COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


oktobrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
        BRANJE otrok v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju, branje otrok z različnimi posebnimi potrebami : simpozij Društva Bralna značka Slovenije -ZPMS in Otrok in knjiga, Ljubljana, 12. oktober 2012 / [ilustracije Miha Mohor]. - Ljubljana : Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2012. - 36 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 150 izv.
a) reading b) pre-school child c) backward child d) branje e) predšolski otrok f) otrok s posebnimi potrebami

028
II 028 BRANJE otrok
COBISS.SI-ID 50208098

2.
ZWITTER, Savina
        Pedagoško delo v šolski knjižnici / Savina Zwitter. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 95 str. ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 91-95

ISBN 978-961-241-679-9
a) school library b) library science c) šolska knjižnica d) bibliotekarstvo e) pedagoško delo

02
02 ZWITTER, S. Pedagoško
COBISS.SI-ID 263160320


004 RAČUNALNIŠTVO.


3.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (15 ; 2012 ; Ljubljana)
        Zbornik 15. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2012, 8.-12. oktober 2012, Ljubljana, Slovenia : zvezek A = Proceedings of the 15th International Multiconference Information Society - IS 2012, October 8th-12th, 2012, [Ljubljana, Slovenia] : volume A / uredili, edited by Marko Bohanec ... [et al.]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - X, 472 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973)

Prispevki v slov. ali angl. - 65 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: 100 let Alana Turinga in 20 let SLAIS-a = 100 Years of Alan Turing and 20 years of SLAIS ; Inteligentni sistemi = Intelligent systems ; Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča (SiKDD 2012) = Data mining and data warehouses (SiKDD 2012) ; Sodelovanje, programska oprema in storitve v informacijski družbi = Collaboration, software and services in information society ; Kognitivne znanosti = Cognitive sciences ; Robotika = Robotics ; Vzgoja in izobraževanje v infomacijski družbi = Education in information society

ISBN 978-961-264-046-0
a) information science - conference b) cognition c) informatika - konferenca d) kognicija e) informacijska družba f) kognitivna znanost g) podatkovno rudarjenje

004
II 004 MEDNARODNA Zbornik 15.
COBISS.SI-ID 263510528


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
KARO, Mateja, 1987-
        Didaktične igre pri poučevanje [!] programiranja : diplomsko delo / Mateja Karo, Alma Cikotić. - Ljubljana : [M. Karo, A. Cikotić], 2012. - VI, 81 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1141. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming b) computer game c) educational game d) programiranje e) računalniška igra f) didaktična igra

004.4:37(043.2)
ZZ II 004(043.2) KARO, M. Didaktične
COBISS.SI-ID 9437001


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
        BERATUNG mit Hirn : neurowissenschaftliche Erkenntnisse für die Praxis von Supervision und Coaching / Wolfgang Knopf, Ingrid Walther (Hg.). - Wien : Facultas.wuv, cop. 2010. - 270 str. ; 22 cm : ilustr. - (Supervision-Coaching-Organisationsberatung ; Bd. 2)

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-3-7089-0607-2
a) supervision b) guidance c) supervizija d) svetovanje

159.9
159.9 BERATUNG
COBISS.SI-ID 9418825

6.
BRANCH, Rhena
        Kognitivno-vedenjska terapija : delovni zvezek za telebane / Rhena Branch, Rob Wilson ; [prevod Darja Budja]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 ([Ljubljana] : Itagraf). - XIV, 299 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Cognitive behavioural therapy workbook for dummies. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. V. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-38-6
ISBN 978-961-6661-39-3 (komplet)
a) affective behaviour b) affective education c) mental stress d) čustveno vedenje e) čustvena vzgoja f) duševni stres g) kognitivno-vedenjska terapija

159.955
159.955 BRANCH, R. Kognitivno DZ
COBISS.SI-ID 262844416

7.
CEMIČ, Alenka
        Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2012/2013 / Alenka Cemič, Jera Gregorc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str.: Gradivo je nelektorirano in namenjeno izključno za interno uporabo študentom 2. letnika Predšolske vzgoje, Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete. - Bibliografija: f. 62
a) pre-school child b) motor development c) motor activity d) predšolski otrok e) gibalni razvoj f) motorika

159.9
II 159.9 CEMIČ, A. Motorika
COBISS.SI-ID 9428297


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


8.
BIZJAK, Manca, 1987-
        Doživljanje in spoprijemanje s psihično travmo : diplomsko delo / Manca Bizjak. - Ljubljana : [M. Bizjak], 2012. - VI f., 136 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1140. - Bibliografija: str. 112-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental stress b) duševni stres c) psihična travma d) travmatski dogodek e) posledice f) dejavniki tveganja

159.96(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) BIZJAK, M. Doživljanje
COBISS.SI-ID 9442377


16 LOGIKA


9.
        MIDDLE European interdisciplinary master programme in cognitive science : conference 2012, Bratislava, Slovakia, [June 22-23] : [proceedings]. - Bratislava : [s. n.], 2012. - 107 str. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) cognitive psychology - conference b) kognitivna psihologija - konferenca

16
16 MIDDLE
COBISS.SI-ID 9422409


17(043.2) ETIKA.


10.
BIZJAK, Martina, vzgojiteljica
        Starševstvo, partnerstvo in poklicna kariera : diplomska naloga / Martina Bizjak. - Ljubljana : [M. Bizjak], 2012. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1119. - Bibliografija: str. 78-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., predšolska vzgoja
a) family b) parent role c) labour d) družina e) vloga staršev f) delo g) starševstvo h) formalno delo i) neformalno delo j) fleksibilizacija dela

173.7(043.2)
ZZ II 17(043.2) BIZJAK, M. Starševstvo
COBISS.SI-ID 9443913


316 SOCIOLOGIJA.


11.
KRPIČ, Tomaž
        Telo, umetnost in družba / Tomaž Krpič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 160 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 12)

Tiskano po naročilu. - Bibliografija: str. 134-150. - Kazalo

ISBN 978-961-235-558-6
ISBN 978-961-235-559-3 (ePUB)
a) human body b) aesthetics c) society d) človeško telo e) estetika f) družba g) sociologija kulture h) body art

316.7
316.7 KRPIČ, T. Telo
COBISS.SI-ID 259014144

12.
        MEDGENERACIJSKA solidarnost v Sloveniji / Valentina Hlebec ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Trzin] : NTD). - 160 str. : ilustr., preglednice ; 22 cm

Predstavitev avtoric: str. 135-136. - Bibliografija: str. 143-153. - Abstract. - Kazali

ISBN 978-961-235-586-9
a) interpersonal relations b) family c) medosebni odnosi d) družina e) medgeneracijski odnosi f) sodelovanje g) družbena omrežja

316
316 MEDGENERACIJSKA solidarnost
COBISS.SI-ID 261601024

13.
        ZGODOVINA otroštva = History of childhood / uredili Aida Škoro Babić ... [et al.] ; [prevod povzetkov Aida Škoro Babić ; kazalo osebnih imen Matjaž Rebolj]. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2012. - 746 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa, ISSN 1408-3531 ; 45)

Prispevki v slov. ali angl., dva v srb., po eden v bos. in it. - Recenzenti člankov: Dragica Čeč, Mateja Jeraj, Alenka Klemenc, Matevž Košir, Aida Škoro Babić, Branko Šuštar, Nevenka Troha, Marta Verginella, Lilijana Žnidaršič Golec. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl., en povzetek v srb. - Kazalo

ISBN 978-961-6777-12-4
a) childhood - historiography b) child care c) child protection d) otroštvo - zgodovinski pregled e) otroško skrbstvo f) zaščita otroka

316.346.32-053.2(091)(082)
316 ZGODOVINA otroštva
COBISS.SI-ID 263413760


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


14.
PFEIFER Lapuh, Karmen, 1986-
        Kam na starost: domači dom ali dom za starejše občane : diplomsko delo / Karmen Pfeifer Lapuh. - Ljubljana : [K. Pfeifer Lapuh], 2012. - VII f., 98 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1144. - Bibliografija: str. 90-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) convalescent home c) old age d) starejša oseba e) dom počitka f) stara leta

316.346.32-053.9:614.213(043.2)
ZZ II 3(043.2) PFEIFER Lapuh, K. Kam na starost

COBISS.SI-ID 9445193


33(043.2) GOSPODARSTVO.


15.
PAVLIN, Lucija
        Ohranjanje delovne aktivnosti starejših zaposlenih in medgeneracijsko sodelovanje pri zaposlovanju : diplomsko delo / Lucija Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2012. - 83 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1115. - Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) employment opportunities c) conflict of generations d) starejša oseba e) možnosti zaposlitve f) generacijski konflikt g) medgeneracijska solidarnost h) medgeneracijsko sodelovanje

331.5(043.2)
ZZ II 330(043.2) PAVLIN, L. Ohranjanje
COBISS.SI-ID 9444425

16.
POVHE, Natalija
        Vključevanje starejših brezposelnih oseb v računalniški tečaj in njihove možnosti na trgu dela : diplomsko delo / Natalija Povhe. - Ljubljana : [N. Povhe], 2012. - VII, 76 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1136. - Bibliografija: str. 70-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) unemployed c) motivation d) computer literacy e) starejša oseba f) nezaposleni g) motivacija h) računalniška pismenost

331.5(043.2)
ZZ II 330(043.2) POVHE, N. Vključevanje
COBISS.SI-ID 9448265


34(043.2) PRAVO.


17.
BEDNJIČKI, Sanja, 1988-
        Iz urejene nesvobode v neurejeno svobodo - postpenalna obravnava v Sloveniji : diplomsko delo / Sanja Bednjički. - Ljubljana : [S. Bednjički], 2012. - 176 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1139. - Bibliografija: str. 153-156. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) prisoner b) socialization c) punishment d) zapornik e) socializacija f) kaznovanje g) postpenalna obravnava h) povratništvo

343.261-052(043.2)
ZZ II 34(043.2) BEDNJIČKI, S. Iz urejene
COBISS.SI-ID 9442633


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


18.
BERČNIK, Sanja
        Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : naravoslovne vezave - dvopredmetni učitelj 2. letnik / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) educational theory - seminar b) teorija vzgoje in izobraževanja - seminar

37.01(075.8)
Č II 37.01 BERČNIK, S. Teorija
COBISS.SI-ID 9425225

19.
        KEY data on teaching languages at school in Europe / [prepared by] Eurydice, Eurostat. - 2012 ed. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2012. - 168 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Key data on teaching languages at school in Europe, ISSN 1830-2076)

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf. - Nasl. na ov.: Key data on teaching languages at school in Europe 2012

ISBN 978-92-9201-273-1

doi: 10.2797/83967
a) language teaching - foreign languages - Europe - statistical data b) jezikovni pouk - tuji jeziki - Evropa - statistični podatki

37.01
II 37.01 KEY data 2012
COBISS.SI-ID 9423689

20.
KOVAČ-Cerović, Tinde
        Upravljanje školom i socijalna inkluzija : uključenost roditelja : komparativno istraživanje stavova roditelja Jugoistočne Evrope / Tinde Kovač-Cerović, Vlasta Vizek-Vidović, Stiv Pauel ; [prevodilac Jelena Nolan Miljević]. - Ljubljana : Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, 2012 ([Čačak] : Svetlost). - 128 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Prevod dela: South East Europe cross countries survey of parents' views. School governance and social inclusion, involvement of parents. - Bibliografija: str. 97-98. - Sažetak. - Kazalo

ISBN 978-961-253-090-7
a) school based management b) social integration c) parent participation d) vodenje šole e) socialna integracija f) sodelovanje staršev g) inkluzija h) Jugovzhodna Evropa

37.018
II 37 KOVAČ-CEROVIĆ Upravljanje
COBISS.SI-ID 261561088

21.
KRAKAR-Vogel, Boža
        Sistemska didaktika književnosti v teoriji in praksi / Boža Krakar Vogel, Milena Mileva Blažić ; [bibliografija Tomaž Bešter ; oblikovanje in prelom Pšenica Kovačič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2012. - 87 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 79-80. - Kazalo

ISBN 978-961-270-113-0
a) literature b) didactics c) literatura d) didaktika e) književna didaktika

37.02
37.02 KRAKAR-VOGEL, B. Sistemska
COBISS.SI-ID 263204096

22.
PEČEK, Mojca
        Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika Razrednega pouka / Mojca Peček Čuk, Karmen Chakir. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 25 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 24-25
a) pedagogical theory b) teaching practice c) pedagoška teorija d) učna praksa

37.01
Č II 37.01 PEČEK, M. Teorija
COBISS.SI-ID 9419081


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


23.
ALIČ, Anja, 1988-
        Nadarjenost za matematiko v povezavi z interesom za glasbo : diplomsko delo / Anja Alič. - Ljubljana : [A. Alič], 2012. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1116. - Bibliografija: str. 72-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) mathematics c) music d) nadarjeni e) matematika f) glasba

37.091.212.3:51(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) ALIČ, A. Nadarjenost
COBISS.SI-ID 9443145

24.
GORŠE, Mateja, prof. razrednega pouka
        Komunikacijske strategije osnovnošolskih učiteljev v konfliktnih situacijah z učenci : magistrsko delo / Mateja Gorše. - Ljubljana : [M. Gorše], 2012. - X, 177 str., [29] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1148. - Bibliografija: str. 169-177. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teacher-pupil relation b) dispute settlement c) primary school d) odnos med učiteljem in učencem e) reševanje sporov f) osnovna šola g) komunikacijske strategije

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) GORŠE, M. Komunikacijske
COBISS.SI-ID 9449289

25.
KLEMEN, Nina, 1982-
        Poklicna identiteta socialnih pedagoginj in socialnih pedagogov : diplomsko delo / Nina Klemen. - Ljubljana : [N. Klemen], 2012. - 103 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1120. - Bibliografija: f. 98-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) occupation b) identity c) delovni odnosi d) poklic e) identiteta f) delovni odnosi g) socialna pedagogika h) socialni pedagogi i) socialnopedagoške intervencije

37.013.42:331.36(043.2)
331.36:37.013.43(043.2)
ZZ II 37(043.2) KLEMEN, N. Poklicna
COBISS.SI-ID 9438025

26.
KOČEVAR, Nika, 1988-
        Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Nika Kočevar. - Ljubljana : [N. Kočevar], 2012. - 58 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1133. - Bibliografija: f. 50-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) primary school c) teacher role d) nadarjeni e) osnovna šola f) vloga učitelja g) prepoznavanje nadarjenih

37.091.212.3(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) KOČEVAR, N. Prepoznavanje

COBISS.SI-ID 9440329

27.
KOSIĆ, Ana, 1988-
        Pogled različnih profilov na učinkovito izvajanje učne pomoči : diplomsko delo / Ana Kosić. - Ljubljana : [A. Kosić], 2012. - 86 str, [45] str. pril. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1137. - Bibliografija: str. 82-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) learning difficulty b) backward child c) integration d) učne težave e) otrok s posebnimi potrebami f) integracija g) učna pomoč h) individualizirani programi i) socialna izključenost

37.091.398(043.2)
ZZ II 371.3(043.2) KOSIĆ, A. Pogled
COBISS.SI-ID 9448009

28.
MENEGALIJA, Anka
        Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem učencev : magistrsko delo / Anka Menegalija. - Ljubljana : [A. Menegalija], 2012. - 179 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1150. - Bibliografija: str. 169-177. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) misconduct b) discipline c) class management d) teacher role e) neprimerno vedenje f) disciplina g) vodenje razreda h) vloga učitelja

37.011.3-051(043.2)
ZZ II 37(043.2) MENEGALIJA, A. Spoprijemanje

COBISS.SI-ID 9448777

29.
SUŠANJ, Jana
        Kviz kot motivacijsko sredstvo v šoli : diplomsko delo / Jana Sušanj. - Ljubljana : [J. Sušanj], 2012. - 64, VII str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1123. - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) motivation b) teaching method c) competition d) motivacija e) didaktična metoda f) tekmovanje g) kviz

37.091.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) SUŠANJ, J. Kviz
COBISS.SI-ID 9437769

30.
ZALAR, Ksenija
        Primeri uporabe in primernost mobilnih naprav za izobraževanje : diplomsko delo / Ksenija Zalar. - Ljubljana : [K. Zalar], 2012. - XV, 151 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1132. - Bibliografija: str. 111-114. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information technology b) educational technology c) informacijska tehnologija d) izobraževalna tehnologija e) mobilno izobraževanje f) mobilne naprave g) tablični računalniki

37.091.6:004(043.2)
ZZ II 371.6(043.2) ZALAR, K. Primeri
COBISS.SI-ID 9440073


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


31.
BERČNIK, Sanja
        Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : predšolska vzgoja 1. letnik / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) educational theory - seminar b) teorija vzgoje in izobraževanja - seminar

373.2(075.8)
Č II 373.2 BERČNIK, S. Teorija
COBISS.SI-ID 9424969

32.
MILADIĆ, Dijana
        Integracija romskih otrok v vrtec kot napovednik uspešnosti v šolstvu : diplomska naloga / Dijana Miladić. - Ljubljana : [D. Miladić], 2012. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1121. - Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) social integration c) predšolski otrok d) socialna integracija e) Romi f) jezikovna vzgoja

373.2:316.35(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MILADIĆ, D. Integracija
COBISS.SI-ID 9437257


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


33.
CIGLAR, Maja
        Spoznavanje poklica mizarja in obdelava lesa v vrtcu : diplomsko delo / Maja Ciglar. - Ljubljana : [M. Ciglar], 2012. - 32 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1125. - Bibliografija: str. 31-32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) predšolski otrok d) ustvarjalnost e) les f) mizar

373.2.016:62(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) CIGLAR, M. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9438537

34.
GIANINI, Vanja
        Razvoj koordinacije v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Vanja Gianini. - Ljubljana : [V. Gianini], 2012. - 51 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1145. - Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor development b) pre-school child c) gibalni razvoj d) predšolski otrok e) koordinacija f) celostni razvoj

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) GIANINI, V. Razvoj
COBISS.SI-ID 9445449

35.
KOLMAN, Mojca, 1988-
        Uživanje pijač pri predšolskih otrocih : diplomska naloga / Mojca Kolman. - Ljubljana : [M. Kolman], 2012. - 90 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1147. - Bibliografija: f. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nutrition c) obesity d) predšolski otrok e) prehrana f) debelost g) pijače

373.2:351.778.31(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) KOLMAN, M. Uživanje
COBISS.SI-ID 9445961

36.
MIŠMAŠ, Mateja, vzgojiteljica
        Običajni dan v poljskem in slovenskem vrtcu : diplomska naloga / Mateja Mišmaš. - Ljubljana : [M. Mišmaš], 2012. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1118. - Bibliografija: f. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education - Poland b) nursery school c) observation d) predšolska vzgoja - Poljska e) vrtec f) observacija g) subjektivne teorije

373.2.016-021.272(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MIŠMAŠ, M. Običajni
COBISS.SI-ID 9443657

37.
PLEŠKO, Nina
        Stališča staršev o dejavnikih učne uspešnosti učencev : diplomsko delo / Nina Pleško. - Vnanje Gorice : [N. Pleško], 2012. - 59 str., [2] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1134. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) motivation for studies c) parental attitude d) šolska uspešnost e) motivacija za učenje f) stališče staršev

371.26(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) PLEŠKO, N. Stališča
COBISS.SI-ID 9439817

38.
SUŠNIK, Simona
        Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti : diplomsko delo / Simona Sušnik. - Ljubljana : [S. Sušnik], 2012. - VII, 45 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1135. - Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) achievement gain b) pupil attitude c) age difference d) šolska uspešnost e) stališče učencev f) starostna razlika

371.26(043.2)
ZZ II 371.2(043.2) SUŠNIK, S. Stališča
COBISS.SI-ID 9439561


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


39.
        MLINČEK 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Dušan Krnel ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

100 izv.

ISBN 978-961-241-671-3
a) Slovenian language - teachers' guide b) mathematics - teachers' guide c) environmental education - teachers' guide d) slovenščina - priročnik za učitelje e) matematika - priročnik za učitelje f) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 MLINČEK 2 Priročnik
COBISS.SI-ID 262492672

40.
        MLINČEK 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012- (natisnjeno v Sloveniji). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2012. - 131 str., [1] zganj. list z nalepkami. - Bibliografija: str. 130
Del 2. - 127 str. - Bibliografija: str 126

ISBN 978-961-241-645-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-241-646-1 (zv. 2)
ISBN 978-961-241-647-8 (zv. 3)
a) environmental education - textbook b) mathematics - textbook c) Slovenian language - textbook d) primary education e) okoljska vzgoja - učbenik f) matematika - učbenik g) slovenščina - učbenik h) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 MLINČEK 3 Delovni
COBISS.SI-ID 260985344

41.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-241-620-1
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OKOLJE in jaz 2
COBISS.SI-ID 260793600


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


42.
GLUK, Sara
        Stališča učiteljev do uporabe didaktičnih računalniških iger pri učenju poštevanke : diplomsko delo / Sara Gluk. - Ljubljana : [S. Gluk], 2012. - V, 88 str, b : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1117. - Bibliografija: str. 85-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) computer game c) primary school d) matematika e) računalniška igra f) osnovna šola g) poštevanka h) IKT

373.3:51(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GLUK, S. Stališča
COBISS.SI-ID 9443401

43.
GROŠIČAR, Damjana
        Likovna ustvarjalnost v oddelku podaljšanega bivanja : diplomsko delo / Damjana Grošičar. - Ljubljana : [D. Grošičar], 2012. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1122. - Bibliografija: str. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) primary school d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) podaljšano bivanje

373.32:75(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) GROŠIČAR, D. Likovna
COBISS.SI-ID 9437513

44.
ŠTIH, Fabijana
        Izvajanje notranje diferenciacije in individualizacije v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo / Fabijana Štih. - Ljubljana : [F. Štih], 2012. - 154 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1149. - Bibliografija: str. 137-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) differentiated teaching b) individualized teaching c) educational innovation d) primary school e) diferenciran pouk f) individualiziran pouk g) pedagoška inovacija h) osnovna šola

373.3(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) ŠTIH, F. Izvajanje
COBISS.SI-ID 9449033


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


45.
BIRD, Gillian
        Čitanje i pisanje kod djece s Down sindromom (5-11 godina) / Gillian Bird, Jane Beadman i Sue Bucklkey ; [prevoditelj Mirna Barbarić]. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica za Down sindrom, 2011. - VI, 37 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Down syndrome issues & information : Čitanje i pisanje)

Prevod dela: Reading and writing for children with Down syndrome (5-11 years). - Bibliografija: str. 36. - Sažetak

ISBN 978-953-95937-6-4
a) Down's syndrome b) language teaching - reading - writing c) Downov sindrom d) jezikovni pouk - branje - pisava

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BIRD, G. Čitanje
COBISS.SI-ID 9422153

46.
BUCKLEY, Sue
        Obrazovanje osoba s Down sindromom - Pregled / Sue Bucklkey i Gillian Bird ; [prevoditelj Želimira Purgar-Perović]. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica za Down sindrom, 2010. - VI, 21 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Down syndrome issues & information : Obrazovanje)

Prevod dela: Education for individuals with Down syndrome. - Bibliografija: str. 20-21. - Sažetak

ISBN 978-953-95937-2-6
a) Down's syndrome b) special education c) integration d) Downov sindrom e) pouk po prilagojenem programu f) integracija

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BUCKLEY, S. Obrazovanje
COBISS.SI-ID 9421641

47.
BUCKLEY, Sue
        Razvoj numeričkih sposobnosti kod tinrjdžera s Down sindromom (11-16 godina) / Sue Bucklkey i Gillian Bird ; [prevoditelj Neda Bedenko]. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica za Down sindrom, 2011. - VI, 50 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Down syndrome issues & information : Matemetika)

Prevod dela: Number skills for teenagers with Down syndrome (11-16 years). - Bibliografija: str. 49. - Sažetak

ISBN 978-953-95937-8-8
a) Down's syndrome b) calculation c) mathematics d) Downov sindrom e) računanje f) matematika

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BUCKLEY, S. Razvoj
COBISS.SI-ID 9421897

48.
BUCKLEY, Sue
        Razvoj pamćenja kod osoba s Down sindromom / Sue Bucklkey i Gillian Bird ; [prevoditelj Kristina Španović]. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska zajednica za Down sindrom, 2012. - VI, 38 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Down syndrome issues & information : Pamćenje)

Prevod dela: Memory development for individuals with Down syndrome. - Bibliografija: str. 35-36. - Sažetak

ISBN 978-953-95937-7-1
a) Down's syndrome b) recollection c) memory d) Downov sindrom e) pomnjenje f) spomin

376.1-056.34
II 376.1-056.34 BUCKLEY, S Razvoj
COBISS.SI-ID 9421129

49.
MEĐUNARODNI naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas (6 ; 2012 ; Beograd)
        Zbornik radova = Abstract Book / VI međunarodni naučni skup Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, Beograd, 14. - 16. septembar 2012. = The Sixth International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation Today, Belgrade, September, 14. - 16. 2012. ; [urednici, editors Nenad Glumbić, Vesna Vučinić]. - Beograd : Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju = Belgrade : Faculty of Special Education and Rehabilitation, 2012 (Beograd : Planeta print). - 220 str. ; 20 x 20 cm

Besedilo v srb. in/ali angl. - 250 izv.

ISBN 978-86-6203-030-6
a) remedial instruction sciences - conference b) specialna pedagogika - konferenca

376.1
376.1 MEĐUNARODNI Zbornik VI
COBISS.SI-ID 193154572

50.
STROKOVNO srečanje na temo Življenje oseb z Downovim sindromom (5 ; 2012 ; Ljubljana)
        Komunikacija med starši in strokovnjaki : strokovno gradivo / 5. strokovno srečanje na temo Življenje oseb z Downovim sindromom, Ljubljana, 25. september 2012 ; [urednica Branka D. Jurišić]. - Ljubljana : Sožitje, Sekcija za Downov sindrom : Pedagoška fakulteta, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 106 str. ; 23 cm

Ov. nasl. - Bibliografija pri večini, izvleček pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-096-9 (Pedagoška fakulteta)
a) Down's syndrome - conference b) backward child c) Downov sindrom - konferenca d) otrok s posebnimi potrebami e) pomoč staršem

376.1-056.34
376.1-056.34 STROKOVNO Komunikacija
COBISS.SI-ID 263165952


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


51.
GRMEK, Martina, 1985-
        Ples kot medij pri delu z mladostniki z vedenjskimi in čustvenimi težavami : diplomsko delo / Martina Grmek. - Ljubljana : [M. Grmek], 2012. - 94 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1143. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) dance c) socialization d) motnje vedenja e) ples f) socializacija

376.1:793.3(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GRMEK, M. Ples
COBISS.SI-ID 9444937

52.
LIČEF, Urška
        Sodelovanje staršev in šolskih delavcev v primeru otroka z motnjami senzornega procesiranja : diplomsko delo / Urška Ličef. - Ljubljana : [U. Ličef], 2012. - XI, 127 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1128. - Bibliografija: str. 103-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) hyperactivity c) parent-school relation d) otrok s posebnimi potrebami e) hiperaktivnost f) odnos med starši in šolo g) motnje senzornega procesiranja h) ADHD

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) LIČEF, U. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 9439049

53.
RAZPOTNIK, Jasna
        Položaj sorojencev v družni z otrokom z motnjo avtističnega spektra : diplomsko delo / Jasna Razpotnik. - Ljubljana : [J. Razpotnik], 2012. - 110 str., [26] str. pril. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1130. - Bibliografija: str. 106-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) autism b) sibling c) family d) avtizem e) bratje in sestre f) družina

376.1:17.023.32(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) RAZPOTNIK, J. Položaj
COBISS.SI-ID 9439305

54.
STRGAR, Tjaša
        Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev : diplomsko delo / Tjaša Strgar. - Ljubljana : [T. Strgar], 2012. - VII, 82 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1126. - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) special school c) legislation d) otrok s posebnimi potrebami e) šola s prilagojenim programom f) zakonodaja g) usmerjanje otrok

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) STRGAR, T. Ustreznost
COBISS.SI-ID 9440841

55.
VALIŠER, Aleksander
        Profil funkcioniranja 5-letnih otrok pred vstopom v šolo : diplomsko delo / Aleksander Vališer. - Ljubljana : [A. Vališer], 2012. - 126 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1129. - Bibliografija: str. 113-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdopedagogika - logopedija
a) pre-school child b) backward child c) child development d) predšolski otrok e) otrok s posebnimi potrebami f) razvoj otroka g) zgodnje odkrivanje h) razvojne težave i) močna področja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VALIŠER, V. Profil
COBISS.SI-ID 9438793


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


56.
        'OLD' and 'new' worlds of adult learning / edited by Agnieszka Bron ... [et al.]. - Wrocĺaw : Wydawnictwo Naukowe Dolnosląskiej Szkoĺy Wyższej Edukacji TWP, 2005. - 535 str. : ilustr. ; 25 cm

Na vrhu ov.: European society for research on the adult education, ESREA. - Bibliografija in povzetek pri posameznih prispevkih

ISBN 83-89518-29-5
a) adult education b) lifelong learning c) in-service training d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) usposabljanje ob delu

377
377 OLD
COBISS.SI-ID 9440585


378 VISOKO ŠOLSTVO.


57.
        HIGHER education for sustainability : cases, challenges, and opportunities from across the curriculum / edited by Lucas F. Johnston. - New York ; London : Routledge, 2013. - X, 262 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-415-51935-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-51936-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-12304-1 (e-knjiga)
a) higher education b) development of education c) interdisciplinary approach d) visokošolsko izobraževanje e) razvoj vzgoje in izobraževanja f) medpredmetni pristop g) sonaravni pristop

378
378 HIGHER education
COBISS.SI-ID 9423433


5 NARAVOSLOVNE VEDE


58.
LAPAJNE Dekleva, Tomaž
        Igranje vlog in poučevanje naravoslovja / Tomaž Lapajne Dekleva. - Ljubljana : Društvo za razvoj gledališča v izobraževanju, cop. 2012 ([Domžale] : Tiskarna Vovk). - 108 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 102-107

ISBN 978-961-92750-1-6
a) science education b) role playing c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) igranje vlog f) didaktična metoda

5
5 LAPAJNE Dekleva Igranje
COBISS.SI-ID 262864896


53(043.2) FIZIKA.


59.
TURK, Maruša, 1990-
        Poskusi z radioaktivnim izvorom : diplomsko delo / Maruša Turk. - Ljubljana : [M. Turk], 2012. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1146. - Bibliografija: f. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) radioaktivni izotopi d) jedrski razpadi e) sevanje f) meritve

53.084.89(043.2)
ZZ II 53(043.2) TURK, M. Poskusi
COBISS.SI-ID 9445705


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


60.
FAKIN, Tine
        Znanje in odnos učencev do metuljev in komarjev : diplomsko delo = Elementary school pupils knowlwdge [!] and attitudes toward butterflies and mosquitoes : graduation thesis / Tine Fakin. - Ljubljana : [T. Fakin], 2012. - VIII, 44 f., [6] f. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1142. - Bibliografija: f. 42-44. - Izvleček ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) knowledge c) primary school d) biologija e) znanje f) osnovna šola g) metulji h) komarji

595.78:595.771:37(043.2)
ZZ II 59(043.2) FAKIN, T. Znanje
COBISS.SI-ID 9444681

61.
POVŠIČ, Miha
        Vsebinska predpriprava ekskurzije za ogled Muzeja krapinskih neandertalcev : diplomsko delo = Didactic preparation for the excursion to the Museum of Krapina neanderthals : graduation thesis / Miha Povšič. - Ljubljana : [M. Povšič], 2012. - XI, 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1114. - Bibliografija: str. 65-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) excursion c) museum d) biologija e) ekskurzija f) muzej g) Krapina h) neandertalci

572:331.348(043.2)
ZZ II 57(043.2) POVŠIČ, M. Vsebinska
COBISS.SI-ID 9444169


61 MEDICINA.


62.
BEČAN, Tanja
        Ko naš učenec zboli / Tanja Bečan ; [življenjske zgodbe Alja Klara Ugovšek ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 104 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorici: str. 104. - Bibliografija: str. 101-103

ISBN 978-961-03-0024-3
a) bolezen b) bolnišnična šola c) bolezen d) bolnišnična šola e) bolan učenec f) pomoč učencem

61
61 BEČAN, T. Ko naš
COBISS.SI-ID 262854144


61(043.2) MEDICINA.


63.
LONČARIČ, Lucija
        Prepoznavnost brezglutenskih živil : diplomsko delo / Lucija Lončarič. - Ljubljana : [L. Lončarič], 2012. - VIII f., 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1138. - Bibliografija: str. 82-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) disease c) prehrana d) bolezen e) celiakija f) brezglutenska živila

612.392:664.236(043.2)
ZZ II 64(043.2) LONČARIČ, L. Prepoznavnost
COBISS.SI-ID 9442889


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


64.
SACKS, Oliver, 1933-
        Mož, ki je imel ženo za klobuk / Oliver Sacks ; prevod Branko Gradišnik ; [avtor spremne besede David Neubauer]. - Ljubljana : UMco, 2009 ([Podolnica] : F. Rožmanec, Potens). - 315 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Nasl. na ov.: Mož, ki je imel ženo za klobuk in druge klinične historije. - Prevod dela: The man who mistook his wife for a hat. - 500 izv. - Spremna beseda / David Neubauer: str. 313-315. - Bibliografija: str. 300-312

ISBN 978-961-6445-97-9
a) neurology b) mental illness c) mental handicap d) nevrologija e) duševna bolezen f) motnje v duševnem razvoju g) anekdote

616.89
616.89 SACKS, O. Mož
COBISS.SI-ID 246190080


63(043.2) KMETIJSTVO.GOZDARSTVO.


65.
MARTINC, Nina, 1988-
        Uporaba izvlečka lubja bele jelke (Abies alba Mill.) za pripravo čebelarskih izdelkov : diplomsko delo = Use of silver fir (Abies alba Mill.) bark extract for preparation of beekeeping products : graduation thesis / Nina Martinc. - Ljubljana : [N. Martinc], 2012. - IX, 43 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1131. - Bibliografija: str. 33-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) food b) hrana c) med d) čebele e) čebelarstvo f) bela jelka g) izvleček lubja

638.1(043.2)
ZZ II 63(043.2) MARTINC, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 9446729


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


66.
LACOSTE, Jean
        Filozofija umetnosti / Jean Lacoste ; [prevedla Vera Troha ; imensko in stvarno kazalo Tanja Pesko]. - V Ljubljani : Krtina, 2012. - 134 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 18)

Prevod dela: La philosophie de l'art. - 600 izv. - Bibliografija: str. 129-130. - Kazali

ISBN 978-961-260-061-7
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika

7.01
7.01 LACOSTE, J. Filozofija
COBISS.SI-ID 263118336


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


67.
CASPAR, Helmut
        Marmor, Stein und Bronze : Berliner Denkmalgeschichten / Helmut Caspar. - Berlin : Berlin Edition, cop. 2003. - 320 str. : ilustr. ; 19 cm

Kazala. - Bibliografija: str. 308-311

ISBN 3-8148-0125-3
ISBN 978-3-8148-0125-4
a) sculpture b) kiparstvo c) spomeniki d) Berlin

73/74
73/74 CASPAR, H. Marmor
COBISS.SI-ID 9422921

68.
GLIMCHER, Arne
        Agnes Martin : paintings, writings, rembrances / Arne Glimcher. - London ; New York : Phaidon, cop. 2012. - 281 str. : ilustr. ; 30 cm

Agnes Martin list of works: str. 246-249. - Bibliografija: str. 264-279

ISBN 978-0-7148-5996-5
a) fine arts b) likovna umetnost

73/76
II 73/74 GLIMCHER, A. Agnes
COBISS.SI-ID 9449545

69.
        MODERN sculpture reader / edited by Jon Wood, David Hulks and Alex Potts. - 2nd printing. - Leeds : Henry Moore Institute ; Los Angeles, : J. Paul Getty Museum, 2012. - XXX, 511 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-1-60606-106-0
a) sculpture - 20th cent. b) kiparstvo - 20. st. c) modernizem d) postmodernizem e) kiparji

73
73/74 MODERN sculpture
COBISS.SI-ID 9450825


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


70.
GUJTMAN, Lara
        Gesta v sliki : diplomsko delo / Lara Gujtman. - Ljubljana : [L. Gujtman], 2012. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1124. - Bibliografija: f. 75-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) slikarstvo c) akcijsko slikarstvo d) gestualno slikarstvo

75(043.2)
ZZ II 75(043.2) GUJTMAN, L. Gesta
COBISS.SI-ID 9438281


78 GLASBA.


71.
MAJHEN, Zvezdana
        Asfaltnice [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil in zaigral jih je Dominik Krt ; zapeli so jih Dominik Krt in otroci pevskega zbora iz Podnanosa. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2012. - 1 CD (64 min, 23 sek) : stereo ; 12 cm

Priloga k reviji Zmajček

STH CD 008 Hieroglif
a) music b) glasba c) otroške pesmi

78
cd 78 MAJHEN, Z. Asfaltnice
COBISS.SI-ID 7010449

72.
        PESMI o živalih [Glasbeni tisk] / ilustrirala Jelka Reichman ; [zbrala in uredila Metka Pušenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 24 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

2.500 izv.

ISMN 979-070-90-0819-3
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) otroške ljudske pesmi

78
II 78 PESMI o živalih cd 78 PESMI o živalih
COBISS.SI-ID 263011072


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


73.
KONFERENCA plesne pedagogike (2012 ; Velenje)
        Konferenca plesne pedagogike, 11.-13. oktober 2012, Velenje, Slovenija. - [Ljubljana : JSKD, 2012]. - 24 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) dance - conference b) ples - konferenca c) plesna pedagogika

793.3
793 KONFERENCA plesne
COBISS.SI-ID 9433929

74.
        SLON 6 [Videoposnetek] : osem animiranih filmov. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Animateka, 2012. - 1 video DVD (ca 54 min) : barve, zvok ; 12 cm

Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2012. - Izbor animiranih filmov iz otroškega programa Slon na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka. - Vsebina: Koyaa - Lajf je čist odbit / Kolja Saksida. Dodu, kartonasti deček = Dodu, o rapaz de cartao / José Miguel Ribeio. Velika nagrada = Grand prix / Anna Solanas, Marc Riba. Steklenica = Bottle / Kirsten Lepore. Violinistka = Vioolspel / Tünde Vollenbroek. Tiger = Tigeris / Jonis Cimermanis. Veliki brat = Der Grosse Bruder / Jesús Pérez, Elisabeth Hüttermann. Pikapolonica hoče odrasti / Miha Knific.
a) film b) animirani filmi c) otroški animirani filmi d) risani filmi e) otroški risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
DVD 79 SLON 6
COBISS.SI-ID 16036498


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


75.
SLOVENSKI slavistični kongres (2012 ; Koper)
        Slavistika v regijah - Koper / [Slovenski slavistični kongres, Koper, 27.-29. september 2012] ; uredila Boža Krakar Vogel. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2012. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 23)

Ime kongresa navedeno v kolofonu. - 380 izv. - Recenzenta Miran Košuta, Andreja Žele. - Bibliografija in pozvetek pri vsakem prispevku
Vsebina na nasl. str.:
Koprska slovenistika na stičišču kultur
Medkulturne jezikovne rabe
Slovenska književnost v slovanskih jezikih
Okrogla miza Avtor, prevajalec in lektor - zavezniki ali nasprotniki
Razvijanje pismenosti skozi sodobne jezikovne in literarne prakse
Študijski zaključki - profesionalni začetki

ISBN 978-961-6715-11-9
a) Slovenian language b) linguistics c) literature d) slovenščina e) lingvistika f) literatura

811.163.6
811.163.6 SLOVENSKI Slavistika
COBISS.SI-ID 263105536


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


76.
FINŽGAR, Fran Saleški
        Makalonca / Fran Saleški Finžgar ; okrajšana verzija Finžgarjeve pripovedke Eka Vogelnik ; fotografije Žiga Koritnik. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 23 str. : ilustr. ; 19 x 28 cm

800 izv.

ISBN 978-961-272-089-6

821.163.6
821.163.6 FINŽGAR, F. S. Makalonca
COBISS.SI-ID 262950144

77.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati / Tone Pavček ; [ilustracije] Damijan Stepančič ; [spremna beseda Saša Pavček]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - [39] str. : ilustr. ; 28 cm

1.500 izv. - O fantu, ki--- / Saša Pavček: str. [38-39]

ISBN 978-961-272-084-1

821.163.6
II 821.163.6 PAVČEK, T. Juri
COBISS.SI-ID 262073600


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


78.
JEMEC, Jana, 1988-
        Davča : muzejski predmeti kot učne vsebine pri razrednem pouku : diplomsko delo / Janja Jemec. - Ljubljana : [J. Jemec], 2012. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1127. - Bibliografija: f. 72-73. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) museum c) primary school d) domoznanstvo e) muzej f) osnovna šola g) Davča h) lan i) izdelki j) platnarstvo

908(043.2)
ZZ II 908(043.2) JEMEC, J. Davča
COBISS.SI-ID 9441097


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO