COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSVSEBINA


oktober 09004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
ČALIĆ, Petra, 1979-
        Izbira programske opreme pri predmetu Računalništvo : diplomsko delo / Petra Čalić. - Ljubljana : [P. Čalić], 2009. - VI, 68 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) multimedia method c) educational software d) računalništvo e) multimedijska metoda f) didaktična programska oprema g) Wink

004.4(043.2)
Č II 004(043.2) ČALIĆ, P. Izbira
COBISS.SI-ID 8024905

2.
OBLAK, Marija, 1985-
        Programska orodja v pomoč učenju programiranja : diplomsko delo / Marija Oblak. - Ljubljana : [M. Oblak], 2009. - 94 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) programming c) programming language d) računalništvo e) programiranje f) programski jezik

004.415.25(043.2)
Č II 004(043.2) OBLAK, M. Programska
COBISS.SI-ID 8017737


005 MENEDŽMENT.


3.
STARC, Jasmina
        The road to success of the Macedonian managers : [diagnoza stanja in usposabljanja makedonskih managerjev za učinkovito delovanje v smeri približevanja EU = diagnosis of the situation and training of Macedonian managers in function of effective way to EU = dijagnosticiranje na sostojbite i obuka na makedonskite menadžeri vo funkcija na efikasno približuvanje kon EU] / Jasmina Starc, Ljupco Kevereski. - Bitola : K. Dandaro, [2009]. - 152 str. : preglednice ; 24 cm

Podnasl. v slov., angl. in mak. na ov. - Povzetki v slov., mak. in angl.: str. 7-16. - Bibliografija: str. 145-147. - Kazalo
a) management b) in-service training c) business management d) vodenje e) usposabljanje ob delu f) poslovodstvo

005.9
005 STARC, J. Road
COBISS.SI-ID 8016969


01


4.
        POGLED na drugo stran : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2009 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2008 / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec in Ida Mlakar]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 191 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91187-6-4
a) children's and youth literature - 2009 - bibliography b) mladinska književnost - 2009 - bibliografija

01
II 01 POGLED na drugo
COBISS.SI-ID 247166464


1 FILOZOFIJA.


5.
PARKER, Ian, 1956-
        Slavoj Žižek : kritični uvod / Ian Parker ; [prevod Martina Soldo]. - Ljubljana : Ropot, 2009. - 210 str. ; 22 cm

Prevod dela: Slavoj Žižek. - 500 izv. - Bibliografija: str. 185-193. - Kazalo
ISBN 978-961-92612-0-0
a) Žižek, Slavoj (1949-) b) psychoanalysis c) philosophy d) psihoanaliza e) filozofija f) teoretska psihoanaliza g) slovenski filozofi h) 20.st.

1Žižek S.
1 PARKER, I. Slavoj Žižek
COBISS.SI-ID 244315904


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BABŠEK, Barbara
        Osnove psihologije : skrivnosti sveta v nas / Barbara Babšek ; [ilustracije Viktor Höchtl]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 175
ISBN 978-961-218-827-6
a) psychology - textbook b) psihologija - učbenik

159.9(075.3)
159.9 BABŠEK, B. Osnove
COBISS.SI-ID 245988096

7.
COLE, Ronny M.
        Ustvarjajte za otroke pravljice za lahko noč / Ronny M. Cole ; [prevedla Mirjam Čuk Moishi ; ilustracije Klemen Gorup]. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2009 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Creating bedtime stories for young children. - O avtorju: str. [186]. - 800 izv. trda vezava, 700 izv. broš.
ISBN 978-961-226-948-7 (trda vezava) ISBN 978-961-226-949-4 (broš.)
a) fairy tale b) story telling c) creativity d) pravljica e) pripovedovanje zgodb f) ustvarjalnost

159.954
159.954 COLE, R. M. Ustvarjajte
COBISS.SI-ID 246335232

8.
        PODOBE psihologije / Valentin Bucik ... [et al.] ; [uredil Marko Polič]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Bibliografija, povzetek v slov. in angl. pri vsakem prispevku
ISBN 978-961-237-313-9
a) psihologija b) vrednote c) družbena kriza d) otroški govor e) bralna pismenost f) svetovanje

159.9(082)
159.9 PODOBE psihologije
COBISS.SI-ID 247522560

9.
SMRTNIK Vitulić, Helena
        Izbrane teme pri vajah iz razvojne psihologije : študijski program: razredni pouk. Zv. 2, Študijsko gradivo / Helena Smrtnik-Vitulić. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 49 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 46-49
a) developmental psychology b) razvojna psihologija c) študijsko gradivo

159.92(075.8)
II 159.922.7 SMRTNIK , H. Izbrane Č II 159.922.7 SMRTNIK , H. Izbrane
COBISS.SI-ID 7985993


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
VIDOVIČ, Manja
        Zrcalce, zrcalce na steni, povej --- : (osnovnošolski otrok in njegova telesna samopodoba) : diplomsko delo / Manja Vidovič. - Ljubljana : [M. Vidovič], 2003. - 109 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) self-concept b) body image c) pojmovanje samega sebe d) telesni izgled e) samopodoba

159.922.7(043.2)
Č II 159.9(043.2) VIDOVIČ, M. Zrcalce
COBISS.SI-ID 7977033


17 ETIKA.


11.
MAKAROVIČ, Jan
        Stvarjenje človeka : antropologija ljubezni / Jan Makarovič. - Maribor : Litera, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 315 str. ; 24 cm

500 izv. - Summary
ISBN 978-961-6604-91-8
a) family b) love c) interpersonal relations d) družina e) ljubezen f) medosebni odnosi g) antropologija

17
17 MAKAROVIČ, J. Stvarjenje
COBISS.SI-ID 63089665

12.
PEVEC Rozman, Mateja
        Etika in sodobna družba : Maclntyrejev poskus utemeljitve etike / Mateja Pevec Rozman. - 1. natis. - Ljubljana : Nova revija, 2009. - 269 str. ; 25 cm. - (Libra : zbirka za človekove pravice)

Bibliografija: str. 209-215 in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6580-54-0
a) MacIntyre, Alasdair (1929-) b) ethics c) liberalism d) etika e) liberalizem f) pravičnost g) postmodernizem h) vrline

17
17 PEVEC ROZMAN, M. Etika
COBISS.SI-ID 244514816


2 VERSTVO.


13.
WOODHEAD, Linda
        Krščanstvo : zelo kratek uvod / Linda Woodhead ; [prevedla Nina Slaček]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 171 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 9)

Prevod dela: Christianity. - 800 izv. - Bibliografija: str. 161. - Kazalo
ISBN 978-961-260-019-8
a) Christianity b) krščanstvo

27
2 WOODHEAD, L. Krščanstvo
COBISS.SI-ID 246376192


316 SOCIOLOGIJA.


14.
BECK, Ulrich
        Lastni Bog : o zmožnosti religij za mir in njihovem potencialu za nasilje / Ulrich Beck ; [prevedel Uleš Učakar]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 274 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 56)

Bibliografija: str. 249-276
ISBN 978-961-242-252-3
a) religion b) conflict c) sociologija religije d) mir e) strpnost

31
316 BECK, U. Lastni
COBISS.SI-ID 247788544

15.
CHERKAOUI, Mohamed
        Durkheim and the puzzle of social complexity / Mohamed Cherkaoui ; translated by Peter Hamilton with Toby Matthews. - Oxford : Bardwell, cop. 2008. - XII, 217 str. : ilustr. ; 24 cm. - (GEMAS studies in social analysis)

Bibliografija: str. 201-211 in na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-1-905622-05-4 ISBN 1-905622-05-8
a) Durkheim, Emile (1858-1917) b) Durkheimian school of sociology c) sociology d) sociologija

316
316 CHERKAOUI, M. Durkheim
COBISS.SI-ID 7986249

16.
ELLIOTT, Anthony
        Contemporary social theory : an introduction / Anthony Elliott. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XVI, 375 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 352-364. - Kazalo
ISBN 0-415-38632-2 (hbk) ISBN 0-415-38633-0 (pbk) ISBN 0-203-93054-1 (ebk) ISBN 978-0-415-38632-6 (hbk) ISBN 978-0-415-38633-3 (pbk) ISBN 978-0-203-93054-0 (ebk)
a) sociology b) sociologija c) frankfurtska šola d) poststrukturalizem e) postmoderna f) globalizacija

316
316 ELLIOTT , A. Contemporary
COBISS.SI-ID 7987273

17.
HUGHES, John A.
        Understanding classical sociology : Marx, Weber, Durkheim / John A. Hughes, Wes W. Sharrock, Peter J. Martin. - 2nd ed. - London [etc.] : Sage, cop. 2003. - VIII, 246 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 235-239. - Kazalo
ISBN 978-0-7619-5466-8 ISBN 978-0-7619-5467-5 (pbk)
a) sociology b) sociologija c) sociološke teorije

316.2
316 HUGHES, J. Understanding
COBISS.SI-ID 7986761

18.
JOGAN, Maca
        Sodobne smeri v sociološki teoriji : makro in mikro pristop / Maca Jogan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1995 (Ljubljana : Grif & Pika). - 183 str. ; 21 cm. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 14)

350 izv. - Bibliografija: str. 153-166. - Kazali
ISBN 86-80227-04-8
a) sociology b) sociologija c) sociološke teorije d) teorija sistemov e) etnometodologija f) simbolični interakcionizem

316
316 JOGAN, M. Sodobne
COBISS.SI-ID 56207360

19.
MEŠTROVIĆ, Stjepan Gabriel
        Emile Durkheim and the reformation of sociology / Stjepan G. Meštrović. - Lanham : Rowman & Littlefield, 1993, cop. 1988. - XXIII, 156 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 143-152. - Kazalo
ISBN 0-8476-7602-1 (cloth) ISBN 0-8476-7867-9 (pbk)
a) Durkheim, Emile (1858-1917) b) francoska sociologija c) reformacija sociologije

316
316 MEŠTROVIĆ, S. Emile
COBISS.SI-ID 14420578


32 POLITIKA.


20.
HRIBAR, Spomenka
        Razkrižja / Spomenka Hribar ; [spremna beseda Aleš Črnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Impress). - 308 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Križanja resnic(e) / Aleš Črnič: str. 299-308. - 4.000 izv
ISBN 978-961-01-0885-6
a) politics b) democracy c) ideology d) politika e) demokracija f) ideologija

32
32 HRIBAR, S. Razkrižja
COBISS.SI-ID 247028224


34 PRAVO.


21.
HYSLOP-Margison, Emery James, 1957-
        Teaching democracy : citizenship education as critical pedagogy / Emery J. Hyslop-Margison, James Thayer. - Rotterdam ; Boston ; Taipei : Sense, cop. 2009. - XIX, 130 str. ; 24 cm. - (Transgressions - cultural studies and education)

Bibliografija: str. 123-128. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-794-5 (hbk) ISBN 978-90-8790-793-8 (pbk) ISBN 978-90-8790-795-2 (e-book)
a) civics b) democracy c) državljanska vzgoja d) demokracija e) kritična pedagogika

342.7
342.7 HYSLOP-MARGISON Teaching
COBISS.SI-ID 8000841


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


22.
        DOLGOTRAJNA oskrba : očrt potreb in odgovorov nanje / Vito Flaker ... [et al.]. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008. - 480 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 445-453. - Kazali
ISBN 978-961-6569-23-1
a) social work b) social service c) socialno delo d) socialna služba e) socialna pomoč f) uporabniki storitev g) socialno varstvo h) postopki i) vodenje j) organizacija

364.65-053.9(035)
36 DOLGOTRAJNA...
COBISS.SI-ID 242807040

23.
MALI, Jana
        Od hiralnic do domov za stare ljudi / Jana Mali. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008 (Ljubljana : BOEX DTP). - 258 str. ; 23 cm

300 izv. - Kazali. - Bibliografija:str. 241-249
ISBN 978-961-6569-21-7
a) elderly person b) convalescent home c) starejša oseba d) dom počitka e) domovi za stare f) staranje g) socialne storitve h) domsko varstvo i) pravica do izbire j) totalna institucija k) demenca

364.65
364.65 MALI, J. Od hiralnic
COBISS.SI-ID 242418432

24.
MEŠL, Nina
        Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino : procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi / Nina Mešl. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008 (Ljubljana : BOEX DTP). - 192 str. ; 23 cm

300 IZV. - Kazali. - Bibliografija:str. 166-175
ISBN 978-961-6569-16-3
a) social work b) family c) interpersonal relations d) socialno delo e) družina f) medosebni odnosi

364.65
364.65 MEŠL, N. Razvijanje
COBISS.SI-ID 242012672

25.
        STAREJŠI ljudje v družbi sprememb / [Valentina Hlebec (urednica)]. - Maribor : Aristej, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 279 str. : tabele ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 10)

Bibliografija na koncu koncu vsakega prispevka. - Povzetki; Summaries. - Kazali
ISBN 978-961-220-069-5
a) population trends b) elderly person c) demografske tendence d) starejša oseba e) staranje f) institucionalno varstvo g) družinska oskrba h) pomoč na domu i) socialna omrežja j) sosedski odnosi

364.65
364.65 STAREJŠI
COBISS.SI-ID 62901505


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


26.
PODGRAJŠEK, Matejka, 1983-
        Kompetence vzgojitelja za delo z mladostniki s težavami v socialni integraciji : diplomsko delo / Matejka Podgrajšek. - Ljubljana : [M. Podgrajšek], 2009. - 96 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) trainer c) parent-child relation d) vzgojni dom e) vzgojitelj f) odnos med starši in otrokom g) patološki narcizemkompetence h) refleksija i) socialno pedagoška diagnostika

364-5(043.2)
Č II 36(043.2) PODGRAJŠEK, M. Kompetence
COBISS.SI-ID 8025161


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


27.
ASHNER, Laurie
        V kletki ljubezni : starši in otroci naj živijo lastno življenje / L. Ashner, M. Meyerson ; [prevedla Mojca Vodušek]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 383 str. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 35/1)

Prevod dela: When parents love too much. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Sanja Rozman: str. 7-12
ISBN 961-233-604-0
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) odvisnost od odnosov

37.018
37.018 ASHNER, L. V kletki
COBISS.SI-ID 214326016

28.
BERČNIK, Sanja
        Teorija vzgoje : seminarji : naravoslovne vezave 2. letnik / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 113 str. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) educational theory - exercise b) teorija vzgoje in izobraževanja - seminar

37(075.8)
Č 37 BERČNIK, S. Teorija vzgoje
COBISS.SI-ID 7997513

29.
DEVJAK, Tatjana
        Teorija vzgoje : predavanja 2009 : gradivo za študente naravoslovnih vezav / Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno gradivo
a) educational theory b) teorija vzgoje in izobraževanja c) študijsko gradivo

37(075.8)
Č II 37 DEVJAK, T. Teorija vzgoje
COBISS.SI-ID 7996489

30.
GABER, Slavko, 1958-
        Študije (primerjalne) neenakosti / Slavko Gaber in Ljubica Marjanovič Umek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za študij edukacijskih strategij, 2009. - 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

300 izv. - Bibliografija ob koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-253-041-9 (Pedagoška fakulteta)
a) access to education b) equal opportunity c) social inequality d) entry to school e) dostopnost izobraževanja f) enakost možnosti g) socialna neenakost h) vstop v šolo i) izobraževalna politika j) družbena neenakost

37.014
316.344.34:37
177.9:37
37.01 GABER, S. Študije
COBISS.SI-ID 247443712

31.
HEACOX, Diane, 1949-
        Diferenciacija za uspeh vseh : predlogi za uspešno delo z učenci različnih zmožnosti : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Diane Heacox ; [prevod Zdenka Pengal ; fotografije Dreamstime, iStockphoto, Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 125 str. : ilustr., tabele ; 28 cm. - (Učiteljeva orodja)

Prevod dela: Differentiating instruction in the regular classroom. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-209-979-4
a) differentiated teaching b) lesson preparation c) marking d) diferenciran pouk e) učne priprave f) ocenjevanje

37.02
II 37.02 HEACOX, D. Diferenciacija
COBISS.SI-ID 247170816

32.
INTERNATIONAL Conference on Education for Sustainable Development and Creativity and Innovation (6 ; 2009 ; Ljubljana)
        Creative learning for a sustainable world / 6th International Conference on Education for Sustainable Development and Creativity and Innovation, Ljubljana, Slovenia, October 1-3, 2009. - [Ljubljana] : [s. n.], 2009. - 19 str. : ilustr. ; 30 cm. - (The learning teacher network, ISSN 1654-0344)

Ov. nasl.
a) teacher education - conference b) creativity c) educational innovation d) izobraževanje učiteljev - konfernca e) ustvarjalnost f) pedagoška inovacija

37.01
II 37.01 INTERNATIONAL Creative
COBISS.SI-ID 7995977

33.
JUUL, Jesper, 1948-
        Od poslušnosti do odgovornosti : za novo kulturo vzgajanja / Jesper Juul, Helle Jensen ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009. - 368 str. ; 23 cm

Prevod dela: Pedagogisk relationskompetence - fra lydighed til ansvarlighed
ISBN 978-961-261-122-4
a) family education b) parent-child relation c) teacher-pupil relation d) družinska vzgoja e) odnos med starši in otrokom f) odnos med učiteljem in učencem g) partnerstvo h) starševstvo i) kompetence

37.018
37.018 JUUL, J. Od poslušnosti
COBISS.SI-ID 247699200

34.
MILLER, Jocelyn
        Zvezdna ustvarjalna knjiga za božič / besedilo in izdelki Jocelyn Miller ; fotografije John Williams ; ilustracije Adrian Barclay ; [prevedla Maruša Gogala]. - [1. izd.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, [2009] ([natisnjeno na Tajskem]). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: I can make starry things for Christmas. - 4.500 izv.
ISBN 978-961-01-0923-5
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) božični okraski d) priročniki

371.38
II 371.38 MILLER, J. Zvezdna
COBISS.SI-ID 6719774

35.
        OD ekonomskega do kulturnega kapitala : izobraževalni sistem kot dejavnik socialnega izključevanja v Republiki Sloveniji / Urban Vehovar ... [et al.]. - Ljubljana : Vega, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 246 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 227-242. - Kazalo
ISBN 978-961-92649-1-1
a) education system - Slovenia b) social handicap c) social inequality d) level of education e) sistem vzgoje in izobraževanja - Slovenia f) socialna prizadetost g) socialna neenakost h) stopnja izobraževanja

37.01
37.01 OD ekonomskega
COBISS.SI-ID 245880832

36.
PANTLEY, Elizabeth
        Skrita sporočila / Elizabeth Pantley ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 211 str. ; 25 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje)

3.000 izv. - Prevod dela: Hidden messages. - Predgovor / William Sears: str. 9-10. - O avtorici: str. [212]. - Kazalo. - Priporočeno branje za starše: str. [213-215]
ISBN 978-961-01-0891-7
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) starševstvo

37.018
37.018 PANTLEY, E. Skrita
COBISS.SI-ID 246825728

37.
PEVEC Semec, Katica
        Spodbudno učno okolje v kurikularni prenovi / Katica Pevec Semec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 226 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 218-226
ISBN 978-961-234-748-2
a) primary school - Slovenia b) curriculum c) educational reform d) osnovna šola - Slovenija e) kurikulum f) reforma vzgoje in izobraževanja g) prenova h) šolstvo i) učno okolje

37.01
37.01 PEVEC SEMEC, K. Spodbudno
COBISS.SI-ID 246222848

38.
PUKLEK Levpušček, Melita
        Osebnostni, motivacijski in socialni dejavniki učne uspešnosti / Melita Puklek Levpušček in Maja Zupančič. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 196 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

300 izv. - Bibliografija: str. 165-178. - Kazali. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-237-316-0
a) motivation for studies b) personality c) šolska uspešnost d) motivacija za učenje e) osebnost f) učna uspešnost g) osebnostne lastnosti

37.015.3
37.015.3 PUKLEK LEVPUŠČEK Osebnostni
COBISS.SI-ID 247659008

39.
STOBART, Gordon
        Testing times : the uses and abuses of assessment / Gordon Stobart. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [198]-212. - Kazali
ISBN 978-0-415-40474-7 (hbk) ISBN 0-415-40474-6 (hbk) ISBN 978-0-415-40475-4 (pbk) ISBN 0-415-40475-4 (pbk) ISBN 978-0-203-93050-2 (ebk) ISBN 0-203-93050-9 (ebk)
a) learning test b) assessment c) test znanja d) vrednotenje

37.091.26
371.26 STOBART, G. Testing
COBISS.SI-ID 8026697

40.
        UČITELJSKE kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli / Cirila Peklaj ... [et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Bibliografija: str. 152-164. - Kazali
ISBN 978-961-6648-25-7 (Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete)
a) teacher role b) motivation for studies c) achievement d) vloga učitelja e) motivacija za učenje f) uspešnost g) kompetence h) učni cilji i) izobraževalni cilji

37.01
37.01 UČITELJSKE kompetence Č 37.01 UČITELJSKE kompetence
COBISS.SI-ID 247357184


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


41.
RONČEVIĆ, Anita
        Multimedia in primary school : doctoral thesis / Anita Rončević. - Ljubljana : [A. Rončević], 2009. - 293, [6] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 281-293. - Summary ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Fac. of Education
a) multimedia method b) mass media c) teaching method d) multimedijska metoda e) sredstva množičnega obveščanja f) didaktična metoda

37.091.3(043.3)
Č II 371.3(043.2) RONČEVIĆ, A. Multimedia
COBISS.SI-ID 8020809

42.
STUPAN, Danijela
        Socialne igre v zgodnji adolescenci : diplomsko delo / Danijela Stupan. - Ljubljana : [D. Stupan], 1997. - 111 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 110-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) play c) adolescenca d) igra e) socialne igre f) mladinske delavnice

37.035(043.2)
Č II 37(043.2) STUPAN, D. Socialne
COBISS.SI-ID 7977289


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


43.
NOVAK, Helena, 1934-
        Projektno delo kot učni model v vrtcih in osnovnih šolah / Helena Novak, Vera Žužej, Viktorija Zmaga Glogovec. - Radovljica : Didakta, 2009. - 87 str. : graf. prikazi ; 24 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 85
ISBN 978-961-261-112-5
a) project method b) teaching model c) projektna metoda d) didaktični model

371.3
371.3 NOVAK, H. Projektno
COBISS.SI-ID 246968064

44.
        SMERNICE za poklicno vzgojo v šoli : študijsko gradivo / uredila Mojca Juriševič, Iztok Devetak. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 59 f. : tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 57-59
a) vocational education b) teacher education c) poklicno izobraževanje d) izobraževanje učiteljev e) poklicna vzgoja

371.13/16
II 371 SMERNICE Č II 371 SMERNICE
COBISS.SI-ID 8006729

45.
ŠKODA, Gizela, 1960-
        Projektno učno delo pri arhitekturnem oblikovanju v osnovni šoli : magistrsko delo / Gizela Škoda. - Ljubljana : [G. Škoda], 2009. - 162 str., [25] str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 157-161. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) project method c) experiential learning d) likovna vzgoja e) projektna metoda f) izkustveno učenje

371.3(043.2)
II 371.3(043.2) ŠKODA, G. Projektno Č II 371.3(043.2) ŠKODA, G. Projektno
COBISS.SI-ID 7986505


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


46.
BATISTIČ-Zorec, Marcela
        Otroštvo in vzgoja : predavanja 2009 : gradivo za študente magistrskega študija Predšolska vzgoja / Marcela Batistič Zorec, Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 27 f. ; 30 cm

Interno gradivo. - Ov. nasl.
a) pre-school education b) principles of education c) predšolska vzgoja d) vrste vzgoje in izobraževanja e) študijsko gradivo

373.2.016
Č II 373.2.016 BATISTIČ-ZOREC Otroštvo
COBISS.SI-ID 8018249

47.
BERČNIK, Sanja
        Predšolska pedagogika : seminarji : gradivo za študente / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 124 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) pre-school education - seminar b) predšolska vzgoja - seminar

373.2(075.8)
Č II 373.2 BERČNIK, S. Predšolska
COBISS.SI-ID 7997769

48.
BERČNIK, Sanja
        Predšolska pedagogika : vaje : predšolska vzgoja 1. letnik / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - [32] f. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja
a) pre-school education - exercise b) predšolska vzgoja - vaja

373.2(075.8)
Č II 373.2 BERČNIK, S. Predšolska
COBISS.SI-ID 7996233

49.
BERČNIK, Sanja
        Teorija vzgoje : seminarji : predšolska vzgoja 1. letnik / Sanja Berčnik. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno gradivo. - Bibliografija na začetku vsakega poglavja
a) educational theory - seminar b) teorija vzgoje in izobraževanja - seminar

373.2(075.8)
Č II 373.2 BERČNIK, S. Teorija
COBISS.SI-ID 7997257

50.
DEVJAK, Tatjana
        Predšolska pedagogika : gradivo za študente : poznavanje in razumevanje pomena in značilnosti vzgoje v predšolskem obdobju, v družini in v predšolski ustanovi na podlagi zgodovinskega vpogleda in sodobnih trendov --- / Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno gradivo
a) pre-school education b) predšolska vzgoja c) študijsko gradivo

373.2(075.8)
Č II 373.2 DEVJAK, T. Predšolska
COBISS.SI-ID 7997001

51.
DEVJAK, Tatjana
        Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel Reggio Emila koncepta na področju predšolske vzgoje : raziskovalno poročilo projekta : 2008-2013 / nosilka projekta Tatjana Devjak ; [sodelujoči v projektu Marcela Batistč Zorc ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 172 f. : preglednice ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 163-[173]
a) pre-school education b) further education of teachers c) predšolska vzgoja d) izpopolnjevanje učiteljev e) Reggio Emila (vzgojni koncept)

373.2
Č II 373.2 DEVJAK, T. Profesionalno
COBISS.SI-ID 7988553

52.
DEVJAK, Tatjana
        Teorija vzgoje : predavanja 2009 : gradivo za študente predšolske vzgoje / Tatjana Devjak. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno gradivo
a) educational theory b) teorija vzgoje in izobraževanja c) študijsko gradivo

373.2(075.8)
Č II 373.2 DEVJAK, T. Teorija vzgoje
COBISS.SI-ID 7996745


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


53.
BOŽIČ, Janja, 1985-
        Razvijanje socialnih veščin v vrtcu s socialnimi igrami : diplomska naloga / Janja Božič. - Ljubljana : [J. Božič], 2009. - 61 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 60-61. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) socialization c) skill d) predšolski otrok e) socializacija f) spretnost g) socialne veščine h) socialne igre

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) BOŽIČ, J. Razvijanje
COBISS.SI-ID 8027721

54.
FTIČAR Nose, Simona, 1984-
        Poslušanje klasične glasbe v drugem starostnem obdobju : diplomska naloga / Simona Ftičar Nose. - Ljubljana : [S. Ftičar Nose], 2009. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) listening c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) poslušanje f) predšolski otrok

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) FTIČAR NOSE Poslušanje
COBISS.SI-ID 8015177


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
ANAGNOSTOPOULOS, Michael, 1837-1906
        Education of the blind : historical sketch of its origin, rise and progress : [1882] / Michael Anagnos. - [S.l.] : Kessinger, [2009]. - 74 str. ; 24 cm

ISBN 1-104-05119-2 ISBN 978-1-1040-5119-8
a) blind b) history of education c) special education d) slepi e) zgodovina pedagogike f) pouk po prilagojenem programu

373.32.016:74
376.1-056.262 ANAGNOSTOPOULOS Education
COBISS.SI-ID 8004681

56.
GRGINIČ, Marija
        Kako do pismenosti v prvem razredu osnovne šole : priročnik za učitelje / Marija Grginič ; uredil Igor Saksida. - Mengeš : Izolit, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 226 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6625-37-1
a) literacy - teachers' guide b) pismenost - priročnik za učitelje c) opismenjevanje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 GRGINIČ, M. Kako
COBISS.SI-ID 245121024

57.
NOVAK, Tanja, 1973-
        Ježek Snežek in poplava : kako ravnamo ob poplavi / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2009 (Schwarz : Ljubljana). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-92687-0-4
a) accident - children's book b) nesreča - knjiga za otroke c) poplave d) ujme

373.32.016:50
373.32.016:50 NOVAK, T. Ježek
COBISS.SI-ID 246649088

58.
TINNING, Richard
        Pedagogy and human movement : theory, practice, research / Richard Tinning. - London ; New York : Routledge, cop. 2010. - XVII, 247 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International studies in physical education and youth sport)

Bibliografija: str. 219-242. - Kazalo
ISBN 978-0-415-42844-6 (hbk) ISBN 0-415-42844-0 (hbk) ISBN 978-0-203-88549-9 (ebk) ISBN 0-203-88549-X (ebk)
a) physical education b) motion c) didactics d) športna vzgoja e) gibanje f) didaktika

373.32.016:79
373.32.016:79 TINNING, R. Pedagogy
COBISS.SI-ID 7987017


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


59.
DORNIK, Irena
        Bralna pismenost pri gluhih mladostnikih : magistrsko delo / Irena Dornik. - Ljubljana : [I. Dornik], 2009. - IV, 136 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 115-120. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) deaf b) reading c) sign language d) gluhi e) branje f) znakovni jezik g) bralna pismenost h) bralno razumevanje

376.1-056.263(043.2)
PP II 376.1-056.263(043.2) DORNIK, I. Bralna Č II 376.1-056.263(043.2) DORNIK, I. Bralna
COBISS.SI-ID 8017993

60.
KURAN, Tatjana
        Education of minorities in Autonomous Province of Vojvodina : master thesis / Kuran Tatjana. - Novi Sad : [T. Kuran], 2009. - 56 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

"Center for European Education" ---> http://www.lecee.eu/. - Bibliografija: str. 52-55. - Westfalische Wilhelms Univ. Münster, Institut für Erziehungswissenschaft, TEMPUS Projekt "Lernen für Europa". Center for European Education = Zentrum für Europäische Bildung = Centar za Europsko Obrazovanje, Master's course "Management and Counselling in European Education"
a) national minority - Vojvodina b) access to education c) minority language d) legislation e) nacionalna manjšina - Vojvodina f) jezik manjšine g) dostopnost izobraževanja h) zakonodaja

376.1(043.3)
Č II 376.1 KURAN, T. Education
COBISS.SI-ID 8035145


378 VISOKO ŠOLSTVO.


61.
        CHANGING practices of doctoral education / edited by David Boud and Alison Lee. - London ; New York : Routledge, cop. 2009. - XII, 260 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-0-415-44269-5 (hbk) ISBN 0-415-44269-9 (hbk) ISBN 978-0-415-44270-1 (pbk) ISBN 0-415-44270-2 (pbk)
a) post-graduate study b) doctorate c) thesis d) podiplomski študij e) doktorat f) doktorska disertacija

378
378 CHANGING
COBISS.SI-ID 8026953


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


62.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Naravna gradiva / [avtorica Anna Llimós ; fotografije Nos & Soto ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2009 (natisnjeno v Španiji). - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Vegetales. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-134-0
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) naravni materiali d) izdelki

379.8
379.8 LLIMÓS, A. Preprosti
COBISS.SI-ID 245755392


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


63.
KOPITAR, Hana, 1986-
        Razumevanje in preživljanje prostega časa osnovnošolcev : diplomsko delo / Hana Kopitar. - Ljubljana : [H. Kopitar], 2009. - 59 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) leisure b) primary school c) prosti čas d) osnovna šola

379.82-053.5(043.2)
Č II 379.8(043.2) KOPITAR, H. Razumevanje
COBISS.SI-ID 8027465


39 ETNOLOGIJA.


64.
CAFT
        "We speak the same culture" : a comparative analysis of folk tales : a multicultural perspective / [illustrated by Elif Songur DAG]. - Ankara [etc.] : Gazi University, 2009. - [236] str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM

Na koncu vsake pravljice v angl., povzetki tudi v tur., slov., est. in gršč. - "Projekt CAFT zajema ljudske pravljice z različnih delov Evrope, namen projekta je predstaviti kulturno različnost v enosti. Geslo projekta je "Vsi govorimo isto kulturo" ---> http://www.osvodmat.si/. - Bibliografija: str. [236]
a) intercultural education b) fairy tale c) interkulturna vzgoja d) pravljica

39(082)
39 WE speak cdr 39 WE speak
COBISS.SI-ID 7991881

65.
        KAM bi s to folkloro? : mednarodni interdisciplinarni simpozij = What to do with folklore? = international interdisciplinary symposium, Ljubljana, 24.-29. 9. 2009 : zbornik povzetkov in program = collected abstracts and programme : in honorem dr. Zmaga Kumer (1924-2008) / [uredila Rebeka Kunej ; prevodi v angleščino Deks]. - Ljubljana : Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU = Institute of Ethnomusicology SRC SASA, 2009 ([Horjul] : Potens). - 103 str. ; 24 cm

150 izv.
a) folk culture - conference b) ljudska kultura - konferenca c) folkloristika d) folklora

39
39 KAM BI
COBISS.SI-ID 247387648


5 NARAVOSLOVNE VEDE


66.
        TEACHER professional development / [editor Nicos Valanides]. - [Nicosia : University of Cyprus, Department of Education, 2009]. - V, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sophia ; 128958-CP-1-2006-1-FR-COMENIUS-C21-SOPHIA)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 978-9963-9542-3-0
a) science education b) teaching method c) teacher education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) izobraževanje učiteljev g) konstruktivizem

5/6
5 TEACHER professional
COBISS.SI-ID 8009033


51 MATEMATIKA.


67.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        Matlab do nezavesti / [Marko Gašperšič]. - Ljubljana : samozal., 2009. - 278 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-2-1
a) mathematics b) matematika c) matlab

51-37(035)
II 51 GAŠPERŠIČ, M. Matlab
COBISS.SI-ID 247575296

68.
        KOCKA 8 : matematika za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Tončka Stanonik, Jurij Senegačnik]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 178 str. : ilustr. ; 29 cm

- - Kocka 8. Rešitve. - 19 str.
ISBN 978-961-6465-65-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)(076.2)
II 51(075.2) KOCKA 8
COBISS.SI-ID 236581632


51(043.2) MATEMATIKA.


69.
JURČIČ, Mojca, 1986-
        Obravnava ploščine in obsega : diplomsko delo / Mojca Jurčič. - Ljubljana : [M. Jurčič], 2009. - 95, [8] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) matematika c) osnovna šola d) merjenje e) količina f) konstruktivizem

514(043.2)
Č II 51(043.2) JURČIČ, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 7976521

70.
LUN, Urška, 1975-
        Tropska matematika : diplomsko delo / Urška Lun. - Ljubljana : [U. Lun], 2009. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) tropski polkolobar d) tropski polinom

51(043.2)
Č II 51(043.2) LUN, U. Tropska
COBISS.SI-ID 8014921


53 FIZIKA.


71.
GIANCOLI, Douglas C.
        Fizika : zbirka nalog za gimnazije in srednje šole / Douglas G. Giancoli ; [prevedel Aleksander Zidanšek ; ilustracije Artworks]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 155, [10] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Physics. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0736-1
a) physics - exercise b) secondary education c) fizika - vaja d) srednješolski pouk

53(075.3)(076.2)
53(075.3) GIANCOLI, D. C. Fizika
COBISS.SI-ID 247475456

72.
INTERNATIONAL Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning (14 ; 2009 ; Udine)
        Europhysics conference abstract booklet / International Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, 14th edition, 23-25 September 2009, University of Udine, Italy ; organised by European Physical Society, Multimedia in Physics Teaching and Learning Group, Universty of Udine. - Udine : University of Udine, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 2-914771-61-4
a) physics b) multimedia method c) fizika d) multimedijska metoda

53
53 INTERNATIONAL Europhysics
COBISS.SI-ID 7993161


54 KEMIJA.


73.
BUKOVEC, Nataša
        Kemija za gimnazije 1. Učbenik za 1. letnik gimnazij / Nataša Bukovec ; [fotografije Nedžad Žujo ... [et al.] ; tehniške risbe Vinko Volk, Hinko Šolinc ml., Aleksander Rovan]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 144 str. : ilustr. ; 27 cm

4.000 izv. - Bibliografija: str. 144. - Kazalo
ISBN 978-961-02-0076-5
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
54(075.3) BUKOVEC, N. Kemija
COBISS.SI-ID 245837824

74.
CEBIN, Nika
        Atomi in molekule. Laboratorijske vaje za kemijo v gimnaziji / Nika Cebin, Manica Perdan-Ocepek, Marjeta Prašnikar ; [tehnične risbe Darko Simeršek ; fotografije Manica Perdan-Ocepek, Marjeta Prašnikar, Tomaž Lunder]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 92 str. : ilustr. ; 26 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. [93]
ISBN 978-961-241-346-0
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)
54(075.3) CEBIN, N. Atomi
COBISS.SI-ID 246203392

75.
SMRDU, Andrej
        Kemija. Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije / Andrej Smrdu. - 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2008. - Ljubljana : Jutro, 2009. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6746-23-6
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemija 1
COBISS.SI-ID 244771072

76.
SMRDU, Andrej
        Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije / Andrej Smrdu. - 2. izd. po učnem načrtu iz leta 2008. - Ljubljana : Jutro, 2009. - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6746-22-9
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemija 2
COBISS.SI-ID 244770048

77.
SMRDU, Andrej
        Kemija. Snov in spremembe 3 : učbenik za kemijo v 3. letniku gimnazije / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2008. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6433-94-5
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemija 3
COBISS.SI-ID 238389760

78.
SMRDU, Andrej
        Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednji šol / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2008. - 152 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6433-95-2
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemijo
COBISS.SI-ID 238914816

79.
SMRDU, Andrej
        Kemijo razumem, kemijo znam 2 : naloge iz kemije za 2. letnik gimnazije in drugih srednjih šol / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2009. - 168 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije / Jutro)

Bibliografija: str. 4
ISBN 978-961-6746-20-5
a) chemistry - exercise b) secondary education c) kemija - vaja d) srednješolski pouk

54(075.3)(076.1)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemijo
COBISS.SI-ID 244770304


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


80.
ANDERLUH, Gregor, 1969-
        Praktikum iz biokemije : za študente prvostopenjskega bolonjskega programa Biologija / Gregor Anderluh, Andrej Bavdek, Kristina Sepčić. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - 75 str. : graf. prikazi ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Bibliografija: str. 75
ISBN 978-961-242-234-9
a) biochemistry - exercise b) biokemija - vaja

57(075.8)
II 57(075.8) ANDERLUH, G. Praktikum
COBISS.SI-ID 246315776

81.
DEVETINDEVETDESET odstotna
        99% opica : kako evolucija sešteva / avtorji Caroline M. Pond ... [et al.] ; uredil Jonathan Silvertown ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Kranj : Narava, cop. 2009. - 224 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: 99 % ape. - Bibliografija: str. 211-217. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-53-7
a) biology b) biologija c) evolucija d) izvor e) razvoj vrst

575
575 DEVETINDEVETDESET odstotna
COBISS.SI-ID 246521856

82.
        EKSPERIMENTALNE metode v biokemiji / Gregor Anderluh ... [at al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 137 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

Bibliografija: str. 133-134. - Kazalo
ISBN 978-961-242-235-6
a) biochemistry - textbook b) biokemija - učbenik

57(075.8)
57(075.8) EKSPERIMENTALNE
COBISS.SI-ID 246316032

83.
JABLONKA, Eva
        Štiri razsežnosti evolucije : genetska, epigenetska, vedenjska in simbolna raznolikost v zgodovini življenja / Eva Jablonka in Marion J. Lamb ; prevedel Nikolaj Pečenko ; [ilustracije Anna Zeligowski]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2009 ([Bevke] : Bograf). - VIII, 443 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Evolution in four dimensions. - 800 izv. - Bibliografija: str. 405-425. - Kazalo
ISBN 978-961-234-815-1
a) genetics b) genetika c) evolucija d) epigenetika e) raznolikost f) geni g) genetske spremembe h) dedovanje

575
575 JABLONKA, E. Štiri
COBISS.SI-ID 247472640

84.
TURK, Tom
        Ambasadorji morja / besedilo Tom Turk ; ilustracije [in črtne risbe] Marija Prelog. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Osminka & Co., 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 107 str. : ilustr. ; 25 cm

1.013 izv. - ---, ker ljubim morje bolj kot vse! / Mitja Zupančič: str. 5. - O avtorju na str. 107
ISBN 978-961-90961-2-3
a) morske živali b) likovni motivi

59
59 TURK, T. Ambasadorji
COBISS.SI-ID 247646720


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


85.
NEDIŽAVEC, Karmen
        Žive živali, živali iz trajnih zbirk in ostali materiali živalskega izvora pri pouku bioloških vsebin v osnovnih in srednjih šolah : diplomsko delo / Karmen Nedižavec. - Ljubljana : [K. Nedižavec], 2009. - X, 98, [5] f. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) biologija c) živali d) pouk e) predstave

57(043.2)
Č II 57(043.2) NEDIŽAVEC, K. Žive
COBISS.SI-ID 7990345


61 MEDICINA.


86.
        ACTIVITIES with developmentally disabled elderly and older adults / M. Jean Keller, editor. - Reprint. - New York ; London : Haworth Press, 2006, cop. 1991. - 156 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Povzetki na začetku vsakega prispevka
ISBN 1-56024-092-X ISBN 1-56024-174-8 (pbk)
a) handicapped b) adult c) therapy d) prizadeti e) odrasli f) terapija

615.851
615.851 ACTIVITIES
COBISS.SI-ID 8020553

87.
        ARTS in arts therapies : a European Perspectice / edited by Sarah Scoble, Malcolm Ross and Christine Lapoujade. - Plymouth, Devon : University of Plymouth Press, cop. 2009. - XI, 132 str. : ilustr. ; 25 cm. - (ECARTE)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-1-84102-225-3
a) psychotherapy b) art c) creativity d) psihoterapija e) umetnost f) ustvarjalnost g) umetnostna terapija

615.851
615.851 ARTS IN
COBISS.SI-ID 8016713

88.
        DUŠEVNO zdravje prebivalcev Slovenije / Tanja Kamin ... [et al.] ; [uredniki Tanja Kamin in Helena Jeriček Klanšček]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009. - 138 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 123-138
ISBN 978-961-6659-42-0
a) mental health b) mental stress c) mental illness d) duševno zdravje e) duševni stres f) duševna bolezen

61
II 61 DUŠEVNO
COBISS.SI-ID 243245824

89.
GREBENC, Vera
        Varna vožnja : obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu / Vera Grebenc, Amra Šabić, Ines Kvaternik. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008 (Ljubljana : Boex). - 110 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 102-103. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-17-0
a) road safety education b) road safety c) prometna vzgoja d) prometna varnost e) prometne nesreče f) mamila g) alkohol h) preventiva i) statistični podatki

61
61 GREBENC, V. Varna
COBISS.SI-ID 242030080

90.
        KO otrok zboli za rakom / [pripravili Majda Benedik Dolničar ... [et al.] ; uredila Majda Benedik Dolničar]. - 3., izpopolnjena izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Hren). - 70 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 67
ISBN 978-961-218-847-4
a) cancer b) medical treatment c) rak d) zdravljenje

616
616 KO OTROK
COBISS.SI-ID 247034112

91.
KVATERNIK, Ines
        Droge med politiko in vsakdanjim življenjem / Ines Kvaternik, Vera Grebenc, Liljana Rihter. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008 (Ljubljana : Boex). - 141 str. : tabele ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 133-135. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-19-4
a) drug addiction - narcotic b) zasvojenost z drogami - narkotik c) droge d) alkoholizem e) odvisnosti f) politika drog

613.83
613.8 KVATERNIK, I. Droge
COBISS.SI-ID 242417664

92.
PORENTA-Lisica, Barbara, 1965-
        Luka Krepec / [Barbara Porenta Lisica]. - [Ljubljana : 2009]. - 2, [28] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena v spremni besedi. - Vsebina knjige je zajeta tudi v avtoričinem specialistčnem delu. - Spremna beseda: str. 1-2. - Vzporedno spremno besedilo tudi v angl.
a) psychotherapy b) story telling c) psihoterapija d) pripovedovanje zgodb

615.851
II 615.851 PORENTA-LISICA, B Luka
COBISS.SI-ID 8009289

93.
SCHORR, Susanne
        Džungelska ambulanta : zgodbe doktorja Zobotigra / Susanne Schorr ; ilustracije Petr Zubek ; [prevedla Nada Jurič]. - 1. izd. - Ptujska Gora : In obs medicus, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 70 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Geschichten aus Doktor Zahntiger Dschungelpraxis. - 2.000 izv. - O avtorici: str. 2
ISBN 978-961-6513-23-4
a) dental inspection - children's book b) zobozdravstvena kontrola - knjiga za otroke c) zobozdravstvena preventiva

616
616 SCHORR, S. Džungelska
COBISS.SI-ID 62657281


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


94.
FINK, Candida
        Bipolarna motnja za telebane : [razumite manično depresijo in odkrijte najnovejše oblike zdravljenja] / by Candida Fink and Joseph Kraynak ; [prevod Darja Budja]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena : DAM, Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVIII, 340 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: Bipolar disorder for dummies. - Podnasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Mojca Zvezdana Dernovšek: str. V. - O slovenski izdaji / prevajalka: str. V-VI. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-85-9 (Pasadena)
a) depression b) depresija c) bipolarna motnja d) razpoloženje e) manična depresija

616.895.1
616.89 FINK, C. Bipolarna
COBISS.SI-ID 247727872


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


95.
ELEKTROTEHNIŠKA in računalniška konferenca (18 ; 2009 ; Portorož)
        Zbornik osemnajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2009, 21-23. september 2009, Portorož, Slovenija / uredila Baldomir Zajc, Andrej Trost. - Ljubljana : IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2009. - 2 zv. ([VIII], 462; [VII], 408 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572)

Na vzpor. nasl. str.: Proceedings of the Eighteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2009. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Vsebina: Zv. A: Vabljena predavanja ; Elektronika ; Telekomunikacije ; Avtomatika ; Simulacije, identifikacije in modeliranje ; Močnostna elektrotehnika ; Merilna tehnika. - [VIII], 462 str. ; Zv. B: Računalništvo in informatika ; Umetna inteligenca ; Razpoznavanje vzorcev ; Biomedicinska tehnika ; Didaktika ; Študentski članki. - [VII], 408 str.
a) electrical engineering - conference b) computer science c) elektrotehnika - konferenca d) računalništvo e) informatika f) elektronika g) avtomatska regulacija h) telekomunikacije i) merilna tehnika j) umetna inteligenca k) robotika l) metrologija

62
II 62 ELEKTROTEHNIŠKA Zbornik 18
COBISS.SI-ID 13444886


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


96.
REBERNIK, Miroslav
        Ekonomika podjetja / Miroslav Rebernik. - 4., dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2008 (Ljubljana : Itagraf). - 401 str. : graf. prikazi, preglednice ; 25 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 377-384. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Terminološki slovarček: str. 385-392. - Kazalo
ISBN 978-961-247-080-7
a) economic studies - textbook b) enterprise c) ekonomske študije - učbenik d) podjetje e) ekonomika podjetja f) teorija podjetja g) podjetništvo h) poslovni proces i) gospodarjenje j) analiza poslovanja k) uspešnost poslovanja l) financiranje m) investicije

658(075.8)
65 REBERNIK, M. Ekonomika
COBISS.SI-ID 241310208

97.
ŠIREC, Karin
        Ekonomika podjetja : študijski priročnik / Karin Širec, Miroslav Rebernik. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2008 (Ljubljana : Itagraf). - 171 str. : graf. prikazi, preglednice ; 25 cm

600 izv.
ISBN 978-961-247-081-4
a) economic studies - textbook b) enterprise c) ekonomske študije - učbenik d) podjetje e) ekonomika podjetja f) podjetništvo g) poslovni proces h) tržna struktura i) investicije j) gospodarjenje k) analiza poslovanja l) uspešnost poslovanja m) financiranje

658(075.8)(035)
65 ŠIREC, K. Ekonomika
COBISS.SI-ID 241348352


655 TISKARSTVO


98.
KOVAČ, Miha, 1960-
        Od katedrale do palačinke : tisk, branje in znanje v digitalni družbi / Miha Kovač. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 156 str. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 152-156. - Kazalo
ISBN 978-961-242-214-1
a) publishing industry b) book c) založništvo d) knjiga e) elektronski mediji f) tržni mehanizmi

65
65 KOVAČ, M. Od katedrale
COBISS.SI-ID 244440320


7


99.
        TEHNOLOGIJE v likovni umetnosti. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2009 (Žalec : Golc). - [50] str. : Ilustr. ; 24 cm

1080 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje reprodukcije likovnih del in podatke o avtorjih
ISBN 978-961-92208-4-9
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovne kritike d) likovne tehnike

7.02
7 TEHNOLOGIJE
COBISS.SI-ID 247732992

100.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovna vzgoja 4 : učbenik za likovno vzgojo v četrtem razredu osnovne šole / Beatriz Tomšič Čerkez ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.000 izv. - Bibliografija: str. [54]
ISBN 978-961-01-0727-9
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7.02(075.2)
II 7 TOMŠIČ-ČERKEZ Likovna 4
COBISS.SI-ID 246726912

101.
TOMŠIČ-Čerkez, Beatriz
        Likovna vzgoja 5 : učbenik za likovno vzgojo v petem razredu osnovne šole / Beatriz Tomšič Čerkez ; [ilustracije in slikovni material arhiv MKZ ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. [56]
ISBN 978-961-01-0728-6
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7.02(075.2)
II 7 TOMŠIČ-ČERKEZ Likovna 5
COBISS.SI-ID 246558976


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


102.
ELGER, Dietmar
        Expressionism : a revolution in German art / Dietmar Elger ; [appendix Dietmar Elger and Ingo F. Walther ; English translation Hugh Beyer]. - 25th anniversary special ed. - Köln [etc.] : Taschen, cop. 2007. - 256 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 248-255
ISBN 978-3-8228-3194-6
a) painting - Germany - 20th cent. b) slikarstvo - Nemčija - 20. stol. c) nemško slikarstvo d) ekspresionizem e) reprodukcije

75.036.7(430)
II 7.03 ELGER, D. Expressionism
COBISS.SI-ID 1897840

103.
ERJAVEC, Aleš, 1951-
        Estetika in politika modernizma / Aleš Erjavec. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 279 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-221-9
a) art b) aesthetics c) umetnost d) estetika e) marksizem f) futurizem g) avantgarda h) umetniška fotografija i) politično gledališče j) teorija umetnosti k) modernizem

7.03
7.03 ERJAVEC, A. Estetika
COBISS.SI-ID 245123072

104.
TACOL, Tonka
        Likovno snovanje I. Učbenik za izbirni predmet likovno snovanje I za 7. razred devetletne osnovne šole / Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič ; [fotografije umetniških del Narodna galerija ... et al.]. - 3. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 39 str. : ilustr. ; 28 cm

Podrejeni nasl. na ov.: Učbenik za likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole
ISBN 978-961-6525-03-9 ISBN 961-6525-03-4
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TACOL, T. Likovno
COBISS.SI-ID 221409536


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


105.
        RESHAPING museum space : architecture, design, exhibitions / edited by Suzanne Macleod. - London ; New York : Routledge, 2005. - XIV, 241 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Museum meanings)

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-34344-5 (hbk) ISBN 0-415-34345-3 (pbk) ISBN 978-0-415-34344-2 (hbk) ISBN 978-0-415-34345-9 (pbk)
a) architecture b) museum c) exhibition d) arhitektura e) muzej f) razstava g) kulturna dediščina h) arhitektura muzejev

72
72 RESHAPING
COBISS.SI-ID 392300


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


106.
DULAR, Andreja
        Tipografija in narava : diplomsko delo / Andreja Dular. - Ljubljana : [A. Dular], 2009. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) writing b) photography c) pisava d) fotografija e) tipografija

766:655.26(043.2)
655.26:766(043.2)
Č II 75(043.2) DULAR, A. Tipografija
COBISS.SI-ID 7976777


78 GLASBA.


107.
MAJHEN, Zvezdana
        Za okolje bo najbolje... [Zvočni posnetek] / pesmice je napisala Zvezdana Majhen ; uglasbil in zaigral Dominik Krt ; zapeli Dominik Krt in otroci pevskega zbora iz Luč pri Savinji. - [Domžale] : Studio Hieroglif, 2009 ([Ljubljana : Racman AVS]). - 1 CD (57 min 22 sek) : stereo ; 12 cm

CD je priloga k reviji Zmajček
STH CD 005 Hieroglif
a) music b) glasba c) otroške pesmi

784
cd 78 MAJHEN, Z. Za okolje
COBISS.SI-ID 512038464

108.
MIHELČIČ, Pavel
        Osnove glasbene teorije / Pavel Mihelčič ; notografija Milena Jarc. - Prenovljena, dopolnjena in razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 130 str. : ilustr., note ; 25 cm

V kolofonu tudi: 1.izd., ponatis. - 400 izv.
ISBN 978-86-341-4066-8
a) music education - textbook b) secondary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) srednješolski pouk e) glasbena teorija

781(075.3)
78 MIHELČIČ, P. Osnove
COBISS.SI-ID 244006656

109.
OBLAK, Breda
        Moja glasba 4. [Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 4. razredu devetletne osnovne šole] / Breda Oblak ; [ilustriral Damijan Stepančič] ; [notograf Tadej Lenarčič]. - Domžale : Izolit, 2006 (Ljubljana : Delo). - 86 str. : ilustr., note ; 28 cm

ISBN 961-6279-30-0
a) music education - exercise b) primary education c) glasbena vzgoja - vaja d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 OBLAK, B. Moja glasba 4
COBISS.SI-ID 8027209

110.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 6 [Elektronski vir] : interaktivna pesmarica : note in zvoki priredb za glasove s spremljavo Orffovih glasbil in za glasove s klavirsko spremljavo : pesmarica z oznakami za harmonsko spremljavo / Albinca Pesek ; avtorji priredb Blaž Rojko, Jakob Jež, Marjan Šijanec ; notografija Blaž Rojko, Marjan Šijanec. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 1 optični disk (DVD) : stereo ; 12 cm, v škatli 19 x 14 x 1 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Nasl. in navedba odgovornosti s škatle in zloženke
ISBN 978-961-209-966-4 (komplet)
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) pesmarice

78(075.2)
DVD PESEK, A. Glasba 6
COBISS.SI-ID 247534848

111.
SKUPINA Nepridiprav
        Radovedna Katra in nepridiprav [Zvočni posnetek] : vesele pesmi za otroke / Skupina Nepridiprav. - [Trzin] : Megaton Records, p 1998, cop. [2006]. - 1 CD (34 min, 9 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([2] str.)

Člani skupine: Léna Somi, vokal, flavta, prečna favta, tolkala, Marija Božič, vokal, Vid Klančičar, vokal, bas, kitara, Béla Szomi Kralj, vokal, kitara, harmonika, tolkala. Sodelovali so še: Dejan Klančičar, bobni, tolkala, spremljajoči vokal, Dušan Železnikar, kitara. - Vsebina: Sreča velika ; Nepridiprav ; Radovedna Katra ; Moj brat ; Teden za lenuha ; Mama ; Narobe svet ; Kakšna sreča, da sem se rodil ; Poiščite dudo ; Ne maram ; Lej ga fanta ; Dedi Fredi
a) music b) glasba c) otroške pesmi

78
cd 78 SKUPINA Radovedna
COBISS.SI-ID 227429376


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


112.
DRAŠLER, Jana
        Na robu mesta, v središču sveta : (knjiga o cirkusu) / Jana Drašler. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - 300 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

500 izv. - Bibliografija: str. 287-297
ISBN 978-961-257-017-0
a) theatre b) gledališče c) cirkus d) spektakel e) popularna kultura f) sociologija kulture g) dresura

791.83
79 DRAŠLER, J. Na robu
COBISS.SI-ID 246394880

113.
        SLON 3 [Videoposnetek] : osem animiranih filmov : izbor animiranih filmov iz otroškega programa Slon na Mednarodnem festivalu animiranega filma Animateka. Z vrstico, ki spodbuja pogovor z otrokom. - [Ljubljana] : Mladinska knjiga : Animateka, p 2009. - 1 video DVD : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v slov. - Priloga revij Cicido in Ciciban, november 2009. - Zgoščenka je nastala v sodelovanju z Mednarodnim festivalom animiranega filma Animateka
a) film b) risani filmi

791.228(0.053.2)(086.82)
DVD 79 SLON 3
COBISS.SI-ID 512042048


791/792


114.
FERLIN, Lucija
        Najdem se v gledališču : gledališka pedagogika Augusta Boala / [Lucija Ferlin]. - Ljubljana : Salve, 2009. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Družbena odgovornost)

Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 28
ISBN 978-961-211-478-7
a) Boal, Augusto (1931-) b) theatre c) gledališče d) politično gledališče e) nevidno gledališče f) gledališče soudeležbe g) improvizacija h) gledališka pedagogika

792
792 FERLIN, L. Najdem
COBISS.SI-ID 243459072


81 JEZIKOSLOVJE


115.
        UČENJE in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu / [avtorji prispevkov Simon Borg ... et al.] ; urednica Karmen Pižorn ; [prevodi Helena Turk, Laura Cuder Turk]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Ljubljana] : Present). - 363 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-234-746-8
a) foreign languages b) early learning c) pre-school child d) tuji jeziki e) zgodnje učenje f) predšolski otrok

81
81 UČENJE in poučevanje
COBISS.SI-ID 246194944


81(043.2) JEZIKOSLOVJE.


116.
GLAD, Leona, 1986-
        Stopnja jezikovne zmožnosti pri diplomiranih vzgojiteljih/vzgojiteljicah : diplomska naloga / Leona Glad. - Ljubljana : [L. Glad], 2009. - 50 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) trainer c) nursery school d) govor e) vzgojitelj f) vrtec g) jezikovna zmožnost

81'276.3:37.011.3-051(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) GLAD, L. Stopnja
COBISS.SI-ID 7976009


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


117.
SNOJ, Marko, 1959-
        Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen / Marko Snoj. - Ljubljana : Modrijan : Založba ZRC, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 603 str. ; 25 cm

Hrbtni nasl. tudi: ESSZI. - Zvd. na sprednjem spojnem listu: Slovenski narodni prostor in narečne skupine. - O avtorju: na zadnjem spojnem listu. - Bibliografija: str. 20-36. - Kazalo
ISBN 978-961-241-360-6 (Modrijan)
a) slovenščina b) imenoslovje c) slovenska zemljepisna imena d) etimologija

811.163.6'374
Č 811.163.6'374 SNOJ, M. Etimološki
COBISS.SI-ID 247065344


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


118.
ČECH, Pavel, 1968-
        Čudežni vrt / [besedilo in ilustracije] Pavel Čech ; [prevod Tjaša Koprivec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009. - [92] str. : ilustr. ; 32 cm. - (Zbirka Sanjska knjiga)

Prevod dela: O zahradě
ISBN 978-961-6767-49-1

821
II 821 ČECH, P. Čudežni vrt
COBISS.SI-ID 246789632

119.
GOLC, Lidija
        Aktualizacija domačega branja pri književnem pouku v srednji šoli : magistrsko delo / Lidija Golc. - Ljubljana : [L. Golc], 2009. - 218 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 163-167. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) reading b) children's and youth literature c) teaching model d) secondary school e) branje f) didaktični model g) mladinska književnost h) srednja šola i) književna didaktika j) domače branje k) govorni nastop l) šolska govorna interpretacija

82(043.3)
Č II 82 GOLC, L. Aktualizacija
COBISS.SI-ID 39135074

120.
        LITERATURA : leksikon / [avtorji Janko Kos ... [et al.] ; uredile Živa Vidmar, Katja Stergar, Darja Butina]. - 5. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009. - X, 478 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mali leksikoni Cankarjeve založbe)

ISBN 978-961-231-517-7
a) literature - lexicon b) literatura - leksikon c) literarna teorija d) literarna veda

82
82 LITERATURA
COBISS.SI-ID 247021568


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


121.
HADDON, Mark
        Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa / Mark Haddon ; [prevedel Vasja Cerar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 280 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The curious incident of the dog in the night-time
ISBN 86-11-16955-7

821.111
811.111 HADDON, M. Skrivnostni
COBISS.SI-ID 214394368


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


122.
ROTH, Philip, 1933-
        Ameriška pastorala / Philip Roth ; prevedla Miriam Drev. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Murska Sobota] : Klar). - 503 str. ; 23 cm

Prevod dela: American pastoral. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 4
ISBN 978-961-241-325-5

821.111(73)
821.111(73) ROTH, P. Ameriška
COBISS.SI-ID 244911104


821.163


123.
SAVOV, Gančo
        Moja slovenska biografija ; Past za nasprotnike / Gančo Savov ; prevedla Borut Omerzel in Eva Šprager. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 (Ljubljana : Delo Repro). - 298 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 10)

400 izv. - Bibliografija: str. 287-298
ISBN 978-961-213-186-9

821.163
821.163 SAVOV, G. Moja
COBISS.SI-ID 246861568


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


124.
        BRANJE za sanje : berilo 6. [Učbenik za slovenščino-književnost v 6. razredu] / Majda Cirman, Gregor Kocijan, Stanko Šimenc ; [ilustracije Mojca Lampe Kajtna ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 155 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Vedež 6)

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 978-86-341-3793-4
a) literature - textbook b) primary education c) literatura - učbenik d) osnovnošolski pouk

821.163.6-82(075.2)
II 821.163.6 CIRMAN, M. Branje 6
COBISS.SI-ID 238576384

125.
        CIPSIPILIPSIPILONIKA : pesniško popotovanje od izštevanke do konsa : [pesmi za izbirčne in predrzne] / izbral [in didaktični instrumentarij napisal] Igor Saksida. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 179 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

Drugi podnasl. na ov. - Cipsipiligledališče / Miha Mohor: str. 176-177. - 1500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0814-6
a) children's and youth literature b) mladinska književnost

821.163.6-93
821.163.6-93 CIPSIPIL...
COBISS.SI-ID 247355392

126.
DOLGOV, Vjačeslav
        Slovenija glazami russkogo = Slovenija v ruskih očeh / Vjačeslav Dolgov ; [prevedla Nataša Gerič]. - Volče : Myra Locatelli, 2009. - 293 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92522-1-5
a) Slovenija b) Rusija c) slovensko ruski odnosi d) diplomati e) spomini

821.161.1
821.161.1 DOLGOV, V. Slovenija
COBISS.SI-ID 245388800

127.
KOCIJAN, Gregor
        Janko Kersnik : [monografija] / Gregor Kocijan. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 431 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 10)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 391-398. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-254-134-7
a) Kersnik, Janko (1852-1897) b) slovenska književnost c) slovenski pisatelji d) biografije

821.163.6.09
821.163.6.09 KOCIJAN, G. Janko
COBISS.SI-ID 245757184

128.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Zrele reči / Lojze Kovačič ; iz izvirnega rokopisa pripravil za natis [ter spremna beseda] Mihael Glavan. - Ljubljana : Študentska založba, 2009. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Zrenje v zrelosti / Mihael Glavan: str. 460-479. - 800 izv.
ISBN 978-961-242-246-2
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) dnevniki

821.163.6-94"1990/2004"
929Kovačič L.
821.163.6 KOVAČIČ, L. Zrele reči
COBISS.SI-ID 247581440

129.
MINATTI, Ivan
        Vznemirila si gladino mojega tolmuna - pesem / Ivan Minatti ; [izbor in spremna beseda Vasja Predan ; bibliografija Matjaž Hočevar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 230 str. ; 20 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

Minattijeva lirična samopodoba / Vasja Predan: str. 189-217. - Izbrana bibliografija Ivana Minattija (knjige in intervjuji) / Matjaž Hočevar: str. 218-224. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-01-1029-3

821.163.6-1
821.163.6 MINATTI, I. Vznemirila
COBISS.SI-ID 247132928

130.
SLOVENSKI slavistični kongres (2009 ; Monošter)
        Slovenski mikrokozmosi - medetnični in medkulturni odnosi / [Slovenski slavistični kongres, Monošter, 1.-3. oktober 2009] ; uredila Irena Novak Popov. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 464 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 20)

Odkriti Porabje / Irena Novak Popov: str. [7]-10. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki. - Vsebina na nasl. str.: Med narečjem in knjižnimi jeziki ; Zgodovina jezika in besedil ; Književnost v Porabju, Prekmurju in Italiji ; Književnost med kulturami ; Kultura in šolstvo v Porabju ; Poklon Danetu Zajcu in Svetlani Makarovič
ISBN 978-961-6715-04-1
a) Zajc, Dane (1929-2005) b) Makarovič, Svetlana (1939-) c) literature d) culture e) literatura f) kultura g) slovenska književnost h) slovenska narečna književnost i) Porabje j) Prekmurje k) šolstvo l) zamejski Slovenci

821.163.6.09
821.163.6.09 SLOVENSKI Slovenski
COBISS.SI-ID 247586048

131.
SOCIETA degli scrittori sloveni (2009 ; Trieste)
        (Scri)versi accanto / La Societa degli scrittori sloveni a Pordenonelegge 2009, 19. - 20. 9. 2009. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = La Societa degli scrittori sloveni, 2009. - [18] str. : fotgr. ; 21 cm

a) literature b) literatura

821.163.6.09(082)
821.163.6.09 SOCIETA (Scri)versi
COBISS.SI-ID 7992137


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


132.
        ZGODOVINSKI atlas [Kartografsko gradivo] : potovanje skozi čas in prostor / besedilo [slovenskega dodatka] Dragan Potočnik ; spremna beseda Bojan Balkovec ; slikovno in kartografsko gradivo Instituto geografico de agostini, arhiv MKZ. - 1. natis. - [Različna merila]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 1 atlas (173 str) : barve ; 27 cm

Prevod dela: Atlante storico tascabile. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-01-0743-9
a) history - atlas b) zgodovina - atlas

912
II 912 ZGODOVINSKI atlas
COBISS.SI-ID 246620672


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


133.
AUGARDE, Steve
        Leonardo da Vinci / Steve Augarde ; ilustracije Leo Brown ; prevedel Jože Stabej. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2009 (Grafika Paradoks : Tiskano na Kitajskem). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Leonardo da Vinci. - Kazalo
ISBN 978-961-249-062-1
a) Leonardo da Vinci (1452-1519)

929
II 929 AUGARDE, S. Leonardo
COBISS.SI-ID 245126912

134.
BAJD, Barbara [Dvesto]
        200 - letnica Darwinovega rojstva in 150 - letnica izida knjige: "O nastanku vrst z naravnim izborom" / [besedilo Barbara Bajd ; uredil Luka Praprotnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorica navedena na ov.

929Darwin C.
929 BAJD, B. Dvesto
COBISS.SI-ID 8027977

135.
        LOJZE Kovačič : življenje in delo / [uredniški odbor Gašper Troha, Milena Mileva Blažič, Andreas Leben]. - Ljubljana : Študentska založba, 2009 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. : ilustr. ; 21 cm

Zbornik je nastal na podlagi simpozija Lojze Kovačič - življenje in delo, ki je potekal januarja 2009 v Ljubljani v okviru Festivala Fabula. --> v kolofonu. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Summary
ISBN 978-961-242-249-3
a) Kovačič, Lojze (1928-2004) b) Kovačič, Lojze (1928-2004) - Literarne študije - Zborniki c) slovenski pisatelji d) slovenska književnost e) biografije

929
929 LOJZE KOVAČIČ
COBISS.SI-ID 247582208

136.
WOOD, A. J., 1960-
        Charles Darwin in potovanje z ladjo Beagle : dežele, ki jih je obiskal na potovanju okrog sveta z ladjo njegovega veličanstva Beagle pod poveljstvom kapitana Fitzroya iz kraljeve mornarice : z odlomki iz del Charlesa Darwina, člana kraljeve družbe : ilustrirana izdaja / napisala A. J. Wood & Clint Twist ; ilustrirali Jan Andrew, Diz Wallis & Eloise A. Lambert ; prevod Uroš Kalčič]. - Ljubljana : Kres, 2009. - [28] str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Charles Darwin and the Beagle adventure. - Potiskani notr. str. ov. - Knjiga z zavihki. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-250-049-8
a) Darwin, Charles (1809-1882) b) travel - children's book c) potovanje - knjiga za otroke

929Darwin C.
II 929 WOOD A. J. Charles Darwin
COBISS.SI-ID 244428800


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


137.
        LJUBLJANICA : kulturna dediščina reke / [pisci besedil Maja Andrič ... [et al.] ; pisci kataloških besedil Polona Bitenc ... [et al.] ; uredniki Peter Turk ... [et al.] ; prevod članka Bartosiewicz in dr. v slovenščino Barbara Jerin ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; risbe Igor Rehar ... [et al.] ; pojasnjevalne risbe v katalogu Grega Čeferin ; računalniška priprava zemljevidov Roman Hribar, Miran Erič in Ajdin Bašić]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 471 str., [2] zganj. pril. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 445-471
ISBN 978-961-6169-64-6
a) archaeology b) arheologija c) Ljubljansko barje d) arheološke najdbe e) katalogi

94(497.4)
II 94(497.4) LJUBLJANICA
COBISS.SI-ID 243961856


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO