COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


julijske novosti004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
PERENIČ, Sabina
        Konstruktivistični pristop pri poučevanju varne rabe interneta v osnovni šoli : diplomsko delo / Sabina Perenilč. - Ljubljana : [S. Perenič], 2015. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2952. - Bibliografija: str. 22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary education c) računalništvo d) osnovnošolski pouk e) internet

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) PERENIČ, S. Konstruktivističn

COBISS.SI-ID 10646089


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2.
ŠAVS, Teja
        Igre iz sestavljanja računskih komponent : magistrsko delo / Teja Šavs. - Ljubljana : [T. Šavs], 2015. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2909. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) računalništvo brez računalnika f) sestavljanje sistemov

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ŠAVS, T. Igre
COBISS.SI-ID 10617417

3.
ZAVIRŠEK, Manca
        Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika : magistrsko delo / Manca Zaviršek. - Ljubljana : [M. Zaviršek], 2015. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2911. - Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) naloge Bober f) veljavnost

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ZAVIRŠEK, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 10616905


1 FILOZOFIJA.


4.
ANNAS, Julia
        Antična filozofija : zelo kratek uvod / Julia Annas ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Tiskarna Pleško). - 146 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 23)

Prevod dela: Ancient philosophy. - 400 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 135-137. - Nadaljnje branje: str. 138-139. - Kazalo

ISBN 978-961-260-083-9
a) philosophy b) filozofija c) zgodovina filozofije d) uvodi

1(37/38)(091)
1 ANNAS, J. Antična
COBISS.SI-ID 279469824


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
RAJOVIĆ, Ranko
        IQ otroka - skrb staršev / Ranko Rajović. - Ljubljana : Mensa Slovenija, <2013-> ([Ljubljana] : Roboplast). - <1-> : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: IQ deteta - briga roditelja

Dosedanja vsebina:
Del 1: Predšolsko obdobje / [prevod Renata Muže ; ilustracije Dawn Hudson ... et el.]. - 2013. - 67 str. - Bibliografija: str. 67

ISBN 978-961-269-998-7
a) intelligence b) learning c) gifted d) pre-school child e) inteligentnost f) učenje g) predšolski otrok h) nadarjeni i) inteligenčni kvocient j) motnje k) motorične vaje l) asociativno mišljenje

159.953.5-053.2
159.92 RAJOVIĆ, R. IQ otroka
COBISS.SI-ID 266473472

6.
SUTHERLAND, Margaret B.
        Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje / Margaret Sutherland ; [prevod Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2015. - 154 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Prevod dela: Gifted & talented in the early years. - 500 izv. - Bibliografija: str. 151-153. - Kazalo

ISBN 978-961-253-169-0
a) gifted b) pre-school age c) learning d) nadarjeni e) predšolsko obdobje f) učenje g) raziskave h) kurikulum i) praktične dejavnosti j) prepoznavanje k) pripomočki l) gibanje m) motorika n) glasba o) pismenost p) jezik q) matematika

159.924-053.4:37.015.31
159.928 SUTHERLAND, M. B. Nadarjeni
COBISS.SI-ID 278376704


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


7.
BELŠAK, Tadeja
        Metakognitivne strategije pri dijakih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja : diplomsko delo / Tadeja Belšak. - Ljubljana : [T. Belšak], 2015. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2890. - Bibliografija: str. 86-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) secondary school b) learning c) srednja šola d) učenje e) kognicija f) učenje učenja g) srednješolsko izobraževanje h) vseživljenjsko učenje

159.95(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BELŠAK, T. Metakognitivne

COBISS.SI-ID 10604873


3 DRUŽBENE VEDE


8.
GORJAN, Urška, 1981-
        Materinstvo kot izbira : ženske brez otrok : magistrsko delo / Urška Gorjan. - Ljubljana : [U. Gorjan], 2015. - 141 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2944. - Bibliografija: str. 132-137. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) female b) ženska c) materinstvo d) ženske brez otrok e) materinski mit f) feminizem

305(043.2)
ZZ II 3(043.2) GORJAN, U. Materinstvo
COBISS.SI-ID 10647113

9.
KOSELJ, Tina
        Potrditev spola in raznolikost spolnih identitet : diplomsko delo / Tina Koselj. - Ljubljana : [T. Koselj], 2015. - VI, 96 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2917. - Bibliografija: str. 88-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sex b) spol c) spolna identiteta d) transspolnost e) transseksualnost

305(043.2)
ZZ II 3(043.2) KOSELJ, T. Potrditev
COBISS.SI-ID 10623305

10.
KRALJ, Ana, 1989-
        Samski moški : diplomsko delo / Ana Kralj. - Ljubljana : [A. Kralj], 2015. - 88 f., [32] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2949. - Bibliografija: str. 84-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) male b) moški c) ideologija zakona d) moškost e) singlizem

316.366-058.832-055.1(043.2)
ZZ II 3(043.2) KRALJ, A. Samski
COBISS.SI-ID 10645065

11.
OTOREPEC, Klara
        Feministična krivda ali ambivalentnost feminizma do lepotnih praks : diplomsko delo / Klara Otorepec. - Ljubljana : [K. Otorepec], 2015. - 123 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2937. - Bibliografija: str. 118-123. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) philosophy b) filozofija c) feminizem d) lepota e) ženskost

305(043.2)
ZZ II 3(043.2) OTOREPEC, K. Feministična
COBISS.SI-ID 10637129


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


12.
MOLE, Martina, 1990-
        Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji : magistrsko delo / Martina Mole. - Ljubljana : [M. Mole], 2015. - 90 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2891. - Bibliografija: str. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) young adult b) Afghanistan c) Slovenia d) mlajši odrasli e) Afganistan f) Slovenija g) begunci h) mednarodna zaščita i) subsidiarna zaščita

314.117-054.52-053.6(581)(497.4)(043.2)
ZZ II 3(043.2) MOLE, M. Afganistanski
COBISS.SI-ID 10609225


316 SOCIOLOGIJA.


13.
GANC, Damijan
        Izzivi očetovstva po ločitvi / Damijan Ganc. - Sevnica : Družinski inštitut Zaupanje, 2015 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 207 str. ; 24 cm. - (Zbirka Medosebni izzivi ; 1)

500 izv. - Recenzenta Nataša Rijavec Klobučar, Alfons Žibert. - Bibliografija: str. 177-207. - Povzetek

ISBN 978-961-93837-0-4
a) divorce b) paternal behaviour c) parental deprivation d) ločitev e) očetovsko vedenje f) prikrajšanost za starše g) otrok h) doživljanje i) razvojne potrebe j) medosebni odnosi k) partnerski odnos

316.363.5
316.6 GANC, D. Izzivi
COBISS.SI-ID 279428352


33(043.2) GOSPODARSTVO.


14.
RESNIK, Tjaša
        Stališča delodajalcev do zaposlovanja gibalno oviranih oseb : diplomsko delo / Tjaša Resnik. - Ljubljana : [T. Resnik], 2015. - 111 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2904. - Bibliografija: str. 81-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) employer b) motor handicapped c) delodajalec d) gibalno ovirani e) zaposlovanje f) invalidi g) predsodki

331.105-056.26(043.2)
ZZ II 330(043.2) RESNIK, T. Stališča
COBISS.SI-ID 10615625


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


15.
CENTER za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (Vipava)
        [Dvajset]
        20 let prostovoljstva v CIRIUS Vipava - Postani moj prijatelj / [avtorji prispevkov] Tina Kodelja, Petra Rep, Sara Mole Čuk [... et al.] ; [urednik Tina Kodelja]. - Vipava : Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje - CIRIUS, 2015. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Ov. nasl.
a) community home b) voluntary work c) vzgojni dom d) prostovoljno delo e) prostovoljstvo

364-32(497.4Vipava)
36 CENTER Dvajset
COBISS.SI-ID 10629193


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16.
        KAJ nam prinaša e-Šolska torba : zbornik zaključne konference projekta e-Šolska torba, Kranjska Gora, 27.-29. 5. 2015 / uredili Amela Sambolić Beganović, Andreja Čuk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 291 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/pdf/kaj-nam-prinasa-esolska-torba.pdf. - 1.300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-03-0313-8
a) education b) information technology c) teaching d) vzgoja in izobraževanje e) informacijska tehnologija f) pouk g) osnovne šole h) srednje šole i) učenje j) izobraževalna tehnologija k) e-učno okolje l) e-vsebine m) kompetentni učitelj n) projekt o) didaktika p) praksa

37.091.64:004(082)
37.018.43:004(082)
371.6 KAJ nam prinaša
COBISS.SI-ID 279435008

17.
PEKLAJ, Cirila
        Psihosocialni odnosi v šoli / Cirila Peklaj, Sonja Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 339 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri vsakem delu

ISBN 978-961-237-749-6 (broš.)
a) educational psychology b) school c) teacher-pupil relation d) pupil e) interpersonal relations f) parents g) pedagoška psihologija h) šola i) odnos med učiteljem in učencem j) učenec k) medosebni odnosi l) starši m) socialni odnosi n) medvrstniški odnosi o) šolsko okolje p) šolski razredi q) učno okolje r) vodenje

37.015.3:37.064(075.8)
37.06(075.8)
37.015.3 PEKLAJ, C. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 279898880

18.
        UČENCI, aktivni soudeleženci pri lastnem oblikovanju / Gustav Šilih in drugi. - Maribor : Obzorja, 1964. - 168 str. ; 20 cm. - (Šolski priročnik ; 4)

a) education b) learning c) vzgoja in izobraževanje d) učenje e) samoizobraževanje f) motivacija g) znanje h) interesi

37.04
ZZ 371.2 UČENCI aktivni
COBISS.SI-ID 2873089

19.
ŽAKELJ, Amalija
        Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči / Amalija Žakelj, Milena Valenčič Zuljan. - 1. izd, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. - 199 str. : preglednice., graf, prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 171-182. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0306-0
a) mathematics b) learning difficulty c) primary education d) matematika e) učne težave f) osnovnošolski pouk g) raziskava h) oblike i) učitelji j) usposobljenost k) strokovna pomoč

37.091.398
51:37.091.3
51:371.3 ŽAKELJ, A. Učenci Č 51:371.3 ŽAKELJ, A. Učenci
COBISS.SI-ID 277809920


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


20.
BANIČ, Metka, 1991-
        Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva : magistrsko delo / Metka Banič. - Ljubljana : [M. Banič], 2015. - IX f., 104 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2945. - Bibliografija: str. 98-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher b) primary education c) home economics d) učitelj e) osnovnošolski pouk f) gospodinjstvo g) načrtovanje pouka h) učne metode i) učne oblike j) poklicne izkušnje

373.3.016:64(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BANIČ, M. Izkušnje
COBISS.SI-ID 10646345

21.
KAŠTRUN, Sandra
        Socialni pedagog v mobilni pedagoški službi : diplomsko delo / Sandra Kaštrun. - Ljubljana : [S. Kaštrun], 2015. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2892. - Bibliografija: str. 103-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educationalist b) mobile educational services c) pedagog d) potujoča pedagoška služba e) socialna integracija f) čustvene težave g) vedenjske težave h) postopek usmerjanja

37.013.42-05(043.2)
ZZ II 37(043.2) KAŠTRUN, S. Socialni
COBISS.SI-ID 10609481

22.
VODNIK, Mateja
        Doživljanje kompetentnosti socialnih pedagogov : magistrsko delo / Mateja Vodnik. - Ljubljana : [M. Vodnik], 2015. - V, 226 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2928. - Bibliografija: str. 157-170. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) sociology b) education c) sociologija d) vzgoja in izobraževanje e) kompetence f) samorefleksija g) psihoterapija h) socialna pedagogika

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) VODNIK, M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 10636105


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


23.
BENEDIČIČ, Petra, 1992-
        Spoznavanje mleka in mlečnih izdelkov v vrtcu : diplomsko delo / Petra Benedičič. - Ljubljana : [P. Benedičič], 2015. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2929. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) food d) predšolski otrok e) hrana f) vrtec g) začetno naravoslovje

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BENEDIČIČ, P. Spoznavanje

COBISS.SI-ID 10636617

24.
BURJA, Zdenka
        Od kod pride voda v pipo? : učenje o ekologiji z raziskovanjem : diplomsko delo / Zdenka Burja. - Ljubljana : [Z. Burja], 2015. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2900. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) ecology c) predšolski otrok d) ekologija e) raziskovalno učenje f) aktivno učenje g) projektno delo h) voda

373.2.016:502/504:546.212(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BURJA, Z. Od kod
COBISS.SI-ID 10613321

25.
ERMAN, Mojca, 1992-
        Projekt medkulturne vzgoje v vrtcu : diplomsko delo / Mojca Erman. - Ljubljana : [M. Erman], 2015. - VII f., 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2897. - Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) intercultural education c) vrtec d) medkulturna vzgoja e) induktivni pristop f) aktivna strpnost

373.2.016:303.446.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ERMAN, M. Projekt
COBISS.SI-ID 10614345

26.
FILIPIČ, Lea
        Obravnava zbirke pravljic Anje Štefan : Za devetimi gorami v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Lea Filipič. - Ljubljana : [L. Filipič], 2015. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2931. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) fairy tale c) reading d) predšolski otrok e) pravljica f) branje g) pripovedovanje

373.2.016:82-93(043.2)
ZZ II 373.2 FILIPIČ, L. Obravnava
COBISS.SI-ID 10639689

27.
IZDA, Branka
        Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja : magistrsko delo / Branka Izda. - Ljubljana : [B. Izda], 2015. - IX f., 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2893. - Bibliografija: str. 93-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) nursery school b) trainer c) pre-school child d) vrtec e) vzgojitelj f) predšolski otrok g) razvojne značilnosti h) učenje malčkov i) kakovost dela j) dnevna rutina k) profesionalni razvoj l) refleksija dela

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) IZDA, B. Subjektivne
COBISS.SI-ID 10610249

28.
JAMNIKAR, Nina
        Knjiga ali tablični računalnik kot sredstvo spodbujanja otrokovega govornega razvoja : diplomsko delo / Nina Jamnikar. - Ljubljana : [N. Jamnikar], 2015. - 43 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2935. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech training c) predšolski otrok d) govorna vzgoja

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JAMNIKAR, N. Knjiga
COBISS.SI-ID 10637385

29.
KOVAČIČ, Klavdija, vzgojiteljica
        Vloga vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje na področju umetnosti : diplomsko delo / Klavdija Kovačič. - Ljubljana : [K. Kovačič], 2015. - 40 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2950. - Bibliografija: str. 37-40. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) nursery school c) media education d) vzgojitelj e) vrtec f) medijska vzgoja g) množični mediji h) medijsko opismenjevanje i) predšolski otroci

373.2.016:7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOVAČIČ, K. Vloga
COBISS.SI-ID 10645577

30.
NIKOLOSKA, Biljana
        Poklicna izgorelost vzgojiteljev predšolskih otrok - resnica ali utvara : diplomska naloga / Biljana Nikoloska. - Ljubljana : [B. Nikoloska], 2015. - VI, 55 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2926. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) trainer c) stress d) predšolska vzgoja e) vzgojitelj f) stres g) poklici h) izgorelost

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NIKOLOSKA, B. Poklicna
COBISS.SI-ID 10635593

31.
PAHOR, Nina, 1987-
        Predstave predšolskih otrok o rastlinah : diplomsko delo / Nina pahor. - Ljubljana : [N. Pahor], 2015. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2939. - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) plant c) predšolski otrok d) rastlina e) aktivno učenje f) začetno naravoslovje

373.2.016:58(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAHOR, N. Predstave
COBISS.SI-ID 10640201

32.
ŠPENKO, Maja, 1991-
        Recepcija nemške mladinske književnosti na Slovenskem : študij primera knjige in risanke Čebelica Maja : diplomsko delo / Maja Špenko. - Ljubljana : [M. Špenko], 2015. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2951. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's book b) Germany c) knjiga za otroke d) Nemčija e) Waldemar Bonsels f) fantastična pripoved g) raziskava

373.2:821.112.2-93(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠPENKO, M. Recepcija
COBISS.SI-ID 10645833

33.
ŠTERBENC, Urška
        Prisila pri hranjenju predšolskih otrok : diplomsko delo / Urška Šterbenc. - Ljubljana : [U. Šterbenc], 2015. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2885. - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) eating habit d) predšolski otrok e) vrtec f) prehrambena navada g) zdrava prehrana h) odklanjanje hrane i) vloga odraslega

373.2:612.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŠTERBENC, U. Prisila
COBISS.SI-ID 10607177

34.
TOPIĆ, Petra
        Participacija otrok pri lutkovnih dejavnostih : diplomsko delo / Petra Topić. - Ljubljana : [P. Topić], 2015. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2886. - Bibliografija: str. 55-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) participation d) predšolski otrok e) lutke f) soodločanje g) aktivna vloga h) ustvarjalna drama

373.2.016:688.721(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TOPIĆ, P. Participacija
COBISS.SI-ID 10606665

35.
TRLEP, Petra
        Spretnost opazovanja cvetočih travniških rastlin pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Petra Trlep. - Ljubljana : [P. Trlep], 2015. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2947. - Bibliografija: str. 44. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) plant c) predšolski otrok d) rastlina e) naravoslovni postopki f) narava

373.2.016:633.2.03(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRLEP, P. Spretnost
COBISS.SI-ID 10644297

36.
URBANČ, Kaja
        Razumevanje in izrekanje časovnega in vzročnega razmerja med dogodkoma pri predšolskih otrocih : diplomsko delo / Kaja Urbanč. - Ljubljana : [K. Urbanč], 2015. - 201 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2896. - Bibliografija: str. 70. - Povezetk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) time perception c) predšolski otrok d) časovno zaznavanje e) časovno razmerje f) vzročno razmerje g) izrekanje h) razumevanje

373.2.016:159.937.53(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) URBANČ, K. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10611785


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


37.
        JUNAKI naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole / [sestavili] Igor Saksida ... [et al.] ; [ilustracije Jaka Vukotič ... [et al.] ; fotografije Shutterstock, arhiv DZS]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2015. - 96 str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0706-1
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk e) književnost

373.32.016:82(075.2)
II 373.32.016:82 JUNAKI naše
COBISS.SI-ID 279705856

38.
PAVLICA, Žanet
        Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Žanet Pavlica. - Ljubljana : [Ž. Pavlica], 2015. - XI f., 172 str., [125] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2933. - Bibliografija: str. 157-172. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) language skill b) primary school c) jezikovna veščina d) osnovna šola e) tujejezikovne spretnosti f) izobrazba staršev

373.3.016:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŽANET, P. Vsebinsko
COBISS.SI-ID 10638665


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


39.
GLOGOVČAN, Matejka
        Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo : magistrsko delo / Matejka Glogovčan. - Ljubljana : [M. Glogovčan], 2015. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2894. - Bibliografija: str. 94-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pupil b) immigrant c) učenec d) priseljenec e) integracija f) inkluzija g) medkulturnost

373.3-314.117-054.52(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GLOGOVČAN, M. Uspešno
COBISS.SI-ID 10610505

40.
KLEMENC, Alenka
        Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo / Alenka Klemenc. - Ljubljana : [A. Klemenc], 2015. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2877. - Bibliografija: str. 93-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje na razredni stopnji
a) primary education b) reading c) children's and youth literature d) osnovnošolski pouk e) branje f) mladinska književnost g) recepcijska didaktika mladinske književnosti h) bralni interes i) pristop Povej mi didaktični projekt

373.32.016:82(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KLEMENC, A. Bralni
COBISS.SI-ID 10604105

41.
RODE, Urška
        Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka : magistrsko delo / Urška Rode. - Ljubljana : [U. Rode], 2015. - 87 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2908. - Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) teaching b) teacher c) pouk d) učitelj e) profesionalni razvoj

373.3:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) RODE, U. Primerjava
COBISS.SI-ID 10617673

42.
ZAVRŠNIK, Ines
        Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole : magistrsko delo / Ines Završnik. - Ljubljana : [I. Završnik], 2015. - 86 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Igor Saksida. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak, Razredni pouk
a) primary education b) children's and youth literature c) reading d) osnovnošolski pouk e) mladinska književnost f) branje g) bralne sposobnosti h) bralni pouk i) bralne učne strategije

373.3:028(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ZAVRŠNIK, I. Bralne
COBISS.SI-ID 10647625


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


43.
BRUDAR, Erika
        Obravnava otrok z disleksijo z vključevanjem elementov pedagogike Marie Montessori : diplomsko delo / Erika Brudar. - Ljubljana : [E. Brudar], 2015. - 41 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2899. - Bibliografija: str. 104-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) pupil c) dyslexia d) otrok s posebnimi potrebami e) učenec f) disleksija g) specifične učne težave h) primanjkljaji i) obravnava j) didaktični materiali k) didaktična načela l) Montessori kurikulum

376.1:373.3:616.89-008.434.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BRUDAR, E. Obravnava
COBISS.SI-ID 10613833

44.
DEBELJAK, Eva, 1987-
        Stališča vzgojiteljic in pomočnic vzojiteljic do dela z otroki s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Eva Debeljak. - Ljubljana : [E. Debeljak], 2015. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2901. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) backward child b) nursery school c) trainer d) otrok s posebnimi potrebami e) vrtec f) vzgojitelj g) program

376:373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DEBELJAK, E. Stališča
COBISS.SI-ID 10612809

45.
DOBAJA, Mojca, 1970-
        Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami v rednih osnovnih šolah : diplomsko delo / Mojca Dobaja. - Ljubljana : [M. Dobaja], 2015. - 67 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2943. - Bibliografija: str. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) speech defect c) integration d) osnovnošolski pouk e) govorna motnja f) integracija g) govorno-jezikovne motnje h) inkluzija i) otroci s posebnimi potrebami

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DOBAJA, M. Otroci
COBISS.SI-ID 10646857

46.
FARIČ, Mateja
        Učenje poštevanke s pomočjo družabnih iger : diplomsko delo / Mateja Farič. - Ljubljana : [M. Farič], 2015. - VIII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2927. - Bibliografija: str. 72-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) matehmatics b) primary education c) learning difficulty d) matematika e) osnovnošolski pouk f) učne težave

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FARIČ, M. Učenje
COBISS.SI-ID 10636873

47.
HABJAN, Iva, 1988-
        Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce : magistrsko delo / Iva Habjan. - Ljubljana : [I. Habjan], 2015. - V, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2946. - Bibliografija: str. 55-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary education b) workshop c) blindness d) osnovnošolski pouk e) delavnica f) slepota g) inkluzija h) socialno vključevanje i) izkustvena delavnica j) simulacija slepote

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HABJAN, I. Delavnica
COBISS.SI-ID 10646601

48.
KOPUN, Amanda
        Učenci z motnjami avtističnega spektra v osnovni šoli : diplomsko delo / Amanda Kopun. - Ljubljana : [A. Kopun], 2015. - IX, 126 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2940. - Bibliografija: str. 97-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) autism c) osnovnošolski pouk d) autism e) Aspergerjev sindrom f) motnje avtističnega spektra g) inkluzija h) strategije poučevanja

376.1:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOPUN, A. Učenci
COBISS.SI-ID 10641225

49.
KRNC, Sabina, 1987-
        Pomoč družinam otrok z Downovim sindromom v času zgodnje obravnave : diplomsko delo / Sabina Krnc. - Ljubljana : [S. Krnc], 2015. - XII, 157 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2895. - Bibliografija: str. 121-124. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) family c) otrok s posebnimi potrebami d) družina e) sporočanje diagnoze f) sprejemanje drugačnosti g) komunikacija

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRNC, S. Pomoč
COBISS.SI-ID 10610761

50.
LALIĆ, Ajda, 1989-
        Obravnava literarnih del s pomočjo lutke pri otrocih z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Ajda Lalić. - Ljubljana : [A. Lalić], 2015. - 72 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2913. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) puppetry c) children's book d) otrok s posebnimi potrebami e) lutke f) knjiga za otroke g) književnost h) pravljica i) specialna pedagogika

376.1:159.922.76-056.313:688.721(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LALIĆ, A. Obravnava
COBISS.SI-ID 10618441

51.
LIKAR, Petra, 1990-
        Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih : magistrsko delo / Petra Likar. - Ljubljana : [P. Likar], 2015. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2936. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) child development b) pre-school child c) blind d) razvoj otroka e) predšolski otrok f) slepi g) nabor aktivnosti

376:373.2:617.751.98(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LIKAR, P. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 10640457

52.
MAČEK, Katja, 1988-
        Učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo kot izziv za učitelja : diplomsko delo / Katja Maček. - Ljubljana : [K. Maček], 2015. - X f., 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2883. - Bibliografija: str. 104-106. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) pupil c) hyperactivity d) teacher e) osnovna šola f) učenec g) hiperaktivnost h) učitelj i) impulzivnost j) izvršilne funkcije k) prilagoditve pouka l) samoregulacija

376.1:373.3:616.89-008.481(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MAČEK, K. Učenci
COBISS.SI-ID 10607689

53.
RAZTRESEN, Katja
        Nudenje logopedskih storitev pripadnikom neslovenskih jezikovnih in narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Katja Raztresen. - Ljubljana : [K. Raztresen], 2015. - 120 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2884. - Bibliografija: str. 95-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech therapy b) foreigner c) logopedija d) tujec e) narodne manjšine f) priseljenci g) prvi jezik h) drugi jezik i) dvojezičnost j) večjezičnost k) dvokulturnost l) logopedska priporočila m) etična načela

376:314.117-054.52(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAZTRESEN, K. Nudenje
COBISS.SI-ID 10607433


378 VISOKO ŠOLSTVO.


54.
        PRILOŽNOSTI in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva / [uredniki] Slavko Gaber, Živa Kos, Goran Turk ; [prevod Žan storitve]. - V Ljubljani : Univerza, 2015. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. - 700 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6410-46-5
a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza e) kakovost f) fakultete g) tuje univerze

378:005.336.6(497.4)
378 PRILOŽNOSTI in izzivi
COBISS.SI-ID 280189696


39 ETNOLOGIJA.


55.
KROPEJ Telban, Monika
        Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni / Monika Kropej Telban ; [prevod Peter Altshul]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 461 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 435-452. - Povzetek v angl.: Type index od Slovenian folktales. Animal tales and fables. - Kazalo

ISBN 978-961-254-770-7
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica e) slovenske živalske pravljice f) basni

398.2(497.4)
398 KROPEJ T., M. Tipni
COBISS.SI-ID 278132224


51 MATEMATIKA.


56.
WELTMAN, Anna
        To ni matematična knjiga / Anna Weltman ; [ilustracije Edward Cheverton, Ivan Hissey ; prevod Sara Krk]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2015 (tiskano na Kitajskem). - 77 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: This is not a maths book. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0127-8
a) art b) mathematics c) creativity d) umetnost e) matematika f) ustvarjalnost g) matematični liki h) vzorci

514.1(02.053.2)
II 51 WELTMAN, A. To ni matematična
COBISS.SI-ID 277097984


51(043.2) MATEMATIKA.


57.
GREŠAK, Rozalija
        p-adična števila : magistrsko delo / Rozalija Grešak. - Ljubljana : [R. Grešak], 2015. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2916. - Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) mathematics b) matematika c) realna števila d) Cauchyjeva zaporedja e) konstrukcija realnih števil

511.11(043.2)
ZZ II 51(043.2) GREŠAK, R. p-adična
COBISS.SI-ID 10621257

58.
LIKOZAR, Barbara
        Porazdelitve : diplomsko delo / Barbara Likozar. - Ljubljana : [B. Likozar], 2015. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2938. - Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) kombinatorika

511(043.2)
ZZ II 51(043.2) LIKOZAR, B. Porazdelitve
COBISS.SI-ID 10640713

59.
URH, Andreja, 1987-
        Maksimalni pretoki na omrežjih : diplomsko delo / Andreja Urh. - Ljubljana : [A. Urh], 2015. - X, 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2930. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) maksimalen pretok d) minimalen rez e) Edmonds-Karpov algoritem f) Goldberg-Tarjanov algoritem g) časovna zahtevnost

519.1(043.2)
ZZ II 51(043.2) URH, A. Maksimalni
COBISS.SI-ID 10636361


52 ASTRONOMIJA.


60.
SNOJ, Rasto
        Teleskopi / Rasto Snoj. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2015 (Kranj : Gorenjski tisk). - 80 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Posebna izdaja revije Življenje in tehnika)

8.500 izv. - Bibliografija: str. 80

ISBN 978-961-251-411-2
a) astronomy b) astronomija c) teleskopi

520.2
681.75
52 SNOJ, R. Teleskopi
COBISS.SI-ID 280152832


53 FIZIKA.


61.
GIREP-EPEC International Conference (2015 ; Wrocław)
        Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts / International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland ; editors Ewa Dębowska, Tomasz Greczyło. - Wrocław : University of Wrocław, 2015. - 162 str. : ilustr. ; 24 cm

a) physics - conference b) teaching c) learning d) fizika - konferenca e) pouk f) učenje g) kompetence h) reševanje problemov i) kreativnost j) kritično mišljenje

53:37.091.3(082)
53 GIREP-EPEC 2015 Key
COBISS.SI-ID 10627657


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


62.
SVEČKO, Marina
        Biologija 9. Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Suzana Bužan]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 146 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 9)

400 izv.

ISBN 978-86-341-2929-8
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) SVEČKO, M. Biologija 9
COBISS.SI-ID 257200128


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


63.
FON, Doroteja
        Učinek pedagoških delavnic v Živalskem vrtu Ljubljana na stališča in znanje osnovnošolcev o kačah : diplomsko delo / Doroteja Fon. - Ljubljana : [D. Fon], 2015. - 59 str., [3] f. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2918. - Bibliografija: str. 56-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) živalski vrt f) pedagoške delavnice g) kače

598.162-057.874(043.2)
ZZ II 59(043.2) FON, D. Učinek
COBISS.SI-ID 10624329

64.
KOVAČIĆ, Andreja, 1982-
        Vzroki in pogostost ugrizov belih dihurjev (Mustela putorius furo) : diplomsko delo / Andreja Kovačić. - Ljubljana : [A. Kovačić], 2015. - IX, 51 f., [11] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2921. - Bibliografija: f. 46-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) zoology b) zoologija c) beli dihur d) grizenje

599.744.41(043.2)
ZZ II 59(043.2) KOVAČIĆ, A. Vzroki
COBISS.SI-ID 10626377


61 MEDICINA.


65.
GICK, Bryan
        Articulatory phonetics / Bryan Gick, Ian Wilson, and Donald Derrick. - Malden : Wiley-Blackwell, 2013. - XXII, 250 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9320-7 (broš.)
ISBN 978-1-4051-9321-4 (trda vezava)
a) phonetics b) speech c) physiology d) fonetika e) govor f) fiziologija g) glasovi h) anatomija i) živčni sistem j) gibanje k) dihanje l) artikulirani zvoki

612.78:81'342
81'342
61 GICK, B. Articulatory
COBISS.SI-ID 10644041


61(043.2) MEDICINA.


66.
KOLARIČ, Sandra, 1991-
        Matere z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo / Sandra Kolarič. - Ljubljana : [S. Kolarič], 2015. - 77 str., [47] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2910. - Bibliografija: str. 72-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) mentally handicapped b) mother c) duševno prizadeti d) mati e) podpora f) pravice

616.899:347.63-055.2(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOLARIČ, S. Matere
COBISS.SI-ID 10617161

67.
LEVSTEK, Tatjana
        Očesni gibi med aritmetičnim procesiranjem pri zdravih mladostnikih in mladostnikih z neonatalno encefalopatijo kot posledico hipoksije-ishemije : magistrsko delo / Tatjana Levstek. - Ljubljana : T. Levstek], 2015. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2932. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) cognition b) young adult c) kognicija d) mlajši odrasli e) matematične kompetence f) očesni premiki g) odštevanje h) reševanje enačb

616.12-008.44-053.6:611.846(043.2)
ZZ II 61(043.2) LEVSTEK, T. Očesni
COBISS.SI-ID 10639177

68.
OBLAK, Valentina, 1990-
        Vloga zrcalnih nevronov pri nastanku in razvoju jezika : magistrsko delo / Valentina Oblak. - Ljubljana : [V. Oblak], 2015. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje, Kognitivna znanost, v sodelovanju z Univ. Wien, Sveučilište u Zagrebu, Univ. Komenského v Bratislave in Eötvös Loránd Tudományegyetem
a) cognition b) language development c) kognicija d) jezikovni razvoj e) jezikovni centri f) možgani

612.822:37.016:81-028.31(043.2)
Č II 61(043.2) OBLAK, V. Vloga
COBISS.SI-ID 10639433

69.
SAJE, Tina, 1989-
        Prehrana otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo = The diet of children with chronic inflammatory bowel disease : diplomsko delo / Tina Saje. - Ljubljana : [T. Saje], 2015. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2914. - Bibliografija: str. 106-110. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) prehrana d) bolezen e) Chronova bolezen f) ulcerozni kolitis g) otroci h) mladostniki

613.22:612.336(043.2)
ZZ II 61 SAJE, T. Prehrana
COBISS.SI-ID 10618697


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


70.
SVETIČIČ, Špela
        Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih : magistrsko delo / Špela Svetičič. - Ljubljana : [Š. Svetičič], 2015. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Torkar. - Bibliografija: str. 69-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Poučevanje, Predmetno poučevanje
a) primary education b) science education c) osnovnošolski pouk d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) gozd f) ekološka pismenost g) funkcije gozda h) Slava vojvodine Kranjske

630(043.2)
ZZ II 63(043.2) SVETIČIČ, Š. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 10648137


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


71.
KOREN Maček, Nina
        Materiali pri kuhinjski opremi : diplomsko delo / Nina Koren Maček. - Ljubljana : [N. Koren Maček], 2015. - 100 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2941. - Bibliografija: f. 82-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija-Gospodinjstvo
a) kitchen b) kuhinja c) kuhinjska oprema d) funkcionalnost e) kuhinjski pulti

643.3(043.2)
ZZ II 64(075.2) KOREN MAČEK Materiali
COBISS.SI-ID 10641993


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


72.
        MINUTA v muzeju [Videoposnetek] / directed by Serge Elissalde et Franck Guillou ; screenplay Marie de Banville ... [et al.] ; music Boochon ; prevod Niki Neubauer ; priredba Maja Sever ; režiserka [slovenske sinhronizacije] Nana Milčinski. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2015. - 2 video DVD-ja (ca 230 min) : barve, zvok ; 12 cm + knjižica ([20] str. ; 18 cm)

Izv. stv. nasl.: 1 minute au musée. - Nasl. v menuju: 1 minute in a museum. - Sinhronizacija v slov. - V knjižici seznam predstavljenih umetnin. - Produkcija: Les Films de l'Arlequin itd. - Posneto v obdobju 2004-2011. - 951077. - Glasovi: Sebastian Cavazza, Maša Derganc in Uroš Smolej
a) museum education b) child c) muzejska pedagogika d) otrok e) slikarstvo f) kiparstvo g) umetnine h) DVD

7.03(100)(0.053.5):791.229.2(086.82)
791.229.2:7.03(100)(0.053.5)(086.82)
7.01 MINUTA v muzeju
COBISS.SI-ID 1108189790

73.
ZALAZNIK, Janez, 1963-
        Kvadrat in krog, kocka in krogla : hiter krog čez kvadrat v likovni umetnosti / Janez Zalaznik. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Likovni odsevi ; 30)

Nasl. na hrbtu: Kvadrat in krog v likovni umetnosti. - 500 izv. - Bibliografija: str. 56-57

ISBN 978-961-6819-79-4
a) fine arts b) likovna umetnost c) geometrijske oblike

7.01"19"
7.01 ZALAZNIK, J. Kvadrat
COBISS.SI-ID 279461120


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


74.
FUCHS, Ajda
        Barva in njene dimenzije : diplomsko delo / Ajda Fuchs. - Ljubljana : [A. Fuchs], 2015. - IV, 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2923. - Bibliografija: f. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) slikarstvo d) barva e) informel f) abstraktni ekspresionizem g) gestualno slikarstvo h) snovnost barve

7.038(043.2)
ZZ II 7(043.2) FUCHS, A. Barva
COBISS.SI-ID 10634825

75.
HEGEDUŠ, Tea
        Oblačilo kot kiparska forma v sodobni umetniški instalaciji : diplomsko delo / Tea Hegeduš. - Ljubljana : [T. Hegeduš], 2015. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2915. - Bibliografija: str. 53-56. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) umetniška instalacija d) likovni modernizem e) sodobne likovne prakse f) konceptualna umetnost g) oblačila

7.038.55(043.2)
ZZ II 7(043.2) HEGEDUŠ, T. Oblačilo
COBISS.SI-ID 10620233


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


76.
ČESNIK, Tamara
        Fantazijska ilustracija : diplomsko delo / Tamara Česnik. - Ljubljana : [T. Česnik], 2015. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2882. - Bibliografija: str. 96-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) illustration c) fiction d) umetnost e) ilustracija f) fikcija g) fantazija h) domišljija i) imaginacija j) nadrealizem k) znanstvena fantastika l) glasba

741.9(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ČESNIK, T. Fantazijska
COBISS.SI-ID 10608201

77.
HEGEDIŠ, Martina
        Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju : magistrsko delo / Martina Hegediš. - Ljubljana : M. Hegediš], 2015. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2907. - Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) artistic creation b) umetniška stvaritev c) likovne prvine

73:7.017.4(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) HEGEDIŠ, M. Odnos
COBISS.SI-ID 10617929

78.
RAMOVEŠ, Martin
        Pesem v stripu : diplomsko delo / Martin Ramoveš. - Ljubljana : [M. Ramoveš], 2015. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2906. - Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) comics b) poetry c) illustration d) strip e) poezija f) ilustracija g) glasbeno besedilo h) risba

741.52(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) RAMOVEŠ, M. Pesem
COBISS.SI-ID 10616393

79.
ŽIVIĆ, Zorana
        Sodobne likovne prakse v osnovni šoli : diplomsko delo / Zorana Živić. - Ljubljana : [Z. Živić], 2015. - 44 str., [3] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2898. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) primary school c) likovna vzgoja d) osnovna šola e) sodobna umetnost f) učni načrt g) medpredmetno sodelovanje h) medinstitucionalno sodelovanje

73:37.013(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) ŽIVIĆ, Z. Sodobne
COBISS.SI-ID 10614089


78 GLASBA.


80.
        The CLASSICS [Zvočni posnetek] : Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Grieg, Pachelbel. - Toronto : Solitudes, 1991. - 1 CD (62 in 37 sek) : stereo ; 12 cm. - (Solitudes : exploring nature with music)

CDG 104

78(086.76)
cd 78 CLASSICS cd 78 VOLČJE pesmi
COBISS.SI-ID 10624841

81.
PÉTER, Zoltán, 1968-
        Korepetiranje - kazen ali ustvarjalnost? : širjenje glasbenih obzorij ob spoznavanju zanimivosti dela korepetitorjev in klavirskih spremljevalcev / Zoltan Peter. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 291 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-261-381-5
a) music b) glasba c) korepetiranje d) glasbena spremljava e) pianisti f) klavirske spremljave g) skupna igra h) psihologija

78.087.4
78 PÉTER, Z. Korepetiranje
COBISS.SI-ID 279001600

82.
SEVEN
        The 7 tones of balance [Zvočni posnetek] : Pythagoras' musical therapeutical treatment / piano and resonances Daniel Levy. - London : Syntony, 1997. - 1 CD (36 in, 32 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica

SYN7000

78(086.76)
cd 78 SEVEN tones
COBISS.SI-ID 10624585

83.
SLAGERIJ van Kampen (Glasbena skupina)
        Link [Zvočni posnetek] / Slagerij van Kampen. - [Tilburg] : kampfire music, [1993]. - 1 CD (61,43 sek.) ; 12 cm + 1 knjižica (6 str.)

527.5007.20 SOLID

78(086.76)
cd 78 SLAGERIJ Link
COBISS.SI-ID 10626121


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


84.
PODGORNIK, Tanja, 1979-
        Tu ga ni, le kje tiči? / Tanja Podgornik ; [soavtor] Ranko Rajović ; otroške ilustracije Ivana in Aljaž Podgornik ; [uvod Ranka Rajovića prevedla Nada Glušič]. - Ljubljana : Mensa Slovenija, 2015. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - Napotki za starše in strokovne delavce / Ranko Rajović: str. 7-11. - Recenzije / Ksenija Dujec, Marija Sivec, Uršula Podobnik: str. 91-95. - Bibliografija: str. 77

ISBN 978-961-281-756-5
a) pre-school child b) gifted c) intelligence d) predšolski otrok e) nadarjeni f) inteligentnost g) NTC program h) uganke i) besede j) funkcionalno znanje

793.7
793 PODGORNIK, T. Tu ga ni
COBISS.SI-ID 278377728

85.
        A REFLECTIVE practitioner's guide to (mis)adventures in drama education - or - what was I thinking? / edited by Peter Duffy. - Bristol ; Chicago : Intellect, 2015. - XI, 281 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-78320-473-1 (broš.)
ISBN 978-1-78320-475-5 (e-pdf)
ISBN 978-1-78320-474-8 (e-pub)
a) theatre b) learning c) teaching d) gledališče e) učenje f) pouk g) vloge h) otroci s posebnimi potrebami i) avtizem

792:615.851(082)
792 REFLECTIVE practitioner's
COBISS.SI-ID 10645321


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


86.
VIDRIH, Alenka
        Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva : specialistično delo / Alenka Vidrih. - Ljubljana : [A. Vidrih], 2015. - 156 str., [6] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2905. - Bibliografija: str. 150-155. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) pomoč z umetnostjo b) dramska terapija c) performativna metoda AV d) komunikacijski vzorci e) osebno zadovoljstvo

792:615.851(043.2)
ZZ II 79(043.2) VIDRIH, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10616137


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


87.
BENO, Ines
        Razlogi za gibalno/športno neaktivnost študentov Oddelka za razredni pouk Pedagoške fakultete : diplomsko delo / Ines Beno. - Ljubljana : [I. Beno], 2015. - VIII, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2887. - Bibliografija: str. 68-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) student life c) šport d) študentsko življenje e) motivacija f) spodbuda g) omejitveni dejavniki

796:37.091.8(043.2)
ZZ II 79(043.2) BENO, I. Razlogi
COBISS.SI-ID 10606409

88.
KAVČNIK, Eva
        Povezanost učnega uspeha z rezultati športnovzgojnega kartona : diplomsko delo / Eva Kavčnik. - Ljubljana : [E. Kavčnik], 2015. - VI, 38 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2934. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motor activity b) achievement gain c) motorika d) šolska uspešnost e) športnovzgojni karton f) motorične sposobnosti g) morfološke značilnosti h) učni uspeh i) preverjanje in ocenjevanje

796.012.1:37.091.26(043.2)
ZZ II 79(043.2) KAVČNIK, E. Povezanost
COBISS.SI-ID 10638921


81 JEZIKOSLOVJE


89.
DÖRNYEI, Zoltán
        The psychology of the language learner revisited / Zoltán Dörnyei and Stephen Ryan. - New York ; London : Routledge, 2015. - XIV, 259 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Second language acquisition research series)

Bibliografija: str. 209-245. - Kazala. - Vsebina: Introduction: individual differences ; Then and now ; Personality ; Language aptitude ; Motivation ; Learning styles and cognitive styles ; Learning strategies and self-regulation ; Other learner characteristics ; Looking back and forward

ISBN 978-1-138-01874-7 (broš.)
ISBN 978-1-138-01873-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-77955-3 (e-knjiga)
a) second foreign language b) linguistics c) psychology d) learning e) drugi tuji jezik f) lingvistika g) psihologija h) učenje i) kognitivni stili j) učni stili k) učne strategije l) samoregulacija

81:159.9
81 DÖRNYEI, Z. Psychology
COBISS.SI-ID 10644809


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


90.
ARMSTRONG, Paul B., 1949-
        Kako se literatura igra z možgani? : nevroznanost umetnosti in branja / Paul B. Armstrong ; [prevod Igor Žunkovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: How literature plays with the brain. - 300 izv. - Nevroznanost in literatura / Igor Žunkovič: str. 217-227. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-739-7
a) literature b) reading c) brain d) literatura e) branje f) možgani g) umetnost h) interpretacija i) estetsko izkustvo j) kognitivna nevroznanost k) literarna recepcija

82.0:159.95
612.82:82.0
612.82:111.852
82 ARMSTRONG, P.B. Kako
COBISS.SI-ID 278894848


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


91.
        POEZIJA kao zavičaj : poetika Grigora Viteza : zbornik radova / [urednici zbornika Aleksandar Jovanović, Petar Pijanović, Zorana Opačić]. - 1. izd. - Beograd : Učiteljski fakultet, 2015 (Beograd : Planeta print). - 245 str. : slika G. Viteza ; 24 cm. - (Poetika srpske književnosti za decu i mlade ; knj. 4)

Besedilo v cir. in lat. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-86-7849-208-2 (broš.)
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) Vitez, Grigor (1911-1966) d) delovanje e) življenjepis

821.163.4.09-93 Vitez G.(082)
ZZ 82-93 POEZIJA kao
COBISS.SI-ID 215218700


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


92.
MAKAROVIČ, Svetlana
        V tem mrazu / [pesmi, risbe] Svetlana Makarovič ; [spremna beseda Miklavž Komelj]. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - [108] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv. - Nekaj - nekaj čisto drugega / Miklavž Komelj: str. [99-101]

ISBN 978-961-284-063-1

821.163.6-1
821.163.6 MAKAROVIČ, S. V tem mrazu
COBISS.SI-ID 279414784

93.
MUNIH, Maja
        Prebujenje : pesmi petnajstletnice / Maja Munih ; [spremna beseda Ciril Zlobec]. - Bevke : Smar-team, 2015. - 80 str.,[4] zganj. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prebujenje v pesem / Ciril Zlobec: str.3-5

ISBN 978-961-6953-64-1

821.163.6-1
821.163.6 MUNIH, M. Prebujenje
COBISS.SI-ID 279074560

94.
MUNIH, Maja
        Sanje bolijo drugače / Maja Munih. - Bevke : Smar-team, 2015. - 368 str. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2014/2015)

100 izv.

ISBN 978-961-6953-58-0

821.163.6-93-311.2
821.163.6 MUNIH, M. Sanje
COBISS.SI-ID 278214656

95.
SLON, Jožef
        Potep po fucking Lublani : (my common sense LSD experience) / Jožef Slon ; [spremna beseda Ines ; pesem na začetku O. Verhnjak]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2015. - 132 str. ; 15 cm

200 izv. - Spremna beseda / Ines: str. I-IX

ISBN 978-961-283-264-3

821.163.6-32
821.163.6 SLON, J. Potep
COBISS.SI-ID 278401792


914/919 REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


96.
STANLEY, David
        Cuba / David Stanley. - 2nd ed. - Melbourne ; Oakland ; London ; Paris : Lonely Planet Publications, 2000. - 528 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Lonely planet)

Glossary: str. 512-513. - Index: str. 520-526

ISBN 0-86442-750-6
a) geography - Cuba b) geografija - Kuba c) turistični vodič

913(729.1)(036)=111
914/919 STANLEY, D. Cuba
COBISS.SI-ID 11059770


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO