COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


februarske novosti


1.
CRARY, Jonathan
        Techniques of the observer : on vision and modernity in the nineteenth century / Jonathan Crary. - 10th printing. - Cambridge (Mass.) ; London (England) : MIT Press, 2001. - 171 str. : ilustr. ; 23 cm. - (An October book)

Bibliografija: str. 151-162. - Kazalo

ISBN 0-262-03169-8 (trda vezava)
ISBN 0-262-53107-0 (broš.)
a) art b) umetnost c) teorija umetnost d) vidno zaznavanje

7.01:159.931
7.03 CRARY, J. Techniques
COBISS.SI-ID 124945920


1 FILOZOFIJA.


2.
RAWLS, John, 1921-2002
        Pravičnost kot poštenost : reformulacija / John Rawls ; [prevedla Katja Zakrajšek]. - Ljubljana : Krtina, 2011. - 274 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Justice as fairness

ISBN 978-961-260-051-8
a) Rawls, John (1921-2002) b) philosophy c) justice d) filozofija e) pravica f) filozofija prava g) filozofija politike

177.9
17 RAWLS, J. Pravičnost
COBISS.SI-ID 259508736


159.9 PSIHOLOGIJA.


3.
        CHILDREN without permanent parents : research, practice, and policy / edited by Robert B. McCall ... [et al.] ; with commentary by Harold D. Grotevant. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2011. - VIII, 318 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development. Serial, ISSN 0037-976X. 2011 ; No. 301 ; Vol.76, no. 4 / series editor W. Andrew Collins)

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih
a) adopted child b) child care c) deprived d) parental deprivation e) posvojenec f) otroško skrbstvo g) prikrajšani h) prikrajšanost za starše

159.922.7
159.922.7 CHILDREN without
COBISS.SI-ID 68810753


17 ETIKA.


4.
MAXEINER, Alexandra
        Vse naše družine! : o otroku nove punce brata očetove nekdanje žene in drugih sorodnikih / Alexandra Maxeiner ; [ilustrirala] Anke Kuhl ; [prevedla Neža Božič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [29] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: Alles Familie!. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.300 izv.

ISBN 978-961-01-2188-6
a) family - children's book b) družina - knjiga za otroke

173
II 17 MAXEINER, A. Vse
COBISS.SI-ID 259770624


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


5.
MEDICA, Karmen
        Migrantski circulus vitiosus : delovne in življenjske razmere migrantov v Sloveniji / Karmen Medica in Goran Lukič ; [prevajanje Breda Biščak (ang.), Sergio Crasnich (ita.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 115-123. - Povzetek ; Summary ; Sintesi. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-32-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) migration - Slovenia b) immigrant c) social integration d) migracija - Slovenija e) priseljenec f) socialna integracija g) trg dela h) migracijska politika

31
31 MEDICA, K. Migrantski
COBISS.SI-ID 259349760


316 SOCIOLOGIJA.


6.
MCLUHAN, Marshall, 1911-1980
        The medium is the massage / Marshall McLuhan, Quentin Fiore ; co-ordinated by Jerome Agel. - London : Penguin, 2008, cop. 1967. - 159 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Modern classics)

ISBN 978-0-141-03582-6 (broš.)
a) mass media b) communication c) perception d) sredstva množičnega obveščanja e) komunikacija f) zaznavanje

316.7
316.7 MCLUHAN, M. Medium
COBISS.SI-ID 9124681

7.
ŽAKELJ, Tjaša
        Sodobna partnerstva : spoznavanje po spletu / Tjaša Žakelj. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2012 ([Trzin] : NTD). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 239-252. - Summary. - Kazali

ISBN 978-961-235-442-8
a) interpersonal relations b) meeting c) friendship d) medosebni odnosi e) srečanje f) prijateljstvo g) internet h) partnerstvo

316.7
316.7 ŽAKELJ, T. Sodobna
COBISS.SI-ID 257872128


34 PRAVO.


8.
        PRIROČNIK : priročnik o uporabi participatornih metod pri učenju človekovih pravic / Amnesty International. - [S. l.] : Amnesty International, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Spoštuj človekove pravice, spoštuj moje dostojanstvo : priročniki za izobraževanje za človekovo dostojanstvo)

Izv. stv. nasl.: Facilitation manual: a guide to using participatory methodologies for human rights education; prevedeno iz angl. - Ov. naslov. - Priročnik za izvajalce aktivnosti Izobraževanje za človekovo dostojanstvo. - Bibliografija: str. 83
a) human rights b) teaching method c) activity method d) človekove pravice e) didaktična metoda f) aktivna metoda g) participatorna metodologija h) delavnice

342.7
II 34 PRIROČNIK
COBISS.SI-ID 3793765


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


9.
KOVAČIČ, Vida
        Socialni pedagog v domu starejših občanov : diplomsko delo / Vida Kovačič. - Ljubljana : [V. Kovačič], 2011. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 76-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) elderly person b) convalescent home c) voluntary work d) starejša oseba e) dom počitka f) prostovoljno delo g) staranje h) kakovostna starost i) socialni pedagog

364(043.2)
ZZ II 36(043.2) KOVAČIČ, V. Socialni
COBISS.SI-ID 9111881


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


10.
        EDUCATION policy [Elektronski vir] / edited by Gregory T. Papanikos. - El. knjiga. - Athens : Athens institute for education and research, ATINER, 2010

Sistemske zahteve: spletni brskalnik. -
Način dostopa (URL): http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Datoteke/Education_Policy2010.pdf (Dostop z geslom za člane knjižnice UL Pedagoška fakulteta). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 6. 2. 2012. - El. publikacija v pdf formatu obsega 209 str. - Pdf tiskane izd. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-960-6672-92-7
a) educational policy b) philosophy of education c) education system d) politika vzgoje in izobraževanja e) pedagoška filozofija f) sistem vzgoje in izobraževanja

37.01
EDUCATION POLICY
COBISS.SI-ID 9113161

11.
KACIN, Marija
        Primorska šola na prepihu : ob 65-letnici obnovitve / Marija Kacin. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, Zadruga Goriška Mohorjeva, 2011 (Gorica : Grafica Goriziana). - 158 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 152-154. - Kazalo

ISBN 978-88-96632-20-8
a) history of education - 20th cent. b) zgodovina pedagogike - 20. stol. c) šolstvo d) Primorska e) zgodovinski pregledi

37(091)
II 37 KACIN, M. Primorska
COBISS.SI-ID 258436608

12.
PEČEK, Mojca
        Governance of educational trajectories in Europe : teacher education Slovenia : GOETE work package III : country report / Mojca Peček Čuk, Irena Lesar. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Education ; [Frankfurt am Mein] : GOETE, Governance of Educational Trajectories in Europe, 2011. - 55 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl. - Project "Governance of educational trajectories in Europe" (GOETE) Contract no. 243868 - duration 1. 1. 2010-31. 12. 2012. - Bibliografija: f. 47-48
a) teacher education - Slovenia b) izobraževanje učiteljev - Slovenija

371.13/.16
II 371.13/.16 PEČEK, M. Governance
COBISS.SI-ID 9121353

13.
PRGIĆ, Jani
        Mediacija za otroke : konstruktivno reševanje konfliktov in mediacija za otroke od 4. do 9. leta / Jani Prgić ; [soavtorici Petra Župevc in Karmen Kočevar ; ilustrator Mladen Melanšek ; fotografija Rok Šuster]. - Griže : Svetovalno-izobraževalni center MI, 2011 ([Ljubljana] : NTD). - 183 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 183

ISBN 978-961-92707-3-8
a) dispute settlement - teachers' guide b) interpersonal relations c) reševanje sporov - priročnik za učitelje d) medosebni odnosi

37.015.3
II 37 PRGIĆ, J. Mediacija
COBISS.SI-ID 258052352

14.
        UGOTAVLJANJE in zagotavljanje kakovosti : teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce / uredili Mateja Brejc, Andrej Koren, Mihaela Zavašnik Arčnik. - Kranj : Šola za ravnatelje, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 230 str. ; 24 cm. - (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1855-6582)

Dostopno tudi na: http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-31-2.pdf. - 1.100 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6637-30-5
a) self-evaluation b) nursery school c) quality of education d) samovrednotenje e) vrtec f) kvaliteta izobraževanja

37.091
37.01 UGOTAVLJANJE in zagotavljanje
COBISS.SI-ID 258252288


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


15.
NOVAK, Ksenija, 1987-
        Moteče vedenje v šolskem prostoru : diplomsko delo / Ksenija Novak. - Ljubljana : [K. Novak], 2012. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/624/. - Bibliografija: str. 67-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) aggressiveness c) hyperactivity d) peer group e) motnje vedenja f) agresivnost g) hiperaktivnost h) vrstniki

37.013.42(043.2)
ZZ II 37.016(043.2) NOVAK, K. Moteče
COBISS.SI-ID 9125449

16.
TAVČAR, Mirjam
        Vzpodbujanje ustvarjalnosti pri likovni vzgoji : diplomsko delo / Mirjam Tavčar. - Ljubljana : [M. Tavčar], 2011. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/606 . - Bibliografija: str. 105. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) creative activities d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) ustvarjalne dejavnosti

37:73(043.2)
ZZ II 73/74(043.2) TAVČAR, M. Vzpodbujanje
COBISS.SI-ID 9110345


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


17.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (5 ; 2012 ; Ljubljana)
        Sodelovanje med vrtcem in starši "družinami" : zbornik / V. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2012, Ljubljana, 26. 1. 2012 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2012. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-4-2
a) pre-school education b) parent-school relation c) parent-teacher relation d) predšolska vzgoja e) odnos med starši in šolo f) odnos med starši in učiteljem

373.2
373.2 MEDNARODNA Sodelovanje
COBISS.SI-ID 259642112

18.
        PRISTOP Reggio Emilia - izziv za slovenske vrtce : zbornik zaključne konference - priročnik za dobro prakso / urednici Tatjana Devjak, Marcela Batistič Zorec. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2011 (Ljubljana : Littera picta). - V, 177 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-253-072-3
a) pre-school education - conference b) principles of education c) predšolska vzgoja - konferenca d) vrste vzgoje in izobraževanja e) vzgojni sistemi f) pedagoški pristop Reggio Emilia

373.2
373.2 PRISTOP Reggio Č 373.2 PRISTOP Reggio
COBISS.SI-ID 259046144


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


19.
BREGAR, Dunja, 1988-
        Motivacija predšolskih otrok za učenje angleškega jezika : diplomska naloga / Dunja Bregar. - Ljubljana : [D. Bregar], 2011. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/607 . - Bibliografija: str. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) language teaching c) motivation d) predšolski otrok e) jezikovni pouk f) motivacija

373.2.016:811.112.2(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) BREGAR, D. Motivacija
COBISS.SI-ID 9110857

20.
MEGLIČ, Barbara, 1976-
        Učenje z raziskovanjem v vrtcu - Kaj je nesreča? : problem zaprtega tipa : diplomska naloga / Barbara Meglič. - Ljubljana : [B. Meglič], 2012. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/622/. - Bibliografija: str. 90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) project method d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) projektna metoda g) aktivno učenje h) nesreče

373.2.016(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEGLIČ, B. Učenje
COBISS.SI-ID 9117257

21.
MEŽA, Katarina
        Priročnik za interesno plesno dejavnost v vrtcu : diplomska naloga / Katarina Meža. - Ljubljana : [K. Meža], 2011. - VI, 141 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/605 . - Bibliografija: str. 139-141. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) dance c) creativity d) predšolski otrok e) ples f) ustvarjalnost

373.2.016:78.085.4(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) MEŽA, K. Priročnik
COBISS.SI-ID 9109577

22.
PAJK, Nuša
        Spodbujanje glasbene in gledališke ustvarjalnosti predšolskega otroka s pomočjo lutke : diplomska naloga / Nuša Pajk. - Ljubljana : [N. Pajk], 2011. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/610 . - Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) creativity c) pre-school child d) lutke e) ustvarjalnost f) predšolski otrok

373.2.016:792.97(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PAJK, N. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 9108809

23.
PRAČEK, Tjaša
        Orientacija in matematika v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Tjaša Praček. - Ljubljana : [T. Praček], 2011. - V, 77 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/613/. - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) curriculum c) mathematics d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) matematika g) orientacija

373.2.016:51(043.2)
ZZ II 373.2(043.2) PRAČEK, T. Orientacija
COBISS.SI-ID 9113417


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


24.
COTIČ, Mara
        Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole / Mara Cotič, Darjo Felda, Tatjana Hodnik Čadež ; [ilustrirali Jelka Godec Schmidt, Peter Škerl in Uroš Hrovat]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Medvode] : Premiere). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

9.000 izv.

Vsebina:
Del 1 / [fotografije sta prispevala K. Oblak in arhiv DZS]. - 63 str. + 1 f. pril. z nalepkami
Del 2 / [fotografije so prispevali K. Oblak, I. Modic in Bedenk & Co.]. - 65 str. + 1 f. pril. z nalepkami

ISBN 978-961-02-0095-6 (zv. 1)
ISBN 978-961-02-0287-5 (zv. 2)
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 COTIČ, M. Svet 1
COBISS.SI-ID 259397120

25.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 3 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za književnost v tretjem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden Ciber ; [ilustratorji Gorazd Vahen ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1324-9
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 MEDVED-UDOVIČ, V. Slovenščina 3

COBISS.SI-ID 252018176

26.
        SLOVENŠČINA 1 : s slikanico na rami. Delovni zvezek za jezik in književnost / Tilka Jamnik ... [et al.] ; [ilustratorji Polona Lovšin ... [et al.] ; slikovno gradivo Alenka Rot Vrhovec ... et al.]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu in na ov.: Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole. - 800 izv.

ISBN 978-961-01-0594-7
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 SLOVENŠČINA Delovni
COBISS.SI-ID 254320384

27.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 3 zv. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Podatek o zbirki v 1. in 2. delu

Vsebina:
Del 1. - 2010. - 63 str. - 1.500 izv.
Del 2. - 2010. - 87 str. - 1.000 izv.
Del 3. - 2010. - 95 str. - 500 izv.

ISBN 978-961-01-0595-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-01-0647-0 (zv. 3)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003(075.2)
373.32.016:003 SLOVENŠČINA Zvezek za
COBISS.SI-ID 249890048

28.
        SLOVENŠČINA : s slikanico na rami. Zvezek za opismenjevanje / Vida Medved Udovič ... [et al.] ; [ilustratorji Jelka Reichman ... [et al.] ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011- (Nova Gorica : Grafika Soča). - Zv. <1-2> : ilustr. ; 30 cm

Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2011. - 63 str., [1] f. zganj. pril. z nalepkami. - 1.100 izv.
Del 2. - 2011. - 87 str. - 800 izv. - Bibliografija: str. [88]

ISBN 978-961-01-0595-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-01-0605-0 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
373.32.016:003 SLOVENŠČINA S slikanico
COBISS.SI-ID 254320896

29.
        SLOVENŠČINA [Videoposnetek] : s slikanico na rami : dvd k delovnim zvezkom za 1., 2. in 3. razred osnovne šole / urednica Aleksandra Lutar Ivanc. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2011. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

a) primary education b) slovenščina - vaja c) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
DVD 373.32.016:003 SLOVENŠČINA S slikanico
COBISS.SI-ID 512115520

30.
SZEKELY, George
        Art teaching : elementary through middle school / George Szekely and Julie Alsip Bucknam. - New York ; London : Routledge, 2012. - X, 313 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo. - Vsebina: From theory to practice ; Art in the elementary grades ; Middle-school art ; Classroom organization and assessment ; Art students as artists ; Professional development for the art teacher

ISBN 978-0-41599057-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-99058-5 (broš.)
ISBN 978-0-203-83238-7 (e knjiga)
a) art education b) teacher role c) evaluation d) likovna vzgoja e) vloga učitelja f) evalvacija g) likovna dela otrok h) razstave i) priznanja

373.32.016:76
II 373.32.016:74 SZEKELY, G. Art
COBISS.SI-ID 9118025

31.
VAN de Walle, John A.
        Elementary and middle school mathematics : teaching developmentally / John A. Van de Walle, Karen S. Karp, Jennifer M. Bay-Williams ; with contributions by Jonatan Wray. - 8th ed., international ed. - Boston [etc.] : Pearson, 2011. - XXVIII, 546 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 507-526. - Kazalo

ISBN 978-0-13-287904-0 (broš.)
ISBN 0-13-287904-2 (broš.)
a) mathematics b) teaching method c) problem solving d) assessment e) matematika f) didaktična metoda g) reševanje problemov h) vrednotenje

373.32.016:51
II 373.32.016:51 VAN de Walle, J. Elementary

COBISS.SI-ID 9118537


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
BERNIK, Anja
        Napredek učencev v znanju plavanja v občini Škofja Loka : diplomsko delo / Anja Bernik. - Ljubljana : [A. Bernik], 2012. - VII, 51 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/620/. - Bibliografija: str. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) primary school c) plavanje d) osnovna šola e) športni programi f) Morski konjiček g) Delfin

373.32.016:79(043.2)
ZZ II 373.3(043.2) BERNIK, A. Napredek
COBISS.SI-ID 9115721


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


33.
        ODRASLI v formalnem izobraževanju : politika in praksa v Evropi / [prevajanje Zvonka Pangerc Pahernik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/128SL.pdf. - Prevod dela: Adults in formal education : policies and practice in Europe. - 500 izv.

ISBN 978-961-6101-64-6
a) adult education b) lifelong learning c) in-service training d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje f) usposabljanje ob delu g) formalno izobraževanje

374
II 374 ODRASLI v formalnem
COBISS.SI-ID 258970880


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


34.
KRAJNC, Sara, 1986-
        Analiza senzomotoričnih aktivnosti za 8. letnega otroka z motnjo avtističnega spektra (študija primera) : diplomsko delo / Sara Krajnc. - Ljubljana : [S. Krajnc], 2011. - VII f., 165 str. : ilustr. ; 30 cm + 2 optična diska (CD-ROM-a)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/608 . - Bibliografija: str. 91-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) autism b) sensorimotor coordination c) sensorimotor activity d) avtizem e) senzomotorika f) senzomotorična koordinacija

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) KRAJNC, S. Analiza
COBISS.SI-ID 9111113

35.
ZDOVC, Tjaša
        Povezava med artikulacijskimi motnjami in lateralnostjo pri otrocih pred vstopom v šolo = Articulation disorders with pre-school children related to laterality : diplomsko delo / Tjaša Zdovc. - Ljubljana : [T. Zdovc], 2011. - 68 str., [17] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/623/. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pronunciation b) laterality c) speech defect d) izgovorjava e) lateralnost f) govorna motnja

376.1(043.2)
ZZ II 376.1(043.2) ZDOVC, T. Povezava
COBISS.SI-ID 9125705


378 VISOKO ŠOLSTVO.


36.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Predavanja kot komunikacija : kako motivirati in aktivirati študente / Barica Marentič Požarnik, Andreja Lavrič ; [ilustrirala Nevenka Drusany] ; [izdal] Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011 (Ljubljana : Birografika Bori). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prispevki k visokošolski didaktiki ; 6)

500 izv. - O avtoricah: str. 9. - Bibliografija: 135-137

ISBN 978-961-237-467-9
a) university studies b) lecture c) motivation d) visokošolsko izobraževanje e) predavanje f) motivacija g) visokošolski študij h) vzdušje i) učni proces

378
378 MARENTIČ-P., B. Predavanja
COBISS.SI-ID 258993408

37.
MLINAR, Anton, 1952-
        Trajnost in univerza : možnosti, retorika, resničnost / Anton Mlinar. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2011 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 298 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 265-289. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-28-4 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) university b) higher education c) educational policy d) knowledge e) univerza f) visokošolsko izobraževanje g) politika vzgoje in izobraževanja h) znanje i) visoko šolstvo j) trajnost k) trajnostni razvoj l) trajnostno izobraževanje

378
378 MLINAR, A. Trajnost
COBISS.SI-ID 258489856

38.
        POSODABLJANJE visokega šolstva v Evropi : financiranje in socialna razsežnost / [prevajanje Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2011. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/SI_Modernization%20of%20Higher%20Education.pdf. - 300 izv.

ISBN 978-961-6101-65-3
a) higher education - Europe b) financing c) scholarship d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) financiranje f) štipendija

378
II 378 POSODABLJANJE visokega
COBISS.SI-ID 259559168

39.
        POTI internacionalizacije : politike, trendi in strategije v visokem šolstvu v Evropi in Sloveniji / Klemen Miklavič (ur.). - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2011. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl.: Paths to internationalisation. - 500 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-36-5
a) higher education b) educational policy c) visokošolsko izobraževanje d) politika vzgoje in izobraževanja e) globalizacija f) internacionalizacija

378
378 POTI
COBISS.SI-ID 259167488


51 MATEMATIKA.


40.
PREBIL, Ivan
        Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja / Ivan Prebil, Robert Kunc ; [pomoč pri risanju risb Andrej Žerovnik ... et al.]. - 4. izd. - Piran : STRI svetovanje, 2011 (Ljubljana : Pleško). - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 151

ISBN 978-961-93169-0-0
a) geometry - textbook b) university studies c) geometry - učbenik d) univerzitetni študij e) opisna geometrija

514
514 PREBIL, I. Opisna
COBISS.SI-ID 258074368


51(043.2) MATEMATIKA.


41.
JAMŠEK, Simona, 1987-
        Strategije reševanja nalog pisnega deljenja v 5. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Simona Jamšek. - Ljubljana : [S. Jamšek], 2011. - V, 89 str., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/612 . - Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) learning strategy c) primary school d) matematika e) strategija učenja f) osnovna šola g) deljenje

51:373.3(043.2)
ZZ II 51(043.2) JAMŠEK, S. Strategije
COBISS.SI-ID 9110601


54 KEMIJA.


42.
GABRIČ, Alenka
        Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred devetletne osnovne šole / avtorici Alenka Gabrič, Lenka Žigon ; ilustracija na naslovnici Tanja Komadina ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 91 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Brihtna glavca)

Podrejeni nasl. na ov.: Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Zbirka nalog z rešitvami za kemijo v 8. razredu osnovne šole. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-2126-8
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)
II 54(075.2) GABRIČ, A. Kemija
COBISS.SI-ID 259741952


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


43.
PRAPROTNIK, Nada
        Alpski botanični vrt Juliana / Nada Praprotnik ; fotografija Ciril Mlinar ... [et al.]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2011 ([Kranj] : Trajanus). - 133 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 118-121. - Kazalo

ISBN 978-961-6367-27-1
a) botany b) botanika c) Juliana d) Trenta

58
58 PRAPROTNIK, N. Alpski
COBISS.SI-ID 258933760

44.
SVEČKO, Marina
        Spoznavam svoje telo : učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole / Marina Svečko ; [ilustracije Suzana Bužan ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2011 ([Medvode] : Premiere). - 112 str. : ilustr. ; 29 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-02-0080-2
a) biology - textbook b) primary education c) biologija - učbenik d) osnovnošolski pouk

57(075.2)
II 57(075.2) SVEČKO, M. Spoznavam
COBISS.SI-ID 257732864


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


45.
NAPRET, Maja
        Zeleno gospodinjstvo : diplomsko delo / Maja Napret. - Ljubljana : [M. Napret], 2011. - V, 70 str., 3 str. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/611 . - Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) environmental protection c) pollution d) gospodinjstvo e) varstvo okolja f) onesnaževanje

64:502(043.2)
ZZ II 64(043.2) NAPRET, M. Zeleno
COBISS.SI-ID 9110089


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


46.
CEVC, Emilijan
        Pesnitev in resnica : Cevčevo berilo / Emilijan Cevc ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Milček Komelj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011 ([Ljubljana] : Itagraf). - 473 str. ; 25 cm

600 izv. - Pesnitev in resnica Emilijana Cevca / Milček Komelj: str. 428-466

ISBN 978-961-213-215-6
a) Cevc, Emilijan (1920-2006) b) art c) umetnost d) umetnostni zgodovinarji e) likovna umetnost f) slovenska književnost g) estetika h) ljudska umetnost i) esji

7.01
7.01 CEVC, E. Pesnitev
COBISS.SI-ID 259049472

47.
ELKINS, James, 1955-
        Art critiques : a guide / James Elkins. - 1st ed. - Washington, DC : New Academia Publishing, 2011. - 229 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 218-229

ISBN 978-0-9836899-6-6 (broš.)
ISBN 978-0-9836899-7-3 (broš. barvne ilustr.)
a) art b) umetnost c) umetnostna kritika d) umetniška dela e) vrednotenje

7
7 ELKINS, J. Art
COBISS.SI-ID 9118281

48.
ELKINS, James, 1955-
        Why art cannot be taught : a handbook for art students / James Elkins. - Urbana : University of Illinois Press, 2001. - 213 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 193-208. - Kazalo

ISBN 0-252-02638-1 (cloth)
ISBN 0-252-06950-1 (broš.)
ISBN 978-0-252-06950-5 (broš.)
a) art b) umetnost c) umetnost d) umetniške šole e) študij umetnosti

7:371.3
7 ELKINS, J. Why
COBISS.SI-ID 1737582


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


49.
ETTLINGER, Or, 1971-
        The architecture of virtual space / Or Ettlinger ; [foreword Peter Krečič, Fedja Košir ; foreword translation Sebastijan R. Maček]. - 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Faculty of Architecture, 2008 (Novo mesto : Grafika). - XIII, 202 str. : ilustr. ; 31 cm

V kolofonu tudi: limited non-comercial ed. - Qui bene distinguit, bene docet / Peter Krečič: str. VII-VIII. - Res fictae as res factae / Fedja Košir: str. VIII-IX. - O avtorju: str. [203]. - Bibliography & filmography: str. 199-202

ISBN 978-961-6160-90-2
a) architecture b) arhitektura c) virtualna arhitektura d) mediji e) virtualni prostor f) teorija umetnosti g) teorija filma h) arhitekturna teorija

72.038.543
II 72 ETTLINGER, O. Architecture
COBISS.SI-ID 241860352

50.
LUKAN Klavžer, Tea
        Triglavski narodni park in kulturna dediščina / Tea Lukan Klavžer ; [fotografije Drago Bac in drugi]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 104 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 214)

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Stane Peterlin: str. 7-8. - Bibliografija: str. 100-101

ISBN 978-961-6037-60-0
a) Triglavski narodni park b) naravna dediščina c) kulturna dediščina

719
71 LUKAN KLAVŽER, T. Triglavski
COBISS.SI-ID 257892608

51.
MUNARI, Bruno, 1907-1998
        Design as art / Bruno Munari ; translated by Patrick Creagh. - London : Penguin, 2008, cop. 1971. - 223 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Penguin modern classics)

Prevod dela: Arte come mestiere

ISBN 978-0-141-03581-9 (broš.)
ISBN 0-141-03581-1 (broš.)
a) art b) umetnost c) dizajn d) oblikovanje e) grafično oblikovanje

71
71 MUNARI, B. Design
COBISS.SI-ID 9118793

52.
PALLASMAA, Juhani
        Oči kože : arhitektura in čuti / Juhani Pallasmaa ; [prevedel Gregor Moder]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007 (Ljubljana : Studio Print). - 119 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

Prevod dela: The eyes of the skin. - Utelešeno bivanje in čutno mišljenje / Juhani Pallasmaa: str. 7-12. - Tanek led / Steven Holl: str. 17-19. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6262-84-2
a) architecture b) arhitektura c) finski arhitekti

72
72 PALLASMAA, J. Oči
COBISS.SI-ID 235295744


72.01


53.
PALLASMAA, Juhani
        The thinking hand : existential and embodied wisdom in arthitecture / Juhani Pallasmaa. - Chichester, U.K. : Wiley, 2009. - 159 str. : ilustr. ; 23 cm. - (AD primers)

Kazalo

ISBN 978-0-470-77928-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-470-77929-3 (broš.)
a) architecture b) aesthetics c) arhitektura d) estetika e) arhitekturna teorija

72.01
72 PALLASMAA, J. Thinking
COBISS.SI-ID 2366084


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


54.
DABNER, David
        Grafično oblikovanje : priročnik za grafične oblikovalce tiskanih, digitalnih in večpredstavnih medijev / David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey ; [prevod Tina Škoberne]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2011 (Natisnjeno na Kitajskem : Designpro). - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Graphic Design School, 4th ed. - 1.250 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-251-231-6
a) graphic arts b) grafika c) publikacije d) digitalni mediji e) grafično oblikovanje

766
76 DABNER, D. Grafično
COBISS.SI-ID 257597952

55.
ELKINS, James, 1955-
        Pictures & tears : a history of people who have cried in front of paintings / James Elkins. - New York ; London : Routledge, 2004, cop. 2001. - XIII, 272 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 259-264. - Kazalo. - Vsebina: Crying at nothing but colors ; Crying no one can understand ; Crying from chromatic waves ; Crying because you've been hit by a lightning bolt ; Weeping over bluish eaves ; The ivory tower of tearlessness ; False tears over a dead bird ; Crying because time passes ; Weeping, watching the Madonna weep ; Crying at God ; Sobbing in lonely mountains ; Crying at the empty sea of faith

ISBN 0-415-97053-9 (broš.)
ISBN 978-0-41-597053-2 (broš.)
a) painting b) slikarstvo c) vizualna percepcija d) čustvenost

75
75 ELKINS, J. Pictures
COBISS.SI-ID 9119305


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


56.
JAKOMIN, Jernej
        Kulturna krajina in slovensko slikarstvo : diplomsko delo / Jernej Jakomin. - Ljubljana : [J. Jakomin], 2011. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/604/. - Bibliografija: str. 70-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) kulturna krajina d) krajinsko slikarstvo e) fotografija krajine

75(043.2)
ZZ II 75(043.2) JAKOMIN, J. Kulturna
COBISS.SI-ID 9111625


78 GLASBA.


57.
OBLAK, Breda
        Glasba v 18. in 19. stoletju : učbenik za glasbeno vzgojo : 8. razred devetletne šole / Breda Oblak ; [ilustrirala Marija Prelog]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Maribor : MA-tisk). - 107 str. : ilustr., note ; 28 cm

ISBN 86-341-2789-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 OBLAK, B. Glasba 8
COBISS.SI-ID 128515072

58.
OBLAK, Breda
        Glasba v 18. in 19. stoletju : učbenik za glasbeno vzgojo : 8. razred devetletne šole / Breda Oblak ; [ilustrirala Marija Prelog]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 (Maribor : MA-tisk). - 107 str. : ilustr. ; 28 str.

ISBN 86-341-2789-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 OBLAK, B. Glasba 8
COBISS.SI-ID 218625536


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


59.
COMER, Unoma Bryant
        Puppetry as an instructional practice for children with learning disabilities : a case study / Unoma Bryant Comer. - Ann Arbor : UMI Dissertation Publishing, 2009. - VII, 103 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 97-103. - Abstract. - Cappella University
a) puppetry b) teaching aid c) backward child d) lutke e) učni pripomočki f) otrok s posebnimi potrebami

792.97
792.97 COMER, U. Puppetry
COBISS.SI-ID 9111369


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


60.
MAČEK, Nika
        Uporaba lutke na razredni stopnji : diplomsko delo / Nika Maček. - Ljubljana : [N. Maček], 2011. - VIII, 87 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/603/. - Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) puppetry b) curriculum c) primary school d) lutke e) kurikulum f) osnovna šola

792.97:373.32.016(043.2)
373.32.016:792.97(043.2)
ZZ II 79(043.2) MAČEK, N. Uporaba
COBISS.SI-ID 9112137


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


61.
POGORELČNIK, Gorazd
        Na poti k velikim : trening smučarjev skakalcev do 15. leta starosti / Gorazd Pogorelčnik, Vesna Štemberger ; pri pripravi dela je sodeloval Franci Petek ; ilustracije Tomaž Eržen ; fotografije Matevž Peršin, arhiv SZS, OK Planica, osebni arhivi. - [Ljubljana : Smučarska zveza Slovenije, 2011] ([Velenje] : Tiskarna Gorenje). - 150, [6] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 152-153

ISBN 978-961-91052-6-9
a) winter sport b) zimski šport c) smučarski skoki d) trening skakalcev

796.9
II 796.9 POGORELČNIK, G. Na poti
COBISS.SI-ID 259841280


81 JEZIKOSLOVJE


62.
DÖRNYEI, Zoltán
        Teaching and researching motivation / Zoltan Dörnyei and Ema Ushioda. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman/Pearson, cop. 2011. - XIII, 326 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applied linguistics in action)

Bibliografija: str. 285-313. - Kazali

ISBN 978-1-4082-0502-0 (broš.)
a) language teaching - foreign languages b) motivation for studies c) teacher role d) jezikovni pouk - tuji jeziki e) motivacija za učenje f) vloga učitelja

81
81 DÖRNYEI, Z. Teaching
COBISS.SI-ID 9115977

63.
GRABE, William
        Teaching and researching reading / William Grabe and Fredricka L. Stoller. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman, 2011. - XIX, 324 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applied linguistics in action series)

Bibliografija: str. 296-315. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-0503-7
a) applied linguistics b) reading c) teaching method d) action research e) uporabno jezikoslovje f) branje g) didaktična metoda h) akcijsko raziskovanje

81
81 GRABE, W. Teaching
COBISS.SI-ID 9115465

64.
MEDNARODNA znanstvena fonetična konferenca (2012 ; Ljubljana)
        Zbornik povzetkov = abstracts / SLAVIFON Slovenija 2012, Mednarodna znanstvena fonetična konferenca in zasedanje Komisije za fonetiko in fonologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 16.-17. februar 2012) ; [zbral in uredil Hotimir Tivadar]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko, 2012. - 34 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) phonetics - conference b) fonetika - konferenca

81
II 81 MEDNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 33762349

65.
ROST, Michael, 1952-
        Teaching and researching listening / Michael Rost. - 2nd ed. - Harlow [etc.] : Longman, 2011. - XIV, 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Applied linguistics in action series)

Bibliografija: str. 349-396. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-0507-5
a) applied linguistics b) listening c) language teaching d) uporabno jezikoslovje e) poslušanje f) jezikovni pouk

81
81 ROST, M. Teaching
COBISS.SI-ID 9115209

66.
        VZÁJEMNÝM pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století : monografie = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju : monografija / editorka Alenka Jensterle-Doležalová. - Praha : Národní knihovna České Republiki - Slovanská knihovna, 2011. - 315 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Publikace slovanské knihovny ; 68)

Besedila v češ. ali slov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v češ. ali slov. in angl., povzetki v slov. ali češ. in angl. - Kazalo

ISBN 978-80-7050-604-2
a) literature b) Slovenian language c) Czech language d) literatura e) slovenščina f) češčina g) slovensko-češki literarni stiki h) češko-slovenski literarni stiki i) slovensko-češki kulturni stiki j) češko-slovenski kulturni stiki k) slovenska književnost l) češka književnost m) primerjalne študije

81
81 VZÁJEMNÝM pohledem
COBISS.SI-ID 47918946


811.111 ANGLEŠČINA.


67.
        ASSESSMENT of young learner literacy linked to the Common European Framework of Reference for Languages / Angela Hasselgreen, Violeta Kalédaité, Natalia Maldonato Martín and Karmen Pižorn. - Graz : European Centre for Modern Languages. ECML ; Strasbourg : Council of Europe, 2011. - 55 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 51-53

ISBN 978-92-871-7155-9
a) language teaching - writing b) literacy c) assessment d) jezikovni pouk - pisava e) pismenost f) vrednotenje

811.111
811.111 ASSESSMENT of young
COBISS.SI-ID 9119561


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


68.
        RUDI Šeligo / Tomo Virk ... [et al.] ; [uredil Niko Grafenauer]. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2011. - 337 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Interpretacije)

Bibliografija Rudija Šeliga / Martin Grum: str. 286-337

ISBN 978-961-6580-93-9
a) Šeligo, Rudi (1935-2004) b) literature c) literatura d) slovenski književniki e) literarne študije f) bibliografije

821.163.6.09
821.163.6.09 RUDI Šeligo
COBISS.SI-ID 259079424


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


69.
HANUŠ, Barbara
        O Jakobu in muci Mici. Maškare = Maschere = Maskarák = Fasching = Carnival costumes / Barbara Hanuš ; ilustrirala Ana Zavadlav ; [prevod Sergio Sozi ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 23 str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo ter it., madž., nem. in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-272-065-0
a) maškare

821.163.6
II 821.163.6 HANUŠ, B. O Jakobu
COBISS.SI-ID 259177472

70.
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Angeli / Tone Pavček ; ilustriral Danijel Demšar ; [spremno besedo napisala Saša Pavček]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Kranj : Gorenjski tisk). - 81 str. : ilustr. ; 26 cm

1.500 izv. - Očetovi angleli / Saša Pavček: str. 78-81

ISBN 978-961-01-2164-0
a) Pavček, Tone (1928-2011)

821.163.6
821.163.6 PAVČEK, T. Angeli
COBISS.SI-ID 259631872

71.
PERAT, Katja
        Najboljši so padli / Katja Perat ; [spremna beseda Mojca Pišek]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Formatisk). - 89 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

400 izv. - Ker za pesmi ni treba zgodaj vstajati : (pesnikom z nežnejšo prezenco branje odsvetujemo) / Mojca Pišek: str. 63-[90]

ISBN 978-961-242-343-8
a) Perat, Katja (1988-)

821.163.6
821.163.6 PERAT, K. Najboljši
COBISS.SI-ID 254754560

72.
PEROCI, Ela
        Hišica iz kock / Ela Peroci ; ilustrirala Lidija Osterc. - 4., prenovljeni natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (Ljubljana : Korotan). - [13] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-2215-9

821.163.6
II 821.163.6 PEROCI, E. Hišica
COBISS.SI-ID 259761408


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


73.
JEZERNIK, Božidar
        Divja Evropa : Balkan v očeh zahodnih politikov / Božidar Jezernik ; [iz angleščine prevedla Maja Avsenik in Božidar Jezernik]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2011. - 384 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Wild Europe. - 800 izv. - Bibliografija: str. 339-384

ISBN 978-961-213-216-3
a) local studies b) domoznanstvo c) Balkanski polotok d) zgodovinski pregledi

91
91 JEZERNIK, B. Divja
COBISS.SI-ID 259395072

74.
PLUT, Dušan
        Geografija okoljskih virov / Dušan Plut ; [kartografinja Tanja Koželj]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

O avtorju na hrbtu ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 161-167

ISBN 978-961-237-481-5
a) geography - textbook b) environmental protection c) geografija - učbenik d) varstvo okolja e) okoljski viri f) sonaravni razvoj g) biotska raznovrstnost h) naravni viri i) vodni viri j) energetski viri k) visokošolski učbeniki

911:502.14(075.8)
II 91 PLUT, D. Geografija
COBISS.SI-ID 259739904


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


75.
GANTAR, Kajetan
        Zasilni pristanek / Kajetan Gantar. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2011 ([Ljubljana] : Interes City). - 264 str. : ilustr. ; 25 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-213-213-2
a) Gantar, Kajetan (1930-)

929Gantar K.
929 GANTAR, K. Zasilni
COBISS.SI-ID 257984768


93 ZGODOVINA.


76.
        TU felix Europa : der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum = humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor / herausgegeben von, uredili Vincenc Rajšp, Feliks J. Bister, Miro Polzer ; [Rezensenten Walter Lukan, Karl W. Schwarz]. - Na Dunaju = in Wien : Slovenski znanstveni inštitut = Slowenisches Wissenschaftsinstitut ; Ljubljana : Sekcija za interdisciplinarno raziskovanje, ZRC SAZU, 2011. - 299 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Srednjeevropska znanstvena knjižnica = Mitteleuropäische wissenschaftliche Bibliothek, ISSN 2232-3465 ; Bd. 6)

Prispevki v nem., dva v angl., eden v it. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki

ISBN 978-961-254-354-9 (ZRC SAZU)
a) humanism - Slovenia b) humanizem - Slovenija c) kulturna zgodovina

93
93 TU FELIX
COBISS.SI-ID 259666944


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO