COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


majske novosti


1.
GOMBAČ, Mateja
        Vpliv športnih dejavnosti na odnos učencev do narave : diplomsko delo / Mateja Gombač. - Ljubljana : [M. Gombač], 2011. - VIII, 54 f., [4] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jelka Strgar, somentor Iztok Tomažič. - Bibliografija: f. 52-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) sport b) open air activities c) šport d) dejavnosti na prostem e) odnos do narave f) obisk narave

796.035:502(043.2)
Č II 57(043.2) GOMBAČ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 2510671

2.
RECEK, Nina, diploma na Pedagoški fak.
        Stališča in znanje kočevskih učencev o zdravem prehranjevanju : diplomsko delo / Nina Recek. - Ljubljana : [N. Recek], 2011. - IX, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Verena Koch. - Bibliografija: str. 77-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) health education c) prehrana d) zdravstvena vzgoja e) prehransko izobraževanje f) zdravo prehranjevanje g) prehransko znanje

613.2:37(043.2)
Č II 64(043.2) RECEK, N. Stališča
COBISS.SI-ID 2510159


0 SPLOŠNO.


3.
DARNTON, Robert
        Zadeva: knjiga : preteklost, sedanjost in prihodnost / Robert Darnton ; prevedla Dušanka Zabukovec. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 173 str. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

Prevod dela: The case for books. - 500 izv. - Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo

ISBN 978-961-231-817-8
a) book b) reading c) knjiga d) branje e) elektronske knjige f) digitalizacija g) zgodovina knjige

002.2(091)
004.738.5:655.41
028
028 DARNTON, R. Zadeva
COBISS.SI-ID 258333952

4.
SHON, Phillip Chong Ho
        How to read journal articles in the social sciences : a very practical guide for students / Phillip Chong Ho Shon. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - 110 str. ; 25 cm. - (Sage study skills series)

Bibliografija: str. 105-107. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0931-8
ISBN 978-1-4462-0932-5 (broš.)
a) social sciences b) database c) research of academic literature d) družbene vede e) podatkovna zbirka f) raziskovanje znanstvene literature

001
001 SHON, P. How to
COBISS.SI-ID 9217353

5.
SWENSON, Pat
        Online teaching in the digital age / Pat Swenson, Nancy A. Taylor. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2012. - XII, 91 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4129-9619-8 (broš.)
a) didactic use of computer b) distance study c) higher education d) didaktična uporaba računalnika e) izobraževanje na daljavo f) visokošolsko izobraževanje

001
001 SWENSON, P. Online
COBISS.SI-ID 9221193


0(043.2) SPLOŠNO.


6.
KOŠAK Babuder, Milena
        Bralno razumevanje in razvoj branja za učenje pri otrocih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : doktorska disertacija / Milena Košak Babuder. - Ljubljana : [M. Košak Babuder], 2012. - XIII, 300 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/758/. - Bibliografija: str. 283-300. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) poverty b) reading difficulty c) literacy d) revščina e) težave pri branju f) pismenost g) bralno razumevanje h) metakognicija i) programi pomoči j) metakognitivni-interstavčni model bralnega razumevanja

028.5:376(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOŠAK Babuder M. Bralno
COBISS.SI-ID 9207625


004 RAČUNALNIŠTVO.


7.
FIELD, Andy P.
        Discovering statistics using SPSS : (and sex and drugs and rock 'n' roll) / Andy Field. - 3rd ed., reprinted. - London [etc.] : Los Angeles, 2011, cop. 2009. - XXXIII, 821 str. : ilustr. ; 28 cm

e-book included. - Bibliografija: str. 809-815. - Kazalo

ISBN 978-1-84787-906-6
ISBN 978-1-84787-907-3
ISBN 978-1-84920-408-8 (e-book included)
a) statistics b) software c) statistika d) programska oprema e) SPSS

004.4
II 004.4 FIELD, A. P. Discovering
COBISS.SI-ID 2116563

8.
PELTIER-Davis, Cheryl Ann
        The cybrarian's web : an A-Z guide to 101 free Web 2.0 tools and other resources / Cheryl Ann Peltier-Davis. - Medford : Information Today, 2012. - XXV, 486 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Bibliografija: str.Kazalo. - Vsebina: AbiWord ; About.com ; Academic Earth ; Amplify ; Animoto ; Audacity ; Aviary ; Bing ; Blio ; Blogger ; Bloglines ; BusinessCard2 ; CiteULike ; Connotea ; CuePrompter ; Delicious ; Digg ; Dogpile ; Doodle ; Drupal ; Ecademy ; Facebook ; FaxZero ; Flickr ; Foursquare ; GIMP ; Google analytics ; Google books ; Google docs ; Google reader ; Google sites ; HathiTrust ; Hulu ; Internet archive ; iTunes U ; Jing ; Justin.tv ; Khan academy ; LibGuides ; Library success ; LibraryThing ; Library 2.0 ; Linkedln ; LISWiki ; LISZEN ; Livemocha ; LucidChart ; Lulu ; MARC21 in your library ; Meebo ; Mikogo ; Moodle ; Movable type ; Myspace ; Ning ; OpenID ; OpenOffice.org ; Orkut ; PBworks ; PDF-to-Word ; Photobucket ; Picasa ; Podcast alley ; Prezi ; Project Gutenberg ; Qwika ; Readerjack.com ; Remember the milk ; Rollyo ; Rondee ; Scour ; Second life ; Shelfari ; Skype ; SlideShare ; SortFix ; Spybot-search & destroy ; StatCounter ; StumbleUpon ; SurveyMonkey ; Technorati ; TripIt ; Twitter ; TypeFaster ; Ustream ; Vimeo ; VuFind ; Widgets ; Wikipedia ; Wikis by wetpaint ; Wolfram - Alpha ; Wordle ; WordPress.com ; WorldCat.org ; XING ; Yahoo! answers ; YouSendIt ; YouTube ; Zoho ; Zoomerang ; Zotero ; Appendix I : Tips and teaching tools for keeping up-to-date with web 2.0 technologies ; Appendix II : Web 2.0 tools and other resources : a glossary ; Appendix III : Referenced websites

ISBN 978-1-57387-427-4
a) computer science b) računalništvo c) internet d) spletno mesto e) Web 2.0 f) družabna omrežja g) knjižnice

004.7
004.7 PELTIER-DAVIS, C. Cybrarian's
COBISS.SI-ID 9222473


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


9.
AHČIN, Maruša, 1983-
        Izobraževalna programska oprema v osnovni šoli : diplomsko delo / Maruša Ahčin. - Ljubljana : [M. Ahčin], 2011. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) educational software b) engineering c) curriculum d) primary school e) didaktična programska oprema f) tehnika g) kurikulum h) osnovna šola

004:37(043.2)
Č II 004(043.2) AHČIN, M. Izobraževalna
COBISS.SI-ID 9230409

10.
KOZJEK, Tanja
        Izdelava e-gradiva za robotiko v programskem okolju Bascom : diplomsko delo / Tanja Kozjek. - Ljubljana : [T. Kozjek], 2012. - 43 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/791 . - Bibliografija: str. 25-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) teaching aid b) project method c) experiential learning d) učni pripomočki e) projektna metoda f) izkustveno učenje g) e-gradivo h) robotika i) Bascom j) krmilnik

004.896:37.018.43(043.2)
ZZ II 004(043.2) KOZJEK, T. Izdelava
COBISS.SI-ID 9233481


1 FILOZOFIJA.


11.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Uvod v razvojnopsihološko diagnostiko / Maja Zupančič in Matija Svetina. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 224 str. : preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Tisk na zahtevo. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 189-213. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-501-0
a) developmental psychology b) psychodiagnostics c) razvojna psihologija d) psihodiagnostika e) presajalni postopki f) razvojne lestvice g) vprašalniki

159.922:159.9.072
159.92 ZUPANČIČ, M. Uvod
COBISS.SI-ID 261554432


159.9 PSIHOLOGIJA.


12.
KRANJČEC, Renata
        Psihološki vidiki mentorstva kot vodstvenega odnosa : doktorska disertacija / Renata Kranjčec. - Ljubljana : [R. Kranjčec], 2009. - XVI, 324 f., [21] f. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 316-324. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
a) management b) self-concept c) attitude d) vodenje e) samopodoba f) stališče g) mentorstvo h) teorije vodenje

159.9(043.3)
ZZ II 159.9 KRANJČEC, R. Psihološki
COBISS.SI-ID 251739904

13.
RUTAR, Dušan
        Kaj je psihoanaliza ali Zakaj ne moremo spoznati sebe v enajstih korakih : kratka razprava o tem, zakaj mnogo bolj kot materialne & duhovne dobrine, propagando, pastoralne nasvete, prerokovalce, terapevte, popkulturo, korporacije, prijazne politike, piarovce, globalne medije in preventivne vojne potrebujemo duha, prijateljstvo, spoznanja o sebi in Resnico / Dušan Rutar. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2006 ([Ljubljana] : Euroraster). - 96 str. ; 21 cm

ISBN 961-90447-2-X
ISBN 978-961-90447-2-8
a) psychoanalysis b) psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 RUTAR, D. Kaj je
COBISS.SI-ID 229603328

14.
ŽVELC, Gregor
        Razvojne teorije v psihoterapiji : integrativni model medosebnih odnosov / Gregor Žvelc. - Ljubljana : IPSA, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 295 str. : ilustr., tabele ; 23 cm. - (Zbirka Psihoterapevtske študije)

700 izv. - O avtorju: str. 5-6. - Bibliografija: str. 257-270. - Kazali

ISBN 978-961-92206-2-7
a) psychotherapy b) psihoterapija c) razvojne teorije d) klinična psihologija e) medosebni odnosi f) integrativna psihoterapija

159.92
159.92 ŽVELC, G. Razvojne
COBISS.SI-ID 259320576


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


15.
JANŠA, Katarina, 4. 5. 1987-
        Soočanje učiteljev s konfliktnimi situacijami v šoli : diplomsko delo / Katarina Janša. - Ljubljana : [K. Janša], 2011. - V, 69 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) communication b) conflict c) mental stress d) teacher e) komunikacija f) konflikt g) duševni stres h) učitelj i) asertivnost j) strokovna samopodoba

159.9:37(043.2)
Č II 159.9(043.2) JANŠA , K. Soočanje
COBISS.SI-ID 9220681

16.
OŠTIR, Petra, 1987-
        Moralno presojanje nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Petra Oštir. - Ljubljana : [P. Oštir], 2012. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/765 . - Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gifted b) moral development c) moral education d) nadarjeni e) moralni razvoj f) moralna vzgoja

159.922.76(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) OŠTIR, P. Moralno
COBISS.SI-ID 9208905


17 ETIKA.


17.
KARBA, Pavla
        Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8 : učbenik za državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko v osmem razredu osnovne šole / Pavla Karba, Nataša Jesenko ; [ilustracije in slikovno gradivo arhiv MKZ ... [et al.] ; prevodi angleških besedil Deks, Valentina Praprotnik]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

2.500 izv.

ISBN 978-961-01-2204-3
a) civics - textbook b) primary education c) državljanska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

17(075.2)
II 17 KARBA, P. Državljanska 8
COBISS.SI-ID 261311232


316 SOCIOLOGIJA.


18.
LORENZ, Dawn C.
        Counseling self-efficacy in practicum students : contributions of supervision / Dawn C. Lorenz. - Ann Arbor : UMI Dissertation Publishing, cop. 2009. - X, 184 str. ; 22 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 129-141. - The Pennsylvania state university, The Graduate school, College of education
a) supervision b) self-realization c) guidance d) supervizija e) samouresničevanje f) svetovanje

316.6
316.6 LORENZ, D. Counseling
COBISS.SI-ID 9233737

19.
RUTAR, Dušan
        Teze za teorijo in kulturo hendikepa / Dušan Rutar. - Ljubljana : YHD, društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2011 (Ljubljana : NTD). - 117, 123 str. ; 21 cm

450 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Theses for the theory and culture of handicap / [translation Irena Slapar]

ISBN 978-961-90447-7-3
a) handicap b) film c) prizadetost d) film e) sociologija kulture

316.7
316.7 RUTAR, D. Teze
COBISS.SI-ID 257481472

20.
        ZBORNIK zaključnih nalog pri predmetu Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet : podiplomski študij predšolske vzgoje / avtorice Adrijana Simončič ...[et al.] ; uredila Cveta Rošer. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012. - 175 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str. leto izida 2011/2012. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
a) intercultural education b) social integration c) immigrant d) medkulturna vzgoja e) socialna integracija f) priseljenec g) socialna pedagogika

316.6
II 316.6 ZBORNIK zaključnih
COBISS.SI-ID 9223753


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


21.
GELZE, Lucija
        Spremembe v družbi, njihove posledice in alternativni vzajemni sistemi : diplomsko delo / Lucija Gelze. - Ljubljana : [L. Gelze], 2012. - IV, 100 str., [17] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/781/. - Bibliografija: str. 95-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social change b) social inequality c) community d) družbene spremembe e) socialna neenakost f) skupnost g) skupnostne storitve h) časovna banka

316.6(043.2)
ZZ II 3(043.2) GELZE, L. Spremembe
COBISS.SI-ID 9224265

22.
LISJAK Banko, Veronika
        Aktivnosti starejših za starejše v Ljubljani : diplomsko delo / Veronika Lisjak Banko. - Ljubljana : [V. Lisja Banko], 1999. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 93-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) old age b) elderly person c) NGO d) stara leta e) starejša oseba f) nevladna organizacija

316.4(043.2)
Č II 3(043.2) LISJAK BANKO, V. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 9227593

23.
MERLJAK, Anamarija
        Film kot oblika spodbude k pogovorom o partnerskih odnosih : diplomsko delo / Anamarija Merljak. - Ljubljana : [A. Merljak], 2012. - X, 86 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/780/. - Bibliografija: str. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) interpersonal relations b) film c) dispute settlement d) medosebni odnosi e) film f) reševanje sporov g) partnerstvo

316.36(043.2)
ZZ 3(043.2) MERLJAK, A. Film
COBISS.SI-ID 9224521

24.
ŠABIĆ, Simona
        Tukaj je Slovenija : pomen nacionalne identitete in pripadnosti za mlade : diplomsko delo / Simona Šabić. - Ljubljana : [S. Šabić], 2012. - IV, 117 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/782/. - Bibliografija: str. 113-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) nationality c) identity d) mladina e) nacionalnost f) identiteta g) socialna pripadnost h) domoljubje i) drugačnost

316.6(043.2)
ZZ II 3(043.2) ŠABIĆ, S. Tukaj
COBISS.SI-ID 9224009


33 GOSPODARSTVO


25.
LOGAR, Tea, 1974-
        Ljudje kot sredstva : izkoriščanje v osebnih odnosih / Tea Logar ; [spremna beseda Friderik Klampfer]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 165)

400 izv. - Nedopustna (iz)raba soljudi / Friderik Klampfer: str. 167-173. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 159-165. - Kazalo

ISBN 978-961-260-055-6
a) worker b) capitalism c) human rights d) delavec e) kapitalizem f) človekove pravice g) izkoriščanje delavcev

330.342.14
141.7:342.7
FRASCATI:
6-301
342.7 LOGAR, T. Ljudje
COBISS.SI-ID 261196544


34 PRAVO.


26.
JURKOVIČ, Sabina
        Psihično nasilje nad otroki : diplomsko delo / Sabina Jurkovič. - Ljubljana : [S. Jurkovič], 2012. - 47 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/798 . - Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) violence b) parent-child relation c) nasilje d) odnos med starši in otrokom e) psihično nasilje f) zakonodaja

343.62-053.2
ZZ II 34(043.2) JURKOVIČ, S. Psihično
COBISS.SI-ID 9234505


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


27.
CENTER slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka
        Tako živimo : Center slepih, slabovidnih in starejših : 1936-2006 / [uredniški odbor Milena Miklavčič, Stanka Vauh, Janka Lotrič ; fotografija Polona Mlakar-Baldasin]. - Škofja Loka : Center slepih, slabovidnih in starejših, 2006. - 76 str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.
a) visually handicapped - blind b) elderly person c) slabovidni - slepi d) starejša oseba e) Center slepih, slabovidnih in starejših f) Škofja Loka

364.65-056.262
II 364.65 CENTER Tako
COBISS.SI-ID 10090399

28.
CIZELJ, Darja
        Samopodoba in socialna kompetenca otrok s težavami v socialni integraciji : diplomsko delo / Darja Cizelj. - Ljubljana : [D. Cizelj], 1998. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko. - Bibliografija: str. 74-76. - Povzetek ; Summary
a) self-concept b) social integration c) social interaction d) samopodoba e) socialna integracija f) socialna interakcija g) socialne kompetence

364(043.2)
Č II 36(043.2) CIZELJ, D. Samopodoba
COBISS.SI-ID 9229641

29.
        EMPIRISCHE Forschung in der Sozialen Arbeit : Methoden und methodologische Herausforderungen / Arno Heimgartner, Ulrike Loch, Stephan Sting (Hg.). - 1. izd. - Münster, Westf : LIT, 2012. - 318 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Soziale Arbeit - Social Issues ; 15)

Besedila v nem. ali angl. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki

ISBN 978-3-643-50359-6
a) social work b) social research c) socially handicapped d) socialno delo e) družbeno raziskovanje f) socialno prizadeti

364
36 EMPIRISCHE
COBISS.SI-ID 9212745

30.
        INFORMIRANJE in svetovanje za mlade v Sloveniji : smernice razvijanja dejavnosti / Matjaž Medvešek ... [et al.] ; [fotografije Blaž Zupančič]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino : Mladinsko informativno središče Slovenije, 2003 ([Ljubljana : Collegium Graphicum]). - 87 str. : fotogr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 84

ISBN 961-6101-17-X (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport)
a) youth b) guidance c) youth employment d) mladina e) svetovanje f) zaposlovanje mladih g) mladinsko delo h) informacijski servisi i) mladinska kultura j) neformalno delo k) razvojna strategija

36
36 INFORMIRANJE in svetovanje
COBISS.SI-ID 127481088


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


31.
ČERIN, Tina
        Podpora v situaciji odločanja v zvezi s splavom : diplomsko delo / Tina Čerin. - Ljubljana : [T. Čerin], 2012. - IV, 156 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/774 . - Bibliografija: str. 144-147. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) abortion b) guidance c) decision making d) abortus e) svetovanje f) odločanje

364-785:616-007.29(043.2)
ZZ II 36(043.2) ČERIN, T. Podpora
COBISS.SI-ID 9218889


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


32.
        HANDBOOK of school violence and school safety : international research and practice / edited by Shane R. Jimerson ... [et al.]. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2012. - XXIII, 645 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-0-415-88461-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-88462-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-84137-2 (e-knjiga)
a) violence b) bullying c) aggression d) school e) prevention f) nasilje g) ustrahovanje h) agresija i) šola j) prevencija

37.091.5
371.5 HANDBOOK of school
COBISS.SI-ID 9213769

33.
HARDIMAN, Mariale
        The brain-targeted teaching model for 21st-century schools / Mariale Hardiman ; foreword by Martha Bridge Denckla. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2012. - XXV, 223 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 197-211. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-9198-8 (broš.)
a) educational psychology b) teaching model c) brain d) pedagoška psihologija e) didaktični model f) možgani

37.015.3
37.015.3 HARDIMAN, M. Brain
COBISS.SI-ID 9217865

34.
HATTIE, John A. C.
        Visible learning for teachers : maximizing impact on learning / John Hattie. - London ; New York : Routledge, 2012. - X, 269 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 171-182. - Kazali. - Vsebina: The source of ideas and the role of teachers ; The lessons ; Mind frames

ISBN 978-0-415-69014-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-69015-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-18152-2 (e-knjiga)
a) teaching method b) visual learning c) feedback d) didaktična metoda e) vizualno učenje f) odziv

37.02
37.02 HATTIE, J. Visible
COBISS.SI-ID 9208393

35.
HOZJAN, Dejan
        Model razvijanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : pristop k sistemskemu urejanju / Dejan Hozjan. - Vršac : Visoka vaspitačka škola Mihailo Palov, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 47)

300 izv. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 73-75. - Kazalo

ISBN 978-86-7372-147-7
a) education system - Slovenia b) gifted c) backward child d) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija e) nadarjeni f) otrok s posebnimi potrebami g) kohezivnost h) socialna kohezivnost

37.01
37.01 HOZJAN, D. Model
COBISS.SI-ID 270705415

36.
        IZOBRAŽEVANJE v Sloveniji / [avtorice Breda Ložar ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2012. - 58 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/Izobrazevanje.pdf

ISBN 978-961-239-245-1
a) education system - Slovenia - statistical data b) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenija - statistični podatki

37
37 IZOBRAŽEVANJE v Sloveniji
COBISS.SI-ID 261445632

37.
MAMLIN, Nancy
        Preparing effective special education teachers / Nancy Mamlin. - New York ; London : The Guilford Press, 2012. - XIV, 159 str. : ilustr. ; 26 cm. - (What Works for special-needs learners)

Bibliografija: str. 147-153. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-0306-3 (broš.)
ISBN 978-1-4625-0307-0 (trda vezava)
a) special school teacher b) teacher education - USA c) class management d) specialni pedagog e) izobraževanje učiteljev f) vodenje razreda

371.13/.16
371.13/.16 MAMLIN, N. Preparing
COBISS.SI-ID 9209929

38.
        OUTDOOR education : methods and strategies / Ken Gilbertson ... [et al.]. - Champaign (ILL.) [etc.] : Human Kinetics, cop. 2006. - IX, 213 str. : ilustr. ; 29 cm

O avtorjih: str. 213. - Bibliografija: str. 201-205. - Kazalo

ISBN 0-7360-4709-3
ISBN 978-0-7360-4709-8
a) physical education b) open air activities c) teaching method d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) didaktična metoda

37.091.33
II 371.3 OUTDOOR
COBISS.SI-ID 18267656

39.
        RESEARCH on teacher education and training / edited by Feyza Doyran. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2012. - 343 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Research2012.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoska fakulteta). - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-960-9549-74-5
a) teacher education b) didactics c) higher education d) izobraževanje učiteljev e) didaktika f) visokošolsko izobraževanje

37.01
37.01 RESEARCH on teacher
COBISS.SI-ID 9208137

40.
        THEORETICAL foundations of learning environments / edited by David Jonassen and Susan Land. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge, 2012. - X, 350 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89421-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-89422-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-81379-9 (e-knjiga)
a) learning psychology b) cognition c) environment d) psihologija učenja e) kognicija f) okolje

37.015.3
37.015.3 THEORETICAL foundations
COBISS.SI-ID 9208649

41.
        UMENIE&MÉDIÁ vo vzdelávaní 2012 : nové možnosti a výzvy = Art&media in education 2012 : new challenges and opportunities / Božena Šupšáková a kol. - Bratislava : IRIS, cop. 2012. - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://issuu.com/supsakova/docs/umenie_media_final?mode=window&backgroundColor=%23222222. - Besedila v slovaš. in angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in na str. 189-197. - Abstrakty : Abstracts

ISBN 978-80-89238-62-0
a) art education b) curriculum c) information technology d) likovna vzgoja e) kurikulum f) informacijska tehnologija

37.016:7
37.01 UMENIE & media
COBISS.SI-ID 9236809

42.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Didaktika za študente RTG in zdravstvene nege : (šolsko leto 2010/11) / Milena Valenčič Zuljan. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2010. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika c) študijsko gradivo

37.091.3
II 371.3 VALENČIČ Z., M. Didaktika
COBISS.SI-ID 9216841

43.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Profesionalne poti pedagoških delavcev / Milena Valenčič Zuljan. - Vršac : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2012 (Budisava : Krimel). - 101 str. : graf. prikazi ; 28 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 49)

300 izv. - Bibliografija: str. 86-94. - Kazalo

ISBN 978-86-7327-150-7
a) teaching profession b) career development c) lifelong learning d) učiteljski poklic e) poklicni razvoj f) vseživljenjsko učenje g) profesionalizacija h) modeli razvoja i) kompetence

37.091.321
II 371.13/.16 VALENČIČ Z., M. Profesionalne

COBISS.SI-ID 270897159

44.
VOGRINC, Janez
        Delovanje svetovalne službe / Janez Vogrinc in Janez Krek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 113 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 107-110. - Kazalo

ISBN 978-961-253-077-8
a) educational guidance b) teacher education c) šolsko svetovanje d) izobraževanje učiteljev e) šolska svetovalna služba

37.091.12
37.01 VOGRINC, J. Delovanje
COBISS.SI-ID 261833472

45.
        VZGOJNO poslanstvo šole : priročnik za načrtovanje / [avtorji Nevenka Štraser ... [et al.] ; urednica Nevenka Štraser ; ilustrator Miha Mohor]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 144 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 140-144

ISBN 978-961-03-0021-2
a) aims of education b) educational research c) primary school d) vzgojni cilji e) pedagoško raziskovanje f) osnovna šola g) vzgojni načrt h) razvojno načrtovanje i) vzgojne dejavnosti

37.01
37.01 VZGOJNO
COBISS.SI-ID 261461760


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


46.
BALAN, Barbara
        Vloga in uporaba umetnosti v socialni pedagogiki : diplomsko delo / Barbara Balan. - Ljubljana : [B. Balan], 2012. - 101 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/779/. - Bibliografija: str. 82-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) art b) creativity c) experiential learning d) umetnost e) ustvarjalnost f) izkustveno učenje g) umetnostba terapija h) socialna pedagogika i) opolnomočenje

37.091.3(043.2)
ZZ 37(043.2) BALAN, B. Vloga
COBISS.SI-ID 9224777

47.
SPRUK, Tjaša
        Razumevanje in uravnavanje čustev pri razrednih učiteljih osnovnih šol glede na delovne izkušnje : diplomsko delo / Tjaša Spruk. - Ljubljana : [T. Spruk], 2012. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/786 . - Bibliografija: str. 58-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) affection b) emotional adjustment c) teacher d) čustvo e) čustvena prilagojenost f) učitelj

37:159.942(043.2)
ZZ II 159.9(043.2) SPRUK, T. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9227081


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


48.
BARBE-Gall, Françoise
        How to talk to children about art / Françoise Barbe-Gall ; [translaton by Phoebe Dunn]. - London : Frances Lincoln, 2005. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Comment parler d'art aux enfants. - Bibliografija: str. 182-183

ISBN 978-0-7112-2388-2 (broš.)
a) painting b) art education c) pre-school child d) slikarstvo e) likovna vzgoja f) predšolski otrok

373.2.016:74
373.2.016:74 BARBE-GALL, F. How
COBISS.SI-ID 9204809

49.
        CHILDREN, spaces, relations : metaproject for an environment for young children / [edited by Giulio Ceppi, Michele Zini]. - Reggio Emilia : Reggio Children, 2003, cop. 1998. - 158, [2] str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. [160]

ISBN 978-88-87960-17-4
a) pre-school education - Italy b) space arrangement c) predšolska vzgoja - Italija d) Reggio Emilia pedagoški koncept

373.2
II 373.2 CHILDREN, spaces
COBISS.SI-ID 9223241

50.
        EARLY childhood practice : Froebel today / edited by Tina Bruce. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - 172 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 161-168. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-1124-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-1125-0 (broš.)
a) pre-school education b) teaching aid c) predšolska vzgoja d) učni pripomočki e) Froeblova metoda

373.2
373.2 EARLY
COBISS.SI-ID 9217609

51.
EGLINTON, Kristen Ali
        Art in the early years / Kristen Ali Eglinton. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2003. - X, 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Teaching and learning in the early years)

Bibliografija: str. 205-208. - Kazalo

ISBN 0-415-29846-6 (broš.)
ISBN 978-0-415-29846-9 (broš.)
a) art education b) pre-school education c) practical work d) likovna vzgoja e) predšolska vzgoja f) praktično delo g) likovno izražanje h) likovni razvoj

373.2.016:74
373.2.016:74 EGLINTON, K. A. Art
COBISS.SI-ID 9221961

52.
KRAJNC, Maja, 1980-
        Razvoj in učenje predšolskega otroka. Delovni zvezek z videoposnetki za modul Razvoj in učenje predšolskega otroka v programu Predšolska vzgoja [Dva medija] / Maja Krajnc, Bernarda Nemec ; ilustracije Vida Igličar, Shutterstock ; grafi Format Design ; fotografije Shutterstock ; avtorji videoposnetkov na zgoščenki Maja Ahtik Požegar ... [et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer založba, 2011 ([Ljubljana] : S investicije)
223 str. : ilustr. ; 30 cm
1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6864-03-9
a) pre-school education - ecercise b) secondary education c) predšolska vzgoja - vaja d) srednješolski pouk

373.2
II 373.2 KRAJNC, M. Razvoj DVD 373.2 KRAJNC, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 257996544


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


53.
ČRNAGOJ, Andreja, 1976-
        Izdelovanje priložnostnih igrač iz različnih materialov v vrtcu : diplomska naloga / Črnagoj Andreja. - Ljubljana : [Č. Andreja], 2012. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/797 . - Bibliografija: str. 71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) engineering d) predšolski otrok e) praktično delo f) tehnika g) igrače h) materiali

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) ČRNAGOJ, A. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 9235017

54.
JARC, Klara, 20.7.1988
        Naredimo si svojo pravljico in gledališko predstavo : projekt otroške participacije : diplomska naloga / Klara Jarc. - Ljubljana : [K. Jarc], 2012. - 83 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/778/. - Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) participation c) fairy tale d) predšolski otrok e) soodločanje f) pravljica

373.2.016(043.2)
ZZ 373.2(043.2) JARC, K. Naredimo
COBISS.SI-ID 9225033

55.
LESKOVEC, Barbara, 1987-
        Lutka v vrtcu pri najmlajših otrocih : diplomska naloga / Barbara Leskovec. - Ljubljana : [B. Leskovec], 2011. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) pre-school child c) lutke d) predšolski otrok

373.2.016:688.721(043.2)
Č II 373.2(043.2) LESKOVEC, B. Lutka
COBISS.SI-ID 9230153

56.
OBID, Neža
        Pohodništvo v gibalnem / športnem programu Mali sonček : diplomska naloga / Neža Obid. - Ljubljana : [N. Obid], 2012. - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/801/. - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor activity b) pre-school child c) motorika d) predšolski otrok e) gibalni/športni program f) pohodništvo

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OBID, N. Pohodništvo
COBISS.SI-ID 9238601

57.
OJSTERŠEK, Lucija
        Park Tivoli : spodbudno učno okolje za malčka : diplomska naloga / Lucija Ojsteršek. - Ljubljana : [L. Ojsteršek], 2011. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/784 . - Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) open air activities b) pre-school child c) dejavnosti na prostem d) predšolski otrok e) kurikulum za vrtce f) dnevna rutina g) bivanje na prostem h) park Tivoli

373.2.016:50(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) OJSTERŠEK, L. Park
COBISS.SI-ID 9225545

58.
PEZDIRC, Sonja, 1971-
        Spoznavanje in preoblikovanje blaga v vrtcu : diplomsko delo / Sonja Pezdirc. - Ljubljana : [S. Pezdirc], 2012. - VII, 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/792 . - Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) creativity d) predšolski otrok e) igra f) ustvarjalnost g) tekstil h) dejavnosti

373.2.016:677.074(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PEZDIRC, S. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 9236553

59.
PRAZNIK, Katja, 1985
        Znamenitosti našega mesta : raziskovanje problema zaprtega tipa : diplomska naloga / Katja Praznik. - Ljubljana : [K. Praznik], 2011. - 86 f, [11] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/785/. - Bibliografija: f. 86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) learning d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) učenje g) raziskovalno učenje

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRAZNIK, K. Znamenitosti

COBISS.SI-ID 9227849

60.
RAVNIKAR, Marjanca, 1988-
        Družine - različne in podobne : (zaprti tip aktivnega raziskovanja v vrtcu) : diplomska naloga / Marjanca Ravnikar. - Ljubljana : [M. Ravnikar], 2011. - VI, 135, 6 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 133-135. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) activity method c) family d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) družina

373.2.016:347.61(043.2)
Č II 34(043.2) RAVNIKAR, M. Družine
COBISS.SI-ID 9229897

61.
ŠTIBELJ, Tanja, 1988-
        Učenje z raziskovanjem kot strategija aktivnega učenja (zaprti tip raziskovanja) : otroci v prometu : diplomska naloga / Tanja Štibelj. - Ljubljana : [T. Štibelj], 2011. - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) activity method c) traffic d) predšolska vzgoja e) aktivna metoda f) promet

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠTIBELJ, T. Učenje
COBISS.SI-ID 9219913

62.
VELIKONJA, Nina, 1989-
        Vzdržljivostni tek v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Nina Velikonja. - Ljubljana : [N. Velikonja], 2012. - 72 str. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/800/. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) motor development b) pre-school child c) gibalni razvoj d) predšolski otrok e) tek f) vzdržljivost g) kros

373.2.016:79(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) VELIKONJA, N. Vzdržljivostni

COBISS.SI-ID 9238345


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


63.
        DOTIK okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole / Irena Hergan ... [et al.] ; [ilustrirala Polona Lovšin ; slikovno gradivo Polona Lovšin ... et al.]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na hrbtu ov.: Dotik okolja 3 - učbenik. - 400 izv.

ISBN 978-86-11-17217-0
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 DOTIK okolja 3
COBISS.SI-ID 251753728

64.
LAWRENCE, Julia
        Teaching primary physical education / Julia Lawrence. - Los Angeles : SAGE, 2012. - XV, 172 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 161-165. - Kazalo

ISBN 978-0-85702-735-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-85702-736-8 (broš.)
a) physical education b) teaching objective c) primary school d) športna vzgoja e) učni cilj f) osnovna šola

373.32.016:79
373.32.016:79 LAWRENCE, J. Teaching
COBISS.SI-ID 9222217

65.
        RAZISKUJEM in razmišljam 1. Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole / Darja Skribe Dimec ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon, Dunja Kofler, Edo Podreka ; fotografije Dušan Vrščaj ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012. - 85 str. : ilustr. ; 29 cm + [11] f. pril.

ISBN 978-961-02-0120-5
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.01611:50
II 373.32.016:50 RAZISKUJEM in razmišljam 1

COBISS.SI-ID 261163264


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


66.
HASIĆ, Ines, 1988-
        Metoda razgovora skozi presojo učiteljev in študentov : diplomsko delo / Ines Hasić. - Ljubljana : [I. Hasić], 2012. - 70 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/767 . - Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teaching method b) discussion c) question d) didaktična metoda e) diskusija f) vprašanje g) učna metoda razgovora h) učenčeva vprašanja

373.3(043.2)
ZZ II 37(043.2) HASIĆ, I. Metoda
COBISS.SI-ID 9210441

67.
JAKOŠ, Andrej, 1985-
        Videoigre in uspešnost reševanja problemov pri osnovnošolskih otrocih : diplomsko delo / Andrej Jakoš. - Ljubljana : [A. Jakoš], 2012. - IV, 69 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/761 . - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) thinking b) problem solving c) play d) mišljenje e) reševanje problemov f) igra g) videoigre

373.32.016:004.388.4(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) JAKOŠ, A. Videoigre
COBISS.SI-ID 9211977

68.
KALAN, Katarina, 1981-
        Prehranjevalne navade učencev 4. razredov OŠ : diplomsko delo / Katarina Kalan. - Ljubljana : [K. Kalan], 2011. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) nutrition b) eating habit c) pupil d) prehrana e) prehrambena navada f) učenec

373.3:612.3(043.2)
Č II 373.3(043.2) KALAN, K. Prehranjevalne
COBISS.SI-ID 9230921

69.
KURALT, Tina, 1984-
        Učno delo z uporabo penaste gume na razredni stopnji : diplomsko delo / Tina Kuralt. - Ljubljana : [T. Kuralt], 2011. - 140 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/760 . - Bibliografija: 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) creativity c) practical work d) tehnika e) ustvarjalnost f) praktično delo g) penasta guma h) gradivo EVA i) tehnike spajanja

373.3(043.2)
ZZ II 62(043.2) KURALT, T. Učno
COBISS.SI-ID 9212233

70.
ŽAGAR, Ana, 1963-
        Uvajanje besedilnih nalog v drugi razred : diplomsko delo / Ana Žagar. - Ljubljana : [A. Žagar], 2011. - VIII f., 61 str., [24] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) besedilne naloge h) prezentacije i) bralna pismenost

373.3(043.2)
Č II 37(043.2) ŽAGAR, A. Uvajanje
COBISS.SI-ID 9219145


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


71.
DAWSON, Peg
        Coaching students with executive skills deficits / Peg Dawson, Richard Guare. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2012. - XVI, 240 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm. - (The Guilford practical intervention in the schools series)

Bibliografija: str. 233-236. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-0375-9
a) backward child b) skill c) special education d) otrok s posebnimi potrebami e) spretnost f) pouk po prilagojenem programu g) pomoč učencem h) tehnike pomoči i) vrstniška pomoč

376.1
II 376.1 DAWSON, P. Coaching
COBISS.SI-ID 9210697

72.
GROSAR Zupan, Gabrijela
        Tematski dnevi kot metoda in oblika dela z vedenjsko in osebnosto moteno mladino : diplomska naloga / Gabrijela Grosar Zupan. - Ljubljana : [G. Grosar Zupan], 1990. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-51. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna pedagogika
a) behaviour disorder b) community home c) leisure d) motnje vedenja e) vzgojni dom f) prosti čas g) tematski dnevi

376.1-056.47(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) GROSAR ZUPAN, G. Tematski

COBISS.SI-ID 9238089

73.
        HANDBOOK of adolescent transition education for youth with disabilities / edited by Michael L. Wehmeyer, Kristine W. Webb. - New York ; London : Routledge, 2012. - XI, 511 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-415-87278-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-87279-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-83732-0 (e-knjiga)
a) backward child b) adolescent c) vocational education d) transition from school to work - USA e) otrok s posebnimi potrebami f) poklicno izobraževanje g) prehod iz šole na delo - ZDA

376.1
376.1 HANDBOOK of adolescent
COBISS.SI-ID 9209673

74.
        IZOBRAŽEVANJE učiteljev za inkluzijo v Evropi : izzivi in priložnosti. - Odense ; Bruselj : Evropska agencija za razvoj izobraževanja na področju posebnih potreb, cop. 2011. - 89 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 79-86. - Povzetki pri vseh poglavjih

ISBN 978-87-7110-202-4 (tiskana različica)
ISBN 978-87-7110-223-9 (elektronska različica)
a) backward child b) integration c) teacher education d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) izobraževanje učiteljev g) inkluzija

376
371.13/.16 IZOBRAŽEVANJE učiteljev
COBISS.SI-ID 512977260

75.
PEKLAJ, Cirila
        Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj / Cirila Peklaj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 123 str. : tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 99-107. - Kazali

ISBN 978-961-237-489-1
a) learning difficulty b) teaching c) učne težave d) pouk e) specifične učne težave f) posebne potrebe g) pomoč učencem

376.1
376.1 PEKLAJ, C. Učenci
COBISS.SI-ID 260923648

76.
PHILLIPS, Nicky
        Teaching play to children with autism : a practical intervention using Identiplay / Nicky Phillips and Liz Beavan. - 2nd ed. - Los Angeles : SAGE, 2012. - 118 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str.117-118

ISBN 978-1-4462-0766-6 (broš.)
a) autism b) play c) avtizem d) igra e) modifikacija vedenja f) igralna terapija

376.1-056.34
376.1-056.34 PHILLIPS, N. Teaching cdr 376.1-056.34 PHILLIPS, N. Teaching
COBISS.SI-ID 9221705

77.
        RIZIČNI i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Josipa Bašić, Josip Janković, urednici. - Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 2000 (Zagreb : Kratis). - 374 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Sažeci ; Abstracts

ISBN 953-6430-16-9
a) behaviour disorder b) emotional adjustment c) supervision d) motnje vedenja e) čustvena prilagojenost f) supervizija

376.1-056.47
376.1-056.47 RIZIČNI
COBISS.SI-ID 9233993


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


78.
BOHINC, Mojca, 1988-
        Reševanje konfliktov med učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Mojca Bohinc. - Ljubljana : [M. Bohinc], 2012. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/766 . - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) conflict c) dispute settlement d) otrok s posebnimi potrebami e) konflikt f) reševanje sporov g) adaptivno vedenje h) mediacija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) BOHINC, M. Reševanje
COBISS.SI-ID 9210185

79.
HRIBERSKI, Nina
        Učne primanjkljaje premagujemo z lutkami : diplomsko delo / Nina Hriberski. - Ljubljana : [N. Hriberski], 2012. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/776 . - Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) puppetry b) learning difficulty c) special school teacher d) lutke e) učne težave f) specialni pedagog

376.1:792.97(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) HRIBERSKI, N. Učne
COBISS.SI-ID 9218377

80.
KOLEDNIK, Urška, 1986-
        Otroci priseljencev v osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Kolednik. - Ljubljana : [U. Kolednik], 2012. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/794 . - Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) child of foreign national b) ethnic origin c) bilingualism d) intercultural education e) otrok druge nacionalnosti f) etnično poreklo g) dvojezičnost h) medkulturna vzgoja

376.1:314.117-054.52(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KOLEDNIK, U. Otroci
COBISS.SI-ID 9235785

81.
LEDINEK, Matej, 1983-
        Šport invalidov - šport slepih in slabovidnih : diplomsko delo / Matej Ledinek. - Ljubljana : [M. Ledinek], 2011. - 135 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 132-135. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) visually handicapped - blind b) sport c) integration d) slabovidni - slepi e) šport f) integracija g) paraolimpijske igre

376:615.851.4(043.2)
Č II 376.1(043.2) LEDINEK, M. Šport invalidov

COBISS.SI-ID 9220425

82.
PODPEČAN, Katja, 1987-
        Dostopnost šolskih športnih prostorov za učence z gibalnimi ovirami na področju Savinjske, Zasavske in Spodnjesavske regije : diplomsko delo / Katja Podpečan. - Ljubljana : [K. Podpečan], 2012. - VII, 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) integration c) sports ground d) telesno prizadeti e) integracija f) športni park g) arhitektonske ovire h) dostopnost prostorov i) inkluzija

376.1-056.26:725.85(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) PODPEČAN, K. Dostopnost
COBISS.SI-ID 9239369

83.
RAPIĆ, Anamarija
        Krog prijateljstva - podporna strategija pri vključevanju otrok z motnjami avtističnega spektra v redne osnovne šole : diplomsko delo / Anamarija Rapić. - Ljubljana : [A. Rapić], 2007. - 122 str., [14] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 118-122. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) autism b) behaviour disorder c) integration d) avtizem e) motnje vedenja f) integracija

376.1:616.896(043.2)
Č II 376.1(043.2) RAPIĆ, A. Krog
COBISS.SI-ID 9229385

84.
ROŠER, Veronika, 1988-
        Evalvacija učinkovitosti uporabe časovnega traku pri pouku družboslovja učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Veronika Rošer. - Ljubljana : [V. Rošer], 2012. - 70 str., [23] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/777 . - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) special education c) teaching model d) otrok s posebnimi potrebami e) pouk po prilagojenem programu f) didaktični model g) časovni trak h) vizualizacija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ROŠER, V. Evalvacija
COBISS.SI-ID 9221449

85.
ROŠKAR, Sabina, 1987-
        Delo vzgojiteljev z otroki/mladostniki s posebnimi potrebami v dijaških domovih v severovzhodni Sloveniji : diplomsko delo / Sabina Roškar. - Ljubljana : [S. Roškar], 2012. - 83 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/763 . - Bibliografija: str. 76-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) dormitory c) integration d) otrok s posebnimi potrebami e) dijaški dom f) integracija g) inkluzija

376.1:37.018.3(497.4)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ROŠKAR, S. Delo
COBISS.SI-ID 9211465

86.
STERNIŠA, Živa, 1987-
        Približevanje narave otrokom in mladostnikom z zmernimi, s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Živa Sterniša. - Ljubljana : [Ž. Sterniša], 2012. - IV,77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/789 . - Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) open air school c) open air activities d) otrok s posebnimi potrebami e) šola v naravi f) dejavnosti na prostem

376.1:502/504(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) STERNIŠA, Ž. Približevanje

COBISS.SI-ID 9232457

87.
ŠTEH, Urška
        Uspešnost metode modifikacije vedenja pri dečku z Aspergerjevim sindromom : diplomsko delo / Urška Šteh. - Ljubljana : [U. Šteh], 2012. - IV, 98 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/768/. - Bibliografija: str. 96-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) behaviour c) avtizem d) vedenje e) Aspergerjev sindrom

376:616.8-008.6(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ŠTEH, U. Uspešnost
COBISS.SI-ID 9214281

88.
TEMENT, Katja, 1986-
        Učiteljevo pojmovanje pojava naučene nemoči pri otrocih s posebnimi potrebami v osnovni šoli : diplomsko delo / Katja Tement. - Ljubljana : [K. Tement], 2012. - 87 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/762 . - Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) motivation for studies c) school failure d) otrok s posebnimi potrebami e) motivacija za učenje f) šolski neuspeh g) naučena nemoč h) pojasnjevalni slog

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) TEMENT, K. Učiteljevo
COBISS.SI-ID 9211721

89.
VARDIĆ, Katarina, 1988-
        Ugotavljanje arhitektonskih ovir v šolskih športnih dvoranah na Gorenjskem : diplomsko delo / Katarina Vardić. - Ljubljana : [K. Vardić], 2012. - XII, 65 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/793 . - Bibliografija: str. 63-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) physical education c) integration d) telesno prizadeti e) športna vzgoja f) integracija g) arhitektonske ovire h) telovadnice i) inkluzija

376:725.84(497.452)(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) VARDIĆ, K. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 9235529


378 VISOKO ŠOLSTVO.


90.
        EUROPEAN higher education at the crossroads [Elektronski vir] : between the Bologna process and national reforms. Part 1 / editors Adrian Curaj ... [et al.]. - El. zbornik. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2012. - 1 optični disk (CD-ROM)

Nasl. z nasl. zaslona. - V pdf obliki obsega 1103 str. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-94-007-3936-9
ISBN 978-94-007-3936-9 (e-knjiga)
a) higher education - Europe b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) politika vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces

378
cdr 378 EUROPEAN higher
COBISS.SI-ID 9239625

91.
FARRINGTON, Dennis J.
        The law of higher education / Dennis J. Farrington, David Palfreyman. - 2nd ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - LXXXVII, 723 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 703-705 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-960879-9
a) higher education b) university c) visokošolsko izobraževanje d) univerza

378
378 FARRINGTON, D. Law
COBISS.SI-ID 9218121

92.
        HANDBOOK on measurement, assessment, and evaluation in higher education / Edited by Charles Secolsky and D. Brian Denison. - New York, NY ; London : Routledge, 2012. - XXII, 680 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-88075-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-88076-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-14218-9 (e-knjiga)
a) higher education b) achievement measurement c) evaluation d) visokošolsko izobraževanje e) merjenje uspešnosti f) evalvacija

378
378 HANDBOOK on measurement
COBISS.SI-ID 9210953


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


93.
ARČON, Tanja, 1987-
        Zgodoviski razvoj organiziranega letovanja otrok : letovanje primorskih otrok od začetka 20. stoletja dalje : diplomsko delo / Tanja Arčon. - Ljubljana : [T. Arčon], 2012. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) leisure c) primary school d) dejavnosti na prostem e) prosti čas f) osnovna šola g) letovanje h) zdravstvene kolonije i) počitnice

379.8(043.2)
ZZ II 379.8(043.2) ARČON, T. Zgodoviski
COBISS.SI-ID 9239113


39 ETNOLOGIJA.


94.
TWELVE
        12 Slovenian folktales = 12 slovenskih ljudskih pripovedi / [priredili Dušica Kunaver in Brigita Lipovšek ; prevedli Dušica Kunaver in Mimi Marinšek Čadež ; ilustracije Igor Ribič ... et al.]. - Ljubljana : Imprimo, 2012. - 31 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Spominčice / Imprimo)

ISBN 978-961-92205-1-1
a) fairy tale b) pravljica c) slovenske ljudske pripovedke

398.2(497.4)(02.053.2)
II 398 12 SLOVENIAN folktales
COBISS.SI-ID 260537344

95.
        ZA 2 groša fantazije [Zvočni posnetek] : sedem pravljic 9 / izbor pravljic Irena Matko Lukan ; uredili Špela Frilc in Alenka Veler. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 2012. - 1 CD ( : stereo ; 12 cm

Zgoščenka je priloga revij Ciciban in Cicido, junij 2012. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Radiem Študent. - Vsebina: Avizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek ; Repa velikanka: ruska ljudska / priredil Aleksej Tolstoj ; prevedla Jana Unuk ; Fižolček, ogelček in slamica: slovenska ljudska iz Saržente pri Čedadu / zapisal Tine Logar ; priredila Anja Štefan ; Bela kačica s krono: slovenska ljudska / zapisal Janez Novak ; Peter Klepec: slovenska ljudska / priredil France Bevk ; Janček ježek: slovenska ljudska /zapisal Fran Milčinski ; Kdo se je ustrašil: albanska ljudska / prevedla in priredila kristina Brenkova ; Maša in medved: ruska ljudska / prevedla in priredila Kristina Brenkova ; Odvizo: Za dva groša fantazije / glasba Frane Milčinski Ježek

MKZ CD 035 SAZAS
a) fairy tale b) pravljica c) ljudske pravljice

398
cd 398 ZA 2 groša
COBISS.SI-ID 7771320


5 NARAVOSLOVNE VEDE


96.
SAAN, Anita van
        [Stoen]
        101 poskus z vodo / [besedilo Anita van Saan ; ilustracije Charlotte Wagner ; prevod Andrej Tomše]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: 101 Experimente mit Wasser. - Avtorica navedena v kolofonu. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-251-113-5
a) science education - children's book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - knjiga za otroke c) voda d) poskusi

532.3.05(02.053.2)
546.212(076.5)(02.053.2)
373.2.016:50 SAAN, A. Stoen
COBISS.SI-ID 245688064

97.
ŠORGO, Andrej, 1957-
        Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole / Andrej Šorgo, Saša Aleksij Glažar, Mitja Slavinec ; [ilustracije in tehniške risbe Andrej Kustec ... [et al.] ; fotografije Miran Udovič ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 144 str. : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.

ISBN 978-961-02-0115-1
a) science education - textbook b) primary education c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenikz d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5 ŠORGO, A. Aktivno 1
COBISS.SI-ID 260922112


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


98.
VIDIC, Katja, 12. 8. 1986-
        Ekošola v Osnovni šoli Boštanj : diplomsko delo / Katja Vidic. - Ljubljana : [K. Vidic], 2012. - IV, 59, 7 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/788 . - Bibliografija: str. 56-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) environmental education b) environmental protection c) primary school d) okoljska vzgoja e) varstvo okolja f) osnovna šola g) ekošola h) ločevanje odpadkov

502/504:373.3(043.2)
ZZ II 5(043.2) VIDIC, K. Ekošola
COBISS.SI-ID 9232713


51 MATEMATIKA.


99.
BRANNAN, D. A.
        Geometry / David A. Brannan, Matthew F. Esplen, Jeremy J. Gray. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge University, 2012. - XIV, 587 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 490-491. - Kazalo

ISBN 978-1-107-64783-1 (broš.)
a) geometry b) geometrija c) afina geometrija d) projektivna geometrija e) geometrija inverzij f) neevklidske geometrije g) sferična geometrija

514
514 BRANNAN D. A. Geometry
COBISS.SI-ID 9214025

100.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Zrcaljenja / [Marko Gašperšič]. - Trzin : samozal., 2012. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

ISBN 978-961-93303-0-2
a) mathematics b) matematika c) preslikave (matematika)

514.757
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Zrcaljenja
COBISS.SI-ID 261586688

101.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirali Sonja Munih, Ksenija Konvalinka in Uroš Hrovat]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012. - 2 zv. (95; 97 str.) : ilustr. ; 29 cm

11.000 izv.

Vsebina:
Del 1 / [fotografije Alinoubigh ... et al.]
Del 2 / [fotografije Igor Modic ... et al.]
- - Svet matematičnih čudes 4. Rešitve nalog. - 22 str. ; 28 cm

ISBN 978-961-02-0097-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) SVET matematičnih 4
COBISS.SI-ID 261188608


51(043.2) MATEMATIKA.


102.
ROTAR, Petra, 1984-
        Teorija množic pri poučevanju matematike : diplomsko delo / Petra Rotar. - Ljubljana : [P. Rotar], 2012. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/795 . - Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) curriculum c) primary school d) matematika e) kurikulum f) osnovna šola g) teorija množic h) računanje z množicami

515.142.5:37(043.2)
ZZ II 51(043.2) ROTAR, P. Teorija
COBISS.SI-ID 9236297

103.
SVETLIN, Petra
        Matematično preiskovanje poliedrov v osnovni šoli : diplomsko delo / Petra Svetlin. - Ljubljana : [P. Svetlin], 2012. - 91 str, XVII str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/769 . - Bibliografija: str. 89-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) poliedri f) matematično preiskovanje

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) SVETLIN, P. Matematično
COBISS.SI-ID 9215049


52 ASTRONOMIJA.


104.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu : priročnik za opazovanje v letu 2012 / Guillaume Cannat ; [prevedel Ludvik Jevšenak]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 ([Radovljica] : Tiskarna knjigoveznica Radovljica). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu. - 600 izv.

ISBN 978-961-251-283-5
a) astronomy b) astronomija c) vesolje d) efemeride

52
52 CANNAT, G. Glej 2012
COBISS.SI-ID 258692352


53(043.2) FIZIKA.


105.
GORNIK, Kristina
        Tekoči kristali z ukrivljeno sredico : diplomsko delo / Kristina Gornik. - Ljubljana : [K. Gornik], 2011. - III, 26 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/787 . - Bibliografija: str. 26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) tekoči kristali d) ukrivljene molekule

532.783(043.2)
ZZ II 53(043.2) GORNIK, K. Tekoči
COBISS.SI-ID 9231177


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


106.
DERMASTIA, Marina
        Pogled v rastline / Marina Dermastia ; [ilustracije Mateja Korbar ; svetlobne mikrografije Aleš Kladnik ; fotografsko gradivo foto arhiv družine Turk Dermastia ; stvarno kazalo Alenka Dermastia]. - 2. izd. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 237 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 217-223. - Kazalo

ISBN 978-961-92543-4-9
a) botany b) botanika

58
58 DERMASTIA, M. Pogled
COBISS.SI-ID 252906240

107.
JÄNNES, Hannu
        Oglašanje naših ptic [Dva medija] / Hannu Jännes in Owen Roberts ; [prevedla Petra Finžgar in Janez Gregori ; priredil za slovenske razmere Janez Gregori]. - Nova, razširjena izd., 1. natis. - Olševek : Narava, 2012 (natisnjeno na Kitajskem)
64 str. : ilustr. ; 22 cm
1 CD (ca 68 min) : stereo ; 12 cm

Prevod dela: Bird songs & calls. - 1.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6582-96-4
a) zoology b) zoologija c) ornitologija d) ptičje petje e) ptice

598.2(497.4)
59 JÄNNES, H. Oglašanje cd 59 JÄNNES, H. Oglašanje
COBISS.SI-ID 257930496

108.
TOMAN, Mihael Jožef
        Biologija celice in ekologija z varstvom okolja : učbenik za biologijo v srednjih strokovnih in poklicno-tehniških šolah / Mihael Jožef Toman, Kristina Sernec, Viljemka Kopčavar ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Mihael Jožef Toman ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012. - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

1.800 izv.

ISBN 978-961-02-0228-8
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

57(075.3)
II 57(075.3) TOMAN, M. J. Biologija
COBISS.SI-ID 260139520


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


109.
FRANK, Aleksandra, 1985-
        Razumevanje mitoze v srednji šoli v Sloveniji : diplomsko delo / Aleksandra Frank. - Ljubljana : [A. Frank], 2012. - XII, 83 f., [7] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/796 . - Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) comprehension c) secondary school d) biologija e) razumevanje f) srednja šola g) mitoza h) genetika i) celica

576.353:373.5(497.4)(043.2)
ZZ II 57(043.2) FRANK, A. Razumevanje
COBISS.SI-ID 9235273

110.
ŠINKOVEC, Katja, 1984-
        Učne strategije učencev pri samostojnem učenju : diplomsko delo / Katja Šinkovec. - Ljubljana : [K. Šinkovec], 2011. - 96 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) learning strategy b) cognition c) activity method d) primary school e) strategija učenja f) kognicija g) aktivna metoda h) osnovna šola i) samostojno učenje

57:37.015.3(043.2)
Č II 57(043.2) ŠINKOVEC, K. Učne
COBISS.SI-ID 9219657


581.5


111.
SOJER, Daša
        Okoljska ocena in makrofiti rek Pšate in Rače : diplomsko delo = Environmental assessment and macrophytes of Pšata and Rača rivers : graduation thesis / Daša Sojer. - Ljubljana : [D. Sojer], 2011. - X, 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) ecology b) ekologija c) okoljska ocena d) makrofiti e) vodne rastline f) vodotok g) reka h) Pšata i) Raša

581.5(043.2)
Č II 58(043.2) SOJER, D. Okoljska
COBISS.SI-ID 2403663


61 MEDICINA.


112.
FAIRBROTHER, Jeffrey T., 1964-
        Fundamentals of motor behavior / Jeffrey T. Fairbrother. - Champaign : Human Kinetics, 2010. - XV, 167 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Human Kinetics' fundamentals of sport and exercise science series)

Bibliografija: str. 149-159. - Kazalo

ISBN 978-0-7360-7714-9 (mehka vezava)
ISBN 0-7360-7714-6 (mehka vezava)
a) motor activity b) skill c) physical education d) motorika e) spretnost f) športna vzgoja g) gibalno vedenje

61
61 FAIRBROTHER, J.T. Fundamentals
COBISS.SI-ID 9237065

113.
FLEGEL, Melinda J., 1958-
        Sport first aid : [a coach´s guide to the care and prevention of athletic injuries] / Melinda J. Flegel. - 4th ed. - Champaign : Human Kinetics, 2008, cop. 1992. - VII, 317 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Kazalo

ISBN 0-7360-7601-8 (mehka vezava)
ISBN 978-0-7360-7601-2 (mehka vezava)
a) sport b) first aid c) šport d) prva pomoč e) športne poškodbe f) preventiva

61
II 61 FLEGEL, M. J. Sport
COBISS.SI-ID 9237321

114.
NELSON, Arnold G., 1953-
        Stretching anatomy / Arnold G. Nelson, Jouko Kokkonen ; illustrated by Jason M. McAlexander. - Champaign (IL) [etc.] : Human Kinetics, cop. 2007. - IX, 147 str. : ilustr. ; 26 cm

O avtorjih: str. 145

ISBN 0-7360-5972-5
ISBN 978-0-7360-5972-5
a) anatomy b) anatomija c) mišice d) raztezanje e) talovadne vaje f) raztezne vaje g) stretching h) razgibavanje i) sproščanje

61
61 NELSON, A. Stretching
COBISS.SI-ID 14829881

115.
SVETINA, Bernarda
        Biologija človeka / Bernarda Svetina, Tatjana Novak ; [ilustracije Boštjan Tarman, Matej Longyka, Erika Omerzel Vujić]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 79 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Naravoslovje za poklicne šole)

300 izv.

ISBN 978-86-341-2788-1
a) biology - textbook b) secondary education c) biologija - učbenik d) srednješolski pouk

61(075.3)
II 61 SVETINA, B. Biologija
COBISS.SI-ID 249305856

116.
VILČNIK, Barbara
        Pogostost uživanja posameznih živil odraslih prebivalcev Slovenije glede na starost in izobrazbo : diplomsko delo / Barbara Vilčnik. - Ljubljana : [B. Vilčnik], 2011. - 98 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition - food b) adult c) prehrana - hrana d) odrasli

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) VILČNIK, B. Pogostost
COBISS.SI-ID 9228617


61(043.2) MEDICINA.


117.
CEMPRE, Anja, 1987-
        Ploskost stopal, razlike glede na spol, razred ter povezanost z morfologijo : diplomsko delo / Anja Cempre. - Ljubljana : [A. Cempre], 2011. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical characteristics b) pupil c) telesne značilnosti d) učenec e) ploskost stopal f) Clarkova metoda

611.718:37(043.2)
Č II 61(043.2) CEMPRE, A. Ploskost
COBISS.SI-ID 9220169

118.
GANTAR, Mateja, socialna pedagoginja
        Socializacijska vloga in psihoterapevtska uporaba pravljice : diplomsko delo / Mateja Gantar. - Ljubljana : [M. Gantar], 1995. - 62 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) socialization b) fairy tale c) psychotherapy d) socializacija e) pravljica f) psihoterapija

615.851:398.2(043.2)
Č II 61(043.2) GANTAR, M. Socializacijska
COBISS.SI-ID 9231433

119.
KOŽAR, Dijana
        Praktični primer programa spolne vzgoje za osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Dijana Kožar. - Ljubljana : [D. Kožar], 2012. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/770 . - Bibliografija: str. 90-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mentally handicapped b) sex education c) teaching method d) duševno prizadeti e) spolna vzgoja f) didaktična metoda

613.88:376.1-056.34(043.2)
ZZ II 61(043.2) KOŽAR, D. Praktični
COBISS.SI-ID 9214793

120.
LEPEN, Staša
        Analiza nekaterih dejavnikov zdravega življenjskega sloga bodočih vzgojiteljev : diplomska naloga / Staša Lepen. - Ljubljana : [S. Lepen], 2012. - 54 str, [4] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/802/. - Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) student teacher b) health c) učiteljski kandidat d) zdravje e) življenjski slog f) bodoči vzgojitelji

613(043.2)
ZZ II 61(043.2) LEPEN, S. Analiza
COBISS.SI-ID 9238857


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


121.
ELLIOTT, Julian, 1955-
        Children in difficulty : a guide to understanding and helping / Julian Elliott and Maurice Place. - 3rd ed. - London ; New York : Rouledge, 2012. - 287 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali. - Vsebina: The basics of being helpful ; School refusal ; Oppositional defiance, conduct and attachment disorders ; Eating disorders ; Traumatic and stressful situations - Neurodevelopmental disorders ; Disruptiveness and challenging behaviour in schools and classrooms ; Drug and solvent abuse ; Depression ; Dyslexia ; Developmental coordination disorder (dyspraxia)

ISBN 978-0-415-67255-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-67263-4 (broš.)
ISBN 978-0-203-14480-0 (e-knjiga)
a) child psychiatry b) hyperactivity c) misconduct d) psychotherapy e) pedopsihiatrija f) hiperaktivnost g) neprimerno vedenje h) psihoterapija

616.89
616.89 ELLIOTT, J. Children
COBISS.SI-ID 9204553


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


122.
TRAMTE, Maša, 1986-
        Analiza anketnega vprašalnika o pouku tehnike in tehnologije in primerjava rezultatov z nacionalnim preverjanjem znanja : diplomsko delo / Maša Tramte. - Ljubljana : [M. Tramte], 2011. - IX, 56, VI str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika - tehnika [in] Fak. za matematiko in fiziko
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola g) nacionalno preverjanje znanja

62(043.2)
Č II 62(043.2) TRAMTE, M. Analiza
COBISS.SI-ID 9230665


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


123.
ZABAVNIK, Aleksandra
        Vpliv materialnega standarda pri nakupu prehranskih izdelkov : diplomsko delo / Aleksandra Zabavnik. - Ljubljana : [A. Zabavnik], 2012. - 44 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/771 . - Bibliografija: str. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) consumption b) food c) price d) potrošnja e) hrana f) cena g) potrošniško vedenje h) nakupovanje i) povpraševanje j) ponudba

64:339.162.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) ZABAVNIK, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 9214537


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


124.
ATKINSON, Dennis, 1947-
        Art, equality and learning : pedagogies against the state / Dennis Atkinson. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, 2011. - XIII, 179 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 175-179

ISBN 978-94-6091-453-9 (trda vezava)
ISBN 978-94-6091-452-2 (broš.)
ISBN 978-94-6091-454-6 (e-knjiga)
a) art b) society c) learning d) umetnost e) družba f) učenje

7
7 ATKINSON, D. Art
COBISS.SI-ID 9205833

125.
        ILLUMINATIONS : La Biennale di Venezia : 54. Esposizione Internazionale d'Arte = 54th International Art Exhibition / [catalogue ed. by Bice Curiger, Giovanni Carmine]. - [Venezia] : Marsilio Editori, 2011. - 599 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-88-317-0820 !
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava c) razstavni katalogi d) beneški bienale e) skupinske razstave

7
7 ILLUMINATIONS
COBISS.SI-ID 2914158


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


126.
DRAGULJ, Damir
        Avtomatizem : diplomsko delo / Damir Dragulj. - Ljubljana : [D. Dragulj], 2011. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/783 . - Bibliografija: f. 62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) nezavedno d) nadrealizem e) dada f) avtomatizem

7.037.5(043.2)
ZZ II 7(043.2) DRAGULJ, D. Avtomatizem
COBISS.SI-ID 9223497

127.
GROBOVŠEK, Tina
        Fragment in celota : diplomsko delo / Tina Grobovšek. - Ljubljana : [T. Grobovšek], 2011. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) fragment d) simbol e) alegorija f) nezavedno

7.01(043.2)
Č II 7(043.2) GROBOVŠEK, T. Fragment
COBISS.SI-ID 9219401


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


128.
BALLANTYNE, Andrew
        Arhitektura : zelo kratek uvod / Andrew Ballantyne ; [prevedla Nataša Velikonja]. - V Ljubljani : Krtina, 2012. - 126 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 17)

Prevod dela: Architecture

ISBN 978-961-260-054-9
a) architecture b) arhitektura

72(091)
FRASCATI:
1-301
72 BALLANTYNE, A. Arhitektura
COBISS.SI-ID 260849664

129.
PALLASMAA, Juhani
        Misleča roka : eksestencialna in utelešena modrost v arhitekturi / Juhani Pallasmaa ; [prevedla Polona Petek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 193 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The thinking hand. - 600 izv. - prevajalka navedena v kolofonu in CIP-u

ISBN 978-961-6798-29-7
a) architecture b) arhitektura c) finski arhitekti

72
72 PALLASMAA, J. Misleča
COBISS.SI-ID 261509376


71/72(043.2) URBANIZEM.ARHITEKTURA.


130.
VERHOVNIK, Maja
        Ugotavljanje stanja šolskih telovadnic podravske regije z vidika arhitektonskih ovir, prilagojenosti in dostopnosti za učence z gibalno oviranostjo : diplomsko delo / Maja Verhovnik. - Ljubljana : [M. Verhovnik], 2012. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/799 . - Bibliografija: str. 62-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) sports ground c) telesno prizadeti d) športni park e) arhitektonske ovire f) dostopnost prostorov g) prilagojenost opreme

725.85:376.1-056.26(043.2)
ZZ II 7(043.2) VERHOVNIK, M. Ugotavljanje
COBISS.SI-ID 9234761


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


131.
POLETTI, Federico
        Botticelli / Federico Poletti. - Munich ; London ; New York : Prestel, 2011. - 158 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Masters of art)

Bibliografija: str. 157

ISBN 978-3-7913-4618-2 (broš.)
a) Botticelli, Sandro (1445-1510) b) painting c) slikarstvo

75Botticelli
75 POLETTI, F. Botticelli
COBISS.SI-ID 9222985


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


132.
JENIČ, Marko
        Tehnični postopki globokega tiska in njihova uporaba v osnovni šoli : diplomsko delo / Marko Jenič. - Ljubljana : [M. Jenič], 2011. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/775 . - Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) globoki tisk d) matrica e) odtisi

766:373.3(043.2)
75(043.2) JENIČ, M. Tehnični
COBISS.SI-ID 9218633


78 GLASBA.


133.
        CICIBAN, zapoj [Glasbeni tisk] : pesmice za otroški zbor in klavir / [izbrala in uredila Metka Pušenjak ; ilustracija naslovnice Jelka Godec Schmidt ; notografiral Andrej Lenarčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012-. - <Zv. 1> : ilustr. ; 32 str.

Pesmi so bile prvič objavljene v reviji Ciciban. - Izšlo v mapi 32 x 23 x 1 cm

Dosedanja vsebina:
1. - 2012.- 1 mapa (50 f.). - 3.000 izv.

ISMN 979-0-709008-13-1 (zv. 1))
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) zborovske pesmi

784.67
II 78 CICIBAN, zapoj
COBISS.SI-ID 259509248


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


134.
SUTHERLAND, Charmain, 1966-
        Physical education action plans : challenges to promote activity at school and at home / Charmain Sutherland. - Champaign : Human Kinetics, 2011. - XXII, 202 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 199

ISBN 978-0-7360-9079-7 (mehka vezava)
ISBN 0-7360-9079-7 (mehka vezava)
a) physical education b) sport c) training course d) športna vzgoja e) šport f) usposabljanje g) trening h) fitness

796
II 796 SUTHERLAND, C. Physical cdr 796 SUTHERLAND, C. Physical
COBISS.SI-ID 9237577


80/81


135.
KRANJC, Simona, 1968-
        Poglavja iz skladnje otroškega govora / Simona Kranjc. - Mengeš : Izolit, 2006 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Spremni besedili Igorja Grdine in Ljubice Marjanovič Umek na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 108-121. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo

ISBN 961-6279-98-X
a) speech b) slovenščina c) sintaksa d) govor e) skladnja f) otroški govor

811.163.6
811.163.6 KRANJC, S. Poglavja
COBISS.SI-ID 226259968


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


136.
AUSTEN, Jane, 1775-1817
        Prepričevanje / Jane Austen ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 350 str. ; 24 cm. - (Zbirka Srebrne niti)

Prevod dela: Persuasion

ISBN 978-961-272-069-8

821.111
821.111 AUSTEN, J. Prepričevanje
COBISS.SI-ID 259618048

137.
NESBO, Jo, 1960-
        Pentagram / Jo Nesbo ; prevedel Darko Čuden. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 431 str. ; 21 cm

Prevod dela: Marekors. - Broš. izd. meri 20 cm. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-261-247-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-261-250-4 (broš.)

821.113.5
821.113 NESBO, J. Pentagram
COBISS.SI-ID 261292800


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


138.
GAUß, Karl-Markus
        V gozdu metropol / Karl-Markus Gauß ; [prevedla Ana Grmek]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2012 ([Ljubljana] : Interes City). - 244 str. ; 21 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 15)

Prevod dela: Im Wald der Metropolen. - 600 izv.

ISBN 978-961-213-221-7

821.112.2
908(4)
821.112.2 GAUSS, K.-M. V gozdu
COBISS.SI-ID 261079552

139.
GEIGER, Arno
        Stari kralj v izgnanstvu / Arno Geiger ; [prevedel Aleš Učakar] : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 176 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Der alte König in seinem Exil. - 1.400 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Spremna beseda / Aleš Kogoj: str. 172-176

ISBN 978-961-01-2349-1
a) Alzheimerjeva bolezen b) demenca

821.112.2(436)-311.2
821.112.2 GEIGER, A. Stari
COBISS.SI-ID 260794624


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


140.
MAGRIS, Claudio
        Alfabeti : eseji o literaturi / Claudio Magris ; [izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Veronika Brecelj]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2012 ([Kranj] : Žnidarič). - 208 str. ; 21 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 16)

Prevod dela: Alfabeti. - 500 izv. - Abeceda življenja / Veronika Brecelj: str. 203-206

ISBN 978-961-213-222-4

821.131.1
821.131.1 MAGRIS, C. Alfabeti
COBISS.SI-ID 261118208


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


141.
JANČAR, Drago
        Katarina, pav in jezuit / Drago Jančar. - 3. izd. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2012 ([Maribor] : Dravski tisk). - 472 str. ; 24 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-213-220-0

821.163.6
821.163.6 JANČAR, D. Katarina
COBISS.SI-ID 261029120

142.
PREGL Kobe, Tatjana
        Cunjasta dvojčka : majhen roman za majhne otroke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog ; [spremno besedilo Milena Mileva Blažič]. - Ljubljana : Edina, 2012 (Žirovnica : Medium). - 79 str. : ilustr. ; 23 cm

Nova senzibilnost - čustveno in socialno opismenjevanje / Milena Mileva Blažič: str. 74-77

ISBN 978-961-6364-53-9

821.163.6
821.163.6 PREGL KOBE, T. Cunjasta
COBISS.SI-ID 260314880

143.
PREGL Kobe, Tatjana
        Čajanka za psa, mačko in papagaja / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2009 (Žirovnica : Medium). - 20 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 6)

ISBN 978-961-6364-32-4

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Čajanka
COBISS.SI-ID 244141056

144.
PREGL Kobe, Tatjana
        Joj, kaj takega! / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Ana Šalamun. - Šmarje-Sap : Buča, 2009 (Žirovnica : Medium). - [34] str. : ilustr. ; 22 x 23 cm. - (Zbirka Slovenske slikanice ; 8)

Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-6704-08-3

821.163.6
821.163.6 PREGL KOBE, T. Joj
COBISS.SI-ID 245053440

145.
PREGL Kobe, Tatjana
        Nagajivke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Jezero : Morfem, 2011 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [21] str. : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6840-01-9

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Nagajivke
COBISS.SI-ID 253321216

146.
PREGL Kobe, Tatjana
        O princeski, ki je ni bilo / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2009 (Žirovnica : Medium). - 20 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 8)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6364-39-3

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. O princeski
COBISS.SI-ID 248349696

147.
PREGL Kobe, Tatjana
        Vila Lila in Gaj, papirnati zmaj / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2010 (Žirovnica : Medium). - [23] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 9)

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6364-41-6

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Vila Lila
COBISS.SI-ID 249948160

148.
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Gospod Filodendron in marsovci / Andrej Rozman Roza ; ilustrirala Ana Košir. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 34 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-272-076-6

821.163.6
821.163.6 ROZMAN, A. Gospod
COBISS.SI-ID 260630528

149.
VOGELNIK, Eka
        Odrske pripovedke / Eka Vogelnik ; [ilustracije Eka Vogelnik, Marija Vogelnik ; spremna beseda Milena Mileva Blažić, Tatjana Stanič, Luka Ropret ; fotografije Brina Vogelnik, Tatjana Splichal]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 141 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Jezik na odru / Tatjana Stanič: str. 6-9. - Glasbena oprema v otroških predstavah / Luka Ropret: str. 10-13. - Odrske pripovedke Eke Vogelnik: str. 14-25. - Vsebina na nasl. str.: Kdo je napravil Vidku srajčico ; O deklici, ki je prehitro rasla ; O miški, ki si je trebušček raztrgala
- - Odrske pripovedke. [Pobarvanka, izrezanka, poigranka]. - [51] str.

ISBN 978-961-241-610-2
a) otroško gledališče b) izdelava lutk

821.163.6
II 821.163.6 VOGELNIK, E. Odrske
COBISS.SI-ID 259890176


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


150.
GORŠE, Katarina, 1988-
        Obravnavanje literarnih del Majde Koren pri pouku na razredni stopnji : diplomsko delo / Katarina Gorše. - Ljubljana : [K. Gorše], 2012. - 77 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/764 . - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) književni pouk d) podobe otroštva e) perspektive

821.163.6.09(043.2)
ZZ II 82(043.2) GORŠE, K. Obravnavanje
COBISS.SI-ID 9211209


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


151.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Geografija Slovenije. Učbenik za 9. razred osnovne šole / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Jurij Senegačnik ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012. - 143 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 141-143. - Kazalo

ISBN 978-961-241-627-0
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) SENEGAČNIK, J. Geografija 9
COBISS.SI-ID 260827392


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


152.
JANČAR, Tina, 1987
        Škocjan : zgodovina in znamenitosti domačega kraja kot vsebine pri pouku družbe v 4. in 5. razredu : diplomsko delo / Tina Jančar. - Ljubljana : [T. Jančar], 2011. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Škocjan f) spoznavanje družbe

908(497.4)(043.2)
Č II 908(043.2) JANČAR, T. Škocjan
COBISS.SI-ID 9228361


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO