COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


september 08004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
BREČKO, Barbara Neža
        Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah / Barbara Neža Brečko, Vasja Vehovar. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - IV, 149 str. : graf. prikazi ; 21 cm

600 izv. - Bibliografija: str. 141-146. - Kazalo
ISBN 978-961-6086-55-4
a) educational technology b) didactic use of computer c) izobraževalna tehnologija d) didaktična uporaba računalnika e) informacijsko-komunikacijska tehnologija f) IKT g) mednarodne raziskave h) e-izobraževanje

004
004 BREČKO, B. N. Informacijsko
COBISS.SI-ID 240110080

2.
GERLIČ, Ivan
        Računalništvo - urejanje besedil. Delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Zdenko Puncer, Marko Lukarič]. - Limbuš : Izotech, 2008. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Računalništvo - urejanje besedil. Delovni zvezek s CD-jem za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli [Elektronski vir] / Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-961-6740-02-9
a) computer science - exercise b) primary education c) računalništvo - vaja d) osnovnošolski pouk

004.912(075.2)
II 004 GERLIČ, I. Računalništvo cdr II 004 GERLIČ, I. Računalništvo
COBISS.SI-ID 61276417

3.
GERLIČ, Ivan
        Računalništvo - urejanje besedil. Učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Ivan Gerlič, Zdenko Puncer, Drago Slukan ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Zdenko Puncer, Marko Lukarič]. - Limbuš : Izotech, 2008. - 109 str. : ilustr ; 30 cm

ISBN 978-961-6740-01-2
a) computer science - textbook b) primary education c) računalništvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

004.912(075.2)
II 004 GERLIČ, I. Računalništvo
COBISS.SI-ID 7530057


1 FILOZOFIJA.


4.
CAPUDER, Andrej
        Henri Bergson, intuicija in misel / Andrej Capuder ; [spremna beseda Anton Stres]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008 (Ljubljana : Tiskarna Pleško). - 392 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 22)

Na zavihkih ov. avtorj. in Bergsonova sl. ter njuni bio-bibliografski podatki. - 500 izv. - Spremna beseda / Anton Stres: str. 385-392. - Bibliografija: str. 381-384. - Kazalo
ISBN 978-961-218-752-1
a) Bergson, Henri (1859-1941) b) philosophy c) filozofija d) bergsonizem e) intuicija f) zavest g) materija h) ustvarjalni razvoj i) življenjski polet

1Bergson H.
929Bergson H.
1 CAPUDER, A. Henri Bergson
COBISS.SI-ID 239312640

5.
FOUCAULT, Michel
        Življenje in prakse svobode : izbrani spisi / Michel Foucault ; predgovor Alain Badiou ; izbrala in uredila Jelica Šumič-Riha ; [prevod Jelka Kernev Štrajn ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 307 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC)

500 izv. - Prevod dela: Dits et écrits. - Foucault : kontinuiteta in diskontinuiteta : (predgovor) / Alain Badiou: str. 7-20. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbrana bibliografija knjižnih objav Michela Foucaulta: str. 295-296. - Kazali
ISBN 978-961-254-053-1
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) philosophy - 20th cent. c) filozofija - 20. stol. d) sodobna filozofija e) politika f) kultura g) zgodovina h) francoski filozofi

1Foucault M.
1 FOUCAULT, M. Življenje
COBISS.SI-ID 239927040

6.
PETERS, Gary, 1952-
        Irony and singularity : aesthetic education from Kant to Levinas / Gary Peters. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2005. - X, 193 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0511/2005011197.html. - Bibliografija: str. 187-190. - Kazalo
ISBN 0-7546-3811-1
a) aesthetics b) estetika

111.852
111.852 PETERS, G. Irony
COBISS.SI-ID 7533129

7.
        ŠOLA, mišljenje in filozofija : filozofija za otroke in kritično mišljenje / uredila Alenka Hladnik in Marjan Šimenc. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 93 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-6086-58-5
a) philosophy b) curriculum subject c) primary school d) filozofija e) učni predmet f) osnovna šola g) filozofija za otroke

1
1 ŠOLA, mišljenje
COBISS.SI-ID 240171776

8.
        ZGODOVINA grdega / uredil Umberto Eco ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 456 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Storia della bruttezza. - Podatki o prevodih in prevajalcih: str. 441-446. - Kazali
ISBN 978-961-241-246-3
a) aesthetics b) estetika c) lepota d) umetnost e) grdo

111.852
111.852 ZGODOVINA grdega
COBISS.SI-ID 238921216


159.9 PSIHOLOGIJA.


9.
BREZNIK, Sonja
        Separacija in adaptacija kot dejavnika socialne integracije predšolskega otroka : magistrsko delo / Sonja Breznik Apostolović. - Ljubljana : [S. Breznik Apostolović], 2008. - 139 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 134-138. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-school child b) social integration c) adjustment d) predšolski otrok e) socialna integracija f) prilagojenost

159.922.7(043.2)
II 159.922.7 BREZNIK, S. Separacija Č II 159.922.7 BREZNIK, S. Separacija
COBISS.SI-ID 7535177

10.
        DRUŠTVO, porodica i ponašanje : primenjena psihologija : [zbornik radova] / [glavni i odgovorni urednik Vladimir Jovanović]. - Niš : Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2007. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v srb. in angl.
ISBN 978-86-7379-139-5
a) comparative psychology b) psychoanalysis c) behavioural objective d) primerjalna psihologija e) psihoanaliza f) cilji vedenja

159.9
159.9 DRUŠTVO porodica
COBISS.SI-ID 7532617

11.
MACCONVILLE, Ruth
        How to make friends : building resilience and supportive peer groups / Ruth MacConville. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2008. - VI, 136 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - (A lucky duck book)

- - How to make friends [Elektronski vir] / Ruth Macconville. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-1-4129-2256-2
a) skill b) interpersonal relations c) spretnost d) medosebni odnosi e) socialne igre

159.922.7
159.922.7 MACCONVILLE, R. How to cdr 159.922.7 MACCONVILLE, R. How to
COBISS.SI-ID 7529289

12.
        ŠKOLA i profesija : primenjena psihologija : [zbornik radova] / [glavni i odgovornu urednik Vladimir Jovanović]. - Niš : Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 2007. - 236 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v srb. in angl.
ISBN 978-86-7379-138-8
a) educational psychology b) achievement gain c) assessment d) pedagoška psihologija e) šolska uspešnost f) vrednotenje

159.9
159.9 ŠKOLA i profesija
COBISS.SI-ID 7532873


17 ETIKA.


13.
        DIVERSITY rules [Videoposnetek] : changing nature of families. - New York : Insight Media, cop. 2008. - 1 video DVD : zvok, barve ; 19 cm

a) family life b) family environment c) družinsko življenje d) družinsko okolje e) vrste družin

173
Č DVD 173 DIVERSITY rules
COBISS.SI-ID 7535689

14.
HOZJAN, Dejan
        Pot k svobodi? / Dejan Hozjan. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 (Ljubljana : Grafika 3000). - 113 str. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 107-109. - Kazalo
ISBN 978-961-6086-61-5
a) teacher b) professional ethics c) teacher autonomy d) učitelj e) poklicna etika f) avtonomija učiteljev g) ugovor vesti h) katoliški pedagogi

17
17 HOZJAN, D. Pot
COBISS.SI-ID 240494592


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


15.
ŠUŠTARŠIČ, Urška, 1984-
        Nisem emo oziroma kaj to sploh je?. Raziskava emo subkulture med emo člani internetnega foruma in ljubljanskimi srednješolci : diplomsko delo / Urška Šuštaršič. - Ljubljana : [U. Šuštaršič], 2008. - 109 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth b) subculture c) music d) mladina e) subkultura f) glasba

316.723(043.2)
Č II 3(043.2) ŠUŠTARŠIČ, U. Nisem
COBISS.SI-ID 7542345


34/35


16.
WACQUANT, Loic
        Zapori revščine / Loic Wacquant ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Zoran Kanduč]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 185 str. : graf. prikazi ; 21 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Les prisons de la misere. - 500 izv. - Tostran zaporov kapitalističnega totalitarizma : nasilje zoper nasilje znotraj revščine / Zoran Kanduč: str. 149-184. - Bibliografija: str.182-184. - Kazalo
ISBN 978-961-257-006-4
a) punishment b) prison c) politics d) kaznovanje e) zapor f) politika g) družbeno nadzorstvo h) kazenske sankcije i) kazenski zavodi

343.8
343 WACQUANT, L. Zapori
COBISS.SI-ID 239123200


34(043.2) PRAVO.


17.
POGAČAR, Aleksandra, 1964-
        Nevladne organizacije in socialne storitve ženskim žrtvam nasilja v družini : diplomsko delo / Aleksandra Pogačar. - Ljubljana : [A. Pogačar], 2008. - 76 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-65. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) family b) violence c) NGO d) družina e) nasilje f) nevladna organizacija g) pravice žensk h) feminizem

343.5-055.2(043.2)
Č II 34(043.2) POGAČAR, A. Nevladne
COBISS.SI-ID 7538505

18.
TAMŠE, Maja, 1984-
        Obsojenci na kazen zapora in njihove primarne družine : diplomsko delo / Maja Tamše. - Ljubljana : [M. Tamše], 2008. - 156 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 119-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) crime b) prisoner c) family d) delikt e) zapornik f) družina

343.261-052(043.2)
Č II 34(043.2) TAMŠE, M. Obsojenci
COBISS.SI-ID 7528009


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


19.
        DEJAVNIKI uspešnosti šolskih sistemov v raziskavi PISA 2000 : šolski sistemi skozi oči raziskave PISA / [uredili Maša Repež in Mojca Štraus ; prevod Ana Vidmar in Maša Repež]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008 (Dol pri Ljubljani : Grafika 3000). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: What makes school systems perform?
ISBN 978-961-6086-60-8
a) education system b) educational policy c) evaluation d) sistem vzgoje in izobraževanja e) politika vzgoje in izobraževanja f) evalvacija g) šolski sistemi h) mednarodne raziskave i) PISA

37.014
II 37.01 DEJAVNIKI II 37.01 DEJAVNIKI uspešnosti
COBISS.SI-ID 240450816

20.
DREW, Clifford J., 1943-
        Designing and conducting research in education / Clifford J. Drew, Michael L. Hardman, John L. Hosp. - Los Angeles [etc.] : SAGE Publications, cop. 2008. - XXI, 406 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0716/2007016668.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 387-396
ISBN 978-1-4129-6074-8 (pbk)
a) educational research b) research method c) pedagoško raziskovanje d) raziskovalna metoda

37.01
37.01 DREW, C. J. Designing
COBISS.SI-ID 7527241

21.
INTERNATIONAL Conference Sustainable Development, Culture and Education, 6 (2008 ; Eskisehir)
        Collaboration on education for sustainable development [Elektronski vir] : conference proceeding CD / the 6th International conference sustainable development, culture and education, June 4-7, 2008, Eskisehir, Turkey. - Eskisehir : Anadolu University, 2008. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

a) development of education - conference b) razvoj vzgoje in izobraževanja - konferenca

37.01(082)
cdr 37.01 INTERNATIONAL Collaboration
COBISS.SI-ID 2715607

22.
KOLENC, Janez, 1955-
        Dualni sistem poklicnega izobraževanja : (evalvacija) / Janez Kolenc, Primož Hvala Kamenšček, Polona Kelava. - Radovljica : Didakta, 2008. - 375 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 361-368. - Kazalo
ISBN 978-961-261-013-5
a) vocational education b) educational reform c) poklicno izobraževanje d) reforma vzgoje in izobraževanja e) dualni sistem

377
377 KOLENC, J. Dualni
COBISS.SI-ID 237593088

23.
        LEVINAS and education : at the intersection of faith and reason / edited by Denise Egéa-Kuehne. - New York : Routledge, 2008. - XII, 301 str. ; 24 cm. - (Routledge international studies in the philosophy of education ; 18)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-0-415-76385-1 (hbk) ISBN 0-415-76385-1 (hbk)
a) Lévinas, Emmanuel (1906-1995) b) philosophy of education c) pedagoška filozofija d) poststrukturalizem

37.01
37.01 LEVINAS and education
COBISS.SI-ID 1723479

24.
        REŠEVANJE problemskih nalog v jutrišnjem svetu : prva ocena sposobnosti medpredmetnega povezovanja znanja : raziskava PISA 2003 / [uredili Maša Repež in Andreja Drobnič Vidic ; prevod delov besedila Karmen Dobrila, Lorena Dobrila, Barbara Müller]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008 (Dob pri Ljubljani : Hrovatin). - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: PISA problem solving for tomorrow's world. - Na vrhu nasl. str.: Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA = (Programme for International Student Assessment). - Bibliografija: str. 135-136
ISBN 978-961-6086-57-8
a) mathematics b) achievement measurement c) matematika d) merjenje uspešnosti e) matematična pismenost f) problemske naloge g) mednarodne raziskave h) preverjanje znanja i) PISA

371.26
II 371.26 REŠEVANJE problemskih
COBISS.SI-ID 240169984

25.
TURNŠEK, Nada
        Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji / Nada Turnšek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 195-204. - Kazalo
ISBN 978-961-253-010-5
a) educational theory b) pre-school education c) teorija vzgoje in izobraževanja d) predšolska vzgoja e) subjektivne teorije

37.01
37.01 TURNŠEK, N. Subjektivne
COBISS.SI-ID 237066752

26.
        ZNANSTVENO izobraževanje danes : obnovljena pedagogika za prihodnost Evrope / [pripravila] Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave. - Luxembourg : Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 2007. - 22 str. : ilustr., tabele ; 25 cm. - (EUR ; 22845, ISSN 1018-5593)

ISBN 978-92-79-05662-8
a) natural sciences b) teaching c) naravoslovne vede d) pouk e) znanstveno izobraževanje f) Evropska unija

37.01
II 37.01 ZNANSTVENO izobraževanje
COBISS.SI-ID 611139


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


27.
GIMPELJ, Andreja, 1984-
        Sem, kar vidim/š : organizacija in izpeljava fotografskega projekta v odprtem okolju : diplomsko delo / Andreja Gimpelj. - Ljubljana : [A. Gimpelj], 2008. - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 151-155. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) identity c) body image d) photography e) adolescenca f) identiteta g) telesni izgled h) fotografija

37.013.42:159.923.2(043.2)
Č II 37(043.2) GIMPELJ, A. Sem kar vidim/š
COBISS.SI-ID 7525193

28.
LENIČ, Katarina, 1985-
        Socialni pedagog in vzgojno delovanje šole : diplomsko delo / Katarina Lenič. - Ljubljana : [K. Lenič], 2008. - 109 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 102-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educationalist b) aims of education c) discipline d) primary school e) pedagog f) vzgojni cilji g) disciplina h) osnovna šola i) vzgojni koncept j) socialni pedagogi

37.013.42(043.2)
Č II 37(043.2) LENIČ, K. Socialni
COBISS.SI-ID 7524425

29.
RISTOVIČ, Alja, 1984-
        Povezave med samopodobo učencev, socialnimi interakcijami in uspešnostjo pri učenju : diplomsko delo / Alja Ristovič. - Ljubljana : [A. Ristovič], 2008. - 79 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 70-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) self-concept b) pupil c) achievement gain d) pojmovanje samega sebe e) učenec f) šolska uspešnost

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) RISTOVIČ, A. Povezave
COBISS.SI-ID 7525961

30.
TANASIĆ, Sonja, 1972-
        Pogled učiteljev na problem discipline v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo / Sonja Tanasić. - Ljubljana : [S. Tanasić], 2008. - 108 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika. - Bibliografija: str. 96-100. - Povzetek ; Abstract
a) discipline b) authority c) misconduct d) disciplina e) avtoriteta f) neprimerno vedenje g) vzgojni koncept

371.5(043.2)
Č II 371.3(043.2) TANASIĆ, S. Pogled
COBISS.SI-ID 7524681

31.
VIDMAJER, Andreja, 1983-
        Vpliv likovne vzgoje na razvoj osebnosti : diplomsko delo / Andreja Vidmajer. - Ljubljana : [A. Vidmajer], 2008. - 96 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) aims of education b) aesthetic education c) art education d) vzgojni cilji e) estetska vzgoja f) likovna vzgoja

37.036(043.2)
Č II 37(043.2) VIDMAJER, A. Vpliv
COBISS.SI-ID 7540297

32.
ZAPLOTNIK, Matej, 1984-
        Evalvacija socialno pedagoških projektov : evalvacija projekta TRIJE D.I.V.J.I. TEDNI : diplomsko delo / Matej Zaplotnik. - Ljubljana : [M. Zaplotnik], 2008. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) open air activities b) project c) dejavnosti na prostem d) projekt e) doživljajska pedagogika f) jadranje

37.013.42:797.14(043.2)
Č II 37(043.2) ZAPLOTNIK, M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 7523657


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


33.
        FLEKSIBILNI predmetnik - pot do večje avtonomije, strokovne odgovornosti in kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela : zbornik prispevkov / [avtorji Fani Nolimal ... [et al.] ; prevod iz angl. Gregor Adlešič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 (Postojna : Čukgraf). - 419 str. : ilustr. ; 27 cm

600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-234-663-8
a) curriculum b) primary school c) interdisciplinary approach d) activity method e) kurikulum f) osnovna šola g) interdisciplinarnost h) aktivna metoda i) fleksibilni predmetnik j) medpredmetno povezovanje k) aktiven pouk

371.2(082)
II 371.2 FLEKSIBILNI predmetnik
COBISS.SI-ID 239162112

34.
GRAY, Susan Penny
        From good schools to great schools : what their principals do well / Susan Penny Gray, William A. Streshly; foreword by Marge Hobbs ; foreword by Marge Hobbs. - Thousand Oaks, CA : Corwin Press, cop. 2008. - XXVI, 157 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0719/2007022028.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 142-150
ISBN 978-1-4129-4898-2 (cloth) ISBN 978-1-4129-4899-9 (pbk)
a) school management b) school based management c) head teacher d) upravljanje šole e) vodenje šole f) ravnatelj šole

371
371 GRAY, S. P. From
COBISS.SI-ID 7529545

35.
GRCIĆ, Denis
        Poti mladih do poklica v družbi negotovosti : magistrsko delo / Denis Grcić. - Ljubljana : [D. Grcić], 2008. - 167 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 148-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) vocational guidance b) non-formal education c) young adult d) poklicno svetovanje e) neformalno izobraževanje f) mlajši odrasli g) poklicna orientacija h) projekti

371.8(043.2)
II 371.8 GRCIĆ, D. Poti mladih Č II 371.8 GRCIĆ, D. Poti mladih
COBISS.SI-ID 7534921

36.
INTERNATIONAL Conference on Education (9 ; 2007 ; Athens)
        The teacher and the teaching profession : current research and international issues : selected papers from the 9th International Conference on Education on May 26-29, 2007 / edited by Marina-Stefania Giannakaki. - Athens : Athens Institute for Education and Research, 2007. - 651 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-960-6672-25-5
a) teaching profession - conference b) educational technology c) curriculum subject d) učiteljski poklic - konferenca e) izobraževalna tehnologija f) učni predmet

371.13/.16(082)
371.13/.16 INTERNATIONAL Teacher
COBISS.SI-ID 16097544

37.
        PISA 2006 : izhodišča merjenja matematične pismenosti v raziskavi PISA 2006 / [priredile in uredile Maša Repež, Andreja Drobnič Vidic, Mojca Štraus]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008 (Dob : Grafika 3000). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod in priredba del: Assessing scientific, reading and mathematical literacy : a framework for PISA 2006 ; M047 lichen, M143 coins, M154 pizzas, M158 shapes, M215 braking, M267 patio, M413 exchange rate. - Nasl. v kolofonu: PISA 2006 - program mednarodne primerjave dosežkov učencev
ISBN 978-961-6086-53-0
a) mathematics b) achievement measurement c) matematika d) merjenje uspešnosti e) mednarodne raziskave f) preverjanje znanja g) PISA

371.26:51
II 371.26 PISA 2006
COBISS.SI-ID 239459584

38.
        PODPORA kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja : zastopanost poklicne vzgoje v študijskih programih za učitelje in svetovalne delavce : zaključno raziskovalno poročilo / avtorji Mojca Juriševič (vodja raziskave) ... [et. al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - 181 f. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: f. 181
a) teacher education b) training programme c) university studies d) izobraževanje učiteljev e) program usposabljanja f) univerzitetni študij g) študijski programi h) poklicna vzgoja

371.13/.16
Č II 371.13/.16 PODPORA kakovosti
COBISS.SI-ID 7522633

39.
        PROGRAM mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA : zbornik prispevkov o metodoloških vidikih raziskave PISA : zbornik prevodov prispevkov iz publikacije Journal of Applied Measurment - Special issue: Programme for International Student Assessment, Volume 8, Number 3, 2007 / [uredila Mojca Štraus ; prevod in priredba besedila Tjaša Rajič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - V, 143 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-961-6086-63-9
a) achievement measurement b) achievement gain c) methodology d) merjenje uspešnosti e) šolska uspešnost f) metodologija g) preverjanje znanja h) mednarodne raziskave i) PISA

371.26
371.26 PROGRAM mednarodne
COBISS.SI-ID 240513280

40.
RAMSEY, Robert D.
        Don't teach the canaries not to sing : creating a school culture that boosts achievement / Robert D. Ramsey. - Thousand Oaks, California : Corwin Press, cop. 2008. - XV, 158 str. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0715/2007014592.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007014592-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007014592-d.html. - a joint publication of Corwin Press and National association of secondary school principals. - Bibliografija: str. 153. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-4893-7 (cloth) ISBN 978-1-4129-4894-4 (pbk)
a) classroom climate b) achievement gain c) class management d) razredno vzdušje e) šolska uspešnost f) vodenje razreda

371.2
371.2 RAMSEY, R. Don't teach
COBISS.SI-ID 7533385


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


41.
ARČON, Špela, 1983-
        Opisno ocenjevanje in motivacija učencev : diplomsko delo / Špela Arčon. - Ljubljana : [Š. Arčon], 2008. - 70, [18] str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) marking b) motivation c) feedback d) ocenjevanje e) motivacija f) odziv g) opisno ocenjevanje

371.26(043.2)
Č II 371.2(043.2) ARČON, Š. Opisno
COBISS.SI-ID 7528521

42.
KMETIČ, Julijana, 1984-
        Spreminjanje poklicne samopodobe učitelja : diplomsko delo / Julijana Kmetič. - Ljubljana : [J. Kmetič], 2008. - 96 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) self-concept c) career development d) učitelj e) pojmovanje samega sebe f) poklicni razvoj g) samopodoba učiteljev

371.13/.16(043.2)
Č II 371(043.2) KMETIČ, J. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 7518025


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


43.
DUKES, Chris
        Developing pre-school communication and language / Chris Dukes and Maggie Smith ; illustrations by Simon Smith. - London [etc.] : Paul Chapman, cop. 2007. - XII, 111 str. : ilustr., charts. ; 31 cm. - (Hands on guides)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007934550-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0814/2007934550-d.html. - Bibliografija: str. 109. - Kazalo
- - Developing pre-school communication and language [Elektronski vir] / Chris Dukes and Maggie Smith. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 1-4129-4524-0 (pbk) ISBN 1-4129-4523-3
a) pre-school child b) language development c) child development d) predšolski otrok e) jezikovni razvoj f) razvoj otroka

373.2.016:81
II 373.2.016:81 DUKES, C. Developing cdr 373.2.016:81 DUKES, C. Developing
COBISS.SI-ID 7527753


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


44.
AVGUŠTINČIČ, Barbara, 1985-
        Izdelajmo zibko s 4- do 5- letnimi otroki : diplomska naloga / Barbara Avguštinčič. - Ljubljana : [B. Avguštinčič], 2008. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Izvleček ; Extract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) pre-school child c) tehnika d) predšolski otrok e) les f) izdelki

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) AVGUŠTINČIČ, B. Izdelajmo
COBISS.SI-ID 7536713

45.
FERLIČ, Romana, 1974-
        Reševanje konfliktnih situacij na socialno sprejemljiv način v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Romana Ferlič. - Ljubljana : [R. Ferlič], 2008. - 88 str, [14] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) pre-school child b) dispute settlement c) interpersonal relations d) predšolski otrok e) reševanje sporov f) medosebni odnosi

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) FERLIČ, R. Reševanje
COBISS.SI-ID 7541577

46.
HRIBAR, Sabina
        Pripovedovanje pravljic v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Sabina Hribar. - Ljubljana : [S. Hribar], 2008. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) fairy tale b) story telling c) pravljica d) pripovedovanje zgodb e) pravljične ure

373.2.016:398.2(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) HRIBAR, S. Pripovedovanje
COBISS.SI-ID 7533641

47.
JAKŠE, Katja, 1982-
        Spolna vzgoja v predšolskem obdobju: projekt "Kako sem prišel na svet?" : diplomska naloga / Katja Jakše. - Ljubljana : [K. Jakše], 2008. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) sex education c) predšolski otrok d) spolna vzgoja

373.2.016:61(043.2)
Č II 373.2(043.2) JAKŠE, K. Spolna
COBISS.SI-ID 7537481

48.
MEDEN, Nina, 1985-
        Izdelava pustnih mask v vrtcu : diplomska naloga / Nina Meden. - Ljubljana : [N. Meden], 2008. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) pre-school child c) tehnika d) predšolski otrok e) pustne maske

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) MEDEN, N. Izdelava
COBISS.SI-ID 7537225


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


49.
        READING under control : teaching reading in the primary school / edited by Judith Graham and Alison Kelly. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - XIV, 194 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 175-187. - Kazali
ISBN 978-1-84312-461-0 (ISBN 13) ISBN 1-84312-461-0 (ISBN 10)
a) reading b) teaching method c) reading difficulty d) branje e) didaktična metoda f) težave pri branju

373.32.016:003(082)
373.32.016:003 READING under control
COBISS.SI-ID 7534665

50.
ROPIČ, Marija
        Besede gradijo svet 2 [Zvočni posnetek] : posneto gradivo : besede in črke, posamezni glasovi, narečja, tuji jeziki / Marija Ropič, Mateja Urbančič Jelovšek. - Ljubljana : Rokus Klett, 2000. - 1 CD ; 12 cm

Nasl. in podatki o odgovornosti na ov. - Zgoščenka je sestavni del didaktičnega kompleta Besede gradijo svet 2
a) Slovenian language - CD - teachers' guide b) slovenščina - CD - priročnik za učitelje

373.32.016:82(086.8)
COBISS.SI-ID 7540809

51.
VELKAVRH, Alenka
        Kako učenci in njihovi starši zaznavajo in doživljajo prvo triletje osnovne šole : magistrsko delo / Alenka Velkavrh. - Ljubljana : [A. Velkavrh], 2008. - 178 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 156-161. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) primary school b) pupil attitude c) parent-school relation d) parental attitude e) osnovna šola f) stališče učencev g) stališče staršev h) odnos med starši in šolo

373.3(043.2)
II 373.3 VELKAVRH, A. Kako Č II 373.3 VELKAVRH, A. Kako
COBISS.SI-ID 7535433


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


52.
BEDÖK, Monika, 1979-
        Dnevi dejavnosti v Krajinskem parku Goričko : diplomsko delo / Monika Bedök. - Ljubljana : [M. Bedök], 2008. - 89, [68] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) local studies c) primary school d) dejavnosti na prostem e) domoznanstvo f) osnovna šola g) Goričko h) krajinski parki

373.32.016:908(043.2)
908:373.32.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) BEDÖK, M. Dnevi
COBISS.SI-ID 7541321

53.
KRUH, Mojca, 1980-
        Igranje na Orffova glasbila v 1. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Mojca Kruh. - Ljubljana : [M. Kruh], 2008. - 74 str. : note ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) curriculum c) primary school d) glasbena vzgoja e) kurikulum f) osnovna šola g) Orffov koncept h) ritmična spremljava

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) KRUH, M. Igranje
COBISS.SI-ID 7528265

54.
VOLEK, Katarina, 1984-
        Plesno izražanje v podaljšanem bivanju za drugi razred : diplomska naloga / Katarina Volek. - Ljubljana : [K. Volek], 2008. - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-142. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) creativity c) relaxation d) ples e) ustvarjalnost f) sprostitev g) podaljšano bivanje

373.3.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) VOLEK, K. Plesno
COBISS.SI-ID 7536969


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


55.
        LIKOVNO snovanje : gradivo z utemeljitvami za Republiško maturitetno komisijo, za akademije in fakultete - članice Univerze, za gimnazije in posameznike, ki so s pisnimi utemeljitvami podprli pobudo za pričetek priprav na uvedbo izbirnega gimnazijskega maturitetnega predmeta / pripravil Marjan Prevodnik. - Ljubljana : Razširjena predmetna skupina za likovno vzgojo, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2000. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov., nem. ali angl.
a) art education - document b) curriculum c) secondary school d) likovna vzgoja - dokument e) kurikulum f) srednja šola g) likovno snovanje h) učni programi i) matura

373.5
II 373.5 LIKOVNO snovanje
COBISS.SI-ID 229172224


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


56.
        EQUAL access to quality education for Roma. Vol. 1, Bulgaria, Hungary, Romania, Serbia. - 2nd ed. - Budapest : OSI/EU Monitoring and Advocacy Program, cop. 2007. - 618 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Monitoring reports)

Dostopno tudi na: http://www.eumap.org/topics/minority/reports/roma_education/report/vol1.pdf - vol. 1. - Bibliografija ob koncu poglavij
ISBN 978-1-891385-65-0 (vol. 1) ISBN 978-1-891385-66-7 (vol. 2)
a) equal opportunity b) gypsy c) social integration d) access to education e) enakost možnosti f) cigan g) socialna integracija h) dostopnost izobraževanja i) Romi j) inkluzija

376.1(=214.58)
376.1 EQUAL access
COBISS.SI-ID 670787

57.
GRIFFIN, Sue
        Inclusion, equality and diversity in working with children / Sue Griffin. - Oxford : Heinemann, cop. 2008. - 238 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Professional development)

Kazalo
ISBN 978-0-435402-40-2
a) child care b) backward child c) social integration d) otroško skrbstvo e) razvojno moten otrok f) socialna integracija g) inkluzija

376.1
II 376.1 GRIFFIN, S. Inclusion
COBISS.SI-ID 7532361

58.
STROKOVNO srečanje na temo Življenje z downovim sindromom (1 ; 2008 ; Ljubljana)
        Strokovno gradivo / 1. strokovno srečanje na temo Življenje z downovim sindromom, Ljubljan, 17. september 2008 ; [avtorji Maja Jekovec - Vrhovšek ... [et al.] ; predgovor Alenka Šelih]. - Ljubljana : Sožitje, sekcija za downov sindrom, 2008 (Ljubljana : Forma). - 94 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v slov. na začetku vsakega prispevka
a) Down's syndrome - meeting b) Downov sindrom - srečanje

376.1-056.34(063)(082)
376.1-056.34 STROKOVNO srečanje
COBISS.SI-ID 7523401


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


59.
BREZNIK, Jasmina, 1983-
        Pedagoške dejavnosti za učence s posebnimi potrebami v Mestnem muzeju Ljubljana : diplomsko delo / Jasmina Breznik. - Ljubljana : [J. Breznik], 2008. - V, 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) handicapped b) museum c) teaching aid d) prizadeti e) muzej f) učni pripomočki g) muzejska pedagogika h) posebne potrebe i) prilagoditve

376.1:069.12(043.2)
069.12:376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) BREZNIK, J. Pedagoške
COBISS.SI-ID 7523145

60.
GRUDEN, Darja, 1983-
        Samopodoba, socialno prilagajanje in pripisovanje (ne)uspeha pri učno uspešnih in neuspešnih učencih 5. in 8. razreda : diplomsko delo / Darja Gruden. - Ljubljana : [D. Gruden], 2008. - 107 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 198-101. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) school failure b) self-concept c) behaviour disorder d) šolski neuspeh e) pojmovanje samega sebe f) motnje vedenja

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GRUDEN, D. Samopodoba
COBISS.SI-ID 7542089

61.
KRALJ, Janja, 1983-
        Izobraževanje gluhih in naglušnih učencev v Sloveniji in Španiji : diplomsko delo / Janja Kralj. - Ljubljana : [J. Kralj], 2008. - 110 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-94. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Surdo-logo
a) aurally handicapped - deaf b) integration c) communication d) slušno prizadeti - gluhi e) integracija f) komunikacija

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263(043.2) KRALJ, J. Izobraževanje
COBISS.SI-ID 7530569

62.
MITAR, Polona, 1984-
        Nediskriminatorno vključevanje slepih in slabovidnih študentov v visokošolsko izobraževanje : diplomsko delo / Polona Mitar. - Ljubljana : [P. Mitar], 2008. - 165 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-116. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) visually handicapped - blind b) integration c) university d) vidno prizadeti - slepi e) integracija f) univerza g) prilagoditve

376.1-056.262(043.2)
Č 376.1-056.262(043.2) MITAR, P. Nediskriminatorno
COBISS.SI-ID 7537993

63.
SUHADOLC, Tjaša, 1983-
        Psihosocialni položaj učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v razredu : diplomsko delo / Tjaša Suhadolc. - Ljubljana : [T. Suhadolc], 2008. - 73 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 37-38. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning difficulty b) social integration c) sociometry d) učne težave e) socialna integracija f) sociometrija

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) SUHADOLC, T. Psihosocialni
COBISS.SI-ID 7517769

64.
ŠEPETAVC, Sandra, 1984-
        Razvijanje emocionalne inteligentnosti pri učenki z disleksijo : diplomsko delo / Sandra Šepetavc. - Ljubljana : [S. Šepetavc], 2008. - 138 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 113-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) affective development c) achievement gain d) disleksija e) čustveni razvoj f) šolska uspešnost

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) ŠEPETAVC, S. Razvijanje
COBISS.SI-ID 7522889

65.
ZORC, Kaja, 1985-
        Realizacija navodil za izvedbo programa s prilaojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo pri slepih/slabovidnih v osnovni šoli : diplomsko delo / Kaja Zorc. - Ljubljana : [K. Zorc], 2008. - 83, [12] str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) visually handicapped - blind b) teaching aid c) primary school d) vidno prizadeti - slepi e) učni pripomočki f) osnovna šola

376.1-056.262(043.2)
Č II 376.1-056.262(043.2) ZORC, K. Realizacija
COBISS.SI-ID 7538249


378 VISOKO ŠOLSTVO.


66.
JÓNASSON, Jón Torfi
        Inventing tomorrow's university : who is to take the lead? : an essay of the Magna Charta Observatory / Jón Torfi Jónasson. - Bologna : Bononia University Press, cop. 2008. - 155 str. : ilustr. ; 20 cm

Na vrhu nasl. str. in ov.: Observatory for Fundamental University Values and Rights
ISBN 978-88-7395-379-1
a) higher education b) university c) educational policy d) visokošolsko izobraževanje e) univerza f) politika vzgoje in izobraževanja g) Magna Charta Observatory

378
378 JÓNASSON, J. Inventing
COBISS.SI-ID 7534409


379.8(043.2) OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA.


67.
KORADE Šobar, Maja, 1978-
        Prostočasna dejavnost in motivacija za likovno izražanje : diplomsko delo / Maja Korade Šobar. - Ljubljana : [M. Korade Šobar], 2008. - 110, [27] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Prostočasna dejavnost in motivacija za likovno izražanje : dodatek k diplomi / Maja Korade Šobar. - 38 f. : ilustr. ; 14 x 22 cm
a) extra-curricular activities b) fine arts c) motivation d) interesne dejavnosti e) likovna umetnost f) motivacija g) likovne delavnice h) likovne naloge i) socialno-preventivne dejavnosti

379.8:7(043.2)
Č II 379.8(043.2) KORADE ŠOBAR, M. Prostočasna
COBISS.SI-ID 7525449


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


68.
        "IMAGES and objects" active methodology toolkit : education for sustainable development / [edited by Miriam O'Donoghue, Mella Cusack ; design and layout by Gregor Torkar]. - Hamar (Norway) : Consumer Citizenship Network, Hedmark University College, cop. 2008. - 15 str., [6] f. barvnih pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 14
ISBN 978-82-7671-673-3
a) environmental education b) teaching objective c) teaching aid d) okoljska vzgoja e) učni cilj f) učni pripomočki

502
II 502 IMAGES and objects
COBISS.SI-ID 7519817

69.
        LIFE III - nature in Slovenia : rewiew of projects / [avtorji Vesna Kolar Planinšič ... [et al.] ; urednici Vesna Kolar Planinšič , Julijana Lebez Lozej_ ; fotografije Igor Brajnik ... [et al.]. - Ljubljana : Ministry of the Environment and Spatial Planning = Ministrstvo za okolje in prostor, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Na ov.: Life III - narava v Sloveniji : zbornik projektov. - Prispevki v slov., eden v angl. - 2.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-961-6392-54-9
a) environmental protection - Slovenia - project b) varstvo okolja - Slovenija - projekt c) varstvo narave d) Natura 2000 e) biološka raznovrstnost f) Evropska unija g) trajnostni razvoj

502.172(497.4)
502.5:591.522(497.4)
II 502 LIFE III Nature
COBISS.SI-ID 235015680


51 MATEMATIKA.


70.
ZGRABLIĆ, Boris
        Končne neprimitivne enostavne grupe stopnje produkta treh različnih praštevil in njihovi grafi : magistrsko delo / Boris Zgrablić. - Ljubljana : [B. Zgrablić], 1993. - 52 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Univ. Ljubljana, FNT Matematika in mehanika, Raziskovalna smer
a) mathematics b) matematika c) grupe d) grafi

519.17:512.54
Č II 519.1 ZGRABLIĆ, B. Končne
COBISS.SI-ID 2538841


51(043.2) MATEMATIKA.


71.
FLIS, Joja, 1981-
        Domače naloge kot izraz motiviranosti pri pouku matematike : diplomsko delo / Joja Flis. - Ljubljana : [J. Flis], 2008. - 88 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) homework c) motivation for studies d) matematika e) domača naloga f) motivacija za učenje

51:371.3(043.2)
Č II 51(043.2) FLIS, J. Domače
COBISS.SI-ID 7520585

72.
ŠTEFANIČ, Andreja
        Tekmovalne naloge iz geometrije za srednjo šolo : diplomsko delo / Andreja Štefanič. - Ljubljana : [A. Štefanič], 1998. - 69, [14] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) geometry b) competition c) secondary school d) geometrija e) tekmovanje f) srednja šola

514(043.2)
Č II 51(043.2) ŠTEFANIČ, A. Tekmovalne
COBISS.SI-ID 7541065

73.
ŠTORMAN, Bojan, 1984-
        Povezanost v metričnem prostoru : diplomsko delo / Bojan Štorman. - Ljubljana : [B. Štorman], 2008. - 46 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) metrični prostor

515.124(043.2)
Č II 51(043.2) ŠTORMAN, B. Povezanost
COBISS.SI-ID 7537737

74.
TERZER, Ivanka, 1962-
        Stožnice in ukrivljenost : diplomsko delo / Ivanka Terzer. - Ljubljana : [I. Terzer], 2008. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika
a) mathematics b) matematika c) stožnice d) krivulje

514(043.2)
Č II 51(043.2) TERZER, I. Stožnice
COBISS.SI-ID 7538761


52(043.2) ASTRONOMIJA.


75.
KRAPEŽ, Saša, 1976-
        Robna zatemnitev sonca : diplomsko delo / Saša Krapež. - Ljubljana : [S. Krapež], 2008. - 47 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) astronomy b) astronomija c) Sonce d) robna zatemnitev e) optična globina f) fotosfera

523(043.2)
Č II 52(043.2) KRAPEŽ, S. Robna
COBISS.SI-ID 7518537


54 KEMIJA.


76.
BLOOMFIELD, Molly M., 1944-
        Chemistry and the living organism / Molly M. Bloomfield. - New York : John Wiley & Sons, cop. 1977. - 536 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 518-519. - Kazalo
ISBN 0-471-08255-4
a) chemistry b) kemija c) biokemija

54
54 BLOOMFIELD, M. Chemistry
COBISS.SI-ID 7518793


54(043.2) KEMIJA.


77.
ABINA, Andreja, 1983-
        E-učna enota in preverjanje njenih tehničnih značilnosti = The e-learning object and verification of technical characteristics : diplomsko delo = graduation thesis / Andreja Abina. - Ljubljana : [A. Abina], 2008. - VII, 74 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Bibliografija: f. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) teaching method c) kemija d) didaktična metoda e) e-učenje f) e-učne enote g) IKT

54:371.68(043.2)
Č II 54(043.2) ABINA, A. E-učna
COBISS.SI-ID 7518281

78.
KOŽELJ, Nikolaj, 1974-
        Makroskopsko, submikroskopsko in simbolno razumevanje izbranih kemijskih pojmov : diplomsko delo / Nikolaj Koželj. - Ljubljana : [N. Koželj], 2008. - 69 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in Biologija
a) chemistry b) comprehension c) test d) secondary school e) kemija f) razumevanje g) test h) srednja šola i) kemijski pojmi

54:373.5.016(043.2)
Č II 54(043.2) KOŽELJ, N. Makroskopsko
COBISS.SI-ID 7528777


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


79.
HENSEL, Wolfgang
        Katera zdravilna rastlina je to? / Wolfgang Hensel ; [prevod Janko Rode]. - 1. izd. - Olševek : Narava, 2008 (natisnjeno v Italiji). - 256 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Novi vodnik)

Prevod dela: Welche Heilpflanze ist das?. - Kazalo
ISBN 978-961-6582-25-4
a) botany b) botanika c) določanje d) zdravilne rastline

58
58 HENSEL, W. Katera
COBISS.SI-ID 237781248


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


80.
ŠKERJANEC, Ivana, 1982-
        Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli : diplomsko delo / Ivana Škerjanec. - Ljubljana : [I. Škerjanec], 2008. - XIV, 91 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) teacher education c) university studies d) biologija e) izobraževanje učiteljev f) univerzitetni študij g) Marzanova taksonomija znanj

57:371.321(043.2)
Č II 57(043.2) ŠKERJANEC, I. Uporabnost
COBISS.SI-ID 7529033


61 MEDICINA.


81.
        CONTEMPORARY school practice and health education / Evžen Řehulka ... [et al.]. - Brno : MSD, cop. 2008. - 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (School and health 21 ; 3, 2008)

Besedilo na CD-ROMU v češč. - Povzetki v angl. na začetku prispevkov in v češč. na koncu prispevkov. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
- - Praxe současné školy a výchova ke zdraví [Elektronski vir] / Evžen Řehulka [et al.]. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm
ISBN 978-80-7392-042-5
a) health education - conference b) zdravstvena vzgoja - konferenca

61:371.3(082)
61 CONTEMPORARY school cdr 61 PRAXE současne
COBISS.SI-ID 7520073

82.
        O vama : varna izbira za odgovorno spolnost. Didaktično metodični priročnik za učitelje / [avtorji Bojana Pinter ... [et al.] ; uredile Bojana Pinter, Fani Čeh, Andreja Smolnikar-Prah]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Bori). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm + 10 prosojnic

Ov. nasl. - 800 izv.
ISBN 978-961-234-646-1
a) sex education - teachers' guide b) spolna vzgoja - priročnik za učitelje

613.88
II 613.88 O VAMA
COBISS.SI-ID 237075968


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


83.
KLARIČ, Sabina, 1984-
        Motnje hranjenja - posledica idealiziranja lepote v medijih? : diplomsko delo / Sabina Klarič. - Ljubljana : [S. Klarič], 2008. - 114 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) metabolism disorder b) mass media c) obesity d) motnje metabolizma e) sredstva množičnega obveščanja f) debelost

616.89-008.441.42(043.2)
Č II 61(043.2) KLARIČ, S. Motnje
COBISS.SI-ID 7536201


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


84.
MEDEN, Samo, 1983-
        Elektrotehnika, izbirni predmet v osnovni šoli : diplomsko delo / Samo Meden. - Ljubljana : [S. Meden], 2008. - V, 93 str. : barvne ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Elektrotehnika, izbirni predmet v osnovni šoli [Elektronski vir] / Samo Meden. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) electrical engineering b) optional subjects c) primary school d) elektrotehnika e) izbirni predmeti f) osnovna šola g) elektromotorji h) električna energija

621.3(043.2)
Č II 62(043.2) MEDEN, S. Elektrotehnika
COBISS.SI-ID 7530313


62+66/69


85.
SLUKAN, Drago
        Elektrotehnika : učbenik za izbirni predmet v devetletni osnovni šoli / Drago Slukan, Janez Virtič ; [ilustracije Said Bešlagić ; fotografije Drago Slukan, Janez Virtič]. - Limbuš : Izotech, 2008. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91589-9-9
a) electrical engineering - textbook b) primary education c) elektrotehnika - učbenik d) osnovnošolski pouk

621.3(075.2)
II 62 SLUKAN, D. Elektrotehnika
COBISS.SI-ID 61241345


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


86.
GLAS, Miroslav
        Družinsko podjetništvo v Sloveniji : vključevanje mlajše generacije : delovni zvezki / Miroslav Glas, Francka Lovšin. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, Center za razvoj podjetništva, 2000. - 27 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Ov. nasl. - "Delovni zvezek temelji na empirični raziskavi, ki jo je opravila Francka Lovšin za magistrsko delo Vključevanje mlajše generacije v družinsko podjetje" ---> str. 2. - Bibliografija: str. 26-27
a) enterprise - small and medium enterprise b) podjetje - majhna in srednje velika podjetja c) družinsko podjetništvo

658
II 65 GLAS, M. Družinsko
COBISS.SI-ID 7534153


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


87.
VIRANT, Nadja, 1983-
        Ekologija v tekstilstvu : diplomsko delo / Nadja Virant. - Ljubljana : [N. Virant], 2008. - V, 69 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) ecology b) industry c) home economics d) ekologija e) industrija f) gospodinjstvo g) tekstilne surovine

677(043.2)
Č II 67/68(043.2) VIRANT, N. Ekologija
COBISS.SI-ID 7524937


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


88.
        UMETNOSTNA zgodovina : slikovna zbirka za splošno maturo / Tine Germ ... [et al.] ; [slikovno gradivo so prispevali Moderna galerija Ljubljana ... et al.]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2008. - 227 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6322-77-5
a) history of art - textbook b) secondary education c) umetnostna zgodovina - učbenik d) srednješolski pouk e) slikovne zbirke f) matura

7.01(075.3)
II 7 UMETNOSTNA zgodovina
COBISS.SI-ID 238513664


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


89.
KOS, Metka, 1973-
        Instalacija v slovenskem kontekstu : diplomsko delo / Metka Kos. - Ljubljana : [M. Kos], 2008. - 93 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) sculpture b) kiparstvo c) instalacija d) kontekst e) angažirana umetnost f) razstava

7.038.55(043.2)
Č II 7(043.2) KOS, M. Instalacija
COBISS.SI-ID 7523913


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


90.
SHORT, Ernest Henry, 1875-1959
        A history of sculpture / by Ernest H. Short. - London : William Heinemann, 1907. - XVI, 327 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. [305]-308. - Kazalo
a) sculpture - historiography b) kiparstvo - zgodovinski pregled

73/74
Č 73/74 SHORT, E. H. History
COBISS.SI-ID 7531593


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


91.
KAMNIK, Katica, 1969-
        Gestualno slikarstvo : diplomsko delo / Katica Kamnik. - Ljubljana : [K. Kamnik], 2008. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) abstraktni ekspresionizem d) gestualno slikarstvo

75.03(043.2)
Č II 75(043.2) KAMNIK, K. Gestualno
COBISS.SI-ID 7524169


78 GLASBA.


92.
PESEK, Albinca
        Glasba danes in nekoč 7 : učbenik za glasbeno vzgojo v 7. razredu devetletke / Albinca Pesek ; [ilustracije Mojca Sekulič Fo ; notografija Marjan Šijanec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 61 str. : barvne ilustr., note ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-209-769-1
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 PESEK, A. Glasba danes 7
COBISS.SI-ID 238333184


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


93.
MEDVED, Špela, 1984-
        Ples naših sanj : projekt z učenkami plesnega oddelka glasbene šole : diplomsko delo / Špela Medved. - Ljubljana : [Š. Medved], 2008. - 119, [3] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 video DVD

Bibliografija: str. 117-118. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) dance b) music c) group work d) ples e) glasba f) skupinsko delo g) plesno-gibalna terapija

793.3(043.2)
Č II 79(043.2) MEDVED, Š. Ples
COBISS.SI-ID 7541833


80/81


94.
ŠUBIC, Damjana
        Hej hoj 4 : učbenik za slovenščino - jezik v 4. razredu / Damjana Šubic, Andreja Dvornik ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 55 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

ISBN 978-86-341-4218-1
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) ŠUBIC, D. Hej hoj 4
COBISS.SI-ID 239392512


811.111 ANGLEŠČINA.


95.
MURPHY, Raymond
        English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / Raymond Murphy. - 3rd ed., 13th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007, cop. 2004. - X, 379 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Kazalo
ISBN 978-0-521-53289-1 (Edition with answers) ISBN 978-0-521-53290-7 (Edition without answers) ISBN 978-0-521-53762-9 (Edition with CD-ROM) ISBN 978-0-521-84311-9 (Hardback edition with CD-ROM) ISBN 978-3-12-534086-2 (Klett edition with CD-ROM) ISBN 978-3-12-534084-8 (Klett edition) ISBN 978-0-521-53760-5 (CD-ROM for Windows) ISBN 978-0-521-53761-2 (Network CD-ROM)
a) English language b) grammar - exercise c) angleščina d) gramatika - vaja

811.111(075.3)
II 811.111 MURPHY, R. English grammar
COBISS.SI-ID 6328148


811.16/.17 SLOVANSKI JEZIKI.


96.
RIGAČ, Simon
        Mali srbsko-slovenski & slovensko-srbski slovar = Mali srpsko-slovenački & slovenačko-srpski rečnik / [avtor Simon Rigač]. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Maribor] : Ma-tisk). - VI, 333 str. ; 14 cm

Avtor naveden v kolofonu
ISBN 86-341-3855-0
a) slovarji b) sbrščina c) slovenščina

811.163.4'374=163.6
811.163.6'374=163.4
Č 811.163.6'374 RIGAČ, S. Mali srbsko
COBISS.SI-ID 222667264


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


97.
        HEJ hoj 4. Delovni zvezek za slovenščino - jezik v 4. razredu / Damjana Šubic ... [et al.] ; [ilustracije Tomaž Verbič Šalamon]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
Vsebina:
Zv. 1. - 83 str.
Zv. 2. - 81 str. + 1 kuverta
-- Helenine zgodbe / napisala in narisala Helena H. - [4] str. : ilustr. ; 21 cm. - Ov. nasl.
-- Snežni kralj, snežna kraljica : didaktična igra / Damjana Šubic. - 1 zgibanka ([6] str.), [2] str. pril. ; 28 cm
ISBN 978-86-341-4109-2
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) HEJ HOJ 4 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 239392000

98.
        SLOVENE : the Slovene language in education in Italy / [edited by Norina Bogatec ; text contributors Norina Bogatec ... [et al.] ; for translation Fedra Paclich and Tanja Strnad have cooperated ; designer of maps, figures and diagrams Norina Bogatec]. - 2nd ed. - Ljouwert = Leeuwarden : Mercator-Education, 2004. - 51 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - ([Regional dossiers series], ISSN 1570-1239)

Ov. nasl. - Popravljena izd. - Bibliografija: str. 47-48
a) Slovenian language b) national minority - Italy c) education system d) slovenščina e) nacionalna manjšina - Italija f) sistem vzgoje in izobraževanja

811.163.6
811.163.6 SLOVENE
COBISS.SI-ID 2223340


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


99.
SOPHOCLES
        Antigona ; Kralj Ojdipus / Sofokles ; [prevedel, spremno besedo in opombe napisal Kajetan Gantar ; likovne priloge iz cikla Tragos Stojana Batiča]. - 3. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ivančna Gorica : Impress). - 238 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Klasiki Kondorja ; 3)

1.000 izv. - Spremna beseda / Kajetan Gantar: str. 163-218. - Ob likovnih prilogah / Jože Kastelic: str. 237-238. - Bibliografija: str. 219-220
ISBN 978-961-01-0616-6
a) Sophocles (495-406 pr.n.št.) b) tragedije

821.14
821.14 SOPHOCLES Antigona
COBISS.SI-ID 240232960


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


100.
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; [ilustrator Quentin Blake ; prevajalec Bogdan Gradišnik ; avtor didaktičnega gradiva Miha Mohor]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

2.000 izv. - Matilda? Naj se lotim branja te knjige? / Miha Mohor: str. 3-4. - Še o pisatelju: str. 229
ISBN 978-961-01-0644-9

821.111-93-32
821.111 DAHL, R. Matilda
COBISS.SI-ID 240123648

101.
HOSSEINI, Khaled
        Tisoč veličastnih sonc / Khaled Hosseini ; [prevedla Darja Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Impress). - 527 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A thousand splendid suns. - 3.500 izv.
ISBN 978-961-01-0484-1

821.111(73)-311.2
821.111(73) HOSSEINI, K. Tisoč
COBISS.SI-ID 238854400

102.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Zadnja bitka / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 176 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. The last battle. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0511-4

821.111-93-32
821.111 LEWIS, C. S. Zgodbe iz Narnije
COBISS.SI-ID 239109888


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


103.
BALANTIČ, France
        Zbrano delo / France Balantič ; [uredil in opombe napisal France Pibernik]. - Maribor : Študentska založba Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 469 str. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 222)

France Balantič med literarnimi klasiki / France Pibernik: str. 199-438. - Balantičeva kronologija: str. 439-455. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Muževa (sem) steblika ; Venec ; Nezbrane pesmi ; Fragmenti ; Zasnove ; Pisma
ISBN 978-961-6604-56-7

821.163.6-821
821.163.6 BALANTIČ, F. Zbrano delo
COBISS.SI-ID 60833025

104.
KORDIGEL Aberšek, Metka
        Didaktika mladinske književnosti / Metka Kordigel Aberšek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 (Brežice : Utrip). - 436 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Spremna beseda Igorja Sakside na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 431-435
ISBN 978-961-234-649-2
a) children's and youth literature b) teaching method c) teaching objective d) mladinska književnost e) didaktična metoda f) učni cilj

821.163.6.09-93
371.3:821.09-93
821.163.6-93 KORDIGEL, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 238960128

105.
PAVČEK, Tone
        Juri Muri v Afriki : o fantu, ki se ni maral umivati / Tone Pavček ; ilustrirala Marjanca Jemec-Božič. - Posebna miniaturna izd., 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [23] str. : ilustr. ; 17 cm

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0630-2

821.163.6-93-1
087.5
821.163.6 PAVČEK, T. Juri Muri
COBISS.SI-ID 239338752

106.
SOKOLOV, Cvetka
        Pridi, greva na sprehod / Cvetka Sokolov ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 420)

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0524-4

821.163.6-93-32
821.163.6 SOKOLOV, C. Pridi
COBISS.SI-ID 239243264

107.
ŠTEFAN, Anja
        Lonček na pike / Anja Štefan ; ilustrirala Jelka Reichman. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - [42] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0626-5

821.163.6-93-1
II 821.163.6 ŠTEFAN, A. Lonček na pike
COBISS.SI-ID 239159040


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


108.
STEGOVEC, Tinca
        Bilo je takole : romanje za lepoto : življenjepis / Tinca Stegovec ; [fotografije slikarkin arhiv ; spremna beseda Alenka Puhar]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008. - 494 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremno besedilo Alenke Puhar na str. 9-13
ISBN 978-961-218-766-8
a) Stegovec, Tinca (1927-) b) graphic arts c) grafika d) slovenska grafika

929Stegovec T.
821.163.6-312.6
929 STEGOVEC, T. Bilo je takole
COBISS.SI-ID 240239616

109.
ŠTRUBELJ, Zvone
        Pogum besede : Primož Trubar : 500 let : 1508-2008 / Zvone Štrubelj. - Celovec ; Celje ; Gorica : Mohorjeva družba, 2008. - 319 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: 314-317
ISBN 978-3-7086-0419-0 (Celovec) ISBN 978-961-218-769-9 (Celje) ISBN 978-88-87407-95-2 (Gorica)
a) Trubar, Primož (1508-1586)

929Trubar P.
929 ŠTRUBELJ, Z. Pogum
COBISS.SI-ID 240506624


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO