COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


novosti junij 080(043.2) SPLOŠNO.


1.
ALIČ, Mihela, 1984-
        Dejavnosti za učence v prometnem oddelku Tehniškega muzeja Slovenije : diplomsko delo / Mihela Alič. - Ljubljana : [M. Alič], 2008. - 113 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) traffic b) museum c) promet d) muzej e) muzejska pedagogika f) Tehniški muzej Slovenije

069.02:62(043.2)
Č II 05(043.2) ALIČ, M. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 7444041


004 RAČUNALNIŠTVO.


2.
INTERNATIONAL Convention MIPRO 2008 (31 ; 2008 ; Opatija)
        Proceedings / 31st International Convention MIPRO 2008, May 26 - 30, 2008 Opatija, Croatia = Zbornik radova / 31. međunarodni skup MIPRO 2008, Svibanj 26 - 30, 2008 Opatija. Computers in education : conference = Računala u obrazovanju : savjetovanje ; edited by, urednici Marina Čičin-Šain ... [et al.]. - Rijeka : MIPRO, cop. 2008 (Zagreb : Denona). - 370 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. in podnasl. na ov.: MIPRO 2008, 31st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, 31. međunarodni skup MIPRO: proceedings, vol IV. - Prispevki v hrv. in angl. - "... 12 savjetovanje Računala u obrazovanju" ---> predgovor: str. 15. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki na začetku vsakega prispevka
- - MIPRO 2008 [Elektronski vir] : zbornik radova. - 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-953-233-039-7
a) information science - conference b) informatika - konferenca c) umetna inteligenca d) hipermedia e) elektronske tehnologije f) informacijski sistemi g) komunikacijska tehnologija

004(082)
II 004 INTERNATIONAL Proceedings 2008 cdr 004 INTERNATIONAL Proceedings 2008
COBISS.SI-ID 7431497

3.
MUIR, Nancy, 1954-
        Microsoft Office PowerPoint 2007 hitro in jasno / Nancy Muir ; [prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2007. - XI, 238 str. : ilustr. ; 17 x 21 cm

Prevod dela: Microsoft Office PowerPoint 2007 plain & simple. - Kazalo
ISBN 978-961-6661-04-1
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) PowerPoint 2007

004.42(035)
004.4 MUIR, N. Microsoft
COBISS.SI-ID 235942144

4.
PINTERIČ, Uroš
        Informacijsko komunikacijske tehnologije v sodobni družbi : multidisciplinarni pogledi / Uroš Pinterič in Malči Grivec. - Nova Gorica : Fakulteta za uporabne družbene študije, 2007. - 172 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 157-172. - Kazalo
ISBN 978-961-6718-00-4
a) information technology b) economics c) society d) informacijska tehnologija e) ekonomska veda f) družba

004:316.42
316.42:004
004 PINTERIČ, U. Informacijsko
COBISS.SI-ID 236318464

5.
ŠTRANCAR, Matjaž
        iPriročnik : Leopard izdaja : osnove MAC OS X / Matjaž Štrancar. - 1. izd. - Ljubljana : Štrancar.com, 2008 ([Ljubljana] : Hren). - IX, 141 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-92371-0-6
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) operacijski sistem Mac OS X

004.451(035)
004.4 ŠTRANCAR, M. iPriročnik
COBISS.SI-ID 237951232

6.
WECHTERSBACH, Rado
        Računalništvo. Učbenik za Računalniško opismenjevanje in izbirne predmete Oblikovanje besedil, Multimedija in Računalniška omrežja v 7., 8. in 9. razredu devetletne osnovne šole / Rado Wechtersbach. - Grosuplje : Saji, 2008. - 133 str. : ilustr. ; 30 cm

- - Računalništvo [Elektronski vir] / Rado Wechtersbach. - 1 el. optični disk (DVD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-91143-2-2
a) computer science - textbook b) primary education c) računalništvo - učbenik d) osnovnošolski pouk

004(075.2)
II 004 WECHTERSBACH, R. Računalništvo DVD 004 WECHTERSBACH, R. Računalništvo
COBISS.SI-ID 238461440


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


7.
ČERNIVC, Nuša, 1982-
        Računalništvo v srednji šoli : diplomsko delo / Nuša Črnivc. - Ljubljana : [N. Črnivc], 2008. - X, 71 str. : ilustr., graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) information science b) curriculum c) secondary school d) informatika e) kurikulum f) srednja šola

004:373.5(043.2)
Č II 004(043.2) ČERNIVC, N. Računalništvo
COBISS.SI-ID 7442505


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
BRADBERRY, Travis
        Čustvena inteligenca : [kratek vodnik : vse, kar morate vedeti o čustveni inteligenci] / Travis Bradberry in Jean Greaves ; [prevedli Bojana Ivanjšič Mureškić in Tjaša Mahnič]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2008 (Hrastnik : Sinet). - 167 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The emotional intelligence quick book. - Podnasl. na ov. - 2.000 izv. - O avtorjih: str. 165. - Opombe z bibliografijo: str. 153-159
ISBN 978-961-6682-11-4
a) affective behaviour b) intelligence c) čustveno vedenje d) inteligentnost

159.942
159.93 BRADBERRY, T. Čustvena
COBISS.SI-ID 238228480

9.
FERBEŽER, Ivan
        Svetovanje nadarjenim učencem / Ivan Ferbežer, Mojca Kukanja. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2008. - 108 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 102-108
ISBN 978-961-234-647-8
a) gifted b) educational guidance c) nadarjeni d) šolsko svetovanje

159.928
159.928 FERBEŽER, I. Svetovanje
COBISS.SI-ID 238484992

10.
HAUCH, Gitta
        "Zdravnik je rekel, da je psihosomatsko ---" : otroška čustva in njihov vpliv na zdravje : za starše, terapevte in vse, ki so radovedni / Gitta Hauch ; [prevod Martina Žalig]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Temza, 2008 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 93 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Der Doktor hat gesagt, est ist psychosomatisch ---
ISBN 978-961-91984-1-4
a) affective development b) psychosomatics c) therapy d) čustveni razvoj e) psihosomatika f) terapija

159.9:611
159.944.4
159.9 HAUCH, G. Zdravnik
COBISS.SI-ID 237655808

11.
PAPALIA, Diane E.
        A child's world : infancy through adolescence / Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds, Ruth Duskin Feldman. - 11th ed. - Boston [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2008. - XXVII, 497 str., [112] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: B-1-B-68. - Kazali
ISBN 978-0-07-128327-4
a) child psychology b) child development c) child - infant - pre-school child d) pupil e) adolescent f) psihologija otroka g) razvoj otroka h) otrok - dojenček - predšolski otrok i) učenec j) adolescent

159.922.7
II 159.922.7 PAPALIA, D. Child's world
COBISS.SI-ID 7435849


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


12.
ČERIN, Irena, 1982-
        Doživljanje stresa in spoprijemanje z njim med prebivalci Slovenije in Gane : diplomsko delo / Irena Čerin. - Ljubljana : [I. Čerin], 2008. - 112, [25] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 109-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

159.944.4(043.2)
Č II 159.9(043.2) ČERIN, I. Doživljanje
COBISS.SI-ID 7463497

13.
ROPRET, Anka, 1982-
        Analiza frekvenc srca med tri- do štiriletnimi in pet- do šestletnimi otroki v mirovanju, obremenitvi in mirovanju po obremenitvi : diplomska naloga / Anka Ropret. - Ljubljana : [A. Ropret], 2008. - 66 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) physical education b) pre-school child c) motor activity d) športna vzgoja e) predšolski otrok f) motorika g) obremenitev h) frekvenca srca

159.943-053.4(043.2)
Č II 159.9(043.2) ROPRET, A. Analiza
COBISS.SI-ID 7447369

14.
TRAJKOVSKA, Tamara, 1971-
        Neverbalna komunikacija : skrita sporočila našega telesa : diplomsko delo / Tamara Trajkovska. - Ljubljana : [T. Trajkovska], 2008. - 114 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) non-verbal communication b) gesture c) listening d) neverbalna komunikacija e) gesta f) poslušanje g) telesna govorica

159.925(043.2)
Č II 159.9(043.2) TRAJKOVSKA, T. Neverbalna
COBISS.SI-ID 7452745


17 ETIKA.


15.
KRALJ, Aleksandra, 1972-
        Vražji zakonci : srečen zakon - je to danes sploh mogoče?! / Aleksandra Kralj. - Ljubljana : samozal., 2006 (Ljubljana : Pleško). - 350 str. ; 20 cm

Namesto spremne besede / Tadeja Möderndorfer: 7-8. - Bibliografija: str. 350
ISBN 961-245-050-1
a) marriage b) interpersonal relations c) zakonska zveza d) medosebni odnosi e) medosebne komunikacije f) samozavedanje g) samospoznavanje h) reševanje problemov i) osebnostni razvoj j) psihološki nasveti

173
173 KRALJ, A. Vražji zakonci
COBISS.SI-ID 224614912


316 SOCIOLOGIJA.


16.
IVANČIČ, Anita
        Opolnomočenje v vzgojnem zavodu : magistrsko delo / Anita Ivančič. - Ljubljana : [A. Ivančič], 2008. - 180 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-148. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) management b) interpersonal relations c) participation d) vodenje e) medosebni odnosi f) soodločanje g) učeča se organizacija h) opolnomočenje

316.7(034.2)
II 316.7 IVANČIČ, A. Opolnomočenje Č II 316.7 IVANČIČ, A. Opolnomočenje
COBISS.SI-ID 7446857

17.
O'TOOLE, John, 1941-
        Cooling conflict : a new approach to managing bullying and conflict in schools / John O'Toole, Bruce Burton and Anna Plunkett. - Frenchs Forest : Pearson/Longman, cop. 2005. - XI, 170 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 163-170
ISBN 1-74091-121-0 ISBN 978-1-74091-121-4
a) dispute settlement b) bullying c) peer group d) dramatization e) reševanje sporov f) strahovanje g) vrstniki h) dramatizacija

316.6
316.6 O'TOOLE, J. Cooling
COBISS.SI-ID 7458633


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


18.
OROŽ, Petra, 1983-
        Integracija romskih učencev v osnovno Šolo v Beli krajini : diplomsko delo / Petra Orož. - Ljubljana : [P. Orož], 2008. - 106 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gypsy b) public education c) primary school d) cigan e) javno šolstvo f) osnovna šola g) Romi

316.35:37(043.2)
Č 316.35(043.2) OROŽ, P. Integracija
COBISS.SI-ID 7459913


33 GOSPODARSTVO


19.
        DELO in družina : s partnerstvom do družini prijaznega delovnega okolja / [avtorice Nevenka Černigoj Sadar ... et al.] ; Aleksandra Kanjuo Mrčela, Nevenka Černigoj Sadar (ur.). - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007 ([Trzin] : NTD). - 215 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost ; 04)

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-235-308-7
a) family life b) youth employment c) employment policy d) družinsko življenje e) zaposlovanje mladih f) zaposlovalna politika g) podjetje h) prijaznost družini

330
330 DELO in družina
COBISS.SI-ID 236276736


33(043.2) GOSPODARSTVO.


20.
PUCELJ, Petra, 1983-
        Mladinsko delo v Sloveniji : preverjanje elementov mladinskega dela v nacionalnih in lokalnih organizacijah : diplomsko delo / Petra Pucelj. - Ljubljana : [P. Pucelj], 2008. - 100 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) youth policy b) youth c) mladinska politika d) mladina e) mladinsko delo

331.5-053.6(043.2)
Č II 330(043.2) PUCELJ, P. Mladinsko
COBISS.SI-ID 7451977

21.
STEPIŠNIK Perdih, Tjaša, 1983-
        Kompetence poklicev pomoči : diplomsko delo / Tjaša Stepišnik Perdih. - Ljubljana : [T. Stepišnik Perdih], 2007. - 182 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 168-173. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social work b) qualification c) occupation d) socialno delo e) kvalifikacija f) poklic g) družba znanja h) poklici pomoči i) kompetence

331.5(043.2)
Č II 330(043.2) STEPIŠNIK PERDIH Kompetence
COBISS.SI-ID 7433545


34 PRAVO.


22.
CHILDREN'S Identity & Citizenship in Europe (European conference) (10 ; 2008 ; Istanbul)
        Reflecting on identities : research, practice and innovation : conference programme and abstracts book / Children's identity & citizenship in Europe, tenth European Conference, 29th - 31st May 2008, Istanbul. - Istanbul : University, 2008. - 28 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - "A European Commission SOCRATES programme Thematic Network" --> na ov.
a) identity - conference b) educational innovation c) identiteta - konferenca d) pedagoška inovacija

342.71
II 342.7 CHILDREN'S Reflecting
COBISS.SI-ID 7450185


34(043.2) PRAVO.


23.
IRT Novak, Polona, 1977-
        Kaj vemo in kaj bi morali vedeti o zlorabah otrok : diplomsko delo / Polona Irt Novak. - Ljubljana : [P. Irt Novak], 2008. - II, 84, [4] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) battered child b) legislation c) rights of the child d) mučen otrok e) zakonodaja f) pravice otroka g) zloraba h) trpinčenje

343-053.5(043.2)
Č II 34(043.2) IRT NOVAK, P. Kaj vemo
COBISS.SI-ID 7448137

24.
MUJKANOVIĆ, Sabina, 1984-
        Svoboda po zaporu. Ko imaš vse in nimaš nič : diplomsko delo / Sabina Mujkanović. - Ljubljana : [S. Mujkanović], 2008. - 139 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 99-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social integration b) socialna integracija

343.84(043.2)
Č II 34(043.2) MUJKANOVIĆ, S. Svoboda
COBISS.SI-ID 7462473

25.
ŠVIGELJ, Barbara, 1983-
        Osamljenost in socialna izolacija zapornikov : diplomsko delo / Barbara Švigelj. - Ljubljana : [B. Švigelj], 2008. - 154 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 138-143. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika

343.261-052(043.2)
Č II 34(043.2) ŠVIGELJ, B. Osamljenost
COBISS.SI-ID 7463241


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


26.
        CULTURE, motivation, and learning : a multicultural perspective / edited by Farideh Salili and Rumjahn Hoosain. - Charlotte : Information Age, IAP, cop. 2007. - XIII, 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research in multicultural education and international perspective)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v angl. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-1593-116-98-9 (pbk) ISBN 159-311-6-985 (pbk) ISBN 978-1-59311-699-6 (hbk)
a) motivation b) learning c) intercultural education d) motivacija e) učenje f) interkulturna vzgoja

37.01(082)
37.01 CULTURE, motivation
COBISS.SI-ID 7380041

27.
GRGINIČ, Marija
        Od igre do branja : [delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. triletju devetletne osnovne šole - dodatno učno gradivo h kompletu ABC 1] / Marija Grginič ; [ilustrirala Urška Stropnik]. - Mengeš : Izolit, 2008. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-6625-15-9
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

373.32.016:003
II 373.32.016:003 GRGINIČ, M. Od igre
COBISS.SI-ID 239132160

28.
JUUL, Jesper, 1948-
        Kompetentni otrok : družina na poti k novim temeljnim vrednotam / Jesper Juul ; [prevedla Ivana Gradišnik]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 212 str. ; 23 cm

Prevod dela: Die kompetente barn
ISBN 978-961-261-026-5
a) family education b) parent-child relation c) parent education d) družinska vzgoja e) odnos med starši in otrokom f) izobraževanje staršev

37.018.1
37.018 JUUL, J. Kompetentni
COBISS.SI-ID 239105024


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


29.
BENČIČ, Urška, 1984-
        Doživljajska pedagogika za zavodsko mladino : učinki doživljajsko-pedagoških projektov za zavodsko populacijo iz oči gojencev in strokovnjakov : diplomsko delo / Urška Benčič. - Ljubljana : [U. Benčič], 2008. - 118 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community home b) interpersonal relations c) behaviour disorder d) vzgojni dom e) medosebni odnosi f) motnje vedenja g) doživljajska pedagogika

37.013:376.1-056.47(043.2)
Č II 37(043.2) BENČIČ, U. Doživljajska
COBISS.SI-ID 7452489


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
EUROPEAN Network on Teacher Education Policies Conference (2008 ; Ljubljana)
        Partnership and research in teacher education for innovation and creativity : conference proceedings / ENTEP conference, 8-10 May 2008, Ljubljana. - Ljubljana : European Network on Teacher Education Policies, ENTEP, 2008. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) teacher education - conference b) educational innovation c) izobraževanje učiteljev - konferenca d) pedagoška inovacija e) partnerstvo

371.3(4)
Č II 371.3 EUROPEAN Partnership
COBISS.SI-ID 7448393

31.
        FORMAREA cadrelor didactice : experienţe Europene / coordonatori Pavel Zgaga, Ioan Neacşu, Simona Velea. - Bucureşti : Editura Universitară, cop. 2007. - 245 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu strani
ISBN 978-973-749-287-6
a) teacher education - Bulgaria - Romania - Moldova - Austria b) teacher education - Bolgarija - Romunija - Moldavija - Avstrija

371.13/.16(082)
371.13/.16 FORMAREA cadrelor
COBISS.SI-ID 7451721

32.
GODINHO, Sally
        Ali je to vprašanje? : strategije postavljanja in spodbujanje vprašanj : preizkušeni nasveti in zamisli za učinkovito poučevanje / Sally Godinho, Jeni Wilson ; [prevod Karmen Vidmar ; fotografije Istockphoto]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 30 str. : ilustr. ; 18 x 22 cm. - (Zbirka Učiteljeva orodja)

Prevod dela: Out of the question. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-209-822-3
a) teaching method b) questioning c) didaktična metoda d) vpraševalna tehnika e) postavljanje vprašanj f) nasveti

371.3
371.3 GODINHO, S. Ali je
COBISS.SI-ID 238636032

33.
        PISA 2006 : izhodišča merjenja naravoslovne pismenosti v raziskavi PISA 2006 : [program mednarodne primerjave dosežkov učencev] / [priredile in uredile Maša Repež, Andreja Bačnik, Mojca Štraus ; prevod Karmen Dobrila ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008. - 185 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod in priredba dela: Assessing scientific, reading and mathematical literacy : a framework for PISA 2006. - Bibliografija: str. 183-185
ISBN 978-961-6086-51-6
a) science education b) achievement measurement c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) merjenje uspešnosti e) naravoslovna pismenost f) mednarodne raziskave g) preverjanje znanja h) PISA

371.26:5
II 371.26 PISA 2006
COBISS.SI-ID 238922240

34.
        PISA 2006 : naloge iz naravoslovne pismenosti / [uredila Maša Repež ; prevod Karmen Dobrila ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Nacionalni center PISA, Pedagoški inštitut, 2008. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-6086-47-9
a) achievement measurement b) science education c) merjenje uspešnosti d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) naravoslovna pismenost f) mednarodne raziskave g) PISA

371.26
5(076)
II 371.26 PISA 2006
COBISS.SI-ID 238737664


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


35.
BERK, Taja Tatjana, 1972-
        Družabne igre za predšolske otroke : diplomska naloga / Taja Tatjana Berk. - Ljubljana : [T.T. Berk], 2008. - 55 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) družabne igre

373.2.016:793.5/.7(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) BERK, T. Družabne
COBISS.SI-ID 7458121

36.
BIJEK, Damijana, 1985-
        Projekt raziskovanja zaprtega tipa : grajsko življenje : diplomska naloga / Damijana Bijek. - Ljubljana : [D. Bijek], 2008. - 83 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) project method c) activity method d) predšolski otrok e) projektna metoda f) aktivna metoda g) aktivno učenje h) kulturna dediščina i) gradovi

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) BIJEK, D. Projekt
COBISS.SI-ID 7444297

37.
CANKAR, Urša, 1984-
        Konflikti med otroki, ter med otroki in odraslimi v javnem in Montessori vrtcu : diplomska naloga / Urša Cankar. - Ljubljana : [U. Cankar], 2008. - 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) conflict c) teacher role d) predšolska vzgoja e) konflikt f) vloga učitelja g) Montessori pedagogika

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) CANKAR, U. Konflikti
COBISS.SI-ID 7438153

38.
CEGNAR, Alenka, 1964-
        Razvoj in učenje predšolskih otrok v starostno kombiniranem oddelku : diplomska naloga / Alenka Cegnar. - Ljubljana : [A. Cegnar], 2008. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) group c) social interaction d) predšolski otrok e) skupina f) socialna interakcija g) heterogene skupine

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) CEGNAR, A. Razvoj
COBISS.SI-ID 7438665

39.
ČUFER, Monika, 1977-
        Otroška participacija - udeleženost in odločanje otrok v vrtcih : diplomska naloga / Monika Čufer. - Ljubljana : [M. Čufer], 2008. - 66 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Otroška participacija - udeleženost in odločanje otrok v vrtcu : zgoščenka z videoposnetkom intervjujev otrok [Videoposnetek] / Monika Čufer. - 1 DVD-R ; 12 cm
a) pre-school child b) predšolski otrok

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) ČUFER, M. Otroška
COBISS.SI-ID 7461449

40.
ĆEHIĆ, Majda, 1967-
        Uvajanje predšolskih otrok v merjenje : diplomsko delo / Majda Ćehić. - Ljubljana : [M. Ćehić], 2008. - 88 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 87-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) merjenje f) dolžina g) višina h) prostornina

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ĆEHIĆ, M. Uvajanje
COBISS.SI-ID 7452233

41.
GERBEC, Iris, 1984-
        Naravoslovne teme v povezavi z metodiko plesne vzgoje : diplomska naloga / Iris Gerbec. - Ljubljana : [I. Gerbec], 2008. - V, 125 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 123-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) motion c) science education d) predšolski otrok e) gibanje f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) ustvarjalni gib h) čutno zaznavanje i) plsna vzgoja

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) GERBEC, I. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 7463753

42.
JEGLIČ, Darja, 1980-
        Projekt vzgojiteljice - izdelovanje lesenih igrač za otroke, stare od 3 do 4 leta : diplomska naloga / Darja Jeglič. - Ljubljana : [D. Jeglič], 2008. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) play b) toy c) pre-school child d) igra e) igrača f) predšolski otrok g) les h) lesene igrače

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEGLIČ, D. Projekt
COBISS.SI-ID 7461193

43.
JEREB, Tina, 1984-
        Lesene igrače v vrtcu : diplomska naloga / Tina Jereb. - Ljubljana : [T. Jereb], 2008. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) play b) toy c) pre-school child d) igra e) igrača f) predšolski otrok g) les h) lesene igrače

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) JEREB, T. Lesene
COBISS.SI-ID 7457609

44.
KOVIČ, Špela, 1985-
        Portfolio vzgojitelja v vrtcu : diplomska naloga / Špela Kovič. - Ljubljana : [Š. Kovič], 2008. - 58 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 32-35. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) trainer b) career development c) autonomy d) vzgojitelj e) poklicni razvoj f) avtonomija g) portfolio

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOVIČ, Š. Portfolio
COBISS.SI-ID 7437129

45.
KRNDIJA, Veselka, 1985-
        Gibalno ustvarjanje v paru s pomočjo zgodb : diplomska naloga / Veselka Krndija. - Ljubljana : [V. Krndija], 2008. - 75 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 70-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) creativity d) ples e) predšolski otrok f) ustvarjalnost g) gibanje v paru

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KRNDIJA, V. Gibalno
COBISS.SI-ID 7457865

46.
MIKLAVČIČ, Mateja, 1969-
        Učbenik in dokumentacijska pismenost učencev pri naravoslovju : magistrsko delo / Mateja Miklavčič. - Ljubljana : [M. Miklavčič], 2008. - 173 str., [8] pril. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 159-165. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) science education b) textbook c) curriculum d) diagram e) primary school f) naravoslovna vzgoja in izobraževanje g) učbenik h) diagram i) kurikulum j) osnovna šola

373.2.016:50
II 373.2.016:50 MIKLAVČIČ, M. Učbenik Č II 373.2.016:50 MIKLAVČIČ, M. Učbenik
COBISS.SI-ID 7451465

47.
PEVEC, Jana, 1970-
        Aktivnosti s polži in školjkami pri delu s predšolskimi otroki : diplomska naloga / Jana Pevec. - Ljubljana : [J. Pevec], 2008. - VI, 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-133. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) animal b) pre-school child c) žival d) predšolski otrok

373.2.016:59(043.2)
Č II 373.2(043.2) PEVEC, J. Aktivnosti
COBISS.SI-ID 7464009

48.
PIŠEK, Polonca, 1976-
        Zmanjšanje hrupa v vrtčevski skupini otrok s pomočjo sprostitvenih iger in drugih dejavnosti : diplomska naloga / Polonca Pišek. - Ljubljana : [P. Pišek], 2008. - 88 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Auszug. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) uproar c) play d) predšolski otrok e) nemirnost f) igra g) sprostitvene igre

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) PIŠEK, P. Zmanjšanje
COBISS.SI-ID 7455817

49.
PREGELJ, Polona, 1985-
        Izdelovanje in uporaba malih instrumentov v skupini 2- do 6-letnih otrok : diplomska naloga / Polona Pregelj. - Ljubljana : [P. Pregelj], 2008. - II, 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 74-75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) musical instrument d) glasbilo e) praktično delo f) predšolski otrok

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) PREGELJ, P. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 7437897

50.
RICHTER, Sonja, 1978-
        Oblikovanje gline v vrtcu : diplomska naloga / Richter Sonja. - Ljubljana : [S. Richter], 2008. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) praktično delo d) predšolski otrok

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) RICHTER, S. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7460681

51.
SOBOČAN, Brigita, 1967-
        Spoznavanje in uporaba nekaterih obdelovalnih orodij za les v skupini 5-do 6-letnih otrok : diplomska naloga / Brigita Sobočan. - Ljubljana : [B. Sobočan], 2008. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Exctract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) predšolski otrok c) les

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) SOBOČAN, B. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7460425

52.
ŠARDI, Alja, 1978-
        Mozaik v vrtcu : diplomska naloga / Alja Šardi. - Ljubljana : [A. Šardi], 2008. - 67 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) praktično delo d) predšolski otrok e) mozaik

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠARDI, A. Mozaik
COBISS.SI-ID 7438409

53.
ŠAREC, Simona, 1973-
        Otroci iz skupine Čebelice spoznavajo svet čebel : diplomska naloga / Simona Šarec. - Ljubljana : [S. Šarec], 2008. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) praktično delo d) predšolski otrok

373.2.016:638.1(043.2)
638.1:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠAREC, S. Otroci
COBISS.SI-ID 7460937


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


54.
KORDIGEL Aberšek, Metka
        Jaz pa berem 3. Delovni zvezek k berilu za tretji razred osnovne šole / Metka Kordigel ; [ilustracije Mojca Cerjak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 112-[114]
ISBN 978-961-209-777-6
a) literature - exercise b) primary education c) literatura - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk f) branje

373.32.016:82
II 373.32.016:82 KORDIGEL ABERŠEK Jaz pa berem
COBISS.SI-ID 238096128

55.
OBLAK, Breda
        Glasbena slikanica 2 : [učbenik za 2. razred devetletne šole] / Breda Oblak ; [ilustrirala] Marija Prelog. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, cop. 2007. - 61 str. : ilustr. ; 20 x 29 cm. - (Zakajček 2)

2500 izv.
ISBN 978-86-341-2560-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

373.32.016:78
373.32.016:78 OBLAK, B. Glasbena 2
COBISS.SI-ID 231348224

56.
SAKSIDA, Igor
        Poti in razpotja didaktike književnosti / Igor Saksida. - Mengeš : Izolit, 2008. - 130 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zrenja / Izolit)

Kazalo. - Bibliografija: str. 121-125
ISBN 978-961-6625-08-1
a) literature b) reading c) marking d) teaching method e) literatura f) branje g) ocenjevanje h) didaktična metoda i) komunikacijski pouk j) bralna vzgoja k) zunaje preverjanje

373.32.016:82
82:373.32.016
373.32.016:82 SAKSIDA, I. Poti
COBISS.SI-ID 238499072


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


57.
AVBELJ, Mojca, 1964-
        Ustvarjanje z naravnimi materiali - ustvarjalno preživljanje časa v podaljšanem bivanju 1. razreda OŠ : diplomska naloga / Mojca Avbelj. - Ljubljana : [M. Avbelj], 2008. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) play b) toy c) igra d) igrača

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) AVBELJ, M. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 7460169

58.
BIAGGIO, Mihela, 1982-
        Projektni pristop učne izdelave ob etnografskem izročilu Andrejevega sejma : od ideje do sejma : diplomsko delo / Mihela Biaggio. - Ljubljana : [M. Biaggio], 2008. - VI, 78, XXVIII str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) primary school c) projektna metoda d) osnovna šola e) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) BIAGGIO, M. Projektni
COBISS.SI-ID 7462217

59.
BRACOVIČ, Milena, 1965-
        Didaktične igre in pripomočki iz lesenih polizdelkov : diplomsko delo / Milena Bracovič. - Ljubljana : [M. Bracovič], 2008. - V, 75, XV str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) educational game b) project method c) primary school d) didaktična igra e) projektna metoda f) osnovna šola g) les h) izdelki i) suha roba

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) BRACOVIČ, M. Didaktične
COBISS.SI-ID 7454537

60.
GABROVEC, Andrejka, 1977-
        Projektni pristop ob izdelkih iz odpadnih plastenk v okviru eko šole : diplomsko delo / Andrejka Gabrovec. - Ljubljana : [A. Gabrovec], 2008. - VIII, 79, XXIX str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) manual skill c) environmental education d) projektna metoda e) ročna spretnost f) okoljska vzgoja g) umetne snovi h) odpadna embalaža i) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) GABROVEC, A. Projektni
COBISS.SI-ID 7455049

61.
GRUDEN, Marjeta, 1983-
        Ustvarjalni gib kot celostna metoda poučevanja pri posameznih predmetnih področjih od 1. do 5. razreda osnovne šole : diplomsko delo / Marjeta Gruden. - Ljubljana : [M. Gruden], 2008. - 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) creativity b) motion c) teaching method d) ustvarjalnost e) gibanje f) didaktična metoda g) ustvarjalni gib h) sproščanje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) GRUDEN, M. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 7449417

62.
KRŽIČ, Marija, 1984-
        Ustvarjalno likovno izražanje z igrivo dejavnostjo in nazornimi učnimi sredstvi : diplomsko delo / Marija Kržič. - Ljubljana : [M. Kržič], 2008. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 102-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) teaching aid c) motivation d) likovna vzgoja e) učni pripomočki f) motivacija g) likovni motivi

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRŽIČ, M. Ustvarjalno
COBISS.SI-ID 7437385

63.
MIHELIČ, Kristina, 1982-
        Osnovna šola Vinica : diplomsko delo / Kristina Mihelič. - Ljubljana : [K. Mihelič], 2008. - 100 str., [5] f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history of education b) primary school c) zgodovina pedagogike d) osnovna šola e) Vinica f) šolstvo

373.3(497.12)(043.2)
Č II 373.3(043.2) MIHELIČ, K. Osnovna
COBISS.SI-ID 7443785

64.
PAJK, Katarina, 1977-
        Objekt kot spodbuda za razvoj prostorskih predstav otrok pri starosti od 6 do 8 let : diplomska naloga / Katarina Pajk. - Ljubljana : [K. Pajk], 2008. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) space perception b) art education c) primary school d) percepcija prostora e) likovna vzgoja f) osnovna šola g) tridemzionalnost

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) PAJK, K. Objekt
COBISS.SI-ID 7442761

65.
PEKLAR, Špela, 1983-
        Primerjalna analiza vpliva števila let učenja angleščine na doseganje tujejezikovne uspešnosti ob koncu tretjega obdobja osnovne šole : diplomsko delo / Špela Peklar. - Ljubljana : [Š. Peklar], 2008. - 98 str, [7] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) English language b) early learning c) language teaching d) angleščina e) zgodnje učenje f) jezikovni pouk

373.32.016:811.111(043.2)
Č II 373.32.016:81(043.2) PEKLAR, Š. Primerjalna
COBISS.SI-ID 7455305

66.
REDNAK, Irena, 1966-
        Strategija projektnega učnega dela ob izdelkih iz tekstila : diplomsko delo / Irena Rednak. - Ljubljana : [I. Rednak], 2008. - IV, 56, XXXII str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 55. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) primary school c) projektna metoda d) osnovna šola e) izdelki

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) REDNAK, I. Strategija
COBISS.SI-ID 7461961

67.
ZVONKOVIĆ, Tanja, 1985-
        Kreativni učitelj pri pouku likovne vzgoje : diplomsko delo / Tanja Zvonković. - Ljubljana : [T. Zvonković], 2008. - VII, 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) motivation d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) motivacija

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) ZVONKOVIĆ, T. Kreativni
COBISS.SI-ID 7437641

68.
ŽAGAR, Katarina, 1971-
        Učne konstrukcije s pomočjo tehnike origami : diplomsko delo / Katarina Žagar. - Ljubljana : [K. Žagar], 2008. - VI, 88, XIX str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-88. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) engineering b) manual skill c) primary school d) tehnika e) ročna spretnost f) osnovna šola g) papir h) origami i) zgibanke

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) ŽAGAR, K. Učne
COBISS.SI-ID 7454281


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


69.
FIRBAS, Mateja, 1984-
        Stališča podravskih učiteljev do otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami : diplomsko delo / Mateja Firbas. - Ljubljana : [M. Firbas], 2008. - 102 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 96-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) behaviour disorder b) social integration c) attitude d) motnje vedenja e) socialna integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) FIRBAS, M. Stališča
COBISS.SI-ID 7435593

70.
HLADNIK, Vesna, 1985-
        Usmerjanje otrok/mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami : diplomsko delo / Vesna Hladnik. - Ljubljana : [V. Hladnik], 2008. - 89 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) motnje vedenja d) čustvene motnje

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) HLADNIK, V. Usmerjanje
COBISS.SI-ID 7462729

71.
PEKOLJ, Darja, 1983-
        Delo z družino, ki ima otroka s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Darja Pekolj. - Ljubljana : [D. Pekolj], 2007. - 91, [10] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 87-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) backward child b) family c) interpersonal relations d) razvojno moten otrok e) družina f) medosebni odnosi g) pomoč družinam

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PEKOLJ, D. Delo
COBISS.SI-ID 7434057

72.
SEDEJ, Andrejka, 1978-
        Spreminjanje stališč mladostnikov do oseb s posebnimi potrebami na podlagi aktivne delavnice : diplomsko delo / Andrejka Sedej. - Ljubljana : [A. Sedej], 2008. - 96 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) handicapped b) adolescent c) attitude d) prizadeti e) adolescent f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) SEDEJ, A. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 7455561

73.
VOLČIČ, Jana, 1984-
        Vzgoja in izobraževanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami ter njihovo vključevanje med vrstnike : diplomska naloga / Jana Volčič. - Ljubljana : [J. Volčič], 2007. - V, 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 62-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) integration c) backward child d) predšolski otrok e) integracija f) razvojno moten otrok g) inkluzija h) zakonodaja

376.1:373.2.016(043.2)
373.2.016:376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) VOLČIČ, J. Vzgoja
COBISS.SI-ID 7433801


378 VISOKO ŠOLSTVO.


74.
        DOCTORAL programmes in Europe's universities : achievements and challenges : report prepared for European universities and ministers of higher education. - Brussels : European University Association, cop. 2007. - 40 str. : preglednice ; 30 cm. - (EUA publications ; 2007)

Bibliografija: str. 39
ISBN 978-9-0789-9704-7
a) university - Europe b) research policy c) univerza - Evropa d) raziskovalna politika

378
II 378 DOCTORAL programmes
COBISS.SI-ID 7459657

75.
WÄCHTER, Bernd
        English-taught programmes in European higher education : the picture in 2007 / Bernd Wächter, Friedheim Maiworm. - Bonn : Lemmens, cop. 2008. - 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (ACA papers on international cooperation in education)

ISBN 978-3-932306-89-1 ISBN 3-932306-89-9
a) higher education - Europe b) teaching language c) English language d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) učni jezik f) angleščina

378
378 WÄCHTER, B. English-taught
COBISS.SI-ID 7458377


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


76.
SREČANJE mladih raziskovalcev Slovenije (2008 ; Murska Sobota)
        Zbornik / Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, Murska Sobota, 30. maj 2008 ; [urednik Mitja Slavinec]. - [Ljubljana] : Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2008. - 212 str. ; 24 cm. - (Znanost mladini)

1.000 izv.
ISBN 978-961-6243-55-1
a) sciences b) vede c) znanost mladini d) zborniki

379.825(497.4)-053.6(048)
379.8 SREČANJE 2008 Zbornik
COBISS.SI-ID 60866561


39 ETNOLOGIJA.


77.
DONEY, Meryl, 1942-
        Masks around the world / Meryl Doney. - London ; Sydney : Franklin Watts, cop. 2002. - 32 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Discover other cultures)

Kazalo
ISBN 0-7496-4547-4 ISBN 978-0-7496-4547-2
a) folk culture b) ljudska kultura c) maske d) knjige za otroke

39
39 DONEY, M. Masks
COBISS.SI-ID 7450697

78.
        KITAJSKE pravljice / [ilustracije Renata Fučikova ; iz francoščine prevedla Stana Anželj]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 541 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Sanjska knjiga)

Prevod dela: Contes chinois
ISBN 978-961-6653-79-4
a) Kitajske ljudske pravljice - Knjige za mladino

398.2
398 KITAJSKE pravljice
COBISS.SI-ID 238529024

79.
KROPEJ, Monika
        Od ajda do zlatoroga : slovenska bajeslovna bitja / Monika Kropej. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, 2008 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 352 str., [12] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 337-352
ISBN 978-3-7086-0322-3
a) folk culture - Slovenia b) ljudska kultura - Slovenija c) bajeslovna bitja d) mitologija

398
398 KROPEJ, M. Od ajda
COBISS.SI-ID 238149376

80.
SAPAČ, Mira
        Papirnato cvetje : naša dediščina / Mira Sapač. - Maribor : Obzorja, 2008 (Maribor : Ma-tisk). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-230-308-2
a) folk culture b) manual skill c) ljudska kultura d) ročna spretnost e) papir f) izdelki g) cvetje

39(035)
39 SAPAČ, M. Papirnato cvetje
COBISS.SI-ID 60601089

81.
        VOICES from New Zealand / Juan José Varela Tembra (editor). - Murcia : Tórculo Artes Gráficas, cop. 2008. - 153 str. ; 24 cm

Prispevki v angl. in špan. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-84-612-3330-4
a) folk culture - New Zealand b) literature c) ljudska kultura - Nova Zelandija d) literatura

398(082)
398 VOICES from New Zealand
COBISS.SI-ID 7453001


39(043.2) ETNOLOGIJA.


82.
MIKIČ, Anja, 1980-
        Cirkus kot medij dela z ljudmi : cirkuška pedagogika : diplomsko delo / Anja Mikič. - Ljubljana : [A. Mikič], 2008. - 158 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 151-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) motion b) gibanje c) cirkuška pedagogika d) cirkus e) animacija

394.23:615.851(043.2)
615.851:394.23(043.2)
Č II 39(043.2) MIKIČ, A. Cirkus
COBISS.SI-ID 7462985


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


83.
        ZAKAJ? : Larousse za otroke / [urednici Laure Cambournac in Françoise de Guibert ; prevedla Irena Ostrouška]. - Radovljica : Didakta, 2008. - 159 str. : barvne ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Mon premier Larousse des porqoui?. - Kazalo
ISBN 978-961-6646-68-0
a) science education - children's book b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - knjiga za otroke

502/504(02.053.2)
502/504 ZAKAJ? Larousse
COBISS.SI-ID 236721152


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


84.
CURK, Mateja, 1984-
        Naravoslovne ustanove v Sloveniji : diplomsko delo / Mateja Curk. - Ljubljana : [M. Curk], 2008. - 84 str., 13 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) natural sciences b) organization c) naravoslovne vede d) organizacija e) ustanove f) pedagoške dejavnosti

5:069.02(043.2)
069.02:5(043.2)
Č II 5(043.2) CURK, M. Naravoslovne
COBISS.SI-ID 7449929


51 MATEMATIKA.


85.
        COMPUTATIONAL geometry : algorithms and applications / Mark de Berg ... [et al.]. - 3rd ed. - Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 2008, cop. 1997. - XII, 386 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 357-376. - Kazalo
ISBN 978-3-540-77973-5 (hbk) ISBN 978-3-540-77974-2 (e-book)
a) geometry b) geometrija c) računalniška geometrija d) linearno programiranje

514.7(075.8)
004.6/.8(075.8)
514 COMPUTATIONAL geometry
COBISS.SI-ID 7459401

86.
        KOCKA 7 : matematika za 7. razred osnovne šole. Delovni zvezek / Marjana Dornik ... [et al.] ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek]. - 5. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

Vsebina:
Del 1 / [ilustracije Kostja Gatnik, Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Filip Kolačkov]. - 136 str.
Del 2 / [ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Franci Poljanec, Jurij Senegačnik]. - 117 str.
- - Kocka 7. Rešitve : del 1. - 25 str.
- - Kocka 7. Rešitve : del 2. - 18 str.
ISBN 978-961-6465-21-2 (zv. 1) ISBN 978-961-6465-15-1 (zv. 2)
a) Matematika - Vaje za osnovne šole

51(075.2)
II 51(075.2) KOCKA 7 Delovni zvezek
COBISS.SI-ID 236590848

87.
        MATEMATIČNE in naravoslovne naloge za nižje razrede osnovne šole / [uredile Barbara Japelj Pavešić, Karmen Svetlik in Mojca Čuček]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 135 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja)

ISBN 978-961-6086-48-6
a) mathematics - exercise b) science education - exercise c) matematika - vaja d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - vaja e) Matematika - Vaje za osnovne šole f) Naravoslovje - Vaje za osnovne šole g) naloge h) TIMSS i) analize

51(075.2)
5(075.2)(076.1)
51(075.2) MATEMATIČNE in naravoslovne
COBISS.SI-ID 238839040

88.
        MATEMATIČNE naloge za višje razrede osnovne šole / [uredili Barbara Japelj Pavešić in Mojca Čuček]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008. - 81 str. : ilustr. ; 26 cm. - (TIMSS 2007 : mednarodna raziskava trendov znanja matematike in naravoslovja)

Ov. nasl.
ISBN 978-961-6086-49-3
a) mathematics - exercise b) primary school c) matematika - vaja d) osnovna šola e) analize f) TIMSS 2007 g) preizkusi znanja

51(075.2)(076.1)
II 51(075.2) MATEMATIČNE naloge
COBISS.SI-ID 238844416


51(043.2) MATEMATIKA.


89.
PEZDIRC, Matej, 1981-
        Tlakovanje s pravilnimi večkotniki : diplomsko delo / Matej Pezdirc. - Ljubljana : [M. Pezdirc], 2008. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) pravilni večkotniki d) tlakovanje e) ravnina f) sfera

514(043.2)
Č II 51(043.2) PEZDIRC, M. Tlakovanje
COBISS.SI-ID 7436617


52 ASTRONOMIJA.


90.
CANNAT, Guillaume
        Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2008 : priročnik za opazovanje / Guillaume Cannat ; [prevajalci Marijan Gobec, Tone Šepec, Ludvik Jevšenak]. - Zidani Most : Astronomsko naravoslovno društvo Graščina Širje, 2007. - 142 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le ciel a l'oeil nu 2008
a) astronomy b) astronomija c) ozvezdja d) opazovanje e) efemeride

52
52 CANNAT, G. Glej
COBISS.SI-ID 236027904


53(043.2) FIZIKA.


91.
KOVIČ, Miloš, 1980-
        Merjenje upora pri pretakanju po ceveh : diplomsko delo / Miloš Kovič. - Ljubljana : [M. Kovič], 2008. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) Reynoldsovo število d) upor e) linearni zakon upora f) kvadratni zakon upora

531(043.2)
Č II 53(043.2) KOVIČ, M. Merjenje
COBISS.SI-ID 7433289

92.
ŠVELC, Tjaša, 1983-
        Kartezijski plavač : model ribe z ribjim mehurjem : diplomsko delo / Tjaša Švelc. - Ljubljana : [T. Švelc], 2008. - VII, 27 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) kartezijski plavač d) vzgon e) poskusi

53(043.2)
Č II 53(075.2) ŠVELC, T. Kartezijski
COBISS.SI-ID 7444553

93.
URANKAR, Bernarda, 1966-
        Les in mikrovalovi : diplomsko delo / Bernarda Urankar. - Ljubljana : [B. Urankar], 2008. - 84 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) physics b) fizika c) anizotropija lesa d) mikrovalovi e) Malusovo pravilo

53:630(043.2)
Č II 53(043.2) URANKAR, B. Les
COBISS.SI-ID 7447625

94.
ZIHERL, Saša, 1984-
        Poskusi z mikrovalovi : diplomsko delo / Saša Ziherl. - Ljubljana : [S. Ziherl], 2008. - XIII, 48 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) primary school c) fizika d) osnovna šola e) mikrovalovi f) interferenca g) elektromagnetno valovanje

537(043.2)
Č II 53(043.2) ZIHERL, S. Poskusi
COBISS.SI-ID 7444809


54 KEMIJA.


95.
TIŠLER, Miha
        Jezik molekul : kemično sporočanje in sporazumevanje / Miha Tišler. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2008. - 148 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dela / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede = Opera / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis III: Mathematica, physica, chemica, technica ; 15)

Bibliografija: str. 111-128. - Povzetek v angl. - Kazali
ISBN 978-961-6242-86-8
a) chemistry b) kemija c) kemične spojine d) sporočanje

544.112:539.196
54 TIŠLER, M. Jezik molekul
COBISS.SI-ID 237442816


54(043.2) KEMIJA.


96.
OBLAK, Špela, 1981-
        Hidroliza kalijevega penicilina G : diplomsko delo / Špela Oblak. - Ljubljana : [Š. Oblak], 2008. - 54 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 50-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, program kemija in fizika
a) chemistry b) kemija c) elektroliti d) prevodnost

544.623(043.2)
Č II 54(043.2) OBLAK, Š. Hidroliza
COBISS.SI-ID 7439177


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


97.
        FILOZOFIJA evolucije / Ernst Mayr ... [et al.] ; [prevod Barbara Simoniti]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008. - 366 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Humanistika in naravoslovje)

Prevod dela: What evolution is?. - Bibliografija: str. 281-290 in ob koncu nekaterih poglavij. - Kazalo
ISBN 978-961-235-320-9
a) biology b) biologija c) evolucija d) razvojni nauk

575
575 FILOZOFIJA
COBISS.SI-ID 238195200

98.
PEČENKO, Nikolaj
        Naš Zoo : vodnik po ljubljanskem živalskem vrtu / Nikolaj Pečenko ; [Davorin Tome - poglavje Ptice pod Rožnikom, Boris Turk- poglavje Rastlinstvo v živalskem vrtu ; fotografije Davorin Tome ... [et al.]]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008 ([Ljubljana] : Delo). - 133 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Dragi obiskovalci in prijatelji živalskega vrta / Zdenka Ban Fischinger: str. 3. - Bibliografija: str. 130. - Kazalo
ISBN 978-961-241-240-1
a) animal b) žival c) živalski vrtovi d) Ljubljana e) vodniki

59
59 PEČENKO, N. Naš Zoo
COBISS.SI-ID 238625280

99.
SCHAUER, Thomas
        Rastlinski vodnik : preprosto in zanesljivo določevanje rastlin po barvi cvetov : 1150 vrst cvetnic, trav, dreves in grmov / Thomas Schauer (besedilo) ; Claus Caspari (slike) ; [Prevod Valerija Babij]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 494 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Der Pflanzenführer für unterwegs. - 2500 izv. - Kazali
ISBN 978-961-241-227-2
a) botany b) botanika c) rastline d) določanje e) določevalni ključi

58
58 SCHAUER, T. Rastlinski
COBISS.SI-ID 237483520


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


100.
KOKELJ, Jana
        Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo bioloških vsebin v učbenikih in delovnih zvezkih za biologijo v 8. razredu osnovne šole : diplomsko delo / Jana Kokelj. - Ljubljana : [J. Kokelj], 2008. - VIII, 79, [7] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) textbook c) primary school d) biologija e) učbenik f) osnovna šola g) Marzanova taksonomija znanj

57(075.2)(043.2)
Č II 57(043.2) KOKELJ, J. Marzanova
COBISS.SI-ID 7447113

101.
POTOČAR, Diana, 1982-
        Spoznavanje dvoživk v petem razredu : diplomsko delo / Diana Potočar. - Ljubljana : [D. Potočar], 2008. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) concept formation c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) oblikovanje pojma e) konstruktivizem f) otroške predstave g) dvoživke

59(043.2)
Č II 59(043.2) POTOČAR, D. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7464265


6


102.
        POROČILO s področja prepovedanih drog v Republiki Sloveniji / [glavni urednik Mercedes Lovrečič]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007. - 341 str. : Ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

1000 izv. - Bibliografija: str. 330-341
ISBN 978-961-6659-10-9
a) drug addiction - narcotic b) health policy - Slovenia c) zasvojenost z drogami - narkotik d) zdravstvena politika - Slovenija e) informacijski sistemi f) preventiva g) zdravljenje h) zdravstvene posledice i) doping

613.83(497.4)
II 61 POROČILO S
COBISS.SI-ID 234164992


61 MEDICINA.


103.
        ABSO : pripomoček za ugotavljanje uporabe in posledic uporabe psihoaktivnih snovi / [uredniki Mercedes Lovrečič, Mojca Zvezdana Dernovšek, Barbara Lovrečič]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2004 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 15, [160] str. : tabele ; 30 cm. - (Izkušnje, vztrajnost, zrelost)

500 izv. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 961-6202-53-7
a) drug addiction - questionnaire b) zasvojenost z drogami - vprašalnik

613.81/.84(049.5)
II 613.8 ABSO Pripomoček
COBISS.SI-ID 128011008


61(043.2) MEDICINA.


104.
ŠTAJDUHAR, Marta, 1985-
        Sobivanje brezdomcev in študentk v gledališki skupini : diplomsko delo / Marta Štajduhar. - Ljubljana : [M. Štajduhar], 2008. - 122, [12] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-121. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) marginal b) theatre c) marginalec d) gledališče e) brezdomci f) socialnopedagoško delo g) gledališka pedagogika

615.851(043.2)
Č II 61(043.2) ŠTAJDUHAR, M. Sobivanje
COBISS.SI-ID 7436873


613


105.
        KOKAIN / Mercedes Lovrečič, Barbara Lovrečič, Miran Brvar, Marijana Kašnik Janet ; fotografije Matic Golob. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje [in] Zavod za zdravstveno varstvo Ravne, 2006. - [22] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Bibligrafija: str. [22]
a) narcotic b) narkotik c) kokain d) zloraba

613.83
613.8 KOKAIN
COBISS.SI-ID 1698277


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


106.
        ODPADKI : knjiga o osnovah ravnanja z odpadki / Martin Steiner ... [et al.] ; urednik slovenske izdaje, [prevajalec] Stanislav Avsec. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008. - VIII, 124 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The book of rubbish. - Nasl. na ov. in v kolofonu: Ravnanje z odpadki. - 70 izv.
ISBN 978-961-253-011-2
a) environmental protection b) pollution c) varstvo okolja d) onesnaževanje e) odpadki

628.4(035)
62 ODPADKI
COBISS.SI-ID 238274048


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


107.
ROBIDA, Tatjana, 1964-
        Učna izdelava uporabnih izdelkov iz usnja v drugi triadi osnovne šole : diplomsko delo / Tatjana Robida. - Ljubljana : [T. Robida], 2008. - VII, 75, LV str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) manual skill c) projektna metoda d) ročna spretnost e) izdelki

62(043.2)
Č II 62(043.2) ROBIDA, T. Učna
COBISS.SI-ID 7461705


654/656


108.
        VARNA vožnja : priročnik za voznike / [avtorji teksta Miha Kunstler ... [et al.] ; fotografije Dragomil Bole ; risbe Mirko Mladenović]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Avto-moto zveza Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 257 str. : ilustr. ; 24 cm

5.000 izv.
ISBN 978-961-6408-04-2
a) road safety - reference book b) prometna varnost - priročnik c) vozniški izpiti d) cestni promet e) prometni znaki

656.1(035)
65 VARNA
COBISS.SI-ID 233328384


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


109.
GIBBONS, John, 1946-
        Contemporary art and memory : images of recollection and remembrance / Joan Gibbons. - London ; New York : Tauris, cop. 2007. - XIV, 189 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-182. - Kazalo
ISBN 1-8451-1619-4 (pbk) ISBN 978-1-8451-1619-4 (pbk)
a) art b) memory c) umetnost d) spomin e) moderna umetnost f) atobiografije

7
7 GIBBONS, J. Contemporary
COBISS.SI-ID 7456329

110.
MEDVED, Andrej, 1947-
        (Ne)uresničene razstave : esej o likovni umetnosti / Andrej Medved. - Koper : Hyperion, 2001 ([Koper] : Gepard 1). - 261 str. : ilustr. ; 19 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 256-257
ISBN 961-6382-04-7
a) Medved, Andrej (1947-) - bibliografija b) fine arts - 19th cent. - Slovenia c) likovna umetnost - Slovenija - 19. stol. d) figuralika e) eseji

7(497.4)"19"
7 MEDVED, A. (Ne)uresničene
COBISS.SI-ID 110963968

111.
YOUNG, James Edward
        The texture of memory : holocaust memorials and meaning / James E. Young. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1993. - XVII, 398 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 373-390. - Kazalo
ISBN 0-300-05383-5 (cloth) ISBN 978-0-300-05383-8 ISBN 0-300-05991-4 (pbk) ISBN 978-0-300-05991-5
a) Holocaust memorials - Europe b) Holocaust memorials - Israel c) Holocaust memorials - United States d) Holocaust, Jewish (1939-1945), in art e) Art, Modern - 20th century. f) Public art g) Holocaust, Jewish (1939-1945) - Museums h) holokavst i) Židje j) genocid k) koncentracijska taborišča l) spomeniki žrtvam m) muzeji

7
7 YOUNG, J. Texture
COBISS.SI-ID 2934885


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


112.
        The COMPLETE guide to sculpture, modeling and ceramics : techniques and materials / consultant editor Barry Midgley ; [illustrators Chris Forsey ... et al. ; special photography Jon Wyand, Paul Sawyer]. - Reprinted. - New Jersey : Chartwell Books, 1998, cop. 1986. - 224 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo
ISBN 0-7858-1010-2
a) kiparstvo b) modeliranje c) keramika d) materiali e) tehnike f) priročniki

73/74
II 73/74 COMPLETE guide
COBISS.SI-ID 7464777

113.
MILLS, John W.
        Encyclopedia of sculpture techniques / John W. Mills. - London : Batsford, 2005, cop. 2001. - 233 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 233
ISBN 0-7134-8930-8 (pbk) ISBN 978-0-7134-8930-9 (pbk)
a) sculpture b) kiparstvo c) kiparske tehnike

73/74
Č 73/74 MILLS, J. Encyclopedia
COBISS.SI-ID 7456073

114.
SCOTT, Jac
        Textile perspectives in mixed-media sculpture / Jac Scott. - Ramsbury : Crowood, 2007, cop. 2003. - 160 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 155-156. - Kazalo
ISBN 978-1-86126-578-4
a) sculpture - 20th cent. b) kiparstvo - 20. stol. c) skulpture d) tekstilstvo e) tekstilna umetnost f) materiali g) papir h) guma i) plastika j) kovina

73/74
Č II 73/74 SCOTT, J. Textile
COBISS.SI-ID 7454793


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


115.
ŽURGA, Tjaša, 1980-
        Erotična ilustracija : prepovedano veselje : diplomsko delo / Tjaša Žurga. - Ljubljana : [T. Žurga], 2005. - 80 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-80. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Spolne navade Slovencev [Elektronski vir] / Slokar, T. ; 1 optični disk (CD-ROM). - 1 CD-ROM ; 12 cm
na zgoščenki je posneta oddaja TV klub (Pop TV), predvajano 17.4.2005
a) illustration b) telecommunication c) ilustracija d) telekomunikacije e) erotika f) pornografija

75(043.2)
Č II 75(043.2) ŽURGA, T. Erotična
COBISS.SI-ID 7435337


78 GLASBA.


116.
VOGLAR, Mira
        Krampata, campata [Zvočni posnetek] : pesmi, bibe in uganke iz Mirinega žepa / Mira Voglar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2005. - 1 CD (51 min, 6 sek) : stereo ; 12 cm

Zvočni posnetki iz arhiva Mladinske knjige in arhiva Radia Slovenija. - Pravljico in uganke bere Nik Burkeljca. - Vsebina: Jesen: Čisto tiho in skrivaj ... ; Dva psa ; Bela mačica ; Živali jeseni ; Vetrič, veter ; Pesem o lisici ; Rjava pesmica ; Uspavanka za sove ; Pesem o megli ; Zima: Zemljici trudni ... ; Babica zima ; Ples snežink ; Kaj delajo živali pozimi ; Krampata, campata ; Nadaljevanka za ure ; Vesela pesmica ; Pomlad: Zjutraj brez budilke ... ; Sij, sončece, sij ; Pesmica o telohu ; Tri pomladne ; Žafran, dober dan ; Gos in goske ; Kje stanuješ mala miška ; Padaj, padaj mili dežek ; Sinička ; Sonce za krta ; Bosi in obuti vrabci ; Poletje: Sredi rumenega klasja ; Poletni raj ; Pesmica o čričku ; Jagode vabijo ; Gugalnica ; Tri ribice ; Moj čolniček ; Pesmica o frnikoli ; Dogodivščine tvoje frnikole (glasbena pravljica)
a) Otroške pesmi - CD b) Otroški zbori c) Pravljice d) Uganke

784.67(086.76)
cd 78 VOGLAR, M. Krampata
COBISS.SI-ID 12590645


78(043.2) GLASBA.


117.
HUDAK, Mojca, 1981-
        Tamburaška tradicija v Vinici in možnosti za njeno ohranjanje : diplomsko delo / Mojca Hudak. - Ljubljana : [M. Hudak], 2008. - 76 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk

787(043.2)
Č II 78(043.2) HUDAK, M. Tamburaška
COBISS.SI-ID 7465545

118.
RUPNIK, Urška, 1983-
        Melodično nadarjeni učenci v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Urška Rupnik. - Ljubljana : [U. Rupnik], 2008. - 71, [13] str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola

78(043.2)
Č II 78(043.2) RUPNIK, U. Melodično
COBISS.SI-ID 7465289


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


119.
CURRELL, David
        Making and manipulating marionettes / David Currell. - Wiltshire, [England] : Crowood Press, 2008, cop. 2004. - 192 str. : barvne ilustr. ; 27 cm

Kazalo
ISBN 978-1-86126-663-7
a) puppetry b) lutke c) marionete d) izdelava e) vodenje lutk

792.97
II 792.97 CURRELL, D. Making
COBISS.SI-ID 7450441


792.97 LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


120.
NUTTALL, Gina
        Puppets around the world / Gina Nuttall. - London : QED, 2004. - 24 str. : ilustr. ; 22 x 25 cm. - (Start writing)

Kazalo
ISBN 1-84538-018-5
a) Puppets - Juvenile literature

792.97
792.97 NUTTALL, G. Puppets
COBISS.SI-ID 7465033

121.
WILSHER, Toby
        The mask handbook : a practical guide / Toby Wilsher. - 1st ed. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - 188 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 181-182. - Kazalo
ISBN 0-415-41436-9 (hbk) ISBN 0-415-41437-7 (pbk) ISBN 0-203-96779-8 (ebk) ISBN 978-0-415-41436-4 (hbk) ISBN 978-0-415-41437-1 (pbk) ISBN 978-0-203-96779-9 (ebk)
a) theatre b) gledališče c) gledališke maske d) maskiranje

792.97
792.97 WILSHER, T. The mask
COBISS.SI-ID 7447881


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


122.
ASTELL-Burt, Caroline
        I am the story : the art of puppetry in education and therapy / Caroline Astell-Burt. - New revised ed. - London : Condor Book : Souvenir Press, 2002, cop. 1981. - XVI, 190 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Human horizons series)

Bibliografija: str. 185-187. - Kazalo
ISBN 0-285-63619-7
a) puppetry b) psychotherapy c) lutke d) psihoterapija

792.97:616-08
792.97 ASTELL-BURT, C. I am the story
COBISS.SI-ID 13981704


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


123.
PITAMIC, Bojana, 1980-
        Na planinski tabor: v kočo ali v šotore : diplomsko delo / Bojana Pitamic. - Ljubljana : [B. Pitamic], 2008. - VI, 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) primary school c) dejavnosti na prostem d) osnovna šola e) planinarjenje f) tabori g) gorništvo

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) PITAMIC, B. Na planinski
COBISS.SI-ID 7438921


81 JEZIKOSLOVJE


124.
        LANGUAGE in the twenty-first century : selected papers of the millenial conferences of the Center for Research and Documentation on World Language Problems, held at the University of Hartford and Yale University / edited by Humphrey Tonkin, Timothy Reagan. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2003. - VI, 209 str. ; 22 cm. - (Studies in world language problems ; vol. 1)

Nasl. na ov.: Language in the 21st century. - Bibliografoja: str. 177-195. - Kazalo
ISBN 90-272-2831-0 (Eur. pbk) ISBN 90-272-2832-9 (hbk) ISBN 1-58811-383-3 (hbk) ISBN 978-1-58811-383-2 (US hbk) ISBN 1-58811-384-1 (US pbk)
a) languages b) language teaching - foreign languages c) jeziki d) jezikovni pouk - tuji jeziki

81(082)
81 LANGUAGE in the twenty-first
COBISS.SI-ID 7459145

125.
        RESPECTING linguistic diversity in the European Union / edited by Xabier Arzoz. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2008. - VIII, 269 str. ; 25 cm. - (Studies in world language problems ; vol. 2)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-90-272-2833-8 (hbk) ISBN 90-272-2833-7 (hbk)
a) European Union b) language policy - Europe c) languages - Europe d) jezikovna politika - Evropa e) jeziki - Evropa f) jezikovna različnost g) večjezičnost h) Evropska unija

81(082)
81 RESPECTING linguistic
COBISS.SI-ID 7458889


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


126.
        LITERATURE for children : contemporary criticism / edited by Peter Hunt. - London ; New York : Routledge, 2004, cop. 1992. - IX, 209 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 196-209
ISBN 0-415-06827-4 (pbk) ISBN 0-415-06826-6
a) children's and youth literature b) literary criticism c) mladinska književnost d) literarna kritika

82-93
82-93 LITERATURE for children
COBISS.SI-ID 7464521


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


127.
GROSMAN, Meta
        Književnost v medkulturnem položaju / Meta Grosman. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 223 str. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

O avtorici ter spremni besedi Neve Šlibar in Martine Ožbot na zavihku ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 195-219. - Povzetek v angl.
ISBN 86-7207-160-3
a) literature b) translation c) literary criticism d) interkulturalizem e) jezikovni vplivi f) književnost g) prevodi h) medkulturno sporočanje

821.09:316.72/.73
81'255.4
821 GROSMAN, M. Književnost
COBISS.SI-ID 216284160


821.09(043.2) LITERARNA TEORIJA.KRITIKE.ŠTUDIJE.


128.
TERAN, Darja, 1984-
        Primerjava prve in zadnje izdaje Dnevnika Ane Frank : diplomsko delo / Darja Teran. - Ljubljana : [D. Teran], 2008. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 93-94. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) Ana Frank d) dnevnik

821.09(492)(043.2)
Č II 82(043.2) TERAN, D. Primerjava
COBISS.SI-ID 7443529


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


129.
SMITH, Zadie
        Beli zobje / Zadie Smith ; prevedla Tina Mahkota. - Ljubljana : Študentska založba, 2004 (Ljubljana : Aries). - 668 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: White teeth. - Nasmeh ali ugriz Zadie Smith? / Nikolai Jeffs: str. 641-668. - Spremna beseda / Tina Mahkota: str. 2
ISBN 961-6446-62-2
a) Smith, Zadie b) priseljenci c) leposlovje

821.111-311.2
821.111.09 Smith Z.
821.111 SMITH, Z. Beli zobje
COBISS.SI-ID 213063168


821.134.2/.3


130.
FALCONES de Sierra, Ildefonso, 1959-
        Morska katedrala / Ildefonso Falcones ; [prevedla Barbara Vuga]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 ([Maribor] : Ma-tisk). - 555 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: La catedral del mar. - 3.200 izv.
ISBN 978-961-01-0478-0

821.134.2-311.6
821.134.2 FALCONES, I. Morska katedrala
COBISS.SI-ID 237285632


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


131.
HUZJAN, Zdenko
        Zapestja / Zdenko Huzjan ; [spremna beseda Alojz Ihan in Dušan Šarotar]. - Ljubljana : Littera picta, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 87 str. : ilustr. ; 22 cm

Misterij telesa / Alojz Ihan: str. 81-84. - Pripis k zapestjem / Dušan Šarotar: str. 85-86
ISBN 978-961-6030-70-0

821.163.6-1
821.163.3-1
821.163.6 HUZJAN, Z. Zapestja
COBISS.SI-ID 238769664

132.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Coprniški muc : pesnitev - coprnitev / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Andreja Peklar. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2008. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-961-6630-55-9

821.163.6
II 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Coprniški
COBISS.SI-ID 238920448

133.
MUC, Dušan
        Ko snežna sova zacinglja / [upesnil] Andrej Rozman Roza za slikanico Dušana Muca. - 1. izd. - Šmarje-Sap : Buča, 2008 ([Ljubljana] : Januš). - [55] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Slovenske slikanice ; 5)

Slikovno zgodbo "Orkester" Dušana Muca je upesnil in naslovil "Ko snežna sova zacinglja" Andrej Rozman Roza. - 900 izv.
ISBN 978-961-6704-03-8

821.163.6
821.163.6 MUC, D. Ko snežna
COBISS.SI-ID 238183936


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


134.
BENEDIČIČ, Tina
        Podoba deklic v sodobni slovenski mladinski književnosti : diplomsko delo / Tina Benedičič. - Ljubljana : [T. Benedičič], 2008. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-61. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) slovenska književnost d) mladinski roman e) motiv deklice

821.163.6-93
Č II 821.163.6(043.2) BENEDIČIČ, T. Podoba
COBISS.SI-ID 36751714

135.
BOGATAJ, Metka
        Podoba otroka in otroštva v slovenski književnosti : diplomsko delo / Metka Bogataj. - Ljubljana : [M. Bogataj], 2008. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) childhood c) stereotype d) mladinska književnost e) otroštvo f) stereotip g) slovenska mladinska književnost

821.163.6.09
Č II 821.163.6(043.2) BOGATAJ, M. Podoba
COBISS.SI-ID 7443273


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


136.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Slovenija 1 : geografija za 3. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik ; [karte in grafikoni Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Mateja Rihtaršič ; ilustracije Gregor Markelj ; fotografije Andreja Senegačnik, Jurij Senegačnik, Rudnik lignita Velenje ; recenzentki Ingrid Florjanc, Metka Špes]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2008. - 120 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 118-120
ISBN 978-961-241-234-0
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Slovenija 1
COBISS.SI-ID 238194944


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


137.
PERTNAČ, Mirjam, 1983-
        Spletna stran o Bohinju za učence : diplomsko delo / Mirjam Pertnač. - Ljubljana : [M. Pertnač], 2008. - 66 str., [2] f. pril. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Domača pokrajina Bohinj [Elektronski vir] / Mirjam Pertnač ; 1 optični disk (CD-ROM). - 1 CD-ROM ; 12 cm
a) local studies b) primary school c) domoznanstvo d) osnovna šola e) Bohinj f) spletna stran

908(043.2)
Č II 908(043.2) PERTNAČ, M. Spletna
COBISS.SI-ID 7443017


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


138.
        PRODORNE in preroške misli 16. stoletja : konferenca ob petstoletnici rojstva Primoža Trubarja (1508-1586) : Univerza v Mariboru, Dvorana Antona Trstenjaka, 4. in 5. junij 2008 : [zbornik povzetkov] / [uredili Blanka Bošnjak, Branislava Vičar]. - Maribor : Slavistično društvo Maribor, 2008. - 30 str. ; 30 cm

Mariborski slavistični dnevi
a) literature - conference b) literatura - konferenca c) protestantizem d) protestantska književnost

929
II 929 PRODORNE in preroške
COBISS.SI-ID 36844386


93 ZGODOVINA.


139.
TRŠKAN, Danijela
        Krajevna zgodovina v učnih načrtih in učbenikih za zgodovino 1945-2005 / Danijela Trškan ; [prevod povzetka Mihaela Zavašnik]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 258 str. : tabele ; 21 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 208-227. - Povzetek ; Summary
ISBN 978-961-6648-13-4
a) history b) local studies c) teaching method d) curriculum e) zgodovina f) domoznanstvo g) didaktična metoda h) kurikulum i) učni predmeti j) učni programi k) zgodovinski pregledi

93:371.3
371.3:908
93:371.3 TRŠKAN, D. Krajevna
COBISS.SI-ID 238528768


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO