COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


septembrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (10 ; 2013 ; Ljubljana)
        Tudi mi beremo [Elektronski vir] : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. Del 2 / avtorji Antonija Amon ... [et al.] ; uredila in pripravila Veronika Rot Gabrovec. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo : Bralno društvo Slovenije, 2013. - 68 str.

Način dostopa (URL): http://www.bralno-drustvo.si/wp-content/uploads/2011/01/Tudi-mi-beremo-splet.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 68 str.

ISBN 978-961-03-0146-2 (pdf, Zavod Republike Slovenije za šolstvo)
a) Branje - Otroci s posebnimi potrebami - Posvetovanja b) Bralna vzgoja - Otroci s posebnimi potrebami - Posvetovanja c) bralna pismenost

028:376-053.2(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 268550912

2.
BRALNO društvo Slovenije. Strokovno posvetovanje (10 ; 2013 ; Ljubljana)
        Tudi mi beremo : različni bralci z različnimi potrebami : zbornik Bralnega društva Slovenije [ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani] / [avtorji Martina Ozbič ... [et al.] ; avtor predgovora Zoltan Jan ; uredila Veronika Rot Gabrovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. - 122 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. na ov. in v kolofonu: Zbornik Bralnega društav Slovenije ob 10. strokovnem posvetovanju v Ljubljani. - Bibliografija pri vseh prispevkih, povzetek pri prvih dveh prispevkih

ISBN 978-961-03-0126-4
a) Branje - Otroci s posebnimi potrebami - Posvetovanja b) Bralna vzgoja - Otroci s posebnimi potrebami - Posvetovanja c) bralna pismenost

028:376-053.2(082)
028 BRALNO Tudi mi
COBISS.SI-ID 268005120

3.
CHARTIER, Roger
        Red knjig : bralci, avtorji in knjižnice v Evropi med 14. in 18. stoletjem / Roger Chartier ; [prevod Saša Jerele ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium graphicum). - XIV, 158 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija ; 2011, 13)

Prevod dela: L'ordre des livres : lecteurs, auteurs, bibliotheques en Europe entre XIVe et XVIIIe siecle. - 500 izv. - Spremna beseda / Maja Breznik: str. 141-158. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6768-38-2
a) Branje - Zgodovina b) Knjige - Kulturna zgodovina - Evropa c) library d) reading e) knjižnica f) branje g) bralci h) knjižnice i) zgodovina knjige

028(091)
028 CHARTIER, C. Red
COBISS.SI-ID 261116672

4.
        OPOLNOMOČENJE učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja [Elektronski vir] : zbornik povzetkov strokovnega posveta, Rogla, 28. in 29. avgust 2012 / [avtorji Fani Nolimal ... [et al.] ; uredili Fani Nolimal, Tanja Novaković]]. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012. - 390 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-posvet-BP-Rogla2012.pdf

ISBN 978-961-03-0059-5 (pdf)
a) Bralna pismenost - Zborniki b) branje c) pouk d) učenje e) posvetovanja

028(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 264420608


0(043.2) SPLOŠNO.


5.
JELEN, Tamara, 1990-
        Biblioterapija v socialnopedagoškem delu : diplomsko delo / Tamara Jelen. - Ljubljana : [T. Jelen], 2013. - 39 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1698. - Bibliografija: str. 35-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) library science b) bibliotekarstvo c) biblioterapija d) socialna pedagogika e) mladi

028(043.2)
ZZ II 02(043.2) JELEN, T. Biblioterapija
COBISS.SI-ID 9752137


004 RAČUNALNIŠTVO.


6.
ŠTRANCAR, Matjaž
        EPUB in osnove elektronskega založništva / Matjaž Štrancar : strokovni sodelavci Borut Ratej, Marko Hercog, Matej Butala. - Ljubljana : Štrancar.com, 2013 ([Izlake] : Grafex). - VI, 91 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 85-86. - Kazalo

ISBN 978-961-6877-10-7
ISBN 978-961-6877-11-4 (ePub)
a) Elektronsko založništvo b) publishing industry c) založništvo d) založništvo e) e-knjige f) bralniki g) formati h) zgodovina i) dokumenti j) oblikovanje k) prodaja l) trženje m) e-knjižnice n) e-knjigarne o) posredniki

004.738.5:655.4
004.7 ŠTRANCAR, M. EPUB
COBISS.SI-ID 267352320


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
DUŠIČ, Maja
        Pregled tekmovanj iz robotike : diplomsko delo / Maja Dušič. - Ljubljana : [M. Dušič], 2013. - VI, 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1700. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) primary school b) robotics c) osnovna šola d) robotika

007.52(043.2)
ZZ II 004(043.2) DUŠIČ, M. Pregled
COBISS.SI-ID 9752393

8.
POGLADIČ, Manca
        Razlike med spoloma pri predmetu računalništvo : diplomsko delo / Manca Pogladič. - Ljubljana : [M. Pogladič], 2013. - IV, 26 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 25-26. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo

004.4:373.3:316.346.2(043.2)
ZZ II 004(043.2) POGLADIČ, M. Razlike
COBISS.SI-ID 9784393

9.
ZUPANČIČ, Maja, 1989-
        Izobraževalna računalniška igra za poučevanje algoritmov : diplomsko delo / Maja Zupančič. - Ljubljana : [M. Zupančič], 2013. - IV, 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 32-33. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola

004.4:373.3(043.2)
ZZ II 004(043.2) ZUPANČIČ, M. Izobraževalna

COBISS.SI-ID 9783881


159.9 PSIHOLOGIJA.


10.
        NATIONAL institutes of health toolbox cognition battery (NIH toolbox CB) : validation for children between 3 and 15 years / edited by Philip David Zelazo, Patricia J. Bauer ; with commentary by Nathan A. Fox. - Boston : Wiley, 2013. - 172 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; No. 309 ; Vol. 78, no. 4 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih. - Kazalo
a) health b) cognition c) child d) zdravje e) kognicija f) otrok g) pediatrija h) meritve i) pozornost j) spomin k) branje l) govor m) jezik n) delovni spomin o) hitrost p) mladi q) otroci r) kognitivni razvoj s) nevroznanost

159.922.7
159.922.7 NATIONAL institutes
COBISS.SI-ID 9771593

11.
NOBUS, Dany
        Jacques Lacan and the Freudian practice of psychoanalysis / Dany Nobus. - London ; Philadelphia : Routledge, 2000. - XIV, 258 str. ; 22 cm. - (The makers of modern psychotherapy)

Bibliografija: str. 225-246. - Kazalo

ISBN 0-415-17961-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-41517961-4 (trda vezava)
ISBN 0-415-17962-9 (broš.)
ISBN 978-0-41517962-1 (broš.)
a) Lacan, Jacques (1901-1981) b) Psychoanalysis c) Psychoanalysis d) Freudian Theory e) psychoanalysis f) psychotherapy g) psihoanaliza h) psihoterapija i) diagnoza j) analitik k) zdravljenje l) analitični trening m) interpretacije

159.964.2
159.964.2 NOBUS, D. Jacques
COBISS.SI-ID 9764425

12.
VERNON, Philip E.
        The psychology and education of gifted children / Philip E. Vernon, Georgina Adamson and Dorothy F. Vernon. - London ; New York : Routledge, 2014, cop. 1977. - 216 str. ; 23 cm. - (Psychology revivals)

Bibliografija: 197-208. - Kazali

ISBN 978-0-415-71669-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-87162-2 (e- knjiga)
a) gifted b) education c) psychology d) nadarjeni e) vzgoja in izobraževanje f) psihologija g) inteligenca h) talent i) kreativnost j) talenti k) miselni testi l) segregacija

159.954
159.954 VERNON, P. E. Psychology
COBISS.SI-ID 9761097


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


13.
PEROVŠEK, Matija
        Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami : diplomsko delo / Matija Perovšek. - Ljubljana : [M. Perovšek], 2013. - 45 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1685. - Bibliografija: str. 41-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) emotional disorder b) social behaviour c) behaviour disorder d) čustvene motnje e) socialno vedenje f) motnje vedenja g) mladostniki h) norme i) vzgojni zavodi

159.922.8(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PEROVŠEK, M. Norme
COBISS.SI-ID 9743433

14.
PIRC, Jerneja
        Vloga socialnega pedagoga pri spodbujanju strategij za učinkovito ravnanje s čustvi učencev v šoli : diplomsko delo / Jerneja Pirc. - Ljubljana : [J. Pirc], 2013. - 43 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1726. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) affection b) affective behaviour c) primary school d) čustvo e) čustveno vedenje f) osnovna šola g) socialni pedagogi h) čustvena inteligentnost i) strategije uravnavanja čustev

159.942:37.013.42(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PIRC, J. Vloga
COBISS.SI-ID 9762633

15.
SIMONČIČ, Ana, 1990-
        Čustvena inteligentnost pri nadarjenih učencih : diplomsko delo / Ana Simončič. - Ljubljana : [A. Simončič], 2013. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1747. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) primary school b) gifted c) affective development d) osnovna šola e) nadarjeni f) čustveni razvoj g) čustvena inteligentnost h) čustva i) nadarjeni učenci

159.922.76-056.45(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SIMONČIČ, A. Čustvena
COBISS.SI-ID 9776713

16.
SIRK, Patricija
        Soočanje para z neplodnostjo : diplomsko delo / Patricija Sirk. - Ljubljana : [P. Sirk], 2013. - 49 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1716. - Bibliografija: str. 36-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) medosebni odnosi c) družba d) partnerski odnos

159.96:612.663(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SIRK, P. Soočanje
COBISS.SI-ID 9755209

17.
STEPIŠNIK, Urška
        Agresivnost : diplomsko delo / Urška Stepišnik. - Ljubljana : [U. Stepišnik], 2013. - 41 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1727. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) aggressiveness b) sex role c) agresivnost d) vloga spola

159.923(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) STEPIŠNIK, U. Agresivnost

COBISS.SI-ID 9738825

18.
ŽAGAR, Tea
        Spoprijemanje s prometno nesrečo kot travmatičnim dogodkom : diplomsko delo / Tea Žagar. - Ljubljana : [T. Žagar], 2013. - III, 36 str., 4 str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1674. - Bibliografija: str. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) traffic accident b) psychology c) prometna nesreča d) psihologija e) travma f) posledice

159.96:614.86(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) ŽAGAR, T. Spoprijemanje
COBISS.SI-ID 9744713


16(043.2) LOGIKA.


19.
MARJANOVIČ, Katarina
        Procesiranje besed in psevdobesed pri bolnikih z demenco : magistrsko delo = Processing of words and pseudo-words in patients with dementia : master's thesis / Katarina Marjanovič. - Ljubljana : [K. Marjanovič], 2013. - IV, 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1723. - Bibliografija: str. 49-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Skupni interdisciplinarni program druge stopnje Kognitivna znanost v sodelovanju z Univ. Dunaj, Univ. Zagreb, Univ. Komenski v Bratislavi in Univ. Eötvös Lorand v Budimpešti
a) word processing b) disease c) urejanje besedil d) bolezen e) Alzheimerjeva bolezen f) demenca g) jezik h) besedotvorje

165.194:616.892.3(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) MARJANOVIČ , K. Procesiranje

COBISS.SI-ID 9760841


17 ETIKA.


20.
        PROFESIONALNA etika pri delu z ljudmi : zbornik / [uredil Miha Pauko ; prevod povzetkov Nada Šabec]. - Maribor : Univerza ; v Ljubljani : Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno, 1996 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 426 str. : ilustr. ; 21 cm

1.500 izv. - "Posvetovanje Profesionalna etika pri delu z ljudmi ..." --> spremna beseda. - Povzetek in/ali summary ter bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebuje tudi: Kodeksi profesionalne etike

ISBN 961-6206-00-1 (Univerza)
a) Etika - Zborniki b) Poklicna etika - Zborniki c) professional ethics d) poklicna etika e) delo z ljudmi f) družba g) socialna etika h) poklici i) kodeksi

174(082)
17 PROFESIONALNA etika
COBISS.SI-ID 38829825


17(043.2) ETIKA.


21.
HRIBAR, Katja, 1990-
        Partnerski odnos po rojstvu otroka : diplomsko delo / Katja Hribar. - Ljubljana : [K. Hribar], 2013. - [74] str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1670. - Bibliografija: str. 51-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family life b) birth c) interpersonal relations d) pregnancy e) družinsko življenje f) rojstvo g) medosebni odnosi h) nosečnost i) partnerski odnosi j) rojstvo otroka k) starševstvo l) stiske m) spremembe

173.7-058.833(043.2)
ZZ II 17(043.2) HRIBAR, K. Partnerski
COBISS.SI-ID 9742921

22.
KRAJNIK, Nina, 1990-
        Družinske vloge kot pokazatelj hierarhije in moči v družini : diplomsko delo / Nina Krajnik. - Ljubljana : [N. Krajnik], 2013. - 43 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1671. - Bibliografija: str. 32-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) role c) družina d) vloga e) vloge v družini f) struktura družine g) tipi družin

173.7(043.2)
ZZ II 17(043.2) KRAJNIK, N. Družinske
COBISS.SI-ID 9743177

23.
STAJAN, Ines
        Družina v sodobni družbi : diplomsko delo / Ines Stajan. - Ljubljana : [I. Stajan], 2013. - 30 str., XIV ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1686. - Bibliografija: str. 28-30. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) družina c) sodobne oblike družine d) tradicionalne družine e) kriza družine

173.7(043.2)
ZZ II 17(043.2) STAJAN, I. Družina
COBISS.SI-ID 9743689


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


24.
POČIVALŠEK, Špela
        Kako očetova odsotnost vpliva na otroka? : diplomsko delo / Špela Počivalšek. - Ljubljana : [Š. Počivalšek], 2013. - 73 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1684. - Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) father b) father-child relation c) oče d) odnos med očetom in otrokom e) očetovstvo f) odsotnost očeta g) vpliv očetove odsotnosti na otroka

316.362.31(043.2)
ZZ II 3(043.2) POČIVALŠEK, Š. Kako
COBISS.SI-ID 9748553

25.
RIGLER, Živa
        Mladi o prijateljstvu : diplomsko delo / Živa Rigler. - Ljubljana : [Ž. Rigler], 2013. - 49 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

316.613.42(043.2)
ZZ II 3(043.2) RIGLER, Ž. Mladi
COBISS.SI-ID 9781577

26.
STANIČ, Anja
        Konflikti v partnerskem odnosu in doživljanje spolnosti : diplomsko delo / Anja Stanič. - Ljubljana : [A. Stanič], 2013. - 49 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1676. - Bibliografija: str. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sexual behaviour b) conflict c) spolno vedenje d) konflikt e) partnerski odnos

316.362.1-058.833-055.1-055.2(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) STANIČ, A. Konflikti
COBISS.SI-ID 9745737


34(043.2) PRAVO.


27.
KMET, Ana, 1990-
        Rekonstruktivna analiza življenske zgodbe : diplomsko delo / Ana Kmet. - Ljubljana : [A. Kmet], 2013. - VI, 51 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1687. - Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) alcoholism b) alkoholizem c) vzroki za alkoholizem d) znaki odvisnosti e) alkoholikova osebnost f) obrambni mehanizmi

343.976(043.2)
ZZ II 34(043.2) KMET, A. Rekonstruktivna
COBISS.SI-ID 9746249

28.
RADULOVIĆ, Iva
        Postpenalna obravnava v Španiji : diplomsko delo / Iva Radulović. - Ljubljana : [I. Radulović], 2013. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1682. - Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prison b) freedom c) zapor d) svoboda e) nekdanji obsojenci f) reintegracija g) pomoč h) stigma

343.811:37.013.42(460)(043.2)
ZZ II 34(043.2) RADULOVIĆ, I. Postpenalna
COBISS.SI-ID 9744457


35(043.2) JAVNA UPRAVA.


29.
MUHIČ, Željko
        Postopek selekcije pri izbiri kandidatov za Šolo za podčastnike - dejavniki uspešnosti posameznikov in evalvacija selekcijskega postopka : diplomsko delo / Željko Muhič. - Ljubljana : [Ž. Muhič], 2013. - 72 str., [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

355.23(043.2)
ZZ II 34(043.2) MUHIČ, Ž. Postopek
COBISS.SI-ID 9782857


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


30.
BRUMEN Žarn, Zarja
        Življenje osebe z duševno stisko : diplomsko delo / Zarja Brumen Žarn. - Ljubljana : [Z. Brumen Žarn], 2013. - 41 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1675. - Bibliografija: str. 38-40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental health b) duševno zdravje c) duševna stiska d) psihiatrija e) hospitalizacija

364.622(043.2)
ZZ II 61(043.2) BRUMEN Žarn, Z. Življenje
COBISS.SI-ID 9745481

31.
TIRŠEK, Tjaša
        Doživljanje posledic spolne zlorabe v otroštvu pri kasnejših partnerskih odnosih : diplomsko delo / Tjaša Tiršek. - Ljubljana : [T. Tiršek], 2013. - VI f., 41 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1677. - Bibliografija: str. 35-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sexual offence b) interpersonal relations c) spolni prestopek d) medosebni odnosi e) spolna zloraba f) otroštvo g) partnerski odnosi

364.633(043.2)
ZZ II 36(043.2) TIRŠEK, T. Doživljanje
COBISS.SI-ID 9745993


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32.
CITIZED International Conference (9 ; 2013 ; Tokyo)
        East and west citizenship education : encounters in education for diversity and democracy : programme and abstract book / Ninth citizED International Conference, 13th - 15th July 2013, Campus Innovation Center Tokyo, Japan. - Tokyo : Campus Innovation Center, CIC ; [Brimingham] : CitizED, 2013. - 70 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) konference b) državljanstvo c) mednarodna perspektiva

37.01
II 37.01 CITIZED East
COBISS.SI-ID 9728841

33.
CREEMERS, Bert, P. M.
        Dinamični model učinkovitosti izobraževanja : o oblikovanju politike, teorije in prakse v sodobnih šolah / Bert P. M. Creemers in Leonidas Kyriakides ; [prevedla Tadeja Dermastja]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2013 (Ljubljana : Koštomaj). - 309 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The dynamics of educational effectiveness. - Bibliografija: str. 264-294. - Kazalo

ISBN 978-961-6899-01-7
a) Izobraževanje - Učinkovitost b) education c) school d) educational theory e) vzgoja in izobraževanje f) šola g) teorija vzgoje in izobraževanja

37.014
37.01 CREEMERS, B.P.M. Dinamični
COBISS.SI-ID 266803712

34.
        EUROPEAN integration through education : traditions, the present and the future / editor-in-chief Ryszard Kucha. - Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2004. - 662 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu strani ali na koncu prispevkov

ISBN 83-227-2175-7
ISBN 978-832-2721-75-9
a) Education and state - European Union countries b) Nationalism and education - European Union countries c) Education and state - Poland d) European federation e) education f) integration g) teacher education h) vzgoja in izobraževanje i) integracija j) izobraževanje učiteljev k) evropska unija l) zgodovina m) države n) internacionalizem o) programi p) projekti q) TEMPUS r) ERASMUS

37(082)
37 EUROPEAN integration
COBISS.SI-ID 9728585

35.
        FROM teacher thinking to teachers and teaching : the evolution of a research community / edited by Cheril J. Craig, Paulien C. Meijer, Jan Broeckmans. - Bingley : Emerald, 2013 ; B. - 734 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in research on teaching ; 19, ISSN 1479-3687)

Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-78190-850-1
a) teacher education b) teaching profession c) izobraževanje učiteljev d) učiteljski poklic e) učitelji f) izobraževanje učiteljev g) poučevanje h) komparativna pedagogika i) študije j) družba k) razred l) šolski sistemi

37.01
37.01 FROM teacher
COBISS.SI-ID 52315490

36.
MEDNARODNA konferenca o učenju in poučevanju matematike (1 ; 2012 ; Maribor)
        KUPM 2012 [Elektronski vir] : zbornik prispevkov = conference proceedings / 1. mednarodna konferenca o učenju in poučevanju matematike, Maribor, 23. in 24. avgust 2012 = 1st International Conference on Learning and Teaching Mathematics, Maribor, August 23 and 24, 2012 ; [organizator Zavod RS za šolstvo]. - 1. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/zbornikprispevkovkupm2012.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 10. 10. 2012. - Prispevki v slov. ali angl. - El. publikacija v pdf formatu obsega 685 str. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-03-0055-7 (pdf)
a) Matematika - Metodika pouka - Mednarodna posvetovanja b) Matematika - Učenje - Mednarodna posvetovanja c) povzetki d) zborniki

37.091.3:51(082)
COBISS.SI-ID 263329536

37.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Biologija / [avtorji] Saša Kregar ... [et al.] ; [uredili Saša Kregar, Simona Slavič Kumer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20BIOLOGIJA/. - 350 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-03-0176-9
a) Biologija - Pouk - Osnovne šole - Zborniki b) biology c) primary education d) biologija e) osnovnošolski pouk f) učni načrt g) evolucija h) biotska pestrost i) človek j) celica

37.091.3:57(082)
57:373.3.016(082)
II 57 POSODOBITVE Biologija
COBISS.SI-ID 268281856

38.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Matematika / [avtorji] Mojca Suban ... [et al.] ; [uredili Mojca Suban, Silva Kmetič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 412 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD-ROM

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20MATEMATIKA/
Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20MATEMATIKA%20CD/. - 700 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-03-0178-3
a) Matematika - Pouk - Osnovne šole b) mathematics c) primary education d) matematika e) osnovnošolski pouk f) matematika g) pouk h) didaktika i) osnovne šole

37.091.3:51
51:373.3
II 51 POSODOBITVE Matematika cdr 51 POSODOBITVE Matematika
COBISS.SI-ID 268396544

39.
        POSODOBITVE pouka v osnovnošolski praksi. Zgodovina / [avtorji] Vilma Brodnik ... [et al.] ; [uredila Vilma Brodnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 248 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk CD-ROM

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20ZGODOVINA/
Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Posodobitve%20pouka%20v%20osnovno%C5%A1olski%20praksi%20ZGODOVINA%20CD/. - 350 izv.

ISBN 978-961-03-0177-6
a) Zgodovina - Pouk - Osnovne šole - Zborniki b) history c) primary education d) zgodovina e) osnovnošolski pouk f) zgodovina g) didaktika pouka h) zgodovina i) osnovne šole j) zborniki

37.091.3:94(082)
94:373.3.016(082)
II 94 POSODOBITVE Zgodovina cdr 94 POSODOBITVE Zgodovina
COBISS.SI-ID 268289536

40.
        RAZVIJANJE in vrednotenje znanja [Elektronski vir] / urednici Amalija Žakelj, Marjeta Borstner. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/razvijanje-vrednotenje-znanja-2012.pdf

ISBN 978-961-03-0070-0 (pdf)
a) Preverjanje znanja - Zborniki b) Ocenjevanje znanja - Zborniki c) pouk d) metodika e) vrednotenje znanja

37.091.26(082)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 265059328

41.
STROKOVNI posvet za učitelje umetnostnih predmetov (2013 ; Ljubljana)
        Spodbujanje nadarjenih učencev na umetnostnih področjih : zbornik povzetkov / Strokovni posvet za učitelje umetnostnih predmetov, Ljubljana, 16. 9. 2013 ; [organizator] Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti Pedagoške fakultete v Ljubljani ; [uredila Mojca Juriševič]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2013. - 36 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - 100 izv.

ISBN 978-961-253-111-9
a) Umetnost - Pouk - Posvetovanja b) Nadarjeni učenci - Motivacija - Posvetovanja c) zborniki d) povzetki

37.091.3:7(082)
37.015.3-056.45-057.87(082)
II 37.01 STROKOVNI Spodbujanje
COBISS.SI-ID 268745216

42.
        TEACHING is heartwork : reflections of beginning teachers in Singapore schools / edited by Goh Kim Chuan, Low Ee Ling, Sylvia Chong. - Singapore : National Institute of Education, 2010. - 149 str. : ilustr. ; 20 cm

"A publication in celebration of NIE's 60th anniversary commemorating 60 years of teacher education." --> str. [3]
a) First year teachers - Singapore b) Teaching - Singapore c) Teachers - Training of - Singapore d) Education - Singapore e) teacher f) teaching g) starši h) učitelj začetnik i) razred j) čustva k) pričakovanja l) študentje m) osnovna šola n) srednja šola

37.091.321
371 TEACHING is heartwork
COBISS.SI-ID 9729865


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


43.
BRGLEZ, Lara
        Stanovanjska skupina kot časovno prehodna struktura? : diplomsko delo / Lara Brglez. - Ljubljana : [L. Brglez], 2013. - 53 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1679. - Bibliografija: str. 50-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community b) society c) skupnost d) družba e) delovanje f) življenje

37.013.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) BRGLEZ, L. Stanovanjska
COBISS.SI-ID 9745225

44.
ČERNE, Neža, 1990-
        Vpliv sodobne vzgoje na razvoj narcističnih motenj : diplomsko delo / Neža Černe. - Ljubljana : [N. Černe], 2013. - 77 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1683. - Bibliografija: str. 40-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family education b) parent role c) narcissism d) družinska vzgoja e) vloga staršev f) narcizem g) sodobna vzgoja h) narcistična motnja osebnosti i) psihoanaliza j) permisivna vzgoja

37.018.1(043.2)
ZZ II 37(043.2) ČERNE, N. Vpliv
COBISS.SI-ID 9749577

45.
GRILL, Tea
        Vpliv prostovoljnega dela na strokovno identiteto socialnega pedagoga : diplomsko delo / Tea Grill. - Ljubljana : [T. Grill], 2013. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1680. - Bibliografija: str. 38-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social work b) educationalist c) voluntary work d) socialno delo e) pedagog f) prostovoljno delo g) socialna pedagogika h) kompetence

37.013.42(043.2)
ZZ II 37(043.2) GRILL, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 9743945

46.
JAUŠOVEC, Ines
        Spodbujanje občutka skupnosti v razredu : diplomsko delo / Ines Jaušovec. - Ljubljana : [I. Jaušovec], 2013. - 37 str., [1] str. pril. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1706. - Bibliografija: str. 35-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) classroom climate b) interpersonal relations c) communication d) razredno vzdušje e) medosebni odnosi f) komunikacija g) klima h) razred kot vrstniška skupina i) oddelčna skupnost j) izstopajoče vedenje učencev k) socialne kompetence

37.091.252(043.2)
ZZ II 37(043.2) JAUŠOVEC, I. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9760585

47.
KAJIČ, Katja
        Spretnosti timskega dela pri socialnih pedagogih : diplomsko delo / Katja Kajič. - Novo mesto : [K. Kajič], 2013. - 44 str., [8] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1719. - Bibliografija: str. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) primary school b) skill c) osnovna šola d) spretnost e) timsko delo f) socialni pedagogi g) kompetence

37.091.312(043.2)
ZZ II 37(043.2) KAJIČ, K. Spretnosti
COBISS.SI-ID 9761609

48.
MIKELJ, Lucija
        Vrstniški odnosi mladostnikov v stanovanjskih skupinah : diplomsko delo / Lucija Mikelj. - Ljubljana : [L. Mikelj], 2013. - 28 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1673. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) peer group c) mladina d) vrstniki e) mladostniki f) vrstniški odnosi g) stanovanjske skupine h) prijateljstvo i) vloga vzgojitelja

37.018.3:316.472.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) MIKELJ, L. Vrstniški
COBISS.SI-ID 9749065

49.
SEDEJ, Neža
        Stališča učencev do žuželk : povezave z znanjem o žuželkah in neposrednimi izkušnjami z žuželkami : diplomsko delo / Neža Sedej. - Ljubljana : [N. Sedej], 2013. - 31 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1720. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) animal b) knowledge c) pupil d) žival e) znanje f) učenec g) žuželke h) izkušnje

37.016:595.7(043.2)
ZZ II 59(043.2) SEDEJ, N. Stališča
COBISS.SI-ID 9759049

50.
SLAK, Gordana
        Svetloba v šolskem prostoru : diplomsko delo / Gordana Slak. - Ljubljana : [G. Slak], 2013. - IX, 146 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1665. - Bibliografija: str. 137-142. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational building b) lighting c) šolska zgradba d) osvetlitev e) svetloba f) učni prostori g) razsvetljava h) svetila i) barve

37.091.6:727(043.2)
ZZ II 371.6 SLAK, G. Svetloba
COBISS.SI-ID 9728329

51.
VALENČAK, Sanja
        Aktivnosti Kozjanskega parka pri naravovarstveni vzgoji in izobraževanju osnovnošolcev : diplomsko delo / Sanja Valenčak. - Ljubljana : [S. Valenčak], 2013. - 53 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1721. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary school b) open air activities c) naravovarstvena vzgoja d) neformalno izobraževanje

37.016:50:908(497.434)(043.2)
ZZ II 908(043.2) VALENČAK, S. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 9758537

52.
ZORE, Martina, 1988-
        Občina Ivančna Gorica : izbrane kulturnozgodovinske znamenitosti kot vsebine pri pouku Družbe v 5. razredu OŠ : [diplomsko delo] / Martina Zore. - Ljubljana : [M. Zore], 2013. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1722. - Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) community education c) osnovna šola d) družbena vzgoja e) znamenitosti f) kultura g) učne priprave

37.016:908(497.434)(043.2)
ZZ II 908(043.2) ZORE, M. Občina
COBISS.SI-ID 9757769

53.
ŽELEZNIK, Nives
        Varna hiša na kontinuumu opore : diplomsko delo / Nives Železnik. - Ljubljana : [N. Železnik], 2013. - IV f., 48 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1678. - Bibliografija: str. 45-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) safety b) community c) violence d) varnost e) skupnost f) nasilje g) ženske h) varna hiša i) pomoč

37.013.42(043.2)
ZZ II 36(043.2) ŽELEZNIK, N. Varna
COBISS.SI-ID 9744969


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


54.
        PLES v vrtcu / Meta Zagorc ... [et al.] ; [fotografije Alenka Kociper in Petra Nuzdorfer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013. - 111 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 111

ISBN 978-961-234-846-5
a) Plesna vzgoja - Zborniki b) Predšolska vzgoja - Zborniki c) pre-school education d) nursery school e) dance f) predšolska vzgoja g) vrtec h) ples i) gibalni razvoj j) plesna vzgoja k) gibanje l) ritem m) plesno-gibalne igre

373.2.016:793.3(082)
II 373.2.016:79 PLES v vrtcu
COBISS.SI-ID 267707648

55.
POSVET vrtcev Slovenije (10 ; 2012 ; Postojna)
        Kako otrok raziskuje, se uči in izraža : področje narave in jezika ter učenje učenja : zbornik prispevkov / 10. posvet vrtcev Slovenije, [Postojna, 21. september 2012] ; [urejanje Marija Sivec, Fanika Fras Berro]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-03-0046-5
a) Predšolska vzgoja - Zborniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Zborniki c) Otroški vrtci - Vzgoja - Zborniki d) učenje didaktika e) naravoslovje f) govor

373.2(082)
II 373.2 POSVET Kako
COBISS.SI-ID 263278336

56.
        ZAČNIMO na začetku : prispevek predšolskih programov k socialni vključenosti Romov / urednica Tatjana Vonta. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013 ([Dob pri Domžalah] : Grafika 3000). - 402 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://khetanes.si/doc/Rezultati/PUBLIKACIJE/Za%C4%8Dnimo%20na%20zacetku_elektronska%20izdaja_zasciteno.pdf. - 150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-270-183-3
a) ethnic minority b) etnična manjšina c) predšolska vzgoja d) romski otroci e) Romi f) socialna vključenost g) enakost h) opolnomočenje romskih družin i) otrokov razvoj j) starši k) dvojezično učno okolje l) didaktična sredstva

373.2:316.35
373.2 ZAČNIMO na začetku
COBISS.SI-ID 268270080


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


57.
BENKO, Maja, 1990-
        Istospolne družine kot tematika v vrtcih občine Nova Gorica : diplomsko delo / Maja Benko. - Ljubljana : [M. Benko], 2013. - 43 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1732. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family b) sex c) homosexuality d) pre-school child e) stereotype f) družina g) spol h) homoseksualnost i) predšolski otrok j) stereotip k) vrtci l) razlike med spoloma m) stališča vzgojiteljic n) diskriminacija o) homofobija

373.2.016:316.362.34(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BENKO, M. Istospolne
COBISS.SI-ID 9767753

58.
ČEBULJ, Marta
        Ponudba in kakovost v javnih in zasebnih vrtcih : diplomsko delo / Marta Čebulj. - Ljubljana : [M. Čebulj], 2013. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1669. - Bibliografija: str. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) private education c) nursery school d) predšolska vzgoja e) privatno izobraževanje f) vrtec g) javni vrtci h) zasebni vrtci

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ČEBULJ, M. Ponudba
COBISS.SI-ID 9733705

59.
FAJDIGA, Ani
        Izdelava didaktičnih igrač z otroki, starimi 3-6 let : diplomsko delo / Ani Fajdiga. - Ljubljana : [A. Fajdiga], 2013. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1753. - Bibliografija: str. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) igra h) didaktične igrače

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) FAJDIGA, A. Izdelava
COBISS.SI-ID 9778249

60.
HUMAR, Alenka, 1991-
        Metode za razvijanje vzdržljivosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Alenka Humar. - Ljubljana : [A. Humar], 2013. - 31 str., [2] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1742. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor activity c) predšolski otrok d) motorika e) vzdržljivost f) fartlek g) srčni utrip h) motorične sposobnosti i) metoda igre

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HUMAR, A. Metode
COBISS.SI-ID 9775689

61.
JANŽE, Daša
        Porajajoča se pismenost v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Daša Janže. - Ljubljana : [D. Janže], 2013. - 44 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1688. - Bibliografija: str. 37-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) pre-reading c) pre-writing d) predšolski otrok e) priprave na učenje branja f) priprave na učenje pisanja g) zgodnja pismenost h) predopismenjevanje

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JANŽE, D. Porajajoča
COBISS.SI-ID 9751625

62.
JUVAN, Matic
        Vpliv gozdne pedagogike na razvoj okoljske etike pri predšolskem otroku : diplomsko delo / Matic Juvan. - Ljubljana : [M. Juvan], 2013. - 63 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1736. - Bibliografija: str. 57-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) environmental education c) predšolski otrok d) gozdna pedagogika e) okoljska etika f) gozdni vrtec g) varovanje okolja h) učenje i) igra

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) JUVAN, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9768521

63.
KAMNAR, Katja
        Otrokovo pripovedovanje zgodbe v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Katja Kamnar. - Ljubljana : [K. Kamnar], 2013. - 60 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1735. - Bibliografija: f. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) story telling c) predšolski otrok d) pripovedovanje zgodb e) govor f) vzgojitelj g) družina

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KAMNAR, K. Otrokovo
COBISS.SI-ID 9768777

64.
MAJETIĆ, Anita
        Znakovni jezik za slišeče dojenčke in malčke : diplomsko delo / Anita Majetić. - Ljubljana : [A. Majetić], 2013. - 34 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja

373.2.016:81(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MAJETIĆ, A. Znakovni
COBISS.SI-ID 9776969

65.
MEDJA, Tamara
        Participacija otrok pri nastajanju lutkovne predstave : diplomsko delo / Tamara Medja. - Ljubljana : [T. Medja], 2013. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1691. - Bibliografija: str. 66-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok

373.2:688.721(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEDJA , T. Participacija

COBISS.SI-ID 9750857

66.
MOHORIČ, Katarina, 1991-
        Razvoj predšolske vzgoje v Selški dolini : diplomsko delo / Katarina Mohorič. - Ljubljana : [K. Mohorič], 2013. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1692. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) predšolska vzgoja

373.2(091)(497.452)(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MOHORIČ, K. Razvoj
COBISS.SI-ID 9751113

67.
NAGLIČ, Melita
        Izdelki iz odpadne embalaže skozi ekoprojekt v vrtcu : diplomska naloga / Melita Naglič. - Ljubljana : [M. Naglič], 2013. - XIII, 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1737. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) creativity c) child d) vrtec e) ustvarjalnost f) otrok g) odpadna embalaža h) ekoprojekt i) okoljska vzgoja j) igrače k) tehnika l) aktivno učenje

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) NAGLIČ, M. Izdelki
COBISS.SI-ID 9768265

68.
REPOVŽ, Polonca
        "Kaj bo prišlo iz jajca?" : predšolski otroci spoznavajo razvoj živali, ki se izležejo iz jajc : diplomsko delo / Polonca Repovž. - Ljubljana : [P. Repovž], 2013. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1693. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) predšolski otrok d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učenje f) živali g) aktivno učenje

373.2.016:636.082.46(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) REPOVŽ, P. Kaj bo
COBISS.SI-ID 9751369

69.
SEVER, Manca
        Oblikovanje spolne identitete v vrtcu in delo vzgojiteljic : diplomsko delo / Manca Sever. - Ljubljana : [M. Sever], 2013. - 127 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1755. - Bibliografija: str. 122-124. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sex c) stereotype d) predšolski otrok e) spol f) stereotip g) spolna identiteta h) razlike med spoloma i) spodbujanje enakosti med spoloma j) položaj žensk k) vrtci

373.2.016:159.922.1(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SEVER, M. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 9777737

70.
SUHADOLC, Katja
        Pojavljanje čustev v oddelku tri- do štiriletnih otrok v vrtcu : diplomska naloga / Katja Suhadolc. - Ljubljana : [K. Suhadolc], 2013. - 62 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1715. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) emotion c) predšolski otrok d) emocija e) čustva f) vzgojitelj g) vrtec

373.2:159.922.7(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) SUHADOLC, K. Pojavljanje

COBISS.SI-ID 9755465


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


71.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Jože Glad ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... [et al.] ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 70 str. : ilustr. ; 29 cm

5.000 izv.

ISBN 978-961-241-722-2
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OKOLJE 3 delovni zvezek
COBISS.SI-ID 265693952

72.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Maja Šubic ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 83 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-721-5
a) Spoznavanje okolja - Učbeniki za osnovne šole b) environmental education - textbook c) primary education d) okoljska vzgoja - učbenik e) osnovnošolski pouk f) začetni pouk g) okolje

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 3
COBISS.SI-ID 265693696


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


73.
KNEZ, Maja, 1990-
        Vpliv terapevtskega psa na psihosocialno področje razvoja učencev : diplomsko delo / Maja Knez. - Ljubljana : [M. Knez], 2013. - 50 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1740. - Bibliografija: str. 45-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary education b) therapy c) animal d) osnovnošolski pouk e) terapija f) žival g) terapevtski pes h) psihosocialni razvoj i) aktivnosti s pomočjo živali

373.3:636.7(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) KNEZ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9774153

74.
SIRK, Karin
        Primerjava poustvarjanja ob umetnostnih besedilih v 3. razredih mestnih in podeželskih šol na Goriškem : diplomsko delo / Karin Sirk. - Ljubljana : [K. Sirk], 2013. - 72 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1757. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) primary education c) mladinska književnost d) osnovnošolski pouk e) književna vzgoja f) umetnostna besedila g) literarna ustvarjalnost

373.32.016:82(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) SIRK, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 9777225

75.
TERČELJ, Mateja
        Obredi pri otrocih starih 2. do 3. let : diplomska naloga / Mateja Terčelj. - Ljubljana : [M. Terčelj], 2013. - VIII, 113 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1738. - Bibliografija: str. 112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) predšolski otrok d) ples e) obredi f) plesna vzgoja g) gibalni razvoj h) stare kulture i) metodika

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TERČELJ, M. Obredi
COBISS.SI-ID 9768009


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


76.
ADDY, Lois Margaret, 1960-
        How to understand and support children with dyspraxia / Lois M. Addy. - Repr. - Netherfield : LDA, 2012, cop. 2003. - 60, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [63]

ISBN 978-1-85503-381-8
a) motor disorder b) perceptual handicap c) gibalne motnje d) percepcijska prizadetost e) dispraksija f) otroci g) motorične sposobnosti h) prepoznavanje i) razred

376.1
II 376.1 ADDY, L. M. How
COBISS.SI-ID 9748297

77.
        DYSLEXIE : stratégies pour réussir a l'école = Legasthenie : Strategien für Erfolg in der Schule = Dyslexia : strategies for success in schools. - 2eme éd. - Luxembourg : Dyspel, 2004. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v fran., nem. in angl. jeziku
a) dyslexia b) school c) disleksija d) identifikacija e) starši f) sodelovanje g) šolska politika

376.1
II 376.1 DYSLEXIE
COBISS.SI-ID 9770313

78.
MCLOUGHLIN, James A.
        Assessing students with special needs / James A. McLoughlin, Rena B. Lewis. - 7th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson Prentice Hall, cop. 2008. - XIX, 623 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 568-600. - Kazali

ISBN 978-0-13-196191-3
ISBN 0-13-196191-8
a) backward child b) ability c) achievement measurement d) aptitude test e) otrok s posebnimi potrebami f) zmožnost g) merjenje uspešnosti h) test sposobnosti

376.1
376.1 MCLOUGHLIN, J. A. Assessing
COBISS.SI-ID 9780041

79.
NORWICH, Brahm
        Addressing tensions and dilemmas in inclusive education : living with uncertainty / Brahm Norwich. - London ; New York : Routledge, 2013. - 189 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 165-181. - Kazalo

ISBN 978-0-415-52847-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-52848-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-11843-6 (e-knjiga)
a) Inclusive education b) special education c) learning difficulty d) pouk po prilagojenem programu e) učne težave f) inkluzija g) napetost h) otroci i) mladi j) koncepti k) raziskovanje l) pedagogika m) starši n) filozofski pogled

376.1
376.1 NORWICH, B. Addressing
COBISS.SI-ID 9763401

80.
OLIVER, Michael, 1945-
        The new politics of disablement / Michael Oliverand Colin Barnes. - Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - VII, 240 str. ; 24 cm

Rev. izd: The politics of disablement : a sociological approach / Michael Oliver, 1990. - Bibliografija: str. 187-227. - Kazalo

ISBN 978-0-333-94567-4
ISBN 0-333-94567-0
a) Sociology of disability b) People with disabilities - Government policy c) People with disabilities - Civil rights d) Disabled Persons e) Civil Rights f) Public Policy g) handicapped h) marginal group i) prizadeti j) marginalna skupina k) osebe z ovirami l) opredelitev m) študije n) invalidi o) pravice p) posameznik q) sociologija r) družba s) marginalne skupine t) diskriminacija u) socialni model invalidnosti

376.1
376.1 OLIVER, M. New politics
COBISS.SI-ID 3934565

81.
SPEAKE, Jane
        How to identify and support children with speech and language difficulties : including the Afasic checklist for children aged 4-10 years / Jane Speake. - Repr. - Netherfield : LDA, 2012, cop. 2003. - 60, [4] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [62-63]

ISBN 978-1-85503-361-0
ISBN 978-1-85503-361-5 !
a) speech defect b) language c) child d) govorna motnja e) jezik f) otrok g) predšolski otroci h) pomoč i) strategije pomoči

376.1-056.264
II 376.1-056.264 SPEAKE, J. How
COBISS.SI-ID 9749321

82.
SWIFT, Walter Babcock, 1868-1942
        Speech defects in school children and how to treat them / Walter Babcock Swift. - Boston [etc.] : Houghton Mifflin company, [2013, cop. 1918]. - VIII, 128 str. ; 25 cm. - (Riverside educational monographs)

"A reproducton of original work" --> kolofon
a) Speech b) speech defect c) child d) govorna motnja e) otrok f) poučevanje g) govor h) izboljšave i) predšolski otroci j) osnovna šola

376.1-056.264
376.1-056.264 SWIFT, W. B. Speech
COBISS.SI-ID 9749833

83.
ŠUMAK, Alja
        Možnost uporabe mediacije v osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Alja Šumak. - Ljubljana : [A. Šumak], 2013. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1760. - Bibliografija: str. 27-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) primary school b) peer group c) conflict d) osnovna šola e) vrstniki f) konflikt g) šolska mediacija h) vrstniška mediacija i) lažje motnje v duševnem razvoju

376:347.965.42(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠUMAK, A. Možnost
COBISS.SI-ID 9776457

84.
ZENTALL, Sydney S., 1943-
        Students with mild exceptionalities : characteristics and applications / Sydney S. Zentall. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - XXIV, 567 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 519-552. - Kazalo. - Vsebina: I. Introduction to mild exceptionalities ; Formal definitions and federal law ; Informal analysis of the characteristic behavior of individual students ; II. Verbal and nonverbal learning disabilities ; Disorders of spoken language ; Disorders of written language ; Math disabilities and nonverbal communication disabilities ; III. Cognitive exceptionalities ; Mild intellectual disabilities ; Exceptionalities co-occurring with gifted and talented: The twice exceptional ; Traumatic brain injuries ; IV. Attentional disorders ; Attention deficit hyperactivity disorder: Inattentive and combined subtypes ; Attention deficit hyperactivity disorder: Hyperactive/impulsive subtype ; V. Social disorders ; Externalizing behavioral disorders ; Internalizing emotional disorders ; Autism spectrum disorders ; Abuse and addictions ; VI. Motor disorders ; Motor disabilities

ISBN 978-1-4129-7470-7 (broš.)
a) Learning disabled children - Education b) Special education c) Inclusive education d) Inclusive education e) Learning disabled children - Education f) Special education g) special education h) learning difficulty i) pouk po prilagojenem programu j) učne težave k) študenti l) obnašanje m) govor n) pisanje o) nadarjeni p) možganske poškodbe q) motnje pozornosti r) hiperaktivnost s) socialne motnje t) avtizem u) motnje motorike v) zlorabe w) zasvojenost x) računanje y) čustvene motnje

376.1
376.1 ZENTALL, S. S. Students
COBISS.SI-ID 9763657


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


85.
ČEŠAREK, Sara
        Psihosocialni dejavniki uporabe bele palice : diplomsko delo / Sara Češarek. - Ljubljana : [S. Češarek], 2013. - VIII, 37 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1705. - Bibliografija: str. 36-37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) training course c) slepi d) usposabljanje e) trening orientacije in mobilnosti f) inštruktor g) bela palica h) psihološki dejavniki i) socialni dejavniki

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ČEŠAREK, S. Psihosocialni

COBISS.SI-ID 9757001

86.
DEMŠAR, Maja, 1990-
        Prostočasne aktivnosti kasneje oslepelih starejših oseb : diplomsko delo / Maja Demšar. - Ljubljana : [M. Demšar], 2013. - 28 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1731. - Bibliografija: str. 26-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) adult c) slepi d) odrasli e) prosti čas f) starejši g) tiflopedagog

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) DEMŠAR, M. Prostočasne
COBISS.SI-ID 9765449

87.
GERDEJ, Zala
        Logografsko branje in opismenjevanje oseb z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Zala Gerdej. - Ljubljana : [Z. Gerdej], 2013. - VI, 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 24-25. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376.1:028(043.2)
ZZ II 376.1 GERDEJ, Z. Logografsko
COBISS.SI-ID 9783369

88.
HABJAN, Iva, 1988-
        Vzpodbujanje socialnega vključevanja učencev s slepoto ali slabovidnostjo v razred : diplomsko delo / Iva Habjan. - Ljubljana : [I. Habjan], 2013. - III, 31 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1694. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) social integration d) slepi e) slabovidni f) socialna integracija g) inkluzija h) mladi

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HABJAN, I. Vzpodbujanje
COBISS.SI-ID 9753673

89.
HRASTOVŠEK, Janja
        Priprava otroka s slepoto na branje in pisanje : diplomsko delo / Janja Hrastovšek. - Ljubljana : [J. Hrastovšek], 2013. - [36] f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1712. - Bibliografija: f. [34-36]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) reading c) literacy d) slepi e) branje f) pismenost g) otrok h) fina motorika i) orientacija j) vaje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1 HRASTOVŠEK, J. Priprava
COBISS.SI-ID 9756745

90.
IVAČIČ, Andrea
        Disgrafija v osnovni šoli : razlike med dečki in deklicami : diplomsko delo / Andrea Ivačič. - Ljubljana : [A. Ivačič], 2013. - 34 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1761. - Bibliografija: str. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) graphomotor activity b) dysgraphia c) writing d) grafomotorika e) disgrafija f) pisava g) razlike med spoloma h) težave pri pisanju

376.1:616.89-008.435(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) IVAČIČ, A. Disgrafija
COBISS.SI-ID 9775177

91.
JELOVČAN, Lucija
        Športne aktivnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v socialno-varstvenih zavodih na Gorenjskem : diplomsko delo / Lucija Jelovčan. - Ljubljana : [L. Jelovčan], 2013. - VIII, 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1681. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) sport b) special school c) mental handicap d) šport e) šola s prilagojenim programom f) motnje v duševnem razvoju g) športna aktivnost h) odrasli

376.1:796(497.452)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) JELOVČAN, L. Športne
COBISS.SI-ID 9744201

92.
KLEMEN, Brigita
        Prilagoditve IKT za učence s specifičnimi učnimi težavami : diplomsko delo / Brigita Klemen. - Ljubljana : [B. Klemen], 2013. - 35 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1758. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) educational technology b) primary education c) learning difficulty d) izobraževalna tehnologija e) osnovnošolski pouk f) učne težave g) informacijsko-komunikacijska tehnologija h) učenci s posebnimi potrebami i) specifične učne težave

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KLEMEN, B. Prilagoditve
COBISS.SI-ID 9774921

93.
KOREN, Tara
        Priprava osebe s slepoto na pridobitev psa vodiča : diplomsko delo / Tara Koren. - Ljubljana : [T. Koren], 2013. - 31 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1725. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) slepi c) pes vodič d) kriteriji in pogoji za pridobitev psa e) trening uporabnika f) vloga tiflopedagoga

376.1-056.262:636.72(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOREN, T. Priprava
COBISS.SI-ID 9762889

94.
KOŽELJ, Urša, 1990-
        Kortikalna motnja vida : diplomsko delo / Urša Koželj. - Ljubljana : [U. Koželj], 2013. - 20 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1711. - Bibliografija: str. 20. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) vision defect b) child c) motnje vida d) otrok e) obravnava f) diagnostika

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOŽELJ, U. Kortikalna
COBISS.SI-ID 9756489

95.
KUNČIČ, Jera
        Judo in osebe z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jera Kunčič. - Ljubljana : [J. Kunčič], 2013. - 27 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 24-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376.1-056.34:796.853.23(043.2)
796.853.23:376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KUNČIČ, J. Judo
COBISS.SI-ID 9780553

96.
LAKOTA, Sara
        Tiflopedagoška priprava na poučevanje tehnik hoje z belo palico : diplomsko delo / Sara Lakota. - Ljubljana : [S. Lakota], 2013. - 46 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1695. - Bibliografija: str. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika c) izguba vida d) orientacija e) mobilnost f) poučevanje

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LAKOTA, S. Tiflopedagoška

COBISS.SI-ID 9753417

97.
LIKAR, Lara, 1990-
        Igra in igrače otrok z zmerno, s težjo, težko motnjo v duševnem razvoju : kako se igrati, s čim se igrati? = Play and toys for children with intellectual disabilities : how to play, what to play with? : diplomsko delo / Lara Likar. - Ljubljana : [L. Likar], 2013. - IV, 37 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 34-37. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) otrok s posebnimi potrebami

376.1-056.34(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LIKAR, L. Igra
COBISS.SI-ID 9780297

98.
LIKAR, Petra, 1990-
        Motorični razvoj slepega malčka : diplomsko delo / Petra Likar. - Ljubljana : [P. Likar], 2013. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1713. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) infant c) motor development d) slepi e) dojenček f) gibalni razvoj g) učenje

376(043.2)
ZZ II 376.1 LIKAR, P. Motorični
COBISS.SI-ID 9755977

99.
MIKOLIČ, Ajda
        Oblikovanje taktilne slike : diplomsko delo / Ajda Mikolič. - Ljubljana : [A. Mikolič], 2013. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1718. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) slepi d) slabovidni e) tiflopedagogika f) likovni pouk g) tipna knjiga h) pismenost

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MIKOLIČ, A. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 9754697

100.
MOHORKO, Ana
        Kako izboljšati uporabo preostankov vida pri populaciji oseb s slabovidnostjo : diplomsko delo / Ana Mohorko. - Ljubljana : [A. Mohorko], 2013. - 38 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1717. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) slepi d) slabovidni e) vizualno funkcioniranje f) vaje vida

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) MOHORKO, A. Kako
COBISS.SI-ID 9754953

101.
MRVČIĆ, Barbara
        Samozagovorništvo v procesu tranzicije za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : diplomsko delo / Barbara Mrvčić. - Ljubljana : [B. Mrvčić], 2013. - 45 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 38-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376.1(043.2)
ZZ II 376.1 MRVČIĆ, B. Samozagovorništvo
COBISS.SI-ID 9781833

102.
OBOLNAR Hrnjičić, Maja
        Učinkovite strategije preprečevanja in premagovanja pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo / Maja Obolnar Hrnjičić, Neža Pirih. - Ljubljana : [M. Obolnar Hrnjičić : N. Pirih], 2013. - 51 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) OBOLNAR Hrnjičić Učinkovite

COBISS.SI-ID 9784649

103.
PALIR, Mojca
        Sodelovalno učenje pri delu z učenci z učnimi težavami : diplomsko delo / Mojca Palir. - Ljubljana : [M. Palir], 2013. - II, 40 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39-40. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PALIR, M. Sodelovalno
COBISS.SI-ID 9782601

104.
PAVLIN, Anja, 1990-
        Veščine neodvisnega življenja mladostnikov z ADHD : diplomsko delo / Anja Pavlin. - Ljubljana : [A. Pavlin], 2013. - 35 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 31-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) hyperactivity b) attention c) behaviour disorder d) hiperaktivnost e) pozornost f) motnje vedenja g) mladostniki h) ADHD i) motnje pozornosti j) strategije in oblike pomoči k) izvršilne funkcije

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PAVLIN, A. Veščine
COBISS.SI-ID 9782345

105.
POLUTNIK, Tjaša
        Glasovne motnje pri 5-7 letnih otrocih : diplomsko delo / Tjaša Polutnik. - Ljubljana : [T. Polutnik], 2013. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1667. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) speech defect b) govorna motnja c) hripavost d) otroci e) bolezni f) diagnostika

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POLUTNIK, T. Glasovne
COBISS.SI-ID 9728073

106.
POVŠE, Blaž
        Razvoj jezikovnih spretnosti s pomočjo didaktičnega pripomočka "Črkovni park" v prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Blaž Povše. - Ljubljana : [B. Povše], 2013. - 29 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 26-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika

376.1-056.264:792.28(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POVŠE, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 9783113

107.
RAJH, Tina
        Prilagajanje prostorov za osebe s slepoto in slabovidnostjo : diplomsko delo / Tina Rajh. - Ljubljana : [T. Rajh], 2013. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1729. - Bibliografija: str. 24-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) slepi d) slabovidni e) prostori f) bivanje g) očesne bolezni

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAJH, T. Prilagajanje
COBISS.SI-ID 9764937

108.
ROT, Peter, 1990-
        Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo : diplomsko delo / Peter Rot. - Ljubljana : [P. Rot], 2013. - 24 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1730. - Bibliografija: str. 23-24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) slepi d) slabovidni e) projektne delavnice f) odrasli g) starostniki h) veščine

376.1-056.262(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ROT, P. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 9765193

109.
SAGADIN, Natalija
        Sorojenci v družini z otrokom s posebnimi potrebami = Siblings in the families with child with special needs : diplomsko delo / Sagadin Natalija. - Ljubljana : [N. Sagadin], 2013. - 48 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1751. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) sibling c) family life d) otrok s posebnimi potrebami e) bratje in sestre f) družinsko življenje g) sorojenci h) negativna in pozitivna čustva i) prilagoditev j) delavnice k) pomoč in podpora

376:173(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SAGADIN, N. Sorojenci
COBISS.SI-ID 9779785

110.
SKODLAR, Bine
        Vpliv disgrafije na učno uspešnost mladostnikov : diplomsko delo / Bine Skodlar. - Ljubljana : [B. Skodlar], 2013. - 35 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1762. - Bibliografija: str. 32-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijske pedagogika
a) dysgraphia b) writing c) disgrafija d) pisava e) učna uspešnost f) specifične učne težave g) mladostniki

376.1:616.89-008.435(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SKODLAR, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 9775433

111.
SMOVNIK, Maja
        Motnja senzorne integracije in otrokovo delovanje v šoli ter pristopi pomoči : diplomsko delo / Maja Smovnik. - Ljubljana : [M. Smovnik], 2013. - 39 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1752. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) sensorimotor activity b) learning difficulty c) senzomotorika d) učne težave e) senzorna integracija f) strategije pomoči

376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) SMOVNIK, M. Motnja
COBISS.SI-ID 9778505

112.
ŠKRLEC, Eva, 1989-
        Naloge in organizacija dela mobilnega tiflopedagoga ali tiflopedagoginje : diplomsko delo / Eva Škrlec. - Ljubljana : [E. Škrlec], 2013. - 35 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1714. - Bibliografija: str. 31-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) remedial instruction sciences b) specialna pedagogika c) tiplopegagogika d) inkluzija e) slepi f) slabovidni

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠKRLEC, E. Naloge
COBISS.SI-ID 9755721

113.
ŠNUDERL, Anja
        Pomoč dijaku z učnimi težavami pri učenju angleščine : diplomsko delo / Anja Šnuderl. - Ljubljana : [A. Šnuderl], 2013. - III, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1701. - Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning difficulty b) English language c) learning d) učne težave e) angleščina f) učenje

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠNUDERL, A. Pomoč
COBISS.SI-ID 9753161

114.
VOGRINČIČ, Barbara
        Artikulacija in nosna resonanca v govoru pri otrocih z razcepi v orofacialnem področju : diplomsko delo / Barbara Vogrinčič. - Ljubljana : [B. Vogrinčič], 2013. - II, 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1702. - Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdopedagogika in logopedija
a) speech handicapped b) govorno prizadeti c) nos d) anatomija e) resonanca

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VOGRINČIČ, B. Artikulacija

COBISS.SI-ID 9736009

115.
ZABUKOVEC, Tina, 25.11.1989-
        Selektivni mutizem - pristopi in podpora : diplomsko delo / Tina Zabukovec. - Ljubljana : [T. Zabukovec], 2013. - 51 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1697. - Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) speech defect b) therapy c) govorna motnja d) terapija e) duševna motnja f) fobija g) pomoč h) študija primera i) otroci

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZABUKOVEC, T. Selektivni

COBISS.SI-ID 9752905

116.
ZLODEJ, Marsela, 1990-
        Dejavniki uspešne komunikacije pri slepih in slabovidnih : diplomsko delo / Marsela Zlodej. - Ljubljana : [M. Zlodej], 2013. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1710. - Bibliografija: str. 21-23. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) visually handicapped c) communication d) slepi e) slabovidni f) komunikacija g) iracionalna prepričanja h) čutila i) računalniška oprema

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZLODEJ, M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 9756233


378 VISOKO ŠOLSTVO.


117.
SEALE, Jane K.
        E-learning and disability in higher education : accessibility research and practice / Jane K. Seale. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2014. - X, 268 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 233-263. - Kazalo

ISBN 978-0-415-62940-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-62941-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-09594-2 (e- knjiga)
a) Education, Higher - Computer-assisted instruction b) College students with disabilities - Effect of technological innovations on c) Computers and people with disabilities d) higher education e) access to education f) handicapped g) information technology h) visokošolsko izobraževanje i) dostopnost izobraževanja j) prizadeti k) informacijska tehnologija l) študenti m) odnos n) inštitucije o) predavanja p) profesorji q) administratorji r) prakse

378
378 SEALE, J. E-learning
COBISS.SI-ID 9761353


5 NARAVOSLOVNE VEDE


118.
DOBRE, Brigita
        Pomen poučevanja biologije in naravoslovja z živim materialom : diplomsko delo / Brigita Dobre. - Ljubljana : [B. Dobre], 2013. - XI, 41 str., 3 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1734. - Bibliografija: str. 39-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) primary education b) biology c) science education d) osnovnošolski pouk e) biologija f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) vivaristika h) živi organizmi i) odnos do živali

5:373.3(043.2)
ZZ II 5(043.2) DOBRE, B. Pomen
COBISS.SI-ID 9767241

119.
        DOTIK narave 7 : [učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [ilustracije Gregor Cvetko, Janez Kotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-271-283-9
a) Naravoslovje - Učbeniki za osnovne šole b) science education - textbook c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) narava e) organizmi

5(075.2)
II 5(075.2) DOTIK narave 7
COBISS.SI-ID 266618880

120.
        DOTIK narave 7 : [zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 7. razredu osnovne šole] / Iztok Devetak ... [et al.] ; [avtorici dodatnih vsebin Jana Ržen in Metka Trobec ; ilustracije Gregor Lož, Iztok Sitar, Gregor Cvetko]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-271-284-6
a) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole b) science education - exercise c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaje d) narava e) organizmi

5(075.2)
II 5(075.2) DOTIK narave 7
COBISS.SI-ID 268242688


51 MATEMATIKA.


121.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 6. [Učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole] / Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar ; stripi Vasja Kožuh (ideja, besedilo), Iztok Sitar (risba) ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 216 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu in na ov. - 3.000 izv.
- - Skrivnosti števil in oblik 6. Rešitve učbenika za matematiko v 6. razredu osnovne šole. - 19 str. ; 29 cm

ISBN 978-961-271-293-8
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik

51(075.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 6
COBISS.SI-ID 267918848

122.
BERK, Jože
        Skrivnosti števil in oblik 9. [Delovni zvezek za matematiko v 9. razredu osnovne šole] / Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič ; [ilustracije Iztok Sitar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 2 zv. (173 str.) : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden na ov. in v kolofonu. - Potiskane prednje str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-296-9
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) mathematics - exercise c) matematika - vaja

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) BERK, J. Skrivnosti 9
COBISS.SI-ID 267956992

123.
KOULLEN, Reinhold
        Tangram 7 : učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole / Reinhold Koullen, Udo Wennekers ; [priredba besedila] Vasja Kožuh ; [prevod Ana Malovrh ; ilustracije Roland Beier, tehniške risbe Ulrich Sengenbusch, Vasja Kožuh ; fotografije izvirnik, Shutterstock]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0343-8
a) Matematika - Učbeniki za osnovne šole b) mathematics - textbook c) matematika - učbenik

51(075.2)
II 51(075.2) KOULLEN, R. Tangram 7
COBISS.SI-ID 268088576

124.
OSTERMANN, Alexander
        Geometry by its history / Alexander Ostermann, Gerhard Wanner. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2012. - XII, 437 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Undergraduate texts in mathematics : readings in mathematics, ISSN 0172-6056)

Bibliografija: str. 403-417. - Kazalo

ISBN 978-3-642-29162-3
a) geometry b) geometrija c) matematika d) geometrija e) zgodovina f) evklidska geometrija g) trigonometrija h) analitična geometrija i) znamenite krivulje j) zgodovina k) naloge l) matematika m) geometrija n) Euclidean geometry o) trigonometry p) analytic geometry q) famous curves r) history s) exercises

514
514 OSTERMANN, A. Geometry
COBISS.SI-ID 16300121


51(043.2) MATEMATIKA.


125.
OSTERMAN, Maja, 1987-
        Fibonaccijevo zaporedje in krožna konstanta : diplomsko delo / Maja Osterman. - Ljubljana : [M. Osterman], 2013. - VI, 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1690. - Bibliografija: f. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) Fibonacci, Leonardo (1170-1240) b) mathematics c) matematika d) Fibonaccijeva števila e) uporaba krožne konstante f) zgodovina števila pi

511(043.2)
ZZ II 51(043.2) OSTERMAN, M. Fibonaccijevo
COBISS.SI-ID 9751881

126.
ZADNIK, Urša
        Fibonaccijevo zaporedje pri pouku biologije in naravoslovja v osnovni šoli : diplomsko delo / Urša Zadnik. - Ljubljana : [U. Zadnik], 2013. - IV, 31 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1733. - Bibliografija: str. 29-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) interdisciplinary approach b) science education c) medpredmetni pristop d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) Fibonaccijevo zaporedje f) zgledi iz narave g) naravna števila h) zlati rez

511:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) ZADNIK, U. Fibonaccijevo
COBISS.SI-ID 9767497


53 FIZIKA.


127.
PETRICA, Marjeta
        Fizika, narava, življenje 2. Delovni zvezek za fiziko v 9. razredu osnovne šole / Marjeta Petrica, Polonca Ponikvar Petrica, Vida Lojevec Mrvič ; [risbe Gregor Lojevec]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013. - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-02-0477-0
a) Fizika - Vaje za osnovne šole b) physics - exercise c) fizika - vaja d) gibanje e) energija f) električni tok g) magnetna sila h) delo i) poskusi

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) PETRICA, M. Fizika 2
COBISS.SI-ID 268088064


54(043.2) KEMIJA.


128.
KRAŠOVEC, Urša
        Motiviranje za učenje kemije z eksperimentiranjem doma : diplomsko delo / Urška Krašovec. - Ljubljana : [U. Krašovec], 2013. - 36 str., [8] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Dvopredmetni učitelj biologije in kemije
a) motivation b) motivacija

54:37.091.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) KRAŠOVEC, U. Motiviranje
COBISS.SI-ID 9776201

129.
ZALOŽNIK, Urša, 1988-
        Kvalitativni testi za določevanje anorganskih baz : diplomsko delo / Urša Založnik. - Ljubljana : [U. Založnik], 2013. - 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1749. - Bibliografija: str. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) kvalitativni testi d) anorganske baze e) indikatorji f) plamenske reakcije

54-36:373.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) ZALOŽNIK, U. Kvalitativni
COBISS.SI-ID 9779273


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


130.
PUHEK, Miro
        Primerjava učinkovitosti virtualnega in klasičnega terenskega dela pri pouku biologije in ekologije v osnovni šoli na primeru učne poti Mariborski otok : doktorska disertacija / Miro Puhek. - [S. l. : M. Puhek], 2013. - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Andrej Šorgo. - Bibliografija: str. 118-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko
a) Biologija - Metodika pouka - Osnovne šole - Disertacije b) Biologija - Praktični pouk - Uporaba računalnikov - Disertacije c) Izobraževanje - Informacijska tehnologija - Disertacije d) biology e) ecology f) field research g) primary school h) biologija i) ekologija j) terensko raziskovanje k) osnovna šola l) Mariborski otok - Naravoslovne učne poti - Disertacije m) naravoslovje n) ekologija o) pouk p) terensko delo q) navidezmno okolje r) izobraževalna tehnologija

57:373.3(043.3)
37.091.64:004(043.3)
II 57 PUHEK, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 268296960


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


131.
BAŠEK, Petra
        Spremembe gradientov vlažnosti in temperatur tal na območju Petelinjskega jezera : diplomsko delo / Petra Bašek. - Ljubljana : [P. Bašek], 2013. - XV, 27 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 19. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in kemija
a) botany b) botanika

57(292.517)(043.2)
ZZ II 57(043.2) BAŠEK, P. Spremembe
COBISS.SI-ID 9783625

132.
KRŽIŠNIK, Špela, 1990-
        Vsebnosti živega srebra v izbranih vrstah zelišč iz Idrije : diplomsko delo / Špela Kržišnik. - Ljubljana : [Š. Kržišnik], 2013. - VII, 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) živo srebro d) Idrija e) zelišča f) akumulacija v rastlinah

58(497.4)(043.2)
ZZ II 58(043.2) KRŽIŠNIK, Š. Vsebnosti
COBISS.SI-ID 9780809

133.
MOHORKO, Evelina
        Odziv treh vodnih rastlin na spremembo vsebnosti selenita v okolju : diplomsko delo = The response of three aquatic plants to different concentration of selenite in media : graduation thesis / Evelina Mohorko. - Ljubljana : [E. Mohorko], 2013. - X, 63 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1728. - Bibliografija: f. 54-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) botany b) chemistry c) botanika d) kemija e) vodne rastline f) selen g) meritve

581.48:546.23(497.4)(043.2)
ZZ II 58(043.2) MOHORKO, E. Odziv
COBISS.SI-ID 9753929


61(043.2) MEDICINA.


134.
ERJAVEC, Barbara, 1989-
        Ozaveščanje o slepoti in slabovidnosti : delavnice za starše in sorodnike : diplomsko delo / Barbara Erjavec. - Ljubljana : [B. Erjavec], 2013. - 23 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1707. - Bibliografija: str. 23. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blindness b) amblyopia c) slepota d) slabovidnost e) stereotipi in predsodki f) starši g) sorodniki h) vloga tiflopedagoga

617.751.98(043.2)
ZZ II 61(043.2) ERJAVEC, B. Ozaveščanje
COBISS.SI-ID 9760329

135.
KALAN, Petra, 1985-
        Higiena skozi čas : diplomsko delo / Petra Kalan. - Ljubljana : [P. Kalan], 2013. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1754. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) hygiene b) disease c) higiena d) bolezen e) telesna higiena f) higiena bivalnega prostora g) nečistoča h) čistoča i) bolezni j) potrošniki in čistila

613(043.2)
ZZ II 61(043.2) KALAN, P. Higiena
COBISS.SI-ID 9777993

136.
KALMAN, Monika
        Obravnava uporabnikov kokaina v programih pomoči : diplomsko delo / Monika Kalman. - Ljubljana : [M. Kalman], 2013. - 35 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1759. - Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) therapy c) zasvojenost z drogami d) terapija e) droge f) odvisnost g) kokain h) pomoč odvisnikom i) programi pomoči j) zmanjševanje škode

613.83(043.2)
ZZ II 61(043.2) KALMAN, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 9775945

137.
KRAJNC, Alisa, 1990-
        Psihosocialni vidiki izgube vida : diplomsko delo / Alisa Krajnc. - Ljubljana : [A. Krajnc], 2013. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1724. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blindness b) amblyopia c) slepota d) slabovidnost e) osebe s slepoto in slabovidnostjo f) pridobljena slepota in slabovidnost v odraslosti g) postopna izguba vida h) nenadna izguba vida i) posledice j) adaptacija

617.751.98(043.2)
ZZ II 61(043.2) KRAJNC, A. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 9763145

138.
LIPOVEC, Kaja
        Agresivni otrok in terapija s pomočjo konja kot oblika pomoči : diplomsko delo / Kaja Lipovec. - Ljubljana : [K. Lipovec], 2013. - 104 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) therapy b) riding c) terapija d) jahanje e) hipoterapija

615.851:376.1-065.47(043.2)
ZZ II 61(043.2) LIPOVEC, K. Agresivni
COBISS.SI-ID 9779529


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


139.
CHEDD, Naomi, 1952-
        Treatment planning for children with autism spectrum disorders : an individualized, problem-solving approach / Naomi Chedd, Karen Levine. - Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2013. - XVII, 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 229-238. - Kazali

ISBN 978-0-470-88223-8 (broš.)
ISBN 978-1-118-25944-3 (e- knjiga)
ISBN 978-1-118-23482-2 (e- knjiga)
ISBN 978-1-118-22106-8 (e- knjiga)
a) Autism in children - Treatment b) Autistic Disorder - therapy c) Child d) Individualized Medicine - methods e) Planning Techniques f) Autism in children - Treatment g) autism h) child i) avtizem j) otrok k) zdravljenje l) reševanje problemov m) predšolski otroci n) obnašanje

616.89
616.89 CHEDD, N. Treatment
COBISS.SI-ID 9761865

140.
        DIAGNOSTIC and statistical manual of mental disorders : DSM-5. - 5th ed. - Washington (D.C.) ; London : American Psychiatric Association, cop. 2013. - XLIV, 947 str. ; 26 cm

Kazalo. - Vsebina: DSM-5 basics: Introduction ; Use of the manual ; Cautionary statement for forensic use of DSM-5 ; Diagnostic criteria and codes: Neurodevelopmental disorders ; Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders ; Bipolar and related disorders ; Depressive disorders ; Anxiety disorders ; Obsessive-compulsive and related disorders ; Trauma- and stressor-related disorders ; Dissociative disorders ; Somatic symptom and related disorders ; Feeding and eating disorders ; Elimination disorders ; Sleep-wake disorders ; Sexual dysfunctions ; Gender dysphoria ; Disruptive, impulse-control, and conduct disorders ; Substance-related and addictive disorders ; Neurocognitive disorders ; Personality disorders ; Paraphilic disorders ; Other mental disorders ; Medication-induced movement disorders and other adverse effects of medication ; Other conditions that may be a focus of clinical attention ; Emerging measures and models: Assessment measures ; Cultural formulation ; Alternative DSM-5 Model for Personality Disorders ; Conditions for further study ; Appendix : Highlights of changes from DSM-IV to DSM-5 ; Glossary of technical terms ; Glossary of cultural concepts of distress ; Alphabetical listing of DSM-5 diagnoses and codes (ICD-9-CM and ICD-10-CM) ; Numerical listing of DSM-5 diagnoses and codes (ICD-9-CM) ; Numerical listing of DSM-5 diagnoses and codes (ICD-10-CM) ; DSM-5 advisors and other contributors

ISBN 978-0-89042-554-1 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-89042-555-8 (broš. : brezkislinski papir)
a) Mental illness - Classification b) Mental illness - Diagnosis c) Mental Disorders - classification d) Mental Disorders - diagnosis e) mental illness f) diagnosis g) duševna bolezen h) diagnoza i) Handbooks j) meritve k) modeli

616.89(035)
Č 616.89 DIAGNOSTIC and statistical
COBISS.SI-ID 4741695


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


141.
MEDNARODNA elektrotehniška in računalniška konferenca (22 ; 2013 ; Portorož)
        Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013 (Ljubljana : Somaru). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Twenty-First International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2013. - Nasl. na hrbtu: Zbornik 22. mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013. - Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Vsebina: Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije, modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika - ISEMEC 2013 ; Akustika in elektroakustika. - 300 str. ; Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Robotika ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - 232 str.
a) Elektrotehnika - Mednarodna posvetovanja b) Računalništvo - Mednarodna posvetovanja c) computer science d) electrical engineering e) računalništvo f) elektrotehnika g) informatika h) elektronika i) avtomatska regulacija j) telekomunikacije k) merilna tehnika l) umetna inteligenca m) robotika n) metrologija o) zborniki

621.3(082)
II 62 MEDNARODNA Zbornik 22
COBISS.SI-ID 10102356


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


142.
KRIVIC, Tadej
        Izdelava interaktivne table : diplomsko delo / Tadej Krivic. - Ljubljana : [T. Krivic], 2013. - IV f., 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1666. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) teaching aid b) učni pripomočki c) razred d) informacijsko-komunikacijska tehnologija e) interaktivni razred f) izdelava g) tehnika h) infrardeča tabla i) programska oprema

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KRIVIC, T. Izdelava
COBISS.SI-ID 9727817

143.
RUPNIK, Denis
        Računalniško podprta proizvodnja pri poučevanju tehniških vsebin : diplomsko delo / Denis Rupnik. - Ljubljana : [D. Rupnik], 2013. - XI, 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1668. - Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika
a) engineering b) primary education c) tehnika d) osnovnošolski pouk e) tehniško izobraževanje f) CAD g) CAM h) CNC i) Google Sketch Up j) LazyCam

62:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) RUPNIK, D. Računalniško
COBISS.SI-ID 9729097

144.
ŠKRJANC, Sebastjan
        Vključevanje aktualnih vsebin o motorjih z notranjim izgorevanjem k pouku Tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Sebastjan Škrjanc. - Ljubljana : [S. Škrjanc], 2013. - III, 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika

62-833:373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) ŠKRJANC, S. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9784905


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


145.
ČAVNIČAR, Nadja
        Trening psa vodiča : diplomsko delo / Nadja Čavničar. - Ljubljana : [N. Čavničar], 2013. - 29 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1704. - Bibliografija: str. 29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav
a) blind b) training course c) slepi d) usposabljanje e) pes vodič f) program treninga g) inštruktor psa h) priprava uporabnika za psa vodiča

636.72:376.1-056.262(043.2)
ZZ II 63(043.2) ČAVNIČAR, N. Trening
COBISS.SI-ID 9754441


64 GOSPODINJSTVO.


146.
LIBEAU, Catherine
        Kuharska knjiga za otroke / Catherine Libeau ; [prevedla Vera Lamut]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002. - 23 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Malček)

Prevod dela: Le livre de cuisine des enfants. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo
a) nutrition b) prehrana c) kuharske knjige d) kuhanje e) recepti f) otroške kuharice

641.5(02.053.2)(083.1)
641 LIBEAU, C. Kuharska
COBISS.SI-ID 9144993


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


147.
ROZMAN, Petra, 1990-
        Spodbujanje uživanja polnovrednih živil pri predšolskem otroku : diplomsko delo / Petra Rozman. - Ljubljana : [P. Rozman], 2013. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1703. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nutrition b) pre-school child c) prehrana d) predšolski otrok

641:373.2(043.2)
ZZ II 64(043.2) ROZMAN, P. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9738313


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


148.
HANSEN, Mark Victor
        Mojster motiviranja : skrivnosti navdihujočega vodenja / Mark Victor Hansen in Joe Batten ; [prevod Tadeja Bizjak]. - Bled : Vernar Consulting, 1998 ([Ljubljana] : Dan). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The master motivator

ISBN 961-6292-00-5
a) Vodenje - Psihologija b) management c) vodenje d) vodenje e) psihologija vodenja f) medosebne komunikacije g) motivacija za delo h) vrednote i) pomoč

65.012:159.9
65 HANSEN, M. V. Mojster
COBISS.SI-ID 76446208

149.
        TRAJNOSTNA mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih / [avtorji Katarina Otrin ... [et al.] ; urednici Polona Demšar Mitrovič, Mojca Balant]. - Ljubljana : Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, 2013 (Kranj : Oman). - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.na-postaji.si/priro%C4%8Dnik/vrtci.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 73

ISBN 978-961-93518-4-0
ISBN 978-961-93518-5-7 (pdf)
a) Promet - Vzgoja - Priročniki b) traffic c) pre-school child d) promet e) predšolski otrok f) trajnostna mobilnost g) javni potniški promet h) učni listi i) ranljive skupine j) onesnaženost

656(035)
II 65 TRAJNOSTNA mobilnost
COBISS.SI-ID 267815936


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


150.
        SCULPTURE / edited by Georges Duby and Jean-Luc Daval ; [translated from the French Anthea Roll ... [et al.], translation from the Italian James Emmons, translation from the German André Marling, Michael Heron, Antony Wood]. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 2 zv. (1149 str.) : ilustr. ; 32 cm, v škatli 33 x 24 x 9 cm

Dodatek k nasl. na škatli: From antiquity to the present day

Vsebina:
1: From antiquity to the Middle Ages : from the eighth century BC to the fifteenth century. - 544 str.
2: From the Renaissance to the present day : from the fifteenth to the twentieth century. - Str. 545-1149

ISBN 978-3-8365-2393-6
a) Kiparstvo - Zgodovina - Svetovni pregledi b) sculpture c) kiparstvo d) stilna obdobja e) zgodovinski pregledi

730(100)(091)
Č II 73/74 SCULPTURE 1 Č II 73/74 SCULPTURE 2
COBISS.SI-ID 7263774


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


151.
HORVAT, Uršolina
        Pot do abstrakcije : diplomsko delo / Horvat Uršolina. - Ljubljana : [U. Horvat], 2013. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1748. - Bibliografija: f. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) art education c) umetnost d) likovna vzgoja e) abstraktna umetnost f) abstrakcija g) modernizem

7.038(043.2)
ZZ II 7(043.2) HORVAT, U. Pot
COBISS.SI-ID 9779017

152.
SAMARDŽIJA, Anđelija
        Akt v likovnem kontekstu : diplomsko delo / Anđelija Samardžija. - Ljubljana : [A. Samardžija], 2013. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1756. - Bibliografija: str. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) likovna umetnost b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika e) akt f) likovni kontekst

7.041.3(043.2)
ZZ II 7(043.2) SAMARDŽIJA, A. Akt
COBISS.SI-ID 9777481


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


153.
DEBEVEC, Jolanda
        Dejavniki izbora vrste gradnje stanovanjskega prostora : diplomsko delo / Jolanda Debevec. - Ljubljana : [J. Debevec], 2013. - IV, 79 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1672. - Bibliografija: str. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) housing b) stanovanje c) gradnja hiše d) nadomestna gradnja e) klasična gradnja f) montažna gradnja g) stanovanje v hiši staršev

728(043.2)
ZZ II 7(043.2) DEBEVEC, J. Dejavniki
COBISS.SI-ID 9746505

154.
MIHALIČ Deškovič, Sara
        Oblike prostora v arhitekturni risbi : diplomsko delo / Sara Mihalič Deškovič. - Ljubljana : [S. Mihalič Deškovič], 2013. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1750. - Bibliografija: str. 48-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) architecture b) art education c) arhitektura d) likovna vzgoja e) arhitekturna risba f) Photoshop

72(043.2)
ZZ II 7(043.2) MIHALIČ DEŠKOVIČ Oblike
COBISS.SI-ID 9778761

155.
RAZPET, Erika, 1989-
        Zlati oltarji na Gorenjskem : Dražgoški oltarji v Loškem muzeju : diplomsko delo / Erika Razpet. - Ljubljana : [E. Razpet], 2013. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

726:27-526.2(497.452)(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) RAZPET, E. Zlati oltarji

COBISS.SI-ID 9785161


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


156.
POTOČNIK, Vladimir, 1943-
        Vladimir Potočnik : [izšlo ob slikarjevi 70-letnici = in honour of the painter's 70th birthday] / [avtorja besedil Franc Obal, Vladimir Potočnik ; dokumentacija Vladimir Potočnik ; prevodi Prevajalstvo Marko Jureš (EN), Mira Vaupotič (GER) ; fotografije umetnin Marko Kopač in Mitja Potočnik, fotografije iz arhiva, avtorjev družinski arhiv]. - Ljutomer : Občina : Splošna knjižnica, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 93 str. : ilustr. ; 31 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in angl. ali nem. prevod. - 500 izv.
a) Potočnik, Vladimir (1943-) - Likovne monografije b) painting c) slikarstvo d) slovensko slikarstvo e) 21.st.

75(497.4):929Potočnik V.
II 75 POTOČNIK, V. Vladimir
COBISS.SI-ID 265575168


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


157.
KETE, Teja
        Sakralna dela Lojzeta Čemažarja : podporno gradivo za medpredmetne povezave : diplomsko delo / Teja Kete. - Ljubljana : [T. Kete], 2013. - IV, 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1743. - Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) Čemažar, Lojze (1950-) b) painting - Slovenia c) art education d) interdisciplinary approach e) slikarstvo - Slovenija f) likovna vzgoja g) medpredmetni pristop h) sakralna umetnost i) cerkveno slikarstvo j) medpredmetno povezovanje

75(497.4)(043.2)
ZZ II 75(043.2) KETE, T. Sakralna
COBISS.SI-ID 9774665

158.
KOLENKO, Anja
        Grafični soneti : Shakespearovi soneti kot likovni motiv : diplomsko delo / Anja Kolenko. - Ljubljana : [A. Kolenko], 2013. - IV, 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1741. - Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) primary education b) art education c) graphic arts d) osnovnošolski pouk e) likovna vzgoja f) grafika g) poezija h) likovne interpretacije i) ilustracije j) grafične tehnike

76:82-1(043.2)
ZZ II 75(043.2) KOLENKO, A. Grafični
COBISS.SI-ID 9774409

159.
KOŠAR, Alja
        Kombinirane tehnike globokega tiska : virtualna krajina : diplomsko delo / Alja Košar. - Ljubljana : [A. Košar], 2013. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) likovna umetnost b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) KOŠAR, A. Kombinirane
COBISS.SI-ID 9781065

160.
MUGERLI, Karin
        Svetlobe in sence v grafični jedkanici : diplomsko delo / Karin Mugerli. - Ljubljana : [K. Mugerli], 2013. - IV, 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) likovna umetnost b) graphic arts c) likovna umetnost d) grafika

76(043.2)
ZZ II 75(043.2) MUGERLI, K. Svetlobe
COBISS.SI-ID 9781321

161.
PFAJFAR, Tjaša
        Neomenjene možnosti ilustracije : diplomsko delo / Tjaša Pfajfar. - Ljubljana : [T. Pfajfar], 2013. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 29-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika

75.056(043.2)
ZZ II 75(043.2) PFAJFAR, T. Neomenjene
COBISS.SI-ID 9782089


78 GLASBA.


162.
HOLCAR Brunauer, Ada
        Preverjanje in ocenjevanje pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija / Ada Holcar Brunauer. - Ljubljana : [A. Holcar Brunauer], 2013. - XVII, 290 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1739. - Bibliografija: str. 213-223. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) music education b) primary school c) glasbena vzgoja d) osnovna šola e) preverjanje f) ocenjevanje g) samoregulacija h) akcijsko raziskovanje

78:37(043.3)
ZZ II 79(043.2) HOLCAR Brunauer Preverjanje

COBISS.SI-ID 9773129


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


163.
BUCIK, Nataša
        Misleca : miselne naloge za mlade bistroume / Nataša Bucik, Gregor Bucik, Valentin Bucik. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 135 str. : ilustr. ; 26 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2724-6
a) Miselne igre - Priročniki b) thinking c) mišljenje d) miselne naloge e) branje f) razumevanje

793.7(035)
793 BUCIK, N. Misleca
COBISS.SI-ID 268162560


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


164.
MURN, Ana, 1990-
        Varnost pri plezanju predšolskih otrok v naravnih plezališčih : diplomsko delo / Ana Murn. - Ljubljana : [A. Murn], 2013. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1699. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) open air activities c) predšolski otrok d) dejavnosti na prostem e) plezanje f) varnost g) oprema

796.5(043.2)
ZZ II 79(043.2) MURN, A. Varnost
COBISS.SI-ID 9752649


81 JEZIKOSLOVJE


165.
BARANJA, Samanta
        Amari čhib = Naš jezik : slovnica prekmurske romščine / Samanta Baranja. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2013. - 99 str. : ilustr. ; 22 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 95-97. - Kazalo

ISBN 978-961-270-182-6
a) Romščina - Slovnica - Prekmurje b) Romany language c) romski jezik d) Romi e) slovnica f) prekmurska slovnica

811.214.58(497.411=214.58)
81 BARANJA, S. Amari
COBISS.SI-ID 268230912


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


166.
AVBAR, Peter
        Od glasov do knjižnih svetov 6 : [samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole : jezik in književnost] / [Peter Avbar in Damijana Dolenc ; ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Dreamstime, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2013 ([Kragujevac] : Grafostil). - 194 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatka k nasl. in avtorja navedeni na ov. in v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 193-194

ISBN 978-961-271-287-7
a) Slovenščina - Vaje za osnovne šole b) Književnost - Vaje za osnovne šole c) Slovenian language - exercise d) slovenščina - vaja

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) AVBAR, P. Od glasov 6
COBISS.SI-ID 268100352


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


167.
PERPAR, Slavica
        Problemska tematika (spolne) zlorabe otrok v mladinski književnosti : diplomsko delo / Slavica Perpar. - Ljubljana : [S. Perpar], 2013. - VIII, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

82-93:364.633(043.2)
ZZ II 82(043.2) PERPAR, S. Problemska
COBISS.SI-ID 9784137


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


168.
MIJATOVIĆ, Urška
        Koncept časa v kratki sodobni pravljici Bine Štampe Žmavc : diplomsko delo / Urška Mijatović. - Ljubljana : [U. Mijatović], 2013. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1696. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) fairy tale c) mladinska književnost d) pravljica

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) MIJATOVIĆ, U. Koncept
COBISS.SI-ID 9737545


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


169.
PREBILIČ, Vladimir
        Slovenija, moja domovina [Elektronski vir] / [avtorji Vladimir Prebilič, Andreja Dobnikar, Špela Čekada Zorn ; ilustracije Andreja Aljančič Povirk]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Slovenija-mojadomovina-slikanica2012.pdf

ISBN 978-961-03-0068-7 (pdf)
a) Slovenija - Domoznanstvo

908(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 264799744

170.
PREBILIČ, Vladimir
        Slovenija, moja domovina. Priročnik [Elektronski vir] / [avtorji Vladimir Prebilič, Andreja Dobnikar, Špela Čekada Zorn ; ilustracije Andreja Aljančič Povirk]. - 2. izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012

Način dostopa (URL): http://www.zrss.si/pdf/Slovenija-mojadomovina-prirocnik2012.pdf

ISBN 978-961-03-0069-4 (pdf)
a) Slovenija - Domoznanstvo

908(497.4)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 264800000


93 ZGODOVINA.


171.
POTOČNIK, Dragan
        Viri in pouk zgodovine / Dragan Potočnik. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Murska Sobota] : Klar). - 162 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 99, ISSN 1408-7464)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo

ISBN 978-961-6930-08-6
a) Zgodovina - Pouk b) Zgodovinski viri - Uporaba c) history d) zgodovina e) materialni viri f) pisni viri g) literatura h) slikovni viri i) sodobni mediji j) poučevanje

93:37.091.3
37.091.3:93
93:371.3 POTOČNIK, D. Viri
COBISS.SI-ID 74876673


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


172.
        KORAKI v času 9. Učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole / Aleš Gabrič ... [et al.] ; [fotografije Corbis ... [et al.] ; zemljevidi Vasja Kožuh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2013 ([Medvode] : Rolgraf). - 119 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-02-0347-6
a) Svetovna zgodovina - Učbeniki za osnovne šole b) history - textbook c) zgodovina - učbenik d) zgodovina e) 20.st.

94(075.2)
II 94(075.2) KORAKI v času 9
COBISS.SI-ID 268199936


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO