COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


januar 090(043.2) SPLOŠNO.


1.
PREDOVIČ, Milan, 1981-
        Strip v šoli s posebnim poudarkom na zgodovini slovenskega stripa : diplomsko delo / Milan Predovič. - Ljubljana : [M. Predovič], 2008. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) comics b) project method c) textbook d) strip e) projektna metoda f) učbenik

070.449.8(497.4):37(043.2)
Č II 05(043.2) PREDOVIČ, M. Strip
COBISS.SI-ID 7704649


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
ROQUEMAUREL, Astrid de
        Ne moti, blogam! : kratek priročnik za mlade blogerje, da bi hitreje in bolje blogali! / besedilo Astrid de Roquemaurel ; ilustracije Delphine Vaufrey ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenija, 2008 ([Vrhnika] : Schwarz). - 77 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Mais non, je blogue!. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-251-104-3
a) bloganje b) priročniki

004.7(035)
004.7 ROQUEMAUREL, A. Ne moti
COBISS.SI-ID 242379264

3.
        The SAGE handbook of online research methods / edited by Nigel Fielding, Raymond M. Lee and Grant Blank. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2008. - XVI, 570 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-1-4129-2293-7
a) social sciences b) research method c) družbene vede d) raziskovalna metoda e) internet f) blogi g) podatkovno rudarjenje

004.7(082)
004.7 SAGE handbook
COBISS.SI-ID 27583581


1 FILOZOFIJA.


4.
KLEPEC, Peter
        Kapitalizem in perverzija. 1, Dobičkonosne strasti / Peter Klepec. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2008 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 297 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

600 izv. - Bibliografija: str. 287-297 in na dnu večine str.
ISBN 978-961-6376-40-2
a) capitalism b) liberalism c) kapitalizem d) liberalizem

1"20"
1 KLEPEC, P. Kapitalizem
COBISS.SI-ID 243140864

5.
PAVEL, Thomas G., 1941-
        Fikcijski svetovi / Thomas G. Pavel ; [prevedel in spremno besedo napisal Božidar Kante]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2008 (Begunje : Cicero). - 224 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti)

Prevod dela: Fictional worlds. - Fikcija onstran imanentnosti in mimetičnosti / Božidar Kante: str. 197-215. - Bibliografija: str. 182-196. - Kazali
ISBN 978-961-6717-06-9
a) philosophy b) filozofija c) literarna teorija d) analitična filozofija e) strukturalizem f) semantika g) teorija govornih dejanj h) literatura in fikcija i) fikcionalnost

141
14 PAVEL, T. G. Fikcijski
COBISS.SI-ID 238227456

6.
PAVLETIČ, Andrej, 1962-
        Vzgoja duha : vzgojno-teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha : (fenomenološki pristop k novodobnim religijam) / Andrej Pavletič. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008. - 216 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-194 in na dnu str. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6753-05-0
a) educational theory b) phenomenology c) religion d) teorija vzgoje in izobraževanja e) fenomenologija f) religija g) nova duhovna gibanja h) duhovnost i) novodobne religije

130.121:37
37.01 PAVLETIČ, A. Vzgoja
COBISS.SI-ID 242157824


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
BILLIG, Michael
        Freudian repression : conversation creating the unconscious / Michael Billig. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 1999. - VII, 290 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 262-281. - Kazali
ISBN 0-521-65052-6 (hbk) ISBN 0-521-65956-6 (pbk)
a) Freud, Sigmund (1856-1939) b) psychoanalysis c) consciousness d) identity e) psihoanaliza f) zavest g) identiteta h) nezavedno i) represuja j) Ojdipov kompleks

159.964.2
159.964.2 BILLIG, M. Freudian
COBISS.SI-ID 22902365

8.
ERIKSON, Erik Homburger, 1902-
        Omladina, kriza, identifikacija / Erik H. Erikson ; [s engleskog prevela Marija Rankov]. - Titograd : Pobjeda, 1976 (Titograd : Pobjeda). - 284 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Psiha)

Bibliografija: str. 273
a) developmental psychology b) identity c) razvojna psihologija d) identiteta

159.922.8
159.9 ERIKSON, E. Omladina
COBISS.SI-ID 10128385

9.
        An INTRODUCTION to childhood studies / editor Mary Jane Kehily. - 2nd ed. - Maidenhead ; New York : Open University Press : McGraw-Hill, cop. 2009. - X, 232 str. ; 22 cm. - (McGraw-Hill Companies)

Bibliografija: str. [209]-227. - Kazalo
ISBN 978-0-335-22870-6 (ISBN 13) ISBN 0-335-22870-4 (ISBN 10)
a) child development b) childhood c) rights of the child d) razvoj otroka e) otroštvo f) pravice otroka

159.922.7(082)
159.922.7 INTRODUCTION
COBISS.SI-ID 7718473

10.
JERKOVIĆ, Ivan
        Razvojni problemi : od teorije do intervencije : zbirka tekstova o teoriji i praksi u kliničkoj psihologiji razvojnog doba / Ivan Jerković. - Novi Sad : Futura publikacije, 2008. - 247 str. : ilustr., tabele ; 21 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 233-247 in na koncu poglavij
ISBN 978-86-7188-093-0
a) clinical psychology b) psychodiagnostics c) klinična psihologija d) psihodiagnostika e) psihološka intervencija

159.922.7
159.922.7 JERKOVIĆ, I. Razvojni
COBISS.SI-ID 7721545

11.
KOBOLT, Alenka
        Supervizija : proces razvoja in učenja v poklicu / Alenka Kobolt, Sonja Žorga. - 1. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta = Faculty of Education, 2006 ([Ljubljana] : Littera picta). - 298 str. ; 23 cm

ISBN 86-7735-032-2
a) supervision b) career development c) model d) supervizija e) poklicni razvoj f) model

159.9
159.9 KOBOLT, A. Supervizija
COBISS.SI-ID 227645184


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


12.
SIUSSI Podergajs, Polona, 1978-
        Vpliv osebnosti na doživljanje stresa pri delu : diplomsko delo / Polona Siussi Podergajs. - Ljubljana : [V. Siussi Podergajs], 2008. - 95 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mental stress b) personality c) teacher d) duševni stres e) osebnost f) učitelj

159.944.4(043.2)
Č II 159.9(043.2) SIUSSI PODERGAJS Vpliv
COBISS.SI-ID 7686217

13.
VILER, Petra, 1983-
        Povezanost učnih težav z motnjami vedenja in osebnosti : diplomsko delo / Petra Viler. - Ljubljana : [P. Viler], 2008. - 88 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) behaviour disorder b) learning difficulty c) motnje vedenja d) učne težave

159.922.76-056.49(043.2)
Č II 159.9(043.2) VILER, P. Povezanost
COBISS.SI-ID 7686473


17 ETIKA.


14.
AGNELL, Marcia
        Resnica o farmacevtskih podjetjih / Marcia Agnell ; [prevod Borut Cajnko]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2008. - 275 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt / 149)

Prevod dela: The truth about the drug companies. - Kazalo
ISBN 978-961-260-010-5
a) pharmaceutics b) industry c) ethics d) farmacija e) industrija f) etika

17
17 AGNELL, M. Resnica
COBISS.SI-ID 242663168


30+316


15.
        ETNOLOGIJA in regije. Ljubljana. Urbana etnologija in identitete Ljubljane : zbornik znanstvenih in strokovnih razprav / uredila Breda Čebulj Sajko ; [prevod izvlečkov in povzetkov Nives Sulič Dular, Jana Kranjc Menaše]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2008. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0353-6432 ; 42)

Bibliografija pri posameznih prisp. - Povzetek v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6775-01-4
a) ethnology b) urban area c) etnologija d) mestno področje e) Ljubljana f) kulturna identiteta g) urbanizacija

316.334.56(497.4Ljubljana)(082)
711.4:39(497.4Ljubljana)(082)
316 ETNOLOGIJA
COBISS.SI-ID 242893568

16.
        The FUTURE of intercultural dialogue in Europe : views from the in-between = Prihodnost medkulturnega dialoga v Evropi : vmesni pogledi / Ksenija Vidmar Horvat (ur./ed.) ; [prevod Polona Petek]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 229 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

300 izv. - Prispevki v slov in/ali angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetki v angl. in slov.
ISBN 978-961-6648-19-6
a) culture - Europe b) kultura - Evropa c) kulturna identiteta d) medkulturno sporazumevanje e) Romi

316.7(4)(082)
316.7 FUTURE
COBISS.SI-ID 242457600


316 SOCIOLOGIJA.


17.
        SUPERVISION und Coaching : Praxisforschung und Beratung im Sozial- und Bildungsbereich / Hannes Krall, Erika Mikula, Wolfgang Jansche (Hrsg.). - 1. Aufl. - Wiesbaden : Verlag für Sozialwissenschaften, cop. 2008. - 286 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-531-15298-1
a) social work b) supervision c) socialno delo d) supervizija

316.6(082)
316.6 SUPERVISION und coaching
COBISS.SI-ID 7705673

18.
        UN-Verständnis der Kulturen : Multikulturalismus in Mitteleuropa in historischer Perspektive / Michael John & Oto Luthar (Hrsg.). - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras = Celovec : Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 1997 (Ljubljana : Planprint). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v nem. in angl. - 600 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov in na dnu strani
ISBN 3-85013-510-1
a) culture - Central Europe b) kultura - Srednja Evropa c) multikulturnost d) kulturna zgodovina e) nacionalizem f) ideologija g) identiteta h) družba i) teorija j) sociologija kulture k) filozofija kulture

316.73(4-014)(091)(082)
930.85(4-014)(082)
316.7 UN-VERSTÄNDNIS der kulturen
COBISS.SI-ID 66472704

19.
ZRIM Martinjak, Nataša, 1974-
        Koncept socialnega kapitala v kontekstu socialnih dimenzij vzgoje in izobraževanja : doktorska disertacija / Nataša Zrim Martinjak. - Ljubljana : [N. Zrim Martinjak], 2008. - 205 str. ; 30 cm

Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 185-205. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za socialno pedagogiko
a) value b) capital c) social system d) vrednota e) kapital f) družbeni sistem g) socialni kapital h) vključenost i) izključenost

316.6(043.3)
Č II 316.6 ZRIM, N. Koncept
COBISS.SI-ID 7695945


316.3/.4


20.
BAUMAN, Zygmunt
        The art of life / Zygmunt Bauman. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2008. - 142 str. ; 23 cm

Bibliografske opombe: str. 134-139. - Kazalo
ISBN 978-0-7456-4325-0 ISBN 978-0-7456-4326-7 (pb)
a) individualism b) individualizem c) teorija družbe d) življenje e) sreča

316.3
316.6 BAUMAN, Z. The art
COBISS.SI-ID 27806045


34 PRAVO.


21.
        The SAGE handbook of education for citizenship and democracy / edited by James Arthur, Ian Davies and Carole Hahn. - 1st ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2008. - XXI, 569 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-3620-0 (hbk) ISBN 978-1-4129-3621-7 (pbk)
a) civics b) curriculum c) democracy d) državljanska vzgoja e) kurikulum f) demokracija

342.7
342.7 SAGE handbook
COBISS.SI-ID 1732951


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


22.
        WSPIERANIE rozwoju bezrobotnych 50+ : doświadczenia projektu ADULTS MENTORING / redakcja Elżbieta Dubas, Jacek Pyżalski, Marcin Muszynski, Jana Rapuš Pavel. - Wyd. 1. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - 184 str. ; 24 cm : graf. prikazi, tabele

Bibliografije na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih
ISBN 978-83-7525-217-0
a) adult education b) non-formal education c) izobraževanje odraslih d) neformalno izobraževanje e) mentorstvo

36
36 WSPIERANIE
COBISS.SI-ID 7715145


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


23.
ALDRIDGE, Jill M.
        Outcomes-focused learning environments : dereminants and effects / Jill M. Aldridge, Barry J. Fraser. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - XIII, 102 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Advances in learning environments research)

Bibliografija: str. 85-93
ISBN 978-90-8790-496-8 (pbk) ISBN 978-90-8790-497-5 (hbk) ISBN 978-90-8790-498-2 (e-book)
a) achievement gain b) pupil attitude c) assessment d) šolska uspešnost e) stališče učencev f) vrednotenje

37.01(082)
37.01 ALDRIDGE, J. Outcomes-focused
COBISS.SI-ID 7704137

24.
BALLANTINE, Jeanne H.
        The sociology of education : a systematic analysis / Jeanne H. Ballantine, Floyd M. Hammack. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2009, cop. 1989. - XV, 496 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 450-483. - Kazalo
ISBN 978-0-13-195894-4 (ISBN 13) ISBN 0-13-195894-1 (ISBN 10)
a) educational sociology b) pedagoška sociologija

37.01
37.01 BALLANTINE, J. Sociology
COBISS.SI-ID 7690569

25.
        EDUCATION : culture, economy, and society / edited by A. H. Halsey [et al.]. - Reprinted. - London ; New York : Oxford University Press, 2007. - XIX, 819 str. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-19-878187-5
a) educational sociology b) economics of education c) teaching profession d) access to education e) pedagoška sociologija f) ekonomika izobraževanja g) učiteljski poklic h) dostopnost izobraževanja

37.01
37.01 EDUCATION
COBISS.SI-ID 1792343

26.
        EDUCATION in morality / edited by J. Mark Halstead and Terence H. McLaughlin. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2001, cop. 1999. - VIII, 276 str. ; 24 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 8)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-15365-4 ISBN 978-0-415-15365-2
a) moral education b) morality c) value d) moralna vzgoja e) moralnost f) vrednota

37.01
37.01 EDUCATION
COBISS.SI-ID 7693385

27.
        INNOVATING to learn, learning to innovate / [prepared by] Centre for Educational Research and Innovation, OECD. - Paris : OECD, cop. 2008. - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu poglavij in na dnu str.
ISBN 978-92-64-04797-6 (ISBN-13) ISBN 92-64-04797-2 (ISBN-10)
a) learning b) educational innovation c) učenje d) pedagoška inovacija

37.01(082)
37.01 INNOVATING to learn
COBISS.SI-ID 243162368

28.
JUUL, Jesper, 1948-
        Družinske vrednote : Življenje s partnerjem in otroki / Jesper Juul ; prevedla Irena Samide. - Radovljica : Didakta, 2009. - 154 str. ; 23 cm

Prevod dela: Livet i familien
ISBN 978-961-261-077-7
a) family education b) value c) marriage d) družinska vzgoja e) vrednota f) zakonska zveza g) partnerstvo h) starševstvo

37.018
37.018 JUUL, J. Družinske
COBISS.SI-ID 243333120

29.
        LEADERS in philosophy of education : intellectual self portraits / edited by Leonard J. Waks ; with a foreword by Israel Scheffler. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - XVI, 310 str. ; 24 cm. - (Leaders in educational studies)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-90-8790-286-5 (pbk) ISBN 978-90-8790-287-2 (hbk) ISBN 978-90-8790-288-9 (e-book)
a) philosophy of education b) value c) morality d) pedagoška filozofija e) vrednota f) moralnost

37.01(082)
37.01 LEADERS in philosophy
COBISS.SI-ID 7702345

30.
        LIBERAL democracy, citizenship & education / edited by Oto Luthar, Keith A. McLeod and Mitja Žagar. - Ontario : Mosaic Press, cop. 2001. - 299 str. ; 23 cm

Bibliografija in opombe na koncu prispevkov
ISBN 0-88962-781-9
a) civics b) democracy c) value d) državljanska vzgoja e) demokracija f) vrednota

37.015.31(082)
316.7(082)
37.015.3 LIBERAL democracy
COBISS.SI-ID 20864349

31.
MAŽGON, Jasna
        Razvoj akcijskega raziskovanja na temeljnih postavkah kvalitativne metodologije / Jasna Mažgon. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 190 str. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 177-182. - Povzetek v slov. in angl. - Kazalo
ISBN 978-961-6648-20-2
a) action research b) educational research c) akcijsko raziskovanje d) pedagoško raziskovanje e) pedagoška metodologija

37.012
37.01 MAŽGON, J. Razvoj
COBISS.SI-ID 242871296

32.
OSLER, Jo
        Whose learning is it? : developing children as active and responsible learners / by Jo Osler and Jill Flack. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - X, 224 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Professional learning ; vol. 6)

Bibliografija: str. 215-216. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-457-9 (pbk) ISBN 978-90-8790-458-6 (hbk) ISBN 978-90-8790-459-3 (e-book)
a) educational psychology b) learning c) responsibility d) pedagoška psihologija e) učenje f) odgovornost g) učinkovito učenje

37.02
37.02 OSLER, J. Whose learning
COBISS.SI-ID 7703625

33.
ROSEBORO, Donyell L.
        Jaques Lacan and education : a critical introduction / Donyell L. Roseboro. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - IX, 103 str. ; 24 cm. - (Transgressions - cultural studies and education)

Nasl. na ov.: Jacques Lacan and education. - Bibliografija: str. 101-103
ISBN 978-90-8790-423-4 (pbk) ISBN 978-90-8790-424-1 (hbk) ISBN 978-90-8790-425-8 (e-book)
a) philosophy of education b) psychoanalysis c) identity d) pedagoška filozofija e) psihoanaliza f) identiteta

37.01
37.01 ROSEBORO, D. Jaques Lacan
COBISS.SI-ID 7703881

34.
        TRENDS shaping education. - [Paris] : Organisation for Economic Co-operation and Developmental, OECD : Centre for Educational Research and Innovation, cop. 2008. - 86 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-92-64-04661-0 (pbk)
a) educational theory b) pedagoška teorija c) družba znanja d) državljanstvo e) globalizacija f) sonaravnost

37.01
II 37.01 TRENDS shaping
COBISS.SI-ID 1762391

35.
        VSEŽIVLJENJSKO učenje in strokovno izrazje / [uredila Petra Javrh]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 230 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali. - Povzetki v slov. in angl.
ISBN 978-961-6086-75-2
a) lifelong learning b) terminology c) vseživljenjsko učenje d) terminologija e) andragogika f) permanentno izobraževanje g) permanentno učenje

374.7(082)
374 VSEŽIVLJENJSKO
COBISS.SI-ID 243043328

36.
        VZGOJA in izobraževanje za človekove pravice : zbornik / [avtorji prispevkov Vasilka Sancin ... [et al.] ; uredila Erika Rustja]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 177 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6086-73-8
a) human rights b) teaching objective c) človekove pravice d) učni cilj

37.015.31:342.7(082)
342.7 VZGOJA
COBISS.SI-ID 242721024

37.
ZUBRZYCKA, Elzbieta
        Nekomu povej! / Elzbieta Zubrzycka ; ilustrirala Agnieszka Zelewska ; [prevedla Lidija Cerk]. - 1. izd. - Ljubljana : Koleda, 2007. - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Powiedz komus!. - 600 izv.
ISBN 978-961-92161-7-0
a) environmental education - children's book b) moral education c) adult-child relation d) okoljska vzgoja - knjiga za otroke e) moralna vzgoja f) odnos med odraslim in otrokom

37.015.31(02.053.2)
316.62(02.053.2)
316.472.42(02.053.2)
159.923.2(02.053.2)
37.03 ZUBRZYCKA, E. Nekomu
COBISS.SI-ID 234424832


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


38.
        MOTIVATION and practice for the classroom / edited by Phillip A. Towndrow, Caroline, Koh, Tan Hock Soon. - Rotterdam ; Taipei : Sense Publishers, cop. 2008. - VIII, 340 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja
ISBN 978-90-8790-601-6 (pbk) ISBN 978-90-8790-602-3 (hbk) ISBN 978-90-8790-603-0 (ebk)
a) motivation - motivation for studies b) motivacija - motivacija za učenje

37.015.3
37.015.3 MOTIVATION
COBISS.SI-ID 7705161


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


39.
JANKOVIČ Čurič, Mateja
        Tipologija učnih pripomočkov za pouk književnosti v 3. triletju nove osnovne šole : magistrsko delo / Mateja Jankovič Čurič. - Ljubljana : [M. Jankovič Čurič], 2008. - 184 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 176-181. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) language teaching b) teaching aid c) primary school d) jezikovni pouk e) učni pripomočki f) osnovna šola g) berilo

37.091.64(043.2)
Č 371.6(043.2) JANKOVIČ ČURIČ,M. Tipologija
COBISS.SI-ID 38144098


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


40.
        RETHINKING learning in early childhood education / Nicola Yelland ... [et al.]. - Maidenhead ; New York : Open University Press : McGraw Hill, cop. 2008. - IX, 173 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [160]-169. - Kazalo
ISBN 978-0-335-22881-2 (hb) ISBN 0-335-22881-X (hb) ISBN 0-335-22882-8 (pb) ISBN 978-0-335-22882-9 (pb)
a) pre-school education b) media education c) literacy d) predšolska vzgoja e) izobraževanje z mediji f) pismenost

373.2
373.2 RETHINKING
COBISS.SI-ID 7719497

41.
RINALDI, Carlina
        In dialogue with Reggio Emilia : listening, researching and learning / Carlina Rinaldi. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2008, cop. 2006. - XI, 226 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Contesting early childhood series)

Bibliografija: str. 210-219. - Kazalo
ISBN 0-415-34503-0 (hbk) ISBN 0-415-34504-9 (pbk) ISBN 978-0-415-34503-3 (ISBN-13, hbk) ISBN 978-0-415-34504-0 (ISBN-13, pbk)
a) pre-school education - Italy b) predšolska vzgoja - Italija c) reggio pedagogika d) vzgojni koncepti

373.2(450)
373.2 RINALDI, C. In dialogue
COBISS.SI-ID 7698505

42.
        YOUNG children learn measurement and geometry : a learning-teaching trajectory with intermediate attainment targets for the lower grades in primary school / editors Marja van den Heuvel-Panhuizen, Kees Buys. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - 356 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 345-356
ISBN 978-90-8790-397-8 (pbk)
a) geometry b) measurement c) beginning learning d) geometrija e) merjenje f) začetno učenje

373.2.016:51(082)
373.2.016:51 YOUNG children
COBISS.SI-ID 7703369


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


43.
DEMŠAR, Mojca, 1964-
        Obdelava lesa s 3- in 4-letniki : diplomska naloga / Mojca Demšar. - Ljubljana : [M. Demšar], 2008. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 42. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) engineering b) pre-school child c) tehnika d) predšolski otrok e) les f) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) DEMŠAR, M. Obdelava
COBISS.SI-ID 7722057

44.
LOGAJA, Eva, 1983-
        Od drevesa do igrače : diplomska naloga / Eva Logaja. - Ljubljana : [E. Logaja], 2009. - 103 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) toy b) experiential learning c) pre-school child d) igrača e) izkustveno učenje f) predšolski otrok g) lesene igrače

373.2.016:674.5(043.2)
Č II 373.2(043.2) LOGAJA, E. Od drevesa
COBISS.SI-ID 7721801

45.
NAGLIČ, Andreja, 1984-
        Sporazumevanje med starši in vzgojitelji : diplomska naloga / Andreja Naglič. - Ljubljana : [A. Naglič], 2008. - 72 str. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) parent-teacher relation b) communication c) odnos med starši in učiteljem d) komunikacija

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) NAGLIČ, A. Sporazumevanje
COBISS.SI-ID 7712073


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


46.
        CHILDREN learn mathematics : a learning-teaching trajectory with intermediate attainment targets for calculation with whole numbers in primary school / editor Marja van den Heuvel-Panhuizen. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 251-255
ISBN 978-90-8790-396-1 (pbk)
a) mathematics b) teaching method c) primary school d) matematika e) didaktična metoda f) osnovna šola

373.32.016:51(082)
373.32.016:51 CHILDREN learn
COBISS.SI-ID 7703113

47.
FLAJŠMAN, Božidar
        Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje : doktorska disertacija / Božidar Jožef Flajšman. - Ljubljana : [B. J. Flajšman], 2008. - 235 str., [26] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 228-234. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) art education b) communication c) teaching objective d) likovna vzgoja e) komunikacija f) učni cilj g) vizualne komunikacije h) likovna dejavnost i) sporočilnost j) likovni izdelki

373.32.016:74(043.3)
Č II 373.32.016:74 FLAJŠMAN, B. Likovna
COBISS.SI-ID 7699529

48.
        MAKING connections : comparing mathematics classrooms around the world / edited by David Clarke ... [et al.]. - Rotterdam : Sense, cop. 2006. - IX, 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The learner's perspective study)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 90-77874-79-8 (pbk) ISBN 90-77874-90-9 (hbk)
a) mathematics b) teaching method c) teaching practice d) matematika e) didaktična metoda f) učna praksa g) pouk matematike h) mednarodne primerjave

373.32.016:51(082)
373.32.016:51 MAKING connections
COBISS.SI-ID 7702857

49.
MEDVED-Udovič, Vida
        S slikanico se igram in učim : slovenščina za drugi razred 8-letne in tretji razred 9-letne osnovne šole. Delovni zvezek za književnost / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik, Jožica Gruden-Ciber ; [ilustracije Gorazd Vahen]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2003 (Maribor : Ma-tisk). - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Delovni zvezek za književnost pri slovenščini za drugi razred 8-letne in tretji razred 9-letne osnovne šole
ISBN 86-11-16339-7
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) književni pouk

373.32.016:82
II 373.32.016:82 MEDVED UDOVIČ, V. S slikanico
COBISS.SI-ID 125732096

50.
MEDVED-Udovič, Vida
        Slovenščina 1 : s slikanico se igram in učim. Delovni zvezek za jezik in književnost v prvem razredu osnovne šole / Vida Medved Udovič, Tilka Jamnik ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 6. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Lahki učbeniki / Mladinska knjiga)

ISBN 86-11-15882-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:82(075.2)
II 373.32.016:82 MEDVED-UDOVIČ, V. Slovenščina 1
COBISS.SI-ID 223911424

51.
        OKOLJE in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Učbenik / M. Antić ... [et al.] ; [urednica Zvonka Kos ; ilustracije Davor Grgičević ; zemljevid Mateja Rihtaršič ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 7. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 77 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-961-6357-57-9
a) environmental education - textbook b) primary education c) okoljska vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) spoznavanje okolja

373.32.016:50(075.2)
II 373.32.016:50 OKOLJE IN JAZ 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 236589056

52.
PEČJAK, Sonja
        Z igro razvijamo komunikacijske sposobnosti učencev / Sonja Pečjak ; [ilustratorka Ksenija Konvalinka]. - 3., dopolnjena in razširjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2009 ([Medvode] : Littera picta). - 246 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 245-246
ISBN 978-961-234-740-6
a) literacy b) teaching method c) language teaching - reading - writing d) beginning learning e) pismenost f) didaktična metoda g) jezikovni pouk - branje - pisava h) začetno učenje i) celostno učenje

373.32.016:003
II 373.32.016:003 PEČJAK, S. Z igro
COBISS.SI-ID 241927424

53.
PORENTA, Ana
        Prek črk in besed. Delovni zvezek za slovenščino v 2. razredu devetletne osnovne šole / Ana Porenta ; [ilustracije Peter Škerl, Mojca Lampe Kajtna]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2000-. - Zv. <1-2> : ilustr. ; 29 cm

Dosedanja vsebina:
Zv. 1. - 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 55 str.
Zv. 2. - 2000 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 55 str. + [1] f. pril. (nalepke) in pisemski papir z ovojnico
ISBN 86-341-2684-6 (zv. 1) ISBN 86-341-2763-X (zv. 2)
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 PORENTA, A. Prek - delovni
COBISS.SI-ID 107045632

54.
TACOL, Tonka
        Likovne igrarije. Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole / Tonka Tacol ; [ilustrirala Alenka Vuk]. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2004 (Ljubljana : Schwarz). - 75 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 961-6122-76-2
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) likovne tehnike

373.32.016:74
II 373.32.016:74 TACOL, T. Likovne 2
COBISS.SI-ID 124142080

55.
        UČITELJI, učenci in starši o prvem triletju osnovne šole / uredila Alenka Polak. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 183 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 168-173. - Kazali
ISBN 978-961-6086-74-5
a) primary school b) parental attitude c) parent-teacher relation d) osnovna šola e) stališče staršev f) odnos med starši in šolo g) devetletka

373.3(082)
373.3 UČITELJI, učenci
COBISS.SI-ID 242915840


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


56.
IVANČIĆ, Irena
        Celosten pristop pri oblikovanju temeljnih matematičnih pojmov v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Irena Ivančić. - Ljubljana : [I. Ivančić], 2008. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) teaching method c) beginning learning d) matematika e) didaktična metoda f) začetno učenje g) celostna vzgoja

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) IVANČIĆ, I. Celosten
COBISS.SI-ID 7696201

57.
OPARA, Ariana
        Delo z manj uspešnimi učenci pri pouku matematike na začetku šolanja : diplomsko delo / Ariana Opara. - Ljubljana : [A. Opara], 2008. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) achievement gain c) learning difficulty d) matematika e) šolska uspešnost f) učne težave

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) OPARA, A. Delo
COBISS.SI-ID 7696457


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


58.
MOŽINA, Tanja, 1969-
        Razvoj kakovosti izobraževanja odraslih : notranje in zunanje presojanje kakovosti : zaključno raziskovalno poročilo o Oblikovanju nacionalnih standardov in kazalnikov kakovosti ter notranjem in zunanjem presojanju kakovosti v izobraževanju odraslih / [Tanja Možina, Sonja Klemenčič]. - Ljubljana : Andragoški center Slovenijee, 2008 ([s. l.] : Bograf). - 300 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Študije in raziskave ; 13)

Avtorstvo navedeno na ov. in v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 239-240
ISBN 978-961-6130-79-0
a) adult education b) quality of education c) izobraževanje odraslih d) kvaliteta izobraževanja

374.7
374 MOŽINA, T. Razvoj
COBISS.SI-ID 240844032


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


59.
BENCH, R. John
        Communication skills in hearing-impaired children / R. John Bench. - Reprinted. - London : Whurr Publishers, 2003, cop. 1992. - XII, 331 str. ; 25 cm. - (Studies in disorders of communication)

Bibliografija: str. 267-326. - Kazalo
ISBN 1-870332-38-5
a) aurally handicapped b) communication c) speech d) slušno prizadeti e) komunikacija f) govor

376-056.263
376.1-056.263 BENCH, J. Communication
COBISS.SI-ID 7705929

60.
MAPOU, Robert L.
        Adult learning disabilities and ADHD : research-informed assessment / Robert L. Mapou. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2009. - XVIII, 291 str. ; 24 cm. - (Oxford workshop series. American Academy of Clinical Neuropsychology)

Bibliografija: str. 257-282. - Kazalo
ISBN 978-0-19-537178-9
a) learning difficulty b) hyperactivity c) adult d) učne težave e) hiperaktivnost f) odrasli

376:616.89-008.47
376.1-056.47 MAPOU, R. Adult
COBISS.SI-ID 7695177


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61.
VRANEŠIČ, Nataša, 1961-
        Razredna klima in samopodoba v razredu z učencem s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Nataša Vranešič. - Ljubljana : [N. Vranešič], 2008. - V, 70 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) integration c) classroom climate d) razvojno moten otrok e) integracija f) razredno vzdušje

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) VRANEŠIČ, N. Razredna
COBISS.SI-ID 7700297


378 VISOKO ŠOLSTVO.


62.
        EDUCATION and the knowledge-based economy in Europe / edited by Bob Jessop, Norman Fairclough, and Ruth Wodak. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - XIII, 217 str. ; 24 cm. - (Educational futures : rethinking theory and practice ; vol. 24)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-622-1 (pbk) ISBN 978-90-8790-623-8 (hbk) ISBN 978-90-8790-624-5 (e-book)
a) higher education b) knowledge c) economics of education d) visokošolsko izobraževanje e) znanje f) ekonomika izobraževanja g) bolonjski proces h) družba znanja

378(082)
378 EDUCATION in the knowledge
COBISS.SI-ID 7702601


5 NARAVOSLOVNE VEDE


63.
        MATEMATIČNI dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja / Barbara Japelj Pavešić ... [et al.] ; [ilustracija Maja Lubi]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 302 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm. - (TIMSS 2007)

Kazalo
ISBN 978-961-6086-71-4
a) mathematics b) achievement c) primary school d) matematika e) uspešnost f) osnovna šola g) analize h) TIMSS 2007 i) mednarodne raziskave

5:37.091.279.7
II 5 MATEMATIČNI
COBISS.SI-ID 242382592

64.
        MLINČEK : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole. Delovni učbenik / Dušan Krnel ... [et al.] ; [urednice Simona Knez, Zvonka Kos, Renata Vrčkovnik ; ilustracije Davor Grgičević ... [et al.] ; fotografije arhiv založbe Modrijan ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2009. - Zv. <1-> : ilustr. ; 29 cm

4.000 izv.
Vsebina:
Zv. 1. - 2009. - 96 str. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-961-241-307-1 (zv. 1)
a) environmental education - textbook b) mathematics - textbook c) Slovenian language - textbook d) primary school e) okoljska vzgoja - učbenik f) matematika - učbenik g) slovenščina - učbenik h) osnovna šola i) začetni pouk

5(075.2)
51(075.2)
811.163.6(075.2)
II 373.32.016:003 MLINČEK Slovenščina Č II 373.32.016:003 MLINČEK Slovenščina
COBISS.SI-ID 243364864

65.
        NARAVOSLOVNI dosežki Slovenije v raziskavi TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja / Karmen Svetlik ... [et al.] ; [ilustracija Maja Lubi]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 348 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Kazalo
ISBN 978-961-6086-72-1
a) science education b) achievement c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) uspešnost f) osnovna šola g) analize h) TIMSS 2007 i) mednarodne raziskave j) preverjanje k) Slovenija

5:37.091.279.7
II 5 NARAVOSLOVNI
COBISS.SI-ID 242447360


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


66.
        AUTHENTIC science revisited : in praise of diversity, heterogeneity, hybridity / Wolff-Michael Roth ... [et al.]. - Rotterdam : Sense, cop. 2008. - X, 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New directions in mathematics and science education ; vol. 14)

Bibliografija: str. 227-228. - Kazalo
ISBN 978-90-8790-670-2 (pbk) ISBN 978-90-8790-671-9 (hbk)
a) science education b) teaching technique c) questioning d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična tehnika f) vpraševalna tehnika

5(082)
5 AUTHENTIC science
COBISS.SI-ID 7702089

67.
        LJUBLJANSKO barje : neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo / uredil Jernej Pavšič. - Ljubljana : Društvo Slovenska matica, 2008. - 214 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija ob koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-961-213-179-1
a) Ljubljansko barje b) naravna dediščina c) živalstvo d) rastlinstvo

502.2(497.4Ljubljansko barje)(082)
II 502/504 LJUBLJANSKO
COBISS.SI-ID 242367232

68.
WALSH, Melanie [Deset]
        10 stvari, ki jih lahko naredim za lepši svet / Melanie Walsh ; [prevedel Luka Novak]. - [1. natis]. - [Ljubljana : Vale-Novak, 2008] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [38] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: 10 things I can do to help my world. - Potiskana zadnja notr. str. ov.
ISBN 978-961-259-031-4
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke

502/504
II 502/504 WALSH, M. Deset
COBISS.SI-ID 240034048

69.
WRIGHT, David, 1939-
        The greenhouse effect : teachers' book / David R. Wright. - London etc. : Hodder & Stoughton, cop. 1990. - 30 str. ; 28 cm + 1 plakat

a) environmental education - teachers' guide b) okoljska vzgoja - priročnik za učitelje

502.5
502/504 WRIGHT, D. Greenhouse
COBISS.SI-ID 7697737


51 MATEMATIKA.


70.
CENTA, Nataša
        Igra števil in oblik 4. Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole / Nataša Centa, Jožica Frigelj, Maja Rakun Beber ; [ilustracije Igor Šinkovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 (Eurotrade Print). - 2 zv. (87; 85 str.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 4.000 izv.
ISBN 961-209-519-1
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) CENTA, N. Igra 4
COBISS.SI-ID 225380608

71.
        ELEMENTARY topology : problem textbook / Viro, O.Ya. ... [et al.]. - Providence : American Mathematical Society, cop. 2008. - XX, 400 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 393. - Kazalo
ISBN 978-0-8218-4506-6
a) mathematics b) matematika c) topologija

515.1
515.1 ELEMENTARY
COBISS.SI-ID 7700041

72.
INTERNATIONAL Summer School Let's Face Chaos through Nonlinear Dynamics. Conference (7 ; 2008 ; Maribor)
        "Let's face chaos through nonlinear dynamics" / 7th International Summer School/Conference at the University of Maribor, 29 June - 13 July 2008, Maribor. - Maribor : Center for Applied Mathematics and Theoretical Physics, CAMTP, 2008. - 135 str. ; 30 cm

Bibliografija na koncu vsakega povzetka
a) mathematics - conference b) matematika - konferenca c) nelinearna dinamika d) nelinearni dinamični sistemi e) kaos

517(063)(082)
II 517 INTERNATIONAL Let's face
COBISS.SI-ID 12644886

73.
        SVET matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustracije Samo Jenčič in Ksenija Konvalinka ; fotografije Igor Modic ... et al.]. - 2. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 2 zv. (86; 88 str.) : ilustr. ; 29 cm + [5] f. pril. - (Vedež 4)

ISBN 86-341-3804-6
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET 4 delovni
COBISS.SI-ID 224673536


51(043.2) MATEMATIKA.


74.
TOMAN, Barbara, 1983-
        Arabska matematika : diplomsko delo / Barbara Toman. - Ljubljana : [B. Toman], 2009. - 59 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) arabski matematiki

51(091)(53)(043.2)
Č 51(043.2) TOMAN, B. Arabska
COBISS.SI-ID 7718217


53(043.2) FIZIKA.


75.
TANKO Belaj, Nataša, 1983-
        Analiza preprostih gibov s kamero in tenziometrično ploščo : diplomsko delo / Nataša Tanko Belaj. - Ljubljana : [N. Tanko Belaj], 2009. - 74 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) gibanje d) hitrost težišča e) sile

531.353:796.012.5(043.2)
Č II 53(043.2) TANKO BELAJ Analiza
COBISS.SI-ID 7714889


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


76.
GEISTER, Iztok
        Razodetja ptičjih imen / Iztok Geister ; z risbami Maje Marčič. - Koper : Zavod za favnistiko, 2008. - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 163. - Kazali
ISBN 978-961-91043-6-1
a) zoology b) zoologija c) ornitologija d) ptice e) imena f) slovenščina

598.2(497.4)
59 GEISTER, I. Razodetja
COBISS.SI-ID 242708992


61 MEDICINA.


77.
        COMMUNICATION therapy : an integrated approach to aural rehabilitation with deaf and hard of hearing adolescents and adults / Mary June Moseley, Scott J. Bally, editors. - Washington : Gallaudet University Press, 2002, cop. 1996. - XI, 394 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo
ISBN 1-56368-054-8
a) deaf b) rehabilitation c) integration d) gluhi e) rehabilitacija f) integracija

616.28-008.14:376
376.1-056.263 COMMUNICATION
COBISS.SI-ID 7695689

78.
        DEAF cognition : foundations and outcomes / edited by Marc Marschark and Peter C. Hauser. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2008. - XVII, 480 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm. - (Perspectives on deafness)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 978-0-19-536867-3
a) Deaf b) cognition c) learning aptitude d) gluhi e) kognicija f) učna sposobnost

616.28-008.14
376.1-056.263 DEAF
COBISS.SI-ID 7699017

79.
LAKE, Tony
        Kako premagaš živčnost / Tony Lake ; [prevedla Dunja Kalčič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1987 (Ljubljana : Učne delavnice). - 81 str. ; 21 cm. - (Družinska psihološka knjižnica)

Prevod dela: How to cope with your nerves. - 10.500 izv.
a) neurosis b) nevroza c) živčnost

615.851
615.851 LAKE, T. Kako premagaš
COBISS.SI-ID 17464321

80.
PENDER, Frederic
        Clinical cases in dietetics / Fred Pender. - Oxford : Blackwell, cop. 2008. - XIV, 281 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Kazalo
ISBN 978-1-4051-2564-2
a) dietetics b) disease c) dietetika d) bolezen

613.2
613.2 PENDER, F. Clinical
COBISS.SI-ID 7706185


613.2


81.
        COMMUNICATION and education skills for dietetics professionals / Betsy B. Holli ... [et al.]. - 5th ed. - Philadelphia [etc.] : Wolter Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2003, cop. 2009. - XIV, 396 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-7817-7434-5 (ISBN 13) ISBN 0-7817-7434-9 (ISBN 10)
a) dietetics b) nutrition c) interpersonal relations d) dietetika e) prehrana f) medosebni odnosi g) prehransko izobraževanje h) prehransko svetovanje i) prehranske navade

613.2
613.2 COMMUNICATION
COBISS.SI-ID 3559800


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


82.
KINKEAD, Jonathan
        Build your own acoustic guitar : complete instructions and full-size plans / Jonathan Kinkead. - 1st ed. - Milwaukee : Hal Leonard, cop. 2004. - 160 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 978-0-634-05463-1
a) musical instrument b) glasbilo c) kitare d) izdelava

62(035)
II 62 KINKEAD, J. Build
COBISS.SI-ID 7705417

83.
KINKEAD, Jonathan
        Build your own acoustic guitar : complete instructions and full-size plans / Jonathan Kinkead. - London : Batsford, cop. 2004. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 0-7134-8864-6
a) musical instrument b) glasbilo c) kitare d) izdelava

62(035)
II 62 KINKEAD, J. Build
COBISS.SI-ID 14426423


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


84.
BAJDE, Metod, 1979-
        Stroji, orodje, naprave in pripomočki pri tehniki in tehnologiji v osnovni šoli : diplomsko delo / Metod Bajde. - Ljubljana : [M. Bajde], 2009. - VI, 110 str. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: str. 103-105. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) papir h) izdelki

62(043.2)
Č II 62(043.2) BAJDE, M. Stroji
COBISS.SI-ID 7722569

85.
TROŠT, Urška, 1974-
        Uporaba sestavljank Fischertechnik in vmesnika eProDas-Rob1 pri pouku Tehnike in tehnologije : diplomsko delo / Urška Trošt. - Ljubljana : [U. Trošt], 2009. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD (barve, zvok ; 12 cm)

Bibliografija: str. 112-113. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) electrical engineering b) elektrotehnika c) tiskana vezja d) Target3001 e) PCB plošča

62(043.2)
Č II 62(043.2) TROŠT, U. Uporaba
COBISS.SI-ID 7722313


64 GOSPODINJSTVO.


86.
BOŽIČ, Marja
        Škratova čarobna kuhinja : šola zdrave kuhinje / Marja Božič ; [besedilo zgodb Marko Klasinc ; ilustracije Andrejka Čufer ; fotografije Rasta Fašmon ... et al.]. - 1. izd. - Fram : Naravna pot, 2008. - 96 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-91890-1-6
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) sladice e) knjige za mladino

641.85(083.12)
II 641 BOŽIČ, M. Škratova
COBISS.SI-ID 242289152

87.
FERLUGA, Peter
        Škrobek kuha : krasne dobrote za ustvarjalne otroke / Peter Ferluga ; ilustrirala Jasna Sepin ; [spremna beseda Majda Železnik]. - 2. izd. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2008 (Trst : Graphart). - 48 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-95636-01-6
a) kuharski recepti b) knjige za otroke

641.55(083.12)(02.053.2)
II 64 FERLUGA, P. Škrobek
COBISS.SI-ID 3391468

88.
GROPPER, Sareen Annora Stepnick
        Advanced nutrition and human metabolism / Sareen S. Gropper, Jack L. Smith, James L. Groff. - 5th ed. - Australia [etc.] : Wadsworth/Cengage Learning, cop. 2009. - XVII, 600 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-495-11657-8 (ISBN 13) ISBN 0-495-11657-2 (ISBN 10)
a) nutrition b) metabolism c) prehrana d) metabolizem e) prebava f) fiziologija prehrane g) nutrienti h) makronutrienti i) mikronutrienti j) indeks telesne mase k) BMI l) vnos živil

641.1
II 641 GROPPER, S. Advanced
COBISS.SI-ID 3138623

89.
LOVŠIN, Francka
        Ekonomika gospodinjstva, tekstil in oblačenje. Delovni zvezek za gospodinjstvo : 5. razred devetletne osnovne šole / Francka Lovšin, Bernarda Debeljak ; [ilustrirala Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 39 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 5)

Podnasl. v kolofonu: delovni zvezek
ISBN 86-341-2776-1
a) home economics - exercise b) primary education c) gospodinjstvo - vaja d) osnovnošolski pouk

64(075.2)
II 64(075.2) LOVŠIN, F. Ekonomika
COBISS.SI-ID 125533952

90.
VACLAVIK, Vickie A.
        Essentials of food science / Vickie A. Vaclavik, Elizabeth W. Christian. - 3rd ed. - New York : Springer, cop. 2008. - XVII, 571 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Food science texts series)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-387-69939-4
a) nutrition b) prehrana c) živila d) živilska tehnologija e) lastnosti živil f) prehranska vrednost

641
641 VACLAVIK, V. Essentials
COBISS.SI-ID 3387512


7


91.
        LIKOVNA teorija : učbenik za likovno teorijo v vzgojno-izobraževalnem programu umetniška gimnazija - likovna smer / soavtorji Milan Butina ... [et al.] ; zbrala in uredila Nina Šuštaršič. - 2. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 373, XXV str. : ilustr. ; 29 cm

Podnasl. na ov.: učbenik za umetniške gimnazije likovne smeri od 1. do 4. letnika. - Opombe z bibliografijo: str. I-VIII, bibliografija: str. IX-XI
ISBN 978-961-6525-00-8
a) fine arts - textbook b) secondary education c) likovna umetnost - učbenik d) srednješolski pouk e) likovna teorija

7.01(075.3)
II 7 LIKOVNA
COBISS.SI-ID 234049024


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


92.
APOLLINAIRE, Guillaume
        Umetnostne kronike : (1902-1918) / Guillaume Apollinaire ; [prevedla Maja Šabec ; spremna beseda Jure Mikuž]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008. - 254 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Chroniques d'art (1902-1918). - K čisti umetnosti (spremna beseda)/ Jure Mikuž: str. 239-254. - Opombe z bibliografijo na dnu strani
ISBN 978-961-6262-95-8
a) Apollinaire, Guillaume (1880-1918) - Umetnostna ktitika b) fine arts - 19th - 20th cent. c) likovna umetnost - 19. - 20. stol. d) eseji

7.072.3(44):929Apollinaire G.
7(44)"18/19"(081)
7.01 APOLLINAIRE, G. Umetnostne
COBISS.SI-ID 242488064


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


93.
SAPAČ, Igor
        Grajske stavbe v zahodni Sloveniji. Knj. 1, Zgornja Vipavska dolina / Igor Sapač. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2008. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Grajske stavbe ; št. 20)

600 izv. - Bibliografija: str. 194-197
ISBN 978-961-6057-67-7
a) architecture b) arhitektura c) stavbna dediščina d) graščine e) dvorci f) Vipavska dolina g) zgodovinski pregledi

728.81(497.4-15)
72 SAPAČ, I. Zgornja Vipavska
COBISS.SI-ID 243057152


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


94.
KOMELJ, Milček
        Svetniki : slikarstvo XVIII. stoletja na Slovenskem / Milček Komelj ; [fotografije Marjan Smerke ... [et al.] ; prevod povzetkov v tuje jezike Borut Cajnko ... et al.]. - Ljubljana : Nova revija, 2008 (Ljubljana : Formatisk). - 198 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Poteze)

Bibliografija: str. 185-187. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung ; Résumé ; Sommario
ISBN 978-961-6580-30-4 (Nova revija)
a) painting - Slovenia - 18th cent. b) slikarstvo - Slovenija - 18. stol.

75
II 75 KOMELJ, M. Svetniki
COBISS.SI-ID 236039680

95.
NUTTALL, Paula
        From Flanders to Florence : the impact of Netherlandish painting, 1400 - 1500 / Paula Nuttall. - 2nd printing. - New Haven ; London : Yale University Press, 2006, cop. 2004. - IX, 307 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 293-301. - Kazalo
ISBN 0-300-10244-5

75(450)(492)
II 75 NUTTALL, P. From
COBISS.SI-ID 7719241


78 GLASBA.


96.
SLAMA, Dina
        Poezije v notah za otroški glas [Glasbeni tisk] / Miroslav Košuta, Igo Gruden, Srečko Kosovel ; uglasbila Dina Slama ; ilustrirala Magda Tavčar. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2008 (Trst : Graphart). - 1 partitura (49 str.) : ilustr. ; 27 cm

- - Poezije v notah za otroški glas in klavir [Glasbeni tisk]. - 1 part (27 str.)
Glasbeni tisk vsebuje klavirsko spremljavo k pesmim iz matične publikacije
- - Poezije v notah za otroški glas. - 1 CD. - CD vsebuje klavirsko spremljavo k pesmim
ISBN 978-88-95636-07-8
a) otroške pesmi b) skladbe za klavir

78
II 78 SLAMA, D. Poezije cd 78 SLAMA, D. Poezije
COBISS.SI-ID 3393004


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


97.
BOAL, Augusto, 1931-
        The aesthetics of the oppressed / Augusto Boal ; translated by Adrian Jackson. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2006. - VII, 133 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-415-37177-5 (pbk) ISBN 978-0-415-37177-3 (pbk) ISBN 0-415-37176-7 (hbk) ISBN 978-0-415-37176-6 (hbk) ISBN 0-203-96983-9 (ebk) ISBN 978-0-203-96983-0 (ebk)
a) theatre - Brazil b) gledališče - Brazilija

792
792 BOAL, A. Aesthetics
COBISS.SI-ID 7695433


791/792


98.
ZUPANČIČ, Zdravko
        Mali gledališki vedež / Zdravko Zupančič. - Ljubljana : Šola retorike, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 81 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 5)

500 izv.
ISBN 978-961-91259-6-0
a) theatre b) gledališče

792(081)
792 ZUPANČIČ, Z. Mali gledališki
COBISS.SI-ID 234999808


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


99.
ZURC, Joca, 1977-
        Biti najboljši : pomen gibalne aktivnosti za otrokov razvoj in šolsko uspešnost / Joca Zurc ; [uredila Ana Marija Toman]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 144 str. ; 24 cm : graf. prikazi, tabele

800 izv. - Biografski podatki na zavihku ov. - Bibliografija: str. 126-140. - Kazalo
ISBN 978-961-261-058-6
a) motor activity b) achievement gain c) child development d) motorika e) šolska uspešnost f) razvoj otroka g) celostni razvoj h) gibalna aktivnost

796.035-053.2:37.091.26
796 ZURC, J. Biti
COBISS.SI-ID 242958592


80/81


100.
ŠTEPIC, Lilijana
        Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje za boljše razumevanje snovi 2. letnika štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov / Lilijana Štepic ; [ilustracije Igor Muršič]. - 2. dopolnjena in spremenjena izd., 1. natis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2008 (Celje : Grafika Gracer). - 325 str. : ilustr. ; 23 cm

Podnasl. na ov.: Zbirka vaj za angleški jezik. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 320
ISBN 978-961-91633-1-3
a) English language - exercise b) secondary education c) angleščina - vaja d) srednješolski pouk

811.111(075.3)(076)
811.111 ŠTEPIC, L. Ali je angleščina
COBISS.SI-ID 233967360


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


101.
ČREŠNIK, Vlasta
        Hura za slovenščino!. [Učbenik za slovenščino - jezik v 8. razredu devetletne in 7. razredu osemletne osnovne šole] / [sestavili Vlasta Čresnik in Irena Lapanje ; ilustriral Ciril Horjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 ([Maribor] : Ma-tisk). - 93 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Raziskovalec 8)

Pod. stv. nasl. in avtorici navedeni na hrbtu nasl. str.
ISBN 86-341-2724-9
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6 ČREŠNIK, V. Hura - učbenik
COBISS.SI-ID 124858880

102.
GROZNIK, Herma
        Vaje iz slovenskega jezika : samostojni delovni zvezek za slovenščino - jezik v 3. razredu osemletnega in 4. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Herma Groznik ; [ilustrator Peter Groznik - Peč]. - 1. natis. - Velenje : Proma, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 961-91341-0-9
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GROZNIK, H. Vaje 4
COBISS.SI-ID 213216000

103.
PIRIH Svetina, Nataša
        Slovenščina kot tuji jezik / Nataša Pirih Svetina ; [uredila Igor Saksida, Simona Kranjc]. - Domžale : Izolit, 2005 (Kočevje : Kočevski tisk). - 167 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Na zavihkih ov. iz recenzij dr. Marka Stabeja in dr. Vesne Požgaj Hadži. - Slovarček s področja usvajanja jezika: str. 139-150. - Bibliografija: str. 151-163. - Povzetek ; Summary. - Kazali
ISBN 961-6279-90-4
a) Slovenian language b) language teaching c) learning test d) slovenščina e) jezikovni pouk f) test znanja g) slovenščina kot drugi/tuji jezik h) usvajanje jezika i) jezikovna zmožnost

811.163.6'243
811.163.6 PIRIH SVETINA Slovenščina
COBISS.SI-ID 221678592

104.
        SLOVENŠČINA. Priročnik za učitelje k učbeniku in delovnima zvezkoma za šesti razred 9-letne in peti razred 8-letne osnovne šole / [Jerica Vogel ... et al.]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Euroadria). - 112 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zvočni posnetek postavljen samostojno
ISBN 86-11-16887-9
a) Slovenian language - teachers' guide b) slovenščina - priročnik za učitelje

811.163.6
II 811.163.6 SLOVENŠČINA Priročnik
COBISS.SI-ID 215588096


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


105.
CASSON, Herbert Newton, 1869-1951
        Umetnost govora / Herbert Newton Casson ; [prevedla Franka Levstik ; priredil Jože Faganel]. - Ljubljana : Šola retorike, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 88 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 2)

Prevod dela: Learn to speak well. - 1.000 izv. - O Cassonu in pomenu njegovih priročnikov / Jože Faganel: str. 5-8. - Kazalo
ISBN 978-961-91259-5-3
a) govorništvo b) retorika c) priročniki

82.085(035)
82 CASSON, H. Umetnost govora
COBISS.SI-ID 234999040

106.
CHARTIER, Roger
        Pisanje in brisanje : pisna kultura in literatura (od 11. do 18. stoletja) / Roger Chartier ; [prevedla Vera Troha ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008. - 303 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; let. 2008)

Prevod dela: Inscrire et effacer. - Pisanje in brisanje (spremna beseda) / Maja Breznik: str. 271-301. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6262-94-1
a) written expression - 11th - 18th cent. b) literature c) pisno izražanje - 11. - 18. stol. d) literatura e) pisne komunikacije f) pisna kultura g) tiskani mediji h) branje i) Cervantes: Don Kihot j) Jonson, Ben k) Cyrano de Bergerac l) Goldoni, Carlo m) Richardson, Samuel n) Diderot, Denis

808.1(091)
821(4).09:316.7"10/17"
821 CHARTIER, R. Pisanje
COBISS.SI-ID 242197760

107.
GRABNAR, Boris
        Zgodovina retorike / Boris Grabnar. - Ljubljana : Šola retorike, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 182 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 4)

500 izv.
ISBN 961-90020-9-1
a) retorika b) zgodovinski pregledi

82
82 GRABNAR, B. Zgodovina
COBISS.SI-ID 221829632

108.
ŠKARIĆ, Ivo
        V iskanju izgubljenega govora / Ivo Škarić ; [prevod Sonja Stergaršek]. - Ljubljana : Šola retorike, 2005 (Ljubljana : Pleško). - 159 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 3)

Prevod dela: U potrazi za izgubljenim govorom. - 500 izv. - Bibliografija: str. 158-159
ISBN 961-91259-4-0
a) speech b) govor c) govorništvo d) retorika e) glas f) retorične vrste g) retorične figure

82.085(035)
82 ŠKARIĆ, I. V iskanju
COBISS.SI-ID 221828608

109.
ZUPANČIČ, Zdravko
        Mali vedež retorike / Zdravko Zupančič. - Ljubljana : Šola retorike, 2007 ([Ljubljana] : Littera Picta). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Šola retorike ; knj. 1)

1.000 izv.
ISBN 978-961-91259-8-4
a) retorika b) priročniki

82.085(035)
82 ZUPANČIČ, Z. Mali vedež
COBISS.SI-ID 234998784


82.0


110.
VOGRINČIČ, Ana, 1976-
        Družabno življenje romana : uveljavljanje branja v Angliji 18. stoletja / Ana Vogrinčič. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008. - 617 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Apes)

Bibliografija: str. 577-606. - Kazalo
ISBN 978-961-6262-96-5
a) novel - 18th cent. b) reading - England c) leisure d) roman - 18. stol. e) branje - Anglija f) prosti čas g) kulturna zgodovina h) družabnost

82.0-31:028(410)"17"
82 VOGRINČIČ, A. Družabno
COBISS.SI-ID 242649344


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


111.
NORTON, Donna E.
        Multicultural children's literature : through the eyes of many children / Donna E. Norton. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Pearson Merrill Prentice Hall, 2005, cop. 2001. - VIII, 366 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 337-339. - Kazali
ISBN 0-13-117806-7 (pbk) ISBN 978-0-13-117806-9 (pbk)
a) children's and youth literature - USA b) mladinska književnost - ZDA c) večkulturnost d) književnost manjšin

82-93
82-93 NORTON, D. Multicultural
COBISS.SI-ID 7693641

112.
        PUPILS' workbook 1 : 6-9 / [authors Margarida Morgado ... [et al.]. - Castelo Branco : Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. - 58 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD

Ov. nasl.
ISBN 978-989-8196-01-9
a) intercultural education - exercise b) primary education c) interkulturna vzgoja - exercise d) osnovnošolski pouk e) vizualna pismenost

82-93
82-93 PUPILS' workbook 1 cdr 82-93 PUPILS' workbook 1
COBISS.SI-ID 7694409

113.
        PUPILS' workbook 2 : [9-12] / [authors Margarida Morgado ... [et al.]. - Castelo Branco : Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. - 61 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD

Ov. nasl.
ISBN 978-989-8196-01-9
a) intercultural education - exercise b) primary education c) interkulturna vzgoja - exercise d) osnovnošolski pouk e) vizualna pismenost

82-93
82-93 PUPILS' workbook 2 cdr 82-93 PUPILS' workbook 2
COBISS.SI-ID 7694665

114.
        VISUAL literacy and intercultural European education : European children and educators look at pictures : report for the visualising Europe Comenius project 2005-2008 / Margarida Morgado ... [et al.]. - Castelo Branco : Serviços Editoriais e de Publicaçao, Instituto Politécnico, 2008. - 61 str. : ilustr. ; 17 x 26 cm

Bibliografija: str. 55
ISBN 978-989-8196-03-3
a) intercultural education - report - project b) interkulturna vzgoja - poročilo - projekt c) vizualna pismenost

82-93
82-93 VISUAL literacy
COBISS.SI-ID 7694921

115.
        VISUALISING Europe teacher's guide for pupils' workbook 1 : (6-9) / Margarida Morgado ... [et al.]. - Castelo Branco : Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. - 59 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 59-[60]
ISBN 978-989-8196-05-7
a) intercultural education - teacher's guide b) interkulturna vzgoja - priročnik za učitelje c) vizualna pismenost

82-93
82-93 VISUALISING Europe 1
COBISS.SI-ID 7693897

116.
        VISUALISING Europe teacher's guide for pupils' workbook 2 : (9-12) / Margarida Morgado ... [et al.]. - Castelo Branco : Serviços Gráficos, Instituto Politécnico, 2008. - 60 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 59-60
ISBN 978-989-8196-00-2
a) intercultural education - teachers' guide b) interkulturna vzgoja - priročnik za učitelje c) vizualna pismenost

82-93
82-93 VISUALISING Europe 2
COBISS.SI-ID 7694153


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


117.
DAHL, Roald
        Jurijevo čarobno zdravilo / Roald Dahl ; ilustriral Quentin Blake ; [prevedla Ajda Zavrtanik Drglin]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 110 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Kiosk)

Prevod dela: George's marvellous medicine. - Broširana izd. 17 cm
ISBN 978-961-6653-73-2 (broš.) ISBN 978-961-6653-74-9 (trda vezava)

821.111-93-32
821.111 DAHL, R. Jurijevo
COBISS.SI-ID 236227072

118.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Na obali Chesil / Ian McEwan ; [prevod Suzana Tratnik]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 123 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: On Chesil beach
ISBN 978-961-6653-61-9

821.111
821.111 MCEWAN, I. Na obali
COBISS.SI-ID 236224000

119.
ŠINK, Jure
        Prevzetnost in pristranost, Jane Austen : priročnik za spoznavanje književnih del / [Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 94 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

4.000 izv.
ISBN 978-961-209-868-1
a) Austen, Jane (1775-1817) - Literarne študije b) literature c) literatura d) srednja šola e) secondary school f) matura g) eseji h) angleški roman i) literarni komentarji j) priročniki k) knjižne vsebine

821.111.09Austen J.
821.111.09 ŠINK, J. Prevzetnost
COBISS.SI-ID 239154176


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


120.
HACE, Matevž
        Zadnji obisk / Matevž Hace ; [ur. in op. napisal France Vurnik]. - V Ljubljani : Borec, 1968. - 204 str. ; 19 cm

Na rob Hacetovim novelam / France Vurnik:str. 203 - [205]

821.163.6
821.163.6 HACE, M. Zadnji
COBISS.SI-ID 2002696

121.
KOMELJ, Miklavž
        Nenaslovljiva imena / Miklavž Komelj. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2008 (Begunje : Cicero). - 56 str. ; 18 cm. - (Zbirka Prišleki)

ISBN 978-961-6717-10-6

821.163.6
821.163.6 KOMELJ, M. Nenaslovljiva
COBISS.SI-ID 238910720

122.
KORUN, Barbara
        Razpoke / Barbara Korun ; [spremno besedo napisal Milan Dekleva]. - Ljubljana : Nova revija, 2004 ([Ljubljana] : Delo). - 80 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

Razpoke, napovedi globine / Milan Dekleva: str. 71-[81]
ISBN 961-6352-80-6
a) Korun, Barbara (1963-)

821.163.6
821.163.6 KORUN, B. Razpoke
COBISS.SI-ID 216466176

123.
KOŠUTA, Miroslav
        Tri sončne pravljice / Miroslav Košuta ; ilustriral Klavdij Palčič. - [S. l.] : Revija Galeb ; Čedad : Zadruga Novi Matajur, 2008 (Trst : Graphart). - 46 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-88-95636-11-5

821.163.6
II 821.163.6 KOŠUTA, M. Tri sončne
COBISS.SI-ID 3391212

124.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Laž in njen ženin / Fran Milčinski ; ilustracije Ana Razpotnik Donati. - Ljubljana : Sanje, 2008. - [32] str. : barvne ilustr. ; 23 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

3.000 izv.
ISBN 978-961-6767-17-0 (trda vezava) ISBN 978-961-6767-26-2 (broš.)

821.163.6-93-32
821.163.6 MILČINSKI, F. Laž
COBISS.SI-ID 242825984

125.
NOVAK, Luka, 1963-
        Zlati dež ali Kaj hoče moški / Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2008 ([Ljubljana] : Hren). - 434 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-259-033-8

821.163.6-311.2
821.163.6 NOVAK, L. Zlati dež
COBISS.SI-ID 241404672

126.
PREGL Kobe, Tatjana
        Prstki se lahko zmotijo / Tatjana Pregl Kobe ; ilustrirala Marija Prelog. - Ljubljana : Edina, 2008 (Žirovnica : Medium). - 20 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Cunjasta dvojčka ; 4)

ISBN 978-961-6364-30-0

821.163.6
II 821.163.6 PREGL KOBE, T. Prstki
COBISS.SI-ID 241254144

127.
ŠINK, Jure
        Čudežni Feliks, Andrej Hieng : priročnik za spoznavanje književnih del / [urednik Jure Šink]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 103 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

Bibliografija: str. 103
ISBN 978-961-209-866-7
a) Hieng, Andrej (1925-2000) - "Čudežni Feliks" - Literarne študije b) literature c) literatura d) srednja šola e) secondary school f) matura g) eseji h) slovenski roman i) literarni komentarji j) priročniki k) knjižne vsebine

821.163.6.09Hieng A.
821.163.6.09 ŠINK, J. Čudežni Feliks
COBISS.SI-ID 239196928

128.
        TRI čebelice. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [49] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica)

8.000 izv.
Vsebina na ov.:
Uganke o živalih / ilustrirala Jelka Reichman
Mali rakec / Anna Świrszczyńska ; ilustrirala Mojca Cerjak ; prevedla Jana Unuk
Krava, ki jo je pasel Mihec / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh
ISBN 978-961-01-0669-2

821.163.6
821.163.6 TRI čebelice
COBISS.SI-ID 240307456

129.
        ZAZIBANKE / [zbrala in uredila] Marjeta Zorec. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2008 (Ljubljana : Formatisk). - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-91948-1-2
a) uspavanke

821.163.6-194
821.163.6-194 ZAZIBANKE
COBISS.SI-ID 215946752

130.
ZUPAN, Jože, 5.4.1938-
        V objemu besed / Jože Zupan ; [spremna beseda Igor Saksida]. - V Ljubljani : Karantanija, 2008. - 247 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-226-895-4
a) Zupan, Jože (1938-) b) bralna značka c) spomini

821.163.6
821.163.6 ZUPAN, J. V objemu
COBISS.SI-ID 238788608


902/904+93/94


131.
GOLDSTEIN, Ivo
        Hrvaška zgodovina / Ivo Goldstein ; prevedel Drago Bajt. - Ljubljana : Slovenska matica, 2008 ([Ljubljana] : Interes City). - 361 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zgodovina držav in narodov ; 3)

Prevod dela: Hrvatska povijest. - Bibliografija: str. 335-342. - Kazalo
ISBN 978-961-213-180-7
a) history - Croatia b) zgodovina - Hrvaška

94(497.5)
94 GOLDSTEIN, I. Hrvaška
COBISS.SI-ID 242484224

132.
ŽVANUT, Maja
        Ljubljana : ilustrirana zgodovina / Maja Žvanut ; [ilustriral] Matjaž Schmidt. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2008. - 62 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-6057-66-0
a) local studies - book for youth b) domoznanstvo - knjiga za mladino c) Ljubljana d) zgodovinski pregledi

94(497.4Ljubljana)
II 94(497.4) ŽVANUT, M. Ljubljana
COBISS.SI-ID 242466048


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


133.
JAKOPIČ, Bogo
        Emil Ulaga : slovenski avdiopedagog : ob osemdesetletnici njegovega rojstva / Bogo Jakopič. - Ljubljana : Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, 1991 ([Ljubljana] : Učne delavnice). - 20 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Deklica s školjko)

Bibliografija: str. 20
a) Ulaga, Emil (1911-2000) b) aurally handicapped - deaf c) slušno prizadeti - gluhi d) avdiopedagogika

929Ulaga E.
929 JAKOPIČ, B. Emil Ulaga
COBISS.SI-ID 23884800

134.
JAKOPIČ, Bogo
        Fran Grm : šolnik in oče slovenske praktične fonetike : ob 90-letnici Zavoda za usposabljanje slušno in govorno prizadetih Ljubljana / Bogo Jakopič. - Ljubljana : Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, 1991 ([Ljubljana] : Učne delavnice). - 22 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Deklica s školjko)

Podnasl. na ov.: 1877-1967. - Bibliografija: str. 22
a) Grm, Fran (1877-1967) b) surdopedagogika

929Grm F.
929 JAKOPIČ, B. Fran Grm
COBISS.SI-ID 24242688

135.
        JOANNES Antonius Scopoli : separat / [Glavni urednik Jože Janež]. - Idrija : Mestni muzej - muzej za Idrijsko in Cerkljansko, 2008. - 18-67 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523 ; 2008, 1-2)

Separat. - 130 izv. - Bibliografija in povzetki pri posameznih prispevkih. - P.o.: Idrijski razgledi ; Letn. LIII, 2003, 1-2
a) natural sciences b) naravoslovne vede

929 Scopoli
929 JOANNES
COBISS.SI-ID 7719753


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO