COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti januar0 SPLOŠNO.


1.
BUTIN, Dan Wernaa
        The education dissertation : a guide for practitioner scholars / Dan W. Butin. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin, cop. 2010. - XX, 160 str. : preglednice ; 26 cm

Bibliografija: str. 151-156. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6043-4 (cloth) ISBN 978-1-4129-6044-1 (pbk)
a) thesis b) doktorska disertacija c) oblikovanje d) citiranje e) zagovor

001.8
001 BUTIN, D. Education
COBISS.SI-ID 8160073

2.
PETINSEDEMDESET
        75 let organiziranega delovanja odraslih gluhih in naglušnih na Slovenskem / [zbrala in uredila Bogo Jakopič, Aljoša Redžepovič]. - Ljubljana : Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2006 (Ljubljana : Offset tisk Lampelj & Co.). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

1.300 izv. - Bibliografija: str. [72]
ISBN 961-91225-1-8
a) aurally handicapped - deaf - Slovenia b) rehabilitation c) association d) slušno prizadeti - gluhi - Slovenija e) rehabilitacija f) društvo

061.23:616.28-008.14(497.4)"1931/2006"
376.1-056.263(497.4)(082)
II 376.1-056.263 75 LET
COBISS.SI-ID 228299520


1 FILOZOFIJA.


3.
FRANKFURT, Harry G., 1929-
        Razlogi ljubezni / Harry G. Frankfurt ; [prevod Kostja Žižek ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 137 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 151)

Prevodi del: The reasons of love ; Autonomy, necessity, and love ; The importance of what we care about. - 600 izv. - Racionalnost ljubezni / Zdravko Kobe: str. 121-137. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-260-023-5
a) love b) self c) autonomy d) ljubezen e) ego f) avtonomija

177.6:130.2
17 FRANKFURT, H.G. Razlogi
COBISS.SI-ID 248411648

4.
GOSTEČNIK, Christian
        Sistemske teorije in praksa / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 367 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 11)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 355-364. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-79-7 (Brat Frančišek)
a) family b) interpersonal relations c) družina d) medosebni odnosi e) družinska terapija

159.964.2
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Sistemske
COBISS.SI-ID 249202688

5.
KANTE, Božidar
        Estetika narave / Božidar Kante. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 232 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Paideia / Sophia ; 2009, 3)

500 izv. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 221-226. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-08-5
a) aesthetics b) estetika c) estetika narave d) sublimno e) piktoreskno f) lepota

111.852
111.852 KANTE, B. Estetika
COBISS.SI-ID 248774912


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
        CREATIVITY and giftedness / Donald J. Treffinger, editor. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop. 2004. - XXI, 192 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Essential readings in gifted education ; 10)

"A joint publication of Corwin Press and the National Association for Gifted Children.". - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo
ISBN 1-4129-0435-8
a) creativity b) gifted c) thinking d) ustvarjalnost e) nadarjeni f) mišljenje

159.928
159.928 CREATIVITY
COBISS.SI-ID 17255432

7.
        CREATIVITY in mathematics and the education of gifted students / edited by Roza Leikin, Abraham Berman, Boris Koichu. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2009. - VIII, 411 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-90-8790-933-8 (pbk) ISBN 978-90-8790-934-5 (hbk) ISBN 978-90-8790-935-2 (ebk)
a) mathematics b) creativity c) gifted d) matematika e) ustvarjalnost f) nadarjeni

159.928
159.928 CREATIVITY
COBISS.SI-ID 8164425

8.
        ČUSTVENA inteligenca otrok : priročnik za učitelje in starše z vajami / [besedilo Rafael Bisquerra Alzina ... [et al.] ; ilustracije Ana Zurita ; prevod Vesna Crček]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2010 (Tiskano na Kitajskem). - 192 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv. - Prevod dela: Actividades para el desarrollo de la inteligencia emocional en los ninos
ISBN 978-961-251-141-8
a) affective development - reference book b) emotional adjustment c) čustveni razvoj - priročnik d) čustvena prilagojenost e) čustvena inteligentnost

159.942-053.5(035)
II 159.9 ČUSTVENA
COBISS.SI-ID 246973184

9.
        DEFINITIONS and conceptions of giftedness / Robert J. Sternberg, editor. - Thousand Oaks (California) : Corwin Press, cop. 2004. - XXVI, 182 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Essential readings in gifted education ; 1)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 1-4129-0427-7
a) gifted b) talent c) intelligence d) nadarjeni e) talent f) inteligentnost

159.928
159.928 DEFINITIONS and conceptions
COBISS.SI-ID 14649864

10.
INTERNACIONALNA konferencija Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot (1 ; 2009 ; Bitola, Ohrid)
        Nadarenite i talentiranite kreatori na progresot = [Gifted and talented creators of progress] / [prva internacionalna konferencija Nadarenite in talentiranite kreatori na progresot (teorija i praktika), 16-17 oktomvri 2009, Bitola - Ohrid = first International Conference Talented and Gifted Creators of Progress (theory and practice), 16-17 october 2009, Bitola - Ohrid ; prevodi Smela Bosilkoska i Bisera Kosmabinoska]. - Bitola : Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Pedagoški fakultet, 2009. - 2 zv.(431; 463 str.) : tabele, graf. pregledi ; 30 cm

Lat. in cir. - Vzpor. stv. nasl. na vzpor. nasl. str. - Podatek o korporativnem avtorju na ov. - 150 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetek v angl. in mak. ob vsakem prispevku
a) gifted - conference b) nadarjeni - konferenca

159.928(08)
II 159.928 INTERNACIONALNA Nadarenite/1 II 159.928 INTERNACIONALNA Nadarenite/2
COBISS.SI-ID 8150601

11.
KARNES, Frances A.
        Assessment tools for gifted children : screening, identification, and evaluation / Frances A. Karnes, Kristen R. Stephens. - Denver ; London ; Singapore : Love Publishing Company, cop. 2010. - VI, 141 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 135-136. - Kazalo
ISBN 978-0-89108-345-0
a) gifted b) achievement test c) assessment d) nadarjeni e) test uspešnosti f) vrednotenje g) merjenje nadarjenosti h) testi

159.928.22
159.928 KARNES, F. A. Assessment
COBISS.SI-ID 8160329


30+316


12.
RIZMAN, Rudi
        Globalizacija in avtonomija : prispevki za sociologijo globalizacije / Rudi Rizman. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 252 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

V CIP-u leto izida 2009. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 228-245. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-6648-23-3 (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete)
a) social development b) autonomy c) culture d) democracy e) družbeni razvoj f) avtonomija g) kultura h) demokracija i) svetovno gospodarstvo j) globalizacija

316.42
316.334
316 RIZMAN, R. Globalizacija
COBISS.SI-ID 246379776


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


13.
        OECD glossary of statistical terms. - Paris : OECD, cop. 2008. - 601 str. ; 27 cm. - (OECD glossaries)

ISBN 978-92-64-02556-1
a) statistics - vocabulary b) terminology c) statistika - besednjak d) terminologija

31
II 31 OECD glossary Č II 31 OECD glossary
COBISS.SI-ID 8160841


316 SOCIOLOGIJA.


14.
        GOOD practice in supervision : statutory and voluntary organisations / edited by Jacki Pritchard. - London ; New York : Jessica Kingsley Publishers, [2009], cop. 1995. - 210 str. ; 24 cm. - (Good practice series ; 2)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-85302-279-9
a) social work b) supervision c) voluntary work d) socialno delo e) supervizija f) prostovoljno delo

316.6
316.6 GOOD practice
COBISS.SI-ID 8163657

15.
HAWKINS, Peter, 1950-
        Coaching, mentoring and organizational consultancy : supervision and development / Peter Hawkins and Nick Smith. - Repr. - Maidenhead : Open University Press, 2008, cop. 2006. - XVI, 347 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [307]-326. - Kazalo
ISBN 978-0-335-218-158 (hbk) ISBN 9789-335-218-165 (pbk) ISBN 0-335-21815-6 (pbk)
a) supervision b) supervizija c) supervizorji d) mentorstvo e) svetovanje

316.6
316.6 HAWKINS, P. Coaching
COBISS.SI-ID 8163913

16.
HAY, Julie
        Reflective practice and supervision for coaches / Julie Hay. - Repr. - Maidenhead : Open University Press, 2008, cop. 2007. - X, 166 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Coaching in practice series)

Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo
ISBN 978-0-335-22064-9 (hbk) ISBN 0-335-22064-9 (hbk) ISBN 0-335-22063-0 (pbk) ISBN 978-0-335-22063-2 (pbk)
a) supervision b) supervizija c) refleksija d) superviziorji

316.6
316.6 HAY, J. Reflective
COBISS.SI-ID 8163145

17.
MOČNIK, Rastko, 1944-
        Spisi iz humanistike / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 537 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 511-523. - Kazalo
ISBN 978-961-257-019-4
a) humanism b) humanizem c) sociologija kulture d) strukturalizem

316.7
316.7 MOČNIK, R. Spis
COBISS.SI-ID 247782656


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


18.
        The HISTORY of youth work in Europe : relevance for today's youth work policy / edited by Griet Verschelden ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2009. - 179 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-92-871-6608-1
a) social work b) youth welfare c) youth policy - Europe d) socialno delo e) socialna podpora mladim f) mladinska politika - Evropa g) delo z mladimi h) zgodovinski vidik

364.65-053.2/.6
32 The HISTORY of youth
COBISS.SI-ID 3236965

19.
        REFLEKSIJE o superviziji : međunarodna perspektiva / uredila Marina Ajduković. - Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socialnog rada : Društvo za psihološku pomoć, 2009. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka socialnog rada)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-953-270-040-4
a) supervision b) social work c) supervizija d) socialno delo

364.65
364.65 REFLEKSIJE o superviziji
COBISS.SI-ID 3237733


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


20.
KOPRIVŠEK, Nina
        Oblikovanje strokovnosti. Prostovoljke Mavrične zveze o študiju socialne pedagogike, prostovoljstvu in kompetencah : diplomsko delo / Nina Koprivšek. - Ljubljana : [N. Koprivšek], 2009. - III, 102, 37 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) voluntary work b) career development c) prostovoljno delo d) poklicni razvoj e) socialna pedagogika f) kompetence g) Mavria zveza

364.-3(043.2)
Č II 36(043.2) KOPRIVŠEK, N. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 8148297


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
BURN, Andrew
        Making new media : creative production and digital literacies / Andrew Burn. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2009. - VIII, 170 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New literacies and digital epistemologies, ISSN 1523-9543 ; vol. 32)

Bibliografija: str. [159]-166. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0085-7 (pbk) ISBN 978-1-4331-0086-4 (hbk)
a) mass media b) information technology c) curriculum d) sredstva množičnega obveščanja e) informacijska tehnologija f) kurikulum g) medijska pismenost h) računalniške igre i) digitalizacija

37.091.3
371.3 BURN, A. Making
COBISS.SI-ID 8155465

22.
CLANDFIELD, Lindsay
        Premagovanje težav v razredu : kako preoblikovati probleme v priložnosti : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Lindsay Clandfield, Luke Prodromou ; [fotografije Dreamstime, Shutterstock, iStock ; prevod Zdenka Pengal]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 78 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

Prevod dela: Dealing with difficulties : solutions, strategies and suggestions for successfull teaching. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-209-903-9
a) class management - teachers' guide b) vodenje razreda - priročnik za učitelje

37.091.21(035)
II 371.3 CLANDFIELD, L. Premagovanje
COBISS.SI-ID 249278976

23.
DAVIES, Julia Alison
        Web 2.0 for schools : learning and social participation / Julia Davies & Guy Merchant. - New York [etc.] : Peter Lang, cop. 2009. - XI, 146 str. : ilustr. ; 23 cm. - (New literacies and digital epistemologies ; vol. 33, ISSN 1523-9543)

Bibliografija: str. 131-138. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0264-6 (hbk) ISBN 978-1-4331-0263-9 (pbk)

37:004.738.5
371.3 DAVIES, J. Web 2.0
COBISS.SI-ID 8155977

24.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Vzgoja in sociologija / Émile Durkheim ; [prevod Miha Marek ; spremna študija Slavko Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 227 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Education et sociologie. - 600 izv. - Bibliografija: str. 217-[220]. - Kazalo
ISBN 978-961-260-024-2
a) educational sociology b) history of education - France c) pedagoška sociologija d) zgodovina pedagogike - Francija

37:316.74
37 DURKHEIM, É. Vzgoja
COBISS.SI-ID 248691968

25.
        HIGHER education to 2030. 1, Demography / [prepared by] OECD, Centre for Educational Research and Innovation. - [Paris] : OECD, cop. 2008. - 298 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Executive summary
ISBN 978-92-64-04065-6 (ISBN-13) ISBN 92-64-04065-X (ISBN-10)
a) higher education - OECD b) population trends c) visokošolsko izobraževanje - OECD d) demografske tendence

378(4/9)
378 HIGHER Demography
COBISS.SI-ID 245536768

26.
IVANUŠ-Grmek, Milena
        Eksperimentalna študija primera pri pouku spoznavanja okolja / Milena Ivanuš Grmek, Branka Čagran, Lidija Sadek. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009 (Dob : Grafika 3000). - 220 str. : ilustr., preglednice ; 25 cm

500 izv. - O avtoricah: str. 220. - Bibliografija: str. 139-149. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-270-023-2
a) environmental education b) teaching method c) primary school d) okoljska vzgoja e) didaktična metoda f) osnovna šola g) spoznavanje okolja h) didaktični pristopi i) pedagoški eksperiment

37.02:5
373.32.016:50 IVANUŠ-GRMEK, M. Eksperimentalna
COBISS.SI-ID 248974336

27.
JOINT North American - European and South American Symposium (2006 ; Nicosia)
        Science and technology literacy in the 21st century / Joint North American - European and Sauth American Symposium (NAESA), University of Cyprus, May 31 - June 4, 2006 ; [editors Charoula Angeli, Nicos Valanides, Adam Niculescu]. - [Nicosia] : University of Cyprus, 2006. - 2 zv. (XI, 292; XI, 312 str.) : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih. - Vsebina: Volume 1: Section 1, Science and technology education ; Section 2, Teacher education ; Volume 2: Section 3, Learning environments and their effects ; Section 4, Learning strategies and reasoning abilities
ISBN 978-9963-8519-6-6 (set) ISBN 978-9963-8519-7-3 (vol. 1) ISBN 978-9963-8519-8-0 (vol. 2)
a) science education b) learning strategy c) teacher education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) strategija učenja f) izobraževanje učiteljev

371.3
371.3 JOINT Science
COBISS.SI-ID 8162377

28.
        MEDNARODNA raziskava poučevanja in učenja TALIS : nacionalno poročilo / [avtorji Mitja Sardoč ... et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009 (Dob : Grafika 3000). - 205 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 205
ISBN 978-961-270-018-8
a) teacher education b) school management c) attitude d) izobraževanje učiteljev e) vodenje šole f) stališče g) mednarodne raziskave h) TALIS

37.091.2
371.2 MEDNARODNA raziskava
COBISS.SI-ID 248436480

29.
        MODEL presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih / Tanja Možina ... [et al.] ; [prevajalka povzetka Barbara Skubic]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 151 str. : graf. prikazi ; 30 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 93-95. - Summary
ISBN 978-961-6130-82-0
a) adult education b) quality of education c) guidance d) izobraževanje odraslih e) kvaliteta izobraževanja f) svetovanje

374.7.048
II 374 MODEL
COBISS.SI-ID 244323328

30.
PANELLENIOY Synedrioy me Diethn Symmetoche oi Technologies tes Plerophopias kai ton Epikoinonion sten Ekpaideyse (6 ; 2008 ; Nikosia)
        Praktika 6oy Panellenioy synedrioy me diethne symmetoxe oi technologies tes plerophorias kai ton epikounonion sten ekpaideyse, Panepistemio Kyproy, Kypros, 25-28 Septembrioy, 2008 / [epimeleia Charoula Angeli, Nicos Valanides] = Proceesings of the 6th Panhellenic Conference with International Participation Information and Communication Technologies in Education, University of Cyprus, Cyprus, September 25-28, 2008 / [editors Charoula Angeli, Nicos Valanides] ; [organised by] Hellenic Scientific Association for Information and Communication Technologies in Education. - [Nicosia] : Panepistemio Kyproy = University of Cyprus, 2008. - 2 zv. (XIX, 463; XVIII, 457 str.) : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v grščini ali angl. - Povzetki v grščini ali angl. in bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-9963-9542-0-9 (set) ISBN 978-9963-9542-1-6 (vol. 1) ISBN 978-9963-9542-2-3 (vol. 2)
a) educational technology - conference b) information technology c) teacher education d) izobraževalna tehnologija - konferenca e) informacijska tehnologija f) izobraževanje učiteljev

371.3
371.3 PANELLENIOY Praktika
COBISS.SI-ID 8162121

31.
PERGAR-Kuščer, Marjanca
        Šola in otrokov razvoj : mlajši otrok v šoli / Marjanca Pergar Kuščer. - 2. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 55-56
ISBN 86-7735-036-5
a) entry to school b) school entry age c) primary school d) vstop v šolo e) starost ob vstopu v šolo f) osnovna šola g) psihosocialni razvoj

37.015.3
II 37 PERGAR KUŠČER, M. Šola
COBISS.SI-ID 223091456

32.
        POLAND, Slovenia, the world : challenges of present-day education / ed. by Anna Kozłowska and Janko Muršak ; english translation Piotr Krasnowolski. - Krakow : Andrzej Frycz Modrzewski Krakow university : Krakow Society for Education, 2009 (Eikon Plus). - 301 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali. - Abstracts
ISBN 978-83-7571-097-7
a) educational theory b) remedial instruction sciences c) didactics d) educational research e) teorija vzgoje in izobraževanja f) specialna pedagogika g) didaktika h) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 POLAND
COBISS.SI-ID 40832610

33.
        PRIROČNIK o kolegialnem presojanju v svetovanju v izobraževanju odraslih - prirejen po evropskem priročniku o kolegialnem presojanju v začetnem poklicnem in strokovnem izobraževanju / [Maria Gutknecht-Gmeiner ... [et al.] ; prevod Barbara Skubic ; avtorji dopolnitev Sonja Klemenčič, Tanja Možina, Tanja Vilič Klenovšek]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2009. - VII, 146 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6130-83-7
a) adult education b) quality of education c) evaluation d) izobraževanje odraslih e) kvaliteta izobraževanja f) evalvacija

374.7.048
II 374 PRIROČNIK o kolegialnem
COBISS.SI-ID 244945408

34.
PUCELJ Lukan, Petra
        Elementi mladinskega dela v Sloveniji / Petra Pucelj Lukan ; [ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2009. - 48 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepna akademija ; 8)

Ov. nasl. - Na dnu nasl. str. tudi: Mladinska akademija. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 43-45
ISBN 978-961-211-502-9
a) non-formal education - Slovenia b) youth policy c) youth organization d) neformalno izobraževanje - Slovenija e) mladinska politika f) mladinska organizacija g) mladina h) mladinsko delo

374(497.4)
374 PUCELJ Lukan, P. Elementi
COBISS.SI-ID 247123200

35.
RUČIGAJ, Zinka
        Otroško srce je zaklad / Zinka Ručigaj. - Kranj : Gorenjski glas, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 136 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Mnenje psihologa / Neža Ajdišek: str. 5-6. - Mnenje vzgojitelja / Mateja Smrekar: str. 7-8. - Mnenje profesorja / Maja Ručigaj: str. 8-10. - O avtorici: str. 133-135
ISBN 978-961-91640-7-5
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom

37.018.1(035)
37.018 RUČIGAJ, Z. Otroško
COBISS.SI-ID 246439680

36.
        VISIONS in global education : the globalization of curriculum and pedagogy in teacher education and schools : perspectives from Canada, Russia, and the United States / edited by Toni Fuss Kirkwood-Tucker. - New York : Peter Lang, cop. 2009. - XIX, 352 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Complicated conversation ; vol. 29)

Bibliografija: str. [297]-325. - Kazalo
ISBN 978-1-4331-0309-4
a) intercultural education - Canada - Russia - USA b) teacher education c) curriculum d) interkulturna vzgoja - Kanada - Rusija - ZDA e) izobraževanje učiteljev f) kurikulum g) globalizacija h) večkulturnost

37.01
37.01 VISIONS in global
COBISS.SI-ID 1891671


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


37.
DOLER, Tamara, 1986-
        Povezava med uspešnostjo učenca in njegovim socialnim položajem v oddelku : diplomsko delo / Tamara Doler. - Ljubljana : [T. Doler], 2009. - 51 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 50-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) achievement b) sociometry c) social status d) uspešnost e) sociometrija f) družbeni položaj g) priljubljenost

37.091.8-055.1:316.66(043.2)
Č II 37(043.2) DOLER, T. Povezava
COBISS.SI-ID 8149065

38.
KUNSTELJ, Gregor, 1984-
        Pravice učitelja in stres : diplomsko delo / Gregor Kunstelj. - Ljubljana : [G. Kunstelj], 2010. - 78 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mental stress b) teacher c) human rights d) duševni stres e) učitelj f) človekove pravice g) učiteljeve pravice

37.011.3-051:159.944.4(043.2)
Č II 371(043.2) KUNSTELJ, G. Pravice
COBISS.SI-ID 8161353

39.
NADRIH, Simona, 1986-
        Upoštevanje didaktičnih načel pri razvijanju patriotizma : diplomsko delo / Simona Nadrih. - Ljubljana : [S. Nadrih], 2009. - IV, 116 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 109-111. - Povzetek ; Abstract. - Univerza Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) civics b) aims of education c) teacher role d) državljanska vzgoja e) vzgojni cilji f) vloga učitelja g) patriotizem h) didaktična načela

37.026:342.712(043.2)
Č II 371.3(043.2) NADRIH, S. Upoštevanje
COBISS.SI-ID 8139593


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


40.
KOTTLER, Ellen
        Secrets to success for science teachers / Ellen Kottler, Victoria Brookhart Costa. - Thousand Oaks ... [etc.] : Corwin, cop. 2009. - XII, 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 267-272. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-6625-2 (cloth) ISBN 978-1-4129-6626-9 (pbk)
a) science education b) teacher role c) teaching method d) lesson preparation e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) vloga učitelja g) didaktična metoda h) učne priprave

37.011.3-051:001
371.3 KOTTLER, E. Secrets
COBISS.SI-ID 8160585


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41.
CIRAR, Liljana
        Izdelava in uporaba igralne hišice v vrtcu : diplomska naloga / Liljana Cirar. - Ljubljana : [L. Cirar], 2009. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) child development c) predšolski otrok d) razvoj otroka e) les f) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) CIRAR, L. Izdelava
COBISS.SI-ID 8162889

42.
HOHNJEC, Darija
        Razmišljujoč praktik, soorganizator spodbudnega učnega okolja v vrtcu : diplomska naloga / Darija Hohnjec. - Ljubljana : [D. Hohnjec], 2009. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) lifelong learning c) curriculum d) predšolska vzgoja e) vseživljenjsko učenje f) kurikulum g) vzgojitelji h) učno okolje i) praksa

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) HOHNJEC, D. Razmišljujoč
COBISS.SI-ID 8150089

43.
LEVIČNIK, Mojca
        Uvajanje otroka v vrtec : diplomska naloga / Mojca Levičnik. - Ljubljana : [M. Levičnik], 2009. - 46 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) attachment c) parent-school relation d) predšolski otrok e) navezanost f) odnos med starši in šolo g) uvajanje v vrtec

373.2.016(043.2)
Č 373.2(043.2) LEVIČNIK, M. Uvajanje
COBISS.SI-ID 8162633


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


44.
VUTE, Rajko
        Razvedrilne športne igre : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2010. - 26 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uporabo
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij e) prilagojena športna dejavnost f) igre

373.32.016:79
II 373.32.016:79 VUTE, R. Razvedrilne
COBISS.SI-ID 8156745


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


45.
JAZBEC, Maja, 1985-
        Pedagoški pristopi vaditeljev plavanja v prvem razredu devetletke : diplomska naloga / Maja Jazbec. - Ljubljana : [M. Jazbec], 2009. - III, 105 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) swimming b) teaching method c) plavanje d) didaktična metoda

373.32.016:797.2(043.2)
797.2:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) JAZBEC, M. Pedagoški
COBISS.SI-ID 8147529


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


46.
ARMSTRONG, Ann Cheryl
        Inclusive Education : international Policy & Practice / Ann Cheryl Armstrong, Derrick Armstrong & Ilektra Spandagou. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2010. - XIII, 162 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 151-157 in na koncu vsakega pogl. - Kazalo
ISBN 978-1-84787-940-0 ISBN 978-1-84787-941-7 (pbk)
a) social integration b) educational policy c) socialna integracija d) politika vzgoje in izobraževanja e) inkluzija f) globalizacija

376.1
376.1 ARMSTRONG, A. Inclusive
COBISS.SI-ID 8155721

47.
        POTI do inkluzije / avtorice Darja Kobal Grum ... [et al.] ; uredili Darja Kobal Grum, Barbara Kobal. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2009 (Dob : Grafika 3000). - 132 str. : preglednice, graf. prikazi ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 111-123. - Kazalo. - Povzetek v slov. in angl.
ISBN 978-961-270-022-5
a) visually handicapped b) prizadeti c) vidno prizadeti d) socialna integracija e) posebne potrebe f) inkluzija

376.1
376.1 POTI do inkluzije
COBISS.SI-ID 248973824

48.
VUTE, Rajko
        Prilagojena športna dejavnost = Adapted physical activity : izročki/teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2010. - 32 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Samo za interno uprabo. - Bibliografija: f. 31
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

376.1-056.26
II 376.1-056.26 VUTE, R. Prilagojena
COBISS.SI-ID 8159817


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


49.
GRUBAR, Klara, 1979-
        Oblikovanje individualiziranega programa za predšolskega otroka : diplomsko delo / Klara Grubar. - Ljubljana : [K. Grubar], 2009. - 62 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 59-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) pre-school child c) individualization d) razvojno moten otrok e) predšolski otrok f) individualizacija

376:373.2.016(043.2)
Č II 376.1(043.2) GRUBAR, K. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 8140105


378 VISOKO ŠOLSTVO.


50.
TACOL, Tonka
        Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu II. stopnje Poučevanje, smer Likovna pedagogika Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani / [vlogo so pripravili Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez, Črtomir Frelih]. - V Ljubljani : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika, 2008. - 42 f. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) art education b) university studies c) likovna vzgoja d) univerzitetni študij e) bolonjski programi

378
Č II 378 TACOL, T. Vloga
COBISS.SI-ID 8157257

51.
TACOL, Tonka
        Vloga za pridobitev soglasja k študijskemu programu Likovna pedagogika (UN) Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani / [vlogo so pripravili Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez, Črtomir Frelih]. - V Ljubljani : Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Likovna pedagogika, 2007. - 40 f. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) art education b) university studies c) likovna vzgoja d) univerzitetni študij e) bolonjski programi

378
Č II 378 TACOL, T. Vloga
COBISS.SI-ID 8157001


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


52.
BURGAR, Tanja, 1985-
        Primerjava prostega časa otrok danes in v času otroštva današnjih študentov razrednega pouka : diplomsko delo / Tanja Burgar. - Ljubljana : [T. Burgar], 2009. - 58 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) leisure b) childhood c) prosti čas d) otroštvo

379.8-021.272(043.2)
Č II 379.8(043.2) BURGAR, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 8161097


39 ETNOLOGIJA.


53.
FELDEK, Lubomír
        Slovaške pravljice / L'ubomír Feldek ; ilustriral Peter Uchnár ; prevedla Ana Zorko. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Hren). - 149 str. : ilustr. ; 25 cm

700 izv.
ISBN 978-961-218-853-5
a) fairy tale - Slovakia b) pravljica - Slovaška

398.2(437.6)
398 FELDEK, L. Slovaške
COBISS.SI-ID 248373504

54.
        SLOVAŠKE pravljice. [Knj. 2] / [zbral Pavol Dobšinský ; ilustriral L'udovít Fulla ; uredila in spremno besedo napisala Anna Horáková-Gašparíková ; prevedel Peter Kuhar]. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga, 1976. - 214 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 29 cm. - (Zlata ptica : zbirka najlepših pravljic in pripovedk iz svetovne književnosti)

Prevod dela: Slovenské rozprávky. - O pravljicah / Anna Horáková-Gašparíková: str. 209-214
a) fairy tale - Slovakia b) pravljica - Slovaška

398
II 398 SLOVAŠKE pravljice
COBISS.SI-ID 2012190


5 NARAVOSLOVNE VEDE


55.
BUKOVEC, Nataša
        Kemija za gimnazije 1. Učbenik / Nataša Bukovec in Jurij Brenčič ; [fotografije poskusov Nedžad Žujo ; tehniške risbe Aleksander Rovan, Hinko Šolinc ml.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 160. - Kazalo
ISBN 86-341-2497-5
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
54 BUKOVEC, N. Kemija 1
COBISS.SI-ID 111204096

56.
GRASSELLI, Jože
        Elementarna teorija števil / Jože Grasselli. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2009. - 163 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 87)

Bibliografija: str. 159. - Kazalo
ISBN 978-961-212-217-1
a) mathematics b) matematika c) teorija števil

511
511 GRASSELLI, J. Elementarna
COBISS.SI-ID 248900096

57.
        MATEMATIČNI priročnik / I. N. Bronštejn ... [et al.] ; [prevod Janez Barbič ... et al.]. - Popravljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (Ljubljana : Korotan). - XXVII, 967 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Taschenbuch der Mathematik. - 1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-691-251-189-0
a) mathematics - reference book b) matematika - priročnik

51(035)
51 MATEMATIČNI priročnik
COBISS.SI-ID 248688896

58.
PLINIUS Caecilius Secundus, Gaius, maior, 23-79
        Naravoslovje : izbrana poglavja / Plinij starejši ; [izbral, prevedel in spremno besedo napisal Matej Hriberšek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Impress : [Ivančna Gorica]). - 471 str. ; 23 cm

500 izv. - Ob prevajanju Plinijevega Naravoslovja (prevajalčeva pojasnila): str. 445-451. - Bibliografija: str. 45-47. - Kazalo
ISBN 978-961-241-395-8
a) natural sciences b) naravoslovne vede c) antično naravoslovje

5"652"
5 PLINIUS Naravoslovje
COBISS.SI-ID 249022720

59.
ŠTRUS, Jasna
        Navodila za vaje iz splošne zoologije. - 2. popravljena izd. - Ljubljana : Študentska založba, 2002- ([Celje] : Fric). - Zv. <2> : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Scripta / Študentska založba)

Dosedanja vsebina:
Del 1 / Jasna Štrus. - 2002
Del 2: Pregled sistema živali, funkcionalna morfologija živali, razmnoževanje in razvoj zarodka / Jasna Štrus, Damjana Drobne, Primož Zidar. - 2002. - 98 str. - Bibliografija: str. 98
ISBN 961-6356-99-2 (zv. 1) ISBN 961-6446-05-3 ISBN 961-6446-06-1 ! (zv. 2)

591(075.8)(076.5)
59 ŠTRUS, J. Navodila/2.del
COBISS.SI-ID 118959360

60.
TORKAR, Gregor
        Raziskovalna potepanja : pobarvanka / [besedilo Gregor Torkar ; ilustracije Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Lutra, inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Institut for Conservation of Natural Heritage, 2009 (Murska Sobota : Atelje za črko in sliko). - 15 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Kapljice znanosti)

Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-91066-1-7
a) science education - children's book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - knjiga za otroke c) voda

5/6
II 5 TORKAR, G. Raziskovalna
COBISS.SI-ID 246530816


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


61.
KODRIČ, Zdenko
        Ekovedek, Bor in Jelka / Zdenko Kodrič ; narisala Vera Kovačević. - Maribor : Založba Pivec, 2009. - 25 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Ekovedek v gozdu)

2.000 izv.
ISBN 978-961-6817-04-2
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke

502/504
II 502/504 KODRIČ, Z. Ekovedek
COBISS.SI-ID 64020481


51(043.2) MATEMATIKA.


62.
SEFERAGIČ, Alma, 1981-
        Matematika v kontekstu narave : diplomska naloga / Alma Seferagič. - Ljubljana : [A. Seferagič], 2009. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) mathematics c) concept formation d) predšolski otrok e) matematika f) oblikovanje pojma

51:502/504(043.2)
Č II 5(043.2) SEFERAGIČ, A. Matematika
COBISS.SI-ID 8139849


52 ASTRONOMIJA.


63.
FLAJS, Alenka
        Vrtljiva zvezdna karta [Kartografsko gradivo] / Alenka Flajs in Bojan Kambič. - [Ljubljana : Spika, 200?]. - 1 zvd. : barve ; 21 cm

Okrogle oblike
a) astronomy b) astronomija c) nebesne karte d) zvezdne karte

52
Č 52 FLAJS, A. Vrtljiva
COBISS.SI-ID 7014449


53(043.2) FIZIKA.


64.
BABIČ, Vito
        Dvolomnost in komplementarne barve : magistrsko delo / Vitomir Babič. - Ljubljana : [V. Babič], 2009. - 77 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za matematiko in fiziko, Program fizika - izobraževalna smer
a) physics b) fizika c) spektri svetlobe d) komplementarne barve e) lomni količnik f) eksperimenti

535.6(043.2)
Č II 53(043.2) BABIČ, V. Dvolomnost
COBISS.SI-ID 8156233


54 KEMIJA.


65.
DUFFUS, John H.
        Concepts in toxicology / John H. Duffus, Douglas M. Templeton, Monica Nordberg. - Cambridge : Royal Society of Chemistry, cop. 2009. - IX, 179 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-0-85404-157-2
a) chemistry b) kemija c) toksikologija d) terminologija

54
54 DUFFUS, J. H. Concepts
COBISS.SI-ID 33350661

66.
        KEMIJA danes 1. Delovni zvezek za 8. razred devetletne osnovne šole / Alenka Gabrič ... [et al.] ; [ilustracije Petra Varl in Andrej Kustec ; rebusi in križanka Silvo Kragelj ; risbe modelov Katja Kravanja ; formule organskih spojin Maja Harej ; urednica Mojca Graunar]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 106 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8)

8.500 izv.
ISBN 978-86-341-2800-0
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)(076)
II 54(075.2) KEMIJA 1 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 231366656


54(043.2) KEMIJA.


67.
HLEBANJA, Petra, 1985-
        Razumevanje submikropredstavitve snovi dijakov v gimnazijskem programu : diplomsko delo = Grammar school students' understanding of submicrorepresentations : graduation thesis / Petra Hlebanja. - Ljubljana : [P. Hlebanja], 2010. - 44 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Naravoslovnotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) kemijski pojmi d) razumevanje e) kemijska tekmovanja

54(043.2)
Č II 54(043.2) HLEBANJA, P. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8164169


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


68.
NOVAK, Bernarda, 1962-
        Zoologija z ekologijo za 6. razred osnovne šole : magistrsko delo = Zoology & ecology for 6 th class of primary schools : Msc work / Bernarda Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 1999. - XI, 225 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-92. - Univ. v Ljubljani, Biotehniška fak., Oddelek za biologijo
a) zoology b) ecology c) experiential learning d) primary school e) zoologija f) ekologija g) izkustveno učenje h) osnovna šola i) hitro učenje j) pouk biologije

57(043.2)
ZZ 57(043.2) NOVAK, B. Zoologija
COBISS.SI-ID 370807


6


69.
ZBORNICA zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Pediatrična sekcija. Strokovni seminar (2004 ; Čatež ob Savi)
        Prehrana otroka : zbornik predavanj / [Strokovni seminar Pediatrične sekcije Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije], Terme Čatež, 14. in 15. oktober 2004 ; [organizator] Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Pediatrična sekcija ; [uredila Jožica Mikec]. - Ljubljana : Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Pediatrična sekcija, 2004 (Novo mesto : Opara). - 46 str. ; 30 cm

ISBN 961-91314-1-X

613.22(063)
II 61 ZBORNICA Prehrana
COBISS.SI-ID 215976960


61 MEDICINA.


70.
        ČLOVEKOVO dostojanstvo in duševno zdravje = Human dignity and mental health / [uredil] Andraž Teršek. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2009. - 147 str. : ilustr. graf. prikazi ; 24 cm. - (Revus : revija za evropsko ustvarjalnost = european constitutionality review, ISSN 1581-7652. 2009, 10)

Številka posvčena prof. dr. Andreju Marušiču. - Bibliografija na dnu strani pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. - Kazalo
a) mental health b) human dignity c) duševno zdravje d) človeško dostojanstvo e) biotetika

61
61 ČLOVEKOVO dostojanstvo
COBISS.SI-ID 8154185

71.
DNEVI oralnega zdravja (12 ; 2004 ; Velenje)
        XII. dnevi oralnega zdravja Slovenije, Velenje, Hotel Paka, 19. in 20. november 2004 : [zbornik] / [zbrala in uredila Danica Homan]. - Ljubljana : Društvo za oralno zdravje Slovenije, 2004 (Velenje : Eurograf). - 42 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

400 izv.
a) dentistry - congress b) zobozdravstvo - kongres c) zobna higiena

61
61 DNEVI XII. dnevi
COBISS.SI-ID 5951561

72.
        DUŠEVNO zdravje v Sloveniji / [avtorji poglavij Maja Bajt ... et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 132 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih
ISBN 978-961-6659-44-4
a) mental health - Slovenia b) health service - Slovenia c) duševno zdravje - Slovenija d) zdravstvena služba - Slovenija e) javno zdravje f) kazalci g) zdravstveno varstvo h) Evropska unija

616.89(497.4)(082)
II 61 DUŠEVNO
COBISS.SI-ID 243407616

73.
MILIVOJEVIĆ, Zoran
        Formule ljubezni : ne zapravimo življenja v iskanju prave ljubezni / Zoran Milivojević ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 441 str. ; 24 cm. - (Zbirka Ogledalo)

Prevod dela: Formule ljubavi. - 4.200 izv.
ISBN 978-961-01-1084-2
a) psychotherapy b) love c) psihoterapija d) ljubezen e) psihološki nasveti

615.851
615.851 MILIVOJEVIĆ, Z. Formule
COBISS.SI-ID 248366592


7


74.
WÖLFFLIN, Heinrich
        Temeljni pojmi umetnostne zgodovine : problem razvoja sloga v novejši umetnosti / Heinrich Wölfflin ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Tomislav Vignjević]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 303 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
ISBN 978-961-6798-04-4
a) history of art b) fine arts c) umetnostna zgodovina d) likovna umetnost e) umetnostni slogi

7.034
7.03 WÖLFFLIN , H. Temeljni
COBISS.SI-ID 248332544


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


75.
        POJMOVNIK slovenske umetnosti po letu 1945 : pojmi, gibanja, skupine, težnje / [avtorice in avtorji gesel Elena Alčeva ... [et al.] ; urednica Nadja Zgonik ; fotografije fotoarhivi Moderne galerije ... [et al.]]. - Ljubljana : Študentska založba : Inštitut ALUO, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009. - 359 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda) (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 2)

600 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92733-1-9 (ALUO)
a) fine arts - Slovenia - 1945- - lexicon b) likovna umetnost - Slovenija - 1945- - leksikon

7.03
7.03 POJMOVNIK slovenske Č 7.03 POJMOVNIK slovenske
COBISS.SI-ID 248143872


73/77


76.
KELBY, Scott
        Digitalna fotografija : majhne skrivnosti, s katerimi bodo vaše fotografije videti kot fotografije profesionalcev / Scott Kelby ; [prevedla Jasna Toth]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 2 zv. (XV, 219; XV, 223 str.) : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The digital photography book. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodalič: str. IV-V. - O avtorju: str. IX. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-90-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6361-91-0 (zv. 2)
a) photography b) fotografija c) digitalna fotografija

77.02:004(035)
77 KELBY, S. Digitalna/1.knj. 77 KELBY, S. Digitalna/2.knj.
COBISS.SI-ID 247172352

77.
ZOREC, Miha
        Digitalna temnica : obdelovanje digitalnih fotografij - 1. koraki / Miha Zorec ; [fotografije Manca Zorec, Špela Zorec in Miha Zorec]. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2009 ([Ljubljana] : Majskaj). - 191 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-91948-2-9
a) fotografija - priročnik b) digitalna fotografija c) digitalni aparati

77.02:004(035)
77 ZOREC, M. Digitalna
COBISS.SI-ID 245828096


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


78.
GORNJAK, Petra
        Lutka v osnovni šoli z nižjim izobrazbenim standardom = Puppet in special school : diplomsko delo / Petra Gornjak. - Ljubljana : [P. Gornjak], 2009. - 77 str. : ilustr. ; 31 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) special school b) socialization c) lutke d) šola s prilagojenim programom e) socializacija

792.97(043.2)
Č II 79(043.2) GORNJAK, P. Lutka
COBISS.SI-ID 9532468


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


79.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Marta Kocjan-Barle. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 (Ljubljana : Alfagraf trade). - 133 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole : zgoščenka k Priročniku za učitelje [Elektronski vir] / Marta Kocjan-Barle. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
ISBN 978-961-241-373-6
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6(035):37.091.3
II 811.163.6 KOCJAN-BARLE, M. Znanka 6 DVD 811.163.6 KOCJAN-BARLE, M. Znanka 6
COBISS.SI-ID 247524608

80.
MAJDIČ, Viktor
        Pogledi na jezik : razprave in članki o slovenskem jeziku / Viktor Majdič. - 1. izd. - Ljubljana : Debora, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 548 str. ; 22 cm

Vključuje bibliografijo. - Kazalo
ISBN 961-6122-84-3
a) Slovenian language b) slovenščina c) slovnica d) onomastika e) lektoriranje f) jezikovna pravila

811.163.6
811.163.6 MAJDIČ, V. Pogledi
COBISS.SI-ID 125644288

81.
SKAZA, Jože
        Pravopis. Priročnik z vajami / Jože Skaza. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Jutro, 2006 ([Ljubljana : Formatisk]). - 180 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm. - (Moj jezik)

ISBN 961-6433-12-1
a) Slovenian language b) spelling - exercise c) slovenščina d) pravopis - vaja

811.163.6'35
811.163.6'35 SKAZA, J. Pravopis
COBISS.SI-ID 228623360

82.
ŽAGAR, France, 1932-
        Slovenska slovnica in jezikovna vadnica / France Žagar ; [sodeloval Jože Toporišič ; ilustriral Božo Kos]. - 10. pregledana in dopolnjena izd., ponatis. - Maribor : Obzorja, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 360 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-230-227-8
a) Slovenian language b) grammar - textbook c) slovenščina d) gramatika - učbenik

811.163.3(075.3)
811.163.6(075.3) ŽAGAR, F. Slovenska
COBISS.SI-ID 58149121


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


83.
CHATWIN, Bruce, 1940-1989
        Utz / Bruce Chatwin ; iz angleščine prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 139 str. ; 20 cm. - (Zbirka Tridvaena ; knj. 4)

800 izv. - O avtorju: str. 139
ISBN 978-961-6468-53-4

821.111-311.2
821.111 CHATWIN, B. Utz
COBISS.SI-ID 248178944

84.
RUSHDIE, Salman
        Tla pod njenimi nogami / Salman Rushdie ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisal Nikolai Jeffs. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009

Prevod dela: The ground beneath her feet
ISBN 978-961-241-388-0

821.111-311.2
821.111.09Rushdie S.
821.111 RUSHDIE, S. Tla pod
COBISS.SI-ID 248486912


821.112.2 NEMŠKA KNJIŽEVNOST.


85.
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1909-1912 / Franz Kafka ; [prevod Tomo Virk]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 247 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ob prevodu/Tomo Virk: str. 246-247
ISBN 978-961-242-256-1
a) Kafka, Franz (1883-1924) - 1909-1912

821.112.2
821.112.2 KAFKA, F. Dnevniki
COBISS.SI-ID 248672256


821.124+821.14


86.
HESIODUS, 8./7. st. pr.n.š.
        Teogonija ; Dela in dnevi / Heziod ; prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Theogonía; Érga kai emérai. - Bibliografija: str. 149-152. - Kazalo
ISBN 978-961-241-389-7
a) stara grška književnost b) grška epika c) didaktična poezija

821.14'02-13
821.14 HESIODUS Teogonija
COBISS.SI-ID 248496896


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


87.
COUSSEAU, Alex, 1974-
        Mamuti, velikani, vesoljci in moja sestrica / [besedilo] Alex Cousseau in [ilustracije] Nathalie Choux ; [prevod Ana Marija Toman]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010. - [32] str. : ilustr. ; 24 x 31 cm

Prevod dela: Les mammouths, les ogres, les extraterrestres et ma petite soeur
ISBN 978-961-261-119-4

821.133.1
821.133.1 COUSSEAU, A. Mamuti
COBISS.SI-ID 247395072


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


88.
HANUŠ, Barbara
        O Jakobu in muci Mici. Rojstni dan = Rođendan = Rodenden = Ulipnaskro dij / Barbara Hanuš ; ilustrirala Ana Zavadlav : [prevod v hrvaščino Iva Kosmos, prevod v makedonščino Darko Spasev, prevod v romščino Romeo Horvat]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 23 str. : ilustr. ; 28 cm

Slov. besedilo in hrv., mak. in romski prevod. - 500 izv.
ISBN 978-961-6630-96-2

821.163.6
II 821.163.6 HANUŠ, B. O Jakobu
COBISS.SI-ID 248184832

89.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Hrabroslav preplašeni --- : pravljična potepanja po slovenskih mestih / Polonca Kovač ; ilustriral Marjan Manček. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009. - 33 str. : ilustr. ; 28 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-02-0101-4

821.163.6
II 821.163.6 KOVAČ, P. Hrabroslav
COBISS.SI-ID 248390912

90.
        MEADOW of secrets : national awards : Slovene writers for children and youth, Slovene book illustrators / [editor Janja Vidmar ; translation by Urška Zupanec]. - Ljubljana : CCI, Association of Publishers and Booksellers of Slovenia, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 39 str. ; 21 cm

Na nasl. str.: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije [in] Gospodarska zbornica Slovenije [in] Društvo slovenskih pisateljev. - 500 izv.
ISBN 978-961-6666-19-0
a) children's and youth literature - 2007 - 2008 - catalogue b) mladinska književnost - 2007 - 2008 - katalog c) slovenski književniki d) literarne nagrade

821.163.6-93-82
821.163.6-93 MEADOW 2009
COBISS.SI-ID 244001024

91.
        SLOVENIA'S best for young readers / [edited by Janja Vidmar ; translation Urška Zupanec, texts added for the 2009 catalogue only, texts for the 2008 catalogue translated by Marko Petrovič]. - Ljubljana : Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Association of Publishers and Booksellers of Slovenia, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 99 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm

700 izv.
ISBN 978-961-6666-21-3
a) children's and youth literature - Slovenia - catalogue b) mladinska književnost - Slovenija - katalog c) seznami d) slovenski pisatelji e) slovenski ilustratorji

821.163.6.09-93
821.163.6-93 SLOVENIA'S
COBISS.SI-ID 244397312


902/904+93/94


92.
ŠTUHEC, Marko
        Besede, ravnanja in stvari : plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja / Marko Štuhec. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - 305 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 283-292. - Kazalo
ISBN 978-961-213-185-2
a) social history - Slovenia b) socialna zgodovina - Slovenija c) kulturna zgodovina d) bivalna kultura

930.85(497.4)"17"
316.343-058.12(497.4)"17"
930.253.4:316.343-058.12(497.4)
93 ŠTUHEC, M. Besede
COBISS.SI-ID 246473216


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


93.
        ŠPANIJA / [John Ardagh ... [et al.] ; prevod Urša Kaloper ... [et al.] ; fotografije Max Alexander ... [et al.] ; ilustracije Stephen Conlin ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Natisnjeno na Kitajskem). - 720 str. : ilustr. ; 22 str. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: Spain. - Kazalo
ISBN 978-961-01-1008-8
a) Španija b) turistični vodniki

913(460)(036)
914/919 ŠPANIJA
COBISS.SI-ID 247175168


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


94.
        VERA in hotenja : študije o Primožu Trubarju in njegovem času / uredil Sašo Jerše ; [prevod povzetkov Niko Hudelja]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - 298 str. : ilustr. ; 25 cm

Prispevki v slov., nem. ali angl. - 400 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri vseh prispevkih. - Povzetek v nem. ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-213-191-3
a) protestantizem b) reformacija

929Trubar P.(082)
274(497.4)"15"(082)
930.85(497.4)"15"(082)
929 VERA in hotenja
COBISS.SI-ID 247406336


C-S


95.
MILČINSKI, Frane, 1914-1988
        Zvezdica Zaspanka / Frane Milčinski - Ježek ; ilustriral Gorazd Vahen. - Ljubljana : Sanje, 2009. - 43 str. : ilustr. ; 21 x 28 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

ISBN 978-961-6767-41-5

821.163.6-93-34
821.163.6 MILČINSKI, F. Zvezdica
COBISS.SI-ID 247715328


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO