COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVEMBER 20150 SPLOŠNO.


1.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (11 ; 2015 ; Ljubljana)
        Branje združuje : z BDS že 20 let : zbornik Bralnega društva Slovenije / [avtorji Tina Arnež ... [et al.] ; avtorica predgovora Savina Zwitter ; uredila Veronika Rot Gabrovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 11. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik Bralnega društva Slovenije ob 11. strokovnem posvetu. - Leto strokovnega posvetovanja v CIP-u. - 330 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov in povzetek v slov. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0318-3
a) immigrant b) child c) reading d) literacy e) priseljenec f) otrok g) branje h) pismenost i) opolnomočenje j) kultura k) izobraževanje l) jeziki m) knjižnica n) večkulturnost o) umetnostna besedila p) starejši

028:376.7-054.7-053.2(082)
028 BRALNO DS Branje
COBISS.SI-ID 280882176

2.
GOLDSMITH, Mike
        Izumi v 30 sekundah : [30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave, razloženih v pol minute] / Mike Goldsmith ; [ilustracije Chris Anderson (barvne), Marta Munoz (črno-bele) ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 90 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Inventions in 30 seconds. - Dodatek k nasl naveden na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [92-93]. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0199-5
a) iznajdbe b) izumi c) naloge

001.894(02.053.2)
001 GOLDSMITH, M. Izumi
COBISS.SI-ID 279849728

3.
SARTO, Montserrat
        Strategije motiviranja za branje : z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev / Montserrat Sarto ; [prevedla in uredila [ter] spremna beseda Barbara Pregelj ; izkušnje slovenskih motivatork Barbara Pregelj ... et al.]. - Slovenska izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 241 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka KonTEKSTI)

Prevod in priredba dela: Animación a la lectura con nuevas estrategias. - 500 izv. - Aktualnost bralnomotivacijskih strategij M. Sarto : (predgovor k slovenski izdaji) / Barbara Pregelj: str. 5-15. - Bibliografija: str. 28 in pri spremni besedi. - Kazalo

ISBN 978-961-6886-15-4
a) reading b) motivation c) branje d) motivacija e) bralne navade f) bralnomotivacijske strategije g) bralna vzgoja

028.5(035)
028 SARTO, M. Strategije
COBISS.SI-ID 281311744

4.
VIZJAK Pavšič, Mojca
        Metode raziskovanja v družbenih vedah / Mojca Vizjak Pavšič. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 131 str. : ilustr. ; 23 cm

250 izv. - Predgovor / Janez Stare: str. 9-10. - O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 119-126. - Kazalo

ISBN 978-961-235-717-7
a) social sciences b) research c) methodology d) družbene vede e) raziskovanje f) metodologija g) družboslovna statistika h) družboslovna metodologija i) sodobni trendi j) družboslovje k) družboslovne raziskave l) anketne raziskave m) razvoj anketne metodologije n) analiza socialnih omrežij o) etične dileme p) varovanje podatkov

001.8:3
001 VIZJAK PAVŠIČ Metode
COBISS.SI-ID 277211648


0(043.2) SPLOŠNO.


5.
TRAJKOVIĆ Haziri, Ota
        Analiza pomena družbenega spola pri bralni pismenosti dečkov : diplomsko delo / Ota Trajković Haziri. - Ljubljana : [O. Trajković Haziri], 2015. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3200. - Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) sex c) boy d) reading e) družba f) spol g) deček h) branje i) izobrazba j) knjige

028.5:305-055.1(043.2)
ZZ II 02(043.2) TRAJKOVIĆ Haziri Analiza
COBISS.SI-ID 10776649


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
        PROBLEMSKO osnovano načrtovanje, projektno učno delo in IKT - na fakulteti in v šoli : poročilo o izvedbi internega projekta / poročilo pripravile Mojca Vrhovski Mohorič ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij
a) planning b) information tehnology c) school d) fakulteta e) načrtovanje f) informacijska tehnologija g) šola h) fakulteta i) projektno učno delo j) problemski pouk k) akcijsko raziskovanje

004
Č II 004 PROBLEMSKO osnovano
COBISS.SI-ID 10803529


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
MIHAJLOVIĆ, Milena, izobraževanje
        Računalniška morfologija in spol pri sklanjanju samostalnikov v hrvaškem jeziku : magistrsko delo / Milena Mihajlović. - Ljubljana : [M. Mihajlović], 2015. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3208. - Bibliografija: f. 45-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) computer science b) hrvaščina c) računalništvo d) hrvaščina e) pregibanje f) kognicija

004.4=163.42(043.2)
ZZ II 004(043.2) MIHAJLOVIĆ, M. Računalniška

COBISS.SI-ID 10785353

8.
SMREKAR, Erika
        Pripovedovanje zgodb z izobraževalnim programskim orodjem Mama v osnovni šoli : diplomsko delo / Smrekar Erika. - Ljubljana : [E. Smrekar], 2015. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3223. - Mentorica Nančovska Šerbec Irena. - Bibliografija: str. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) programming c) računalništvo d) programiranje e) digitalno pripovedovanje zgodb f) vizualno programiranje g) problemsko učenje

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) SMREKAR, E. Pripovedovanje

COBISS.SI-ID 10804553


005 MENEDŽMENT.


9.
        OSEBNO načrtovanje in izvajanje storitev / Vito Flaker ... [et al.] ; v sodelovanju s Ksenijo Balantič in Natašo Udovič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 304 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-45-3
a) planning b) management c) načtovanje d) vodenje e) socialno delo f) spretnosti g) metoda h) načrt i) jezik j) timska konferenca k) izvajanje l) revizija m) osebni načrt

005.51:330.123.6(082)
65 OSEBNO načrtovanje
COBISS.SI-ID 265968128


069(043.2) MUZEJSKA PEDAGOGIKA


10.
BIZJAK, Valentina, 1990-
        Vloga muzeja pri spoznavanju kulturnozgodovinske dediščine Emone v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Valentina Bizjak. - Ljubljana : [V. Bizjak], 2015. - 95 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3217. - Mentorica Darja Kerec. - Bibliografija: str. 87-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji z angleščino
a) museum b) cultural heritage c) muzej d) kulturna dediščina e) Emona f) kulturnozgodovinska dediščina g) Mestni muzej Ljubljana h) pedagoške vsebine

069:904(497.4)(043.2)
ZZ II 069(043.2) BIZJAK, V. Vloga
COBISS.SI-ID 10790729


1 FILOZOFIJA.


11.
CYRULNIK, Boris
        Sram : če povem, bom umrl / Boris Cyrulnik ; prevedla Alenka Zgonik. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. ; 24 cm

Prevod dela: Mourir de dire. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-241-673-7
a) psychotherapy b) personality c) psihoterapija d) osebnost e) duševna stanja f) krivični sram g) biologija h) ponos

159.942
159.96 CYRULNIK, B. Sram
COBISS.SI-ID 262537472

12.
ORDINE, Nuccio, 1958-
        Koristnost nekoristnega : manifest / Nuccio Ordine, z esejem Abrahama Flexnerja ; predgovor Boris Pahor ; [prevedla Irena Trenc - Frelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 175 str. ; 21 cm

Prevod dela: L'utilita dell'inutile. - 1.500 izv. - O avtorju: str. [183]. - Koristnost nekoristnega / Boris Pahor: str. 7-8. - Vsebuje tudi: Koristnost nekoristnega znanja / Abraham Flexner

ISBN 978-961-282-118-0
a) philosophy b) literature c) filozofija d) literatura e) univerze f) vodenje g) ljubezen h) resnica i) eseji

1:82
1 ORDINE, N. Koristnost
COBISS.SI-ID 280956928

13.
SHAH, Idries, 1924-1996
        Misleci z vzhoda : sufijske zgodbe / Idries Shah ; [prevedla Andželka Korošec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Iskanja, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 206 str. ; 21 cm

Prevod dela: Thinkers of the East. - 1.000 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6058-51-3
a) history of philosophy - East b) zgodovina filozofije - Vzhod c) sufizem d) sufijska tradicija e) modrost Vzhoda

141.336
1 SHAH, I. Misleci
COBISS.SI-ID 252568064


159.9 PSIHOLOGIJA.


14.
BARLOW, David H.
        10 steps to mastering stress : a lifestyle approach / David H. Barlow, Ronald M. Rapee, Sarah Perini. - Updated ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - XII, 114 str. : ilustr. ; 28 cm

Vsebina: Step 1: Understand your stress ; Step 2: Relax your body ; Step 3: Think realistically ; Step 4: Evaluate consequences ; Step 5: Test predictions ; Step 6: Stay present ; Step 7: Take control ; Step 8: Be assertive ; Step 9: Manage your time ; Step 10: Solve problems

ISBN 978-0-19-991753-2
a) mental stress b) psychology c) prevention d) relaxation e) duševni stres f) psihologija g) prevencija h) sprostitev i) tehnike j) dobro počutje k) razmišljanje l) reševanje problemov

159.944.4
II 159.9 BARLOW, D.H. Ten steps
COBISS.SI-ID 10809417

15.
BARRETT, Emma
        Extreme : why some people thrive at the limits / Emma Barrett, Paul Martin. - 1st ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - IX, 278 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 241-271. - Kazalo. - Vsebina: Life at the edge ; Bravery ; Hardship ; Bad sleep ; Monotony ; Alone ; Other people ; Teamwork ; Know-how ; Focus ; Resilience ; Choosing extremes ; Staying and leaving

ISBN 978-0-19-966858-8
a) developmental psychology b) mental stress c) razvojna psihologija d) prilagoditev e) adaptacija f) življenje g) preživetje h) ekstremno okolje i) življenjski prostor

159.92
159.92 BARRETT, E. Extreme
COBISS.SI-ID 10813257

16.
DEAK, JoAnn
        Priročnik za upravljanje odraščajočih možganov / JoAnn Deak in Terrence Deak ; ilustrirala Freya Harrison ; [prevod Simonca Cesar]. - 1. izd. - Izola : Grlica, 2015. - 70 str. : ilustr. ; 27 cm

700 izv. - O avtorjih in ilustratorki: str. [72]. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-961-244-212-5
a) adolescent b) brain c) mladostnik d) možgani e) najstniki f) puberteta g) odraščanje h) rast in razvoj i) hormoni j) fizične spremembe k) delovanje možganov

159.922.8
159.922.8 DEAK, J. Priročnik
COBISS.SI-ID 278112256

17.
        ORGANIZACIJSKA psihologija danes in jutri / Eva Boštjančič, Alenka Potočnik in Katarina Šavrič (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 283 str. : graf. prikazi ; 24 cm

O urednicah na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Uvodnik / Eva Boštjančič: str. 9-10. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts. - Kazali

ISBN 978-961-237-779-3
a) organization b) psychology c) psihologija d) organizacija e) organizacijska psihologija f) organizacijske strukture g) transakcijska analiza h) mediacija i) prijazno podjetje j) zasebno življenje k) zaposleni l) delovna organizacija m) coaching n) odpustitev o) kolaborativni mediji p) e-izobraževanje

159.964(082)
159.96 ORGANIZACIJSKA psihologija
COBISS.SI-ID 281495808


16 LOGIKA


18.
MCCABE, Viki
        Coming to our senses : perceiving complexity to avoid catastrophes / Viki McCabe. - New York : Oxford University Press, 2014. - XII, 273 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233-258. - Kazalo. - Vsebina: 1. The Structure of Reality ; Theory Promotes Disaster ; The Origins and Nature of Structural Information ; The USS Missouri: Saved by Structural Information ; A Contrasting View: Signal Detection Theory ; Our Complex Perceptual Systems and Structural Information: J.J. Gibson's View ; Complex Systems and Structural Information ; Seeing What We Believe: How the Mind Hijacks the Senses ; 2. Perceiving Structure ; Recognition and Structural Information ; Altering Facial Proportions Disrupts Recognition ; Caregiving by Configuration ; Facial Structure ; Face Blindness and Super-Recognizers ; What's Wrong With Eyewitness Testimony? ; Why Features Fail as Evidence ; Our Atomistic Worldview Leads Us Astray ; 3. Perceiving Dynamics ; Dynamic Structural Information ; The Oscillating Figure Eight Reveals Identity ; Do We Have Memories of Structural Information? ; Our Brain-World Interface ; Navigation Grids and Place Cells ; Walking in Other People's-Moccasins ; Experiencing Empathy ; 4. Restructuring Reality ; Clouded Vision ; Controlling Nature: Eliminating Tributaries and Meanders ; The Whole Is More Than the Sum of Its Parts ; Restoring a Meander ; Structural Pattern Generators and Natural Structures ; Branching ; Spirals ; Meanders ; Six-Sided Symmetry ; 5. Reality's Geometry ; Bacteria's Oorum Sensing ; Immune Cells Communicate Using Structural Configurations ; Volatile Compounds Send Structured Aromatic Messages ; Animal-Environment Reciprocities ; Frogs ; Crows ; The Hawk-Goose Configuration ; Mating, Foraging, and Escaping ; Indigo Bunting Migration ; Human-Environment Affordances ; Perceiving and Representing Structural Information ; Benoit Mandelbrot's Fractal Geometry ; Our Fractal Brain ; 6. Experts' Experts "Repetitions Without Repetition" ; Minimally Essential Information ; Experts' Experts Rely on Structural Information ; Diagnosing Injuries: Reading the Dynamics of Deviation ; Curing Pain in the Brain: How the Brain Restructures Reality ; Diagnosing Cancer: Pathology and Structural Information ; Condensing the Structure of Reality: The Japanese Garden ; Reading the Seascape: Sea Gypsies Survive a Tsunami ; Translating Structure Into Words ; 7. Mind Over Matter: Theories as Mental Fall-out ; Where Do Theories Come From? ; Theories and the Brain ; Hijacking the Interpreter ; Two Widely Accepted Unsubstantiated Theories That Threaten Our Survival ; How to Judge a Theory ; 8. Are Scientific Theories Different? ; Alfred Wegener and the Theory of Continental Drift i ; Barbara McClintock and Her Perception of Jumping Genes ; How Science Can Progress by Extending Our Eyes ; Theories and Complexity ; 9. Are Economic Theories Different? ; Replacing Reality: The Evolution of the Derivative ; Seeing the Structural Information That Reveals the Market ; The Sad Saga of Brooksley Born and the American Taxpayer ; An Alternate Theory of the Economy ; 10. Complexity, Components, and Monocultures...

ISBN 978-0-19-998858-7 (trda vezava)
a) perception b) information c) brain d) zaznavanje e) informacija f) možgani g) realnost h) geometrija i) razum j) ekonomske teorije k) znanstvene teorije l) monokulture m) kompleksnost n) sistemi

165.1
16 MCCABE, V. Coming
COBISS.SI-ID 10809673

19.
ROSENBAUM, David A.
        It's a jungle in there : how competition and cooperation in the brain shape the mind / David A. Rosenbaum. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - XII, 254 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str.219-240. - Kazalo. - Vsebina: Welcome to the jungle ; Darwin and the boss ; Fighting neurons, friendly neurons ; Pay attention! ; Ready, set, go! ; Look out! ; Move it! ; Learn the ropes! ; Aha! ; Onward!

ISBN 978-0-19-982977-4
a) cognitive psychology b) brain c) kognitivna psihologija d) možgani e) tekmovalno okolje f) sposobnosti g) Darwinova teorija

165.194:159.9
159.9
16 ROSENBAUM, D. A. It's a jungle
COBISS.SI-ID 10812489


17 ETIKA.


20.
BAKER, Maureen
        Marriage in an age of cohabitation : how and when people tie the knot in the twenty-first century / Maureen Baker, Vivienne Elizabeth. - Don Mills, Ontario : Oxford University Press, 2014. - IV, 209 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-205. - Kazalo. - Vsebina: The rise of do-it-yourself (DIY) "marriage" ; Negotiating transitions : from dating to cohabitation to "marriage" ; "Proper" weddings and the wedding industry ; Personalized weddings ; Does formalization really make a difference? ; Conclusions

ISBN 978-0-19-900263-4 (broš.)
a) marriage b) interpersonal relations c) zakonska zveza d) medosebni odnosi e) izvenzakonska zveza f) inštitucija g) videvanje h) poroka i) pravni vidik

173
173 BAKER, M. Marriage
COBISS.SI-ID 10804809

21.
TRONTELJ, Jože, 1939-2013
        Živeti z etiko / Jože Trontelj ; [uredniški odbor Drago Jančar ... [et al.] ; fotografija Artkontakt, Barbara Jakše Jeršič & Stane Jeršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. - 316 str. : ilustr. ; 25 cm

[Uvodni nagovor] / Tatjana Trontelj: str. [5]. - Trontljeva etika / Drago Jančar: str. 11-15. - Etično poslanstvo človeka / Janek Musek: str. 17-21. - Predgovor h knjigi / Janez Musek: str. 23-25. - Življenjepis / Tone Žakelj: st. 313-316. - Barvna fotog. avtorja: str. 4. - Bibliografija pri nekaterih posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93606-2-0
a) value b) etika c) vrednota d) vzgoja za vrednote e) izobraževanje f) medicinska bioetika g) človekove pravice h) alternativna medicina i) evtanazija j) otrokove pravice k) kloniranje l) humana genetika m) matične celice n) splav o) darovanje organov p) bolečina q) rehabilitacija

17.022.1:61
17 TRONTELJ, J. Živeti
COBISS.SI-ID 276835072


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


22.
        BOLJŠI, slabši, povprečni [Elektronski vir] : statistični portret Slovenije v mednarodni skupnosti ... - [Slovenska spletna izd.]. - El. časopis . - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2015-

Način dostopa (URL): http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/publikacije. - Letnik. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne: 21. 10. 2015. - Ima angl. splet. izd.: Better, worse, average = ISSN 2463-7912. - Ima slov. tisk. izd.: Boljši, slabši, povprečni = ISSN 2463-7696
ISSN 2463-7904 = Boljši, slabši, povprečni (Slov. spletna izd.)

311(497.4)(085)
COBISS.SI-ID 281782528


316 SOCIOLOGIJA.


23.
BARTHES, Roland
        Mitologije / Roland Barthes ; [prevedla Vera Troha ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 229 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Mythologies. - 400 izv. - Strukturalizem kot mit / Jure Simoniti: str. 211-229. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-260-086-0
a) mythology b) mitologija c) strukturalizem

316.7
316.7 BARTHES, R. Mitologije
COBISS.SI-ID 281347072

24.
BOHNER, Gerd, 1959-
        Attitudes and attitude change / Gerd Bohner and Michaela Wänke. - London ; New York : Psychology Press, 2014. - XI, 295 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Social psychology : a modular course)

Bibliografija: str. 255-284. - Kazali

ISBN 978-0-863-77779-0 (broš.)
ISBN 978-0-863-77778-3 (trda vezava)
a) attitude b) attitude change c) persuasion d) stališče e) sprememba stališča f) prepričevanje g) stališča h) merjenje stališč i) socialna psihologija j) obnašanje

316.648
316.6 BOHNER, G. Attitudes
COBISS.SI-ID 10781513

25.
        ENAKOST spolov na mestih odločanja v gospodarstvu [Elektronski vir] : končno poročilo / Aleksandra Kanjuo Mrčela ... [et al.]. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015

Način dostopa (URL): http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/VkljuciVseRaziskavaEnakostSpolovGospodarstvo. pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 18. 9. 2015. - El. knjiga v PDF formatu obsega 63 str. - Bibliografija: str. 55-63

ISBN 978-961-6471-22-0 (pdf)
a) Management - Enakost spolov b) Upravljanje c) Management d) Enakost spolov e) Gender equality f) Gospodarstvo g) Economy h) Elektronske knjige i) Electronic books j) gospodarstvo k) elektronske knjige

316.346.2(0.034.2)
COBISS.SI-ID 280481792

26.
FLOYD, Kory
        Communicating affection : interpersonal behavior and social context / Kory Floyd. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in personal relationships)

Bibliografija: str. 195-216. - Kazalo. - Vsebina: An introduction to affectionate communication ; Thinking about affection: the theories ; Encoding affectionate messages ; Decoding and responding to affectionate expressions ; Benefits of expressing and receiving affection ; Risks associated with affectionate communication ; A new theoretic approach ; Affectionate communication in human interaction

ISBN 0-521-83205-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-83205-2 (trda vezava)
a) interpersonal relations b) communication c) affection d) medosebni odnosi e) komunikacija f) čustvo g) čustvena sporočila h) izražanje i) interakcija j) obnašanje k) socialni vidik l) teorije

316.4
316 FLOYD, K. Communicating
COBISS.SI-ID 10781257

27.
HAUGEN, Gary A.
        The locust effect : why the end of poverty requires the end of violence / by Gary A. Haugen and Victor Boutros. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - XVII, 346 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 291-327. - Kazalo. - Vsebina: What are we missing? ; The hidden crisis at history's inflection point ; The locust effect ; "No one's driven that truck in decades" ; The emperor has no clothes, at all ; A dream devastated ; Colonial legacies and a failure that makes sense ; Private justice and public lawlessness ; You get what you pay for ; It's been done before ; Demonstration projects of hope ; International justice mission

ISBN 978-0-19-993787-5 (trda vezava : brezkislinski papir)
a) violence b) poverty c) human rights d) nasilje e) revščina f) človekove pravice g) države v razvoju h) kriminal i) življenje na cesti j) pravo k) globalna revščina l) bogati m) družba

316.6:364.662
343.4
316.6 HAUGEN, G. A. Locust
COBISS.SI-ID 10810953

28.
SLOVENSKO sociološko društvo. Srečanje (2015 ; Ljubljana)
        Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem družbe = Sociology between producing knowledge and shaping society : zbornik povzetkov / srečanje ob 50-letnici Slovenskega sociološkega društva, 6. in 7. november 2015, Ljubljana = Meeting on the 50th Anniversary of the Slovene Sociological Association, November, 6 - 7, 2015, Ljubljana ; [uredili Patricija Frlež in Tina Kogovšek]. - Ljubljana : Slovensko sociološko društvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 44 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.sociolosko-drustvo.si/wp-content/uploads/2015/06/SSD-novice-CELOTA-15-internet.pdf. - Besedilo v slov. ali angl. - 150 izv.

ISBN 978-961-90202-6-5
a) sociology b) sociologija

316(082)
316 SLOVENSKO Sociologija
COBISS.SI-ID 281708544


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


29.
ČERNE, Neža, 1990-
        Identiteta odraščajočih deklet s priseljenskim ozadjem : magistrsko delo / Neža Černe. - Ljubljana : [N. Černe], 2015. - 85 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3206. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) young adult b) identity c) girl d) immigrant e) mlajši odrasli f) identiteta g) deklica h) priseljenec i) migracije j) potomke priseljencev k) kulturno ozadje l) okolje

316(043.2)
ZZ II 3(043.2) ČERNE, N. Identiteta
COBISS.SI-ID 10784841

30.
ČIBEJ, Nina
        Revščina in socialna izključenost v zgodbah botrstva : magistrsko delo / Nina Čibej. - Ljubljana : [N. Čibej], 2015. - 126 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3212. - Bibliografija: str. 98-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) poverty b) socially handicapped c) revščina d) socialno prizadeti e) družine f) revščina zaposlenih

316(043.2)
ZZ II 3(043.2) ČIBEJ, N. Revščina
COBISS.SI-ID 10788937


32 POLITIKA.


31.
ĐILAS, Milovan, 1911-1995
        Anatomija neke morale in 19 znamenitih člankov (oktober 1953 - januar 1954) / Milovan Đilas ; s spremno študijo Tomaža Ivešića Padec Milovana Đilasa ; [Anatomijo neke morale prevedel Aleš Maver]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 (Ljubljana : NTD). - XII, 188 str. ; 23 cm. - (Zbirka Izzivi svobode)

Tiskano po naročilu. - Kronist (še ene) izrojene revolucije / Aleš Maver: str. VII-XII. - Padec Milovana Đilasa / Tomaž Ivešić: str. 133-182. - Bibliografija: str. 183-185. - Kazalo

ISBN 978-961-93810-3-8
a) Đilas, Milovan (1911-1995) b) communism - Yugoslavia c) political power d) komunizem - Jugoslavija e) politična oblast f) politični sistemi g) politična zgodovina h) komunistične partije i) komunisti

321.74(497.1)
32 ĐILAS, M. Anatomija
COBISS.SI-ID 281460992

32.
VODOVNIK, Žiga
        Demokracija kot glagol / Žiga Vodovnik. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 157 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 177)

400 izv. - O avtorju in delu na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 139-154. - Kazalo

ISBN 978-961-260-087-7
a) democracy b) demokracija c) politične teorije d) teorije demokracije e) demokracija v Sloveniji

321.7
32 VODOVNIK, Ž. Demokracija
COBISS.SI-ID 281507328


33 GOSPODARSTVO


33.
ACEMOGLU, Daron
        Zakaj narodi propadajo : izvori moči, blaginje in revščine na različnih koncih sveta / Daron Acemoglu in James A. Robinson ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 577 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: Why nations fail. - 400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 525-548. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-42-6
a) wealth b) poverty c) state d) bogastvo e) revščina f) država g) gospodarski razvoj h) država blaginje i) življenjski standard j) politična ekonomija k) razlike med bogatimi in revnimi državami

330.526(091)
330 ACEMOGLU, D. Zakaj
COBISS.SI-ID 281395456

34.
KLEIN, Naomi
        To vse spremeni : kapitalizem proti podnebju / Naomi Klein ; [prevedla Polona Mertelj ; spremna beseda Luka Omladič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 666 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: This changes everything. - 1.800 izv. - Slovenija v dobi podnebnih sprememb / Luka Omladič : str. 609-620. - Opombe z bibliografijo: str. 517-600. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3760-3
a) economic development b) climate c) capitalism d) gospodarski razvoj e) podnebje f) kapitalizem g) klimatske spremembe h) svetovno gospodarstvo i) ekonomska politika j) ekonomski razvoj k) zelene organizacije l) onesnaževanje

339.9:551.582
330 KLEIN, N. To vse
COBISS.SI-ID 280647936

35.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Kapital v 21. stoletju / Thomas Piketty ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 768 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Le capital au XXIe siecle. - 3.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3831-0
a) economic studies b) ekonomske študije c) globalizacija d) delitev dohodka e) ekonomska neenakost f) ekonomska zgodovina g) premoženje h) obdavčitev kapitala i) razporeditev bogastva

330.1
330 PIKETTY, T. Kapital
COBISS.SI-ID 280649472


34 PRAVO.


36.
        OTROKOVE pravice v Sloveniji : od normativnih standardov do učinkovitega varstva : zbornik ob 25. letnici Konvencije o otrokovih pravicah / urednica, [uvodni prispevek] Irena Jager Agius ; [predgovor Karl Erjavec ; spremna beseda Vlasta Nusdorfer ; poslanice Marta Santos Pais, Nadžat Maala Mdžid, Lejla Zerugi]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - XXXI, 274 str. : tabele ; 25 cm. - (Zbirka Mednarodno pravo / Fakulteta za družbene vede)

Dostopno tudi na: http://www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/foto/1412/Otrokove_pravice_v_Sloveniji_book.pdf. - 500 izv. - O avtorjih: str. 263-268. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary. - Vsebuje tudi: Konvencija o otrokovih pravicah

ISBN 978-961-235-704-7 (Založba FDV)
a) child b) human rights - Slovenia c) otrok d) človekove pravice - Slovenija e) Konvencija o otrokovih pravicah f) varstvo otrokovih pravic v Sloveniji g) varstvo otrok beguncev h) zloraba otrok

342.7-053.2(497.4)(035)
342.7 OTROKOVE pravice
COBISS.SI-ID 276298752

37.
ROBNIK, Sonja
        (Ne)razumljeni ne?! : spolno nadlegovanje in nadlegovanje zaradi spola na delovnem mestu / Sonja Robnik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2009 (Ljubljana : Verhovec). - 125 str. ; 24 cm

250 izv. - O avtorici: str. 125. - Bibliografija: str. 117-124

ISBN 978-961-6348-60-7
a) sexual offence b) place of work c) spolni prestopek d) delovno mesto e) ženske f) spolno nasilje g) kazniva dejanja h) spolno nadlegovanje i) nadlegovanje zaradi spola

343.541:331.103.1
343 ROBNIK, S. Nerazumljeni
COBISS.SI-ID 242451712


35 JAVNA UPRAVA.


38.
DVAJSET
        20 let Zakona o varuhu človekovih pravic : 1993-2013 / [uredila Jernej Rovšek in Liana Kalčina]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Cicero). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/Razne_publikacije/20-Let-Zakona-o-Varuhu-clovekovih-pravic_WEB_LQ.pdf. - 2.900 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93381-2-4
a) human rights b) legislation - Slovenia c) človekove pravice d) zakonodaja - Slovenia e) varuh človekovih pravic f) ombudsman g) pravna ureditev h) zgodovina

351.941(497.4)(094)
II 34 DVAJSET let
COBISS.SI-ID 270660864

39.
SLOVENIJA. Varuh človekovih pravic
        [Dvajset]
        20 let delovanja Varuha človekovih pravic RS : 1994-2014 / [urednica Liana Kalčina ; fotografije arhiv Varuha človekovih pravic RS in osebni arhivi avtorjev prispevkov]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2014 (Begunje : Cicero). - 157 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/Razne_publikacije/20let_VCP_a_www.pdf. - Ov. nasl. - 2.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93381-3-1
a) human rights - Slovenia b) človekove pravice - Slovenija c) varuh človekovih pravic d) ombudsman e) pravna ureditev f) pregled delovanja g) delo varuha

351.941(497.4)"1994/2014"
II 34 SLOVENIJA Dvajset let
COBISS.SI-ID 276811264


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


40.
KRISTANČIČ, Azra
        Nova podoba staranja - siva revolucija / Azra Kristančič ; [s prispevki so sodelovali] Marjan Sedmak, [Angelca Žiberna ; prevod povzetkov v angl. Anne-Marie Yazbeck, prevod prispevkov A. Žiberne in M. Sedmak-a v angl. Nives Ograjenšek ; [izdajatelj] Združenje svetovalnih delavcev Slovenije [in Zveza društev upokojencev Slovenije]. - Ljubljana : Združenje svetovalnih delavcev Slovenije : AA Inserco, svetovalna družba, 2005. - 222 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Potiskana notr. str. ov. - Spremne besede v slov. in angl. - O avtorici na zavihkih ov. - Predgovor izdajatelja: str. 5-6. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 222. - Summary

ISBN 961-90177-4-9
a) elderly person b) old age c) starejša oseba d) stara leta e) starost f) staranje g) psihološki vidik h) starostniki i) komunikacija j) medosebni odnosi k) medčloveški odnosi l) prosti čas m) individualizem n) duševna higiena o) socialna varnost p) socialna gerontologija q) stari ljudje r) kvaliteta življenja

364.65-053.9
159.922.6-053.9
159.922.6 KRISTANČIČ, A. Nova
COBISS.SI-ID 220254208

41.
MALI, Jana
        Socialno delo z osebami z demenco : raziskovanje potreb oseb z demenco in odgovorov nanje / Jana Mali, Nina Mešl, Liljana Rihter. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2011 (Ljubljana : Pleško). - 158 str. : preglednice ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 145-150. - Kazali

ISBN 978-961-6569-39-2
a) social work b) elderly person c) socialno delo d) starejša oseba e) demenca f) stari ljudje g) osebe z demenco in njihove družine h) življenje z demenco

364-78:616.892.3-051
36 MALI, J. Socialno
COBISS.SI-ID 256900096


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


42.
MIKELJ, Lucija
        Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim : magistrsko delo / Lucija Mikelj. - Ljubljana : [L. Mikelj], 2015. - 96 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3238. - Mentorica Jana Rapuš Pavel. - Bibliografija: str. 78-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) voluntary work b) young adult c) prostovoljno delo d) mlajši odrasli e) mladi f) socialno vključevanje mladih g) socialna ranljivost mladih h) socialna opora

364-32-053.81(043.2)
ZZ II 36(043.2) MIKELJ, L. Prostovoljstvo
COBISS.SI-ID 10815817


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


43.
BERC-Prah, Dubravka
        Radovednih pet. Slovenščina 4. [Samostojni delovni zvezek] / [Dubravka Berc Prah, Dragica Kapko in Simona Jan ; ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri ]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 2 zv. (133; 143 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Del naklade izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred. - 12.000 izv.

ISBN 978-961-271-326-3
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

811.163.6(075.2)(076.1)
II 811.163.6 BERC-Prah, D. Radoved. 4
COBISS.SI-ID 274190336

44.
BONE, Mia
        Zdravilne zgodbice. Del 1, [(starostno obdobje do 3. leta) : težave z govorom, izbruhi trme, uspavanje in več] / Mia Bone in Petra Julia Ujawe ; ilustrirala Nina Meglič. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 113 str. : ilustr. ; 27 cm

Podrejeni nasl. naveden v CIP-u. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Dragocenost zdravilnih zgodbic za otroke / Mia Bone, Petra Julia Ujawe: str. 7-15. - [Spremne besede] / Ljubica Marjanovič Umek, Katarina Habe, Lili Žagar: str. 4-5. - O avtoricah: str. [116-117]

ISBN 978-961-261-337-2
a) child b) psychotherapy c) otrok d) psihoterapija e) pravljice f) premagovanje težav

37.018
159.922.7
821.163.6
II 821.163.6 BONE, M. Zdravilne
COBISS.SI-ID 273869568

45.
CENCIČ, Majda
        Izbrani pristopi k spodbujanju refleksije učiteljev / Majda Cencič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Annales ludus manualis, ISSN 2335-3678)

200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 115-127. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-28-9
a) teacher b) knowledge c) teaching d) učitelj e) znanje f) pouk g) refleksije h) reflektivni pouk

37.011.3-051:159.955.4
37 CENCIČ, M. Izbrani
COBISS.SI-ID 280491776

46.
DEŽMAN, Cilka
        Igre z žogo v prvem triletju osnovne šole / Cilka in Brane Dežman ; [slikovno gradivo Gabrijel Vrhovec, Cilka Dežman]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011 ([Ljubljana : Studio Print]). - 97 str. : ilustr. ; 24 cm

Kolofon iz leta 2004. - Bibliografija: str. 92-93

ISBN 978-961-6405-83-6
a) play b) pre-school education c) physical education d) predšolska vzgoja e) igra f) športna vzgoja g) elementarne igre h) temeljna gibanja z žogo i) vaje z žogo j) načrtovanje in izvajanje k) preverjanje in ocenjevanje

37.091.3:796.3(035)
796.3 DEŽMAN, C. Igre
COBISS.SI-ID 255444736

47.
FULLAN, Michael
        The principal : three keys to maximizing impact / Michael Fullan. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2014. - XVII, 174 str. ; 24 cm

About the author: str. XV. - Bibliografija: str. 161-167. - Kazalo

ISBN 978-1-118-57523-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-118-58245-9 (e-knjiga)
ISBN 978-1-118-58254-1 (e-knjiga)
a) achievement b) education c) student d) uspešnost e) vzgoja in izobraževanje f) študent g) načela h) šole i) učitelj j) šolsko okolje k) šolski sistem

37
371 FULLAN, M. The principal
COBISS.SI-ID 1024451710

48.
GÜRTLER, Helga
        Otroci imajo radi stare starše : priročnik za življenje z vnuki / Helga Gürtler ; prevedla in priredila Tanja Pihlar ; [spremna beseda Božidar Voljč ; ilustrirala Cornelia von Seidlein]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Maribor : Dravski tisk). - XIII, 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Kinder lieben Großeltern. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Božidar Voljč: str. 240-245. - Bibliografija: str. 246-250

ISBN 978-961-278-060-9
a) elderly person b) parents c) child d) home education e) starejša oseba f) starši g) otrok h) izobraževanje v domačem okolju i) vnuki j) vzgoja k) otrokov razvoj l) družina m) aktivnosti n) odraščanje o) medosebni odnosi

316.4.051.6
37.018.1
37.018 GÜRTLER, H. Otroci
COBISS.SI-ID 265221376

49.
KAPKO, Dragica
        Radovednih pet. Slovenščina 5. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole] / Dragica Kapko, Saša Čadež, Aleksandra Grabner Jonke ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, iStock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski glas storitve). - 2 zv. (143; 123 str.) : ilustr. ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 8.000 izv. - Bibliografija: zv. 1, str. 142, zv. 2, str. 122

ISBN 978-961-271-680-6 (komplet)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) govor f) pisanje g) besedila

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) KAPKO, D. Radoved. 5
COBISS.SI-ID 279522560

50.
KIRP, David L.
        Improbable scholars : the rebirth of a great American school system and a strategy for America's schools / David L. Kirp. - New York : Oxford University Press, 2013. - VIII, 262 str. ; 25 cm

Includes index. - Bibliografija: str. 225-248. - Kazalo. - Vsebina: High stakes ; "The pie" : Room 210, George Washington Elementary School ; New kids on the block : George Washington Elementary School ; Grunt work : The endless business of building a great school system ; The magic kingdom : Preschool for all ; Mother Teresa meets Mayor Daley : Good schools = smart politics ; Can these eagles soar? : Union City High School ; Where fun comes to die (and be reborn) : George Washington Elementary School, reprise ; The odyssey continues : Union City School System, one year later ; What Union City can teach America : Nationwide, slow and steady wins the race

ISBN 978-0-19-998749-8 (trda vezava)
a) school system - United States b) education c) school d) šolski sistem e) vzgoja in izobraževanje f) šola g) šolska okrožja h) uspešnost

37.01
37.01 KIRP, D. L. Improbable
COBISS.SI-ID 10810697

51.
KOPASIĆ, Mladen
        Radovednih pet. Matematika 4. [Samostojni delovni zvezek] / [Mladen Kopasić, Majda Jurkovič ; ilustracije Matej de Cecco, Marta Bartolj ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 4 zv. (92; 104; 96; 96 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. - Avtorja navedena v kolofonu. - Del naklade izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred. - 12.000 izv.

ISBN 978-961-271-329-4
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) števila f) računanje

51(075.2)(076.1)
II 51 KOPASIĆ MLADEN Radoved. 4
COBISS.SI-ID 273962752

52.
KOPASIĆ, Mladen
        Radovednih pet. Matematika 5. [Samostojni delovni zvezek] / [Mladen Kopasić ; ilustracije Matej de Cecco ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 3 zv. (116; 108; 120 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-678-3
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) števila f) geometrija

51(075.2)(076.1)
II 51 KOPASIĆ, M. Radoved. 5
COBISS.SI-ID 279765504

53.
        The LANGUAGE dimension in all subjects : a handbook for curriculum development and teacher training / Jean-Claude Beacco ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe, 2015. - 159 str. : tabele ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Handbook-Scol_final_EN.pdf. - Na ov. tudi: Language policy
a) language b) curriculum development c) further education of teachers d) teacher education e) jezik f) izpopolnitev kurikuluma g) izpopolnjevanje učiteljev h) izobraževanje učiteljev i) kompetence j) jezikovna politika k) znanje l) pouk

37.01
II 37 LANGUAGE dimension
COBISS.SI-ID 10778441

54.
MCGHEE, Christina
        Vzgajati ločeno : kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke / Christina McGhee ; prevedla in priredila Andreja Terbos ; [spremna beseda založnika Taja Borštnar in Matej Zaplotnik]. - 1. izd., 1. dotis. - Grosuplje : Svetovalno izobraževalni center MIT, 2015. - 352 str. ; 21 cm

Prevod dela: Parenting apart

ISBN 978-961-93834-0-7
a) divorce b) one parent family c) parent-child relation d) parental deprivation e) ločitev f) enostarševska družina g) odnos med starši in otrokom h) prikrajšanost za starše i) čustva j) doživljanje k) pravni postopek l) starši m) razveza n) medosebni odnosi o) prebolevanje zveze

37.018.1(035)
316.363.5(035)
37.018 MCGHEE, C. Vzgajati
COBISS.SI-ID 281209088

55.
MERRELL, Kenneth W.
        Social and emotional learning in the classroom : promoting mental health and academic success / Kenneth W. Merrell, Barbara A. Gueldner. - New York : Guilford Press, cop. 2010. - XVIII, 174 str. : ilustr. ; 27 cm. - (The Guilford practical intervention in the schools series)

Bibliografija: str. 165-170. - Kazalo

ISBN 978-1-60623-550-8 (broš.)
a) educational psychology b) educational sociology c) social learning d) affection e) classroom f) pupil g) pedagoška psihologija h) pedagoška sociologija i) socialno učenje j) čustvo k) učilnica l) učenec m) duševno zdravje n) uspešnost o) preventiva p) socialno-čustvene bolezni q) aktivnosti r) programi s) kurikulum t) večkulturnost

37.015.3
II 37.015.3 MERRELL, K. W. Social
COBISS.SI-ID 10784585

56.
MEŽNAR, Polona, 1966-
        Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Samostojni delovni zvezek] / [Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin ; ilustracije Matej de Cecco, Robert Solanović ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. - Avtorice navedene v kolofonu. - Del naklade izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred. - 12.000 izv.
- - Radovednih pet. [Raziskovalna knjižica]. Voda. - 32 str.

ISBN 978-961-271-321-8
a) science education - exercise b) engineering c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) tehnika f) osnovnošolski pouk g) človeško telo h) narava i) pojavi j) snovi

5(075.2)(076.5)
62(075.2)(076.5)
II 5 MEŽNAR, P. Radoved. 4 Č II 5 MEŽNAR, P. Radoved. 4
COBISS.SI-ID 274008576

57.
MRAZ Novak, Tadeja
        Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole] / Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart ; [ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 103 str. : ilustr., note ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-677-6
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

37.015.31:78(075.2)(076)
II 78 MRAZ Novak Radoved. 5 Č II 78 MRAZ Novak Radoved. 5
COBISS.SI-ID 279448832

58.
        OSNOVNI pojmi in dileme državljanske vzgoje / Mitja Sardoč (urednik). - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2, 2014-<2015> (Štore : Forma). - Zv. <1>- ; 21 cm. - (Zbirka Civitas / i2)

Dosedanja vsebina:
Zv. 1 / [avtorji Igor Bijuklič ... et al.] - 2014. - 164 str. - 500 izv.
Del 2 / [avtorji Tomaž Deželan ... et al.]. - 2015

ISBN 978-961-6348-87-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-6348-91-1 (zv. 2)
a) civics b) državljanska vzgoja c) človekove pravice d) toleranca e) solidarnost f) pravičnost g) globalizacija h) streotipi i) predsodki j) moderna propaganda k) različnost

37.017.4(082)
342.7(082)
3 OSNOVNI pojmi Č 3 OSNOVNI pojmi
COBISS.SI-ID 275046400

59.
        The PLACE of the languages of schooling in the curricula : an approach with reference points : items for description of linguistic competence in the language of schooling necessary for learning/teaching history, literature, mathematics and sciences (end of obligatory education) / Jean-Claude Beacco ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2015. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
a) language b) curriculum c) teaching d) learning e) history f) literature g) mathematics h) sciences i) jezik j) kurikulum k) pouk l) učenje m) zgodovina n) literatura o) matematika p) vede q) lingvistika r) znanje s) kompetence t) jezikovna politika u) komunikacija

37.01
II 37 PLACE of languages
COBISS.SI-ID 10778697

60.
        RAZISKOVANJE vzgoje in izobraževanja v perspektivi družbenih sprememb : znanstvena konferenca, Ljubljana, 15. oktober 2015, Pedagoški inštitut / [uredila Ana Mlekuž]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2015. - 24 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-270-225-0 (broš.)
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) educational research d) pedagoško raziskovanje e) družbene spremembe

37.012(082)
37 RAZISKOVANJE vzgoje
COBISS.SI-ID 281466368

61.
ROBINSON, Ken, 1950-
        Kreativne šole : množična revolucija, ki preoblikuje izobraževanje / Ken Robinson in Lou Aronica ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2015 ([Ljubljana] : Matformat). - XXII, 262 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Creative schools. - V kolofonu in CIP-u naveden tudi avtor fotografije na ov. Jason Ramirez. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. [263]. - Opombe z bibliografijo: str. 241-262

ISBN 978-961-6943-43-7
a) education b) school c) creativity d) vzgoja in izobraževanje e) šola f) ustvarjalnost g) učno okolje h) poučevanje i) javne šole j) socializacija k) učenje l) šolska politika m) znanje n) ravnatelji

37
371 ROBINSON, K. Kreativne
COBISS.SI-ID 280633088

62.
        UGOTAVLJANJE in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju : politike in načini evalvacije šol v Evropi : poročilo Eurydice / [prevajanje Saša Ambrožič Deleja]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2015. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Assuring quality in education

ISBN 978-961-6101-86-8
a) Izobraževanje - Kvaliteta - Evropa b) Učitelji - Izobraževanje - Evropa c) izobraževalni sistemi d) zagotavljanje kvalitete

37:005.336.3(4)
37.091.12:005.963(4)
II 37 UGOTAVLJANJE in zagotavljanje
COBISS.SI-ID 281387520

63.
VERDEV, Helena
        Radovednih pet. Družba 4. [Samostojni delovni zvezek] / [Helena Verdev, Jelka Miranda Razpotnik ; ilustracije Matej de Cecco, Robert Solanovič ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za družbo v 4. razredu osnovne šole. - Avtorici navedeni v kolofonu. - 12.000 izv. - Del naklade izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred
- - Radovednih pet. [Raziskovalna knjižica]. Preteklost. - 32 str.

ISBN 978-961-271-331-7
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) domoznanstvo f) začetni pouk

908(075.2)(076.1)
II 908 VERDEV, H. Radoved. 4 Č II 908 VERDEV, H. Radoved. 4
COBISS.SI-ID 273873152

64.
VERDEV, Helena
        Radovednih pet. Družba 4. [Učbenik] / [Helena Verdev, Jelka Miranda Razpotnik ; ilustracije Matej de Cecco, Robert Solanovič ; fotografije Shutterstock, Fotodokumentacije Dela in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 87 str. : ilustr. ; 30 str.

Drugi podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole. - Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-330-0
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) domoznanstvo f) začetni pouk

908(075.2)
II 908 VERDEV, H Radoved. 4 Č II 908 VERDEV, H Radoved. 4
COBISS.SI-ID 273872640


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


65.
LAH, Maja
        Odnos osnovnošolskih učiteljev do poučevanja predmeta Gospodinjstvo : magistrsko delo / Maja Lah. - Ljubljana : [M. Lah], 2015. - 41 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3205. - Bibliografija: str. 39-41. - izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) primary education c) home economics d) učitelj e) osnovnošolski pouk f) gospodinjstvo g) stališča

37.011.3:373.3.016:64(043.2)
ZZ II 64(043.2) LAH, M. Odnos
COBISS.SI-ID 10784329

66.
PREMOŠ, Barbara
        Prehranske navade osnovnošolskih učiteljev in njihov odnos do zdravega načina prehranjevanja : magistrsko delo / Barbara Premoš. - Ljubljana : [B. Premoš], 2015. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3211. - Bibliografija: str. 101-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) primary school c) nutrition d) učitelj e) osnovna šola f) prehrana g) zdravo prehranjevanje

373.3(043.2)
ZZ II 64 PREMOŠ, B. Prehranske
COBISS.SI-ID 10788681


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


67.
        RECONCEPTUALIZING early childhood care and education : a reader : critical questions, new imaginaries and social activism / Marianne N. Bloch, Beth Blue Swadener and Gaile S. Cannella, editors. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2014. - X, 333 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Rethinking childhood, ISSN 1086-7155 ; vol. 50)

About the authors: str.: 325-333. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-1-4331-2365-8 (broš.)
ISBN 978-1-4331-2366-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-4539-1237-9 (e-knjiga)
a) early childhood education b) pre-school education c) vzgoja v ranem otroštvu d) predšolska vzgoja

373.2
373.2 RECONCEPTUALIZING
COBISS.SI-ID 10817353

68.
        REFRAMING the emotional worlds of the early childhood classroom / edited by Samara Madrid, David E. Fernie, Rebecca Kantor. - New York : Routledge, cop. 2015. - XII, 204 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-83384-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83385-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-49600-8 ! (e-knjiga)
a) early childhood education b) emotion c) child d) classroom e) vzgoja v ranem otroštvu f) emocija g) otrok h) učilnica i) čustveni svetovi j) nelagodje k) čustvena intimnost l) okolje m) vloge n) razmerja

373.2
373.2 REFRAMING emotional
COBISS.SI-ID 10811977

69.
        SPOZNAJ nasprotja na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn the opposites while having fun

ISBN 978-961-01-3665-1
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) pobarvanke

373.2.016
II 373.2.016:50 SPOZNAJ nasprotja
COBISS.SI-ID 278530560

70.
        SPOZNAJ oblike na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn the shapes while having fun

ISBN 978-961-01-3666-8
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) pobarvanke d) oblike

373.2.016:50
087.5
II 373.2.016:50 SPOZNAJ oblike
COBISS.SI-ID 278528512

71.
        SPOZNAJ pisanje na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn to write while having fun

ISBN 978-961-01-3663-7
a) writing b) pre-school education c) pisanje d) predšolska vzgoja e) pobarvanke

373.2.016:003
II 373.2.016:003 SPOZNAJ pisanje
COBISS.SI-ID 278528768

72.
        SPOZNAJ številke na zabaven način / [uredila Barbara Zych ; prevedel Jakob Rotar ; ilustriral Simon Abbott]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno v Maleziji). - [24] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Learn to count while having fun

ISBN 978-961-01-3664-4
a) number b) pre-school education c) število d) predšolska vzgoja e) pobarvanke

373.2.016:51
087.5
II 373.2.016:51 SPOZNAJ številke
COBISS.SI-ID 278530048


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


73.
BENEDIK, Tinka
        Povezovanje vzgojiteljevega osebnega življenja s profesionalnim : diplomsko delo / Tinka Benedik. - Ljubljana : [T. Benedik], 2015. - 57 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3215. - Mentorica Marcela Batistič Zorec. - Bibliografija: str. 39-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) training personnel b) vzgojitelji c) osebnostni razvoj d) profesionalni razvoj

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BENEDIK, T. Povezovanje
COBISS.SI-ID 10790473


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


74.
BELKO, Rosana
        Začetne oblike spisja - vrste prepisov : diplomsko delo / Rosana Belko. - Ljubljana : [R. Belko], 1983. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška akademija, Oddelek za razredni pouk. - Bibliografija: str. 72
a) written work b) teaching method c) pisne vaje d) didaktična metoda

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BELKO, R. Začetne
COBISS.SI-ID 10779977

75.
KLEMENČIČ, Anja, 1989-
        Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje tujega jezika v Sloveniji : stališča učiteljev razrednega pouka in učencev, 2., 3. in 4. razreda : diplomska naloga = Content and language integrated learning : attitudes of primary school teachers and year 2, 3 and 4 primary school students : graduation thesis / Anja Klemenčič. - Ljubljana : [A. Klemenčič], 2015. - XI, 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3213. - Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) language teaching b) foreign languages c) primary school d) jezikovni pouk e) tuji jeziki f) osnovna šola g) materni jezik h) modeli VJIU

373.3.016(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KLEMENČIČ, A. Vsebinsko
COBISS.SI-ID 10788425


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


76.
KALAN, Ana, 1990-
        Uporaba zvezka pri predmetu Družba v 4. in 5. razredu z vidika sodobnega pouka : magistrsko delo / Ana Kalan. - Ljubljana : [A. Kalan], 2015. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3201. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) society c) osnovnošolski pouk d) družba e) zapis f) učni stil g) zaznavni stil

373.32.016:3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KALAN, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10777417

77.
MIKEK, Karmen, 1981-
        Organizacijska kultura in klima v šoli : doktorska disertacija / Karmen Mikek. - Ljubljana : [K. Mikek], 2015. - 229 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3234. - Bibliografija: str. 222-229. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) school b) teachers' organization c) šola d) učiteljska organizacija e) zadovoljstvo f) svetovalno delo g) ravnatelj

373.3:005.73(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MIKEK, K. Organizacijska

COBISS.SI-ID 10813769

78.
POKLUKAR, Mateja, 1990-
        Vedenje učencev v različnih šolskih kontekstih : magistrsko delo / Mateja Poklukar. - Ljubljana : [M. Poklukar], 2015. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3202. - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) pupil c) behaviour d) osnovna šola e) učenec f) vedenje g) pouk h) podaljšano bivanje i) izleti j) vodenje k) izstopajoče vedenje

373.3:37.011.3-052:316.62(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) POKLUKAR, M. Vedenje
COBISS.SI-ID 10777673


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


79.
        ASSESSING multilingual children disentangling bilingualism from language impairment / edited by Sharon Armon-Lotem, Jan de Jong and Natalia Meir. - Bristol ; Buffalo : Multilingual Matters, cop. [2015]. - XI, 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Communication disorders across languages)

Bibliografija: str. 355-358. - Kazali

ISBN 978-1-78309-312-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78309-311-3 (broš.)
ISBN 978-1-78309-313-7 ! (e-knjiga)
a) speech defect b) child c) language development d) multilinguism e) bilingualism f) govorna motnja g) otrok h) jezikovni razvoj i) multilingvizem j) dvojezičnost k) ocenjevanje l) sintaksa m) fonologija n) modalnost

376.1-056.264
376.1-056.264 ASSESSING multilingual
COBISS.SI-ID 10811721

80.
JOHNSON-Martin, Nancy, 1934-
        The Carolina curriculum for preschoolers with special needs / by Nancy M. Johnson-Martin, Bonnie J. Hacker and Susan M. Attermeier. - 2nd ed., 5th print. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes, 2014. - IX, 438 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 419-420. - Kazalo

ISBN 1-55766-654-7 (spiralna vezava)
ISBN 978-1-55766-654-3 (spiralna vezava)
a) pre-school child b) backward child c) special education d) curriculum e) predšolski otrok f) otrok s posebnimi potrebami g) pouk po prilagojenem programu h) kurikulum i) ocenjevanje j) učna priprava k) motnje l) Združene države Amerike m) učni načrti n) aktivnosti o) komunikacija p) kognicija q) fina motorika

376.1-056.34
376.1-056.34 JOHNSON-M., N. Carolina
COBISS.SI-ID 10782281

81.
        OSNOVE edukacijskog uključivanja : škola po mjeri svakog djeteta je moguća / Ljiljana Igrić i suradnici ; urednica Ljiljana Igrić. - Zagreb : Školska knjiga : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, cop. 2015 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - X, 393 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensislat)

O avtorjih: str. V-VII. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-953-0-31593-8 ((Školska knjiga))
ISBN 978-953-6418-78-7 ((Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet))

376.04(075.8)
376.1 OSNOVE edukacijsko
COBISS.SI-ID 10816585

82.
        PRIRUČNIK za izradu obogaćenih materijala za darovite učenike u razrednoj nastavi / Jasna Cvetković-Lay... [et al.]. - [Zagreb] : Centar za poticanje darovitosti djeteta "Bistrić", cop. 2015 (Zagreb : Orka promet). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

O avtoricah: str. 110. - Bibliografija: str. 99-100. - Summary

ISBN 978-953-95102-4-2

376-056.45(035)
II 376.1 PRIRUČNIK za izradu
COBISS.SI-ID 10816329

83.
RICHARDSON-Gibbs, Anne Marie
        Making preschool inclusion work : strategies for supporting children, teachers, and programs / by Anne Marie Richardson-Gibbs and M. Diane Klein ; [foreword by Marci J. Hanson]. - Baltimore ; London ; Sydney : Paul H. Brookes, cop. 2014. - XIV, 259 str. : ilustr. ; 26 cm

About the authors: str. VII-VIII. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-59857-211-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-59857-613-9 (e-knjiga)
a) pre-school education b) integration c) backward child d) special education e) predšolska vzgoja f) integracija g) otrok s posebnimi potrebami h) pouk po prilagojenem programu i) inkluzija j) inkluzivna vzgoja k) kreativnost l) reševanje problemov m) programi n) pomoč o) obnašanje

376.1
376.1 RICHARDSON-GIBBS Making
COBISS.SI-ID 10783049


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


84.
FERJAN, Nina
        Subjektivna ocena zdravja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na Gorenjskem : diplomsko delo / Nina Ferjan. - Ljubljana : [N. Ferjan], 2015. - 54 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3226. - Mentorica Tjaša Filipčič. - Bibliografija: str. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) health b) educationalist c) zdravje d) pedagog e) specialni in rehabilitacijski pedagogi f) Gorenjska g) telesna dejavnost h) zdrava prehrana i) stres

376.1-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FERJAN, N. Subjektivna
COBISS.SI-ID 10808137

85.
KAVŠEK, Petra, 1991-
        Povezanost procesiranja senzomotoričnih dražljajev in motenj artikulacije : magistrsko delo / Petra Kavšek. - Ljubljana : [P. Kavšek], 2015. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Stane Košir. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Logopedija in surdopedagogika
a) speech defect b) govorna motnja c) senzorno procesiranje d) senzorna integracija e) artikulacijske motnje f) dislalija g) fonološke motnje h) motnje oralne in verbalne motorike

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KAVŠEK, P. Povezanost
COBISS.SI-ID 10816073

86.
ŠILC, Mateja
        Pragmatične zmožnosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo / Mateja Šilc. - Ljubljana : [M. Šilc], 2015. - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3222. - Bibliografija: str. 151-164. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) speech skill b) backward child c) pupil d) govorna sposobnost e) otrok s posebnimi potrebami f) učenec g) jezik h) govor

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠILC, M. Pragmatične
COBISS.SI-ID 10803785

87.
ZABUKOVEC, Tina, 25.11.1989-
        Metoda komunikacijskega treninga in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Tina Zabukovec. - Ljubljana : [T. Zabukovec], 2015. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3207. - Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) hyperactivity b) child c) communication d) hiperaktivnost e) otrok f) komunikacija g) ADHD h) Video Home Trening i) družina j) starši k) soustvarjalni proces

376:616.89-008.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZABUKOVEC, T. Metoda
COBISS.SI-ID 10785097


378 VISOKO ŠOLSTVO.


88.
CVETEK, Slavko
        Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju : teorija in praksa / Slavko Cvetek ; [predgovor Barica Marentič Požarnik]. - Ljubljana : Buča, 2015 ([Maribor] : Designstudio). - IX, 202 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Predgovor / Barica Marentič Požarnik: str. I-IV. - Bibliografija: str. 175-198. - Kazalo

ISBN 978-961-6704-53-3
ISBN 978-961-281-973-6 !
a) higher education b) teaching c) learning d) visokošolsko izobraževanje e) pouk f) učenje g) visokošolsko učenje in poučevanje h) kurikulum i) študij j) didaktična usposobljenost k) ocenjevanje l) refleksija m) profesionalni razvoj

378.1
378 CVETEK, S. Učenje
COBISS.SI-ID 281575680

89.
        The EUROPEAN higher education area in 2015 : Bologna process implementation report / European Commission, [Eurydice], EACEA. - Brussels: : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. Education and Youth Policy Analysis, cop. 2015. - 300 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 295-297

ISBN 978-92-9201-851-1
ISBN 978-92-9201-847-4 (PDF)
ISBN 978-92-9201-858-0 (EPUB)
a) higher education - Europa b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces f) kvalifikacije g) kakovost h) socialni vidik i) vseživljenjsko učenje j) zaposljivost k) mobilnost l) internacionalizacija

378
II 378 EUROPEAN higher
COBISS.SI-ID 10802761

90.
GINSBERG, Benjamin, 1947-
        The fall of the faculty : the rise of the all-administrative university and why it matters / Benjamin Ginsberg. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013, cop. 2011. - X, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 221-238. - Kazalo

ISBN 978-0-19-997543-3 (broš.)
a) university b) administration c) academic freedom d) university studies - USA e) univerza f) uprava g) akademska svoboda h) univerzitetni študij - ZDA

378
378 GINSBERG, B. Fall
COBISS.SI-ID 10809929


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


91.
KORENJAK Marčun, Petra
        Mali ustvarjalci se igramo / [avtorica izdelkov in fotografij] Petra Korenjak Marčun ; [fotografija na strani 12 Sandi Bertoncelj ; ilustracije navodil Jure Kralj]. - Domžale : Studio Hieroglif, 2015 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 31 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv.

ISBN 978-961-93704-3-8
a) toy b) igrača c) naredi sam d) izdelava

379.826(02.053.2)(035)
745(02.053.2)(035)
379.8 KORENJAK Marčun Mali ustvarjalci
COBISS.SI-ID 280484608


39 ETNOLOGIJA.


92.
        MODA v gibanju : italijanski slog 1951-1990 : utrinki slovenske mode = Fashion in motion : Italian style 1951-1990 : glimpses of Slovenian fashion / [avtorji besedil Nina Zdravič Polič ... [et al.] ; uredila Nina Zdravič Polič ; prevodi David Limon, Franc Smrke, Mateja Kralj ; fotografije arhiv Federico Garrolla ... et al.]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2015 (Žirovnica : Medium). - 123 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6388-44-3
a) ethnology b) etnologija c) moda d) modno oblikovanje e) slovenska moda f) italijanska moda g) modni oblikovalci

391
II 39 MODA
COBISS.SI-ID 279886080

93.
        MOJCA Pokrajculja : koroška ljudska pravljica / ilustrirala Marija Vogelnikova. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [20] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

1.500 izv. - Izv. izd.: V Ljubljani : Murenček, 1940

ISBN 978-961-274-390-1
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica e) slovenske ljudske pravljice

398.2(497.4)(02.053.2)
398 MOJCA Pokrajculja
COBISS.SI-ID 281365248

94.
        TRIGLAVSKI narodni park : akterji, dediščine / uredili Jurij Fikfak, Tatiana Bajuk Senčar in Dan Podjed. - Ljubljana : Založba ZRC, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slv. in hrv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Izvlečki v slov. hrv in angl. ter povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-680-9
a) ethnology b) folk culture c) etnologija d) ljudska kultura e) narodni parki f) naravna in kulturna dediščina g) varovanje dediščine h) demografija i) tradicionalna prireditev Kravji bal, Vasovanje in Kmečka ohcet v Bohinju j) šport k) rekreacija l) Narodni park Mljet m) Arhipelaški narodni park

39:719(497.4-751.2Triglavski narodni park)(082)
719(497.4-751.2Triglavski narodni park)(082)
71 TRIGLAVSKI narodni
COBISS.SI-ID 272536064

95.
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Maske danes, obrazi jutri : karnevalska kultura na Slovenskem v XX. stoletju / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; fotografija naslovnice in konfetov Goran Petrašević]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Izšlo ob razstavi v galeriji S na Ljubljanskem gradu, 12. februar 2013 - 31. marec 2013, v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. - Potiskane notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. [54]

ISBN 978-961-6665-26-1
a) ethnology - Slovenia b) etnologija - Slovenija c) etnologija d) letne šege e) družabno življenje f) pustovanje g) karnevali h) pust i) maske

394.25(497.4)(083.824)
II 398 ZUPANEC Bajželj Maske
COBISS.SI-ID 265305088


5 NARAVOSLOVNE VEDE


96.
        ALGEBRA logike / Valerij B. Kudrjavcev ... [et al.] ; [prevajalec Žiga Knap]. - 1. natis. - Ljubljana : ZOTKS, 2010 ([Ljubljana] : Založba Vija). - 124 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Univerza za 21. stoletje)

Prevod dela: Algebra logiki. - 200 izv. - Bibliografija: str. 124

ISBN 978-961-6243-58-2
a) mathematics b) logic c) matematika d) logika e) matematična logika f) algebra logike g) Boolove funkcije h) Boolova algebra

510.6:512.563
519.714
510.633.3
510 ALGEBRA logike
COBISS.SI-ID 250088448

97.
CUTTING, Roger
        Creative teaching in primary science / Roger Cutting and Orla Kelly. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XIV, 178 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-5542-1
ISBN 978-1-4462-5543-8 (broš.)
a) science education b) primary education c) teaching method d) creativity e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) osnovnošolski pouk g) didaktična metoda h) ustvarjalnost i) ocenjevanje j) načrtovanje k) kurikulum l) trajnostni razvoj m) učenje na prostem n) narava

5
5 CUTTING, R. Creative
COBISS.SI-ID 10812233

98.
GOLDSMITH, Mike
        Znanost v 30 sekundah / Mike Goldsmith ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Science ideas in 30 seconds. - 1.000 izv. - Kazalo. - Bibliografija: str. 92-93

ISBN 978-961-04-0119-3
a) natural sciences b) naravoslovne vede c) moderna znanost d) moderna industrija e) znanstvena revolucija f) stari Grki in znanost g) knjiga za otroke

5
5 GOLDSMITH, M. Znanost v
COBISS.SI-ID 275826688

99.
JEZERNIK, Kristijan
        Celična biologija : učbenik za študente Medicinske fakultete / Kristijan Jezernik, Peter Veranič, Maksimiljan Sterle ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Mojca Lampe Kajtna ; tehniške risbe Roman Remškar ; fotografije Inštitut za biologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, Inštitut za medicinsko genetiko Ginekološke klinike v Ljubljani, Leibniz - Institut für Arterioskleroseforschung der Universität Münster]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2015. - 263 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0286-8
a) biology - textbook b) higher education c) biologija - učbenik d) visokošolsko izobraževanje e) celična biologija

576.3(075.8)
II 57 JEZERNIK, K. Celična
COBISS.SI-ID 281401600

100.
MEŽNAR, Polona, 1966-
        Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Samostojni delovni zvezek] / [Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin ; ilustracije Matej de Cecco, Robert Valčić, Marko Renko ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-679-0
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk e) hrana f) prehranjevanje g) narava h) okolje

5(075.2)
II 5(075.2) MEŽNAR, P. Radovednih Č II 5(075.2) MEŽNAR, P. Radovednih
COBISS.SI-ID 280097792

101.
MEŽNAR, Polona, 1966-
        Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Učbenik] / Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin ; [ilustracije Matej de Cecco, Robert Valčić, Marko Renko ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-685-1
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) hrana f) narava g) okolje

5(075.2)
II 5 MEŽNAR, P. Radovednih Č II 5 MEŽNAR, P. Radovednih
COBISS.SI-ID 279407360

102.
STRAUß, Daniela
        Vrtni ptiči v naravni velikosti / Daniela Strauß ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 (natisnjeno v EU). - 108 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Gartenvögel lebensgroß. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 108. - Bibliografija: str. 104-105. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-70-1
a) zoology b) animal c) zoologija d) žival e) ornitologija f) opisi g) ptičje petje h) gnezdenje i) albumi

598.2(035)
591.9:635(035)
59 STRAUSS, D. Vrtni ptiči
COBISS.SI-ID 280373760

103.
STRNAD, Milena
        Stičišče 9. Slikovno gradivo za preglednejše zapiske : dopolnilo k učbeniku / Milena Strnad ; [ilustracije Ciril Horjak, tehniške risbe Martin Zemljič in Matjaž Željko]. - Ljubljana : Jutro, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6746-87-8
a) matematika - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) enačbe f) algebra

51(075.2)(076)
II 51(075.2) STRNAD, M. Stičišče 9
COBISS.SI-ID 278164224

104.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 2. Delovni zvezek za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Boris Čeh, Mitja Slavinec ; [ilustracije Andrej Kustec, Boris Čeh, Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 (Zagreb : Kerschoffset). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

800 izv.

ISBN 978-961-02-0285-1
a) science education - exercise b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja d) osnovnošolski pouk

5(075.2)(076.5)
II 5(075.2) ŠORGO, A. Aktivno 2 Č II 5(075.2) ŠORGO, A. Aktivno 2
COBISS.SI-ID 278077184


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


105.
GANERI, Anita
        Zemlja v 30 sekundah / Anita Ganeri ; svetovalka Cherith Moses ; [ilustracije Melyvin Evans, Marta Munoz ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano na Kitajskem). - 90 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Earth in 30 seconds. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. [92-93]. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0118-6
a) geology b) geologija c) Zemlja v vesolju d) zgradba Zemlje e) ekologija f) vreme in podnebje g) vodni svet h) ekosistemi i) prihodnost zemlje j) knjige za otroke

502/504
502/504 GANERI, A. Zemlja
COBISS.SI-ID 275825920


51 MATEMATIKA.


106.
KOPASIĆ, Mladen
        Radovednih pet. Matematika 5. [Učbenik] / [Mladen Kopasić ; ilustracije Matej de Cecco ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 (Kerschoffset ; [Zagreb]). - 164 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Učbenik za matematiko v 5. razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-684-4
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk e) števila f) računanje

51(075.2)
II 51(075.2) KOPASIĆ, M. Radovednih Č II 51(075.2) KOPASIĆ, M. Radovednih
COBISS.SI-ID 279306496

107.
PESIN, Yakov B.
        Lectures on fractal geometry and dynamical systems / Yakov Pesin, Vaughn Climenhaga. - Providence : American Mathematical Society : Mathematics Advanced Study Semesters, 2009. - XVI, 314 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Student mathematical library ; vol. 52)

Bibliografija: str. 305-307. - Kazalo. - Vsebina: Basic concepts and examples ; Fundamentals of dimension theory ; Measures: definitions and examples ; Measures and dimensions ; Discrete-time systems: the FitzHugh-Nagumo model ; The bifurcation diagram for the logistic map ; Chaotic attractors and persistent chaos ; Horseshoes and intermittent chaos ; Continuous-time systems: the Lorenz model

ISBN 978-0-8218-4889-0 (brezkislinski papir)
a) geometry b) geometrija c) fraktalna geometrija d) dinamični sistemi

514(075.8)
514 PESIN, Y. B. Lectures
COBISS.SI-ID 10796361

108.
RADIN, Charles, 1945-
        Miles of tiles / Charles Radin. - Providence : American Mathematical Society, 1999. - XII, 120 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Student mathematical library ; vol. 1)

Bibliografija: str. 113-115. - Kazalo. - Vsebina: Ch. 1. Ergodic Theory ; 1. The idea behind ergodic theory ; 2. Some mathematical structure ; 3. Substitution tilings ; 4. Finite type tilings ; Ch. 2. Physics (for Mathematicians) ; 1. Diffraction of light waves ; 2. Statistical mechanics ; Ch. 3. Order ; 1. Spectrum and order ; Ch. 4. Symmetry ; 1. Substitution and rotational symmetry ; 2. Spectrum and X-rays ; 3. 3-dimensional models ; Ch. 5. Conclusion ; App. I. Geometry ; App. II. Algebra ; App. III. Analysis

ISBN 0-8218-1933-X
a) mathematics b) matematika c) dinamični sistemi d) statistična fizika

514(075.8)
514 RADIN, C. Miles
COBISS.SI-ID 10797385

109.
SCRIBA, C. J., 1929-2013
        5000 years of geometry : mathematics in history and culture / Christoph J. Scriba., Peter Schreiber ; [translated by Jana Schreiber]. - Basel : Birkhäuser, cop. 2015. - XII, 626 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 579-597. - Kazali

ISBN 978-3-0348-0897-2
ISBN 978-3-0348-0898-9 (e-knjiga)
a) geometry b) history c) geometrija d) zgodovina

514
514 SCRIBA C. J. 5000 years
COBISS.SI-ID 10811465


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


110.
JENKINS, Steve, 1952-
        Žive barve / napisal in ilustriral Steve Jenkins ; prevedel Uroš Kalčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 (Ljubljana : Korotan). - [32] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Living color. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-241-481-8
a) animal b) colour c) žival d) barva e) mimikrija f) varovalne barve g) živali

591.572.8(02.053.2)
II 59 JENKINS, S. Žive
COBISS.SI-ID 252440576

111.
MARINKO, Tone, 1970-
        Pajki : življenje pajkov : njihove posebnosti : njihove zaznavne, odzivne in učne sposobnosti : seznam vseh slovenskih vrst : mnoge raziskave o pajkih in njihovih mrežah / Marinko Tone. - Mala Nedelja : samozal., 2015 ([Celje] : Grafika Gracer). - 218 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv.

ISBN 978-961-283-366-4
a) zoology b) biology c) zoologija d) biologija e) vrste f) zgradba

595.44
59 MARINKO, T. Pajki
COBISS.SI-ID 280307200

112.
PINTAR, Luka, 1929-
        Cvetje slovenske dežele : florula Slovenica / [fotografije] Luka Pintar ; [besedilo] Andrej Seliškar. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 287 str. : fotogr. ; 22 x 25 cm

1.000 izv. - O avtorjih / Stane Peterlin: str. 5. - Knjigi na pot / Nada Praprotnik: str. 7. - Bibliografija: str. 271. - Kazali

ISBN 978-961-6893-60-2
a) botany b) botanika c) rastlinstvo d) Slovenija e) cvetje f) cvetlice g) cvetovi

581.9(497.4)
58 PINTAR, L. Cvetje
COBISS.SI-ID 276301824

113.
SCHÖNFELDER, Peter
        Kaj cveti v Sredozemlju? / Peter in Ingrid Schönfelder ; prevedel Milan Lovka ; [fotografij[e] D. Longo ... [et al.] ; [zemljevidi] P. Schönfelder, Wolfgang Lang ; risb[e] Marianne Golte-Bechtle in Wolfgang Lang]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2014 (natisnjeno v EU). - 318 str. : ilustr. ; 18 cm

Prevod dela: Was blüht am Mittelmeer?. - Potiskane notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 304. - Kazalo

ISBN 978-961-6893-39-8
a) botany - Mediterranean b) botanika - Sredozemlje c) rastline d) rastlinski svet e) prepoznavanje f) določanje g) habitati h) geografska razširjenost

581.9(4-13)(035)
58 SCHÖNFELDER, P. Kaj cveti
COBISS.SI-ID 272698880


61 MEDICINA.


114.
        ABOUT a body : working with the embodied mind in psychotherapy / edited by Jenny Corrigall, Helen Payne and Heward Wilkinson. - London ; New York : Routledge, 2006. - XII, 233 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-415-40071-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-40071-8 (trda vezava)
ISBN 0-415-40072-4 (broš.)
ISBN 978-0-415-40072-5 (broš.)
a) psychotherapy b) cognition c) therapy d) psihoterapija e) kognicija f) terapija g) razum h) telo i) utelešen razum j) kognitivna znanost k) čustva l) možgani m) nevroznanost

615.851(082)
615.851 ABOUT a body
COBISS.SI-ID 10780233

115.
ALKALAJ, Mišo
        Kaj je res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Rotosi). - 44, 44 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 1. izd. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kaj ni res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]

ISBN 978-961-6379-33-5
a) biotechnology b) biotehnologija c) gensko spremenjeni organizmi d) gensko spremenjena živila e) genska tehnologija f) genski inženiring

604.6
61 ALKALAJ, M. Kaj je res
COBISS.SI-ID 281410304

116.
        ART therapy and clinical neuroscience / edited by Noah Hass-Cohen and Richard Carr. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, cop. 2008. - 335 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-84310-868-9 (broš.)
a) therapy b) art c) brain d) psychophysiology e) terapija f) umetnost g) možgani h) psihofiziologija i) klinična nevroznanost j) senzorični sistem k) spomin l) spolne razlike m) bolezni

615.851
615.851 ART therapy
COBISS.SI-ID 10782793

117.
CLAYBOURNE, Anna
        Človeško telo v 30 sekundah : [30 zanimivih razlag za mlade biologe, pojasnjenih v pol minute] / Anna Claybourne ; [ilustracije Wesley Robins ; prevod Niki Neubauer]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 90 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The human body in 30 seconds. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [92-93]. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0196-4
a) human body b) biology c) človeško telo d) biologija e) naloge

611/612(02.053.2)
61 CLAYBOURNE, A. Človeško
COBISS.SI-ID 279796992

118.
        CURRENT approaches in drama therapy / edited by David Read Johnson and Renée Emunah. - 2nd ed. - Springfield, Ill. : Charles C. Thomas, cop. 2009. - 519 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-0-398-07848-5 (broš.)
a) drama b) art c) psychotherapy d) therapy e) drama f) umetnost g) psihoterapija h) terapija i) gledališče j) terapevtske metode k) modeli l) zdravljenje

615.851
II 615.851 CURRENT approaches
COBISS.SI-ID 10783561

119.
        DANCE movement therapy : theory, research and practice / edited by Helen Payne. - 2nd ed., Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008. - XVI, 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-58391-703-9 (broš.)
a) dance b) psychotherapy c) ples d) psihoterapija e) plesna terapija f) pomoč z umetnostjo

615.851:793.3
615.851 DANCE movement
COBISS.SI-ID 10783817

120.
ENDERS, Giulia
        Čarobno črevesje : vse, kar morate vedeti o najbolj prezrtem organu / Giulia Enders ; ilustrirala Jill Enders ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 267 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Darm mit Charme. - Nasl. raztegnjen čez dve str. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 259-267

ISBN 978-961-01-3782-5
a) human body b) physiology c) človeško telo d) fiziologija e) prebavila f) črevesje g) prebavni sistem h) črevesna flora i) črevesne bolezni j) bakterije k) zaprtost

612.33
616.34
61 ENDERS, G. Čarobno
COBISS.SI-ID 279985152

121.
EVERS, Connie Liakos
        How to teach nutrition to kids / Connie Liakos Evers ; [cover, design and illustration Carol Buckle]. - 4th ed. - Portland : [24 carrot press], cop. 2012. - 247 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 219-242. - Kazalo

ISBN 978-0-9647970-0-0
a) nutrition education b) primary education c) prehranska vzgoja d) osnovnošolski pouk e) prehrana otrok f) zdrava prehrana

613.2
613.2 EVERS, L. How to
COBISS.SI-ID 10815561

122.
FAYERS, Peter M.
        Quality of life : the assessment, analysis and interpretation of patient-reported outcomes / Peter M. Fayers and David Machin. - 2nd ed., repr. with corr. - Chichester : Wiley, 2009. - XXI, 544 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija str. 515-528. - Kazalo

ISBN 978-0-470-02450-8
a) public health b) assessment c) research d) statistics e) javno zdravstvo f) vrednotenje g) raziskovanje h) statistika i) javno zdravje j) kvaliteta življenja k) vprašalniki l) zdravstveno stanje m) raziskovalne metode n) testi o) analiza podatkov p) bolezni

614
614 FAYERS, P. M. Quality
COBISS.SI-ID 10780489

123.
        HANDBOOK of art therapy / edited by Cathy A. Malchiodi. - 2nd ed. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2012. - XV, 496 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-60918-975-4
a) art b) therapy c) psychotherapy d) cognition e) umetnost f) terapija g) psihoterapija h) kognicija i) zdravljenje j) bolezni k) mediji l) kreativnost m) staranje n) risbe o) umetniška dela p) možgani q) motnje r) ocenjevanje

615.851.8:7(082)
615.851 HANDBOOK of art therapy
COBISS.SI-ID 1101420126

124.
HOGAN, Susan, 1961-
        Healing arts : the history of art therapy / Susan Hogan ; forewords by Mary Douglas and David Lomas. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2001. - 336 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 316-328. - Kazali

ISBN 978-1-85302-799-4
a) art b) therapy c) psychoanalysis d) umetnost e) terapija f) psihoterapija g) zdravljenje h) zgodovina i) strast j) čustva k) bolnišnice

615.851
615.851 HOGAN, S. Healing arts
COBISS.SI-ID 10781769

125.
KARGES-Bone, Linda
        Bibliotherapy : children's books that train the brain and jumpstart the heart : literature as therapy : standards-based instruction / Linda Karges-Bone. - Dayton, OH : Lorenz educational press, cop. 2015. - 118 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-7877-1076-7
a) children's and youth literature b) psychotherapy c) mladinska književnost d) psihoterapija e) biblioterapija f) otroške knjige

615.851
II 61 KARGES-BONE, L. Bibliotherapy
COBISS.SI-ID 10815305

126.
LEAVY, Patricia, 1975-
        Method meets art : arts-based research practice / Patricia Leavy. - 2nd ed. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2015. - XXI, 328 str. : ilustr. ; 23 cm

About the author: str. 326. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazali. - Vsebina: Social research and the creative arts : an introduction ; Narrative inquiry and fiction-based research ; Poetic inquiry ; Music as method ; Dance and movement as inquiry ; Theatre, drama, and film ; The visual arts ; Evaluation criteria for arts-based research ; Bridging the art-science divide

ISBN 978-1-4625-1332-1 (paperback)
ISBN 978-1-4625-1944-6 (hardcover)
a) qualitative research - methodology b) art c) music d) dance e) kvalitativno raziskovanje - metodologija f) umetnost g) glasba h) ples i) raziskovalno delo j) metode k) kultura l) praksa m) primeri n) vizualna umetnost o) gledališče in film p) poezija

615.851
615.851 LEAVY, P. Method
COBISS.SI-ID 22506982

127.
LIČINA, Milan
        Poporodne duševne motnje / Milan Ličina. - Ljubljana : Littera Picta, 2011 ([Ljubljana] : Littera Picta). - VIII, 171 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

Večina besedila v slov., nekaj člankov v angl. - 100 izv. - Bibliografija: str. 77-85 in pri posameznih člankih

ISBN 978-961-6030-78-6
a) female b) birth c) mental health d) ženska e) rojstvo f) duševno zdravje g) poporodna doba h) porodnice i) poporodna depresija j) poporodna depresivna stanja k) poporodna psihoza l) duševne motnje m) porodništvo n) materinstvo

618.7:616.89-008.1
616.89 LIČINA, M. Poporodne
COBISS.SI-ID 255962112

128.
        MINDFULNESS and the arts therapies : theory and practice / edited by Laury Rappaport, Ph. D. - Philadelphia ; London : Jessica Kingsley Publishers, cop. 2014. - 343 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-84905-909-1 (broš.)
ISBN 978-0-85700-688-2 (e-knjiga)
a) therapy b) art c) brain d) terapija e) umetnost f) možgani g) razum h) zavedanje i) izrazna umetnost j) pozornost k) bolezni l) terapevtski pristopi m) gibanje n) nevroznanost o) izobraževanje

615.851
615.851 MINDFULNESS
COBISS.SI-ID 10783305

129.
NELSON, Robin
        Practice as research in the arts : principles, protocols, pedagogies, resistances / written and edited by Robin Nelson. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XIV, 229 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 211-225. - Kazalo

ISBN 978-1-137-28289-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-28290-3 (broš.)
a) art b) research c) practice period d) umetnost e) raziskovanje f) praksa g) protokoli h) principi

615.851
615.851 NELSON, R. Practice
COBISS.SI-ID 10781001

130.
PERKO, Andrej, 1953-
        Otroci alkoholikov in tiranov / Andrej Perko. - Šmarje-Sap : Buča ; Kamnik : Zavod Mitikas, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 392 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Ustvarjanje kulture ljubezni / Silvo Šinkovec: str. 5-13

ISBN 978-961-6704-22-9 (Buča)
a) alcoholism b) child c) family d) interpersonal relations e) psychotherapy f) alkoholizem g) otrok h) družina i) medosebni odnosi j) psihoterapija k) zloraba l) odvisnosti m) tiranski starši n) socialno-andragoška metoda urejanja ljudi v stiski o) študije primerov p) pričevanja otrok

613.81
613.8 PERKO, A. Otroci
COBISS.SI-ID 256199168

131.
PERKO, Andrej, 1953-
        Samopodoba ljudi v stiski / Andrej Perko. - Ljubljana : samozal., 2006. - 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Maksa Tuška na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 172-181

ISBN 961-245-202-4
ISBN 978-961-245-202-5
a) alcoholism b) self-concept c) alkoholizem d) samopodoba e) alkoholiki f) zdravljenje g) preprečevanje h) duševna stiska i) alkohol j) odvisnosti k) samospoštovanje l) pomoč m) psihoterapija n) alkoholični družinski sistem o) otroci alkoholikov

613.81
159.923.2
613.8 PERKO, A. Samopodoba
COBISS.SI-ID 229080832

132.
        POREMEĆAJI autističnog spektra : značajke i edukacijsko-rehabilitacijska podrška / Zorana Bujas Petković, Jasmina Frey Škrinjar i suradnici. - Zagreb : Školska knjiga, 2010 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 358 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Udžbenici Sveučilišza u Zagrebu = Manualia universitatis studiorum Zagrabiensis)

Avtorji: Zorana Bujas Petković, Jasmina Frey Škrinjar, Dubravka Hranilović, Branka Divčić, Jasmina Stošić. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-953-0-31583-9
a) avtizem b) otroci s posebni potrebami c) zdravljenje d) aspergerjev sindrom

616.896(075.8)
616.89 POREMEĆAJI autističnog
COBISS.SI-ID 20365320

133.
        PRACTICE as research : approaches to creative arts enquiry / edited by Estelle Barrett and Barbara Bolt. - London : I.B. Tauris, 2010, cop. 2007. - VI, 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str.169-179

ISBN 978-1-84885-301-0
a) art b) practice period c) research d) umetnost e) raziskovanje f) praksa g) kreativna umetnost h) kreativno pisanje i) govor j) koreografija k) ples l) Foucault

615.851
615.851 PRACTICE as research
COBISS.SI-ID 10782537

134.
        PRACTICE-led research, research-led practice in the creative arts / [edited by] Hazel Smith and Roger T. Dean. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2009. - IX, 278 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research methods for the arts and humanities)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-3628-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-7486-3629-7 (broš.)
a) art b) research - methodology c) creativity d) higher education e) umetnost f) raziskovanje - metodologija g) ustvarjalnost h) visokošolsko izobraževanje i) praksa j) kreativna umetnost k) kreativno pisanje l) glasba m) gledališče n) film o) mediji

615.851
615.851 PRACTICE-LED
COBISS.SI-ID 10782025

135.
        RAZVEZANI jezik XXXY : [prosti slovar žive slovenščine] / [uredili Kaja Dolar in Inge Pangos ; ilustrirala Anna Ehrlemark]. - Ljubljana : Društvo za domače raziskave, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 78 str. : ilustr. ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-93757-1-6
a) sexuality b) dictionary c) seksualnost d) slovar e) spolnost f) pogovorni izrazi g) pogovorni jezik h) sleng i) žargon j) frazeologija

613.88:811.163.6'373.7(038)
613.88 RAZVEZANI jezik
COBISS.SI-ID 276594176

136.
SILVER, Rawley A.
        The Silver drawing test and draw a story : assessing depression, aggression, and cognitive skills / Rawley Silver. - New York ; London : Routledge, 2007. - XX, 297 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 281-290. - Kazalo. - Vsebina: Draw a story : screening for depression and aggression. Background ; Reliability, validity, and depression ; Aggression and depression ; Using Draw a story with clinical and nonclinical populations ; The Silver drawing test : drawing what you predict, what you see, and what you imagine. Why and how the Silver drawing test was developed and field tested ; Administering and scoring the Silver drawing test ; The reliability and validity of the Silver drawing test ; Normative data ; Using the Silver drawing test with clinical and nonclinical populations ; The use of both assessments by practitioners in Florida and abroad. Use of the Silver drawing test and Draw a story by art therapists in the Miami-Dade County public schools in Florida ; Use of the Silver drawing test and Draw a story by practitioners abroad ; Developmental techniques and concluding observations. Developmental techniques ; Discussion and conclusions

ISBN 978-0-415-95534-8 (broš.)
ISBN 0-415-95534-3 (broš.)
a) art b) therapy c) disease d) depression e) aggressiveness f) cognition g) umetnost h) terapija i) bolezen j) depresija k) agresivnost l) kognicija m) risanje n) kognitivne sposobnosti o) zgodbe p) čustva q) poškodbe r) zanesljivost s) ocenjevanje t) oapzovanje u) psihološki testi

615.851
II 615.851 SILVER, R. A. Silver
COBISS.SI-ID 10780745

137.
SOTTONG, Ursula
        Varnost otrok : doma in na poti: prepoznavanje nevarnosti in kako se ji izognemo / [avtorja Ursula Sottong, Stefan Markus ; prevod Enajsta šola]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorja navedena na ov. in v kolofonu. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 2. - Predgovor / Gloria von Thurn und Taxis: str. 7. - Kazalo

ISBN 978-961-261-373-0
a) child b) safety c) otrok d) varnost e) zdravje f) bolezni g) bivalno okolje h) prva pomoč i) poškodbe j) vsakdanje življenje k) nesreče l) preprečevanje

614.8-053.2(035)
614 SOTTONG, U. Varnost
COBISS.SI-ID 277351680

138.
TOPIĆ, Peter
        Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi : priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane / Peter Topić. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2015 ([Bled] : Belin grafika). - 354 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 341-349

ISBN 978-961-6968-30-0
a) sexuality b) seksualnost c) seksualna zasvojenost d) spolnost e) odvisnost f) pornografija g) internetni seks h) spolno nasilje i) pedofilija j) perverzija k) sadizem l) psihopatija in sociopatija m) spolni prestopniki n) spolna zloraba o) nevroznanost p) psihoterapija q) travme r) pomoč

613.88
613.88 TOPIĆ, P. Zasvojenost
COBISS.SI-ID 84181761


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


139.
BANDELOW, Borwin
        Panic disorder and agoraphobia / Borwin Bandelow, Katharina Domschke, David Baldwin. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - IX, 67 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oxford psychiatry library : OPL)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Diagnosis ; Aetiology ; Pharmacological treatment ; Non-pharmacological treatment ; Conclusions

ISBN 978-0-19-956229-9
a) psychotherapy b) fear c) anxiety d) psihoterapija e) strah f) anksioznost g) agorafobija h) panika i) odprti prostori j) zdravljenje

616.89
616.89 BANDELOW, B. Panic
COBISS.SI-ID 10809161

140.
GRAY, John, 1951-
        Staying focused in a hyper world. Book 1, Natural solutions for ADHD, memory and brain performance / John Gray. - [United States] : JG Publications, cop. [2014]. - XLVIII, 245 str. ; 22 cm

ISBN 978-0-9903468-0-7
a) brain b) memory c) hyperactivity d) možgani e) spomin f) hiperaktivnost g) ADHD h) droge i) homeopatija j) stres k) terapija

616.89-008.47:376
376.1-056.47 GRAY, J. Staying
COBISS.SI-ID 10811209

141.
NADEL, Jacqueline
        How imitation boosts development : in infancy and autism spectrum disorder / Jacqueline Nadel ; translation by Eleanor Corbett and Jaqueline Nadel. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - XXXIII, 237 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Imiter pour grandir. - Bibliografija: str. 199-218. - Kazalo. - Vsebina: What imitation means ; Imitation and development ; What is imitation for? ; What imitation can do for the infant ; What can imitation do for children with autism spectrum disorder? ; The toolbox of imitation ; Evaluating imitation and imitation recognition in autism spectrum disorder ; Imitation : the overseer of development ; Conclusion : imitation as a contribution to an individual history of actions

ISBN 978-0-19-870400-3 (broš.)
a) imitation b) infant c) autism d) backward child e) developmental psychology f) imitacija g) dojenček h) avtizem i) otrok s posebnimi potrebami j) razvojna psihologija k) avtistični spekter l) posnemanje

616.89:159.922.7
159.922.7
616.89 NADEL, J. How imitation
COBISS.SI-ID 10812745

142.
PAVLIČ, Natalija
        Pasti zaznave : svet duševnih motenj / Natalija Pavlič. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Ljubljana] : Roboplast). - 240 str. ; 21 cm. - (Zbirka Ventilator)

1.000 izv. - Spremna beseda Maje Valič na sprednjem zavihku ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6661-41-6
a) mental illness b) psychiatry c) duševna bolezen d) psihiatrija e) življenjske zgodbe f) duševne motnje g) duševne bolezni h) duševni bolniki i) osebna doživetja j) spomini k) depresija l) bipolarna motnja m) paranoidna shizofrenija n) obsesivno kompulzivna motnja o) anksiozna motnja p) alkoholizem q) "nevrotične ženske" r) alkoholiki in žene alkoholikov s) hipohondri t) hipertenzija u) psihoze v) doživljanje bolezni

616.89
616.89 PAVLIČ, N. Pasti zaznave
COBISS.SI-ID 263093248


655 TISKARSTVO


143.
HARGREAVES, Andy
        Uplifting leadership : how organizations, teams, and communities raise performance / Andy Hargreaves, Alan Boyle, Alma Harris. - San Francisco : Jossey-Bass, cop. 2014. - VII, 228 str. : ilustr. ; 24 cm

The authors: str. 209-211. - Bibliografija: str.181-205. - Kazalo

ISBN 978-1-118-92133-3 (pdf)
ISBN 978-1-118-92134-0 (epub)
ISBN 978-1-118-92132-6 (trda vezava)
a) leadership b) performance c) organization d) vodstvo e) učinek f) organizacija g) sodelovanje h) vrednotenje i) uspeh j) ekipe k) skupnosti l) vodenje m) organizacijska učinkovitost n) trajnost sprememb

65
316.6 HARGREAVES, A. Uplifting
COBISS.SI-ID 1024451966


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


144.
MUHOVIČ, Jožef
        Leksikon likovne teorije : slovar likovnoteoretskih izrazov z ustreznicami iz angleške, nemške in francoske terminologije : znanstvena monografija / Jožef Muhovič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2015. - 896 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 865-891

ISBN 978-961-278-198-9
a) fine arts b) terminology c) languages d) likovna umetnost e) terminologija f) jeziki g) terminološki slovarji h) likovnoteoretski izrazi i) angleščina j) nemščina k) francoščina

7.01(038)=163.6
7.01(038)=00
II 7.01 MUHOVIČ, J. Leksikon Č II 7.01 MUHOVIČ, J. Leksikon
COBISS.SI-ID 281147904


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


145.
RAKEF, Vesna
        Likovni motiv kot izhodišče za razvoj kritičnega vrednotenja likovnih del : magistrsko delo / Vesna Rakef. - Ljubljana : [V. Rakef], 2015. - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3237. - Mentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez, somentor Janez Jerman. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) art education b) creativity c) likovna vzgoja d) ustvarjalnost e) kič f) likovni motiv g) likovna ustvarjalnost učencev h) ustvarjalno poučevanje likovne umetnosti i) vrednotenje likovnih izdelkov

7.04(043.2)
ZZ II 7(043.2) RAKEF, V. Likovni
COBISS.SI-ID 10814793


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


146.
        FORMA viva : [1982-2014 : Kostanjevica na Krki, Portorož, Ravne na Koroškem, Maribor] / [urednik Goran Milovanović ; predgovor Bojan Božič ; besedilo Marko Košan ; dokumentacija Andreja Borin ... [et al.] ; angleški prevod Martin Cregeen ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac ; Piran : Obalne galerije, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 246 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6684-39-2 (Galerija Božidar Jakac)
a) sculpture - Slovenia b) kiparstvo - Slovenija c) slovensko kiparstvo d) simpoziji kiparjev Forma viva

73(497.4)
II 73/74 FORMA viva
COBISS.SI-ID 281357568

147.
MEDNARODNI grafični bienale (31 ; 2015 ; Ljubljana)
        Kratki vodič = Short guide / 31. grafični bienale ; Reza Abdoh ... [et al.] ; [urednici Nicola Lees and Stella Bottai ; besedila o umetniških delih Laura McLean-Ferris in umetniki ; prevod iz slovenščine v angleščino Marjan Karer, prevod iz angleščine v slovenščino Irena Duša Draž, Katja Kosi, Polona Petek]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = The International Centre of Graphic Arts, 2015 (Ljubljana : Matformat). - 155 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Nad tabo ti = Over you you. - Vzpor. slov. in angl. besedilo. - 600 izv.

ISBN 978-961-6229-58-6
a) graphic arts b) grafika c) ljubljanski grafični bienale

76(100)(036)
76 MEDNARODNI Kratki vodič
COBISS.SI-ID 280858112

148.
SIRK, Albert
        Albert Sirk / [uredila Alina Carli s pomočjo Giulie Giorgi ; besedila Alina Carli, Vid Lenard, Milček Komelj ; prevodi Paola Lucchesi ; fotografije Jaka Jeraša ... et al.]. - Trst : Založništvo tržaškega tiska = Trieste : Editoriale stampa triestina, 2015 (Gorica : Grafica Goriziana). - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Biografija: str. 216-217, 218-219. - Bibliografija: str. 222-227

ISBN 978-88-7174-178-9
a) Sirk, Albert (1887-1947) b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) tržaški umetniki f) 20.st. g) zamejski Slovenci

75
II 75 SIRK, A. Albert
COBISS.SI-ID 8193260


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


149.
ĐORĐEVIĆ, Silvo, 1985-
        Knjižna ilustracija v otroških slikanicah : diplomsko delo / Silvo Đorđević. - Ljubljana : [S. Đorđević], 2015. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3221. - Mentor Jurij Selan, somentorica Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) picture book b) illustration c) slikanica d) ilustracija e) vizualno sporočilo f) ilustriranje g) otroške slikanice

75.056:087.5(043.2)
ZZ II 75(043.2) ĐORĐEVIĆ, S. Knjižna
COBISS.SI-ID 10797129

150.
MUGERLI, Karin
        Likovna prvina svetlo-temno v globokem tisku : magistrsko delo / Karin Mugerli. - Ljubljana : [K. Mugerli], 2015. - XIV, 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3228. - Mentor Črtomir Frelih. - Bibliografija: str. 108-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje-Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) likovne prvine d) globoki tisk e) analiza materialov in orodij f) grafiki in analiza njihovih del

762:7.017.2(043.2)
ZZ II 75(043.2) MUGERLI, K. Likovna
COBISS.SI-ID 10808905

151.
TOMAŽIN, Petra
        Razumevanje podobnosti zgradbe likovnega in besednega (slovenskega) jezika učencev 9. razreda : magistrsko delo / Petra Shrestha. - Ljubljana : [P. Shrestha], 2015. - IV, 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3203. - Bibliografija: str. 80-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) primary education b) art c) osnovnošolski pouk d) umetnost e) jezikovne ravnine f) slovenščina g) medpredmetna povezava h) učni načrt

73:373.3(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) SHRESTHA, P. Razumevanje

COBISS.SI-ID 10777929


78 GLASBA.


152.
BARBO, Matjaž
        Pomen v glasbi in glasba v pomenu / Matjaž Barbo ; [prevod povzetka Matic Večko] ; [fotografija avtorja na zavihku Roman Virant]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 137 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenta Aleš Nagode, Jernej Weiss. - Bibliografija: str. 125-132. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-774-8
a) music b) glasba c) razumevanje glasbe d) estetika glasbe e) glasbena semantika f) interpretacija g) glasbeno delo

78.01
78 BARBO, M. Pomen
COBISS.SI-ID 281466880

153.
LAINŠČEK, Feri
        Na dvorišču [Zvočni posnetek] : pesmice za otroke + karaoke / poje Ivano [Ostojić] ; [pesmi Feri Lainšček ; glasba Milan Ostojić ; glasbena spremljava Saša Ostojić]. - Murska Sobota : F. F. Lainšček, 2015. - 1 CD (35 min, 24 sek) : stereo ; 12 cm

Podatki o odgovornosti z ov. - V notranjem ovoju pojasnilo: Pesmice in notni zapis lahko najdete tudi v knjigi Feri Lainšček: Na dvorišču (2015). - Posneto v studiu Romic Murska Sobota. - Vsebina: Kje je muca ; Pav ; Na pasji poti ; Raca ; Puran ; Konjička ni doma ; Petelinček ; Zajček ; Pegatka ; Pujs ; Koklja ; Krava ; Pesem o goski Neži ; Ovca ; Ker si koza ; Golob pismonoša

FLA CD 001 F. F. Lainšček
a) otroške pesmi b) pesmi o živalih c) karaoke

78
cd 78 LAINŠČEK, F. Na dvorišču
COBISS.SI-ID 20351794

154.
MRAZ Novak, Tadeja
        Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Samostojni delovni zvezek] / [Tadeja Mraz Novak in Jožko Lango ; ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost 4. - Avtorja navedena v kolofonu. - Del naklade izšlo v kompletu Radovednih pet. Komplet za učenca. 4. razred. - 12.000 izv.

ISBN 978-961-271-323-2
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk e) ritem f) glasebnik

78(075.2)
II 78 MRAZ NOVAK Radovednih Č II 78 MRAZ NOVAK Radovednih
COBISS.SI-ID 273353216

155.
MRAZ Novak, Tadeja
        Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Učbenik] / Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart ; [ilustracije Matej de Cecco, Alenka Miklavžin ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov.: Učbenik. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Učbenik za glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-683-7
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) pesmi f) note

78(075.2)
II 78 MRAZ NOVAK, T. Radovednih Č II 78 MRAZ NOVAK, T. Radovednih
COBISS.SI-ID 279305984


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


156.
DELEUZE, Gilles
        Podoba-gibanje / Gilles Deleuze ; [prevod in spremna beseda Stojan Pelko]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015. - 291 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: L'image-mouvement. - Analyser deleuzement : spremna beseda / Stojan Pelko: str. 279-291

ISBN 978-961-6262-60-6
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) film c) film d) teorija e) filmska montaža f) filmska industrija g) snemanje

791.32:1
79 DELEUZE, G. Podoba
COBISS.SI-ID 280695552

157.
KAPUS, Venceslav
        Plavanje : učenje : slovenska šola plavanja za novo tisočletje : učbenik za učence-študente, učitelje-profesorje, trenerje in starše / [avtor] Venceslav Kapus ; [soavtorji] Boro Štrumbelj ... [et al.]. - Ponatis. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2011 (Ljubljana : Studio Print). - 410 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Voda, naša prijateljica)

1.000 izv. - O avtorju in soavtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija pri poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-6405-15-7
a) swimming b) learning c) plavanje d) učenje e) zgodovina f) načrtovanje g) posebne skupine h) reševanje iz vode i) utapljanje j) metodika k) športna rekreacija

37.091.3:797.2(075)
797 KAPUS, V. Plavanje
COBISS.SI-ID 255192064

158.
        PLES v osnovni šoli [Videoposnetek] : plesnogibalne igre - 1. triletje / Meta Zagorc ... [et al.]. - [Ljubljana] : Palestra, cop. 2006. - 1 DVD : barve, zvok ; 12 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena iz nasl. zaslona
a) primary education b) dance c) osnovnošolski pouk d) ples e) plesno-gibalne igre f) osnovna šola g) prvo triletje

793.3
DVD 793 PLES v osnovni
COBISS.SI-ID 230518272

159.
ZAGORC, Meta
        Ples - ustvarjanje z gibom in ritmom / Meta Zagorc. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2006 [i. e.] 2007 ([Ljubljana] : Studio Print). - 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Na ov. tudi: Ples : ustvarjanje z ritmom in gibom. - Recenzija/ Mirjam Lasan: str. 3. - To je ples ... / Milan Žvan: str. 4-5. - Bibliografija: str. 169

ISBN 978-961-6583-55-8
a) dance b) gesture education c) ples d) gibalna vzgoja e) improvizacija f) poučevanje g) gib h) ustvarjanje i) ritem

793.3
37.037
373.2.016:79 ZAGORC, M. Ples
COBISS.SI-ID 237987840


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


160.
SUBIČ, Jasmina
        Izvajanje individualizacije in diferenciacije pri predmetu šport v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Jasmina Subić. - Ljubljana : [J. Subić], 2015. - 97 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3236. - Mentorica Vesna Štemberger. - Bibliografija: str. 86-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) sport c) individualization d) differentiation e) osnovnošolski pouk f) šport g) individualizacija h) diferenciacija i) predmet šport

796:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) SUBIČ, J. Izvajanje
COBISS.SI-ID 10814281


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


161.
PERNARČIČ, Jožef
        Čudoviti svet lutk : kako preprosto narediti lutko? / Jožef Pernarčič ; [fotografija Marjan Paternoster, Jožef Pernarčič ; tehnične risbe Dušan Kljun]. - Ljubljana : Pernarčič & Pernarčič, 2008 ([Ljubljana] : Prima). - 75 str. : ilustr. ; 33 cm

Na nasl. str. tudi: Pejo lutke. - O avtorju: str. 72-73

ISBN 978-961-92494-0-6
a) puppetry b) lutke c) lutkarstvo d) rokavičke e) liki f) lutkovno gledališče g) izdelava

792.97
II 792.97 PERNARČIČ, J. Čudoviti
COBISS.SI-ID 241098752


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


162.
BERGOČ, Špela
        Metode poučevanja v aerobiki / Špela Bergoč, Meta Zagorc, Petra Zaletel. - (Dopolnjena izd.). - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2007 (Ljubljana : Studio Print). - 117 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Recenzija knjige Metode poučevanja v aerobiki avtoric Špele Bergoč, Mete Zagorc in Petre Zaletel / Milana Čoh: str. 116. - Bibliografija: str. 114-115

ISBN 978-961-6583-28-2
a) sport b) šport c) športna rekreacija d) vadba e) načrtovanje f) koreografija

796.41.035(035)
796.4 BERGOČ, Š. Metode
COBISS.SI-ID 231736832

163.
ČOH, Milan
        Atletika : tehnika in metodika nekaterih atletskih disciplin / Milan Čoh ; [skice Matevž[!] Kranjc]. - 3. izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2002 ([Ljubljana] : Studio Print). - 285 str. : ilustr., preglednice ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 284-285

ISBN 961-6016-00-8
a) sport b) šport c) metodika d) teki e) skoki f) meti g) vaje

796.42/.43
371.3:796.42/.43
796.4 ČOH, M. Atletika
COBISS.SI-ID 120514048

164.
HALÁSZ, Ferenc
        Moja prva knjiga o šahu : tudi ti lahko postaneš prvak / Ferenc Halász, Zoltan Géczi ; [prevedla Maja Likar ; ilustracije József Haui]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (natisnjeno na Madžarskem). - 151 str. : ilustr. ; 25 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-3795-5
a) play b) child c) igra d) otrok e) namizne igre f) pravila

794.1(02.053.2)
794 HALÁSZ, F. Moja prva
COBISS.SI-ID 279797248

165.
MAVER, Milan
        Smučanje a la carte : od karvinga do antikarvinga - za bolj varno in lahkotnejše smučanje / Milan Maver. - Ljubljana : samozal., 2009. - 132 str. : ilustr. ; 19 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Od karvinga do antikarvinga - za varno in manj utrujajoče smučanje

ISBN 978-961-245-657-3
a) winter sport b) zimski šport c) alpsko smučanje d) carving e) tehnike f) varnost

796.926
796.5 MAVER, M Smučanje a la
COBISS.SI-ID 243604480

166.
        MINI odbojka / [avtorji Renzo Dalmaso ... [et al.] ; risbe Gabriella Creton in Oreste Vacondio ; priredil Marko Zadražnik ; prevedel Peter Curk ; fotografije iz arhiva Marka Zadražnika]. - [2. popravljena in dopolnjena izd.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2013 ([Hrastnik] : Sinet). - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. nasl.: Minivolley. - 400 izv. - Bibliografija: str. 67

ISBN 978-961-6843-42-3
a) sport b) šport c) odbojka d) metodologija e) didaktika f) igra g) pravila h) tehnika i) pripomočki

37.091.3:796.325(075.8)
II 79 MINI odbojka
COBISS.SI-ID 266820352

167.
        ŠPORTNOVZGOJNI karton : diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji / Marjeta Kovač ... [et al.] ; [skice Katarina Bizjak ; risbe Drago Senica ; prikazi in preglednice Bojan Leskošek ; fotografije Gregor Jurak in Katarina Bizjak]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Recenziji / Branko Peternelj: str. 5-6 [in] Marjeta Mišigoj Duraković: str. 6-7. - Bibliografija: str. 80-83

ISBN 978-961-6843-21-8
a) physical education b) športna vzgoja c) športna vzgoja d) telesna vzgoja e) osnovne šole f) srednje šole g) gibalni razvoj h) telesni razvoj i) diagnostika j) športnovzgojni karton

796.012.1-057.874(075.8)
37.091.3:796(075.8)
796 ŠPORTNOVZGOJNI karton
COBISS.SI-ID 259671552

168.
ZAGORC, Meta
        Aerobika / Meta Zagorc, Petra Zaletel, Nina Jeram ; [fotografija Jernej Čamernik]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2006 ([Ljubljana] : Studio Print). - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

Recenzija / Mirjam Lasan [in] Branka Vajngerl: str. [3] [in] [4]. - Bibliografija str.: 155-158

ISBN 978-961-6583-26-8
a) sport b) šport c) telovadba d) aerobika e) učinki vadbe f) načrtovanje vadbe g) koreografija h) lik inštruktorja aerobike i) step aerobika j) slide aerobika k) aerobika s pripomočki

796.41.035
796.4 ZAGORC, M. Aerobika
COBISS.SI-ID 231684096


81 JEZIKOSLOVJE


169.
KLEMENČIČ, Simona, 1971-
        Esperanto : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto / Simona Klemenčič ; [ilustracije Urša Rahne]. - 1. natis. - Ljubljana : Zveza za tehnično kulturo Slovenije : Založba ZRC, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 239 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6243-69-8 (Zveza za tehnično kulturo Slovenije)
ISBN 978-961-254-777-6 (Založba ZRC)
a) esperanto b) language learning c) esperanto d) učenje jezika e) jezikovni tečaji

811.922'24(075)(076.1)
II 81 KLEMENČIČ, S. Esperanto
COBISS.SI-ID 278566656

170.
        NAPREJ pa v slovenščini : učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika / Polona Liberšar ... [et al.] ; [urednica Mateja Lutar ; fotografije iStock]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

2.000 izv.

ISBN 978-961-237-725-0
a) Slovenian language - textbook b) second foreign language c) slovenščina - učbenik d) drugi tuji jezik e) besedila

811.163.6(075.4)
II 811.163.6 NAPREJ pa Č cdr 811.163.6 NAPREJ pa
COBISS.SI-ID 277977856


811.111 ANGLEŠČINA.


171.
VIDMAR, Urška, 1986-
        Zabavno do znanja 700 osnovnih angleških besed / avtorica Urška Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Poučevanje jezikov, 2015 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 156 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorici: str. 2

ISBN 978-961-93895-0-8
a) English language b) learning c) angleščina d) učenje e) besedišče f) vaje

811.111
811.111 VIDMAR, U. Zabavno
COBISS.SI-ID 281458944

172.
VIDMAR, Urška, 1986-
        [En, dva, tri]
        1, 2, 3 do znanja angleške slovnice : kratek in jasen pregled celotne angleške slovnice / Urška Vidmar. - Ljubljana : Poučevanje jezikov, 2014. - [8] str. ; 30 cm

ISBN 978-961-93319-3-4
a) English language b) grammar c) angleščina d) gramatika e) angleška slovnica

811.111'36(035)
II 811.111 VIDMAR, U. 1, 2, 3
COBISS.SI-ID 273153280


811.111(043.2) ANGLEŠČINA.


173.
KUMP, Ana
        Znanje angleščine 11/12 letnih učencev v Sloveniji in na Danskem : diplomsko delo / Ana Kump. - Ljubljana : [A. Kump], 2015. - VII f., 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3204. - Bibliografija: str. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) language learning c) primary school d) pupil e) Slovenia f) Denmark g) angleščina h) učenje jezika i) osnovna šola j) učenec k) Slovenija l) Danska m) učni načrt n) preverjanje znanja

811.111:373.3(497.4)(489)(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KUMP, A. Znanje
COBISS.SI-ID 10784073


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


174.
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Mala vadnica slovenskega jezika : vaje in naloge k Mali slovnici slovenskega jezika / Mateja Gomboc ; [ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv.

ISBN 978-961-02-0229-5
a) Slovenian language - exercise b) grammar c) slovenščina - vaja d) gramatika e) slovenska slovnica f) zgodovina slovenskega jezika g) jezikovni sestav h) sporazumevanje i) besedilne vrste j) besedila k) naloge in vaje

811.163.6'36(035)
811.163.6'36 GOMBOC, M. Mala
COBISS.SI-ID 281173760

175.
KAPKO, Dragica
        Radovednih pet. Slovenščina 5. [Učbenik] / Dragica Kapko, Saša Čadež, Aleksandra Grabner Jonke ; [ilustracije Matej de Cecco, Igor Šinkovec ; fotografije Shutterstock, iStock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni stv. nasl. naveden na ov. - Podrejeni stv. nasl. v kolofonu: Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-686-8
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6 KAPKO, D. Radovednih Č II 811.163.6 KAPKO, D. Radovednih
COBISS.SI-ID 279042560


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


176.
BUCAY, Jorge
        Ti povem zgodbo? : zgodbe, ki so me naučile živeti / Jorge Bucay ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 3. ponatis, 1. dotis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 280 str. ; 21 cm

Prevod dela: Déjame que te cuente ---. - 2.300 izv. - Bibliografija: str. 277-280

ISBN 978-961-01-1757-5
a) psychotherapy b) psihoterapija c) zgodbe d) modrosti

821.134.2(82)-32
821.134.2 BUCAY, J. Ti povem
COBISS.SI-ID 274762496

177.
FORSSÉN Ehrlin, Carl-Johan, 1978-
        O zajčku, ki bi rad zaspal : nov način za uspavanje otrok / Carl-Johan Forssén Ehrlin ; iIustrirala Irina Maununen ; [iz angleščine prevedla Katja Jemec Gričar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 25 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Kaninen som sa gärna ville somna. - 2.200 izv. - O knjigi in avtorju: str. [27]

ISBN 978-961-01-3935-5
a) uspavanje b) spanje c) otroci d) pravljice

821.113.6-93-34
II 821.113 FORSSÉN EHRLIN O zajčku
COBISS.SI-ID 281587456

178.
ISOL
        Družinska skrivnost / [ilustracije, besedilo] Isol ; [prevedla Barbara Pregelj]. - Dvojezična izd., 1. natis. - Medvode : Malinc, 2015 (tiskano v Sloveniji). - [46] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Še)

Prevod dela: Secreto de familia. - Na koncu knjige besedilo tudi v špan. - 500 izv. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6886-17-8
a) family b) družina c) drugačnost d) različnost

821.134.2(82)-93-32
821.134.2 ISOL Družinska
COBISS.SI-ID 281687296

179.
KASTELIC, Maja, 25.9.1981-
        Deček in hiša / Maja Kastelic. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - [29] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3527-2
a) slovenska književnost b) pravljice c) slikanice

087.5
II 821.163.6 KASTELIC, M. Deček
COBISS.SI-ID 276246528

180.
SVETINA, Peter, 1970-
        Kako zorijo ježevci / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [88] str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 700 izv.

ISBN 978-961-272-194-7

821.163.6-93-32
821.163.6 SVETINA, P. Kako
COBISS.SI-ID 280657920

181.
ŠTEFAN, Anja
        Svet je kakor ringaraja : pravljice, pesmi in uganke / Anja Štefan ; [izbrali Anja Štefan in Irena Matko Lukan ; ilustrirali Zvonko Čoh ... [et al.] ; uvodno besedilo napisala Svetlana Makarovič ; spremno besedilo napisala Gaja Kos ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : MA-tisk). - 358 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

Dodatek k nasl. v kolofonu: Izbrane pesmi, pravljice, in uganke. - Ilustr. na spojnih listih. - 5.700 izv. - Uvodna beseda / Svetlana Makarovič: str. 11. - "Koliko zgodb je v vsem, kar vzameš v roke." Tudi o tem, kdaj gre pri Anji Štefan za hec in kdaj zares / Gaja Kos: str. 331-339. - O avtorici: str. 345. - Bibliografija avtorice: str. 346-358

ISBN 978-961-01-3711-5
a) Štefan, Anja - Literarne študije b) picture book c) slikanica

821.163.6-93-82
821.163.6.09-93Štefan A.
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Svet
COBISS.SI-ID 280905472

182.
ZAGORC, Suzana
        Kaj pa vidva čakata?! : zgodba para, ki ga odločitev za otroka pelje od uradne preko alternativne medicine vse do osebnostne preobrazbe / Suzana Zagorc. - Ljubljana : Umco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

500 izv.

ISBN 978-961-6954-39-6
a) literature b) biography c) literatura d) biografija e) nepolodnost f) osebna izpoved

821.163.6-94
618.177(092)
821.163.6 ZAGORC, S. Kaj
COBISS.SI-ID 281191424


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


183.
VALETIČ, Žiga
        Smeh in smrt : tlorisni eseji o humorju, karikaturi, stripu in samomoru na začetku 21. stoletja / Žiga Valetič ; [ilustracije okostnjakov DepositPhotos]. - 1. natis. - Ljubljana : Buča, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorju: str. 245. - Spremna beseda / Eva Vrbnjak: str. 12-14

ISBN 978-961-6704-47-2
a) comics b) suicide c) literary genre d) strip e) samomor f) literarna zvrst g) politična karikatura h) stendap i) humor j) televizijska komedija k) literatura l) multimedijski ustvarjalci

821(081)
008
008 VALETIČ, Ž. Smeh
COBISS.SI-ID 280132608


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


184.
ELIOT, George
        Middlemarch : študija provincialnega življenja / George Eliot ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 2 zv. (489; 462 str.) ; 24 cm

Prevod dela: Middlemarch. - 600 izv.

ISBN 978-961-272-123-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-272-195-4 (zv. 2)
ISBN 978-961-272-196-1 (komplet)
a) Viktorijanska Anglija b) 19. stl. c) ženske d) družbeni položaj e) mestno življenje f) zakonska zveza g) odnosi med spoloma

821.111-311.2
821.111 ELIOT, G. Middlemarch
COBISS.SI-ID 267974144

185.
STRASSER, Todd
        Val / Todd Strasser ; prevedel Uroš Kalčič ; s spremno študijo Ksenije Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 175 str. ; 20 cm

Prevod dela: The wave. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Fašisti v nas? / Ksenija Vidmar Horvat: str. 159-[176]

ISBN 978-961-241-295-1
a) literature b) history c) literatura d) zgodovina e) nacizem f) pedagoški eksperiment

821.111(73)-311.2
821.111(73) STRASSER, T. Val
COBISS.SI-ID 242345984


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


186.
LEVOY, Myron
        Čarovnica s Četrte ulice in druge povesti / Myron Levoy ; prevedel Uroš Kalčič ; ilustriral Boštjan Plesničar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 99, 99 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: The witch of Fourth street and other stories. - 1.000 izv. - Vsebuje tudi izvirno besedilo, tiskano v obratni smeri: The witch of Fourth street and other stories

ISBN 978-961-241-553-2

821.111(73)
821.111(73) LEVOY, M. Čarovnica
COBISS.SI-ID 256254464

187.
WILLIAMS, John Edward, 1922-1994
        Stoner / John Williams ; prevedla Breda Biščak ; [spremno besedo napisal Urban Vovk]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 334 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 349)

Prevod dela: Stoner. - 600 izv. - Izbrati in obstati / Urban Vovk: str. 319-334

ISBN 978-961-01-3669-9
a) Williams, John Edward (1922-1994)

821.111(73)
821.111(73) WILLIAMS, J. Stoner
COBISS.SI-ID 279937792


821.111(94) AVSTRALSKA KNJIŽEVNOST.


188.
CARNAVAS, Peter
        Otroka, ki sta imela rada knjige / [besedilo in ilustracije] Peter Carnavas ; [prevedla Andreja Peček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [32] str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The children who loved books. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3822-8
a) book b) reading c) family d) knjiga e) branje f) družina g) otroci in knjige h) ljubezen do knjig

821.111(94)-93-32
821.111 CARNAVAS, P. Otroka
COBISS.SI-ID 279237632


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


189.
NÖSTLINGER, Christine
        Ko se je moj oče hotel poročiti z materjo Anne Lachs / Christine Nöstlinger ; [iz nemščine prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2015 (V Celovcu : Mohorjeva družba). - 174 str. ; 22 cm

Prevod dela: Als mein Vater die Mutter der Anna Lachs heiraten wollte. - 700 izv.

ISBN 978-3-7086-0846-4
a) samohranilci b) samohranilke c) družina d) matere e) očetje f) konflikti g) prijateljstvo h) v mladinskem leposlovju

821.112.2
821.112.2 NÖSTLINGER, C. Ko se
COBISS.SI-ID 280443648


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


190.
BITENC, Janez, 1925-2005
        Zlata šivanka / Janez Bitenc ; ilustracije Kristina Krhin. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2015 (Maribor : Ma-tisk). - 19 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-230-478-2

821.163.6-93-34
821.163.6 BITENC, J. Zlata
COBISS.SI-ID 83877633

191.
BONE, Mia
        Zdravilne zgodbice. Del 2, [Jezikanje, ljubosumje, deljenje igrač in več] / Mia Bone in Petra Julia Ujawe ; ilustrirala Anita Pertoci. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 149 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. na ov. in CIP-u. - "Najboljše za vašega predšolskega otroka" --> ov. - 1.500 izv. - O avtoricah: str. [153]. - Spremne besede Maše Vidmar, Nuške Drašček in Jane Fleišer na str. 4-5

ISBN 978-961-261-392-1
a) Otroci - Vzgoja b) Psihoterapija - Pravljice

821.163.6-93-34
82.0-34:37.018.1
II 821.163.6 BONE, M. Zdravilne
COBISS.SI-ID 281752576

192.
CANKAR, Izidor, 1886-1958
        Listi z roba : kaj sta si pisala Izidor Cankar in Veno Pilon (in marsikaj o tem, kar sta zamolčala) / [pisma] Izidor Cankar, Veno Pilon ; [spremni besedi] Alenka Puhar, Irene Mislej. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura)

1950, prelomno leto Vena Pilona / Irene Mislej: str. 5-29. - Domotožje po domačiji in tujini / Alenka Puhar: str. 119-221. - O avtorjih na zavihkih ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-01-3762-7
a) Pilon, Veno (1896-1970) b) Cankar, Izidor (1886-1958) c) biography d) cultural environment e) biografija f) kulturno okolje g) pisma h) korespondenca i) spomini

821.163.6-6
929
821.163.6 CANKAR, I. Listi
COBISS.SI-ID 279836416

193.
GOMBAČ, Žiga
        Skrivnosti mladih levov / Žiga X. Gombač ; ilustriral Ivan Mitrevski. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr. ; 20 cm

550 izv.

ISBN 978-961-272-168-8
a) levi b) strah c) očetje d) varnost

821.163.6-93-32
821.163.6 GOMBAČ, Ž. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 276147712

194.
GRAFENAUER, Niko
        Nebotičniki, sedite / Niko Grafenauer ; [ilustriral Matjaž Schmidt]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Maribor] : Ma-tisk). - 85 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-3889-1

821.163.6
821.163.6 GRAFENAUER, N. Nebotičniki
COBISS.SI-ID 281630720

195.
JANČAR, Irma
        Deset ekozgodbic za lahko noč / avtorica Irma Jančar ; ilustratorji Katja Gaspari Leben ... [et al.]. - Lukovica : Eko knjiga, 2015. - 41 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Vsebina: Kaj kuhata zajček Binček in lisica Mica ; Hlebček kruha ; Pomagajmo žabicam! ; Mati zemlja, radi te imamo! ; Ko zemlja zakašlja ; Prijazni kači ; Reka bi se rada umila ; Zemlja in sončna očala ; Vodnjak želja ; Zemlja za rože

ISBN 978-961-93790-0-4
a) ecology b) ekologija c) narava d) Zemlja e) ekološke pravljice

821.163.6-93-32
II 821.163.6 JANČAR, I. Deset
COBISS.SI-ID 277422848

196.
        KAM pa kam, Ciciban : nekaj najlepših iz Cicibana : [izbor besedili in ilustracij iz sedemdesetih letnikov revije Ciciban] / [uredila Maja Žugič]. - Darilna izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015. - 56 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-01-3884-6
a) children's and youth literature b) periodical c) mladinska književnost d) periodika e) besedila

821.163.6-93-82
050(0.053.2)(091)
II 821.163.6 KAM pa kam CICIBAN
COBISS.SI-ID 280760576

197.
KOS, Janko, 1931-
        Ideologi in oporečniki : spominjanja / Janko Kos. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Beletrina, 2015. - 219 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - "Ideologi in oporečniki so nadaljevanje avtorjeve knjige spominjanj Umetniki in meščani ..." --> zavihek ov. - Kazalo

ISBN 978-961-284-106-5 (Beletrina)
a) Kos, Janko (1931-) b) cultural policy - Slovenia c) kulturna politika - Slovenija d) spomini e) kulturna zgodovina f) ideologija g) družbeno okolje h) literarna združenja i) slovenska literarna kritika j) 20. st.

821.163.6-94
821.163.6 KOS, J. Ideologi
COBISS.SI-ID 281411584

198.
        RADOVEDNIH pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; ilustracije Polona Lovšin, Matej de Cecco ; fotografije fotodokumentacija Dela in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 175. - Kazalo

ISBN 978-961-271-327-0
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) slovenska književnost f) berila g) osnovne šole

821.163.6(075.2)
II 821.163.6 RADOVEDNIH Berilo 4
COBISS.SI-ID 278655488

199.
        RADOVEDNIH pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole] / [sestavili] Milena Mileva Blažić ... [et al.] ; [ilustracije Katja Stanek, Matej de Cecco ; fotografije fotodokumentacija Dela in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 181 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [183]. - Kazalo

ISBN 978-961-271-687-5
a) literature b) primary education c) literatura d) osnovnošolski pouk e) slovenska književnost f) berila

821.163.6(075.2)
II 821.163.6(075.2) RADOVEDNIH Berilo 5
COBISS.SI-ID 279163648

200.
SOKOLOV, Cvetka
        Kot noč in dan / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 39, 39 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri

ISBN 978-961-272-193-0

821.163.6-93-32
821.163.6 SOKOLOV, C. Kot
COBISS.SI-ID 280657408


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


201.
        KRAS in Brkini za radovedneže in ljubitelje / [avtorji] Olga Abram ... [et al.] ; uredila Jasna Fakin Bajec in Oto Luthar ; [ilustracije Srečko Bajda]. - Ljubljana ; Nova Gorica : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. : ilustr. ; 18 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Ilustr. na notr. str. ov. - 400 izv.

ISBN 978-961-254-737-0
a) local studies - Slovenia b) domoznanstvo - Slovenija c) regionalna geografija d) etnologija e) domoznanstvo f) naravna dediščina g) kulturna dediščina h) stavbarstvo i) bivalna kultura j) obrti k) osmice l) ledenice m) povedke n) Kras o) Brkini p) Primorska q) Anton Černe r) Anton Mahnič s) Srečko Kosovel t) Maks Fabiani u) Igo Gruden v) Ita Rina w) Lojze Spacal

908(497.47)
39(497.4)
FRASCATI:
5-402
908(497.4) KRAS in Brkini
COBISS.SI-ID 276114944

202.
ŠVAJNCER, Zarja
        Vpliv zgodovine in razvoja gospodarstva na življenje in delo na Osnovni šoli Gornji Logatec : magistrsko delo / Zarja Trček. - Ljubljana : [Z. Trček], 2015. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3235. - Bibliografija: str. 132-139. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) vzgoja in izobraževanje f) razvoj osnovnega šolstva g) družbene razmere

908:330.34:373.3(497.473)(043.2)
ZZ II 908(043.2) TRČEK, Z. Vpliv
COBISS.SI-ID 10814025

203.
VERDEV, Helena
        Radovednih pet. Družba 5. [Samostojni delovni zvezek] / Helena Verdev, Barbara Žlender ; [ilustracije Matej de Cecco, Marko Renko, Robert Solanovič ; fotografije Shutterstock ... [et al.] ; zemljevidi Monde Neuf]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 8.000 izv.

ISBN 978-961-271-676-9
a) society - exercise b) primary education c) družba - vaja d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(497.4)(075.2)(076.1)
II 908(075.2) VERDEV, H. Radovednih 5 Č II 908(075.2) VERDEV, H. Radovednih 5
COBISS.SI-ID 279803392

204.
VERDEV, Helena
        Radovednih pet. Družba 5. [Učbenik] / Helena Verdev, Barbara Žlender ; [ilustracije Matej de Cecco, Marko Renko, Robert Solanovič ; fotografije Shutterstock, Dreamstime in drugi viri] ; zemljevidi Monde Neuf]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Zagreb] : Kerschoffset). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Drugi podrejeni nasl. naveden na ov. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-271-682-0
a) society - textbook b) primary education c) družba - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(497.4)(075.2)
II 908(075.2) VERDEV, H. Radovednih Č II 908(075.2) VERDEV, H. Radovednih
COBISS.SI-ID 279274240


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


205.
LAHNE, Anja
        Pouk na prostem pri predmetu družba v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo / Anja Lahne. - Ljubljana : [A. Lahne], 2015. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3227. - Mentorica Maja Umek. - Bibliografija: str. 102-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Poučevanje, Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) society c) open air activities d) osnovnošolski pouk e) družba f) dejavnosti na prostem g) predmet družba h) spoznavanje družbe i) pouk na prostem j) izkustveno učenje k) načini poučevanja družboslovnih vsebin na prostem

908:373.3(043.2)
ZZ II 908(043.2) LAHNE, A. Pouk
COBISS.SI-ID 10792521


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


206.
BANDELJ, Andrej, 1980-
        Videmsko / Andrej Bandelj, Primož Pipan ; [kartografija Rok Ciglič, Andrej Bandelj ; fotografije Silvo Bizjak ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 210 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva. Evropa, ISSN 1408-6395)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - Predgovor / Drago Kladnik: str. 3-4. - O avtorjih: str. 210. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Vsebina na nasl. str.: Vzhodne Nadiške doline ; Čedad in dolina Nadiže ; Južna pobočja Matajurja ; Pradol in Robidišče ; Terske doline ; Videm z okolico ; Rezija ; Kanalska dolina ; Karnija ; Popotresna obnova Furlanije

ISBN 978-961-254-677-9
a) geography b) geografija c) urbanizem d) zgodovina e) geografija f) razvoj pokrajin g) Furlanija-Julijska krajina h) turistični vodniki i) ekskurzije j) Beneška Slovenija k) Rezija l) Kanalska dolina m) Čedad n) Videm o) Karnija p) naravne lepote q) etnografske vrednote

913(450.365)(036)
908(450.365)(082)
908 BANDELJ, A. Videmsko
COBISS.SI-ID 272393216

207.
KOZINC, Željko
        Loške poti : 50 izletov po Selškem, Poljanskem in Žirovskem / Željko Kozinc ; [fotografije Andrej Kozinc ... [et al.] ; zemljevid Tanja Koželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - Zvd. na notr. str. ov. - "Lep dan kliče" --> ov.

ISBN 978-961-241-926-4
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) izleti d) planinske poti e) Selška dolina f) Poljanska dolina g) Škofjeloško hribovje h) Žirovsko i) planinski vodniki j) naravne znamenitosti k) kulturne znamenitosti

913(497.452)(036)
913(497.4) KOZINC, Ž. Loške
COBISS.SI-ID 281142016


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


208.
PAHOR, Boris, 1913-
        Rdeči trikotniki / Boris Pahor ; v sodelovanju s Tatjano Rojc ; prevedla Tatjana Rojc. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 133 str. ; 21 cm

Prevod dela: Triangoli rossi. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-282-132-6
a) biography b) biografija c) spomini d) koncentracijska taborišča e) druga svetovna vojna

343.819.5(4)"1939/1945"
94(100)"1939/1945"(092)
929Pahor B.
821.163.6(450.36)-94
929 PAHOR, B. Rdeči
COBISS.SI-ID 280678400

209.
        POT domov / [pisci besedil Marko Štepec ... [et al.] ; uredila Monika Kokalj Kočevar, Marko Štepec ; fotografije muzejskih predmetov Sarah Poženel ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6665-37-7
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) vojne d) izgnanstvo e) internacija f) taborišča g) življenjske zgodbe h) osebna pričevanja i) spomini j) prisilne migracije k) mobilizacija moškega prebivalstva l) prisilno razseljevanje m) izgon ljudi

929(=163.6)"19"(082)
94(497.4)"19"(082)
FRASCATI:
5-402
94(497.4)"19" POT DOMOV
COBISS.SI-ID 279977728


93 ZGODOVINA.


210.
ZAJC, Mojca, 18.4.1985-
        Jurčičeva pot / Mojca Zajc ; [umetnostnozgodovinski opisi cerkva Simona Kermavnar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 (Hrastnik : Sinet). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 68-71

ISBN 978-961-254-772-1
a) Jurčič, Josip (1844-1881) b) cultural heritage - Slovenia c) local studies d) kulturna dediščina - Slovenija e) domoznanstvo f) spominski pohodi g) Jurčičeva literarna pot h) kulturna zgodovina i) umetnostna topografija j) Višnja Gora k) Muljava l) cerkve m) znamenitosti

930.85(497.4):7.072
93 ZAJC, M. Jurčičeva
COBISS.SI-ID 278185728


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


211.
        ALEKSANDRINKE / [avtorji besedil] Mirela Nanut ... [et al.] ; [zbrala, uredila Darja Skrt ; fotografije arhiv Goriškega muzeja]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2014 ([Šempeter pri Gorici] : A-media). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Berila / Goriški muzej ; zv. 11)

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija pri dveh prispevkih. - Iz vsebine: Slovenske izseljenke v Egiptu : analiza stanja povratnic : diplomska naloga / Mirela Nanut. Prispevki k poznavanju gospodarskih razmer na Goriškem v 19. in v začetku 20. stoletja / Branko Marušič

ISBN 978-961-6201-50-6
a) emigrant b) history c) emigrant d) zgodovina e) slovenske izseljenke f) Egipt g) ekonomsko izseljevanje h) Aleksandrinke i) Goriška j) Slovenke k) ženske l) ekonomska emigracija m) zgodovinski pregledi

94
II 94 ALEKSANDRINKE
COBISS.SI-ID 276872448


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


212.
ISTENIČ, Janka
        Rimske zgodbe s stičišča svetov / Janka Istenič ; [ureditev odlomkov antičnih pisnih virov Tinka H. Selič ; fotografije Tomaž Lauko in Slavko Ciglenečki ... [et al.] ; risbe in načrti Ida Murgelj, Igor Rehar, Vesna Svetličič Turk ; zemljevidi GeoPodobe Vida Bitenc s. p. in Miran Erič ... [et al.] ; seznam razstavljenih predmetov, literatura k seznamu razstavljenih predmetov Helena Bras Kernel]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Predgovor / Barbara Ravnik: str. 5. - Bibliografija: str. 165-167 in 204-207

ISBN 978-961-6169-94-3
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) muzejske zbirke d) stalne razstave e) arheološke najdbe f) Rimljani

930.85(497.4)"652"(083.824)
904(497.4)"652"(083.824)
II 908 ISTENIČ, J. Rimske
COBISS.SI-ID 276608256

213.
KORDIŠ, Ivan
        Leukhup leukhup woga gmaina : 500 let slovenskega kmečkega upora 1515 : [razstavni katalog] / Ivan Kordiš, Mihael Petrovič ml., Vesna Jerbič Perko ; [prevod v angleščino Maja Sužnik ; kartografija Mateja Rihtaršič ; fotografije Ivana Asić ... et al.]. - Kočevje : Pokrajinski muzej, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 54 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Summary

ISBN 978-961-6517-27-0
a) history b) local studies c) zgodovina d) domoznanstvo e) kmečki upori

94(497.4)"14/15"(083.824)
323.269.6(497.4)"1515"(083.824)
II 908 KORDIŠ, I. Leukhup
COBISS.SI-ID 279196672


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO