COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


marec 20130 SPLOŠNO.


1.
CREME, Phyllis, 1942-
        Kako pisati na univerzi / Phyllis Creme, Mary R. Lea ; prevedla Mateja Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (Natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Writing at university. - Bibliografija: str. 228-229. - Kazalo

ISBN 978-961-241-698-0
a) student b) written expression c) certificate - reference book d) študent e) pisno izražanje f) diploma - priročnik g) akademsko pisanje h) metodologija i) navajanje virov j) diplomske naloge k) seminarske naloge l) pisanje poročil m) učna predstavitev n) skupinski pisni projekt o) povzetek članka p) učni dnevnik q) refleksivno pisanje r) uporaba in vrednotenje spletnih virov s) navodila

001
001 CREME, P. Kako
COBISS.SI-ID 265280256


0(043.2) SPLOŠNO.


2.
KOROŠEC, Petra, 1967-
        Primerjava opismenjevanja v pedagoškem konceptu montessori in opismenjevanja v Učnem načrtu za slovenščino : magistrsko delo / Petra Korošec. - Ljubljana : [P. Korošec], 2013. - 93 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1371. - Bibliografija: str. 73-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) Slovenian language b) pedagogical theory c) slovenščina d) pedagoška teorija e) učni načrt f) opismenjevanje

028.5:37(043.2)
ZZ II 02(043.2) KOROŠEC, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 9584713


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
KOŽUH, Boris
        Knjiga o računalniški obdelavi podatkov / Boris Kožuh. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Annales Ludus Manualis)

600 izv. - Bibliografija: str. 131-132

ISBN 978-961-6862-13-4
a) computer science b) računalništvo c) informatika d) podatki e) obdelava f) programi g) statistika h) PSPP

004.4:311.1
004.4 KOŽUH, B. Knjiga
COBISS.SI-ID 262356736


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
BREGAR, Maja, 1988-
        Idealno avtorsko orodje za izdelavo e-gradiv : diplomsko delo / Maja Bregar. - Ljubljana : [M. Bregar], 2013. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1307. - Bibliografija: str. 115-120. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) e-izobraževanje d) multimedijske učne vsebine e) avtorska orodja

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) BREGAR, M. Idealno
COBISS.SI-ID 9565769

5.
IVANŠEK, Gregor, 1987-
        Prilagoditev odprtokodnega sistema Drupal za uporabo pri didaktiki tehnike : diplomsko delo / Gregor Ivanšek. - Ljubljana : [G. Ivanšek], 2013. - VII, 83 str., XIII str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1310. - Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) računalništvo c) didaktika d) spletne strani

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) IVANŠEK, G. Prilagoditev
COBISS.SI-ID 9564745

6.
JAGER, Mojca, 1984-
        Generator besedilnih nalog iz programiranja : diplomsko delo / Mojca Jager. - Ljubljana : [M. Jager], 2013. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1316. - Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) programming c) marking d) računalništvo e) programiranje f) ocenjevanje g) preverjanje znanja

004.4(043.2)
ZZ II 004(043.2) JAGER, M. Generator
COBISS.SI-ID 9566025

7.
KOSOVEL, Tina, 1986-
        Tekmovanja in zanimanje učencev za računalništvo : diplomsko delo / Tina Kosovel. - Ljubljana : [T. Kosovel], 2013. - VI f., 56 str., IX str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1370. - Bibliografija: str. 55-56. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) primary school c) računalništvo d) osnovna šola e) učni načrt f) osnovna šola g) računalniška pismenost Bober

004.4:37.091.8-055.1(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOSOVEL, T. Tekmovanja
COBISS.SI-ID 9585481

8.
KUDER, Karmen
        Uporaba webinarja pri predmetu Tehnika in tehnologija : diplomsko delo / Karmen Kuder. - Ljubljana : [K. Kuder], 2013. - VIII, 66 str., X str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) computer science b) računalništvo c) didaktika d) spletne strani

004.7(043.2)
ZZ II 004(043.2) KUDER, K. Uporaba
COBISS.SI-ID 9585993

9.
MIKLIČ, Anja
        Računalniška igra za učenje glasbe : diplomsko delo / Anja Miklič. - Ljubljana : [A. Miklič], 2013. - IV, 48 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1355. - Bibliografija: f. 44-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer game b) music c) teaching model d) računalniška igra e) glasba f) didaktični model

004.4:37:78(043.2)
ZZ II 004(043.2) MIKLIČ, A. Računalniška
COBISS.SI-ID 9578825

10.
POTOČNIK, Andreja, 15. 4. 1985-
        Vpeljava odprtokodne programske opreme v izobraževalne ustanove : diplomsko delo / Andreja Potočnik. - Ljubljana : [A. Potočnik], 2013. - XVII, 107 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1369. - Bibliografija: str. 105-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) education c) software d) računalništvo e) vzgoja in izobraževanje f) programska oprema

004.4:347.471.6(043.2)
ZZ II 004(043.2) POTOČNIK, A. Vpeljava
COBISS.SI-ID 9584969


159.9 PSIHOLOGIJA.


11.
SLIVAR, Branko
        Na poti k dobremu počutju : obvladovanje stresa v šoli - teoretični vidik : knjiga za ravnatelje in učitelje o obvladovanju stresa na ravni šole in na ravni posameznika / Branko Slivar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 114-119

ISBN 978-961-03-0048-9
a) mental stress b) teacher c) duševni stres d) učitelj e) poklicni stres pri učiteljih f) spoprijemanje s stresom g) zmanjševanje stresa

159.9
159.9 SLIVAR, B. Na poti
COBISS.SI-ID 265270528


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


12.
IVANČIČ, Hani
        Vloga športnega treniranja in športne rekreacije pri zaznavanju samoučinkovitosti mladostnikov : diplomsko delo / Hani Ivančič. - Ljubljana : [H. Ivančič], 2013. - 79 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1349. - Bibliografija: f. 68-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) sport b) šport c) športna rekreacija d) trening e) samoučinkovitost

159.922.8(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) IVANČIČ, H. Vloga
COBISS.SI-ID 9581641

13.
PRAŠNIKAR, Barbara
        Izkušnje in mnenja staršev o čustvih otrok : diplomsko delo / Barbara Prašnikar. - Ljubljana : [B. Prašnikar], 2013. - 27 str., [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1315. - Bibliografija: str. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) affection c) predšolski otrok d) čustvo e) starši

159.942(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) PRAŠNIKAR, B. Izkušnje
COBISS.SI-ID 9566793


316 SOCIOLOGIJA.


14.
FORUM za dialog med vero in kulturo (7 ; 2013 ; Lovran)
        Obrazi revščine : zbornik / VII. forum za dialog med vero in kulturo ; [uredil Milan Knep]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 104 str. ; 20 cm. - (Zbirka Človek, pot Cerkve)

120 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-222-937-5
a) society b) družba c) Revščina - Zborniki d) Kapitalizem - Družbeni vidik - Zborniki e) Krščanstvo - Družbeni vidik - Zborniki f) uboštvo g) brezdomstvo h) družbena slojevitost i) pravičnost

316.344.233(082)
316 FORUM Obrazi
COBISS.SI-ID 265093632

15.
KENNEDY, Elizabeth Lapovsky, 1939-
        Usnjeni škornji, zlati čeveljci : zgodovina lezbične skupnosti / Elizabeth Lapovsky Kennedy, Madeline D. Davis ; prevod Nataša Velikonja. - Ljubljana : Škuc, 2006 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 684 str. ; 19 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 15)

Prevod dela: Boots of leather, slippers of gold. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 629-681

ISBN 961-6085-79-4
ISBN 978-961-6085-79-3
a) marginal group b) sexual behaviour c) marginalna skupina d) spolno vedenje e) Lezbištvo - Združene države Amerike f) Lezbijke - Zgodovina - Buffalo - 20.st. g) Lezbijke - Družbeni položaj - Buffalo h) lezbijštvo i) spolna identiteta j) družbena gibanja k) zgodovinski pregledi l) ZDA

316.723-055.3(734.718.5)
316.7 KENNEDY, E. L. Usnjeni
COBISS.SI-ID 230496000

16.
POSVET Komisije za ženske v znanosti (3 ; 2013 ; Maribor)
        Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti : mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za ženske v znanosti in Univerza v Mariboru / 3. posvet Komisije za ženske v znanosti, Maribor, Slovenija, 7. marec 2013 ; [uredila Tea Logar]. - V Mariboru : Filozofska fakulteta, 2013. - 21 str. ; 21 cm

80 izv.

ISBN 978-961-6656-98-6
a) sex discrimination b) sciences c) spolna diskriminacija d) vede e) ženske

316.647.82-055.2:001
316.6 POSVET Prikrite
COBISS.SI-ID 73451521

17.
VELIKONJA, Nataša
        Lezbična sekcija LL : kronologija 1987-2012 s predzgodovino / Nataša Velikonja in Tatjana Greif. - Ljubljana : Škuc, 2012 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 374 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Vizibilija ; 30)

Na ov. tudi: LL25. - 500 izv. - Bibliografija: str. 355-374

ISBN 978-961-6751-61-2
a) marginal group b) sexual behaviour c) marginalna skupina d) spolno vedenje e) Lezbištvo - Slovenija - 1987-2012 f) Lezbijke - Družbeni položaj - Slovenija g) homoseksualnost h) spolna identiteta i) družbena gibanja j) zgodovinski pregledi

316.723-055.34(497.4)"1987/2012"
316.7 VELIKONJA, N. Lezbična
COBISS.SI-ID 263642624


34 PRAVO.


18.
POPOVIĆ, Katjuša
        Prodano življenje : biografija žrtve trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji / Katjuša Popović. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2012 (Koper : Vek). - 72 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 70

ISBN 978-961-93337-0-9
a) Trgovina z ljudmi - Slovenija b) penal law c) kazensko pravo d) kazniva dejanja e) človekove pravice f) kršenje

343.43(497.4)
343 POPOVIĆ, K. Prodano
COBISS.SI-ID 262333440


343.915


19.
        YOUTH deviance and youth violence : findings from a European study on juvenile delinquency and its prevention / editors Thomas Görgen ... [et al.]. - 1st ed. - [Münster : s. n.], 2013. - 188 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij
a) youth b) violence c) deviance d) mladina e) nasilje f) deviantnost g) mladoletniki h) kriminaliteta i) prestopništvo j) preventivni ukrepi k) raziskave

343.915
II 34 YOUTH
COBISS.SI-ID 2536426


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


20.
GERENČER Pegan, Simona
        Osebe z gluhoslepoto in načini sporazumevanja / Simona Gerenčer Pegan ; [fotografije Mihael Peter Fras]. - Dotis. - Ljubljana : Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, 2011 ([Ljubljana] : Sekom grafika). - 97 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.gluhoslepi.si/osebe-z-gluhoslepoto-in-nacin-sporazumevanja/. - 100 izv. - Predgovor / Darja Zaviršek: str. 9-13. - Bibliografija: str. 84-89. - Kazali

ISBN 978-961-92247-1-7
a) blind deafness b) slepota in gluhota c) gluhoslepota d) sporazumevanje

364-22-056.262/.263
81'221
376.1-056.263 GERENČER Pegan Osebe
COBISS.SI-ID 259534336


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
GOJKOV, Grozdanka
        Funkcija znanja i moralnost / Grozdanka Gojkov, Aleksandar Stojanović. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012. - 208 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 57)

300 izv. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazali

ISBN 978-86-7372-166-8
a) education b) vzgoja in izobraževanje c) morala d) moralnost e) identiteta f) etika g) posameznik h) odgovornost i) nadarjeni j) študenti

37.01
37.01 GOJKOV, G. Funkcija
COBISS.SI-ID 9563465


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


22.
HUDOKLIN, Ajda
        Dejavniki doseganja boljših učnih rezultatov na razredni stopnji : diplomsko delo / Ajda Hudoklin. - Ljubljana : [A. Hudoklin], 2013. - VII, 104 str., VIII : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1335. - Bibliografija: str. 98-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) education system - Slovenia - Finland b) comparative analysis c) achievement gain d) primary education e) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija - Finska f) primerjalna analiza g) šolska uspešnost h) osnovnošolski pouk i) pedagoški dejavniki

37(043.2)
ZZ II 37(043.2) HUDOKLIN, A. Dejavniki
COBISS.SI-ID 9579593


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


23.
        VREDNOTE, prepričanja in dileme v vrtcu / [uredniški odbor Betka Vrbovšek, Marjeta Domicelj, Jurij Smerdelj]. - Ljubljana : Supra, 2013 ([s. l.] : Tiskarna Cicero). - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-92500-9-9
a) pre-school child b) value system c) predšolski otrok d) vrednotni sistem e) otroški vrtci f) predšolski otroci g) strokovni delavci h) starši

373.2(082)
373.2 VREDNOTE, prepričanja
COBISS.SI-ID 265123584


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


24.
HRAST, Urška, 1983-
        Oglaševanje v otroški reviji Cicido : diplomsko delo / Urška Hrast. - Ljubljana : [U. Hrast], 2013. - VI f., 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1354. - Bibliografija: str. 77-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) advertising b) oglaševanje

373.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HRAST, U. Oglaševanje
COBISS.SI-ID 9579081

25.
TAVČAR, Kristina, 1978-
        Risanje po modelu : razvoj človeške figure pri otrocih starih od 3 do 7 let : diplomska naloga / Kristina Tavčar. - Ljubljana : [K. Tavčar], 2012. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1352. - Bibliografija: str. 104. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) drawing c) predšolski otrok d) risanje

373.2:74(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TAVČAR, K. Risanje
COBISS.SI-ID 9577801

26.
TRDIN, Nina
        Razvijanje otrokovega govora ob slikanici : diplomsko delo / Nina Trdin. - Ljubljana : [N. Trdin], 2013. - 39 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 33-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) picture book d) reading e) predšolski otrok f) govor g) slikanica h) branje

373.2.016:81'233(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) TRDIN, N. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9586505

27.
ŽAGAR, Tanja, 1976-
        Vpliv staršev na razvoj otrokove bralne pismenosti : diplomska naloga / Tanja Žagar. - Ljubljana : [T. Žagar], 2013. - 53 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1314. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literacy c) parent role d) predšolski otrok e) pismenost f) vloga staršev g) bralna pismenost h) družinska pismenost i) družinsko branje

373.2.016:003(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ŽAGAR, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 9567049


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


28.
        DOTIK okolja 3. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 4. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (68, [2] f. pril. z nalepkami; 76 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-0600-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0601-2 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 260573952

29.
        DOTIK okolja 3. Delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustratorka Polona Lovšin ; slikovno gradivo Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 5. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (68, [2] f. pril. z nalepkami; 76 str.) : ilustr. ; 30 cm

1.300 izv.

ISBN 978-961-01-0600-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0601-2 (zv. 2)
a) Spoznavanje okolja - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 265464832

30.
MANFREDA Kolar, Vida
        Tretja matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v tretjem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 2 zv. (128; 128 str.) : ilustr. ; 30 cm + 8 listov

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2657-7 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-2658-4 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole b) začetni pouk

373.32.016:51(075.2)
II 373.32.016:51 MANFREDA K., V. Tretja
COBISS.SI-ID 265045504

31.
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Govor in branje otrok : ocenjevanje in spodbujanje / Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja Peklaj in Sonja Pečjak. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 87-100. - Kazali

ISBN 978-961-237-496-9
a) reading b) speech c) branje d) govor e) govorni razvoj f) jezikovni razvoj g) govor h) branje i) pismenost j) razvoj otroka k) merjenje l) spodbujanje m) socialni konteksti n) družinsko okolje o) vrtci p) osnovne šole q) speech development r) language development s) speech t) reading u) literacy v) childhood development w) measurement x) stimulation y) social environments z) home environment {) kindergartens |) primary schools

373.32.016:003
373.32.016:003 MARJANOVIČ U., L. Govor
COBISS.SI-ID 50789474

32.
SCHMIDT, Gordana
        Vrtovi, parki, --- / Gordana Schmidt, Anica Zakrajšek in Anka Hribar Košmerl ; ilustrirala Anka Hribar Košmerl. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2013. - 113 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/studenti/vrtovi_ebook.pdf. - Bibliografija: f. 111-112

ISBN 978-961-253-102-7 (pdf)
a) dance b) gesture education c) ples d) gibalna vzgoja e) letni časi

373.32.016:50
II 373.32.016:50 SCHMIDT, G. Vrtovi
COBISS.SI-ID 9574473


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33.
MEDVEŠEK, Janja
        Učiteljeva uporaba glasbe kot motivacijskega sredstva v prvem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Janja Medvešek. - Ljubljana : [J. Medvešek], 2013. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1351. - Bibliografija: str. 109-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) primary school c) glasbena vzgoja d) osnovna šola e) razredni učitelji f) motivacija

373.32.016:78(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) MEDVEŠEK, J. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 9581129


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


34.
BEECH, Marty
        Developing quality individual educational plans : a guide for instructional personnel and families : accomodations and modifications for students with Disabilities project learning system institute / Marty Beech. - 3rd ed. - [Tallahassee] : Florida State University, 2012. - 236 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.fldoe.org/ese/pdf/QualityIEPs.pdf . - Bibliografija: f. 231-236
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 BEECH, M. Developing
COBISS.SI-ID 9574729

35.
        A GUIDE for writing IEPs. - Wisconsin : Department of public instruction, 2010. - V, 66 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://sped.dpi.wi.gov/files/sped/pdf/iepguide.pdf. - Bibliografija: f. 65-66
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 GUIDE for writing
COBISS.SI-ID 9568073

36.
        GUIDE to quality individualized education program (IEP) development and implementation. - Rev. - New York : The University of the State of New York, The State Education Department, 2010. - 61 f., [8]f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.p12.nysed.gov/specialed/publications/iepguidance/IEPguideDec2010.pdf
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 GUIDE to quality
COBISS.SI-ID 9570377

37.
        INDIVIDUAL education planning for students with special needs : a resource guide for teachers. - [Victoria] : Ministry of Education : BCSSA, 2009. - 92 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.bced.gov.bc.ca/specialed/docs/iepssn.pdf
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 INDIVIDUAL education
COBISS.SI-ID 9567817

38.
LESJAK Skrt, Bernardka
        Pinkate ponkate : govorni razvoj skozi igro, sliko in gib / [avtorica besedila in ilustracije] Bernardka Lesjak Skrt. - 1. izd., 1. dotis k 1. natisu. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv.

ISBN 978-961-03-0051-9
a) child b) speech training c) otrok d) govorna vzgoja e) predšolski otroci f) otroci s posebnimi potrebami g) igre h) gibanje

376.1-056.264
II 376.1-056.264 LESJAK SKRT, B. Pinkate
COBISS.SI-ID 264546560

39.
MILLS, Stuart
        Downov sindrom : vodič za starše novorojenih otrok / [avtor Stuart Mills ; prevod Tereza Žerdin in Jakob Žerdin ; fotografije Richard Bailey]. - Ljubljana : Slovensko društvo za Downov sindrom, 2013. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.sekcija-ds.si/cms/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=34&Itemid=5 . - Prevod dela: Down's syndrome - a new parent's guide. - Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 15
a) Down's syndrome b) Downov sindrom

376.1-056.34
II 376.1-056.34 MILLS, S. Downov
COBISS.SI-ID 9563721

40.
NUGENT, Mary
        A rouhg guide to individual educational planning (IEPs) / Mary Nugent. - [S. l. : European Agency for Development in Special Needs Education], 2005. - 21 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.european-agency.org/agency-projects/assessment-resource-guide/documents/2009/01/A_rough_guide_to_IEPS.pdf
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 NUGENT, M. Rouhg
COBISS.SI-ID 9570121

41.
        SPECIAL education manual. - [Neshville] : Tennessee State Department of Education, 2008. - 89 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.tn.gov/education/speced/doc/80608SEMManualfinal.pdf
a) special education b) pouk po prilagojenem programu

376.1
II 376.1 SPECIAL education
COBISS.SI-ID 9571145


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


42.
LESKOVŠEK, Maša, 1986-
        Vpliv razvoja osnovnih veščin na socialno interakcijo in igro pri dečku z motnjami avtističnega spektra in zaostankom v razvoju : (študija primera) : diplomsko delo / Maša Leskovšek. - Ljubljana : [M. Leskovšek], 2013. - VII, 104 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1313. - Bibliografija: str. 102-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) avtizem c) socialna interakcija d) igra

376.1:616.896(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LESKOVŠEK, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 9564233

43.
POLAK, Jani, 1978-
        Vloga spremljevalca gibalno oviranega otroka pri pouku naravoslovja, biologije in gospodinjstva : diplomsko delo / Jani Polak. - Ljubljana : [J. Polak], 2013. - X, 121 str., XXXIV str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1311. - Bibliografija: str. 117-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) physically handicapped b) child c) naravoslovje d) gospodinjstvo e) biologija f) mišična distrofija g) inkluzija h) timsko delo

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) POLAK, J. Vloga
COBISS.SI-ID 9565001

44.
ŠUŠTAR Peterka, Mirjam, 1988-
        Povezanost vidikov vzgoje in učnih težav otrok v osnovni šoli : diplomsko delo / Mirjam Šuštar Peterka. - Ljubljana : [M. Šuštar Peterka], 2013. - VIII, 91 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1312. - Bibliografija: str. 82-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) learning difficulty b) education c) child d) učne težave e) vzgoja in izobraževanje f) otrok g) starševska vzgoja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠUŠTAR PETERKA Povezanost

COBISS.SI-ID 9565257

45.
UDOVČ, Nataša
        Socialna vključenost naglušne romske učenke v oddelek vzgoje in izobraževanja in v 3. razred osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : diplomsko delo / Nataša Udovč. - Ljubljana : [N. Udovč], 2013. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1357. - Bibliografija: str. 81-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) aurally handicapped b) education c) primary school d) social integration e) naglušni f) vzgoja in izobraževanje g) osnovna šola h) socialna integracija i) Romi j) dekleta k) osebe s posebnimi potrebami

376.1-056.263(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) UDOVČ, N. Socialna
COBISS.SI-ID 9580617


378 VISOKO ŠOLSTVO.


46.
THORNTON, Margaret, pravnica
        Privatising the public university : the case of law / Margaret Thornton. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXI, 270 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 234-257. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82153-7 (broš.)
ISBN 978-0-415-67789-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-80453-7 (e-knjiga)
a) public education b) higher education c) private education d) javno šolstvo e) visokošolsko izobraževanje f) privatno izobraževanje g) privatizacija izobraževanja

378
378 THORNTON, M. Privatising
COBISS.SI-ID 9571913


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


47.
TEKLIĆ, Ivana
        Pomen mladinskih centrov za mladostnike in uporabo njihovega prostega časa : diplomsko delo / Ivana Teklić. - Ljubljana : [I. Teklić], 2013. - VI, 88 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth centre b) leisure c) youth d) voluntary work e) mladinski center f) prosti čas g) mladina h) prostovoljno delo i) delo z mladimi

379.8:364.4-053.6(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) TEKLIĆ, I. Pomen
COBISS.SI-ID 9583945


5 NARAVOSLOVNE VEDE


48.
        JAZ pa vem, kako rožice cveto --- : naravoslovje za 6. razred osnovne šole / Marina Dermastia ... [et al.] ; [ilustracije Sedmak Aleš, Urbančič Matej ; fotografije arhiv NIB ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013. - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-241-661-4
a) science education - textbook b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik c) rastline d) letni časi

5(075.2)
II 5(075.2) JAZ pa vem 6. r.
COBISS.SI-ID 261986048

49.
        MOJA prva fizika 1. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole / Branko Beznec ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Darko Simeršek ; fotografije poskusov Tomaž Lunder, druge fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

8.500 izv.

ISBN 978-961-241-634-8
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaje d) osnovnošolski pouk

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) MOJA 1
COBISS.SI-ID 260852224

50.
        OD mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole / D. Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Maja Šubic ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 6., prenovljena izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-241-639-3
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk e) gibanje f) pojavi g) živa bitja

5(075.2)
II 5(075.2) OD mravlje 2
COBISS.SI-ID 260868352


51 MATEMATIKA.


51.
ADAM, John A.
        Matematični sprehodi v naravo / John A. Adam ; [prevedla Damjana Kokol Bukovšek]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 265 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 94)

Prevod dela: A mathematical nature walk. - 400 izv. - O avtorju: str. [266]. - Bibliografija: 257-261. - Kazalo

ISBN 978-961-212-253-9
a) mathematics b) open air activities c) matematika d) dejavnosti na prostem e) biološki sistemi f) vzorci v naravi g) slovar

51
51 ADAM, J. A. Matematični
COBISS.SI-ID 264740608


51(043.2) MATEMATIKA.


52.
BREZAR, Vesna, 1987-
        Tetivni štirikotniki : diplomsko delo / Vesna Brezar. - Ljubljana : [V. Brezar], 2013. - VI, 100 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1308. - Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) BREZAR, V. Tetivni
COBISS.SI-ID 9563977

53.
IVAČIČ, Nikola
        Algoritem za iskanje krepkih komponent v usmerjenem grafu : diplomsko delo / Nikola Ivačič. - Ljubljana : [N. Ivačič], 2012. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) usmerjen graf

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) IVAČIČ, N. Algoritem
COBISS.SI-ID 9586249

54.
JAGODIC, Maja, 30.4.1989-
        Ustvarjalni gib pri pouku geometrije : diplomsko delo / Maja Jagodic. - Ljubljana : [M. Jagodic], 2013. - 131 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1345. - Bibliografija: str. 128-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) geometry b) primary education c) motion d) geometrija e) osnovnošolski pouk f) gibanje g) celostni pristop poučevanja

514:37.091.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) JAGODIC, M. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 9581897

55.
MALAVAŠIČ, Ana
        Heronova formula : diplomsko delo / Ana Malavašič. - Ljubljana : [A. Malavašič], 2013. - VI, 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 59-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) Heronova formula

51(043.2)
ZZ II 51(043.2) MALAVAŠIČ, A, Heronova
COBISS.SI-ID 9585737


53 FIZIKA.


56.
        MOJA prva fizika 2. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole / Branko Beznec ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Darko Simeršek ; fotografije poskusov Tomaž Lunder]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

9.000 izv.

ISBN 978-961-241-636-2
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) MOJA 2
COBISS.SI-ID 260852736

57.
        MOJA prva fizika 2. Učbenik za 9. razred osnovne šole / Branko Beznec ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević, Darko Simeršek, Vilma Zupan ; fotografije poskusov Tomaž Lunder]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 151 str. : ilustr. ; 29 cm

3.500 izv.

ISBN 978-961-241-635-5
a) physics - textbook b) primary education c) fizika - učbenik d) osnovnošolski pouk

53(075.2)
II 53(075.2) MOJA 2
COBISS.SI-ID 260852480


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


58.
BAJD, Barbara
        Mali radovednež na obisku pri treh rastlinah / Barbara Bajd, Nataša Potočnik ; [slikovno gradivo Jože Bavcon ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 31 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred noskom)

800 izv. - Uvodnik / Ljubica Marjanovič Umek: str. 2-3. - Bibliografija: str. 30

ISBN 978-961-01-2118-3
a) Lipa (drevo) - Knjige za otroke b) Fižol - Knjige za otroke c) Rosika - Knjige za otroke d) spoznavanje narave e) rastline

58(02.053.2)
II 58 BAJD, B. Mali
COBISS.SI-ID 265407744

59.
BAJD, Barbara
        Moji prvi kopenski polži : preprost določevalni ključ / Barbara Bajd ; [fotografije Luka Praprotnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Hart, Harting, 2013. - 31 str. : ilustr. ; 20 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 31

ISBN 978-961-6882-06-4
a) zoologija b) zoologija c) polži

594.38.081.12(02.053.2)
59 BAJD, B. Moji
COBISS.SI-ID 265134592

60.
KORDIŠ, Tatjana
        Živim z naravo. 2, Iz semena v novo življenje : spoznavanje narave za 5. razred osnovne šole / Tatjana Kordiš ; [ilustrirala Špela Klemen, Davor Grgičević (vinjete) ; fotografije Foto Spring ... et al.]. - 10. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 87. - Kazalo

ISBN 961-6183-16-8
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) KORDIŠ, T. Živim 2
COBISS.SI-ID 227797248


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


61.
LIKAR, Tatjana, 1987-
        Odnos učencev do dvoživk in njihovo znanje o dvoživkah : diplomsko delo / Tatjana Likar. - Ljubljana : [T. Likar], 2012. - VIII f., 89 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1353. - Bibliografija: str. 85-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) comprehension c) animal d) primary school e) biologija f) razumevanje g) žival h) osnovna šola

59:37(043.2)
ZZ II 59(043.2) LIKAR, T. Odnos
COBISS.SI-ID 9579337


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


62.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Igre, ki jih igrajo narkomani : transakcijska analiza problematičnega jemanja drog / Zoran Milivojević ; prevedla Tina Bončina ; ilustriral Marko Milović. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 469 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Igre koje igraju narkomani. - 800 izv. - Bibliografija: str. 463-469

ISBN 978-961-241-665-2
a) Narkomanija - Transakcijska analiza b) odvisnosti c) narkomanija d) narkomani e) manipulacija f) družbeno okolje g) transakcijska analiza

613.83
613.8 MILIVOJEVIĆ, Z. Igre
COBISS.SI-ID 262134528


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


63.
CROSELLI, Martina, 1988-
        Učiteljeve izkušnje z disleksijo : diplomsko delo / Martina Croselli. - Ljubljana : [M. Croselli], 2013. - 131 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1368. - Bibliografija: str. 120-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) dyslexia b) teacher c) disleksija d) učitelj e) pismenost f) učenci g) poučevanje

616.89-008.434.5:37.011.3-051(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) CROSELLI, M. Učiteljeve
COBISS.SI-ID 9585225

64.
TRDAN, Katarina
        Razvijanje socialnih veščin pri odrasli osebi z Aspergerjevim sindromom : diplomsko delo / Katarina Trdan. - Ljubljana : [K. Trdan], 2013. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1350. - Bibliografija: str. 133-137. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backwardness b) social integration c) razvojna motnja d) socialna integracija e) Aspergerjev sindrom f) odrasli

616.89:376.1(043.2)
ZZ II 61(043.2) TRDAN, K. Razvijanje
COBISS.SI-ID 9581385


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


65.
GREGORIČ, Nina, 1986-
        Didaktična igra "OBRNI IN POVEJ" pri pouku gospodinjstva : diplomsko delo / Nina Gregorič. - Ljubljana : [N. Gregorič], 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1309. - Bibliografija: str. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) educational game c) gospodinjstvo d) didaktična igra

64:792.28(043.2)
ZZ II 64(043.2) GREGORIČ, N. Didaktična
COBISS.SI-ID 9564489


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


66.
WARBURTON, Nigel, 1962-
        Vprašanje umetnosti / Nigel Warburton ; [prevod Peter Kuralt ; spremna beseda Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 158 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2012, 21)

Prevod dela: The art question. - 300 izv. - Filozofija v umetnosti in umetnost v filozofiji / Marjan Šimenc: str. 149-158. - Nadaljnje branje: str. 141-142. - Bibliografija: str. 143-147

ISBN 978-961-6768-48-1
a) art b) philosophy c) umetnost d) filozofija e) estetika

7.01:1
7.01 WARBURTON, N. Vprašanje
COBISS.SI-ID 263988736


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


67.
        HRASTOVLJE [Elektronski vir] : multimedijski CD : CD-multimedia. - Ljubljana : Družina, 2003. - 1 el. optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

V ovoju mer 20 x 13 cm
a) umetnost b) Hrastovlje c) CD-ROM

72
cdr 72 HRASTOVLJE multimedija
COBISS.SI-ID 8621981

68.
KRMELJ, Vesna
        Rožnik / Vesna Krmelj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 6)

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86-88

ISBN 978-961-254-418-8
a) Ljubljana - Rožnik - Umetnostni vodniki b) naravne znamenitosti c) kulturna dediščina d) slovenska umetnost

719
71 KRMELJ, V. Rožnik
COBISS.SI-ID 265057280

69.
SEMLIČ Rajh, Zdenka
        Maribor : mesto, hiše, ljudje : stavbna zgodovina starega mestnega jedra med sredino 18. stoletja in letom 1941 / Zdenka Semlič Rajh, Žiga Oman, Lučka Mlinarič ; [prevod v angleščino in nemščino Zdenka Semlič Rajh ; fotografiranje Rok Rihtar ; izbor fotografij in razglednic ter podnapisi Sabina Lešnik]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 292 str. : ilustr. ; 33 cm

1.000 izv. - Spremna beseda / Ivan Fras: str. 15. - Bibliografija: str. 236-239. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazala

ISBN 978-961-6507-50-9
a) architecture - history - Maribor b) arhitektura - zgodovina c) Maribor - Zgodovina - 1750-1941 d) Maribor - Mestno jedro - Zgodovina e) Maribor - Arhitekturna dediščina f) stavbna zgodovina g) urbana zgodovina h) stavbna dediščina

728.3(497.4Maribor)(091)
II 72 SEMLIČ RAJH, Z. Maribor
COBISS.SI-ID 71972609

70.
ZADNIKAR, Marijan
        Hrastovlje : romanska arhitektura in gotske freske / Marijan Zadnikar ; fotografije Marjan Smerke. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Družina, 2002 ([Ljubljana] : Schwarz). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 79-81. - Riassunto / traduzione L. Prah ; Zusammenfassung / Übersetzung Adela Žgur ; Summary / translated by M. Briški ; Résumé / traduit par V. Jesenik

ISBN 961-222-414-5
a) Hrastovlje - Cerkev - Umetnostni vodniki b) romanika c) romanska arhitektura d) cerkvena arhitektura e) cerkve f) freske g) gotsko slikarstvo h) stensko slikarstvo i) umetnostni spomeniki j) Slovenija k) Hrastovlje l) albumi

726.5(497.4 Hrastovlje)
72 ZADNIKAR, M. Hrastovlje
COBISS.SI-ID 118748928


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


71.
BAMMES, Gottfried
        Die Gestalt des Menschen : Lehr- und Handbuch der Künstleranatomie / Gottfried Bammes. - Wiesbaden : Englisch Verlag, 2009. - 473 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 458-459. - Kazalo

ISBN 978-3-86230-001-3
a) art b) anatomy c) umetnost d) anatomija e) telo

73/74
Č II 73/74 BAMMES, G. Gestalt
COBISS.SI-ID 9587273


77(043.2) FOTOGRAFIJA.


72.
PEČENKO, Tanja, 1988-
        Fotografija na Slovenskem : umetnik učitelj - pogovor s fotografom umetnikom : diplomsko delo / Tanja Pečenko. - Ljubljana : [T. Pečenko], 2013. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1348. - Bibliografija: str. 69-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) photography - Slovenia b) art c) fotografija - Slovenija d) umetnost

77(043.2)
ZZ II 75(043.2) PEČENKO, T. Fotografija
COBISS.SI-ID 9580105


78 GLASBA.


73.
KOTER, Darja
        Slovenska glasba 1848-1918 / Darja Koter. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 387 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 369-371. - Kazalo

ISBN 978-961-242-559-3
a) Slovenska glasba - 1848-1918 b) slovenski skladatelji c) zgodovinski pregledi

78(497.4)"1848/1918"
78 KOTER, D. Slovenska 1848-
COBISS.SI-ID 263983616

74.
KOTER, Darja
        Slovenska glasba 1918-1991 / Darja Koter. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 529 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 501-506. - Kazalo

ISBN 978-961-242-560-9
a) Slovenska glasba - 1918-1991 b) slovenski skladatelji c) zgodovinski pregledi

78(497.4)"1918/1991"
78 KOTER, D. Slovenska 1918-
COBISS.SI-ID 265605888


78(043.2) GLASBA.


75.
HRIBAR, Neža
        Glasbeno opismenjevanje v enoglasnem otroškem pevskem zboru : diplomsko delo / Neža Hribar. - Ljubljana : [N. Hribar], 2013. - X, 128, XXV str., [22] str. pril. : tabele, graf. prikazi, note ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1347. - Bibliografija: str. 125-128. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) glasbena vzgoja d) petje e) zborovsko petje f) otroški pevski zbori

78.087.681(043.2)
ZZ II 78(043.2) HRIBAR, N. Glasbeno
COBISS.SI-ID 9580873

76.
ŠKRLJ, Darja
        Pedagoški portret slovenske skladateljice Brine Jež Brezavšček : diplomsko delo / Darja Škrlj. - Ljubljana : [D. Škrlj], 2013. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) biography c) glasba d) biography e) slovenski skladatelji f) pedagoško delo g) sodobna glasba

78.07(043.2)
ZZ II 78(043.2) ŠKRLJ, D. Pedagoški
COBISS.SI-ID 9586761


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


77.
TURNŠEK, Katarina
        Otroške igre 0-3 let / Katarina Turnšek ; [fotografija Katarina Turnšek ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : MotoSI, 2013. - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

Naslov v kolofonu: Otroške igre od 0 do 3 let

ISBN 978-961-92572-1-0
a) child b) play c) otrok d) igra e) igrače f) gibalne igre g) razvoj govora

793.5/.7(035)
793 TURNŠEK, K. Otroške
COBISS.SI-ID 264765184


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


78.
SIMONIČ, Mojca, 1987-
        Igre in igrače skozi čas : diplomska naloga / Mojca Simonič. - Ljubljana : [M. Simonič], 2012. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1336. - Bibliografija: f. 88-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) toy d) predšolski otrok e) igra f) igrača g) zgodovinski pregled

793:688.72(043.2)
ZZ II 79(043.2) SIMONIČ, M. Igre
COBISS.SI-ID 9582153


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


79.
KOŠIR, Ana, 1988-
        Vključevanje učencev izbranih šol gorenjske regije v športne interesne dejavnosti : diplomsko delo / Ana Košir. - Ljubljana : [A. Košir], 2012. - VIII f., 82 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1356. - Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) šport c) prosti čas d) aktivnosti

796:37.011.3-052(497.451)(043.2)
ZZ II 79(043.2) KOŠIR, A. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9578057


80/81


80.
        SLOVAR novejšega besedja slovenskega jezika / [urednika slovarja Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj ; avtorji Aleksandra Bizjak Končar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji, ISSN 2232-3759 / Založba ZRC, ZRC SAZU)

Potiskani spojni listi. - 600 izv.

ISBN 978-961-254-413-3
a) Slovenian language b) dictionary c) slovenščina d) slovar e) knjižni jezik

811.163.6'374
811.163.6'374 SLOVAR novejšega Č 811.163.6'374 SLOVAR novejšega
COBISS.SI-ID 264823040


81 JEZIKOSLOVJE


81.
        AKADEMSKI jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation / [zbrala in uredila] Sonja Starc. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012. - 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

300 izv. - Prispevki v slov., angl., en v srb. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-6862-28-8
a) languages b) teaching language c) jeziki d) učni jezik e) znanstveni jeziki f) strokovni jeziki

81'276.6(082)
81 AKADEMSKI v času
COBISS.SI-ID 264727552

82.
HOWELL, Sarah
        Treetops. Class book 3 / Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010 (printed in China). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-19-415010-1 (knj.)
ISBN 978-0-19-415013-2 (komplet)
ISBN 978-0-19-415014-9 (CD-ROM)
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 HOWELL, S. Treetops 3 Č cdr 811.111 HOWELL, S. Treetops 3
COBISS.SI-ID 15775797

83.
MAIDMENT, Stella
        Happy house : new edition. Activity book 1 / Stella Maidment, Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-19-473064-8
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 MAIDMENT, S. Happy Č cdr 811.111 MAIDMENT, S. Happy 1
COBISS.SI-ID 12912689

84.
MAIDMENT, Stella
        Happy house : new edition. Class book 1 / Stella Maidment and Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 72 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473053-2
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 MAIDMENT, S. Happy
COBISS.SI-ID 12911409

85.
ROBERTS, Lorena
        Happy house : new edition. Teacher's book 1 / Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 111 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473057-0
a) English language - teacher's guide b) primary education c) angleščina - priročnik za učitelje d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č II 811.111 ROBERTS, L. Happy
COBISS.SI-ID 12911665


811.111 ANGLEŠČINA.


86.
        HAPPY house & Happy street [Videoposnetek]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2012. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

ISBN 978-0-19-400374-2
a) English language b) primary education c) angleščina d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
Č DVD 811.111 HAPPY house
COBISS.SI-ID 9566281

87.
HOWELL, Sarah
        Treetops. Class book 2 / Sarah Howell and Lisa Kester-Dodgson. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011 (printed in China). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-19-415005-7 (knj.)
ISBN 978-0-19-415008-8 (komplet)
ISBN 978-0-19-415009-5 (CD-ROM)
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111
Č II 811.111 HOWELL, S. Treetops 2 Č cdr 811.111 HOWELL, S. Treetops 2
COBISS.SI-ID 15775285

88.
MAIDMENT, Stella
        Happy house : new edition. Activity book 2 / Stella Maidment and Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 72 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

ISBN 978-0-19-473034-1
a) English language - exercise b) primary education c) angleščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.111
Č II 811.111 MAIDMENT, S. Happy 2 Č cdr 811.111 MAIDMENT, S. Happy 2
COBISS.SI-ID 9567561

89.
MAIDMENT, Stella
        Happy house : new edition. Class book 2 / Stella Maidment and Lorena Roberts. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2009. - 71 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-473025-9
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111
Č II 811.111 MAIDMENT, S. Happy 2
COBISS.SI-ID 9570633


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


90.
TRŠAN, Barbara
        Problemske teme in odzivi bralcev na spletnih forumih : diplomsko delo / Barbara Tršan. - Ljubljana : [B. Tršan], 2013. - VII, 93 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1306. - Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading c) mladinska književnost d) branje e) spletni forumi f) tekmovanje za Cankarjevo priznanje

82-93(043.2)
ZZ II 82(043.2) TRŠAN, B. Problemske
COBISS.SI-ID 9565513


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


91.
STRZOLKA, Rainer
        Knjižničar - monodrama : informacijski specialist ali knjižni molj? : manager ali revni poet? / Rainer Strzolka ; izvirne risbe je prispeval Rainer Kappe ; [prevedel Ivan Kanič]. - Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen ; Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Copis). - 57 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Der Bibliothekar - ein Monodrama. - 500 izv. - Bibliografija: str. 53

ISBN 978-3-940862-16-7 (Simon Verlag für Bibliothekswissen)
ISBN 978-961-6683-09-8 (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije)
a) Bibliotekarstvo - V leposlovju b) Knjižničarji - V leposlovju

821.112.2
821.112.2 STRZOLKA, R. Knjižničar
COBISS.SI-ID 247492608


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


92.
BARTOL, Vladimir
        Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-. - Zv. <1-> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf. - 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Bibliografija: str. 773-778

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1)
a) Bartol, Vladimir (1903-1967) - Literarni komentarji b) slovenski pisatelji c) 20.st.

821.163.6Bartol V.
821.163.6 BARTOL, V. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 264865024

93.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Juri Muri gre po srečo : [četrti del stare zgodbe] / Tone Pavček ; ilustracije Damijan Stepančič ; [spremna beseda Igor Saksida]. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - [64] str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - Juri Muri raste, a se nikoli ne postara / Igor Saksida: str. [58-64]

ISBN 978-961-272-107-7

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 264653056

94.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Mačji zakaji / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Žlabudron)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-2236-4
a) Mačke - Knjige za otroke b) zanimivosti

821.163.6
821.163.6 PRAPROTNIK-Z., L. Mačji
COBISS.SI-ID 265316864

95.
PREGL, Slavko
        Velika skrivnostna skrivnost / Slavko Pregl ; ilustrirala Jana Kocjan. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 66 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm

600 izv.

ISBN 978-961-272-113-8

821.163.6
821.163.6 PREGL, S. Velika
COBISS.SI-ID 265633024

96.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Gospod Filodendron in nogomet / Andrej Rozman Roza ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 33 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-099-5

821.163.6
821.163.6 ROZMAN, A. Gospod
COBISS.SI-ID 263872768

97.
RUS, Gašper
        Gugalnica / Gašper Rus, Žiga Valetič ; [spremna beseda Saška Roškar, Bogdan Dobnik in Onja Tekavčič Grad]. - Ljubljana : Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 98 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-278-061-6 (Celjska Mohorjeva družba)
a) comics b) literature c) strip d) literatura e) samomor

821.163.6
821.163.6 RUS, G. Gugalnica
COBISS.SI-ID 265351168


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


98.
BATISTIČ, Kaja
        Motiv šolstva v slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Kaja Batistič. - Ljubljana : [K. Batistič], 2013. - VII, 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1346. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) school c) teacher d) pupil e) mladinska književnost f) šola g) učitelj h) učenec

821.163.6-93(043.2)
ZZ II 821.163.6(043.2) BATISTIČ, K. Motiv
COBISS.SI-ID 9579849


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


99.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Slovenija in njene pokrajine / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 471 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Zvd. na spojnih listih. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 451-459. - Kazalo

ISBN 978-961-241-687-4
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija c) regionalna geografija

913(497.4)
Č II 913(497.4) SENEGAČNIK, J. Slovenija
COBISS.SI-ID 263786496


93 ZGODOVINA.


100.
        THEATRUM vitae et mortis humanae = Prizorišče človeškega življenja in smrti = The theatre of human life and death : podobe iz 17. stoletja na Slovenskem = images from the seventeenth century in Slovenia : katalog = catalogue / uredili, editors Maja Lozar Štamcar in Maja Žvanut ; [prevod v angleščino Amidas, Maja Lozar Štamcar ; fotografije Tomaž Lauko, Bine Kovačič]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2002 ([Ljubljana] : Delo). - 193 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod, besedilo basni tudi v it. - "... spremljajoča publikacija razstave z istim naslovom v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani (februar-oktober 2002)" --> hrbet nasl. str.

ISBN 961-6169-24-6
a) art b) umetnost c) Baročna umetnost - Slovenija - Razstavni katalogi d) Slovenija - Kulturna zgodovina - 17.st. - Razstavni katalogi

930.85(497.4)
II 93 THEATRUM katalog
COBISS.SI-ID 121759744

101.
        THEATRUM vitae et mortis humanae = Prizorišče človeškega življenja in smrti = The theatre of human life and death : podobe iz 17. stoletja na Slovenskem = images from the seventeenth century in Slovenia : razprave / uredili Maja Lozar Štamcar in Maja Žvanut ; [pisci besedil Anja Dular ... [et al.] ; prevod v angleščino Amidas ; fotografije Tomaž Lauko in drugi]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2002 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 341 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - Avtorji navedeni v kolofonu. - "... spremljajoča publikacija razstave z istim naslovom v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani (januar-september 2002)" --> hrbet nasl. str. - Bibliografija: str. 331-339 in na dnu str.

ISBN 961-6169-18-1
a) art b) umetnost c) Baročna umetnost - Slovenija - Zborniki d) Slovenija - Kulturna zgodovina - 17.st. - Zborniki e) slikarstvo f) notranja oprema g) noša h) Slovenija i) 17.st.

930.85(497.4)
II 93 THEATRUM razprave
COBISS.SI-ID 2800480


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO