COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 VSEBINA


maj 090 SPLOŠNO.


1.
BURNETT, Judith
        Doing your social science dissertation / Judith Burnett. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2009. - IX, 270 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Sage study skills)

Bibliografija: str. [248]-254. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3112-0 (hbk) ISBN 1-4129-3112-6 (hbk) ISBN 1-4129-3113-4 (pbk) ISBN 978-1-4129-3113-7 (hbk)
a) doctorate b) research method c) social sciences d) doktorat e) raziskovalna metoda f) družbene vede

001
001 BURNETT, J. Doing
COBISS.SI-ID 7843657

2.
MCCARTHY, Sean
        How to write a competitive proposal for framework 7 : a research manager's handbook / Seán McCarthy. - Watergrasshill : Hyperion, cop. 2007. - XI, 244 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 237-243
ISBN 0-9546257-2-2
a) research b) project c) financing d) raziskovanje e) projekt f) financiranje g) znanstveno raziskovalno delo h) znanstveno raziskovalni projekti i) razvojni programi j) Framework 7 k) 7. okvirni program l) prijava projektov m) financiranje raziskav n) financiranje projektov o) pridobivanje sredstev p) nasveti

001:341.24
II 001 MCCARTHY, S. How to write
COBISS.SI-ID 28709381

3.
TURABIAN, Kate L.
        A manual for writers of research papers, theses and dissertations : Chicago style for students and researchers / Kate L. Turabian ; revised by Wayne C. Booth ... [et al.]. - 7th ed. - Chicago ; London : University of Chicago, cop. 2007. - XVIII, 466 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Chicago guides to writing, editing and publishing)

Bibliografija: str. 409-435. - Kazalo
ISBN 978-0226-82336-2 (hbk) ISBN 0-226-82336-9 (hbk) ISBN 978-0-226-82337-9 (pbk) ISBN 0-226-82337-7 (pbk)
a) doctorate b) research method c) bibliography d) doktorat e) raziskovalna metoda f) bibliografija g) akademsko pisanje h) citiranje

001(035)
004 TURABIAN, K. Manual
COBISS.SI-ID 2205399


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
GAŠPERŠIČ, Marko, 1966-
        O programu Apfloat / [Marko Gašperšič]. - Ljubljana : samozal., 2009. - 33 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 50 izv.
ISBN 978-961-92523-1-4
a) software b) programska oprema c) računalniški program Apfloat

004.42
II 004 GAŠPERŠIČ, M. O programu
COBISS.SI-ID 245058816

5.
THOMAS, Douglas, 1966-
        Hacker culture / Douglas Thomas. - Minneapolis ; London : University of Minnesota, cop. 2002. - XXVII, 266 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 239-250. - Kazalo
ISBN 0-8166-3346-0
a) computer science b) računalništvo c) hekerji

004
004 THOMAS, D. Hacker culture
COBISS.SI-ID 7816777


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


6.
MEJAČ, Maja, 1981-
        Uporaba interneta in zasvojenost z njim - primerjalna študija med angleškimi in slovenskimi mladostniki : diplomsko delo / Maja Mejač. - Ljubljana : [M. Mejač], 2009. - 98, [10] f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-98. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) računalništvo c) internet d) zasvojensot e) patološka raba

004.748.5:613.8(043.2)
613.8:004.748.5(043.2)
Č II 004(043.2) MEJAČ, M. Uporaba
COBISS.SI-ID 7799881

7.
MOHAR, Tanja
        Spletne učilnice in vzpostavitev le-teh : diplomsko delo / Tanja Mohar. - Ljubljana : [T. Mohar], 2009. - IX, 81, 41 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 77-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) didactic use of computer b) software c) didaktična uporaba računalnika d) programska oprema e) spletne učilnice f) e-izobraževanje g) interaktivnost h) Moodle

004.7(043.2)
Č II 004(043.2) MOHAR, T. Spletne
COBISS.SI-ID 7819081

8.
SRAKA, Dejan
        Računalniško podprto ugotavljanje plagiatorstva programske kode besedil : diplomsko delo / Dejan Sraka. - Ljubljana : [D. Sraka], 2009. - XX, 167 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 129-136. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) computer science b) programming c) računalništvo d) programiranje e) plagiatorstvo f) programska koda MOSS

004.41(043.2)
Č II 004(043.2) SRAKA, D. Računalniško
COBISS.SI-ID 7812425


084.11+087.5


9.
ROSS, Gaja
        Paglavčki gredo v šolo / Gaja Ross ; ilustrirala Nina Rupel. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2009. - [15] str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv.
ISBN 978-961-6668-06-4

087.5
821.163.6
II 821.163.6 ROSS, G. Paglavčki
COBISS.SI-ID 243946496


1 FILOZOFIJA.


10.
BÜRGER, Peter, 1936-
        Theory of the avant-garde / Peter Bürger ; translation from the German by Michael Shaw ; foreword by Jochen Schulte-Sasse. - 12th printing. - Minneapolis : University of Minnesota, 2007, cop. 1984. - LV, 135 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Theory and history of literature ; vol. 4)

Prevod dela: Theorie der Avantgarde. - Bibliografija: str. 122-125. - Kazalo
ISBN 0-8166-1067-3 ISBN 0-8166-1068-1 (pbk)
a) aesthetics b) art c) estetika d) umetnost e) teorija umetnosti f) avantgarda

111.852
111.852 BÜRGER, P. Theory
COBISS.SI-ID 2273883


159.9 PSIHOLOGIJA.


11.
DUNN, Winnie
        Living sensationally : understanding your senses / Winnie Dunn. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2009. - 213 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-213
ISBN 978-1-84310-915-0 (pbk) ISBN 978-1-84310-871-9 (pbk)
a) sensation b) behaviour c) občutek d) vedenje

159.93
159.93 DUNN, W. Living
COBISS.SI-ID 7832905

12.
KLAMPFER, Friderik, 1966-
        Telovadnica za možgane : uvod v kritično mišljenje / Friderik Klampfer, Janez Bregant, Smiljana Gartner. - Maribor : Svarog, 2008 ([Maribor] : Bone). - 189 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 182-184. - Kazalo
ISBN 978-961-92502-0-4
a) critical sense - textbook b) thinking c) kritični čut - učbenik d) mišljenje e) kritično mišljenje

159.95
159.95 KLAMPFER, F. Telovadnica
COBISS.SI-ID 241242624

13.
        MARITAL conflict and children's externalizing behavior : interactions between parasympathetic and sympathetic nervous system activity / Mona El-Sheikh ... [et al.] ; with commentary by Theodore P. Beauchaine, Ginger A. Moore. - Boston ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. - VIII, 101 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; Serial no. 292, Vol. 74, No. 1, 2009)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
a) divorce b) parent-child relation c) adjustment d) ločitev e) odnos med starši in otrokom f) prilagojenost

159.922.7(082)
159.922.7 MARITAL
COBISS.SI-ID 7815241

14.
RHEINBERG, Falko
        Motivation / Falko Rheinberg. - 7., aktualisierte Aufl. - Stuttgart : Kohlhammer, 2008, cop. 1995. - 248 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Grundriss der Psychologie ; Bd. 6) (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher ; Bd. 555)

Bibliografija: str. 219-245. - Kazalo
ISBN 978-3-17-020551-2 ISBN 3-17-020551-X
a) motivation b) motivacija c) psihologija motivacije

159.9
159.9 RHEINBERG, F. Motivation
COBISS.SI-ID 7812169


17 ETIKA.


15.
FOUCAULT, Michel
        Vednost - oblast - subjekt / Michel Foucault ; [prevod Tomaž Erzar ... et al. ; izbral in uredil Mladen Dolar]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008. - 315 str. ; 20 cm. - (Zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L'ordre du discours
ISBN 978-961-260-012-9
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) philosophy c) history of philosophy d) ethics e) political power f) filozofija g) zgodovina filozofije h) etika i) politična oblast j) filozofija politike k) sodobna filozofija

17
1Foucault M.
17 FOUCAULT, M. Vednost
COBISS.SI-ID 243024384


3 DRUŽBENE VEDE


16.
MANOVICH, Lev
        The language of new media / Lev Manovich. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2001. - XXXIX, 354 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Leonardo)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 0-262-13374-1 (hc) ISBN 0-262-63255-1 (pb)
a) mass media b) technology c) sredstva množičnega obveščanja d) tehnologija e) digitalna tehnologija f) mediji g) tehnološke inovacije

3
3 MANOVICH, L. Language
COBISS.SI-ID 2885972

17.
        TACTICAL biopolitics : art, activism, and technoscience / edited by Beatriz da Costa and Kavita Philip ; with a foreword by Joseph Dumit. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2008. - XXII, 511 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Leonardo)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-262-04249-9 (hbk) ISBN 0-262-04249-5 (hbk)
a) biotechnology b) politics c) safety d) biotehnologija e) politika f) varnost

3(082)
3 TACTICAL biopolitics
COBISS.SI-ID 7816521


316 SOCIOLOGIJA.


18.
        The CULTURAL studies reader / edited by Simon During. - 3th ed. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 1993. - XII, 564 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 535-554. - Kazalo
ISBN 978-0-415-37412-5 (hbk) ISBN 0-415-37412-X (hbk) ISBN 0-415-37413-8 (pbk) ISBN 978-0-415-37413-2 (pbk)
a) culture b) philosophy c) mass media d) sciences e) sexuality f) kultura g) filozofija h) sredstva množičnega obveščanja i) vede j) seksualnost k) globalizacija l) večkulturnost m) potrošništvo

316.7(082)
316.7 CULTURAL studies
COBISS.SI-ID 26217309

19.
        JUGENDLICHE planen und gestalten Lebenswelten : Partizipation als Antwort auf den gesellschaftlichen Wandel / Thomas Ködelpeter, Ulrich Nitschke (Hrsg.) ; mit einem Geleitwort von Karolina Gernbauer. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften, VS, cop. 2008. - 262 str. : ilustr. ; 21 cm. - (VS research)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-8350-7016-5 ISBN 3-8350-7016-9
a) youth b) participation c) project d) mladina e) soodločanje f) projekt

316.6(082)
316.6 JUGENDLICHE planen
COBISS.SI-ID 7811657

20.
        KULTURNA identiteta Istre : razprava v Slovenski matici, 22. oktobra 2008. - Ljubljana : Slovenska matica, 2008 (Ljubljana : Delo Repro). - 93 str. ; 19 cm

"... razpravo Kulturna identiteta Istre, ki bo potekala v Ljubljani, 22. oktobra ..." uvod. - Prevajalci besedil navedeni na koncu posameznih prispevkov. - Bibliografija pri enem prispevku
ISBN 978-961-213-182-1
a) culture b) kultura c) Istra d) kulturna identiteta

316.7
316.7 KULTURNA identiteta
COBISS.SI-ID 244761088


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
ANDERMAN, Eric M.
        Classroom motivation / Eric M. Anderman, Lynley Hicks Anderman. - 1st ed. - Upper Saddle River : Merrill, cop. 2010. - XV, 222 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-13-111697-9 ISBN 0-13-111697-5
a) motivation for studies b) self-esteem c) teacher role d) motivacija za učenje e) samospoštovanje f) vloga učitelja

37.015.31
37.015.3 ANDERMAN, E. Classroom
COBISS.SI-ID 7832137

22.
CEFAI, Carmel
        Promoting resilience in the classroom : a guide to developing pupils' emotional and cognitive skills / Carmel Cefai ; foreword by Paul Cooper. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley, cop. 2008. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innovative learning for all)

Bibliografija: str. 162-167. - Kazalo
ISBN 978-1-84310-565-7 (pb) ISBN 1-84310-565-9 (pb)
a) class management b) teaching practice c) vodenje razreda d) učna praksa

37.015.3
37.015.3 CEFAI, C. Promoting
COBISS.SI-ID 7829065

23.
        A DICTIONARY of education / edited by Susan Wallace. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008. - XVII, 335 str. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Oxford dictionary of education
ISBN 978-0-19-921206-4 (hbk) ISBN 0-19-921206-6 (hbk)
a) education - dictionary b) terminology c) vzgoja in izobraževanje - slovar d) terminologija

37
37 DICTIONARY of education
COBISS.SI-ID 7814729

24.
EUROPEAN Qualifications Framework
        EQF implementation : towards a network of national coordianation points : duration of the project January 2007 to December 2008. - [S. l.] : Leonardo da Vinci, 2008. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: EQF Network Testing Project, call proposal DG EAC/22/06
a) vocational qualification - European Union b) certificate c) project d) poklicna kvalifikacija - Evropska unija e) diploma f) projekt

37.01
II 37.01 EQF implementation
COBISS.SI-ID 7820105

25.
        KAKOVOST za prihodnost vzgoje in izobraževanja : zahteve / [člani projektne skupine Marinka Dodič ... et al.]. - Izd. 2.0. - Ljubljana : Slovenski institut za kakovost in meroslovje, 2008. - 13 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 13
ISBN 978-961-6443-16-6
a) quality of education b) management c) kvaliteta izobraževanja d) vodenje

37.01:005.336.3
Č II 37.01 KAKOVOST za prihodnost
COBISS.SI-ID 241550080

26.
MERC, Dušan
        Resničnostna predstava in utopija : (eseji o pedagogiki) / Dušan Merc. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009. - 223 str. ; 23 cm

ISBN 978-961-6646-78-9
a) pedagogical theory b) educational theory c) pedagoška teorija d) teorija vzgoje in izobraževanja

37.01
37.01 MERC, D. Resničnostna
COBISS.SI-ID 245054720

27.
        PROFESSIONALIZATION and participation in child and youth care : challenging understandings in theory and practice / edited by E.J. Knorth, P.M. Van den Bergh, F. Verheij. - Aldershot : Ashgate, cop. 2002. - XIV, 252 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakaga prispevka
ISBN 0-7546-0891-3 (hbk) ISBN 0-7546-0892-1 (pbk)
a) social work b) child care c) youth welfare d) socialno delo e) otroško skrbstvo f) socialna podpora mladim g) pomoč družinam h) profesionalizacija

37.018.3
37.018.3 PROFESSIONALIZATI
COBISS.SI-ID 7817289

28.
        SPREMEMBE v sistemu vzgoje in izobraževanja / [urednica tematske številke Andreja Hočevar]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2009. - 440 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474 ; 2009, 1)

1050 izv. - Ov. nasl. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov. na začetku prispevkov, v angl. na koncu prispevkov
a) educational reform b) curriculum development c) reforma vzgoje in izobraževanja d) izpopolnitev kurikuluma

37.01(082)
37.01 SPREMEMBE v sistemu
COBISS.SI-ID 7818313

29.
VIDMAR, Tadej
        Vzgoja in izobraževanje v antiki in srednjem veku / Tadej Vidmar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009. - 114 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 111-113
ISBN 978-961-237-285-9
a) history of education b) schooling c) zgodovina pedagogike d) šolanje e) antična vzgoja in izobraževanje f) rimljanska vzgoja in izobraževanje g) srednjeveška vzgoja in izobraževanje h) rimsko šolstvo

37(091)
37(091) VIDMAR, T. Vzgoja
COBISS.SI-ID 245068032

30.
WINTERHOFF, Michael
        Zakaj postajajo naši otroci tirani : vrnimo otrokom njihovo otroštvo / Michael Winterhoff v sodelovanju s Carstenom Tergastom ; [prevedla Maruša Mugerli Lavrenčič ; spremno besedo napisal Bogdan Žorž]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 178 str. ; 24 cm

Prevod dela: Warum unsere Kinder Tyrannen werden. - 600 izv. - Spremna beseda k slovenski izdaji / Bogdan Žorž: str. 5-9
ISBN 978-961-00-0726-5
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom

37.018.1
37.018 WINTERHOFF, M. Zakaj
COBISS.SI-ID 244849408


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


31.
KAVČIČ, Eva, 14.12.1983
        Asistenti za delo z otroki s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli : diplomsko delo / Kavčič Eva. - Ljubljana : [E. Kavčič], 2009. - 79 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) school system - England c) assistant d) razvojno moten otrok e) šolski sistem - Anglija f) asistent g) pomoč učencem

37.011.3-051:159.922.76(043.2)
Č II 37(043.2) KAVČIČ, E. Asistenti
COBISS.SI-ID 7808329

32.
KIKELJ, Polona, 1983-
        Konstruktivistični pristop k poučevanju "razvrščanja procesov" : diplomsko delo / Polona Kikelj. - Ljubljana : [P. Kikelj], 2009. - 45 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 35-36. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - računalništvo
a) computer science b) teaching method c) računalništvo d) didaktična metoda e) konstruktivizem f) razvrščanje procesov

37.091.3:004(043.2)
Č II 37(043.2) KIKELJ, P. Konstruktivističn
COBISS.SI-ID 7907145


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


33.
BAN, Tatjana, 1970-
        Otrok ustvarja igrarije / Tatjana Ban, Diana Šercer Stojanović ; [fotografija Andrej Franko ; ilustracija navodil Tatjana Ban]. - Domžale : Tamaj, 2009. - 52 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-961-92555-2-0
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) otroške igre

371.38:379.826(02.053.2)
793.5/.7(02.053.2)
371.38 BAN, T. Otrok
COBISS.SI-ID 245157120

34.
BAN, Tatjana, 1970-
        Otrok ustvarja lutke / [avtorica, ilustracija navodil] Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2009. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-92555-1-3
a) puppetry - children's book b) manual skill c) lutke - knjiga za otroke d) ročna spretnost e) izdelava lutk

371.38
792.97(02.053.2)
371.38 BAN, T. Otrok
COBISS.SI-ID 243957248

35.
MARENTIČ-Požarnik, Barica
        Moč učnega pogovora : poti do znanja z razumevanjem / Barica Marentič Požarnik in Leopoldina Plut Pregelj ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon ; fotografije Dušan Vrščaj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 199 str. : ilustr. ; 27 cm

1.500 izv. - O avtoricah: str. 199. - Bibliografija: str. 180-187. - Kazali
ISBN 978-86-341-4015-6
a) teaching method b) dialogue c) discussion d) didaktična metoda e) dialog f) diskusija g) učni pogovor

371.3
II 371.3 MARENTIČ-POŽARNIK Moč
COBISS.SI-ID 244064512


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


36.
        BILDUNG - Reflexion - Partizipation : Anstöße zur Professionalisierung von Erzieherinnen und Erziehern / Annette M. Stroß (Hg.). - Berlin : LIT, cop. 2007. - 174 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Vechtaer Beiträge zur Frühpädagogik ; Bd. 1)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-8258-0376-6 ISBN 3-8258-0376-7
a) trainer b) role c) teacher education d) vzgojitelj e) vloga f) izobraževanje učiteljev

373.2.016(082)
373.2.016 BILDUNG, reflexion
COBISS.SI-ID 7811913

37.
DAWN, Roper
        The little book of time and money : supporting problem solving, reasoning and numeracy / by Dawn Roper ; illustrated by Martha Hardy. - London : A&C Black, cop. 2008. - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Little books with big ideas : LB ; 62)

ISBN 978-1-9060-2961-6
a) mathematics b) time perception c) number concept d) matematika e) percepcija časa f) pojem števila

373.2.016:3
373.2.016:3 DAWN, R. Little
COBISS.SI-ID 7833161

38.
KNIGHT, Sara
        Forest schools and outdoor learning in the early years / Sara Knight. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2009. - VII, 131 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [122]-126. - Kazalo
ISBN 1-84787-276-X (hbk) ISBN 978-1-84787-276-0 (hbk) ISBN 1-84787-277-8 (pbk) ISBN 978-1-84787-277-7 (pbk)
a) open air activities b) teaching objective c) pre-school child d) dejavnosti na prostem e) učni cilj f) predšolski otrok

373.2.016:50
373.2.016:50 KNIGHT, S. Forest
COBISS.SI-ID 7819593

39.
SCHEINFELD, Daniel, 1933-
        We are all explorers : learning and teaching with Reggio principles in urban settings / Daniel R. Scheinfeld, Karen M. Haigh, Sandra J. P. Scheinfeld ; foreword by Lella Gandini. - New York ; London : Teachers College, cop. 2008. - XIII, 191 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 179-180. - Kazalo
ISBN 978-0-8077-4908-1 (pbk) ISBN 0-8077-4908-7 (pbk) ISBN 978-0-8077-4909-8 (hbk) ISBN 0-8077-4909-5 (hbk)
a) pre-school education b) experiential learning c) parent participation d) predšolska vzgoja e) izkustveno učenje f) sodelovanje staršev g) Reggio (vzgojni koncept)

373.2
373.2 SCHEINFELD, D. We are
COBISS.SI-ID 7811401

40.
SKUPNOST vrtcev Slovenije. Strokovni posvet (17 ; 2009 ; Portorož)
        Vrtec na prostem - možnosti in izzivi : zbornik / Skupnost vrtcev Slovenije, XVII. strokovni posvet, Portorož, marec, 2009 ; [uredil Ronald Malej]. - Ljubljana : Skupnost vrtcev Slovenije, 2009 ([Grobelno] : Kotis - Kozjanski tisk). - 405 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 978-961-91591-3-2
a) pre-school education - conference b) open air activities c) predšolska vzgoja - konferenca d) dejavnosti na prostem

373.2(082)
373.2 SKUPNOST Vrtec na prostem
COBISS.SI-ID 244194304


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41.
HRASTOVEC, Klavdija
        Preoblikovanje papirnih materialov z otroki, starimi 3 do 5 let : diplomska naloga / Klavdija Hrastovec. - Ljubljana : [K. Hrastovec], 2009. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) child development b) play c) razvoj otroka d) igra e) papirni materiali f) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) HRASTOVEC, K. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 7818825

42.
JANŽEK, Tanja, 1985-
        Vzgojiteljeva raba pootročenega govora v vrtcu : diplomska naloga / Tanja Janžek. - Ljubljana : [T. Janžek], 2009. - 42 f., [24] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm + 2 optična diska (DVD)

Bibliografija: f. 41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) trainer c) pre-school child d) govor e) vzgojitelj f) predšolski otrok g) govorni razvoj h) pootročen govor

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) JANŽEK, T. Vzgojiteljeva Č DVD II 373.2(043.2) JANŽEK, T. Vzgojiteljeva
COBISS.SI-ID 7818057

43.
KAPLAN, Metka, 1986-
        Vloga basni v vrtcu : diplomska naloga / Metka kaplan. - Ljubljana : [M. Kaplan], 2009. - 54, [4] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) literature c) predšolski otrok d) literatura e) basni

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) KAPLAN, M. Vloga
COBISS.SI-ID 7822921

44.
LAVRIČ, Alenka, 1974-
        V vrtcu ustvarjamo iz tekstila : diplomska naloga / Alenka Lavrič. - Ljubljana : [A. Lavrič], 2009. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) toy d) predšolski otrok e) ustvarjalnost f) igrača g) tekstil h) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) LAVRIČ, A. V vrtcu
COBISS.SI-ID 7823945

45.
PREPADNIK, Vanda, 1981-
        Izdelava in uporaba igralnega kotička v vrtcu : diplomska naloga / Prepadnik Vanda. - Ljubljana : [V. Prepadnik], 2009. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) project method d) predšolski otrok e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) igralni kotički h) les

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) PREPADNIK, V. Izdelava
COBISS.SI-ID 7822665


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
GRGINIČ, Marija
        ABC 1 : poslušamo, govorimo, pišemo, beremo. [Delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu osnovne šole] / Marija Grginič ; [ilustrirala Urška Stropnik ; uredil Igor Saksida]. - Mengeš : Izolit, 2008-<2009>. - Zv. <1-2> : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. naveden v kolofonu
Dosedanja vsebina:
Del 1 / [fotografije Bojan Velikonja, arhiv založbe Izolit]. - 2008 (Ljubljana : Delo). - 55 str. - Potiskana zadnja notr. str. ov.
Del 2 / [fotografije arhiv Založbe Izolit]. - 2009 (Ljubljana : Korotan). - 56 str. - Potiskana zadnja notr. str. ov.
ISBN 978-961-6625-17-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6625-18-0 (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) opismenjevanje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 GRGINIČ, M. ABC 1
COBISS.SI-ID 242251264

47.
HERGAN, Irena
        Dotik okolja 1. Učbenik za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole / Irena Hergan, Teja Kovač, Alenka Rot Vrhovec ; [ilustratorki Mojca Lampe Kajtna, Polona Lovšin ; slikovno gradivo Polona Tepina ... et al.]. - 1. prenovljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 51 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0804-7
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 HERGAN, I. Dotik 1
COBISS.SI-ID 244777984

48.
INTERNATIONAL Scientific Colloquium Mathematics and Children (2 ; 2009 ; Osijek)
        The Second International Scientific Colloquium Mathematics and Children, Osijek, April 24, 2009 : (learning outcomes) = Drugi međunarodni znanstveni skup Matematika i dijete, Osijek, April 24, 2009 : (ishodi učenja) / editor, urednica Margita Pavleković. - Zagreb : Element, 2009. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Vzporedno besedilo v hrv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetki na začetku prispevkov
ISBN 978-953-197-568-1
a) pre-school education b) mathematics c) early learning d) predšolska vzgoja e) matematika f) zgodnje učenje

373.32.016:51(082)
373.32.016:51 INTERNATIONAL Mathematics
COBISS.SI-ID 7807817

49.
MARSH, Kathryn McLeod
        The musical playground : global tradition and change in children's songs and games / Kathryn Marsh. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2008. - VIII, 431 str. : note ; 24 cm

Bibliografija: str. 387-400. - Kazalo
ISBN 978-0-19-530898-3 (pbk) ISBN 978-0-19-530897-6 (hbk)
a) music education b) play c) rhythm d) glasbena vzgoja e) igra f) ritem

373.32.016:78
373.32.016:78 MARSH, K. Musical
COBISS.SI-ID 7832393

50.
PESEK, Albinca
        Glasba 2 : z igro v glasbeni svet. Učbenik za glasbo v drugem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 59 str. : ilustr., note ; 29 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-01-0798-9
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 2
COBISS.SI-ID 244935936

51.
PESEK, Albinca
        Glasba 3 : zvočni živžav. Učbenik za glasbo v tretjem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 56 str. : ilustr., note ; 26 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-01-0799-6
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 3
COBISS.SI-ID 244936704

52.
RAJŠP, Martina
        Prvi koraki v matematiko 1. Učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole / Martina Rajšp in Jasna Žic ; [ilustracije Alen Bauer in Zlatko Drčar]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-781-3
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:51
II 373.32.016:51 RAJŠP, M. Prvi koraki 1
COBISS.SI-ID 244350720

53.
SCHWABE, Mathias
        Zwang in der Heimerziehung? : Chancen und Risiken / Mathias Schwabe ; mit einem Vorwort von Reinhard Wüst und Almut Wiemers ; mit einem Geleitwort von Burkhard Müller ; unter Mitarbeit von Rüdiger Ernst ... [et al.]. - München ; Basel : E. Reinhardt, cop. 2008. - 208 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Soziale Arbeit)

Bibliografija: str. 202-207. - Kazalo
ISBN 978-3-497-01936-6 ISBN 3-497-01936-4
a) home education b) socialization c) izobraževanje v domačem okolju d) socializacija

373.32.016:3
373.32.016:3 SCHWABE, M. Zwang
COBISS.SI-ID 7814473

54.
VUTE, Rajko
        Razvedrilne športne igre : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2009. - 24 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij e) prilagojena športna dejavnost f) igre

373.32.016:79
II 373.32.016:79 VUTE, R. Razvedrilne Č II 373.32.016:79 VUTE, R. Razvedrilne
COBISS.SI-ID 7801161

55.
VUTE, Rajko
        Teorija športa z didaktiko športne vzgoje I. : študijsko gradivo : izročki - teze / Rajko Vute. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za razredni pouk, 2009. - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) physical education b) university studies c) športna vzgoja d) univerzitetni študij

373.32.016:79
II 373.32.016:79 VUTE, R. Teorija športa Č II 373.32.016:79 VUTE, R. Teorija športa
COBISS.SI-ID 7846217


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


56.
BAVDEK, Petra
        Ustvarjalno likovno izražanje v podaljšanem bivanju : diplomsko delo / Petra Bavdek. - Ljubljana : [P. Bavdek], 2009. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) teacher role d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) vloga učitelja g) podaljšano bivanje

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) BAVDEK, P. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 7804745

57.
BOHTE, Andreja, 1985-
        Učna izdelava usnjenih modnih dodatkov na razredni stopnji : diplomsko delo / Andreja Bohte. - Ljubljana : [A. Bohte], 2009. - IV, 84, LXXXI, str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 79. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) creativity d) tehnika e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) usnje h) krasilne tehnike

373.3:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) BOHTE, A. Učna
COBISS.SI-ID 7827785

58.
JANC, Mateja, 1974-
        Seštevanje in odštevanje v prvem triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mateja Janc. - Ljubljana : [M. Janc], 2009. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) number concept c) primary school d) matematika e) pojem števila f) osnovna šola g) seštevanje h) odštevanje i) besedilne naloge

373.32.016:51(043.2)
Č 373.3(043.2) JANC, M. Seštevanje Č II 373.3(043.2) JANC, M. Seštevanje
COBISS.SI-ID 7817545

59.
KOZIĆ, Milanija, 1969-
        Tehniška ustvarjalnost ob izdelkih iz žice : diplomsko delo / Milanija Kozić. - Ljubljana : [M. Kozić], 2009. - V, 73, LXIII, str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) project method c) creativity d) tehnika e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) žica h) izdelki

373.3:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) KOZIĆ, M. Tehniška
COBISS.SI-ID 7828553

60.
KRAŠOVEC, Vida, 1985-
        Učna izdelava gibank iz papirnih gradiv na razredni stopnji : diplomsko delo / Vida Krašovec. - Ljubljana : [V. Krašovec], 2009. - IV, 84, LXXVII, str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) creativity c) primary school d) tehnika e) ustvarjalnost f) osnovna šola g) papir h) gibanke i) učno delo

373.3:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRAŠOVEC, V. Učna
COBISS.SI-ID 7828041

61.
PAUKOVIĆ, Maja
        Vpliv animacij na razumevanje agregatnih stanj vode pri otrocih starih 10 let : diplomsko delo / Maja Pauković. - Ljubljana : [M. Pauković], 2009. - III, 70 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) chemistry b) comprehension c) kemija d) razumevanje e) agregatno stanje f) voda g) vizualizacija h) računalniške animacije

373.32.016:54(043.2)
54:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) PAUKOVIĆ, M. Vpliv
COBISS.SI-ID 7799625

62.
ROZMAN, Damjana, 1984-
        Analiza športnih dni v prvi triadi : diplomsko delo / Damjana Rozman. - Ljubljana : [D. Rozman], 2009. - IV, 56 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) sport b) primary school c) šport d) osnovna šola e) športni dan f) prva triada

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) ROZMAN, D. Analiza
COBISS.SI-ID 7803977


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


63.
        FOUCAULT and lifelong learning : governing the subject / edited by Andreas Fejes and Katherine Nicoll. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XIX, 218 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-0-415-42402-8 (hbk) ISBN 0-415-42402-X (hbk) ISBN 978-0-415-42403-5 (pbk) ISBN 0-415-42403-8 (pbk) ISBN 978-0-203-93341-1 (ebk) ISBN 0-203-93341-9 (ebk)
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) adult education c) lifelong learning d) izobraževanje odraslih e) vseživljenjsko učenje

374
374 FOUCAULT and lifelong
COBISS.SI-ID 7817801


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


64.
        The ACHIEVEMENT test desk reference : (ATDR) : a guide to learning disability identification / by Dawn P. Flanagan ... [et al.]. - 2nd ed. - Hoboken : J. Wiley & Sons, cop. 2006. - XIII, 497 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 469-482. - Kazali
ISBN 978-0-471-78401-2 (cloth) ISBN 0-471-78401-X (cloth)
a) achievement test b) achievement gain c) learning difficulty d) test uspešnosti e) šolska uspešnost f) učne težave

376.1(082)
II 376.1 ACHIEVEMENT test
COBISS.SI-ID 7843145

65.
BENDER, William N.
        Learning disabilities : characteristics, identification, and teaching strategies / William N. Bender. - 6th ed. - Boston [etc.] : Pearson/Allyn and Bacon, 2008, cop. 1992. - XIV, 450 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 438-442. - Kazalo
ISBN 0-205-51553-3 (casebound) ISBN 978-0-205-51553-0 (casebound)
a) learning difficulty b) učne težave c) inkluzija

376.1-056.47
376.1-056.47 BENDER, W. Learning
COBISS.SI-ID 7813961

66.
BREWIS, Lindsay
        Including children with cerebral palsy in the early years foundation stage / written by Lindsay Brewis ; with a personal statement from Kayleigh Black ; illustrated by Martha Hardy. - London : A&C Black, cop. 2008. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Including all children in the foundation stage)

ISBN 978-1-9060-2922-7
a) cerebral palsy b) integration c) cerebralna paraliza d) integracija e) inkluzija

376.1-056.26
376.1-056.26 BREWIS, L. Including
COBISS.SI-ID 7833417

67.
HOROWITZ, Lynn
        Helping hyperactive kids - a sensory integration approach : techniques and tips for parents and professionals / Lynn Horowitz, Cecile Röst. - 1st ed. - Alameda : Hunter House, cop. 2007. - XII, 147 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Help, een druk kind!. - Bibliografija: str. 139-140. - Kazalo
ISBN 978-0-89793-481-7 (ISBN-13) ISBN 0-89793-481-4 (ISBN-10)
a) hyperactivity b) attention c) sensation d) hiperaktivnost e) pozornost f) občutek

376.1
376.1 HOROWITZ, L. Helping
COBISS.SI-ID 7832649

68.
KAVKLER, Marija
        Približajmo naravoslovje otrokom z učnimi težavami : Tempusov projekt Uvajanje začetnega naravoslovja 1995 / gradivo pripravila Marija Kavkler ; ilustriral Dušan Krnel ; računalniško oblikovala Janja Gartner. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2004. - 26 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu ov. : Naravoslovje. - Bibliografija: str. 26
a) science education b) backward child c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) razvojno moten otrok f) didaktična metoda

376.1
II 376.1 KAVKLER, M. Približajmo Č II 376.1 KAVKLER, M. Približajmo
COBISS.SI-ID 7843401

69.
LIPSON, Marjorie Y.
        Assessment and instruction of reading and writing difficulties : an interactive approach / Marjorie Y. Lipson, Karen K. Wixson. - 4th ed. - Boston [etc.] : Pearson, cop. 2009. - XXI, 808 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 749-787. - Kazali
ISBN 978-0-205-52341-2 (alk. paper) ISBN 0-205-52341-2 (alk. paper)
a) learning difficulty b) reading difficulty c) teaching method d) učne težave e) težave pri branju f) didaktična metoda

376.1
376.1 LIPSON, M. Assessment
COBISS.SI-ID 7821897

70.
        Das MÖGLICHE ermöglichen : Wege zur Aktivität und Partizipation / Beat Richiger-Näf, Herausgeber. - 1. Aufl. - Bern ; Stuttgart ; Wien : Haupt, 2008. - 257 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Lernen ermöglichen - Entwicklung fördern ; Bd. 3)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-258-07321-7 ISBN 3-258-07321-X
a) remedial instruction sciences b) backwardness c) integration d) specialna pedagogika e) razvojna motnja f) integracija

376.1(082)
376.1 MÖGLICHE ermoglichen
COBISS.SI-ID 7814217

71.
        NEURODIVERSITY in higher education : positive responses to specific learning differences / edited by David Pollak. - Chichester ; Malden : Wiley-Blackwell, cop. 2009. - XVIII, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ob koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-470-74159-7 (cloth) ISBN 978-0-470-99753-6 (pbk)
a) learning difficulty b) dyslexia c) acalculia d) hyperactivity e) učne težave f) disleksija g) diskalkulija h) hiperaktivnost i) Aspergerjev sindrom

376:616.89-008.434.5
376.1 NEURODIVERSITY
COBISS.SI-ID 7813193

72.
ORENSTEIN, Myrna
        Smart but stuck : how resilience frees imprisoned intelligence from learning disabilities / Myrna Orenstein. - 2nd ed. - New York : Haworth Press, cop. 2007. - XXIII, 283 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 261-274. - Kazalo
ISBN 978-0-7890-2945-4 (hard) ISBN 978-0-7890-2946-1 (soft)
a) learning difficulty b) intelligence c) učne težave d) inteligentnost

376
376.1 ORENSTEIN, M. Smart
COBISS.SI-ID 7813449

73.
TAYLOR, Ronald L., 1949-
        Assessment of exceptional students : educational and psychological procedures / Ronald L. Taylor. - 8th ed. - Upper Saddle River ; Columbus : Pearson, 2009, cop. 1984. - XVIII, 461 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 421-444. - Kazala
ISBN 978-0-205-60839-3 (pbk) ISBN 0-205-60839-6 (pbk)
a) learning difficulty b) assessment c) učne težave d) vrednotenje

376.1
II 376.1 TAYLOR, R. Assessment
COBISS.SI-ID 7813705


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


74.
KNEZ, Ingrid
        Sodelovanje učitelja s starši pri oblikovanju individualiziranega programa : diplomsko delo / Ingrid Knez. - Ljubljana : [I. Knez], 2009. - 87 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) backward child b) integration c) parent-school relation d) razvojno moten otrok e) integracija f) odnos med starši in šolo g) individualiziran program

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KNEZ, I. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7802697

75.
USENIK, Petra
        Povezanost motenj artikulacije sičnikov in šumnikov s fino in z grobo motoriko : (pri štiriletnikih) : diplomska naloga / Petra Usenik. - Ljubljana : [P. Usenik], 2009. - 64 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ.Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech defect b) pronunciation c) motor activity d) govorna motnja e) izgovorjava f) motorika g) govorni razvoj

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.264(043.2) USENIK, P. Povezanost
COBISS.SI-ID 7800137


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


76.
        ALI poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept? / Robi Kroflič ... [et al.] ; [ilustracije Aleksander Nišavič Aco]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2009. - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 176-181. - Kazalo
ISBN 978-961-6246-72-9
a) vocational school b) aims of education c) authority d) discipline e) poklicna šola f) vzgojni cilji g) avtoriteta h) disciplina i) poklicna pedagogika j) strokovne šole k) vzgojni koncept l) vzgojni ukrepi m) šolska pravila

377.01
377 ALI poklicne in strokovne
COBISS.SI-ID 244172800


378 VISOKO ŠOLSTVO.


77.
        BUYING your way into heaven : education and corruption in international perspective / edited by Stephen P. Heyneman. - Rotterdam ; Taipei : Sense, cop. 2009. - 158 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Global perspectives on higher education ; 15)

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-90-8790-727-3 (pbk) ISBN 978-90-8790-728-0 (hbk) ISBN 978-90-8790-729-7 (ebk)
a) higher education b) cheating c) visokošolsko izobraževanje d) goljufija e) korupcija

378
378 BUYING
COBISS.SI-ID 7809097

78.
        FINANCING higher education in south-eastern Europe : Albania, Croatia, Montenegro, Serbia, Slovenia / Mihajlo Babin ... [et al.] ; Martina Vukasović (Ed.). - Belgrade : Centre for education policy, 2009. - 155 str. : tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 978-86-87756-01-3 !
a) financing b) financial resources c) higher education - South-eastern Europe d) financiranje e) finančni viri f) visokošolsko izobraževanje - Jugovzhodna Evropa

378
378 FINANCING
COBISS.SI-ID 7815497

79.
PAVLIN, Samo
        Razvoj profesionalnih kompetenc v slovenskem visokošolskem prostoru : elementi in izhodišča / Samo Pavlin, Ivan Svetlik. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008 ([Trzin] : NTD). - 153 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 141-150. - Kazalo
ISBN 978-961-235-328-5
a) higher education - Slovenia b) learning c) labour market d) visokošolsko izobraževanje - Slovenija e) učenje f) delovni trg g) kompetence

378
378 PAVLIN, S. Razvoj
COBISS.SI-ID 239913984

80.
        PREDLOG skupnega interdisciplinarnega drugostopenjskega študijskega programa Kognitivna znanost : končno poročilo pripravljalne skupine / avtorji Urban Kordeš ... [et al.]. - V Ljubljani : Univerza, 2009. - 1 zv. (loč. pag.) : tabele ; 30 cm

Ov. nasl.
a) university studies b) curriculum subject c) univerzitetni študij d) učni predmet e) kognitivna znanost f) študijski programi

378.016
Č II 378 PREDLOG skupnega
COBISS.SI-ID 7785801


39 ETNOLOGIJA.


81.
        POJTE, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice / izbrala in uredila Kristina Brenkova ; naslikala Marlenka Stupica ; [spremna beseda Marija Jamar Legat]. - 11. natis z dodanim zvočnim zapisom. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 115 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD. - (Zbirka Deteljica)

3.000 izv. - Spremna beseda / Marija Jamar Legat: str. 113-115
ISBN 978-961-01-0978-5
a) folk song - children's book b) ljudska pesem - knjiga za otroke

398.831(497.4)(02.053.2)
398.8 POJTE, pojte, drobne ptice cd 398.8 POJTE, pojte, drobne ptice
COBISS.SI-ID 244661504


5 NARAVOSLOVNE VEDE


82.
GODEC, Andrej, 1958-
        Atomi in molekule : učbenik za kemijo v gimnaziji / Andrej Godec, Ivan Leban ; [tehniške risbe Darko Simeršek ; fotografije Tomaž Lunder ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - 159 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 159. - Kazalo
ISBN 978-961-241-323-1
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
54(075.3) GODEC, A. Atomi
COBISS.SI-ID 244693248

83.
        MOJA prva kemija 1 : kemija za 8. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Saša A. Glažar ... [et al.] ; [ilustratorji Darko Simeršek ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan .... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-6465-82-3
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)(076)
II 54(075.2) MOJA 1 Delovni
COBISS.SI-ID 230396160

84.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Jelka Godec Schmidt]. - 3. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za 4. razred osnovne šole. - 5.000 izv.
Vsebina:
Del 1 / [fotografije Jernej Jogan ... et al.]. - 83 str.
Del 2 / [fotografije Igor Modic ... et al.]. - 36 str.
ISBN 978-961-209-895-7
a) science education - exercise b) engineering - exercise c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) tehnika - vaja f) osnovnošolski pouk

5(075.2)
II 5(075.2) NARAVOSLOVJE 4 Delovni
COBISS.SI-ID 244055040

85.
        NARAVOSLOVJE in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole / Andreja Kolman ... [et al.] ; [ilustracije Jelka Godec Schmidt ; fotografije Dušan Vrščaj ... et al.]. - 3. posodobljena izd. / [prenovo uredila Maja Omladič]. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Učbenik za 4. razred osnovne šole. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-209-896-4
a) science education - textbook b) engineering c) primary education d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - učbenik e) tehnika f) osnovnošolski pouk

5(075.2)
62(075.2)
II 5 NARAVOSLOVJE 4
COBISS.SI-ID 244025088


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


86.
BAJD, Barbara
        Opazujmo potok : navodila za delo na terenskih vajah / Brabara Bajd. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2009. - [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Razredni pouk, izredni študij, naravoslovje, biologija. - Bibliografija: str. [15]
a) biology - exercise b) biologija - vaja c) terensko delo

502/504
Č II 502/504 BAJD, B. Opazujmo
COBISS.SI-ID 7818569

87.
RADONJIČ, Gregor
        Embalaža in varstvo okolja : zahteve, smernice in podjetniške priložnosti / Gregor Radonjič. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 310 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Interdisciplinarna obravnava. - Bibliografija: str. 289-305
ISBN 978-961-6494-63-2
a) ecology b) environmental protection c) ekologija d) varstvo okolja e) embalaža f) materiali g) oblikovanje h) pakiranje i) odpadki j) predelava k) recikliranje l) izdelki m) plastične mase n) umetne snovi o) surovine

502:204:658.788.4(035)
502/504 RADONJIČ, G. Embalaža
COBISS.SI-ID 60031745


51 MATEMATIKA.


88.
        IGRA števil in oblik 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : po posodobljenem učnem načrtu / Nataša Centa ... [et al.] ; [ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 2 zv. (79, 77 str., [1] str. pril.) : ilustr. ; 30 cm + [2] pril. z nalepkami

Dodatek k nasl. v kolofonu: Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. - 5.000 izv.
ISBN 978-961-209-932-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

51(075.2)
51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) IGRA števil 4 Delov. zv.
COBISS.SI-ID 243776256

89.
        IGRA števil in oblik 4. Učbenik za matematiko v četrtem razredu osnovne šole / [Nataša Centa ... [et al.] ; ilustracije Igor Šinkovec ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-933-6
a) mathematics - textbook b) primary education c) matematika - učbenik d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) IGRA 4
COBISS.SI-ID 245210624

90.
KONČAN, Tanja
        Matematika, merske enote : razlage in vaje za boljše ocene v višjih razredih osnovne šole / Tanja Končan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan ; [tehnične ilustracije Jure Končan, ilustracije glavnega lika Marta Bartolj ; fotografije Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 91 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Znam za več)

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-919-0
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) merske enote

51(075.2)
II 51(075.2) KONČAN, T. Matematika
COBISS.SI-ID 244944384


51(043.2) MATEMATIKA.


91.
BAJUK, Sara
        Tschirnhausova kubika : diplomsko delo / Sara Bajuk. - Ljubljana : [S. Bajuk], 2009. - 76 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Tschirnhausova kubika d) nožična krivulja e) katakavstika

51(043.2)
Č II 51(043.2) BAJUK, S. Tschirnhausova
COBISS.SI-ID 7800393

92.
KEŠINA, Suzana
        Vzorci in zaporedja pri pouku matematike v 3., 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Suzana Kešina. - Ljubljana : [S. Kešina], 2009. - X, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-99. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) vzorec f) zaporedje g) vrste zaporedij

512(043.2)
Č II 51(043.2) KEŠINA, S. Vzorci
COBISS.SI-ID 7845705

93.
VALENČAK, Dragica, 1984-
        Učni stili in poučevanje matematike : diplomsko delo / Dragica Valenčak. - Ljubljana : [D. Valenčak], 2009. - 91 str. : ilustr., graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak; Fak. za matematiko in fiziko, Matematika-fizika
a) teaching method b) mathematics c) teaching style d) didaktična metoda e) matematika f) stil pouka g) Koblov krog h) učne modalitete

51:37.091.3(043.2)
Č II 51(043.2) VALENČAK, D. Učni stili
COBISS.SI-ID 7824457

94.
ZAGORC, Nuša
        Kompleksna števila in geometrija : diplomsko delo / Nuša Zagorc. - Ljubljana : [N. Zagorc], 2009. - 87 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) kompleksna števila

511.14(043.2)
Č II 51(043.2) ZAGORC, N. Kompleksna
COBISS.SI-ID 7845961


53 FIZIKA.


95.
        KNJIGA fizikalnih šal, anekdot in stripov / Samo Kralj ... [et al.]. - Maribor : Pedagoška fakulteta, 2006 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 192 str. : ilustr. ; 23 cm

1000 izv.
a) physics b) comics c) fizika d) strip e) anekdote

53(035)
53 KNJIGA
COBISS.SI-ID 14876424


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


96.
DEMŠAR, Jana, 1984-
        Telesne značilnosti tekačev v starosti od 14-19 let na osnovi antropometričnih meritev : diplomsko delo / Jana Demšar. - Ljubljana : [J. Demšar], 2009. - XI, 73, [31] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: f. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) physical characteristics b) adolescent c) telesne značilnosti d) adolescent e) antropometrične meritve f) tekači

572.5(043.2)
Č II 57(043.2) DEMŠAR, J. Telesne Č cdr 57(043.2) DEMŠAR, J. Telesne
COBISS.SI-ID 7826249

97.
MARKELJ, Vesna
        Prilagoditev človeške vrste na različne dejavnike okolja in značilnosti izoliranega razvoja na Madagaskarju : diplomsko delo / Vesna Markelj. - Ljubljana : [V. Markelj], 2009. - 136, VII f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200903_vesna_markelj.pdf. - Bibliografija: f. 125-132. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo in Oddelek za sociologijo
a) geography - Madagascar b) demography c) geografija - Madfagaskar d) demografija e) sestava prebivalstva f) rasna sestava

572(043.2)
II 57(043.2) MARKELJ, V. Prilagoditev
COBISS.SI-ID 38763618

98.
OSTERMAN, Barbara, 1984-
        Antropometrične značilnosti desetletnih otrok iz Šenčurja : diplomsko delo / Barbara Osterman. - Ljubljana : [B. Osterman], 2009. - IX, 72, [3] f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak, za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak.
a) physical characteristics b) adolescent c) telesne značilnosti d) adolescent e) antropometrične meritve f) desetletniki g) vpliv hrupa

572.5-053.5(043.2)
Č II 57(043.2) OSTERMAN, B. Antropometrične
COBISS.SI-ID 7811145


61 MEDICINA.


99.
JUBILEJNI dnevi rehabilitacijske medicine (20 ; 2009 ; Ljubljana)
        Rehabilitacija v prihodnosti : zbornik predavanj = Rehabilitation in the future : proceedings / 20. jubilejni dnevi rehabilitacijske medicine, 3. in 4. april 2009 = 20th Jubilee Rehabilitation Days, 3-4 April, 2009 ; glavni urednik Črt Marinček ; odgovorna urednica Helena Burger. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 123 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Rehabilitacija, ISSN 1580-9315 ; 2009, VIII, supl. 1)

Prispevki v slov. ali angl. - Ov. nasl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. in slov. na začetku vsakega prispevka
a) medicine b) rehabilitation c) medicina d) rehabilitacija

615.82/.84(082)
II 61 JUBILEJNI 2009 Rehabilitacija
COBISS.SI-ID 896873

100.
O'TOOLE, John, 1941-
        Doing drama research : stepping into enquiry in drama, theatre and education / by John O'Toole. - City East : Drama Australia, cop. 2006. - XX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 178-185. - Kazalo
ISBN 0-958755-15-9 ISBN 978-0-958755-15-3
a) psychotherapy b) psihoterapija c) dramska terapija d) metode e) raziskave

615.851
615.851 O'TOOLE, J. Doing drama
COBISS.SI-ID 7819849

101.
SCHMIDT, Gordana
        Joga za šolske otroke : [metodika plesne vzgoje] / Gordana Schmidt ; [fotografije Sašo Vrabič]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 90-91
a) pre-school child b) relaxation c) predšolski otrok d) sprostitev e) joga

615.851
II 615.851 SCHMIDT, G. Joga Č II 615.851 SCHMIDT, G. Joga
COBISS.SI-ID 7814985

102.
STROKOVNO srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo (2 ; 2008 ; Ljubljana)
        Oblike in metode dela v umetnostni terapiji : zbornik prispevkov / Drugo strokovno srečanje umetnostnih terapevtov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, november 2008 ; uredila Bojana Caf in Borut Cajnko. - Maribor : Slovensko združenje umetnostnih terapevtov, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. ali angl. - Bibliografija in povzetki v slov. in angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-91783-1-7
a) psychotherapy b) psihoterapija c) umetnostna terapija d) likovna terapija e) glasbena terapija f) gibalno-plesna terapija

615.851.8:7(082)
615.851 STROKOVNO Oblike
COBISS.SI-ID 242138624

103.
WILLETT, Walter
        Nutritional epidemiology / Walter Willett. - 2nd ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 1998. - XIV, 514 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Monographs in epidemiology and biostatistics ; vol. 30)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-19-512297-6 ISBN 978-0-19-512297-8
a) nutrition b) diet c) prehrana d) dieta e) epidemiologija f) bolezni

613.2
613.2 WILLETT, W. Nutritional
COBISS.SI-ID 131301


61(043.2) MEDICINA.


104.
BRVAR, Urška
        Povezanost ploskosti stopala z izbranimi spremenljivkami : diplomsko delo / Urška Brvar. - Ljubljana : [U. Brvar], 2009. - V, 54 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) Čižinova metoda e) Clarkova metoda f) plantogram

611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) BRVAR, U. Povezanost
COBISS.SI-ID 7803465

105.
JENKOLE, Brigita
        Prehranjevalne navade otrok v vrtcu "Čebelica" Šentvid pri Stični : diplomska naloga / Brigita Jenkole. - Ljubljana : [B. Jenkole], 2009. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) eating habit b) pre-school child c) prehrambena navada d) predšolski otrok e) zdrava hrana

613.22(043.2)
Č II 61(043.2) JENKOLE, B. Prehranjevalne
COBISS.SI-ID 7845449


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


106.
        HANDBOOK of depression in adolescents / edited by Susan Nolen-Hoeksema and Lori M. Hilt. - New York ; London : Routledge, cop. 2009. - XV, 710 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-8058-6235-5 (hbk) ISBN 0-8058-6235-8 (hbk)
a) depression b) adolescent c) medical treatment d) depresija e) adolescent f) zdravljenje

616.89(082)
616.89 HANDBOOK of depression
COBISS.SI-ID 7825225

107.
MARUŠIČ, Andrej, 1965-2008
        Javno duševno zdravje / Andrej Marušič, Sanja Temnik ; [predgovor Janek Musek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Koper : Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 110 str. : ilustr. ; 22 cm

Knjigi na pot / Janek Musek: str. 7-8. - Bibliografija: str. 103-[108]
ISBN 978-961-218-818-4
a) health policy b) mental health c) mental handicap d) zdravstvena politika e) duševno zdravje f) mentalna prizadetost

616.89
616.89 MARUŠIČ, A. Javno
COBISS.SI-ID 245057280

108.
PATTERSON, David, 1949-
        Avtizem : kako najti pot iz tega blodnjaka : vodnik za starše pri biomedicinski obravnavi spektra avtističnih motenj / David Patterson ; s predgovorom Alenke Vojska Kušar in pričevanji staršev otrok na terapiji ; [prevod iz angleščine Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Alfagraf trade). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: A parents' self-help guide to the bio-medical management of autistic spectrum disorder (ASD). - 1.000 izv. - Predgovor / Alenka Vojska Kušar: str. 5-6. - O avtorju: str. 72
ISBN 978-961-241-329-3
a) autism b) autistic c) avtizem d) avtist

616.896-053.2
616.89 PATTERSON, D. Avtizem
COBISS.SI-ID 245160960


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


109.
UMEK Repovž, Polona, 1978-
        Vpliv družine na nastanek motenj hranjenja : diplomsko delo / Polona Umek Repovž. - Ljubljana : [P. Umek Repovž], 2009. - 90 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) adolescence c) metabolism disorder d) družina e) adolescenca f) motnje metabolizma

616.89-008.44(043.2)
Č II 61(043.2) UMEK REPOVŽ, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 7800649


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


110.
MEZINÁRODNÍ konference Strategie technického vzdělávání v reflexi doby (2009 ; Ústí nad Labem)
        Strategie technického vzdělávání v reflexi doby [Dva medija] : sbornik abstraktů mezinárodni vědecké konference, 13. - 15. května 2009 v Ústí nad Labem : konference konaná ve spolupráci s Mezinárodni společností pro inženýrskou pedagogiku IGIP při přiležitosti 55 let vysokoškolského vzdělávání v Ústí nad Labem / Jaroslav Zukerstein (ed.). - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra aplikovaných disciplín, 2009 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm 1 zv. (69 str.) ; 21 cm

Povzetki v češ. in angl. - V knjižici so povzetki predavanj, na CD-ROM-u pa so polna besedila v pdf
ISBN 978-80-7414-126-3
a) engineering - conference b) information technology c) tehnika - konferenca d) informacijska tehnologija

62(082)
62 MEZINÁRODNÍ Strategie cdr 62 MEZINÁRODNÍ Strategie
COBISS.SI-ID 7826505

111.
        TECH tally : approaches to assessing technological literacy / Committee on Technological Literacy, National Academy of Engineering and National Research Council ; Elsa Garmire and Greg Pearson, editors. - Washington : National Academy Press, cop. 2006. - XIX, 358 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-309-10183-2 (hardcover) ISBN 0-309-66003-3 (pdf)
a) engineering b) technology c) computer engineering d) tehnika e) tehnologija f) računalniška tehnika g) tehnološka pismenost h) preverjan je

62
62 TECH
COBISS.SI-ID 7841865


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


112.
TOMAŽIČ, Anja, 1983-
        Učna izdelava makete Partizanske bolnice Franja : diplomsko delo / Anja Tomažič. - Ljubljana : [A. Tomažič], 2009. - V, 50, XLIII, str. : ilustr., tabele, načrti ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-48. - Kazalo. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika-Tehnika
a) engineering b) project method c) creativity d) tehnika e) ustvarjalnost f) projektna metoda g) makete

62(043.2)
Č II 62(043.2) TOMAŽIČ, A. Učna
COBISS.SI-ID 7828297


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


113.
SCHMIDT, Doroteja, 1985-
        Ocena kakovosti šolskih obrokov : diplomsko delo / Schmidt Doroteja. - Ljubljana : [D. Schmidt], 2009. - 75 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 71-75. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) school meal b) šolski obrok c) načrtovanje prehrane d) zdrava hrana

641:373.3(043.2)
Č II 64(043.2) SCHMIDT, D. Ocena
COBISS.SI-ID 7812681


7


114.
TEPINA, Borko
        Spoznajmo likovni svet 8 : likovna vzgoja za 8. razred osnovne šole / Borko Tepina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Potens). - 107 str. : ilustr. ; 29 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-241-310-1
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7.02(075.2)
II 7 TEPINA, B. Spoznajmo 8
COBISS.SI-ID 243609600


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


115.
        GRAPHIS design annual 2008 / [edited by B. Martin Pedersen]. - (New York. - Graphis, 2007). - 232 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. - Kazala
ISBN 978-1-932026-43-6 ISBN 1-932026-43-6
a) graphic arts b) grafika c) grafično oblikovanje d) vizualne komunikacije

7
II 7 GRAPHIS design 2008
COBISS.SI-ID 2493806

116.
        GRAPHIS design annual 2009 / [edited by B. Martin Pedersen]. - New York : Graphis, 2008. - 234 str. : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. - Kazalo
ISBN 1-932026-13-4 ISBN 978-1-932026-13-9
a) graphic arts b) grafika c) vizualne komunikacije d) grafično oblikovanje

7
II 7 GRAPHIS design 2009
COBISS.SI-ID 7808841

117.
SASSOON, Rosemary
        The designer : half a century of change in image, training, and techniques / Rosemary Sassoon. - Bristol ; Chicago : Intellect, cop. 2008. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 142-144. - Kazalo
ISBN 978-1-84150-195-6
a) graphic arts b) grafika c) grafične tehnike d) oblikovanje

7
7 SASSOON, R. Designer
COBISS.SI-ID 7812937

118.
WILSON, Stephen Robert, 1944-
        Information arts : intersections of art, science, and technology / Stephen Wilson. - Cambridge ; London : MIT Press, cop. 2002. - XXIV, 945 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Leonardo)

Bibliografija na koncu poglavij in na dnu str. - Kazali
ISBN 0-262-23209-X (hc)
a) art b) technology c) computer science d) biology e) umetnost f) tehnologija g) računalništvo h) biologija i) računalniška obdelava j) matematične metode k) nanotehnologija l) genetski algoritmi m) digitalne informacije

7.01
7.01 WILSON, S. Information arts
COBISS.SI-ID 2892884


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


119.
SVETEK, Jera, 1983-
        Terapevtska zapažanja pri likovnem prakticiranju v osnovni šoli : diplomsko delo / Jera Svetek. - Ljubljana : [J. Svetek], 2009. - VI, 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) therapy d) slikarstvo e) barva f) terapija g) likovno izražanje h) likovna terapija i) pomoč z umetnostjo

7:616-085(043.2)
Č II 7(043.2) SVETEK, J. Terapevtska
COBISS.SI-ID 7810377


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


120.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 2, Srednja in spodnja Vipavska dolina / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2009. - 202 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 21)

600 izv. - Bibliografija: str. 196-200. - Kazalo
ISBN 978-961-6057-71-4
a) architecture - Slovenia b) arhitektura - Slovenija c) stavbna dediščina d) graščine e) vile f) dvorci g) gradovi h) Vipavska dolina i) zgodovinski pregledi

728.81(497.4-15)
72 SAPAČ, I. Grajske
COBISS.SI-ID 245392640


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


121.
CARLE, Eric
        Catch the ball! / Eric Carle. - New York : Scholastic, 1998. - [8] str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Play-and-read books)

Ov. nasl.
ISBN 0-590-32845-X
a) ball game - children's book b) igra z žogo - knjiga za otroke

76
76 CARLE, E. Catch
COBISS.SI-ID 7809353

122.
GVARDJANČIČ, Herman
        Herman Gvardjančič / [teksti Aleksander Bassin, Ješa Denegri, Marko Elsner Grošelj ; prevod v angleščino Nina Levick, prevod v nemščino Mojca Savski, prevod v slovenščino Edo Fičor ; fotografije Pavle Florjančič ... et al.]. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 311 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 309-311
ISBN 978-961-241-207-4
a) Gvardjančič, Herman (1943-) b) painting c) slikarstvo

75(497.4):929Gvardjančič H.
II 75 GVARDJANČIČ, H. Herman
COBISS.SI-ID 236941568

123.
PINTER, Tihomir
        Umetniki v ateljeju / [fotografije] Tihomir Pinter ; besedilo Aleksander Bassin ; [predgovor Brane Kovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 231 str. : č-b fotogr. ; 33 cm

500 izv. - Uvodna beseda / Brane Kovič: str. 6-7
ISBN 978-961-241-228-9
a) fine arts b) likovna umetnost c) slovenska fotografija d) portretna fotografija e) fotografije f) likovni umetniki g) intervjuji

73/76(497.4)"19":929(047.53)
77.041.2:7.071.1(497.4)"19"
II 73/74 PINTER, T. Umetniki
COBISS.SI-ID 237633536

124.
        RISBA na Slovenskem II. : 1940-2009 = Drawing in Slovenia II. : 1940-2009 : [Mestna galerija, Ljubljana], 25. 5.-30. 8. 2009 / [avtorja uvodnih besedil Aleksander Bassin, Črtomir Frelih ; avtorji spremnih besedil Aleksander Bassin ... [et al.] ; biografske in bibliografske enote Majda Božeglav Japelj ... [et al.] ; urednika kataloga Sarival Sosič, Alenka Trebušak ; angleški prevod Nina Levick]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2009 (Ljubljana : Povše). - 303 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6587-57-0
a) drawing - Slovenia - 1940 - 2009 b) risanje - Slovenija - 1940 - 2009

75
II 75 RISBA na Slovenskem
COBISS.SI-ID 245675520


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


125.
GLUVIĆ, Luka, 1981-
        Doživljanje gibanja v slikarstvu in filmu : diplomsko delo / Luka Gluvić. - Ljubljana : [L. Gluvić], 2009. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: f. 46-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) film c) slikarstvo d) film e) vizualno gibanje f) likovna kompozicija g) prostor

75:771.531.3(043.2)
Č II 75(043.2) GLUVIĆ, L. Doživljanje
COBISS.SI-ID 7805257


78 GLASBA.


126.
KLEMENČIČ, Ivan, 1938-
        Slovenska glasba v evropskem okviru : izbrani spisi = Slovenian music in the European context : selected texts / Ivan Klemenčič ; [uvodno besedo in povzetke prevedel Alan McConnell Duff]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 471 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., uvod tudi v angl. - 500 izv. - Bibliografija pri večini, povzetki v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-218-800-9
a) music - historiography b) glasba - zgodovinski pregled c) muzikologija

78(497.4)
78 KLEMENČIČ, I. Slovenska glasba
COBISS.SI-ID 243626240

127.
        PRAXIAL music education : reflections and dialogues / edited by David J. Elliott. - New York : Oxford University Press, 2009, cop. 2005. - XV, 336 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-0-19-538507-6
a) Kazali b) music education c) teaching objective d) creativity e) glasbena vzgoja f) učni cilj g) ustvarjalnost

78
78 PRAXIAL
COBISS.SI-ID 7831881

128.
RUS, Ljudmil
        Njeno veličanstvo kitara in njeni podaniki / Ljudmil Rus. - Ljubljana : Forma 7, 2009. - 397 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 379-380
ISBN 978-961-6181-58-7
a) musical instrument b) glasbilo c) kitara d) izdelava e) glasba za kitaro f) glasbeniki g) zgodovinski pregledi

780.614.131
78 RUS, L. Njeno
COBISS.SI-ID 244816384


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


129.
SACHS, Curt
        World history of the dance / by Curt Sachs ; translated by Bessis Schönberg. - New York : Norton, 1965, cop. 1937. - IX, 469 str. : ilustr., note ; 20 cm. - (The Norton library ; 209)

Prevod dela: Eine Weltgeschichte des Tanzes. - Bibliografija: str. 451-456. - Kazalo
ISBN 0-393-00209-8
a) dance b) ples c) zgodovina plesa

793.3(091)
793 SACHS, C. World
COBISS.SI-ID 7824969

130.
SCHMIDT, Gordana
        Gibalne zgodbe - zgodbe za plesno in gibno izražanje : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje] / [pripravila in uredila Gordana Schmidt s študenti 1. letnika PV 2007/2008 ; avtorica zgodb Evelina Umek ; avtorica zvokovnih navodil Darinka Žager]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2009. - 83 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/. - Podnasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 82
a) pre-school child b) motion c) predšolski otrok d) gibanje

793
II 793 SCHMIDT, G. Gibalne zgodbe Č II 793 SCHMIDT, G. Gibalne zgodbe
COBISS.SI-ID 7816265


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


131.
TALER, Manca, 1986-
        Sprejemanje drugačnosti z lutko : diplomska naloga / Manca Taler. - Ljubljana : [M. Taler], 2009. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) intercultural education c) pre-school child d) lutke e) interkulturna vzgoja f) predšolski otrok g) socialne igre h) drugačnost i) strpnost

792.97:373.2.016(043.2)
Č II 79(043.2) TALER, M. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 7823433


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


132.
VUTE, Rajko
        Teaching and coaching volleyball for the disabled : foundation course handbook / Rajko Vute ; [with contribution by Anita Goltnik Urnaut]. - 2nd ed. - Ljubljana : Faculty of Education, 2009 (Ljubljana : Birografika Bori). - 58 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 56-57
ISBN 978-961-253-035-8
a) ball game b) handicapped c) igra z žogo d) prizadeti e) odbojka f) priročniki

796.325-056.24
796 VUTE, R. Teaching
COBISS.SI-ID 245265664


796.52


133.
STROJIN, Tone
        Zgodovina slovenskega planinstva : Slovenska planinska organizacija : SPD-PZS : 1893-1948-2003 / Tone Strojin ; [fotografije Tone Strojin ... et al.]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009 ([s.l.] : Schwarz). - 505 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-261-092-0
a) climbing - Slovenia - historiography b) alpinizem - Slovenija - zgodovinski pregled c) znanstveniki d) umetniki e) planinstvo f) vodništvo g) gorska reševalna služba h) glasila i) knjižnica j) muzej k) varstvo narave l) gorska straža m) planinska društva n) transverzale o) gorniki

796.52(497.4)(091)
061.2:796.52(497.4Ljubljana)(091)
796.5 STROJIN, T. Zgodovina
COBISS.SI-ID 244500992


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


134.
KUHAR, Marija, 1963-
        Planinska vzgoja mladih kot prispevek k večji varnosti v gorah : diplomsko delo / Marija Kuhar. - Ljubljana : [M. Kuhar], 2009. - 80 str., [1] f. pril. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-80. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) safety c) dejavnosti na prostem d) varnost e) planinska vzgoja f) nevarnosti v gorah

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) KUHAR, M. Planinska
COBISS.SI-ID 7841609

135.
PEČOVNIK, Nataša, 1984-
        Možnosti izvajanja športnoplezalnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Nataša Pečovnik. - Ljubljana : [N. Pečovnik], 2009. - VII, 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 138-140. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) open air activities c) curriculum d) športna vzgoja e) dejavnosti na prostem f) kurikulum g) športno plezanje

796.52:373.3(043.2)
Č II 79(043.2) PEČOVNIK, N. Možnosti
COBISS.SI-ID 7841353

136.
VOUK, Jana
        Znanje plavanja študentov razrednega pouka in njihova usposobljenost za učenje plavanja neplavalcev : diplomsko delo / Jana Vouk. - Ljubljana : [J. Vouk], 2009. - VI, 65 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 55-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) swimming b) student c) plavanje d) študent e) plavalne tehnike f) usposobljenost

797.2(043.2)
Č II 79(043.2) VOUK, J. Znanje
COBISS.SI-ID 7804489


80/81


137.
        SLOVENŠČINA za vsak dan 7. Učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 4. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-941-1
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6 SLOVENŠČINA 7
COBISS.SI-ID 244056064


811.111 ANGLEŠČINA.


138.
BREWSTER, Jean
        The primary English teacher's guide / Jean Brewster and Gail Ellis with Denis Girard ; [illustrations by Celia Hart]. - New ed. - Harlow : Pearson Education, 2008, cop. 1991. - 283 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Penguin English guides)

Bibliografija: str. 278-283
ISBN 0-582-44776-3
a) language teaching - foreign languages - mother tongue b) teaching objective c) teacher role d) teaching method e) jezikovni pouk - materinščina - tuji jeziki f) učni cilj g) vloga učitelja h) didaktična metoda

811.111
811.111 BREWSTER, J. Primary English
COBISS.SI-ID 7842889


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


139.
        GRADIM slovenski jezik 4. Učbenik za slovenščino v 4. razredu osnovne šole / Nana Cajhen ... [et al.] ; [ilustracije Kristina Krhin ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 3. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-209-908-4
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM 4 Učbenik
COBISS.SI-ID 243827456

140.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole. Učbenik / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009 ([Ljubljana] : Hren). - 77 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 77
ISBN 978-961-241-302-6
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE, M. Znanka 4
COBISS.SI-ID 243217920

141.
        NA pragu besedila 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Martina Križaj Ortar ... [et al.] ; [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič ... et al.]. - 3. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

12.000 izv. - Bibliografija: str. [127]
ISBN 978-961-209-905-3
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 244055296


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


142.
BREČKO, Ina
        Ustvarjalna obravnava književnih besedil v 2. triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Ina Brečko. - Ljubljana : [I. Brečko], 2009. - VII, 77, [50] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Bibliografija: str. 75-76. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) composition b) creativity c) kreativno pisanje d) ustvarjalnost e) književni pouk

82(043.2)
Č II 82(043.2) BREČKO, I. Ustvarjalna
COBISS.SI-ID 7845193


821


143.
MODIANO, Patrick, 1945-
        Ulica Boutiques obscures / Patrick Modiano ; iz francoščine prevedla Mojca Schlamberger Brezar ; [spremna beseda Nadja Dobnik]. - 1. izd. aliče [i. e. 1. popravljena izd.]. - Ljubljana : Družba Piano, 2008. - 189 str. : avtorj. sl. ; 25 cm

Prevod dela: Rue des boutiques obscures. - 800 izv. - Patrick Modiano in njegov izgubljeni čas / [Nadja Dobnik]: str. 187-189
ISBN 978-961-6693-22-6 (trda vezava) ISBN 978-961-6693-23-3 (broš.)
a) Modiano, Patrick (1945-)

821.133.1-311.2
821.133.1 MODIANO, P. Ulica
COBISS.SI-ID 15433273


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


144.
CHABON, Michael
        Židovski policijski sindikat / Michael Chabon ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 472 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Yiddish policemen's union. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-01-0867-2

821.111(73)-311.2
821.111(73) CHABON, M. Židovski
COBISS.SI-ID 244281088


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


145.
CAMUS, Albert
        Dopisovanje : 1946-1959 / Albert Camus, René Char ; izdajo pripravil Franck Planeille ; [prevedla Aleš Berger in Suzana Koncut]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. - 205 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Correspondance 1946-1959. - 350 izv.
ISBN 978-961-6717-23-6
a) Camus, Albert (1913-1960) b) Char, René (1907-1988) c) francoski književniki d) pisma e) 20.st.

821.133.1
929Camus A.
929Char R.
821.133.1 CAMUS, A. Dopisovanje
COBISS.SI-ID 243901696


821.134.2/.3


146.
GARCÍA Lorca, Federico
        Romancero gitano = Ciganski romansero / Federico García Lorca ; [prevedel Aleš Berger]. - Dvojezična izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ([Ljubljana] : Mkt Print). - 113 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 5)

Izbor iz: Obras completas. - Večina besedila vzpor. v špan. in slov. prevod. - V nekaj letnicah / pripravila Barbara Pregelj: str. 103-110. - Spremna beseda Aleša Bergerja na zavihkih ov. Vsebuje tudi: Predavanje-recital o Ciganskem romanseru / Fedrico García Lorca ; prevedla Barbara Pregelj: str. 95-102
ISBN 978-86-11-17817-2
a) García Lorca, Federico (1898-1936)

821.134.2-1
821.134.2.09García Lorca F.
821.134.2 GARCÍA LORCA, F. Romancero
COBISS.SI-ID 231070720


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


147.
KOMAT, Anton
        Vila Jezerka / Anton Komat ; [ilustracije Marija Mojca Vilar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 44 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Slovenska slikanica)

1.500 izv.
ISBN 978-961-02-0089-5
a) Ljubljansko barje b) vile c) zmaji

821.163.6-93-34
II 821.163.6 KOMAT, A. Vila
COBISS.SI-ID 244089856

148.
LEVSTIK, Fran
        Martin Krpan z Vrha : I. in II. del / napisal Fran Levstik ; [ilustrirala Igor Ribič in Andrej Potrč]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 57 str. : ilustr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-6512-91-6

821.163.6-32
II 821.163.6 LEVSTIK, F. Martin Krpan
COBISS.SI-ID 244976128

149.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Samost : izbor = Aloneness : a selection = Alleinsein : eine Auswahl / Svetlana Makarovič ; selected and translated from the Slovene by Alan McConnell-Duff, Auswahl und Übersetzung aus Slowenischen Ludwig Hartinger ; spremna beseda, afterword, Nachwort Boris A. Novak ; [prevod Alan McConnell-Duff ... et al.]. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Slovene P. E. N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2008 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 193 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae ; 2008, 1-2)

Slov. besedilo s prevodom v angl. in nem. - 700 izv. - Mrtvaški ples / Boris A. Novak: str. 131-145. - Danse macabre / Boris A. Novak ; translated from the Slovene by Mia Dintinjana, poems by Alan McConnell-Duff: str. 147-163. - Totentanz / Boris A. Novak ; Übersetzung aus dem Slowenischen von Béatrice Leclercq, Gedicht "Stunde" aus dem Slowenischen von Ludwig Hartinger: str. 165-183. - O avtorici: str. 185-191
ISBN 978-961-6547-26-0
a) Makarovič, Svetlana (1939-)

821.163.6-1
821.163.6.09Makarovič S.
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Samost
COBISS.SI-ID 239991040

150.
PREGL Kobe, Tatjana
        Najlepši sneženi mož / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2008 (Žirovnica : Medium). - 20 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 5)

ISBN 978-961-6364-31-7

821.163.6-93-32
087.5
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Najlepši sneženi
COBISS.SI-ID 243283968

151.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Košastka Katka / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2009. - [34] str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-261-093-7

821.163.6-93-32
II 821.163.6 ŠTAMPE ŽMAVC Košastka
COBISS.SI-ID 244497408

152.
TRŠAR, Marijan
        Razmišljanja ob paleti : izbrani listi iz slikarjevega dnevnika / Marijan Tršar ; [spremna beseda Milček Komelj]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Ljubljana : Pleško). - 261 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Odkritosrčna izpoved strastnega iskalca : ob dnevniku Marijana Tršarja / Milček Komelj: str. 251-261
ISBN 978-961-218-798-9
a) Tršar, Marijan (1922-) b) slikarji c) dnevniki

821.163.6
75(497.4):929Tršar M.(093.3)
821.163.6 TRŠAR, M. Razmišljanja
COBISS.SI-ID 243374336


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


153.
OBLAK, Vesna, 1983
        Kriminalka in pravljica : mladinska in nemladinska književnost Maje Novak : diplomsko delo / Vesna Oblak. - Ljubljana : [V. Oblak], 2009. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) kriminalke

821.163.6.-93(043.2)
Č II 821.163.6(043.2) OBLAK, V. Kriminalka
COBISS.SI-ID 7808585


908


154.
JURAČ, Vesna
        Družba smo mi 4 : učbenik za družbo v četrtem razredu osnovne šole / Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže ; [ilustracije Nina Lovišček ; fotografije iStockphoto, zasebno gradivo založbe Rokus Klett ; zemljevidi Geodetski inštitut, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Geodetski zavod Slovenije]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-209-948-0
a) local studies - textbook b) primary education c) domoznanstvo - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje družbe

908(075.2)
II 908(075.2) JURAČ, V. Družba 4
COBISS.SI-ID 245181952


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


155.
        POMURJE : geografski pogledi na pokrajino ob Muri / [urednica Tatjana Kikec]. - Ljubljana : Zveza geografov Slovenije ; Murska Sobota : Društvo geografov Pomurja, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 263 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 239-259
ISBN 978-961-269-031-1 (Društvo geografov Pomurja)
a) geography - Slovenia b) geografija - Slovenija c) regionalna geografija d) Pomurje e) fizična geografija f) socialna geografija g) varstvo okolja h) regionalni razvoj

913(497.411)(082)
913(497.4) POMURJE
COBISS.SI-ID 244170752

156.
        SLOVENIJA : turistični vodnik : zvesti spremljevalec pri odkrivanju naravnih in kulturnih lepot / [vodja projekta in urednik, priredba vseh besedil za vodnik, abecedno kazalo Marjan Krušič ; temeljno besedilo Anton Gosar in Matjaž Jeršič ; dopolnitve Peter Skoberne in Gojko Zupan ; drugi pisci Janez Mikuž ... [et al.] ; opisi slikovnega gradiva Suzana Jeklic in Snežna Alič ; izbor posnetkov arheoloških predmetov in najdišč iz arhiva Narodnega muzeja ter opise zanje sta pripravila Polona Bitenc in Timotej Knific ; tlorisi Aleš Hafner s sodelovanjem Gojka Zupana ; zemljevid na predpapirju, mestni načrti in karte območij Kartografija]. - 4., dopolnjena izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : MKT-print). - 715 str. : ilustr. ; 25 cm

Potiskane notr. str. ov. - 10.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0690-6
a) Slovenija b) turistični vodniki

913(497.4)(036)
Č 913(497.4) SLOVENIJA Turistični
COBISS.SI-ID 244517632

157.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Stari svet 7. Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf (fizični) in Vasja Kožuh (vektorski) ; fotografije Shutterstock, Istockphoto]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 63 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] f. pril. z nalepkami

Na nasl. str. tudi: National Geographic. - Nasl. v kolofonu: Raziskujem Stari svet. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole. - 7.000 izv.
ISBN 978-961-209-935-0
a) geography - exercise b) primary education c) geografija - vaja d) osnovnošolski pouk

91(075.2)(076.1)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 244147200

158.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Stari svet 7. Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole / Helena Verdev ; [ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neufin Vasja Kožuh ; tehnične risbe Gregor Štrukelj ; fotografije Shutterstock ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Na nasl. str. in ov. tudi: National Geographic. - Nasl. v kolofonu: Raziskujem Stari svet. - Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole. - 7.000 izv.
ISBN 978-961-209-936-7
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

913(100)(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 242788864


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


159.
        BLAŽ Kocen : 1821-1871 : življenje in delo očeta Kocenovih atlasov / [urednik Jurij Kunaver]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 130 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov
ISBN 978-961-213-183-8
a) Kocen, Blaž (1821-1871) b) kartografija c) geografi d) zgodovinski pregledi

929Kocen B.
929 BLAŽ KOCEN
COBISS.SI-ID 244961024


93 ZGODOVINA.


160.
PASSERINI, Luisa, 1941-
        Ustna zgodovina, spol in utopija : izbrani spisi / Luisa Passerini ; [prevod Gašper Malej ; spremna beseda Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 342 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod del: Fascismo e ordine simbolico nella quotidianita ; Ferite della memoria ; Il genere e ancora una categoria utile per la storia orale? ; Il passato, la ricerca. - Subverzivnost ustne zgodovine / Marta Verginella: str. 321-341. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6262-98-9
a) history b) ideology c) sex d) zgodovina e) ideologija f) spol g) fašizem h) ustno izročilo i) kulturna zgodovina

930.1
93 PASSERINI, L. Ustna
COBISS.SI-ID 244606976


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


161.
RAZPOTNIK, Jelka
        Raziskujem preteklost 7. Delovni zvezek za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole / Jelka Razpotnik in Damjan Snoj ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevidi Monde Neuf ; slikovno gradivo Delo ... et al.]. - 2. posodobljena izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 101 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za zgodovino za 7. razred osnovne šole. - 7.000 izv.
ISBN 978-961-209-909-1
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) RAZPOTNIK, J. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 243710464

162.
RAZPOTNIK, Jelka
        Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole : po posodobljenem učnem načrtu / Jelka Razpotnik in Damjan Snoj ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevidi Monde Neuf ; slikovno gradivo Delo ... et al.]. - 2. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole. - 7.000 izv.
ISBN 978-961-209-910-7
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
94(075.2) RAZPOTNIK, J. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 243704064


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO