COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Oktober 20150 SPLOŠNO.


1.
KUCER, Stephen B.
        Dimensions of literacy : a conceptual base for teaching reading and writing in school settings / by Stephen B. Kucer. - Fourth edition. - New York : Routledge, cop. 2014. - IX, 372 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 332-362. - Kazali

ISBN 978-0-415-82645-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-82646-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-42840-5 (e-knjiga)
a) literacy b) reading c) teaching d) writing e) pismenost f) branje g) pouk h) pouk i) lingvistika j) znakovni sistem k) kognitivni vidik l) sociokulturni vidik m) razvojni vidik

028
028 KUCER , S. B. Dimensions
COBISS.SI-ID 10767433

2.
STEPANČIČ, Lucija
        Čečkalnik = Scribble book / [[besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič]. - 1. (dvojezična) izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009 ([Ivančna Gorica : Impress]). - [16] str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Zbirka Spominčice. Posebna izdaja = Forget-me-nots. Special edition / Sodobnost International)

Avtorja navedena v kolofonu. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 600 izv.

ISBN 978-961-6067-55-3

087.5
821.163.6 STEPANČIČ, L. Čečkalnik
COBISS.SI-ID 248942336

3.
STEPANČIČ, Lucija
        Počečkani ropar / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. (dvojezična) izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 38, 38 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Zbirka Spominčice. Posebna izdaja = Forget-me-nots. Special edition / Vodnikova založba (DSKG))

600 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Scribble robber / [translation Evald Flisar]

ISBN 978-961-6067-54-6

087.5
821.163.6 STEPANČIČ, L. Počečkani
COBISS.SI-ID 248942080

4.
ŠTEBE, Janez
        Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik za raziskovalce / Janez Štebe, Sonja Bezjak, Irena Vipavc Brvar. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 17 str. ; 15 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX/507094f4-625d-4539-9722-7da5b8f433d0/PDF . - Ov. nasl. - Opombe z bibliografijo ob tekstu

ISBN 978-961-235-720-7
a) research b) researcher c) raziskovanje d) raziskovalec e) raziskovalni podatki f) odprti dostop g) ADP

001.891:004.6
001 ŠTEBE, J. Priprava
COBISS.SI-ID 277830912


0(043.2) SPLOŠNO.


5.
ARLIČ, Jana
        Razvijanje bralne tekočnosti, bralnega razumevanja in motivacije za branje z uporabo stripa : diplomsko delo / Jana Arlič. - Ljubljana : [J. Arlič], 2015. - VIII, 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3171. - Mentorica Marija Kavkler, somentorica Milena Košak Babuder. - Bibliografija: str. 92-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) reading b) literacy c) comics d) reading difficulty e) primary education f) branje g) pismenost h) strip i) težave pri branju j) osnovnošolski pouk k) vizualna pismenost l) bralna pismenost m) bralna tenkočutnost n) bralno razumevanje o) bralna motivacija

028:741.52(043.2)
ZZ II 02(043.2) ARLIČ, J. Razvijanje
COBISS.SI-ID 10755657


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
ŠTRUKELJ, Tajda
        Učne analitike v izobraževanju : magistrsko delo / Tajda Štrukelj. - Ljubljana : [T. Štrukelj], 2015. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3160. - Mentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) education b) computer science c) vzgoja in izobraževanje d) računalništvo e) analitična obdelava podatkov f) podatkovno rudarjenje g) računalniško podprto učenje h) virtualna učna okolja

004:37(043.2)
ZZ II 004 ŠTRUKELJ, T. Učne
COBISS.SI-ID 10747721


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


7.
BENEDIČIČ, Maja, 1990-
        Dostopnost treh muzejev za osebe s slepoto in slabovidnostjo na Gorenjskem : magistrsko delo / Maja Benedičič. - Ljubljana : [M. Benedičič], 2015. - 43 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3133. - Mentor Ante Prcić Bilić, somentorica Ingrid Žolgar Jerković. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Tiflopedagogika in specifične učne težave
a) museum b) blind c) muzej d) slepi e) osebe s slepoto in slabovidnostjo f) dostopnost muzejskih prostorov in zbirk g) informiranost zaposlenih v muzejih

069-056.262(043.2)
ZZ II 069(043.2) BENEDIČIČ, M. Dostopnost
COBISS.SI-ID 10737481


1 FILOZOFIJA.


8.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih : [o možganih, demenca, Alzheimerjeva bolezen : skrb za možgane, vaje za krepitev možganov] / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 2. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272, [14] str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 1.000 izv. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8
a) brain b) age c) elderly person d) možgani e) starost f) starejša oseba g) demenca h) Alzheimerjeva bolezen i) anatomija j) umski procesi k) staranje l) telesna vadba m) meditacija n) vaje

159.95
612.82
159.95 KAVČIČ, V. Umovadba
COBISS.SI-ID 280815104

9.
KOBAL Grum, Darja
        Samopodoba mladostnikov in njihov odnos do nekaterih vidikov šolskega izobraževanja : doktorsko delo / Darja Kobal-Palčič. - Ljubljana : [D. Kobal-Palčič], 1997. - VII, 410 f., [9] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Janek Musek, somentor Drago Žagar. - Bibliografija: f. 339-355. - Povzetek ; Abstract. - Diss., Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
a) self-concept b) education c) youth d) samopodoba e) vzgoja in izobraževanje f) mladina g) mladostniki h) izobraževanje i) učenje j) uspešnost k) samospoštovanje l) identiteta m) socialna psihologija

159.922.2(043.3)
159.922.8(043.3)
ZZ II 159.9(043.2) KOBAL GRUM, D. Samopodoba

COBISS.SI-ID 42786305

10.
ŠPRAH, Lilijana
        Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja OPSA [Elektronski vir] / Lilijana Šprah in Barbara Dolenc. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014

Način dostopa (URL): http://dmi.zrc-sazu.si/sites/default/files/orodje_za_obvladovanje_psihosocialnih_tveganj_in_absentizma.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 6. 12. 2014. - El. publikacija v pdf-obliki obsega 89 str. - Bibliografija: str. 70-76

ISBN 978-961-254-745-5 (pdf)
a) stres b) odstotnost z dela c) psihosocialna tveganja d) delovno okolje e) OPSA f) stress g) absence from work h) psychosociological risks i) work environment

159.922.2:331.316(035)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 276554240


159.9 PSIHOLOGIJA.


11.
ADAMS, Kenneth M., 1955-
        Po tihem zapeljani : ko si starši otroke naredijo za partnerje / Kenneth M. Adams ; s predgovorom Patricka J. Carnesa ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 152 str. ; 24 cm

Prevod dela: Silently seduced. - 1.000 izv. - Predgovor / Patrick J. Carnes: str. 7-8. - O avtorju: str. 151-152. - Bibliografija: str. 147-150

ISBN 978-961-241-741-3
a) parents b) interpersonal relations c) starši d) medosebni odnosi e) samorealizacija f) čustveni incest g) psihološki nasveti h) incest i) žrtev j) prikriti incest k) psihoterapija

159.922.3
159.92 ADAMS, K. M. Po tihem
COBISS.SI-ID 266959616

12.
ERZAR, Tomaž
        Teorija navezanosti / Tomaž Erzar, Katarina Kompan Erzar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 243-259. - Kazalo

ISBN 978-961-218-954-9
a) personality b) interpersonal relations c) psychoanalysis d) family e) osebnost f) medosebni odnosi g) psihoanaliza h) družina i) navezanost j) otroci k) starši l) odnosi med spoloma m) čustva n) afekti o) interakcije

159.964.2
159.942
159.964.2 ERZAR, T. Teorija
COBISS.SI-ID 256427520

13.
HUMPHREY, Neil
        Social and emotional learning : a critical appraisal / Neil Humphrey. - London ; Thousand Oaks : SAGE Publications, 2013. - XV, 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 147-163. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5695-4
ISBN 978-1-4462-5696-1 (broš.)
a) affection b) social learning c) emotion d) čustvo e) socialno učenje f) emocija g) implementacija h) čustveno učenje i) ocenjevanje

159.9:37
159.9 HUMPHREY, N. Social
COBISS.SI-ID 2824791


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


14.
OSTRUH, Saša
        Razvoj sociopragmatičnih spretnosti pri otrocih od 12. do 36. meseca : magistrsko delo / Saša Ostruh. - Ljubljana : [S. Ostruh], 2015. - VII, 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3155. - Mentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 92-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) pre-school child b) communication c) predšolski otrok d) komunikacija e) pragmatika f) pragmatični razvoj g) pragmatična zmožnost h) sociopragmatične spretnosti

159.922.7(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) OSTRUH, S. Razvoj
COBISS.SI-ID 10746185

15.
ŠTUKELJ, Tina
        Nagnjenost k tveganju in vpliv pozitivnega razpoloženja na tveganje pri turnih smučarjih : magistrsko delo = Risk-taking propensity and the effect of positive mood on risk taking behavior of ski-mountaineers : master´s thesis / Tina Štukelj. - Ljubljana : T. Štukelj], 2015. - VI, 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3144. - Bibliografija: str. 63-68, str. 97-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) sport b) psychology c) šport d) psihologija e) premišljeno odločanje f) čustveno odločanje g) zaznavanje tveganja

159.96:796.92:796.57(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠTUKELJ, T. Nagnjenost
COBISS.SI-ID 10743369


303 METODE DRUŽBENIH VED


16.
LESSENICH, Stephan
        Ponovno izumljanje socialnega : socialna država v prožnem kapitalizmu / Stephan Lessenich ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Srečo Dragoš]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 215 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 176)

Prevod dela: Die Neuerfindung des Sozialen. - 400 izv. - Nova socialnost na Slovenskem / Srečo Dragoš: str. 185-212. - Bibliografija: str. 161-184 in pri spremni besedi

ISBN 978-961-260-084-6
a) state b) society c) capitalism d) država e) družba f) kapitalizem g) socialna država h) socialna varnost

304:330.342.14
3 LESSENICH, S. Ponovno
COBISS.SI-ID 280561408


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


17.
LEITNER, Sylvia, 1979-
        Kärnten als Lebensort? : Wanderungs-, Bleibe- und Rückkehrmotive von jungen Menschen aus Kärnten / Sylvia Leitner, Stephan Sting. - Klagenfurt = Celovec : Drava, cop. 2014 ([Klagenfurt] : Drava print). - 165 str. ; 21 cm. - (DravaDiskurs)

Bibliografija: str. 162-164

ISBN 978-3-85435-738-4
a) young adult - Carinthia (Austria) b) migration c) mlajši odrasli - Koroška (Avstrija) d) migracija e) mladi f) mladina g) migracije h) Avstrija i) bivalni kraj

314.151.3-054.72-053.81(436.5)
31 LEITNER, S. Kärnten
COBISS.SI-ID 13525300


316 SOCIOLOGIJA.


18.
HENIG, Robin Marantz
        Twentysomething : why do young adults seem stuck? / Robin Marantz Henig and Samantha Henig. - New York, New York : Plume, 2013, cop. 2012. - XXV, 276 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 237-265. - Kazalo

ISBN 978-1-59463-096-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-14-218034-1 (broš.)
a) life story b) young adult c) življenjska pot d) mlajši odrasli e) šolanje f) kariera g) ljubezen h) poroka i) otroci j) možgani k) starši l) prjatelji

316.6
316.6 HENIG, R. M. Twentysomething
COBISS.SI-ID 10740553

19.
TWENGE, Jean M.
        The narcissism epidemic : living in the age of entitlement / Jean M. Twenge and W. Keith Campbell. - 1st Atria pbk. ed. - New York : Atria Paperback, 2013, cop. 2009. - XIII, 343 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 309-320. - Kazalo

ISBN 978-1-4165-7599-3 (broš.)
ISBN 978-1-4165-7598-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4165-7625-9 (e-knjiga)
a) narcissism b) personality

316
316.7 TWENGE, J. M. The narcissism
COBISS.SI-ID 10740041


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


20.
SEIFERT, Špela
        Sprememba socialne mreže mladih mater : diplomsko delo / Špela Seifert. - Ljubljana : [Š. Seifert], 2015. - 79 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3174. - Mentorica Olga Poljšak Škraban, somentorica Mija Marija Klemenčič Rozman. - Bibliografija: str. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mother b) social interaction c) mati d) socialna interakcija e) materinstvo f) mlade matere g) socialna mreža h) socialna izključenost i) poporodne stiske

316.472(043.2)
ZZ II 3(043.2) SEIFERT, Š. Sprememba
COBISS.SI-ID 10756169


32 POLITIKA.


21.
        STUDENT engagement in Europe : society, higher education and student governance / [editors Sjur Bergan, Manja Klemenčič, Rok Primožič]. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2015. - 394 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Council of Europe higher education series ; no. 20)

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-92-871-7971-5
a) student b) higher education c) participation d) society e) študent f) visokošolsko izobraževanje g) soodločanje h) družba i) študentska organizacija

323.212-057.875(4)
378 STUDENT engagement
COBISS.SI-ID 33405789


33 GOSPODARSTVO


22.
        OECD360. Slovenija 2015 : kam se uvršča Slovenija? / Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : OECD Publishing, 2015. - 48 str. : ilustr. ; 27 cm. - (OECD360, ISSN 2411-0701)

ISBN 978-92-64-23621-9

doi: 10.1787/9789264236219-sl
a) economic development b) gospodarski razvoj c) statistični podatki

338
II 330 OECD360 SLOVENIJA 2015
COBISS.SI-ID 22780390

23.
SEDLÁČEK, Tomáš, 1977-
        Ekonomija dobrega in zla : po sledeh človekovega spraševanja od Gilgameša do finančne krize / Tomáš Sedláček ; [spremna beseda Václav Havel ; ilustracije Milan Starý ; prevod Peter Kuhar, Niki Neubauer]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 353 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Ekonomie dobra a zla. - 400 izv. - Bibliografija: str. 323-340. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0125-4
a) economics b) ekonomska veda c) ekonomska zgodovina d) ekonomske teorije e) gospodarstvo f) ekonomska politika g) družbeni razvoj

338(091)
330 SEDLÁČEK, T. Ekonomija
COBISS.SI-ID 281042432


34 PRAVO.


24.
        FREEDOM(S) : learning activities for secondary schools on the case law of the European Court of Human Rights / [authors Astrit Dautaj ... et al.] ; [editors Peter G. Kirchschläger, Bernard Dumont and David Hayward]. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2015. - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 139

ISBN 978-92-871-8069-8 (broš.)
a) human rights b) law c) secondary education d) classroom e) človekove pravice f) pravo g) srednješolski pouk h) učilnica i) Evropsko sodišče za človekove pravice j) aktivnosti

342.7
342.7 FREEDOM(S)
COBISS.SI-ID 14390097

25.
HUNT, Lynn Avery
        Iznajdevanje človekovih pravic : zgodovina / Lynn Hunt ; [prevod Urban Tarman ; avtor predgovora Rok Svetlič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Inventing human rights. - 300 izv. - Številne plasti izkustva človekovih pravic / Rok Svetlič: str. 5-16. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-744-1
a) human rights - history b) človekove pravice - zgodovina c) empatija d) vrednote e) pravičnost f) solidarnost

342.7(091)
342.7 HUNT, L. Iznajdevanje
COBISS.SI-ID 279302144

26.
LOCH, Ulrike
        Sexualisierte gewalt in kriegs- und nachkriegskindheiten : lebens- und familiengeschichtliche verläufe / Ulrike Loch. - Opladen [Germany] ; Farmington Hills [Michigan] : Barbara Budrich, 2006. - 341 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Rekonstruktive Forschung in der sozialen Arbeit ; Bd. 2)

Bibliografija: str. 327-338

ISBN 978-3-86649-070-3
a) sexual offence b) violence c) war d) child e) spolni prestopki f) nasilje g) vojna h) otrok i) nacionalsocializem j) ženske k) kolektivno nasilje l) vojni otroci

343
343 LOCH, U. Sexualisierte
COBISS.SI-ID 10757961

27.
PETROVEC, Dragan
        Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo

ISBN 978-961-274-338-3
a) violence b) nasilje c) institucionalno nasilje d) družbene norme e) ljudski običaji f) človekove pravice

343.615
343 PETROVEC, D. Nasilje
COBISS.SI-ID 279167488


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


28.
        The ESSENTIAL guide for helping refugees : includes status determination, training and advocacy / edited by Patrick Sookhdeo. - McLean, VA : Isaac Publishing, cop. 2014. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-9916145-2-3
a) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees b) refugee c) law d) religion e) begunci f) pravo g) religija h) zagovorništvo i) status j) registracija k) komunikacija l) kristjani

II 36 The essential
COBISS.SI-ID 10767689

29.
FILIPOVIČ Hrast, Maša, 1977-
        Staranje prebivalstva : oskrba, blaginja in solidarnost : univerzitetni učbenik / Maša Filipovič Hrast in Valentina Hlebec. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 131 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 109-119. - Kazalo

ISBN 978-961-235-734-4
a) elderly person b) old age c) care d) starejša oseba e) stara leta f) skrb g) starejši ljudje h) oskrba starejših i) medgeneracijski odnosi j) socialna izključenost k) sociološke teorije staranja

364.4-053.9(075.8)
36 FILIPOVIČ HRAST Staranje
COBISS.SI-ID 280215296

30.
        GESCHWISTER in der Fremdunterbringung : Fallrekonstruktionen von Geschwisterbeziehungen in SOS-Kinderdörfern aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen / Sylvia Leitner, Ulrike Loch, Stephan Sting unter Mitarbeit von Rita Schrabeck. - Wien : LIT, 2011. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Soziale Arbeit - Social Issues ; 14)

Bibliografija: str. 199-202

ISBN 978-3-643-50344-2
a) child care b) sibling c) otroško skrbstvo d) bratje in sestre e) SOS otroške vasi f) odnosi med sorojenci g) študije primerov h) pedagoško delo s sorojenci i) socialna pedagogika

364
36 GESCHWISTER
COBISS.SI-ID 10756425

31.
        SELBST in der Hand! : personliches Budget und selbstbestimmtes Leben / Herbert Kaiser, Ernest Kočnik, Marion Sigot (Hg.). - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2009 (printed in Austria). - 168 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beiträge zu Inkluson und Selbstbestimmung : Reihe des Arbeitsbereichs für Integrationspädagogik (Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung / Abt. Sozial- und Integationspädagogik) and der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sowie des Beratungs-, Mobilitäts- und Kompetenzzentrums ; Bd 3)

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-3-7086-0469-5
a) financing b) financiranje c) finančna samostojnost d) Švedska e) asistenca f) učne težave g) osebne finance

364.2-056:336(082)
36 SELBST
COBISS.SI-ID 254034944


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32.
CHAPMAN, Gary D.
        Družabno odraščanje : kako vzgojiti družabne otroke v svetu zaslonov / Gary Chapman, Arlene Pellicane ; [prevod Andrej Turk ; spremna beseda Andreja Poljanec]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm

Prevod dela: Growing up social. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Andreja Poljanec: str. 7-11. - Opombe z bibliografijo: str. 217-225

ISBN 978-961-04-0205-3
a) child b) information technology c) otrok d) sociability e) informacijska tehnologija f) družabnost g) otroci h) uporaba računalnikov i) sodobna tehnologija j) družabnost k) vzgoja l) družinsko življenje m) starostne stopnje družabnega razvoja

37.018.1:004.738.5(035)
004.738.5-053.2
37.018 CHAPMAN, G. Družabno
COBISS.SI-ID 280522752

33.
GOLD, Jodi
        Vzgoja v digitalni dobi : priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do tehnologije od rojstva do najstniških let / Jodi Gold ; [prevedla Barbara Trobentar]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 327 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Screen-smart parenting. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do digitalne tehnologije od rojstva do najstniških let. - 1.500 izv. - Spremni besedi Mojce Gluk in Tory Burch: str. 5-8. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spletne strani: str. 306-308. - Opombe z bibliografijo: str. 309-321. - Kazalo

ISBN 978-961-261-379-2
a) information technology b) education c) child d) adolescent e) informacijska tehnologija f) vzgoja in izobraževanje g) otrok h) mladostnik i) starševstvo j) družinska vzgoja k) digitalni svet l) odraščanje

37.018.1:004.738.5(035)
004.738.5-053.2
37.018 GOLD, J. Vzgoja
COBISS.SI-ID 278886656

34.
        MOČI, izzivi, vizije vzgojnih zavodov / uredila Alenka Kobolt ; [prevod povzetkov v angleški jezik Vesna Selan Kure]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 284 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-253-178-2
a) Vzgojni zavodi - Delovanje - Zborniki b) Socialna pedagogika - Zborniki c) vzgoja d) mladostniki

37.018.3(082)
37.013.42(082)
37.018.3 MOČI, izzivi
COBISS.SI-ID 281284352

35.
MOGEL, Wendy
        The blessing of a B minus : using Jewish teachings to raise resilient teenagers / Wendy Mogel. - 1st Scribner trade pbk. ed. - New York : Scribner, cop. 2011. - XIII, 206 str. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4165-4204-9 (broš.)
ISBN 978-1-4165-4203-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4391-8749-4 (e-knjiga)
a) child b) parents c) religion d) otrok e) starši f) religija g) družinska vzgoja h) mladostniki i) delo j) najstniki

37.018
37.018 MOGEL, W. The blessing
COBISS.SI-ID 10740297

36.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebernjak]. - Šoštanj : Lingua, 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91447-9-4
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

811.111(075.2)
II 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; učb. cd II 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; učb.
COBISS.SI-ID 280792064

37.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Priročnik za učitelja / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Eva Srebrnjak]. - 1. izd. - Šoštanj : Lingua, 2015. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-93873-0-6
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk

37.091.3:811.111(035)
II 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; Prir.
COBISS.SI-ID 280797440

38.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Anja Polh]. - Šoštanj : Lingua, 2015 ([Brežice] : Forma). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Zgoščenka za učenca. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-91447-7-0
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk

37.091.3:811.111(035)
II 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; učb. cd 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; cd
COBISS.SI-ID 278059776

39.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Priročnik za učitelja / Lidia Napotnik ; [ilustratorka Anja Polh]. - Šoštanj : Lingua, 2015 ([Brežice] : Forma). - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole. Zgoščenka za učitelja. - 1 CD ; 12 cm

ISBN 978-961-91447-6-3
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk

37.091.3:811.111(035)
II 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; Prir.
COBISS.SI-ID 278059520

40.
        PRACTICE of foreign language teaching : theories and applications / edited by Azamat Akbarov. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - 581 str. : ilustr., tabele ; 22 cm

Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-4438-7647-6
ISBN 1-4438-7647-X
a) foreign languages b) teaching c) learning d) tuji jeziki e) pouk f) učenje g) motivacija h) branje i) kontrastivna analiza j) sintaktična struktura k) kognitivna metoda

37.091.33:81(082)
FRASCATI:
6-200
81 PRACTICE of foreign
COBISS.SI-ID 57847906

41.
RUTAR, Dušan
        Hendikep, delo in družba : dodatno usposabljanje dijakov s posebnimi potrebami in zagotavljanje kakovosti prehajanja v delovna okolja / Dušan Rutar, Rok Kralj, Irena Praznik ; [fotografije osebni arhivi avtorjev]. - Kamnik : CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015 (Medvode : Pleško). - 182 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93866-1-3
a) training course b) special education c) society d) work environment e) usposabljanje f) pouk po prilagojenem programu g) družba h) delovno okolje i) mladostniki s posebnimi potrebami j) tranzicijski načrt k) socialna ekonomija l) socialno podjetništvo

376
330:304
005.35
376.1 RUTAR, D. Hendikep
COBISS.SI-ID 280515072

42.
        TRANZICIJSKI model : program dodatnega usposabljanja (mlajših) odraslih / urednica Dijana Kožar ; [fotografije osebni arhivi avtorjev]. - Kamnik : CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015 (Medvode : Pleško). - 189 str. : ilustr. ; 21 cm

350 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93866-0-6
a) Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Kamnik) - Zborniki b) training course c) special education d) youth e) usposabljanje f) pouk po prilagojenem programu g) mladina h) osebe s posebnimi potrebami i) tranzicijski model j) multimedija k) fototerapija l) e-opismenjevanje m) socialno podjetništvo n) moduli o) socialna rehabilitacija p) socialna vključitev q) tutorstvo r) hendikepirani

376(082)
376.1 TRANZICIJSKI model
COBISS.SI-ID 280512512


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


43.
CANKAR, Lea
        Pogostost uporabe pouka na prostem v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Lea Cankar. - Ljubljana : [L. Cankar], 2015. - VIII, 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3164. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) open air activities c) osnovnošolski pouk d) dejavnosti na prostem e) pouk na prostem f) medpredmetno povezovanje

37.091.33:373.3(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) CANKAR, L. Pogostost
COBISS.SI-ID 10750025

44.
HUSKIĆ, Medita
        Strokovna in didaktična ustreznost spletnih učnih priprav za predmet šport : magistrsko delo / Medita Huskić. - Ljubljana : [M. Huskić], 2015. - 73 str., [6] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3172. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje - Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) primary education c) lesson preparation d) šport e) osnovnošolski pouk f) učne priprave g) predmet šport h) učiteljevo načrtovanje i) letna priprava j) spletna gradiva

37.091.321:796(043.3)
ZZ II 37(043.2) HUSKIĆ, M. Strokovna
COBISS.SI-ID 10754889

45.
MEHLE, Alenka
        Vpliv predhodnih eksperimentalnih izkušenj na razumevanje svetlobe : magistrsko delo / Alenka Mehle. - Ljubljana : [A. Mehle], 2015. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3134. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje: Predmetno poučevanje, Fizika in matematika
a) primary education b) physics c) osnovnošolski pouk d) fizika e) svetloba f) didaktika fizike g) aktivno učenje h) predhodne naloge

37.091.3:535(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) MEHLE, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10737225


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
PARKS, Amy Noelle
        Exploring mathematics through play in the early childhood classroom / Amy Noelle Parks ; foreword by Elizabeth Graue. - New York : Teachers College Press, Teachers College, Columbia University, cop. 2015. - XII, 148 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Early childhood education series)

Foreword / Elizabeth Graue: str. XI-XII. - Bibliografija: str. 137-140. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5589-1 (broš.)
ISBN 978-0-8077-7347-5 (e-knjiga)
a) mathematics b) pre-school education c) play d) classroom e) matematika f) predšolska vzgoja g) igra h) učilnica i) učna ura j) mišljenje k) igrače l) ocenjevanje

373.2.016:51
373.2.016:51 PARKS, A. N. Exploring
COBISS.SI-ID 10767177

47.
TALESKI Gržinič, Nataša
        Računalniške didaktične igre za predšolske otroke : diplomsko delo / Nataša Taleski Gržinič. - Ljubljana : [N. Taleski Gržinič], 2015. - 85 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3190. - Mentorica Irena Nančovska Šerbec. - Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) pre-school child b) computer game c) predšolski otrok d) računalniška igra e) računalniška didaktična igra f) osebni računalnik g) tablični računalnik h) predšolski otroci

373.2.016:004(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TALESKI GRŽINIČ Računalniške

COBISS.SI-ID 10761289

48.
VUČKO, Valentina
        Medpodročno povezovanje v projektu "Žoga" pri najmlajših : diplomsko delo / Valentina Vučko. - Ljubljana : [V. Vučko], 2015. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3185. - Bibliografija: str. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) predšolski otrok d) matematika e) aktivno učenje f) igra g) gibanje h) jezik i) umetnost j) družba k) narava

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VUČKO, V. Medpodročno
COBISS.SI-ID 10758473

49.
WARDEN, Claire
        Learning with nature : embedding outdoor practice / Claire Warden. - 1st ed. - London : SAGE, 2015. - XIV, 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-91. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-8746-0 (broš.)
ISBN 978-1-4462-8745-3
a) open air activities b) learning c) dejavnosti na prostem d) učenje e) narava f) samoocenjevanje g) starši h) opazovanje i) študije primerov

373.2.016:50
II 373.2.016:50 WARDEN, C. Learning
COBISS.SI-ID 10753865


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


50.
BARTOL, Urška
        Primerjava koncepta "Igra - gibanje - razvoj" in programa NTC-učenje : diplomsko delo / Urška Bartol. - Ljubljana : [U. Bartol], 2015. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3142. - Bibliografija: str. 46-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor development c) predšolski otrok d) gibalni razvoj e) hoja f) razvoj hoje g) gibalno spodbudno okolje

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BARTOL, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 10742601

51.
DOLHAR, Nina
        Izdelava igrače v vrtcu : diplomsko delo / Nina Dolhar. - Ljubljana : [N. Dolhar], 2015. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3186. - Bibliografija: str. 36. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) toy d) predšolski otrok e) praktično delo f) igrača g) razvoj otroka h) igra i) tehnična vzgoja

373.2.016:688.72(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DOLHAR, N. Izdelava
COBISS.SI-ID 10758729

52.
DRASKOVIČ, Larisa
        Medkulturno sodelovanje vrtca Ringa raja in romskega vrtca Romano : diplomsko delo / Larisa Draskovič. - Ljubljana : [L. Draskovič], 2015. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3131. - Mentorica Nadica Turnšek. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) intercultural education c) vrtec d) medkulturna vzgoja e) inkluzija f) predsodki g) medkulturni dialog h) Romi i) vključenost Romov v proces vzgoje

373.24(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) DRASKOVIČ, L. Medkulturno

COBISS.SI-ID 10737993

53.
FILIPAJ, Anita
        Mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Anita Filipaj. - Ljubljana : [A. Filipaj], 2015. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3143. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) parents c) nursery school d) media education e) vzgojitelj f) starši g) vrtec h) medijska vzgoja i) tradicionalni medij j) sodobni medij

373.2.016:316.774(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FILIPAJ, A. Mnenja
COBISS.SI-ID 10742345

54.
GOLOB, Melita
        Vključevanje inštrumenta cajon v glasbene dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Melita Golob. - Ljubljana : [M. Golob], 2015. - VIII f., 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3181. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music b) pre-school education c) glasba d) predšolska vzgoja e) glasbeni elementi

373.2.016:780.8(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GOLOB, M. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10757449

55.
GOMIŠČEK, Petra
        Vzgoja predšolskih otrok v slikanicah : diplomsko delo / Petra Gomišček. - Ljubljana : [P. Gomišček], 2015. - IX, 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3182. - Bibliografija: str. 50-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) picture book c) predšolski otrok d) slikanica e) otroštvo f) družinska vzgoja g) institucionalna vzgoja h) mladinska književnost

373.2.016:087.5(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GOMIŠČEK, P. Vzgoja
COBISS.SI-ID 10756937

56.
KOKALJ, Irena, 1992-
        Razvijanje naravoslovnih postopkov v naravnem okolju pri predšolskih otrocih = Developing science process skills in the natural environment in preschool children : diplomsko delo / Irena Kokalj. - Ljubljana : [I. Kokalj], 2015. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3136. - Besedilo v slov. - Mentorica Marjanca Kos. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) začetno naravoslovje f) naravoslovni postopki g) naravoslovne didaktične igre h) naravno okolje i) procesna znanja

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOKALJ, I. Razvijanje
COBISS.SI-ID 10736713

57.
KORDIČ, Kristina
        Preverjanje razumevanja koncepta tiska/knjige v skupini 5-6 let starih otrok v Otroškem vrtcu Metlika : diplomsko delo / Kristina Kordič. - Ljubljana : [K. Kordič], 2015. - 37 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3173. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: f. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) book d) predšolski otrok e) pismenost f) knjiga g) bralna pismenost h) književna vzgoja v vrtcu

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KORDIČ, K. Preverjanje
COBISS.SI-ID 10754633

58.
KOSI, Lara
        Prilagajanje dela otroku z govorno-jezikovno motnjo : diplomsko delo / Lara Kosi. - Ljubljana : [L. Kosi], 2015. - 55 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3193. - Mentor Stanislav Košir. - Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech defect c) predšolski otrok d) govorna motnja e) govorno-jezikovne motnje f) epilepsija g) prilagoditve h) otroci z govorno-jezikovnimi motnjami

373.2.016-616.89-008.434.37(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOSI, L. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 10770249

59.
ŠKOFIC, Mojca
        Vpliv pogostih vnetij ušes na fonološki razvoj predšolskega otroka : magistrsko delo / Mojca Škofic. - Ljubljana : [M. Škofic], 2015. - 191 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3130. - Mentorica Martina Ozbič, somentorica Irena Hočevar Boltežar. - Bibliografija: str. 87-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) pre-school child b) speech c) phonology d) predšolski otrok e) govor f) fonologija g) vnetje srednjega ušesa h) fonološki razvoj i) fonološki procesi j) govorni razvoj k) fonetična transkripcija

373.2.016:81-028.31(043.2)
616.284-002
ZZ II 373.2(043.2) ŠKOFIC, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10735945

60.
TARMAN Starc, Ana
        Razlike med spoloma pri igri predšolskih otrok : diplomsko delo / Ana Tarman Starc. - Ljubljana : [A. Tarman Starc], 2015. - 108 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3161. - Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) pre-school child b) play c) sex difference d) predšolski otrok e) igra f) spolna razlika g) spolni stereotipi h) igralne skupine i) prosocialnost j) agresivnost

373.2:37.043.2-055.1/.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TARMAN Starc, A. Razlike

COBISS.SI-ID 10747977

61.
ZRIMŠEK, Nina
        Razumevanje koncepta tiska/knjige v predšolskem obdobju : magistrsko delo / Nina Zrimšek. - Ljubljana : [N. Zrimšek], 2015. - 50 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3137. - Mentorica Darija Skubic. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) book d) predšolski otrok e) pismenost f) knjiga g) zgodnja pismenost h) bralna pismenost i) koncept knjige

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZRIMŠEK, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10738505


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


62.
        DOTIK okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [avtorica posodobljenih vsebin Katarina Zagoršak ; ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Irena Hergan ... et al.]. - 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-01-1625-7
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 280691456

63.
IGNJATOVIČ, Alma
        Odnos učencev razrednega pouka do naravoslovja = Attitude of primary school students towards science : diplomsko delo / Alma Ignjatovič. - Ljubljana : [A. Ignjatovič], 2015. - 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3165. - Besedilo v slov. - Mentor Iztok Devetak. - Bibliografija: str. 61-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) natural sciences c) učenec d) naravoslovne vede e) naravoslovje f) učenci razrednega pouka g) odnos do naravoslovja

373.3:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) IGNJATOVIČ, A. Odnos
COBISS.SI-ID 10750281

64.
        KDO bo z nami šel v gozdiček? : berilo 2 : za drugi razred osnovne šole / [sestavile] Jožica Gruden Ciber, Tilka Jamnik, Vida Medved Udovič ; [ilustratorji Jelka Reichman ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 132-135

ISBN 978-961-01-1321-8
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) čitanke f) berila

373.32.016:82(075.2)
373.32.016:82 KDO bo
COBISS.SI-ID 279205888

65.
PEČJAK, Sonja
        Bralne strategije : priročnik za učitelje 3., 4. in 5. razreda / Sonja Pečjak in Mira Kramarič ; [ilustracije Igor Šinkovec, Matej de Cecco]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 115,[1] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. [116]

ISBN 978-961-271-655-4
a) reading b) learning c) primary education d) branje e) učenje f) osnovnošolski pouk g) pojmovne mreže h) bralne strategije i) bralna pismenost

373.32.016:003(035)
37.015.3:028(035)
CC-APA:
3550
II 373.32.016:003 PEČJAK, S. Bralne
COBISS.SI-ID 279295232


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


66.
JUHANT, Alenka, 1991-
        Tekoči dušik in obravnava lastnosti snovi v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Alenka Juhant. - Ljubljana : [A. Juhant], 2015. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3128. - Mentorica Mojca Čepič. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) science education b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje c) demonstracijski poskusi d) tekoči dušik e) trdnost f) prostornina g) agregatno stanje

373.32.016:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JUHANT, A. Tekoči
COBISS.SI-ID 10736457

67.
TOMŠIČ, Vanja, 1989-
        Mnenje staršev primorsko-notranjske regije o predmetu šport : magistrsko delo / Vanja Tomšič. - Ljubljana : [V. Tomšič], 2015. - VI, 57 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3158. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 46-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) opinion c) parents d) šport e) menenje f) starši g) predmet šport

373.3:796-055.2(043.3)
ZZ II 373.3(043.2) TOMŠIČ, V. Mnenje
COBISS.SI-ID 10747209


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


68.
BARAITSER, Marion
        Reading and expressive writing with traumatised children, young refugees and asylum seekers : unpack my heart with words / Marion Baraitser ; foreword by Sheila Melzak. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, cop. 2014. - 288 str. ; 24 cm. - (Writing for therapy or personal development series)

Foreword / Sheila Melzak: str. 9-13. - Bibliografija: str. 262-275. - Kazalo

ISBN 978-1-84905-384-6
a) therapy b) reading c) writing d) child e) terapija f) branje g) pisava h) biblioterapija i) travmatični otroci j) begunci k) azilanti l) pripovedovanje m) fantazijski svet n) socialna dinamika o) možgani p) travme

376:028
376.1 BARAITSER, M. Reading
COBISS.SI-ID 10767945


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69.
CAF, Bojana
        Pogled otrok s posebnimi potrebami na proces lastnega šolanja : doktorska disertacija / Bojana Caf. - Ljubljana : [B. Caf], 2015. - 377 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3145. - Bibliografija: str. 332-354. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) education c) otrok s posebnimi potrebami d) vzgoja in izobraževanje e) usmerjanje f) dodatna strokovna pomoč g) socialna vključenost h) opolnomočenje i) etika udeleženosti j) diagnosticiranje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CAF, B. Pogled
COBISS.SI-ID 10743113

70.
HERCOG, Maja, 1991-
        Smiselnost uvedbe metode dela s pomočjo živali v vzgojne zavode : diplomsko delo / Maja Hercog. - Ljubljana : [M. Hercog], 2015. - 34 str., [12] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3170. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) animal c) trainer d) vzgojni dom e) žival f) vzgojitelj g) metoda dela h) aktivnosti i) terapija j) metodika

376:59(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HERCOG, M. Smiselnost
COBISS.SI-ID 10753609

71.
OBID, Maja, 1978-
        Razvijanje socialnih spretnosti v razredih z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo / Maja Obid. - Ljubljana : [M. Obid], 2015. - 193 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3140. - Bibliografija: str. 112-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) learning difficulty c) social success d) osnovnošolski pouk e) učne težave f) družbeni uspeh g) socialna sprejetost h) samopodoba i) trening socialnih veščin

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OBID, M. Razvijanje
COBISS.SI-ID 10741577

72.
PODLOGAR, Petra, 1989-
        Osebna pojmovanja in stališča učiteljev in specialnih pedagogov do dela z učenci s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Petra Podlogar. - Ljubljana : [P. Podlogar], 2015. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3159. - Bibliografija: str. 109-112. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) teacher c) backward child d) osnovnošolski pouk e) učitelj f) otrok s posebnimi potrebami g) osebna pojmovanja h) razredni pouk i) predmetni pouk j) timsko delo k) dodatna strokovna pomoč l) inkluzija m) vloge

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODLOGAR, P. Osebna
COBISS.SI-ID 10747465

73.
SAGADIN, Natalija
        Položaj in potrebe sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami : magistrsko delo / Natalija Sagadin. - Ljubljana : [N. Sagadin], 2015. - XII, 88 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3139. - Bibliografija: f. 85-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) family c) otrok s posebnimi potrebami d) družina e) program podpore in pomoči

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SAGADIN, N. Položaj
COBISS.SI-ID 10739785


378 VISOKO ŠOLSTVO.


74.
        HIGHER education reform : looking back - looking forward / Pavel Zgaga, Ulrich Teichler, Hans G. Schuetze, Andrä Wolter (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015. - 430 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Higher education research and policy : HERP ; vol. 8)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-631-66275-5 (trda vezava)
ISBN 978-3-653-05441-5 (e-knjiga)
a) higher education b) educational policy c) reform d) visokošolsko izobraževanje e) politika vzgoje in izobraževanja f) reforma g) reforme h) globalizacija i) akademsko okolje j) vseživljenjsko učenje k) trendi

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 10755913


39 ETNOLOGIJA.


75.
FIKFAK, Jurij
        Ambivalence terena [Elektronski vir] : o ritualih, akterjih in pripovedi / Jurij Fikfak. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. - (Opera ethnologica Slovenica, ISSN 2232-2159)

Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1197. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 5. 2014. - El. publikacija v PDF formatu obsega 87 str. - Bibliografija: str. 83-87

ISBN 978-961-254-694-6 (pdf)
a) Etnologija - Šege - Rituali - Pust - Slovenija b) Etnologija - Terensko delo - Metodologija c) ethnology d) customs e) rituals f) Slovenia

398.332.47(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273633792

76.
KUNAVER, Dušica
        Evropska kulturna dediščina v slovenskih ljudskih šegah / [zbrali in za mladino priredili] Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek ; [ilustracije stare publikacije in Franc Kunaver]. - Ljubljana : D. Kunaver, 2015 (Šmarje Sap : Center grafike). - 55 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Evropska kulturna dediščina v slovenskih šegah. - 500 izv. - Bibliografija: str. 53

ISBN 978-961-6979-00-9
a) folk culture - Slovenia b) ethnology c) ljudska kultura - Slovenija d) etnologija e) slovenske šege f) praznovanja g) slovenski ljudski običaji h) slovensko ljudsko izročilo i) starodavna sončna slavja j) koledar k) imena mesecev l) pernahti m) kurentovanje n) gregorjevo o) jurjevanje p) majski mlaj q) kresovanje r) božični čas s) dediščina o vodi, kruhu in lesu

398(497.4)
39 KUNAVER, D. Evropska
COBISS.SI-ID 280873216

77.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje na obisku / [Viktorija Muha ; fotografije Schutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : A-knjiga, A-soft, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-93278-0-7
a) behaviour b) child c) vedenje d) otrok e) bonton

395(02.053.2)
39 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 260726016

78.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje po telefonu / [Viktorija Muha ; fotografije Schutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : A-knjiga, A-soft, 2012. - 25 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 800 izv.

ISBN 978-961-93278-1-4
a) behaviour b) child c) vedenje d) otrok e) bonton

395(02.053.2)
39 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 260726272

79.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje v javnosti / [Viktorija Muha ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : A-knjiga pri A-soft, 2012. - 25 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena v kolofonu. - 800 izv.

ISBN 978-961-93278-3-8
a) behaviour b) child c) vedenje d) otrok e) bonton

395(02.053.2)
39 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 262353408

80.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje za mizo / [Viktorija Muha ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : A-knjiga pri A-soft, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena v kolofonu. - 800 izv.

ISBN 978-961-93278-2-1
a) behaviour b) child c) vedenje d) otrok e) bonton f) obedi

395(02.053.2)
642:395(02.053.2)
39 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 262353152


39(043.2) ETNOLOGIJA.


81.
KNIFIC, Metka
        Vključevanje slovenske ljudske plesne dediščine v vzgojno-izobraževalni proces v osnovni šoli : doktorska disertacija / Metka Knific. - Ljubljana : [M. Knific], 2015. - 313 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3138. - Mentorica Barbara Sicherl Kafol, somentor Urban Kordeš. - Bibliografija: str. 248-259. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) folk dance - Slovenia b) primary education c) ljudski ples - Slovenija d) osnovnošolski pouk e) plesno izročilo f) plesna didaktika g) slovenska ljudska plesna dediščina

394.3(497.4):373.3
ZZ II 39(043.2) KNIFIC, M. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10738761


5 NARAVOSLOVNE VEDE


82.
        RAZISKUJEMO in gradimo 5. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije arhiv DZS, Franko Florjančič, Sonja Zajc]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 119 str. [20] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-02-0316-2
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

5(075.2)
II 5 RAZISKUJEMO 5 Delovni
COBISS.SI-ID 265641472


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


83.
LAMOVŠEK, Manja
        Raziskovalne škatle - didaktični pripomoček za otroke iz različnih jezikovnih okolij : diplomsko delo / Manja Lamovšek. - Ljubljana : [M. Lamovšek], 2015. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3156. - Mentorica Darja Skribe Dimec. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) science education c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) delovne kartice f) naravoslovni postopki g) naravoslovje h) simboli i) raziskovanje otrok

5:373.2.016(043.2)
ZZ II 5(043.2) LAMOVŠEK, M. Raziskovalne
COBISS.SI-ID 10746441


51 MATEMATIKA.


84.
KUZMAN, Andrej
        Matematika. Zv. 1 : za skrajšane programe / Andrej Kuzman, Terezija Uran ; [ilustriral Danijel Bezek]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1986. - 164 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Srednje izobraževanje. Skrajšani programi)

a) mathematics - textbook b) secondary education c) matematika - učbenik d) srednješolski pouk

51(075.3)
51(075.3) KUZMAN, A. Matematika
COBISS.SI-ID 16253697

85.
PIHLER, Marija, matematika
        Geometrijska zložljivka : za osnovne šole / Marija Pihler. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1975 ([Maribor] : Mariborski tisk). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm

a) mathematics b) geometry c) primary education d) matematika e) geometrija f) osnovnošolski pouk

513(075.2)(076.1)
51(075.2) PIHLER, M. Geometrijska
COBISS.SI-ID 762931

86.
SMALL, Marian
        Eyes on math : a visual approach to teaching math concepts : [includes connections to common core standards] / Marian Small ; illustrations by Amy Lin. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2013. - IX, 230 str. : ilustr. ; 25 cm

About the authors: str. 230. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 225. - Kazalo

ISBN 978-0-8077-5391-0 (paper)
a) mathematics b) teaching c) teaching method d) matematika e) pouk f) didaktična metoda g) vizualni pristop h) koncepti i) matematično mišljenje

51:37.091.3
51:371.3 SMALL, M. Eyes on
COBISS.SI-ID 10741321

87.
SMITH, Margaret S.
        [Five]
        5 practices for orchestrating productive mathematics discussions / Margaret S. Smith, Mary Kay Stein. - 12th printing. - Reston, Virginia : National Council of Teachers of Mathematics, 2015, cop. 2011. - VII, 104 str. : ilustr. ; 26 cm

"Includes professional development guide". - Bibliografija: str. 95-97

ISBN 978-0-87353-677-6
a) mathematics b) teacher c) teaching d) class e) matematika f) učitelj g) pouk h) razred i) diskusija j) mišljenje

51:373.3
51:371.3 SMITH, M. S. 5 practices
COBISS.SI-ID 10741833

88.
ŠPORER, Zlatko
        Repetitorij matematike : za osnovnu školu / Zlatko Šporer ; [crteže izradio Dubravko Kastrapeli]. - 8. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 1989 (Subotica : Birografika). - 254 str. : ilustr. ; 20 cm.

ISBN 86-03-99640 ! (Broš.)
a) Matematika - Udžbenik za osnovnu školu

51(075.2)
51(075.2) ŠPORER, Z. Repetitorij
COBISS.SI-ID 690695


54 KEMIJA.


89.
STRAŽAR, Alenka, 1992-
        Percepcija kemije v javnosti : diplomsko delo / Alenka Stražar. - Ljubljana : [A. Stražar], 2015. - IX f., 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3141. - Mentorica Vesna Ferk Savec. - Bibliografija: str. 23-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj: Kemija - Biologija
a) chemistry b) public opinion c) kemija d) javno mnenje e) stereotipi f) filmi

54:316.653(043.2)
ZZ II 54(043.2) STRAŽAR, A. Percepcija
COBISS.SI-ID 10742857


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


90.
GOGALA, Andrej, 1962-
        Čebele Slovenije / Andrej Gogala ; [fotografije Andrej Gogala, Ivan Esenko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Biološki inštitut Jovana Hadžija : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 179 str. : fotogr. ; 20 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 700 izv. - Bibliografija pri večini poglavij

ISBN 978-961-254-753-0 (Založba ZRC, ZRC SAZU)
a) zoology - Slovenija b) zoologija - Slovenija c) čebele d) žuželke e) biološka raznovrstnost f) endemiti g) živalska sociologija

595.799(497.4)
59 GOGALA, A. Čebele
COBISS.SI-ID 277049088

91.
        MULTIPLE representations in biological education / edited by David F. Treagust, Chi-Yan Tsui. - Dordrecht ; London : Springer, cop. 2013. - XVII, 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Models and modeling in science education ; 7)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-94-007-4191-1 (trda vezava)
ISBN 978-94-007-4192-8 (e-knjiga)
a) biology b) education c) teaching d) learning e) teacher education f) biologija g) vzgoja in izobraževanje h) pouk i) učenje j) izobraževanje učiteljev k) klimatske spremembe l) mutacije m) evolucija n) ocenjevanje

57
57 MULTIPLE representations Č 57 MULTIPLE representations
COBISS.SI-ID 10765385


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


92.
LAUSEGGER, Anže
        Uporaba primerov naravnega izbora pri pouku biologije v osnovni šoli : diplomsko delo / Anže Lausegger. - Ljubljana : [A. Lausegger], 2015. - VIII, 63 str., [16] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3194. - Mentorica Barbara Vilhar. - Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) primary education c) biologija d) osnovnošolski pouk e) evolucija f) naravni izbor g) poučevanje h) analiza učbenikov

575.827:373.3(043.2)
ZZ II 57(043.2) LAUSEGGER, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10770505


61 MEDICINA.


93.
FINC, Irena
        Poznavanje prehranskih pojmov pri učencih 6. razreda = Knowledge of nutritional concepts among 6th grade students : diplomsko delo / Irena Finc. - Ljubljana : [I. Finc], 2015. - 51 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3187. - Bibliografija: str. 48-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) nutrition c) osnovnošolski pouk d) prehrana e) razumevanje pojmov f) hranilne snovi g) prehransko znanje h) osnovnošolci

612.39:373.3(043.2)
ZZ II 61(043.2) FINC, I. Poznavanje
COBISS.SI-ID 10758985

94.
        FOTOTERAPIJA : od konceptov do praks / urednik Matej Peljhan ; [fotografije osebni arhivi avtorjev]. - Kamnik : CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015 (Medvode : Pleško). - 264 str. : fotogr. ; 21 cm

350 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93866-2-0
a) art b) therapy c) umetnost d) terapija e) pomoč z umetnostjo f) hendikep g) fotografija h) fotografiranje i) družbena angažiranost j) zgodbe

615.851.8:77(082)
615.851 FOTOTERAPIJA
COBISS.SI-ID 280513024

95.
KRISTOVIČ, Sebastjan
        Reševanje krize smisla sodobnega človeka : osnove logoterapije / Sebastjan Kristovič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2014 (Maribor : Dravski tisk). - 175 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - O avtorju na prednji notranji str. ov. - Recenzenta Christian Gostečnik, Janez Mlakar. - Bibliografija: str. 172-175

ISBN 978-961-278-161-3
a) existentialism b) psychotherapy c) eksistencializem d) psihoterapija e) kriza smisla f) eksistencialna terapija g) religija h) logoterapija

615.851
141.32
CC-APA:
3310
615.851 KRISTOVIČ, S. Reševanje
COBISS.SI-ID 275554304

96.
        PEDIATRIJA / Ciril Kržišnik - strokovni urednik s sodelavci Marija Anderluh ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Katedra za pediatrijo, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014 (Zagreb : Kerschoffset). - 682, [6] str. : ilustr. ; 29 cm

Na nasl. str. tudi: Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. - 1.000 izv. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-961-02-0294-3
a) paediatrics - textbook b) child c) pediatrija - učbenik d) otrok e) zdravstveno varstvo f) mladostniki g) bolezni h) prehrana i) razvoj

616-053.2(075.8)
II 61 PEDIATRIJA
COBISS.SI-ID 271800064


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


97.
AMADOR, Xavier Francisco
        Nisem bolan, ne potrebujem pomoči! : kako človeku z duševno boleznijo pomagati, da sprejme zdravljenje / Xavier Amador ; prevedel Igor M. Ravnik ; [spremna beseda Andrej Žmitek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - 236 str. ; 24 cm

Prevod dela: I am not sick, I do not need help!. - 1.000 izv. - Načini obravnave bolnikov s psihotično motnjo v Sloveniji / Andrej Žmitek: str. 226-234. - Bibliografija: str. 223-225

ISBN 978-961-278-084-5
a) mental illness b) medical treatment c) interpersonal relations d) duševna bolezen e) zdravljenje f) medosebni odnosi g) duševne bolezni h) shizofrenija i) bipolarna motnja razpoloženja j) prisilno zdravljenje k) metoda LEAP l) motnje uvida m) študije primerov

616.89-052(035)
17.024.3-056.34(035)
616.89 AMADOR, X. F. Nisem
COBISS.SI-ID 268818432


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


98.
MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (24 ; 2015 ; Portorož)
        Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. - 23. september 2015, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2015 (Ljubljana : Somaru). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572 ; 24)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Twenty-fourthd International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2015, 21-23 September 2015, Portorož, Slovenia. - Nasl. na hrbtu knj.: Zbornik 24. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetek v angl. ali slov. pri vseh prispevkih. - Kazali

Vsebina na nasl. str.:
Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika in robotika ; Modeliranje in Simulacija ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2015. - 322 str.
Zv. B: Računalništvo in informatika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - 199 str.
a) electrical engineering b) computer science c) elektrotehnika d) računalništvo e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) razpoznavanje vzorcev j) medicinska tehnika k) umetna inteligenca l) modeliranje m) simulacija n) didaktika o) robotika p) avtomatika q) metrologija r) akustika s) elektroakustika t) zborniki

621.3(082)
004(082)
II 62 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 11117396


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


99.
DŽUDOVIĆ, Iva
        Poznavanje živil z veliko vsebnostjo soli = Primary school students' awareness of high-salt foods : diplomsko delo / Iva Džudović. - Ljubljana : [I. Džudović], 2015. - VIII, 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3192. - Besedilo v slov. - Mentor Stojan Kostanjevec. - Bibliografija: str. 54-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) nutrition education c) osnovnošolski pouk d) prehranska vzgoja e) sol f) slana hrana g) uživanje soli h) natrijev klorid i) osnovnošolci

641.88:664.41(043.2)
ZZ II 64(043.2) DŽUDOVIĆ, I. Poznavanje
COBISS.SI-ID 10769737

100.
GRMEK, Lea, 1990-
        Zmanjševanje porabe energije doma : diplomsko delo / Lea Grmek. - Ljubljana : [L. Grmek], 2015. - VIII, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3188. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) consumption c) gospodinjstvo d) potrošnja e) energijska nalepka

64:620.97(043.2)
ZZ II 64(043.2) GRMEK, L. Zmanjševanje
COBISS.SI-ID 10759241


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


101.
MUHA, Viktorija
        Lepo vedenje v prometu / [Viktorija Muha ; fotografije Shutterstock]. - 1. izd. - Logatec : A-knjiga, 2015. - 25 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Lepo vedenje)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 700 izv.

ISBN 978-961-93278-7-6
a) traffic b) child c) promet d) otrok e) cestni promet f) prometna vzgoja g) preventiva

656.1(02.053.2)
39 MUHA, V. Lepo
COBISS.SI-ID 278231040


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


102.
STEGNE, Vladimir
        Uporabimo les / [[besedilo in] fotografije in risbe] Vladimir Stegne, Boštjan Bračič. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 144 str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. na ov.: + načrti za izdelavo različnih izdelkov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-203-448-1
a) engineering b) tehnika c) drevesa d) obdelava lesa e) lesni škodljivci f) zaščita g) orodje h) ročne spretnosti i) izdelki

674(035)
67/68 STEGNE, V. Uporabimo
COBISS.SI-ID 280644608


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


103.
SAPAČ, Igor
        Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem / Igor Sapač, Franci Lazarini ; [prevodi iz slovenščine v angleščino Maja Lovrenov, Tina Košak]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) : Fakulteta za arhitekturo (FA), 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 736 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Predgovor / Matevž Čelik: str. 7. - 19th century architecture in Slovenia: str. 689-697. - Bibliografija: str. 700-728

ISBN 978-961-6669-29-0 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO))
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) zgodovina d) stavbe e) stvaritve f) arhitekti

72(497.4)"18"
II 72 SAPAČ, I. Arhitektura
COBISS.SI-ID 276146688


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


104.
SALISBURY, Martin
        Illustrating children's books : creating pictures for publication / Martin Salisbury. - Reprinted. - London : A & C Black, 2005. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-7136-6888-1 (ISBN-10)
ISBN 978-0-7136-6888-9 (ISBN-13)
a) illustration b) art c) children's book d) picture book e) ilustracija f) umetnost g) knjiga za otroke h) slikanica i) risanje j) materiali k) oblikovanje l) tipografija m) izdelava n) založništvo o) risarske tehnike p) slikarske tehnike

74
7.02:769.81(035)=111
655.533(035)=111
73/74 SALISBURY, M. Illustrating
COBISS.SI-ID 14019641


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


105.
LONČAR, Neža
        Ocenjevanje znanja učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport : magistrsko delo / Neža Lončar. - Ljubljana : [N. Lončar], 2015. - 71 str. [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3157. - Mentorica Vesna Štemberger, somentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) sport b) marking c) backward child d) šport e) ocenjevanje f) otrok s posebnimi potrebami g) predmet šport h) kriteriji ocenjevanja i) individualiziran program j) učenci s posebnimi potrebami

796:37.091.279.7(043.3)
ZZ II 79(043.2) LONČAR, N. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 10746697

106.
PETRUŠIČ, Tanja
        Mnenje učencev 3. razredov o predmetu šport : magistrsko delo / Tanja Petrušič. - Ljubljana : [T. Petrušič], 2015. - IX, 82 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3135. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 74-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje - Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) sport c) pupil attitude d) osnovnošolski pouk e) šport f) stališče učencev g) predmet šport h) priljubljenost

796:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) PETRUŠIČ, T. Mnenje
COBISS.SI-ID 10736969

107.
ŠTEBE, Lucija
        Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za spodbujanje gibalnih dejavnosti pri športu : magistrsko delo / Lucija Štebe. - Ljubljana : [L. Štebe], 2015. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3180. - Bibliografija: str. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) sport c) information technology d) osnovnošolski pouk e) šport f) informacijska tehnologija g) računalniška didaktična igra h) gibalne igre

796:004:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) ŠTEBE, L. Uporaba
COBISS.SI-ID 10757705


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


108.
KOJC, Nina
        Likovni vidik lutke in lutkovnega gledališča : diplomsko delo / Nina Kojc. - Ljubljana : [N. Kojc], 2015. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3129. - Mentorica Gabriela Beatriz Tomšič Čerkez, somentorica Sabina Šinko. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) puppetry b) fine arts c) lutke d) likovna umetnost e) lutkarstvo f) lutkovno gledališče g) lutkovne tehnike h) likovna podoba lutkovne uprizoritve

792.97(043.2)
ZZ II 79(043.2) KOJC, N. Likovni
COBISS.SI-ID 10736201


811.111 ANGLEŠČINA.


109.
BROWNE, Anthony, 1946-
        The tunnel / [author, illustrator] Anthony Browne. - London [etc.] : Walker Books, 1992. - [24] str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

ISBN 978-1-4063-1329-1 (broš.)

811.111
811.111 BROWNE, A. The tunnel
COBISS.SI-ID 10698647

110.
BUCKINGHAM, Louisa
        Doing a research project in English studies : a guide for students / Louisa Buckingham. - London ; New York : Routledge, 2016. - X, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 199-201. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84691-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-84693-7 (broš.)
ISBN 978-131-572-085-2 ! (e-knjiga)
a) English language b) writing c) research project d) foreign languages e) angleščina f) pisava g) raziskovalni projekt h) tuji jeziki i) ustni nastop j) pismenost k) akademsko pisanje l) literatura m) zbiranje podatkov

811.111(075.8)
811.111 BUCKINGHAM, L. Doing
COBISS.SI-ID 10740809

111.
NAPOTNIK, Lidia
        Tiptoes : angleščina za 1. razred osnovne šole. Zgoščenka za učitelja [Zvočni posnetek] / avtorica Lidija Napotnik. - 1. izd. - Šoštanj : Lingua, 2015

ISBN 978-961-93873-1-3
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk e) CD-ROM

811.111(072)(086.76)
cd 811.111 NAPOTNIK, L. Tiptoes; cd
COBISS.SI-ID 280796928

112.
O´DELL, Felicity
        Advanced trainer : six practice tests with answers / Felicity O'Dell and Michael Black ; University of Cambridge, Cambridge English Language Assessment. - 2nd ed., 3rd printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015, cop. 2012. - 256 str., S21 str. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (Cambridge English)

Na ovoju: "Six new practice tests for the revised exam from 2015"

ISBN 978-1-107-47027-9 (Six Practice Tests with answers with Audio)
ISBN 978-1-107-47026-2 (Six Practice Tests without answers with Audio)
ISBN 978-1-107-47030-9 (Audio CDs (3))
a) English language b) teaching c) learning d) angleščina e) pouk f) učenje g) vaje

811.111(075)
II 811.111 O´DELL, F. Advanced
COBISS.SI-ID 10742089

113.
SALISBURY, Martin
        [One hundred]
        100 great children's picture books / Martin Salisbury. - London : Laurence King Publishing, 2015. - 216 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 212-213. - Kazalo

ISBN 978-1-78067-408-7
a) picture book b) children's and youth literature c) slikanica d) mladinska književnost e) bibliografije f) knjige za otroke g) zgodovina h) umetniško oblikovanje i) design j) ilustratorji

811.111:087.5(100)(01)
II 821.111 SALISBURY, M. 100
COBISS.SI-ID 1108430686


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


114.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 7. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 2 zv. (152 ; 140 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv. - Viri: zv. 2, str. [142-143]

ISBN 978-961-271-660-8
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) naloge

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 7 Delovni
COBISS.SI-ID 278703872

115.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 7. [Učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Srbija] : Rotografika). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-271-661-5
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk e) naloge f) vprašanja

811.163.6(075.2)
II 821.163.6 SLOVENŠČINA 7 Učbenik
COBISS.SI-ID 279714816


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


116.
ALBOROUGH, Jez
        Some dogs do / Jez Alborough. - London : Walker, 2004, cop. 2003. - [37] str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-1-84428-457-3
a) animal b) picture book c) žival d) slikanica

821.111-93
II 821.111 ALBOROUGH, J. Some
COBISS.SI-ID 10762825

117.
BAUER, Jana
        Groznovilca v Hudi hosti / Jana Bauer ; ilustrirala Caroline Thaw. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 101 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6564-96-0
a) gozd b) vile c) živali

821.163.6-93-32
821.163.6 BAUER, J. Groznovilca
COBISS.SI-ID 276601600

118.
KASPARAVIČIUS, Kęstutis
        Mala zima / [tekst in ilustracije] Kęstutis Kasparavičius ; prevedel Klemen Pisk. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 76 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Čudaške prigode)

Prevod dela: Mažoji žiema. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-02-0

821.172-93-32
821 KASPARAVIČIUS, K. Mala zima
COBISS.SI-ID 277887232

119.
        KDO se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole / [avtorji] Berta Golob ... [et al.] ; [ilustratorji Maša Kozjek ... et al.]. - 2., prenovljena izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 191 str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Iz berila v knjižnico: str. 184-186. - Kazalo

ISBN 978-961-01-0659-3
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) slovenska književnost

821.163.6-82(075.2)
821.163.6(075.2) KDO se skriva Berilo 6.r.
COBISS.SI-ID 280926208

120.
KOMELJ, Miklavž
        Jugoslovanski nadrealisti danes in tukaj / Miklavž Komelj ; [fotografije Dejan Habicht, Ana Mizerit, Roman Šipić]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2015 (Beograd : Standard 2). - 220 str. : ilustr. ; 20 cm

"Knjiga je izšla v okviru razstavnega projekta Politizacija prijateljstva, 1. julij-28. september 2014, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana" --> v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 147-157. - Kazalo

ISBN 978-961-206-112-8
a) literature b) literatura c) surrealizem d) jugoslovanska umetnost e) jugoslovanska književnost f) Beograd g) srbska periodika h) umetniške revije i) 20.st. j) družbeni vidik

82.02(497.1)"19"
82.01 KOMELJ, M. Jugoslovanski
COBISS.SI-ID 278995456

121.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Pippi Longstocking / Astrid Lindgren ; illustrated by Lauren Child ; translated by Tüna Nunnally. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 207 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Pippi Langstrump. - O avtorici: str. 206. - O ilustratorki: str. 207

ISBN 978-0-19-278241-0 (broš.)

821.113.6-93-34
821.113 LINDGREN, A. Pippi
COBISS.SI-ID 10765641

122.
        MEDVEDI in medvedki : medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan / [napisali Vojan Tihomir Arhar ... et al.] ; izbrala Slavica Remškar ; [prevedli Kristina Brenkova ... [et al.] ; ilustrirali Suzi Bricelj ,,, [et al.] ; uredili Slavica Remškar in Irena Matko Lukan ; spremno besedo napisal Miklavž Komelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 246 str. : ilustr. ; 26 cm, v škatli 29 x 25 x 4 cm. - (Cicibanova zbirka)

Ilustr. na spojnih listih. - 4.400 izv. - Bibliografija: str. 245-246

ISBN 978-961-01-3709-2

821-93-82
821.163.6 MEDVEDI in
COBISS.SI-ID 279845632

123.
ONICHIMOWSKA, Anna
        Pečka, kapica in puding / Anna Onichimowska ; ilustrirala Agata Dudek ; prevedla Jana Unuk. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [45] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Piecyk, czapeczka i budyń. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-06-8

821.162.1-93-32
087.5
821.162.2 ONICHIMOWSKA, A. Pečka
COBISS.SI-ID 278091520

124.
ONICHIMOWSKA, Anna
        Sanje, ki so odšle / Anna Onichimowska ; ilustrirala Krystyna Lipka-Sztarbałło ; prevedla Jana Unuk. - 1. natis. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [40] str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Sen, który odszedł. - Na zadnjem ov. tudi: Naša mala knjižnica. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-05-1

821.162.1-93-32
821.162.2 ONICHIMOWSKA, A. Sanje
COBISS.SI-ID 278091264

125.
SALISBURY, Martin
        Children's picturebooks : the art of visual storytelling / Martin Salisbury with Morag Styles. - London : Laurence King Pub., cop. 2012. - 192 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str.187-188. - Kazalo. - Vsebina: A brief history of the picturebook ; The picturebook maker's art ; The picturebook and the child ; Word and image, word as image ; Suitable for children? ; Print and process : the shock of the old ; The children's publishing industry

ISBN 978-1-85669-738-5 (broš.)
a) children's and youth literature b) picture book c) art d) story telling e) mladinska književnost f) slikanica g) umetnost h) pripovedovanje zgodb i) besede j) slike k) tisk l) založništvo

82
II 7 SALISBURY, M. Children's
COBISS.SI-ID 10763081

126.
SUHODOLČAN, Leopold
        Piko Dinozaver / Leopold Suhodolčan ; ilustrirala Marjanca Jemec Božič ; [avtorica spremnega didaktičnega gradiva Vida Medved Udovič]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 35 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

1.200 izv. - Za odrasle, ki še verjamejo v Pika Dinozavra / Vida Medved Udovič: str. 2. - O pisatelju Leopoldu Suhodolčanu: str. 30

ISBN 978-961-01-1702-5
a) slovenska književnost b) leposlovje c) mladinska književnost

821.163.6-93-34
087.5
II 821.163.6 SUHODOLČAN, L. Piko
COBISS.SI-ID 280649984

127.
VIZBARAITE, Ingrida
        Junaček Travček in njegova pustolovščina / Ingrida Vizbaraite ; ilustrirala Marija Smirnovaite ; prevedel Klemen Pisk. - 1. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Naša mala knjižnica)

Prevod dela: Nieko Rimto. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6970-03-7

821.172-93-32
087.5
821 VIZBARAITE, I. Junaček
COBISS.SI-ID 277972480


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


128.
ISOL
        Kulturna izmenjava / [[besedilo], ilustracije] Isol ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd. = [Ed. bilingüe], 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - [34] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: Intercambio cultural. - Slov. in špan. besedilo. - 500 izv.

ISBN 978-961-6886-14-7
a) picture book b) slikanica c) medkulturnost d) večkulturnost e) Afrika f) dečki g) sloni

821.134.2(82)-93-34
821.134.2 ISOL Kulturna
COBISS.SI-ID 281051904


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


129.
ADAMIČ, Maja
        Elementi ljudskega izročila v pravljicah Svetlane Makarovič : diplomsko delo / Maja Adamič. - Ljubljana : [M. Adamič], 2015. - V, 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3132. - Mentorica Milena Mileva Blažić, somentorica Marjetka Golež Kaučič. - Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) Makarovič, Svetlana (1939-) b) fairy tale c) folk culture d) pravljica e) ljudska kultura f) balade g) ljudsko izročilo h) medbesedilnost i) ljudsko in umetno

82-343:398.1(043.2)
ZZ II 82(043.2) ADAMIČ, M. Elementi
COBISS.SI-ID 10737737

130.
OLIVER, Maša
        Drugi svet v pravljicah : magistrsko delo / Maša Oliver. - Ljubljana : [M. Oliver], 2015. - 137 str. ; 30 cm

Mentor Boris A. Novak, somentorica Mileva [!] Mileva Blažić. - Bibliografija: str. 133-137. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
a) literarne zvrsti b) pravljica c) ljudska pravljica d) umetna pravljica e) slovenska mladinska književnost f) fantazijska literatura

82-343
ZZ II 82(043.2) OLIVER, M. Drugi
COBISS.SI-ID 58624610


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


131.
BROWNE, Anthony, 1946-
        My dad / [besedilo in ilustracije] Anthony Browne. - London : Random house children's publishers, 2003. - 1 kartonka [23] str. : ilustr. ; 16 x 13 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-0-385-60613-4
a) očetje b) otroci c) ljubezen

821.111
821.111 BROWNE, A. My dad
COBISS.SI-ID 10766921

132.
CHICHESTER Clark, Emma
        Bears don't read! / Emma Chichester Clark. - London : HarperCollins Children's Books, 2015, cop. 2014. - [30] str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-0-00-742519-8
a) reading b) friendship c) picture book d) branje e) prijateljstvo f) slikanica

821.111-93
II 821.111 CHICHESTER Clark Bears
COBISS.SI-ID 10762569

133.
DEACON, Alexis
        Beegu / Alexis Deacon. - Red Fox ed. - London : Red fox : Random House children's publishers, 2004. - [34] str. : ilustr. ; 23 x 26 cm

ISBN 978-0-099-41744-6

821.111
821.111 DEACON, A. Beegu
COBISS.SI-ID 10766665

134.
DONALDSON, Julia
        Stick Man / by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler. - London : Alison Green, 2009, cop. 2008. - [30] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-1-407106-17-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-407108-82-7 (broš.)
a) plant b) picture book c) rastlina d) slikanica

821.111-93
II 821.111 DONALDSON, J. Stick
COBISS.SI-ID 10763593

135.
GRILL, William
        Shackleton's journey. - 5th ed. - London : Flying Eye Books, cop. 2014. - 68 str. : ilustr. ; 32 cm

ISBN 978-1-909263-10-9
a) Shackleton, Ernest b) travel c) picture book d) potovanje e) slikanica f) ekspedicija g) Antarktika

821.111-93
II 821.111 GRILL, W. Shackleton's
COBISS.SI-ID 10762313

136.
KITAMURA, Satoshi, 1956-
        Stone Age boy / Satoshi Kitamura. - London : Walker, 2008, cop. 2007. - 32 str. : ilustr. ; 23 x 27 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4063-1219-5
a) slikanice b) kamena doba

821.111-93
821.111 KITAMURA, S. Stone Age boy
COBISS.SI-ID 10766409

137.
MCKEE, David
        The extraordinary adventures of Mr Benn spaceman / based on the TV series by David Mckee. - London : Hodder Children's Books, 2015 (printed in China). - [30] str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

ISBN 978-1-444-92206-6

821.111
821.111 MCKEE, D. Extraordinary
COBISS.SI-ID 10769225

138.
PIEŃKOWSKI, Jan
        Haunted house / Jan Pieńkowski. - London : Walker Books, [2005]. - [12] str., kartonka : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-84428-874-9
a) picture book b) slikanica

821.111-93
II 821.111 PIEŃKOWSKI, J. Haunted
COBISS.SI-ID 11758906

139.
RAYNER, Catherine
        Smelly Louie / Catherine Rayner. - [S. l.] : Macmillan Children's Books, 2015. - [26] str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

ISBN 978-1-4472-7180-2
a) slikanice

821.111-93
821.111 RAYNER, C. Smelly Louie
COBISS.SI-ID 10766153

140.
ROSEN, Michael, 1946-
        Michael Rosen's sad book / words by Michael Rosen ; pictures by Quentin Blake. - London : Walker, 2011, cop. 2004. - [30] str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-1-4063-1784-8 (broš.)
a) affection b) picture book c) čustvo d) slikanica e) žalost

821.111-93
II 821.111 ROSEN, M. Michael
COBISS.SI-ID 10763337

141.
        VPRAŠAJ Alico / anonimna avtorica ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. ; 20 cm

Prevod dela: Go ask Alice. - 800 izv.

ISBN 978-961-241-783-3
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) narkomani d) mamila e) droge f) dnevniki

821.111-94
821.111 VPRAŠAJ Alico
COBISS.SI-ID 271505408


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


142.
        AN, ban, ciciban : [še nekaj najlepših iz Cicibana in Cicidoja] / izbrala in uredila Slavica Remškar ; [spremne besede napisali Slavica Remškar, Ida Mlakar in Milček Komelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 259 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Cicibanova zbirka)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 3.800 izv.

ISBN 978-961-01-2218-0
a) slovenska književnost b) mladinska književnost c) pesmi d) pravljice

821.163.6-93-82
050(0.053.2)(091)
821.163.6 AN BAN
COBISS.SI-ID 264992256

143.
GRAFENAUER, Niko
        Lokomotiva, lokomotiva / Niko Grafenauer ; naslikala Marija Lucija Stupica. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [18] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.700 izv.

ISBN 978-961-01-3886-0

821.163.6-93-1
II 821.163.6 GRAFENAUER, N. Lokomotiva
COBISS.SI-ID 280838144

144.
KERMAUNER, Aksinja
        In zmaj je pojedel sonce / Aksinja Kermauner ; [kolaži Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : Sodobnost International, 2011 (Ljubljana : Grafis Trade). - 265 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Modra pomaranča)

600 izv.

ISBN 978-961-6067-80-5 (Vodnikova založba)
a) visually handicapped - China b) slabovidni - Kitajska c) mladostniki d) slepota e) identiteta

821.163.6-93-311.2
821.163.6 KERMAUNER, A. In zmaj
COBISS.SI-ID 259611648

145.
MUCK, Desa
        Kokoš velikanka / Desa Muck ; ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen. - 1. (dvojezična) izd. = 1st printing. - Ljubljana : Sodobnost International, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 24, 24 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Spominčice = Forget-me-nots / KUD Sodobnost International)

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: The giant hen / translated by Erica Johnson Debeljak

ISBN 978-961-6564-13-7

821.163.6-93-32
087.5
821.163.6 MUCK, D. Kokoš
COBISS.SI-ID 232496384

146.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Jelka Godec Schmidt. - Tržič : Učila International, 2008 (natisnjeno v EU). - [21] str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-00-0460-8
a) Trubar, Primož (1508-1586) - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O mlinarju
COBISS.SI-ID 238838784

147.
POPOVIĆ, Simon
        Narkoman nikoli / Simon Popović, Helena Kobal. - Ponatis. - Vipava : samozal. S. Popović : samozal. H. Kobal, 2015. - 132 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-283-240-7
a) drug addiction b) zasvojenost z drogami c) narkomani d) zdravljenje e) terapevtske skupnosti f) osebna doživetja g) spomini h) droge i) mamila

821.163.6-94
613.83(092)
821.163.6 POPOVIĆ, S. Narkoman
COBISS.SI-ID 280993536

148.
SVETINA, Peter, 1970-
        Antonov cirkus / Peter Svetina ; ilustriral Damijan Stepančič. - 2. izd. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 43 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spominčice)

800 izv.

ISBN 978-961-6564-95-3

821.163.6-93-32
821.163.6 SVETINA, P. Antonov
COBISS.SI-ID 276600832

149.
ŠTEFAN, Anja
        Bobek in barčica / Anja Štefan ; ilustrirala Polona Lovšin. - 3. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - [32] str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-86-11-17005-3

821.163.6-93-34
087.5
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Bobek
COBISS.SI-ID 280265472

150.
TOMŠIČ, Marjan, 1939-
        Grenko morje : roman o aleksandrinkah / Marjan Tomšič ; [Marija Mercina Pot k človeku (esej)]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Kmečki glas, 2015. - 294 str. ; 21 cm

800 izv. - Pot k človeku / Manja Mercina: str. 284 - 294

ISBN 978-961-203-248-7
a) Aleksandrinke b) slovenske izseljenke c) Egipt

821.163.6-311.2
821.163.6 TOMŠIČ, M. Grenko
COBISS.SI-ID 281404928

151.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Kekec iz 2. b / Janja Vidmar ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 2. izd. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG) : KUD Sodobnost International, 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 54 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Spominčice)

700 izv.

ISBN 978-961-6067-82-9 (Vodnikova založba (DSKG))

821.163.6-93-32
821.163.6 VIDMAR, J. Kekec iz
COBISS.SI-ID 260364544


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


152.
KNEZ, Martin, 1964-
        Paleoekološke značilnosti apnencev v okolici Škocjanskih jam [Elektronski vir] / [besedilo, risane priloge] Martin Knez. - El. knjiga. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014. - (Carsologica ; e3)

Način dostopa (URL): http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1152. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 5. 5. 2014. - El. publikacija v pdf obliki obsega 89 str. - Bibliografija: str. 86-89

ISBN 978-961-254-690-8 (pdf)
a) Paleoekologija - Slovenija b) kras (geologija) c) Škocjanske jame d) karst (geology) e) Škocjan (cave)

56:574(497.4)(0.034.2)
911.2:551.44(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 273503744


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


153.
NERI, Riccardo
        Zemljepis 1 / Riccardo Neri. - V Trstu : Deželni šolski urad Furlanije-Julijske krajine = Trieste : Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, 2002 (Trst : Editoriale San Giusto). - 3 zv. : ilustr.

Prevod dela: Il lavoro geografico 1

Vsebina:
[1] / [prevod in dodatek o Slovencih v Furlaniji-Julijski krajini Dušan Križman ; kartografija in risbe C.D.&V.-Firenze ; fotografsko gradivo Fotografski arhiv založbe La Nuova Italia ; dodatno kartografsko gradivo slovenske izdaje Geodetski zavod Slovenije ; dodatno fotografsko gradivo za prilogo o Slovencih NŠK ... et al.]. - Slovenska izd. - 285 str. : ilustr. ; 29 cm
Italijanske dežele / prevod in dodatek o Slovencih v Furlaniji-Julijski krajini Dušan Križman ; kartografija in risbe C.D.&V.-Firenze ; slikovno gradivo Fotografski arhiv založbe La Nuova Italia. - Slovenska izd. - Str. 291-459 : ilustr. ; 29 cm. - Kazalo
Priročnik za profesorje / [skrčil in predelal za potrebe srednjih šol s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji-Julijski krajini Dušan Križman]. - Skrčena in predelana izd. - 63 str. ; 27 cm
a) geografija b) regionalna geografija c) Italija d) učbeniki za osnovne šole

913(075.2)
II 91(075.2) NERI, R. Zemljepis 1
COBISS.SI-ID 1883884


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


154.
LUTHAR, Oto
        Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju / Oto Luthar, Martin Pogačar ; [fotografije Erika Fürst ... [et al.] ; zemljevidi Jerneja Fridl, Goran Ivašič]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 76 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-254-758-5
a) Judaism b) history c) judizem d) zgodovina e) Židje f) Judje g) zgodovina h) Prekmurje i) druga svetovna vojna j) preganjanje k) genocid l) holokavst m) antisemitizem n) spomini

94(497.411=411.16)
341.485(=411.16)
94(497.4)"19" LUTHAR, O. Dežela
COBISS.SI-ID 277457664

155.
NÉGYESI, Lajos
        Gora krvi in vzdihljajev : vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu = The mountain of blood and sighs : soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh / Lajos Négyesi ; [spremna beseda Damjana Fortunat Černilogar ; beseda o avtorju Mojca Rutar ; prevod v slovenski jezik Gabriella Bence Utroša in Maria Ganocziova, prevod v angleški jezik Kosztasz Panajotu in Janez Zega ; arhivske fotografije, skice in zemljevidi Inštitut in muzej vojne zgodovine Budimpešta ... [et al.] ; fotografije Béla Csáki ... et al.]. - Tolmin : Društvo Peski 1915-1917 : Tolminski muzej, 2015 ([Izlake] : Grafex). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 zvd.

Prevod dela: 46-os szegedi bakák a tolmeini hídfőben. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 750 izv. - Spremna beseda / Damjana Fortunat Černilogar: str. 7-13. - Beseda o avtorju / Mojca Rutar: str. 134-141. - Bibliografija: str. 132-133

ISBN 978-961-6635-30-1 (Tolminski muzej)
a) twentieth century history b) zgodovina dvajsetega stoletja c) prva svetovna vojna d) Soška fronta 1915-1917 e) Avstroogrska vojska f) Madžari g) 46. pehotni polk h) Szeged i) Mrzli vrh j) vojaška zgodovina

94(497.473)"1915/1917"
94(497.4)"19" NÉGYESI, L. Gora krvi
COBISS.SI-ID 280804096


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO