvistika e) psiholingvistika f) jezik g) formuliran jezik h) avtomatski govor i) lingvistični modeli j) kompetence k) pisanje l) učenje

81
81 WOOD, D. C. Fundamentals
COBISS.SI-ID 10895177


811.111 ANGLEŠČINA.


88.
        ANGLEŠČINA 8 [Elektronski vir] : i-učbenik za angleščino v 8. razredu osnovne šole / avtorice Mihaela Brumen ... [et al.] ; urednici Mihaela Brumen, Nevenka Jesenik ; ilustracije in risbe Vicky Galmarini, OpenClipart.org, Flickr.com idr. ; fotografije Boris Javornik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): https://eucbeniki.sio.si/test/ang8/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 9. 2015

ISBN 978-961-03-0266-7 (html5)
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole

811.111(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281094912

89.
        ANGLEŠČINA 9 [Elektronski vir] : i-učbenik za angleščino v 9. razredu osnovne šole / avtorice Mihaela Brumen ... [et al.] ; urednici Mihaela Brumen, Nevenka Jesenik ; ilustracije in risbe Openclipart.org, Pixabay.com idr. ; fotografije Boris Javornik ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): https://eucbeniki.sio.si/test/ang9/index.html. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 14. 9. 2015

ISBN 978-961-03-0267-4 (html5)
a) Angleščina - Učbeniki za osnovne šole

811.111(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 281095168


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


90.
JENKO, Elizabeta M., 1964-
        Didaktika slovenščine v mednarodnem prostoru / Elizabeta Mojca Jenko. Dodatek Didaktika književnosti v mednarodnem okviru : obravnava slikanic / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Formatisk). - 235 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 219-230. - Kazalo

ISBN 978-961-253-183-6
a) Slovenian language b) didactics c) slovenščina d) didaktika e) jezikovni pouk f) književnost g) slovenistika h) poučevanje slovenščine v tujini

811.163.6:37.091.3
811.163.6 JENKO, E. Didaktika
COBISS.SI-ID 282660096

91.
        SLOVENŠČINA 1 [Elektronski vir] : i-učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij / avtorice Klementina Podvršnik ... [et al.] ; urednica Klementina Podvršnik ; tehnične risbe Clker.com ... [et al.] ; fotografije Wikimedia Commons ... [et al.] ; zvočni posnetki in video Klementina Podvršnik ... [et al.]. - El. interaktivni multimedij. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/slo1

ISBN 978-961-03-0265-0 (html5)

811.163.6(075.3)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280367104

92.
        SLOVENŠČINA 8 [Elektronski vir] : i-učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole / avtorji Mateja Jankovič Čurič ... [et al.] ; urednica Tatjana Lotrič Komac ; ilustracije in risbe Idearna ... [et al.] ; fotografije Katja Vidmar ... [et al.] ; video in animacije Katja Vidmar ... [et al.] ; zvočni posnetki Katja Vidmar ... [et al.]. - El. interaktivni multimedij. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/slo8

ISBN 978-961-03-0263-6 (html5)

811.163.6(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280366592

93.
        SLOVENŠČINA 9 [Elektronski vir] : i-učbenik za slovenščino v 9. razredu osnovne šole / avtorji Vlasta Črešnik ... [et al.] ; urednica Tatjana Lotrič Komac ; ilustracije in risbe Wikimedia Commons ... [et al.] ; fotografije Matej Žist ... [et al.] ; video in animacije Mateja Jankovič Čurič ... [et al.] ; zvočni posnetki Matjaž Gerečner ... [et al.]. - El. interaktivni multimedij. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://eucbeniki.sio.si/slo9

ISBN 978-961-03-0264-3 (html5)

811.163.6(075.2)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280366848


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


94.
DEKLEVA, Milan
        Skrivalnice / [risbe, naslov] Arjan Pregl & [pesmi] Milan Dekleva ; [spremna beseda Miklavž Komelj]. - Ljubljana : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

700 izv. - Ilustr. na notr. str. ov. - Spremna beseda / Miklavž Komelj: str. [27]

ISBN 978-961-93869-3-4
a) poezija b) v mladinskem leposlovju c) prijazno bralcem z disleksijo

821.163.6-93-1
087.5
II 821.163.6 DEKLEVA, M. Skrivalnice
COBISS.SI-ID 83341825

95.
FERRANTE, Elena
        Dnevi zavrženosti / Elena Ferrante ; prevod Anita Jadrič ; [spremna beseda Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 204 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 88)

Prevod dela: : Il [!] giorni dell'abbandono. - 600 izv. - Slavna avtorica, ki je nihče ne pozna / Ana Ugrinović: str. 195-204

ISBN 978-961-282-108-1
a) ženske b) depresija c) zakonska zveza d) ločitev

821.131.1-311.2
821.131.1 FERRANTE, E. Dnevi
COBISS.SI-ID 280852992

96.
        IZ jezika v jezik : antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji / Valerija Skrinjar Tvrz ... [et al.] ; [glavna urednica Lidija Dimkovska ; prevajalci Nada Grošelj ... et al.]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 522 str. ; 23 cm

Besedilo v slov. prevodu in izvirniku. - Lat. in cir. - 600 izv. - Spremna beseda urednice: str. 1-19

ISBN 978-961-6547-82-6
a) literature - anthology b) literatura - antologija c) slovenska kultura d) manjšinska književnost e) priseljenska književnost f) literarna besedila g) prevajanje

821(497.4)-82
821 IZ jezika v jezik
COBISS.SI-ID 273646080

97.
JAMNIK Pocajt, Tatjana
        O Butalcih in tepanjski pameti / Tatjana Jamnik Pocajt ; ilustriral Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [21] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-11-7

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 JAMNIK Pocajt O Butalcih
COBISS.SI-ID 272381696

98.
        NEKAJ je usekalo : beležnica Nove lirike / [izbral in uredil Andrej Ilc ; prevedli Tanja Ahlin ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 118 str. ; 22 cm

Potiskani spojni listi. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-3947-8
a) pesmi

821-194
050.9"2016"
821 NEKAJ je usekalo
COBISS.SI-ID 282345216

99.
PREGL Kobe, Tatjana
        Moja, moja babica / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [21] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 7)

Ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-94-1

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PREGL Kobe, T. Moja
COBISS.SI-ID 267339776


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


100.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        The ugly duckling / H.C. Andersen ; watercolors by Johannes Larsen ; [foreword by Erland Porsmose]. - New ed., 2nd impression. - Kerteminde : Ostfyns Museer/Johannes Larsen Museet, 2014 (printed in Denmark). - 78 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

ISBN 978-87-88564-93-8

821.113
821.113 ANDERSEN, H.C. Ugly
COBISS.SI-ID 10886473


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


101.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Mansfield park / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (424, 233 str.) ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Mansfield Park. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-272-118-3 (zv. 1)
ISBN 978-961-272-119-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-272-072-8 (komplet)
a) ženske b) Anglija c) družbeni položaj d) moralna integriteta

821.111-311.2
821.111 AUSTEN, J. Mansfield
COBISS.SI-ID 259929088

102.
CONSTABLE, Kate, 1966-
        Poletje škržatov / Kate Constable ; [prevedla Anja Kokalj]. - Jezero : Morfem, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 170 str. ; 21 cm

Prevod dela: Cicada summer. - O avtorici: str. [172]

ISBN 978-961-6840-53-8
a) deklice b) družina c) smrt d) selitve e) odraščanje f) namišljeni prijatelji

821.111(94)-93-311.2
821.111 CONSTABLE, K. Poletje
COBISS.SI-ID 261655296

103.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Hvala / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 31 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Benjamin Bear says thank you. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na sprednji notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0233-6
a) zahvala b) lepo vedenje c) prijateljstvo d) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
821.111 FREEDMAN, C. Medvedek
COBISS.SI-ID 282016256

104.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Oprosti / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Benjamin Bear says sorry. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0234-3
a) opravičilo b) lepo vedenje c) prijateljstvo d) velike tiskane črke

821.111-93-34
087.5
821.111 FREEDMAN, C. Medvedek
COBISS.SI-ID 282016768

105.
FREEDMAN, Claire
        Medvedek Benjamin. Prosim / Claire Freedman ; ilustriral Steve Smallman ; [prevod Sonja Benčina]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 30 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Benjamin Bear says please. - Velike tiskane črke. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-04-0232-9
a) lepo vedenje b) velike tiskane črke

821.111-93-32
087.5
821.111 FREEDMAN, C. Medvedek
COBISS.SI-ID 282017280

106.
HAGER, Mandy
        Dragi Vincent / Mandy Hager ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 245 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

Prevod dela: Dear Vincent. - 600 izv. - Avtoričin pripis: str. 237-238. - Umetnost kot pot lepote, radosti, miru in upanja / Žiga Valetič: str. 239-241. - Bibliografija: str. 243-245. - LIANZA, 2014

ISBN 978-961-272-186-2
a) novozelandski roman b) ženske c) slikanje

821.111(931)-311.2
821.111 HAGER, M. Dragi Vincent
COBISS.SI-ID 280335872

107.
HAMILTON, Richard, 1960-
        Če bi bil ti / Richard Hamilton ; ilustrirala Babette Cole ; [prevedla Helena Kraljič]. - Preserje : Morfem, 2010 (Kitajska : [s. n.]). - [25] str. : ilustr. ; 26 x 28 cm

Prevod dela: If I were you. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6773-36-2
a) hčere b) očetje c) domišljija

821.111
821.111 HAMILTON, R. Če bi bil
COBISS.SI-ID 246835456

108.
HARDY, Edward
        Kje je Frida? / Edward Hardy ; ilustrirala Ali Pye ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2012 (natisnjeno v Singapurju). - [34] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Where is Fred?. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-23-1
a) gosenice b) vrane

821.111
II 821.111 HARDY, E. Kje je
COBISS.SI-ID 256943104

109.
LOVRIC, Michelle
        Neutonjeno dete / Michelle Lovric ; [prevedla Irena Gruntar]. - Jezero : Morfem, 2012. - 388 str. ; 21 cm

Prevod dela: The undrowned child

ISBN 978-961-6840-75-0
a) Benetke b) sirote

821.111
821.111 LOVRIC, M. Neutonjeno
COBISS.SI-ID 262793728

110.
MUCHAMORE, Robert
        Rekrut / Robert Muchamore ; [prevedel Darko Čuden]. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 319 str. ; 21 cm

Prevod dela: The recruit. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-20-0
a) vohuni b) terorizem c) mladostniki

821.111-312.4
821.111 MUCHAMORE, R. Rekrut
COBISS.SI-ID 256780288

111.
SIMON, Francesca
        Ne skuhajte Pepelke! / Francesca Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Irena Gruntar]. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 101 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Don't cook Cinderella. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-05-7

821.111
821.111 SIMON, F. Ne skuhajte
COBISS.SI-ID 254398976

112.
SIMON, Francesca
        Pomagam Herkulu / Franceska Simon ; ilustracije Tony Ross ; [prevedla Irena Gruntar]. - Jezero : Morfem, 2012. - 126 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Helping Hercules. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-54-5
a) grška mitologija b) grški miti c) junaki d) pustolovščine e) domišljija

821.111
821.111 SIMON, F. Pomagam
COBISS.SI-ID 261791232

113.
WILLIS, Jeanne
        Princ razvajeni / [besedilo] Jeanne Willis & [ilustracije] Tony Ross ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Prince Charmless. - V CIP-u leto izida 2012. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-61-3
a) otroci b) razvajenost

821.111
II 821.111 WILLIS, J. Princ
COBISS.SI-ID 262243072


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


114.
FRIEDMAN, Joe
        Bubelka in črv / Joe Friedman ; ilustriral Sam Childs ; [prevedla Nataša Virk]. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 125 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Boobela and worm. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-03-3
a) črvi b) deklice c) prijateljstvo

821.111(73)
821.111(73) FRIEDMAN, J. Bubelka
COBISS.SI-ID 254398208


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


115.
PÖTZSCH, Oliver
        Rabljeva hči : zgodovinski roman / Oliver Pötzsch ; [prevedla Maruša Mugerli]. - Jezero : Morfem, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 416 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Die Henkerstochter. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 2

ISBN 978-961-6773-97-3
a) čarovnice b) preganjanje c) tridesetletna vojna

821.112.2
821.112.2 PÖTZSCH, O. Rabljeva
COBISS.SI-ID 251998976

116.
ZÖLLER, Elisabeth, 1945-
        Kim je močna / Elisabeth Zöller ; ilustrirala Dagmar Geisler ; [prevedla Tina Štrancar]. - Jezero : Morfem, 2014. - [24] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Kim kann stark sein. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6933-02-5
a) vrtec b) nasilje c) vrstniki d) samozaupanje e) pogum

821.112.2
II 821.112.2 ZÖLLER, E. Kim je
COBISS.SI-ID 270507264


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


117.
GAZZOLA, Giacomo
        Pravljica za lačne / [besedilo] Giacomo Gazzola ; [ilustracije] AnnaLaura Cantone ; [prevedla Maruša Mugerli]. - Jezero : Morfem, 2010. - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6773-81-2
a) kuharski recepti b) otroci

641.55(083.12)(02.053.2)
821.131.1-93-1
087.5
II 821 GAZZOLA , G. Pravljica
COBISS.SI-ID 250633472


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


118.
BRIERE-Haquet, Alice
        Peter in luna / napisala Alice Briere-Haquet ; ilustracije Célia Chauffrey ; [prevedli Helena Kraljič in Jana Kolarič]. - Jezero [i. e.] Preserje : Morfem, 2010. - [33] str. : ilustr. ; 31 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-6773-59-1
a) matere b) darila c) pripoved v verzih

821.133.1
II 821.133.1 BRIERE-HAQUET, A. Peter
COBISS.SI-ID 253113856

119.
GALLIEZ, Roxane Marie, 1973-
        Zemlja se je prehladila / Roxane Marie Galliez ; [ilustrirala] Sandrine Lhomme ; [prevedla Ida Sternad, prepesnila Jana Kolarič]. - Jezero : Morfem, 2010. - [25] str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-6773-85-0
a) ecology b) pollution c) environmental protection d) ekologija e) onesnaževanje f) varstvo okolja g) Zemlja h) pripoved v verzih

821.133.1
821.133.1 GALLIEZ, R. Zemlja
COBISS.SI-ID 250773504

120.
SAUMANDE, Juliette
        Iskanje sreče / besedilo Juliette Saumande ; ilustracije Éric Puybaret ; [prevedla Ida Sternad]. - Jezero : Morfem, 2010 (natisnjeno v Maleziji). - [33] str. : ilustr. ; 31 cm

Izv. stv. nasl.: A la recherche du bonheur. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-6773-84-3

821.133.1-93-32
087.5
II 821 SAUMANDE, J. Iskanje sreče
COBISS.SI-ID 250760192


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


121.
BEVC, Cvetka
        Razmislek / Cvetka Bevc ; [ilustriral] Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [23] str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na notranjih str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-90-3
a) vedenje b) otroci

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 BEVC, C. Razmislek
COBISS.SI-ID 266532864

122.
BUDNA Kodrič, Nataša
        Miška Mica v arhivu / Nataša Budna Kodrič, Barbara Pešak Mikec ; ilustrirala Tina Brinovar. - Jezero [i. e.] Preserje : Morfem, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [21] str. : ilustr. ; 33 cm

Potiskani spojni listi. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6773-95-9
a) arhivi b) miši c) duhovi

821.163.6
II 821.163.6 BUDNA KODRIČ Miška
COBISS.SI-ID 251998208

123.
ČERNIČ, Jure, 1952-
        Bebo : o fantu, ki je bil malo tako / Jure Černič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 157 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja +)

500 izv.

ISBN 978-961-272-079-7
a) drugačnost b) fantje c) sprejemanje

821.163.6-93-311.2
821.163.6 ČERNIČ, J. Bebo
COBISS.SI-ID 260763136

124.
EMILIANI, Lucia
        Velikan Vekoslav / Lucia Emiliani ; ilustriral Adriano Janežič. - Jezero : Morfem, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prečni format. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-12-4
a) velikani b) osamljenost

821.163.6
II 821.163.6 EMILIANI, L. Velikan
COBISS.SI-ID 272383232

125.
ENOVA, Dušan
        Ekvorna : koliščarska pravljica / Dušan Enova ; [ilustrirala] Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Pot v izročilo, pot k samemu sebi / Igor Saksida: vzpor. str.

ISBN 978-961-6933-09-4
a) koliščarji b) Ljubljansko barje c) narava d) varstvo narave e) vile f) zmaji

821.163.6
II 821.163.6 ENOVA, D. Ekvorna
COBISS.SI-ID 269344000

126.
FRANČIČ, Franjo
        O princu, ki je želel spremeniti svet / Franjo Frančič ; ilustriral Bojan Jurc. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 36 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-84-2
a) sreča

821.163.6
II 821.163.6 FRANČIČ, F. O princu
COBISS.SI-ID 266967296

127.
KERMAUNER, Aksinja
        Axis mundi = Os sveta : fantastični roman za mladino in odrasle / Aksinja Kermauner. - Jezero : Morfem, 2010 ([Nova Gorica] : Soča). - 175 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Axis mundi, vratolomno napet preplet časov / Jana Kolarič: str. 8. - Bibliografija: str. 175

ISBN 978-961-6773-91-1
a) čarovništvo b) ljubezen c) fantazijski svetovi

821.163.6
821.163.6 KERMAUNER, A. Axis
COBISS.SI-ID 251417088

128.
KOLARIČ, Jana, 1954-
        TransVERZala skozi leto / Jana Kolarič ; ilustriral Zvonko Čoh. - Jezero : Morfem, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-34-7
a) meseci b) prazniki c) pesmi

821.163.6-93-1
087.5
II 821.163.6 KOLARIČ, J. TransVERZala
COBISS.SI-ID 259829248

129.
KOSOVEL, Srečko
        Barž = kons : besede v prostoru / Srečko Kosovel ; [izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriral Damijan Stepančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. : ilustr. ; 19 cm

1.000 izv. - Besede v prostoru, prostor besede / Igor Saksida: str. 160-171

ISBN 978-961-272-197-8
a) pesmi

821.163.6-1
821.163.6.09Kosovel S.
821.163.6 KOSOVEL, S. Barž
COBISS.SI-ID 281505536

130.
KRALJIČ, Helena
        Kako raste laž / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Suzi Bricelj. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [25] str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Jana Kolarič: str. [1]

ISBN 978-961-6840-71-2
a) laganje b) laži c) sram d) otroci

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Kako raste
COBISS.SI-ID 265067008

131.
KRALJIČ, Helena
        Nekaj res posebnega / Helena Kraljič ; ilustrirala Cee Biscoe. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [26] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Zajček Zdravko ; 1)

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Res posebna pravljica / Igor Saksida: str. [1]

ISBN 978-961-93869-5-8
a) laganje b) laži c) prijateljstvo d) strah e) zajci

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Nekaj res
COBISS.SI-ID 281045504

132.
KRALJIČ, Helena
        O deklici in izgubljenem zakladu / Helena Kraljič ; ilustriral Zvonko Čoh. - Jezero : Morfem, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [10, 10] str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Spremna beseda V iskanju današnjega zaklada Jane Kolarič na začetni str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: O steklenici in izgubljenem zakladu

ISBN 978-961-6773-35-5

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 KRALJIČ, H. O deklici
COBISS.SI-ID 248426496

133.
KUNSTELJ, Olga Pega
        [Ena plus dva je enako štiri]
        1 + 2 = 4 : rejenka / Olga Pega Kunstelj. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 217 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Uvodnik / Zvezdana Majhen: str. 5-7

ISBN 978-961-6840-19-4
ISBN 978-961-6840-04-0 !
a) rejenci b) rejništvo c) življenjske zgodbe

821.163.6
821.163.6 KUNSTELJ, O. Ena
COBISS.SI-ID 256428288

134.
PARTLJIČ, Tone
        Hotel sem prijeti sonce / Tone Partljič ; [ilustracije Aco Mavec ; spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 2002 (Ljubljana : Delo). - 112 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje / Karantanija)

Nasmehi trenutkov : spremna beseda / Igor Saksida: str. 105-112

ISBN 961-226-484-8
a) Partljič, Tone (1940-)

821.163.6
821.163.6 PARTLJIČ, T. Hotel
COBISS.SI-ID 117892096

135.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Majnice : fulaste pesmi / Tone Pavček ; [ilustrirala Teja Gorjup ; spremna beseda Jože Horvat]. - Ljubljana : Mladika, 2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 79 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Trepetlika ; št. 46)

700 izv. - Čudežni srebrni rog "sanjajočega dečka" / Jože Horvat: str. 78-79

ISBN 978-961-205-136-5
a) ljubezen b) najstniki

821.163.6-93-1
821.163.6 PAVČEK, T. Majnice
COBISS.SI-ID 232660992

136.
PEČJAK, Vid
        Umba Kumba in lončarjeva hči / Vid Pečjak ; ilustrirala Polona Kosec. - Jezero : Morfem, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - [25] str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-00-1
a) razvajenost b) princi

821.163.6
II 821.163.6 PEČJAK, V. Umba
COBISS.SI-ID 266100736

137.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Mica pri babici. Čarobni cilinder / Andrej Predin ; ilustriral Marjan Manček. - Jezero : Morfem, 2013 ([Ljubljana] : Januš). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-99-6

821.163.6
821.163.6 PREDIN, A. Čarobni
COBISS.SI-ID 268910592

138.
PREDIN, Andrej, 1976-
        Mica pri babici. Pirati iz dežele Merikaka / Andrej Predin ; ilustriral Marjan Manček. - Jezero : Morfem, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6933-17-9
a) gusarji b) pustolovščine

821.163.6
821.163.6 PREDIN, A. Pirati
COBISS.SI-ID 274393600

139.
PREGL, Sanja
        Si, čeprav te ni / Sanja Pregl ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2012 ([Ljubljana] : Korotan). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 4)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-67-5
a) družina b) starši c) stari starši

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PREGL, S. Si čeprav te ni
COBISS.SI-ID 263588608

140.
RUDOLF, Mojca, 1966-
        Ni vsaka sreda siva sreda / Mojca Rudolf. - [Jezero] : Morfem, 2010 ([Ljubljana] : Potens). - 139 str. : ilustr. ; 22 cm

700 izv. - Spremna beseda / Irena Avsenik Nabergoj: str. 5. - Bibliografija: str. 139

ISBN 978-961-6773-73-7
a) Cankar, Ivan (1876-1918) b) mladostniki c) najstniki d) odraščanje e) jezik f) sleng g) Facebook

821.163.6
821.163.6 RUDOLF, M. Ni vsaka
COBISS.SI-ID 250540032

141.
ŠALAMUN, Tomaž
        Kakšne so stvari na zemlji, v nebesih in pod morjem / Tomaž Šalamun ; ilustrirala Ana Šalamun. - Jezero : Morfem, 2011 ([Ljubljana] : Schwarz). - 21 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6840-27-9

821.163.6-93-1
II 821.163.6 ŠALAMUN, T. Kakšne
COBISS.SI-ID 258164736

142.
VOLPI Lisjak, Bruno
        Ribič Sardon : primorske pripovedi za otroke in starše / Bruno Volpi Lisjak ; [ilustrirala Chiara Sepin]. - Trst : Mladika, 2015 ([s l.] : Luglio Print). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Morje / KD Ribiški muzej Tržaškega primorja ; zv. 7)

ISBN 978-88-7342-228-0
a) ribiči b) ribištvo c) morje

821.163.6-93-32
398 VOLPI Lisjak, B. Ribič Sardon
COBISS.SI-ID 8363500

143.
ŽUGMAN Širnik, Manja
        Besedoznanke : tretja zbirka ugank / Manja Žugman Širnik ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfemplus, 2015. - 25 str. : ilustr. ; 33 cm

1.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Pozdravljene, Besedoznanke! / Suzana Tratnik: str. 4

ISBN 978-961-93805-9-8
a) velike tiskane črke b) uganke

821.163.6-93-193.1
087.5
II 821.163.6 ŽUGMAN Širnik Besedoznanke
COBISS.SI-ID 279761664


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


144.
FERK, Mateja
        Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice [Elektronski vir] / Mateja Ferk ; [urednika Blaž Komac, Matija Zorn ; fotografi Andreja Ferk ... [et al.] ; kartografki Mateja Ferk, Manca Volk Bahun]. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 33)

Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1272. - El. publikacija v pdf formatu obsega 187 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 1. 2016. - Bibliografija: str. 167-182. - Izveček ; Abstract: Palaeofloods in karstic Ljubljanica River Catchment

ISBN 978-961-254-845-2 (pdf)
a) Poplave - Ljubljanica b) Krasoslovje c) Kras (geologija) - Geomorfologija d) fizična geografija e) Dinarski kras f) paleopoplave g) kvartar h) physical geography i) geomorphology j) karstology k) Dinaric Karst l) palaeofloods m) Quaternary

911.2:556.166(497.471)"628.6"(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282808064

145.
OBLAK, Jana, 1985-
        Razvoj kmečkega turizma v Poljanski dolini : diplomsko delo / Jana Oblak. - Ljubljana : [J. Oblak], 2015. - IX f., 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3319. - Bibliografija: str. 82-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) local studies b) agriculture c) tourism d) domoznanstvo e) kmetijstvo f) turizem g) škofjeloška jed h) škofjeloško-cerkljanska hiša i) turistična ponudba

908:338.48-53:63(497.4)(043.2)
ZZ II 908(043.2) OBLAK, J. Razvoj
COBISS.SI-ID 10882633

146.
PEČNIK, Jožica, 1964-
        Aktivno državljanstvo in domovina. Spoznajmo domovino Slovenijo [Elektronski vir] : priročnik za strokovne ekskurzije po Sloveniji / [avtorice Jožica Pečnik, Zdravka Križman in Marjana Dolšina ; kartografija Monolit]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/ADD-spoznajmo-domovino-slovenijo.pdf

ISBN 978-961-03-0259-9 (pdf)
a) Slovenija - Domoznanstvo b) Slovenija - Ekskurzije - Priročniki c) domovinska vzgoja d) patriotizem

908(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 282734080

147.
ŽUGMAN Širnik, Manja
        Potepanja po Bosni in Hercegovini / Manja Žugman Širnik ; [fotografija Boštjan Širnik]. - Jezero : Morfem, 2012 ([Ljubljana] : Korotan). - 134 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Predgovor / Andrej Grasselli: str. 10-11. - Bibliografija: str. 129-131

ISBN 978-961-6840-73-6
a) local studies - Bosnia and Herzegovina b) domoznanstvo - Bosna in Hercegovina c) zgodovina d) kulturna zgodovina e) krajepisi

908(497.6)
II 908 ŽUGMAN ŠIRNIK Potepanja
COBISS.SI-ID 262643456


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


148.
HERRE, Franz
        Marija Terezija : velika Habsburžanka / Franz Herre ; [prevedel in predgovor k slovenski izdaji napisal Igor Antič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 346 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Maria Theresia. - 3.300 izv. - Marija Terezija in Slovenci / Igor Antič: str. 7-25. - Bibliografija: str. 331-336. - Kazalo

ISBN 978-961-282-083-1
a) biography b) biografija c) Avstrija d) zgodovina e) vladarji f) Habsburžani g) habsburška monarhija

929Marija Terezija, avstrijska cesarica
94(436-89)"17"
929 HERRE, F. Marija Terezija
COBISS.SI-ID 277835520

149.
HLADNIK, Milan
        Dr. Franc Močnik : življenje in delo / Milan Hladnik. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2016. - 175 str. : ilustr., portr. ; 30 cm

20 izv. - Bibliografija: str. 159-166. - Kazalo
a) Močnik, Franc (1814-1892) b) mathematics c) biography d) matematika e) biografija f) matematiki g) delovanje h) učbeniki i) korespondenca

929Močnik F.
51-051(497.4)
MSC 2010:
01A70
01a55
II 5 HLADNIK, M. Dr. Franc Močnik
COBISS.SI-ID 17574489

150.
SHIELDS, Carol, 1935-2003
        Jane Austen : življenje / Carol Shields ; prevedla in spremno besedo napisala Katarina Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 152 str. ; 23 cm. - (Poteze / Modrijan)

Prevod dela: Jane Austen. - 1.000 izv. - Ena polovica sveta ne more razumeti veselja druge polovice / Katarina Mahnič: str. 145-152

ISBN 978-961-241-934-9
a) biography b) biografija c) angleške pisateljice

929Austen J.
929 SHIELDS, C. Jane Austen
COBISS.SI-ID 282257920

151.
WANG, Huiqin
        Giuseppe Castiglione : slikar v Prepovedanem mestu / [zasnovala, napisala in ilustrirala] Huiqin Wang ; [prevedla Natalija Toplišek]. - 1. natis. - Jezero : Morfemplus, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Lat. in kit. pisava. - Vzporedno besedilo v kit. in slov. prevod. - 1.000 izv. - Zvd. na spojnih listih

ISBN 978-961-93869-6-5
a) Castiglione, Giuseppe (1688-1766) - Biografije - Knjige za otroke b) Qing (rodbina), 18.st. - Knjige za otroke c) painting d) biography e) slikarstvo f) biografija g) italijanski slikarji

929Castiglione G.(02.053.2)
75(450):929Castiglione G.(02.053.2)
930.85(510)"17"(02.053.2)
II 75 WANG, H. Giuseppe
COBISS.SI-ID 281117440


93 ZGODOVINA.


152.
        SLOVENSKO izseljenstvo v luči otroške izkušnje [Elektronski vir] / uredila Janja Žitnik Serafin. - 2., razširjena izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015

Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1338

ISBN 978-961-254-846-9 (pdf)
a) Slovenski izseljenci - Zborniki b) Emigracija - Slovenija - Zborniki c) Otroci - Migracije - Zborniki d) elektronske knjige

930.85(497.4):314.151.1(082)(0.034.2)
314.151.3-054.72-053.2(100=163.6)(082)(0.034.2 )
COBISS.SI-ID 282196224


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


153.
GRDINA, Igor, 1965-
        Sploh ne navadni časi : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015 (Dob : Grafika 3000). - 58 str. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 26)

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 150 izv. - Opombe in bibliografija tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-35-0
a) war - history b) vojna - zgodovina c) svetovna zgodovina d) politična zgodovina e) mednarodni odnosi f) zavezništva g) vojaški pakti h) Kitajska

94(100)"1939/1945"
327(100)"1939/1945"
94 GRDINA, I. Sploh
COBISS.SI-ID 282070272

154.
PRINČIČ, Vili
        V Brucku taborišču --- 1915-1918 : 2015 ob stoletnici dogajanja / Vili Prinčič ; [prevodi iz nemščine Kazimira Pavlin, Nadja Paulin Cussigh, Ivan Lukan ; predgovor Petra Svoljšak]. - Trst : ZTT = EST, 2015 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz domačega panja)

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Knjigi na pot / Petra Svoljšak: str. 5-8. - Bibliografija: str. 238

ISBN 978-88-7174-180-2
a) war b) refugee c) vojna d) begunci e) begunska taborišča f) soška fronta g) prva svetovna vojna

94(436)"1915/1918"
314.151.3-054.73(0163.6)"1915/1918"(092)
94 PRINČIČ, V. V Brucku
COBISS.SI-ID 8252908

155.
PRUNK, Janko
        Zgodovina Evrope v dobi racionalistične civilizacije 1775-2015 / Janko Prunk. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 607 str. ; 25 cm

900 izv. - Knjigi na pot / Heinz Duchhardt: str. 9. - O avtorju: str. [608]. - Bibliografija: str. 579-585. - Kazali

ISBN 978-961-282-131-9
a) history - Europe b) zgodovina - Evropa c) racionalizem d) racionalistična civilizacija

94(4)"1775/2015"
94 PRUNK, J. Zgodovina Evrope
COBISS.SI-ID 281575424


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


156.
KOREN, Tadej
        Pot miru od Alp do Jadrana : vodnik po soški fronti / [avtor Tadej Koren ; izdelava kart odsekov Kartografija]. - 2. izd. - Kobarid : Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 207 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Vodniku na pot --- / Petra Svoljšak: str. 9-11. - Bibliografija: str. 197-199

ISBN 978-961-6730-12-9
a) twentieth century history b) zgodovina dvajsetega stoletja c) prva svetovna vojna d) Soška fronta 1915-1917 e) muzeji na prostem

94(497.472/.473)"1915/1917"
94(497.4)"19" KOREN, T. Pot miru
COBISS.SI-ID 281144064


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO