COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


decembrske novosti


1.
        POGLEDI psihologije na učinkovitost [Elektronski vir] / avtorji Darja Kobal Grum ... [et al.] ; uredil Gregor Sočan. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. - (Rostoharjeva zbirka ; št. 1)

Način dostopa (URL): http://psy.ff.uni-lj.si/media/datoteke/Pogledi_psihologije_na_ucinkovitost.pdf. - El. knjiga v pdf formatu obsega 153 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 12. 2013. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vsakem poglavju

ISBN 978-961-237-594-2 (pdf)

doi: 10.4312/9789612375942
a) psychology b) mental handicap c) psihologija d) motnje v duševnem razvoju e) osebnostni tipi f) socialno prilagajanje g) inkluzija h) samopodoba i) delovna učinkovitost j) vodenje k) zaposleni l) motivacija m) učna uspešnost n) zborniki

159.9(082)
159.944(0.034.2)
CC-APA:
2100
5-100
COBISS.SI-ID 268190208


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
LEKŠE, Mihela
        Računalništvo v osnovni šoli in medpredmetno povezovanje : diplomsko delo / Mihela Lekše. - Ljubljana : [M. Lekše], 2014. - IX, 44 str., 3 str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2645. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary education c) interdisciplinary approach d) računalništvo e) osnovnošolski pouk f) medpredmetni pristop g) medpredmetne povezave

004:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) LEKŠE, M. Računalništvo
COBISS.SI-ID 10338377

3.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik iPAD & iPhone : uporaba in triki za iOS (v. iOS 8.0) / Matjaž Štrancar. - 1. izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2014 ([Izlake] : Grafex). - X, 139 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-16-9
a) computer science b) računalništvo c) elektronske knjige d) iPAD e) iPhone

004.382.73(035)
004.354.3(035)
621.395.721.5:004.77(035)
004 ŠTRANCAR, M. iPriročnik
COBISS.SI-ID 275703808


005 MENEDŽMENT.


4.
        ZAKLJUČEVANJE kariere - od teorije k praksi / Eva Boštjančič in Lara Delić (ur.) ; [ilustracije Damjan Sovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-648-2
a) employment b) career c) zaposlitev d) poklicna pot e) upokojitev f) konec kariere g) pokojninsko zavarovanje h) kadrovski razvoj

005.966-053.88
FRASCATI:
5-410
65 ZAKLJUČEVANJE kariere
COBISS.SI-ID 273967360


069 MUZEJSKA PEDAGOGIKA


5.
FALK, John Howard
        The museum experience revisited / John H. Falk and Lynn D. Dierking. - Walnut Creek (California) : Left Coast Press, cop. 2013. - 416 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 376-406. - Kazalo

ISBN 978-1-61132-044-2 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-61132-045-9 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-61132-046-6 (e-knjiga)
ISBN 978-1-61132-562-1 (e-knjiga)
a) Museums - Educational aspects b) Muzeji - Izobraževanje c) muzeologija d) razstave e) obiskovalci f) izobraževalne aktivnosti

069.01
069 FALK, J. H. Museum
COBISS.SI-ID 500076


1 FILOZOFIJA.


6.
LUKAS, Elisabeth
        Umetnost spoštovanja : kako otroke pospremimo v življenje / Elisabeth Lukas ; [prevedel Janez Jeromen]. - 1. izd. - Ljubljana : Novi svet, 2014. - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Die Kunst der Wertschätzung

ISBN 978-961-6878-40-1
a) ethics b) child c) etika d) otrok e) antropologija f) družinska vzgoja g) vzgoja za vrednote

17.022.1
124.2:615.851
615.851 LUKAS, E. Umetnost
COBISS.SI-ID 276420608


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
BARON-Cohen, Simon
        Psihologija zla / Sajmon Baron-Koen ; prevela s engleskog Sonja Banjac. - Beograd : Clio, 2012 (Novi Sad : Artprint). - 198 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Imago ; 14)

Prevod dela: Zero degrees of empathy / Simon Baron-Cohen. - Bibliografija: str. 159-183

ISBN 978-86-7102-439-6 (broš.)

159.923.32
616.89-008.44-056.7
159.923 BARON-COHEN, S. Psihologija
COBISS.SI-ID 193826316

8.
ERIKSON, Erik Homburger, 1902-1994
        Identiteta in življenjski ciklus / Erik H. Erikson ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2014 ([Ljubljana] : NTD). - 213 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Identity and the life cycle. - 400 izv.

ISBN 978-961-6954-13-6
a) developmental psychology b) identity c) life cycle d) personality e) razvojna psihologija f) identiteta g) življenjska obdobja h) osebnost i) krize j) ego

159.923.2
159.923 ERIKSON, E. H. Identiteta
COBISS.SI-ID 276317184

9.
GRADAC, Uma
        Umine umotvorine / Uma Gradac. - Zagreb : Centar za poticanje darovitosti djeteta Bistrić, 2009. - 90 str. : ilustr. ; 16 cm

ISBN 978-953-95102-2-8
a) gifted b) child c) school d) talent e) nadarjeni f) otrok g) šola h) talent i) prepoznavanje j) zgodba deklice k) teksti l) razmišljanje m) vprašanja

159.928:373.32.016
159.928 GRADAC, U. Umine
COBISS.SI-ID 10348617

10.
        The RELATION of childhood physical activity to brain health, cognition, and scholastic achievement / edited by Charles H. Hillman ... [et al.] ; with commentary by Carol L. Cheatham. - Boston : Wiley, 2014. - VII, 189 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; no. 315 ; vol. 79, no. 4)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
a) child psychology b) childhood c) health d) brain e) backwardness f) otroštvo g) zdravje h) možgani i) razvojna motnja j) telesna aktivnost k) aerobna aktivnost l) spomin m) debelost n) prehrana o) kognicija p) mladina

159.922.7
159.922.7 RELATION of childhood
COBISS.SI-ID 10362697


2 VERSTVO.


11.
TRUBAR, Primož
        Ta celi Novi testament II [Elektronski vir] : 1582 : znanstvena monografija / Primož Trubar ; transkribirala, prevedla, opombe, komentarje in spremno besedo napisala Fanika Krajnc-Vrečko (ur.). - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm. - (Zbirka Zbrana dela Primoža Trubarja ; 7)

Dostopno tudi na: http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=150

ISBN 978-961-270-215-1 (CD-ROM)
a) Biblia. N. T. b) religion c) religija d) sveto pismo nove zaveze

27-246(086.034.4)
cdr 2 TRUBAR, P. Ta celi II
COBISS.SI-ID 276037888


3 DRUŽBENE VEDE


12.
        CELOVITA rehabilitacija slepih in slabovidnih (CRSS) : pilotski projekt : poročilo / [urednici Nataša Vidovič Valentinčič, Branka Stirn Kranjc]. - Ljubljana : Univerzitetni klinični center, Očesna klinika, 2014 (Ljubljana : Fotacop). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv. - Spiralna vezava. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6442-61-9
a) blind b) visually handicapped c) rehabilitation d) slepi e) slabovidni f) rehabilitacija g) poročilo

364-786-056.262
II 376.1-056.262 CELOVITA rehabilitacija
COBISS.SI-ID 276254464


32 POLITIKA.


13.
CERAR, Miro, 1963-
        Kako sem otrokom razložil demokracijo / Miro Cerar ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. dopolnjena izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 165 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

1.200 izv.

ISBN 978-961-282-086-2
a) democracy b) child c) demokracija d) otrok e) država f) človekove pravice g) Slovenija h) demokratični sistem

321.7(02.053.2)
32 CERAR, M. Kako
COBISS.SI-ID 276025600


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
HOY, Anita Woolfolk
        Psihologija u obrazovanju / Anita Vulfolk, Malkom Hjuz, Vivijen Volkap ; prevela Marina Vicanović. - Beograd : Clio, 2014 (Subotica : Rotografika). - 2 zv. : ilustr. ; 23 cm. - (Imago ; 16 ; 22)

Prevod dela: Psychology in education / Anita Woolfolk, Malcom Hughes, Vivianne Walkup

Vsebina:
1. - 484 str. - Bibliografija: str. 441-484
2. - 511 str. - Bibliografija: str. 437-511

ISBN 978-86-7102-459-4
ISBN 978-86-7102-439-6 ! (zv. 1)
ISBN 978-86-7102-475-4 (zv. 2)

37.015.3
37.015.3 WOOLFOLK, A. Psihologija
COBISS.SI-ID 10377289

15.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (7 ; 2014 ; Seville)
        ICERI 2014 [Elektronski vir] : conference abstracts / 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 17-19 November, 2014 ; [edited by Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres]. - Besedilni podatki. - Valencia : IATED Academy, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik

ISBN 978-84-617-2485-7 (abstracts)
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTER. ICERI Abstr. 2014
COBISS.SI-ID 10335305

16.
INTERNATIONAL Conference of Education, Research and Innovation (7 ; 2014 ; Seville)
        ICERI 2014 [Elektronski vir] : conference proceedings / 7th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain), 17-19 November, 2014 ; [edited by Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres]. - Besedilni podatki. - Valencia : IATED Academy, 2014. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm. - (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095)

Adobe Acrobat Reader
Sorodni elektronski vir: http://library.iated.org/publications/ICERI2014. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. zbornik

ISBN 978-84-617-2484-0 (proceedings)
a) educational innovation - conference b) educational research c) pedagoška inovacija - konferenca d) pedagoško raziskovanje

37.01
cdr 37.01 INTER. ICERI Proc. 2014
COBISS.SI-ID 10335049

17.
JUUL, Jesper, 1948-
        Šolski infarkt : kaj lahko storimo, da bo šlo otrokom, staršem in učiteljem bolje / Jesper Juul ; s sodelovanjem Knuta Krügerja ; s spremnima besedama Mathiasa Voelcherta in Vanje Kiswarday ; [v slovenščino prevedel Stanislav M. Maršič]. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 140 str. ; 23 cm

Prevod dela: Schulinfarkt. - 700 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Vanja Kiswarday: str. 9-13. - Uvodna beseda / Mathias Voelchert: str. 15-19. - O avtorju: str. 139-140. - Bibliografija avtorja: str. 137-138

ISBN 978-3-7086-0809-9
a) school b) pupil c) teacher d) interpersonal relations e) šola f) učenec g) učitelj h) medosebni odnosi i) šole j) učitelji k) učenci l) starši m) vzgoja n) šolski sistem

37.064.1/.2
37.018.26
37.018 JUUL, J. Šolski
COBISS.SI-ID 275772416

18.
        LIFELONG learning today : new areas, contexts, practices / edited by Marko Radovan, Marek Kościelniak. - Krakow : Jagiellonian University Press, 2013. - 162 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-83-233-3611-2
a) vseživljenjsko izobraževanje b) vseživljenjsko učenje c) andragogika d) družina e) šola f) lokalni razvoj g) izobraževanje za demokracijo h) izobraževanje za zdravo življenje i) medgeneracijsko izobraževanje j) lifelong learning k) lifelong education l) andragogy m) human health n) family o) education p) school q) local development r) education for democraty s) intergenerational learning

374.7
FRASCATI:
5-300
374 LIFELONG learning
COBISS.SI-ID 54207586

19.
MEDNARODNA konferenca EDUvision (2014 ; Ljubljana)
        Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij [Elektronski vir] = Modern approaches to teaching coming generation / Mednarodna konferenca, International Conference EDUvision 2014, Ljubljana, 27.-28. november 2014, 27th & 28th November 2014 ; organizator Eduvision ; uredila Mojca Orel. - El. knjiga. - Polhov Gradec : Eduvision, 2014

Način dostopa (URL): http://eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202014.pdf

ISBN 978-961-93662-2-6 (pdf)
a) teaching b) education c) pouk d) vzgoja in izobraževanje e) nevroznanost f) komunikacija g) osebnost h) okolje i) trajnostni razvoj j) informacijsko-komunikacijska tehnologija

37.01(082)(0.034.2)
37.091.3(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 276690432

20.
NEMEC, Lea
        Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež [Elektronski vir] / Lea Nemec, Tatjana Resnik Planinc ; [fotografije Lea Nemec ; prevajalka Tatjana Resnic Planinc ; urednika Marko Krevs, Uroš Stepišnik]. - Elektronska izd., 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. - (E-GeograFF ; 5)

Način dostopa (URL): http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/e-geograff_5.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 52 str., 19 str. pril. - Opis vira z dne 20. 12. 2012. - Recenzentki Katja Vintar Mally, Milena Ivanuš Grmek. - Bibliografija. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-237-558-4 (pdf)

doi: 10.4312/9789612375584
a) geography b) learning strategy c) student teacher d) geografija e) strategija učenja f) učiteljski kandidat g) šolska geografija h) pouk geografije i) učitelji j) kompetence k) učne tehnike

37.016:91(0.034.2)
37.091.3:91(0.034.2)
FRASCATI:
5-404
COBISS.SI-ID 264747776

21.
PEČJAK, Sonja
        Šolsko psihološko svetovanje / Sonja Pečjak, Katja Košir. - 2., razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 262-271. - Kazalo

ISBN 978-961-237-528-7
a) psychology b) educational guidance c) psihologija d) šolsko svetovanje e) vzgoja f) izobraževanje g) šole h) svetovalni delavci i) svetovalna služba j) pedagoška psihologija k) starši

37.091.12:159.9(075.8)
37.015.3(075.8)
37.015 PEČJAK, S. Šolsko
COBISS.SI-ID 263425792

22.
SKAMLIČ, Nives
        Od joka do prvih besed : priročnik za spodbujanje komununikacije, govora in jezika v prvem letu življenja / Nives Skamlič ; [fotografije Katja Valenčak]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2014. - 117 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-261-356-3
a) infant b) speech c) dojenček d) govor e) družinska vzgoja f) govor g) komunikacije h) učenje i) dojenčki

37.018.1-053.3
612.78
II 37.018 SKAMLIČ, N. Od joka
COBISS.SI-ID 276054272

23.
        SPODBUDNO učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli / urednica Mojca Juriševič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-166-9
a) gifted b) learning c) primary school d) nadarjeni e) učenje f) osnovna šola g) učno okolje

37.091.21:159.924-053.5(082)
159.924-053.5(082)
159.928 SPODBUDNO učno
COBISS.SI-ID 276725248

24.
        VZGOJA in izobraževanje v Republiki Sloveniji / [uredila Tanja Taštanoska ; fotografije Nada Žgank in Domen Pal]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2014. - 79 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6101-80-6
a) education - Slovenia b) vzgoja in izobraževanje - Slovenija c) šolstvo d) vrste izobraževanja e) izobraževalna politika f) izobraževalni sistemi

37(497.4)
37 VZGOJA in izobraževanje
COBISS.SI-ID 275872768


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


25.
        TEACHING under China's market economy : five case studies / principal investigator Shibao Guo ; co-principal investigator Yan Guo. - [Brussels] : Education International, 2012. - 128 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/Study%20on%20China.pdf. - Bibliografija: str. 118-128

ISBN 978-92-95089-84-6 (pbk)
ISBN 978-92-95089-85-3 (pdf)
a) education - China b) teaching c) teacher d) teacher status e) vzgoja in izobraževanje - Kitajska f) pouk g) učitelj h) učiteljev položaj i) globalizacija j) ekonomija k) trg dela l) globalizacija m) globalizacija

37.091.21(047)
37.01 TEACHING under
COBISS.SI-ID 10353225


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


26.
ANŽLOVAR, Urška, 1991-
        Predstave predšolskih otrok o varovanju okolja : diplomsko delo / Urška Anžlovar. - Ljubljana : [U. Anžlovar], 2014. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2646. - Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) predšolski otrok d) okoljska vzgoja e) okoljske dejavnosti f) aktivno učenje

373.2.016:502(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ANŽLOVAR, U. Predstave
COBISS.SI-ID 10340937


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


27.
        ACHIEVING the radical reform of special education : essays in honor of James M. Kauffman / edited by Jean B. Crockett, Michael M. Gerber, Thimothy J. Landrum. - London ; New York : Routledge, 2014. - XXI, 276 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-4157-6359-2 (broš.)
ISBN 978-0-8058-5859-4 (trda vezava)

376.1
376.1 ACHIEVING the radical
COBISS.SI-ID 10376777


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


28.
CEGLAR, Nina
        Vpliv programa MATP na osebe z motnjo v duševnem razvoju : študija primerov : diplomsko delo / Nina Ceglar. - Ljubljana : [N. Ceglar], 2014. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2650. - Bibliografija: str. 63-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) mental handicap b) sport c) motnje v duševnem razvoju d) šport e) gibalne aktivnosti f) Specialna olimpiada

376.1:796(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CEGLAR, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 10342985


378 VISOKO ŠOLSTVO.


29.
VÖGTLE, Eva Maria
        Higher education policy convergence and the Bologna process : a cross-national study / Eva Maria Vögtle. - Houndmills : Palgrave Macmillan, 2014. - XII, 229 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Transformations of the state)

Bibliografija: str. 204-219. - Kazalo

ISBN 978-1-137-41278-2 (trda vezava)
a) higher education b) educational policy - Europe c) visokošolsko izobraževanje d) educational policy - Europe e) bolonjski proces f) institucionalizem g) raziskava

378
378 VÖGTLE, E. M. Higher
COBISS.SI-ID 10356553


39 ETNOLOGIJA.


30.
        BABICA pripoveduje : slovenske ljudske pripovedi / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; ilustrirala Ančka Gošnik-Godec. - 12. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Srbija : Rotografika). - 164 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Deteljica)

Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Čudežno ogledalo / Niko Grafenauer: str. 162-164

ISBN 978-86-11-15699-6
a) folk culture b) ljudska kultura

398.2(497.4)(02.053.2)
398 BABICA pripoveduje
COBISS.SI-ID 271805696

31.
        ROKAVIČKA : ukrajinska ljudska pravljica / ilustrirala Hana Stupica ; [iz ruščine] prevedla Kristina Brenkova. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Maribor] : Ma-tisk). - [24] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.200 izv.

ISBN 978-961-01-3480-0
a) folk culture b) fairy tale c) ljudska kultura d) pravljica

398.2(477)(02.053.2)
087.5
398 ROKAVIČKA
COBISS.SI-ID 275660288

32.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : spet sedem pravljic / izbor pravljic Irena Matko Lukan, Alenka Veler ; uredila Alenka Veler. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2014. - 1 CD (44 min, 8 sek) : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Ciciban in Cicido, december 2014. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent in uredništvom oddaje Za 2 groša fantazije. - Vsebina: Avizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; O osličku, ki je šel pogledat svet : angleška ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; pripoveduje Rok Kosec ; glasba Goran Završnik ; Unanana in velikanski slon z enim oklom : afriška ljudska / prevedla Katarina Minatti ; pripoveduje Karin Komljanec ; glasba Lolita in Igor Cvetko ; Rúsica pregnala grdinico iz lisičje hišice : rezijska ljudska / povedala Jelica v Borovničju ; zapisal Milko Matičetov ; pripoveduje Miha Žorž ; glasba Jani Kutin in Samo Kutin ; Boben : indijska ljudska / prevedla in priredila Anja Štefan ; pripoveduje Jure Longyka ; glasba Igor Cvetko ; Bela kača s kronico: slovenska ljudska / zapisal Janez Novak ; pripoveduje Boštjan Napotnik ; glasba Irena Tomažin ; Rokavička : ruska ljudska / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; pripoveduje Katja Preša ; glasba Zaš Brezar ; Skakelj pevec in citiravec pri rúsicah: rezijska ljudska / povedala Jelica v Borovničju ; zapisal Milko Matičetov ; pripoveduje Srečko Meh ; glasba Srečko Meh ; Odvizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek

MKZ CD 054 BIEM, SAZAS
a) fairy tale b) folk culture c) pravljica d) ljudska umetnost e) pravljice f) ljudske pravljice g) slovenske ljudske pravljice h) ljudsko slovstvo

398.21(0.053.2)(086.76)
cd 39 ZA 2 groša
COBISS.SI-ID 10577823


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


33.
KAMENŠEK, Asja
        Naravoslovni hokus pokus : zbirka naravoslovnih poskusov za mlade raziskovalce / [avtorica [besedila in] fotografij] Asja Kamenšek. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 70 str. : ilustr. ; 26 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-01-2399-6
a) science education b) youth c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) mladina e) poskusi f) trde snovi g) tekočine h) plini i) barve

5(076.5)
373.2.016:50
373.2.016:50 KAMENŠEK, A. Naravoslovni
COBISS.SI-ID 275885824


51 MATEMATIKA.


34.
        MATEMATIČNE naloge raziskave TIMSS / uredila Barbara Japelj Pavešić. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013 (Dob : Grafika 3000). - 180 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2011 ; zv. 4)

Dostopno tudi na: http://193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=17. - Na vrhu nasl. str.: Timss 2011 Slovenija. 4 in 8. razred. Mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja. - 300 izv. - Bibliografija: str. 180. - Kazalo

ISBN 978-961-270-123-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) naloge

51(075.2)(076.1)
II 51 MATEMATIČNE naloge
COBISS.SI-ID 265221120


51(043.2) MATEMATIKA.


35.
ČREP, Polona
        Svet petkotniških števil : magistrsko delo / Polona Črep. - Ljubljana : [P. Črep], 2014. - VI, 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2635. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in matematika
a) mathematics b) matematika c) potenčna vrsta d) rodovna funkcija e) piramidna števila

511(043.2)
ZZ II 51(043.2) ČREP, P. Svet
COBISS.SI-ID 10334537


54 KEMIJA.


36.
GIBSON, Donna
        Conceptual chemistry : understanding our world of atoms and molecules. Laboratory manual / Donna Gibson, John Suchocki. - San Francisco [etc.] : Benjamin Cummings, 2001. - VI, 138 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-8053-3179-4 (broš.)
a) chemistry b) kemija c) atomi d) molekule e) laboratorijske vaje

54(076)
II 54 GIBSON, D. Conceptual
COBISS.SI-ID 10340425


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


37.
GRAŠIČ, Ana
        Vpliv arbuskularne mikorize na privzem živega srebra pri koruzi : diplomsko delo / Ana Grašič. - Ljubljana : [A. Grašič], 2014. - XI f., 76 str., [24] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2649. - Bibliografija: str. 69-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) pollution b) plant c) onesnaževanje d) rastlina e) živo srebro f) Idrija g) akumulacija v rastlinah

582.546.61:549.291:631.466
ZZ II 58(043.2) GRAŠIČ, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 10342473

38.
PODBOJ, Maja
        Vpliv izvlečkov nedotik na rast in razvoj izbranih rastlinskih vrst : diplomsko delo = The effect of impatiens extracts on growth and development of selected plant species : graduation thesis / Maja Podboj. - Ljubljana : [M. Podboj], 2014. - IX, 66 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2634. - Bibliografija: f. 59-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo
a) botany b) botanika c) alelopatija d) kalitev e) oksidativni stres

58(043.2)
ZZ II 58(043.2) PODBOJ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 10334793

39.
RIMAHAZI, Nina
        Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije : diplomsko delo / Rimahazi Nina. - Ljubljana : [N. Rimahazi], 2014. - VI, 65 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2653. - Bibliografija: f. 58-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) biology c) science education d) experiential learning - EET e) osnovnošolski pouk f) biologija g) naravoslovna vzgoja in izobraževanje h) izkustveno učenje i) sesalci j) trajne zbirke živali k) učenje z raziskovanjem l) izkustveno poučevanje

57:599(043.2)
ZZ II 57(043.2) RIMAHAZI, N. Uporabnost
COBISS.SI-ID 10363721


61 MEDICINA.


40.
        PODPORA pozitivnemu vedenju : strokovno gradivo : zbornik posveta / 7. strokovni posvet, Ljubljana, Pravna fakulteta 20. 11. 2014, Maribor, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca 10. 01. 2015 ; [urednici Branka D. Jurišić in Jana Kodrič ; prevod iz hrvaškega jezika Petra Lončar, Branka D. Jurišić]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Downov sindrom Slovenija : Pedagoški inštitut : Center Janeza Levca, 2014. - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-270-216-8 (Pedagoški inštitut)
a) Down's syndrome b) behaviour c) Downov sindrom d) vedenje e) knjige brez besedila f) zborniki

616.899.6(082)
177.7-056.36(082)
376.1-056.34 STROKOVNI Podpora
COBISS.SI-ID 276322560


61(043.2) MEDICINA.


41.
ŠKEDELJ, Veronika, 1985-
        Prehranska oskrba predšolskih otrok : diplomsko delo / Veronika Škedelj. - Ljubljana : [V. Škedelj], 2014. - XI, 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2651. - Bibliografija: str. 63-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) pre-school child b) nutrition c) predšolski otrok d) prehrana e) zdrava prehrana f) prehranjevalne navade

613.22-053.4(043.2)
ZZ II 61(043.2) ŠKEDELJ, V. Prehranska
COBISS.SI-ID 10349897


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


42.
        AUTISM and talent / edited by Francesca Happé, Uta Frith. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - XX, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-956014-1 (trda vezava)

616.89
616.89 AUTISM and talent
COBISS.SI-ID 10377033


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


43.
DOLER, Katarina
        Vpliv košnje na smrtnost mladičev srnjadi (Capreolus capreolus) v mozaični gozdno-kmetijski krajini v Sloveniji : diplomsko delo = Mowing caused mortality of roe deer (Capreolus capreolus) fawns in an agricultural-forest mosaic in Slovenia : graduation thesis / Katarina Doler. - Ljubljana : [K. Doler], 2014. - X, 43 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2647. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) animal b) mortality c) žival d) smrtnost e) srnjad f) mladiči g) preprečevanje smrtnosti

639.111.1(043.2)
ZZ II 63(043.2) DOLER, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 10340681


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


44.
STANKOVIČ Elesini, Urška
        Tekstilne poti po ljubljanskih ulicah / Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden ; [fotografija Jure Ahtik ; tehnično uredila Barbara Blaznik]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 58-64

ISBN 978-961-6900-11-9
a) Tekstilstvo - Zgodovina - Ljubljana

677(497.451.1)(091)
67/68 STANKOVIČ E., U. Tekstilne Č 67/68 STANKOVIČ E., U. Tekstilne
COBISS.SI-ID 276296448

45.
STANKOVIČ Elesini, Urška
        Textile trails in the streets of Ljubljana / [written by] Urška Stankovič Elesini, Estera Cerar, Alenka Pavko Čuden ; [photography Jure Ahtik ; design and layout Barbara Blaznik ; English translation Melita Silič]. - Ljubljana : Department of Textiles, Faculty of Natural Sciences & Engineering : Municipality, 2014. - 53 str. : ilustr. ; 21 cm

70 izv.

ISBN 978-961-6900-12-6
a) Tekstilstvo - Zgodovina - Ljubljana

677(497.451.1)(091)
67/68 STANKOVIČ E., U. Textile
COBISS.SI-ID 276477696


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


46.
MIKUŽ, Jure, 1949-
        Poti k razumevanju podobe / Jure Mikuž. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2014 ([Murska Sobota] : Dado tisk). - 192 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Avtorjeva bibliografija: str. 191-192

ISBN 978-961-6798-43-3
a) fine arts b) likovna umetnost c) vizualna antropologija d) družbeni kontekst e) podoba

73/76:316.72
73/74 MIKUŽ, J. Poti
COBISS.SI-ID 274648320

47.
SPITZ, Ellen Handler
        Umetnost i psiha : studija o psihoanalizi i estetici / Elen Hendler Spic ; prevela s engleskog Aleksandra Nikšić. - Beograd : Clio, 2011 (Novi Sad : Artprint). - 258 str. ; 23 cm. - (Imago / Clio ; 9)

Prevod dela: Art and psyche : a study in psychoanolysis and aesthetics / Ellen Handler Spitz. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 237-249. - Kazalo

ISBN 978-86-7102-365-8
a) Psihoanaliza - Umetnost b) estetika

7.01:159.964.2
7.01 SPITZ, E. H. Umetnost
COBISS.SI-ID 185638412


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


48.
KEMPERL, Metoda
        Barok na Slovenskem. Sakralni prostori / Metoda Kemperl, Luka Vidmar ; [fotografije Marjan Smerke ; prevod povzetka Alenka Premru]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2014 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 271 str. : barvne fotogr. ; 30 cm

2.300 izv. - Bibliografija: str. 260-268. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-282-021-3
a) architecture b) church c) arhitektura d) cerkev e) baročna arhitektura f) baročna umetnost g) cerkve h) church architecture i) Baroque architecture j) Baroque art k) churches l) Slovenia

726.034.7(497.4)"17/18"
II 72 KEMPERL, M. Barok
COBISS.SI-ID 274550272

49.
RESMAN, Blaž
        Šentjakobska cerkev v Ljubljani / Blaž Resman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 217)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 94-96

ISBN 978-961-6037-63-1
a) church b) cerkev c) Ljubljana - Šentjakobska cerkev - Umetnostni vodniki d) cerkvena umetnost e) jezuiti

726:27-523.42(497.451.1)(036)
72 RESMAN, B. Šentjakobska
COBISS.SI-ID 274472960


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


50.
KLEMENČIČ, Matej, 1971-
        Beneško baročno kiparstvo v Ljubljani [Elektronski vir] / Matej Klemenčič. - 1. [dopolnjena] izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. - (Historia Artis : zbirka oddelka za umetnostno zgodovino : elektronske izdaje)

Način dostopa (URL): http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/umzgod/epub/klemencic2013.pdf
Način dostopa (URL): http://wff1.ff.uni-lj.si/oddelki/umzgod/epub/klemencic2013.pdf
Način dostopa (URL): http://e-knjige.ff.uni-lj.si/index.php/ZZFF/catalog/book/6. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 6. 2013. - El. knjiga v PDF formatu obsega 141 f. - Podatek o dopolnjeni izdaji naveden v predgovoru. - Bibliografija: f. 53-69. - Kazalo

ISBN 978-961-237-591-1 (pdf)

doi: 10.4312/9789612375911
a) Putti, Angelo b) Contieri, Jacopo (ok. 1676-1759) c) Robba, Francesco (1698-1757) d) Rottman, Francesco (1710-1788) e) Tagliapietra, Alvise (1670-1747) f) Callalo, Paolo (1655-1725) g) sculpture - Ljubljana h) kiparstvo i) baročno kiparstvo j) Baroque sculpture k) Venetian sculpture

730.034.7(450.341.11)
FRASCATI:
6-302
COBISS.SI-ID 267843840

51.
RAČKI, Tone
        Veščina risanja. 1, Predmeti in prostor / Tone Rački. - Ponatis. - Ljubljana : JSKD, 2012 ([Žabnica] : Pro grafika). - 98 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 18-19)

1.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6141-34-5
a) drawing b) risanje c) likovni motivi d) senčenje e) opazovanje

741.04(035)
73/74 RAČKI, T. Veščina
COBISS.SI-ID 263783680

52.
RAČKI, Tone
        Veščina slikanja. Barve / Tone Rački. - Ljubljana : JSKD, 2014. - 133 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Likovni odsevi ; 29)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 133

ISBN 978-961-6819-71-8
a) painting b) slikarstvo c) likovni motivi d) izrazna moč e) slikanje f) barve

75.042035)
75 RAČKI, T. Veščina
COBISS.SI-ID 276301568


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


53.
GORIŠEK, Eva
        Razumevanje lastnega procesa slikanja in njegovih sredstev : diplomsko delo / Eva Gorišek. - Ljubljana : [E. Gorišek], 2014. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2648. - Bibliografija: f. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) kolaž d) tekstura e) barva f) znakovna ikonografija g) ustvarjalni proces h) subjektivna izkušnja

7.021.32(043.2)
ZZ II 75(043.2) GORIŠEK, E. Razumevanje
COBISS.SI-ID 10342217

54.
LAJLAR, Ana
        Slikanice in živalski liki v ilustracijah za mlajše otroke : diplomsko delo / Ana Lajlar. - Ljubljana : [A. Lajlar], 2014. - 108 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2652. - Bibliografija: f. 99-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) children's book c) illustration d) slikanica e) knjiga za otroke f) ilustracija g) knjižne ilustracije h) likovni jezik i) živalski liki j) Lila Prap

75.056:087.5(043.2)
ZZ II 75(043.2) LAJLAR, A. Slikanice
COBISS.SI-ID 10356297


78 GLASBA.


55.
        POTUJOČA muzika [Glasbeni tisk] : triglasne skladbe za visoke enake glasove (SSA) / [gradivo zbrala in uredila Mihela Jagodic]. - 1. natis. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ; Tržič : Astrum, 2011 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (68 str.) ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 500 izv.

ISMN 979-0-709010-28-8
a) music b) glasba c) zborovske skladbe

784.087.681(497.4)
II 78 POTUJOČA muzika
COBISS.SI-ID 259025152

56.
SIMONITI, Rado
        Preproste besede [Glasbeni tisk] : zborovske skladbe za mešane, moške in ženske zbore / Rado Simoniti ; [izbor skladb, ureditev in korekture Mitja Gobec]. - Ljubljana : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - JSKD, 2014. - 1 partitura (135 str.) ; 30 cm. - (Izbrana dela slovenskih skladateljev ; št. 45)

300 izv. - Rado Simoniti - skladatelj in dirigent / Primož Kuret: str. 4

ISMN 979-0-709010-43-1
a) music b) glasba c) slovenski skladatelji d) zborovske skladbe

78.087.68
II 78 SIMONITI, R. Preproste
COBISS.SI-ID 274068224

57.
VODOPIVEC, Marjan
        Vesele otroške [Glasbeni tisk] : pesmi za otroške in mladinske zbore / Marijan Vodopivec. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2012 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (69 str.) ; 30 cm

Življenje in delo Marijana Vodopivca / Janja Srečkar: str. 1-3. - Uredniško poročilo / Mitja Gobec: str. 5. - 500 izv.

ISMN 979-0-709010-29-5
a) music b) glasba c) zborovske skladbe d) slovenski skladatelji

784.67(497.4)
78.087.681:780.616.433
II 78 VODOPIVEC, M. Vesele
COBISS.SI-ID 260895488

58.
ZUPANČIČ, Maruša, 1982-
        Razvoj violinske pedagogike in šolstva na Slovenskem od začetka 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne [Elektronski vir] / Maruša Zupančič ; [prevajalec Vladimir Vidmar]. - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete). - 131 str. - (Glasbena preteklost na Slovenskem, ISSN 2335-3163)

Način dostopa (URL): http://ljubljanskokoncertnozivljenje.ff.uni-lj.si/index.php/Monografije. - Recenzenta Matjaž Barbo, Jernej Weiss. - Bibliografija: 109-122. - Kazalo. - Izsledki ; Results

ISBN 978-961-237-566-9 (pdf)
a) education b) music c) vzgoja in izobraževanje d) glasba e) violinska pedagogika f) violinizem g) glasbene šole h) elektronske knjige

37.012:780.614.332(497.4)"18/19"(0.034.2)
FRASCATI:
6-307
COBISS.SI-ID 265784064


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


59.
        SPETKA! : novih pet dramskih besedil za otroška in mladinska gledališča / [uredil Matjaž Šmalc]. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2014 (Cicero : Begunje). - 164 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. - Vsebina na nasl. str.: Spim lahko tudi jutri! / Jan Pirnat. Le kdo še verjame v pravljice? / Laura Kovač. Prekletstvo zelenih štumfov / Janez Remškar. Zarja in Svit / Tjaša Mislej. Vigred / Zala Simčič

ISBN 978-961-6819-76-3
a) theatre b) youth c) gledališče d) mladina e) mladinsko gledališče f) besedila g) dramatizacija

792.077-053.5/.6
821.163.3
82:792.026
821.163.6 SPETKA!
COBISS.SI-ID 276609792


81 JEZIKOSLOVJE


60.
ZEMLJAK Jontes, Melita
        Jezikovna kultura v teoriji in (šolski) praksi / Melita Zemljak Jontes : [prevod povzetka v angleščino [in] imensko in stvarno kazalo Melita Zemljak Jontes]. - Maribor : Litera, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 247 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorici na hrbtu ov. - Bibliografija: str. 205-232. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6949-39-2
a) Slovenian language b) school c) youth d) slovenščina e) mladina f) šola g) jezikovna kultura h) slovenščina i) jezikovnokulturno zavedanje j) narečja k) osebna identiteta l) ustanove m) terminologija n) socialne zvrsti jezika o) raziskave

81´271:37(479.4)
811.163.6´271:37(479.4)
81 ZEMLJAK J., M. Jezikovna
COBISS.SI-ID 80013313


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


61.
BLAŽIČ, Milena
        Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti / Milena Mileva Blažić. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2014 (Ljubljana : Formatisk). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 357-364. - Kazalo

ISBN 978-961-253-112-6
a) Pravljica - Literarna teorija b) Pravljice - Študije

82.0-34
398.2:82.0
398 BLAŽIČ, M. Skriti Č 398 BLAŽIČ, M. Skriti
COBISS.SI-ID 268900352


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


62.
BAUER, Jana
        Detektivske prigode Fokusa in Kolumne. V strašljivem hotelu / Jana Bauer. - Ljubljana : Vodnikova založba (DSKG), 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 151 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 151

ISBN 978-961-6067-49-2

821.163.6-93-312.4
821.163.6 BAUER, J. Detektivske
COBISS.SI-ID 247016448

63.
BEŠTER Bertoncelj, Ana
        Otrok v meni / Ana Bešter Bertoncelj ; [ilustrirala Tanja in Primož Rakovec]. - 1. izd. - Škofja Loka : Libra, 2013 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm

800 izv. - Spremna beseda / Zoran Milivojević: str. 7-8

(978-961-93402-1-9)
a) literature b) psychotherapy c) literatura d) psihoterapija e) psihološke zgodbe

821.163.6-32
821.163.6 BEŠTER B., A. Otrok
COBISS.SI-ID 268964864

64.
DOLGAN, Marjan
        Literarni atlas Ljubljane : zgode in nezgode 94 slovenskih književnikov v Ljubljani / [avtor besedila] Marjan Dolgan, [avtorici zemljevidov] Jerneja Fridl, Manca Volk. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 295 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Oznake mestnih zavodov in javnih lokalov z navodilom uporabe atlasa na sprednji notr. str. ov. - 400 izv. - O imenu Ljubljana / Silvo Torkar: str. 27. - Izbrana bibliografija: str. 253-255

ISBN 978-961-254-711-0
a) Slovenian language b) literature c) slovenščina d) literatura e) slovenska književnost

821.163.6(497.4Ljubljana).09(084.4)
929(497.4Ljubljana)
912.442:821.163.6.09(497.4Ljubljana)
Č II 821.163.6.09 DOLGAN, M. Literarni
COBISS.SI-ID 274659072

65.
GROM, Bogdan, 1918-2013
        Pikapolonica / Bogdan Grom ; [prevedla in priredila Tjaša Koprivec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 24 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Broš. izd. meri 23 x 24 cm. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-274-138-9 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-172-3 (broš.)
a) picture book b) slikanica

821.163.6(73)-93-32
087.5
821.163.6 GROM, B. Pikapolonica
COBISS.SI-ID 263972352


93 ZGODOVINA.


66.
BLACK, Jeremy
        Izučavanje istorije / Džeremi Blek, Donald M. Makrejld ; preveo sa engleskog Đorđe Trajković. - Beograd : Clio, 2007 (Beograd : Grafolik). - 303 str. ; 22 cm. - (Didacta)

Prevod dela: Studying history. - Preispitivanje i učenje istorije / Ana Stolić: str. 292-294. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo

ISBN 978-86-7102-256-9

930.1
93 BLACK, J. Izučavanje
COBISS.SI-ID 143591692


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO