COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


marec 080 SPLOŠNO.


1.
PAVLIN, Samo
        Vloga znanja pri profesionalizaciji poklicev / Samo Pavlin. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007 (Ljubljana : Present). - 228 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 59)

Predgovor / Ivan Svetlik: str. 3-4. - Bibliografija: str. 193-215. - Povzetek ; Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-235-294-3 ISBN 961-235-294-3 !
a) occupation b) career development c) knowledge d) poklic e) poklicni razvoj f) znanje g) profesionalizacija

001:005
331.108.4
001 PAVLIN, S. Vloga
COBISS.SI-ID 235004160


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


2.
KRIŽAJ, Andrej, 1980-
        Animacije delovanja elektromotorjev in robotskih rok : diplomsko delo / Andrej Križaj. - Ljubljana : [A. Križaj], 2008. - 74 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
- - Animacije delovanja elektromotorjev in robotskih rok [Elektronski vir] / Andrej Križaj. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) electrical engineering b) elektrotehnika c) animacija d) robotika e) elektromotorji

004.928(043.2)
Č II 004(043.2) KRIŽAJ, A. Animacije
COBISS.SI-ID 7366473


1 FILOZOFIJA.


3.
DESCARTES, René
        Razprava o metodi : za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih / René Descartes ; prevod Saša Jerele ; spremna beseda in pojasnila Gregor Kroupa. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 196 str. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Classica / Založba ZRC, ZRC SAZU)

Prevod dela: Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. - Vzporedno franc. besedilo in prevod v slov. - 800 izv. - Izbrana bibliografija: 183-192. - Kazalo
ISBN 978-961-254-013-5
a) Descartes, René (1596-1650) b) philosophy - 17th cent. c) filozofija - 17. stol. d) francoski filozofi e) znanstvena metodologija f) racionalizem

1Descartes R.
141.132:001.8
1 DESCARTES, R. Razprava
COBISS.SI-ID 234766592

4.
HONNETH, Axel, 1949-
        Trpeti zaradi nedoločnosti : reaktualizacija Heglove Pravne filozofije / [Axel Honneth ; prevod, spremna beseda Jure Simoniti]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Biro M). - 121 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 144)

Prevod dela: Leiden an Unbestimmtheit. - Avtor naveden v kolofonu in ov. - 600 izv. - Nelagodje ob določnosti / Jure Simoniti: str. 95-114. - O avtorju: str. 115-116. - Izbrana bibliografija: str. 117
ISBN 978-961-260-001-3
a) Hegel, Georg Wilhelm Fiedrich (1770-1831) b) philosophy c) filozofija d) subjekt e) morala f) praktična identiteta g) pravna filozofija

1Hegel G.W.F.
1 HONNETH, A. Trpeti
COBISS.SI-ID 236494848

5.
        O svobodni volji : od Leibniza do Libeta / [Danilo Šuster (urednik)]. - Maribor : Aristej, 2007 (Maribor : Unigrafika). - 324 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka / Aristej ; letn. 8)

500 izv. - Bibliografija: str. 323-324
ISBN 978-961-220-062-6
a) epistemology b) epistemologija c) metafizika d) svoboda e) svobodna volja

123.1:165.195(082)
1 O svobodni volji
COBISS.SI-ID 59636993


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
BAHOVEC, Eva D.
        Freud, ženska in popotnikova senca : feminizem, psihoanaliza, filozofija / Eva D. Bahovec. - Ljubljana : Delta : Društvo za kulturološke raziskave, 2007 ([Ljubljana] : Simčič). - 326 str. ; 24 cm : ilustr. - (Delta : zbirka za ženske študije in feministično teorijo)

Bibliografija: str. 289-311. - Kazali
ISBN 978-961-90421-3-7
a) Beauvoir, Simone de (1908-1986) b) Deleuze, Gilles (1925-1995) c) Derrida, Jacques (1930-2004) d) Foucault, Michel (1926-1984) e) Lacan, Jacques (1901-1981) f) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) g) psychoanalysis h) philosophy i) psihoanaliza j) filozofija k) feminizem l) teoretska psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 BAHOVEC, E. Freud
COBISS.SI-ID 234505728

7.
ČUTURIĆ, Nevenka, 1928-
        Psihomotorički razvoj djeteta u prve dvije godine života : s normama razvoja / Nevenka Čuturić. - 4. izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2008, cop. 2001. - 122 str. : tabele ; 21 cm. - (Psihologija. Spektar ; knj. 3)

Bibliografija: str. 115-122
ISBN 978-953-191-056-9
a) psychomotor development - standard b) language development c) socialization d) pre-school child e) psihomotorični razvoj - norma f) jezikovni razvoj g) socializacija h) predšolski otrok

159.922.7
159.922.7 ČUTURIĆ, N. Psihomotorički
COBISS.SI-ID 7350601

8.
GOSTEČNIK, Christian
        Relacijska zakonska terapija / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 399 str. ; 21 cm. - (Monografije FDI ; 9)

Bibliografija: str. 379-396. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-6326-65-0 (Brat Frančišek)
a) marriage b) interpersonal relations c) zakonska zveza d) medosebni odnosi e) sakralnost f) vera g) interakcije h) zakonska terapija i) relacijska teorija

159.964.2:615.851
159.964.2 GOSTEČNIK, C. Relacijska
COBISS.SI-ID 237080320

9.
KLARIN, Mira
        Razvoj djece u socijalnom kontekstu : roditelji, vršnjaci, učitelji - kontekst razvoja djeteta / Mira Klarin. - Jastrebarsko : Naklada Slap ; Zadar : Sveučilište, cop. 2006. - 150 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 123-143. - Kazali
ISBN 953-191-323-4 (Slap) ISBN 978-953-191-323-2 (Slap) ISBN 953-7237-08-7 (Sveučilište u Zagrebu) ISBN 978-953-7237-08-0 (Sveučilište u Zagrebu)
a) socialization b) parent role c) peer group d) socializacija e) vloga staršev f) vrstniki g) psihosocialni razvoj

159.923
159.923 KLARIN, M. Razvoj
COBISS.SI-ID 58870529

10.
MAKSIĆ, Slavica B.
        Darovito dete u školi / Slavica B. Maksić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007. - 263 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - 1000 izv. - Bibliografija: str. 245-257. - Kazalo
ISBN 978-86-17-14833-9
a) gifted b) nadarjeni c) sposobnosti

159.954
159.954 MAKSIĆ, S. Darovito
COBISS.SI-ID 7367753

11.
SANTROCK, John W.
        Adolescence / John W. Santrock. - 12th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2008. - XXXV, 510 str., [92] str. pril. : barvne ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: R-1-R-58. - Kazali
ISBN 978-0-07-128342-7
a) adolescence b) puberty c) adolescenca d) puberteta e) psihosocialni razvoj

159.922.8
II 159.922.8 SANTROCK, J. Adolescence
COBISS.SI-ID 7351881

12.
SHAFFER, David Reed, 1946-
        Developmental psychology : childhood and adolescence / David R. Shaffer, Katherine Kipp. - 7th ed. - Belmont [etc.] : Thomson, cop. 2007. - XXXI, 661 str., A-1-R-48 : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: R-1-R-48. - Kazali
ISBN 978-0-534-63252-6 (Student ed.) ISBN 0-534-63252-1 (Student ed.) ISBN 978-0-495-18678-6 (International student ed.) ISBN 0-495-18678-3 (International student ed.) ISBN 978-0-495-18679-3 (Loose-leaf ed.) ISBN 0-495-18679-1 (Loose-leaf ed.)
a) razvojna psihologija - učbenik

159.922.6/.7
II 159.922.7 SHAFFER, D. Developmental
COBISS.SI-ID 7350089

13.
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Otroci od vrtca do šole : razvoj osebnosti in socialnega vedenja ter učna uspešnost prvošolcev / Maja Zupančič in Tina Kavčič. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

300 izv. - Bibliografija: str. 206-222. - Kazali. - Povzetek v slov. in angl.
ISBN 978-961-6648-10-3
a) child development b) entry to school c) achievement gain d) social behaviour e) razvoj otroka f) vstop v šolo g) šolska uspešnost h) socialno vedenje i) prvošolci

159.922.7:159.923.2
159.922.7 ZUPANČIČ, M. Otroci
COBISS.SI-ID 237081856


16 LOGIKA


14.
        NARAVA mentalnih pojavov / [Olga Markič, Janez Bregant (urednika)]. - Maribor : Aristej, 2007 (Maribor : Unigrafika). - 276 str. ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 8)

500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
ISBN 978-961-220-063-3
a) epistemology b) epistemologija c) mentalno življenje d) mentalni pojavi

165(082)
165 NARAVA mentalnih
COBISS.SI-ID 59860225


2 VERSTVO.


15.
ROY, Olivier, 1949-
        Globalizirani islam / [Olivier Roy ; prevod Katarina Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Biro M). - 195 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 145)

Prevod dela: L'islam mondialisé. - Avtor naveden v kolofonu in ov. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-260-002-0
a) Islam b) politics c) islam d) politika e) nacionalizem f) džihad g) fundamentalizem

28:32
2 ROY, O. Globalizirani
COBISS.SI-ID 236672000


30+316


16.
GANDON, Odile, 1947-
        Razumeti svet : izzivi jutrišnjega dne / besedilo Odile Gandon ; ilustracije Buster Bone, Stéphane Kiehl in Pascal Lemaître ; [prevod Agata Tomažič]. - 1. izd. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Comprendre le monde. - 2.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-251-051-0
a) social development b) politics c) economic development d) družbeni razvoj e) politika f) gospodarski razvoj

308(100)
II 3 GANDON, O. Razumeti svet
COBISS.SI-ID 236918528


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


17.
TARDÍO Gastón, Francisco Javier
        Situation of the first-generation refugees from Bosnia and Herzegovina in Slovenia : master's degree / Francisco Javier Tardío Gastón. - Ljubljana : [F. J. Tardío Gastón], 2008. - 127 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 119-122. - Abstract ; Povzetek. - Razširjen povzetek Položaj prve generacije beguncev iz Bosne in Hercegovine: f. 123-127. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) refugee - Bosnia and Herzegovina - Slovenia b) discrimination c) cultural identity d) social integration e) begunci - Bosna in Hercegovina - Slovenija f) diskriminacija g) kulturna identiteta h) socialna integracija

314.745.3(497.4)(043.2)
Č II 31 TARDÍO, F. Situation
COBISS.SI-ID 7365961


316 SOCIOLOGIJA.


18.
LUCKMANN, Thomas
        Družba, komunikacija, smisel, transcendenca / Thomas Luckmann ; izbrala in uredila Vinko Potočnik in Igor Bahovec ; [prevod iz angleščine Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec, prevod iz nemščine Aleš Učakar ; spremna besedila Frane Adam ... et al.]. - Ljubljana : Študentska založba, 2008. - 473 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Claritas ; 49)

Izbor iz bibliografije Thomasa Luckmanna: str. 443-457. - Bibliografija na koncu poglavij in na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-242-144-1
a) sociology b) society c) communication d) religion e) sociologija f) družba g) komunikacija h) religija i) smisel življenja

316.7
316.7 LUCKMANN, T. Družba
COBISS.SI-ID 237027840

19.
MONAGHAN, John
        Socialna in kulturna antropologija : zelo kratek uvod / John Monaghan, Peter Just ; [prevedel Marko Cerkvenik]. - Ljubljana : Krtina, 2008 ([Ljubljana] : Biro M). - 176 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 2)

Prevod dela: Social and cultural anthropology. - 800 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Nadaljnje branje: str. 165-168. - Kazalo
ISBN 978-961-6174-95-4
a) sociology b) sociologija c) socialna antrologija d) kulturna antropologija e) sociologija kulture f) birokracija g) institucije

316.7
316.7 MONAGHAN, J. Socialna
COBISS.SI-ID 234596096


34 PRAVO.


20.
        The MAKING of citizens in Europe : new perspectives on citizenship education / Viola B. Georgi (ed.). - Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, cop. 2008. - 221 str. ; 21 cm. - (Schriftenreihe, ISSN 0435-7604 ; Bd. 666)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-3-89331-825-4
a) civics b) human rights c) aims of education d) državljanska vzgoja e) človekove pravice f) vzgojni cilji

342.7(082)
342.7 MAKING of citizens
COBISS.SI-ID 7370825

21.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) / s stvarnim kazalom Janeza Topliška. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2008 ([Ivančna gorica] : Impress). - 87 str. ; 21 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list RS)

3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-204-398-8
a) pacientove pravice b) pacientove dolžnosti c) zakoni

342.7
342.7 SLOVENIJA Zakon
COBISS.SI-ID 237511680


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


22.
TEACHER Education Policy in Europe Network. Annual Conference (2 ; 2008 ; Ljubljana)
        Teacher Education in Europe : mapping the landscape and looking the future : proceedings / TEPE 2nd annual conference, Thursday 21 - Saturday 23 February 2008, Faculty of Education, University of Ljubljana, Slovenia. - Ljubljana : Faculty of Education : Centre for Educational Policy Studies, CEPS : European Social Fund, 2008. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu prispevkov
a) teacher education - Europe - conference b) izobraževanje učiteljev - Evropa - konferenca

37.014(082)
II 37.01 TEACHER Teacher
COBISS.SI-ID 7355977


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


23.
JURIŠEVIČ, Mojca
        Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo / pripravila Mojca Juriševič, Janez Vogrinc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Za interno uporabo. - Ov. nasl.
a) teacher education b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev d) učna praksa e) mentorji

371.13/.16
II 371.13/.16 JURIŠEVIČ, M. Uvodni seminar
COBISS.SI-ID 7365705

24.
KORENIČ, Mateja
        Podaljšano bivanje - življenje v šoli : priročnik za učitelje / Mateja Korenič. - Nova Gorica : Educa, 2007 (Postojna : Čukgraf). - 104 str. : ilustr. ; 19 x 25 cm. - (Podaljšano bivanje ni kar tako)

Priročniku na pot / Kristina Resnik: str. 9. - O avtorici na zavihku. - Bibliografija: str. 104
ISBN 978-961-6039-89-5
a) day school - reference book b) celodnevna šola brez internata - priročnik c) podaljšano bivanje

371.21(035)
371.2 KORENIČ, M. Podaljšano
COBISS.SI-ID 234158848

25.
REBA, Matea
        Ustvarjalnica tete Domišljije / Matea Reba, Suzana Zgonec ; ilustracije Marko Novak. - 1. natis. - Kamnik : Zavod Maruška, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 88 str. : ilustr. ; 23 x 27 cm

[O avtorjih]: str. 88
ISBN 978-961-90793-6-2
a) manual skill - children's book b) ročna spretnost - knjiga za otroke c) izdelki d) darila

371.38
371.38 REBA, M. Ustvarjalnica
COBISS.SI-ID 236616192

26.
SMITH, Chris
        Teaching gifted and talented pupils in the primary school : a practical guide / Chris Smith. - Reprinted. - London [etc.] : P. Chapman : Sage, 2007, cop. 2005. - XV, 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-100. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-0318-9 ISBN 978-1-4129-0319-6 (pbk)
a) gifted - teachers' guide b) ability grouping - England c) nadarjeni - priročnik za učitelje d) nivojski pouk - Anglija

371.212.3
II 371.212.3 SMITH, C. Teaching
COBISS.SI-ID 7353161

27.
        UNESCOV priročnik za uporabo mednarodne standardne klasifikacije izobraževanja Isced 1997 / [[skupna] uvodna beseda Stane Pejovnik ; prevod priročnika Vesna Marn Borec]. Problemi pri uporabi Isced 1997 v Sloveniji : (zbornik prispevkov) / [avtorji prispevkov Lea Bregar ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2001 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 126 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Prevod prvega dela: Operational manual for Isced 1997. - 500 izv. - Bibliografija in/ali opombe z bibliografijo pri dveh prispevkih drugega dela
ISBN 961-6222-92-9
a) level of education - reference book b) stopnja izobraževanja - priročnik c) izobraževalni programi d) standardna klasifikacija

371(082)
371 UNESCOV priročnik
COBISS.SI-ID 113756928

28.
VALENČIČ Zuljan, Milena
        Uvodni seminar za mentorje/ice prakličnega usposabljanja študentov na I. in II. stopnji študijskih programov Univerze v Ljubljani : seminarsko gradivo / pripravila Milena Valenčič Zuljan, Janez Vogrinc. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, 2008. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Za interno uporabo. - Ov. nasl.
a) teacher education b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev d) učna praksa e) mentorji

371.13/.16
II 371.13/.16 VALENČIČ, M. Uvodni seminar
COBISS.SI-ID 7360585


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


29.
MARKELJ, Nataša, 1977-
        Večpredstavna učna gradiva : diplomsko delo / Nataša Markelj. - Ljubljana : [N. Markelj], 2007. - 54 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) learning b) multimedia method c) cognition d) učenje e) multimedijska metoda f) kognicija g) večpredstavnost h) e-učenje i) kognitivna teorija j) spletno učenje

371.64/.69(043.2)
Č II 371.6(043.2) MARKELJ, N. Večpredstavna
COBISS.SI-ID 7349321

30.
PIŠEK, Nives, 1983-
        Zgodovina šolske kazni na Slovenskem : s posebnim poudarkom na 20. stoletju : diplomsko delo / Nives Pišek. - Ljubljana : [N. Pišek], 2008. - 86 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) punishment b) discipline c) rights of the child d) kaznovanje e) disciplina f) pravice otroka g) šolske kazni h) vzgojni ukrepi

371.54(497.4)(043.2)
Č II 371.3(043.2) PIŠEK, N. Zgodovina
COBISS.SI-ID 7367241


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


31.
        GIBALNE igre s petjem - bansi : metodika plesne vzgoje / avtorji koreografij študentje 1. letnika Predšolske vzgoje ; mentorica Gordana Schmidt ; izbor pesmi Darinka Bole. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2008. - [120] str. : ilustr., note ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/. - Bibliografija: str. [120]
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) gibalne igre f) bansi

373.2.016:79
79:373.2.016
Č II 78 GIBALNE igre
COBISS.SI-ID 7356233

32.
KAMENOV, Emil
        Dečja igra : vaspitanje i obrazovanje kroz igru / Emil Kamenov. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2006. - 219 str. ; 24 cm. - (Predškolska pedagogija)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 187-215
ISBN 86-17-12118-1
a) pre-school child b) play c) educational game d) predšolski otrok e) igra f) didaktična igra

373.2
373.2 KAMENOV, E. Dečja igra
COBISS.SI-ID 7367497


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33.
LEAR, Roma
        Fun without fatigue : toys and activities for children with restricted movement and limited energy / Roma Lear ; illustrated by Jill Hunter and Rebecca Finn. - Oxford [etc.] : Butterworth-Heinemann, cop. 2001. - X, 185 str. : ilustr., note ; 25 cm. - (Play can help)

ISBN 07506-2525-2
a) backward child b) play c) recreation d) razvojno moten otrok e) igra f) rekreacija

373.2.016
373.2.016 LEAR, R. Fun without
COBISS.SI-ID 7366729

34.
PESEK, Albinca
        Glasba 1 : zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Delovni učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole / Albinca Pesek ; [ilustrator Gorazd Vahen]. - 7. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006, cop. 1999 (Ljubljana : Euroadria). - 88 str. : ilustr., note ; 26 cm

ISBN 86-11-15632-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
78(075.2)
II 373.32.016:78 PESEK, A. Glasba 1
COBISS.SI-ID 226676480

35.
PLEVEL, Marija, 1984-
        Aktivni odmor in trenutno počutje učencev na razredni stopnji : diplomsko delo / Marija Plevel. - Ljubljana : [M. Plevel], 2008. - 60 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) fatigue c) primary school d) rekreacija e) utrujenost f) osnovna šola g) aktivni odmor h) počutje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) PLEVEL, M. Aktivni
COBISS.SI-ID 7349833


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


36.
BOŽIČ, Taja, 1983-
        Ustvarjalni gib med aktivnim odmorom po metodi plesa petih ritmov : diplomsko delo / Taja Božič. - Ljubljana : [T. Božič], 2008. - 111 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-R

Bibliografija: f. 108-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) dance c) music d) ples e) ustvarjalnost f) glasba g) aktivni odmor

373.32.016:79
Č II 373.3(043.2) BOŽIČ, T. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 7349577


373.5 SREDNJE ŠOLE. DRUGA ŠOLSKA STOPNJA


37.
        GIMNAZIJA na razpotju / Milena Ivanuš Grmek ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2007 (Ljubljana : Grafika 3000). - III, 180 str. : ilustr. ; 26 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 172-177. - Kazali
ISBN 978-961-6086-43-1
a) secondary school b) curriculum c) secondary education d) srednja šola e) kurikulum f) srednješolski pouk g) gimnazije h) mednarodne primerjave i) ocenjevanje j) dijaki k) učitelji l) učna snov

373.54(497.4)
373.5 GIMNAZIJA na razpotju
COBISS.SI-ID 236468480


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


38.
LINN, Monika
        Terapijske vježbe kod psihomotoričkih razvojnih smetnji / Monika Linn ; [prijevod Melita Tumbri]. - 3. prerađeno izd. - Jastrebarsko : Naklada Slap, 2006, cop. 2002. - 134 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Psihologija u praksi)

Prevod dela: Übungsbehandlung bei psychomotorischen Entwicklungsstörungen. - Bibliografija: str. [133]-134
ISBN 953-191-327-7
a) psychomotor development - psychomotor activity b) backward child c) therapy d) psihomotorični razvoj - psihomotorika e) razvojno moten otrok f) terapija

376.1:159.943
159.943:376.1
376.1 LINN, M. Terapijske
COBISS.SI-ID 7355209


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


39.
BALAŽIČ, Maja, 1981-
        Primerjava vrednotnih sistemov učencev devetega razreda redne osnovne šole in šole s prilagojenim programom : diplomsko delo / Maja Balažič. - Ljubljana : [M. Balažič], 2008. - VI, 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) value system b) value c) adolescent d) backward child e) vrednotni sistem f) vrednota g) adolescent h) razvojno moten otrok

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) BALAŽIČ, M. Primerjava
COBISS.SI-ID 7353929

40.
SAGADIN, Katja, 1984-
        Stališča pedagoških delavcev do vključevanja otrok z motnjami avtističnega spektra v večinsko osnovno šolo : diplomsko delo / Katja Sagadin. - Ljubljana : [K. Sagadin], 2008. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) integration c) attitude d) avtizem e) integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) SAGADIN, K. Stališča
COBISS.SI-ID 7354185


378 VISOKO ŠOLSTVO.


41.
        KEY data on higher education in Europe. - 2007 ed. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2007. - 173 str. : graf. prikazi, preglednice ; 27 cm. - (Education and culture, ISSN 1830-7469)

ISBN 978-92-79-05691-8
a) higher education - Europe - statistical data b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - statistični podatki

378
II 378 KEY data on higher
COBISS.SI-ID 2376151


5


42.
DIDFYZ (2006 ; Nitra)
        Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní [Elektronski vir] = The Improvement of Students' Skills in Natural Science Education : zborník abstraktov a príspevkov z XV medzinárodnej konferencie, 11. - 14. október 2006, Račkova dolina / DIDFYZ 2006. - Besedilni podatki. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, cop. 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm + brošura Zborník abstraktov, 54 str. - (Edícia Prírodovedec ; č. 236)

Nasl. z nasl. zaslona
ISBN 978-80-8094-082-9 (CD-ROM) ISBN 978-80-8094-083-6 (brošura)
a) science education - conference b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - konferenca

5(082)
cdr 5 DIDFYZ Rozvoj
COBISS.SI-ID 5895252


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


43.
FEFER, Jernej
        Jaka pomaga naravi / napisal Jernej Fefer ; narisal Tone Plahtar. - Vrhnika : FIF - okoljevarstveno svetovanje, 2002 (Koper : Vek). - 10 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - 10.000 izv. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-238-023-6
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) odpadki d) zbiranje e) odlaganje f) predelava

502/504
II 502/504 FEFER, J. Jaka
COBISS.SI-ID 116864000

44.
FEFER, Jernej
        Kaj se dogaja na planetu Zemlja? / napisal Jernej Fefer ; narisal Tone Plahtar. - Vrhnika : FIF - okoljevarstveno svetovanje, 2006. - 11 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
ISBN 961-91073-2-2
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) Zemlja

502/504
II 502/504 FEFER, J. Kaj
COBISS.SI-ID 226072832

45.
FEFER, Jernej
        Kam z odpadki? / Jernej Fefer ; [ilustriral Tone Plahtar]. - Vrhnika : FIF - okoljevarstveno svetovanje, 2007. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm + 5 f. pril.

ISBN 978-961-91073-3-1
a) environmental education b) environmental protection c) okoljska vzgoja d) varstvo okolja e) odpadki

502/504
II 502/504 FEFER, J. Kam
COBISS.SI-ID 233421568

46.
FEFER, Jernej
        Predelajmo koristne odpadke / napisal Jernej Fefer ; narisal Tone Plahtar. - Vrhnika : FIF - okoljevarstveno svetovanje, 2004. - 11 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
ISBN 961-91073-1-4
a) environmental protection - children's book b) varstvo okolja - knjiga za otroke c) odpadki d) recikliranje

502/504
II 502/504 FEFER. J. Predelajmo
COBISS.SI-ID 215783680

47.
        OKOLJE na dlani : Slovenija / [avtorji besedil Barbara Bernard Vukadin ... [et al.] ; uredili Irena Rejec Brancelj, Nika Zupan ; kartografija Jerneja Fridl ; fotografije so prispevali Peter Frantar ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2007. - 112 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm

Bibliografije pri prispevkih
ISBN 978-961-6024-37-2
a) environmental protection - Slovenia b) ecology c) varstvo okolja - Slovenija d) ekologija e) kakovost življenja f) biološka raznovrstnost g) trajmostna potrošnja h) ravnanje z odpadki

502/504
502/504 OKOLJE
COBISS.SI-ID 237020672


51 MATEMATIKA.


48.
BRILEJ, Roman, matematik
        Matematika ob koncu devetletke : zbirka nalog za matematiko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Roman Brilej ; [ilustracije Martina Zavec]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Ataja, 2007 ([Celje] : Grafika Gracer). - 168 str. : graf. prikazi ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-6225-93-9
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) devetletka f) nacionalni preizkusi znanja

51(075.2)
51(075.2) BRILEJ, R. Matematika
COBISS.SI-ID 230609408

49.
GORŠE Pihler, Melita
        Eksterci 2008. Matematika : [priprava za nacionalni preizkus znanja] / Melita Gorše Pihler, Damjan Pihler. - Ljubljana : Millennium založništvo, 2008. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6555-13-5
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) devetletka f) nacionali preizkusi znanja

51(075.2)(079.1)
II 51(075.2) GORŠE, M. Eksterci 2008
COBISS.SI-ID 237608704

50.
SOUSA, David A.
        How the brain learns mathematics / David A. Sousa. - Thousand Oaks [etc.] : Corwin Press : Sage, cop. 2008. - XII, 244 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0720/2007024839.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007024839-b.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0808/2007024839-d.html. - Bibliografija: str. 223-234. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5305-4 (cloth) ISBN 978-1-4129-5306-1 (pbk)
a) learning psychology b) mathematics c) teaching method d) learning difficulty e) psihologija učenja f) matematika g) didaktična metoda h) učne težave i) pouk matematike

51
II 51 SOUSA, D. How
COBISS.SI-ID 7350345


52 ASTRONOMIJA.


51.
VESEL, Matjaž, 1965-
        Astronom - filozof : Nikolaj Kopernik, gibanje Zemlje in kopernikanska revolucija / Matjaž Vesel ; [ilustracije in sheme Iztok Sajko, Brane Vidmar]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Present). - 360 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Philosophica. Series Moderna / Filozofski inštitut ZRC SAZU)

400 izv. - Bibliografija: str. 329-356. - Kazalo
ISBN 978-961-254-007-4
a) Kopernik, Mikołaj (1473-1543) b) astronomy c) astronomija d) gibanje Zemlje e) sončni sistem f) kozmologija g) filozofija narave

523.31-325
52 VESEL, M. Astronom
COBISS.SI-ID 233702400


53 FIZIKA.


52.
EURO Physics Fun Conference on Show Physic (2007 ; Leiden)
        EPF Conference on show physic [Elektronski vir] : Leiden, March 26th - March 30th. - Leiden : [University], 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm

CD-ROM vsebuje polna besedila prispevkov
a) physics - conference b) fizika - konferenca c) zabavna fizika

53(082)
cdr 53 EURO Physics EPF
COBISS.SI-ID 7373385

53.
TRČEK, Primož
        Fizika ob koncu devetletke : zbirka nalog za fiziko v 9. razredu devetletnega osnovnošolskega izobraževanja / Primož Trček ; [ilustracije in risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Ataja, 2008. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6734-00-4
a) physics - exercise b) primary education c) fizika - vaja d) osnovnošolski pouk e) devetletka f) nacionalni preizkusi znanja

53(075.2)
II 53(075.2) TRČEK, P. Fizika ob
COBISS.SI-ID 237909760


54 KEMIJA.


54.
WINSTON, Robert
        Elementarno! / Robert Winston ; [prevedla Seta Oblak]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 2008. - 95 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: It's elementary!. - Kazalo
ISBN 978-961-249-028-7
a) chemistry - children's book b) kemija - knjiga za otroke c) kemijski elementi d) poskusi

54
II 54 WINSTON, R. Elementarno
COBISS.SI-ID 236893696


54(043.2) KEMIJA.


55.
SELAN, Karmen, štud.
        Vrednotenje izbranih kolorimetričnih metod za določanje koncentracije steroidov : diplomsko delo = Evaluation of sellected colorimetric methods for determination of steroid concentration : graduation thesis / Karmen selan. - Ljubljana : [K. Selan], 2008. - X, 59 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-59. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) steroidi d) holesterol e) encimski test

547.92:543.5(043.2)
Č II 54(043.2) SELAN, K. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 7354953


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


56.
OHL, Frauke
        Pes in otrok : skupaj, srečno, v harmoniji / Frauke Ohl, Nienke Endenburg ; [prevod v slovenski jezik Prevajanje.us]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2008 (Ljubljana : Formatisk). - 64 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Hund und Kind. - Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 60. - Kazalo
ISBN 978-961-203-318-7
a) psi b) otroci c) prijateljstvo

59
59 OHL, F. Pes
COBISS.SI-ID 237174528

57.
RASTOGI, S. C.
        Bioinformatics methods and applications : genomics, proteomics and drug discovery / S.C. Rastogi, Namita Mendiratta, Parag Rastogi. - 2nd ed. - New Delhi : Prentice Hall of India, 2005, cop. 2004. - 401 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 383-391. - Kazalo
ISBN 81-203-2582-6
a) biology b) genetics c) biologija d) genetika e) bioinformatika

57
57 RASTOGI, S. C. Bioinformatics
COBISS.SI-ID 7354697


575


58.
CAMPBELL, A. Malcolm
        Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics / A. Malcolm Campbell, Laurie J. Heyer. - 2nd ed. - San Francisco [etc.] : CSHL Press : Pearson/Benjamin Cummings, cop. 2007. - XV, 447 str. : ilustr., graf.prikazi ; 28 cm

Sorodni elektronski vir: http://wps.aw.com/bc_campbell_genomics_2/0,11571,2875502-,00.html (Connect to companion web site.). - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo
ISBN 0-8053-8219-4
a) genetics b) genetika c) molekularna genetika d) genomika e) proteomika f) bioinformatika g) učbeniki

575(075.8)
II 57 CAMPBELL, M. Discovering
COBISS.SI-ID 1941384


61 MEDICINA.


59.
ČUČEK-Trifkovič, Klavdija
        Zadovoljstvo z življenjem in odvisnost od alkohola : magistrsko delo / Klavdija Čuček Trifkovič. - Ljubljana : [K. Čuček Trifkovič], 2008. - 183 str., 6 str. pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 177-183. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) drug addiction - alcoholism b) depression c) rehabilitation d) family e) zasvojenost z drogami - alkoholizem f) depresija g) rehabilitacija h) družina

613.8(043.2)
Č II 613.8 ČUČEK, K. Zadovoljstvo
COBISS.SI-ID 7352649

60.
        PONOVNO rojstvo / [uredili in pripravili Veronika Trdan in Tjaša Berce]. - Ljubljana : Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 2007. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 134-135
a) brain injury b) rehabilitation c) therapy d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) terapija g) Vita (društvo)

616(082)
II 616 PONOVNO rpojstvo
COBISS.SI-ID 7371337

61.
        PONOVNO rojstvo : družina - varno zavetje : [strokovni in izpovedni članki o družini]. - Ljubljana : Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 2005. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu člankov
a) brain injury b) rehabilitation c) family d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) družina g) pomoč družinam h) nasveti

616(082)
II 616 PONOVNO rojstvo
COBISS.SI-ID 7371593

62.
POWELL, Trevor J., 1955-
        Poškodbe glave : praktični vodnik / Trevor Powell ; [prevod Igor Ravnik]. - Ljubljana : Društvo Vita, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 200 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Head injury
ISBN 978-961-92001-1-7
a) brain injury b) rehabilitation c) možganska poškodba d) rehabilitacija e) posledice f) nevropsihologija g) priročniki

616
616 POWELL, T. Poškodbe
COBISS.SI-ID 236675584

63.
POŽAR, Jasna
        Hranoslovje - zdrava prehrana : [učbenik za predmet Zdrava prehrana in dietetika v drugem letniku srednjih zdravstvenih šol, program tehnik zdravstvene nege] / Jasna Požar ; [fotografija Janez Pukšič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2003 (Maribor : Dravska tiskarna). - 190 str. : ilustr., tabele ; 28 cm

Podnasl. naveden na hrbtu nasl. str. in na ov. - Bibliografija: str. 190-191
ISBN 961-6494-12-0
a) nutrition - textbook b) secondary education c) prehrana - učbenik d) srednješolski pouk

613.2(075.3)
641(075.3)
II 613.2 POŽAR, J. Hranoslovje
COBISS.SI-ID 51772673

64.
STABLES, Richard
        Uspešno se spoprijeti s pridobljeno možgansko poškodbo : vodič za skrbnike in družino / [avtorji Richard Stables, Una O'Maonaigh, Joe Harnett ; prevod Smiljan Potočnik ; uredila in priredila Veronika Trdan]. - Ljubljana : Društvo Vita, 2006 [i. e.] 2007 (Ljubljana : Pleško). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Coping with aquired brain injury. - Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-92001-0-0
a) brain injury b) rehabilitation c) možganska poškodba d) rehabilitacija e) zdravstvene težave f) vedenjske motnje g) pomoč na domu h) nasveti

616.831-001
II 616 STABLES, R. Uspešno
COBISS.SI-ID 231566080

65.
TRDAN, Veronika
        Domen in družina / Nika Grabrijan. - Kranj : Humanitarni zavod VID, 1996 ([Ljubljana : Kurir]). - 104 str. ; 21 cm

Nika Grabrijan je psevdonim
ISBN 961-90342-1-X
a) brain injury b) rehabilitation c) možganska poškodba d) rehabilitacija e) spomini

616.831-001(092)
616 TRDAN, V. Domen
COBISS.SI-ID 63558912


61(043.2) MEDICINA.


66.
ČUK, Jasna
        Moji metadonski otroci : rada vas imam / Jasna Čuk Rupnik. - Ljubljana : Prohealth, 2008. - 102 str. : ilustr. ; 20 cm

Biografski podatki na zavihku ov.
ISBN 978-961-91390-2-8
a) drug addiction b) life story c) zasvojenost z drogami d) življenjska pot e) metadon f) terapije

613.83
613.8 ČUK RUPNIK, J. Moji
COBISS.SI-ID 237102336


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


67.
GAJIČ, Saša
        Plini in druge nevarne snovi : priročnik za izobraževanje in poučevanje / [[besedilo in] ilustracije Saša Gajić]. - Ljubljana : Inštitut Prevent, 2008 (Grosuplje : Partner graf). - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

Avtor naveden na hrbtu in v kolofonu. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6462-06-8 ISBN 978-961-6462-05-1
a) safety - reference book b) varnost - priročnik c) nevarne snovi d) plini e) varnost pri delu

628.512(035)
54-4:331.45/.48(035)
62 GAJIČ, S. Plini
COBISS.SI-ID 233716224


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO.


68.
        ZDRAVILNA zelišča : enostavno in zanesljivo določanje / [redaktorja Michael Eppinger, Helga Hofmann ; ilustracije Peter Braun, atelier amAldi ; prevedel Janko Rode]. - 1. izd. - Kranj : Narava, 2006. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Vodnik po naravi)

Prevod dela: Heilpflanzen einfach und sicher bestimmen. - Kazalo
ISBN 961-6582-06-2
a) botany - refernce book b) botanika - priročnik c) določanje d) zdravilne rastline e) zelišča f) albumi

633.8(035)
63 ZDRAVILNA
COBISS.SI-ID 226195456


64 GOSPODINJSTVO.


69.
RENČELJ, Stanislav
        Knjiga o notranjski kuhinji in drugih rečeh / Stanislav Renčelj ; [fotografije Vojko Franetič ... [et al.] ; rokopis na str. 192 in 193 Majda Obreza Špeh ; risbe Iztok Čančula]. - Koper : Libris, 2003 (Ljubljana : Delo). - 220 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 215
ISBN 961-90833-7-7
a) nutrition b) prehrana c) kuharski recepti d) narodne jedi e) ljudski običaji f) bivalna kultura g) Notranjska

641
II 641 RENČELJ, S. Knjiga
COBISS.SI-ID 126481152


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


70.
        The FAMILY handyman toys, games, and furniture : over 30 woodworking projects you can make for children. - Pleasantville, N.Y. ; Montreal : Reader's Digest Association, 2005, cop. 1995. - 191 str. : ilustr., načrti ; 21 x 27 cm

Kazalo
ISBN 0-7621-0682-4 ISBN 0-89577-790-8 (hbk) ISBN 0-7421-0682-4 (pbk)
a) toy b) igrača c) lesene igrače d) izdelava

688.72
688.72 FAMILY HANDYMAN
COBISS.SI-ID 7366985

71.
TARJANY, Ronald D.
        30 toy vehicles of wood / Ronald D. Tarjany ; [cover photographs by Frank G. Farkas]. - 1st ed. - Calabasas : Tarjany Publications, cop. 1999. - 120 str. : ilustr., načrti ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-9674668-2-2
a) toy b) igrača c) vozila d) izdelava e) les

688.72
688.72 TARJANY, R. 30 toy
COBISS.SI-ID 7351369


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


72.
        TOPOLOGIJA in likovna umetnost / Marjan Drev in vabljeni avtorji. - Maribor : Društvo likovnih umetnikov, DLUM, 2008. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 30 cm

Razstava je bila 20. februarja 2008 v Galeriji DLUM na Židovskem trgu 10 v Mariboru
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

7
II 7 TOPOLOGIJA in likovna
COBISS.SI-ID 2114692


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


73.
ZOREC, Marjeta
        Zgodbe z naših gradov. Med Triglavom in Jadranom / Marjeta Zorec ; [spremna beseda Tilka Jamnik]. - V Ljubljani : Karantanija, 2007. - 89 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Ali veš?)

Bibliografija: str. 84-86
ISBN 978-961-226-848-0
a) architecture - children's book b) arhitektura - knjiga za otroke c) gradovi d) zgodbe

728.8(497.4)(02.053.2)
72 ZOREC, M. Zgodbe
COBISS.SI-ID 234392576


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


74.
EVROPSKI trienale male plastike (2007 ; Murska Sobota)
        Šala, satira, ironija in globlji pomen / Evropski trienale male plastike, Galerija Murska Sobota, [10. oktober 2007 - 10. februar 2008] = Joke, satire, irony and serious meaning / European Triennial of Small-scale Sculpture, Gallery of Murska Sobota, [10 October 2007 though 10 February 2008] ; [avtorji spremnih tekstov Vasko Simoniti ... [et. al.] ; uredil Robert Inhof ; prevodi Vilko Šimon ... [et. al.]. - Murska Sobota : Galerija, 2007 (Murska Sobota : Eurotrade-Print). - 139 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
a) fine arts - sculpture - exhibition b) likovna umetnost - kiparstvo - razstava c) mala plastika

730(4)"19"(083.824)
73/74 EVROPSKI Šala
COBISS.SI-ID 58967297

75.
HAMILTON, George Heard
        Painting and sculpture in Europe : 1880-1940 / George Heard Hamilton. - New Haven ; London : Yale University Press, 1993, cop. 1967. - 621 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The Pelican history of art)

Bibliografija: str. 553-591. - Kazalo
ISBN 0-300-05648-6 (hbk) ISBN 0-300-05649-4 (pbk)
a) sculpture - Europe - 1880 - 1940 b) kiparstvo - Evropa - 1880 - 1940

73/74
73/74 HAMILTON, G. Painting
COBISS.SI-ID 76420

76.
JONTES, Breda
        Človeška figura v luči likovnega razvoja : razstava otroških risb / Breda Jontes. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 56 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - "Risbe so nastale v sodelovanju med Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in vrtci: Dr. France Prešeren, Pod gradom, Medvode, Šentvid in Vodmat" ---> na nasl. str.
ISBN 978-961-253-006-8
a) drawing - exhibition b) risanje - razstava c) človeška figura d) otroške risbe e) vrednotenje

73/74(497.4)(083.824)
73/74 JONTES, B. Človeška Č 73/74 JONTES, B. Človeška
COBISS.SI-ID 236388864


73/76+77


77.
JOHNSON, Neil, 1954-
        National Geographic fotografski priročnik za otroke / Neil Johnson ; [prevod Primož Trobevšek]. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 80 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: National Geographic photography guide for kids. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 75. - Kazalo
ISBN 961-209-490-X
a) photography - children's book b) fotografija - knjiga za otroke c) priročniki

77.02(053.2)
77 JOHNSON, N. National
COBISS.SI-ID 218904320


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


78.
BAPTISTE, Baron
        Moj očka je presta : joga za starše in otroke / Baron Baptiste ; z ilustracijami Sophie Fatus ; [prevedla Simona Polše Zupan]. - Kranj : Damodar, 2007 (tiskano v Hong Kongu). - [47] str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: My daddy is a pretzel. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorju: str. 47
ISBN 978-961-91829-3-2
a) joga b) knjige za otroke

796.4(02.053.2)
II 796.4 BAPTISTE, B. Moj očka
COBISS.SI-ID 234311168

79.
ROŽANC, Gregor
        Trije divji tedni : doživljajski, izkustveni, vzgojni, jadralski, igrivi / [avtorji Gregor Rožanc, Matej Zaplotnik, Špela Gorjan ; fotografije Divjaki]. - Ljubljana : Društvo Center za pomoč mladim, 2008. - [42] str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - 350 izv.
ISBN 978-961-92308-0-0
a) experiential learning b) open air activities c) izkustveno učenje d) dejavnosti na prostem e) doživljajska pedagogika

796.1
796.1 ROŽANC, G. Trije divji
COBISS.SI-ID 236903936


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


80.
KANDRIČ, Irena
        Eksterci 2008. Slovenščina : [priprava za nacionalni preizkus znanja] / Irena Kandrič, Milena Kožuh, Lucjana Šoba. - Ljubljana : Millennium založništvo, 2008. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 139-140
ISBN 978-961-6555-12-8
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk e) nacionalni preizkusi znanja f) devetletka

811.163.6(075.2)(079.1)
821.163.6(075.2)(079.1)
II 811.163.6(075.2) KANDRIČ, I. Eksterci 2008
COBISS.SI-ID 237608448


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


81.
KLUUN
        Pride ženska k zdravniku --- / Kluun ; [prevedla Tanja Mlaker]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 398 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Prevod dela: Komt een vrouw bij de dokter. - 2.200 izv.
ISBN 978-961-01-0341-7

821.112.5-311.2
821.11 KLUUN Pride ženska
COBISS.SI-ID 236663296


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


82.
DUSINBERRE, Juliet
        Alice to the lighthouse : children's books and radical experiments in art / Juliet Dusinberre. - Basingstoke : Palgrave Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1999, cop. 1987. - XXI, 352 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/hol052/98044053.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/hol057/98044053.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/hol056/98044053.html. - Bibliografija: str. 324-335. - Kazalo
ISBN 0-312-22057-X ISBN 0-333-75984-2 (hbk) ISBN 0-333-65850-7 (pbk)
a) Woolf, Virginia (1882-1941) b) Carroll, Lewis (1832-1898) c) children's and youth literature d) literary criticism e) mladinska književnost f) literarna kritika

82-93
82-93 DUSINBERRE, J. Alice
COBISS.SI-ID 7348297

83.
FOSTER, Shirley
        What Katy read : feminist re-readings of 'classic' stories for girls / Shirley Foster and Judy Simons. - Iowa City : University of Iowa Press, cop. 1995. - XIII, 223 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-218 in ob koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 0-87745-493-0
a) children's and youth literature b) girl c) mladinska književnost d) deklica e) zgodbe za deklice f) feminizem

82-93
82-93 FOSTER, S. What Katy
COBISS.SI-ID 7351113


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


84.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter. Svetinje smrti / J. K. Rowling ; prevedel Jakob J. Kenda ; [ilustrirala Mary GrandPré]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : MKT Print). - 586 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Harry Potter and the deathly hallows
ISBN 978-961-01-0333-2
a) fantastika b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-312.9
821.111 ROWLING J. K. Harry Potter
COBISS.SI-ID 236871424


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


85.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Gospod in hruška / Fran Milčinski ; ilustrirala Suzi Bricelj. - Ljubljana : Sanje, 2007 (Ljubljana : Hren). - [31] str. : ilustr. ; 23 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-6653-24-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6653-25-1 (broš.)

821.163.6-93-32
821.163.6 MILČINSKI, F. Gospod
COBISS.SI-ID 232421632

86.
        MOJEMU očku : pesmice za očka / ilustrirala Jožica Rade ; [uredila Jana Babšek]. - Radovljica : Didakta, 2008

ISBN 978-961-261-014-2
a) očetje b) pesmi

821.163.6-93-1
821.163.6 MOJEMU OČKU
COBISS.SI-ID 237601792

87.
PODGORŠEK, Mojiceja
        Medo reši vsako zmedo / Mojiceja Podgoršek ; ilustrirala Polona Lovšin. - 1. natis. - Kranj : Damodar, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - [45] str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Spremna beseda / Milena Košak Babuder: str. 45. - Spremna beseda / Andreja Kosirnik: str. 45
- - Medo reši vsako zmedo. - 1 igralna predloga ([4] str.) + [2] f. pril.
ISBN 978-961-91829-4-9
a) dyslexia b) disleksija

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. Medo
COBISS.SI-ID 234752512

88.
TAVČAR, Ivan, 1851-1923
        Visoška kronika / Ivan Tavčar ; spremna besedila napisal [in izbor slik] Gregor Kocijan. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 220 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

Kronološki pregled Tavčarjevega življenja in dela: str. 6-8. - Ivan Tavčar in njegov čas: str. 9-15. - Uvodne opombe: str. 16-34. - Mnenja o Visoški kroniki: str. 212-217. - Bibliografija: str. 35-36
ISBN 86-341-0623-3 (zbirka) ISBN 86-341-1186-5
a) Tavčar, Ivan (1851-1923) - Literarne študije

821.163.6
821.163.6 TAVČAR, I. Visoška
COBISS.SI-ID 106322688

89.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Angie / Janja Vidmar ; [spremna beseda Ana Duša]. - Novo mesto : Goga, 2007 ([Novo mesto] : Opara). - 236 str. ; 20 cm. - (Zbirka Lunapark. Zrcala)

750 izv. - Nekje je treba začeti / Ana Duša: str. 233-236. - Viri: str. 231
ISBN 978-961-6421-57-7

821.163.6-31
821.163.6 VIDMAR, J. Angie
COBISS.SI-ID 236763392


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


90.
        GEOGRAFSKI slovarček / [uredila in zbrala Maruška Željeznov Seničar, Milivoj Stankovič ; fotografije in ilustracije arhiv Mladinske knjige, Aleš Sedmak ; recenzentki Tatjana Resnik Planinc, Danica Večerič]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mali leksikoni)

1.500 izv. - Bibliografija: str. [96]
ISBN 978-86-11-16343-7
a) geography - vocabulary b) geografija - besednjak c) terminološki slovarji d) geografska terminologija e) geografski pojmi

91(038.053.2)
91 GEOGRAFSKI slovarcek
COBISS.SI-ID 237047040

91.
VERDEV, Helena
        Raziskujem Zemljo 6. Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole / [Helena Verdev ; ilustracije Igor Šinkovec ; zemljevidi Monde Neuf, Geodetski zavod Slovenije ; tehnične risbe Gregor Štrukelj, Mojca Sekulič Fo, Vasja Kožuh ; fotografije Istockphoto ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Podrejeni nasl. v kolofonu: Učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - 6.000 izv.
ISBN 978-961-209-799-8
a) geography - textbook b) primary education c) geografija - učbenik d) osnovnošolski pouk

91(075.2)
II 91(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 6
COBISS.SI-ID 235659008


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


92.
HERMAN, Dušica
        Janez Kuhar v objemu violinskega ključa / Dušica Herman ; [fotografije zasebni arhiv Marjetke in Janeza Kuharja ml.]. - Ljubljana : Forma 7 : KUD Janez Kuhar, 2007 (LJ : Žbogar). - 119 str. : ilustr. ; 26 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 116
ISBN 978-961-6181-52-5
a) Kuhar, Janez (1911-1997) b) slovenski skladatelji

929Kuhar J.
78.071.1(497.4):929Kuhar J.
929 HERMAN, D. Janez Kuhar
COBISS.SI-ID 235279360


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


93.
OTIČ, Marta
        Zgodovina 7 : svet skozi čas. Delovni zvezek za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole / Marta Otič, Dragan Potočnik ; [slikovno gradivo arhiv MKZ]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-01-0000-3
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) OTIČ, M. Zgodovina 7
COBISS.SI-ID 237206272

94.
VERDEV, Helena
        Raziskujem preteklost 6. Delovni zvezek za zgodovino za 6. razred osnovne šole / Helena Verdev ; [ilustracije Iztok Sitar ; slikovno gradivo Delo ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 f. pril.

6.000 izv.
ISBN 978-961-209-773-8
a) history - exercise b) primary education c) zgodovina - vaja d) osnovnošolski pouk

94(075.2)(076.1)
II 94(075.2) VERDEV, H. Raziskujem 6
COBISS.SI-ID 237250816


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO