COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novembrske novosti0 SPLOŠNO.


1.
        BIBLIOTEKARSKI terminološki slovar / Ivan Kanič ... [et al.] ; [uredil Ivan Kanič]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009 ([Ljubljana] : Copis). - 370 str. ; 24 cm. - (Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 53(2009),3-4)

1.650 izv.
ISBN 978-961-6162-55-5 (Narodna in univerzitetna knjižnica)
a) library science - dictionary b) terminology c) bibliotekarstvo - slovar d) terminologija e) knjižničarstvo f) strokovni slovarji

02(038)=163.6
Č 02 BIBLIOTEKARSKI terminološki
COBISS.SI-ID 105534208

2.
NEVILLE, Colin
        The complete guide to referencing and avoiding plagiarism / Colin Neville. - 2nd ed. - Maidenhead : Open University Press : McGraw Hill, 2010. - XI, 207 str. ; 24 cm. - (Open UP study skills)

Bibliografija: str. 198-202. - Kazalo
ISBN 978-0-33-524103-3 (ISBN 13) ISBN 0-335-24103-4 (ISBN 10)
a) reference material b) referenčni material c) citiranje d) navajanje e) plagiatorstvo

001
Č 001 NEVILLE, C. Complete
COBISS.SI-ID 8528457

3.
        OZVEZDJE Knjiga : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2009 / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 234 str. : ilustr. ; 30 cm

800 izv. - Kazala
ISBN 978-961-91187-8-8
a) children's and youth literature - 2009 - catalogue b) mladinska književnost - 2009 - katalog c) knjige za otroke d) knjige za mladino e) priporočilni seznami

01
II 01 OZVEZDJE
COBISS.SI-ID 252902656


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
MEDNARODNA konferenca InfoKomTeh (2010 ; Ljubljana)
        Nova vizija tehnologij prihodnosti [Elektronski vir] = The new vision of future technologies / Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2010, Ljubljana 27. oktober 2010 = International Conference InfoKomTeh 2010, 27th October 2010 ; organizator Evropska svetovalnica ; uredila Mojca Orel. - Besedilni in slikovni podatki. - Ljubljana : Evropska svetovalnica, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Bibliografija in povzetki pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - El. zbornik
ISBN 978-961-92958-1-6
a) information technology - conference b) informacijska tehnologija - konferenca c) nove tehnologije d) prihodnost

659.23:004(082)(0.034.2)
cdr 004 MEDNARODNA Nova
COBISS.SI-ID 252972032

5.
MEDNARODNA multikonferenca Informacijska družba (13 ; 2010 ; Ljubljana)
        Zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, 11.-15. oktober 2010 : zvezek A = Proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, October 11th-15th, 2010, Ljubljana, Slovenia : volume A / uredili, edited by Marko Bohanec ... [et al.]. - Ljubljana : Institut Jožef Stefan, 2010. - X, 408 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Informacijska družba, ISSN 1581-9973)

Bibliografija pri vsaekm prispevku. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Inteligentni sistemi = Intelligent systems ; Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi = Education in information society ; Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča (SiKDD 2010) = Data mining and data warehouses (SiKDD 2010) ; Sodelovanje, programi in storitve v informacijski družbi = Collaboration, software and services in information society ; Kognitivne znanosti = Cognitive sciences ; Robotika = Robotics ; MATCOS 2010 (Mini-konferenca v uporabnem teoretičnem računalništvu = MATCOS 2010 (Mini-conference on applied theoretical computer science)
ISBN 978-961-264-025-5
a) information science - conference b) informatika - konferenca c) informacijska družba d) kognitivna znanost e) inteligentni sistemi f) znanost g) posvetovanja

004
II 004 MEDNARODNA Zbornik 13.
COBISS.SI-ID 252779264

6.
ŠULER, Aleš
        Spoznajmo CorelDraw X5 / Aleš Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 80 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-85-4
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) računalniški programi d) CorelDRAW X5

004.4
004.4 ŠULER, A. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 48528

7.
ŠULER, Rok
        Spoznajmo Outlook 2010 / Rok Šuler. - 1. izd. - Šempeter pri Gorici : Flamingo, 2010. - 72 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Naj ostane preprosto!)

500 izv.
ISBN 961-6176-86-2
a) software b) programska oprema c) računalniški program Microsoft Office Outlook 2010 d) Outlook e) elektronska pošta f) priročniki

004.4
004.4 ŠULER, R. Spoznajmo
COBISS.SI-ID 48272


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


8.
ASIČ, Teja, 1984-
        Uporaba Scratcha v poučevanju programiranja : diplomsko delo / Teja Asič. - Ljubljana : [T. Asič], 2010. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) programming language b) programski jezik c) učenje programiranja d) vizualno programiranje e) Stratch

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) ASIČ, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 8541001


005 MENEDŽMENT.


9.
MIHALIČ, Renata
        Kako upravljam znanja : 30 minut za vodenje / Renata Mihalič. - 1. natis. - Škofja Loka : Mihalič in partner, 2010 (Ljubljana : Pleško). - 46 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka 30 minut za vodenje)

500 izv. - Bibliografija: str. 44-46
ISBN 978-961-92820-5-2
a) management - reference book b) vodenje - priročnik

005(035)
001 MIHALIČ, R. Kako
COBISS.SI-ID 252756224


084.11+087.5


10.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Andersenove pravljice / napisal Hans Christian Andersen ; naslikala Marija Lucija Stupica ; [iz danščine prevedla Silvana Orel Kos ; spremno besedo napisala Judita Krivec Dragan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 123 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Izbor iz: Eventyr. - 1.500 izv. - Ko v somraku luna zablesti / Judita Krivec Dragan: str. 119-123
ISBN 978-961-01-1392-8
a) pravljice

821.113.4-93-34
II 821.113 ANDERSEN, H. C. Andersenove
COBISS.SI-ID 252212224


1 FILOZOFIJA.


11.
BENJAMIN, Walter
        Izbrani spisi / Walter Benjamin ; [prevod Frane Jerman ... [et al.] ; spremna beseda Bratko Bibič, Lev Kreft]. - Ljubljana : SH - Zavod za založniško dejavnost, 1998 (Ljubljana : Littera picta). - 246 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevedeno po: Gesammelte Schriften. - Mračna teorija in presojno upanje / Bratko Bibič, Lev Kreft: str. 227-240
ISBN 961-6262-10-6
a) Benjamin, Walter (1892-1940) b) philosophy c) filozofija d) nemška filozofija e) 20.st. f) frankfurtska šola g) estetika h) teorija umetnosti

111.852
Č 1 BENJAMIN, V. Izbrani
COBISS.SI-ID 78350336

12.
BERGER, John
        Načini gledanja / po BBC-jevi televizijski oddaji z Johnom Bergerjem ; [avtorji John Berger ... [et al.] ; prevedla Katja Grabnar ; spremna beseda Eda Čufer]. - Ljubljana : Zavod Emanat ; [Šmarje-Sap] : Buča, 2008 ([Medvode] : Littera picta). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Ways of seeing. - 500 izv. - Gledati z Bergerjem / Eda Čufer: str. 7-17. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-91990-2-2 (Zavod Emanat)
a) visual perception b) fine arts c) vidno zaznavanje d) likovna umetnost e) slikovni eseji f) vizualne komunikacije

159.93:111.852(081)
111.852 BERGER, J. Načini Č 111.852 BERGER, J. Načini
COBISS.SI-ID 242108672

13.
CARTER, Christine, 1972-
        Vzgajanje sreče : deset enostavnih korakov do bolj veselih otrok in srečnejših staršev / Christine Carter ; prevedla Mojca Seliškar. - Ljubljana : Gnostica, 2010 (Ljubljana : Cicero). - 265 str. ; 23 cm

Prevod dela: Raising happiness. - 1.000 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 250-265
ISBN 978-961-229-111-2
a) family education b) družinska vzgoja c) sreča d) starševstvo

173.5:159.9
37.018.1(035)
159.9 CARTER, C. Vzgajanje
COBISS.SI-ID 252759040

14.
GRÜN, Anselm
        Visoka umetnost staranja / Anselm Grün ; [prevedla Alenka Novak]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2010. - 133 str. ; 22 cm

Prevod dela: Die hohe Künst des Älterwerdens. - Bibliografija: str. 131-133
ISBN 978-961-218-904-4
a) old age b) elderly person c) stara leta d) starejša oseba e) staranje f) duhovnost

159.922.63(035)
159.922.6 GRÜN, A. Visoka
COBISS.SI-ID 251888896

15.
HALPERN, Howard Marvin
        Rezanje spon : osvobajanje od starševskih vezi : priročnik za odrasle, kako prekiniti odvisen odnos s svojimi starši / Howard M. Halpern ; [prevod Sonja Gorup-Špenko, Marica Drolc]. - Ljubljana : CenterKontura, 1999 (Ljubljana : G grafika). - 200 str. ; 22 cm

Prevod dela: Cutting loose. - 1.000 izv.
ISBN 961-6252-03-8
a) parent-child relation b) dispute settlement c) odnos med starši in otrokom d) reševanje sporov e) medosebne komunikacije f) duševna higiena g) psihološki nasveti

159.91
159.92 HALPERN, H. M. Rezanje
COBISS.SI-ID 105270016

16.
HRIBAR, Tine
        Ena je groza / Tine Hribar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 438 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

600 izv. - Bibliografija: str. 424-438
ISBN 978-961-242-288-2
a) philosophy b) filozofija c) groza d) krivda e) očiščevanje f) zločin

111.12
1(497.4)"20"
1 HRIBAR, T. Ena
COBISS.SI-ID 250907648

17.
KLAMPFER, Friderik, 1966-
        Cena življenja : razprave iz bioetike / Friderik Klampfer. - Ljubljana : Krtina, 2010. - (Zbirka Krt ; 157)

ISBN 978-961-260-033-4
a) ethics b) etika c) bioetika d) reprodukcija e) človekovo dostojanstvo

17.023.33
17 KLAMPFER, F. Cena
COBISS.SI-ID 252442880

18.
KRŽIŠNIK, Robert
        Starši nove generacije : praktični priročnik za spoštljive, sproščene in sodelovalne družinske odnose / Robert Kržišnik in Marjeta Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Humus, 2010. - 176 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-92942-0-8
a) parents b) parent-child relation c) starši d) odnos med starši in otrokom e) starševstvo f) psihološki nasveti

173.5:159.9
173 KRŽIŠNIK, R. Starši
COBISS.SI-ID 252847360

19.
PINKER, Steven, 1954-
        Jezikovni nagon : kako um ustvarja jezik / Steven Pinker ; [prevedel Andrej E. Skubic]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 501 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Intermundia)

Prevod dela: The language instinct
ISBN 978-961-241-483-2
a) language b) word c) cognition d) jezik e) beseda f) kognicija g) kognitivno jezikoslovje

159.95:81
159.95 PINKER, S. Jezikovni
COBISS.SI-ID 252483328

20.
        ZNANJE o čustvih za manj nasilja v šoli / avtorji Mitja Muršič ... [et al.] ; uredil Mitja Muršič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2010. - 57 str. : graf. prikazi ; 24 cm

850 izv.
ISBN 978-961-6503-15-0
a) violence b) affection c) primary school d) nasilje e) čustvo f) osnovna šola g) medosebno nasilje

159.942-053.5(082)
316.62-053.5(082)
159.942 ZNANJE o čustvih
COBISS.SI-ID 252066048


141


21.
JACOBI, Friedrich Heinrich
        David Hume o veri ali Idealizem in realizem : pogovor / Friedrich Heinrich Jacobi ; [prevod, spremna študija Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2010. - 149 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: David Hume über den Glauben oder Idealismus und Realismus. - Bibliografija: str. 145-149
ISBN 978-961-260-035-8
a) Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) b) Hume, David (1711-1776) c) idealism d) belief e) philosophy f) idealizem g) vera h) filozofija i) nemška filozofija j) angleška filozofija

141.13
165.82
FRASCATI:
6-301
14 JACOBI , F. H. David Hume
COBISS.SI-ID 252500224


159.9 PSIHOLOGIJA.


22.
FREEMAN, Joan, 1935-
        Gifted lives : what happens when gifted children grow up? / Joan Freeman. - London ; New York : Routledge, 2010. - XI, 313 str. ; 21 cm. - (Popular psychology/education)

Bibliografija: str. 299-303. - Kazalo
ISBN 978-0-415-47008-7 (hbk) ISBN 978-0-415-47009-4 (pbk)
a) gifted b) nadarjeni c) večstranska nadarjenost

159.928
159.928 FREEMAN, J. Gifted
COBISS.SI-ID 8528713

23.
HOOKS, Bell
        Teaching critical thinking : practical wisdom / Bell Hooks. - New York : Routledge, cop. 2010. - X, 191 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 978-0-415-96819-5 (hbk) ISBN 0-415-96819-4 (hbk) ISBN 978-0-415-96820-1 (pbk) ISBN 0-415-96820-8 (pbk) ISBN 978-0-203-86919-2 (ebk) ISBN 0-203-86919-2 (ebk)
a) critical sense b) democracy c) teaching objective d) teacher-pupil relation e) kritični čut f) demokracija g) učni cilj h) odnos med učiteljem in učencem

159.95
159.95 HOOKS, B. Teaching
COBISS.SI-ID 8558409

24.
HOWE, Christine, 1948-
        Peer groups and children's development / Christine Howe. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2010. - X, 233 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Understanding children's worlds)

Bibliografija: str. [201]-226. - Kazalo. - Vsebina: 1. Peer groups in a cultural context ; 2. Peer groups and classroom structure ; 3. Performance and cooperation in classrooms ; 4. Cooperative interaction and curriculum mastery ; 5. Friendship, status, and centrality ; 6. Individual differences in informal experiences ; 7. Social and personal adjustment ; 8. School performance revisited ; 9. Implications for practice and future research
ISBN 978-1-4051-7945-4 (vez.) ISBN 978-1-4051-7944-7 (broš.)
a) peer group b) class c) social interaction d) vrstniki e) razred f) socialna interakcija g) medvrstniški odnosi

159.922.7:316.472.4
CC-APA:
2840
5-104
159.922.7 HOWE, C. Peer groups
COBISS.SI-ID 43616354

25.
        LESBIAN, gay, bisexual, trans and queer psychology : an introduction / Victoria Clarke ... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XIX, 328 str. ; 26 cm

Ovojni nasl.: Lesbian, gay, bisexual, trans & queer psychology. - Bibliografija: str. 278-320. - Kazalo
ISBN 978-0-521-87666-7 (hbk) ISBN 978-0-521-70018-4 (pbk)
a) homosexuality b) marginal c) homoseksualnost d) marginalec e) lezbijke f) transseksualnost

159.9
159.9 LESBIAN gay
COBISS.SI-ID 8529481

26.
MUSEK, Janek
        Psihologija življenja : [monografija] / Janek Musek. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Inštitut za psihologijo osebnosti, 2010 ([Postojna] : ČukGraf). - XX, 585 str. : ilustr. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 553-568. - Kazali
ISBN 978-961-6406-14-7
a) personality development b) personality assessment c) individualna karakteristika d) osebnostni razvoj e) diagnostika osebnosti f) psihologija osebnosti

159.923
159.923 MUSEK, J. Psihologija Č 159.923 MUSEK, J. Psihologija
COBISS.SI-ID 251286272

27.
        NEOCONSTRUCTIVISM : the new science of cognitive development / edited by Scott P. Johnson. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2010. - XIV, 367 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-19-533105-9 ((cloth)) ISBN 0-19-533105-2 ((cloth))
a) cognitive development b) child development c) learning d) kognitivni razvoj e) razvoj otroka f) učenje g) konstruktivizem

159.922.7
159.922.7 NEOCONSTRUCTIVISM
COBISS.SI-ID 8557641

28.
PALMER-Roach, Karen
        Learning to become socially talented children : worksheets to facilitate social and emotional learning / Karen Palmer-Roach & Rebecca Childs. - Reprinted. - Milton Keynes : Speechmark, 2009. - 243 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

O avtoricah na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-0-86388-675-1
a) social learning - exercise b) emotional adjustment c) communication d) socialno učenje - vaja e) čustvena prilagojenost f) komunikacija

159.922.7
II 159.9 PALMER-ROACH, K. Learning cdr 159.9 PALMER-ROACH, K. Learning
COBISS.SI-ID 8536137

29.
        TRANSFORMING formative assessment in lifelong learning / Kathryn Ecclestone with Jennie Davies, Jay Derrick and Judith Gawn. - Maidenhead : Open University Press, cop. 2010. - VI, 235 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 219-225. - Kazalo
ISBN 978-0-33-523654-1 (pb) ISBN 0-33-523654-5 (pb) ISBN 978-0-33-523655-8 (hb) ISBN 0-33-523655-3 (hb)
a) lifelong learning b) assessment c) learning strategy d) vseživljenjsko učenje e) vrednotenje f) strategija učenja g) formativno preverjanje h) preverjanje znanja

159.953
159.953 TRANSFORMING formative
COBISS.SI-ID 8513609


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


30.
GREIF, Polona
        Osamosvajanje mladih odraslih : diplomsko delo / Polona Greif. - Ljubljana : [P. Greif], 2010. - 94, [8] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) identity c) mlajši odrasli d) identiteta e) odraslost f) osamosvajanje g) partnerstvo

159.992.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) GREIF, P. Osamosvajanje
COBISS.SI-ID 8525385


303 METODE DRUŽBENIH VED


31.
GREGORY, Ian, 1939-
        Ethics in research / Ian Gregory. - London ; New York : Continuum, cop. 2003. - XI, 80 str. ; 22 cm. - (Continuum research methods series)

Bibliografija: str. 79-80
ISBN 0-8264-6477-7
a) social research b) ethics c) družbeno raziskovanje d) etika

303:17
001 GREGORY, I. Ethics
COBISS.SI-ID 23498333


316 SOCIOLOGIJA.


32.
CARR, Nicholas G., 1959-
        The big switch : rewiring the world, from Edison to Google / Nicholas Carr. - 1st ed. - New York ; London : W. W. Norton, 2009. - 288 str. ; 21 cm

Bibliografske opombe: str. 245-270. - Kazalo
ISBN 978-0-393-33394-7 (pbk) ISBN 978-0-393-06228-1 (hbk)
a) information technology b) computer c) civilization d) informacijska tehnologija e) računalnik f) civilizacija g) informacijska družba h) internet

316
316 CARR, N. G. Big switch
COBISS.SI-ID 29450845

33.
        HAPPINESS and social policy in Europe / edited by Bent Greve. - Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2010. - XIV, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 195-215. - Kazalo
ISBN 978-1-84844-574-1 ISBN 1-84844-574-1
a) social policy - Europe b) satisfaction c) well being d) socialna politika - Evropa e) zadovoljstvo f) blagostanje g) sreča h) kazalniki

316.6
316.6 HAPPINESS and social
COBISS.SI-ID 8557129

34.
        ONLINE communication and collaboration : a reader / edited by Helen Donelan, Karen Kear and Magnus Ramage. - Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, cop. 2010. - XIII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 277-281. - Kazalo
ISBN 978-0-415-56477-9 (hbk) ISBN 0-415-56477-8 (hbk) ISBN 978-0-415-56478-6 (pbk) ISBN 0-415-56478-6 (pbk)
a) computer network b) social learning c) interpersonal relations d) communication e) računalniška mreža f) socialno učenje g) medosebni odnosi h) komunikacija i) internet j) socialna omrežja k) Web 2.0

316.6
316.6 ONLINE communication
COBISS.SI-ID 8558153

35.
TOBIN, Joseph Jay
        "Good guys don't wear hats" : children's talk about the media / Joseph Tobin. - New York : Teachers College Press, cop. 2000. - X, 166 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 153-157. - Kazalo
ISBN 0-8077-3886-7 (broš) ISBN 978-0-8077-3886-3 (broš) ISBN 0-8077-3887-5 (cloth) ISBN 978-0-8077-3887-0 (cloth)
a) mass media b) attitude c) sex role d) violence e) sredstva množičnega obveščanja f) stališče g) vloga spola h) nasilje

316.6
316.6 TOBIN, J. Good guys.
COBISS.SI-ID 8526409


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


36.
GUBANC, Mateja
        Družbeni vzroki in posledice vzgojnih dilem današnjih staršev predšolskih otrok : diplomska naloga / Mateja Gubanc. - Ljubljana : [M. Gubanc], 2010. - IX, 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija:str. 61-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family b) family education c) družina d) družinska vzgoja e) vzgojni stili

37.018(043.2)
Č II 37(043.2) GUBANC, M. Družbeni
COBISS.SI-ID 8554569


32 POLITIKA.


37.
POLITKOVSKAJA, Anna
        Samo resnica : izbrani članki / Ana Politkovska ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (natisnjeno v EU). - 425 str. ; 24 cm

Prevedeno po: Nothing but the truth; izvirnik v rus. - 500 izv. - Predgovor / Helena Kennedy: str. 9-11
ISBN 978-961-00-1062-3
a) politics - Russia b) social status c) politika - Rusija d) družbeni položaj e) družbene razmere f) notranja politika g) vojna h) Čečenija

323
32 POLITKOVSKAJA, A. Samo
COBISS.SI-ID 252035584


33 GOSPODARSTVO


38.
KLEIN, Naomi
        Doktrina šoka : razmah uničevalnega kapitalizma / Naomi Klein ; [prevedla Barbara Simoniti ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 770 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The shock doctrine. - 1.500 izv. - Opomba prevajalke / Barbara Simoniti: str. 754-758. - Uničevalen in globalen od začetka / Tomaž Mastnak: str. 759-770. - Opombe z bibliografijo: str. 631-744
ISBN 978-961-01-1071-2
a) capitalism b) economic conditions c) politics d) kapitalizem e) gospodarski pogoji f) politika g) mednarodna politika h) globalizacija i) neoliberalizem

339.9
327
32 KLEIN, N. Doktrina
COBISS.SI-ID 248794368

39.
SETNIKAR-Cankar, Stanka
        Temelji ekonomije / Stanka Setnikar-Cankar, Nevenka Hrovatin. - 2. dopolnjena izd. - V Ljubljani : Fakulteta za upravo, 2007. - 304 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 289-293. - Kazalo
ISBN 978-961-6139-79-3
a) economics - textbook b) ekonomska veda - učbenik c) tržna ekonomija d) makroekonomija

330(075.8)
330 SETNIKAR-CANKAR Temelji ekonomije
COBISS.SI-ID 230949120

40.
        ZAPOSLITVENA rehabilitacija in zaposlovanje invalidov : zbirka predpisov s področja invalidskega varstva z uvodnimi pojasnili : priročnik / [avtorji Cveto Uršič ... [et al.] ; uredniki Karl Destovnik, Cveto Uršič, Miran Kalčič]. - Ljubljana : Centerkontura, 2007 ([Log pri Brezovici] : Bograf). - 240 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Vsebuje tudi: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ISBN 978-961-6252-11-9
a) invalid b) employment opportunities c) legislation - Slovenia d) invalid e) možnosti zaposlitve f) zakonodaja - Slovenija g) predpisi h) zaposlovanje invalidov

331.582-056.24(497.4)(094)
330 ZAPOSLITVENA rehabilitacija
COBISS.SI-ID 236354816


34 PRAVO.


41.
        STRATEGIC support for decision makers : Policy tool for education for democratic citizenship and human rights : Drawing upon the experiences of the Council of Europe's EDC/HRE project / David Kerr and Bruno Lostio with Rosario Sanches, Bryony Hoskins, William Smirnov and Janez Krek. - Strasbourg : Council of Europe, 2010. - 76 str. : ilustr. ; 24 cm

- Dostopno tudi na: http://www.coe. int/t/dg4/education/edc/Source/Pdf/Downloads/6896-2-ID9989-EDC-HRE%20Strategic%20Support%20for%20Decision%20Makers%2016x24%20assembl%C3%A9. pdf
ISBN 978-92-871-6896-2
a) civics b) human rights c) aims of education d) državljanska vzgoja e) človekove pravice f) vzgojni cilji

342.7
342.7 STRATEGIC support
COBISS.SI-ID 8548937


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


42.
        (NE)DOSTOPNA Slovenija? : grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi / urednika Richard Sendi in Barbara Kobal. - Ljubljana : Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 119 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Urbani izziv publikacije)

500 izv. - Bibliografija: str. 116-119
ISBN 978-961-6390-29-3
a) invalid b) urban planning c) invalid d) urbano načrtovanje e) grajeno okolje f) ovire g) politika dostopnosti

364.65
364.65 (NE)DOSTOPNA Slovenija?
COBISS.SI-ID 250125056

43.
RESTOUX, Pauline
        Življenje z drugačnim otrokom : za vse, ki bi radi bolje razumeli starše otrok s posebnimi potrebami in jim znali pomagati / Pauline Restoux ; [prevod Igor M. Ravnik, Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 229 str. ; 23 cm

Prevod dela: Vivre avec un enfant different
ISBN 978-961-261-186-6
a) backward child b) parent-child relation c) legislation d) otrok s posebnimi potrebami e) odnos med starši in otrokom f) zakonodaja

364.65
364.65 RESTOUX, P. Življenje
COBISS.SI-ID 252841472


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


44.
ALBERTO, Paul A.
        Applied behavior analysis for teachers / Paul A. Alberto, Anne C. Troutman. - 8. ed. - London : Pearson Education International, 2009. - XV, 482 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 0-13-700364-1 ISBN 978-0-13-700364-8
a) pupil behaviour - teachers' guide b) psychology of behaviour c) vedenje učencev - priročnik za učitelje d) psihologija vedenja

37.091
371.13/.16 ALBERTO, P. A. Applied
COBISS.SI-ID 8559689

45.
BIBBY, Tamara
        Education - an 'impossible profession'? : psychoanalytic explorations of learning and classrooms / Tamara Bibby. - London ; New York : Routledge, 2011. - 167 str. ; 24 cm. - (Foundations and futures of education)

Bibliografija: str. 157-162. - Kazalo
ISBN 978-0-415-55265-3 (hbk) ISBN 978-0-203-84445-8 (ebk) ISBN 978-0-415-55266-0 (pbk)
a) teaching profession b) class management c) psychoanalysis d) učiteljski poklic e) vodenje razreda f) psihoanaliza

37.01
37.01 BIBBY, T. Education
COBISS.SI-ID 8534601

46.
BRIGHOUSE, Harry
        Educational equality / Harry Brighouse, Kenneth R. Howe and James Tooley. - London ; New York : Continuum, cop. 2010. - XI, 144 str. ; 22 cm. - (Key debates in educational policy)

Bibliografija na koncu poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-1-4411-8483-2 (pbk)
a) equal opportunity b) education system c) educational reform d) enakost možnosti e) sistem vzgoje in izobraževanja f) reforma vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 BRIGHOUSE, H. Educational
COBISS.SI-ID 1995351

47.
BUČAR-Jejčič, Ivica
        Izštevanke za palčke skakalčke / Ivica Bučar-Jejčič, Mihela Medved. - Ljubljana : Centerkontura, 2009. - 93 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Od malčka do vseznalčka ; 2)

Izšlo v kompletu treh delovnih zvezkov. - Zbirki delovnih zvezkov Od malčka do vseznalčka na pot / Ljudmila Likar, Karl Destovnik, Marko Strle: str. 91
ISBN 978-961-6252-13-3 ISBN 978-961-6252-16-4
a) backward child b) speech c) speech therapy d) otrok s posebnimi potrebami e) govor f) logopedija g) piktografska ritmika

376(076)
II 376.1 BUČAR-JEJČIČ, I. Izštevanke
COBISS.SI-ID 241641472

48.
BURDEN, Paul R.
        Classroom management : creating a successful K-12 learning community / Paul R. Burden. - 4th ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2010. - XVII, 281 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 263-271. - Kazali
ISBN 978-0-470-52279-0
a) class management b) discipline c) motivation d) pupil behaviour e) vodenje razreda f) disciplina g) motivacija h) vedenje učencev

37.015.3
37.015.3 BURDEN, P. Classroom
COBISS.SI-ID 8558665

49.
COUNCIL of Europe
        Education of Roma children in Europe : texts and activities of the Council of Europe concerning education. - Strasbourg : Council of Europe, 2006. - 121 str. ; 24 cm

Bibliografske opombe na dnu strani
ISBN 92-871-5978-5 ISBN 978-92-871-5978-6 (ISBN13)
a) Svet Evrope b) Council of Europe c) national minority d) access to education e) nacionalna manjšina f) dostopnost izobraževanja g) Romi

376:(=214.58)
39 COUNCIL of Europe Education
COBISS.SI-ID 25755997

50.
DUŠA, Irena
        Vzgoja staršev / Irena Duša Draž ; ilustriral Izar Lunaček. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010. - 227 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Najst)

800 izv.
ISBN 978-961-231-765-2
a) family education - reference book b) parent education c) družinska vzgoja - priročnik d) izobraževanje staršev e) starševstvo f) psihološki nasveti

37.018
37.018 DUŠA, I. Vzgoja
COBISS.SI-ID 252758272

51.
        EDUCATION at a glance : OECD indicators : 2009 / [Prepared by] Organisation or Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for economic Co-operation and development : OECD, 2009. - 471 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija: str. 465-466
ISBN 978-92-64-02475-5
a) education system - OECD b) access to education c) achievement gain d) labour market e) sistem vzgoje in izobraževanja - OECD f) dostopnost izobraževanja g) šolska uspešnost h) delovni trg

37
II 37.01 EDUCATION at a Glance 2009
COBISS.SI-ID 1400766

52.
        FAITH in education : a tribute to Terence McLaughlin / edited by Graham Haydon. - [London : Institut of Education, cop. 2009]. - XIV, 129 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 106-116
ISBN 978-0-85473-853-3 (broš.)
a) religious education b) religious affiliation c) denominational school d) verska vzgoja e) verska pripadnost f) verska šola

37.01
37.01 FAITH in education
COBISS.SI-ID 1984087

53.
FEEZ, Susan
        Montessori and early childhood : a guide for students / Susan Feez. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2010. - XI, 182 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 173-175. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-515-0 ISBN 978-1-84787-516-7 (pbk)
a) early childhood education b) educational method c) vzgoja v ranem otroštvu d) edukacijska metoda e) montessori pedagogika

37.091.4
371.481 FEEZ, S. Montessori
COBISS.SI-ID 8563017

54.
JUUL, Jesper, 1948-
        Družine z najstniki : ko vzgoja odpove / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Žirovnica] : Medium). - 188 str. ; 23 cm

Prevod dela: Pubertät. - 2.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Mathias Voelchert: str. 8-11
ISBN 978-961-261-197-2
a) adolescence b) parent-child relation c) family education d) adolescenca e) odnos med starši in otrokom f) družinska vzgoja g) vzgoja mladostnikov h) najstniki

37.018.1
37.018 JUUL, J. Družine
COBISS.SI-ID 252840704

55.
KOŠIR, Nataša, defektologinja
        Zgodbice za vseznalčke / Nataša Košir, Branka Podboj, Barbara Tetičkovič. - Ljubljana : Centerkontura, 2009. - 141 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Od malčka do vseznalčka ; 3)

Prirejeno po: Eins, zwei, drei, ich comme ---. - Izšlo v kompletu treh delovnih zvezkov. - Zbirki delovnih zvezkov Od malčka do vseznalčka na pot / Ljudmila Likar, Karl Destovnik, Marko Strle: str. 139
ISBN 978-961-6252-14-0 ISBN 978-961-6252-16-4
a) backward child b) speech c) speech therapy d) otrok s posebnimi potrebami e) govor f) logopedija g) piktografska ritmika

376(076)
II 376.1 KOŠIR, N. Zgodbice
COBISS.SI-ID 241642496

56.
        PARENTS training most powerful supporters and guiders of persons with disabilities / [editors] Boris Aberšek, Metka Kordigel Aberšek, Majda Schmidt. - Maribor : Pedagoška fakulteta : Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2007 (Maribor : Grafični studio OK). - 139 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija za posameznimi prispevki. - Kazalo
ISBN 978-961-6647-06-9
a) backward child b) integration c) parent role d) otrok s posebnimi potrebami e) integracija f) vloga staršev

376.06(082)
II 376.1 PARENTS
COBISS.SI-ID 59755009

57.
PERIŠIN, Erika
        Čičke čačke za malčke / Erika Perišin. - Ljubljana : Centerkontura, 2009. - 185 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Od malčka do vseznalčka ; 1)

Prirejeno po: Le dita leggono. - Izšlo v kompletu treh delovnih zvezkov. - Zbirki delovnih zvezkov Od malčka do vseznalčka na pot / Ljudmila Likar, Karl Destovnik, Marko Strle: str. 184
ISBN 978-961-6252-12-6 ISBN 978-961-6252-16-4 (komplet)
a) speech b) speech therapy c) backward child d) govor e) logopedija f) otrok s posebnimi potrebami g) piktografska ritmika

376(076)
II 376.1 PERIŠIN, E. Čičke čačke
COBISS.SI-ID 241639936

58.
        REACHING the marginalized. - Paris : UNESCO ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2010. - X, 510 str. : ilustr. ; 28 cm. - (EFA global monitoring report. Education for all)

- Dostopno tudi na: http://www.unesco.org/en/efareport/reports/2010-marginalization/. - Bibliografija: str. 450-482. - Kazalo
ISBN 978-0-19-958498-7 (OUP) ISBN 978-9-23-104129-7 (UNESCO)
a) Education for All (Project) b) marginal c) educational opportunities d) basic education e) socially handicapped f) marginalec g) možnosti izobraževanja h) temeljno izobraževanje i) socialno prizadeti

37.01
II 37.01 REACHING the marginalized
COBISS.SI-ID 8515657

59.
        RELIGIOUS diversity and intercultural education : a reference book for schools / editor John Keast. - Repr. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2008, cop. 2007. - 205 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-197
ISBN 978-92-871-6223-6
a) intercultural education b) democracy c) religion d) cultural pluralism e) medkulturna vzgoja f) demokracija g) religija h) kulturni pluralizem

37.01
37.01 RELIGIOUS diversity
COBISS.SI-ID 8521801

60.
SAVAGE, Tom V.
        Successful classroom management and discipline : teaching self-control and responsibility / Tom V. Savage, Marsha K. Savage. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2010. - XIII, 297 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6678-8
a) class management b) discipline c) pupil behaviour d) teacher role e) vodenje razreda f) disciplina g) vedenje učencev h) vloga učitelja

37.091.5
371.5 SAVAGE, T. Successful
COBISS.SI-ID 8563785

61.
        TOLERATION, respect and recognition in education / edited by Mitja Sardoč. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2010. - 139 str. ; 25 cm. - (Educational philosophy and theory special issues)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-1-4443-3596-5 (broš.) ISBN 1-4443-3596-0 (broš.)
a) tolerance b) moral education c) ethics d) toleranca e) moralna vzgoja f) etika g) moralni vidik h) etični vidik i) tolerantnost j) strpnost k) spoštovanje l) vzgoja in izobraževanje m) družbena vzgoja

37
342.7 TOLERATION respect
COBISS.SI-ID 2060375


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


62.
HVALIČ, Ana, 1985-
        Učiteljeva avtoriteta v današnji javni šoli : diplomsko delo / Ana Hvalič. - Ljubljana : [A. Hvalič], 2010. - 57 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) authority b) educational theory c) public education d) avtoriteta e) teorija vzgoje in izobraževanja f) javno šolstvo

37.01(043.2)
Č II 37(043.2) HVALIČ, A. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 8554313

63.
KOLENC, Mojca
        Učinkovitost poučevanja s pomočjo umetnostnih sredstev : magistrsko delo / Mojca Kolenc. - Ljubljana : [M. Kolenc], 2010. - 249 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 146-153. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) teaching aid b) teaching method c) primary school d) učni pripomočki e) didaktična metoda f) osnovna šola g) družinsko gledališče h) izobraževalno gledališče i) umetnostna sredstva

373.3:792.97(043.2)
II 373.2(043.2) KOLENC, M. Učinkovitost Č II 373.32.016(043.2) KOLENC, M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 8512073

64.
KOPRIVC, Simona, 1985-
        Dopolnilni pouk z vidika presoje učiteljev razrednega pouka : diplomsko delo / Simona Koprivc. - Ljubljana : [S. Koprivc], 2010. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) differentiated teaching b) individualized teaching c) remedial teaching d) diferenciran pouk e) individualiziran pouk f) dopolnilni pouk

37.091.3(043.2)
Č II 37(043.2) KOPRIVC, S. Dopolnilni
COBISS.SI-ID 8555849

65.
LAKNER, Mateja, 1986-
        Pravičnost in učinkovitost odpravljanja socialne reprodukcije v šoli : diplomsko delo / Mateja Lakner. - Ljubljana : [M. Lakner], 2010. - 90 str., [6] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) socially handicapped c) social inequality d) osnovna šola e) socialno prizadeti f) socialna neenakost g) pravičnost h) prikrajšanost i) socialna reprodukcija j) učna neuspešnost

37:316.34(043.2)
Č II 37(043.2) LAKNER, M. Pravičnost
COBISS.SI-ID 8545609

66.
PRETNAR, Eva, 1986-
        Potrebno je spremeniti vzgojo ali pa zgolj pričakovanja : diplomsko delo / Pretnar Eva. - Ljubljana : [E. Pretnar], 2010. - 127 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) aims of education b) authority c) family d) vzgojni cilji e) avtoriteta f) družina g) vzgojni stili h) vzgojni dejavniki

37(043.2)
Č II 37(043.2) PRETNAR, E. Potrebno
COBISS.SI-ID 8535369

67.
TERŠEK, Karolina
        Kompetence učitelja s socialno pedagoškim znanjem za delo s starši : diplomsko delo / Karolina Teršek. - Ljubljana : [K. Teršek], 2010. - V, 115 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) parent-teacher relation b) school-community relation c) primary school d) odnos med starši in učiteljem e) odnos med šolo in občinsko skupnostjo f) osnovna šola g) socialna pedagogika h) kompetence

37.064.2(043.2)
Č II 37(043.2) TERŠEK, K. Kompetence
COBISS.SI-ID 8550985

68.
TORKAR, Lea
        Svetovalni delavec - zagovornik otrokovih pravic : magistrsko delo / Lea Torkar. - Ljubljana : [L. Torkar], 2010. - 135 str., [4] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-135. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) educational guidance b) rights of the child c) parent-school relation d) šolsko svetovanje e) pravice otroka f) odnos med starši in šolo g) socialni pedagog h) zagovorništvo

37.013.3:37.048(043.2)
II 3(043.2) TORKAR, L. Svetovalni / PP Č II 3(043.2) TORKAR, L. Svetovalni
COBISS.SI-ID 8562249


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


69.
BRAČUN Sova, Rajka
        Konceptualni okvir in vsebinska zasnova programa univerzitetnega študija druge stopnje muzejske pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani : (predlog študijskega programa) / Rajka Bračun Sova, Metoda Kemperl. - Ljubljana : [Pedagoška fakulteta], 2010. - 16 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl.
a) university studies b) curriculum subject c) univerzitetni študij d) učni predmet e) muzejska pedagogika f) študijski programi

37.091.2
Č II 371.214 BRAČUN SOVA, R. Konceptualni
COBISS.SI-ID 8556361

70.
        DEVELOPING research in teacher education / edited by Ian Menter and Jean Murray. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 144 str. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-59486-8
a) teacher education b) educational research c) career development d) izobraževanje učiteljev e) pedagoško raziskovanje f) poklicni razvoj

371.13/16
371.13/.16 DEVELOPING
COBISS.SI-ID 8532553


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


71.
        BEYOND early literacy : a balanced approach to developing the whole child / Janet B. Taylor ... [et al.] ; with Sandy Armstrong, Angela Carr, and Allyson Martin. - New York : Routledge, cop. 2011. - XVIII, 158 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 148-152. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87443-4 (hbk) ISBN 0-415-87443-2 (hbk) ISBN 978-0-415-87444-1 (broš.) ISBN 0-415-87444-0 (broš.) ISBN 978-0-203-85311-5 (ebk) ISBN 0-203-85311-3 (ebk)
a) child development b) early learning c) pre-school education d) razvoj otroka e) zgodnje učenje f) predšolska vzgoja

373.2.016
373.2.016 BEYOND early literacy
COBISS.SI-ID 8526665


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


72.
CANKAR, Janja, 1974-
        Plazilci v vrtcu : [diplomska naloga] / Janja Cankar. - Ljubljana : [J. Cankar], 2010. - 89 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) plazilci f) konstruktivizem g) otrokove ideje

373.2.016:59(043.2)
Č II 373.2(043.2) CANKAR, J. Plazilci
COBISS.SI-ID 8512841

73.
JERANT, Mateja
        Igrače iz različnih materialov v vrtcu : diplomska naloga / Mateja Jerant. - Ljubljana : [M. Jerant], 2010. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) toy c) predšolski otrok d) igrača e) dobra igrača

373.2.016:62(043.2)
Č 373.2(043.2) JERANT, M. Igrače
COBISS.SI-ID 8554825

74.
KOGOVŠEK, Nataša, 1987-
        Pogledi vzgojiteljic do pomena gibanja predšolskih otrok : diplomska naloga / Nataša Kogovšek. - Ljubljana : [N. Kogovšek], 2010. - 61 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motor activity c) attitude d) predšolski otrok e) motorika f) stališče g) gibalni razvoj h) vloga vzgojitelja

373.2:796(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOGOVŠEK, N. Pogledi
COBISS.SI-ID 8531017

75.
KOPECKY, Mateja, 1975-
        Mali inštrumenti na začetku drugega starostnega obdobja : diplomska naloga / Mateja Kopecky. - Ljubljana : [M. Kopecky], 2010. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD)

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) pre-school child c) glasbena vzgoja d) predšolski otrok e) mali inštrumenti f) otroška glasbila

373.2.016:781.63(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOPECKY, M. Mali
COBISS.SI-ID 8531529

76.
MEDLE, Martina
        Celovita glasbena dejavnost v povezavi s cilji drugih področij kurikula : diplomska naloga / Martina Medle. - Ljubljana : [M. Medle], 2010. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) educational game c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) didaktična igra f) predšolski otrok

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) MEDLE, M. Celovita
COBISS.SI-ID 8555337

77.
OMAHEN, Simona, 1988-
        Raziskovanje travnika predšolskih otrok : diplomska naloga / Simona Omahen. - Ljubljana : [S. Omahen], 2010. - [65] str., [21] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [64-65]. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) concept formation d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) oblikovanje pojma g) travnik h) travniške združbe i) konstruktivizem

373.2:712.252(043.2)
Č II 373.2(043.2) OMAHEN, S. Raziskovanje
COBISS.SI-ID 8524873

78.
STARIHA, Maja
        Stezice do kruha. Projektno raziskovanje v vrtcu : diplomska naloga / Maja Stariha. - Ljubljana : [M. Stariha], 2010. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) project method b) activity method c) pre-school child d) projektna metoda e) aktivna metoda f) predšolski otrok g) aktivno učenje h) raziskovalno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) STARIHA, M. Stezice
COBISS.SI-ID 8510025


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


79.
HOERR, Thomas R.
        Celebrating every learner : activities and strategies for creating a multiple intelligences classroom / Thomas R. Hoerr, Sally Boggeman, Christine Wallach and the Faculty of the New City School ; foreword by Howard Gardner. - 1st ed. - New York : Jossey-Bass, cop. 2010. - XV, 320 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Jossey-Bass teacher)

Bibliografija: str. 303. - Bibliografija: str.Kazalo
ISBN 978-0-470-56386-1 (pbk) ISBN 978-0-470-64468-3 (ebk) ISBN 978-0-470-64469-0 (ebk) ISBN 978-0-470-64471-3 (ebk)
a) primary education b) intelligence c) cognitive style d) learning e) interdisciplinary approach f) osnovnošolski pouk g) inteligentnost h) kognitivni stil i) učenje j) medpredmetni pristop

373.3
II 373.3 HOERR, T. Celebrating
COBISS.SI-ID 8528201


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


80.
CEGLAR, Urša
        Didaktični pristopi pri posredovanju origami načrtov v 1. triadi osnovne šole : diplomsko delo / Urša Ceglar. - Ljubljana : [U. Ceglar], 2010. - VI, 96, CXIV str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) teaching method c) tehnika d) didaktična metoda e) origami f) zgibanke g) reverzibilni inženiring

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) CEGLAR, U. Didaktični
COBISS.SI-ID 8529993

81.
STOJNIĆ, Damjana, 1983-
        Primerjava osnovnošolskega tehniškega izobraževanja na predmetni stopnji v Sloveniji, na Hrvaškem in v Italiji : diplomsko delo / Damjana Stojnić. - Izola : [D. Stojnić], 2010. - 47 str., VIII : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-tehnika
a) engineering b) curriculum c) primary school d) tehnika e) kurikulum f) osnovna šola

373.3.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) STOJNIĆ, D. Primerjava
COBISS.SI-ID 8525641


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


82.
WHEELLER, Mark
        Drama schemes : KS3-4 : lesson plans from the internationally-renowned playwright / by Mark Wheeller. - London : Rhinegold Education, cop. 2010. - 80 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-907447-17-4
a) dramatization b) composition c) school play d) dramatizacija e) ustvarjalno pisanje f) šolsko gledališče

373.5
373.5 WHEELLER, M. Drama
COBISS.SI-ID 8526921


374(043.2) IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE.


83.
ZUPAN, Živa, 1984-
        Prehransko izobraževanje odraslih : diplomsko delo / Živa Zupan. - Ljubljana : [Ž. Zupan], 2010. - VI, 97 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) eating habit c) adult education d) prehrana e) prehrambena navada f) izobraževanje odraslih

374.7:612.39(043.2)
Č II 61(043.2) ZUPAN, Ž. Prehransko
COBISS.SI-ID 8550473


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


84.
BROCK, Stephen E.
        Identifying, assessing, and treating ADHD at school / Stephen E. Brock, Shane R. Jimerson, Robin L. Hansen. - Dordrecht ; London ; New York : Springer, cop. 2009. - XI, 168 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Developmental psychopathology at school)

Bibliografija: str. 137-156. - Kazalo
ISBN 978-1-4419-0500-0 (hbk) ISBN 978-1-4419-0501-7 (e-ISBN)
a) hyperactivity b) attention c) hiperaktivnost d) pozornost e) ADHD f) diagnosticiranje g) vzroki

376.1-056.47
376.1-056.47 BROCK, S. E. Identifying
COBISS.SI-ID 8527945

85.
GRANT, David, psiholog
        That's the way I think : dyslexia, dyspraxia and ADHD explained / David Grant ; illustrations by Hannah Evelyn French. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIV, 160 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Education. Special educational needs)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij
ISBN 978-0-415-56465-6 (hbk) ISBN 0-415-56465-4 (hbk) ISBN 978-0-415-56464-9 (pbk) ISBN 0-415-56464-6 (pbk) ISBN 978-0-203-85796-0 (ebk) ISBN 0-203-85796-8 (ebk)
a) dyslexia b) hyperactivity c) motor disorder d) disleksija e) hiperaktivnost f) gibalne motnje g) dispraksija h) ADHD

376.1
376.1 GRANT, D. That's
COBISS.SI-ID 8514121

86.
HOLLINGSWORTH, John, 1949-
        Explicit direct instruction : EDI : the power of the well-crafted, well-taught lesson / John Hollingsworth, Silvia Ybarra. - Thousand Oaks : Corwin Press ; Fowler : Data Works Educational Research, cop. 2009. - VII, 266 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 251-257. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5573-7 (cloth) ISBN 978-1-4129-5574-4 (pbk)
a) lesson preparation b) lesson c) assessment d) učne priprave e) učna ura f) vrednotenje g) učinkovit pouk

376.1
376.1 HOLLINGSWORTH, J Explicit
COBISS.SI-ID 8553801

87.
HUTCHINGS, Sue
        The social skills handbook : practical activities for social communication / Sue Hutchings, Janye Comins, Judy Offiler. - Milton Keynes : Speechmark, 2009, cop. 1991. - X, 170 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 168
ISBN 978-0-86388-368-2
a) social learning b) skill c) socialno učenje d) spretnost e) socialne veščine f) vaje

376.1
376.1 HUTCHINGS, S. Social
COBISS.SI-ID 8538697

88.
KAPALKA, George M.
        Counseling boys and men with ADHD / George Kapalka. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XVII, 356 str. ; 23 cm. - (The Routledge series on counseling and psychotherapy with boys and men ; vol. 4)

Bibliografija: str. 327-346. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99344-9 (pbk)
a) hyperactivity b) attention c) adolescent d) adult e) hiperaktivnost f) pozornost g) adolescent h) odrasli i) vedenjska terapija

376.1-056-47
376.1-056.47 KAPALKA, G. Counseling
COBISS.SI-ID 8513865

89.
LOUGY, Richard A., 1944-
        The school counselor's guide to ADHD : what to know and do to help your students / Richard A. Lougy, Silvia L. DeRuvo, David Rosenthal. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop. 2009. - XIV, 169 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 149-156. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6652-8 (cloth) ISBN 978-1-4129-6653-5 (pbk)
a) hyperactivity b) educational guidance c) therapy d) parent role e) hiperaktivnost f) šolsko svetovanje g) vloga staršev h) ADHD i) zdravila

376.1-056.47
376.1-056.47 LOUGY, R. A. School
COBISS.SI-ID 8518729

90.
        WORKING with families of young children with special needs / edited by R.A. McWilliam. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2010. - XIII, 265 str. : ilustr. ; 27 cm. - (What works for special-needs learners)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-60623-539-3 (pbk. : alk. paper)
a) backward child b) early childhood education c) social service d) otrok s posebnimi potrebami e) vzgoja v ranem otroštvu f) socialna služba g) pomoč družinam

376.1
II 376.1 WORKING with families
COBISS.SI-ID 8559177


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


91.
GANTAR, Alenka, 1966-
        Pustite me pri miru! : mladostniki, ki niso uspeli v zavodski vzgoji : diplomsko delo / Alenka Gantar. - Ljubljana : [A. Gantar], 2010. - 157 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) social integration c) community home d) adolescent e) socialna integracija f) vzgojni dom

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) GANTAR, A. Pustite
COBISS.SI-ID 8529737

92.
MLEKUŽ, Urška, 1986-
        Dodatna strokovna pomoč in področje čustvenih in vedenjskih težav v osnovni šoli : diplomsko delo / Urška Mlekuž. - Ljubljana : [U. Mlekuž], 2010. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) backward child c) motnje vedenja d) otrok s posebnimi potrebami e) dodatna strokovna pomoč f) individualiziran program

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) MLEKUŽ, U. Dodatna
COBISS.SI-ID 8555593


378 VISOKO ŠOLSTVO.


93.
CHILDRESS, Lisa K.
        The twenty-first century university : developing faculty engagement in internationalization / Lisa K. Childress. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2010. - XII, 174 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Complicated conversation : a book series of curriculum studies, ISSN 1534-2816 ; vol. 32)

Bibliografija: str.165-172. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0659-0 (pbk) ISBN 1-4331-0659-0 (pbk)
a) intercultural education b) higher education c) medkulturna vzgoja d) visokošolsko izobraževanje e) globalizacija

378
378 CHILDRESS, L. K. The twenty-first
COBISS.SI-ID 251790592

94.
NELSON, Cary
        No university is an island : saving academic freedom / Cary Nelson. - New York ; London : New York University Press, cop. 2010. - IX, 289 str. ; 24 cm. - (Cultural front)

Bibliografija: str. 267-278. - Kazalo
ISBN 978-0-8147-5859-5 (cl : alk. paper) ISBN 0-8147-5859-2 (cl : alk. paper)
a) higher education b) educational policy c) academic freedom d) visokošolsko izobraževanje e) politika vzgoje in izobraževanja f) akademska svoboda

378
378 NELSON, C. No university
COBISS.SI-ID 8530249

95.
WALSH, Lorraine, 1964-
        Collaborative working in higher education : the social academy / Lorraine Walsh and Peter Kahn. - New York ; London : Routledge, cop. 2010. - XXIV, 216 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-415-99166-7 (hbk) ISBN 0-415-99166-8 (hbk) ISBN 978-0-415-99167-4 (pbk) ISBN 0-415-99167-6 (pbk) ISBN 978-0-203-87292-5 (ebk) ISBN 0-203-87292-4 (ebk)
a) higher education b) cooperation c) research d) visokošolsko izobraževanje e) sodelovanje f) raziskovanje g) meduniverzitetno sodelovanje

378
378 WALSH, L. Collaborative
COBISS.SI-ID 8564041


39 ETNOLOGIJA.


96.
        NAJ babica še pripoveduje? : slovenske ljudske pravljice, pripovedke in pesmi / [ilustracije Marlenka Stupica ... [et al.] ; izbor in didaktično gradivo Metka Kordigel Aberšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 211 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-1342-3
a) fairy tale b) pravljica c) slovenske ljudske pravljice

398.2(497.4)(02.053.2)
398 NAJ babica še
COBISS.SI-ID 252693760


5 NARAVOSLOVNE VEDE


97.
JEFFERY, Marilyn
        Computers in science / Marlyn Jeffery ; [illustrator Ned Joliffe]. - Gravesend : TAG Learning, 2002. - 32 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD ROM. - (Dell@School)

ISBN 1-902804-08-2
a) science education b) didactic use of computer c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) didaktična uporaba računalnika

5
II 5 JEFFERY, M. Computers cdr 5 JEFFERY, M. Computers
COBISS.SI-ID 8530505

98.
NOBLE, Denis
        Glasba življenja : biologija onkraj genoma / Denis Noble ; [prevod Nikolaj Pečenko]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - XIII, 146 str. ; 20 cm

Prevod dela: The music of life. - 600 izv. - O avtorju / Andraž Stožer: str. [II]. - Bibliografija: str. 136-139. - Kazalo
ISBN 978-961-234-916-5
a) human biology b) humana biologija c) človeški genom

575.111
575 NOBLE, D. Glasba
COBISS.SI-ID 252760064


51 MATEMATIKA.


99.
BENTLEY, Peter, 1972-
        Knjiga o številih : skrivnosti števil in kako so ustvarila sodobni svet / Peter J. Bentley ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba, 2010. - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The book of numbers
ISBN 978-961-251-212-5
a) number b) število c) iracionalna števila d) število pi e) trikotnik

511
511 BENTLEY, P. Knjiga
COBISS.SI-ID 251154688

100.
MORGAN, John W., 1946-
        Ricci flow and geometrization of 3-manifolds / John W. Morgan, Frederick Tsz-Ho Fong. - Providence (Rhode Island) : American Mathematical Society, cop. 2010. - IX, 150 str. ; 26 cm. - (University lecture series, ISSN 1047-3998 ; vol. 53)

Bibliografija: str. 149-150
ISBN 978-0-8218-4963-7
a) mathematics b) matematika c) matematika d) topologija e) 3-mnogoterosti f) algebraična geometrija g) Riccijev pretok

514
514 MORGAN, J. Ricci
COBISS.SI-ID 15567193


51(043.2) MATEMATIKA.


101.
KAVČNIK Rogelj, Barbara, 1985-
        Matematično modeliranje v osnovni šoli : diplomsko delo / Barbara kavčnik Rogelj. - Ljubljana : [B. Kavčnik Rogelj], 2010. - 69 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) matematično modeliranje

51:373.3(043.2)
Č II 51(043.2) KAVČNIK ROGELJ Matematično
COBISS.SI-ID 8545353


53 FIZIKA.


102.
        FIZIKA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009 / [avtorji Vitomir Babič ... [et al.] ; urednika Aleš Drolc, Joži Trkov]. - 1. izd. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2010 (Bor). - 488 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Maturitetni izpiti / Državni izpitni center)

1.500 izv.
ISBN 978-961-6322-87-4
a) physics - exercise b) secondary school c) fizika - vaja d) srednja šola e) matura f) izpitne naloge

53(075.3)
II 53(075.3) FIZIKA Zbirka
COBISS.SI-ID 252859392

103.
PAVLIN, Jerneja, 1983-
        Analiza znanja o tekočih kristalih pri študentih v prvem letniku univerzitetnega študija : magistrsko delo / Jerneja Pavlin. - Maribor : [J. Pavlin], 2010. - VI, 126 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 100-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Fak. za naravoslovje in matematiko, Oddelek za fiziko
a) physics b) knowledge level c) assessment d) fizika e) stopnja znanja f) vrednotenje g) tekoči kristali h) predstave študentov i) samoocena znanja j) napačne predstave k) anketni vprašalnik tipa papir-svinčnik l) statistična analiza

53
II 53(043.2) PAVLIN, J. Analiza
COBISS.SI-ID 17947400

104.
VODLAN, Silva, 1983-
        Tekočina z viskoznostjo, odvisno od hitrosti : diplomsko delo / Silva Vodlan. - Ljubljana : [S. Vodlan], 2010. - 45 f. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 37. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) teaching method c) primary school d) fizika e) didaktična metoda f) osnovna šola g) tekočine h) Newtonove tekočine

53(043.2)
Č II 53(043.2) VODLAN, S. Tekočina
COBISS.SI-ID 8510281


54(043.2) KEMIJA.


105.
JURMAN, Izabel, 1986-
        Določanje amonijevega iona in skupnega dušika v naravnih gnojilih : diplomsko delo = Determination of ammonium ion and total nitrogen in natural fertilizers : graduation thesis / Izabel Jurman. - Ljubljana : [I. Jurman], 2010. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) Kjeldahlova metoda d) naravna gnojila e) dušik f) amonijev ion g) nevtralizacijska titracija

54(043.2)
Č II 54(043.2) JURMAN, I. Določanje
COBISS.SI-ID 8541257

106.
MRAK, Tjaša, 1985-
        Volumske lastnosti binarnih mešanic s cikličnimi etri : diplomsko delo / Tjaša Mrak. - Ljubljana : [T. Mrak], 2010. - 63 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak. [in] Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo [in] Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) etri d) lastnosti

54(043.2)
Č II 54(043.2) MRAK, T. Volumske
COBISS.SI-ID 8530761


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


107.
INTERNATIONAL Congress of Anthropology (2006) (2 ; Athens, Areopolis-Sparta)
        Human evolution and population ; Bio-diversity in SE-Europe : proceedings / 2nd International Congress of Anthropology, June 5-10, 2006, Athens, 5-7 June 2006, Areopolis-Sparta, 8-10 June 2006. - Athens : Hellenic Anthropological Association, 2009. - 350 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v grš. in angl. - Povzetki in bliografija pri posameznih prispevkih
a) biology - congress b) biologija - kongres c) antropologija d) biodiverziteta

572
572 INTERNATIONAL Human
COBISS.SI-ID 8513097

108.
MEDNARODNI posvet Biološka znanost in družba (2010 ; Ljubljana)
        Organizmi kot živi sistemi : zbornik prispevkov = Organisms as a living systems : proceedings / Mednarodni posvet Biološka znanost in družba, Ljubljana, 21.-22. oktober 2010 = Conference on Bioscience and Society, October 21-22, 2010, Ljubljana, Slovenia ; [organizatorji Zavod RS za šolstvo ... [et al.] ; avtorji prispevkov Denis Noble ... [et al.] ; uvodniki Danilo Türk ... [et al.] ; prevodi Barbara Vilhar, Jerneja Ambrožič, Simona Strugulc Krajšek ; urejanje Simona Strgulc Krajšek, Minka Vičar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček ; Summary pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-234-919-6
a) biology - conference b) biologija - konferenca c) živi organizmi

57
II 57 MEDNARODNI Organizmi
COBISS.SI-ID 252771328


61 MEDICINA.


109.
DELIN, Ana
        Integrativna glasbena terapija pri osebi s psihotično motnjo : specialistično delo / Ana Delin. - Ljubljana : [A. Ddelin], 2010. - 157 str., [14 f. pril.] : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 153-157. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) mental handicap b) music c) psychotherapy d) motnje v duševnem razvoju e) glasba f) psihoterapija g) pomoč z umetnostjo h) glasbena terapija i) glasbeno izražanje j) integrativni pristop

615.851(043.2)
Č II 615.851 DELIN, A. Integrativna
COBISS.SI-ID 8512329

110.
        EVROPSKA raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko mladino, Slovenija 2007 : znanstvena monografija = scientific monograph / [avtorice Eve Stergar ... et al.]. - Ljubljana : Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2010. - 142 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-92919-0-0
a) drug addiction - narcotic - Slovenija b) zasvojenost z drogami - narkotik - Slovenija c) odvisnosti d) mamila e) alkoholne pijače f) kajenje g) raziskave h) statistični podatki

613.81/.84-053.6(497.4)
311:613.81/.84-053.6(497.4)
613.8 EVROPSKA raziskava 2007
COBISS.SI-ID 252271872

111.
JENNINGS, Sue, 1938-
        Creative puppetry with children & adults / Sue Jennings. - Milton Keynes : Speechmark, 2008. - 200 str. : ilustr. ; 30 cm. - (A speechmark therapy resource)

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 196-200
ISBN 978-0-86388-609-6
a) puppetry b) psychotherapy c) lutke d) psihoterapija

615.851
II 61 JENNINGS, S. Creative
COBISS.SI-ID 8535881

112.
PETRY, Nancy M.
        Pathological gambling : etiology, comorbidity, and treatments / Nancy M. Petry. - 1st ed. - Washington, DC : American Psychological Association, cop. 2005. - X, 417 str. : ilustr. ; 26 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 351-388. - Kazali
ISBN 1-59147-173-7
a) psychotherapy b) psihoterapija c) zasvojenost z igrami d) igre na srečo e) igralnice f) kognitivna vedenjska terapija

615.851
615.851 PETRY, N. Pathological
COBISS.SI-ID 1316069

113.
RAYLU, Namrata
        A cognitive behavioural therapy programme for problem gambling : therapist manual / Namrata Raylu and Tian Po Oei. - London ; New York : Routledge, 2010. - XIII, 253 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 226-243. - Kazali
ISBN 978-0-415-54816-8 (pbk)
a) psychotherapy b) psihoterapija c) igre na srečo d) odvisnost e) kognitivna vedenjska terapija f) rehabilitacijski program

615.851
615.851 RAYLU, N. Cognitive
COBISS.SI-ID 8513353

114.
SEMOLIČ, Andreja
        Igriva vadba za dojenčka spodbuja uspešen gibalni razvoj / Andreja Semolič ; [fotografije Barbara Zajc]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. A. Semolič, 2008 (Kranj : Format). - 121 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na hrbtu knj.: Igriva vadba za dojenčka. - 5.000 izv. - Knjigi na pot / Roman Vodeb, Marija Anderluh, Nevenka Zavrl: str. 8-11
ISBN 978-961-245-437-1
a) infant b) motor development c) motor activity d) dojenček e) gibalni razvoj f) motorika g) nasveti h) gibalne vaje

613.953(035)
796.012.1-053.3(035)
613.95 SEMOLIČ, A. Igriva vadba
COBISS.SI-ID 237393920


615.851.3


115.
CHRISTMAS, Jill
        Hands on dyspraxia : supporting children and young people with sensory and motor learning challenges / Jill Christmas. - Milton Keynes : Speechmark, 2009. - X, 155 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 155
ISBN 978-0-86388-653-9 ISBN 0-86388-653-1
a) sensorimotor activity b) backward child c) senzomotorika d) otrok s posebnimi potrebami e) dispraksija f) senzomotorične motnje

615.851.3:376
II 376.1 CHRISTMAS, J. Hands
COBISS.SI-ID 3925099


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


116.
ELLIOTT, Charles H., 1948-
        Premagovanje anksioznosti za telebane / Charles H. Elliott, Laura L. Smith ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik, Ana Šorc]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pasadena : Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami : Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVI, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Overcoming anxiety for dummies. - 1.500 izv. - O avtorjih: str. III. - Bibliografija: str. 319-321. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-16-4 (Pasadena)
a) anxiety b) mental health c) anksioznost d) duševno zdravje e) duševne motnje f) simptomi g) psihološki nasveti

616.89
616.89 ELLIOTT, C. H. Premagovanje
COBISS.SI-ID 252656128


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


117.
TROBEC, Metka, 1984-
        Analiza dejavnikov, ki prispevajo k testni anksioznosti osnovnošolskih učencev : diplomsko delo / Metka Trobec. - Ljubljana : [M. Trobec], 2010. - 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. [in] Biotehniška fak. [in] Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo [in] Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) anxiety b) mental stress c) achievement gain d) anksioznost e) duševni stres f) šolska uspešnost g) testna anksioznost h) pomoč učencem

616.89-008.441:37.091.26(043.2)
Č II 61(043.2) TROBEC, M. Analiza
COBISS.SI-ID 8524617


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


118.
PIRC, Damir, 1983-
        Učna izdelava lesene zibelke : diplomsko delo / Damir Pirc. - Ljubljana : [D. Pirc], 2010. - VI, 51 str., CI : ilustr., preglednice, načrti ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 48-50. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. ; Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) engineering b) interdisciplinary approach c) project method d) tehnika e) medpredmetni pristop f) projektna metoda g) les h) zibelka

62:373.3(043.2)
Č II 62(043.2) PIRC, D. Učna
COBISS.SI-ID 8545865


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


119.
GOLOB, Lea
        Grafični in medijski procesi : učbenik za programa grafični tehnik in medijski tehnik / Lea Golob, Florjan Pezdevšek ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 95 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za modul grafični in medijski procesi za programa grafični tehnik in medijski tehnik. - 800 izv.
ISBN 978-961-02-0092-5
a) grafična industrija b) mediji c) učbeniki za srednje šole

65
II 65 GOLOB, L. Grafični
COBISS.SI-ID 251972096


7


120.
BADOVINAC, Zdenka
        Avtentični interes / Zdenka Badovinac ; uredila Petja Grafenauer. - Ljubljana : Maska, 2010 ([Begunje] : Cicero). - 191 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 28)

500 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Konstrukcija lastnega diskurza / Petja Grafenauer: str. 179-186. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6572-18-7
a) museum b) art c) muzej d) umetnost e) slovenska sodobna umetnost f) vzhodnoevropska umetnost g) kuratorski koncepti h) kustos in muzej i) intervjuji j) 20.st. k) 21.st. l) Moderna galerija Ljubljana m) zbirka Arteast 2000+ n) Muzej sodobne umetnosti Ljubljana o) razstave p) zborniki

7:06(081)
7(4-11)"20"(081)
7 BADOVINAC, Z. Avtentični
COBISS.SI-ID 252013824

121.
GERM, Tine
        Uvod v ikonografijo / Tine Germ. - 1. ponatis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za umetnostno zgodovino, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 177 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 166-174
ISBN 978-961-227-080-3
a) fine arts b) likovna umetnost c) ikonografija d) likovni motivi e) učbeniki za visoke šole

7.04(075.8)
7.01 GERM, T. Uvod
COBISS.SI-ID 241857792

122.
ROGELJ, Živa
        Zgodbe Kristine Brenkove [Videoposnetek] / scenaristka Živa Rogelj ; snemalca Boris Poropat, Marko Kočevar ; režiser Primož Meško ; urednica Živa Emeršič. - Ljubljana : RTS, 2010, 2009. - 1 video DVD (ca 30 min) : č-b, barve, zvok ; 12 cm

a) Brenk, Kristina (1911-2009)

791.229.2:929 Brenk K.(086.82)
DVD 929 ROGELJ, Ž. Zgodbe
COBISS.SI-ID 253253120


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


123.
DRUŠTVO likovnih pedagogov Primorja (Koper)
        Razstava likovnih del članov Društva likovnih pedagogov Primorja : Galerija pri Valetovih, Štanjel, 23. oktober 2010 - 23. november 2010 / [razstavljajo] Mojca Lenardič ... [et al.] ; [tekst Nives Marvin ; fotografije Vlasta Markočič]. - Komen : OŠ Antona Šibelja - Stjenka, 2010 (Tomačevica : Grafitisk). - [22] str. : ilustr. ; 14 cm

300 izv. - Ov. nasl. - Sodelujejo: Mojca Lenardič, Vesna Marion, Vlasta Markočič, Mateja Melan, Vasja Nanuta, Ksenija Pfeifer, Ervin Pregelj, Tanja Samec, Beatriz Tomšič Čerkez, Milovan Valič
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava c) skupinske razstave

73/76(064)
Č 75 DRUŠTVO likovnih Razstava
COBISS.SI-ID 8553033

124.
FREELAND, Cynthia A.
        Portraits and persons : a philosophical inquiry / Cynthia Freeland. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2010. - XII, 357 str. : ilustr. ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Portraits & persons . - Bibliografija: str. 305-339. - Kazalo
ISBN 978-0-19-923498-1 (hbk) ISBN 0-19-923498-1 (hbk)
a) art b) drawing c) umetnost d) risanje e) portret f) avtoportret g) slikarske tehnike

7
7 FREELAND, C. A. Portraits
COBISS.SI-ID 8557897

125.
        LEARNING mind : experience into art / edited by Mary Jane Jacob and Jacquelynn Baas. - Chicago : School of the Art Institute of Chicago ; Berkeley : University of California Press, cop. 2009. - 285 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 272-276. - Kazalo. - Vsebina: Introduction / Mary Jane Jacob and Jacquelynn Baas ; On the being of being an artist :The gap between art and life / Arthur C. Danto ; What art is and what artists do / Jerry Saltz ; Multiple personalities :a how-to manual for artists and other creative types / Marcia Tucker ; Meditation as art/art as meditation :thoughts on the relationship of non-intention to the creative process / Mark Epstein ; Our barefoot practice / Ernesto Pujol ; Making not knowing / Ann Hamilton ; Fate and art / Magdalena Abakanowicz ; It is difficult / Alfredo Jaar ; Radical agency, massive change :social agendas in art and design / Kerry James Marshall and Bruce Mau with Lisa Wainwright ; On making art and pedagogy :Teaching discourse :reflection strong, not theory light / Mika Hannula ; Practicing Rauschenberg / Lisa Wainwright ; Pedagogy, art, and the rules of the game / David J. Getsy ; Zones of activity :from the gallery to the classroom / Ute Meta Bauer ; Toward a new critical pedagogy / Lawrence Rinder ; Fail again, fail better / Ronald Jones ; Coming back to our senses / Alice Waters in conversation with Walter Hood ; On experiencing art :Being with Cloud gate / Mary Jane Jacob ; This is nowhere / Christopher Bedford ; The look of the artist / Michael Brenson ; Headless/heedless :experiencing Agora / W.J.T. Mitchell ; Unframing experience / Jacquelynn Baas ; The unknown child :art mediation/mediation art / Ulrich Schötker ; Looking at an exhibition / Ronen Eidelman, O%uz Tatari, and Carolyn Bernstein ; The empty conversation / Jacquelynn Baas, Mary Jane Jacob, and Ulrich Schötker.Introduction / Mary Jane Jacob and Jacquelynn Baas ; On the being of being an artist : The gap between art and life / Arthur C. Danto ; What art is and what artists do / Jerry Saltz ; Multiple personalities: a how-to manual for artists and other creative types / Marcia Tucker ; Meditation as art/art as meditation: thoughts on the relationship of non-intention to the creative process / Mark Epstein ; Our barefoot practice / Ernesto Pujol ; Making not knowing / Ann Hamilton ; Fate and art / Magdalena Abakanowicz ; It is difficult / Alfredo Jaar ; Radical agency, massive change: social agendas in art and design / Kerry James Marshall and Bruce Mau with Lisa Wainwright ; On making art and pedagogy : Teaching discourse: reflection strong, not theory light / Mika Hannula ; Practicing Rauschenberg / Lisa Wainwright ; Pedagogy, art, and the rules of the game / David J. Getsy ; Zones of activity: from the gallery to the classroom / Ute Meta Bauer ; Toward a new critical pedagogy / Lawrence Rinder ; Fall again, fall better / Ronald Jones ; Coming back to our senses / Alice Waters in conversation with Walter Hood ; On experiencing art : Being with Cloud gate / Mary Jane Jacob ; This is nowhere / Christopher Bedford ; The look of the artist / Michael Brenson ; Headless/heedless: experiencing Agora / W.J.T. Mitchell ; Unframing experience / Jacquelynn Baas ; The unknown child: art mediation/mediation art / Ulrich Schötker ; Looking at an exhibition / Ronen Eidelman, O%uz Tatari, and Carolyn Bernstein ; The empty conversation / Jacquelynn Baas, Mary Jane Jacob, and Ulrich Schötker
ISBN 978-0-520-26076-4 (cloth) ISBN 0-520-26076-7 (cloth)
a) art - 20th cent. b) artist c) aesthetics d) art activity e) umetnost - 20. stol. f) umetnik g) estetika h) umetniška dejavnost

7.01
7 LEARNING mind
COBISS.SI-ID 8557385

126.
ZABEL, Igor
        Eseji III / Igor Zabel. - Ljubljana : Založba /*cf., 2010 ([Maribor] : Darima). - 358 str. ; 20 cm + razglednica. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija literarnoteoretskih besedil Igorja Zabela: str. 343-352. - Prve objave: str. 339-341. - Kazalo
ISBN 978-961-257-028-6
a) Zabel, Igor (1958-2005) b) art - Slovenia - 1988 - 2005 c) umetnost - Slovenija - 1988 - 2005

7.01
7.01 ZABEL, I. Eseji III
COBISS.SI-ID 251606784

127.
        ZGODOVINA likovne umetnosti s teorijo umetnosti : gradivo za seminar : 3. in 4. letnik / Metoda Kemperl. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm : Ilustr.

Ov. nasl.
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) študijsko gradivo

7
Č II 7 ZGODOVINA likovne
COBISS.SI-ID 8519241


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


128.
BIENALE otroškega prostorskega oblikovanja (4 ; 2010 ; Štanjel)
        Po Fabianijevih poteh / [4. bienale otroškega prostorskega oblikovanja], Štanjel, oktober 2010 ; [tekst Beatriz Tomšič Čerkez, Igor Lipovšek ; prevod Darja Mihelj Škvarč, Mojca Uhernik Pipan ; fotografije Vlasta Markočič]. - Koper : Društvo likovnih pedagogov Primorja, 2010 ([Postojna] : Čukgraf). - 31, 21 str. : ilustr. ; 21 cm

Korporativni avtor naveden na ov. - Nasl. v kolofonu: 4. bienale otroškega prostorskega oblikovanja Po Fabianijevih poteh in 1. geografski natečaj Prospekt mojega kraja. - Uvodno besedilo v slov. in angl. - 1.300 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Prospekt mojega kraja / [1. geografski natečaj], Štanjel, oktober 2010. - Korporativni avtor naveden na ov. - Večinoma vzpor. slov. in angl. besedilo
ISBN 978-961-92550-2-5
a) art education - exhibition b) likovna vzgoja - razstava c) prostorsko oblikovanje

71
71 BIENALE Po Fabianijevih
COBISS.SI-ID 252859136

129.
GERM, Tine
        Evropska umetnost poznega srednjega veka / Tine Germ. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 2 zv. ; 24 cm

300 izv. - Spremna beseda Rebeke Vidrih na sprednjem zavihku ov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
Vsebina:
1: Gotska arhitektura in kiparstvo. - 289 str. - Bibliografija: str. 286-289
2: Gotsko slikarstvo. - 227 str. - Bibliografija: str. 226-227
ISBN 978-961-237-288-0 (zv. 1) ISBN 978-961-237-289-7 (zv. 2)
a) architecture b) sculpture c) painting d) arhitektura e) kiparstvo f) slikarstvo g) evropska umetnost h) srednjeveška umetnost i) gotika

72.033.5
730.033.5
7.03 GERM , T. Evropska
COBISS.SI-ID 245687040


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


130.
        BOL : osjećaj boli u radovima umjetnica-edukatorica izražen u mediju digitalne fotografije : projekt Kako izraziti osjećaj u mediju digitalne fotografije? : [Izložbeni salon "Izidor Kršnjavi", 15. - 22 studenoga 2010] = Pain : feeling of pain in artwork of women artist-educators expressed in the medium of digital photo : project How to communicate feelings in the medium of digital photo? : [Izložbeni salon "Izidor Kršnjavi", 15 - 22 November 2010] / [autorica izložbe, predgovor i prijevod Mirjana Tomašević Dančević]. - Zagreb : Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, 2010. - [28] str. : ilustr. ; 16 x 23 cm

Ov. nasl. - 300 izv. - Razstavlja 40 umetnikov
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

75
Č 75 BOL
COBISS.SI-ID 8556105

131.
VODNIK, Alenka, 1963-
        Tekstilni vzorci v srednjeveškem stenskem slikarstvu na Slovenskem / Alenka Vodnik ; [prevod povzetka Hanka Štular]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998 (Ljubljana : Bori). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Spremna beseda Janeza Höflerja na zavihkih knjige. - Bibliografija: str. 166-169. - Povzetek v nem. - Kazalo
ISBN 86-7207-109-3
a) painting - Slovenia b) slikarstvo - Slovenija c) cerkveno slikarstvo d) slikarske delavnice e) slikarski motivi f) vzorci g) tekstil h) srednji vek

75
75 VODNIK, A. Tekstilni
COBISS.SI-ID 80030208


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


132.
PINTARIČ, Teja, profesorica likovne pedagogike
        Tipografija in glasbeni simboli : diplomsko delo / Teja Pintarič. - Ljubljana : [T. Pintarič], 2010. - 99, [10] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 94-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) writing b) pisava c) tipografija d) vizualne komunikacije e) glasbeni simboli f) črke

766:655.26(043.2)
655.26:766(043.2)
Č II 75(043.2) PINTARIČ, T. Tipografija
COBISS.SI-ID 8525129

133.
PIRC, Petra, 1985-
        Kinetična skulptura in naravne sile = Kinetic sculpture and the forces of nature : diplomsko delo / Petra Pirc. - Ljubljana : [P. Pirc], 2010. - 84 f., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za likovno pedagogiko. - Bibliografija: f. 80-84. - Povzetek ; Abstract
a) sculpture b) kiparstvo c) kinetična umetnost d) naravne sile

730:330.15(043.2)
Č II 73/74(043.2) PIRC, P. Kinetična
COBISS.SI-ID 8550729


73/77


134.
BRADD, Corinne
        Božični izdelki iz papirja / Corinne Bradd ; [prevod Tadeja Dović]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Christmas papercrafts. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 127. - Kazalo
ISBN 978-961-251-205-7
a) manual skill b) ročna spretnost c) vošlnice d) darila e) izdelovanje

745.54:379.826(035)
II 371.3 BRADD, C. Božični
COBISS.SI-ID 251188736

135.
        HOČEMO biti svobodni, kot so bili očetje = We want to be free as the fathers were / [urednika Petja Grafenauer, Božidar Zrinski ; prevodi Sunčan Patrick Stone ; fotografije Jernej Prelac ... et al.]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 97 str. : ilustr. ; 20 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 400 izv.
ISBN 978-961-6229-32-6
a) art - 21st cent. - Slovenia b) umetnost - Slovenija - 21. stol. c) reprodukcije

73/76(497.4)"20"(084)
Č 73/74 HOČEMO biti
COBISS.SI-ID 252267776


769.8/.9


136.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Strahovi na obešalniku in druge zgodbe / Tatjana Kokalj ; ilustrirala Daša Simčič. - Ljubljana : Genija, 2005 (v Ljubljani : Formatisk). - 40 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Mlinček)

Nasl. na ov., v kolofonu in na hrbtu knj.: Strahovi na obešalniku
ISBN 961-91313-9-8

821.163.6-93-32
769.81
821.163.6 KOKALJ, T. Strahovi
COBISS.SI-ID 222104576


78 GLASBA.


137.
FELDMAN, Evan, 1970-
        Instrumental music education : teaching with the musical and practical in harmony / Evan Feldman, Ari Contzius ; with contributions by Mitchell Lutch ; foreword by Frank L. Battisti. - New York ; London : Routledge, cop. 2011. - XVIII, 392 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD ; 12 cm

Bibliografija: str. 366-386. - Kazalo
ISBN 978-0-415-87990-3 (hbk) ISBN 978-0-415-99210-7 (pbk) ISBN 978-0-203-84892-0 (ebk)
a) music education b) rhythm c) motivation d) glasbena vzgoja e) ritem f) motivacija

78
II 78 FELDMAN, E. Instrumental cd 78 FELDMAN, E. Instrumental
COBISS.SI-ID 8554057

138.
PÉREZ Testor, Susana
        Glasba za otroke / besedilo Susana Pérez Testor, María Eugenia Arus Leita, Andrés-Luis Martínez Aceytuno ; ilustracije Víctor Escandell ; [prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD

Prevod dela: Musica para ninos. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-213-2
a) music - children's book b) glasba - knjiga za otroke

78
II 78 PÉREZ TESTOR, S Glasba cd 78 PÉREZ TESTOR, S Glasba
COBISS.SI-ID 250861056

139.
VRBANČIČ, Ivan
        Glasbeni slovarček / [zbral in uredil Ivan Vrbančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Šolski glasbeni slovarček. - Avtor naveden v kolofonu. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-1338-6
a) music - vocabulary b) glasba - besednjak c) terminološki slovarji

78
78 VRBANČIČ, I. Glasbeni
COBISS.SI-ID 252588288


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


140.
        SLON 4 [Videoposnetek] : osem animiranih filmov : izbor animiranih filmov iz otroškega programa Slon na mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka, Z vrstico, ki spodbuja pogovor z otrokom. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Animateka, 2010. - 1 video DVD (ca 40 min) : barve, zvok ; 12 cm

Priloga revij Cicido in Ciciban, oktober 2010. - Videogram je nastal v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka in Društvom za oživljanje zgodbe 2 koluta. - Vsebina: Prick och Fläck snöar in = Pika in Packa v snežnem metežu / Lotta & Uzi Geffenblad. Mulc - frača / Kolja Saksida. Booo / Alicja Jaworski. Me and my monster = Jaz in moja pošast / Claudia Röthlin. Miriami katkine pilt = Miriamina razbita slika / Priit Tender. J'ai faim = Lačen sem / Delphune Hermans, Louise-Marie Colon. Log jam: the snake = Gozdni impro: kača / Alexei Alexeev. Wesern spaghetti = Vestern špageti / PES
a) cartoons b) risanke c) animirani filmi d) filmi za otroke

791.228
DVD 79 SLON 4
COBISS.SI-ID 7200286

141.
VOGELNIK, Marija
        Ples skozi čas in balet skozi svet : 1975-2009 / [[besedilo], plesne skice] Marija in [ilustracije] Eka Vogelnik. - Ljubljana : JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 1.000 izv. - Uvod / Nina Meško: str. 5. - Knjigo posvečam srečnim spominom na Marijo - mamo, Marjanco, Manco, Maričko / Eka Vogelnik: str. 7. - O Mariji Vogelnik (1914-2008) / Neja Kos: str. 8
- - Hodim, plešem, sem [Videoposnetek] : portret Marije Vogelnikove / scenarij in režija dokumentarnega filma Eka Vogelnik. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm
ISBN 978-961-6141-83-3
a) dance b) ples c) balet d) zgodovinski pregledi

793
II 793 VOGELNIK, M. Ples cdr II 793 VOGELNIK, M. Ples
COBISS.SI-ID 245348096


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


142.
KOGOVŠEK, Karmen
        Bogatenje plesnega izražanja z bansi : diplomska naloga / Karmen Kogovšek. - Ljubljana : [K. Kogovšek], 2010. - 60 f. : ilustr ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) creativity c) pre-school child d) ples e) ustvarjalnost f) predšolski otrok g) bansi h) improvizacija

793.3:373.2.016(043.2)
Č II 79(043.2) KOGOVŠEK, K. Bogatenje
COBISS.SI-ID 8555081


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


143.
STRAUS, Brina, 1984-
        Lutka pri obravnavi književnih besedil in dramatizaciji : diplomsko delo / Brina Straus. - Ljubljana : [B. Straus], 2010. - X, 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) puppetry c) creativity d) non-verbal communication e) literatura f) lutke g) ustvarjalnost h) neverbalna komunikacija i) pouk književnosti

792.97:82(043.2)
Č II 79(043.2) STRAUS, B. Lutka
COBISS.SI-ID 8546121


811.111 ANGLEŠČINA.


144.
ANDERSON, Neil J.
        Active skills for reading. Book 4 / Neil J. Anderson. - 2nd ed. - Australia [etc.] : Heinle Cengage Learning, cop. 2008. - 240 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-1-4240-0236-8 (ISBN 13) ISBN 1-4240-0236-2 (ISBN 10)
a) English language - textbook b) angleščina - učbenik

811.111
811.111 ANDERSON, N. Active
COBISS.SI-ID 8519497

145.
BREWSTER, Jean
        The primary English teacher's guide / Jean Brewster and Gail Ellis with Denis Girard ; [illustrations by Celia Hart]. - New ed. - Harlow : Pearson Education, 2010, cop. 1991. - IV, 283 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Penguin English guides)

Bibliografija: str. 278-283
ISBN 978-0-582-44776-9
a) language teaching - foreign languages - mother tongue b) teaching objective c) teacher role d) teaching method e) jezikovni pouk - materinščina - tuji jeziki f) učni cilj g) vloga učitelja h) didaktična metoda

811.111
811.111 BREWSTER, J. Primary
COBISS.SI-ID 8524361


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


146.
CUDERMAN, Vinko
        Esej na maturi 2011 : razpotja ljubezni / [avtorja Vinko Cuderman, Janja Perko]. - Ljubljana : Intelego, 2010. - 94 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 77
ISBN 978-961-6558-24-2
a) literature - reference book b) final examination c) literatura - priročnik d) zaključni izpit e) esej f) matura g) književnost h) francoska književnost i) slovenska književnost

82
82 CUDERMAN, V. Esej 2011
COBISS.SI-ID 252526848

147.
CUDERMAN, Vinko
        Književnost in jezik na maturi 2011 : priročnik za pripravo na ustni del maturitetnega izpita iz slovenščine / Vinko Cuderman Janja Perko. - Ljubljana : Intelego, 2010. - 212 str. ; 30 cm. - (Matura 2011)

ISBN 978-961-6558-25-9
a) literature b) Slovenian language c) final examination d) literatura e) slovenščina f) zaključni izpit g) matura

821.09
II 82 CUDERMAN, V. Književnost 2011
COBISS.SI-ID 252527104


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


148.
ERMAN, Katja, 1983-
        Literarne nagrade za mladinsko književnost : diplomsko delo / Katja Erman. - Ljubljana : [K. Erman], 2010. - 53 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-52. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reward c) mladinska književnost d) nagrada

82:06.05(043.2)
Č II 82(043.2) ERMAN, K. Literarne
COBISS.SI-ID 8527689


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


149.
        SODOBNA slovenska književnost : (1980-2010) / [urednica Alojzija Zupan Sosič]. - 1. natis. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Bori). - 450 str. ; 24 cm. - (Obdobja ; 29)

- Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l3.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&L3_ID=308&LANG=slo. - Sodobna slovenska književnost (1980-2010) / Alojzija Zupan Sosič: str. 9-10. - Ov. nasl. tudi v angl.: Contemporary Slovene literature (1980-2010). - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v slov. in angl.
ISBN 978-961-237-383-2
a) literature - Slovenia - 1980 - 2010 b) literatura - Slovenija - 1980 - 2010 c) slovenska književnost

821.163.6.09
821.163.6.09 SODOBNA slovenska
COBISS.SI-ID 253010432


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


150.
ROTH, Philip, 1933-
        Ogorčenje / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010 ([Ljubljana] : Hren). - 165 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Indignation. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-474-0

821.111(73)-311.2
821.111(73) ROTH, P. Ogorčenje
COBISS.SI-ID 252241152


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


151.
SCHNEIDER, Antonie
        Mislili bomo nate, babica / Antonie Schneider ; [ilustracije] Betina Gotzen-Beek ; [prevod Jana Osojnik]. - Ljubljana : Kres, 2010. - [24] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Ein Himmel für Oma
ISBN 978-961-250-087-0

821.112.2-93-32
II 821.112.2 SCHNEIDER, A. Mislili
COBISS.SI-ID 251186432


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


152.
YOURCENAR, Marguerite
        Severni arhivi / Marguerite Yourcenar ; prevedla Saša Jerele ; [spremna beseda Katarina Marinčič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 359 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Archives du nord. - 500 izv. - Srebrna žlica / Katarina Marinčič: str. 345-[360]
ISBN 978-961-242-293-6
a) Yourcenar, Marguerite (1903-1987)

821.133.1-311.6
821.133.1.09Yourcenar M.
821.133.1 YOURCENAR, M. Severni
COBISS.SI-ID 251275776


821.133.1(043.2) FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


153.
CAMUS, Albert
        Proti neredu sveta : kritični spisi / Albert Camus ; izbor Suzana Koncut ; prevod Suzana Koncut, Jaša Zlobec (Razmišljanje o giljotini) ; [spremno študijo napisala Tanja Lesničar-Pučko]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančana Gorica] : Impress). - 212 str. : sl. avtorja ; 19 cm. - (Zbirka Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 335)

800 izv. - "Tisti, ki hoče gospodovati, je gluh" / Tanja Lesničar-Pučko: str. 197-210. - Kronologija življenja in dela Alberta Camusa: str. 211-212
ISBN 978-961-01-1223-5
a) Camus, Albert (1913-1960) b) literary criticism c) literarna kritika

821.133.1
821.133.1 CAMUS, A. Proti
COBISS.SI-ID 252109824


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


154.
        ANTOLOGIJA sodobne slovenske literature / [besedila izbrali Alojzija Zupan Sosič ... [et al.] ; uredili Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič in Damjan Huber]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 194 str. ; 24 cm

Antologiji na pot / Alojzija Zupan Sosič, Mojca Nidorfer Šiškovič, Damjan Huber: str. 9-10. - Seznam izbranih besedil: str. 189-192. - Sodelujoče tuje univerye in učitelji slovenščine na univerzah v tujini: str. 193-194
ISBN 978-961-237-384-9
a) literature - 1980 - 2010 - anthology b) literatura - 1980 - 2010 - antologija

821.163.6-194
821.163.6-194 ANTOLOGIJA sodobne
COBISS.SI-ID 253044736

155.
FLISAR, Evald
        Na zlati obali / Evald Flisar. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 259 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

ISBN 978-961-01-1250-1

821.163.6-311.2
821.163.6 FLISAR, E. Na zlati
COBISS.SI-ID 252803840

156.
KOKALJ, Tatjana, 1956-
        Ukradena redovalnica : [mladinski roman] / Tatjana Kokalj. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 126 str. ; 21 cm. - (Zbirka 13 dni)

Podnasl. naveden na ov. - 500 izv.
ISBN 978-961-6576-18-5

821.163.6
821.163.6 KOKALJ, T. Ukradena
COBISS.SI-ID 235439360

157.
        MISLI na soncu / [avtorji varovanci VDC Koper ; urednica Nina Holešek]. - Koper : Varstveno delovni center, 2008 (Koper : Vek). - 80 str. : fotogr. ; 20 cm

500 izv.

821.163.6-84
821.163.6 MISLI na soncu
COBISS.SI-ID 237151232

158.
        MISLI na sprehodu / [avtorji Anja Marjanovič ... [et al.] ; urednica Nina Gregorič]. - Koper : Varstveno delovni center, 2005 (Koper : Vek). - 80 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.
ISBN 961-238-418-5

821.163.6-82
821.163.6 MISLI na sprehodu
COBISS.SI-ID 218021120

159.
        MISLI o športu / [avtorji varovanci VDC Koper in znani slovenski športniki ; urednica Nina Holešek]. - Koper : Varstveno delovni center, 2010 (Koper : Vek). - 96 str. : ilustr. ; 20 cm

Naslov v kolofonu: Športne misli. - 700 izv.
a) sport b) šport c) aforizmi

821.163.6
821.163.6 MISLI o športu
COBISS.SI-ID 250451968

160.
MOŠKRIČ, Marjana
        O sivem mestu in črni roži : pravljica o iskanju / [besedilo, ilustracije] Marjana Moškrič. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2008 ([Ljubljana] : Itagraf). - 49 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6576-31-4

821.163.6-93-32
821.163.6 MOŠKRIČ, M. O sivem
COBISS.SI-ID 242231552

161.
PREGL Kobe, Tatjana
        Navihanke / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Ljubljana : Zavod za kulturno in publicistično ustvarjalnost Vladimira Rejc, 2009 (Sp. Jablane : Ekart). - [22] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Aja ; 2)

Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorici: str. 22
ISBN 978-961-92414-8-6

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Navihanke
COBISS.SI-ID 248840448

162.
PREGL Kobe, Tatjana
        Nisi in si = You are not and you are / Tatjana Pregl Kobe pesmi, poems ; Klavdij Tutta slike, paintings ; [prevedla Andreja Stajnko ; fotografije Igor Pustovrh, Urška Nina Cigler, Lado Jakša]. - Ljubljana : Edina, 2009 (Žabnica : Pro grafika). - 56 str. : ilustr. ; 17 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici: str. 50-51. - Pesniške zbirke = Book of poems: str. [57]
ISBN 978-961-6364-40-9
a) Tutta, Klavdij (1958-)

821.163.6
821.163.6 PREGL KOBE, T. Nisi
COBISS.SI-ID 248349952

163.
PREGL Kobe, Tatjana
        Porcelanaste sanje : haiku / Tatjana Pregl Kobe ; Tadej Torč, ilustracije ; [spremna beseda Vladimira Rejc]. - Grosuplje : Mondena, 2007 (Žirovnica : Medium). - 130 str. : ilustr. ; 20 cm

Krhka čarobnost najintimnejših zazanav / Vladimira Rejc: str. 127-130. - Bibliografija avtorice: str. [131]
ISBN 978-961-6319-73-7 !
a) Pregl Kobe, Tatjana (1946-)

821.163.6
821.163.6 PREGL KOBE, T. Porcelanaste
COBISS.SI-ID 236928000

164.
        REFORMACIJA na Slovenskem : (ob 500-letnici Trubarjevega rojstva) / [urednik Aleksander Bjelčevič ; lektorji in prevajalci izvlečkov ter prispevkov v tujem jeziku David Lemon ...et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Bori). - XII, 656 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja ; 27)

- Dostopno tudi na: http://www.centerslo.net/l2.asp?L1_ID=4&L2_ID=38&LANG=slo. - Samo še ena obletnica? / Aleksander Bjelčevič: str. IX-XII. - Nasl. na ov. tudi v angl. in ruš.: The Reformation in Slovene lands : (on the 500th anniversary of Trubar's birth); Dviženie reformacii na territorii Slovenii : (k 500-letiju so dnja roždenija Primoža Trubara). - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl.
ISBN 978-961-237-380-1
a) Trubar, Primož (1508-1586) b) Slovenian language - 16th cent. c) slovenščina - 16. stol. d) protestantizem e) reformacija f) slovenska književnost g) slovenska kultura h) kulturna zgodovina

821.163.6.09
821.163.6.09 REFORMACIJA
COBISS.SI-ID 252810496

165.
STANONIK, Tončka
        Cvetlična hiša / Tončka Stanonik ; [ilustrirala Dunja Kofler]. - 1. izd. - Ljubljana : Genija, 2009 ([Ljubljana] : Euroadria). - 86 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6576-34-5

821.163.6
821.163.6 STANONIK, T. Cvetlična
COBISS.SI-ID 243030016

166.
        TALES growing up into secrets : an anthology of contemporary Slovene youth literature / [editors-in-chief Vanesa Matajc, Barbara Pogačnik]. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Slovene P. E. N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2007 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 266 str. ; 21 cm. - (Litterae slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2007, 2)

ISBN 978-961-91010-8-7 (Slovene Writers' Association)
a) children's and youth literature - 20th cent. - Slovenia - anthology b) mladinska književnost - Slovenija - 20. stol. - antologija c) slovenska književnost

821.163.6-93-82"19"
821.163.6.09-93"19"
821.163.6 TALES growing
COBISS.SI-ID 234959872

167.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Kebarie / Janja Vidmar ; [ilustracije Damijan Stepančič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 (natisnjeno v Sloveniji). - 145 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva zorenja)

700 izv. - Bibliografija: str. [146]
ISBN 978-961-272-028-5

821.163.6-93-31
821.163.6 VIDMAR, J. Kebarie
COBISS.SI-ID 252938752

168.
        ZOFKA Kvedrová, (1878-1926) : recepce její tvorby ve 21. století / sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová. - 1. vyd. - Praha : Národní knihovna ČR, Slovanská knihovna, 2008 ([s. l.] : Ars print). - 268 str. ; 21 cm. - (Publikace Slovanské knihovny ; 60)

"Mednarodni strokovni kolokvij o Zofki Kvedrovi je potekal v Pragi 6. in 7. junija 2007 ..." --> uvod. - Prispevki v češ., slov. in hrv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v češč., slov. in angl. ali nem. pri večini prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-80-7050-561-8
a) Kveder, Zofka (1878-1926) b) literature c) literatura d) slovenska književnost e) ženska književnost f) pisateljice

821.163.6.09Kveder(082)
929 ZOFKA Kvedrová
COBISS.SI-ID 29423149


9


169.
        GEOGRAFIJA. Slovenija [Elektronski vir] : naravnogeografske značilnosti / pisanje besedil in urednik Gregor Godec ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek. - Slikovni in besedilni podatki. - Miklavž na Dravskem polju : Svarog - izobraževalni zavod, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm. - (Geografija / Svarog ; 35)

Minimalne zahteve: Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista ali novejši; Internet Explorer 5.0 ali novejši. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izobraževalna zgoščenka založbe Svarog, Geografija 35. - Bibliografija. - Vsebina na ov.: 60 strani z vsebino, 52 interaktivnih animacij, 100 slik, 40 zemljevidov, 43 grafikonov, 35 nalog za preverjanje znanja. - Učni pripomoček pri pouku geografije
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija

91(497.4)
cdr 91 GEOGRAFIJA Slovenija
COBISS.SI-ID 265212


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


170.
        ATLAS sveta za osnovne in srednje šole [Kartografsko gradivo] / strokovni urednik Karel Natek ; prevod zemljepisnih imen in legend Ida Knez-Račič, Martina Frelih ; kartografija Westermann Schulbuchverlag ... [et al.]. - 2. izd., 1. natis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 227 str. : barvn. zvd. ; 31 cm

13.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1339-3
a) geography - atlas b) geografija - atlas

912
BL:
100
II 912 ATLAS sveta
COBISS.SI-ID 252616448

171.
        GEOGRAFIJA. Slovenija [Elektronski vir] : družbenogeografske značilnosti / pisanje besedil in urednik Gregor Godec ; izdelava animacij in urejanje grafičnih predlog Matevž Selišek. - Slikovni in besedilni podatki. - Miklavž na Dravskem polju : Svarog - izobraževalni zavod, 2010. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm. - (Geografija / Svarog ; 36)

Minimalne zahteve: Windows 95, 98, NT, 2000, XP, Vista ali novejši; Internet Explorer 5.0 ali novejši. - Nasl. z nasl. zaslona. - Izobraževalna zgoščenka založbe Svarog, Geografija 35. - Bibliografija. - Vsebina na ov.: 87 strani z vsebino, 66 interaktivnih animacij, 100 slik, 42 zemljevidov, 57 grafikonov, 35 nalog za preverjanje znanja. - Učni pripomoček pri pouku geografije
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija

91(497.4)
cdr 91 GEOGRAFIJA Slovenija
COBISS.SI-ID 265468

172.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Slovenija 2 : geografija za 4. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Jurij Senegačnik ; [zemljevidi in grafikoni Jerneja Fridl, Mateja Rihtaršič ; fotografije Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 43 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-241-489-4
a) geography - exercise b) secondary education c) geografija - vaja d) srednješolski pouk

913(497.4)(075.3)(076.1)
II 908(075.3) SENEGAČNIK, J. Slovenija 2; DZ
COBISS.SI-ID 252953088

173.
VELUŠČEK, Anton
        Koliščarji : o koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja / Anton Velušček ; [ilustracije Tamara Korošec]. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 109 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 107-109
ISBN 978-961-254-209-2 (39 EUR)
a) archaeology - Slovenia b) arheologija - Slovenija c) neolitik d) eneolitik e) Ljubljansko barje f) arheološka najdišča

902/904
II 902/904 VELUŠČEK, A. Koliščarji
COBISS.SI-ID 251831552


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


174.
POTOČNIK, Tina, 1986-
        Kaj je učencem pri predmetu družba všeč in česa ne marajo : diplomsko delo / Tina Potočnik. - Ljubljana : [T. Potočnik], 2010. - 56 str., III str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) motivation for studies c) teaching method d) družba e) motivacija za učenje f) didaktična metoda g) spoznavanje družbe h) učne oblike

908:373.3.016(043.2)
Č II 908(043.2) POTOČNIK, T. Kaj je
COBISS.SI-ID 8558921


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


175.
FERRI, Edgarda
        Marija Terezija : ženska na oblasti / Edgarda Ferri ; v sodelovanju s Carminom Mastroiannijem ; [prevedla Karmen Dedič]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2010 (Celje : Dikplast). - 239 str. ; 20 cm

Prevod dela: Una donna al potere. - 1.100 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-203-373-6
a) Maria Theresia, avstrijska cesarica (1717-1780) b) Avstrija c) 18.st. d) vladarji e) Habsburžani f) habsburška monarhija g) biografije

929Marija Terezija, avstrijska cesarica
929 FERRI, E. Marija Terezija
COBISS.SI-ID 252842496


93 ZGODOVINA.


176.
KLADNIK, Darinka
        Ljubljana z nostalgijo : 77 zgodb o slavnih ljudeh, pomembnih dogodkih, skrivnostih, posebnostih mesta --- / Darinka Kladnik ; [fotografije David Kladnik, Jože Žnidaršič, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 233 str. : ilustr. ; 27 cm

Zvd. na spojnih listih. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 227-232
ISBN 978-961-23-1717-1
a) history b) zgodovina c) Ljubljana d) znamenitosti e) kulturna zgodovina

930.85
929(497.4Ljubljana)
II 93 KLADNIK, D. Ljubljana
COBISS.SI-ID 244158208


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO