COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


majske novosti


1.
WALDORFSKA šola (Ljubljana)
        LetopisLetopis / Waldorfska šola v Ljubljani. - Šol. l. 1992/93 in 1993/94-        . - Ljubljana : Waldorfska šola Ljubljana, 1994- (Rodičeva 2). - 20 x 23 cm

Letnik
ISSN 1318-5489 = Letopis - Waldorfska šola Ljubljana

37.091.4

2008/2009, 2009/2010, 2010/20111
COBISS.SI-ID 4219400


1 FILOZOFIJA.


2.
LEFEBVRE, Henri, 1905-1991
        Produkcija prostora / Henri Lefebvre ; [prevod Varja Balžalorsky Antić ; spremna beseda Matevž Čelik]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2013 ([Ljubljana] : Studio print). - 508 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La production de l'espace. - Nazaj v prihodnost / Matevž Čelik: str. 493-508. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo pod črto

ISBN 978-961-6798-41-9
ISBN 978-961-6192-56-9 !
a) Prostor - Filozofija kulture b) Filozofija kulture c) Space d) Philosophy of culture e) philosophy f) culture g) filozofija h) kultura i) družbeni prostor j) vizualna kultura k) prostorska arhitektonika l) abstraktni prostor m) protislovni prostor

130.2
114
1 LEFEBVRE, H. Produkcija
COBISS.SI-ID 271978496


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
GLADWELL, Malcolm, 1963-
        David in Goljat : outsiderji, neprilagojenci in umetnost boja z velikani / Malcolm Gladwell ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014. - 266 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Angažirano)

Prevod dela: David and Goliath. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-95-3
a) Uspešnost - Psihologija b) Motivacija c) psychology d) motivation e) psihologija f) motivacija g) ljudje h) posebneži i) življenjske zgodbe j) prednosti k) pomankljivosti l) nadloge m) ravnanje

159.947.5
17.024.4:159.947
159.942 GLADWELL, M. David
COBISS.SI-ID 272320512

4.
GOSTEČNIK, Christian
        So res vsega krivi starši? / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta : Frančiškanski družinski inštitut, 2014 (Medvode : Pleško). - 311 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 16) (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 305-308. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6873-29-1 (Brat Frančišek)
a) Medosebni odnosi - Projekcijska identifikacija b) parents c) teacher d) mladostnik e) medosebni odnosi f) starši g) učitelj h) relacijska družinska terapija i) relacijska teorija j) komunikacija k) možgani l) ranljivost m) čustveni prostor n) jezik o) samopodoba p) mladostniške teme

159.922.2:159.964.2:159.922.8
159.964.2 GOSTEČNIK, C. So res
COBISS.SI-ID 271912960

5.
PEČJAK, Sonja
        Medvrstniško nasilje v šoli / Sonja Pečjak. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 166 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 134-144

ISBN 978-961-237-637-6
a) Šole - Medosebni odnosi - Učbeniki za visoke šole b) Vrstniki - Nasilje - Učbeniki za visoke šole c) social psychology d) socialna psihologija e) Social psychology f) Učbeniki za visoke šole g) medvrstniško nasilje h) nadlegovanje i) šole j) učenci k) bullying l) harassment m) schools n) students

159.922.2-053.5(075.8)
316.62-053.5(075.8)
CC-APA:
3500
3230
5-100
316.6 PEČJAK, S. Medvrstniško
COBISS.SI-ID 273017856


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


6.
GLANZNIG, Michael
        Approaching user experience : moving between modelling and in-depth : Masterarbeit / Michael Glanznig. - Wien : [M. Glanznig], 2013. - IX, 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-72. - Abstract ; Zusammenfassung. - Universität Wien
a) modelling b) user c) computer d) modeliranje e) uporabnik f) računalnik g) uporabniška izkušnja h) interakcija i) tehnologija j) oblikovanje k) metode

159.9(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) GLANZNIG, M. Approaching

COBISS.SI-ID 10045769

7.
HOK-Eng Tan, Fransisca
        Delicate thoughts : towards a phenomenology of food cravings : Masterarbeit / Fransisca Hok-Eng Tan. - Wien : [F. Hok-Eng Tan], 2014. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-94. - Abstract ; Zusammenfassung. - Universität Wien
a) food b) phenomenology c) cognition d) hrana e) fenomenologija f) kognicija g) interdisciplinarno raziskovanje h) ideografija i) vonji

159.9:612.39(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) HOK-Eng Tan, F. Delicate thoughts

COBISS.SI-ID 10060361

8.
KOČEVAR, Zala
        Medosebni odnosi v zgodnji odraslosti : diplomsko delo / Zala Kočevar. - Ljubljana : [Z. Kočevar], 2014. - 79 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2124. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) young adult c) medosebni odnosi d) mlajši odrasli e) avtonomija f) odvisnost

159.922.8(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) KOČEVAR, Z. Medosebni
COBISS.SI-ID 10045001

9.
ŠTAMPAR, Maja
        Učiteljevo prepoznavanje dejavnikov hiperaktivnosti, impulzivnosti in agresije kot motečega vedenja učencev na razredni stopnji in strategije dela z njimi : diplomsko delo / Maja Štampar. - Ljubljana : [M. Štampar], 2014. - 78 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2132. - Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) aggressiveness b) impulsiveness c) hyperactivity d) agresivnost e) impulzivnost f) hiperaktivnost g) moteče vedenje h) strategije pomoči

159.922.76-056.49(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŠTAMPAR, M. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 10056777


316 SOCIOLOGIJA.


10.
BECK, Ulrich
        Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno / Ulrich Beck ; [prevod Mojca Savski]. - 2., popravljena izd. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 365 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Risikogesellschaft. - 600 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 347-365

ISBN 978-961-260-042-6
a) Družba - Modernizacija b) society c) sociology d) družba e) sociologija f) postindustrijska družba g) individualizacija h) družbene spremembe i) družbeni razvoj j) družbena neenakost k) modernizem l) postmodernizem m) znanost n) politika

316.422
316 BECK, U. Družba
COBISS.SI-ID 246065152


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


11.
HUMLJAN Urh, Špela, 1977-
        Kulturno kompetentno socialno delo : etnična občutljivost in antirasistična perspektiva v socialnem delu za učinkovito delo s pripadniki etničnih manjšin in za učinkovito delo v večkulturnem okolju / Špela Humljan Urh. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Medvode : Pleško). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 195-200. - Kazali

ISBN 978-961-6569-52-1
a) Manjšine - Socialno delo b) social work c) culture d) socialno delo e) kultura f) večkulturnost g) antirasizem h) etnična občutljivost i) kulturne kompetence j) človekove pravice

364.65:323.15
364.65 HUMLJAN URH, Š. Kulturno
COBISS.SI-ID 76619265

12.
VIDEMŠEK, Petra
        Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja / Petra Videmšek. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Medvode : Pleško). - VI, 266 str. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 239-260. - Kazali

ISBN 978-961-6569-51-4
a) Duševni bolniki - Socialno varstvo - Deinstitucionalizacija b) Stanovanjske skupine - Slovenija c) social work d) community e) mental health f) socialno delo g) skupnost h) duševno zdravje i) stanovanjske skupnosti j) družbena integracija k) skupnostne službe l) skupnostna skrb m) nevladne organizacije n) socialna vključenost

364.622-786.2
061.23:616.89(497.4)
364.65 VIDEMŠEK, P. Iz institucij
COBISS.SI-ID 76616705


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


13.
        CHILDREN'S voices : studies of interethnic conflict and violence in European schools / edited by Mateja Sedmak, Zorana Medarić and Sarah Walker. - London ; New York : Routledge, 2014. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research in international and comparative education)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-70438-0 (trda vezava) (e-knjiga)
ISBN 978-0-203-76207-3
a) School violence - Europe - Cross-cultural studies b) Children of minorities - Education - Europe - Cross-cultural studies c) Multiculturalism - Europe - Cross-cultural studies d) Ethnic conflict - Europe - Cross-cultural studies e) violence f) child g) ethics h) school i) marginal group j) nasilje k) otrok l) etika m) šola n) marginalna skupina o) enakost p) Evropa q) medetični odnosi r) multikulturnost s) islam

37.01
37.01 CHILDREN'S voices
COBISS.SI-ID 54570082

14.
        CROSSING boundaries for learning - through technology and human efforts / editors Hannele Niemi, Jari Multisilta, Erika Löfström. - Helsinki : Cicero Learning Network, University of Helsinki, 2014. - 280 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-952-10-9878-9 (broš.)
ISBN 978-952-10-9879-6 (pdf)

37.011.3
37.01 CROSSING boundaries
COBISS.SI-ID 10060873

15.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Pedagoška praksa : navodilo za izvedbo pedagoške prakse in pisanje poročila o pedagoški praksi : Didaktika s pedagoško prakso : Razredni pouk, 1. letnik / Milena Valenčič Zuljan, Romina Plešec Gašparič, Sabina Krajnc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - 12 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) practice period c) didaktika d) praksa e) študijsko gradivo

37.091.3
Č II 37.01 VALENČIČ Z., M. Pedagoška praksa

COBISS.SI-ID 10060105

16.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Priprava mini učne ure : navodilo za pripravo mini učne ure in pisanje poročila o laboratorijskih vajah : Didaktika z osnovami IKT : Dvopredmetni učitelj, 2. letnik / Milena Valenčič Zuljan, Sabina Krajnc, Romina Plešec Gašparič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 13 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) lesson c) didaktika d) učna ura e) študijsko gradivo f) poročilo g) priprava

37.091.3
Č II 37.01 VALENČIČ Z., M. Priprava mini
COBISS.SI-ID 10059849


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


17.
JUVAN, Natalija
        Vpliv spoznavnih stilov in sodelovalnih odnosov na rezultate skupinskega učenja v računalniško podprtem okolju : diplomsko delo / Natalija Juvan. - Ljubljana : [N. Juvan], 2014. - 55 str., [5] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2131. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) group learning b) primary education c) skupinsko učenje d) osnovnošolski pouk e) kooperativno učenje f) sodelovalno učenje g) teorije učenja h) wiki i) računalniško podprto okolje

37.091.313:004(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) JUVAN, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10056265

18.
STRELEC, Irena, 1958-
        Improvizacija kot medij doseganja socialnointegracijskih ciljev socialne krepitve ranljivih skupin : doktorska disertacija / Irena Strelec. - Ljubljana : [I. Strelec], 2014. - V, 297 str., [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2139. - Bibliografija: str. 269-281. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) marginal group b) sociology c) marginalna skupina d) improvizacija e) gledališče f) ranljivost

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) STRELEC, I. Improvizacija
COBISS.SI-ID 10059337


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


19.
ZORMAN, Anja, 1969-
        Razvoj osnovne pismenosti enojezičnih in večjezičnih otrok / Anja Zorman ; [ilustracije Sabina Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 145-153. - Povzetek ; Abstract ; Riassunto. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-48-6
a) Funkcionalna pismenost - Razvoj b) Tuji jeziki - Začetni pouk c) foreign languages d) literacy e) tuji jeziki f) pismenost g) enojezičnost h) večjezičnost i) otroci j) opismenjevanje k) bralna pismenost l) glasovno zavedanje m) fonografska metoda

373.2.016:003
373.2.016:003 ZORMAN, A. Razvoj
COBISS.SI-ID 270863872


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


20.
ARHAR, Pia
        Spoznavanje baleta Hrestač v vrtcu : diplomska naloga / Pia Arhar. - Ljubljana : [P. Arhar], 2014. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2133. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) nursery school d) predšolski otrok e) ples f) vrtec g) balet h) gib i) ustvarjanje j) improvizacija k) glasba

373.2.016:792.82(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ARHAR, P. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10057801

21.
CIGALE, Ana
        Začetno naravoslovje za najmlajše : kako približati naravne objekte in materiale otrokom, starim od 1 do 2 let : diplomsko delo / Ana Cigale. - Ljubljana : [A. Cigale], 2014. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2122. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) predšolski otrok d) okoljska vzgoja e) otroška igra f) trajnostni razvoj g) aktivno učenje h) naravoslovni kotiček

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CIGALE, A. Začetno
COBISS.SI-ID 10047049

22.
HORVAT, Jasminka
        Ročno izdelovanje papirja v vrtcu : diplomsko delo / Jasminka Horvat. - Ljubljana : [J. Horvat], 2014. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2136. - Bibliografija: str. 34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) practical work c) vrtec d) praktično delo e) papir f) izdelava

373.2.016:676.064.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HORVAT, J. Ročno
COBISS.SI-ID 10057033

23.
MIHELČIČ, Karmen, 1990-
        Primerjava funkcionalne pismenosti vzgojitelja v vrtcu in vzgojitelja v 1. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Karmen Mihelčič. - Ljubljana : [K. Mihelčič], 2014. - 73 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) literacy b) trainer c) nursery school d) primary school e) pismenost f) vzgojitelj g) vrtec h) funkcionalna pismenost

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MIHELČIČ, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 10060617

24.
VRBINC, Maja
        Mnenja vzgojiteljic in vzgojiteljev o svojih kompetencah za spodbujanje otrokovega govornega razvoja = Opinions of preschool teachers and educators of their competences to promote children's speech development : diplomsko delo / Maja Vrbinc. - Ljubljana : [M. Vrbinc], 2014. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2140. - Bibliografija: str. 47-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) trainer c) speech d) predšolski otrok e) vzgojitelj f) govor g) kompetence h) jezik

373.2.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VRBINC, M. Mnenja
COBISS.SI-ID 10058569

25.
ZARABEC, Tanja
        Raba knjižnih in neknjižnih besed v drugem starostnem obdobju v Vrtcu Mokronožci : diplomsko delo / Tanja Zarabec. - Ljubljana : [T. Zarabec], 2014. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2117. - Bibliografija: str. 37-38. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) Slovenian language c) speech training d) predšolski otrok e) slovenščina f) govorna vzgoja g) knjižne in neknjižne besede h) slovenska narečja i) razvoj govora j) vloga vzgojitelja

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ZARABEC, T. Raba
COBISS.SI-ID 10043721


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


26.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Metoda Kolar ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Simon Kajtna ... et al.]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (56, [2] f. barvnih pril. z nalepkami; 44 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv. zv. 1, 1.300 izv. zv. 2

ISBN 978-961-01-0597-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0596-1 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - exercise c) okoljska vzgoja - vaja d) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 260323840

27.
        RAZISKUJEM in razmišljam 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole / Maja Umek ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Maja Čonč ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0509-8
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 RAZISKUJEM 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 272244224

28.
        SLOVENŠČINA 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost / Tilka Jamnik ... [et al.] ; [ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo Alenka Rot Vrhovec ... et al.]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu in na ov.: Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0594-7
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - exercise c) slovenščina - vaja d) začetni pouk e) književnost

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA 1 S slikanico

COBISS.SI-ID 266554368

29.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 3 zv. : ilustr. ; 30 cm

Vsebina:
Del 1. - 63 str., [2] f. pril. z nalepkami. - 1.600 izv.
Del 2. - 87 str. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. [88]
Del 3. - 95 str. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. [96]

ISBN 978-961-01-0595-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-01-0647-0 (zv. 3)
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Slovenian language - exercise c) slovenščina - vaja d) začetni pouk

373.32.016:003(075.2)(076)
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA Zvezek
COBISS.SI-ID 265921024


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


30.
KONČINA, Nastasia
        Osmišljanje študijske izmenjave z vključevanjem pridobljenih izkušenj v predmetnik tretjega razreda osnovne šole : diplomsko delo / Nastasia Končina. - Ljubljana : [N. Končina], 2014. - 69 str., [9] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2120. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) student exchange c) osnovnošolski pouk d) izmenjava študentov e) izkušnje f) kurikulum g) ustvarjalni gib h) učni načrt

373.32.016:79(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KONČINA, N. Osmišljanje
COBISS.SI-ID 10044233

31.
LUŽNIK, Anja
        Uporaba sistema tekočega učenja Jospeha Cornella : diplomsko delo / Anja Lužnik. - Ljubljana : [A. Lužnik], 2014. - VIII, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2123. - Bibliografija: str. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) science education c) osnovna šola d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učna metoda

373.32.016:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) LUŽNIK, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 10044745

32.
PIRC, Manca, 1989-
        Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : diplomsko delo / Manca Pirc. - Ljubljana : [M. Pirc], 2014. - II, 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2134. - Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) fairy tale c) cartoons d) osnovna šola e) pravljica f) risanke g) motivacija h) medijska vzgoja i) bralna vzgoja j) bralni razvoj k) Animateka

373.3:82-343:791.228(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) PIRC, M. Med besedilom
COBISS.SI-ID 10057545


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


33.
WALDORFSKA šola (Ljubljana)
        Waldorfska gimnazija. - Ljubljana : Waldorfska šola, [2014]. - 11 str. ; 30 cm

Ov. naslov. - Bibliografija: str. 10 Publikacija vsebuje informacije o vpisu za šolsko leto 2014/15.
a) secondary school b) srednja šola c) waldorfska pedagogika d) waldorfska gimnazija e) gimnazija

373.5:37.091.4
37.091.4:373.5
II 373.5 WALDORFSKA Waldorfska
COBISS.SI-ID 10058313


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


34.
COLNERIČ, Blanka
        Osebnostne poteze otrok z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Blanka Colnerič. - Ljubljana : [B. Colnerič], 2014. - XII, 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2119. - Bibliografija: str. 83-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) remedial instruction sciences b) backward child c) mental handicap d) specialna pedagogika e) otrok s posebnimi potrebami f) motnje v duševnem razvoju g) osebnostne poteze h) primanjkljaji

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) COLNERIČ, B. Osebnostne
COBISS.SI-ID 10043977

35.
HAVAJ, Petra
        Timsko delo izvajalcev dodatne strokovne pomoči in osnovnošolskih učiteljev : magistrsko delo / Petra Havaj. - Ljubljana : [P. Havaj], 2014. - 348 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2121. - Bibliografija: str. 234-243. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) team teaching b) remedial instruction sciences c) primary school d) backward child e) group work f) teacher g) specialna pedagogika h) timski pouk i) osnovna šola j) otrok s posebnimi potrebami k) skupinsko delo l) učitelj m) izvajalci n) dodatna strokovna pomoč

376.1:37.091.312(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HAVAJ, P. Timsko
COBISS.SI-ID 10046537

36.
SKLEDAR, Barbara, 1989-
        Razumevanje besed pri učencu z okvaro sluha : diplomsko delo / Barbara Skledar. - Ljubljana : [B. Skledar], 2014. - VII, 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2135. - Bibliografija: f. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) deaf b) word recognition c) child d) gluhi e) prepoznavanje besed f) otrok g) semantični diferencial h) denotativni prostor

376.1:612.858.7(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SKLEDAR, B. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10057289

37.
ŠIMNIC, Franci
        Diferencialna diagnostika med otroki s specifičnimi motnjami branja in branjem otrok z motnjami v duševnem razvoju : doktorska disertacija / Franci Šimnic. - Ljubljana : [F. Šimnic], 2014. - 178 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2129. - Bibliografija: str. 144-153. - Povzetek ; Abstract ; Abstracto ; Abstrato. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) learning difficulty b) reading c) backward child d) mental handicap e) učne težave f) branje g) otrok s posebnimi potrebami h) motnje v duševnem razvoju i) primanjkljaji j) diferencialna diagnostika k) osnovna šola l) kognitivni vidiki m) testi

376.1:028.5(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠIMNIC, F. Diferencialna

COBISS.SI-ID 10055497


378 VISOKO ŠOLSTVO.


38.
        DEVELOPING effective part-time teachers in higher education : new approaches to professional development / edited by Fran Beaton and Amanda Gilbert. - London ; New York : Routledge, 2013. - XX, 212 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Staff and educational development series)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-51708-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-51707-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-08495-3 ! (e-knjiga)
a) College teachers, Part-time b) higher education c) teacher d) teacher education e) visokošolsko izobraževanje f) učitelj g) izobraževanje učiteljev h) zaposlitev i) delovno mesto j) motivacija k) programi

378
378 DEVELOPING effective
COBISS.SI-ID 10047817


51 MATEMATIKA.


39.
BONACICH, Phillip, 1940-
        Introduction to mathematical sociology / Phillip Bonacich and Philip Lu. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2012. - XVI, 221 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 217-218. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Set theory and mathematical truth ; Probability: pure and applied ; Relations and function ; Networks and graphs ; Weak ties ; Vectors and matrices ; Adding and multiplying matrices ; Cliques and other groups ; Centrality ; Small-world networks ; Scale-free networks ; Balance theory ; Markov chains ; Demography ; Evolutionary game theory ; Power and cooperative games ; Complexity and chaos

ISBN 978-0-691-14549-5 (trda vezava)
a) Mathematical sociology b) mathematics c) sociology d) matematika e) sociologija f) verjetnost g) funkcije h) relacije i) matematična resnica j) grafi k) vektorji l) omrežja m) demografija n) kompleksnost o) teorija igre p) centralnost

51:316
51 BONACICH, P. Introduction
COBISS.SI-ID 10046025

40.
HAHN, Alexander J., 1943-
        Mathematical excursions to the world's great buildings / Alexander J. Hahn. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2012. - IX, 317 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 307-310. - Kazalo. - Vsebina: Humanity awakening: sensing form and creating structures ; Greek geometry and Roman engineering ; Architecture inspired by faith ; Transmission of mathematics and transition in architecture ; The Renaissance: architecture and the human spirit ; A new architecture: materials, structural analysis, computers, and design ; Basic calculus and its application to the analysis of structures ; Glossary of architectural terms

ISBN 978-0-691-14520-4 (trda vezava)
a) Architecture - Mathematics b) Architectural design c) Architecture - Data processing d) mathematics e) architecture f) matematika g) arhitektura h) zgradbe i) oblikovanje j) grška geometrija k) rimsko načrtovanje l) moderna arhitektura m) renesansa

51:72
51 HAHN, A. Mathematical
COBISS.SI-ID 10046281

41.
KOPASIĆ, Mladen
        Matematika. Besedilne naloge z rešitvami za 4. razred osnovne šole / [avtor Mladen Kopasič ; ilustracije Tanja Komadina ; fotografije Shutterstock]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014]. - 76 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

Ov. nas. - Avtor naveden v kolofonu. - Potiskana notr. str. ov. - 1.800 izv.

ISBN 978-961-01-3367-4
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

51(075.2)(076)
51(075.2) KOPASIĆ, M. Matematika 4
COBISS.SI-ID 272650240

42.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka in Uroš Hrovat ; fotografije prispevali Igor Modic ... et al.]. - 4. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. (110; 112 str.) : ilustr. ; 29 cm + 7 listov

10.000 izv.
- - Svet matematičnih čudes 4. Delovni učbenik. Rešitve nalog. - 24 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-02-0634-7
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) SVET Delovni 4
COBISS.SI-ID 272622336


51(043.2) MATEMATIKA.


43.
PINTAR, Sabina, 1988-
        Johnsonovi in Kneserjevi grafi : diplomsko delo / Sabina Pintar. - Ljubljana : [S. Pintar], 2014. - VIII, 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2125. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) J-grafi

519.17(043.2)
ZZ II 51(043.2) PINTAR, S. Johnsonovi
COBISS.SI-ID 10045257


53(043.2) FIZIKA.


44.
PORENTA, Anja, 1986-
        Razumevanje dela, toplote in energije z vidika nacionalnega preverjanja znanja iz fizike : diplomsko delo / Anja Porenta. - Ljubljana : [A. Porenta], 2014. - VII, 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2116. - Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Fizika
a) physics b) primary education c) fizika d) osnovnošolski pouk e) nacionalno preverjanje znanja f) NPZ

53:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) PORENTA, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10043465


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


45.
CAMPBELL, Neil A., 1946-2004
        Biologija 1 : zgradba in delovanje celice : učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol / Campbell, Reece ; [sodelavci in svetovalci] Urry ... [et al.] ; [prevajalci in avtorji priredbe Metka Kralj, Tomaž Amon, Borut Lazar ; ilustracije in fotografije po izvirniku in Shutterstock, fotografija izenačenih DNA v jedru Mateja Erdani Kreft]. - 2. natis. - Celovec : Mohorjeva, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 136 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Biology, 8th ed. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0569-2
a) Citologija - Učbeniki za srednje šole b) biology - textbook c) secondary education d) biologija - učbenik e) srednješolski pouk f) celice

57(075.3)
57(075.3) CAMPBELL, N. A. Biologija 1
COBISS.SI-ID 261073408

46.
FEIGE, Guido B.
        Flechten - Doppelwesen aus Pilz und Alge : Vorkommen, Lebensweise, Bestimmung / Guido B.Feige, Bruno P. Kremer. - Stuttgart : Kosmos Gesellschaft der Naturfreunde, 1979. - 72 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Kosmos-Bibliothek ; 302)

Bibliografija: str. 65. - Kazalo

ISBN 3-440-00302-7
a) biology b) biologija c) botany d) biologija e) botanika f) sistematika g) lišaji h) gobe i) alge

582
ZZ 58 FEIGE, G. Flechten
COBISS.SI-ID 869384

47.
GERSTMEIER, Roland
        Welcher Schmetterling ist das? : Falter, die am Tage fliegen / Roland Gerstmeier ; Farbfotos von Werner Zepf. - 2. Aufl. - Stuttgart : Franckh, 1989. - 127 str. : barvne ilustr. ; 18 cm. - (Kosmos Naturführer)

Kazalo

ISBN 3-440-05834-4
a) zoology b) zoologija c) metulji d) določevalni ključi

595.78
ZZ 59 GERSTMEIER, R. Welcher
COBISS.SI-ID 10050633


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


48.
BRKOVIĆ, Nikolina
        Razumevanje fotosinteze pri dijakih poklicnega in strokovnega srednjega izobraževanja : diplomsko delo / Nikolina Brković. - Ljubljana : [N. Brković], 2014. - XII, 50 f., [13] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2118. - Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) biology b) comprehension c) secondary school d) biologija e) razumevanje f) srednja šola g) fotosinteza h) celično dihanje

581.132:373.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) BRKOVIĆ, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10044489

49.
MLAKAR, Mirjam
        Biokemijske lastnosti talno in hidroponsko vzgojene solate : diplomsko delo = Biochemical properties of siol and hydroponically grown lettuce : graduation thesis / Mirjam Mlakar. - Ljubljana : [M. Mlakar], 2014. - VIII, 94 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2137. - Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biochemistry b) plant c) biokemija d) rastlina e) vzgojena solata f) hidroponsko gojenje g) zelena solata

581.1:635.52(043.2)
ZZ II 58(043.2) MLAKAR, M. Biokemijske
COBISS.SI-ID 10056521


61 MEDICINA.


50.
        ANATOMSKI atlas / [prevedla in priredila Marija Hribernik ; ilustracije po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, 2013 (natisnjeno v Španiji). - 96 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Beležke)

Prevod dela: Apuntes de anatomía. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6882-05-7
a) Anatomija - Atlasi b) anatomy c) anatomija d) atlasi

611(084)
61 ANATOMSKI atlas
COBISS.SI-ID 264112896

51.
        ENCYCLOPEDIA of school health / [editors] David C. Wiley, Amy C. Cory. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2013. - XXXII, 707 str. ; 29 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9600-6 (trda vezava)
a) School health services - United States - organization & administration b) Teenagers - United States c) Children - United States d) Health promotion - United States - Methods e) School Health Services - organization & administration - United States f) Adolescent - United States g) Child - United States h) Health Promotion - methods - United States i) school j) health k) behaviour l) health education m) physical education n) šola o) zdravje p) vedenje q) zdravstvena vzgoja r) športna vzgoja s) enciklopedija t) programi u) razvoj v) obveznosti w) vodenje x) politika y) kronične bolezni z) vloge {) šolsko okolje |) zdravstvene službe }) šolska prehrana ~) posebne skupine ) velnes !) tveganja ¤) mladostniki c) zdravstveni centri

613.955:373(031)
II 61 ENCYCLOPEDIA of school
COBISS.SI-ID 10049097


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


52.
MATTICK, Paul, 1944-
        Umetnost in njen čas : teorije in prakse moderne estetike / Paul Mattick ; [prevod Seta Knop ; spremna beseda Lev Kreft]. - Ljubljana : Sophia, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XX, 298 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

Prevod dela: Art in its time. - Moderna umetnost in marksistična estetika / Lev Kreft: str. 265-293. - 400 izv. - Opombe z biblografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-62-7
a) Umetnost - Družbeni vidik b) Estetika c) art d) sociology e) umetnost f) sociologija g) sociologija umetnosti h) marksistična estetika i) estetika j) Andy Warhol

7.01:316
111.852
FRASCATI:
6-301
7.01 MATTICK, P. Umetnost
COBISS.SI-ID 271300864


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


53.
TOMLJENOVIĆ, Zlata, 1969-
        Interaktivni pristop poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija = Interactive approach to teaching and learning in art education : doctoral disertation / Zlata Tomljenović. - Ljubljana : [Z. Tomljenović], 2014. - XVI, 301 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2128. - Bibliografija: str. 247-259. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) teaching c) learning d) likovna vzgoja e) pouk f) učenje g) učitelj h) metode i) oblike j) ustvarjalnost k) veščine l) učenci

7:373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) TOMLJENOVIĆ, Z. Interaktivni

COBISS.SI-ID 10048329


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


54.
BEZLAJ, Jiři
        Jiři Bezlaj / [avtorji študij Miklavž Komelj, Petja Grafenauer, Janko Rožič ; bibliografija in biografija Petja Grafenauer ; fotografija Boris Gaberščik ... et al.]. - Ljubljana : Zavod za kiparstvo, 2009 ([Ljubljana] : Povše). - 140 str. : ilustr. ; 28 cm

Leto izida v CIP-u 2010. - 500 izv. - Bibliografija o avtorju: str. 138-139

ISBN 978-961-92187-6-1
a) Bezlaj, Jiři (1949-) - Likovne monografije b) sculpture c) kiparstvo d) slovensko kiparstvo e) 20.-21.st. f) slovenski kiparji g) biografije h) katalog

730(497.4):929Bezlaj J.
II 73/74 BEZLAJ, J. Jiři Bezlaj
COBISS.SI-ID 250253312


78 GLASBA.


55.
HRIBAR, Neža
        Note brez pomote : glasbeno opismenjevanje v otroškem pevskem zboru / Neža Hribar ; [uredil David Movrin]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014 (Žirovnica : Medium). - 117 str. : ilustr., note ; 25 cm

Bibliografija: str. 109-114. - Kazalo

ISBN 978-961-261-306-8
a) Šolski pevski zbori - Glasbeno opismenjevanje b) music education c) literacy d) glasbena vzgoja e) pismenost f) glasbena pedagogika g) glasbeno izobraževanje h) zborovodstvo i) metoda Zoltana Kodalyja j) metoda Justine Ward k) metoda vesele pomladi

78.087.681
78 HRIBAR, N. Note
COBISS.SI-ID 269971712

56.
        UGANI pesmico! [Zvočni posnetek] : Za pozorno poslušanje in radovedno ugibanje / pripravili in uredili Katja Virant Iršič in Slavica Remškar ; instrumentalna zasedba: Mojva Malovrh (viola), Vesna iršič (violončelo, zvončki), Katja Virant Iršič (flavta, melodika, zvončki) ; poje Maja Triler ; uganke zastavlja Katja Virant Iršič ; [likovni motivi na ovitku ]Marjanca Jemec Božič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 1 CD (25 min 44 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2014. - Vsebina: Polževa snubitev ; Kako poje petelinček ; Katarina Barbara ; Zima je prišla ; Čuk se je oženil ; Lisička je prav zvita zver ; Majhna sem bila ; Slišala sem ptičko pet ; Čin, čin, čin, Drežnica ; Na planincah ; Barčica po morju plava ; Po Koroškem,po Krajnskem

MKZ CD 049
a) music b) child c) glasba d) otrok e) otroške pesmi f) glasba g) uganke h) zvočni posnetki

784.67:37(086.76)
cd 78 UGANI pesmico!
COBISS.SI-ID 1536482244


811.111 ANGLEŠČINA.


57.
HOČEVAR, Marija, 1979-
        Angleščina. Na lov za besedami. Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole / [avtorica Marija Hočevar ; ilustracije Mojca Lampe Kajtna ; fotografije Shuttershock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014. - 88 str. : ilustr. ; 20 x 28 cm. - (Brihtna glavca)

1.800 izv.

ISBN 978-961-01-2526-6
a) Angleščina - Besedišče - Vaje za osnovne šole b) English language - exercise c) angleščina - vaja

811.111'373(075.2)(076)
II 811.111 HOČEVAR, M. Angleščina 5
COBISS.SI-ID 272874240


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


58.
KRALJIČ, Helena
        Žan je drugačen : zgodba o dečku z avtizmom / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj ; 9)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Marta Macedoni-Lukšič: vzpor. str.

ISBN 978-961-6933-07-0
a) Avtizem - V otroškem leposlovju b) children's and youth literature c) autism d) mladinska književnost e) avtizem

821.163.6-93-32
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Žan
COBISS.SI-ID 270840832

59.
NUSSDORFER, Vlasta
        Obstaja pot : [deseta knjiga ob desetletnici Belega obroča Slovenije] / Vlasta Nussdorfer. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 263 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 600 izv. - O avtorici / Aksinja Kermauner: str. 259-260

ISBN 978-961-272-137-4
a) Nussdorfer, Vlasta b) Beli obroč Slovenije - Zgodovina c) Družina - Nasilje d) Otroci - Zloraba e) Kazniva dejanja - Žrtve - Pomoč f) violence g) child h) penal law i) nasilje j) otrok k) kazensko pravo l) človekove pravice m) zlorabe n) internet o) ženske p) kriminal q) pravo r) razmišljanja

821.163.6-92
343.62
821.163.6 NUSSDORFER, V. Obstaja
COBISS.SI-ID 269989632

60.
SNOJ, Jože
        In cel boš, podoben otoku : izbrane pesmi = And you shall be whole, like an island : selected poems / Jože Snoj ; prevod in opombe, English translation and notes Nada Grošelj ; ilustracije Damijan Stepančič ; [spremna beseda Malina Schmidt Snoj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 399 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 800 izv. - Sveta sinestezija ; Sacred synaesthesia / Malina Schmidt Snoj: str. 349-389

ISBN 978-961-272-140-4
a) Snoj, Jože (1934-) b) poetry c) poezija d) slovenska književnost e) slovenska poezija f) prevodi v angleščino

821.163.6-1
821.163.6 SNOJ, J. In cel
COBISS.SI-ID 270503424

61.
STEPANČIČ, Lucija
        Anton! / [besedilo] Lucija in [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

600 izv.

ISBN 978-961-272-153-4
a) Svetovna vojna 1914-1918 - V otroškem leposlovju b) literature c) war d) literatura e) vojna f) pripoved

821.163.6-93-32
II 821.163.6 STEPANČIČ, L. Anton!
COBISS.SI-ID 273486336


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


62.
        GEOGRAFSKI slovarček / [uredila in zbrala Maruška Željeznov Seničar, Milivoj Stankovič ; fotografije in ilustracije arhiv Mladinske knjige, Aleš Sedmak]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali leksikoni)

Nasl. na ov.: Šolski geografski slovarček. - 500 izv. - Bibliografija: str. [96]

ISBN 978-86-11-16343-7
a) Geografija - Terminologija - Slovarji b) geography c) terminology d) geografija e) terminologija f) terminološki slovarji g) knjige za mladino

91(038.053.2)
Č 91 GEOGRAFSKI slovarček
COBISS.SI-ID 273167872

63.
REPE, Božo
        Bled v soncu ves žari : oris zgodovine turizma na Bledu : ob 130-letnici Turističnega društva Bled / [[besedilo], izbor ilustracij in podnapisi] Božo Repe. - Bled : Turistično društvo, 2009 (Žirovnica : Medium). - 205 str. : ilustr. ; 25 cm

Predgovor / Jana Špec: str. 3-4. - Bibliografija: str. 200-201
a) geography b) geografija c) Bled d) krajevna zgodovina e) turizem f) zgodovinski pregledi g) Turistično društvo Bled

908(497.4):338.48
908(497.4) REPE, B. Bled
COBISS.SI-ID 248203008


914/919(043.2) REGIONALNO-GEOGRAFSKI OPISI POSAMEZNIH DEŽEL.


64.
ZUPANČIČ, Nina, Profesorica razrednega pouka
        Kmečki upori kot učna tema v 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Nina Zupančič. - Ljubljana : [N. Zupančič], 2014. - 76 str, [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2138. - Bibliografija: str. 69-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) local studies c) osnovnošolski pouk d) domoznanstvo e) kmečki upori f) zgodovina domačega kraja

94"653"(497.4)(043.2):373.3
ZZ II 94(043.2) ZUPANČIČ, N. Kmečki
COBISS.SI-ID 10058057


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


65.
PESEK, Rosvita
        Pučnik / Rosvita Pesek ; [fotografije Tone Stojko ... [et al.] ; priprava imenskega kazala Matjaž Rebolj ; prevod povzetka v angleščino Trans Linguis, prevod povzetka v nemščino Andrea Haberl Zemljič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2013 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 491 str. : ilustr. ; 25 cm

1.800 izv. - Bibliografija: str. 475-482. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0753-5
a) Pučnik, Jože (1932-2003) - Biografije b) biography c) biografija d) slovenski politiki e) Slovenija f) politična zgodovina g) 20.st. h) osamosvojitev

929Pučnik J.
32(497.4):929Pučnik J.
929 PESEK, R. Pučnik
COBISS.SI-ID 269732864


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


66.
GOMBAČ, Metka
        Trpljenje otrok v vojni : sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč / Metka Gombač, Boris M. Gombač ; [slikovno gradivo Arhiv R Slovenije in Muzej novejše zgodovine Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - 219 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-2930-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija b) Otroci - Slovenija - 1941-1945 c) Koncentracijska taborišča - Italija - 1942-1943 d) Vojni zločini - Italija - 1942-1943 e) history f) child g) zgodovina h) otrok i) interniranci j) otroštvo k) intervjuji l) spomini

94(497.4)"1941/1945"
343.819.5(450)"1942/1943"
929-053.2(497.4)"1941/1945"
821.163.6-94
94(497.4)"19" GOMBAČ, M. Trpljenje
COBISS.SI-ID 267877120

67.
GÖNCZ, László
        Madžari : kratka zgodovina Madžarov / László Göncz. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2004 ([Murska Sobota] : Eurotrade Print). - 193 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Podobe Panonije)

O avtorju: str. 170-171. - Bibliografija: str. 168-169

ISBN 961-219-077-1
a) Madžari - Zgodovina b) history - Hungary c) zgodovina - Madžarska d) Madžarska - Zgodovina e) narod f) dosežki g) državnost h) naselitev i) država j) vojne

94(439)
94 GÖNCZ, L. Madžari
COBISS.SI-ID 54180609


949.712 ZGODOVINA SLOVENIJE


68.
NEĆAK, Dušan
        Slowenien / von Dušan Nećak und Božo Repe ; aus dem Slowenischen von Richard Götz und Johann Strutz ; mit einer chronologischen Übersicht von Darja Kerec. - Klagenfurt = Celovec : Wieser, cop. 2006. - 192 str. ; 14 cm. - (Wieser Geschichte : Europäischer Osten : WGeO)

Bibliografija: str. [193]

ISBN 3-85129-440-8
ISBN 978-3-85129-440-8
a) history - Slovenia b) zgodovina - Slovenija c) Slovenija - Zgodovina d) novejša zgodovina e) Karantanija f) Jugoslavija g) osamosvojitev

94(497.4)
94(497.4) NEĆAK, D. Slowenien
COBISS.SI-ID 34003554

69.
REPE, Božo
        Jutri je nov dan : Slovenci in razpad Jugoslavije / Božo Repe ; [imensko kazalo Andrej Nešović]. - Ljubljana : Modrijan, 2002. - 459 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 438-450. - Kazali

ISBN 961-6357-76-X
a) Svetovna zgodovina b) Slovenci - Razpad Jugoslavije - Demokratizacija - 20.st. c) history - Slovenia d) zgodovina - Slovenia e) zgodovina f) Jugoslavija g) vojska h) vojna i) Slovenci j) narod k) demokratičnost l) osamosvojitev m) mednarodni odnosi n) nacionalizem

94(497.4)"1988/1992"
94(497.4) REPE, B. Jutri
COBISS.SI-ID 116740608


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO