COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


julij 20140 SPLOŠNO.


1.
        READING in changing society / edited by Marju Lauristin and Peeter Vihalemm. - Tartu : University of Tartu Press, 2014. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in reading and book culture ; 2, ISSN 2382-6673, ISSN 2382-6746)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9949-32-575-7 (broš.)
ISBN 978-9949-32-578-8 (pdf)
a) society b) reading c) creativity d) družba e) branje f) ustvarjalnost g) digitalizacija h) knjige i) avdiovizualni mediji j) družbena omrežja k) šole l) študije m) baltske države n) skandinavske države o) knjižnice

028(082)
028 READING in changing
COBISS.SI-ID 10110793


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2.
STOPAR, Tanja, 1988-
        Zavedanje staršev o nevarnostih uporabe interneta pri svojih otrocih : diplomsko delo / Tanja Stopar. - Ljubljana : [T. Stopar], 2014. - 112 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2280. - Bibliografija: str. 102-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) child b) information technology c) parents d) otrok e) informacijska tehnologija f) starši g) internet h) uporaba i) nevarnosti

004.7(043.2)
ZZ II 004(043.2) STOPAR, T. Zavedanje
COBISS.SI-ID 10109001


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


3.
BRAČUN Sova, Rajka
        Pedagoška vrednost interpretativne sheme umetnostnega muzeja : doktorska disertacija / Rajka Bračun Sova. - Ljubljana : [R. Bračun Sova], 2014. - VIII, 282 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2208. - Bibliografija: str. 238-256. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) museum education b) muzejska pedagogika c) pedagogika d) muzejska interpretacija e) estetska kompetenca f) interpretativna shema g) umetnost

069(043.3)
ZZ II 069(043.2) BRAČUN Sova, R. Pedagoška
COBISS.SI-ID 10098761


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
DE Bono, Edward, 1933-
        Teaching thinking / Edward de Bono. - London : Penguin Books, 1978. - 268 str. : ilustr. ; 20 cm. - (A pelican book. Education : Psychology & psychiatry)

Kazalo

ISBN 0-14-022163-8
a) mišljenje - spoznavni proces - ustvarjalnost - učenje b) learning c) thinking d) učenje e) mišljenje

159.955
159.955 DE BONO, E. Teaching
COBISS.SI-ID 10117193

5.
        The EMERGENT executive : a dynamic field theory of the development of executive function / edited by Aaron T. Buss and John P. Spencer ; with commentary by Sandra A. Weibe and J. Bruce Morton. - Boston : Wiley, 2014. - VI, 132 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; no. 313 ; vol. 79, no. 2 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 83-95. - Kazalo
a) cognitive psychology b) success c) childhood d) behaviour e) kognitivna psihologija f) vedenje g) uspeh h) otroštvo i) učni uspeh j) kakovost življenja k) nevrologija l) model m) razvrščanje n) testi

159.95:159.922.7
159.95 EMERGENT executive
COBISS.SI-ID 10111049

6.
GOSWAMI, Usha
        Cognition in children / Usha Goswami. - Hove : Psychology Press, 1998. - XXII, 328 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Developmental Psychology : a Modular Course, ISSN 1368-4566)

Bibliografija: str. 297-314. - Kazali

ISBN 0-86377-824-0 (trda vezava)
ISBN 0-86377-825-9 (broš.)
a) cognitive psychology b) cognition c) child d) infancy e) reasoning f) kognitivna psihologija g) kognicija h) otrok i) detinstvo j) razsojanje k) psihologija l) kognitivni procesi m) psihologija otroka n) otroška kognitivna psihologija o) konceptualni razvoj p) spomin q) metaspomin r) logično razmišljanje s) Piaget

159.922.7
159.922.7 GOSWAMI, U. Cognition
COBISS.SI-ID 11461474

7.
GRADAC, Uma
        Umina razmišljanja u školi i o školi / [Uma Gradac, Iva Zelinka]. - Zagreb : Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2010. - 76 str. : ilustr. ; 20 cm

Avtorici navedeni v kolofonu

ISBN 978-953-95102-3-5
a) gifted b) child c) school d) talent e) nadarjeni f) otrok g) šola h) talent i) prepoznavanje j) zgodba deklice k) teksti l) razmišljanje m) vprašanja

159.928:373.32.016
159.928 GRADAC, U. Umina
COBISS.SI-ID 10110537

8.
        HANDBOOK of counselling psychology / edited by Ray Woolfe and Windy Dryden. - Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE Publications, 1997. - X, 662 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-8039-8991-1
ISBN 0-8039-8992-X (broš.)
a) psychology b) psihologija c) psihoterapija d) psihološko svetovanje e) raziskave f) paradigme g) razvojna psihologija h) skupine i) karierni razvoj j) učne spretnosti k) stres l) zdravje m) etika n) družinska terapija

159.98:615.851(035)
615.851
159.96 HANDBOOK of counselling
COBISS.SI-ID 10117449

9.
MEĐUNARODNI naučni skup Daroviti i kvalitet obrazovanja. Okrugli sto (19 ; 2014 ; Vršac)
        Daroviti i kvalitet obrazovanja [Elektronski vir] : zbornik 19 / [Međunarodni naučni skup], Vršac, 2014 ; [uredili Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović]. - El. knjiga. - Vršac : Visoka škola strukovnih studia za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" ; Arad : Universitatea de Vest "Aurel Vlaicu", 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbornik, ISSN 1820-1911 ; 19)

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v srb., slov. ali angl. - Vsebuje tudi fotografije s 17., 18. in 19. simpozija. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih. - Vsebuje tudi: Porodica kao faktor podsticanja darovitosti / 14. okrugli sto, Vršac, 2008 ; Daroviti i društvena elita / 15. okrugli sto, Vršac, 2009 ; Daroviti u procesu globalizacije / 16. okrugli sto, Vršac ; Daroviti i neenakost / 17. okrugli sto, Vršac 2012 ; Metodološki problemi istraživanja darovitosti / 18. okrugli sto, Vršac, 2013

ISBN 978-86-7372-191-0
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928
cdr 159.928 MEĐUNARODNI Daroviti
COBISS.SI-ID 10117961

10.
SCHNEIDER, Barry H.
        Friends and enemies : peer relations in childhood / Barry H. Schneider. - London : Arnold ; New York : Oxford University Press, 2000. - XII, 254 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Texts in developmental psychology)

Bibliografija: str. 209-248. - Kazalo. - Vsebina: 1. Theoretical and historical roots of peer relations and research ; 2. The importance of peer relations ; 3. Where does social competence come from? ; 4. Peer relations and success at school ; 5. Defining social competence ; 6. Techniques for assessing children's peer relations ; 7. Relationships at the dyadic level ; 8. Peer relations of children with atypical patterns ; 9. Cultural differences in peer relations ; 10. Cultural imprints on children's friendships ; 11. Facilitating children's peer relations

ISBN 0-340-73208-3 (trda vezava)
ISBN 0-340-73209-1 (broš.)
a) Peer pressure in children b) Peer pressure in adolescence c) Interpersonal relations in adolescence d) Interpersonal relations in children e) developmental psychology f) childhood g) interpersonal relations h) razvojna psihologija i) otroštvo j) medosebni odnosi k) prijatelji l) socialne kompetene m) uspeh n) ocenjevanje o) motnje p) razvojne motnje q) kulturne razlike

159.922.27
159.922.7 SCHNEIDER, B. H. Friends
COBISS.SI-ID 10116937


17(043.2) ETIKA.


11.
BRČINOVIĆ, Brigita
        Odnos družbe do živali : diplomsko delo / Brigita Brčinović. - Ljubljana : [B. Brčinović], 2014. - 75 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2305. - Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) society b) animal c) pre-school child d) nursery school e) družba f) žival g) predšolski otrok h) vrtec i) odnos j) terapija

179.3(043.2)
ZZ II 17(043.2) BRČINOVIĆ, B. Odnos
COBISS.SI-ID 10125897

12.
ŠTIH, Klavdija
        Družina z več problemi : diplomsko delo / Klavdija Štih. - Ljubljana : [K. Štih], 2014. - 100 str., 10 str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2200. - Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) communication c) družina d) komunikacija e) odnosi v družini f) družinski člani g) uspešna družina

173.7(043.2)
ZZ II 17(043.2) ŠTIH, K. Družina
COBISS.SI-ID 10100809


303 METODE DRUŽBENIH VED


13.
FRIEDKIN, Noah E., 1947-
        Social influence network theory : a sociological examination of small group dynamics / Noah E. Friedkin, Eugene C. Johnsen. - 1st paperback ed. - New York : Cambridge University Press, 2013, cop. 2011. - XXI, 367 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Structural analysis in the social sciences ; 33)

Vsebina: Part I. Introduction: 1. Group dynamics: structural social psychology; 2. Formalization: attitude change in influence networks; 3. Operationalization: constructs and measures; 4. Assessing the model; Part II. Influence Network Perspective on Small Groups: 5. Consensus formation and efficiency; 6. The smallest group; 7. Social comparison theory; 8. Minority and majority factions; 9. Choice shift and group polarization; Part III. Linkages with Other Formal Theories: 10. Models of group decision making; 11. Expectation states and affect control; 12. Individuals in groups; Epilogue; Appendices

ISBN 978-1-107-61767-4 (broš.)
ISBN 978-1-107-00246-3 (trda vezava)
a) sociology b) social sciences c) social influence d) sociologija e) družbene vede f) družbeni vpliv g) mreženje h) omrežje i) medosebni odnosi j) skupinska dimanika k) skupinske vloge l) posameznik

303:316.454
31 FRIEDKIN, N. E. Social
COBISS.SI-ID 10112841


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


14.
MARIN, Nina
        Izobraževanje kot del integracije mladih migrantov brez osnovnošolske izobrazbe v Sloveniji : diplomsko delo / Nina Marin. - Ljubljana : [N. Marin], 2014. - VI f., 118 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2291. - Bibliografija: str. 109-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) mladi d) izobrazba e) program PUM f) migracije g) integracija

314.117-054.52:37(043.2)
ZZ II 3(043.2) MARIN, N. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 10129737


316 SOCIOLOGIJA.


15.
BOUWKAMP, Roel
        Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela / Roel Bouwkamp in Sonja Bouwkamp v sodelovanju s Claro Bartelds ; urednica slovenske izdaje Mija M. Klemenčič Rozman ; prevod Stana Anželj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Pedagoška fakulteta : Inštitut za družinsko terapijo, 2014 (Ljubljana : Bori). - 386 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dicht bij huis. - 400 izv. - Bibliografija: str.353-372

ISBN 978-961-237-650-5 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Družina - Vedenjski vzorci - Priročniki b) family c) psychotherapy d) interaction e) mental health f) družina g) psihoterapija h) interakcija i) duševno zdravje j) otroci k) mladostniki l) starši m) strokovni delavci n) psihosocialna terapija o) družinska terapija p) podpora q) pomoč r) gestalt s) raziskave t) praksa u) vzorci v) institucionalno varstvo

316.622(035)
615.851
615.851 BOUWKAMP, R. Blizu
COBISS.SI-ID 274117376

16.
THOMPSON, Neil, 1955-
        Communication and language : a handbook of theory and practice / Neil Thompson ; consultant editor Jo Campling. - Houndmills [etc.] : Palgrave Macmillan, 2003. - 201 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 192-198. - Kazalo

ISBN 0-333-99346-2 (broš.)
a) komuniciranje - sociologija komunikacij - pisno sporočanje - jezik b) communication theory c) language d) teorija komunikacij e) jezik f) teorije g) socialna psihologija h) lingvistika i) sociologija j) kulturne študije k) govorica telesa l) sporočanje m) pisanje n) govor o) medosebna komunikacija

316.77
316.7 THOMPSON, N. Communication
COBISS.SI-ID 52710657


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
HODNIK, Suzana
        Položaj otroka v družini nekoč in danes : diplomsko delo / Suzana Hodnik. - Ljubljana : [S. Hodnik], 2014. - IX f., 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2282. - Bibliografija: str. 63-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) child b) family c) otrok d) družina e) vzgoja f) otroštvo g) družinsko življenje

316.36:17.023.32(043.2)
ZZ II 3(043.2) HODNIK, S. Položaj
COBISS.SI-ID 10107465


32(043.2) POLITIKA.


18.
ČASAR, Renata
        Vloga staršev in šole pri ohranjanju narodne identitete : magistrsko delo / Renata Časar. - Ljubljana : [R. Časar], 2014. - 94 str., 3, 1, 19, 52 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2303. - Bibliografija: str. 89-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) identity b) parents c) school d) identiteta e) starši f) šola g) prekmurski Madžari h) narodnost i) narodnostno mešani zakoni j) dvojezični otroci k) dvojezična osnovna šola

323.111:81'246=511.141(497.411)(043.2)
ZZ II 32(043.2) ČASAR, R. Vloga
COBISS.SI-ID 10133321


33 GOSPODARSTVO


19.
        FINANCIAL literacy for children and youth [Elektronski vir] / editors Thomas A. Lucery, and Kathleen S. Cooter. - El. knjiga. - Athens, GA : Digitaltextbooks.biz, 2008

Bralnik
Dostopno tudi na: http://www.digitaltextbooks.biz/publications/flcy.html. - Dostopno na bralniku
a) Youth - United States - Social conditions b) Education - Political aspects - United States c) Education - Curricula - United States d) Social justice - United States e) Mass media and youth - United States f) Youth - United States - Economic coniditions g) literacy h) economics i) child j) youth k) consumer education l) pismenost m) ekonomska veda n) otrok o) mladina p) vzgoja potrošnikov q) finančna pismenost r) nakupovanje s) denar t) študije potrošnikov u) matematika

330
Bralnik ek 330 FINANCIAL literacy
COBISS.SI-ID 10114121


34(043.2) PRAVO.


20.
PAVLOVIĆ, Monika
        Vzgojni zavod skozi oči otrok in mladostnikov : diplomsko delo / Monika Pavlović. - Ljubljana : [M. Pavlović], 2014. - X f., 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2221. - Bibliografija: str. 113-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) child c) vzgojni dom d) otrok e) mladostnik f) čustvene in vedenjske motnje g) spoprijemalne strategiije h) biografske zgodbe

343.815(043.2)
ZZ II 34(043.2) PAVLOVIĆ, M. Vzgojni
COBISS.SI-ID 10101321

21.
ZAVRTANIK, Maja
        Kje boš pa ti danes spal? : nastanitvena podpora za brezdomce v Novi Gorici : diplomsko delo / Maja Zavrtanik. - Ljubljana : [M. Zavrtanik], 2014. - VIII f., 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2223. - Bibliografija: str. 86-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) home b) dom c) brezdomci d) stanovanjska problematika e) nastanitvena podpora f) oblike pomoči

343.817(497.473)(043.2)
ZZ II 36(043.2) ZAVRTANIK, M. Kje
COBISS.SI-ID 10101833


35(043.2) JAVNA UPRAVA.


22.
HLAD, Maja
        Stališča in izkušnje staršev na področju discipliniranja otrok : diplomsko delo / Maja Hlad. - Ljubljana : [M. Hlad], 2014. - V, 128 str., XVI : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2287. - Bibliografija: str. 126-128. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) discipline b) child c) punishment d) disciplina e) otrok f) kaznovanje g) postavljanje meja in pravil h) neprimerno vedenje otrok i) načini discipliniranja j) nagrajevanje

355.133-053.2
ZZ II 3(043.2) HLAD, M. Stališča
COBISS.SI-ID 10127433


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


23.
ČUČEK-Trifkovič, Klavdija
        Kakovost življenja, socialna vključenost in odvisnost od alkohola : doktorska disertacija / Klavdija Čuček Trifkovič. - Ljubljana : [K. Čuček Trifkovič], 2014. - XIV, 285 str., 57 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. - Bibliografija: str. 276-285. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak.
a) alcoholism b) social integration c) alkoholizem d) socialna integracija e) zadovoljstvo z življenjem f) socialna vključenost g) družinska podpora h) depresivna motnja

364.692:615.015.6:663.51(043.2)
ZZ II 36(043.2) ČUČEK Trifkovič Kakovost
COBISS.SI-ID 10113609

24.
TURK, Mateja, 22.1.1989-
        Analiza potreb po doživljajskem igrišču v občini Medvode : diplomsko delo / Mateja Turk. - Ljubljana : [M. Turk], 2014. - VII f., 87 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2283. - Bibliografija: str. 79-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) leisure b) play c) prosti čas d) youth e) igra f) mladina g) doživljajsko igrišče h) potrebe i) pedagogika

364.4:712.256(043.2)
ZZ II 36(043.2) TURK, M. Analiza
COBISS.SI-ID 10107977


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


25.
BAĆEVIĆ, Jana
        From class to identity : the politics of education reform in former Yugoslavia / Jana Bacevic. - Budapest ; New York : Central European University Press, 2014. - XIII, 235 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 215-229. - Kazalo

ISBN 978-615-5225-72-7
a) Education and state - Former Yugoslav republics b) Educational change - Former Yugoslav republics c) Education - Political aspects - Former Yugoslav republics d) Education - Social aspects - Former Yugoslav republics e) educational policy - Jugoslavia f) politika vzgoje in izobraževanja - Jugoslavija g) reforme h) tranzicija i) politični sistemi j) konflikti k) Slobodan Milošević l) Srbija m) Sandžak n) Kosovo o) Makedonija p) verska vzgoja q) državljanska vzgoja r) visokošolsko izobraževanje

37.01(091)
37.01 BAĆEVIĆ, J. From
COBISS.SI-ID 10112329

26.
CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly
        Talented teenagers : the roots of success and failure / Mihaly Csikszentmihalyi, Kevin Rathunde, Samuel Whalen ; with contributions by Maria Wong. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 1997. - X, 307 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 287-298. - Kazalo

ISBN 0-521-41578-0 (trda vezava)
ISBN 0-521-57463-3 (broš.)
a) gifted b) adolescent c) talent d) nadarjeni e) mladostnik f) talent g) uspešnost h) razvijanje

37.091.212.3
371.212.3 CSIKSZENTMIHALYI Talented
COBISS.SI-ID 10116169

27.
INTERNATIONAL Bureau of Education
        Training tools for curriculum development : a resource pack / International Bureau of Education. - Geneva : UNESCO-IBE, 2013. - 206 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 195-206
a) curriculum b) teaching aid c) evaluation d) kurikulum e) učni pripomočki f) vrednotenje g) kakovost h) vlada i) učbeniki j) učna gradiva k) uvajanje l) ocenjevanje

37.016
II 37 INTERNATIONAL Training
COBISS.SI-ID 10111305

28.
        MIGRANT, Roma and post-colonial youth in education across Europe : being visibly different / edited by Julia Szalai, Claire Schiff. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. - XIII, 268 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 244-258. - Kazalo

ISBN 978-1-137-30862-7 (trda vezava)
a) Minorities - Education - Europe b) Discrimination in education - Europe c) Children of immigrants - Education - Europe d) Assimilation (Sociology) - Europe e) Multicultural education - Europe f) education g) youth h) migration i) ethnic minority j) vzgoja in izobraževanje k) mladina l) migracija m) etnična manjšina n) Romi o) Evropa p) etničnost q) šole r) študenti s) rasizem t) državljanstvo

37.014:316.344.7
37.01 MIGRANT, Roma
COBISS.SI-ID 10112585

29.
NEWTON, Lynn
        From teaching for creative thinking to teaching for productive thought : an approch for elementary school teachers / Lynn Newton. - [Ulm] : The International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2013. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 55-63

ISBN 978-0-9917929-5-5
a) creativity b) primary school c) thinking d) teacher e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) mišljenje h) učitelj i) ideje j) produktivnost k) znanje l) razumevanje m) reševanje problemov n) kritično razmišljanje

37.015.3:159.95
37.015.3 NEWTON, L. From
COBISS.SI-ID 10123593

30.
        UČNA (ne)uspešnost : pogledi, pristopi, izzivi / uredila Urška Štremfel. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2014. - 257 str. : graf. prikazi ; tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-270-207-6
a) Učenci - Uspešnost - Zborniki b) success c) education d) school e) uspeh f) vzgoja in izobraževanje g) šola h) vzgoja i) izobraževanje j) šolski uspeh k) PISA l) bralna pismenost m) znanje n) čustva o) odnosi p) spodbujanje q) podjetnost r) aktivno državljanstvo s) neformalno znanje t) izobraževalne politike

37.091.212.6(082)
37.01 UČNA (ne)uspešnost
COBISS.SI-ID 273600000

31.
VIDERGOR, Hava E.
        Enhancing the gift of leadership : innovative programs for all grade levels / Hava E. Vidergor, Dorothy A. Sisk. - [Ulm] : The International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2013. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-9917929-2-4
a) leadership b) gifted c) social change d) teaching e) vodenje f) nadarjeni g) družbene spremembe h) pouk i) razvijanje j) programi k) modeli l) teorije m) lastnosti n) sposobnosti o) raziskave

37.091
371.2 VIDERGOR, H. E. Enhancing
COBISS.SI-ID 10123337


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


32.
ČADEŽ, Nežka
        Glasba kot sprostitveni dejavnik : diplomsko delo / Nežka Čadež. - Ljubljana : [N. Čadež], 2014. - VII f., 85 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2294. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) music b) relaxation c) glasba d) sprostitev e) mladostnik f) sodobna glasba

37.013.42:78(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČADEŽ, N. Glasba
COBISS.SI-ID 10130505

33.
JEKOVEC, Urška
        Obremenjenost otrok in družin s šolskim delom in obšolskimi dejavnostmi v Sloveniji : diplomsko delo / Urška Jekovec. - Ljubljana : [U. Jekovec], 2014. - IX, 71 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2199. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) family c) school activities d) učenec e) družina f) šolske dejavnosti g) obremenjenost h) osnovnošolci i) šolske obveznosti j) organizirane interesne dejavnosti

37.091.322(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) JEKOVEC, U. Obremenjenost

COBISS.SI-ID 10100041

34.
PRGIĆ, Ivan
        Evalvacija programa vrstniške mediacije v osnovni šoli : magistrska naloga / Ivan Prgić. - Ljubljana : [I. Prgić], 2014. - IX, 133 str., [19] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2240. - Bibliografija: str. 126-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) peer group b) guidance c) primary school d) vrstniki e) svetovanje f) osnovna šola g) šolska mediacija h) vrstniška mediacija i) konflikt j) učenci k) učitelji

37.011.3-052:341.623(043.2)
ZZ II 37(043.2) PRGIĆ, I. Evalvacija
COBISS.SI-ID 10109257


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


35.
HALL, Godfrey
        Science for 5-6 year olds / Godfrey Hall. - London : Letts, 1996 (Hong Kong : Midas). - 32 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Back to basics) (Letts science. Key stage 1)

ISBN 1-85758-373-6
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok

373.2.016:5
II 373.2.016:50 HALL, G. Science
COBISS.SI-ID 10113353

36.
LESJAK Skrt, Bernardka
        Didel didel dojsa : igre za govorni razvoj v zgodnjem otroštvu / [besedilo, ilustracije] Bernardka Lesjak Skrt. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-03-0243-8
a) Otroci - Govorni razvoj b) Otroške igre c) speech d) play e) govor f) otroštvo g) igra h) predšolski otroci i) otroci s posebnimi potrebami j) govorni razvoj k) prstne igrice l) ritmične igrice m) uspavanke n) samostojnost o) gibalne igrice p) glasbene igrice

373.2.016:81
II 373.2.016:81 LESJAK SKRT, B. Didel
COBISS.SI-ID 274214144

37.
VOGLAR, Mira
        Majhna sem bila [Glasbeni tisk] / Voglar, Nograšek ; [ilustracije je narisal Zdravko Papič ; risbe so ustvarili otroci VVO Tončke Čeč iz Celja]. - 1. izd., 11. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 211 str. : ilustr., note ; 24 cm

750 izv. - Bibliografija: str. 208. - Kazalo

ISMN 979-0-709001-54-5
a) Slovenske otroške pesmi - Zbirke b) Glasbena vzgoja - Predšolski otroci c) music education d) pre-school child e) glasbena vzgoja f) predšolski otrok g) pesmarica h) pesmi i) note

373.2.106:78(497.4)
373.2.016:78 VOGLAR, M. Majhna
COBISS.SI-ID 271906816


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


38.
BEZJAK Matijevič, Doris
        Naravne oblike gibanja v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Doris Bezjak Matijevič. - Ljubljana : [D. Bezjak Matijevič], 2014. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2230. - Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) predšolski otrok d) gibanje e) igra f) razvoj g) kurikulum h) gibalne sposobnosti i) program Mali sonček

373.2:796.012.42(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BEZJAK Matijevič Naravne

COBISS.SI-ID 10106953

39.
HAWLINA, Tina
        Sprostitvene tehnike za otroke od 2. do 3. leta starosti : diplomsko delo / Tina Hawlina. - Ljubljana : [T. Hawlina], 2014. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2206. - Bibliografija: str. 38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) relaxation b) pre-school child c) sprostitev d) predšolski otrok e) stres f) joga za otroke g) masaža h) vodena vizualizacija i) tehnike

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HAWLINA, T. Sprostitvene

COBISS.SI-ID 10097993

40.
KOŠIR Pevec, Vesna
        Otroci spoznavajo Irsko : mednarodni projekt Comenius : diplomsko delo / Vesna Košir Pevec. - Ljubljana : [V. Košir Pevec], 2014. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2288. - Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nursery school c) predšolski otrok d) vrtec e) aktivno učenje f) raziskovalno učenje g) projektno delo h) Irska

373.2.016:(417)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOŠIR Pevec, V. Otroci
COBISS.SI-ID 10128969

41.
KRAJNC, Sabina, 1984-
        Kolegialno sodelovanje vzgojiteljev kot dejavnik profesionalnega razvoja posameznika in celotne organizacije : magistrsko delo / Sabina Krajnc. - Ljubljana : [S. Krajnc], 2014. - 105 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2209. - Bibliografija: f. 93-99. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) trainer b) career development c) nursery school d) vzgojitelj e) poklicni razvoj f) vrtec g) kolegialno sodelovanje h) učeča organizacija

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KRAJNC, S. Kolegialno
COBISS.SI-ID 10099017

42.
KUČER, Nikita
        Vpliv spola na poklic vzgojitelja predšolskih otrok : diplomsko delo / Nikita Kučer. - Ljubljana : [N. Kučer], 2014. - 27 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2197. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) training personnel b) sex c) nursery school d) stereotype e) vzgojitelji f) spol g) vrtec h) stereotip i) delitev dela po spolu j) spolni stereotipi k) feminizacija poklicev l) moški v predšolski vzgoji

373.2.011.3-051-055.1/.3(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KUČER, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10095945

43.
MAČEK, Sonja, 1991-
        Plesna dramatizacija zgodbe O petelinčku, ki se je učil kikirikati, z od 3 do 5 let starimi otroki : diplomsko delo / Sonja Maček. - Ljubljana : [S. Maček], 2014. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2234. - Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) dramatization d) ples e) predšolski otrok f) dramatizacija g) zgodba h) terapija i) ustvarjalni gib

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAČEK, S. Plesna
COBISS.SI-ID 10099785

44.
MARKOVŠEK, Patricija
        Gibalna dejavnost vzgojiteljev : diplomsko delo / Patricija Markovšek. - Ljubljana : [P. Markovšek], 2014. - 41 str., [9] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2232. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) motion c) pre-school child d) vzgojitelj e) gibanje f) predšolski otrok g) gibalna dejavnost h) življenjski slog

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MARKOVŠEK, P. Gibalna
COBISS.SI-ID 10099273

45.
MOČNIK, Darija
        Plesna dramatizacija : Živali pri babici Zimi : diplomska naloga / Darija Močnik. - Ljubljana : [D. Močnik], 2014. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2222. - Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) animal c) dramatization d) ples e) žival f) dramatizacija

373.2.016:78.085.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MOČNIK, D. Plesna
COBISS.SI-ID 10101577

46.
NOGRAŠEK, Lidija
        Lutke in medpodročno povezovanje : diplomsko delo / Lidija Nograšek. - Ljubljana : [L. Nograšek], 2014. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2235. - Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) puppetry c) predšolski otrok d) lutke e) medpredmetno povezovanje f) geopark Karavanke g) projektno delo h) gledališka igra

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NOGRAŠEK, L. Lutke
COBISS.SI-ID 10100297

47.
PAPLER, Apolonija
        Spoznavanje naravoslovne teme s pomočjo plesa : diplomsko delo / Apolonija Papler. - Ljubljana : [A. Papler], 2014. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2278. - Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) science education d) predšolski otrok e) ples f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) naravoslovna tema h) medpodročno povezovanje i) kurikulum j) igra k) dejavnosti

373.2:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAPLER, A. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10108489

48.
PAVLIČ, Liljana
        Ezopove basni v vrtcu : diplomsko delo / Liljana Pavlič. - Ljubljana : [L. Pavlič], 2014. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2297. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) nursery school c) mladinska književnost d) vrtec e) basen f) živalska pravljica g) zgradba h) zgodovina i) Ezop j) basnopisci k) nauk

373.2:82-342(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAVLIČ, L. Ezopove
COBISS.SI-ID 10132553

49.
PINTER, Anja
        Stališča vzgojiteljic do vpliva vrtca na čustveni razvoj malčkov : diplomsko delo / Anja Pinter. - Ljubljana : [A. Pinter], 2014. - 50 str., [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2281. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) nursery school c) child d) vzgojitelj e) vrtec f) otrok g) čustveni razvoj h) spodbujanje i) stališča

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PINTER, A. Stališča
COBISS.SI-ID 10110025

50.
PIRC, Špela, 1988-
        Vključevanje otrok starih od enega do dveh let, v gibalni/športni program Mali sonček - modri : diplomsko delo / Špela Pirc. - Ljubljana : [Š. Pirc], 2014. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2298. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) predšolski otrok d) gibanje e) razvoj f) gibalne sposobnosti g) program Mali sonček

373.2:796.012.42(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PIRC, Š. Vključevanje
COBISS.SI-ID 10132297

51.
PODLOGAR, Jana, 1991-
        Parki, vrtovi in arboretumi kot plesna spodbuda : diplomsko delo / Jana Podlogar. - Ljubljana : [J. Podlogar], 2014. - 67 str., [7] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2233. - Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) art c) ples d) umetnost e) medpodročno povezovanje f) narava

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PODLOGAR, J. Parki
COBISS.SI-ID 10099529

52.
POHAR, Pija
        Učenje z raziskovanjem v vrtcu. Kako zraste dojenček : zaprti tip raziskovanja : diplomska naloga / Pija Pohar. - Ljubljana : [P. Pohar], 2014. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2306. - Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) nursery school c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) vrtec e) raziskovanje f) projektno delo g) aktivno učenje

373.2.016:613.88(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) POHAR, P. Učenje
COBISS.SI-ID 10126153

53.
ROJC, Špela
        Vloga izobraževanja pri vzgojiteljevem vpeljevanju sprememb v pedagoško prakso : magistrsko delo / Špela Rojc. - Ljubljana : [Š. Rojc], 2014. - X, 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2220. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher education b) trainer c) career development d) izobraževanje učiteljev e) vzgojitelj f) poklicni razvoj g) pedagoška praksa

373.2:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ROJC, Š. Vloga
COBISS.SI-ID 10101065

54.
VODEB, Špela, 1989-
        Paličnjaki v vrtcu : diplomsko delo / Špela Vodeb. - Ljubljana : [Š. Vodeb], 2014. - 53 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2300. - Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) nursery school c) animal d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) vrtec f) žival g) insektarij h) živi kotiček i) narava v vrtcu

373.2:595.724(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VODEB, Š. Paličnjaki
COBISS.SI-ID 10131785


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 2. Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirala Ksenija Konvalinka ; fotografije prispevali Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm. - (Vedež poln znanja)

4.000 izv.

Vsebina:
Del 1. - 71 str. + 1 f. pril. z nalepkami
Del 2. - 77 str., [4] str. pril. + 1 merilni trak

ISBN 978-961-02-0324-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0325-4 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:51(075.2)(076.1)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 2
COBISS.SI-ID 271888384

56.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 3. Delovni zvezek za matematiko v 3. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirala Ksenija Konvalinka ; fotografije so prispevali Igor Modic ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 (Zagreb : Kerschoffset). - 2 zv. (95; 87 str.) : ilustr. ; 29 cm + 1 zgibanka ([8] str.)

9.500 izv.

ISBN 978-961-02-0349-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0350-6 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:51(075.2)(076.1)
II 373.2.016:51 COTIČ, M. Svet 3
COBISS.SI-ID 267340032

57.
        OBSERVATION in school : a booklet for teachers / Anthony Russell...[et al.]. - London ; SEAC, School Examinations & Assessment Council, [1991]. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Assessment matters ; No.8)

Bibliografija: str. 37
a) science education b) observation c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) observacija f) osnovnošolski pouk g) opazovanje

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OBSERVATION
COBISS.SI-ID 10114377


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


58.
BOŽIČ, Janja, 1989-
        Odnos učiteljev osnovnih šol do pouka naravoslovja : diplomsko delo / Janja Božič. - Ljubljana : [J. Božič], 2014. - 53 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2307. - Bibliografija: str. 49-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary school c) teacher d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola f) učitelj g) odnosi h) učenci

373.32.016:50(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BOŽIČ, J. Odnos
COBISS.SI-ID 10126665

59.
BUKOVEC, Klavdija
        Plesna dramatizacija pravljice Peter in volk : diplomsko delo / Klavdija Bukovec. - Ljubljana : [K. Bukovec], 2014. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2253. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) dramatization d) music e) predšolski otrok f) ples g) dramatizacija h) glasba i) glasbena pravljica j) plesna ustvarjalnost k) glasbena ustvarjalnost

373.2.016:792.83(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BUKOVEC, K. Plesna
COBISS.SI-ID 10109769

60.
KAJZER, Urša
        Vodeno aktivno učenje naravoslovja (VAUN) v petem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urša Kajzer. - Ljubljana : [U. Kajzer], 2014. - V, 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2295. - Bibliografija: f. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) primary school c) chemistry d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) osnovna šola f) kemija g) vodeno aktivno učenje h) Process oriented guided inquiry learning (POGIL)

373.32.016:5(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KAJZER , U. Vodeno
COBISS.SI-ID 10130761

61.
KLADNIK, Manca
        Poučevanje angleščine na zgodnji stopnji po metodi Helen Doron : diplomsko delo / Manca Kladnik. - Ljubljana : [M. Kladnik], 2014. - VI, 115 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2290. - Bibliografija: str. 110-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) teaching c) primary school d) foreign languages e) angleščina f) pouk g) osnovna šola h) tuji jeziki i) kritično obdobje j) večjezičnost k) metoda Helen Doron Early English l) metoda Glenna Domana m) Suzukijeva metoda

373.3:811.111(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KLADNIK, M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 10129481

62.
TREVEN, Petra, 1985-
        Izražanje s telesnim gibanjem kot motivacijska spodbuda za učenje tujega jezika : diplomsko delo / Petra Treven. - Ljubljana : [P. Treven], 2014. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2227. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) gesture education c) motion d) predšolski otrok e) gibalna vzgoja f) gibanje g) ustvarjalni gib h) aktivno učenje i) učenje tujega jezika

373.2.016:796.012.265(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TREVEN, P. Izražanje
COBISS.SI-ID 10104137


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


63.
        RESOLUCIJA o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO 13-20) / [uredili Katja Dovžak ... et al.]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2014. - 76 str. : tabele ; 27 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6851-42-8
a) Izobraževanje odraslih - Slovenija - 2013-2020 b) adult education c) educational policy d) izobraževanje odraslih e) politika vzgoje in izobraževanja f) cilji g) dejavnosti h) nacionalni program i) Slovenija

374.7(497.4)"2013/2020"
II 374 RESOLUCIJA o Nacionalnem
COBISS.SI-ID 272336896


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
EMERŠIČ, Urška
        Motivacijska naravnanost zaposlenih v varstveno-delovnih centrih : doktorska disertacija = Motivational attitudes of employees in occupational activity centres : PhD thesis / Urška Emeršič. - Ljubljana : [U. Emeršič], 2014. - XII, 296 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2239. - Bibliografija: str. 269-287. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) motivation b) work attitude c) worker d) community centre - EET e) backwardness f) motivacija g) stališče do dela h) delavec i) občinsko središče j) motnje v duševnem razvoju k) zadovoljstvo pri delu l) vodenje m) kvaliteta storitev

376.1:331.101.3:364-53(043.3)
ZZ II 376.1(043.2) EMERŠIČ, U. Motivacijska

COBISS.SI-ID 10109513

65.
GALE, Vanja
        Dokaži, da znaš : knjiga za starše otrok z učnimi težavami / Vanja Gale. - Ljubljana : Forma 7, 2014 ([Trbovlje] : Toriprint). - 120 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6181-91-4
a) Otroci s posebnimi potrebami - Pouk b) Učenci - Učne težave - Pomoč c) learning difficulty d) backward child e) učne težave f) otrok s posebnimi potrebami g) specialna pedagogika h) primanjkljaji i) starši

376.1
376.1 GALE, V. Dokaži
COBISS.SI-ID 273565952


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


66.
FAJFAR, Urška, 1990-
        Prehranjevalne navade oseb z Downovim sindromom : diplomsko delo / Urška Fajfar. - Ljubljana : [U. Fajfar], 2014. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2201. - Bibliografija: str. 57-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) nutrition c) duševno prizadeti d) prehrana e) debelost f) navade g) prekomerna telesna teža h) Downov sindrom

376.1:612.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FAJFAR, U. Prehranjevalne

COBISS.SI-ID 10096713

67.
FRANGEŽ, Mateja
        Primerjava ritmičnih sposobnosti med otroki z govorno-jezikovno motnjo in otroki brez govorno-jezikovne motnje : diplomsko delo / Mateja Frangež. - Ljubljana : [M. Frangež], 2014. - 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2226. - Bibliografija: str. 113-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) speech c) child d) govorna motnja e) otrok f) govor g) ritmične sposobnosti h) jezikovne motnje i) glasba

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) FRANGEŽ, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 10102601

68.
KUMAR, Alja
        Čustvene in vedenjske težave/motnje v osnovni šoli : diplomsko delo / Alja Kumar. - Ljubljana : [A. Kumar], 2014. - V f., 49 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2292. - Bibliografija: str. 46-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) emotional disorder b) primary school c) čustvene motnje d) osnovna šola e) vedenjske motnje f) moteče vedenje g) usposobljenost

376.1:159.922.76-056.49(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KUMAR, A. Čustvene
COBISS.SI-ID 10129993

69.
MIŠKOVIĆ, Svjetlana
        Timsko delo vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah : diplomsko delo / Svjetlana Mišković. - Ljubljana : [S. Mišković], 2014. - 111 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2309. - Bibliografija: str. 97-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) trainer c) youth d) vzgojni dom e) vzgojitelj f) mladina g) timsko delo h) supervizija

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MIŠKOVIĆ, S. Timsko
COBISS.SI-ID 10127177

70.
ROŽMAN, Katja, 1988-
        Program razvijanja vzdržljivosti učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Katja Rožman. - Ljubljana : [K. Rožman], 2014. - VII, 61 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2310. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mentally handicapped b) pupil c) duševno prizadeti d) učenec e) motorične sposobnosti f) vzdržljivost g) tek na 600 m

376.1.056.34(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ROŽMAN, K. Program
COBISS.SI-ID 10125385

71.
ŠTREKELJ, Anja, 1981-
        Identifikacija in diagnostično ocenjevanje učencev z motnjami branja in pisanja v osnovnih šolah v Sloveniji : diplomsko delo / Anja Štrekelj. - Ljubljana : [A. Štrekelj], 2014. - 140 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2308. - Bibliografija: str. 126-132. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) marking c) primary school d) pupil e) učne težave f) ocenjevanje g) osnovna šola h) učenec i) diagnostični testi j) presejalni testi k) pisanje l) branje m) tujina

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠTREKELJ, A. Identifikacija

COBISS.SI-ID 10126921


378 VISOKO ŠOLSTVO.


72.
        KAKOVOST univerzitetnega izobraževanja : mnenja študentov oddelkov za pedagogiko in andragogiko v Beogradu in Ljubljani = Kvalitet univerzitetskog obrazovanja : viđenje studenata odeljenja za pedagogiju i andragogiju u Beogradu i Ljubljani / Vera Spasenović, Klara Skubic Ermenc (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; U Beogradu : Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, 2014. - 108 str. : ilustr. ; 23 cm

100 izv. - Kazali

ISBN 978-961-237-654-3 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Visoko šolstvo - Kvaliteta - Stališča - Zborniki b) higher education c) visokošolsko izobraževanje d) kompetence e) študenti f) Beograd g) Ljubljana h) raziskave i) univerzitetni študij j) kakovost k) študij pedagogike l) pedagogika

378:005.336.3(082)
316.644:378(082)
FRASCATI:
5-300
378 KAKOVOST univerzitetnega
COBISS.SI-ID 274205696

73.
        The RE-institutionalization of higher education in the western Balkans : the interplay between European ideas, domestic policies, and institutional practices / editors Jelena Branković ... [et al.]. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2014. - 278 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Hihger education research and policy : HERP ; vol. 5)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-631-64148-4 (trda vezava)
ISBN 978-3-653-03179-9 (e-knjiga)

doi: 10.3726/ 978-3-653-03179-9
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) institucionalizacija f) zahodni Balkan g) prakse h) regionalno povezovanje i) vlada j) kakovost

378
378 RE-INSTITUTIONAL. of higher
COBISS.SI-ID 10113097


378(043.2) VISOKO ŠOLSTVO.


74.
TRAVELLER, Andrew G.
        University integration in Slovenia : tracing the policy trajectory : an exploration of integration and how universities do it : master's thesis for the completion of the Erasmus Mundus programme, Master in Research and Innovation in Higher Education (MaRIHE) / Andrew G. Traveller. - Krems : [A. G. Traveller], 2014. - IX, 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-75. - Abstract. - Donau-Universität Krems
a) higher education b) integration c) visokošolsko izobraževanje d) integracija e) univerze

378.091(497.4)(043.2)
II 378(043.2) TRAVELLER, A. University
COBISS.SI-ID 10114889


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


75.
        KAZALCI okolja v Sloveniji / [uredile Urška Kušar, Barbara Bernard Vukadin, Nataša Kovač]. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014 (Ljubljana : Biografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 17 x 24 cm

Dostopno tudi na: http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Kazalci%20okolja%20v%20Sloveniji/KazalciokoljavSloveniji.pdf. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6324-52-6
a) Okolje - Kvaliteta - Slovenija - Poročila b) Okoljski kazalci - Slovenija - Poročila c) environment - Slovenia d) okolje - Slovenija e) okoljski kazalci f) zrak g) podnebne spremembe h) voda i) ekologija j) odpadki

502.175(497.4)
502 KAZALCI okolja
COBISS.SI-ID 274219008


51 MATEMATIKA.


76.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 1. Delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Jelka Godec Schmidt, Peter Škerl in Uroš Hrovat]. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

3.200 izv.

Vsebina:
Del 1 / [fotografije sta prispevala K. Oblak in arhiv DZS]. - 2013. - 63 str. + 1 f. pril. z nalepkami
Del 2 / [fotografije sta prispevala K. Oblak, I. Modic in Bedenk & Co. in arhiv DZS]. - 2013. - 65 str. + 1 f. pril. z nalepkami

ISBN 978-961-02-0095-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0287-5 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

51(075.2)(076.2)
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 1
COBISS.SI-ID 271901952

77.
DOLINAR, Gregor, 11.08.1971-
        Evropski matematični kenguru 2002-2004 / Gregor Dolinar, Darjo Felda in Matjaž Željko. - 4. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Presekova knjižnica, ISSN 1318-3761 ; 40)

400 izv.

ISBN 978-961-212-159-4
a) Matematika - Šolska tekmovanja b) mathematics c) matematika d) naloge e) tekmovanje f) osnovna šola g) srednja šola

51(079.1)
51 DOLINAR, G. Evropski
COBISS.SI-ID 265572352

78.
MORGAN, John, 1946-
        The geometrization conjecture / John Morgan, Gang Tian. - Rhode Island, USA : American Mathematical Society, cop. 2014. - IX, 291 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Clay mathematics monographs ; #vol. #5)

Bibliografija: str. 281-282. - Kazalo

ISBN 978-0-8218-5201-9
ISBN 0-8218-5201-9
a) geometry b) geometrija

514
II 514 MORGAN, J. The geometr
COBISS.SI-ID 10135113

79.
SMREKAR, Jaka
        Rešene naloge iz geometrijske topologije / Jaka Smrekar in Aleš Vavpetič. - 1. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 (Ljubljana : Itagraf). - VI, 139 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Učbeniki in priročniki / Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije [in] DMFA - založništvo ; 18)

150 izv. - Bibliografija: str. 137. - Kazalo

ISBN 978-961-212-257-7
a) Geometrijska topologija - Vaje za visoke šole b) geometry c) geometrija d) matematika e) geometrijska topologija f) učbeniki za visoke šole g) naloge h) rešitve

515.1(075.8)(076.2)
515.1 SMREKAR, J. Rešene
COBISS.SI-ID 272248576

80.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Samo Jenčič, Ksenija Konvalinka in Uroš Hrovat]. - 3. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. (95; 97 str.) : ilustr. ; 29 cm

10.000 izv.
- - Svet matematičnih čudes 4. Delovni zvezek. Rešitve nalog. - 22 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-02-0097-0
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 SVET matematičnih 4
COBISS.SI-ID 271911936

81.
        SVET matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirala Uroš Hrovat, Edo Podreka ; fotografije Bedenk & Co ... et al.]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.) : ilustr. ; 29 cm

10.000 izv.
- - Svet matematičnih čudes 5. Vaje za utrjevanje. Rešitve vaj. - 24 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-02-0327-8
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

51(075.2)(076.1)
II 51 SVET matematičnih 5
COBISS.SI-ID 271890176

82.
        SVET matematičnih čudes 6. Delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustriral Uroš Hrovat ; fotografije Bedenk & Co., Shutterstock.com in arhiv DZS]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 2 zv. (99; 100 str.) : ilustr. ; 29 cm + 7 listov

2.500 izv.
- - Svet matematičnih čudes 6. Delovni zvezek. Rešitve vaj. - 28 cm

ISBN 978-961-02-0511-1
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) primary education d) matematika - vaja e) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51 SVET matematičnih 6
COBISS.SI-ID 274104320


51(043.2) MATEMATIKA.


83.
GANTAR, Barbara, 1983-
        Računanje krožne konstante v 18. stoletju : diplomsko delo / Barbara Gantar. - Ljubljana : [B. Gantar], 2014. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2204. - Bibliografija: str. 58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) krožna konstanta

51(091)(043.2)
ZZ II 51 GANTAR, B. Računanje
COBISS.SI-ID 10097481

84.
ŠIMONKA, Ajda
        Spodbujanje razumevanja in uporabe merskih enot pri četrtošolcih : diplomsko delo / Ajda Šimonka. - Ljubljana : [A. Šimonka], 2014. - IV f., 49 str., 3, 3, 8, [1] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2304. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) mathematics c) comprehension d) osnovnošolski pouk e) matematika f) razumevanje g) merjenje h) merske enote i) didaktične igre j) preizkus

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) ŠIMONKA, A. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 10131017


53 FIZIKA.


85.
DOMINKO, Ciril
        Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 4. del / Ciril Dominko in Bojan Golli. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 402 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 96)

600 izv.

ISBN 978-961-212-259-1
a) Fizika - Šolska tekmovanja - Srednje šole - Slovenija b) physics c) secondary school d) fizika e) srednja šola f) naloge za srednješolska tekmovanja g) rešitve

53(075.3)
53(075.3) DOMINKO, C. Rešene
COBISS.SI-ID 273635840

86.
GIREP-MPTL International Conference (2014 ; Palermo)
        Teaching/learning physics : integrating research into practice : program and abstracts / GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy ; organized by Grupe Internationale sur l'Enseigenment de la Physique (GIREP), Multimedia in Physic Teaching and Learning (MPTL). - Palermo : Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2014. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.unipa.it/girep2014/Libro_Abstract_reduced.pdf. - Dodatek k naslovu na ov.: Program and book of abstracts

ISBN 978-88-907460-5-5
a) physics - conference b) fizika - konferenca

53:37.091.3(082)
53:371.3 GIREP 2014 Teaching
COBISS.SI-ID 10114633

87.
LIKAR, Andrej, 1948-
        Zgledi iz fizikalnih merjenj / Andrej Likar, Dean Cvetko in Gorazd Planinšič ; [slike Marko Razpet]. - 2. izd. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Dob pri Domžalah] : Grafika 3000). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, ISSN 1408-0451 ; 43)

200 izv. - Bibliografija: str. 179-180. - Kazalo

ISBN 978-961-212-242-3
a) Fizikalna merjenja - Vaje za visoke šole b) physics c) fizika d) merilni sistemi e) statistične metode f) optimalno filtriranje g) elektronika merilnih sistemov h) instrumentacija

53.08(075.8)(076.1)
53(075.8) LIKAR, A. Zgledi
COBISS.SI-ID 257846784

88.
PLANINŠIČ, Gorazd
        Didaktika fizike : aktivno učenje ob poskusih. 1, Mehanika in termodinamika / Gorazd Planinšič. - 1. ponatis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij / DMFA - založništvo, ISSN 1408-1571 ; 47)

200 izv. - Bibliografija: str. 208-216

ISBN 978-961-212-230-0
a) Fizika - Didaktika b) Mehanika - Poskusi c) Termodinamika - Poskusi d) physics e) fizika f) pouk g) poskusi h) aktivno učenje i) vaje

53:37.02
53:371.3 PLANINŠIČ, G. Didaktika 1
COBISS.SI-ID 257734400


53(043.2) FIZIKA.


89.
OCVIRK, Matevž
        Elastične lastnosti snovi : diplomsko delo / Matevž Ocvirk. - Ljubljana : [M. Ocvirk], 2014. - 28 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2296. - Bibliografija: f. 28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) Hookov zakon d) elastična deformacija e) prožnostna energija f) stiskalnica g) elastična folija h) upogibna elastičnost

539.31(043.2)
ZZ II 53(043.2) OCVIRK, M. Elastične
COBISS.SI-ID 10132809

90.
STERGAR, Ian
        Seizmograf in njegova uporaba v osnovni šoli : diplomsko delo / Ian Stergar. - Ljubljana : [I. Stergar], 2014. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2205. - Bibliografija: f. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) geology b) primary school c) geologija d) osnovna šola e) didaktični model f) nihanje g) potresi

534.647:373.3(043.2)
ZZ II 53(043.2) STERGAR, I. Seizmograf
COBISS.SI-ID 10097737


54 KEMIJA.


91.
ČEH, Boris
        Snovi, okolje, prehrana. Delovni zvezek za kemijo v srednjih strokovnih šolah / Boris Čeh, Darko Dolenc ; [ilustracije Boris Čeh ; formule in modeli organskih spojin Darko Dolenc]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 82 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-02-0138-0
a) Kemija - Vaje za srednje šole b) chemistry - exercise c) secondary education d) kemija - vaja e) srednješolski pouk f) laboratorijski inventar g) snovi h) voda i) organske spojine j) zrak k) prehrana l) maščobe m) beljakovine n) hranila o) poskusi

54(075.3)(076.5)
II 54 ČEH, B. Snovi
COBISS.SI-ID 272285952


54(043.2) KEMIJA.


92.
URBANČIČ, Brigita
        Aktivnost proteinov NLP na tobakovih listih : diplomsko delo = NLP proteins activity on tobacco leaves : graduation thesis / Brigita Urbančič. - Ljubljana : [B. Urbančič], 2014. - X, 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2198. - Bibliografija: f. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) plant c) kemija d) rastlina e) proteini NLP f) nekroza g) fungicidi h) tobak (nicotiana tabaccum) i) bolezni rastlin

543.384:582.930.3
ZZ II 54(043.2) URBANČIČ, B. Aktivnost
COBISS.SI-ID 10096457


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


93.
JENNINGS, Terry, 1938-
        Flowers / Terry Jennings ; illustrated by Karen Daws, Peter Willmott. - Reprinted. - Oxford [etc.] : University Press, 1988 (Hong Kong). - 32 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (The young scientist investigates)

ISBN 0-19-917048-7
a) botany b) botanika c) rastline

58
II 58 JENNINGS, T. Flowers
COBISS.SI-ID 10096201

94.
SKOBERNE, Peter
        Gorsko cvetje Slovenije : [60 gorskih cvetov in rastlin] = Alpine flowers of Slovenia : [60 alpine flowers and plants] / [avtor besedila, text] Peter Skoberne ; [ilustracije, ilustration] Vlado Ravnik ; [prevod, translation Gorazd Pipenbaher]. - Ljubljana : Sidarta, 2014. - [21] str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. in vzporedni prevod v angl. - Predstavitev avtorja in ilustratorja na ov. zadaj. - Dodatek k nasl. iz vzpor. nasl. na ov. - Na sprednji zganjeni platnici barvne ilustr. vseh 60-ih opisanih rastlin. - Besedilo na notr. str. ov. zadaj

ISBN 978-961-6027-73-1
a) Gorske rastline - Slovenija b) plant c) rastlina d) alpsko cvetje e) opisi

581.9(23)(497.4)
58 SKOBERNE, P. Gorsko
COBISS.SI-ID 274305792

95.
SVEČKO, Marina
        Spoznavam živi svet : učbenik za biologijo v 9. razredu osnovne šole / Marina Svečko, Alenka Gorjan ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić, Mojca Kajtna, tehniške risbe Roman Remškar ; fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. na ov.: Spoznavam živi svet 9

ISBN 978-961-020-079-6
a) Biologija - Učbeniki za osnovne šole

57(075.2)
II 57 SVEČKO, M. Spoznavam
COBISS.SI-ID 272274176

96.
TOMAN, Mihael Jožef
        Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah / Mihael Jožef Toman, Kristina Sernec, Viljemka Kopčavar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Mihael Jožef Toman ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za srednje strokovne in poklicno-tehniške šole. - 1.600 izv.

ISBN 978-961-02-0228-8
a) Celična biologija - Učbeniki za srednje šole b) Ekologija - Učbeniki za srednje šole c) biology d) ecology e) biologija f) ekologija g) celica h) varstvo okolja i) ekosistemi j) življenjske združbe

576.3(075.3)
II 57 TOMAN, M. J. Biologija
COBISS.SI-ID 272264448


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


97.
KANALEC, Katjuša
        Razumevanje fotosinteze pri dijakih tehniških gimnazij : diplomsko delo / Katjuša Kanalec. - Ljubljana : [K. Kanalec], 2014. - IX, 65 str., [5] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2289. - Bibliografija: str. 64-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) secondary school d) biologija e) razumevanje f) srednja šola g) fotosinteza h) celično dihanje

581.132:373.5(043.2)
ZZ II 58(043.2) KANALEC, K. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10129225

98.
KOS Strmec, Darja, 1982-
        Zanimanje udeležencev izobraževanja odraslih za uporabne rastline : diplomsko delo = Interest in useful plants among students enrolled in adult education : graduation thesis / Darja Kos Strmec. - Ljubljana : [D. Kos Strmec], 2014. - IX, 51 f., I f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2203. - Bibliografija: f. 48-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in Biologija
a) adult education b) plant c) izobraževanje odraslih d) rastlina e) Romi f) uporabne rastline

58:374.7(043.2)
ZZ II 58(043.2) KOS Strmec, D. Zanimanje
COBISS.SI-ID 10097225

99.
ŠUŠTERŠIČ, Jona
        Vpliv vodnega izvlečka krhke vrbe na rast in razvoj japonskega dresnika : diplomsko delo = The effect of crack willow extract on growth and development of Japonese knotweed : graduation thesis / Jona Šušteršič. - Ljubljana : [J. Šušteršič], 2014. - IX, 51 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2285. - Bibliografija: f. 38-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) botanika c) invazivne tujerodne vrste d) krhka vrba e) japonski dresnik f) biokemijske meritve

582.657(043.2)
ZZ II 58(043.2) ŠUŠTERŠIČ, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 10110281


61(043.2) MEDICINA.


100.
KLEMENČIČ, Mojca, 1988-
        Sladkor v prehrani mladostnikov = Sugar in the diet of adolescents : diplomsko delo / Mojca Klemenčič. - Ljubljana : [M. Klemenčič], 2014. - VI, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2225. - Bibliografija: str. 84-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) mladostnik d) sladkor e) sladka živila f) sladke pijače

612.39-053.6:612.461.82(043.2)
ZZ II 61(043.2) KLEMENČIČ, M. Sladkor
COBISS.SI-ID 10102345

101.
KOS, Kaja, 19.9.1989-
        Povezanost odrivne noge s ploskostjo stopala pri študentkah razrednega pouka : diplomsko delo / Kaja Kos. - Ljubljana : [K. Kos], 2014. - VIII, 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2279. - Bibliografija: str. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) student b) physical characteristics c) telesne značilnosti d) študent e) ploskost stopal f) Clarkova metoda g) odrivna noga

611.718-057.87(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOS, K. Povezanost
COBISS.SI-ID 10108745


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


102.
        HUMAN aggression : theories, research, and implications for social policy / edited by Russell G. Geen, Edward Donnerstein. - San Diego [etc.] : Academic Press, 1998. - XVI, 309 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 293-298. - Kazalo

ISBN 0-12-278805-2
a) social policy b) aggression c) socialna politika d) agresija e) agresivnost f) psihoaktivne droge g) agresivno vedenje h) osebnostne lastnosti i) eksperimentalna psihologija j) emocije k) socialna kognicija l) nasilje m) preventiva n) raziskave

616.89-008.444.9:159.942
616.89 HUMAN aggression
COBISS.SI-ID 60138

103.
LAWLIS, G. Frank
        The PTSD breakthrough : the revolutionary, science-based compass reset program / Frank Lawlis. - Naperville : Sourcebooks, 2010. - XI, 212 str. ; 21 cm

Bibliografija: str.193-200. - Kazalo. - Vsebina: A new hope for the victims of PTSD ; Step one : nurturing and healing the brain ; Step two : cleansing the brain of toxins and poisons ; Step three : making reconnections and taking control of the disoriented brain ; Step four : relinquishing fear and rage ; Step five : creating a new beginning ; Step six : re-establishing your internal compass ; Forwarding words

ISBN 978-1-4022-6090-2 (broš.)
ISBN 978-1-4022-4351-6 (brezkislinski papir)
a) Post-traumatic stress disorder - Treatment b) Stress Disorders, Post-Traumatic - physiopathology c) Stress Disorders, Post-Traumatic - therapy d) Psychotherapy - methods e) Rehabilitation - methods f) Post-traumatic stress disorder - Treatment g) mental illness h) psychiatry i) duševna bolezen j) psihiatrija k) možgani l) strupi m) strah n) bes o) rehabilitacija

616.89
616.89 LAWLIS, G. F. PTSD breakthrough
COBISS.SI-ID 10098505


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


104.
BERONJA, Jana
        Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri gospodinjstvu : diplomsko delo / Jana Beronja. - Ljubljana : [J. Beronja], 2014. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2301. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) information technology c) primary school d) gospodinjstvo e) informacijska tehnologija f) osnovna šola g) spletni kviz h) izobraževanje

64:004(043.2)
ZZ II 64(043.2) BERONJA, J. Informacijsko
COBISS.SI-ID 10131529

105.
KOTAR, Tjaša, 1985-
        Urejanje in načrtovanje zunanjega bivalnega prostora : diplomsko delo / Tjaša Kotar. - Ljubljana : [T. Kotar], 2014. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2224. - Bibliografija: str. 70-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) architecture b) space arrangement c) arhitektura d) prostorska ureditev e) vrtni načrt f) rastlinjak g) zimski vrt h) razsvetljava v vrtu i) grede

64.05(043.2)
ZZ II 64(043.2) KOTAR, T. Urejanje
COBISS.SI-ID 10102089

106.
RUŠNJAK, Urška
        Nova didaktična namizna igra pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Urška Rušnjak. - Ljubljana : [U. Rušnjak], 2014. - 87 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2284. - Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) educational game c) teaching d) primary school e) gospodinjstvo f) didaktična igra g) pouk h) osnovna šola i) tekstilni izdelki j) vzdrževanje k) nega l) motivacija

64:37.091.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) RUŠNJAK, U. Nova
COBISS.SI-ID 10107721


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


107.
GLAS, Lucija
        Spoznavanje slovenske kulturne dediščine v drugi triadi osnovne šole na primeru Predjamskega gradu : diplomsko delo / Lucija Glas. - Ljubljana : [L. Glas], 2014. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2238. - Bibliografija: str. 68-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) cultural heritage - Slovenia c) osnovnošolski pouk d) kulturna dediščina - Slovenija e) varovanje kulturne dediščine f) Predjamski grad

728.81(497.4):373.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) GLAS, L. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 10103881


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


108.
KARIM, Hana
        Percepcija male plastike v odnosu do človeškega telesa : diplomsko delo / Hana Karim. - Ljubljana : [H. Karim], 2014. - 80 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2302. - Bibliografija: str. 78-80. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) mala plastika d) telo e) pomanjšava f) velikost g) percepcija h) modernizem i) metoda demonstracije j) spretnost

736:391.9(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) KARIM, H. Percepcija
COBISS.SI-ID 10131273


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


109.
HABIČ, Anja
        Odnos med ploskovno barvno kompozicijo in formatom v slikarstvu : diplomsko delo / Anja Habič. - Ljubljana : [A. Habič], 2014. - 116 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2219. - Bibliografija: f. 100-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) slikarstvo d) barva e) barvni kontrasti f) barvna kompozicija g) ortogonalni format

75.05(043.2)
ZZ II 75(043.2) HABIČ, A. Odnos
COBISS.SI-ID 10103625


78 GLASBA.


110.
NOGRAŠEK, Milena
        Piške sem pasla [Glasbeni tisk] : priročnik / Milena Nograšek, Katarina Virant Iršič ; [ilustracije otroci VVE Horjul in učenci OŠ Horjul]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr., note ; 24 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 195. - Kazala

ISMN 979-0-709020-04-1
a) Slovenske otroške pesmi - Zbirke b) Glasbena vzgoja - Predšolski otroci - Priročniki c) music education d) pre-school child e) glasbena vzgoja f) predšolski otrok g) pesmarica h) note

784.67(497.4)
78 NOGRAŠEK, M. Piške
COBISS.SI-ID 263922432


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


111.
JALŠOVEC, Anja Valerija
        Ustvarjalni gib v 5. razredu : diplomsko delo / Anja Valerija Jalšovec. - Ljubljana : [A. V. Jalšovec], 2014. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2236. - Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary education b) motion c) osnovnošolski pouk d) gibanje e) učitelj f) gibalne dejavnosti

79(043.2)
ZZ II 79(043.2) JALŠOVEC, A. V. Ustvarjalni

COBISS.SI-ID 10100553

112.
VODOVNIK, Jasmina
        Športna aktivnost razrednih učiteljev v povezavi s kakovostjo športne vzgoje : magistrsko delo / Jasmina Vodovnik. - Ljubljana : [J. Vodovnik], 2014. - 280 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2237. - Bibliografija: str. 237-261. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) sport b) teacher c) šport d) učitelj e) športna aktivnost f) razredni učitelj g) motivacija

79:373.3(043.3)
ZZ II 79(043.2) VODOVNIK, J. Športna
COBISS.SI-ID 10107209


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


113.
SUSMAN, Marko, 1984-
        Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju vsebin male košarke : diplomsko delo / Marko Susman. - Ljubljana : [M. Susman], 2014. - X f., 75 str., [5] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2207. - Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) teacher c) sport d) športna vzgoja e) učitelj f) šport g) razredni učitelji h) mnenja i) mala košarka j) vadbena oprema k) tekmovanje

796.323.088:373.3(043.2)
ZZ II 79(043.2) SUSMAN, M. Mnenje
COBISS.SI-ID 10098249


81 JEZIKOSLOVJE


114.
GEESLIN, Kimberly L.
        Sociolinguistics and second language acquisition : learning to use language in context / Kimberly L. Geeslin with Avizia Yim Long. - New York ; London : Routledge, 2014. - XXIV, 320 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 279-312. - Kazalo. - Vsebina: Section I. Principles of Sociolinguistic Variation and Second Language Acquisition. What sociolinguistics means for the second language learner ; Introduction to sociolinguistic variation ; The role of social characteristics in language variation ; Section II. Approaches to the Study of Sociolinguistics and Second Language Acquisition. Social approaches to second language acquisition ; Cognitive approaches to the acquisition of sociolinguistic competence ; Variationist approaches to the acquisition of sociolinguistic competence ; Empirical research on the acquisition of sociolinguistic competence ; The role of study abroad on the acquisition of sociolinguistic competence ; Section III. Implications of Research on the Acquisition of Sociolinguistic Competence in Second Languages. Norms and targets ; Integrating sociolinguistics into the second language classroom

ISBN 978-0-415-52947-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-52948-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-11783-5 ! (e-knjiga)
a) Second language acquisition - Study and teaching b) Language and languages - Variation c) Sociolinguistics - Study and teaching d) second foreign language e) sociolinguistics f) learning g) social environment h) class i) drugi tuji jezik j) sociolingvistika k) učenje l) socialno okolje m) razred n) spretnosti o) socialni dejavniki p) teorije q) raziskave r) kognitivni pristop s) študij v tujini

81'27
81 GEESLIN, K. L. Sociolinguistics
COBISS.SI-ID 10112073

115.
        HIGHER level language processes in the brain : inference and comprehension processes / edited by Franz Schmalhofer, Charles A. Perfetti. - New York ; Hove : Psychology Press, 2014. - VI, 413 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-138-00411-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-00411-5 (broš.)
a) language learning b) cognitive psychology c) brain d) kognitivna psihologija e) behavioural sciences f) učenje jezika g) možgani h) vedenjske znanosti i) računalniški modeli j) podobe k) študije l) jezik

81'23
81 HIGHER level
COBISS.SI-ID 10111561


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


116.
        BRANJA 1 : berilo in učbenik za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Darinka Ambrož ... [et al.] ; [slikovno gradivo izbrali Majda Degan Kapus ... [et al.] ; urednica Majda Degan Kapus]. - 1. prenovljena izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. - 421 str. : ilustr. ; 26 cm

1.100 izv. - Bibliografija: str. 418-421. - Kazala

ISBN 978-961-02-0052-9
a) Književnost - Čitanke za srednje šole b) literature - textbook c) secondary education d) literatura - učbenik e) srednješolski pouk f) svetovna književnost

821-82(075.3)
821.09(075.3)
82 BRANJA 1
COBISS.SI-ID 271883520


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


117.
BREZOVNIK, Miha, 1989-
        Primerjalna analiza Kralja Matjaža v slovenski in madžarski literaturi ter njegova popularizacija v zunajliterarnem življenju : diplomsko delo / Miha Brezovnik. - Ljubljana : [M. Brezovnik], 2014. - VIII, 115 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2299. - Bibliografija: f. 102-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) Matija Korvin d) slovstvena folklora e) ljudsko izročilo f) slovenska književnost g) madžarska književnost h) mednarodni motivi i) kanonizacija j) primerjalna analiza

821.163.6:821.511.141:82.091(043.2)
ZZ II 82(043.2) BREZOVNIK, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 10132041


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


118.
ZIPES, Jack David
        The irresistible fairy tale : the cultural and social history of a genre / Jack Zipes. - 4th printing. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2013. - XVII, 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-226. - Kazalo

ISBN 978-0-691-15955-3 (broš.)
a) Fairy tales - History and criticism b) Fairy tales - Social aspects c) fairy tale d) history e) cultural background f) pravljica g) zgodovina h) kulturno ozadje i) pripovedovanje zgodb j) memetika k) evolucija l) ženske pripovedovalke m) ljudske pravljice n) zvrsti

82-92
82-93 ZIPES, J. D. Irresistible
COBISS.SI-ID 10111817

119.
ZIPES, Jack David
        When dreams came true : classical fairy tales and their tradition / Jack Zipes. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2007. - XIII, 322 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 255-283. - Kazalo. - Vsebina: 1. Spells of enchantment : an overview of the history of fairy tales ; 2. The rise of the French fairy tale and the decline of France ; 3. The splendor of the Arabian nights ; 4. Once there were two brothers named Grimm ; 5. The "merry" dance of the Nutcracker : discovering the world through fairy tales ; 6. I'm Hans Christian Andersen ; 7. The flowering of the fairy tale in Victorian England ; 8. Oscar Wilde's tales of illumination ; 9. Carlo Collodi's 'Pinocchio' as tragic-comic fairy tale ; 10. Frank Stockton, American pioneer of fairy tales ; 11. L. Frank Baum and the utopian spirit of Oz ; 12. Revisiting J.M. Barrie's 'Peter and Wendy' and Neverland ; 13. Hermann Hesse's fairy tales and the pursuit of home

ISBN 978-0-415-98006-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-98007-4 (broš.)
a) Fairy tales - History and criticism b) fairy tale c) history d) pravljica e) zgodovina f) zvrsti g) svet h) pravljičarji i) sanje

82-93
82-93 ZIPES, J. D. When
COBISS.SI-ID 17278984


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


120.
ČIBEJ, Metka
        Slovenske mladinske avtorice : diplomsko delo / Metka Čibej. - Ljubljana : [M. Čibej], 2014. - VII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2202. - Bibliografija: str. 77-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) obdobja d) učni načrt e) osnovna šola f) vrtci g) gimnazije

82-93(497.4)(043.2)
ZZ II 821.163.6-93(043.2) ČIBEJ, M. Slovenske

COBISS.SI-ID 10096969

121.
KLEMENČIČ, Martina, 1989-
        Analiza zbirke Veliki pravljičarji : študij primera Kalila in Dimna : diplomsko delo / Martina Klemenčič. - Ljubljana : [M. Klemenčič], 2014. - VI f., 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2293. - Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) knjižna zbirka d) pravljice e) veliki pravljičarji f) analiza

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) KLEMENČIČ, M. Analiza
COBISS.SI-ID 10130249


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


122.
TRUBAR, Primož
        Tiga Noviga testamenta ena dolga predguvor [Elektronski vir] : 1557 ; En regišter, ena kratka postila : 1558 / Primož Trubar ; transkribiral, prevedel in spremno besedo napisal Jonatan Vinkler. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 1 optični disk ; 12 cm, v škatli 20 x 14 x 1 cm. - (Zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja ; 8)

Sistemske zahteve: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, Windows 7; Adobe Acrobat Reader 6.0 in višje verzije; CD pogon; priporočena resolucija 1024 X 768 in višja; priporočen tiskalnik
Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=125. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 476 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-270-141-3 (CD-ROM)
ISBN 978-961-270-142-0 (pdf)
ISBN 978-961-270-143-7 (swf)
ISBN 978-961-270-144-4 (zip isp)
a) Protestantske knjige - Predgovori b) Slovenian language c) slovenščina d) zgodovina e) prve knjige

821.112.2-94"15"(0.034.2)
274.5"15"(0.034.2)
cdr 2 TRUBAR, P Tiga Noviga
COBISS.SI-ID 264801792


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


123.
KRALJIČ, Helena
        Elvis in Tara morata stran / Helena Kraljič ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2014 ([Ljubljana] : Januš). - [25] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Poučne slikanice. Ljubezni je za vse dovolj ; 10)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Uroš Krivec: vzpor. str.

ISBN 978-961-6933-13-1
a) Astma - V otroškem leposlovju b) picture book c) slikanica d) astma e) živali

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. Elvis
COBISS.SI-ID 272398080

124.
KRALJIČ, Helena
        O soncu, ki ni moglo zaspati / Helena Kraljič ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfem, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - [17] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv.

ISBN 978-961-6773-60-7
a) picture book b) slikanica

821.163.6
II 821.163.6 KRALJIČ, H. O soncu
COBISS.SI-ID 249356288

125.
LESKOVEC, Anita
        Pisane uganke / Anita Leskovec ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero [i. e. Preserje] : Morfem, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Simpro). - 33 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6773-19-5
a) picture book b) slikanica

821.163.6
II 821.163.6 LESKOVEC, A. Pisane
COBISS.SI-ID 244594688

126.
LORENČIČ, Danaja
        Ana v meni / Danaja Lorenčič ; [spremna beseda Vesna Vuk Godina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

1.000 izv. - Spremna beseda / Vesna V. Godina: str. 173-203. - O avtorici na zadnjem ov.

ISBN 978-961-01-3316-2
a) Anoreksija nervoza b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini c) anorexia d) anoreksija e) osebna izpoved f) motnje hranjenja

821.163.6
821.163.6 LORENČIČ, D. Ana
COBISS.SI-ID 272966400

127.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Zgodbe kraljeviča Marka / Fran Milčinski ; [spremna beseda Tina Volarič]. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 151 str. ; 18 cm. - (Zbirka Kiosk. Pripovedke)

ISBN 978-961-6653-42-8 (broš.)
ISBN 978-961-6653-43-5 (trda vezava)
a) Kraljevič Marko (legendarni junak) - V leposlovju b) literature c) literatura

821.163.6
821.163.6 MILČINSKI, F. Zgodbe
COBISS.SI-ID 235813376

128.
MOZETIČ, Brane
        Alja dobi zajčka / Brane Mozetič ; ilustrirala Maja Kastelic. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - [24] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Aleph ; 167)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv.

ISBN 978-961-6789-40-0
a) Otroci s posebnimi potrebami - V otroškem leposlovju b) picture book c) backward child d) slikanica e) otrok s posebnimi potrebami

821.163.6-93-32
II 821.163.6 MOZETIČ, B. Alja
COBISS.SI-ID 273903872

129.
NOVAK, Mirjam
        Miška Kaja / Mirjam Novak ; ilustrirala Daša Simčič. - Jezero : Morfem, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [41] str. : ilustr. ; 29 cm

700 izv.

ISBN 978-961-6840-43-9
a) picture book b) slikanica

821.163.6
II 821.163.6 NOVAK, M. Miška
COBISS.SI-ID 261827072

130.
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (50 ; 2014 ; Ljubljana)
        Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj / 50. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 30. 6.-11. 7. 2014 ; uredil Hotimir Tivadar ; [povzetke prevedel David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. - 269 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov 40 (2004-50 (2014) / Anka Sollner Perdih: str. 245-269. - Izvlečki v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-237-655-0
a) Slovenščina - Zborniki b) Slovenska književnost - Zborniki c) Slovenska kultura - Zborniki d) Slovenian language e) literature f) slovenščina g) literatura h) prihodnost i) jezik j) slovenistika k) zborniki

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SEMINAR Prihodnost
COBISS.SI-ID 274306816

131.
TAJNŠEK, Vanja
        Zaspančki : zakaj se ti ni treba bati teme / Vanja Tajnšek ; ilustrirala Mojca Fo. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - [23] str. : ilustr. ; 30 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-6882-00-2
a) picture book b) slikanica

821.163.6
II 821.163.6 TAJNŠEK, V. Zaspančki
COBISS.SI-ID 258920448


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO