COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


julij 07004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
KOSTREVC, Ljubomir
        Računalništvo in informatika / Ljubomir Kostrevc ; [ilustracije Maja Gedei, ilustracija [na str.] 81 Edo Podreka ; fotografije Marjan Smerke ... et al.]. - 4., popravljena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ljubljana] : Itagraf). - VIII, 220 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Informatika za srednje šole)

Kazalo
ISBN 961-6361-77-5
a) information science - textbook b) secondary education c) informatika - učbenik d) srednješolski pouk

004(075.3)
004 KOSTREVC, L. Računalništvo
COBISS.SI-ID 227737600

2.
PRITCHARD, Alan
        Effective teaching with Internet technologies : pedagogy and practice / Alan Pritchard. - London ; Thousand Oaks : Paul Chapman, 2007. - X, 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 128-129
ISBN 978-1-4129-3094-9 (hbk) ISBN 978-1-4129-3095-6 (pbk)
a) didactic use of computer b) information technology c) didaktična uporaba računalnika d) informacijska tehnologija e) internet

004.4
004.4 PRITCHARD, A. Effective
COBISS.SI-ID 7107145

3.
RICHARDSON, Will
        Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms / Will Richardson. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi : Corwin Press, cop. 2006. - XIII, 149 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip063/2005033579.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2005033579-d.html. - Bibliografija: str. 139-142. - Kazalo
ISBN 1-41292-766-8 (cloth) ISBN 978-1-41292-766-6 (cloth) ISBN 1-41292-767-6 (pbk) ISBN 978-1-41292-767-3 (pbk)
a) didactic use of computer b) multimedia system c) didaktična uporaba računalnika d) multimedijski sistem e) internet f) blogi

004.4
004.4 RICHARDSON, W. Blogs
COBISS.SI-ID 7100745


004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


4.
MAROLT, Martina, 1982-
        Računalniški tečaji za odrasle : diplomsko delo / Martina Marolt. - Ljubljana : [M. Marolt], 2007. - 61 str, 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Vsebuje: Računalniški tečaj za začetnike. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Računalništvo
a) didactic use of computer b) adult education c) didaktična uporaba računalnika d) izobraževanje odraslih e) računalniško opismenjevanje

004:374.7(043.2)
Č II 004(043.2) MAROLT, M. Računalniški
COBISS.SI-ID 7127113

5.
PONIKVAR, Nuša, 1980-
        RoboPal, igrajmo se robotiko : diplomsko delo / Nuša Ponikvar. - Ljubljana : [N. Ponikvar], 2007. - IV, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abtract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) robotika f) joBot g) RoboPal (program)

007.52(043.2)
Č II 004(043.2) PONIKVAR, N. RoboPal
COBISS.SI-ID 7127625

6.
ŽAVBI, Alenka
        Mladi in digitalni razkorak : magistrsko delo / Alenka Žavbi. - Ljubljana : [A. Žavbi], 2007. - 133 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 119-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) information technology b) youth c) computer d) informacijska tehnologija e) mladina f) računalnik g) informacijska družba h) digitalni razkorak

004.7(043.2)
Č II 004.7 ŽAVBI, A. Mladi
COBISS.SI-ID 7140937


159.9 PSIHOLOGIJA.


7.
FRANZ, Marie-Luise von, 1915-
        The problem of the puer aeternus / Marie-Louise von Franz. - [3rd ed.]. - Toronto : Inner City Books, [2000]. - 287 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studies in Jungian psychology by Jungian analysts ; [87])

Kazalo. - Bibliografija: str. 275-276
ISBN 978-0-919123-88-5
a) personality development b) psychopathology c) psychoanalysis d) osebnostni razvoj e) psihopatologija f) psihoanaliza

159.964.2
159.964.2 FRANZ, M. Problem
COBISS.SI-ID 7106377

8.
GOLEMAN, Daniel
        Čustvena inteligenca : zakaj je lahko pomembnejša od IQ / Daniel Goleman ; [prevedla Mojca Čakš]. - 1. ponatis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 471 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. Priročniki)

Prevod dela: Emotional intelligence
ISBN 86-11-17437-2
a) mental development b) affection need c) affectivity - emotion d) mentalni razvoj e) čustvena potreba f) čustvenost - emocija g) čustva inteligentnost

159.942
159.942 GOLEMAN, D. Čustvena
COBISS.SI-ID 224769536

9.
MERCER, Neil
        Dialogue and the development of children's thinking : a sociocultural approach / Neil Mercer and Karen Littleton. - New York ; London : Routledge, cop. 2007. - XI, 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip076/2006101162.html. - Bibliografija: str. 149-158. - Kazalo
ISBN 978-0-415-40478-5 (hbk) ISBN 0-415-40478-9 (hbk) ISBN 978-0-415-40479-2 (pbk) ISBN 0-415-40479-7 (pbk)
a) teacher-pupil relation b) interaction c) communication d) dialogue e) cognitive development f) odnos med učiteljem in učencem g) interakcija h) komunikacija i) dialog j) kognitivni razvoj k) razredna interakcija

159.955
159.955 MERCER, N. Dialogue
COBISS.SI-ID 7085385


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
GROS, Nives, 1983-
        Značilnosti, odkrivanje ter obravnava nadarjenih otrok : diplomsko delo / Nives Gros. - Ljubljana : [N. Gros], 2007. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) gifted b) nadarjeni c) odkrivanje d) obravnava

159.924(043.2)
Č II 159.9(043.2) GROS, N. Značilnosti
COBISS.SI-ID 7115849

11.
RAZPOTNIK, Tonja
        Sindrom izgorevanja ter počutje zaposlenih na osnovni šoli s prilagojenim programom : diplomsko delo / Tonja Razpotnik. - Ljubljana : [T. Razpotnik], 2007. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 58-60. - Povzetek ; Summary
a) mental stress b) special school teacher c) duševni stres d) specialni pedagog e) sindrom izgorevanja f) poklicna izgorelost

159.944:376.1(043.2)
Č II 159.9(043.2) RAZPOTNIK, T. Sindrom
COBISS.SI-ID 7120201


16 LOGIKA


12.
BOWELL, Tracy, 1965-
        Critical thinking : a concise guide / Tracy Bowell and Gary Kemp. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 2005. - XI, 321 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-415-34312-7 (hbk) ISBN 0-415-34313-5 (pbk) ISBN 978-0-415-34312-1 (hbk) ISBN 978-0-415-34313-8 (pbk)
a) critical sense b) thinking c) logic d) kritični čut e) mišljenje f) logika g) kritičnost h) filozofija duha i) dedukcija j) sklepanje

16
16 BOWELL, T. Critical
COBISS.SI-ID 7104585


17(043.2) ETIKA.


13.
MITROVIĆ, Tanja, 1980-
        Zvestoba do groba?! : diplomsko delo / Tanja Mitrović. - Ljubljana : [T. Mitrović], 2007. - 121 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-96. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) marriage b) love c) sexuality d) zakonska zveza e) ljubezen f) seksualnost g) monogamija h) zvestoba

173(043.2)
Č II 17(043.2) MITROVIĆ, T. Zvestoba
COBISS.SI-ID 7128393


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


14.
BOURDIEU, Pierre
        Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij / Pierre Bourdieu, Loic Wacquant ; zbrala in uredila Taja Kramberger in Drago B. Rotar ; [prevajalci Vlado Kotnik ... et al. ; urednica Vida Rožac Darovec]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006 (Grafis trade). - 245 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 961-6033-87-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) ISBN 978-961-6033-87-9 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) Wacquant, Loic (1960-) c) social sciences d) družbene vede

3(081)
3 BOURDIEU, P. Načela
COBISS.SI-ID 230781184

15.
CULIBERG, Luka
        Japonska : med nacionalnim mitim in mitološko nacijo / Luka Culiberg. - Ljubljana : Založba /*cf., 2007. - 176 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

ISBN 978-961-6271-98-1
a) politics - Japan b) ideology c) nationality d) politika - Japonska e) ideologija f) nacionalnost g) narod h) nacionalna država

316.75
316.7 CULIBERG, L. Japonska
COBISS.SI-ID 233053184


316 SOCIOLOGIJA.


16.
        BLIŽINA drugosti = The close otherness / [zbrala in] uredila Lucija Čok ; [tehnična urednika Jonatan Vinkler, Karin Marc Bratina]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006 (Grafis trade). - 506 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Skupna bibliografija: str. 413-442. - Povzetki; Summaries. - Kazalo
ISBN 961-6033-75-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) ISBN 978-961-6033-75-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) intercultural education b) foreign languages c) language learning d) interkulturna vzgoja e) tuji jeziki f) učenje jezika

316.7
316.7 BLIŽINA drugosti
COBISS.SI-ID 228982272


316(043.2) SOCIOLOGIJA.


17.
ZAGORŠAK, Katarina, 1982-
        Vpliv vzgojnega koncepta na učno uspešnost romskih otrok v javni osnovni šoli : diplomsko delo / Katarina Zagoršak. - Ljubljana : [K. Zagoršak], 2007. - 70 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gypsy b) public education c) primary school d) cigan e) javno šolstvo f) osnovna šola g) Romi h) vzgojni koncept

316.35:37(043.2)
Č II 316.35(043.2) ZAGORŠAK, K. Vpliv
COBISS.SI-ID 7124809


33(043.2) GOSPODARSTVO.


18.
HROVATIN, Jana, 1982-
        Zaposlitvena rehabilitacija in zaposlitvene možnosti oseb s težavami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Jana Hrovatin. - Ljubljana : [J. Hrovatin], 2007. - 92, [6] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-91. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mental illness b) employment opportunities c) vocational rehabilitation d) duševna bolezen e) možnosti zaposlitve f) poklicna rehabilitacija g) socialno podjetje

331.108.3-056.34(043.2)
Č II 330(043.2) HROVATIN, J. Zaposlitvena
COBISS.SI-ID 7098185


34 PRAVO.


19.
BRIGHOUSE, Harry
        On education / Harry Brighouse. - London ; New York : Routledge, 2006. - IX, 143 str. ; 21 cm. - (Thinking in action)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0512/2005012978.html. - Bibliografija: str. 137-140. - Kazalo
ISBN 0-415-32789-X (hbk) ISBN 0-415-32790-3 (pbk)
a) civics b) aims of education c) državljanska vzgoja d) vzgojni cilji

342.7
342.7 BRIGHOUSE, H. On education
COBISS.SI-ID 1307223

20.
RUSSELL, Josephine
        How children become moral selves : building character and promoting citizenship in education / Josephine Russell. - Portland, Or. : Sussex Academic Press, 2007. - XV, 239 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip077/2006102348.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 215-224
ISBN 978-1-84519-175-7 (hbk)
a) moral education b) moral development c) teacher role d) aims of education e) moralna vzgoja f) moralni razvoj g) vloga učitelja h) vzgojni cilji

342.7
342.7 RUSSELL, J. How children
COBISS.SI-ID 7106121


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


21.
BALL, Stephen J.
        Education plc : understanding private sector participation in public sector education / Stephen J. Ball. - London ; New York : Routledge, 2007. - XIV, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0620/2006028061.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 199-207
ISBN 0-415-39940-8 (hbk) ISBN 978-0-41539940-1 (hbk) ISBN 0-415-39941-6 (pbk) ISBN 978-0-415-39941-8 (pbk) ISBN 0-203-96420-9 (ebk) ISBN 978-0-203-9642-0 (ebk)
a) private education b) economics of education c) privatno izobraževanje d) ekonomika izobraževanja e) privatizacija izobraževanja

37.058
37.058 BALL, S. J. Education plc
COBISS.SI-ID 7106889

22.
MCKERNAN, James
        Curriculum and imagination : process theory, pedagogy and action research / James McKernan. - London ; New York : Routledge, 2008. - XVIII, 240 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip076/2006100286.html. - Kazalo. - Bibliografija: str. 219-236
ISBN 978-0-415-41337-4 (hbk) ISBN 978-0-415-41338-1 (pbk) ISBN 0-415-41337-0 (hbk) ISBN 0-415-41338-9 (pbk) ISBN 978-0-203-94693-0 (ebk) ISBN 0-203-94693-6 (ebk)
a) curriculum development b) action research c) pedagogical theory d) izpopolnitev kurikuluma e) akcijsko raziskovanje f) pedagoška teorija g) kritična pedagogika

37.016
37.016 MCKERNAN, J. Curriculum
COBISS.SI-ID 7107401

23.
        PRIKAZ ureditve zasebnega šolstva v državah Evropske unije / urednik Marjan Šimenc. - Ljubljana : SVIZ, 2007. - 68 str. : graf. prikazi, preglednice ; 21 cm

2.500 izv. - Bibliografija: str. 67. - Kazalo
ISBN 978-961-92131-0-0
a) private school - Europe b) educational legislation c) privatna šola - Evropa d) šolska zakonodaja e) Evropska unija f) zasebno šolstvo

37.058(4)
37.058 PRIKAZ ureditve
COBISS.SI-ID 233636608

24.
PRITCHARD, Duncan
        What is this thing called knowledge? / Duncan Pritchard. - London ; New York : Routledge, 2006. - XI, 188 str. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-203-96846-8 (ebk) ISBN 978-0-203-96846-8 (ebk) ISBN 0-415-38797-3 (hbk) ISBN 978-0-415-38797-2 (hbk) ISBN 0-415-38798-1 (pbk) ISBN 978-0-415-38798-9 (pbk)
a) knowledge b) memory c) znanje d) spomin e) teorija znanja

37.01
37.01 PRITCHARD, D. What is
COBISS.SI-ID 7105609


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


25.
CUPIN, Tea, 1983-
        Socialni pedagog - svetovalni delavec v osnovni šoli : diplomsko delo / Tea Cupin. - Ljubljana : [T. Cupin], 2007. - 166 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-129. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) educational guidance b) primary school c) šolsko svetovanje d) osnovna šola e) socialni pedagogi

37.013.42(043.2)
Č II 37(043.2) CUPIN, T. Socialni
COBISS.SI-ID 7098697

26.
KOJIČ, Nataša, 1984-
        Soočanje s stisko pri dijakih v času bivanja v dijaškem domu : diplomsko delo / Nataša Kojič. - Ljubljana : [N. Kojič], 2007. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) dormitory b) adolescent c) peer group d) dijaški dom e) adolescent f) vrstniki g) psihosomatika

37.018.3(043.2)
Č II 37(043.2) KOJIČ, N. Soočanje
COBISS.SI-ID 7122249

27.
KOREVEC, Darja M., 1979-
        Učiteljeva občutljivost za čustvene in kognitivne dejavnike : diplomsko delo / Darja M. Korevec. - Ljubljana : [D. M. Korevec], 2007. - 78 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher-pupil relation b) empathy c) affection d) odnos med učiteljem in učencem e) empatija f) čustvo

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) KOREVEC, D. M. Učiteljeva
COBISS.SI-ID 7128137

28.
ROS, Silva, 1952-
        Ustvarjalni gib in sprostitvene tehnike v diplomskih delih in nalogah od 1993-2005 : diplomsko delo / Silva Ros. - Ljubljana : [S. Ros], 2007. - 81 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) motion b) relaxation c) dance d) sprostitev e) ples f) gibanje g) ustvarjalni gib h) diplomske naloge

37.037(043.2)
Č II 37(043.2) ROS, S. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 7092809

29.
SLAVIČ, Mojca, 1982-
        Postavljanje vprašanj pri pouku na razredni stopnji : diplomsko delo / Mojca Slavič. - Ljubljana : [M. Slavič], 2007. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) primary school b) questioning c) interaction d) osnovna šola e) vpraševalna tehnika f) interakcija g) Flandersova shema h) učiteljeva vprašanja

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) SLAVIČ, M. Postavljanje
COBISS.SI-ID 7114825


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


30.
EASLEY, Shirley-Dale
        Portfolio v ocenjevanju : kaj, kje, kdaj, zakaj in kako ga uporabiti / Shirely-Dale Easley, Kay Mitchell ; [prevedla Samanta Žibert]. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2007. - 88 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Portfolios matter. - Bibliografija: str. 88
ISBN 978-961-6039-84-0
a) marking b) teaching method c) ocenjevanje d) didaktična metoda e) portfolio f) celostno učenje

371.26
371.3
II 371.26 EASLEY, S. Portfolio
COBISS.SI-ID 231670784

31.
MALDEREZ, Angi, 1950-
        Teaching teachers : processes and practices / Angi Malderez and Martin Wedell. - New York ; London : Continuum, cop. 2007. - XVI, 181 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006038528.html. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo
ISBN 978-0-8264-8490-1 (hbk) ISBN 0-8264-8490-5 (hbk) ISBN 978-0-8264-8491-8 (pbk) ISBN 0-82648-491-3 (pbk)
a) further education of teachers b) in-service training c) supervision d) izpopolnjevanje učiteljev e) usposabljanje ob delu f) supervizija

371. 13/.16
371.13/.16 MALDEREZ, A. Teaching
COBISS.SI-ID 7082313

32.
POPHAM, W. James
        Mastering assessment : a self-service system for educators / W. James Popham. - New York : Routledge, 2006. - 1 škatla (15 zv.) : ilustr. ; 19 x 26 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006002081.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0661/2006002081-d.html. - Vsebina: Appropriate and inappropriate tests for evaluating schools ; Assessing students' affect ; Assessing students with disabilities ; Assessment bias : how to banish it ; Classroom evidence of successful teaching ; College entrance examinations : the SAT and the ACT ; Constructed-response tests : building and bettering ; How testing can help teaching ; Interpreting the results of large-scale assessments ; Portfolio assessment and performance testing ; Reliability : what is it and is it necessary? ; Selected-response tests : building and bettering ; The role of rubrics in testing and teaching ; Test preparation : sensible or sordid? ; Validity : assessment's cornerstone
ISBN 0-415-95240-9 (ISBN-10) ISBN 978-0-415-95240-8 (ISBN-13)
a) assessment b) achievement measurement c) test construction d) vrednotenje e) merjenje uspešnosti f) sestava testov

371.26
371.26 POPHAM, W. J. Mastering
COBISS.SI-ID 7113801

33.
RACE, Philip
        500 tips for open and online learning / Phil Race. - 2nd ed. - London ; New York : RoutledgeFalmer, 2005, cop.1998. - x, 188 str. ; 24 cm. - (500 tips series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0416/2004007570.html. - Bibliografija: str. 184-185. - Kazalo
ISBN 0-415-34277-5
a) distance study - reference book b) open education c) izobraževanje na daljavo - priročnik d) odprto izobraževanje e) študij na daljavo f) internet g) online učenje h) online pouk

371.3
371.3 RACE, P. Five hundred
COBISS.SI-ID 8797847


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


34.
MIRTIČ, Barbara, 1982-
        Športne poškodbe, zdravstvene težave in okvare učiteljev razrednega pouka : diplomsko delo / Barbara Mirtič. - Ljubljana : [B. Mirtič], 2007. - 97 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-90. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) health c) safety d) učitelj e) zdravje f) varnost g) športne poškodbe

371.12.011.3-051:796(043.2)
Č II 371(043.2) MIRTIČ, B. Športne
COBISS.SI-ID 7096137

35.
MOŠTROKOL, Alma, 1980-
        Vsebinska analiza nacionalnega preizkusa znanja iz biologije 2006 : diplomsko delo / Alma Moštrokol. - Ljubljana : [A. Moštrokol], 2007. - IV, 77, [18] str. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) marking c) primary school d) biologija e) ocenjevanje f) osnovna šola g) zunanje preverjanje znanja h) nacionalni preizkusi znanja

371.275:57(075.3)
Č II 371.2 MOŠTROKOL, A. Vsebinska
COBISS.SI-ID 7092553


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


36.
DOLENC, Janja, 1984-
        Vpliv glasbe na socialne stike med otroci na predšolski stopnji : diplomska naloga / Janja Dolenc. - Ljubljana : [J. Dolenc], 2007. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 82-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) music c) socialization d) glasba e) predšolski otrok f) socializacija g) glasbeni razvoj

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) DOLENC, J. Vpliv
COBISS.SI-ID 7118665

37.
KOCMUR, Suzana
        Vpliv celovite glasbene dejavnosti na ritmični posluh pet- do šest- letnih otrok : diplomska naloga / Kocmur Suzana. - Ljubljana : [K. Suzana], 2007. - 49 str. : note ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) music c) glasba d) predšolski otrok e) ritmični razvoj f) celostna vzgoja

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOCMUR, S. Vpliv
COBISS.SI-ID 7092297

38.
LAW, Stephen
        The war for children's minds / Stephen Law. - London ; New York : Routledge, 2006. - X, 198 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 193-196
ISBN 0-415-37855-9 (ISBN-10) ISBN 0-203-96942-1 (ebk) ISBN 978-0-415-37855-0 (ISBN-13) ISBN 978-0-203-96942-7 (ebk)
a) pre-school child b) moral education c) authoritarian education d) predšolski otrok e) moralna vzgoja f) avtokratična vzgoja

373.2.016
373.2.016 LAW, S. War for
COBISS.SI-ID 7104073

39.
LAW, Stephen
        The war for children's minds / Stephen Law. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 2006. - X, 198 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 193-196
ISBN 0-415-37855-9 (hbk) ISBN 0-415-42768-1 (pbk) ISBN 0-203-96942-1 (ebk) ISBN 978-0-415-37855-0 (hbk) ISBN 978-0-415-42768-5 (pbk) ISBN 978-0-203-96942-7 (ebk)
a) pre-school child b) moral education c) authoritarian education d) predšolski otrok e) moralna vzgoja f) avtokratična vzgoja

373.2.016
373.2.016 LAW, S. War for
COBISS.SI-ID 7104329

40.
PEZDIR, Nataša
        Sodelovanje mladih prostovoljcev pri izvedbi celovite glasbene dejavnosti za otroke, stare od 3 do 7 let : diplomska naloga / Nataša Pezdir. - Ljubljana : [N. Pezdir], 2007. - 50, [12] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) music c) adult-child relation d) glasba e) predšolski otrok f) odnos med odraslim in otrokom g) celovita dejavnost

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2(043.2) PEZDIR, N. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 7093577


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


41.
BOBNAR, Barbara, 1984-
        Vpliv pedagoških in nepedagoških delavcev vrtca na otrokovo govorno izražanje : diplomska naloga / Barbara Bobnar. - Ljubljana : [B. Bobnar], 2007. - V, 138 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech c) interaction d) teacher role e) predšolski otrok f) govor g) interakcija h) vloga učitelja

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) BOBNAR, B. Vpliv
COBISS.SI-ID 7122761

42.
GOLOBIČ, Vesna, 1982-
        Otip kot spodbuda za plesno izražanje : diplomska naloga / Vesna Golobič. - Ljubljana : [V. Golobič], 2007. - 75, [4] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) ples d) predšolski otrok e) čutila f) otip

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) GOLOBIČ, V. Otip
COBISS.SI-ID 7125321

43.
GREGORČIČ, Suzana, 1983-
        Obogatitvene dejavnosti v vrtcu : diplomska naloga / Suzana Gregorčič. - Ljubljana : [S. Gregorčič], 2007. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 47. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) practical work b) pre-school child c) praktično delo d) predšolski otrok e) naravni materiali f) izdelki

373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) GREGORČIČ, S. Obogatitvene
COBISS.SI-ID 7123785

44.
ILAR, Mojca, 1984-
        Projekt Knjigobube v vrtcu : diplomska naloga / Mojca Ilar. - Ljubljana : [M. Ilar], 2007. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) picture book b) reading taste c) pre-school child d) slikanica e) bralni interes f) predšolski otrok g) Knjigobube (projekt)

373.2.016:82(043.2)
Č II 373.2(043.2) ILAR, M. Projekt
COBISS.SI-ID 7093065

45.
JANEŽ, Andreja, 1984-
        Preoblikovanje odpadnih plastenk s 5- do 6-letnimi otroki v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Janež. - Ljubljana : [A. Janež], 2007. - 54 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) practical work b) pre-school child c) praktično delo d) predšolski otrok e) papir

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) JANEŽ, A. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 7083593

46.
JERAS, Mateja, 1985-
        Raba knjižnega in neknjižnega jezika pri vzgojiteljicah v vrtcu v Cerkljah na Gorenjskem : diplomska naloga / Mateja Jeras. - Ljubljana : [M. Jeras], 2007. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja. - Bibliografija: str. 61-62. - Povzetek ; Abstract
a) speech b) trainer c) govor d) vzgojitelj e) knjižni jezik f) narečje

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) JERAS, M. Raba
COBISS.SI-ID 7101001

47.
KLEMEN, Nina, 1977-
        Matematika in ustvarjanje v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Nina Klemen. - Ljubljana : [N. Klemen], 2007. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 48-49. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) interdisciplinary approach c) pre-school child d) matematika e) interdisciplinarnost f) predšolski otrok

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2(043.2) KLEMEN, N. Matematika
COBISS.SI-ID 7095113

48.
KLUN, Katja, 1984-
        Ljubljana v času naših babic - otroci raziskujejo : diplomska naloga / Katja Klun. - Ljubljana : [K. Klun], 2007. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) interdisciplinary approach d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) interdisciplinarnost

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) KLUN, K. Ljubljana
COBISS.SI-ID 7099465

49.
KOCJAN, Nina, 1984-
        Učenje jezikov. Večjezičnost v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Nina Kocjan. - Ljubljana : [N. Kocjan], 2007. - 96 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) language learning b) early learning c) multilinguism d) pre-school child e) učenje jezika f) zgodnje učenje g) multilingvizem h) predšolski otrok

373.2.016:81(043.2)
Č II 373.2(043.2) KOCJAN, N. Učenje
COBISS.SI-ID 7103817

50.
LAVTAR, Alenka, 1984-
        Plovila, ki jih lahko v vrtcu izdelam tudi sam : diplomska naloga / Lavtar Alenka. - Ljubljana : [A. Lavtar], 2007. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 45. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) practical work b) pre-school child c) praktično delo d) predšolski otrok e) ladje

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) LAVTAR, A. Plovila
COBISS.SI-ID 7101513

51.
OSOLNIK, Mateja, 1981-
        Socialni odnosi in igra v heterogeni skupini otrok : diplomska naloga / Mateja Osolnik. - Ljubljana : [M. Osolnik], 2007. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 44-45. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) group c) social interaction d) predšolska vzgoja e) skupina f) socialna interakcija g) heterogene skupine

373.2(043.2)
Č II 373.2(043.2) OSOLNIK, M. Socialni
COBISS.SI-ID 7116105

52.
STANONIK, Helena, 1980-
        Otroške predstave o razmnoževanju rastlin : diplomska naloga / Helena Stanonik. - Ljubljana : [H. Stanonik], 2007. - III, 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64-65. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) konstruktivizem f) otroške predstave g) rastline h) razmnoževanje

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2(043.2) STANONIK, H. Otroške
COBISS.SI-ID 7109449

53.
ŠKRAJNAR, Jana, 1983-
        Matematične vsebine v povezavi z drugimi področji kurikula : diplomska naloga / Jana Škrajnar. - Ljubljana : [J. Škrajnar], 2007. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) interdisciplinary approach c) pre-school child d) matematika e) interdisciplinarnost f) predšolski otrok

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) ŠKRAJNAR, J. Matematične
COBISS.SI-ID 7089737

54.
ŠPANJA, Urška, 1977-
        Plesno ustvarjanje predšolskih otrok ob uporabi didaktičnih kartic "Plešem!" : diplomska naloga / Urška Španja. - Ljubljana : [U. Španja], 2007. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 158-160. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) child development d) ples e) predšolski otrok f) razvoj otroka

373.2.016:79(043.2)
Č II 373.2(043.2) ŠPANJA, U. Plesno
COBISS.SI-ID 7124041

55.
VODLAN, Marija, 1983-
        Kako otrokom predstaviti čebele in čebelarstvo : diplomska naloga / Marija Vodlan. - Ljubljana : [M. Vodlan], 2007. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) science education c) concept formation d) predšolski otrok e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) oblikovanje pojma g) čebele h) otrokove ideje i) konstruktivizem

373.2.016:638.1(043.2)
Č II 373.2(043.2) VODLAN, M. Kako otrokom
COBISS.SI-ID 7124297

56.
ZALAR, Jerneja, 1982-
        Ustvarjanje z naravnimi materiali v vrtcu : diplomska naloga / Jerneja Zalar. - Begunje : [J. Zalar], 2007. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 45-46. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) practical work b) pre-school child c) praktično delo d) predšolski otrok e) naravni materiali

373.2.016:62(043.2)
Č II 373.2(043.2) ZALAR, J. Ustvarjanje
COBISS.SI-ID 7119177


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


57.
FAJFER, Petra
        Vpliv aktivnega odmora na razredno klimo : diplomsko delo / Petra Fajfer. - Ljubljana : [P. Fajfer], 2007. - 80 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) classroom climate b) recreation c) primary school d) razredno vzdušje e) rekreacija f) osnovna šola g) aktivni odmor

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) FAJFER, P. Vpliv
COBISS.SI-ID 7119689

58.
HLEBEC, Barbara, 1983-
        Trenutno počutje učencev in aktivni odmor : diplomsko delo / Barbara Hlebec. - Ljubljana : [B. Hlebec], 2007. - 83 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) recreation b) fatigue c) primary school d) rekreacija e) utrujenost f) osnovna šola g) aktivni odmor h) počutje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) HLEBEC, B. Trenutno
COBISS.SI-ID 7119945

59.
        OPAZUJEM, raziskujem, razmišljam 2. Priročnik za učitelja pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole / Dušan Vrščaj ... [et al.] ; [avtorji učnih listov Dušan Vrščaj, Dorotea Kralj in Darinka Kos ; učne liste je ilustriral Peter Škerl ; uredila Vera Čonč]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 151 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zakajček 2)

Bibliografija: str. 114
ISBN 86-341-3938-7
a) science education - teachers' guide b) naravoslovna vzgoja in izobraževanje - priročnik za učitelje c) spoznavanje okolja

373.32.016:50
II 373.32.016:50 OPAZUJEM 2 Priročnik
COBISS.SI-ID 214792960

60.
ŽOLGAR, Alenka, 1975-
        Razvoj predopismenjevalnih zmožnosti učencev s pomočjo računalniških didaktičnih iger : magistrsko delo / Alenka Žolgar. - Ljubljana : [A. Žolgar], 2007. - 123 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak, somentor Jože Rugelj. - Bibliografija: str. 111-116. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) pre-writing b) didactic use of computer c) graphomotor activity d) priprave na učenje pisanja e) didaktična uporaba računalnika f) grafomotorika g) porajajoča pismenost

373.32.016:003(042.2)
Č II 373.2.016:003(043.2) ŽOLGAR, A. Razvoj
COBISS.SI-ID 7141193


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


61.
BOBNAR, Mojca, 1983-
        Obravnava slikopisa v revji Ciciban : diplomsko delo / Mojca Bobnar. - Ljubljana : [M. Bobnar], 2007. - III, 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) picture book b) literacy c) beginning learning d) slikanica e) pismenost f) začetno učenje g) slikopis

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.3(043.2) BOBNAR, M. Obravnava
COBISS.SI-ID 7117641

62.
BRLOŽNIK, Jerica, 1981-
        Testiranje glasbenih sposobnosti v obdobju 1. in 2. triletja osnovne šole : diplomsko delo / Jerica Brložnik. - Ljubljana : [J. Brložnik], 2007. - 75, [10] f. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) aptitude test c) primary school d) glasbena vzgoja e) test sposobnosti f) osnovna šola g) glasbene sposobnosti

373.32.016:78(043.2)
Č II 373.3(043.2) BRLOŽNIK, J. Testiranje
COBISS.SI-ID 7109961

63.
CIMEŠA, Dajana, 1982-
        Kartografska pismenost učencev 3. razreda : diplomsko delo / Dajana Cimeša. - Ljubljana : [D. Cimeša], 2007. - IV, 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69. - Izvlečk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cartography b) curriculum c) primary school d) kartografija e) kurikulum f) osnovna šola g) branje zemljevidov h) risanje zemljevidov i) kartografski elementi

373.3.016:528.9(043.2)
528.9:373.3.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) CIMEŠA, D. Kartografska
COBISS.SI-ID 7109705

64.
GASSER, Monika
        Risanje ob neposrednem opazovanju v 1. triadi devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Monika Gasser. - Ljubljana : [M. Gasser], 2007. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-163. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) drawing c) primary school d) likovna vzgoja e) risanje f) osnovna šola g) likovni razvoj otrok

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) GASSER, M. Risanje
COBISS.SI-ID 7110985

65.
GRUDEN, Karmen, 1983-
        Didaktični pristop k izdelavi preprostih ljudskih glasbil na razredni stopnji : diplomsko delo / Karmen Gruden. - Ljubljana : [K. Gruden], 2007. - VIII, 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) ljudska glasbila h) izdelava

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) GRUDEN, K. Didaktični
COBISS.SI-ID 7097929

66.
JEREB, Dominika, 1982-
        Spodbujanje likovne ustvarjalnosti pri učencih v njihovem prostem času : diplomsko delo / Dominika Jereb. - Ljubljana : [D. Jereb], 2007. - 108, [5] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 107-108. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) creativity c) leisure d) likovna vzgoja e) ustvarjalnost f) prosti čas

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.3(043.2) JEREB, D. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 7118409

67.
KRAJNC, Petra, 1981-
        Primerjava začetnega pouka družboslovja med Slovenijo in Zvezno deželo Berlin : diplomsko delo / Petra Krajnc. - Ljubljana : [P. Krajnc], 2007. - II, 78 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) curriculum c) education system - Germany d) družba e) kurikulum f) sistem vzgoje in izobraževanja - Nemčija

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.32.016(043.2) KRAJNC, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 7101257

68.
KRUŠIČ, Maja, 1982-
        Didaktični materiali za teoretične vsebine pri plavanju v prvem triletju : diplomsko delo / Maja Krušič. - Ljubljana : [M. Krušič], 2007. - III, 71, [30] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) swimming c) primary school d) športna vzgoja e) plavanje f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) KRUŠIČ, M. Didaktični
COBISS.SI-ID 7102793

69.
KUNST Cindrič, Zlatka, 1960-
        Učna izdelava malih instrumentov iz odpadnega materiala : diplomsko delo / Zlatka Kunst Cindrič. - Ljubljana : [Z. Kunst Cindrič], 2007. - VI, 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-128. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) mali instrumenti h) odpadni material

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) KUNST C., Z. Učna
COBISS.SI-ID 7096649

70.
ODAR, Mojca, 1981-
        Opravičevanje pri športni vzgoji v prvem in drugem triletju : diplomsko delo / Mojca Odar. - Ljubljana : [M. Odar], 2007. - 86 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) opravičevanje

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) ODAR, M. Opravičevanje
COBISS.SI-ID 7103049

71.
STOPAR, Irena, 1983-
        Kompetence razrednih učiteljev za športno vzgojo : diplomsko delo / Irena Stopar. - Ljubljana : [I. Stopar], 2007. - III, 77 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 69-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) teacher b) physical education c) učitelj d) športna vzgoja e) kompetence

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.3(043.2) STOPAR, I. Kompetence
COBISS.SI-ID 7100489

72.
TRAMPUŽ Luin, Mirjana
        Vključevanje matematike v integriran dan v prvem razredu : diplomsko delo / Mirjana Trampuž Luin. - Koper : [M. Trampuž Luin], 1992. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-69. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk - Enota v Kopru
a) mathematics b) educational game c) primary school d) matematika e) didaktična igra f) osnovna šola

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.3(043.2) TRAMPUŽ LUIN, M. Vključevanje
COBISS.SI-ID 7111753

73.
TRČEK, Marjeta, 1966-
        Kako povezovati dejavnosti sprejemanja besedila : književnost v drugem razredu devetletke : (poskušanje in samostojno branje) : diplomsko delo / Marjeta Trček. - Ljubljana : [M. Trček], 2007. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 91-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) reading b) beginning learning c) listening d) motivation e) branje f) začetno učenje g) poslušanje h) motivacija

373.32.016:003(043.2)
Č II 373.3(043.2) TRČEK, M. Kako
COBISS.SI-ID 7117897

74.
VIDMAR, Maja, 1981-
        Kartografska pismenost učencev prvih razredov mestnih šol : diplomsko delo / Maja Vidmar. - Ljubljana : [M. Vidmar], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66. - Izvlečk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cartography b) curriculum c) primary school d) kartografija e) kurikulum f) osnovna šola g) branje zemljevidov h) risanje zemljevidov

373.3.016:528.9(043.2)
528.9:373.3.016(043.2)
Č II 373.3(043.2) VIDMAR, M. Kartografska
COBISS.SI-ID 7102537

75.
ZAVODNIK, Ina, 1984-
        Učne tehnike in tehniška ustvarjalnost ob darilnih izdelkih iz preoblikovalnih mas na razredni stopnji : diplomsko delo / Ina Zvodnik. - Ljubljana : [I. Zavodnik], 2007. - III, 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) darila h) modeliranje i) tehniški dnevi

373.32.016:62(043.2)
Č II 373.3(043.2) ZAVODNIK, I. Učne
COBISS.SI-ID 7098441


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


76.
APPEL, Marja
        Anleitung zur Selbstständigkeit : wie Menschen mit geistiger Behinderung Verantwortung für sich übernehmen / Marja Appel, Willem Kleine Schaars ; Übersetzung aus dem Niederländischen und deutsche Bearbeitung von Regina Humbert ; mit einem Vorwort von Michael Tüllmann und Reinhard Koch. - 3. Aufl. - Weinheim ; München : Juventa, 2006, cop. 1992. - 144 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edition Sozial)

Prevod dela: Groeien naar gelijkwaardigheid. - Bibliografija: str. 144
ISBN 3-7799-2001-8 (ISBN 10) ISBN 978-3-7799-2001-4 (ISBN 13)
a) mentally handicapped b) special education c) razvojno moten otrok d) pouk po prilagojenem programu

376.1-056.34
376.1-056.34 APPEL, M. Anleitung
COBISS.SI-ID 7083337

77.
GOLTNIK Urnaut, Anita
        Šolske športne dejavnosti in samopodoba mladostnikov z ovirami v gibanju : doktorska disertacija / Anita Goltnik Urnaut. - Ljubljana : [A. Goltnik Urnaut], 2007. - X, 254 str., [13] str. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 241-254. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) physically handicapped b) self-concept c) sport d) motivation e) telesno prizadeti f) pojmovanje samega sebe g) šport h) motivacija

376.1-056.262(043.3)
Č II 376.1-056.262 GOLTNIK, A. Šolske športne
COBISS.SI-ID 7142217

78.
        INFORMACIJSKI paket za starše otrok s posebnimi potrebami / [uredila Maja Radinovič Hajdič]. - Jesenice : Ljudska univerza, 2007 (Novo mesto : Opara). - 52 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 11 in 17-18
ISBN 961-91846-1-0 ISBN 978-961-91846-1-5
a) backward child b) razvojno moten otrok c) informacije d) naslovi e) pomoč staršem

376.1
376.1 INFORMACIJSKI paket za starše
COBISS.SI-ID 230797568

79.
PULEC Lah, Suzana
        Poučevanje otrok s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo : študijsko gradivo. Delo z otroki s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami : IP usmeritveni modul / Suzana Pulec Lah. - Ljubljana : Pdagoška fakulteta, 2006. - 13 f. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: f. 13
a) hyperactivity b) attention c) teaching d) hiperaktivnost e) pozornost f) pouk

376.1
Č II 376.1 PULEC LAH, S. Poučevanje
COBISS.SI-ID 7082825

80.
SHIPLEY, Kenneth G.
        Assessment in speech-language pathology : a resource manual / Kenneth G. Shipley, Julie G. McAfee. - 3rd ed. - South Melbourne [etc.] : Delmar Learning, cop. 2004. - XIX, 518 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bibliografija: str. 491-500. - Kazalo
ISBN 1-4018-2751-9 (spiral) ISBN 978-1-401-82751-9 (spiral)
a) speech defect b) diagnosis c) speech therapy d) govorna motnja e) diagnoza f) ortofonija

376.1-056.264
II 376.1-056.264 SHIPLEY, K. Assessment
COBISS.SI-ID 7144009

81.
ŽGUR, Erna
        Motorika učencev s cerebralno paralizo v osnovni šoli : doktorska disertacija / Erna Žgur. - Ljubljana : [E. Žgur], 2007. - 163 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 146-158. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) cerebral palsy b) motor development c) motor activity d) cerebralna paraliza e) motorični razvoj f) motorika

376.1(043.3)
Č II 376.1 ŽGUR, E. Motorika
COBISS.SI-ID 7142473


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


82.
AMBROŽIČ, Nika, 1983-
        Prirejanje gradiva za učenca z disleksijo pri naravoslovju : diplomsko delo / Nika Ambrožič. - Ljubljana : [N. Ambrožič], 2007. - 160 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-86. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) dyslexia b) learning strategy c) teaching aid d) disleksija e) strategija učenja f) učni pripomočki g) učna gradiva h) prirejanje

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) AMBROŽIČ, N. Prirejanje
COBISS.SI-ID 7113289

83.
BEKRIĆ, Sanja, 1982-
        Taborništvo in osebe s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Sanja Bekrić. - Ljubljana : [S. Bekrić], 2007. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) camping c) socialization d) razvojno moten otrok e) taborjenje f) socializacija

376.1:796.54(043.2)
Č II 376.1(043.2) BEKRIĆ, S. Taborništvo
COBISS.SI-ID 7121737

84.
DRAŽUMERIČ, Tjaša, 1982-
        Gledališka pedagogika v programu projektnega učenja za mlajše odrasle : diplomsko delo / Tjaša Dražumerič. - Ljubljana : [T. Dražumerič], 2007. - 69, [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) young adult b) social integration c) project method d) theatre e) mlajši odrasli f) socialna integracija g) projektna metoda h) gledališče i) socialna pedagogika j) projektno učenje za mlade (PUM)

376.1-056.47:792(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) DRAŽUMERIČ, T. Gledališka
COBISS.SI-ID 7123529

85.
GAJŠEK, Marija, 1983-
        Glasovne motnje pri predšolskih otrocih in njihovih vzgojiteljih : diplomsko delo / Marija Gajšek. - Ljubljana : [M. Gajšek], 2007. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 83-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Smer surdo - logo
a) pre-school child b) speech c) phonetics d) predšolski otrok e) govor f) fonetika g) glasovne motnje h) glasovna terapija

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.264 GAJŠEK, M. Glasovne
COBISS.SI-ID 7116617

86.
GOLOB, Tina, 1983-
        Šolanje in zaposlovanje slepih in slabovidnih oseb : diplomsko delo / Tina Golob. - Ljubljana : [T. Golob], 2007. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) visually handicapped - blind b) educational opportunities c) employment opportunities d) vidno prizadeti - slepi e) možnosti izobraževanja f) možnosti zaposlitve

376.1-056.262(043.2)
Č II 376.1-056.262(043.2) GOLOB, T. Šolanje
COBISS.SI-ID 7121481

87.
GORIČAR, Sara, 1984-
        Odkrivanje diskalkulije pri otrocih, starih od 7 do 9 let : diplomsko delo / Sara Goričar. - Ljubljana : [S. Goričar], 2007. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) acalculia b) number concept c) primary school d) diskalkulija e) pojem števila f) osnovna šola

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GORIČAR, S. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 7112265

88.
GRŽINA, Darinka, 1983-
        Položaj sorojencev v družinah z osebami z motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Gržina Darinka. - Ljubljana : [G. Darinka], 2007. - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 100-102. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) mentally handicapped b) sibling c) family d) mentalno prizadeti e) bratje in sestre f) družina

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) GRŽINA, D. Položaj
COBISS.SI-ID 7101769

89.
KETE, Katarina, 1981-
        Risba kot pokazatelj nižjih intelektualnih sposobnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Katarina Kete. - Ljubljana : [K. Kete], 2007. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) intellectual development b) backward child c) drawing d) intelektualni razvoj e) razvojno moten otrok f) risanje g) otroška risba h) psihodiagnostika

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) KETE, K. Risba
COBISS.SI-ID 7112009

90.
KNEŽEVIĆ, Irena, 1973-
        Delo z otroki s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju : diplomsko delo / Irena Knežević. - Ljubljana : [I. Knežević], 2007. - 68 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) pre-school child c) razvojno moten otrok d) predšolski otrok e) zgodnja obravnava f) Sožitje (društvo)

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KNEŽEVIĆ, I. Delo
COBISS.SI-ID 7109193

91.
KOTNJEK, Nataša, 1974-
        Vloga svetovalne službe pri integraciji gibalno oviranega otroka : diplomsko delo / Nataša Kotnjek. - Ljubljana : [N. Kotnjek], 2007. - 88 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) physically handicapped b) integration c) educational guidance d) telesno prizadeti e) integracija f) šolsko svetovanje g) inkluzija

376.1-056.26:37.013.42(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) KOTNJEK, N. Vloga
COBISS.SI-ID 7099977

92.
KRAJNC, Nataša, 1983-
        Primerjava samopodobe učencev z dodatno strokovno pomočjo in učencev brez dodatne strokovne pomoči : diplomsko delo / Nataša Kranjc. - Ljubljana : [N. Krajnc], 2007. - VI, 76 str. : graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) self-concept b) achievement gain c) backward child d) pojmovanje samega sebe e) šolska uspešnost f) razvojno moten otrok

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) KRAJNC, N. Primerjava
COBISS.SI-ID 7121993

93.
LAVRIČ, Nadja, 1979-
        Socialna interakcija vzgojitelja z otrokom z motnjo sluha : diplomsko delo / Nadja Lavrič. - Ljubljana : [N. Lavrič], 2007. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) pre-school child b) aurally handicapped c) teacher-pupil relation d) predšolski otrok e) slušno prizadeti f) odnos med učiteljem in učencem

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263(043.2) LAVRIČ, N. Socialna
COBISS.SI-ID 7089481

94.
LEKŠE, Melita
        Socialnopedagoško razumevanje in pomoč učencu z vedenjskimi in čustvenimi težavami : diplomsko delo / Melita Lekše. - Ljubljana : [M. Lekše], 2007. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 95-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) social integration c) educationalist d) motnje vedenja e) socialna integracija f) pedagog g) socialnopedagoško delo h) mobilni socialni pedagogi

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) LEKŠE, M. Socialnopedagoško
COBISS.SI-ID 7122505

95.
LOGAR, Tanja, 1981-
        Pomen art brut umetnosti za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju : diplomsko delo / Tanja Logar. - Ljubljana : [T. Logar], 2007. - 121 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 104-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) mentally handicapped b) sheltered workshop c) social integration d) mentalno prizadeti e) zaščitna delavnica f) socialna integracija g) art brut h) normalizacija

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) LOGAR, T. Pomen
COBISS.SI-ID 7123017

96.
NOVŠAK, Jerneja, 1983-
        Jecljanje - etiologija jecljanja in uspešnost metod "zavestna sinteza razvoja" in VLAJA : diplomsko delo / Jerneja Novšak. - Ljubljana : [J. Novšak], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) speech defect - stammer b) govorna motnja - jecljanje

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.264(043.2) NOVŠAK, J. Jecljanje
COBISS.SI-ID 7094345

97.
PETEK, Nelica, 1971-
        Študija primera otroka z Williamsovim sindromom : diplomsko delo / Nelica Petek. - Ljubljana : [N. Petek], 2007. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) principles of education c) child development d) razvojno moten otrok e) razvoj otroka f) vrste vzgoje in izobraževanja g) Williamsov sindrom h) Montessori pedagogika

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) PETEK, N. Študija
COBISS.SI-ID 7103305

98.
PLANINŠEK, Alenka, 1967-
        Vloga učitelja pri izdelavi individualiziranega programa : diplomsko delo / Alenka Planinšek. - Ljubljana : [A. Planinšek], 2007. - 120 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) teacher role c) individualized teaching d) razvojno moten otrok e) vloga učitelja f) individualiziran pouk g) inkluzija

376.1:371.12(043.2)
Č II 376.1(043.2) PLANINŠEK, A. Vloga
COBISS.SI-ID 7095369

99.
POTOČNIK, Špela, 1983-
        Kognitivno vedenjski pristop pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami : diplomsko delo / Špela Potočnik. - Ljubljana : [Š. Potočnik], 2007. - 83 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 78-83. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) behaviour disorder b) emotional disorder c) therapy d) motnje vedenja e) čustvene motnje f) terapija g) kognitivno vedenjski pristop h) kognitivno restrukturiranje

376.1-056.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) POTOČNIK, Š. Kognitivno
COBISS.SI-ID 7110217

100.
ŠULIN, Maja, 1984-
        Govorne težave predšolskega otroka : diplomska naloga / Maja Šulin. - Ljubljana : [M. Šulin], 2007. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) speech defect c) teacher role d) predšolski otrok e) govorna motnja f) vloga učitelja g) govorne vaje h) logopedija

376.1-056.264(043.2)
Č II 376.1-056.264(043.2) ŠULIN, M. Govorne
COBISS.SI-ID 7113545

101.
TOCKO, Sonja, 1967-
        Spodbujanje ustvarjalnosti otrok z motnjami v duševnem razvoju na likovno-oblikovalnem področju : diplomsko delo / Sonja Tocko. - Ljubljana : [S. Tocko], 2007. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) creativity c) art education d) razvojno moten otrok e) ustvarjalnost f) likovna vzgoja g) likovno izražanje

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) TOCKO, S. Spodbujanje
COBISS.SI-ID 7093321

102.
TOMIĆ, Barbara
        Stališča učiteljev in specialnih pedagogov do vključevanja otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v osnovno šolo : diplomsko delo / Barbara Tomić. - Ljubljana : [B. Tomić], 2007. - 66 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. - Bibliografija: str. 60-61. - Povzetek ; Summary
a) backward child b) integration c) attitude d) razvojno moten otrok e) integracija f) stališče

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) TOMIĆ, B. Stališča
COBISS.SI-ID 7120969

103.
UMEK, Nataša, 1967-
        Otroci s cerebralno paralizo in njihovi starši v zdravstveno-terapevtski koloniji : diplomsko delo / Nataša Umek. - Ljubljana : [N. Umek], 2007. - 114 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-109. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) cerebral palsy b) parent-child relation c) therapy d) cerebralna paraliza e) terapija f) odnos med starši in otrokom g) Sonček (zveza)

376.1-056.26(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) UMEK, N. Otroci
COBISS.SI-ID 7103561

104.
VALTER, Irena, 1983-
        Trenig za zmanjševanje pravopisnih napak : diplomsko delo / Irena Valter. - Ljubljana : [I. Valter], 2007. - 90 str., [13] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) spelling b) writing - exercise c) pravopis d) pisava - vaja

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) VALTER, I. Trenig
COBISS.SI-ID 7112777

105.
VISOČNIK, Tatjana, 1983-
        Odkrivanje diskalkulije pri otrocih, starih od 11 do 14 let : diplomsko delo / Tatjana Visočnik. - Ljubljana : [T. Visočnik], 2007. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) acalculia b) arithmetic c) primary school d) diskalkulija e) aritmetika f) osnovna šola

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) VISOČNIK, T. Odkrivanje
COBISS.SI-ID 7112521

106.
ZUPANČIČ, Lučka, 1983-
        Vpliv ustvarjalnega giba na nemirne učence : diplomsko delo / Lučka Zupančič. - Ljubljana : [L. Zupančič], 2007. - 58 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) uproar b) motion c) hyperactivity d) nemirnost e) gibanje f) hiperaktivnost g) ustvarjalni gib

376.1-054.47(043.2)
Č II 376.1-056.47(043.2) ZUPANČIČ, L. Vpliv
COBISS.SI-ID 7125065


378 VISOKO ŠOLSTVO.


107.
        ACCREDITATION and evaluation in the European higher education area / edited by Stefanie Schwarz and Don F. Westerheijden. - Dordrecht : Springer, cop. 2007. - XII, 493 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education dynamics ; vol. 5)

Bibliografija na koncu prispevkov
ISBN 1-4020-5537-4 (pb) ISBN 978-1-4020-5537-9 (pb) ISBN 1-4020-2796-6 (hb) ISBN 978-1-4020-2796-3 (hb) ISBN 1-4020-2797-4 (e-book) ISBN 978-1-4020-2797-0 (e-book)
a) higher education - Europe b) accreditation c) evaluation d) visokošolsko izobraževanje - Evropa e) koncesija f) evalvacija

378(082)
378 ACCREDITATION and evaluation
COBISS.SI-ID 7082569


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


108.
SCOTT, Paul [Dvesto]
        200 zamisli za kratek čas : [knjiga odličnih iger] / Paul Scott ; [fotografiral Steve Gorton ; prevedla Darja Kaltnekar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (natisnjeno v Italiji). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: 200 boredom busters!. - Podnasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0028-7
a) leisure - children's book b) prosti čas - knjiga za otroke c) družabne igre

379.82(02.053.2)
II 379.8 SCOTT, P. Dvesto zamisli
COBISS.SI-ID 232610560


39(043.2) ETNOLOGIJA.


109.
ANŽUR Cotman, Ana, 1982-
        Lik čarovnice v ljudski in sodobni pravljici : diplomsko delo / Ana Anžur Cotman. - Ljubljana : [A. Anžur Cotman], 2007. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) primary school c) pravljica d) osnovna šola e) čarovništvo f) čarovnice

398.2(043.2)
Č II 39(043.2) ANŽUR COTMAN Lik
COBISS.SI-ID 7086921

110.
BURGER, Kristina, 1983-
        Primerjava slovenskih in portugalskih ljudskih pravljic po teoriji Alenke Goljevšček : diplomsko delo / Kristina Burger. - Ljubljana : [K. Burger], 2007. - 92 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 91-92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale - Slovenia - Portugal b) pravljica - Slovenija - Portugalska c) analiza pravljic

398.21(043.2)
Č II 39(043.2) BURGER, K. Primerjava
COBISS.SI-ID 7086409

111.
POŽUN, Vanja
        Otroško ljudsko izročilo v litijskem Posavju : diplomska naloga / Vanja Požun. - Ljubljana : [V. Požun], 2007. - V, 75 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk culture b) dance c) pre-school child d) ljudska kultura e) ples f) predšolski otrok g) ljudski plesi h) otroške ljudske pesmi i) Posavje

39-053.4(043.2)
Č II 39(043.2) POŽUN, V. Otroško
COBISS.SI-ID 7107913

112.
PRIJANOVIČ, Nataša Tina, 1982-
        Otroško ljudsko izročilo Bele krajine : diplomsko delo / Nataša Tina Prijanovič. - Ljubljana : [N.T. Prijanovič], 2007. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) folk culture b) dance c) pre-school child d) ljudska kultura e) ples f) predšolski otrok g) ljudski plesi h) otroške ljudske igre i) zbadljivke j) ljudska glasbila k) Bela krajina

39-053.4(043.2)
Č II 39(043.2) PRIJANOVIČ, N. T. Otroško
COBISS.SI-ID 7108169


51(043.2) MATEMATIKA.


113.
ARH, Kristina, 1980-
        Pitagorejski trikotnik : diplomsko delo / Kristina Arh. - Ljubljana : [K. Arh], 2007. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) Pitagorov izrek d) diofantske enačbe e) stereografska projekcija f) pitagorejske večternice

51(043.2)
Č II 51(043.2) ARH, K. Pitagorejski
COBISS.SI-ID 7108425

114.
KOČAR, Lijana
        Tabele vozlov : diplomsko delo / Lijana Kočar. - Ljubljana : [L. Kočar], 2007. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) teorija vozlov

515.162(043.2)
Č II 51(043.2) KOČAR, L. Tabele
COBISS.SI-ID 7117129

115.
KOLENC, Andraž, 1977-
        Lipschitzeve funkcije in enakomerna zveznost : diplomsko delo / Andraž Kolenc. - Ljubljana : [A. Kolenc], 2007. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [35]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) metrični prostor d) zveznost e) Lipschitzeve funkcije f) Cantorjeva množica

51(043.2)
Č II 51(043.2) KOLENC, A. Lipschitzeve
COBISS.SI-ID 7108681

116.
KRGOVIĆ, Željko, 1978-
        Omejenost v metričnih prostorih : diplomsko delo / Željko Krgović. - Ljubljana : [Ž. Krgović], 2007. - 57 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) omejena množica d) metrični prostori

515.124(043.2)
Č II 51(043.2) KRGOVIĆ, Ž. Omejenost
COBISS.SI-ID 7116873

117.
PIČULIN, Teja, 1983-
        Učne strategije pri učenju matematike v osnovni šoli : diplomsko delo / Teja Pičulin. - Ljubljana : [T. Pičulin], 2007. - 93, [5] str. pril. : graf.prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 92-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in računalništvo
a) primary school b) mathematics c) learning strategy d) osnovna šola e) matematika f) strategija učenja g) meta-učenje

51(075.2)(043.2)
Č II 51(043.2) PIČULIN, T. Učne
COBISS.SI-ID 7090505

118.
STARC, Andrej, 1983-
        Polnost metričnih prostorov : diplomsko delo / Andrej Starc. - Ljubljana : [A. Starc], 2007. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) metrični prostor

51(043.2)
Č II 51(043.2) STARC, A. Polnost
COBISS.SI-ID 7110729

119.
STRNAD, Mateja, 1980-
        Načrtovalne naloge in algebra : diplomsko delo / Mateja Strnad. - Ljubljana : [M. Strnad], 2007. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) načrtovalne naloge d) ravnilo e) šestilo

512(043.2)
Č II 51(043.2) STRNAD, M. Načrtovalne
COBISS.SI-ID 7102025


53(043.2) FIZIKA.


120.
VEREŠ, Sandra, 1982-
        Obravnava magnetnih pojavov v okviru naravoslovja in fizike v osnovni šoli : diplomsko delo / Sandra Vereš. - Ljubljana : [S. Vereš], 2007. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) physics b) fizika c) magnetni pojavi d) megnetna sila e) kompas

537(043.2)
Č II 53(043.2) VEREŠ, S. Obravnava
COBISS.SI-ID 7116361

121.
ŽIBERT, Astrid, 1983-
        Naravoslovni dan o radioaktivnosti : diplomsko delo / Astrid Žibert. - Ljubljana : [A. Žibert], 2007. - 49, [2] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [50-51]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in fizika. Fak. za matematiko in fiziko
a) physics b) fizika c) radioaktivnost d) radioaktivni odpadki e) naravoslovni dan

539.16(043.2)
Č II 53(043.2) ŽIBERT, A. Naravoslovni
COBISS.SI-ID 7094601


54 KEMIJA.


122.
        KEMIJA danes : učenje z nalogami : zbirka nalog za 8. in 9. razred devetletne osnovne šole / Saša Aleksij Glažar ... [et al.] ; [ilustracije Boštjan Plesničar, tehniške risbe Igor Cerar, Aleksander Rovan ; formule organskih spojin Berta Košmrlj]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 184 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec 8) (Raziskovalec 9)

1.200 izv.
ISBN 978-86-341-3645-6
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija - vaja d) osnovnošolski pouk

54(075.2)(076.2)
II 54(075.2) KEMIJA danes Zbirka nalog
COBISS.SI-ID 231367168

123.
SMRDU, Andrej
        Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije / Andrej Smrdu. - Ljubljana : Jutro, 2007 ([Ljubljana : Euroadria]). - 144 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Svet kemije)

ISBN 978-961-6433-79-2
a) chemistry - textbook b) secondary education c) kemija - učbenik d) srednješolski pouk

54(075.3)
II 54(075.3) SMRDU, A. Kemija 2
COBISS.SI-ID 231605248


54(043.2) KEMIJA.


124.
GOLOB, Veruška, 1978-
        Vpliv informacijsko komunikacijske tehnologije na znanje kemije : diplomsko delo = The impact of information communication technology on understanding of chemistry concepts : graduation thesis / Veruška Golob. - Ljubljana : [V. Golob], 2007. - VIII, 78, [20] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 74-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Kemija in biologija. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologiji. Biotehniška fak.
a) chemistry b) multimedia method c) primary school d) kemija e) multimedijska metoda f) osnovna šola

54:004(043.2)
Č II 54(043.2) GOLOB, V. Vpliv
COBISS.SI-ID 7127369

125.
PAVLIN, Jerneja, 1983-
        Using students'intuitive notions about 'structure', 'property' and 'structure-property relations' for the learning of macro-micro thinking = Uporaba dijakovih intuicij pri obravnavi pojmov 'struktura', 'lastnosti' in 'odnosi med strukturo in lastnostmi' med makro in mikro ravnijo : diplomsko delo / Jerneja Pavlin. - Ljubljana : [J. Pavlin], 2007. - XIII, 91 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) chemistry b) concept formation c) thinking d) kemija e) oblikovanje pojma f) mišljenje g) strukture h) odnosi

54(075.3)(043.2)
Č II 54(043.2) PAVLIN, J. Using
COBISS.SI-ID 7093833

126.
ZAVRL, Katja
        Določanje triterpenoidov s površin zeljnih listov : diplomsko delo / Katja Zavrl. - Ljubljana : [K. Zavrl], 2007. - 71 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-71. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) triterpenoidi d) lipidi e) zelje f) hidroliza g) kromatografija

543.544:635.34(043.2)
Č II 54(043.2) ZAVRL KATJA Določanje
COBISS.SI-ID 7094857


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


127.
AVBELJ, Petra, 1974-
        Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje v 6. razredu devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Petra Avbelj. - Ljubljana : [P. Avbelj], 2007. - IX, 70, [9] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Naravoslovnotehniška fak.
a) science education b) biology c) textbook d) primary school e) naravoslovna vzgoja in izobraževanje f) biologija g) učbenik h) osnovna šola i) analiza učbenikov j) Bloomova taksonomija

57:371.67(043.2)
371.67:57
Č II 57(043.2) AVBELJ, P. Analiza
COBISS.SI-ID 7097161

128.
KOVAČ Grad, Urška, 1980-
        Računalniške in grafoskopske prosojnice pri pouku biologije v osmem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Urška Kovač Grad. - Ljubljana : [U. Kovač Grad], 2007. - X, 75 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fakulteta, Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) multimedia method c) primary school d) biologija e) multimedijska metoda f) osnovna šola

57(043.2)
Č II 57(075.3) KOVAČ GRAD Računalniške
COBISS.SI-ID 7092041

129.
PODRIŽNIK, Blaž, 1980-
        Vzorčenje in določitev izvora obnožine zibajočih plesalk medonosne čebele : diplomsko delo / Blaž Podrižnik. - Ljubljana : [B. Podrižnik], 2007. - XI, 64 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 61-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) biology b) biologija c) cvetni prah d) obnožina e) opazovalni panj f) polutanti g) čebelji ples

595.799(043.2)
Č II 59(043.2) PODRIŽNIK, B. Vzorčenje
COBISS.SI-ID 7089993


61 MEDICINA.


130.
        EUROPEAN arts therapy : grounding the vision to advance theory and practice / edited by Sarah Scoble ; preface by Christine Lapoujade. - Plymouth : University of Plymouth Press, cop. 2006. - XX, 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ecarte)

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 1-84102-164-4 (ISBN 10) ISBN 987-1-841021-64-5 (ISBN 13)
a) psychotherapy b) art c) psihoterapija d) umetnost e) umetnostna terapija f) likovna terapija g) glasbena terapija h) plesno gibalna terapija i) dramska terapija j) metodologija

615.851(082)
615.851 EUROPEAN arts therapy
COBISS.SI-ID 512259456

131.
FICKO, Alenka, 1975-
        Vpliv pomoči z umetnostjo s področja likovnih dejavnosti na samopodobo klienta v domu upokojencev : specialistično delo / Alenka Ficko. - Ljubljana : [A. Ficko], 2007. - 130 str. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-130. - Povzetek ; Summary ; Auszug. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) elderly person b) fine arts c) creativity d) self-concept e) starejša oseba f) likovna umetnost g) ustvarjalnost h) pojmovanje samega sebe i) staranje j) likovna terapija

615.851(043.2)
II 615.851 FICKO, A. Vpliv pomoči
COBISS.SI-ID 7140681

132.
WEBB, Nancy Boyd, 1932-
        Techniques of play therapy [Videoposnetek] : a clinical demonstration / Nancy Boyd Webb. - New York : Guilford, cop. 1994. - 1 vido DVD (50 min.) : barve, zvok ; 19 cm

Nasl. in podatki o odgovornosti prevzeti z ov.
- - Techniques of play therapy : a a clinical demonstration : program manual and discussion guide / Nancy Boyd Webb. - 18 str. ; 22 cm
ISBN 1-59385-423-4 (ISBN 10) ISBN 978-1-59385-423-2 (ISBN 13)
a) psychotherapy b) play c) psihoterapija d) igra e) igralna terapija

615.851
DVD 615.851 WEBB, N. Techniques
COBISS.SI-ID 7146569


61(043.2) MEDICINA.


133.
BREŠKA, Breda, 1981-
        Barva kot likovno terapevtsko sredstvo : diplomsko delo / Breda Breška. - Ljubljana : [B. Breška], 2007. - VII, 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) colour c) therapy d) umetnost e) barva f) terapija g) likovna terapija h) delovna terapija

615.851(043.2)
Č II 61(043.2) BREŠKA, B. Barva
COBISS.SI-ID 7127881

134.
BRUNEC, Jasmina, 1981-
        Promocija zdravja v Pomurju : diplomsko delo / Jasmina Brunec. - Ljubljana : [J. Brunec], 2007. - VIII, 70 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) health c) disease d) prehrana e) zdravje f) bolezen g) Pomurje h) zdravstveno stanje

613(043.2)
Č II 61(043.2) BRUNEC, J. Promocija
COBISS.SI-ID 7089225

135.
BUKOVEC, Alenka, 1983-
        Povezanost morfologije s ploskostjo stopal : diplomsko delo / Alenka Bukovec. - Ljubljana : [A. Bukovec], 2007. - V, 58 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 52-53. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) human body b) človeško telo c) plosko stopalo d) plantogram e) Čižinova metoda

611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) BUKOVEC, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 7087433

136.
ERŽEN, Petra, 1984-
        Seznanjenost vzgojiteljic in bodočih vzgojiteljic z alergijskimi obolenji v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Petra Eržen. - Ljubljana : [P. Eržen], 2007. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) disease c) predšolski otrok d) bolezen e) alergije

616-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) ERŽEN, P. Seznanjenost
COBISS.SI-ID 7126089

137.
GODIČ, Urša, 1983-
        Prepoznavanje znakov nekaterih najpogostejših bolezenskih stanj otrok v vrtcu : diplomska naloga / Urša Godič. - Ljubljana : [U. Godič], 2007. - 52 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 50. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) disease c) predšolski otrok d) bolezen

616.9-053.4(043.2)
Č II 61(043.2) GODIČ, U. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 7096905

138.
HUDOMALJ, Nina, 1983-
        Obravnava dolgotrajno bolnega otroka : diplomsko delo / Nina Hudomalj. - Ljubljana : [N. Hudomalj], 2007. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) physically handicapped b) disease c) special education d) telesno prizadeti e) bolezen f) pouk po prilagojenem programu g) epidermolysis bullosa

614.253.8-053.2(043.2)
Č II 61(043.2) HUDOMALJ, N. Obravnava
COBISS.SI-ID 7098953

139.
KOTAR, Nataša, 1982-
        Počutje in zdravje ljudi, ki se prehranjujejo po "Sistemu naravnega zdravja" : diplomsko delo / Kotar Nataša. - Ljubljana : [N. Kotar], 2007. - 49, [23] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 46-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) nutrition b) health c) prehrana d) zdravje e) veganstvo f) Sistem naravnega zdravja

613.2(043.2)
Č II 61(043.2) KOTAR, N. Počutje
COBISS.SI-ID 7110473

140.
LESJAK, Maja, 1984-
        Masaže v povezavi z naravoslovjem : diplomska naloga / Maja Lesjak. - Ljubljana : [M. Lesjak], 2007. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 46. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) masaže b) tehnike

615.82:373.2.016(043.2)
Č II 61(043.2) LESJAK, M. Masaže
COBISS.SI-ID 7125833

141.
PIRŠ, Ada, 1983-
        Povezanost odrivne noge s ploskostjo stopal : diplomsko delo / Ada Pirš. - Ljubljana : [A. Pirš], 2007. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) plosko stopalo f) plantogram g) odriv

617.3:796(043.2)
796:617.3(043.2)
Č II 61(043.2) PIRŠ, A. Povezanost
COBISS.SI-ID 7126601

142.
POTUŠEK, Sandra, 1985-
        Prehranske navade prebivalcev občine Hrastnik : diplomska naloga / Sandra Potušek. - Ljubljana : [S. Potušek], 2007. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) eating habit b) health c) prehrambena navada d) zdravje e) zdrava hrana f) Hrastnik

612.39(043.2)
Č II 61(043.2) POTUŠEK, S. Prehranske
COBISS.SI-ID 7125577

143.
RŽEN, Nina, 1980-
        Prehransko svetovanje : diplomsko delo / Nina Ržen. - Ljubljana : [N. Ržen], 2007. - IV, 62, [2] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) guidance c) health d) prehrana e) svetovanje f) zdravje g) prehranska politika

612.3(043.2)
Č II 61(043.2) RŽEN, N. Prehransko
COBISS.SI-ID 7091273


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


144.
CAMPBELL, Susan B.
        Behavior problems in preschool children : clinical and developmental issues / Susan B. Campbell. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford, 2006, cop. 2002. - XVII, 334 str. ; 23 cm

ISBN 159385-377-7 (pbk) ISBN 978-1-59385-377-8 (pbk) ISBN 1-57230-784-6 (hbk) ISBN 978-1-57230-784-1 (hbk)
a) behaviour disorder b) pre-school child c) mental health d) motnje vedenja e) predšolski otrok f) duševno zdravje

616.89
616.89 CAMPBELL, S. B. Behavior
COBISS.SI-ID 7105353

145.
EIVORS, Alison
        Lačni razumevanja : priročnik, ki naj mladim pomaga razumeti in premagati anoreksijo nervozo / Alison Eivors in Sophie Nesbitt ; [prevedla Maja Dolanc ; spremna beseda Karin Sernec]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - 200 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 189-192. - Kazalo
ISBN 961-230-298-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-230-298-6 (ISBN-13)
a) anorexia b) psychotherapy c) anoreksija d) psihoterapija e) anoreksija nervoza f) motnje hranjenja g) terapevtske veščine h) priročniki

616.89-008.441.12(035)
613.24/.25(035)
616.89 EIVORS, A. Lačni
COBISS.SI-ID 58723585

146.
GRANDIN, Temple
        Thinking in pictures : and other reports from my life with autism / Temple Grandin ; with a foreword by Oliver Sacks. - 2nd ed. - London : Bloomsbury, 2006, cop. 1995. - XVIII, 270 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. [245]-263
ISBN 978-0-7475-8532-9 (pbk)
a) autism b) perception c) thinking d) avtizem e) percepcija f) mišljenje

616.89
616.89 GRANDIN, T. Thinking
COBISS.SI-ID 7107657


616.89(043.2) PSIHIATRIJA.DUŠEVNE MOTNJE.


147.
BRULC, Nataša, 1982-
        Značilnosti komunikacije oseb z avtizmom - študija primerov : diplomsko delo / Nataša Brulc. - Ljubljana : [N. Brulc], 2007. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Smer surdo - logo
a) autism b) communication c) social interaction d) avtizem e) komunikacija f) socialna interakcija

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) BRULC, N. Značilnosti
COBISS.SI-ID 7102281

148.
GABRIJEL Osojnik, Martina, 07.05.1979
        Anksioznost pri učencih osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom : diplomsko delo / Martina Gabrijel Osojnik. - Ljubljana : [M. Gabrijel Osojnik], 2007. - 76 str. ; 30 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) anxiety b) fear c) school phobia d) anksioznost e) strah f) šolska fobija

616.89-008.441-057.87(043.2)
Č II 61(043.2) GABRIJEL OSOJNIK Anksioznost
COBISS.SI-ID 7088713

149.
KRAMŽAR, Dunja
        Stališča staršev otrok z avtističnim spektrom do različnih oblik terapij in metod : diplomsko delo / Dunja Kramžar. - Ljubljana : [D. Kramžar], 2007. - 84 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) autism b) therapy c) parental attitude d) avtizem e) terapija f) stališče staršev

616.89(043.2)
Č II 61(043.2) KRAMŽAR, D. Stališča
COBISS.SI-ID 7121225


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


150.
KAPLAN, Sabina, 1981-
        Učni vidiki tehnične ustvarjalnosti ob izdelkih iz umetnih mas pri vsebinah tehnike : diplomsko delo / Sabina Kaplan. - Velike Lašče : [S. Kaplan], 2007. - VIII, 161 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 148. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika - tehnika
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) tehniški dnevi h) umetne mase i) izdelki

62(043.2)
Č II 62(043.2) KAPLAN, S. Učni
COBISS.SI-ID 7108937


64(043.2) GOSPODINJSTVO.


151.
STARIHA, Mateja, 1977-
        Senzorična kakovost izbranih belokranjskih jedi : diplomsko delo / Mateja Stariha. - Ljubljana : [M. Stariha], 2007. - VII, 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) nutrition - food b) prehrana - hrana c) tradicionalne jedi d) senzorično ocenjevanje e) bela krajina

641(043.2)
Č II 64(043.2) STARIHA, M. Senzorična
COBISS.SI-ID 7115337


66/68(043.2) KEMIJSKA TEHNIKA.RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


152.
DRAB, Jože
        Didaktične igrače iz papirnih in lesenih gradiv : diplomsko delo / Jože Drab. - Ljubljana : [J. Drab], 2007. - V, 162 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 111-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fizika in tehnika. Fak. za matematiko in fiziko
a) project method b) engineering c) primary school d) projektna metoda e) tehnika f) osnovna šola g) didaktične igrače h) papir i) les

688.7(043.2)
Č II 67/68(043.2) DRAB, J. Didaktične
COBISS.SI-ID 7095625


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


153.
ARNASON, H. H.
        History of modern art : painting, sculpture, architecture, photography / H.H. Arnason. - 5th ed., Peter Kalb, revising author, 5th ed. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2004. - XV, 832 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 776-798. - Kazalo
ISBN 0-13-184069-X
a) history of art - 20th cent. b) fine arts c) umetnostna zgodovina - 20. stol. d) likovna umetnost e) moderna umetnost f) zgodovinski pregledi

7.03
II 7.03 ARNASON, H. H. History
COBISS.SI-ID 1630064


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


154.
BOSCAROL, Anastasia Taja, 1982-
        Barvni prostori : Vikinški ornament in likovno-didaktična aplikacija / Anastasia Taja Boscarol. - Ljubljana : [A.T. Boscarol], 2007. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Executive summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) Vikingi d) ornament e) likovni problem

7.048(043.2)
Č II 7(043.2) BOSCAROL, A. T. Barvni
COBISS.SI-ID 7111497


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


155.
ZELENKO, Tina, 1983-
        Uporaba optičnega mešanja barv pri pouku likovne vzgoje : diplomsko delo / Tina Zelenko. - Ljubljana : [T. Zelenko], 2007. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) art education b) colour c) primary school d) likovna vzgoja e) barva f) osnovna šola g) likovni razvoj otrok

744.43(043.2)
Č II 73/74(043.2) ZELENKO, T. Uporaba
COBISS.SI-ID 7111241


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


156.
BLAŽUN, Maja, 1981-
        Sublimno - odnos do barve : diplomsko delo / Maja Blažun. - Ljubljana : [M. Blažun], 2007. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) colour c) likovna umetnost d) barva e) sublimno

75(043.2)
Č II 75(043.2) BLAŽUN, M. Sublimno
COBISS.SI-ID 7118921

157.
CEDILNIK, Iza, 1982-
        Računalnik in likovni izraz : diplomsko delo / Iza Cedilnik. - Ljubljana : [I. Cedilnik], 2007. - IV, 138 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 119-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) didactic use of computer c) primary school d) likovna vzgoja e) didaktična uporaba računalnika f) osnovna šola g) digitalna umetnost

73(043.2)
Č II 73/74(043.2) CEDILNIK, I. Računalnik
COBISS.SI-ID 7117385

158.
PROSEN, Saša, 1982-
        Celostna grafična podoba Prostovoljnega gasilskega društva Gorenja vas : diplomsko delo / Saša Prosen. - Ljubljana : [S. Prosen], 2007. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 92-93. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art education b) primary school c) likovna vzgoja d) osnovna šola e) grafično oblikovanje f) logotip g) oblikovanje

766(043.2)
Č II 75(043.2) PROSEN, S. Celostna
COBISS.SI-ID 7091529


78(043.2) GLASBA.


159.
IPAVEC, Nadja, 1982-
        Aktivno poslušanje glasbe v 2. triletju osnovne šole : diplomsko delo / Nadja Ipavec. - Ljubljana : [N. Ipavec], 2007. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) listening c) primary school d) glasbena vzgoja e) poslušanje f) osnovna šola

78(043.2)
Č II 78(043.2) IPAVEC, N. Aktivno
COBISS.SI-ID 7126345

160.
ŠUSTER, Kristina, 1982-
        Oblikovanje otrokovega pevskega glasu : diplomsko delo / Kristina Šuster. - Ljubljana : [K. Šuster], 2007. - VI, 68 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) singing c) primary school d) glasbena vzgoja e) petje f) osnovna šola g) vokalna tehnika h) oblikovanje glasu

784(043.2)
Č II 78(043.2) ŠUSTER, K. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 7123273


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


161.
        ALI je kaj trden most : najlepše igre iz otroške zakladnice / zbrali in priredili Dušica Kunaver, Brigita Lipovšek ; ilustriral Zvonko Čoh. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 131 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ciciklub : otroški knjižni klub)

Bibliografija: str. 131
ISBN 86-11-17560-3
a) play - children's book b) igra - knjiga za otroke c) družabne igre d) otroške igre

793.4(02.053.2)
793 ALI je kaj trden
COBISS.SI-ID 226409216


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


162.
DRENIK, Katarina, 1979-
        Varstvo na domu z lutkami : diplomska naloga / Katarina Drenik. - Ljubljana : [K. Drenik], 2007. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 56. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) speech c) communication d) lutke e) govor f) komunikacija

792.97(043.2)
Č II 79(043.2) DRENIK, K. Varstvo
COBISS.SI-ID 7100233

163.
DUH, Andreja, 1983-
        Osnovni koraki nekaterih družabnih plesov v preprostih koreografijah, primernih za 1. triado : diplomsko delo / Andreja Duh. - Ljubljana : [A. Duh], 2007. - 76 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) dance c) primary school d) športna vzgoja e) ples f) osnovna šola

793.38(043.2)
Č II 79(043.2) DUH, A. Osnovni
COBISS.SI-ID 7097417

164.
SKUBIN, Klavdija, 1970-
        Lutka v svetu otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Klavdija Skubin. - Ljubljana : [K. Skubin], 2007. - 82 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak.
a) backward child b) puppetry c) socialization d) razvojno moten otrok e) lutke f) socializacija

792.97:376.1(043.2)
Č II 79(043.2) SKUBIN, K. Lutka
COBISS.SI-ID 7095881


796(043.2) ŠPORT.ŠPORTNE IGRE.


165.
EGART, Špelca, 1983-
        Naravne oblike gibanja, igre in splošna kondicijska priprava v 4. razredu : diplomsko delo / Špelca Egart. - Ljubljana : [š. Egart], 2007. - V, 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) play c) primary school d) športna vzgoja e) igra f) osnovna šola g) gibalne sposobnosti

796(043.2)
Č II 79(043.2) EGART, Š. Naravne
COBISS.SI-ID 7128649

166.
GAJGAR, Polona, 1983-
        Aktivnost učencev pri športni vzgoji na razredni stopnji : diplomsko delo / Polona Gajgar. - Ljubljana : [P. Gajgar], 2007. - 63 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) lesson preparation c) primary school d) športna vzgoja e) učne priprave f) osnovna šola g) aktivnost učencev h) efektivni čas

796-053.5(043.2)
Č II 79(043.2) GAJGAR, P. Aktivnost
COBISS.SI-ID 7096393

167.
HORVATINOVIĆ, Jasmina, 1982-
        Motivacija študentk razrednega pouka za hojo in vodenje v gore : diplomsko delo / Jasmina Horvatinović. - Ljubljana : [J. Horvatinović], 2007. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 82-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) open air activities b) motivation c) student d) dejavnosti na prostem e) motivacija f) študent g) planinstvo h) gorništvo

796.52(043.2)
Č II 79(043.2) HORVATINOVIĆ, J. Motivacija
COBISS.SI-ID 7099721

168.
KOŠUTA, Tina, 1972-
        Plavalna pismenost otrok s posebnimi potrebami, integriranih v redno osnovno šolo : diplomsko delo / Tina Košuta. - Ljubljana : [T. Košuta], 2007. - 61, [4] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 60-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) backward child b) integration c) swimming d) razvojno moten otrok e) integracija f) plavanje

797.2:376.1(043.2)
Č II 79(043.2) KOŠUTA, T. Plavalna
COBISS.SI-ID 7124553

169.
LAKNER, Mojca, 1984-
        Otrok z motnjo vida in dejavnosti v vodi po metodi Halliwick : diplomsko delo / Mojca Lakner. - Ljubljana : [M. Lakner], 2007. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 110-113. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) visually handicapped b) swimming c) vidno prizadeti d) plavanje e) Halliwick metoda

797.2:376.1(043.2)
Č II 79(043.2) LAKNER, M. Otrok
COBISS.SI-ID 7119433

170.
ŠPEHAR, Vesna, 1982-
        Učenje plavanja po metodi Halliwick - študija primera : diplomsko delo / Vesna Špehar. - Ljubljana : [V. Špehar], 2007. - VII, 159 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 138-142. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) handicapped b) swimming c) prizadeti d) plavanje e) Halliwick metoda

797.2:376.1(043.2)
Č II 79(043.2) ŠPEHAR, V. Učenje
COBISS.SI-ID 7097673


81 JEZIKOSLOVJE


171.
CLARK, John, 1960-
        An introduction to phonetics and phonology / John Clark, Colin Yallop and Janet Fletcher. - 3rd ed. - Malden ; Oxford ; Carlton : Blackwell, 2007, cop. 1990. - XIII, 487 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell textbooks in linguistics ; 9)

Bibliografija: 448-473. - Kazalo
ISBN 1-4051-3083-0
a) phonetics b) fonetika c) fonetika d) fonologija e) primerjalno jezikoslovje

81
81 CLARK, J. Introduction
COBISS.SI-ID 7105865


811.111 ANGLEŠČINA.


172.
JESENIK, Nevenka, 1961-
        2x12 stories for children [Zvočni posnetek] / Nevenka Jesenik ; produced by James Richardson. - Maribor : Pivec, cop. 2006 (London : Soundouse). - 2 CD ; 12 cm

Govorjeno besedilo. - Podatki prevzeti z ov.
a) English language - CD b) primary school c) angleščina - CD d) osnovna šola e) zgodbe

811.111(075)
cd 811.111 JESENIK, N. 2x12 stories
COBISS.SI-ID 7086153

173.
JESENIK, Nevenka, 1961-
        My sails 2. Student's book : učbenik za pouk angleščine v 5. razredu devetletne osnovne šole / Nevenka Jesenik, Janez Skela, Viljenka Šavli ; [ilustracije Urška Stropnik]. - 1. izd., 3. natis. - Maribor : Pivec, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 96 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 961-6494-02-3
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
811.111 JESENIK, N. My sails 2
COBISS.SI-ID 57255681


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


174.
        BRANJA 2 : berilo in učbenik za 2. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol / [avtorji posameznih poglavij] Vinko Cuderman ... [et al.] ; izbor slikovnega gradiva Vesna Velkovrh Bukilica ... [et al.] ; urednica Majda Degan-Kapus]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 455 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 453-455. - Kazala
ISBN 86-341-2489-4
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

82(075.3)
82 BRANJA 2
COBISS.SI-ID 122504448


82(043.2) KNJIŽEVNOST NASPLOH.


175.
HRIBAR, Maja, 1983-
        Različnost deškega in dekliškega : kritična analiza beril : diplomsko delo / Maja Hribar. - Ljubljana : [M. Hribar], 2007. - 69 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) literature b) sexism c) stereotype d) literatura e) seksizem f) stereotip g) analiza beril

821.163.6-93(043.2)
Č II 82(043.2) HRIBAR, M. Različnost
COBISS.SI-ID 7087177


82-93(043.2) MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


176.
GABROVŠEK, Mojca, 1971-
        Odziv otrok, starih do dveh let, na igralne knjige : diplomska naloga / Mojca Gabrovšek. - Ljubljana : [M. Gabrovšek], 2007. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 51-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) pre-school child c) children's book d) mladinska književnost e) predšolski otrok f) knjiga za otroke g) bralni razvoj h) igralne knjige

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) GABROVŠEK, M. Odziv
COBISS.SI-ID 7099209

177.
STOPAR, Aleksandra Jelena, 1980-
        Lik fantovskega dekleta v mladinski knjizevnosti : diplomsko delo / Aleksandra Jelena Stopar. - Ljubljana : [A. J. Stopar], 2007. - III, 90 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) mladinska književnost c) fantovsko dekle d) seksizem e) oblačenje f) junakinja

82-93(043.2)
Č II 82(043.2) STOPAR, A. Lik
COBISS.SI-ID 7086665


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


178.
CARROLL, Lewis, 1832-1898
        Le kaj je pisal svojim Alicam / Lewis Carroll ; izbral in prevedel Branko Gradišnik ; spremno besedo napisal Miha Mohor. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 244 str. : ilustr. ; 22 cm

Le kdo je pisal vsem tem Alicam? / Miha Mohor: str. 225-244
ISBN 978-961-242-115-1
a) Carroll, Lewis (1832-1898) - Pisma

821.111-6
821.111 CARROLL, L. Le kaj
COBISS.SI-ID 233335296

179.
SUSSMAN, Paul
        Kambizova uganka / Paul Sussman ; [prevedel Vasja Bratina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Mkt print). - 583 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The lost army of Cambyses. - 1.800 izv.
ISBN 86-11-17583-2

821.111-312.4
811.111 SUSSMAN, P. Kambizova
COBISS.SI-ID 226740480


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


180.
GÓMEZ-Jurado, Juan
        Božji vohun : [triler] / Juan Gómez-Jurado ; [prevedla Barbara Vuga]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 408 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi / Mladinska knjiga)

Podnasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-86-11-17872-1

821.134.2-312.4
821.134.2 GÓMEZ-JURADO, J. Božji
COBISS.SI-ID 232169984


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


181.
GRŽAN, Karel
        Friderik in Veronika / Karel Gržan ; ilustrirala Severina Trošt Šprogar. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Jurklošter : Odon, 2006 ([Ljubljana] : Pleško). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-218-623-5

821.163.6-32
821.163.6 GRŽAN, K. Friderik
COBISS.SI-ID 226930688

182.
KOMELJ, Miklavž
        Zverinice / Miklavž Komelj ; ilustriral Marjan Manček. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 414)

ISBN 86-11-17639-1

821.163.6-93-1
821.163.6 KOMELJ, M. Zverinice
COBISS.SI-ID 227088896

183.
LAINŠČEK, Feri
        Muriša / Feri Lainšček. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 225 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Spremna beseda / Tomo Virk: str. 2. - Slišati glasbo srca / Manca Košir: str. 211-225
ISBN 961-242-075-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-242-075-8 (ISBN-13)
a) Lainšček, Feri (1959-)

821.163.6
821.163.6 LAINŠČEK, F. Muriša
COBISS.SI-ID 229309696

184.
PEROCI, Ela
        Muca Copatarica / Ela Peroci ; ilustrirala Ančka Gošnik Godec. - Posebna miniaturna izdaja, 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - [13] str. : ilustr. ; 17 x 13 cm

ISBN 978-86-11-17040-4

821.163.6-93-34
821.163.6 PEROCI, E. Muca
COBISS.SI-ID 232837888

185.
ŠTEFANIČ, Helena
        Grad nesrečne ljubezni : Friderik in Veronika na Fridrihštajnu / Helena Štefanič ; ilustrirala Žiža Komac. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 43 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Celjska Mohorjeva družba ; 58)

Bibliografija: str. 43
ISBN 961-218-627-8
a) Friderik II Celjski, grof b) Veronika Deseniška c) Celjski (rodbina)

821.163.6
821.163.6 ŠTEFANIČ, H. Grad
COBISS.SI-ID 227704320


908+91 DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


186.
        CHINA / [main contributors Donald Bedford ... [et al.]. - London [etc.] : Dorling Kindersley, cop. 2005. - 672 str. : ilustr., zvd., načrti ; 23 cm. - (Eyewitness travel guides)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Podnasl. na ov.: The guides that show you what others only tell you. - Kazalo
ISBN 1-4053-0876-1
a) Kitajska b) turistični vodniki

913(510)(036)=111
913(4) CHINA
COBISS.SI-ID 13717817

187.
JEPSON, Tim
        Portugalska / [napisal Tim Jepson ; prevedel Jože Plešej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2001 (natisnjeno v Italiji). - 264 str. : ilustr. ; 23 cm + zvd. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: Portugal. - Avtor naveden v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo
ISBN 86-11-16069-X
a) Portugalska b) turistični vodniki

913(4/9)
913(4) JEPSON, T. Portugalska
COBISS.SI-ID 111188224


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


188.
ANČNIK, Sara, 1983-
        Ustvarjalni gib kot metoda poučevanja družbe v četrtem razredu osnovne šole : diplomsko delo / Sara Ančnik. - Ljubljana : [S. Ančnik], 2007. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 120-121. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching method c) primary school d) družba e) didaktična metoda f) osnovna šola g) spoznavanje družbe h) ustvarjalni gib i) celostni pouk

908:79(043.2)
Č II 908(043.2) ANČNIK, S. Ustvarjalni
COBISS.SI-ID 7126857


929 BIOGRAFSKE IN SORODNE ŠTUDIJE


189.
ARENDT, Hannah
        Eichmann v Jeruzalemu / Hannah Arendt ; prevedla Polona Glavan. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 385 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Eichmann in Jerusalem
ISBN 978-961-242-112-0
a) Eichmann, Adolf (1906-1962) b) twentieth century history c) zgodovina dvajsetega stoletja d) vojni zločinci e) nacizem f) antisemitizem g) Judje

929Eichmann A.
929 ARENDT, H. Eichmann
COBISS.SI-ID 233124096


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


190.
        The ENLIGHTENMENT world / edited by Martin Fitzpatrick ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2007. - XXI, 714 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The Routledge worlds)

Kazala
ISBN 0-415-40408-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-415-40408-2 (ISBN-13)
a) history - Europe - 18th cent. b) zgodovina - Evropa - 18. stol. c) razsvetljenstvo

94
94 ENLIGHTENMENT world
COBISS.SI-ID 7104841

191.
LEFEBVRE, Georges, 1874-1959
        Francoska revolucija / Georges Lefebvre ; prevedla Vera Troha. - Ljubljana : Študentska založba, 2007. - 365 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: La révolution francaise. - Kazalo
ISBN 978-961-242-113-7
a) history - France b) zgodovina - Francija c) francoska revolucija

94(44)"1789/1795"
94 LEFEBVRE, G. Francoska
COBISS.SI-ID 233212160

192.
YI, O-ryong, 1934-
        Things Korean / by Lee O-Young ; translated by John Holstein. - 1st tuttle ed. - Rutland ; Tokyo : Charles E. Tuttle Company, 1999, cop. 1994. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 0-8048-2129-1
a) art - Korea b) umetnost - Koreja c) dekorativna umetnost

94(5/9)
94(5/9) YI, O. Things
COBISS.SI-ID 7105097


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO