COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


FEBRUAR 2016159.9 PSIHOLOGIJA.


1.
ELDREDGE, John
        Divji v srcu : odkrivanje skrivnosti moške duše / John Eldredge ; [prevod Nina Petelinšek Munoz]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - X, 220 str. ; 22 cm

Prevod dela: Wild at heart. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 221

ISBN 978-961-93718-0-0
a) male b) personality c) moški d) osebnost e) moškost f) samozavedanje g) krščanski vidik

159.92
159.923 ELDREDGE, J. Divji
COBISS.SI-ID 275395584

2.
ELDREDGE, John
        Očarljiva : odkrivanje skrivnosti ženske duše / John in Stasi Eldredge ; [prevod Nina Petelinšek Munoz]. - Log pri Brezovici : Društvo Zaživi življenje, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - XII, 233 str. ; 22 cm

Prevod dela: Captivating. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. 233

ISBN 978-961-93718-1-7
a) psychology b) personality c) psihologija d) osebnost e) osebnost f) ženske g) samozavedanje

159.923-055.2
159.923 ELDREDGE, J. Očarljiva
COBISS.SI-ID 282509568

3.
FONSECA, Christine
        Emotional intensity in gifted students : helping kids cope with explosive feelings / by Christine Fonseca. - 2nd ed. - Waco, Texas : Prufrock Press Inc., cop. 2016. - XIII, 217 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 211-215

ISBN 978-1-61821-457-7 (broš.)
a) gifted b) child c) emotional disorder d) nadarjeni e) otrok f) čustvene motnje g) eksplozivnost h) čustvena napetost i) starši j) koučing k) temperament l) spol m) vedenje

159.922.76-056.45
159.928 FONSECA, C. Emotional
COBISS.SI-ID 10912073

4.
GOSTEČNIK, Christian
        Je res vsega kriv partner? / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2015 (Bled : Belin grafika). - 399 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 18) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 44)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 393-396. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6873-38-3 (Brat Frančišek)
a) interpersonal relations b) psychotherapy c) medosebni odnosi d) psihoterapija e) odnosi med spoloma f) partnerski odnosi g) projekcijska identifikacija h) relacijska družinska terapija i) relacijska teorija

159.964.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Je res
COBISS.SI-ID 282673152

5.
HALSTED, Judith Wynn
        Some of my best friends are books : guiding gifted readers from preschool to high school / Judith Wynn Halsted. - 3rd ed. - Scottsdale, AZ : Great Potential Press, cop. 2009. - XV, 574 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: 515-525. - Kazala

ISBN 978-0-910707-96-1 (broš.)
ISBN 0-910707-96-0 !
a) gifted b) child c) reading d) nadarjeni e) otrok f) branje g) knjige h) izbor knjig i) otroška literatura j) otroška književnost k) čustveni razvoj l) intelektualni razvoj m) razum n) bralni razvoj o) biblioterapija

159.928:028.5
028 HALSTED, J. W. Some
COBISS.SI-ID 10912329

6.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (9 ; 2016 ; Ljubljana)
        Nadarjeni in talentirani predšolski otrok : zbornik / IX. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2016, [27. in 28. 1. 2016, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2016. - 352 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-93789-3-9
a) gifted b) pre-school child c) nadarjeni d) predšolski otrok e) NTC metoda f) gibanje g) glasba h) šah i) ples j) potenciali k) čustvene potrebe l) emocije m) slikanica

159.924-053.4:37.015.31(082)
159.928 MEDNARODNA Nadarjeni
COBISS.SI-ID 283066368

7.
        MISDIAGNOSIS and dual diagnoses of gifted children and adults : ADHD, bipolar, OCD, Asperger's, depression, and other disorders / James T. Webb ... [et al.]. - Scottsdale, Ariz. : Great Potential Press, cop. 2005. - XXXV, 265 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 225-240. - Kazalo

ISBN 0-910707-64-2 (trda vezava)
ISBN 0-910707-67-7 (broš.)
a) gifted b) special education c) mental health d) child e) adult f) nadarjeni g) pouk po prilagojenem programu h) duševno zdravje i) otrok j) odrasli k) značajske lastnosti l) jeza m) depresija n) anksioznost o) razpoloženje p) učne težave q) motnje spanja r) motnje pozornosti s) hiperaktivnost t) učne težave u) alergije v) hipoglikemija w) bolezni x) odnosi

159.928:376
159.928 MISDIAGNOSIS and dual
COBISS.SI-ID 10912585

8.
        SUPPORTING emotional needs of the gifted : 30 essays on giftedness, 30 years of SENG. - New York : Createspace, cop. 2012. - 202 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-1-480052-29-1 (broš.)
ISBN 1-480052-29-9 !
a) gifted b) emotionality c) nadarjeni d) emocionalnost e) čustvene potrebe f) socialne potrebe g) vedenje h) starši i) različnost

159.928
159.928 SUPPORTING emotional
COBISS.SI-ID 10912841


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


9.
GERDEJ, Zala
        Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Zala Gerdej. - Ljubljana : [Z. Gerdej], 2016. - X, 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Mojca Lipec Stopar. - Bibliografija: str. 80-84. - Povzetek ; Abstract
a) backward child b) social behaviour c) otrok s posebnimi potrebami d) socialno vedenje e) otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju f) socialni razvoj g) obdelava socialnih informacij h) strategije socialnega učenja

159.922.76-056.313(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GERDEJ, Z. Socialno
COBISS.SI-ID 10921545


2 VERSTVO.


10.
BEZJAK, Sonja
        Kristusove neveste : žensko redovništvo na Slovenskem v 20. stoletju / Sonja Bezjak. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 300 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 11)

150 izv. - O avtorici: str. 297. - Bibliografija: str. 286-295. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-235-436-7
a) Christianity - Slovenia b) krščanstvo - Slovenija c) verski redovi d) redovnice e) redovništvo f) sociologija religije g) sekularizacija

27-788-055.2(497.4)"19"
2 BEZJAK, S. Kristusove
COBISS.SI-ID 256508416


32 POLITIKA.


11.
ÇEKU, Ethem
        Kosovo and diplomacy since World War II : Yugoslavia, Albania and the path to Kosovan independence / Ethem Çeku. - London ; New York : I.B. Tauris, cop. 2016. - 196 str. ; 18 cm

Bibliografija: str.189-192. - Kazalo

ISBN 978-1-78453-398-4
ISBN 978-0-85773-953-7 (e-knjiga)
a) politics - Kosovo b) ethnic relations c) international relations d) politika - Kosovo e) etnični odnosi f) mednarodni odnosi g) Kosovo h) osamosvojitev i) diplomacija

327(497.115)
32 ÇEKU, E. Kosovo
COBISS.SI-ID 10922825

12.
        TASKS for democracy / series editor Josef Huber ; edited by Pascale Mompoint-Gaillard and Ildikó Lázár. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2015. - 335 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Council of Europe Pestalozzi series ; 4)

ISBN 978-92-871-8001-8
a) education b) democracy c) vzgoja in izobraževanje d) demokracija e) kompetence f) pedagoški pristopi g) znanja h) aktivnosti i) sposobnosti

321.7:37
II 32 TASKS for democracy
COBISS.SI-ID 10902345


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


13.
BROWN, Peter C.
        Make it stick : the science of successful learning / Peter C. Brown, Henry L. Roediger III, Mark A. McDaniel. - Cambridge, Massachusetts ; London : The Belknap Press of Harvard University Press, 2014. - XI, 313 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 285-288. - Kazalo. - Vsebina: Learning is misunderstood ; To learn, retrieve ; Mix up your practice ; Embrace difficulties ; Avoid illusions of knowing ; Get beyond learning styles ; Increase your abilities ; Make it stick

ISBN 978-0-674-72901-8
a) learning b) cognition c) success d) teaching e) učenje f) kognicija g) uspeh h) pouk i) učni stili j) sposobnosti k) kognitivna znanost l) znanje

37.015.3
37.015.3 BROWN, P.C. Make
COBISS.SI-ID 10916169

14.
CHRISTODOULOU, Daisy
        Seven myths about education / Daisy Christodoulou. - London ; New York : Routledge, 2014. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina: Myth 1: Facts prevent understanding ; Myth 2: Teacher-led instruction is passive ; Myth 3: The 21st century fundamentally changes everything ; Myth 4: You can always just look it up ; Myth 5: We should teach transferable skills ; Myth 6: Projects and activities are the best way to learn ; Myth 7: Teaching knowledge is indoctrination conclusion

ISBN 978-0-415-74682-3 (broš.)
ISBN 978-0-415-74681-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-79739-7 (e-knjiga)
a) education b) teaching c) school d) educational theory e) vzgoja in izobraževanje f) pouk g) šola h) teorija vzgoje in izobraževanja i) študije primerov j) miti k) kognitivna znanost

37.01
37.01 CHRISTODOULOU, D. Seven
COBISS.SI-ID 10914633

15.
JOHNSTON, Peter H.
        Choice words : how our language affects children's learning / Peter H Johnston ; [foreword by Richard Allington]. - Portland : Stenhouse, cop. 2004. - XII, 106 str. ; 23 cm

Avtor dodatnega besedila naveden na ov. - Bibliografija: str. 99-106

ISBN 1-57110-389-9
a) education b) communication c) language d) teacher e) child f) vzgoja in izobraževanje g) komunikacija h) jezik i) učitelj j) otrok k) besede l) razred m) pismenost n) razmišljanje

37.091.3
371.3 JOHNSTON, P. Choice
COBISS.SI-ID 10923337

16.
        KOMU je napoti kakovostno javno šolstvo? / [uredila Marjan Šimenc in Veronika Tašner]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 118 str. ; 20 cm

Dostopno tudi na: http://www.sviz.si/novice/media/3662/media/KomuJeNapoti.pdf. - 2.000 izvodov. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-92131-5-5
a) public education b) quality of education c) financing d) javno šolstvo e) kvaliteta izobraževanja f) financiranje

37.014.543.1
37.01 KOMU je
COBISS.SI-ID 283540992

17.
MOONEY, Carol Garhart
        Theories of childhood : an introduction to Dewey, Montessori, Erikson, Piaget, and Vygotsky / Carol Garhart Mooney. - 2nd ed. - St. Paul : Redleaf Press, 2013. - X, 134 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-60554-138-9
a) early childhood education b) child development c) teaching d) developmental psychology e) vzgoja v ranem otroštvu f) razvoj otroka g) pouk h) razvojna psihologija i) otroštvo j) predšolska pedagogika k) teorije l) vzgojitelji

37.091.4
371.4 MOONEY, C.G. Theories
COBISS.SI-ID 10210867

18.
OAKLEY, Barbara A., 1955-
        A mind for numbers : how to excel at math and science (even if you flunked algebra) / Barbara Oakley. - New York : Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2014. - XX, 316 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 291-302. - Kazalo. - Vsebina: Open the door ; Easy does it : why trying too hard can sometimes be part of the problem ; Learning is creating : lessons from Thomas Edison's frying pan ; Chunking and avoiding illusions of competence : the keys to becoming an "equation whisperer" ; Preventing procrastination : enlisting your habits ("zombies") as helpers ; Zombies everywhere : digging deeper to understand the habit of procrastination ; Chunking versus choking : how to increase your expertise and reduce anxiety ; Tools, tips, and tricks ; Procrastination zombie wrap-up ; Enhancing your memory ; More memory tips ; Learning to appreciate your talent ; Sculpting your brain ; Developing the mind's eye through equation poems ; Renaissance learning ; Avoiding overconfidence : the power of teamwork ; Test taking ; Unlock your potential

ISBN 978-0-399-16524-5 (broš.)
a) mathematics b) sciences c) learning d) thinking e) cognitive psychology f) matematika g) vede h) učenje i) mišljenje j) kognitivna psihologija k) nevroznanost l) uspešnost m) spomin n) talent o) razum p) možgani

37.015.3
37.015.3 OAKLEY, B. A. Mind for numbers
COBISS.SI-ID 10916681

19.
RICCI, Mary Cay, 1960-
        Mindsets in the classroom : building a culture of success and student achievement in schools / Mary Cay Ricci. - Waco : Prufrock Press, 2013. - 170 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 151-154. - Vsebina: What are mindsets and how do they affect the classroom? ; What are some ways to begin building a growth mindset school culture? ; Why is a differentiated, responsive classroom important to a growth mindset culture? ; Why is critical thinking important in a growth mindset class culture? ; How can students learn from failure? ; What messages should parents hear about growth mindset? ; Can gifted education and a growth mindset belief coexist? ; What are some ways to help students adopt a growth mindset? ; What are some ways school staff can maintain a growth mindset school culture? ; Summary

ISBN 978-1-61821-081-4 (broš.)
a) classroom b) achievement c) success d) pupil e) učilnica f) uspešnost g) uspeh h) učenec i) šolska kultura j) možgani k) učenje l) prepričanja m) kritično mišljenje n) napake o) nadarjeni p) učitelji

37.015.3
37.015.3 RICCI, M. C. Mindsets
COBISS.SI-ID 10916937

20.
RITCHHART, Ron, 1958-
        Making thinking visible : how to promote engagement, understanding, and independence for all learners / Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison ; foreword by David Perkins. - San Francisco : Jossey-Bass, 2011. - XXVI, 294 str. ; 24 cm : ilustr. + 1 optični disk (CD-ROM). - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str.275-280. - Kazalo. - Vsebina: Unpacking thinking ; Putting thinking at the center of the educational enterprise ; Using thinking routines to make thinking visible ; Routines for introducing and exploring ideas ; Routines for synthesizing and organizing ideas ; Routines for digging deeper into ideas ; Creating a place where thinking is valued, visible, and actively promoted ; Notes from the field

ISBN 978-0-470-91551-6 (broš.)
ISBN 978-1-118-01501-8 (e-knjiga)
a) thinking b) learning c) classroom d) mišljenje e) učenje f) učilnica g) vidno razmišljanje h) kritično mišljenje i) ideje j) sintetiziranje

37.015.3
37.015.3 RITCHHART, R. Making cdr 37.015.3 RITCHHART, R. Making
COBISS.SI-ID 10913609

21.
SCHEERENS, Jaap
        Educational effectiveness and ineffectiveness : a critical review of the knowledge base / Jaap Scheerens. - Dordrecht : Springer, cop. 2016. - XV, 389 str. : ilustr. ; 24 cm

About the author: str. XV. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-94-017-7457-4
ISBN 978-94-017-7459-8 (e-knjiga)
a) education b) evaluation c) productivity d) vzgoja in izobraževanje e) evalvacija f) produktivnost

37.01
37.01 SCHEERENS, J. Educational
COBISS.SI-ID 10924361

22.
STARBUCK, David
        Creative teaching : learning with style / David Starbuck. - 2nd ed. - London ; New York : Continuum, cop. 2012. - 179 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 175-176. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-1348-1 (broš.)
ISBN 978-1-4411-7591-5 (e-knjiga)
ISBN 978-1-4411-0398-7 (PDF)
a) creativity b) teaching c) learning d) ustvarjalnost e) pouk f) učenje g) ustvarjalno poučevanje h) razred i) etika

37.091.3:159.954
371.3 STARBUCK, D. Creative
COBISS.SI-ID 10923081

23.
TAYLOR, Jim, 1958-
        Vzgajanje tehnološke generacije : kako pripraviti svoje otroke na svet, ki ga poganjajo mediji / Jim Taylor ; prevod Ksenija Krevs. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ ; Tržič : distribucija Avrora AS, 2015. - 291 str. ; 21 cm

Prevod dela: Raising generation tech. - 500 izv. - O avtorju: str. [292]. - Bibliografija: str. 257-275. - Kazalo

ISBN 978-961-6982-11-5
a) child b) education c) information technology d) otrok e) vzgoja in izobraževanje f) informacijska tehnologija g) starševstvo h) družinska vzgoja i) popularna kultura j) vrednote k) samopodoba l) družbena omrežja m) mediji

37.018.1:004.738.5(035)
37.018 TAYLOR, J. Vzgajanje
COBISS.SI-ID 84256001

24.
WEBER, Christine L.
        Differentiating instruction for gifted learners : a case studies approach / Christine L. Weber, Wendy A. Behrens and Cecelia Boswell. - Waco, Texas : Prufrock Press, cop. 2016. - XII, 202 str. : ilustr. ; 26 cm

About the authors: str. 201-202. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-1-61821-531-4 (broš.)
ISBN 978-1-61821-533-8 (e-knjiga)
a) gifted b) individualized teaching c) curriculum d) nadarjeni e) individualiziran pouk f) kurikulum g) študije primerov h) talent i) poklicni razvoj j) diferenciacija k) situacijsko učenje l) inštrukcije

37.091.212.3
371.212.3 WEBER, C. Differentiating
COBISS.SI-ID 10924105

25.
WILLINGHAM, Daniel T.
        Why don't students like school? : a cognitive scientist answers questions about how the mind works and what it means for the classroom / Daniel T. Willingham. - 1st ed. - San Francisco, CA : Jossey-Bass, cop. 2009. - IV, 228 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [214]-216. - Kazalo. - Vsebina: Why don't students like school? ; How can I teach students the skills they need when standardized tests require only facts? ; Why do students remember everything that's on television and forget everything I say? ; Why is it so hard for students to understand abstract ideas? ; Is drilling worth it? ; What's the secret to getting students to think like scientists, mathematicians, and historians? ; How should I adjust my teaching for different types of learners? ; How can I help slow learners? ; What about my mind?

ISBN 978-0-470-27930-4 (vezano)
ISBN 0-470-27930-3
ISBN 978-0-470-59196-3 (broš.)
ISBN 0-470-59196-X (broš.)
a) school b) student c) learning d) teaching e) šola f) študent g) učenje h) pouk i) sposobnosti j) abstrakcija k) razmišljanje l) kognitivna znanost m) razum n) učenci

37.015.3
37.015.3 WILLINGHAM, D. T. Why don't
COBISS.SI-ID 2159959


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


26.
SKRT, Tina
        Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah : magistrsko delo / Tina Skrt. - Ljubljana : [T. Skrt], 2016. - IX, 44 str., XLI : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3359. - Mentor Slavko Kocijančič, somentor Stanislav Avsec. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) primary education b) osnovnošolski pouk c) induktivno učenje d) deduktivno učenje e) poizvedovalno učenje f) problemsko učenje g) projektno učno delo h) učenje z odkrivanjem i) učenje na primerih j) induktivne učne strategije k) projekt Chain reaction l) vetrne elektrarne

37.091.33(043.2)
ZZ II 37(043.2) SKRT, T. Obravnava
COBISS.SI-ID 10920521


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


27.
        The INTERNATIONAL handbook of educational effectiveness and improvement : research, policy and practice / edited by Christopher Chapman, Daniel Muijs, David Reynolds, Pam Sammons, and Charles Teddlie. - London ; New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2016. - XXXI, 539 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge International Handbook Series)

Bibliografija: str. 440-518. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53443-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-67948-8 (e-knjiga)
a) education b) classroom c) educational policy d) school effectiveness e) research f) teaching g) vzgoja in izobraževanje h) učilnica i) politika vzgoje in izobraževanja j) učinkovitost šole k) raziskovanje l) pouk m) izboljšave n) metodologija o) šolski proces p) učni proces q) učitelji r) reforme s) teorije t) raziskovalne metode u) globalizacija v) vodenje

371
371 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 10918473

28.
        TACKLING early leaving from education and training in Europe : strategic policies and measures : Eurydice and Cedefop report / [prepared by] Eurydice and Cedefop. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2014. - 222 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf

ISBN 978-92-9201-637-1 (tiskana knjiga)
ISBN 978-92-9201-634-0 (PDF)

doi: 10.2797/33979 (tiskana izdaja)
doi: 10.2797/30376 (PDF)

a) Eurydice b) Cedefop c) interruption of studies - dropout d) school e) educational policy f) prekinitev študija - osip g) šola h) politika vzgoje in izobraževanja i) prekinitev šolanja j) merjenje k) učenci l) karierno izobraževanje m) poklicno izobraževanje

37.014(4)
II 371 TACKLING early leaving
COBISS.SI-ID 2379132

29.
        The TEACHING profession in Europe : practices, perceptions, and policies / Education, Audiovisual and Culture Executiv Agency, EACEA. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2015. - 134 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Eurydice Report)

Dostopno tudi na: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Teaching_Profession_in_Europe:_Practices,_Perceptions, _and_Policies. - Bibliografija: str. 129. - Executive summary

ISBN 978-92-9201-885-6 (tiskana knjiga)
ISBN 978-92-9201-886-3 (PDF)
ISBN 978-92-9201-893-1 (EPUB)

doi: 10.2797/63946 (tiskana izdaja)
doi: 10.2797/031792 (PDF)

doi: 10.2797/512210 (EPUB)

a) teaching profession - Europa b) career development c) učiteljski poklic - Evropa d) poklicni razvoj e) statistika f) permanentno izobraževanje g) zaznavanje h) praksa i) učitelj začetnik j) mobilnost k) delovni pogoji l) tranzicija

37.014(4)
II 371 TEACHING profession
COBISS.SI-ID 10909513


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


30.
ZGONC, Nadja, 1982-
        Uresničevanje načela uravnotežene zastopanosti glasbenih dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Nadja Zgonc. - Ljubljana : [N. Zgonc], 2016. - IX, 47 f., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3361. - Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) pre-school education c) glasba d) predšolska vzgoja e) vzgojitelj f) izobrazbena struktura vzgojiteljev g) dodatno izobraževanje vzgojiteljev h) delovna doba vzgojiteljev

373.2.016:78(043.2)
ZZ II 78(043.2) ZGONC, N. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 10921289


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


31.
        CONTEMPORARY approaches to music teaching and learning / edited by Barbara Sicherl Kafol. - Saarbrücken : Lambert, cop. 2015. - 323 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo. - Abstract pri vsakem poglavju

ISBN 978-3-659-81805-9
a) music education b) teaching c) learning d) glasbena vzgoja e) pouk f) učenje g) umetnost h) kultura i) ljudska glasba j) učno okolje k) ocenjevanje

373.32.016:78
373.32.016:78 CONTEMPORARY approaches Č 373.32.016:78 CONTEMPORARY approaches
COBISS.SI-ID 10860617

32.
KRAMARIČ, Mira
        Lili in Bine. [Delovni zvezek za opismenjevanje] / [Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan ; ilustracije Uroš Hrovat, Igor Šinkovec ; fotografije Milka Kern, Majda Pipan]. - 3. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 2 zv. (116 str) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. in avtorice navedene v kolofonu in na ov. - 12.000 izv.

ISBN 978-961-271-383-6
a) writing - exercise b) beginning learning c) pisava - vaja d) začetno učenje e) vaje za branje f) vaje za pisanje g) začetni pouk

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 KRAMARIČ, M. Lili in Bine

COBISS.SI-ID 278608128

33.
KRAMARIČ, Mira
        Računam z Lili in Binetom 3. [Vadnica za matematiko v tretjem razredu osnovne šole] / [Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan ; ilustracije Marta Bartolj, Igor Šinkovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 2 zv. (84; 68 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Avtorice navedena na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-675-2
a) mathematics - exercise b) primary education c) calculation d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) računanje

373.32.016:51(075.2)(076)
II 373.32.016:51 KRAMARIČ, M. Računam 3
COBISS.SI-ID 278136320

34.
        LILI in Bine 2. [Dodatne poučne in zabavne naloge za drugošolce] / [Mira Kramarič ... [et al.] ; ilustracije Marta Bartolj, Igor Šinkovec]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Sofia] : Bulvest Print AD). - 93 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-448-2
a) primary education - exercise b) mathematics c) Slovenian language d) environmental education e) osnovnošolski pouk - vaja f) matematika g) slovenščina h) okoljska vzgoja i) medpredmetno povezovanje j) 2. razred k) zbirka nalog l) spoznavanje okolja

373.32.016(075.2)(076)
II 373.32.016 LILI in Bine 2
COBISS.SI-ID 272241408


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
BURON, Kari Dunn
        The incredible 5-point scale : assisting students in understanding social interactions and controlling their emotional responses / Kari Dunn Buron and Mitzi Curtis. - Significantly improved and expanded 2nd ed. - Shawnee Mission : AAPC Pub., 2012. - V, 97 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 97

ISBN 978-1-937473-07-5
a) autism b) special education c) social interaction d) emotion e) avtizem f) pouk po prilagojenem programu g) socialna interakcija h) emocija i) obnašanje j) motnje spektra k) anksioznost l) programi

376:616.89
II 376.1 BURON, K. D. Incredible
COBISS.SI-ID 10913097

36.
GREENE, Ross W.
        Lost at school : why our kids with behavioral challenges are falling through the cracks and how we can help them / Ross W. Greene. - 2nd Scribner trade paperback ed. - New York [etc.] : Scribner, 2014. - XV, 317 str. : graf. prikazi ; 22 cm

Bibliografija: str. 295-300. - Kazalo. - Vsebina: School of hard knocks ; Kids do well if they can ; Lesson plans ; Let's get it started ; Bumps in the road ; The icing on the cake ; Meeting of the minds ; School of thought ; Lives in the balance

ISBN 978-1-5011-0149-6 (broš.)
ISBN 978-1-4165-7226-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-4165-8367-7
a) special education b) child c) behaviour disorder d) school e) pouk po prilagojenem programu f) otrok g) motnje vedenja h) šola i) reševanje problemov j) učna ura k) mišljenje l) interakcija m) sodelovanje

376-056.47
376.1-056.47 GREENE, R. W. Lost
COBISS.SI-ID 10916425


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


37.
HRASTOVŠEK, Janja
        Program začetnega opismenjevanja v brajici : magistrsko delo / Janja Hrastovšek. - Ljubljana : [J. Hrastovšek], 2016. - IV, 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3360. - Mentorica Tina Runjić, somentorica Ingrid Žolgar. - Bibliografija: f. 64-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Tiflopedagogika in specifične učne težave
a) blind b) reading c) braille d) slepi e) branje f) brajica g) otrok s slepoto h) opismenjevanje v brajici i) pisanje

376-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HRASTOVŠEK, J. Program
COBISS.SI-ID 10920777

38.
LINASI, Ana
        Osnovnošolsko tutorstvo kot oblika pomoči učencem z učnimi težavami : diplomsko delo / Ana Linasi. - Ljubljana : [A. Linasi], 2016. - 98 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3354. - Bibliografija: f. 87-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) primary school b) tutorial system c) learning difficulty d) osnovna šola e) tutorski sistem f) učne težave g) medvrstniško tutorstvo h) trening poštevanke

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LINASI, A. Osnovnošolsko

COBISS.SI-ID 10908233

39.
MOHORKO, Ana
        Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo : magistrsko delo / Ana Mohorko. - Ljubljana : [A. Mohorko], 2016. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3358. - Bibliografija: str. 50-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Tiflopedagogika in specifične učne težave
a) pupil b) amblyopia c) special school teacher d) role e) učenec f) slabovidnost g) specialni pedagog h) vloga i) podpora učencu j) šolsko okolje k) prilagajanje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MOHORKO, A. Vloga
COBISS.SI-ID 10920009

40.
STANONIK, Barbara
        Stališča učiteljev glede učinkovitosti kombiniranega pouka v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo / Barbara Stanonik. - Ljubljana : [B. Stanonik], 2015. - XI, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3362. - Bibliografija: str. 82-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) attitude c) teaching d) učitelj e) stališče f) pouk g) organizacija pouka h) strategije pouka i) učinkovit pouk

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) STANONIK, B. Stališča
COBISS.SI-ID 10921033


378 VISOKO ŠOLSTVO.


41.
        FINDING the right path : higher education financing and social dimension in the western balkan countries / [edited by Nevenka Žarkić Joksimović, Slađana Benković]. - Beograd : University of Belgrade, cop. 2015 (Beograd : Službeni glasnik). - 347 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ovoju: Towards sustainable and equitable financing of higher education in Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia. - Forewords / Nevenka Žarkić Joksimović and Slađana Benković: str. 7-10. - 300 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-86-7522-047-3
a) financing b) visokošolsko izobraževanje c) financiranje d) higher education e) raziskovanje f) ekonomski razvoj g) finančni model h) sociološki vidik

378.014.543(497-15)
330 FINDING the right
COBISS.SI-ID 219031564

42.
        The GLOBALISATION Challenge for European Higher Education : convergence and diversity, centres and peripheries / Pavel Zgaga, Ulrich Teichler, Joh Brennan (eds.). - 2nd revised ed. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013, cop. 2016. - 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher Education Research and Policy (HERP) ; 4)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-3-631-67299-0 (tiskana knjiga)
ISBN 978-3-653-06508-4 (e-knjiga)

doi: 10.3726/978-3-653-06508-4
a) globalizacija b) Evropa c) raznolikost d) mobilnost e) politika f) sociologija g) vrednote h) jugovzhodna Evropa i) vzhodna Evropa

378(4):005.44
378 GLOBALISATION challenge
COBISS.SI-ID 10905417


39 ETNOLOGIJA.


43.
        SMEH je pol zdravja : navihane in šaljive slovenske ljudske pripovedi / [izbor in priredba besedila ter uvodno besedilo] Monika Kropej Telban ; [ilustratorka Anita Pertoci]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 83 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zakladnica slovenskih pripovedi)

1.000 izv. - Smeh je pol zdravja : navihane in šaljive slovenske ljudske pripovedi / Monika Kropej Telban: str. 5-12. - Opombe z bibliografijo: str. 80-82

ISBN 978-961-261-415-7
a) folk art b) ljudska umetnost c) slovensko ljudsko slovstvo d) slovensko ljudsko izročilo e) humor

398.2(497.4)
398 SMEH
COBISS.SI-ID 282614528


5 NARAVOSLOVNE VEDE


44.
DEVETAK, Iztok
        Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole] / Iztok Devetak, Miloš Kovič in Gregor Torkar ; [ilustracije Gregor Lož]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-218-1
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) DEVETAK, I. Dotik 6
COBISS.SI-ID 264777728

45.
        ZVEZEK za aktivno učenje 6 / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Gregor Lož ; fotografije Brian Maudsley ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov. in v kolofonu: Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 6. razredu osnovne šole. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-219-8
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) kamnine f) hrana g) varstvo okolja h) ekosistemi

5(075.2)
II 5(075.2) ZVEZEK za aktivno 6
COBISS.SI-ID 280762112


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


46.
RESNIK Planinc, Tatjana
        Trajnostna mobilnost v procesu izobraževanja / Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin, Mojca Ilc Klun ; [prevod povzetka James Cosier]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GeograFF ; 17)

300 izv. - Bibliografija: str. 83-87. - Summary: Sustainable mobility in the educational process. - Kazalo

ISBN 978-961-237-805-9
a) traffic b) education c) child d) youth e) promet f) vzgoja in izobraževanje g) otrok h) mladina i) trajnostna mobilnost j) učni načrti k) raziskava l) dobre prakse m) dejavnosti

502.131.1:656:37
65 RESNIK Planinc Trajnostna
COBISS.SI-ID 282907136


51 MATEMATIKA.


47.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 6. [Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole] / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar, Sandi Milič (tehnične risbe) ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 6. Rešitve učbenika za matematiko v 6. razredu osnovne šole. - 19 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-271-293-8
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 6
COBISS.SI-ID 278467328

48.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 9. [Učbenik za matematiko v 9. razredu osnovne šole] / Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar, Sandi Milič (tehnične risbe) ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 2. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 234 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 3.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 9. Rešitve učbenika za matematiko v 9. razredu osnovne šole. - 21 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-271-295-2
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 278450688

49.
DRAKSLER, Jana
        Osnovnošolski plonk. Matematika. Algebra / [besedilo in ilustracije Jana Draksler, Marjana Robič, Jože Berk]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Plonk)

Čelni nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-209-695-3
a) algebra b) algebra

512(035)
II 51 DRAKSLER, J. Osnov. Mat
COBISS.SI-ID 249860352

50.
DRAKSLER, Jana
        Osnovnošolski plonk. Matematika. Geometrija / [besedilo in ilustracije Jana Draksler, Marjana Robič, Jože Berk]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Plonk)

Čelni nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 4.000 izv.

ISBN 978-961-209-694-6
a) geometry b) geometrija

514(035)
II 51 DRAKSLER, J. Osnov. Mat
COBISS.SI-ID 249860096

51.
KONČAN, Tanja
        Skrivnosti števil in oblik 7. [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole] / Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan ; [ilustrator Iztok Sitar, tehnične risbe Jurko Končan]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 5 zv. (129; 140; 136; 148; 151 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za matematiko v 7. razredu osnovne šole. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-670-7
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja

51(075.2)(076.2)
II 51 KONČAN, T. Skrivnosti 7
COBISS.SI-ID 280598016

52.
PAVLIČ, Gregor, 1954-
        Srednješolski plonk. Matematika / [besedilo in ilustracije Gregor Pavlič ; ilustracije v logotipu Igor Šinkovec]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Plonk)

Čelni nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 5.000 izv.

ISBN 978-961-209-693-9
a) matematika b) secondary education c) matematika d) srednješolski pouk

51(035)
II 51 PAVLIČ, G. Srednješol. Mat
COBISS.SI-ID 249861376

53.
PROSEN, Marijan
        Kotne funkcije, vektorji / Marijan Prosen, Milena Strnad ; [risbe Martin Zemljič]. - 3., prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 112 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika. Zbirka nalog za srednje šole / DZS)

ISBN 86-341-3646-9
ISBN 86-341-0181-9 (zbirka)
a) mathematics - exercise b) matematika - vaja c) koordinatni sistem

514(075.3)(076.2)
514.742(075.3)(076.2)
51(075.3) PROSEN, M. Kotne funkcije
COBISS.SI-ID 224741120

54.
        SEŠTEVANJE in odštevanje do 100 : matematične vaje za drugi in tretji razred / [prevod Angela Žugić, Maja Vidmar, Renata Žugič Jurman ; ilustracije po izvirniku]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012 ([s. l.] : Grafostil). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam več)

Prirejeno po: Plus und minus bis 100. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-209-732-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SEŠTEVANJE
COBISS.SI-ID 259456256


52 ASTRONOMIJA.


55.
GREENE, Brian, 1963-
        Čudovito vesolje : superstrune, skrite dimenzije in iskanje končne teorije vsega / Brian Greene ; [prevedla Urška Pajer]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 430 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 53, 1)

Prevod dela: The elegant universe. - O avtorju: str. 428. - Opombe z bibliografijo: str. 397-415

ISBN 961-233-621-0
a) astronomy b) astronomija c) superstrune d) splošna relativnost e) kvantna mehanika f) fizika

524
52 GREENE, B. Čudovito
COBISS.SI-ID 215775744


53 FIZIKA.


56.
DEMŠAR, Ambrož
        Zakaj se dogaja? 8. Gostota, tlak in vzgon. Dodatek k delovnemu zvezku / Ambrož Demšar ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012. - 19 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-271-252-5
a) physics - exercise b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.1)
II 53 DEMŠAR, A. Zakaj 8
COBISS.SI-ID 261775872

57.
DEMŠAR, Ambrož
        Zakaj se dogaja? 8. Gostota, tlak in vzgon. Dodatek k učbeniku / Ambrož Demšar ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2012. - 25 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-271-235-8
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53 DEMŠAR, A. Zakaj 8
COBISS.SI-ID 261776128

58.
        FIZIKA 8. [Zvezek za aktivno učenje] / [Timotej Maroševič ... [et al.] ; urednik Mihael Gojkošek ; ilustracije Igor Šinkovec, Kristina Krhin, Andrej Jurjovec (tehnične skice) ; fotografije Shutterstock, iStockPhoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv.(63; 71 str.) : ilustr. ; 28 cm, v škatli 30 x 22 x 5 cm + 1 list + 1 plakat

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Interaktivni učni komplet nove generacije za fiziko v 8. razredu osnovne šole. - Na zadnji str. ov. 1. dela nalepljena aktivacijska koda za interaktivni učbenik za učenca. - 10.000 izv.
- - Fizika 8. Interaktivni učbenik. Navodila za aktivacijo dostopa. - [4] str. ; 13 cm

ISBN 978-961-271-662-2
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076)
Č II 53(075.2) FIZIKA 8
COBISS.SI-ID 278345728

59.
        FIZIKA 9. [Zvezek za aktivno učenje] / [Timotej Maroševič ... [et al.] ; urednik Mihael Gojkošek ; ilustracije Igor Šinkovec, Andrej Jurjovec (tehnične skice) ; fotografije Shutterstock, iStockPhoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv. (79; 87 str.) : ilustr. ; 28 cm, v škatli 30 x 22 x 5 cm + 1 zgibanka s fizikalnimi tabelami

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Interaktivni učni komplet nove generacije za fiziko v 9. razredu osnovne šole. - Na zadnji str. ov. 1. dela nalepljena aktivacijska koda za interaktivni učbenik za učenca. - 5.000 izv.
- - Fizika 9. Interaktivni učbenik. Navodila za aktivacijo dostopa. - [4] str. ; 13 cm

ISBN 978-961-271-663-9
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076)
Č II 53(075.2) FIZIKA 9
COBISS.SI-ID 280179712

60.
        FIZIKA+ 8 : učbenik za fiziko v 8. razredu osnovne šole / [avtorji Timotej Maroševič ... [et al.] ; urednika Mihael Gojkošek, Miloš Kovič ; ilustratorji Igor Šinkovec, Danilo Frlež (tehnične skice), Klemen Gabrijelčič (tehnične skice) ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 135 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-615-8
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovošolski pouk e) veseolje f) svetloba g) gibanje h) sile

53(075.2)
II 53 FIZIKA 8 Č II 53 FIZIKA 8
COBISS.SI-ID 278469120

61.
        FIZIKA+ 9 : učbenik za fiziko v 9. razredu osnovne šole / [avtorji Timotej Maroševič ... [et al.] ; urednik Mihael Gojkošek ; ilustratorja Igor Šinkovec, Danilo Frlež (tehnične skice) ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 151 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-643-1
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) magnetizem f) toplota g) elektrika

53(075.2)
II 53 FIZIKA 9 Č II 53 FIZIKA 9
COBISS.SI-ID 279066880

62.
KOŽUH, Vasja
        Srednješolski plonk plus. Fizika : razlage, formule, rešeni primeri, namigi, opozorila, tabele / [avtor [in] ilustracije Vasja Kožuh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 55 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-209-846-9
a) physics b) secondary education c) fizika d) srednješolski pouk e) pojavi f) računske naloge

53(075.3)
53(075.3) KOŽUH, V. Srednješolski
COBISS.SI-ID 237546240


54 KEMIJA.


63.
        PETI element 9. [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Matej DeCecco ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Sofija] : Bulvest Print AD). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-109-2
a) chemistry - textbook b) primary education c) kemija - učbenik d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) PETI element 9
COBISS.SI-ID 280391424

64.
SMRDU, Andrej
        Srednješolski plonk. Kemija / [avtor Andrej Smrdu ; urednica Jelka Pogačnik]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2011. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-138-2
a) chemistry b) kemija

54(035)
II 54 SMRDU, A. Srednješol.
COBISS.SI-ID 256704512


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


65.
BURCKHARDT, Lucius
        Why is landscape beautiful? : the science of strollology / Lucius Burckhardt, edited by Markus Ritter and Martin Schmitz. - Basel, Switzerland : Birkhauser, cop. 2015. - 319 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 309-313. - Kazalo

ISBN 978-3-0356-0407-8
a) natural resources b) naravni viri c) pokrajina d) vrtovi e) planinarjenje f) pohajkovanje

58:069.029
58 BURCKHARDT, L. Why is
COBISS.SI-ID 10909001

66.
        DOTIK življenja 9 : [zvezek za aktivno učenje biologije v 9. razredu osnovne šole] / Tanja Pangerc Žnidaršič ... [et al.] ; [ilustratorji Gregor Lož ... [et al.] ; fotografije Science Photo Library, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-286-0
a) biology - exercise b) primary education c) biologija - vaja d) osnovnošolski pouk

57(075.2)(076)
II 57(075.2) DOTIK 9
COBISS.SI-ID 267754752

67.
LUNDER, Urška
        Biologija 8. [Zvezek za aktivno učenje] / [Urška Lunder, Doroteja Fon in Brigita Urbančič ; avtorica vprašanj za preverjanje znanja Damjana Padovnik Lisac ; ilustracije Gregor Cvetko ... [et al.] ; fotografije Shutterstock, Wikimedia Commons in drugi viri]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv. (95; 79 str.) : ilustr. ; 28 cm, v škatli 30 x 22 x 5 cm + 4 listi

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole. - Avtorice navedene v kolofonu. - Na zadnji str. ov. 1. dela nalepljena aktivacijska koda za interaktivni učbenik za učenca. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-359-1
a) biology - exercise b) primary education c) biologija - vaja d) osnovnošolski pouk

57(075.2)(076)
Č II 57(075.2) LUNDER, U. Biologija 8
COBISS.SI-ID 278444800

68.
LUNDER, Urška
        Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole] / Urška Lunder ; [ilustratorji Bojan Jurc, Marija Nabernik, Marija Prelog ; fotografije Science Photo Library ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kragujevac] : Grafostil). - 144 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-271-374-4
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) LUNDER, U. Dotik 8
COBISS.SI-ID 271278848

69.
PANGERC Žnidaršič, Tanja
        Biologija 9. [Zvezek za aktivno učenje] / [Tanja Pangerc Žnidaršič, Marjanca Starčič Erjavec, Vesna Klokočovnik ; avtorica vprašanj za preverjanje znanja Damjana Padovnik Lisac ; avtorica dodatnih nalog v 2. delu Doroteja Fon ; ilustracije Lea Vučko, Gregor Lož, Robert Fister ; fotografije Science Photo Library, Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv.(75; 87 str.) : ilustr. ; 28 cm, v škatli 30 x 22 x 5 cm + 4 listi

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Podrejeni nasl. na škatli: Interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 9. razredu osnovne šole. - Avtorice navedene v kolofonu. - Na zadnji str. ov. 1. dela nalepljena aktivacijska koda za interaktivni učbenik za učenca. - 8.000 izv.
- - Biologija 9. Interaktivni učbenik. Navodila za aktivacijo dostopa. - [4] str. ; 13 cm

ISBN 978-961-271-664-6
a) biology - exercise b) primary education c) biologija - vaja d) osnovnošolski pouk

57(075.2)(076)
Č II 57(075.2) PANGERC ŽNIDARŠIČ Biologija 9

COBISS.SI-ID 278187008

70.
TORKAR, Gregor, 1977-
        Osnovnošolski plonk. Biologija / [besedilo Gregor Torkar ; ilustracije Kristina Krhin ... et al.]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Plonk)

Čelni nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-209-893-3
a) biologija b) biologija

57(035)
II 57 TORKAR, G. Osnovnošol.
COBISS.SI-ID 249858816


61 MEDICINA.


71.
BOYD, Brenda
        Parenting a child with Asperger syndrome : 200 tips and strategies / Brenda Boyd. - London ; Philadelphia : Jessica Kinglsey Publishers, 2003. - 202 str. ; 23 cm

Bibliografija: str.190-191. - Vsebina: How to use this book in a hurry ; Laying the foundations ; Bringing out the best in your child ; Common problems A-Z ; A word of personal reflection ; Appendices

ISBN 978-1-84310-137-6
ISBN 978-1-84642-420-5 (e-knjiga)
a) special education b) parents c) child d) autism e) pouk po prilagojenem programu f) starši g) otrok h) avtizem i) Aspergerjev sindrom j) motnje spektra

616.89
616.89 BOYD, B. Parenting
COBISS.SI-ID 10913865

72.
BOYD, Brenda
        Parenting a teen or young adult with Asperger syndrome : autistic spectrum disorder : 325 ideas, insights, tips and strategies / Brenda Boyd. - London ; Philadelphia : Jessica Kinglsey Publishers, 2014. - 240 str. ; 23 cm

Bibliografija: str.231-232. - Kazalo

ISBN 978-1-84905-282-5
ISBN 978-0-85700-587-8 (e-knjiga)
a) special education b) parents c) autism d) youth e) pouk po prilagojenem programu f) starši g) avtizem h) mladina i) Aspergerjev sindrom j) motnje spektra k) socialna ranljivost l) medsebojni odnosi m) anksiozonost n) samopodoba o) komunikacija p) priprava na odraslost

616.89
616.89 BOYD, B. Parenting
COBISS.SI-ID 10914121

73.
        CLINICAL sports nutrition / [edited by] Louise Burke, Vicki Deakin. - 5th ed. - North Ryde, N.S.W. : McGraw-Hill, cop. 2015 (printed in China). - xx, 828 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sports medicine series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-743-07368-1
a) nutrition b) sport c) prehrana d) šport e) športna prehrana f) športniki g) fiziologija h) diete i) telesna priprava j) proteini k) energijska vrednost l) izguba teže m) motnje prehrane n) vitamini o) minerali p) antioksidanti q) priprava na tekmovanje r) trening s) bolezni t) zdravljenje u) osebe s posebnimi potrebami v) poškodbe

613.2:796
613.2 CLINICAL sports
COBISS.SI-ID 10919497

74.
CORKHILL, Betsan
        Knit for health & wellness : how to knit a flexible mind & more. / Betsan Corkhill. - Bath : FlatBear Publishing, 2014. - X, 178 str. ; 24 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 173-177. - Vsebina: Prologue; 1. Take control today; 2. What makes knitting special?; 3. Knit to benefit; 4. Quiet knitting; 5. Knitting together; 6. Sit well; 7. Prepare for action; 8. Plan your projects; 9. Take action; 10. Whole-person health; Epilogue; A knitter's story; References

ISBN 978-1-910291-33-7
a) psychotherapy b) brain c) psihoterapija d) možgani e) pletenje f) ročne spretnosti g) notranji mir h) zdravje i) razum j) dobro počutje

615.851
615.851 CORKHILL, B. Knit
COBISS.SI-ID 10911561

75.
JACKSON, Luke, 1988-
        Freaks, geeks and Asperger syndrome : a user guide to adolescence / Luke Jackson ; foreword by Tony Attwood. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2002. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

Ovojni nasl.: Freaks, geeks & Asperger syndrome : a user guide to adolescence . - Bibliografija: str. 196-197. - Kazalo

ISBN 978-1-84310-098-0 (broš.)
a) Jackson, Luke (1988-) - Mental health b) special education c) adolescence d) autism e) pouk po prilagojenem programu f) adolescenca g) avtizem h) Aspergerjev sindrom i) motnje spektra j) čutila k) dieta l) spanje m) kompleksi n) socializacija o) ustrahovanje

616.89:376.1
616.89 JACKSON, L. Freaks
COBISS.SI-ID 747900

76.
        LEGO-Based Therapy : How to build social competence through LEGO-Based Clubs for children with autism and related conditions / Daniel B. LeGoff ... [et. al.]. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2014. - 144 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str. 135-139. - Kazali. - Vsebina: Implementing LEGO-based therapy ; LEGO-based therapy levels of intervention ; Structure of a LEGO-based therapy group session ; Effective and ineffective procedures in LEGO-based therapy ; Behavior management and rewards ; Setting up your own LEGO-based therapy groups ; Specific materials and arrangements ; Assessment procedures ; Experiences of running "LEGO Clubs" ; Conclusion

ISBN 978-1-84905-537-6 (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-85700-960-9 (eISBN)
a) play therapy b) special education c) child d) autism e) behaviour f) social adjustment g) igralna terapija h) pouk po prilagojenem programu i) otrok j) avtizem k) vedenje l) lego kocke m) zdravljenje n) skupinska terapija o) socialne kompetence p) izkušnje q) ocenjevanje r) motnje spectra

615.851:376.1
615.851 LEGO-BASED therapy
COBISS.SI-ID 10913353

77.
MIHAJLOVIĆ, Bogomir M.
        Zdravljenje s sadjem in zelenjavo / Bogomir M. Mihajlović ; [prevajanje iz srbohrvaškega jezika Marjana Kunej ; ilustracije Marjan Bregar]. - Ljubljana : Kmečki glas, 1991 ([Ljubljana] : Učne delavnice). - 364 str. : ilustr. ; 21 cm

6.000 izv. - Bibliografija: str. 344. - Kazalo
a) nutrition b) medical treatment c) prehrana d) zdravljenje e) naravno zdravilstvo f) zdravilna prehrana g) sadje h) zelenjava

613.262
613.2 MIHAJLOVIĆ, B. Zdravljenje
COBISS.SI-ID 23826944

78.
POŠTUVAN, Vita
        Program NARA - MOČ strokovnjakom skozi čuječnost : 6-tedenska oblika : priročnik za izvajanje vaj čuječnosti v okviru programa MOČ / Vita Poštuvan, Alenka Tančič Grum. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2015 (Ljubljana : Present). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6984-07-2/index.html. - 400 izv. - Seznam literature o čuječnosti: str. 130. - Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-6984-00-3
a) psychotherapy b) mental health c) psihoterapija d) duševno zdravje e) kognitivna terapija f) čuječnost g) stres h) spoprijemanje s stresom i) ljudje v stiski

615.851:159.955
615.851 POŠTUVAN, V. Program NARA
COBISS.SI-ID 281554688

79.
SHERWIN, Jane Alison
        Pathological demand avoidance syndrome / Jane Alison Sherwin ; foreword and introduction by Phil Christie. - London ; Philadelphia : Jessica Kinglsey Publishers, 2015. - 326 str. ; 23 cm

Bibliografija: str.324-326

ISBN 978-1-84905-614-4
ISBN 978-1-78450-085-6 (e-knjiga)
a) pathology b) child c) special education d) autism e) patologija f) otrok g) pouk po prilagojenem programu h) avtizem i) sindrom izogibanja j) Newsonov sindrom k) motnje vedenja

616.89:376
616.89 SHERWIN, J. A. Pathological
COBISS.SI-ID 10914377

80.
        VOICEWORK in music therapy : research and practice / edited by Felicity Baker and Sylka Uhlig ; foreword by Diane Austin. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2011. - 367 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-84905-165-1
a) music therapy b) singing c) psychotherapy d) glasbena terapija e) petje f) psihoterapija g) glas h) terapevtska uporaba i) avtizem j) čustveni razvoj k) kognitivni razvoj l) travme m) bolezni n) govorna terapija o) različnost

615.851:78
615.851 VOICEWORK
COBISS.SI-ID 10917961


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


81.
JURIŠIĆ, Branka D.
        Otroci z avtizmom : priročnik za učitelje in starše / [avtorica besedila] Branka D. Jurišić ; [avtorici fotografij Branka D. Jurišić, Sabina Pšeničnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Izobraževalni center PIKA, Center Janeza Levca, 2016 (Ljubljana : Delovni in zaposlitveni center Janeza Levca). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtorici: str. 88. - 700 izv. - Bibliografija: str. 84-85

ISBN 978-961-93096-5-0
a) autism b) avtizem c) otroci z avtističnimi motnjami d) vedenjske značilnosti e) diagnosticiranje f) teorije o avtizmu g) poučevanje

616.896-053.2(035)
II 61 JURIŠIĆ, B. Otroci
COBISS.SI-ID 283269120

82.
KLEMENC, Alenka, 1977-
        Juretovo leto : Aspergerjev sindrom v sliki, zgodbi in strokovnih besedilih / Alenka Klemenc, Branka D. Jurišić, Katarina Kompan Erzar ; ilustrirala Urša Rožič ; [Uvodnik Matej Rovšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Center Janeza Levca, 2015. - 125 str. : ilustr. ; 21 x 25 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-93096-4-3
a) autism b) backward child c) interpersonal relations d) avtizem e) otrok s posebnimi potrebami f) medosebni odnosi g) Aspergerjev sindrom h) vedenjske situacije i) nasveti j) osebna doživetja

616.896-053.2
616.89 KLEMENC, A. Juretovo
COBISS.SI-ID 282288640

83.
SCHPOLARICH, Dascha
        Nega bolnika na domu : v objemu Alzheimerjeve bolezni / Dascha Schpolarich. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 499 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorici: str. 498-499. - Bibliografija: str. 470-475

ISBN 978-961-6893-74-9
a) patient b) home c) bolnik d) dom e) domača nega f) staranje g) starostne bolezni h) demenca i) socialno varstvo j) stari ljudje k) bivalno okolje l) osebna higiena m) prehrana n) paliativna oskrba o) sporazumevanje

616.894:649(035)
616.89 SCHPOLARICH, D. Nega
COBISS.SI-ID 282469120

84.
        UNDERSTANDING pathological demand avoidance syndrome in children : a guide for parents, teachers and other professionals / Phil Christie ... [et al.]. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2012. - 207 str. : ilustr. ; 25 cm. - (JKP essentials series)

Bibliografija: str.199-201. - Kazali. - Vsebina: What is PDA? ; Positive everyday strategies ; Living with PDA ; What makes a good school for a child with PDA? ; Developing emotional well-being and self-awareness in children with PDA ; Summing up and question for the future

ISBN 978-1-84905-074-6
a) pathology b) special education c) autism d) child e) patologija f) pouk po prilagojenem programu g) avtizem h) otrok i) motnje vedenja j) sindrom izogibanja

616.89:376
616.89 UNDERSTANDING pathological
COBISS.SI-ID 10917193


64 GOSPODINJSTVO.


85.
DREV, Miriam
        101 zelenjavni jedilnik / Miriam Drev, Sonja Tomažič ; [fotografije Franc Drev, Sašo Tomažič]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1983. - 219 str., [64] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

8.000 izv. - Kazali
a) nutrition b) prehrana c) zelenjavne jedi d) vegetarijanske jedi e) recepti

641.56-056.84
641 DREV, M. STOEN zelenjavni
COBISS.SI-ID 23475975

86.
ILC, Vendelina
        Kuharica sestre Vendeline : slovenska meščanska kuhinja / Marija Ilc, sestra Vendelina ; [ureditev, redakcija in vodstvo projekta Edvina Novak ; ornamenti Ivana Kadivec ; fotografije Miha Škerlep]. - 4. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 1996 (v Ljubljani : Hren grafika). - 457 str., [16] f. z barvnimi pril. : ilustr. ; 25 cm

Kazali

ISBN 961-90105-0-7
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) narodne jedi e) slovenska kuhinja

641.55(497.12)(083.1)
641 ILC, V. Kuharica
COBISS.SI-ID 58022912

87.
KUT, Inci
        Turkish cookery / Inci Kut ; [photographs Haluk Konyali]. - Istambul : Net turistik yayinlar, cop. 1992. - 140 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 975-479-100-7
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) narodne jedi e) Turčija

641.55(560)
641 KUT, I. Turkish
COBISS.SI-ID 10907721

88.
        MORMON cooking : authentic recipes. - Salt Lake City, Utah : Great mountain west supply, cop. 1985. - 56 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl. in podnasl.

ISBN 0-933043-02-3
a) nutrition b) prehrana c) mormoni d) kuharski recepti

641.55:279.16
641 MORMON cooking
COBISS.SI-ID 10908745


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


89.
FISHER, Kathleen, 1948-
        Garden ponds, fountains & waterfalls for your home / Kathleen Fisher. - Upper Saddle River (New Jersey) : Creative Homeowner, cop. 2011. - 255 str. : ilustr. ; 28 cm

"Green edition"--> ov. - Kazalo

ISBN 978-1-58011-506-3 (pbk)
ISBN 1-58011-506-3 (pbk)
a) architecture b) arhitektura c) oblikovanje krajine d) vrtna arhitektura e) ribniki f) fontane g) vodometi h) kaskade i) vrtovi j) okrasne rastline k) urejanje

712.5(282.3)
II 71 FISHER, K. Garden
COBISS.SI-ID 1098904414

90.
        GARDEN pools, fountains & waterfalls : [design ideas and installation techniques for natural-looking water features] / [editor] Scott Atkinson ; [illustrator Tracy La Rue Hohn]. - 5th ed. - Menlo Park, California : Sunset, cop. 2007. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 978-0-376-01227-2
ISBN 0-376-01227-7
a) architecture b) arhitektura c) oblikovanje krajine d) vrtna arhitektura e) bazeni f) vodnjaki g) ribniki h) fontane i) vodometi j) kaskade k) vrtovi l) okrasne rastline m) urejanje

712.5
II 71 GARDEN pools
COBISS.SI-ID 10911817


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


91.
ARBANAS, Nevenka
        Grafičke tehnike dubokog tiska / Nevenka Arbanas ; [urednici Toni Franović, Mario Tomiša]. - Koprivnica : Sveučilište Sjever, 2015 (Zagreb : Denona). - 69 f. : ilustr. ; 24 x 25 cm + 1 knjižica (19 str.)

70 izv. - Knjiga je natisnjena na 280 gr/m2 Fabriano papirju dimenzij 24,5 x 22,5 cm. V vsaki knjigi se nahaja 21 grafik, ki so bile odtisnjene z originalnih plošč v tehnikah globokega tiska v ateljeju Arbanas. - Bibliografija: f. 67
- - Intaglio printmaking techniques. - 19 str.

ISBN 978-953-7809-29-4
a) graphic arts b) grafika c) globoki tisk d) grafične tehnike e) jedkanje f) obdelava plošče

762(035)
Č 76 ARBANAS, N. Grafičke
COBISS.SI-ID 10902857


78 GLASBA.


92.
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Samo drobec modrega [Zvočni posnetek] = A piece of blue only / Brina Jež Brezavšček. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2015. - 1 CD (69 min, 38 sek) ; 12 cm + 1 knjižica (15 str.). - (Klasika)

Besedilo knjižice v slov. in angl. - Vsebina: Luna v srcu za flavto solo ; Zelene pokrajine za violino in harfo ; Samo drobec modrega: odsev za violino, violončelo in akordeon ; Upanje za Upanišade za trobento in orgle ; Gandijevi epigami za igralko, violino, tolkala in klavir ; Ptiči za kljunaste flavte in čembalo

114038 RTV Slovenija, ZKP
a) music b) glasba

78
cd 78 JEŽ-BREZAVŠČEK Samo
COBISS.SI-ID 283200768

93.
SALMIČ Kovačič, Karmen
        Osnovnošolski plonk. Glasba / [besedilo Karmen Salmič Kovačič ; ilustracije Mojca Sekulič Fo ; uredniški pregled Albinca Pesek]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 (Ljubljana : Foliart). - 1 zgibanka ([6[] str.) : ilustr. ; 30 cm

Čelni nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-209-991-6
a) music b) primary education c) glasba d) osnovnošolski pouk

78(035)
II 78 SALMIČ KOVAČIČ Osnovnošolski
COBISS.SI-ID 247930880

94.
        ZAPOJ mi pesmico! Skuhaj mi pravljico! [Zvočni posnetek]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2016. - 1 CD (27 min, 19 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revije Cicido,marec 2016. - Posneto v studiu Mario Marolt. - Glasba Katja Virant Iršič ; izštevanke Katja Virant Iršič, Vesna in Vid Iršič, Ela Zaplotnik ; pravljica Saša Pavček; urednici Katja Virant Iršič in Slavica Remškar. - Izvajalci: Katja Virant Iršič, Mateja Crnčan, Klavidja Jarc itd. - Vsebina: Gavota / F. J. Gossec. Izštevanka. Zajček, al' se me bojiš. Izštevanka. Allegro / A. Diabelli. Prvo leto služim. Izštevanka. Rondo in Saltarello / T. Susato. Izštevanka. Komar pa z muho pleše. Izštevanka. Valček / J. Brahms. Izštevanka. Žiga žaga. Izštevanka. Mala koračnica / G. Tihomirov. Izštevanka. Pozdravljena, trobentica. Izštevanka. Menuet / J. S. Bach. Izštevanka. Sem deklica mlada, vesela. Izštevanka. Ples iz kvadrilje / J. Friedrich Burgmüller. Izštevanka. Sijaj, sijaj sončece. Izštevanka. Mali ples / A. Carse. Skuhaj mi pravjlico! / Majda Koren. Arija / G. F. Händel

MKZ CD 065 Mladinska knjiga
a) music b) child c) folk culture d) glasba e) otrok f) ljudska kultura g) otroške pesmi h) ljudske pesmi i) slovenske ljudske pesmi j) ljudsko slovstvo

78: 398.21(0.053.2)(086.76)
Č cd 78 ZAPOJ mi pesmico
COBISS.SI-ID 10921801


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


95.
GRABNAR, Marjana
        Pot do plavalnega znanja študentov razrednega pouka : diplomsko delo / Marjana Grabnar. - Ljubljana : [M. Grabnar], 2016. - VII, 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3352. - Mentorica Vesna Štemberger, somentor Franjo Krpač. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) student c) plavanje d) študent e) plavalno opismenjevanje f) ocena znanja plavanja

797.2-057.875(043.2)
ZZ II 79(043.2) GRABNAR, M. Pot do
COBISS.SI-ID 10898505


81 JEZIKOSLOVJE


96.
GRGIČ, Matejka
        Jezik : sistem, sredstvo in simbol : identiteta in ideologija med Slovenci v Italiji / Matejka Grgič ; [izdajatelja] SLORI, Trst , Slov.I.K., Gorica ; [prevodi povzetkov Giulia Ghiretti in Donald Reindl]. - Trst : Slovenski raziskovalni inštitut SLORI, 2016 ([Gorica] : Grafica Goriziana). - 84 str. ; 22 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 81-84. - Riassunto ; Summary
a) language b) ideology c) national minority - Italy d) jezik e) ideologija f) nacionalna manjšina - Italija g) Slovenci v Italiji h) jezikovna ideologija i) identiteta j) zamejski Slovenci

81'1
81 GRGIČ, M. Jezik
COBISS.SI-ID 8515308

97.
ZORMAN, Anja, 1969-
        Suoni in sintonia : lettere in allegria : delovni zvezek za razvijanje slušne spretnosti v italijanskem jeziku / Anja Zorman, Lucija Čok, Sandra Mršnik ; [ilustrator Ronald Franzutti]. - 1. ponatis. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2005 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 961-6328-14-X
a) Italian language - exercise b) italijanščina - vaja c) opismenjevanje d) večjezičnost e) opismenjevanje v več jezikih f) slušno zaznavanje

81'246.2:372.4(035)
II 81 ZORMAN, A. Suoni
COBISS.SI-ID 221392640


811.111 ANGLEŠČINA.


98.
GOODEY, Diana
        Messages 4. Učbenik za pouk angleščine v 9. razredu osnovne šole / Diana Goodey, Noel Goodey, Meredith Levy ; [prevod Maja Štojs ; ilustracije in fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 6. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 124 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-209-567-3
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 GOODEY, D. Messages 4
COBISS.SI-ID 278567168

99.
MOL, Hans
        Magic adventure 1. Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika / Hans Mol ; [ilustracije Franfou ; fotografije Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 71 str., [2] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.
- - Magic adventure 1. Besedila pesmi [Zvočni posnetek] : avdio CD za učence. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-209-955-8
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

811.111(075.2)(076)
II 811.111 MOL, H. Magic 1 cd 811.111 MOL, H. Magic 1
COBISS.SI-ID 281081344

100.
MOL, Hans
        Magic adventure 2. Delovni zvezek za zgodnje učenje angleškega jezika [Dva medija] / Hans Mol in Niki Joseph ; ilustracije Franfou ; fotografije Iztok Bončina, arhiv Založbe Rokus Klett. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Sofia] : Bulvest Print AD)
80 str., [2] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm + besedila pesmi ([15] str.)
1 CD ; 12 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-095-8
a) English language - exercise b) primary education c) early learning d) angleščina - vaja e) osnovnošolski pouk f) zgodnje učenje g) slike h) besede

811.111(075.2)(076)
II 811.111 MOL, H. Magic 2 cd 811.111 MOL, H. Magic 2
COBISS.SI-ID 281194496


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


101.
DRUSANY, Nevenka
        Osnovnošolski plonk. Slovenščina. Jezik / [besedilo Nevenka Drusany ; ilustracije Pšena Kovačič]. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Dobrich] : Foliart). - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-209-829-2
a) Slovenian language b) slovenščina

811.163.6(035)
II 811.163.6 DRUSANY, N. Osnovnošol.
COBISS.SI-ID 280218368

102.
MICHELIZZA, Mija
        Spletna besedila in jezik na spletu : primer blogov in wikipedije v slovenščini / Mija Michelizza. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Gollegium graphicum). - 291 str., [10] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica ; 6)

300 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Iz recenzij / Andreja Žele, Primož Jakopin: na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 273-283. - Kazala. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-254-852-0
a) information technology b) Slovenian language c) informacijska tehnologija d) slovenščina e) spletno pisanje f) internet g) svetovni splet h) jezikovna analiza i) elektronska besedila j) frazeologija k) raba jezika l) spletni iskalniki m) korpus n) jezikoslovje

811.163.6'38:004.738.5
811.163.6 MICHELIZZA, M. Spletna
COBISS.SI-ID 282415616


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


103.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Hans Christian Andersen : the complete fairy tales. - Ware, U.K. : Wordsworth Editions, cop. 2009. - 1183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wordsworth library collection)

ISBN 978-1-84022-173-2
a) Andersen, Hans Christian (1805-1875) b) fairy tale c) pravljica d) zbirka pravljic

821.113-93-34
821.113 ANDERSEN, H. C. Complete
COBISS.SI-ID 10918729

104.
SANTOS, Care
        Prodam mamo / Care Santos ; ilustriral Andrés Guerrero ; prevedla Barbara Pregelj. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 137 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Se vende mamá. - 400 izv. - Čustveno opismenjevanje v sodobni mladinski realistični pripovedi / Milena Mileva Blažić: str. 127-133. - 400 izv.

ISBN 978-961-6886-07-9
a) matere b) sinovi c) odraščanje d) ljubosumje

821.134.2-93-32
821.134.2 SANTOS, C. Prodam
COBISS.SI-ID 272908544


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


105.
SENEGAČNIK, Brane
        Smrt lirike? / Brane Senegačnik ; [prevod povzetka Nada Grošelj]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 279 str. ; 21 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-237-802-8
a) literary criticism b) poetry c) literarna kritika d) poezija e) literarne vrste f) lirika g) filozofija književnosti h) literarne študije

821.163.6.09
821.163.6.09 SENEGAČNIK, B. Smrt
COBISS.SI-ID 282643968


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


106.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Aličine dogodivščine v čudežni deželi / Lewis Carroll ; ilustriral John Tenniel ; prevedla Gitica Jakopin ; [avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Ljubljana : Korotan). - 191 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.500 izv. - Kdo je napisal to knjigo? ; Za odrasle, ki boste skupaj z otroki potovali v Čudežno deželo / Miha Mohor: str. 167-191

ISBN 978-961-01-1704-9

821.111-93-34
821.111 CARROLL, L. Aličine
COBISS.SI-ID 255965440

107.
MURPHY, Jill
        Five minutes' peace / Jill Murphy. - London : Walker Books, 2006 (printed in China). - [26] str. : ilustr. ; 22 x 26 cm. - (The large family)

ISBN 978-1-84428-539-6
a) sloni b) družinsko življenje

821.111
821.111 MURPHY, J. Five minutes
COBISS.SI-ID 10918217

108.
OSBORNE, John
        Look back in anger / John Osborne ; introduction, notes and activities by Margaret Rose. - Genoa : Cideb, cop. 1994. - XLI, 173 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Reading classics)

Select bibliography: str. XXXVI-XXXVIII

ISBN 88-7754-672-7

821.111
821.111 OSBORNE, J. Look back
COBISS.SI-ID 12330248

109.
WILDE, Oscar, 1854-1900
        Srečni kraljevič in druge pravljice / Oscar Wilde ; [prevajalec Ciril Kosmač ; ilustrator Damijan Stepančič ; avtor spremnega didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 119 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.000 izv. - Za odrasle, ki bodo skupaj z otroki vstopili v pravljični vrt Oscarja Wilda / Miha Mohor: str. 115-118. - Bibliografija: str. 119

ISBN 978-961-01-3372-8

821.111
II 821.111 WILDE, O. Srečni
COBISS.SI-ID 275464192

110.
WOODALL, Clive
        Pogumno ptičje srce / Clive Woodall ; [prevedla Katarina Mahnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 263 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 320)

Prevod dela: One for sorrow, two for joy. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-0104-8

821.111-93-31
821.111 WOODALL, C. Pogumno
COBISS.SI-ID 232567040


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


111.
FREY, Jana
        Na smrt prestrašena / Jana Frey ; [prevedla Alenka Veler ; spremna beseda Draženka Milićević]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 179 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Verrückt vor Angst : ein Mädchen in der Jugendpsychiatrie. - 1.300 izv. - Spremna beseda / Draženka Milićević: str. 175-179

ISBN 978-961-01-0089-8
a) mladostniki b) samomor c) strah d) smrt

821.112.2
821.112.2 FREY, J. Na smrt
COBISS.SI-ID 233150976


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


112.
BARICCO, Alessandro
        Svila / Alessandro Baricco ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Seta. - Potiskane notr. str. ov. - 600 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-767-3

821.131.1
821.131.1 BARICCO, A. Svila
COBISS.SI-ID 268753408


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


113.
BEVK, France
        Lukec in njegov škorec : roman za otroke / France Bevk ; [ilustracije Ančka Gošnik Godec ; avtorica didaktičnega gradiva Simona Pulko]. - 1. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 94, [17] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

500 izv. - Na potep? Potep, potep --- / Simona Pulko: str. 3-4

ISBN 978-961-01-1345-4

821.163.6-93-32
821.163.6 BEVK, F. Lukec
COBISS.SI-ID 264347136

114.
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Kralj na Betajnovi : drama v treh dejanjih / Ivan Cankar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 130 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-01-0148-2
a) slovenska književnost

821.163.6-2
821.163.6 CANKAR, I. Kralj
COBISS.SI-ID 232296192

115.
ERČULJ, Lucija
        Objemi me / Lucija Erčulj ; ilustracije Jože Trobec. - [Ljubljana] : samozal., 2008 ([Ljubljana] : Prijatelj & Prijatelj). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-245-589-7
a) morske živali b) prijateljstvo c) objemanje

821.163.6
II 821.163.6 ERČULJ, L. Objemi me
COBISS.SI-ID 241350144

116.
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2015>. - Zv. <1-9, 12-16> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 476 str. - Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. - 300 izv.
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : Sinet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 555 str. - 300 izv. - Kazalo / sestavila Darja Markoja

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-855-1 (zv. 9)
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12)
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13)
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14)
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15)
ISBN 978-961-254-822-3 (zv. 16)
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) b) slovenska poezija c) literarni komentarji

821.163.6 Kocbek E.1
821.163.6 KOCBEK, E. Zbrano
COBISS.SI-ID 23726080

117.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Don / Tone Pavček ; ilustrirala Maja Kastelic ; [spremni zapis Saša Pavček]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 55 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

2.000 izv. - Pasje dobra duša / Saša Pavček: str. 51-55

ISBN 978-961-274-415-1
a) psi b) pripoved v verzih

821.163.6
821.163.6 PAVČEK, T. Don
COBISS.SI-ID 282990592

118.
PRETNAR, Bogi
        Škrat.si : pravljična računalniška zgodba o škratospletu in pametnem psu / Bogi Pretnar ; [ilustrirala Fortuna Lazar]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 39 str. : ilustr. ; 26 cm

600 izv.

ISBN 978-961-255-070-7
a) computer b) računalnik c) internet d) škratje

821.163.6
II 821.163.6 PRETNAR, B. Škrat.si
COBISS.SI-ID 75957505

119.
SELIŠKAR, Tone, 1900-1969
        Bratovščina Sinjega galeba / Tone Seliškar ; ilustriral Matjaž Schmidt ; [spremni besedi napisala Pavle Učakar, Peter Svetina]. - 1. ponatis prenovljene izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sinji galeb ; 330)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv. - Knjigi na pot / Pavle Učakar: str. 5-7. - Sinji in malo manj sinji galebi ali Kako je priplula bratovščina od samostana do svetilnika (in nazaj) / Peter Svetina: str. 146-152

ISBN 978-961-01-1281-5

821.163.6
821.163.6 SELIŠKAR, T. Bratovščina
COBISS.SI-ID 280584448

120.
SLOMŠEK, Anton Martin, 1800-1862
        Blaže in Nežica v nedelskej šoli / učitelom in učencom za pokušno spisal Anton Slomšek. - Faksimile izd. iz leta 1857. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Virtus Prograf). - XVI, 304 str., [6] str. pril. ; 22 cm. - (Slomškovo zbrano delo. Faksimile ; 1)

Prednji in hrbtni nasl.: Blaže in Nežica. - 1.000 izv. - 3. natis izvirne izdaje izšel v Celovcu l. 1857

ISBN 961-218-665-0 !
ISBN 978-961-218-665-4

821.163.6-93-32
821.163.6 SLOMŠEK , A. M. Blaže in Nežica
COBISS.SI-ID 230629632

121.
SMOLE Đorđević, Maja
        Gomazinci / [[besedilo in] ilustracije] Maja Smole Đorđević. - Novo mesto : Goga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 43 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6421-90-4
a) gomazenje b) mravljinci c) pesmi

821.163.6-93-1
821.163.6 SMOLE Đorđević Gomazinci
COBISS.SI-ID 250607360

122.
ZUPANČIČ, Matjaž, 1959-
        Vladimir / Matjaž Zupančič ; spremno besedo napisala Darja Dominkuš. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasje)

5.500 izv. - Kronološki pregled življenja in dela Matjaža Zupančiča: str. 7-9. - Matjaž Zupančič in njegov čas: str. 11-13. - Bibliografija: str. 48-49

ISBN 978-961-02-0000-0
a) slovenski dramatiki b) drama

821.163.6-2
012Zupančič M.
821.163.6 ZUPANČIČ, M. Vladimir
COBISS.SI-ID 233040896


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


123.
KRIZMANCIC, Tjaša
        Slovenski otroški avtorji na ozemlju Furlanije - Julijske krajine od začetka dvajsetega stoletja do danes : tesi di laurea magistrale in lingua e letteratura Slovena / Tjaša Krizmancic. - Trst : [T. Krizmancic], 2015. - 164 f. [1] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 135-142. - Compendio. - Universita degli studi di Trieste, Diparitmento di studi umanistici, Corso di laurea in lingue e letterature straniere
a) children's and youth literature b) Slovenia c) abroad d) mladinska književnost e) Slovenija f) tujina g) slovenska manjšina h) analiza glavnih motivov i) šola j) knjižnica k) knjižni trg

821.163.6-93:(450.36)(091)(043.2)
II 821.163.6 KRIZMANCIC, T. Slovenski
COBISS.SI-ID 10919753


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


124.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Slovenijo 9. [Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole] / Helena Verdev ; [zemljevidi Monde Neuf ; ilustracije Igor Šinkovec, tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 103 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. - Podatek o izd. na ov.: Izpopolnjena izd. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-647-9
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk e) Slovenija

913(497.4)(075.2)
II 91(075.2) VERDEV HELENA Raziskujem 9 II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 9
COBISS.SI-ID 279063808

125.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Stari svet 7. Samostojni delovni zvezek / [Helena Verdev ; ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock, iStockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 160 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Na vrhu nasl. str.: National geographic. - Potiskane notr. str. ov. - 2.500 izv.

ISBN 978-961-271-657-8
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk e) Evropa f) Azija

913(075.2)(076.1)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 280188672


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


126.
BOCCACCIO, Giovanni
        Dantejevo življenje / Giovanni Boccaccio ; [prevod Peter Amalietti]. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2015 (Ljubljana : Primitus). - 140 str. ; 21 cm. - (Zbirka Življenjepisi)

Prevod dela: Trattatello in laude di Dante. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. 139-140

ISBN 978-961-6934-59-6
a) biography b) biografija

929Dante
929 BOCCACCIO, G. Dantejevo
COBISS.SI-ID 280872192

127.
MOZART, Wolfgang Amadeus
        Pisma / Wolfgang Amadeus Mozart ; izbral, prevedel ter opombe in spremno besedo napisal Peter Weiss. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1991 (Ljubljana : Učne delavnice). - 165 str., [16] str. črnobelih pril. : Mozartova sl. ; 21 cm. - (Zbirka Sledi)

Izšlo ob 200. obletnici Mozartove smrti. - Dopisovalec Mozart / Peter Weiss: str. 157-165. - K prevodu: str. 163-165

ISBN 86-11-08425-X
a) music b) biography c) glasba d) biografija e) skladatelji f) avstrijska glasba g) korespondenca

929
929 MOZART, W.A. Pisma
COBISS.SI-ID 26897920


93 ZGODOVINA.


128.
        MARIBOR in Mariborčani / uredila Maja Godina Golija ; [prevod v nemški jezik Ksenija Vidic ; slikovno gradivo Pokrajinski arhiv Maribor ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 255 str. : ilustr. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Zusammenfassung / Maja Godina Golija

ISBN 978-961-254-848-3
a) local studies b) domoznanstvo c) zgodovina d) etnologija e) prebivalstvo f) znamenite osebnosti

94(497.4Maribor)(082)
94(497.4) MARIBOR
COBISS.SI-ID 282221568


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


129.
MIRANDA Razpotnik, Jelka
        Osnovnošolski plonk. Zgodovina / [besedilo Jelka Razpotnik ; ilustracije v logotipu Igor Šinkovec ; ilustracije Iztok Sitar]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Plonk)

Čelni nasl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-209-894-0
a) history b) primary education c) zgodovina d) osnovnošolski pouk

94(035)
II 94(075.2) MIRANDA RAZPOTNIK Osnovnošolski

COBISS.SI-ID 249859072


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO