COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti marec 0100 SPLOŠNO.


1.
MATHEWS, Brian, bibliotekar
        Marketing today's academic library : a bold new approach to communicating with students / Brian Mathews. - Chicago : American Library Association, cop. 2009. - XV, 171 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo pri večini poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-8389-0984-3
a) library b) marketing c) knjižnica d) trženje e) visokošolske knjižnice f) marketing g) knjižnični uporabniki h) študenti

027.7:339.138
02 MATHEWS, B. Marketing
COBISS.SI-ID 248141824


005 MENEDŽMENT.


2.
NOVŠAK, Lucija, 1986-
        Možnosti zaposlovanja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju v trgovinski dejavnosti = Employabilities of people with mental retardation in trade activity : diplomsko delo / Lucija Novšak. - Ljubljana : [L. Novšak], 2010. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) employment opportunities c) sheltered workshop d) mentalno prizadeti e) možnosti zaposlitve f) zaščitna delavnica

2-486.7:005.953(043.2)
Č II 376.1(043.2) NOVŠAK, L. Možnosti
COBISS.SI-ID 8194633


084.11+087.5


3.
KODRIČ, Neli
        Punčka in velikan / Neli Kodrič Filipić ; ilustriral Tomislav Torjanac. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - [23] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0523-7

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KODRIČ, N. Punčka
COBISS.SI-ID 243932672

4.
RADÜNZ, Iwona
        Majavi zobki : vse o tvojih mlečnih zobeh / napisala Iwona Radünz ; ilustriral Thomas Röhner ; [prevedel Andrej Hiti Ožinger]. - 2. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 29 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Das Wackelzahnbuch. - Podatek o prevajalcu in izd. naveden v CIP-u. - Potiskani spojni listi. - 2.000 izv. brez škatlice za zobke, 1.000 izv. s škatlico za zobke. - Slikanica z zavihki
ISBN 978-961-00-0666-4 (knjiga) ISBN 978-961-00-0675-6 (knjiga s škatlico za zobke)
a) dentistry - children's book b) zobozdravstvo - knjiga za otroke c) mlečni zobje d) ustna higiena

616.314(02.053.2)
087.5
613.95 RADÜNZ, I. Majavi
COBISS.SI-ID 242454272


1 FILOZOFIJA.


5.
ROSSET, Clément
        Realno in njegov dvojnik : esej o iluziji / Clément Rosset ; [prevedla Katja Zakrajšek]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 147 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Prevod del: Le réel et son double ; Retour sur la question du double ; Démon d'identité. - 600 izv.
ISBN 978-961-6376-45-7
a) philosophy b) filozofija c) identiteta d) iluzija

130.2
1 ROSSET, C. Realno
COBISS.SI-ID 249695232

6.
ŠVAJNCER, Marija, 1949-
        Človek, življenje in filozofija / Marija Švajncer ; [fotografije Wikipedia]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 340 str. : fotogr. ; 30 cm

Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 331-337
ISBN 978-961-6753-16-6
a) philosophy b) filozofija c) zgodovina filozofije d) filozofi

1(091)
1:929(091)
II 1 ŠVAJNCER, M. Človek
COBISS.SI-ID 249179648


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
BARŠA, Pavel, 1960-
        Gospostvo človeka in želja ženske : feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom / Pavel Barša ; [prevod Bojana Maltarić ; spremna beseda Stanislava Repar]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2009 (Prešov : Vydatel'stvo Michala Vaška). - 498 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 43)

Prevod dela: Panství člověka a touha ženy. - 400 izv. - Spremna beseda / Stanislava Repar: str. 487-495. - O avtorju: str. 497-498. - Bibliografija: str. 471-485
ISBN 978-961-6644-50-1
a) psychoanalysis b) psihoanaliza c) poststrukturalizem d) feminizem

159.964.2
159.964.2 BARŠA, P. Gospostvo
COBISS.SI-ID 249679616

8.
CROPLEY, Arthur J
        Creativity in education & learning : a guide for teachers and educators / Arthur J Cropley. - London ; Sterling, Va. : Kogan Page, 2001. - 202 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 179-196. - Kazalo
ISBN 0-7494-3447-3 ISBN 978-074-943-4-472
a) creativity - teachers' guide b) personality c) motivation d) ustvarjalnost - priročnik za učitelje e) osebnost f) motivacija

159.928
159.928 CROPLEY, A. J. Creativity
COBISS.SI-ID 372348

9.
PAPALIA, Diane E.
        A child's world : infancy through adolescence / Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman. - 11th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, 2009. - XXVII, 497 str., [112] str. pril. : ilustr. ; 28 cm. - (McGraw-Hill International editions)

Bibliografija: B-1-B-68. - Kazali
ISBN 978-007-127030-4
a) child psychology b) child development c) child - infant - pre-school child d) pupil e) adolescent f) psihologija otroka g) razvoj otroka h) otrok - dojenček - predšolski otrok i) učenec j) adolescent

159.922.7
II 159.922.7 PAPALIA, D. E. A child's
COBISS.SI-ID 8210249

10.
        UNLOCKING creativity : teaching across the curriculum / edited by Robert Fisher, Mary Williams. - London : David Fulton, cop. 2004. - VII, 176 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografije ob koncu posameznega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-84312-092-5 (pbk)
a) creativity b) teaching method c) creative activities d) ustvarjalnost e) didaktična metoda f) ustvarjalne dejavnosti g) kreativno poučevanje

159.928
159.928 UNLOCKING creativity
COBISS.SI-ID 3050455


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


11.
LESJAK, Tadeja, 1985-
        Vloga specialnega pedagoga pri premagovanju stresa učiteljev : diplomsko delo / Tadeja Lesjak. - Ljubljana : [T. Lesjak], 2010. - 55, [4] f. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) mental stress b) social integration c) special school teacher d) duševni stres e) socialna integracija f) specialni pedagog g) izgorelost h) pedagoško delo i) inkluzija

159.944.4:37-051(043.2)
Č II 159.9(043.2) LESJAK, T. Vloga
COBISS.SI-ID 8208713


316 SOCIOLOGIJA.


12.
TIETZE, Kim-Oliver
        Wirkprozesse und personenbezogene Wirkungen von kollegialer Beratung : theoretische Entwürfe und empirische Forschung / Kim-Oliver Tietze. - 1. Aufl. - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. - 283 str. : preglednice ; 21 cm

Bibliografija: str. 225-244
ISBN 978-3-531-17224-8
a) supervision b) evaluation c) supervizija d) evalvacija

316.6
316.6 TIETZE, K. Wirkprozesse
COBISS.SI-ID 8190537

13.
TUDGE, Jonathan
        The everyday lives of young children : culture, class, and child rearing in diverse societies / Jonathan Tudge. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2008. - XVIII, 308 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-302. - Kazalo
ISBN 978-0-52180384-7 (hbk)
a) childhood b) social interaction c) child care d) otroštvo e) socialna interakcija f) otroško skrbstvo

316
316 TUDGE, J. Everyday
COBISS.SI-ID 8208969

14.
VOGRINC, Jože, 1953-
        Historični materializem in humanistične vede / Jože Vogrinc. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

Bibliografija: str. 205-219. - Kazali
ISBN 978-961-6798-06-8
a) humanities b) materialism c) humanistične študije d) materializem e) sociologija kulture f) kulturna zgodovina g) kulturna antropologija

316.7
316.7 VOGRINC, J. Historični
COBISS.SI-ID 249551104


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


15.
        FROM child welfare to child well-being : an international perspective on knowledge in the service of policy making / Sheila B. Kamerman, Shelley Phipps, Asher Ben-Arieh, editors. - Dordrecht [etc.] : Springer, cop. 2010. - XIX, 437 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Children's well-being : indicators and research series ; vol. 1)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-90-481-3376-5 ISBN 978-90-481-3377-2 (e-book)
a) child care b) well being c) pre-school education d) social policy e) otroško skrbstvo f) blagostanje g) predšolska vzgoja h) socialna politika

36
36 FROM child
COBISS.SI-ID 8201801


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


16.
AYERS, William, 1944-
        On the side of the child : Summerhill revisited / William Ayers. - New York ; London : Teachers College Press, cop. 2003. - VIII, 149 str. ; 24 cm. - (Between teacher and text)

Bibliografija: str. 65
ISBN 0-8077-4399-2 (paper) ISBN 0-8077-4400-X (cloth)
a) educational theory b) curriculum c) aims of education d) teorija vzgoje in izobraževanja e) kurikulum f) vzgojni cilji g) Summerhill (pedagogika)

37.01
371.4 AYERS, W. On the side
COBISS.SI-ID 8203849

17.
        The CHINA educational development yearbook / [editors], Yang Dongping, Chai Chunqing, Zhu Yinnian. - Leiden ; Boston : Brill, 2009-. - Vol. <1> : ilustr. ; 25 cm. - (The Chinese Academy of Social Sciences yearbooks: Educational development, ISSN 1876-5106 ; vol. 1)

Kazalo
Dosedanja vsebina:
Vol. 1. - 2009. - XXVI, 363 str.
ISBN 978-90-04-17178-7
a) education system - China b) educational reform c) compulsory education d) development of education e) sistem vzgoje in izobraževanja - Kitajska f) reforma vzgoje in izobraževanja g) obvezno šolanje h) razvoj vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 The CHINA educational
COBISS.SI-ID 8195145

18.
        DIDAKTIKA ocenjevanja znanja : vrednost povratne informacije za učenje in poučevanje : zbornik 3. mednarodnega posveta v Celju, marec 2009 = Knowledge assessment didactic : the value of the feedback in learning and teaching process : miscellany of the 3rd International Conference in Celje, March 2009 / [avtorji Natalija Komljanc ... [et al.] ; prevodi Špela Vidmar ; zbrali in uredili Sonja Zajc in Mira Turk Škraba]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2010 (Ljubljana : Present). - 207 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-234-836-6
a) marking b) assessment c) feedback d) ocenjevanje e) vrednotenje f) odziv g) preverjanje znanja h) povratne informacije

37.091.26(082)
371.26 DIDAKTIKA
COBISS.SI-ID 249946880

19.
MAYO, Peter, 1955-
        Liberating praxis : Paulo Freire's legacy for radical educatiion and politics / Peter Mayo. - Rotterdam ; Taipei : Sense, cop. 2004. - XII, 159 str. ; 24 cm. - (International perspectives on adult education)

Bibliografija: str. 137-147. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-580-4 (pbk)
a) educational theory b) liberalism c) teorija vzgoje in izobraževanja d) liberalizem e) kritična pedagogika

37.01
37.01 MAYO, P. Liberating
COBISS.SI-ID 8212041

20.
        NARRATIVE research on learning : comparative and international perspectives / edited by Sheila Trahar. - Reprinted. - Oxford : Symposium books, 2009, cop. 2006. - 280 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bristol papers in education. Comparative and international studies ; 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 1-873927-60-6
a) narration b) teaching method c) research d) pripovedništvo e) didaktična metoda f) raziskovanje

37.01
37.01 NARRATIVE
COBISS.SI-ID 8190025

21.
        OKOLJE in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik / M. Antić ... [et al.] ; [ilustratorji Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 69 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-6357-16-6
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

5(075.2)
3(075.2)
II 373.32.016:50 OKOLJE IN JAZ 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 243205120

22.
        POWER, pedagogy and praxis : social justice in the globalized classroom / [edited by] Shannon A. Moore, Richard C. Mitchell. - Rotterdam ; Taipei : Sense, cop. 2008. - VII, 254 str. ; 24 cm. - (Critical issues in the future of learning and teaching)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-90-8790-491-3 (hbk) ISBN 978-90-8790-490-6 (pbk) ISBN 978-90-8790-492-0 (ebk)
a) right to education b) social inequality c) intercultural education d) pravica do izobraževanja e) socialna neenakost f) interkulturna vzgoja g) globalizacija h) kritična pedagogika i) večkulturnost j) pravičnost

37.01
37.01 POWER, pedagogy
COBISS.SI-ID 8211529

23.
        SAMOEVALVACIJA - zakonska zahteva ali kazalnik kakovosti / [uredniški odbor Janja Bukovec ... et al.]. - Ljubljana : Supra, 2010 (Ruše : Babič). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-92500-5-1
a) self-evaluation b) teaching quality c) aims of education d) samovrednotenje e) kvaliteta pouka f) vzgojni cilji

37.01
37.01 SAMOEVALVACIJA
COBISS.SI-ID 249580544

24.
        SAMOVREDNOVANJE škola. Prva iskustva u osnovnim školama / [urednik Petar Bezinović]. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja, 2010. - 277 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [273]-277
ISBN 978-953-7290-19-1 (AZOO) ISBN 978-953-6218-43-1 (IDIZ)
a) quality of education b) self-evaluation c) primary school - Croatia d) kvaliteta izobraževanja e) samovrednotenje f) osnovna šola - Hrvaška

37.01
37.01 SAMOVREDNOVANJE škola
COBISS.SI-ID 8205385

25.
        UČITELJ v vlogi raziskovalca : akcijsko raziskovanje na področjih medpredmetnega povezovanja in vzgojne zasnove v javni šoli / uredili Janez Krek ... [et al.] ; [angleški prevodi Multilingual]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 645 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Projekt partnerstvo ; model 4)

150 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-253-023-5
a) action research b) educational research c) teacher role d) akcijsko raziskovanje e) pedagoško raziskovanje f) vloga učitelja g) učni proces h) učni predmeti i) medpredmetno povezovanje

37.012.3(082)
37.02(082)
37.01 UČITELJ
COBISS.SI-ID 238426624

26.
WHALLEY, Margy
        Involving parents in their children's learning / Margy Whalley and the Pen Green Centre team. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Paul Chapman, cop. 2001. - X, 165 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 156-162. - Kazalo
ISBN 0-7619-7071-1 ISBN 0-7619-7072-X (pbk) ISBN 978-0-7619-7071-2
a) parent-child relation b) child development c) parent-pupil relation d) odnos med starši in otrokom e) razvoj otroka f) odnos med starši in učencem

37.018
37.018 WHALLEY, M. Involving
COBISS.SI-ID 8204105

27.
WINTERHOFF, Michael
        Naj naši otroci ne postanejo tirani : še je čas za pozitivne spremembe / Michael Winterhoff ; v sodelovanju s Carstenom Tergastom ; [prevedla Barbara Vitez]. - 1. natis. - Tržič : Učila International, 2010. - 177 str. ; 24 cm

Prevod dela: Tyrannen müssen nicht sein. - 500 izv.
ISBN 978-961-00-1091-3
a) family education b) parent-child relation c) personality development d) družinska vzgoja e) odnos med starši in otrokom f) osebnostni razvoj

37.018.1
159.922.7
37.018 WINTERHOFF, M. Naj naši
COBISS.SI-ID 249718528


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


28.
HRIBAR Kojc, Simona
        Učbenik za gospodinjstvo kot didaktični pripomoček : diplomsko delo / Simona Hribar Kojc. - Ljubljana : [S. Hribar Kojc], 2010. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) textbook c) primary school d) gospodinjstvo e) učbenik f) osnovna šola

37.091.3:64(043.2)
Č II 371.3(043.2) HRIBAR Kojc, S. Učbenik
COBISS.SI-ID 8192329

29.
RUŽIČ, Manica, 1983-
        Uporaba snap testa pri diagnostičnem ocenjevanju predopismenjevalnih sposobnosti : diplomsko delo / Manica Ružič. - Ljubljana : [M. Ružič], 2010. - VI f., 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-writing b) pre-reading c) reading difficulty d) priprave na učenje pisanja e) priprave na učenje branja f) težave pri branju g) porajajoča se pismenost h) opismenjevanje i) SNAP test

37.016:003-028.31(043.2)
Č II 373.2.016:003(043.2) RUŽIČ, M. Uporaba snap
COBISS.SI-ID 8207433


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
ELLIOT, Marion
        Izdelki iz papirja : 70 čudovitih zamisli za izdelke iz papirja z več kot 400 fotografijami / Marion Elliot in Angela A'Court ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (Natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: 70 fabulous things to make with papercrafts. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0750-0
a) manual skill b) ročna spretnost c) papir d) okraski e) voščilnice f) zavijanje daril

371.38
II 371.38 ELLIOT, M. Izdelki
COBISS.SI-ID 244933120

31.
        POUK v družbi znanja / zbrale in uredile Mara Cotič, Vida Medved Udovič, Majda Cencič ; [prevod v angleščino Zoran Verovnik]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2009. - 428 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 394-419. - Kazalo. - Povzetki v slov. in angl.: str. 365-393
ISBN 978-961-6528-88-7
a) teaching method b) curriculum c) teaching objective d) didaktična metoda e) kurikulum f) učni cilj

371.3(082)
371.3 POUK v družbi
COBISS.SI-ID 249113088


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


32.
DENAC, Olga
        Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu / Olga Denac. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 130 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 119-122. - Kazalo
ISBN 978-961-6525-62-6
a) music education b) curriculum c) pre-school education d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) predšolska vzgoja

373.2.016:78
373.2.016:78 DENAC, O. Teoretična Č 373.2.016:78 DENAC, O. Teoretična
COBISS.SI-ID 248895488


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


33.
JEVŠENAK Hren, Tatjana, 1970-
        Zagotavljanje zdravega prehranjevanja v predšolskem obdobju v povezavi med vrtcem in domom : diplomska naloga / Tatjana Jevšenak Hren. - Ljubljana : [T. Jevšenak Hren], 2010. - IV, 57 f., 6 f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 55-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) nutrition c) predšolski otrok d) prehrana

373.2:612.3(043.2)
ZZ II 64(043.2) JEVŠENAK Hren, T. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 8207689

34.
KONC, Hilda
        Spodbudno učenje v predšolskih oddelkih prvega starostnega obdobja : diplomska naloga / Hilda Konc. - Ljubljana : [H. Konc], 2010. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-64. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) activity method d) predšolski otrok e) igra f) aktivna metoda g) igralni kotički

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) KONC, H. Spodbudno
COBISS.SI-ID 8213577

35.
MARTINČIČ, Maja, 1987-
        Igra z izdelki iz naravnih materialov v vrtcu : diplomska naloga / Maja Martinčič. - Lukovec : [M. Martinčič], 2010. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 60. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) naravni materiali f) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) MARTINČIČ, M. Igra
COBISS.SI-ID 8194377

36.
PAVKOVIČ, Branka
        Ustvarjalno gibanje in sproščanje po metodi petih ritmov pri otrocih, starih od 4 do 5 let : diplomska naloga / Branka Pavkovič. - Gorenja vas : [B. Pavkovič], 2010. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-R)

Bibliografija: f. 87-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) rhythm c) pre-school child d) ples e) ritem f) predšolski otrok g) ustvarjalni gib h) metoda petih ritmov

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) PAVKOVIČ, B. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 8212553

37.
ŽIBERT, Maja, 1972-
        Projekt raziskovanja zaprtega tipa. Življenje na gradu nekoč : diplomska naloga / Maja Žibert. - Ljubljana : [M. Žibert], 2010. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) project method b) curriculum c) pre-school education d) projektna metoda e) kurikulum f) predšolska vzgoja g) aktivno učenje

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŽIBERT, M. Projekt
COBISS.SI-ID 8207945


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


38.
BATIČ, Janja
        Arhitekturno oblikovanje pri likovni vzgoji v osnovni šoli : doktorska disertacija / Janja Batič. - Ljubljana : [J. Batič], 2010. - 230, [20] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 215-226. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) art education b) teaching method c) primary school d) likovna vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) prostorsko oblikovanje h) arhitekturno oblikovanje i) likovne naloge

373.32.016:74(043.3)
Č II 373.32.016:74 BATIČ, J. Arhitekturno
COBISS.SI-ID 8192073

39.
KRIŽNAR, Petra, 1986-
        Naravoslovne dejavnosti v okolici šole : diplomsko delo = Primary science activities around school : graduation thesis / Petra križnar. - Ljubljana : [P. križnar], 2010. - 75, [39] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) teaching method c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) osnovna šola g) spoznavanje okolja h) doživljajska pedagogika

373.32.016:5(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRIŽNAR, P. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 8195401

40.
MANFREDA Kolar, Vida
        Prva matematika : učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole / Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Shutterstock]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 87 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

Nasl. na hrbtu ov.: Prva matematika - učbenik. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0578-7
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 MANFREDA KOLAR Prva
COBISS.SI-ID 249950208

41.
        MATHEMATICS classrooms in twelve countries : the insider's perspective / edited by David Clarke, Christine Keitel [and] Yoshinori Shimizu. - Rotterdam : Sense, cop. 2006. - XI, 390 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The learner's perspective study)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 90-77874-95-X (pbk) ISBN 90-77874-99-2 (hbk)
a) mathematics b) teaching method c) curriculum d) matematika e) didaktična metoda f) kurikulum

373.32.016:51
373.32.016:51 MATHEMATICS classrooms
COBISS.SI-ID 8211017

42.
VUČAJNK, Tatjana
        Poigrajmo se slovensko. Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik / Tatjana Vučajnk, Barbara Upale, Mateja Kelner ; [ilustratorka Andreja Vidmajer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 179 str. : ilustr. ; 30 cm, v mapi 32 cm

1.500 izv. - Učbeniku na pot / Dragica Motik: str. 177. - Bibliografija: str. 176
- - Poigrajmo se slovensko. Nalepke in izrezovanke. - 64 str., [10] f. z nalepkami
- - Poigrajmo se slovensko. Zvočni primeri. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-961-234-672-0
a) Slovenian language - textbook b) primary school c) slovenščina - učbenik d) osnovna šola e) začetni pouk f) tuji jeziki

373.32.016:81
II 373.32.016:81 VUČAJNK, T. Poigrajmo
COBISS.SI-ID 245885696


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


43.
RECELJ, Miha
        Predstavitev zvočnih signalov bobnov pri pouku na razredni stopnji : diplomsko delo / Miha Recelj. - Šentjernej : [M. Recelj], 2009. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Odd. za razredni pouk. - Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Abstract
a) science education b) sound c) music education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) zvok f) glasbena vzgoja g) zvočni signali h) bobni

373.32.016:53(043.2)
Č II 373.3(043.2) RECELJ, M. Predstavitev
COBISS.SI-ID 8209481


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


44.
BATARELO Kokić, Ivana
        Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Croatia / prepared by Scienter and Centre for education policy ; [authors Ivana Batarelo Kokić, Anton Vukelić, Maja Ljubić ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 70 str. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Bibliografija : str. 51-54, 67-69. - Summary
a) teacher education - Croatia b) integration c) izobraževanje učiteljev - Hrvaška d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 BATARELO Kokić,I. Mapping
COBISS.SI-ID 8214601

45.
        IZAZOVI grupnog rada s djecom, mladima i odraslima u riziku / uredila Antonija Žižak. - Zagreb : Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, 2009. - 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edukacijsko-rehabilitacijska biblioteka. Stručni niz ; knj. 22)

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-953-6418-62-6
a) group work b) group psychotherapy c) child at risk d) skupinsko delo e) skupinska psihoterapija f) ogrožen otrok

376
376.1 IZAZOVI grupnog
COBISS.SI-ID 8198729

46.
JANTZEN, Cornelia
        Dyslexia : learning disorder or creative gift? / Cornelia Jantzen ; translated by Matthew Barton. - [Edinburgh] : Floris, 2009. - 203 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 200-203
ISBN 978-086315-709-7 !
a) dyslexia b) disleksija

376.1
376.1 JANTZEN, C. Dyslexia
COBISS.SI-ID 8214345

47.
KAFEDŽIĆ, Lejla
        Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Bosnia and Herzegovina / prepared by Scienter and Centre for education policy ; [authors Lejla Kafedžić, Tamara Pribišev Beleslin, Selma Džemidžić Kristiansen ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 79 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija : str. 59-61, 75-77. - Summary
a) teacher education - Bosnia and Herzegovina b) integration c) izobraževanje učiteljev - Bosna in Hercegovina d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 MAPPING
COBISS.SI-ID 8213321

48.
MACURA-Milovanović, Sunčica
        Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Serbia / prepared by Scienter and Centre for education policy ; [authors Sunčica Macura-Milovanović, Ibolya Gera, Mirjana Kovačević ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 78 str. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija : str. 61-63, 75-77. - Summary
a) teacher education - Serbia b) integration c) izobraževanje učiteljev - Srbija d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 MACURA-M., S. Mapping
COBISS.SI-ID 8215881

49.
        MAPPING policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Montenegro / prepared by Scienter and Centre for education policy ; [authors Tamara Milić ... [et.al] ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 89 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Bibliografija : str. 70-72, 85-87. - Summary
a) teacher education - Montenegro b) integration c) izobraževanje učiteljev - Črna gora d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 MAPPING Montenegro
COBISS.SI-ID 8216905

50.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (3 ; 2010 ; Ljubljana)
        Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu : zbornik / III. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2010 ; [urednici Maruška Željeznov Seničar, Edita Šelih]. - Ljubljana : MIB, 2010. - 133 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-91579-9-2
a) backward child b) pre-school child c) integration d) razvojno moten otrok e) predšolski otrok f) integracija

376.1
376.1 MEDNARODNA Otroci
COBISS.SI-ID 249972992

51.
        OTROŠKA filmska ustvarjalnost [Videoposnetek] / pripravil Borko Radešček. - Ljubljana : Zavod za usposabljanje Janez Levec, OVI Jarše, [2010]. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Vsebina: Ljubljana 1909 ; Animacija ; Na kmetiji ; Packi in packe ; Abeceda ; Med prijatelji ; Titanik in ostalo ; Packi na vrvici ; Cirkus ; Zgodovina ; Spis ; Scenarij
a) backward child - film b) razvojno moten otrok - film c) otroci s posebnimi potrebami d) filmska ustvarjalnost

376.1
DVD 376.1 OTROŠKA filmska
COBISS.SI-ID 8193097

52.
REXHAJ, Xhavit
        Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for Kosovo (under UNSCR 1244/99) / prepared by Scienter and Centre for education policy with the assistance of Kosova Education Centre ; [authors Xhavit Rexhaj, Melinda Mula, Ardita Hima ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 73 str. ; 30 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - Ov. nasl. - Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Bibliografija : str. 55-57, 69-71. - Summary
a) teacher education - Kosovo b) integration c) izobraževanje učiteljev - Kosovo d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 REXHAJ, X. Mapping
COBISS.SI-ID 8214857

53.
SPASOVSKI, Ognen
        Mapping policies and practices for the preparation of teachers for inclusive education in context of social and cultural diversity : country report for the Former Yugoslav Republic of Macedonia / prepared by Scienter and Centre for education policy ; [authors Ognen Spasovski, Safet Ballazhi, Eben Friedman ; editors Anthony F. Camilleri, Nataša Pantić]. - Bologna : European Training Foundation, ETF, cop. 2009. - 63 str. ; 30 cm

Na vrhu ov.: Sharing expertise in training. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija : str. 46-48, 60-62. - Summary
a) teacher education - Macedonia b) integration c) izobraževanje učiteljev - Makedonija d) integracija e) inkluzija

376.1
II 376.1 SPASOVSKI, O. Mapping
COBISS.SI-ID 8215625

54.
VIZJAK Kure, Tugomira
        Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika : priročnik z vajami in lestvice za spremljanje razvoja / Tugomira Vizjak Kure ; [fotografije Irena Krušec, Nika Vizjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM

400 izv. - Bibliografija: str. 167-170
- - Spodbujanje razvoja senzorike, motorike, kognicije, govora in jezika. Lestvice za spremljanje razvoja [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-234-830-4
a) sensorimotor learning b) motor development c) motor handicapped d) speech defect e) individualized teaching f) senzomotorično učenje g) motorični razvoj h) motorično prizadeti i) govorna motnja j) individualiziran pouk k) individualizirani programi l) vaje

376.1-056.264
376.1-056.264 VIZJAK KURE, T. Spodbujanje cdr 376.1-056.264 VIZJAK KURE, T. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 248600064


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


55.
FIR, Mojca, 1987-
        Interakcije v skupini gluhih in naglušnih ter v skupini slišečih otrok v predšolskem obdobju na področju jezika in govora : diplomska naloga / Mojca Fir. - Ljubljana : [M. Fir], 2010. - III, 66 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) aurally handicapped - deaf b) social interaction c) pre-school child d) slušno prizadeti - gluhi e) socialna interakcija f) predšolski otrok

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1(043.2) FIR, M. Interakcije
COBISS.SI-ID 8213833

56.
KNEZ, Matjaž, 1982-
        Primerjalna analiza prosocialnega in agresivnega vedenja učencev 8. in 9. razredov OŠPP in OŠ : diplomsko delo / Matjaž Knez. - Ljubljana : [M. Knez], 2010. - 52 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) social behaviour b) aggressiveness c) moral development d) socialno vedenje e) agresivnost f) moralni razvoj g) prosocialno vedenje

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1(043.2) KNEZ, M. Primerjalna
COBISS.SI-ID 8209737

57.
KUČIČ, Alenka
        Razumljivost govora različnih načinov govorne rehabilitacije laringektomiranih oseb : diplomsko delo / Alenka Kučič. - Ljubljana : [A. Kučič], 2010. - 71 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer surdo-logo
a) cancer b) speech c) rak d) govor e) larigektomija f) ezofagealni govor g) umetno grlo

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.264(043.2) KUČIČ, A. Razumljivost
COBISS.SI-ID 8218185

58.
PETROVIČ, Tamara, 1985-
        Razvoj zmožnosti pomnjenja pri 8- in 9- letnikih ter povezanost z bralno-napisovalnimi težavami = The development of memory abilities in eight and nine year olds and the relation with reading and writing disabilities : diplomsko delo / Tamara Petrovič. - Ljubljana : [T. Petrovič], 2010. - X, 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) memory b) reading difficulty c) memory d) težave pri branju e) pomoč učencem f) SNAP test

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PETROVIČ, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 8209225

59.
ZUPAN, Nina, 1984-
        Učenci z učnimi težavami v razredu in v oddelku podaljšanega bivanja : prepoznavanje in načini pomoči : diplomsko delo / Nina Zupan. - Ljubljana : [N. Zupan], 2010. - 111, [18] str. pril. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-110. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) primary school c) učne težave d) osnovna šola e) pomoč učencem f) podaljšano bivanje

376(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZUPAN, N. Učenci
COBISS.SI-ID 8208201


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


60.
        DEJAVNIKI šolske uspešnosti v poklicnem izobraževanju : poročilo o rezultatih raziskave / Sergej Flere ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 194 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 145-157. - Povzetek
ISBN 978-961-6086-64-6
a) vocational school b) achievement gain c) poklicna šola d) šolska uspešnost e) šolski uspeh f) dijaki g) poročila

377:37.091.212.6
II 377 DEJAVNIKI
COBISS.SI-ID 240633088


378 VISOKO ŠOLSTVO.


61.
        ACHIEVEMENTS, challenges and perspectives : 1999 - 2010. - Berlin : Dr. Josef Raabe Verlags, [2010]. - 37 str. : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl.
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) bolonjski proces

378
II 378 ACHIEVEMENTS, challenges
COBISS.SI-ID 8217417

62.
        ENHANCING quality : Academics' percepcions of the Bologna process : a study by the Education International Pan-European Structure : on the occasion of the Bologna process celebration conference. - Brussels : Education International = Internationale de l'Education = Internacional de la Educacion = Bildungsinternationale, 2010. - 1 zv. (loč. pag.) : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. [14]
ISBN 978-92-95089-37-2 (pbk) ISBN 978-92-95089-38-9 (pdf)
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) bolonjski proces

378
II 378 ENHANCING
COBISS.SI-ID 8212809

63.
        The EU contribution to the European Higher Education Area. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2010. - 27 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-92-79-15103-3
a) higher education - Europe b) student mobility c) quality of education d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) študentska mobilnost f) kvaliteta izobraževanja g) bolonjski proces

378
378 The EU contribution
COBISS.SI-ID 8210761

64.
        FOCUS on higher education in Europe 2010 : the impact of the bologna process. - Brussels : Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, cop. 2010. - 156 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 x 30 cm

ISBN 978-92-9201-086-7
a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) bolonjski proces

378(4)
378 FOCUS on higher
COBISS.SI-ID 8211273

65.
GOVEKAR-Okoliš, Monika
        Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov po bolonjskih študijskih programih v podjetjih/zavodih / Monika Govekar-Okoliš, Renata Kranjčec : [izdal Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 97 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 67-72. - Kazalo
ISBN 978-961-237-340-5
a) praktično delo b) higher education c) praktično delo d) visokošolsko izobraževanje e) izobraževanje mentorjev f) bolonjski študijski programi g) mentorstvo h) praktično usposabljanje i) študijska praksa

378
378 GOVEKAR-OKOLIŠ Izobraževanje
COBISS.SI-ID 249670656

66.
SURSOCK, Andree
        Trends 2010 : A decade of change in European higher education / by Andree Sursock & Hanne Smidt. - Brussels : European University Association, cop. 2010. - 123 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm. - (EUA publications ; 2010)

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 122-123
ISBN 978-9-0789-9717-7
a) higher education - Europe b) educational reform c) visokošolsko izobraževanje - Evropa d) reforma vzgoje in izobraževanja e) bolonjski proces

378
II 378 SURSOCK, A. Trends 2010
COBISS.SI-ID 8213065


39 ETNOLOGIJA.


67.
HOFFMAN, Mary, 1945-
        Velika knjiga o družinah / [besedilo Mary Hoffman ; ilustracije Ros Asquith ; prevod Ana Marija Toman]. - Radovljica : Didakta, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: The great big book of families
ISBN 978-961-261-126-2
a) family - children's book b) družina - knjiga za otroke

392.3(02.053.2)
II 173 HOFFMAN, M. Velika knjiga
COBISS.SI-ID 248436992

68.
        PETELINČEK Petelanček : sto najlepših ljudskih in priljubljenih pesmi za otroke / izbral Marko Terseglav ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 111 str. : ilustr., note ; 27 cm + 1 CD

2.500 izv. - Bibliografija: str. 111. - Kazali
ISBN 978-961-01-0730-9
a) folk song - children's book b) ljudska pesem - knjiga za otroke c) otroške pesmi d) zbadljivke e) izštevanke f) igrarije g) note

398.8
II 398.8 PETELINČEK petelanček cd 398.8 PETELINČEK petelanček
COBISS.SI-ID 249759232

69.
SCHMIDT, Matjaž
        Slovenske pravljice (in ena nemška) v stripu / [izbral, priredil in narisal] Matjaž Schmidt. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 63 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0993-8
a) fairy tale - comics b) pravljica - strip c) slovenske ljudske pravljice

398
II 398 SCHMIDT, M. Slovenske
COBISS.SI-ID 245232128


5 NARAVOSLOVNE VEDE


70.
KOSMAČ, Vesna
        Rastlinski ključ za določanje lastnosti rastišč / Vesna Kosmač ; [fotografije Vesna Kosmač, Jože Krašovec, Robert Flere]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - 395 str. : ilustr. ; 18 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 384-386. - Kazalo
ISBN 978-961-261-137-8
a) botany b) botanika c) določevalni ključi

582.081.12
Č 58 KOSMAČ, V. Rastlinski
COBISS.SI-ID 249064192

71.
LOJEVEC Mrvič, Vida
        Fizika, narava, življenje 1. Delovni zvezek za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole / Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica ; [risbe Gregor Lojevec]. - 1. izd., 7. natis, ponatis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 95 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

1.100 izv.
ISBN 978-86-341-2915-1
a) Fizika - Vaje za osnovne šole

53(075.2)(076.2)
II 53(075.2) LOJEVEC MRVIČ Fizika 1
COBISS.SI-ID 243915776


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


72.
POTOČNIK, Vesna, profesorica kemije in biologije, 1983-
        Učne strategije pri pouku naravoslovja : diplomsko delo / Vesna Potočnik. - Ljubljana : [V. Potočnik], 2010. - 92 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Biotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) learning strategy c) activity method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) strategija učenja f) aktivna metoda g) aktivno učenje h) metakognicija i) samoregulacijsko učenje

5:37.015.3(043.2)
37.015.3:5(043.2)
II 5(043.2) POTOČNIK, V. Učne Č 5(043.2) POTOČNIK, V. Učne
COBISS.SI-ID 8192841


51 MATEMATIKA.


73.
KOLAR, Matej
        Več kot nobena, a manj kot tisoč in ena rešena naloga iz linearne algebre / Matej Kolar in Boris Zgrablić. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 346 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. [349]
ISBN 86-7735-024-1
a) mathematics - algebra - exercise b) university studies c) matematika - algebra - vaja d) univerzitetni študij e) linearna algebra

512.64(075.8)(076.2)
51(075.8) KOLAR, M. Več
COBISS.SI-ID 216174848

74.
KONČAN, Tanja
        Matematika. Števila in računske operacije : razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan ; [ilustracije glavnega lika Marta Bartolj ; fotografije Istock, arhiv Založbe Rokus Klett]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Celje] : Zlatečan). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

5.000 izv.
ISBN 978-961-271-035-4
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) števila f) računske operacije

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) KONČAN, T. Matematika
COBISS.SI-ID 249522944


53 FIZIKA.


75.
BIRD, John Owen, 1945-
        Mechanical engineering principles / John Bird, Carl Ross. - Amsterdam [etc.] : Elsevier\Newnes, cop. 2002. - VII, 290 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-0-7506-5228-4
a) physics b) fizika c) mehanika

531/534
62 BIRD, J. Mechanical
COBISS.SI-ID 8202313

76.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        The Feynman lectures on physics. Vol. 1, Mainly mechanics, radiation, and heat / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - 6th printing. - Reading [etc.] : Addison-Wesley, 1977, cop. 1963. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-201-02010-6 (hbk) ISBN 0-201-02116-1 (pbk)
a) physics b) fizika c) mehanika d) radiacija e) toplota f) energija g) gravitacija h) gibanje i) dinamika j) potencialna energija

531/534
II 531/533 FEYNMAN, R. P. Feynman
COBISS.SI-ID 5283845

77.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        The Feynman Lectures on Physics / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. Volume 2, Mainly Electromagnetism and Matter. - 6th print. - Reading [etc.] : Addison-Wesley, 1977, cop. 1964. - 1 zv. (loč. pag) : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-201-02117-X (pbk) ISBN 0-201-02011-4 (hbk)
a) fizika b) elektrika c) magnetizem

531/534
II 531/533 FEYNMAN, R. P. Feynman
COBISS.SI-ID 2504487

78.
FEYNMAN, Richard Phillips, 1918-1988
        The Feynman lectures on physics. Vol. 3, Quantum mechanics / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. - 3rd print. - Reading (Massachusetts) [etc.] : Addison-Wesley, 1966, cop. 1965. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-201-02118-8 (pbk) ISBN 0-201-02114-9 (hbk)
a) physics b) fizika c) kvantna mehanika

531/533
II 531/533 FEYNMAN, R. P. Feynman
COBISS.SI-ID 34292225


54 KEMIJA.


79.
SMRDU, Andrej
        Kemija ob koncu devetletke : zbirka nalog za kemijo v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Andrej Smrdu ; [tehnične risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2010 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6734-08-0
a) chemistry - exercise b) primary school c) kemija - vaja d) osnovna šola

54(075.2)(076.1)
II 54(075.2) SMRDU, A. Kemija
COBISS.SI-ID 249773056


54(043.2) KEMIJA.


80.
PIREČNIK, Danijela, 1983-
        Vrednotenje različnih oblik eksperimentalnega dela pri pridobivanju kemijskega znanja : diplomsko delo / Danijela Pirečnik. - Ljubljana : [D. Pirečnik], 2010. - VII, 158 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 103-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) experiment b) team teaching c) chemistry d) eksperiment e) timski pouk f) kemija g) eksperimentalno delo h) polimeri

54:37.091.3(043.2)
ZZ II 54(043.2) PIREČNIK, D. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 8211785


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


81.
KROMAR, Janez, 1914-2002
        O gobah in gobarjih / Janez Kromar ; [fotografija Luka Pintar ; črtne risbe Vlasta Kromar]. - Ljubljana : Založba Grad, 1995 (Ljubljana : Somaru). - 124, [18] str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Bio)

Spremna beseda Luke Pintarja na zavihkih knjige. - Bibliografija: str. 123. - Kazali
ISBN 961-90119-0-2
a) botany b) botanika c) gobe d) priročniki

58
58 KROMAR, J. O gobah
COBISS.SI-ID 41477632


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


82.
KRVINA, Špela
        Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2009 : diplomsko delo / Špela Krvina. - Ljubljana : [Š. Krvina], 2010. - VIII, 115, [29] str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 113-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) marking c) primary school d) biologija e) ocenjevanje f) osnovna šola g) nacionalni preizkusi znanja h) preverjanje znanja

57:37.091.26(043.2)
37.091.26:57(043.2)
Č II 57(043.2) KRVINA, Š. Vsebinska
COBISS.SI-ID 8194889


61 MEDICINA.


83.
        AVTOGENI trening : pot do uravnoteženosti in sprostitve / [prevedla Andreja Sabati Šuster]. - Tržič : Učila International, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Autogenes Training. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0441-7
a) psychotherapy b) psihoterapija c) psihotehnike d) avtogeni trening

615.851
615.851 AVTOGENI trening
COBISS.SI-ID 238664448

84.
BREJC, Tone
        Rehabilitacijski besednjak / Tone Brejc. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2009 ([Ljubljana] : Bori). - 250 str. ; 21 cm

300 izv. - Predgovor / Črt Marinček in Gaj Vidmar: str. 5. - Bibliografija: str. 249-250
ISBN 978-961-6060-77-6
a) rehabilitation - vocabulary b) rehabilitacija - besednjak

615.82/.84(038)=163.6
61 BREJC, T. Rehabilitacijski Č 61 BREJC, T. Rehabilitacijski
COBISS.SI-ID 248958976

85.
CASSITY, Michael D.
        Multimodal psychiatric music therapy for adults, adolescents and children : a clinical manual / Michael D. Cassity and Julia E. Cassity. - 3rd ed. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2006. - XII, 256 str. ; 27 cm

Bibliografij: str. [255]-256
ISBN 1-84310-831-3 ISBN 978-1-84310-831-3
a) psychotherapy b) music c) psihoterapija d) glasba e) glasbena terapija f) pomoč z umetnostjo

615.851
II 61 CASSITY, M. Multimodal
COBISS.SI-ID 8190281

86.
        MUSIC therapy in the treatment of adults with mental disorders : theoretical bases and clinical interventions / edited by Robert F. Unkefer. - New York : Schirmer Books ; Toronto : Collier Macmillan, cop. 1990. - XI, 225 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali
ISBN 0-02-873032-1
a) psychotherapy b) music c) mental illness d) psihoterapija e) glasba f) duševna bolezen g) glasbena terapija

615.851
615.851 MUSIC therapy
COBISS.SI-ID 8197961

87.
UHLIG, Sylka
        Authentic voices, authentic singing : a multicultural approach to vocal music therapy / Sylka Uhlig. - Gilsum, NH : Barcelona, cop. 2006. - 198 str. : ilustr., note ; 23 cm

Bibliografija: str. 187-192
ISBN 1-891278-44-4 ISBN 978-1-891278-44-0
a) psychotherapy b) singing c) psihoterapija d) petje e) glasbena terapija f) pevska terapija

615.851
615.851 UHLIG, S. Authentic
COBISS.SI-ID 8192585

88.
URSELL, Amanda
        Vitamini in minerali : [navdih narave za zdravje in vitalnost] / Amanda Ursell ; [prevedla Petra Piber]. - Ponatis. - Tržič : Učila International, 2004. - 128 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Natural care handbook. Vitamins and minerals. - Podnasl. naveden na ov. - Podatek o ponatisu v CIP-u. - Kazalo
ISBN 961-233-529-X
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) prehranski dodatki d) vitamini e) minerali f) terapevtska uporaba

613.292
613.2 URSELL, A. Vitamini
COBISS.SI-ID 213125632


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


89.
        EFFECTIVE learning and teaching in engineering / edited by Caroline Baillie and Ivan Moore. - London ; New York : Routledge, cop. 2004. - VII, 226 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-33488-8 (hbk) ISBN 0-415-33489-6 (pbk)
a) engineering b) teaching objective c) teaching aid d) teaching method e) tehnika f) učni cilj g) učni pripomočki h) didaktična metoda

62
62 EFFECTIVE learning
COBISS.SI-ID 8202569

90.
        LEARNING to teach design and technology in the secondary school : a companion to school experience / edited by Gwyneth Owen-Jackson. - 2nd ed., repr. - London ; New York : Routledge, 2009, cop. 2000. - XX, 241 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Learning to teach subjects in the secondary school series)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46493-2 (pbk) ISBN 0-415-46493-5 (pbk)
a) engineering b) curriculum subject c) teaching technique d) secondary school e) tehnika f) učni predmet g) didaktična tehnika h) srednja šola

62
62 LEARNING to teach
COBISS.SI-ID 8203081

91.
        TEACHING design and technology in secondary schools : a reader / edited by Gwyneth Owen-Jackson. - London ; New York : Routledge/Falmer, 2002. - XVIII, 326 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-415-26072-8 (hbk) ISBN 978-0-415-26072-5 ISBN 0-415-26073-6 (pbk)
a) engineering b) teaching objective c) secondary school d) tehnika e) učni cilj f) srednja šola g) oblikovanje

62
62 TEACHING
COBISS.SI-ID 8203337

92.
        TEACHING technology / edited by Frank Banks. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 1997, cop. 1994. - 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Open University Postgraduate Certificate of Education)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-415-10254-5
a) engineering b) curriculum subject c) teaching d) tehnika e) učni predmet f) pouk g) oblikovanje

62
62 TEACHING
COBISS.SI-ID 8203593


62+66/69


93.
DUHOVNIK, Jože, 1948-
        Inženirska grafika / Jože Duhovnik, Milan Kljajin, Milan Opalić. - 1. izd. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2009 (Velenje : Eurograf). - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 24 cm

V uvodu navedeni soavtorji: Leon Kos, Žiga Zadnik, Jože Tavčar, Tomaž Kolšek, Ivan Demšar, Pavel Tomšič, Simon Kulovec. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. B.1-B.2. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 978-961-6536-31-8 ISBN 978-961-6536-32-5 !
a) engineering b) tehnika c) modeliranje d) standardizacija e) tehnično risanje f) grafični jeziki

744:62-1:004.42(075.8)
004.92:744(075.8)
62 DUHOVNIK, J. Inženirska
COBISS.SI-ID 247360256


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


94.
KOTHE, Hans W.
        Zelišča / [Hans W. Kothe ; prevedel Jože Plešej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 288 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Praktični vodnik / Učila International)

Prevod dela: Lexikon der Kräuter. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0747-0
a) botany b) botanika c) dišavnice d) začimbnice e) zdravilne rastline f) zelišča

635.7(035)
635 KOTHE, H. Zelišča
COBISS.SI-ID 244713472

95.
PAPEŽ, Jože
        Biotska raznolikost gozdnate krajine z osnovami ekologije in delovanja ekosistema / Jože Papež, Mirko Perušek, Ivan Kos. - Ljubljana : Zavod za gozdove Slovenije : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 1997 ([s. l.] : Žnidarič). - 161 str. : ilustr., graf. prikazi ; 21 cm

Bibligrafija: str. 159-161
ISBN 961-6142-07-0 (Gozdarska založba)
a) ecology b) ekologija c) gozdovi d) biotska raznolikost e) ekosistemi f) biotopi

63
63 PAPEŽ, J. Biotska
COBISS.SI-ID 65674240


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


96.
SUHADOLNIK, Petra
        Ocena vrednosti neplačanega gospodinjskega dela : diplomsko delo / Petra Suhadolnik. - Ljubljana : [P. Suhadolnik], 2010. - 129, [6] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 123-128. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) home economics b) housewife c) labour d) gospodinjstvo e) gospodinja f) delo g) gospodinjsko delo h) delitev dela i) vrednotenje

64(043.2)
ZZ II 64(043.2) SUHADOLNIK, P. Ocena
COBISS.SI-ID 8217929


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


97.
        IN principle, in practice : museums as learning institutions / edited by John H. Falk, Lynn D. Dierking, and Susan Foutz. - Lanham [etc.] : AltaMira Press, cop. 2007. - XXI, 315 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Learning innovations series)

Bibliografija: str. 261-293. - Kazalo
ISBN 978-0-7591-0976-6 (hbk) ISBN 0-7591-0976-1 (hbk) ISBN 978-0-7591-0977-3 (pbk) ISBN 0-7591-0977-X (pbk)
a) museum b) teaching c) muzej d) pouk e) muzejska pedagogika

7
7 IN PRINCIPLE, in practice
COBISS.SI-ID 8215369


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


98.
FABJAN, Špela, 1986-
        Pomen likovne vzgoje v osnovnih šolah s prilagojenim programom : diplomsko delo / Špela Fabjan. - Ljubljana : [Š. Fabjan], 2010. - 107 f., [5] f. pril. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) special school c) therapy d) likovna vzgoja e) šola s prilagojenim programom f) terapija g) likovna terapija

7.02:376(043.2)
Č II 7(043.2) FABJAN, Š. Pomen
COBISS.SI-ID 8202057


7.011


99.
LIDWELL, William
        Universal principles of design : 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design / William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler. - Rev. and updated. - Beverly (Mass.) : Rockport, 2010 (Printed in Singapore). - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Foreword by Kimberly Elam: str. 11. - Kazalo
ISBN 978-1-59253-587-3 ISBN 1-59253-587-9
a) engineering - vocabulary b) tehnika - besednjak c) oblikovanje d) teorija oblikovanja

7.011
7 LIDWELL, W. Universal
COBISS.SI-ID 2682222


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


100.
        SLIKANJE na keramiko : 30 predlogov za izdelavo unikatnih izdelkov z več kot 300 fotografijami / [prevedla Alenka Ropret]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Painting ceramics. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0749-4
a) pottery b) lončarstvo c) keramika d) slikarske tehnike e) slikarski material

73/74
II 73/74 SLIKANJE na keramiko
COBISS.SI-ID 244928512

101.
SOSIČ, Sarival
        Dragica Čadež : zgodba o drevesu / Sarival Sosič ; [angleški prevod Tamara Soban ; fotografije Boris Gaberščik ... et al.]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac ; [v Ljubljani : Pedagoška fakulteta], 2010. - 305 str. : ilustr. ; 29 cm

500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6684-17-0 (Galerija Božidar Jakac)
a) Čadež, Dragica (1940-) b) sculpture c) kiparstvo d) slovensko kiparstvo

73/74 Čadež D.
II 73/74 SOSIČ, S. Dragica
COBISS.SI-ID 250170368


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


102.
PEČNIK, Ana, 1986-
        Izrazna moč risbe : diplomsko delo / Ana Pečnik. - Ljubljana : [A. Pečnik], 2010. - 89, [3] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [92]. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) drawing b) risanje c) risba d) skica e) likovne tehnike

73/74(043.2)
Č II 73/74(043.2) PEČNIK, A. Izrazna
COBISS.SI-ID 8214089


78 GLASBA.


103.
MORRUZZI, Émilienne
        Yemaya : glasbeno popotovanje v Latinsko Ameriko / [[besedilo] Émilienne Moruzzi] ; [izbor glasbe] Zaf Zapha ; [ilustrirala] Laura Guéry ; [prevedla Irma Toman]. - 1. izd. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2010. - [52] str. : ilustr. ; 22 cm + 1 CD

Prevod dela: Yemaya. - Avtorica navedena v kolofonu. - Besedilo v slov., pesmice v franc. in/ali špan. - Ilustr. na notr. str. ov. - 1.500 izv.
- - Yemaya. Pesmice : slovenski prevod. - 15 str. ; 13 cm
Ov. nasl.
ISBN 978-961-6785-22-8
a) folk song - Latin Amerika - youth book b) ljudska pesem - Latinska Amerika - knjiga za mladino c) ljudske pesmi d) ljudska glasbila

78
78 MORRUZZI, É. Yemaya cd 78 MORRUZZI, É. Yemaya
COBISS.SI-ID 249716736


796/799


104.
        KALEJDOSKOP športa : uvod v športne študije / [uredniki Mitja Velikonja, Peter Stanković, Gregor Starc]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 279 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 10)

500 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-961-220-072-5
a) sport b) culture c) value d) šport e) kultura f) vrednota g) teorija športa h) smučanje i) ples j) nogomet k) interdisciplinarnost l) antropologija m) novinarstvo n) mediji

796(082)
796 KALEJDOSKOP
COBISS.SI-ID 63987713

105.
NORDEN, Freya
        Nordijska hoja : s hojo do zdravega načina življenja / [Freya Norden ; prevedel Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Nordic walking. - Avtorica navedena v CIP-u. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0745-6
a) recreation - reference book b) rekreacija - priročnik c) nordijska hoja d) športni trening e) hujšanje f) zdrava prehrana

796.5
796.5 NORDEN, F. Nordijska
COBISS.SI-ID 244840448


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


106.
BODEMER, Jens
        Tek : vitki in zdravi s pravilnim treningom / [Jens Bodemer ; prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Laufen. - Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0765-4
a) recreation - reference book b) rekreacija - priročnik c) tek d) športna oprema e) prehrana f) športne poškodbe g) nasveti

796.4
796.4 BODEMER, J. Tek
COBISS.SI-ID 244998912


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


107.
CIGALE, Marjetka, 1976-
        Športna vzgoja na podružničnih šolah : diplomsko delo / Marjetka Cigale. - Ljubljana : [M. Cigale], 2010. - V, 64, [8] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) sports equipment c) primary school d) športna vzgoja e) športna oprema f) osnovna šola g) podružnične šole h) športni objekti

796:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) CIGALE, M. Športna
COBISS.SI-ID 8217673


797


108.
JUBA, Kelvin
        Plavanje / Kelvin Juba ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2010 (Natisnjeno v Singapurju). - V, 122 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zdravi in aktivni)

3.000 izv. - Prevod dela: Swimming. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0825-5
a) swimming - reference book b) plavanje - priročnik

797.21(035)
797 JUBA, K. Plavanje
COBISS.SI-ID 247115264


80/81


109.
        DRUGI tuji jezik v osnovni šoli / Liljana Kač ... [et al.] ; [prevodi Barbara Lesničar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Present). - 243 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija ter povzetek in abstract pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-234-831-1
a) foreign languages - second foreign language b) curriculum subject c) primary school d) tuji jeziki - drugi tuji jezik e) učni predmet f) osnovna šola g) obvezni jeziki

81'243:37.091.3:373.3(082)
81 DRUGI tuji jezik
COBISS.SI-ID 248997632


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


110.
SHAQIRI, Xhavit
        Slovensko-albanski slovar = Fjalor sllovenisht-shqip / Xhavit Shaqiri. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2009 ([Izlake] : Grafex agencija/tiskarna). - XIII, 727 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-245-770-9
a) slovarji b) slovenščina c) albanščina

811.163.6'374=18
Č 811.163.6'374 SHAQIRI, X. Slovensko-albansk
COBISS.SI-ID 246902784

111.
        SLOVENSKI pravopis / [uredniški odbor] Jože Toporišič ... [et al.] ; izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ; [stvarno kazalo Janko Moder ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2007. - XV, 1805 str. ; 25 cm

Kazalo. - Vsebina: 1. Pravila. - 6., ponovno pregledana izd., 3. natis. 2. Slovar. - 3. natis
ISBN 978-961-6568-89-0
a) Slovenian language b) spelling c) slovenščina d) pravopis

811.163.6
Č 811.163.6 SLOVENSKI pravopis
COBISS.SI-ID 231127296


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


112.
GALEANO, Eduardo H., 1940-
        Knjiga objemov / [risbe in besedilo] Eduardo Galeano ; prevod [in spremna beseda] Nuša Gaberšček. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010. - 292 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 55)

Prevod dela: El libro de los abrazos. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-760-7
a) Galeano, Eduardo (1940-)

821.134.2
821.134.2 GALEANO, E. H. Knjiga
COBISS.SI-ID 249473280

113.
GORDIMER, Nadine
        Pobran / Nadine Gordimer ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 302 str. ; 22 cm

Prevod dela: The pickup. - 700 izv.
ISBN 978-961-218-862-7

821.111
821.111 GORDIMER, N. Pobran
COBISS.SI-ID 248473600

114.
OVIDIUS Naso, Publius
        Umetnost ljubezni = Ars amatoria ; Nega ženskega obraza = Medicamina faciei femineae / Publij Ovidij Nazon = Publius Ovidius Naso ; prevedla in spremno besedo napisala Barbara Šega Čeh. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2010. - 231 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-241-410-8
a) Ovidius Naso, Publius (43 pr.n.št.-18 n.št.) b) literature c) literatura d) rimska lirika e) antična književnost f) latinska poezija

821.124
821.124 OVIDIUS NASO, P. Umetnost
COBISS.SI-ID 249760512

115.
TAGORE, Rabindranath
        Izbrane zgodbe / Rabindranath Tagore ; prevod Dušanka Zabukovec ; [izbor in spremna beseda Ana Jelnikar]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 160 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 56)

Prevod dela: Selected short stories. - 500 izv. - Rabindranath Tagore in družbeno vprašanje / Ana Jelnikar: str. 139-160
ISBN 978-961-231-758-4
a) Tagore, Rabindranath (1861-1941)

821.214.32
821.21 TAGORE, R. Izbrane
COBISS.SI-ID 249473536


82.0


116.
HLADNIK, Miran
        Slovenski zgodovinski roman / Miran Hladnik ; [prevod povzetka Timothy Pogačar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 356 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografije: str. 311-334. - Summary
ISBN 978-961-237-291-0
a) literary genre b) novel c) literarna zvrst d) roman e) sociologija književnosti f) zgodovinski roman

82.0-311.6
821.09-311.6
821.163.6.09-311.6
821.163.6.09 HLADNIK, M. Slovenski
COBISS.SI-ID 245948160


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


117.
MIHELJ, Monika
        Zbirka Anica Dese Muck kot knjižna uspešnica : diplomsko delo / Monika Mihelj. - Ljubljana : [M. Mihelj], 2010. - XXIII, 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) reading taste c) motivation d) mladinska književnost e) bralni interes f) motivacija

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) MIHELJ, M. Zbirka
COBISS.SI-ID 8209993


821


118.
MERCIER, Pascal
        Nočni vlak v Lizbono : [roman] / Pascal Mercier ; prevedla [in spremno besedo napisala] Ana Grmek. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 410 str. ; 21 cm. - (Zbirka Gostosevci)

Prevod dela: Nachtzug nach Lissabon. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Zamuditi, kar bi lahko živeli / Ana Grmek: str. 407-410. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-261-139-2

821.112.2(494)-31
821.112.2 MERCIER, P. Nočni vlak
COBISS.SI-ID 249177088


821.11


119.
LÖTTER, Elbie, 1968-
        To sem jaz, Anna / Elbie Lötter ; [prevod Jasna Dovjak ; spremno besedilo Bogdan Žorž]. - Ljubljana : Grad, 2008 (Ljubljana : Somaru). - 191 str. ; 21 cm

Prevod dela: It's me, Anna. - Slovenskemu prevodu na pot / Bogdan Žorž: str. 188-191
ISBN 978-961-92448-1-4
a) spolna zloraba b) otroci

821.112.6-311.2
343.541
821.111 LÖTTER, E. To sem
COBISS.SI-ID 241161728


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


120.
BROWN, Dan, 1964-
        Izgubljeni simbol / Dan Brown ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 509 str. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The lost symbol. - 10.000 izv.
ISBN 978-961-01-1048-4

821.111(73)
821.111(73) BROWN, D. Izgubljeni
COBISS.SI-ID 248834304

121.
CRICK, Mark
        Sartrov lijak : praktični nasveti za domače mojstre, literarne sladokusce / Mark Crick ; prevedel Miha Avanzo. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2010 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 124 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Sartre's sink. - 700 izv.
ISBN 978-961-259-072-7

821.111-32
821.111 CRICK, M. Sartrov
COBISS.SI-ID 249516288

122.
DAHL, Roald
        Odvratne rime / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; prepesnil Milan Dekleva. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - 36, 34 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pisanice)

Prevod dela: Revolting rhymes. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Zverine grdine
ISBN 978-961-01-1130-6

821.111-1
821.111 DAHL, R. Odvratne
COBISS.SI-ID 249367808

123.
LEWIS, Paeony
        Ali sva najboljša prijatelja? / Paeony Lewis ; ilustrirala Gaby Hansen ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - [25] str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Best friends or not?. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-00-0736-4

821.111
II 811.111 LEWIS, P. Ali sva
COBISS.SI-ID 243458816


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


124.
YATES, Richard, 1926-1992
        Krožna cesta / Richard Yates ; [prevedla Vera Boštjančič-Turk]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 463 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Revolutionary road. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.100 izv.
ISBN 978-961-01-1142-9

821.111(73)
821.111(73) YATES, R. Krožna
COBISS.SI-ID 248428800


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


125.
SUTER, Martin
        Small world / Martin Suter ; prevedla Martina Soldo. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 276 str. ; 20 cm. - (Bralec)

Prevod dela: Small world. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-241-355-2
a) alzheimerjeva bolezen

821.112.2(494)-311.2
821.112.2 SUTER, M. Small
COBISS.SI-ID 246927104


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


126.
BARBERY, Muriel, 1969-
        Eleganca ježa / Muriel Barbery ; [prevedli Metka Zorec in Varja Balžalorsky]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 364 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: L'élégannce du hérisson. - 2.900 izv.
ISBN 978-961-01-1279-2

821.133.1-311.2
821.133.1 BARBERY, M. Eleganca
COBISS.SI-ID 249249792


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


127.
        GRADIM svet iz besed : zgodbe zmagovalcev literarnega natečaja 2009/10 / [zgodbe učencev Ana Krajšek ... [et al.] ; uvodno besedilo Renata Odlazek ; spremno besedilo Milena Mileva Blažić in Peter Svetina ; zgodba pisateljice Jana Kolarič ; ilustracije Tanja Komadina]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 (Celje : Grafika Zlatečan). - 95 str. : ilustr. ; 19 cm

3.800 izv.
ISBN 978-961-271-057-6
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) literarni natečaji d) osnovne šole

821.163.6-93-32(082)
821.163.6 GRADIM
COBISS.SI-ID 249714944


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


128.
BUDIHNA Adamič, Nataša, 1968-
        Miroslav Košuta : kraški pomol v slovenskem pesništvu za otroke : diplomsko delo / Nataša Budihna Adamič. - Ljubljana : [N. Budihna Adamič], 2010. - 76 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-76. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

821.163.6-93(043.2)
Č II 821.163.6-93(043.2) BUDIHNA Adamič,N. Miroslav Košuta
COBISS.SI-ID 8210505


902/904+93/94


129.
        KULTURNA dediščina in identiteta / uredil Božidar Jezernik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 352 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 31)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-237-329-0
a) cultural heritage b) cultural policy - Slovenia c) kulturna dediščina d) kulturna politika - Slovenija e) ljudsko izročilo f) konservatorstvo g) narodna identiteta

930.85(082)
93 KULTURNA
COBISS.SI-ID 248286720


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


130.
BAJD, Barbara [Dvě stě]
        200 - výročí Darwinova narození a 150 - výročí vydání knihy: "O původu druhů prostřednictvím přirozeného výběru" / [text Barbara Bajd ; upravil Luka Praprotnik ; překlad do češtiny Kateřina Slavíčková]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2010. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v kolofonu

929Darwin C.
929 BAJD, B. Dve ste
COBISS.SI-ID 8191305

131.
OMERZA, Igor
        Edvard Kocbek : osebni dosje št. 584 / Igor Omerza. - Ljubljana : Karantanija, 2010. - 594 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-226-979-1
a) Kocbek, Edvard (1904-1981) b) Pahor, Boris c) krščanski socialisti d) tajne službe e) socializem f) poboj domobrancev g) emigracija h) zasliševanja

929Kocbek E.
929 OMERZA, I. Edvard
COBISS.SI-ID 250056960


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO