COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


oktober 070 SPLOŠNO.


1.
KOMEL, Dean
        Humanistični pogovori / Dean Komel. - Dob pri Domžalah : Miš, cop. 2007. - 170 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 169. - Beležka o objavah: str. 167-168. - Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 978-961-6630-24-5
a) humanism b) ideology c) humanizem d) ideologija

001
168.522
001 KOMEL, D. Humanistični
COBISS.SI-ID 234094080


1 FILOZOFIJA.


2.
BRENIFIER, Oscar
        Kaj pomeni biti jaz? / besedilo Oscar Brenifier ; ilustracije Aurélien Débat ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - [96] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Filozofki / Tehniška založba Slovenije)

Prevod dela: Moi, c'est quoi?. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-022-0
a) philosophy - children's book b) filozofija - knjiga za otroke

1(02.053.2)
1 BRENIFIER, O. Kaj pomeni
COBISS.SI-ID 232647168

3.
BRENIFIER, Oscar
        Kaj pomeni vedeti? / besedilo Oscar Brenifier ; ilustracije Pascal Lemaître ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - [96] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Filozofki / Tehniška založba Slovenije)

Prevod dela: Savoir, c'est quoi?. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 96
ISBN 978-961-251-023-7
a) philosophy - children's book b) filozofija - knjiga za otroke

1(02.053.2)
1 BRENIFIER, O. Kaj pomeni
COBISS.SI-ID 232647936

4.
BRENIFIER, Oscar
        Kaj pomeni živeti skupaj? / besedilo Oscar Brenifier ; ilustracije Frédéric Bénagalia ; [prevod Irena Ostrouška]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - [96] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Filozofki)

Prevod dela: Vivre ensemble, c'est quoi?. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-021-3
a) philosophy - children's book b) filozofija - knjiga za otroke

1(02.053.2)
1 BRENIFIER, O. Kaj pomeni
COBISS.SI-ID 232647680

5.
PALMER, Donald
        Ali središče drži? : uvod v zahodno filozofijo / besedilo in ilustracije Donald Palmer ; prevedli Mišo Dačič, Alenka Hladnik, Marjan Šimenc ; [slovenske ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - XIV, 526 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Does the center hold?. - 500 izv. - Nekaj besed k slovenskemu prevodu / Marjan Šimenc: str. XIII-XIV. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-86-341-1450-8
a) philosophy - textbook b) filozofija - učbenik

1
1 PALMER, D. Ali središče 1 PALMER, P. Ali središče
COBISS.SI-ID 231303936


159.9 PSIHOLOGIJA.


6.
DE Bono, Edward, 1933-
        Lateralno razmišljanje : prvi slovenski prevod pregledane in prenovljene različice / Edward de Bono ; [prevajalka in urednica Nastja Mulej ; lektor in sourednik Matjaž Mulej]. - Ljubljana : New Moment, 2006 (Begunje : Cicero). - 137 str. : ilustr. ; 20 cm. - (New moment, ISSN 1580-1322 ; 30)

Prevod dela: Lateral thinking. - O avtorju ; O treningih ; O knjigi Šest klobukov razmišljanja: str. 138-139. - Povzetek
a) thinking b) creativity c) cognition d) mišljenje e) ustvarjalnost f) kognicija g) zaznavanje h) psihotehnike i) stimulacija j) reševanje problemov

159.95(035)
159.95 DE BONO, E. Lateralno
COBISS.SI-ID 8960796

7.
        LEARNING beyond cognition / Niels Kryger and Birte Ravn (eds.). - Copenhagen : Danish University of Education Press, cop. 2007. - 307 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Danmarks padagogiske universitets forlag)

ISBN 978-87-7684-169-0
a) cognition b) learning c) kognicija d) učenje

159.953(082)
159.95 LEARNING beyond
COBISS.SI-ID 7200841

8.
PEALE, Norman Vincent, 1898-1993
        Moč pozitivnega mišljenja / Norman Vincent Peale ; [iz angleščine prevedla Neža Rojko]. - Ponatis. - Celje : Mohorjeva družba, 2007. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The power of positive thinking
ISBN 978-961-218-125-3
a) mental health b) mental health education c) duševno zdravje d) mentalnohigienska vzgoja e) duševna higiena f) psihotehnike g) psihološki nasveti

159.98
159.964.2 PEALE, N. Moč
COBISS.SI-ID 234542336

9.
PEČJAK, Vid
        Psihologija staranja / Vid Pečjak ; s sodelovanjem Marije Pečjak. - 1. natis. - Bled : samozal., 2007. - 269 str. : ilustr. ; 23 cm

BSDOCID131656. - Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo
ISBN 978-961-90621-1-1
a) old age b) elderly person c) standard of living d) stara leta e) starejša oseba f) življenjski standard g) staranje h) stari ljudje i) kvaliteta življenja j) življenjska obdobja k) psihologija

159.922.6
159.922.6 PEČJAK, V. Psihologija
COBISS.SI-ID 231877632

10.
PSYCHOLOGY Days (15 ; 2007 ; Zadar)
        Book of selected proceedings / 15th Psychology Days in Zadar, [25 - 27 May 2006] ; [editor Vera Ćubela Adorić]. - Zadar : University of Zadar, 2007. - 430 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v angl. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-953-7237-21-9
a) psychology - conference b) psihologija - konferenca

159.9(082)
II 159.9 PSYCHOLOGY Book
COBISS.SI-ID 7201609

11.
REBULA-Tuta, Alenka
        Blagor ženskam / Alenka Rebula ; [ilustracije Jasna Merku]. - Trst : ZTT = EST, 2007 (Trst : Graphart). - 287 str. : ilustr. ; 23 cm

Blagor ženskam - kaj pa moški? / Bogdan Žorž: str. 281-287
ISBN 978-88-7174-093-5
a) female b) mental health c) self-concept d) ženska e) duševno zdravje f) pojmovanje samega sebe

159.92
159.92 REBULA, A. Blagor
COBISS.SI-ID 2866668

12.
        SPOZNAVNI zemljevid Slovenije / Marko Polič ... [et al.] ; [uredila Marko Polič in Grega Repovš ; prevod povzetka Marko Polič]. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2002 ([Ljubljana] : Bori). - 381 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

500 izv. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
ISBN 86-7207-151-4
a) psychology b) psihologija c) spoznavni zamljevidi d) Slovenija e) okoljska psihologija f) geografska teorija g) kartografija

159.9:504(082)
159.9 SPOZNAVNI zemljevid
COBISS.SI-ID 123890432

13.
STOKES, Gordon
        Bez stresa učenje može biti lakše / Gordon Stokes ; [prevela i uredila Ilona Posokhova ; ilustracije Serge Pichii]. - 1. izd. - Buševec : Ostvarenje, cop. 2007. - [27] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Pomoć u učenju)

Prevod dela: Without stress learning can be easy
ISBN 978-953-6827-64-0
a) learning - reference book b) učenje - priročnik c) nasveti

159.953
II 159.9 STOKES, G. Bez stresa
COBISS.SI-ID 7201353

14.
SUPER, Charles M.
        Opportunities in psychology careers / Charles M. Super, Donald E. Super ; foreword by Joanne E. Callan ; preface by Dan Matthews. - Rev. ed. - Chicago : VGM Career Books, cop. 2001. - XI, 148 str. ; 20 cm. - (VGM opportunities series)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/mh021/00068502.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0739/00068502-b.html. - Bibliografija: str. 105-106
ISBN 0-658-01052-2 (hbk) ISBN 978-0-658-01052-1 (hbk) ISBN 0-658-01053-0 (pbk) ISBN 978-0-658-01053-8 (pbk)
a) vocational training b) psychologist c) poklicno usposabljanje d) psiholog

159.9
159.9 SUPER, C. Opportunities
COBISS.SI-ID 7214921


17(043.2) ETIKA.


15.
ZAKRAJŠEK, Tatjana, 1983-
        Predstave adolescentov o družini : diplomsko delo / Tatjana Zakrajšek. - Ljubljana : [T. Zakrajšek], 2007. - 93, [3] str. pril. ; 30 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 89-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) family c) individualization d) adolescent e) družina f) individualizacija g) prehod v odraslost h) postmoderna i) pričakovanja

173-053.6(043.2)
Č II 173 ZAKRAJŠEK, T. Predstave
COBISS.SI-ID 7206217


2 VERSTVO.


16.
HABERMAS, Jürgen, 1929-
        Med naturalizmom in religijo : filozofski sestavki / Jürgen Habermas ; prevedel Božidar Debenjak. - Ljubljana : Sophia, 2007. - VI, 272 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2007, 5)

Prevod dela: Zwischen Naturalismus und Religion, Philosophische Aufsätze
ISBN 978-961-6294-86-7
a) religion b) religija c) naturalizem d) postmodernizem e) verska svoboda f) determinizem

2-1
2 HABERMAS, J. Med naturalizmom
COBISS.SI-ID 234107392


3


17.
JAKOPEC, Feliks
        Vplivi na vodenje in delovno zadovoljstvo zaposlenih v šoli / Feliks Jakopec. - Radovljica : Didakta, 2007. - 128 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 108-112
ISBN 978-961-6646-27-7
a) school management b) school based management c) motivation d) upravljanje šole e) vodenje šole f) motivacija

371
371 JAKOPEC, F. Vplivi
COBISS.SI-ID 233792512

18.
KOVAČIČ, Matjaž, 1975-
        Nelagodje v telesu / Matjaž Kovačič. - Maribor : Locutio, 2007 ([Maribor] : Grafiti studio). - 228 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-228
ISBN 978-961-6662-00-0
a) sociology b) sociologija c) realnost d) družbena konstrukcija e) vednost f) psihoanaliza g) subjektivnost h) motnje hranjenja

316.7
316.7 KOVAČIČ, M. Nelagodje
COBISS.SI-ID 231844096


311/314(043.2) STATISTIKA KOT ZNANOST.


19.
KORES, Vesna, 1982-
        Od Vardarja pa do Triglava : življenje albanskih priseljencev v Sloveniji : diplomsko delo / Vesna Kores. - Ljubljana : [V. Kores], 2007. - 150 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-139. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) immigrant b) identity c) priseljenec d) identiteta e) Albanci

314.745.3(043.2)
Č II 3(043.2) KORES, V. Od Vardarja
COBISS.SI-ID 7210313


316 SOCIOLOGIJA.


20.
KRAJNČAN, Mitja
        Študijsko gradivo za predmet Didaktika in metodika socialno pedagoškega dela. III. / Mitja Krajnčan, Boštjan Bajželj. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 83 str., [34] str. pril. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 82-83
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) socialna pedagogika d) vzgojni programi e) projektno delo

316.6
II 3 KRAJNČAN, M. Študijsko Č II 3 KRAJNČAN, M. Študijsko
COBISS.SI-ID 7192137

21.
PUNCH, Keith Francis
        Introduction to social research : quantitative and qualitative approaches / Keith F. Punch. - 2nd ed., Reprinted. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage, 2006, cop. 1998. - XVI, 320 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 296-308. - Kazalo
ISBN 0-7619-4416-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7619-4416-4 (ISBN-13) ISBN 0-7619-4417-6 (ISBN-10) ISBN 978-0-7619-4417-1 (ISBN-13)
a) social research b) qualitative research c) data processing d) socialno raziskovanje e) kvalitativno raziskovanje f) obdelava podatkov g) družboslovno raziskovanje

316
316 PUNCH, K. Introduction
COBISS.SI-ID 7200585

22.
ŽIŽEK, Slavoj
        Nasilje / Slavoj Žižek. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2007 (Ljubljana : Ulčakar & JK). - 173 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

Bibliografija z opombami na dnu strani
ISBN 978-961-6376-33-4
a) violence b) liberalism c) tolerance d) nasilje e) liberalizem f) toleranca

316
316 ŽIŽEK, S. Nasilje
COBISS.SI-ID 235379968


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


23.
LESAR, Urša, 1983-
        S svojo zunanjostjo ti razkrivam svojo dušo : vpogled v gotsko subkulturo : diplomsko delo / Urša Lesar. - Ljubljana : [U. Lesar], 2007. - 106 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) subculture b) music c) subkultura d) glasba e) got

316.723(043.2)
Č II 3(043.2) LESAR, U. S svojo
COBISS.SI-ID 7205961

24.
POTOČNIK, Petra, 1980-
        Dober videz kot pogoj in dokaz socialnega obstoja sodobnega posameznika : diplomsko delo / Petra Potočnik. - Ljubljana : [P. Potočnik], 2007. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mass media b) consumption c) periodical d) sredstva množičnega obveščanja e) potrošnja f) periodika g) lepotni ideali h) najstniške revije

316.6(043.2)
Č II 3(043.2) POTOČNIK, P. Dober videz
COBISS.SI-ID 7211337

25.
ŠTULE, Polonca, 1978-
        Samospoznavanje v obdobju adolescence : diplomsko delo / Polonca Štule. - Ljubljana : [P. Štule], 2007. - 102, [10] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) identity c) self d) adolescenca e) identiteta f) ego g) samospoznavanje h) mladinske delavnice

316.6(043.2)
Č II 3(043.2) ŠTULE, P. Samospoznavanje
COBISS.SI-ID 7215177

26.
TAMBOLAŠ, Veronika, 1982-
        Vpliv uporabe drog na sodobno popularno kulturo : diplomsko delo / Veronika Tambolaš. - Ljubljana : [V. Tambolaš], 2007. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) subculture c) zasvojenost z drogami d) subkultura e) psihedelična kultura f) družba tveganja g) grafiti

316.72(043.2)
Č II 3(043.2) TAMBOLAŠ, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 7213641


33 GOSPODARSTVO


27.
        ZAPOSLJIVOST v Sloveniji : analiza prehoda iz šol v zaposlitve : stanje, napovedi, primerjave / uredila Anton Kramberger in Samo Pavlin. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Profesija)

500 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazali
ISBN 978-961-235-287-5
a) youth employment - Slovenia b) young adult c) transition from school to work d) zaposlovanje mladih - Slovenija e) mlajši odrasli f) prehod iz šole na delo

330
330 ZAPOSLJIVOST
COBISS.SI-ID 234628864


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


28.
        BAŠTINA - umjetnički poticaj za likovno izražavanje djece / Hicela Ivon ... [et al.]. - Split : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2007. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Sažetak ; Summary
ISBN 978-953-7395-12-4
a) cultural heritage b) artistic creation c) art education d) kulturna dediščina e) umetniška stvaritev f) likovna vzgoja g) likovno izražanje otrok h) dediščina

37.036(082)
II 37.036 BAŠTINA - umjetnički
COBISS.SI-ID 15578888

29.
        EDUCATION at a glance 2007 : OECD indicators / [prepared by] Organisation for Economic Co-operation and Development. - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD, cop. 2007. - 449 str. : graf. prikazi, tabele ; 27 cm

Bibliografija: str. 443, na dnu strani in pri nekaterih prispevkih
ISBN 978-92-64-03287-3
a) education system - OECD b) access to education c) achievement gain d) labour market e) sistem vzgoje in izobraževanja - OECD f) dostopnost izobraževanja g) šolska uspešnost h) delovni trg

37.01
II 37.01 EDUCATION at a glance 2007
COBISS.SI-ID 512105611

30.
FRAMEWORK Programme for Research and Technology of the EU (6 ; 2007 ; Berlin)
        PRESOM education group meeting : privatisation of education / 6th Framework Programme for Research and Technology of the EU, Berlin, Saturday, October 6, 2007. - Berlin : School of Economics, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. naslov. - Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
a) private education - seminar b) privatno izobraževanje - seminar

37.058(082)
II 37.058 FRAMEWOR PRESOM
COBISS.SI-ID 7202377

31.
KAMENOV, Emil
        Razvoj sistema vaspitanja i obrazovanja u uslovima tranzicije / Emil Kamenov sa suradnicima. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Tampograf, 2006. - 351 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 86-83535-53-3
a) development of education b) educational reform c) teacher role d) razvoj vzgoje in izobraževanja e) reforma vzgoje in izobraževanja f) vloga učitelja g) tranzicija

37.01
37.01 KAMENOV, E. Razvoj
COBISS.SI-ID 7203913

32.
KAMENOV, Emil
        Reforma školskog sistema u uslovima tranzicije : rezultati komparativnih i prakseoloških proučavanja / Emil Kamenov sa suradnicima. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Tampograf, 2005. - 360 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 86-83535-29-0
a) educational reform b) curriculum development c) teacher education d) reforma vzgoje in izobraževanja e) izpopolnitev kurikuluma f) izobraževanje učiteljev g) tranzicija

37.01
37.01 KAMENOV, E. Reforma
COBISS.SI-ID 7204169

33.
        MEASUREMENT and assessment in educational and social research / edited by: Boris Kožuh ... [et al.]. - Exeter [etc.] : University, 2005 (Kraków : Oficyna Wydawnicza). - 249 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri večini prispevkov
ISBN 83-89823-61-6
a) achievement measurement b) assessment c) educational research d) merjenje uspešnosti e) vrednotenje f) pedagoško raziskovanje

37.01
37.01 MEASUREMENT
COBISS.SI-ID 6465353

34.
MOON, Jennifer A.
        Critical thinking : an exploration of theory and practice / Jennifer Moon. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - VIII, 237 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007005441.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0731/2007005441-d.html. - Bibliografija: str. 234-237. - Kazalo
ISBN 0-415-41179-3 (pbk) ISBN 0-415-41178-5 (hbk) ISBN 0-203-94488-7 (ebk) ISBN 978-0-415-41178-3 (hbk) ISBN 978-0-415-41179-0 (pbk) ISBN 978-0-203-94488-2 (ebk)
a) critical sense b) thinking c) kritični čut d) mišljenje e) kritično mišljenje

37.01
37.01 MOON, J. Critical
COBISS.SI-ID 7191625

35.
        RAZISKOVALNI pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Izbrana pedagoška področja / [avtorice Majda Cencič ... et al.]. - Koper : Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2007 ([Ljubljana] : Flaksy). - 112, 120 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih in na str. 105-111. - Kazalo
Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri:
Research views of the development of pedagogical practice. Selected pedagogical fields / [English translation Petra Berlot Kužner, Tatjana Šterk]
ISBN 978-961-6528-71-9
a) educational research b) reading c) information technology d) pedagoško raziskovanje e) branje f) informacijska tehnologija

37.012(082)
37.01 RAZISKOVALNI Izbrana
COBISS.SI-ID 234720000

36.
        RAZISKOVALNI pogledi na razvijanje pedagoške prakse. Primeri raziskav strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju / [urednice Majda Cencič ... [et al.] ; [pregled [i. e. prevod] povzetkov v angleščino Anja Zorman]. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2007 ([Ljubljana] : Flaksy). - 451 str. : tabele, grafi, ilustr. ; 24 cm. - (Partnerstvo fakultet in šol v letih 2006 in 2007)

Dodatek k nasl. na ov.: Primeri raziskav pedagoških delavcev. - 150 izv. - Izvleček v slov. in angl. pri večini, bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-961-6528-70-2
a) educational research b) reading c) information technology d) pedagoško raziskovanje e) branje f) informacijska tehnologija g) praksa

37.012(082)
37.01 RAZISKOVALNI Primeri
COBISS.SI-ID 234719232

37.
        RELATIONSHIP between theory and method in educational research / edited by Boris Kožuh, Anna Kozłowska, Alicia Itati Palermo. - Buenos Aires : National University of Luján ; Częstochowa : Pedagogical University of Częstochowa, 2003. - 206 str. : preglednice ; 21 cm

Bibliografija za vsakim prispevkom
ISBN 83-86894-59-8
a) educational research b) methodology c) qualitative research d) pedagoško raziskovanje e) metodologija f) kvalitativno raziskovanje g) pedagoška metodologija

37.012
37.01 RELATIONSHIP
COBISS.SI-ID 23108706

38.
ŠUPŠÁKOVÁ, Božena
        Art education = Likovna vzgoja : retrospectives, perspectives, alternatives / Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez ; [translations Beatriz Tomšič Čerkez, Alena Minns, Matej Makovec ; reviews Ronald Hanus, Črtomir Frelih]. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 211 str. : barvne ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 194-201. - Kazalo
ISBN 978-961-6525-25-1
a) art education b) teaching method c) teaching objective d) likovna vzgoja e) didaktična metoda f) učni cilj g) vizualna umetnost

373.32.016:74
373.32.016:74 ŠUPŠÁKOVÁ, B. Art education
COBISS.SI-ID 232326656

39.
        THEORY, facts and interpretation in educational and social research / edited by Boris Kožuh, Richard Kahn, Anna Kozłowska. - Los Angeles : Universty of California ; Czestochowa : Pedagogical University, 2004. - 210 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 83-86894-84-9
a) educational research b) social research c) pedagoško raziskovanje d) socialno raziskovanje

37.01
37.01 THEORY
COBISS.SI-ID 5928265

40.
VARJAČIČ, Bojan
        Prvič v vrtec : [priročnik za starše] / Bojan Varjačič - Rajko ; [ilustratorka Nives Markovič]. - Ljubljana : Otroci, 2007. - 85 str. : ilustr. ; 20 cm

Zdravnica svetuje/Janja Drobež: str. 72-75. - Bibliografija: str. 82
ISBN 978-961-91281-4-5
a) pre-school child b) attachment c) parent-child relation d) predšolski otrok e) navezanost f) odnos med starši in otrokom g) vstop v vrtec

37.018
37.018 VARJAČIČ, B. Prvič
COBISS.SI-ID 234326016

41.
        VZGOJNI koncept šole na razpotjih sodobnosti / [urednika posebne izdaje Metod Resman, Zdenko Medveš ; prevod povzetkov v angleščino Mojca Demšar]. - Posebna izd. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 367 str. : ilustr. graf. prikazi ; 24 cm. - (Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474. 2007, 124)

Ov. nasl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Opombe z bibliografijo tudi na dnu strani. - Povzetki v slov. in angl. pri posameznih prispevkih
a) aims of education b) teaching objective c) value d) teacher role e) vzgojni cilji f) učni cilj g) vrednota h) vloga učitelja i) vzgojni koncepti j) izobraževalni proces

37.01(082)
37.01 VZGOJNI koncept
COBISS.SI-ID 8870659


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


42.
BRNOT, Mojca, 1978-
        Vzgoja v današnji šoli : diplomsko delo / Mojca Brnot. - Ljubljana : [M. Brnot], 2003. - 85 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) discipline b) educational theory c) disciplina d) teorija vzgoje in izobraževanja e) vzgojni modeli f) permisivnost g) omejitve

37(043.2)
Č II 37(043.2) BRNOT, M. Vzgoja
COBISS.SI-ID 7201865

43.
REPIČ, Kristina, 1983-
        Dejavniki, ki vplivajo na izbiro vzgojnega stila : diplomska naloga / Kristina Repič. - Ljubljana : [K. Repič], 2007. - 64 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) family education b) authority c) parent-child relation d) družinska vzgoja e) avtoriteta f) odnos med starši in otrokom g) vzgojni stili

37.013.2(043.2)
Č II 37(043.2) REPIČ, K. Dejavniki
COBISS.SI-ID 7214665

44.
ZORMAN, Katja, 1983-
        Vloga razrednih ur v procesu uresničevanja ciljev sodobnega šolanja : diplomsko delo / Katja Zorman. - Ljubljana : [K. Zorman], 2007. - 111, [9] str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 107-109. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher-pupil relation b) class management c) primary school d) odnos med starši in učiteljem e) vodenje razreda f) osnovna šola g) razredne ure h) razredniki

37.035(043.2)
Č II 37(043.2) ZORMAN, K. Vloga
COBISS.SI-ID 7212873


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


45.
        AKCIJSKO raziskovanje za dvig kvalitete pouka naravoslovnih predmetov / [uredila Margareta Vrtačnik in Iztok Devetak]. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta : Pedagoška fakulteta, 2007. - 327 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-90532-5-6
a) science education b) action research c) teaching method d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) akcijsko raziskovanje f) didaktična metoda

371.3
371.3 AKCIJSKO raziskovanje
COBISS.SI-ID 234984960

46.
        DRUŽBA 5. razred : načrtovanje, poučevanje, učenje, ocenjevanje / Meta Budnar ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007 (Brežice : Utrip). - 115 str. : ilustr. ; 21 x 30 cm + [8] str. pril. - (Modeli poučevanja in učenja. Družba)

400 izv. - Soavtorice: Vlasta Hus, Tanja Sambolec, Saša Štilec, Maja Umek, Marjeta Zabukovec. - Bibliografija pri večini poglavij
ISBN 978-961-234-612-6
a) society - teachers' guide b) družba - priročnik za učitelje c) spoznavanje družbe

371.3:373.32.016(035)
371.3 DRUŽBA 5. razred
COBISS.SI-ID 233128448

47.
JERIČEK, Helena
        Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem stori učitelj : priročnik za učitelje in svetovalne delavce / [avtorica Helena Jeriček]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2007 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 45 str., [31] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 45
ISBN 978-961-6659-14-7
a) mental stress b) pupil c) duševni stres d) učenec

371.78(035)
II 371.7 JERIČEK, H. Ko učenca
COBISS.SI-ID 234995200

48.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Papir / [avtorica Anna Llimós ; fotografije Nos & Siti ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - 30 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Papel. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-000-8
a) manual skill b) ročna spretnost c) papir d) oblikovanje e) origami

371.3(02.053.2)
371.38 LLIMÓS, A. Preprosti izdelki
COBISS.SI-ID 233012736

49.
        MATHEMATICS and science achievement in the final year of secondary school : IEA's third International Mathematics and Science Study (TIMSS) / Ina V. S. Mullis ... [et al.]. - Boston ; Chestnut Hill : International Association for the Evaluation of Educational Achievement : TIMSS International Study Center, cop. 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr., graf. prikazi ; 28 cm

ISBN 1-889938-08-4
a) mathematics b) achievement gain c) secondary school d) matematika e) šolska uspešnost f) srednja šola g) TIMSS h) naravoslovje i) raziskave j) testne naloge

371.2(035)
II 371.2 MATHEMATICS and science
COBISS.SI-ID 8263257

50.
        MED-predmetno povezovanje v naravoslovju : monografija za učitelje naravoslovnih predmetov / [uredniški odbor Nataša Bukovec ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2007. - 190 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Projekt Partnerstvo fakultet in šol)

200 izv.
ISBN 978-961-6286-89-3
a) science education b) teacher education c) lifelong learning d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) izobraževanje učiteljev f) vseživljenjsko učenje

371.3
371.3 MED-PREDMETNO povezovanje
COBISS.SI-ID 234655232


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


51.
BAJEC, Marija, 1963-
        Zgodovinski pregled delovanja katoliškega Vrtca Dominik Savio Karitas Domžale : diplomska naloga / Marija Bajec. - Ljubljana : [M. Bajec], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) nursery school b) parent participation c) curriculum d) vrtec e) sodelovanje staršev f) kurikulum g) katoliški vrtec h) duhovni vikendi

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) BAJEC, M. Zgodovinski
COBISS.SI-ID 7214153

52.
LUŽNIK, Mojca, 1966-
        Izdelava in uporaba nekaterih didaktičnih pripomočkov v vrtcu : diplomska naloga / Mojca Lužnik. - Ljubljana : [M. Lužnik], 2007. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54-55. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) engineering b) practical work c) pre-school child d) tehnika e) praktično delo f) predšolski otrok

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) LUŽNIK, M. Izdelava
COBISS.SI-ID 7214409

53.
RAČIČ, Jožica, 1983-
        Projektno delo v vrtcu : diplomska naloga / Račič Jožica. - Ljubljana : [J. Račič], 2007. - VIII, 83 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) project method c) predšolski otrok d) projektna metoda e) izdelava knjige

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) RAČIČ, J. Projektno
COBISS.SI-ID 7206473

54.
VOLEK, Andreja, 1985-
        Načrtovanje jezikovnih dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Volek. - Ljubljana : [A. Volek], 2007. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) curriculum d) predšolski otrok e) govor f) kurikulum g) govorni razvoj h) jezikovna vzgoja

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) VOLEK, A. Načrtovanje
COBISS.SI-ID 7209033


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


55.
DICKSON, Linda
        Children learning mathematics : a teacher's guide to recent research / Linda Dickson, Margaret Brown, Olwen Gibson. - Reprinted. - London : Cassell, 1993, cop. 1984. - XIII, 379 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cassell education)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-304-31449-8
a) teaching method b) matematika c) didaktična metoda d) didaktika matematike

373.32.016:51
373.32.016:51 DICKSON, L. Children
COBISS.SI-ID 7201097

56.
TACOL, Tonka
        Art education = Výtvarná výchova : retrospectives, perspectives, alternatives = retospektíva, perspektíva, alternatívy / Tonka Tacol, Božena Šupšáková, Beatriz Tomšič Čerkez ; [translations Beatriz Tomšič Čerkez, Alena Minns, Matej Makovec]. - Bratislava : Digit, cop. 2007 (Bratislava : Schwarz). - 211 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 194-201. - Povzetki v angl. in slovaš. - Kazalo
ISBN 978-80-968441-2-8
a) art education b) teaching method c) teaching objective d) likovna vzgoja e) didaktična metoda f) učni cilj g) vizualna umetnost

373.32.016:016:74(082)
373.32.016:74 TACOL, T. Art education
COBISS.SI-ID 7169097


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


57.
TUCOVIČ, Nina, 1983-
        Vloga ravnatelja pri zagotavljanju kakovosti športno-vzgojega procesa : diplomsko delo / Nina Tucovič. - Ljubljana : [N. Tucovič], 2007. - II, 90, [6] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) head teacher c) primary school d) športna vzgoja e) ravnatelj šole f) osnovna šola

373.32.016:79: 371.113(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) TUCOVIČ, N. Vloga
COBISS.SI-ID 7207753


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


58.
KLEMENČIČ, Sonja, 1952-
        Fokusne skupine kot metoda presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja / Sonja Klemenčič, Valentina Hlebec. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55
ISBN 978-961-6130-52-3
a) adult education b) qualitative research c) group work d) izobraževanje odraslih e) kvalitativno raziskovanje f) skupinsko delo g) metodologija h) fokusne skupine i) načrtovanje j) organizacija k) evalvacija l) vodenje m) poročila

374.7
II 374 KLEMENČIČ, S. Fokusne
COBISS.SI-ID 234366464

59.
MOŽINA, Tanja, 1969-
        Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih / Tanja Možina. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 61-62
ISBN 978-961-6130-51-6
a) adult education b) attitude c) evaluation d) izobraževanje odraslih e) stališče f) evalvacija g) učni proces

374.7
II 374 MOŽINA, T. Merjenje
COBISS.SI-ID 234366720

60.
MOŽINA, Tanja, 1969-
        Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževanja / Tanja Možina, Milena Zorić, Sonja Klemenčič. - Ljubljana : Andragoški center Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 47-48
ISBN 978-961-6130-50-9
a) adult education b) quality of education c) evaluation d) izobraževanje odraslih e) kvaliteta izobraževanja f) evalvacija g) učni proces h) vodenje i) upravljanje

374.7
II 374 MOŽINA, T. Metoda
COBISS.SI-ID 234367744


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


61.
MOODY, Sylvia, 1941-
        Dyslexia : surviving and succeeding at college / Sylvia Moody. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - VIII, 216 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006036690.html. - Bibliografija: str. 211-213. - Kazalo
ISBN 978-0-415-43058-6 (hbk) ISBN 0-415-43058-5 (hbk) ISBN 978-0-415-43059-3 (pbk) ISBN 0-415-43059-3 (pbk)
a) dyslexia b) disleksija c) dispraksija d) pomoč učencem

376.1-056.264
376.1-056.264 MOODY, S. Dyslexia
COBISS.SI-ID 7200329

62.
        UČENCI s specifičnimi učnimi težavami : skriti primanjkljaji - skriti zakladi / Gavin Reid ... [et al.] ; [uredili Marija Kavkler, Milena Košak Babuder ; prevedli Mateja Hudoklin, Zrinka Petrovic]. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2007. - 190 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznega prispevka
ISBN 978-961-91532-4-6
a) learning difficulty b) dyslexia c) gifted d) učne težave e) disleksija f) nadarjeni g) pomoč učencem h) učne strategije

376.1(082)
II 376.1 UČENCI s specifičnimi
COBISS.SI-ID 234811392


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


63.
GRADIČ, Mojca, 1983-
        Biti otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Mojca Gradič. - Ljubljana : [M. Gradič], 2007. - 143 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 104-107. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) family d) parent-child relation e) motnje vedenja f) čustvene motnje g) družina h) odnos med starši in šolo

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GRADIČ, M. Biti
COBISS.SI-ID 7209545

64.
JEŠOVNIK, Tanja, 1982-
        Vpliv živali in predsodki do njih pri otrocih z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : eksperiment na I. stopnji OVI na OŠPP Gustava Šiliha Maribor : diplomsko delo / Tanja Ješovnik. - Ljubljana : [T. Ješovnik], 2007. - 99 str., [8] f. pril. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) animal c) attitude d) razvojno moten otrok e) žival f) stališče

376.1-056.34:615.851(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) JEŠOVNIK, T. Vpliv
COBISS.SI-ID 7213129

65.
PREDIKAKA, Marjeta, 1982-
        Kompleksnost specifičnih učnih težav : diplomsko delo / Marjeta Predikaka. - Ljubljana : [M. Predikaka], 2007. - 127 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-125. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) integration c) learning difficulty d) razvojno moten otrok e) integracija f) učne težave g) inkluzija h) individualizirani programi

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PREDIKAKA, M. Kompleksnost
COBISS.SI-ID 7209289

66.
ZOVKO Stele, Maja, 1982-
        Vloga specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri obravnavi oseb z nezgodno možgansko poškodbo : diplomsko delo / Maja Zovko Stele. - Ljubljana : [M. Zovko Stele], 2007. - 109 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 106-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) brain injury b) rehabilitation c) teacher role d) možganska poškodba e) rehabilitacija f) vloga učitelja

376.1.112.4(043.2)
Č II 376.1(043.2) ZOVKO STELE, M. Vloga
COBISS.SI-ID 7212361


378 VISOKO ŠOLSTVO.


67.
        PRAKTIČNO pedagoško usposabljanje : izhodišča - model - izkušnje / uredili Mojca Juriševič ... [et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 240 str. : preglednice, graf. prikazi ; 24 cm

250 izv. - Besedilo v slov., en prispevek v angl. - Bibliografija z opombami na dnu strani in na koncu vsakega prispevka
ISBN 978-961-253-024-2
a) teacher education - further education of teachers b) teaching practice c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev d) učna praksa e) praktični pouk

378.147.88:37(082)
378 PRAKTIČNO pedagoško
COBISS.SI-ID 235059712


5


68.
SZOMI Kralj, Béla
        Sonce, Zemlja, Luna : zbirka vaj za izbirni predmet Astronomija : 1. sklop za 7. razred 9-letne osnovne šole / [besedilo in fotografije] Bela Somi ; [risanje slik Arven Šakti, Iztok Križan, Bela Somi]. - Ljubljana : Math, 2003 ([Ljubljana] : Tipos). - 74 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 74
ISBN 961-6100-58-0
a) astronomy - exercise b) primary education c) astronomija - vaja d) osnovnošolski pouk

520/524(075.2)(076)
52 SOMI, B. Sonce
COBISS.SI-ID 126739712


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


69.
ČEPON, Luka, 1982-
        Zakaj rastline pod snežno odejo ne zmrznejo : diplomsko delo / Luka Čepon. - Ljubljana : [L. Čepon], 2007. - 46 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) science education b) observation c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) observacija e) temperatura f) toplota g) segrevanje h) merjenje

5(043.2)
Č II 5(043.2) ČEPON, L. Zakaj
COBISS.SI-ID 7212617


51 MATEMATIKA.


70.
MATEMATIČNO tekmovanje srednješolcev Slovenije (51 ; 2007 ; Maribor) [Enainpetdeseto]
        Bilten 51. matematičnega tekmovanja srednješolcev Slovenije : Maribor, 21. april 2007 / [gradivo zbrala ter uredila Darjo Felda in Matjaž Željko]. - Ljubljana : Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije ; Maribor : Prva gimnazija, 2007 (Izola : Skat). - 60 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: 51. matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije. - 300 izv. - Bibliografija samo pri enem prispevku
a) mathematics b) competition c) secondary school d) matematika e) tekmovanje f) srednja šola g) matematični kenguru

51(075.3)(497.4)
51(075.3) MATEMATIČNO Bilten 51
COBISS.SI-ID 11391766

71.
        SVET matematičnih čudes 4. Delovni zvezek za matematiko : vaje za utrjevanje : 4. razred devetletne osnovne šole / Mara Cotič ... [et al.] ; [ilustrirala Sonja Munih ; fotografije prispeval arhiv DZS]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 2 zv. (87; 85 str.) : ilustr. ; 29 cm. - (Vedež 4)

10.000 izv.
- - Svet matematičnih čudes 4. Rešitve vaj. - 19 str.
ISBN 978-86-341-3805-4
a) mathematics - exercise b) primary education c) matematika - vaja d) osnovnošolski pouk e) začetni pouk

51(075.2)
II 51(075.2) SVET 4 Delovni zv.
COBISS.SI-ID 231341312


51(043.2) MATEMATIKA.


72.
ZAPLOTNIK, Monika, 1978-
        Razdalja v metričnih prostorih : diplomsko delo / Monika Zaplotnik. - Ljubljana : [M. Zaplotnik], 2007. - 54 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) metrični prostor

515.124(043.2)
Č II 51(043.2) ZAPLOTNIK, M. Razdalja
COBISS.SI-ID 7208265


52(043.2) ASTRONOMIJA.


73.
MARKOVIĆ, Milena, 1982-
        Gibanje pritlikavih galaksij v okolici Rimske ceste : diplomsko delo / Milena Marković. - Ljubljana : [M. Marković], 2007. - 56 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astronomy b) astronomija c) galaksije d) interakcije e) koordinate

524.6(043.2)
Č II 52(043.2) MARKOVIĆ, M. Gibanje
COBISS.SI-ID 7211849


53 FIZIKA.


74.
FREIER, George D.
        A demonstration handbook for physics / G. D. Freier and F. J. Anderson. - 2nd printing. - College Park : American Association of Physics Teachers, 2002, cop. 1972. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-917853-32-6
a) physics b) fizika c) poskusi

53(075.8)
II 53(075.8) FREIER, G. Demonstration
COBISS.SI-ID 7208777

75.
GIANCOLI, Douglas C.
        Physics : principles with applications / Douglas C. Giancoli. - 6th ed. - Upper Saddle River : Pearson Prentice Hall, 2005, cop. 1980. - XXV, 946, A-58 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-13-191183-X
a) physics - textbook b) university studies c) fizika - učbenik d) univerzitetni študij e) kinematika f) dinamika g) gravitacija h) tekočine i) valovanje j) zvok k) toplota l) optika m) atomi n) molekule o) astrofizika

53(075.8)
II 53(075.8) GIANCOLI, D. Physics
COBISS.SI-ID 21245

76.
GIBBS, Keith, 1944-
        The resourceful physics teacher : 600 ideas for creative tecahing / Keith Gibbs. - Reprinted. - Bristol ; Philadelphia : Institute of Physics, 2002, cop. 1999. - IX, 229 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-7503-0581-9
a) physics b) fizika c) poskusi d) ponazoritev

53:371.3
53:371.3 GIBBS, K. Resourceful
COBISS.SI-ID 7213385

77.
        PHYSICS through applications / writers Ken Stewart [et al.] ; editor Jim Jardine. - Reprinted. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1990, cop. 1989. - 247 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo
ISBN 0-19-914280-7
a) physics - textbook b) secondary school c) fizika - učbenik d) srednja šola e) aplikacije

53(075.8)
II 53(075.8) PHYSICS through
COBISS.SI-ID 7206729

78.
STEWART, Ian, 1945-
        Kakšne oblike je snežinka? : vzorci v naravi / napisal Ian Stewart ; prevedla Seta Oblak. - Radovljica : Didakta, 2003. - 224 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: What shape is a snowflake?. - Bibliografija: str. 218-219. - Kazalo
ISBN 961-6463-13-6
a) geometry b) geometrija c) fraktali d) vzorci e) narava

53
53 STEWART, I. Kakšne
COBISS.SI-ID 122154496

79.
WALKER, Jearl, 1945-
        The flying circus of physics : with answers / Jearl Walker. - New York [etc.] : John Wiley & Sons, 1975, cop. 1977. - 295 str. : ilustr., grafični prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 176-217. - Kazalo
ISBN 0-471-02984-X
a) physics b) experiment c) fizika d) eksperiment e) poskusi

53
53 WALKER, J. Flying
COBISS.SI-ID 8519936

80.
YOUNG, Hugh D., 1930-
        Sears and Zemansky's university physics : with modern physics / Hugh D. Young, Roger A. Freedman. - 11th ed. - San Francisco [etc.] : Pearson Addison-Wesley, cop. 2004. - XXI, 1714, A47 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 0-805-38684-X (hbk) ISBN 0-321-20469-7 (pbk) ISBN 0-8053-8721-8 (Mastering physics)
a) physics b) fizika

53(075.8)
53(075.8) YOUNG, H. Sears
COBISS.SI-ID 8327958


53(043.2) FIZIKA.


81.
STREHOVEC, Rok, 1974-
        Merjenje moči pri kolesarjenju z GSP sprejemnikom : diplomsko delo / Rok Strehovec. - Ljubljana : [R. Strehovec], 2007. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) moč d) kolesarjenje e) zračni upor f) trenje g) GPS sprejemniki h) upor

53:796.61(043.2)
796.61:53(043.2)
Č II 53(043.2) STREHOVEC, R. Merjenje
COBISS.SI-ID 7216457

82.
VODLAN, Janja, 1982-
        Taljenje sira v mikrovalovni pečici : diplomsko delo / Janja Vodlan. - Ljubljana : [J. Vodlan], 2007. - 41, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) mikrovalovna pečica d) mikrovalovi e) taljenje f) masa

536:641.539(043.2)
641.539:536(043.2)
Č II 53(043.2) VODLAN, J. Taljenje
COBISS.SI-ID 7216201


54 KEMIJA.


83.
        MOJA prva kemija 2 : kemija za 9. razred osnovne šole. Priročnik za učitelje / Saša A. Glažar ... [et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 103 str. : ilustr. ; 29 cm

400 izv.
ISBN 978-961-241-165-7
a) chemistry - teachers' guide b) kemija - priročnik za učitelje

54(035)
II 54(075.2) MOJA prva 2 Priročnik Č II 54(075.2) MOJA prva 2 Priročnik
COBISS.SI-ID 233170944


54(043.2) KEMIJA.


84.
RAČKI, Mojca, 1980-
        Poskus sinteze 2-acetoksi-1(3,5-dimetoksifenil)-3-fenilpropan -1,3-diona : diplomsko delo / Mojca Rački. - Ljubljana : [M. Rački], 2007. - 54 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) sinteza d) diketoni e) kromatografija

54(043.2)
Č II 54(043.2) RAČKI, M. Poskus
COBISS.SI-ID 7216969


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


85.
DERMASTIA, Marina
        Pogled v rastline / Marina Dermastia ; [ilustracije Mateja Korbar ; fotografsko gradivo foto arhiv družine Turk Dermastia ; stvarno kazalo Alenka Dermastia]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za biologijo, 2007. - 237 str. : ilustr. ; 25 x 22 cm

700 izv. - Bibliografija: str. 217-223. - Kazalo
ISBN 978-961-90363-7-2
a) botany b) botanika

58(075.8)
58 DERMASTIA, M. Pogled
COBISS.SI-ID 234117888


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


86.
GLUŠIČ, Martina, 1983-
        Strategije tolerance na slanost izbranih halofitov iz sečoveljskih solin : diplomsko delo / Martina Glušič. - Ljubljana : [M. Glušič], 2007. - XI, 56, [4] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 53-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravavoslovnotehnična fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., kemija in biologija
a) biology b) biologija c) halofiti d) toleranca e) Sečoveljske soline

581.526.52(043.2)
Č II 58(043.2) GLUŠIČ, M. Strategije
COBISS.SI-ID 7210569


6


87.
ERZAR, Tomaž
        Duševne motnje : psihopatologija v zakonski in družinski terapiji / Tomaž Erzar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba, 2007. - 269 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 217-232. - Kazali
ISBN 978-961-218-707-1
a) mental handicap b) mental health c) psychoanalysis d) mentalna prizadetost e) duševno zdravje f) psihoanaliza g) tesnobnost h) disociativnost i) motnje hranjenja j) osbnostne motnje

616.89
616.89 ERZAR, T. Duševne
COBISS.SI-ID 234910720


61 MEDICINA.


88.
INTERNATIONAL Art Therapies Summercamp (2006 ; Ottersberg)
        A project at the Fachhochschule Ottersberg : [documentation] / International Art Therapies Summercamp, 16.-22. September 2006, [Fachhochschule Ottersberg] ; [editing Cettina Franchella, Anna von Butler ; translation Frau Vieweger-Baraccani, Anna von Butler, Nike Schröder]. - Ottersberg : Fachhochschule, cop. 2006. - 56 str. : barvne fotogr. ; 24 cm

a) psychotherapy - workshop b) psihoterapija - delavnica c) umetnostna terapija

615.851(082)
615.851 INTERNATIONAL Project
COBISS.SI-ID 7204425


61(043.2) MEDICINA.


89.
DVORNIK, Jasna, 1978-
        Preventiva rabe drog v osnovnih šolah v svetu in pri nas : diplomsko delo / Jasna Dvornik. - Ljubljana : [J. Dvornik], 2003. - 90 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 86-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) drug addiction b) prevention c) primary school d) zasvojenost z drogami e) prevencija f) osnovna šola g) preventivni programi h) Velika Britanija i) ZDA j) Avstralija

613.83:37(043.2)
Č 61(043.2) DVORNIK, J. Preventiva
COBISS.SI-ID 7202121

90.
MAZI Thomas, Lea, 1982-
        Likovna terapija - pomen risbe : diplomsko delo / Lea Mazi Thomas. - Ljubljana : [L. Mazi Thomas], 2007. - 112 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 109-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) psychotherapy b) fine arts c) psychotherapist d) psihoterapija e) likovna umetnost f) psihoterapevt g) likovna terapija h) umetnostna terapija

615.851(043.2)
Č II 61(043.2) MAZI THOMAS, L. Likovna terapija
COBISS.SI-ID 7215433

91.
POLAK, Tanja, 1983-
        Primerjava ameriškega kampa in slovenske kolonije za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 : diplomsko delo / Tanja Polak. - Ljubljana : [T. Polak], 2007. - 114 str. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) diabetes c) camping d) diabetes e) taborjenje f) adolescent

616.379-008.64-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) POLAK, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 7207497


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


92.
KORAĆ, Dalibor, 1982-
        Uporaba svetlečih diod v prikazovalnikih : diplomsko delo / Dalibor Korać. - Ljubljana : [D. Korać], 2007. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) svetleče diode f) prikazovalniki g) mikrokrmilniki

621.3(043.2)
Č II 62(043.2) KORAĆ, D. Uporaba
COBISS.SI-ID 7212105

93.
MELE, Jure, 1982-
        Elektronsko načrtovanje in izdelava tiskanih vezij : diplomsko delo / Jure Mele. - Ljubljana : [J. Mele], 2007. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 96. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fiziika in tehnika
a) electrical engineering b) elektrotehnika c) tiskana vezja d) Target3001 e) PCB plošča

621.3.049.75(043.2)
Č II 62(043.2) MELE, J. Elektronsko
COBISS.SI-ID 7215945


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


94.
BURGAR, Anja, 1982-
        Vdorna globina mikrovalov : diplomsko delo / Anja Burgar. - Ljubljana : [A. Burgar], 2007. - V, 42 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) absorbcija d) valovanje e) mikrovalovi

641.539(043.2)
Č II 64(043.2) BURGAR, A. Vdorna
COBISS.SI-ID 7211593

95.
SKALJA, Mojca, 1976-
        Dachovi normativi in ocena šolskih jedilnikov : diplomsko delo / Mojca Skalja. - Ljubljana : [M. Skalja], 2007. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) school meal c) prehrana d) šolski obrok e) varovalna prehrana

641(043.2)
Č II 64(043.2) SKALJA, M. Dachovi
COBISS.SI-ID 7216713


65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


96.
WECHTERSBACH, Rado
        Informatika : učbenik za srednje izobraževanje / Rado Wechtersbach. - Grosuplje : Saji, 2005 (Ljubljana : Povše). - 439 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 439. - Kazalo
ISBN 961-91143-1-0
a) information science - textbook b) secondary education c) informatika - učbenik d) srednješolski pouk

659.2:004(075.3)
II 65 WECHTERSBACH, R. Informatika
COBISS.SI-ID 220327168


7


97.
TACOL, Tonka
        Likovno izražanje. Učbenik za likovno vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole / Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez ; [fotografija Dunja Vedem ; risanje, slikanje Stanka Benigar, Barbara Fišinger, Špela Čimžar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 108 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. v kolofonu in na hrbtu: Likovno izražanje 5
ISBN 978-961-6525-23-7
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk e) likovne tehnike

7.02(075.2)
II 7 TACOL, T. Likovno 5.r.
COBISS.SI-ID 233767936


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


98.
ZALOŽNIK, Mojca, 16.06.1978-
        Znanost v umetnosti / umetnost v znanosti : diplomsko delo / Mojca Založnik. - Ljubljana : [M. Založnik], 2007. - VIII, 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) sciences c) umetnost d) vede e) teorija znanosti f) teorija umetnosti g) posredna zaznava

7.01(043.2)
Č II 7(043.2) ZALOŽNIK, M. Znanost
COBISS.SI-ID 7215689


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


99.
LLIMÓS, Anna
        Preprosti izdelki v 5. korakih. Glina / [avtorica Anna Llimós ; fotografije Nos & Siti ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007. - 31 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Manulidades en 5 pasos. Barro. - Avtorica navedena v kolofonu in na ov. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-001-5
a) pottery - children's book b) lončarstvo - knjiga za otroke c) glina d) oblikovnaje

730.023.5(02.053.2)
73/74 LLIMÓS, A. Preprosti
COBISS.SI-ID 233013248

100.
MAKŠE, Roman
        Slišati / Arhiskulptostrukcije : Galerija Božidar Jakac, Kostnjevica na Krki, 20. 9. 2007 - 17. 3. 2008 = To hear / Archisculptostructions / Roman Makše ; [besedili] Marko Košan ; [angleški prevod Amidas ; fotografija Boris Gaberščik]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2007. - 40 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.
a) slovensko kiparstvo b) 21. st. c) osebne razstave

730(497.4):929Makše R.
II 73/74 MAKŠE, R. Slišati
COBISS.SI-ID 234971904

101.
SEDEJ, Ivan
        Nekateri tokovi v umetnosti mlajše generacije slikarjev in kiparjev na Slovenskem / Ivan Sedej. - Ljubljana : Prosvetni servis, 1966 ([Ljubljana] : Prosvetni servis). - 32 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnost in kultura. Likovni večer ; 62)

800 izv. - Bibliografija: str. 32
a) fine arts - Slovenia - 20th cent. b) likovna umetnost - Slovenija - 20. stol.

73/76
73/74 SEDEJ, I. Nekateri tokovi
COBISS.SI-ID 4490496

102.
ŠESTDESET
        60 let PeF : razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani / [besedilo Zdenko Huzjan ; uredil Črtomir Frelih]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - [14] str. : barvne ilustr. ; 25 cm

200 izv. - Razstavljajo: Mirko Bratuša .... [et al.]
ISBN 978-86-7735-113-7
a) fine arts - exhibition b) likovna umetnost - razstava

73/74
73/74 ŠESTDESET LET
COBISS.SI-ID 233931008


77 FOTOGRAFIJA.


103.
        DIGITALNA fotografija : različica 2.0. - 2. izd. - Ljubljana : ISA.IT, 2007. - 60 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Usposabljanje za enostavno uporabo računalnika ; knj. 7)

ISBN 978-961-91146-9-8 ISBN 978-961-6667-05-0 (komplet)
a) photography - textbook b) fotografija - učbenik c) digitalni fotoaparati d) digitalna fotografija

77.02:004(075)
77 DIGITALNA fotografija
COBISS.SI-ID 232159744


78 GLASBA.


104.
ROBERTS, Roland, violinist
        Opuštanje [Zvočni posnetek] : smirujuća klasika za tihe trenutke / odabrao i aranžirao Ronald Roberts. - [Lekenik] : Ostvarenje, cop. 2004. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Edukacija. Pomoć u učenju)

Prevod dela: Meditation
ISBN 978-953-6827-59-6
a) music b) learning c) glasba d) učenje

78(086.76)
cd 78 ROBERTS, R. Opuštanje
COBISS.SI-ID 7217993

105.
ROBERTS, Roland, violinist
        Skladbe budilice [Zvočni posnetek] : klasične skladbe za razbuđivanje / odabrao i aranžirao Ronald Roberts. - [Lekenik] : Ostvarenje, cop. 2004. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Edukacija. Pomoć u učenju)

Prevod dela: Clasical octane
ISBN 978-953-6827-60-2
a) music b) learning c) glasba d) učenje

78(086.76)
cd 78 ROBERTS, R. Skladbe
COBISS.SI-ID 7217737

106.
ROBERTS, Roland, violinist
        Zona ubrzanog učenja [Zvočni posnetek] : glazba za postizanje alfa stanja i učinkoviteje učenje / odabrao i aranžirao Ronald Roberts. - [Lekenik] : Ostvarenje, cop. 2004. - 1 CD : stereo ; 12 cm. - (Edukacija. Pomoć u učenju)

Prevod dela: The accelerated learning zone
ISBN 978-953-6827-61-9
a) music b) accelerated course c) glasba d) pospešeni tečaj

78(086.76)
cd 78 ROBERTS, R. Zona ubrzanog
COBISS.SI-ID 7218249


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


107.
GABAJ, Vesna, 1983-
        Maska v oblikah akcije in mirovanja : diplomsko delo / Vesna Gabaj. - Ljubljana : [V. Gabaj], 2007. - 76 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) maska d) obraz e) umetniški izraz

792.024.3(043.2)
Č II 79(043.2) GABAJ, V. Maska
COBISS.SI-ID 7210057

108.
ROŽANC, Gregor, 1979-
        Izkustveno učenje sodelovalnih veščin na jadrnici : diplomsko delo / Gregor Rožanc. - Ljubljana : [G. Rožanc], 2007. - 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-99. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) cooperation b) experiential learning c) open air activities d) sodelovanje e) izkustveno učenje f) dejavnosti na prostem g) jadranje h) tabori

796.1(043.2)
Č II 79(043.2) ROŽANC, G. Izkustveno
COBISS.SI-ID 7210825


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


109.
MUŠIČ, Irena, 1967-
        Karavanke / Irena Mušič, Vladimir Habjan ; [skice Danilo Cedilnik - Den]. - Ljubljana : Sidarta, 2007. - 256 str. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Planinski vodnik / Sidarta)

Bibliografija: str. 251. - Kazalo
ISBN 978-961-6027-49-6
a) Karavanke b) planinski vodniki

796.52(234.323.61)(036)
796.5 MUŠIČ, I. Karavanke
COBISS.SI-ID 234054144


8


110.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapramiška / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Daša Simčič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2007. - [42] str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6630-25-2

821.163.6
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sapramiška
COBISS.SI-ID 234603776


81 JEZIKOSLOVJE


111.
SOKLIČ, Špela Elizabeta, 1983-
        Retorične spretnosti študentk razrednega pouka : diplomsko delo / Špela Elizabeta Soklič. - Bohinjska Bela : [S.E. Soklič], 2007. - 65 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) speech b) non-verbal communication c) govor d) neverbalna komunikacija e) retorika f) govornik g) jezikovni slog

808.5:371.311.5-057.875(043.2)
Č II 811.163.6(043.2) SOKLIČ, Š. Retorične
COBISS.SI-ID 7213897


811.13 ROMANSKI JEZIKI.


112.
ČIČMIR-Vestič, Irena
        Le français c'est facile = Učenje francoskega jezika je lahko enostavno : učbenik francoščine za začetnike / Irena Čičmir Vestič, Alenka Kolman Kavčič ; [ilustrirala Patricija Čičmir Vestič]. - 1. natis. - Ljubljana : Debora, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 59 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-652-527-5
a) French language - textbook b) francoščina - učbenik c) začetni pouk

811.133.1
II 811.13 ČIČMIR-VESTIČ Français
COBISS.SI-ID 7203401


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


113.
ERHARTIČ, Blanka
        Z besedo na dan : poslušamo, govorimo, beremo, pišemo / Blanka Erhartič, Aleksandra Štih. - Maribor : Obzorja, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 256 str. : ilustr. ; 26 cm

"Zvočno gradivo zgoščenk, priloženih knjigi, vsebuje primere interpretativnih branj književnih besedil, vezanih na učno vsebino pri predmetu slovenščina v programu splošne mature" ---> str. [257]. - Bibliografija: str. [259-266]
- - Z besedo na dan [Zvočni posnetek] : 1. in 2. letnik : poslušamo, govorimo, beremo, pišemo. - 1 CD ; 12 cm
- - Z besedo na dan [Zvočni posnetek] : 3. in 4. letnik : poslušamo, govorimo, beremo, pišemo. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 961-230-300-2 ISBN 978-961-230-300-6 ISBN 961-230-301-0 (CD) ISBN 978-961-230-301-3 (CD)
a) communication - reference book b) komunikacija - priročnik c) govorništvo d) nastopanje e) sporazumevanje

811.163.6'27(035)
II 811.163.6 ERHARTIČ, B. Z besedo cd 811.163.6 ERHARTIČ, B. Z besedo 1.2.l. cd 811.163.6 ERHARTIČ, B. Z besedo 3.4.l.
COBISS.SI-ID 59055617

114.
KAPKO, Dragica
        Osnovnošolski plonk. Jezik : [48 preglednic za jezikovni pouk pri slovenščini v 2. in 3. triletju osnovne šole] / [Dragica Kapko ; ilustracije Suzi Bricelj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Celje] : Grafika Zlatečan). - 48 str. : ilustr. ; 22 cm

Podnasl. na ov. - Avtorica navedena v kolofonu. - 5.000 izv. - Bibliografija: str. 48
ISBN 978-961-209-743-1
a) Slovenian language - reference book b) grammar c) slovenščina - priročnik d) gramatika

811.163.6(035)
811.163.6(075.2) KAPKO, D. Osnovnošolski
COBISS.SI-ID 233728000

115.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 1 : slovenščina za 1. letnik gimnazij. Delovni zvezek / Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja, Alenka Arbiter. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 103 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-172-5
a) Slovenian language - exercise b) secondary education c) slovenščina - vaja d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) ZAJC-BERZELAK,K. Govorica jezika 1
COBISS.SI-ID 234109696


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


116.
ŠINK, Jure
        Tartuffe, Jean-Baptiste Poquelin Moliere ; in Fiziki, Friedrich Dürrenmatt : priročnik za spoznavanje književnih del / Jure Šink. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 79 str. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

4.000 izv.
ISBN 978-961-209-726-4
a) Moliere, Jean Baptiste Poquelin (1622-1673) b) Dürrenmatt, Friedrich (1921-1990) c) literature d) literatura e) srednja šola f) secondary school g) matura h) eseji i) dramatika j) literarni komentarji k) matura l) priročniki m) knjižne vsebine

82.0
821.133.1.09Moliere
821.112.2.09Dürrenmatt F.
82 ŠINK, J. Tartuffe
COBISS.SI-ID 234546944


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


117.
JOHNSON, Gillian
        Moja sestra Zala / Gillian Johnson ; [prevedla Jana Kolarič]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2005. - [30] str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: My sister Grace
ISBN 961-6506-41-2

821.111
II 821.111 JOHNSON, G. Moja
COBISS.SI-ID 218906624

118.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Potovanje Potepuške zarje / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 216 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. The voyage of the Dawn treader. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0091-1

821.111-93-312.9
821.111 LEWIS, C. Potovanje
COBISS.SI-ID 234093056


821.131.1 ITALIJANSKA KNJIŽEVNOST.


119.
ECO, Umberto
        Otok prejšnjega dne / Umberto Eco ; prevedel Vasja Bratina. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 445 str. ; 23 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

2.000 izv. - Prevod dela: L'isola del giorno prima
ISBN 978-961-01-0272-4

821.131.1-311.6
821.131.1 ECO, U. Otok
COBISS.SI-ID 234514944


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


120.
LAINŠČEK, Feri
        Nedotakljivi : [mit o Ciganih] / Feri Lainšček. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : MKT print). - 178 str. ; 21 cm. - (Zbirka Miti / Mladinska knjiga)

1.500 izv. - O avtorju na zavihku
ISBN 978-961-01-0163-5
a) cigani b) leposlovje

821.163.6-311.2
821.163.6 LAINŠČEK, F. Nedotakljivi
COBISS.SI-ID 234595584

121.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapramiška [Zvočni posnetek] / Svetlana Makarovič ; [glasba Svetlana Makarovič ; glasbeni aranžma Lado Jakša ; režija Svetlana Makarovič]. - Dob : Miš, 2007. - 1 CD : stereo

Igralci: Svetlana Makarovič, Bojan Maroševič, Ljerka Belak, Anže Miš ; glasbeni izvajalci: klavir Lado Jakša, bobni in tolkala Aleš Rendla
ISBN 978-961-6630-31-3

821.163.6-93-34(086.76)
cd 821.163.6 MAKAROVIČ, S. Sapramiška
COBISS.SI-ID 235188224

122.
NOVAK, Tanja, 1973-
        Ježek Snežek in suša : požar v naravi / Tanja Novak ; ilustriral Peter Škerl. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - 16 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.
ISBN 978-961-90934-4-3
a) požari b) knjige za otroke

821.163.6-93-32
373.32.016:50 NOVAK, T. Ježek
COBISS.SI-ID 234402560

123.
        NOVOMEŠKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbral in uredil, [slikovno gradivo odbral] Milček Komelj. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007. - 533 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-213-167-8
a) Novo mesto b) leposlovje

821.163.6-82
821.163.6 NOVOMEŠKA knjiga
COBISS.SI-ID 234317056

124.
PODGORŠEK, Mojiceja
        O pastirčku, ki je znal računati / Mojiceja Podgoršek ; [ilustrirala] Andreja Peklar. - Tržič : Učila International, cop. 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - [20] str. : ilustr. ; 28 cm

Ob novi slikanici o Juriju Vegi/ Dusica Kunaver, Sandi Sitar: str. [20]
ISBN 978-961-00-0264-2
a) Vega, Jurij (1754-1802) - knjiga za otorke

821.163.6-93-32
II 821.163.6 PODGORŠEK, M. O pastirčku
COBISS.SI-ID 233793024

125.
SLOVENSKI slavistični kongres (2007 ; Trst)
        Živeti mejo / [Slovenski slavistični kongres, Trst, 18.-20. 10. 2007] ; uredil Miran Košuta. - Trst : Slavistično društvo Slovenije, 2007 (Trst : Graphart). - 398 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 18)

Bibliografija z opombami na dnu strani in na koncu nekaterih prispevkov
Vsebina na nasl. str.:
Slovenska književnost v stiku
Slovenski jezik v stiku
Slavistika in slovaropisje v stiku
Zamejska mladinska književnost
ISBN 978-961-91015-9-9
a) Slavic languages - congress b) children's and youth literature c) slovanski jeziki - kongres d) mladinska književnost e) slovenistika f) slovensk književnost g) jeziki h) Zamejski Slovenci

821.163.6.091:821.131.1.091(082)
821.163.6.09-93(082)
821.163.6.09 SLOVENSKI Živeti mejo
COBISS.SI-ID 234514432

126.
ŠINK, Jure
        Kralj na Betajnovi, Ivan Cankar ; Vladimir, Matjaž Zupančič : priročnik za spoznavanje književnih del / Jure Šink. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 96 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Kresnice : najpopularnejši literarni vodniki za maturo in domače branje)

ISBN 978-961-209-727-1
a) Cankar, Ivan (1876-1918) - "Kralj na Betajnovi" - Literarne študije b) Zupančič, Matjaž (1959-) - "Vladimir" - Literarne študije c) literature - reference book d) literatura - priročnik e) dramatika f) literarni komentarji g) matura h) knjižne vsebine

821.163.6.09
821.163.6.09 ŠINK, J. Kralj
COBISS.SI-ID 234546688

127.
VUGA, Saša
        Kobariško zrcalo : romaneskni triptih / Saša Vuga. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 (Ljubljana : Delo Repro). - 191 str. ; 20 cm

Zrcalo današnje resnice / Taras Kermauner: str. 183-191
ISBN 978-961-213-168-5

821.163.6-31
821.163.6 VUGA, S. Kobariško
COBISS.SI-ID 234897920


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


128.
SENEGAČNIK, Jurij, 1957-
        Svet : geografija za 2. letnik gimnazij / Jurij Senegačnik ; [karte in grafikoni Mateja Rihtaršič ; risbe Gregor Markelj ; fotografije Viki Grošelj ... et al.]. - 4. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 136, [7] str. : ilustr. ; 29 cm

2.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6465-87-8
a) geography - textbook b) secondary education c) geografija - učbenik d) srednješolski pouk

91(075.3)
II 91(075.3) SENEGAČNIK, J. Svet
COBISS.SI-ID 230411520

129.
TRŠKAN, Danijela
        Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem / Danijela Trškan. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 346 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Seznam literature in virov za učitelje: str. 324-328. - Bibliografija: str. 331-346
ISBN 978-961-6648-00-4
a) history b) local studies c) teaching method d) zgodovina e) domoznanstvo f) didaktična metoda g) raziskovalno učenje h) osnovne šole i) srednje šole j) učni programi

908
371.3:908
908(497.4) TRŠKAN, D. Lokalna zgodovina
COBISS.SI-ID 231836160

130.
TRŠKAN, Danijela
        Lokalna zgodovina - učenje z odkrivanjem : naloge malo drugače / Danijela Trškan. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 63 str. : ilustr. ; 28 cm

300 izv. - Seznam literature in virov za učence: str. 60-63
ISBN 978-961-6648-07-3
a) history b) local studies c) zgodovina d) domoznanstvo e) vaje za osnovne šole f) vaje za srednje šole

908
371.3:908
94(075.2/.3)(076)
908(075.2/.3)(076)
II 908 TRŠKAN, D. Lokalna zgodovina
COBISS.SI-ID 233615872


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


131.
GELD, Urška, 1984-
        Spoznavanje domačega kraja Beltinci s pomočjo spletne strani : diplomsko delo / Urška Geld. - Ljubljana : [U. Geld], 2007. - 93 str. : barvne ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
- - Moj kraj Beltinci : spletna stran [Elektronski vir] / Urška Geld. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) local studies b) society c) primary school d) domoznanstvo e) družba f) osnovna šola g) Beltinci h) domača stran

908:004.738.12(043.2)
Č II 908(043.2) GELD, U. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 7209801


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


132.
        ANTON Slodnjak : [1899 - 1983 : dokumentarna monografija] / [uredil, izbral fotografije in napisal spremna besedila France Pibernik]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2007 ([s. l.] : Interes City). - 157 str. : ilustr. ; 25 x 25 cm

Avtor naveden v kolofonu
ISBN 978-961-213-163-0
a) Slodnjak, Anton (1899-1983) b) slovenska literarna veda c) literarni zgodovinarji d) albumi

929Slodnjak A.
82.0Slodnjak A.
929 ANTON Slodnjak
COBISS.SI-ID 233637888


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


133.
BRATOŽ, Rajko
        Rimska zgodovina. Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana / Rajko Bratož. - Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije : Študentska založba : Filozofska fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 527 str. : ilustr., pril. ; 28 cm. - (Zbirka Zgodovinskega časopisa ; 33) (Knjižna zbirka Scripta / Študentska založba)

2.200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazala
ISBN 978-961-91431-7-9 (Zveza zgodovinskih društev Slovenije)
a) ancient history b) stara zgodovina c) antični Rim d) rimska republika e) cesarska doba f) družba g) slovenski prostor v rimski dobi h) Judje i) Kristjani j) Rimski imperij

94(37)
II 94 BRATOŽ, R. Rimska
COBISS.SI-ID 234823424


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO