COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


novosti - avgust0 SPLOŠNO.


1.
MANGUEL, Alberto
        Povijest čitanja / Alberto Manguel ; [preveo s engleskog Živan Filippi]. - Zagreb : Prometej, 2001. - 398 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Rara avis)

Opombe z bibliografijo: str. 335-364. - Bibliografija Alberta Manguela: str. 373-385. - Kazalo

ISBN 953-6460-17-3
a) Bralna kultura - Zgodovina b) reading - history c) branje - zgodovina d) branje e) knjige f) kulturna zgodovina g) zgodovina

028(091)
ZZ 028 MANGUEL, A. Povijest
COBISS.SI-ID 117098240

2.
        SEVEN imperatives for success in research / Ulrich D. Holzbaur ... [et al.]. - 1. ed. - Bloemfontein : Sun Press, 2012. - II, 85 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglaju

ISBN 978-1-920382-13-1
a) Research b) Universities and colleges - Research c) research d) raziskovanje e) znanje f) osebni razvoj g) kariera h) etika i) raziskovalci j) načrtovanje k) predstavitev l) objavljanje m) transfer n) visokošolsko izobraževanje

001.8
001 SEVEN imperatives
COBISS.SI-ID 9720137


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
        The MIX@GES experience : how to promote intergenerational bonding through creative digital media / Almuth Fricke ... [et al.] ; [editor Almuth Fricke]. - [Remscheid ; Institut für Bildung und Kultur : Mix@ges, 2013]. - 91 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://issuu.com/ibk-kubia/docs/manual_mixages_web. - Ov. nasl. - Publikacija izšla v okviru projekta European Grundtvg multilateral project mix@ges - Intergenerational bonding via creative new media 2011-2013, Project number: 518625-LLP-1-2011-1-DE-GRUNDTVIG-GMP. - Bibliografija: str. 89-90
a) computer literacy b) računalniška pismenost c) medgeneracijsko povezovanje d) digitalni mediji e) starostniki f) umetnost g) organizacije

004:374
374:004
374 MIX@GES experience
COBISS.SI-ID 9720649


159.9 PSIHOLOGIJA.


4.
HOFF, Erika, 1951-
        Language development / Erika Hoff. - 3rd ed. - Belmont (CA) [etc.] : Wadswort, Thomson Learning, cop. 2005. - XVII, 492 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 423-475. - Kazali

ISBN 0-534-64170-9
a) language development b) brain c) phonology d) speech e) morphology f) communication g) jezikovni razvoj h) možgani i) fonologija j) govor k) morfologija l) komunikacija m) metode n) raziskave o) človek p) genetika q) lingvistika r) leksika s) besede t) jezik u) sintaksa v) logopedija w) osebe s posebnimi potrebami x) bilingvizem y) učenje

159.922.7:81
159.922.7 HOFF, E. Language
COBISS.SI-ID 55531265

5.
HOWE, Michael J. A.
        Psihologija učenja : priručnik za nastavnike / Michael J. A. Howe ; [prijevod Meri Tadinac-Babić]. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2002. - 156 str. ; 24 cm

Prevod dela: A teacher's guide to the psychology of learning. - Bibliografija: str. 145-152. - Kazalo

ISBN 953-191-177-0
a) educational psychology b) psychology c) pedagoška psihologija d) psihologija e) učenje f) šole g) mentalne aktivnosti h) ponavljanje i) znanje j) inteligentnost k) motivacija l) branje m) pisanje

159.953
159.953 HOWE, M. J. A. Psihologija
COBISS.SI-ID 9719369

6.
MCLAUGHLIN, Scott, 1952-
        Introduction to language development / Scott McLaughlin. - San Diego : Singular, 1998. - XIII, 476 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Singular textbook series)

Bibliografija: str. 447-456. - Kazalo. - Vsebina: The dimensions of human communication ; The structural bases of human communication ; The interactive bases of human communication ; Models of language development ; The beginnings ; Infant communication ; Early language development ; Toddlers ; Pragmatic and semantic development in preschoolers ; Developing grammar in preschoolers ; Language changes during the school years and beyond ; Language differences: Diversity and disorders

ISBN 1-56593-115-7 (broš.)
ISBN 978-1-565931-15-2 (broš.)
a) Language acquisition b) Communication c) Langage - Acquisition d) Communication e) language development f) jezikovni razvoj g) komunikacija h) učenje i) modeli j) otroci k) dojenčki l) predšolski otroci m) šolarji n) semantika o) raznolikost p) motnje

159.922.7:81
159.922.7 MCLAUGHLIN, S. Introduction
COBISS.SI-ID 9716553

7.
        RELATIONSHIP processes and resilience in children with incarcerated parents / edited by Julie Poehlmann, J. Mark Eddy. - Boston : Wiley, 2013. - VII, 129 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the Society for Research in Child Development, ISSN 0037-976X. Serial ; No. 308 ; Vol. 78, no. 3 / series editor Patricia J. Bauer)

Bibliografija: str. 103-117. - Kazalo
a) parents b) child c) prisoner d) starši e) otrok f) zapornik g) empatija h) čustva i) dražljaji j) ustrahovanje k) matere l) stari starši

159.922.7
159.922.7 RELATIONSHIP processes
COBISS.SI-ID 9715273


3 DRUŽBENE VEDE


8.
BEAUVOIR, Simone de
        Drugi spol / Simone de Beauvoir ; [prevod Suzana Koncut ; spremna beseda Eva D. Bahovec ; imensko kazalo Robert Vouk]. - 2. izd. - Ljubljana : Krtina, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 2 zv. (345, 618 str.) ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 169)

Prevod dela: Le deuxieme sexe. - 500 izv. - Fenomenologija ženskega duha / Eva D. Bahovec: str. 573-596. - Življenje in delo Simone de Beauvoir: str. 597-600. - Bibliografija: str. 601-605. - Kazalo

ISBN 978-961-260-065-5
a) Ženske - Družbeni položaj b) Feminizem c) female d) social status e) interpersonal relations f) sex difference g) ženska h) družbeni položaj i) medosebni odnosi j) spolna razlika k) žensko vprašanje l) pravice žensk m) človekove pravice n) moški o) zgodovinski pregledi p) kulturna zgodovina q) odnosi med spoloma r) spolna diferenciacija

305
305 BEAUVOIR, S. Drugi spol
COBISS.SI-ID 267117568


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


9.
HUDELJA, Ema Marija
        Participacija in odgovornost mladih v sodobni družbi : diplomsko delo / Ema Marija Hudelja. - Ljubljana : [E. M. Hudelja], 2013. - III f., 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1663. - Bibliografija: str. 40-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) society b) participation c) young adult d) družba e) soodločanje f) mlajši odrasli g) aktivno državljanstvo

316-053.81(043.2)
ZZ II 3(043.2) HUDELJA, E. M. Participacija

COBISS.SI-ID 9721417


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


10.
BRUNER, Jerome, 1915-
        Kultura obrazovanja / Jerome Bruner ; s engleskog prevela Božica Jakovlev. - Zagreb : Educa, 2000. - 229 str. ; 23 cm. - (Educa ; 45)

Prevod dela: The culture of education. - Opombe z bibliografijo: str. 193-219. - Kazalo

ISBN 953-6101-39-4
ISBN 953-6101-38-6 !
a) Izobraževanje - Pedagogika b) Izobraževanje - Kulturna antropologija c) educational sociology d) philosophy of education e) pedagoška sociologija f) pedagoška filozofija g) vzgoja h) izobraževanje i) kulturologija

37.015.3
37.015.3 BRUNER, J. Kultura
COBISS.SI-ID 11470649

11.
        CHILDREN´S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/CV_2013.pdf. - 2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-30-1
a) Šole - Etnični konflikti - Zborniki b) Šole - Nasilje - Zborniki c) child d) violence e) school environment f) otrok g) nasilje h) šolsko okolje i) otroci j) učenci k) medosebni odnosi l) konflikti

37:323.1(082)
37 CHILDREN´S voices
COBISS.SI-ID 264888832

12.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogija obespravljenih / Paolo Freire ; [s engleskog prevela Sanja Bingula]. - 1. izd. - Zagreb : Odraz - Održivi razvoj zajednice, 2002. - 142 str. ; 23 cm

Prevod dela: Pedagogy of the oppressed. - 1.000 izv. - Bibliografija na dnu strani

ISBN 953-98563-3-7
a) philosophy of education b) pedagoška filozofija

37.01
37.01 FREIRE, P. Pedagogija
COBISS.SI-ID 9718089


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


13.
HOSTNIK, Jasna
        Participacija otrok pri projektu Naredimo dom : diplomsko delo / Jasna Hostnik. - Ljubljana : [J. Hostnik], 2013. - 68 str., [3] f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1662. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) aktivno učenje h) projektno delo i) izdelava pohištva j) dejavnosti v tehničnem kotičku

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) HOSTNIK, J. Participacija

COBISS.SI-ID 9720393


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


14.
PORTWOOD, Madeleine M.
        Understanding developmental dyspraxia : a textbook for students and professionals / Medeleine Portwood. - Repr. - London : David Fulton ; [Abingdon : Routledge], 2007, cop. 2000. - 166 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 157-164. - Kazalo

ISBN 1-85346-574-7
ISBN 978-1-85346-574-1
a) motion b) autism c) dyslexia d) child e) gibanje f) avtizem g) disleksija h) otrok i) dispraksija j) nevropsihologija k) osebe s posebnimi potrebami l) izobraževanje m) srednja šola

376.1
376.1 PORTWOOD, M. Understanding
COBISS.SI-ID 9713993


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


15.
BOLARIČ, Anja
        Anatomske in funkcionalne posebnosti orofacialnega področja pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Anja Bolarič. - Ljubljana : [A. Bolarič], 2013. - XI, 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1659. - Bibliografija: str. 92-94. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) mental handicap c) anatomy d) otrok s posebnimi potrebami e) motnje v duševnem razvoju f) anatomija g) Downov sindrom h) logopedija

376.1-056.264(043.2)
ZZ II 376.1 BOLARIČ, A. Anatomske
COBISS.SI-ID 9715017


378 VISOKO ŠOLSTVO.


16.
        The GLOBALISATION challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries / Pavel Zgaga, Ulrich Teichler, John Brennan (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. - 389 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education research and policy : HERP, ISSN 2193-7613 ; Vol. 4)

Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-631-63908-5 (trda vezava)
ISBN 978-3-653-02598-9 (e-knjiga)

doi: 10.3726/978-3-653-02598-9
a) Education, Higher - Europe b) Higher education and state - Europe c) Education and globalization - Europe d) higher education e) visokošolsko izobraževanje f) globalizacija g) Evropa h) raznolikost i) mobilnost j) politika k) sociologija l) vrednote m) jugovzhodna Evropa n) vzhodna Evropa

378
378 GLOBALISATION challenge
COBISS.SI-ID 9717065


5 NARAVOSLOVNE VEDE


17.
        MAKING IBSE durable through pre-service teacher education / authors Ed van den Berg ... [et al.] ; editor Ed van den Berg. - Amsterdam : Knowledge Centre for Teaching and Education, Hogeschool van Amsterdam, 2013. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The Fibonacci project)

"The Fibonacci project. Disseminating inquiry based science and mathematics education in Europe " ---> na ovoju. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) sciences b) learning c) teacher education d) vede e) učenje f) izobraževanje učiteljev

5
II 5 MAKING IBSE
COBISS.SI-ID 9719625


51 MATEMATIKA.


18.
HOLME, Audun
        Geometry : our cultural heritage / Audun Holme. - 2nd ed. - Berlin ; Heidelberg : Springer, 2010. - XVII, 519 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 503-505. - Kazalo

ISBN 978-3-642-14440-0 (trda vezava)
a) geometry b) geometrija c) zgodovina d) stara Grčija e) Arabija f) Evropa g) aksiomi h) krivulje i) projektivni prostor j) algebra k) simetrija

514
514 HOLME, A. Geometry
COBISS.SI-ID 9714249

19.
JOSEPH, George Gheverghese, 1939-
        The crest of the peacock : non-European roots of mathematics / George Gheverghese Joseph. - 3rd ed. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2011. - XXVII, 561 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 521-542. - Kazali

ISBN 0-691-13526-6
ISBN 978-0-691-13526-7
a) mathematics b) matematika c) matematika d) zgodovina matematike e) matematična znanja f) avtohtoni prebivalci g) stara ljudstva h) Afrika i) Amerika j) Stari Egipt k) Mezopotamija l) Stara Kitajska m) Stara Indija n) Kerala o) islamske dežele

51
51 JOSEPH, G. G. Crest
COBISS.SI-ID 34693381


54 KEMIJA.


20.
KORNHAUSER, Aleksandra
        Organska kemija I / Aleksandra Kornhauser. - 14. izd. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 154 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srednje izobraževanje. Kemija / DZS)

Kazalo

ISBN 86-341-1316-7
a) chemistry b) secondary education - textbook c) kemija d) srednješolski pouk - učbenik

54(075.3)
54(075.3) KORNHAUSER, A. Organska
COBISS.SI-ID 111204608


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


21.
PAHOR, Neža, 1987-
        Razumevanje bivalnega okolja s spoštovanjem tradicije : primer Krasa : diplomsko delo / Neža Pahor. - Ljubljana : [N. Pahor], 2013. - IX, 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1660. - Bibliografija: str. 92-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) architecture b) hiše c) notranja oprema d) gradnja

64(497.472)(043.2)
ZZ II 64(043.2) PAHOR, N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9714505


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


22.
ČERNEL, Andreja
        Gledališče kot pomemben dejavnik vzgojno-izobraževalnega procesa : magistrsko delo / Andreja Černel. - Ljubljana : [A. Černel], 2013. - XIII f., 146 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1661. - Bibliografija: str. 115-122. - Izvleček ; Abstract
a) theatre b) education c) gledališče d) vzgoja in izobraževanje e) učni nastop f) učitelj g) učenci

792:37(043.2)
ZZ II 79(043.2) ČERNEL, A. Gledališče
COBISS.SI-ID 9714761


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


23.
MAGILL, Richard A.
        Motor learning and control : concepts and applications / Richard A. Magill. - 9th ed. - New York : McGraw-Hill, 2011. - XIII, 466 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-07-128940-5
a) Motor learning - Textbooks b) motor activity c) motorika d) gibanje e) motorika f) motorično učenje g) motorične sposobnosti h) kineziologija i) pozornost j) spomin k) povratne informacije l) praksa

796.012.1
796 MAGILL, R. A. Motor
COBISS.SI-ID 1910227


81 JEZIKOSLOVJE


24.
GOODLUCK, Helen
        Language acquisition : a linguistic introduction / Helen Goodluck. - Repr. - Oxford ; Cambridge (Mas.) : Blackwell, 1996, cop. 1991. - 224 cm : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 201-219. - Kazalo

ISBN 0-631-17386-2 (broš.)
a) language b) learning c) jezik d) učenje e) splošno jezikoslovje f) lingvistika g) fonologija h) morfologija i) sintaksa j) semantični razvoj k) kognicija l) učno okolje m) govor

81
81 GOODLUCK, H. Language
COBISS.SI-ID 9716297

25.
MATASOVIĆ, Ranko, 1968-
        Jezična raznolikost svijeta : podrijetlo, razvitak, izgledi / Ranko Matasović. - 1. izd. - Zagreb : Algoritam, 2005. - 279 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 261-271. - Kazalo

ISBN 953-220-355-9
a) language b) jezik c) jezikovna raznolikost d) nastanek e) slovnica f) lingvistika g) razvoj

81
81 MATASOVIĆ, R. Jezična
COBISS.SI-ID 9719881


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


26.
NESBO, Jo, 1960-
        Brezskrbno / Jo Nesbo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 467 str. ; 20 cm

Prevod dela: Sorgenfri. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-261-219-1

821.113.5-312.4
821.113 NESBO JO Brezskrbno
COBISS.SI-ID 256204544


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


27.
KOS, Gaja
        Slovenski mladinski problemski roman : doktorska disertacija / Gaja Kos. - Ljubljana : [G. Kos], 2013. - 222 str. ; 30 cm

Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: str. 212-222. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) Slovenski mladinski roman - Literarne študije - Disertacije d) slovenska mladinska proza e) problemski roman

821.163.6.09-93-31(043.3)
II 821.163.6.09-93 KOS, G. Slovenski
COBISS.SI-ID 268162048


821.1/.9


28.
RAMSLAND, Morten, 1971-
        Pasjeglavec / Morten Ramsland ; [prevedel Darko Čuden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 494 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Hundehoved. - 1.100 izv.

ISBN 978-961-01-0822-1

821.113.4
821.113 RAMSLAND, M. Pasjeglavec
COBISS.SI-ID 242936576


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO