COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


januar 070 SPLOŠNO.


1.
REICHERT, Sybille
        Research strategy development and management at European universities / by Sybille Reichert. - Brussels : European University Association, cop. 2006. - 48 str. ; 30 cm. - (EUA publications ; 2006)

Bibliografija: str. 44-46
ISBN 9-0810-6984-5
a) university - Europe b) research policy c) univerza - Evropa d) raziskovalna politika

001
II 001 REICHERT, S. Research
COBISS.SI-ID 6923593

2.
        A RESEARCHERS' labour market : Europe - a pole of attraction? : the European charter for researchers and the code of conduct for their recruitment as a driving force for enhancing career prospects, 1/2 June 2006, Vienna, Austria : conference proceedings. - Vienna : European University Association, 2006. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) research - European Union - conference b) raziskovanje - Evropska unija - konferenca

001
II 001 RESEARCHERS' labour market
COBISS.SI-ID 6924617

3.
ZELENIKA, Ratko
        Znanje - temelj društva blagostanja : obrazovna i znanstvena industrija / Ratko Zelenika. - Rijeka : Ekonomski fakultet u Rijeci, 2007. - XXV, 484 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Rijeci = Manualia Universitatis studiorum Fluminiensis)

Bibliografija: str. 457-461. - Kazali
ISBN 953-6148-54-4
a) knowledge b) education system c) well being d) znanje e) sistem vzgoje in izobraževanja f) blagostanje g) izobraževalna industrija

001(075.8)
001 ZELENIKA, R. Znanje
COBISS.SI-ID 6919497


004 RAČUNALNIŠTVO.


4.
        MICROSOFT Windows XP korak za korakom / [avtor Online Training Solutions ; prevod Iolar]. - Ljubljana : Pasadena, 2006 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 2 zv. (281, LXVII str.) : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Microsoft Windows XP step by step. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 961-6361-80-5 (zv. 1) ISBN 978-961-6361-80-4 (zv. 1) ISBN 961-6361-81-3 (zv. 2) ISBN 978-961-6361-81-1 (zv. 2)
a) operating system - reference book b) operacijski sistem - priročnik c) operacijski sistem Microsoft Windows XP d) Windows XP

004.451(035)
004.4 MICROSOFT Windows
COBISS.SI-ID 229010944

5.
STRAUS, Matjaž
        Varnost šolskih omrežij : priročnik / Matjaž Straus. - Ljubljana : Arnes - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, 2002. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 64
ISBN 961-6321-02-1
a) computer network b) safety c) računalniška mreža d) varnost e) šolska omrežja f) računalniški sistemi g) internet

004.056:004.7(035)
II 004 STRAUS, M. Varnost
COBISS.SI-ID 117761024

6.
ŠTERK, Tanja
        Varno spletno deskanje in klepetanje : nasveti in priporočila za starše o varni rabi interneta in mobilnih telefonov / [avtorici Tanja Šterk in Tina Zupanič]. - Ljubljana : Projekt SAFE-SI, Fakulteta za družbene vede, Center za metodologijo in informatiko, 2006 ([Nova Gorica] : Studio graph). - 27 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorici navedeni v kolofonu. - 10.000 izv. - Spremna beseda / Jože Zrimšek: str. 3. - Uvodnik / Vasja Vehovar: str. 4
ISBN 961-235-239-9
a) computer network - reference book b) računalniška mreža c) internet d) svetovni splet e) varnost

004.738.5-053.2
004.7 ŠTERK, T. Varno spletno
COBISS.SI-ID 228355328


1 FILOZOFIJA.


7.
TUBBS, Nigel
        Philosophy's higher education / by Nigel Tubbs. - Dordrecht ; Boston ; London : Kluwer Academic, cop. 2004. - XXXI, 189 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0702/2006618205.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0625/2006618205-d.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4020-2347-2 (hbk) ISBN 978-1-4020-2347-7
a) philosophy b) university studies c) filozofija d) univerzitetni študij

1
1 TUBBS, N. Philosophy's
COBISS.SI-ID 6902345


159.9 PSIHOLOGIJA.


8.
        FOUNDATIONS for self-awareness : an exploration through autism / R. Peter Hobson ... [et al.] ; with commentary by U. Müller ... [et al.]. - Boston : Blackwell, 2006. - VII, 190 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; Vol. 71, no. 2, 2006)

Bibliografija: str. 155-165
a) autism b) self-awarness c) child development d) avtizem e) zavedanje samega sebe f) razvoj otroka

159.922.7(082)
159.922.7 FOUNDATIONS for self
COBISS.SI-ID 6929225

9.
        HANDBOOK of self and identity / edited by Mark R. Leary, June Price Tangney. - New York ; London : Guilford, 2005, cop. 2003. - XV, 703 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 1-59385-237-1 (pbk) ISBN 1-57230-798-6 (hc)
a) self b) identity c) personality d) ego e) identiteta f) osebnost

159.923(035)
159.923 HANDBOOK of self
COBISS.SI-ID 1300823

10.
JURIŠEVIČ, Mojca
        Učna motivacija in razlike med učenci / Mojca Juriševič ; [angleški prevod Neža Rojko]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Sklepne misli ; Conclusions. - Bibliografija: str. 123-137. - Kazali
ISBN 86-7735-109-4 ISBN 978-86-7735-109-0 (ISBN 13)
a) motivation for studies b) educational psychology c) motivacija za učenje d) pedagoška psihologija e) učni proces f) učinkovitost g) uspešnost

159.953.5
159.953 JURIŠEVIČ, M. Učna motivacija Č 159.953 JURIŠEVIČ, M. Učna motivacija
COBISS.SI-ID 230169344

11.
        The NEW handbook of methods in nonverbal behavior research / edited by Jinni A. Harrigan, Robert Rosenthal, Klaus R. Scherer. - New York ; London : Oxford University Press, cop. 2005. - VIII, 525 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Series in affective science)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0515/2005019362.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-19-852961-9 (hbk) ISBN 978-019-852961-3 (ISBN-13)
a) non-verbal communication b) behaviour c) research method d) neverbalna komunikacija e) vedenje f) raziskovalna metoda

159.9(035)
159.9 NEW handbook of methods
COBISS.SI-ID 6914889

12.
O'BRIEN, Dominic
        Skrivnosti hitrega in uspešnega učenja / Dominic O'Brien ; [prevod Helena Zorko-Biffio]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 239 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: How to pass exams. - 2.000 izv. - Predgovor / Tony Buzan: str. 5-6
ISBN 961-209-400-4
a) learning - reference book b) memory c) učenje - priročnik d) spomin e) umske sposobnosti f) mentalne tehnike g) psihotehnike h) psihološki nasveti

159.953
159.953 O'BRIEN, D. Skrivnosti
COBISS.SI-ID 128800512

13.
        PUBLICATION manual of the American Psychological Association. - 5th ed., 4th printing. - Washington : American Psychological Association, 2003, cop. 2001. - XXVIII, 439 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 363-377. - Kazalo
ISBN 1-55798-791-2 (pbk) ISBN 1-55798-810-2 ISBN 1-55798-790-4 (acid-free paper)
a) information dissemination - reference book b) razširjanje informacij - priročnik c) znanstveno delo d) raziskovalno delo e) strokovni sestavki f) pisanje g) stilistika h) avtorstvo i) publiciranje

159.9(035)
159.9 PUBLICATION Č 159.9 PUBLICATION
COBISS.SI-ID 1215106

14.
ROBSON, Sue
        Developing thinking and understanding in young children : an introduction for students / Sue Robson. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - X, 210 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0518/2005024644.html. - Bibliografija: str. 191-203. - Kazalo
ISBN 0-415-36107-9 (hbk) ISBN 978-0-415-36107-1 (hbk) ISBN 0-415-36108-7 (pbk) ISBN 978-0-415-36108-8 (pbk)
a) pre-school child b) thinking c) cognitive development d) predšolski otrok e) mišljenje f) kognitivni razvoj

159.922.7
159.922.7 ROBSON, S. Developing
COBISS.SI-ID 6926921


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


15.
ABRAMOVIČ, Anja, 1982-
        Uporaba miselih vzorcev med učenci osnovne šole : diplomsko delo / Anja Abramovič. - Ljubljana : [A. Abramovič], 2006. - 150, [10] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 148-150. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning strategy b) recollection c) strategija učenja d) pomnjenje e) miselni vzorci f) učinkovito učenje

159.953(043.2)
Č II 159.9(043.2) ABRAMOVIČ, A. Uporaba
COBISS.SI-ID 6906697

16.
ČARMAN, Tanja, 1981-
        Identiteta sodobnih postadolescentov : diplomsko delo / Tanja Čarman. - Ljubljana : [T. Čarman], 2006. - 67 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 65-67. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescent b) identity c) life story d) adolescent e) identiteta f) življenjska pot g) samopripoved h) naracija

159.922.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) ČARMAN, T. Identiteta
COBISS.SI-ID 6893897

17.
RODIČ, Mojca, 3.4.1981-
        Altruizem : diplomsko delo / Mojca Rodič. - Ljubljana : [M. Rodič], 2006. - 88 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) social behaviour b) altruism c) empathy d) socialno vedenje e) altruizem f) empatija

159.94(043.2)
Č II 159.9(043.2) RODIČ, M. Altruizem
COBISS.SI-ID 6895177

18.
SELČAN, Urška, 1982-
        Zaznava male skupine kot varovalnega dejavnika v obdobju adolescence : diplomsko delo / Urška Selčan. - Ljubljana : [U. Selčan], 2006. - 144 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 93-97. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) adolescence b) small group c) group dynamics d) adolescenca e) majhna skupina f) skupinska dinamika g) varovalni dejavniki h) life teen i) mladinska pastorala

159.922.8(043.2)
Č II 159.9(043.2) SELČAN, U. Zaznava
COBISS.SI-ID 6891337

19.
ŽITKO, Brigita, 1980-
        Učna strategija iskanja pomoči : diplomsko delo / Brigita Žitko. - Ljubljana : [B. Žitko], 2006. - 88 str., [6] f. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) learning strategy b) motivation c) strategija učenja d) motivacija e) metakognicija f) samouravnavano učenje g) iskanje pomoči

159.953(043.2)
Č II 159.9(043.2) ŽITKO, B. Učna strategija
COBISS.SI-ID 6906441


17 ETIKA.


20.
        DELAVNICE od blizu / [urednica Katarina Košir Prosen ; ilustracije Tadeja Dolenc]. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo = Association against Violent Communication, 2005 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 98 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 97-98
ISBN 961-91732-0-1
a) violence b) interpersonal relations c) dispute settlement d) class e) nasilje f) medosebni odnosi g) reševanje sporov h) razred

177.14(035)
17 DELAVNICE od blizu
COBISS.SI-ID 223593216


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


21.
MCCARTNEY, Kathleen
        Best practices in quantitative methods for developmentalists / Kathleen McCartney, Margaret R. Burchinal, Kristen L. Bub. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2006. - IX, 150 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; Vol. 71, no. 3, 2006)

Bibliografija na koncu poglavij
a) child development b) psychometry c) research method d) razvoj otroka e) psihometrija f) raziskovalna metoda

31
31 MCCARTNEY, K. Best
COBISS.SI-ID 6921033


316 SOCIOLOGIJA.


22.
BAUMAN, Zygmunt
        Liquid fear / Zygmunt Bauman. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2006. - 188 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 178-185. - Kazalo
ISBN 0-7456-3679-9 (hbk) ISBN 0-7456-3680-2 (pbk)
a) fear b) anxiety c) strah d) anksioznost e) civilizacija f) postmodernizem g) socialni vidik h) globalizacija i) terorizem

316
316 BAUMAN, Z. Liquid fear
COBISS.SI-ID 33198946

23.
FONSECA, Isabel
        Pokoplji me pokončno : Romi in njihovo potovanje / Isabel Fonseca ; [prevod in spremna beseda Tina Volarič]. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 366 str. : ilustr., zvd ; 25 cm. - (Zbirka Kontinenti)

Prevod dela: Bury me standing. - 1.500 izv.
ISBN 961-6387-83-9 (broš.) ISBN 978-961-6387-83-5 (broš.) ISBN 961-6387-84-7 (trda vezava) ISBN 978-961-6387-84-2 (trda vezava)
a) gypsy b) cigan c) Romi

316.35
316.35 FONSECA, I. Pokoplji me
COBISS.SI-ID 228690944

24.
KOLER Križe, Andreja
        Povej! : spregovorimo o nasilju med otroki : priročnik za starše / [avtorja Andreja Koler Križe, Samo Lesar]. - Ljubljana : Društvo UNICEF Slovenija, 2006 ([Domžale] : Rudolf). - 13 str. ; 20 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. [14]
ISBN 961-6626-00-0
a) violence b) bullying c) prevention - reference book d) nasilje e) strahovanje f) prevencija - priročnik

316.62-053.5/.6
613.953
316.6 KOLER KRIŽE, A. Povej!
COBISS.SI-ID 228409600

25.
KOVAČEV, Asja Nina
        Oblikovanje prostora in njegova simbolika / Asja Nina Kovačev. - Ljubljana : Educy, 2006 ([Ljubljana] : Migraf). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 245-269. - Kazali
ISBN 961-6459-21-X
a) space perception b) existentialism c) percepcija prostora d) eksistencializem e) sociologija kulture f) prostor g) oblikovanje h) simbolika i) likovno izražanje

316.7
316.7 KOVAČEV, A. Oblikovanje
COBISS.SI-ID 226838784

26.
LESAR, Samo
        Povej! : spregovorimo o nasilju med otroki : za varno šolo : priročnik za otroke / [avtorja Samo Lesar, Andreja Koler Križe ; fotografije Primož Lavre]. - Ljubljana : UNICEF Slovenija, 2006. - 22 str. : barvne fotog. ; 20 cm

1.500 izv. - Ov.nasl. - Avtorja navedena v kolofonu. - Literatura: str. 22
ISBN 961-6626-01-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6626-01-9 (ISBN-13)
a) violence b) bullying c) prevention d) nasilje e) strahovanje f) prevencija

316.62-053.5/.6
613.953
316.6 LESAR, S. Povej!
COBISS.SI-ID 229434368

27.
ROZMAN, Urša
        Trening socialnih veščin / Urša Rozman. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2006. - 197 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 193-197
ISBN 961-6039-82-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6039-82-6 (ISBN-13)
a) socialization b) skill c) workshop d) socializacija e) spretnost f) delavnica g) socialne veščine h) socialne igre

316.6
316.6 ROZMAN, U. Trening
COBISS.SI-ID 229975296


32 POLITIKA.


28.
BHAVNANI, Reena
        Tackling the roots of racism : lessons for success / Reena Bhavnani, Heidi Safia Mirza and Veena Meetoo. - Reprinted. - Bristol : Policy, 2006, cop. 2005. - VI, 230 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0703/2006389831.html. - Bibliografija: str. 163-189. - Kazalo
ISBN 1-86134-774-X (pbk) ISBN 978-1-86134-774-9 (ISBN-13)
a) racism b) equal opportunity c) rasizem d) enakost možnosti e) multikulturnost

32
32 BHAVNANI, R. Tackling
COBISS.SI-ID 6904905

29.
CHOMSKY, Noam
        Somrak demokracije / Noam Chomsky ; [prevedla Zdenka Erbežnik ; spremna beseda Rudi Rizman in Nikolai Jeffs]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2003 ([Medvode] : Fleks). - 381 str. : tabele ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod del: The responsability of intellectuals, 1969 ; Language and freedom, 1973 ; A propaganda model, 1988 ; Democracy and the media, 1993 ; Cold war, 1991 ; The victors, 1991 ; The third world at home, 1993 ; Goals and visions, 1996. - Semantika nasilja - družbena misel Noama Chomskega / Rudi Rizman: str. 337-349. - Intelektualci, novi razredi, anarhizmi / Nikolai Jeffs: str. 351-376. - Bibliografija političnih del Noama Chomskega: str. 377-380. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 961-6262-00-9
a) democracy - USA b) demokracija - ZDA c) politični sistemi d) notranja politika e) zunanja politika f) intelektualci g) množični mediji h) hladna vojna i) mednarodni odnosi

321.728(73)
32 CHOMSKY, N. Somrak
COBISS.SI-ID 122011904


34 PRAVO.


30.
        INTERNATIONAL perspectives on youth conflict and development / edited by Colette Daiute ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006, cop. 2005. - XVIII, 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-19-517842-4 (cloth) ISBN 978-0-19-517842-5 (cloth)
a) youth b) violence c) youth welfare d) conflict e) mladina f) nasilje g) socialna podpora mladim h) konflikt

343.915(082)
343.915 INTERNATIONAL perspectives
COBISS.SI-ID 6926665

31.
MURGEL, Jasna
        Vodnik po pravicah otrok s posebnimi potrebami / Jasna Murgel. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2006 (Ljubljana : Itagraf). - 207 str. ; 21 cm

500 izv.
ISBN 86-7061-440-5 (ISBN-10) ISBN 978-86-7061-440-6 (ISBN-13)
a) backward child b) rights of the child c) razvojno moten otrok d) pravice otroka

342.731(497.4)(035)
342.7 MURGEL, J. Vodnik
COBISS.SI-ID 230003712

32.
        PRAVA poroka? : 12 razmišljanj o zakonski zvezi / [uredila Zdravko Kobe in Igor Pribac ; prevod Matevž Zupančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - 233 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 138)

ISBN 961-6174-88-6 (ISBN-10) ISBN 978-961-6174-88-6 (ISBN-13)
a) marriage b) divorce c) zakonska zveza d) ločitev e) partnerska zveza f) istospolne zakonske zveze

347.61(082)
34 PRAVA poroka?
COBISS.SI-ID 230067968


34(043.2) PRAVO.


33.
LEVSTEK, Maruška, 1981-
        Socialni marketing v slovenskih zasebnih neprofitnih organizacijah : diplomsko delo / Maruška Levstek. - Ljubljana : [M. Levstek], 2006. - 93 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-86. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) marketing b) social service c) trženje d) socialna služba e) socialni marketing f) neprofitne organizacije g) socialna pedagogika

347.471.8:658.8(043.2)
658.8:347.471.8(043.2)
Č II 34(043.2) LEVSTEK, M. Socialni
COBISS.SI-ID 6906185


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


34.
        OTROCI: pozabljen obraz aidsa : izobraževalno gradivo za delo v osnovnih in srednjih šolah / [pripravila in uredila Katja Bizjak]. - Ljubljana : Društvo UNICEF Slovenija, 2006 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - [21] str. : ilustr. ; 30 cm

350 izv. - Ov. nasl.
a) AIDS b) prevention c) AIDS d) prevencija

364
II 36 OTROCI: pozabljen
COBISS.SI-ID 229938176

35.
        STAREJŠI o nasilju nad starejšimi v slovenski družini : zamolčane zgodbe / [zgodbe starejših ljudi zbrala Angelca Žiberna ; uredila Mateja Kožuh Novak]. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Društvo za promocijo prostovoljnega dela : Zveza društev upokojencev Slovenije, 2005 (Žirovnica : Medium). - 188 str. : graf. prikazi ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-91702-0-2
a) family b) elderly person c) violence d) družina e) starejša oseba f) nasilje

364.65
364.65 STAREJŠI o nasilju
COBISS.SI-ID 222972160

36.
        TO je moja igrača! : reševanje konfliktov v vrtcu / [uredila Katja Bizjak]. - Ljubljana : UNICEF Slovenija, 2006 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - [20] str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - 500 izv.
ISBN 961-6626-02-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6626-02-6 (ISBN-13)
a) pre-school child b) dispute settlement c) predšolski otrok d) reševanje sporov e) medvrstniško nasilje f) preprečevanje

364.636(035):37.06
II 36 TO je moja igrača
COBISS.SI-ID 229602048


36(043.2) SKRBSTVO.SOCIALNO DELO.SOCIALNA POMOČ.


37.
MAJDIČ, Martina, 1982-
        Kakovostna starost z vidika strokovnjakov in starostnikov : diplomsko delo / Martina Majdič. - Ljubljana : [M. Majdič], 2006. - 115 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 114-115. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) elderly person b) need c) starejša oseba d) potreba e) staranje f) spremembe g) kakovostna starost

364.65-053.9(043.2)
Č II 36(043.2) MAJDIČ, M. Kakovostna
COBISS.SI-ID 6891593

38.
VINTAR, Andreja, 1975-
        Rejništvo otrok s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Andreja Vintar. - Ljubljana : [A. Vintar], 2006. - 19, [6] str. pril. ; 30 cm : tabele

Bibliografija: str. 116-119. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogik
a) backward child b) adoption c) family d) razvojno moten otrok e) posvojitev f) družina g) rejništvo h) rejniška družina

364-782.42
Č II 36(043.2) VINTAR, A. Rejništvo
COBISS.SI-ID 6892873


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


39.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Moral education / Emile Durkheim ; translated and with a preface by Everett K. Wilson and Herman Schnurer ; foreword by Paul Fauconnet. - Mineola : Dover, 2002, cop. 1961. - XII, 287 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/dover031/2002073827.html. - Prevod dela: Education morale. - Kazalo
ISBN 0-486-42498-7 (pbk) ISBN 978-0-486-42498-9 (pbk)
a) moral education b) moralna vzgoja

37.01
37.01 DURKHEIM, E. Moral education
COBISS.SI-ID 6919753

40.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogy of hope : reliving pedagogy of the oppressed / Paulo Freire ; with notes by Ana Maria Araújo Freire ; translated by Robert R. Barr. - New York ; London : Continuum, 2004, cop. 1992. - 240 str. ; 23 cm

Prevod dela: Pedagogía da esperança
ISBN 0-8264-0843-5 (pbk) ISBN 0-8264-7790-9
a) pedagogical theory b) philosophy of education c) educational sociology d) pedagoška teorija e) pedagoška filozofija f) pedagoška sociologija g) teorija vzgoje h) Brazilija

37.015
37.01 FREIRE, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 27763042

41.
FREIRE, Paulo, 1921-1997
        Pedagogy of indignation / by Paulo Freire ; [foreword by Donaldo Macedo]. - Boulder ; London : Paradigm, cop. 2004. - XLV, 129 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Series in critical narrative)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip053/2004026008.html. - Kazalo
ISBN 1-59451-050-4 (cloth) ISBN 978-1-59451-050-2 (cloth) ISBN 1-59451-051-2 (pbk)
a) pedagogical theory b) pedagoška teorija c) kritična pedagogika

37.01
37.01 FREIRE, P. Pedagogy
COBISS.SI-ID 6911305

42.
HAYDN, Terry, 1951-
        Managing pupil behaviour : key issues in teaching and learning / Terry Haydn. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - VII, 189 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0614/2006018085.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0702/2006018085-d.html. - Bibliografija: str. 179-184. - Kazalo
ISBN 0-415-39467-8 (hbk) ISBN 978-0-415-39467-3 (hbk) ISBN 0-415-28782-0 (pbk) ISBN 978-0-415-28782-1 (pbk) ISBN 0-203-96711-9 (ebk) ISBN 978-0-203-96711-9 (ebk)
a) class management b) pupil behaviour c) educational psychology d) vodenje razreda e) vedenje učencev f) pedagoška psihologija

37.015.3
37.015.3 HAYDN, T. Managing
COBISS.SI-ID 6920009

43.
KOZODERC, Danilo
        Sopotniki na poklicni poti mladostnika / Danilo Kozoderc ; [ilustracije Marta Vrankar]. - Ljubljana : Salve, 2005. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Žepna akademija ; 4)

Ov. nasl. - Na dnu nasl. str. tudi: Mladinska akademija. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 57-58
ISBN 961-211-333-5
a) vocational guidance b) labour market c) youth d) poklicno svetovanje e) delovni trg f) mladina

37.01
37.01 KOZODERC, D. Sopotniki
COBISS.SI-ID 221725952

44.
NEWELL, Sandra
        Behaviour management in the classroom : a transactional analysis approach / Sandra Newell and David Jeffery. - London : D. Fulton, cop. 2002. - XVII, 142 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 139-142
ISBN 1-85346-826-6 (pbk)
a) class management b) pupil behaviour c) teacher-pupil relation d) vodenje razreda e) vedenje učencev f) odnos med učiteljem in učencem

37.015
37.015 NEWELL, S. Behaviour
COBISS.SI-ID 6908489

45.
PEČEK, Mojca
        Pravičnost slovenske šole : mit ali realnost / Mojca Peček in Irena Lesar. - Ljubljana : Sophia, 2006. - VIII, 223 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 2006, 15)

500 izv. - Bibliografija: str. 208-218. - Kazalo
ISBN 961-6294-81-4 ISBN 978-961-6294-81-2 (ISBN 13)
a) child at risk b) backward child c) child of foreign national d) social inequality e) ogrožen otrok f) razvojno moten otrok g) otrok druge nacionalnosti h) socialna neenakost i) pravičnost j) inkluzivna šola

37.01(497.4)
37.01 PEČEK MOJCA Pravičnost Č 37.01 PEČEK MOJCA Pravičnost
COBISS.SI-ID 229959424

46.
        RESEARCH-based teacher education in Finland : reflections by Finnish teacher educators / Ritva Jakku-Sihvonen and Hannele Niemi (eds.). - Turku : Finnish Educational Research Association, cop. 2006. - 230 str. ; 21 cm. - (Research in educational sciences = Kasvatusalan tutkimuksia, ISSN 1458-1094 ; 25)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 952-5401-24-3
a) teacher education - Finland b) higher education c) career development d) izobraževanje učiteljev - Finska e) visokošolsko izobraževanje f) poklicni razvoj g) Bolonsjki proces

37.01(082)
37.01 RESEARCH-based teacher
COBISS.SI-ID 6905673

47.
        TEACHERS' and pupils' constructions of competition and cooperation : a three-country study of Slovenia, Hungary and England = Učiteljevo in učenčevo razumevanje tekmovanja in sodelovanja : študija v Sloveniji, Madžarski in Angliji / edited by, uredniki Alistair Ross, Márta Fülöp, Marjanca Pergar Kuščer. - Ljubljana : Faculty of Education = Pedagoška fakulteta, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 265 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 243-262. - Kazalo
ISBN 86-7735-111-6 ISBN 86-7735-111-6 (ISBN-10) ISBN 978-86-7735-111-3 (ISBN-13)
a) teacher-pupil relation b) competition c) attitude d) odnos med učiteljem in učencem e) tekmovanje f) stališče

37.01(497.4+439+41)
37.01 TEACHERS' and pupills'
COBISS.SI-ID 230569216

48.
WORTHAM, Stanton Emerson Fisher, 1963-
        Learning identity : The joint emergence of social identification and academic learning / Stanton Wortham. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2006. - IX, 305 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005017962.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2005017962-d.html. - Bibliografija: str. 293-301. - Kazalo
ISBN 0-521-84588-2 (hbk) ISBN 978-0-521-84588-5 (hbk) ISBN 0-521-60833-3 (pbk) ISBN 978-0-521-60833-6 (pbk)
a) educational sociology b) social psychology c) identity d) pedagoška sociologija e) socialna psihologija f) identiteta

37.015.3
37.015.3 WORTHAM, S. Learning
COBISS.SI-ID 6926409


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


49.
BERČON, Maja, 1981-
        Odnos romskih učencev do šole : diplomsko delo / Maja Berčon. - Ljubljana : [M. Berčon], 2006. - 97 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) gypsy b) primary school c) pupil attitude d) cigan e) stališče učencev f) osnovna šola g) Romi h) romski pomočniki

37(=214.58)(043.2)
Č II 37(043.2) BERČON, M. Odnos
COBISS.SI-ID 6921545

50.
BROŠ, Mateja, 1979-
        Motivacijske vsebine pri pouku matematike na predmetni stopnji : diplomsko delo / Mateja Broš. - Ljubljana : [M. Broš], 2006. - 131 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 127-131. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) motivation c) primary school d) matematika e) motivacija f) osnovna šola g) učna motivacija h) sredstva

37.016:51(043.2)
51:37.016(043.2)
Č II 37(043.2) BROŠ, M. Motivacijske
COBISS.SI-ID 6897737

51.
ČERPNJAK, Darija, 1978-
        Samoocena organizacijskih sposobnosti učencev in učni uspeh : diplomsko delo / Čerpnjak Darija. - Ljubljana : [D. Čerpnjak], 2006. - 67, [2] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) learning b) achievement c) skill d) učenje e) uspešnost f) spretnost g) učne strategije h) učni stili i) samoregulacijsko učenje

37.015.3(043.2)
Č II 37(043.2) ČERPNJAK, D. Samoocena
COBISS.SI-ID 6897225

52.
KAVČIČ, Maja, 25.5.1977-
        Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in slovenščine v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Maja Kavčič. - Ljubljana : [M. Kavčič], 2006. - 66 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 61-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) Slovenian language c) teaching model d) primary school e) glasbena vzgoja f) slovenščina g) didaktični model h) osnovna šola i) medpredmetno povezovanje

37.016:78(043.2)
78:37.016(043.2)
Č II 37(043.2) KAVČIČ, M. Medpredmetno
COBISS.SI-ID 6897481

53.
KRALJ, Špela, 1980-
        Katoliška družinska vzgoja v preteklosti in danes : diplomsko delo / Špela Kralj. - Ljubljana : [S. Kralj], 2006. - 85 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 83-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) family education b) authoritarian education c) Christian education d) družinska vzgoja e) avtokratična vzgoja f) krščanska vzgoja g) permisivna vzgoja

37:272-051(043.2)
Č II 37(043.2) KRALJ, Š. Katoliška
COBISS.SI-ID 6910537

54.
PINTARIČ, Matjaž, 1977-
        Interaktivne vaje iz fizike v devetletki : diplomsko delo / Matjaž Pintarič. - Ljubljana : [M. Pintarič], 2006. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 33-34. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) didactic use of computer c) primary school d) fizika e) didaktična uporaba računalnika f) osnovna šola g) interaktivne vaje h) Moodle i) preverjanje znanja j) spletna učilnica

37.016:53(043.2)
53:37.016(043.2)
Č II 37(091) PINTARIČ, M. Interaktivne
COBISS.SI-ID 6896969


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


55.
CENCIČ, Majda
        Evalvacija programov izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v Sloveniji[,] izvedenih v letih 2004/05 : partnerstvo fakultet in šol, model IV / [Majda Cencič, vodja projekta, obdelava podatkov in besedilo ; sodelavke projekta Majda Cencič ... [et. al.]. - Koper : Pedagoška fakulteta ; Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2006. - 227 str. : ilustr., preglednice ; 30 cm

ISBN 961-6528-62-9 (Pedagoška fakulteta) ISBN 978-961-6528-62-7 (Pedagoška fakulteta)
a) further education of teachers b) evaluation c) attitude d) izpopolnjevanje učiteljev e) evalvacija f) stališče g) partnerstvo

371.13/.16
II 371.13/.16 CENCIČ, M. Evalvacija
COBISS.SI-ID 229518080

56.
DICKINSON, Gill
        Crafts for kids / Gill Dickinson. - London ; New York : Hamlyn, 2005, cop. 2003. - 144 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo
ISBN 0-600-61506-5 (pbk) ISBN 978-0-600-61506-4 (ISBN-13)
a) ročno delo b) izdelki

371.381
371.38 DICKINSON, G. Crafts for kids
COBISS.SI-ID 8178228

57.
GABERŠEK, Helena
        Nadarjenost - dar ali težava? : magistrsko delo / Helena Gaberšek. - Ljubljana : [H. Gaberšek], 2006. - 173 str., [12] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 167-173. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) gifted b) self-concept c) primary school d) nadarjeni e) pojmovanje samega sebe f) osnovna šola

371.212.3(043.2)
Č II 371.212.3 GABERŠEK, H. Nadarjenost
COBISS.SI-ID 6912329

58.
        LEARNING to teach in the primary classroom / edited by James Arthur ... [et al.]. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, 2007, cop. 2006. - XVII, 467 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-35928-7 (ISBN 10) ISBN 978-0-415-35928-3 (ISBN 13)
a) teaching b) teaching practice - class management - lesson preparation c) primary school d) pouk e) učna praksa - učne priprave - vodenje razreda f) osnovna šola g) inkluzija h) drugačnost

371.3
371.3 LEARNING to teach
COBISS.SI-ID 6895945

59.
PETROVIĆ, Jasminka
        Šola / napisala Jasminka Petrović ; zamisel Ljiljana Marinković ; ilustriral Dobrosav Bob Živković ; [prevod Jaka Andrej Vojevec]. - 1. izd. - Kranj : Družina Krumpak, 2002. - 78 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Brez dlake na jeziku) (Hepkov knjižni klub)

Izv. nasl.: Škola
- - Šola : z igro do boljše ocene : igraj se in popravi oceno. - 1 igralna plošča : papir, barve ; 43 x 30 cm, zložena na 23 x 16 cm
ISBN 961-238-096-1
a) class b) interpersonal relations c) razred d) medosebni odnosi e) humor

371.8
371.8 PETROVIĆ, J. Šola
COBISS.SI-ID 119553024

60.
        URESNIČEVANJE ISSA pedagoških standardov v praksi : priročnik za strokovno rast in doseganje višje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela vzgojiteljev in učiteljev / [skupina avtorjev ; priredba Tatjana Vonta ... [et al.] ; prevod Damjana Jurman, Eva Balič, Prevajalska agencija Demona]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, 2006. - 166 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Teaching for quality improvement
ISBN 961-6086-34-0 (ISBN-10) ISBN 978-961-6086-34-9 (ISBN-13)
a) further education of teachers - reference book b) standard c) izpopolnjevanje učiteljev - priročnik d) norma e) ISSA f) Korak za kokakom g) standardi h) kakovost

371.13/.16(035)
II 371.13/.16 URESNIČEVANJE ISSA pedagoških
COBISS.SI-ID 229385216

61.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Didaktika : (za udeležence pedagoško-andragoškega izobraževanja) / Milena Valenčič Zuljan. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2005. - 38 f., [3] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika c) študijsko gradivo

371.3
II 371.4 VALENČIČ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6887241

62.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Didaktika : (za udeležence pedagoško-andragoškega izobraževanja) / Milena Valenčič Zuljan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2004. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika c) študijsko gradivo

371.3
II 371.3 VALENČIČ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6886985

63.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Didaktika : (za udeležence pedagoško-andragoškega izobraževanja) : 2006/07 / Milena Valenčič Zuljan. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2006. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika c) študijsko gradivo

371.3
II 371.3 VALENČIČ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6888009

64.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Didaktika : za študente razrednega pouka / Milena Valenčič Zuljan. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2005. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika c) študijsko gradivo

371.3
II 371.3 VALENČIČ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6887753

65.
VALENČIČ-Zuljan, Milena
        Didaktika : za študente razrednega pouka : 2006-07 / Milena Valenčič Zuljan. - Koper : Pedagoška fakulteta, 2006. - 52 f., [6] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) didactics b) didaktika

371.3
II 371.3 VALENČIČ, M. Didaktika
COBISS.SI-ID 6887497


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


66.
KOŠIR, Nives, 4.10.1982-
        Socialni pedagog - ključni delavec v skupnostnem delu : diplomsko delo / Nives Košir. - Jesenice : [N. Košir], 2006. - 116, [16] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-126. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) community b) guidance c) care d) skupnost e) svetovanje f) skrb g) socialni pedagogi h) skupnostno delo i) zagovorništvo j) mediacija

371.12:37.013.42(043.2)
37.013.42:371.12
Č II 371(043.2) KOŠIR, N. Socialni
COBISS.SI-ID 6897993

67.
RATAJC, Urška, 1980-
        Možnosti ekskurzij projektnega učnega dela v učnih delavnicah v Dolenjskem muzeju : diplomsko delo / Urška Ratajc. - Ljubljana : [U. Ratajc], 2006. - 146 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) excursion b) project method c) primary school d) projektna metoda e) ekskurzija f) osnovna šola g) Dolenjski muzej h) učne delavnice

371.388.8(043.2)
Č II 371.3(043.2) RATAJC, U. Možnosti
COBISS.SI-ID 6892617


373


68.
        ZAUPAJ vase, poskrbi zase : biti vzgojitelj / XIV. posvet, Portorož, 16. do 18. marec 2003 ; [zbrala in uredila Suzana Puš Seme]. - [Ljubljana] : Skupnost vrtcev Republike Slovenije, [2003] (Ljubljana : Biro M). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

V kolofonu: Posvet Zaupaj vase, poskrbi zase (biti vzgojitelj). - "... štirinajstega strokovnega posveta Skupnosti vrtcev Slovenije ..." --> str. 7. - Bibliografija pri večini prispevkov
a) trainer - conference b) nursery school c) vzgojitelj - konferenca d) vrtec e) strokovno usposabljanje f) osebnostni razvoj g) delovni pogoji h) duševna higiena i) predšolska vzgoja j) zborniki

373.2(497.4)(082)(063)
II 373.2 ZAUPAJ vase, poskrbi
COBISS.SI-ID 123565824


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


69.
KALLIALA, Marjatta
        Play culture in a changing world / Marjatta Kalliala. - Maidenhead : Open University Press, cop. 2006. - XI, 156 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Debating play series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0668/2006280462-t.html. - Bibliografija: str. 143-149. - Kazalo
ISBN 0-335-21342-1 (hbk) ISBN 978-0335-21342-9 (hbk) ISBN 0-335-213413 (pbk) ISBN 978-0335-21341-2 (pbk)
a) play b) toy c) cultural background d) igra e) igrača f) kulturno ozadje g) otroške igre h) kultura igranja

373.2
373.2 KALLIALA, M. Play
COBISS.SI-ID 6925129

70.
        POGLEJ si z novimi očmi! : vodnik za poučevanje tri- do enajstletnih otrok o filmu in televiziji, namenjen vzgojiteljem, učiteljem in staršem / [prevajalec Branko Gradišnik]. - Ljubljana : Umco : Slovenska kinoteka, 2006 ([Ljubljana] : Potens). - 124 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; 61. Modra Premiera)

Prevod dela: Look again!. - 400 izv. - Bibliografija: 118-120
ISBN 961-6445-56-1 (Umco) ISBN 978-961-6445-56-6 (ISBN-13)
a) mass media b) media education c) film education d) sredstva množičnega obveščanja e) izobraževanje z mediji f) filmska vzgoja g) medijska vzgoja

373.2.016:3(035)
791.5(035)
373.2.016:3 POGLEJ si z novimi očmi!
COBISS.SI-ID 229313280

71.
ROVŠEK, Elzbieta Ela
        Poljske gibalne in plesne igre za otroke : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje] / [pripravila in uredila] Elzbieta Ela Rovšek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2007. - 16 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) gibalne igre

373.2.016:79
79:373.2.016
II 373.2.016:79 ROVŠEK, E. Poljske gibalne
COBISS.SI-ID 6922825

72.
SCHMIDT, Gordana
        Gibalne igre v dvojicah : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje] / [pripravila in uredila] Gordana Schmidt [s študenti 1. letnika PV ; uvodni tekst napisali Gordana Schmidt in Marjanca Kos]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2007. - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/. - Bibliografija: str. 23
a) pre-school child b) play c) predšolski otrok d) igra e) gibalne igre

373.2.016:79
79:373.2.016
II 373.2.016:79 SCHMIDT, G. Gibalne
COBISS.SI-ID 6922313

73.
SCHMIDT, Gordana
        Igre zaupanja in sodelovanja : [priročnik za Metodiko plesne vzgoje] / [pripravila in uredila] Gordana Schmidt [s študenti 1. letnika PV]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Oddelek za predšolsko vzgojo, 2007. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www2.arnes.si/~gschmi/. - Bibliografija: str. 57
a) pre-school child b) play c) dance d) predšolski otrok e) igra f) ples g) gibalne igre

373.2.016:79
79:373.2.016
II 373.2.016:79 SCHMIDT, G. Igre zaupanja
COBISS.SI-ID 6922057


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


74.
WIEGAND, Patrick
        Learning and teaching with maps / Patrick Wiegand. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIII, 153 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0517/2005022667.html. - Bibliografija: str. 141-151. - Kazalo
ISBN 0-415-31209-4 (hbk) ISBN 978-0-415-31209-7 (hbk) ISBN 0-415-31210-8 (pbk) ISBN 978-0-415-31210-3 (pbk)
a) cartography b) map c) geography d) teaching method e) kartografija f) zemljevid g) geografija h) didaktična metoda

373.32.016:908
373.32.016:908 WIEGAND, P. Learning
COBISS.SI-ID 6920265


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


75.
DONČIĆ, Stojanka Tia, 1983-
        Efektivni čas učenja pri spoznavanju okolja v oddelku tretjega razreda : diplomsko delo / Stojanka Tia Dončić. - Ljubljana : [S. T. Dončić], 2006. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) lesson b) teaching method c) primary school d) učna ura e) didaktična metoda f) osnovna šola g) efektivni čas h) efektivno učenje i) uče oblike j) učni proces

373.32.016:50(043.2)
Č II 373.32.016:50(043.2) DONČIĆ, S. T. Efektivni
COBISS.SI-ID 6913353

76.
PANGERC, Danica, 1961-
        Pravljični projekt - od pravljice do predstave : diplomsko delo / Danica Pangerc. - Ljubljana : [D. Pangerc], 2007. - 120,[20] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 80-81. - Izvlečk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) dramatization c) primary school d) pravljica e) dramatizacija f) osnovna šola

373.32.016:398.2(043.2)
Č II 373.32.016:003(043.2) PANGERC, D. Pravljični
COBISS.SI-ID 6913609


373(043.2)


77.
BERTONCELJ, Anita
        Spoznavanje paličnjakov v vrtcu : diplomska naloga / Anita Bertoncelj. - Ljubljana : [A. Bertoncelj], 2006. - 78 str., [17] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) paličnjaki f) opazovanje g) konstruktivizem h) otroške predstave

373.2.016:595.724(043.2)
595.724:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) BERTONCELJ, A. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6911049

78.
FAJDIGA, Petra, 1984-
        Otroški ljudski plesi in ljudske izštevanke v predšolski dobi : diplomska naloga / Petra Fajdiga. - Ljubljana : [P. Fajdiga], 2006. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) folk culture c) pre-school child d) ples e) ljudska kultura f) predšolski otrok g) izštevanke

373.2.016:78.085.4(043.2)
78.085.4:373.2.06(043.2)
Č II 373.2(043.2) FAJDIGA, P. Otroški
COBISS.SI-ID 6909257

79.
GORŠIČ, Klavdija, 1975-
        Kemijski poskusi v osnovni šoli : diplomsko delo / Klavdija Goršič. - Ljubljana : [K. Goršič], 2006. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 89. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fak. za matematiko in fiziko, Kemija in fizika
a) chemistry b) experiment c) primary school d) kemija e) eksperiment f) osnovna šola g) poskusi h) naravoslovje i) devetletka

373.3.016:54(043.2)
51:373.3.016(043.2)
Č II 373.3/.4(043.2) GORŠIČ, K. Kemijski
COBISS.SI-ID 6898761

80.
JEREB, Nives, 1982-
        Idrijska čipka kot spodbuda za ples : diplomska naloga / Nives Jereb. - Ljubljana : [N. Jereb], 2006. - 92 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 92. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) pre-school child c) ples d) predšolski otrok e) idrijske čipke f) gibalno-plesne dejavnosti

373.2.016:793.3(043.2)
793.3:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) JEREB, N. Idrijska
COBISS.SI-ID 6910281

81.
JERŠIN, Melita, 1983-
        Govorno nastopanje vzgojiteljev v Vrtcu Litija : diplomska naloga / Melita Jeršin. - Ljubljana : [M. Jeršin], 2006. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) speech b) non-verbal communication c) govor d) neverbalna komunikacija e) retorika f) govorništvo

373.211.24:808(043.2)
808:373.211.24(043.2)
Č II 373.2(043.2) JERŠIN, M. Govorno
COBISS.SI-ID 6906953

82.
KOPRIVEC, Bojana, 1980-
        Časovna izraba ure športne vzgoje v drugem in tretjem triletju : diplomsko delo / Bojana Koprivec. - Ljubljana : [B. Koprivec], 2006. - 112 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 105-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) lesson c) primary school d) športna vzgoja e) učna ura f) osnovna šola g) časovna izraba h) efektivni čas

373.3.016:796.03(043.2)
Č II 373.3/.4(043.2) KOPRIVEC, B. Časovna
COBISS.SI-ID 6907465

83.
LEPOJIĆ, Boris, 1981-
        Prisotnost vsebin plezanja v prvih dveh triadah osnovne šole : diplomsko delo / Boris Lepojić. - Ljubljana : [B. Lepojić], 2006. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 40-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) motor development c) primary school d) športna vzgoja e) motorični razvoj f) osnovna šola g) plezanje

373.3.016:796.52(043.2)
796.52:373.3.016(043.2)
Č II 373.3/.4(043.2) LEPOJIĆ, B. Prisotnost
COBISS.SI-ID 6908233

84.
PREMK, Mija, 1978-
        Izdelovanje škatel iz različnih materijalov v vrtcu : diplomska naloga / Mija Premk. - Ljubljana : [M. Premk], 2006. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 52. - Izvleček ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) creativity c) practical work d) predšolski otrok e) ustvarjalnost f) praktično delo g) škatle

373.2.016:62(043.2)
62:373.2.016(043.2)
Č II 373.2(043.2) PREMK, M. Izdelovanje
COBISS.SI-ID 6905929

85.
ŠTURM, Tanja
        Kartografsko znanje na razredni stopnji : diplomsko delo / Tanja Šturm. - Anovec : [T. Šturm], 2006. - 65 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 59. - Izvlečk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) cartography b) curriculum c) primary school d) kartografija e) kurikulum f) osnovna šola

373.3.016:528.9(043.2)
528.9:373.3.016(043.2)
Č II 373.3/.4(043.2) ŠTURM, T. Kartografsko
COBISS.SI-ID 6910793


374 IZOBRAŽEVANJE IN VZGOJA ZUNAJ ŠOLE


86.
        NEFORMALNO izobraževanje odraslih : nova možnost ali zgolj nova obveznost / Janko Muršak ... [et al.] ; [uredila Janko Muršak, Tadej Vidmar]. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 235 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Obrazi edukacije)

300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 86-7735-100-0 (Pedagoška fakulteta) ISBN 978-86-7735-100-7 (ISBN-13)
a) adult education b) non-formal education c) lifelong learning d) izobraževanje odraslih e) neformalno izobraževanje f) vseživljenjsko učenje

374.7(082)
374.7 NEFORMALNO izobraževanje
COBISS.SI-ID 229509632


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


87.
        CRITICAL new perspectives on ADHD / edited by Gwynedd Lloyd, Joan Stead and David Cohen. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XII, 236 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0519/2005026757.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-415-36036-6 (hbk) ISBN 978-0-415-36036-4 (hbk) ISBN 0-415-36037-4 (pbk) ISBN 978-0-415-36037-1 (pbk) ISBN 0-203-00801-4 (ebk) ISBN 978-0-203-00801-0 (ebk)
a) hyperactivity b) integration c) hiperaktivnost d) integracija e) ADHD

376.1-056.47(082)
376.1-056.47 CRITICAL new perspectives
COBISS.SI-ID 6927433

88.
DEKLEVA, Bojan
        Celjski del mednarodne študije prestopništva mladih s pomočjo metode samoprijave : končno poročilo raziskovalne naloge / avtorja Bojan Dekleva in Andreja Grobelšek. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 190 str. : graf. prikazi, preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 160-161. - Slovenski povzetek ; English summary
a) juvenile delinquency b) behaviour disorder c) juvenile gang d) violence e) mladoletniška delinkvenca f) motnje vedenja g) mladoletniška banda h) nasilje i) Celje

376.1-056.47
Č II 376.1-056.47 DEKLEVA, B. Celjski del
COBISS.SI-ID 6923081

89.
LEBARIČ, Nada
        Socialna integracija otrok s posebnimi potrebami / Nada Lebarič, Darja Kobal Grum, Janez Kolenc. - Radovljica : Didakta, 2006. - 126 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 123-126
ISBN 961-6530-99-2 (ISBN-10) ISBN 978-961-6530-99-6 (ISBN-13)
a) backward child b) social integration c) nursery school d) primary school e) razvojno moten otrok f) socialna integracija g) vrtec h) osnovna šola

376.1
376.1 LEBARIČ, N. Socialna
COBISS.SI-ID 230368256


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


90.
KENDA, Manja, 1980-
        Preverjanje stališč specialnih pedagogov, zaposlenih v centrih za osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, do terapije s pomočjo živali : diplomsko delo / Manja Kenda. - Ljubljana : [M. Kenda], 2006. - 69, [9] str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) psychotherapy c) animal d) attitude e) razvojno moten otrok f) psihoterapija g) žival h) stališče i) terapija s pomočjo živali j) terapevtske živali

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) KENDA, M. Preverjanje
COBISS.SI-ID 6921289

91.
LUTMAN, Branka, 1961-
        Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci CUDV Draga : diplomsko delo / Branka Lutman. - Ljubljana : [B. Lutman], 2006. - 66, [3] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) parent-child relation c) training centre d) parent-school relation e) razvojno moten otrok f) odnos med starši in otrokom g) center za usposabljanje h) odnos med starši in šolo i) Draga (Center za usposabljanje in varstvo)

376.4(043.2)
Č II 376.4(043.2) LUTMAN, B. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 6894153

92.
MARGUČ, Petra
        Primerjava stališč staršev do inkluzivnega šolanja slepih in slabovidnih učencev : diplomsko delo / Petra Marguč. - Ljubljana : [P. Marguč], 2006. - 60 str, [12] f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 57-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) visually handicapped - blind b) integration c) parental attitude d) vidno prizadeti - slepi e) integracija f) stališče staršev g) inkluzija

376.32(043.2)
Č II 376.3(043.2) MARGUČ, P. Primerjava
COBISS.SI-ID 6891081

93.
ŠPAROVEC, Janja, 1961-
        Knjižna vzgoja kot področje razvoja pismenosti pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : diplomsko delo / Janja Šparovec. - Ljubljana : [J. Šparovec], 2006. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) backward child b) literacy c) teaching method d) razvojno moten otrok e) pismenost f) didaktična metoda g) komunikacijska metoda h) bralna značka

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.4(043.2) ŠPAROVEC, J. Knjižna
COBISS.SI-ID 6909001


377 STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE.


94.
        KURIKUL na nacionalni in šolski ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju : metodološki priročnik / [besedila so napisali Slava Pevec Grm ... [et al.] ; zbrali in uredili Slava Pevec Grm, Danuša Škapin ; fotografija Saša Kerkoš, Peppermind]. - Ljubljana : CPI, Center za poklicno izobraževanje, 2006 ([Begunje] : Cicero). - 68 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri enem prispevku
ISBN 961-6246-32-1
a) vocational education - Slovenia b) curriculum c) poklicno izobraževanje - Slovenija d) kurikulum e) strokovno izobraževanje f) izobraževalni programi

377(497.4)
377 KURIKUL na nacionalni
COBISS.SI-ID 226987008


378 VISOKO ŠOLSTVO.


95.
        ACADEMIC staff in Europe : changing contexts and conditions / edited by Jürgen Enders. - Westport [etc.] : Greenwood Press, cop. 2001. - X, 330 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Greenwood studies in higher education, ISSN 1531-8087)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-313-31828-X (pbk)
a) university - Europe b) teaching personnel - Europe c) univerza - Evropa d) učiteljski kolektiv

378
378 ACADEMIC staff
COBISS.SI-ID 6915401

96.
        EUA Bologna handbook : making Bologna work. - Stuttgart ; Berlin : Raabe, cop. 2006. - 1 mapa (loč. pag.) : ilustr. ; 32 cm + 1 CD-ROM

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu prispevkov
a) higher education - Europe - reference book b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - priročnik c) Bolonjski proces

378
II 378 EUA Bologna handbook
COBISS.SI-ID 6909513

97.
GREEN, Howard, 1947-
        Doctoral study in contemporary higher education / Howard Green and Stuart Powell. - Maidenhead ; New York : Society for Research into Higher Education : Open University Press, cop. 2005. - XIII, 274 str. ; 23 cm. - (The society for research into higher education)

Bibliografija: str. 252-263. - Kazalo
ISBN 0-335-21474-6 (hb) ISBN 978-0335-21474-7 (hb) ISBN 0-335-21473-8 (pb) ISBN 978-0335-21473-0 (pb)
a) post-graduate study - United Kingdom b) doctorate c) podiplomski študij - Združeno kraljestvo d) doktorat

378
378 GREEN, H. Doctoral study
COBISS.SI-ID 6915145

98.
        HANDBOOK of theory and research / edited by John C. Smart. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - IX, 642 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Higher education, ISSN 0882-4126 ; vol. XXI)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 1-4020-4509-3 (hbk) ISBN 978-1-4020-4509-7 (hbk) ISBN 1-4020-5538-2 (pbk) ISBN 978-1-4020-5538-6 (pbk)
a) higher education b) student mobility c) academic degree d) career e) visokošolsko izobraževanje f) študentska mobilnost g) akademska stopnja h) poklicna pot

378
378 HANDBOOK of theory
COBISS.SI-ID 6901577

99.
        NEW challenges in recognition : recognition of prior learning and recognition between Europe and other parts of the world : [programme] : Official Bolognna seminar, Riga, Latvia, January 25, 2007 / [rapporteur Pavel Zgaga]. - Riga : Bologna Process, 2007. - 1 zv. (loč. pag.) : preglednice ; 30 cm

Na vrhu ov.: Bologna process
a) higher education - Europe - seminar b) visokošolsko izobraževanje - Evropa - seminar c) Bolonjski proces

378
II 378 NEW challenges
COBISS.SI-ID 6927945

100.
OOST, Heinze
        PhD success and quality of graduate and research schools in the Netherlands : summary and highlights of three research projects / Heinze Oost, Hans Sonneveld. - Utrecht : Netherlands Centre for Graduate and Research Schools, 2006. - 30 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 28-30
a) post-graduate study - Netherlands b) doctorate c) podiplomski študij - Nizozemska d) doktorat

378
378 OOST, H. PhD success
COBISS.SI-ID 6930761

101.
PEDAGOŠKA fakulteta (Ljubljana)
        Poročilo o kakovosti za leto 2006 : [sestavila komisija za kakovost PeF Mojca Čepič ... et al.]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 18 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Poročilo je bilo sprejeto na Senatu PeF 18. januarja 2007
a) Pedagoška fakulteta b) kakovost c) poročila

378
Č 378 PEDAGOŠKA Poročilo 2006
COBISS.SI-ID 6923337

102.
REICHERT, Sybille
        European universities implementing Bologna : trends IV : an EUA report / written by Sybille Reichert and Christian Tauch ; edited by Kate Geddie and David Crosier. - Brussels : European University Association, EUA, cop. 2005. - 66 str. ; 30 cm. - (EUA publications ; 2005)

a) higher education - Europe b) visokošolsko izobraževanje - Evropa c) Bolonjski proces

378
II 378 REICHERT, S. European
COBISS.SI-ID 6923849

103.
        The ROLE of universities and the competitiveness of the Danube region = Vloga univerz in konkurenčnost podonavske regije / Danube Rectors' Conference, Maribor, 21 to 23 September 2006 ; edited by Ivan Rozman, Lučka Lorber ; [translation Mladen Kraljić]. - Maribor : Danube Rectors' Conference : University, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 246 str. : graf. prikazi ; 21 cm

1.000 izv. - Prispevki v angl., povzetki v slov. na koncu vsakega prispevka. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-6567-02-0
a) university - Europe b) international cooperation c) univerza - Evropa d) mednarodno sodelovanje e) vloga univerz

378.4(282.243.7)
378 ROLE of universities
COBISS.SI-ID 57423873

104.
        STUDY at the Danish University of education . - Copenhagen : Danish University of Education, 2006. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) teacher education - Denmark b) higher education c) izobraževanje učiteljev - Danska d) visokošolsko izobraževanje

378
II 378 STUDY at the Danish
COBISS.SI-ID 6909769


379.8 OBLIKOVANJE PROSTEGA ČASA


105.
OKRUGLI stol Izviđaštvo i učiteljska kompetencija (2006 ; Zagreb)
        Okrugli stol Izviđaštvo i učiteljska kompetencija, Zagreb, 25. travnja 2006 / [priredio Berislav Ličina ; urednik Dalibor Jelavić]. - Zagreb : Izviđačka škola, 2006 (Petrinja : Signatura). - 39 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 CD-ROM

300 izv. - Bibliografija: str. 37
ISBN 953-95456-0-9
a) open air activities - conference b) dejavnosti na prostem - konferenca c) izletništvo d) vodenje e) kompetence

379.8(063)
379.8 OKRUGLI STOL Izviđaštvo cdr 379.8 OKRUGLI STOL Izviđaštvo
COBISS.SI-ID 6928457


39 ETNOLOGIJA.


106.
BETTELHEIM, Bruno
        Rabe čudežnega : o pomenu pravljic / Bruno Bettelheim ; [prevod Jana Unuk ; urednik in avtor spremne besede Andrej Ilc]. - 2. natis. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2002 ([Ljubljana] : Littera picta). - 464 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The uses of enchantment. - Pravljice: med konzervativnim in subverzivnim ; Beležka o avtorju / Andrej Ilc: str. 429-447. - Bibliografija: str. 423-427. - Bibliografija Bruna Bettelheima: str. 449-450. - Izbrana bibliografija novejših del s področja raziskovanja pravljic / zbral Andrej Ilc: str. 451-452. - Kazalo
ISBN 961-6262-22-X
a) fairy tale b) child psychology c) pravljica d) psihologija otroka e) teoretska psihoanaliza f) svetovna književnost g) miti

398.2
398.8 BETTELHEIM, B. Rabe čudežnega
COBISS.SI-ID 225100544


5


107.
NACIONALNI posvet TIMSS 2003 (2005 ; Ljubljana)
        Knjižica povzetkov / Nacionalni posvet TIMSS 2003, Ljubljana, 11. in 12. november 2005 ; [uredil Robert Simonišek]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2005 (Ljubljana : Artelj). - 60 str. ; 21 cm

120 izv.
ISBN 961-6086-29-4
a) mathematics - conference b) educational research c) matematika - konferenca d) pedagoško raziskovanje e) TIMSS

50(063)(082)
5 NACIONALNI TIMSS 2003
COBISS.SI-ID 222933504


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


108.
BLEWITT, John, 1957-
        The ecology of learning : sustainability, lifelong learning, and everyday life / John Blewitt. - London ; Sterling : Earthscan, cop. 2006. - XIII, 241 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0612/2006012534.html. - Bibliografija: str. 221-232. - Kazalo
ISBN 978-1-84407-203-3 (alk. paper) ISBN 1-84407-203-7 (ISBN-10) ISBN 978-1-84407-204-0 (pbk) ISBN 1-84407-204-5 (ISBN-10)
a) environmental education b) social learning c) okoljska vzgoja d) socialno učenje e) sonaravno učenje

502/504
502/504 BLEWITT, J. Ecology
COBISS.SI-ID 6901833

109.
        IMPROVING subject teaching : lessons from research in science education / Robin Millar ... [et al.] ; with Jaume Ametller ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, cop. 2006. - XIV, 210 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Improving learning (Tlrp) series)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006003295.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2006003295-d.html. - Bibliografija: str. 192-203. - Kazalo
ISBN 0-415-36209-1 (hbk) ISBN 978-0-415-36209-2 (hbk) ISBN 0-415-36210-5 (pbk) ISBN 978-0-415-36210-8 (pbk)
a) science education b) curriculum c) teaching objective d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) kurikulum f) učni cilj g) učinkovit pouk

502/504
502/504 IMPROVING subject
COBISS.SI-ID 6907209


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


110.
TAMŠE, Bojana, 1979-
        Atmosferska elektrika : diplomsko delo / Tamše Bojana. - Ljubljana : [B. Tamše], 2006. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) physics b) fizika c) atmosfera d) strela e) grom f) električni naboj

502.3(043.2)
Č II 5(043.2) TAMŠE, B. Atmosferska
COBISS.SI-ID 6914377


51 MATEMATIKA.


111.
ASKOURA, Youcef
        Contribution a la recherche de sélectios, de points fixes et d'extensions d'applications multivoques : these / par Youcef Askoura. - Bretagne : Université, 2006. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 96-104. - Univ. Bretagne, Laboratoire de Mathématiques
a) mathematics b) matematika c) topologija

51(043.3)
Č II 51(043.2) ASKOURA, Y. Contribution
COBISS.SI-ID 6912073

112.
MATEMATIČNO tekmovanje srednješolcev Slovenije (50 ; 2006 ; Kočevje) [Petdeseto]
        50. Matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, Gimnazija Kočevje, 22. april 2006. - Kočevje : Gimnazija, 2006 ([Grosuplje : Partner graf]). - 99 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Publikacija DMFA Slovenije ; št. 1635)

Nasl. v kolofonu: Bilten 50. Matematičnega tekmovanja srednješolcev Slovenije, 22. april 2006. - 400 izv.
a) mathematics b) competition c) secondary school d) matematika e) tekmovanje f) srednja šola g) šolska tekmovanja h) naloge

51(079.1)(497.4)
371.278:51(497.4)
51(075.3) MATEMATIČNO tekmovanje 2006
COBISS.SI-ID 226566912

113.
STÖCKER, Horst
        Matematični priročnik z osnovami računalništva / Horst Stöcker ; [prevajalci Aleš Berkopec ... [et al.] ; slikovno gradivo po izvirniku]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, cop. 2006. - XX, 905 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv. - Prevod dela: Taschenbuch mathematischer Formeln und moderner Verfahren, 4. prenovljena izd. - Kazalo
ISBN 86-365-0587-9 (ISBN-10) ISBN 978-86-365-0587-8 (ISBN-13)
a) mathematics - reference book b) computer science - refernce book c) matematika - priročnik d) računalništvo - priročnik

51(035)
51 STÖCKER, H. Matematični
COBISS.SI-ID 229576192

114.
TROBOK, Majda
        Platonism in the philosophy of mathematics / Majda Trobok. - Rijeka : Faculty of Arts and Sciences, 2006. - VIII, 193 str. ; 20 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 184-193
ISBN 953-6104-49-0
a) mathematics b) logic c) matematika d) logika e) filozofija matematike f) realizem g) platonizem

51:141.1
51 TROBOK, M. Platonism
COBISS.SI-ID 15082504


51(043.2) MATEMATIKA.


115.
KUKMAN, Bojan, 1982-
        O Kauffmanovih polinomih spletov : diplomsko delo / Bojan Kukman. - Ljubljana : [B. Kukman], 2006. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 94. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) teorija vzlov d) polinomi e) Kauffmanov polinom

51(043.2)
Č II 51(043.2) KUKMAN, B. O Kauffmanovih
COBISS.SI-ID 6893129

116.
SKERLOVNIK, Vesna, 1982-
        Pólya-Redfieldova teorija preštevanja : diplomsko delo / Vesna Skerlovnik. - Ljubljana : [V. Skerlovnik], 2006. - 43 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) grupe d) orbite e) Pólya-Redfieldova teorija

51(043.2)
Č II 51(043.2) SKERLOVNIK, V. Pólya-Redfieldova
COBISS.SI-ID 6891849

117.
TAVČAR, Petra, 1983-
        Matematični problemi nekoč in danes : diplomsko delo / Petra Tavčar. - Ljubljana : [P. Tavčar], 2006. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) textbook c) primary school d) matematika e) učbenik f) osnovna šola g) besedilne naloge h) matematični problemi i) Bukuvze za rajtengo

51(043.2)
Č II 51(043.2) TAVČAR, P. Matematični
COBISS.SI-ID 6893641


52(043.2) ASTRONOMIJA.


118.
KARLOVČEC, Maja, 1981-
        Tirnice potovanj po vesolju in uporaba ionskega pogona : diplomsko delo / Maja Karlovčec. - Ljubljana : [M. Karlovčec], 2006. - 92 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Matematika in fizika
a) astronomy b) astronomija c) raketarstvo d) vesoljske misije e) ionski pogon

52(043.2)
Č II 52(043.2) KARLOVČEC, M. Tirnice
COBISS.SI-ID 6890825


53(043.2) FIZIKA.


119.
SUSMAN, Katarina
        Demonstracija transporta vode v visokih drevesih : diplomsko delo / Katarina Susman. - Ljubljana : [K. Susman], 2006. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Fakultetna Prešernova nagrada za leto 2006. - Bibliografija: str. 74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Program: matematika in fizika
a) physics b) fizika c) transport vode d) kohezijsko-napetostna teorija e) natezna napetost

532(043.2)
Č II 53(043.2) SUSMAN. K. Demonstracija
COBISS.SI-ID 6882121


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


120.
NOVINŠEK-Vivod, Marija, 1967-
        Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje za 7. razred devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Marija Novinšek-Vivod. - Ljubljana : [M. Novinšek-Vivod], 2007. - VIII, 80, [9] str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 78-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) textbook c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) učbenik f) osnovna šola g) analiza učbenikov

57:371.67(043.2)
371.67:57
Č II 57(043.2) NOVINŠEK-VIVOD Analiza
COBISS.SI-ID 6914633


61 MEDICINA.


121.
        DROGE, zapori, ženske - postmoderna družba in njene zasvojenosti / urednik Zoran Kanduč. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006. - 171 str. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija ob koncu posameznih poglavij in na dnu strani. - Kazalo
ISBN 961-6503-05-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6503-05-1 (ISBN-13)
a) penal law b) prison c) female d) drug addiction e) kazensko pravo f) zapor g) ženska h) zasvojenost z drogami i) penologija j) ženski zapori k) droge l) zborniki

613.8(082)
613.8 DROGE, zapori
COBISS.SI-ID 229562880

122.
        INTRODUCTION to the cellular and molecular biology of cancer / [edited by] Margaret A. Knowles, Peter J. Selby. - 4th ed., Reprinted. - New York [etc.] : Oxford University Press, 2006, cop. 2005. - XVII, 532 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford bioscience)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip055/2004030576.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0638/2004030576-d.html. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-19-852563-X (pbk) ISBN 978-0-19-852563-9 (alk. paper) ISBN 0-19-856853-3 (hbk) ISBN 978-0-19-856853-7 (alk. paper)
a) biology b) cancer c) biologija d) rak e) molekularna biologija f) celice

61
61 INTRODUCTION to the cellular
COBISS.SI-ID 6902089

123.
TIVADAR, Blanka
        Razvoj pristopov za spodbujanje zdrave prehrane in gibanja v srednjih šolah / Blanka Tivadar, Tanja Kamin ; [prevod Suzana Terlep]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 36 str. ; 30 cm

450 izv. - Bibliografija: str. 35-36. - Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Development of health promotion approaches for healthy eating and physical activity in secondary schools / [authors Blanka Tivadar, Tanja Kamin ; translation Suzana Terlep]
ISBN 961-6202-69-3
a) nutrition b) recreation c) secondary school d) prehrana e) rekreacija f) srednja šola g) srednješolci h) zdrava prehrana i) komunikacijski pristop j) raziskovalna poročila

613.2-057.87
796.035-057.87
II 613 TIVADAR, B. Razvoj
COBISS.SI-ID 223212032


61(043.2) MEDICINA.


124.
KALAN, Katarina, 1981-
        Prehrana doječe matere : diplomsko delo / Katarina Kalan. - Ljubljana : [K. Kalan], 2006. - 74 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) prehrana c) dojenje d) doječe matere

612.39(043.2)
Č II 61(043.2) KALAN, K. Prehrana
COBISS.SI-ID 6890057

125.
KAPŠ, Manca, 1981-
        Osveščenost staršev o prehrani predšolskih otrok : diplomsko delo / Manca Kapš. - Ljubljana : [M. Kapš], 2006. - 67 str., [7] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak. ; Biotehniška fak., Biologija in gospodinjstvo
a) nutrition b) pre-school child c) parent role d) prehrana e) predšolski otrok f) vloga staršev

613.2-053.4(043.2)
Č II 61(043.2) KAPŠ, M. Osveščenost
COBISS.SI-ID 6892361

126.
KOVAČ, Barbara, 1982-
        Povezanost telesne višine in telesne teže s ploskostjo stopal otrok na razredni stopnji : diplomsko delo / Barbara Kovač. - Ljubljana : [B. Kovač], 2006. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) physical education b) primary school c) športna vzgoja d) osnovna šola e) plosko stopalo f) plantogram g) Čižinova metoda

613.7:611.986(043.2)
611.986:613.7(043.2)
Č II 61(043.2) KOVAČ, B. Povezanost
COBISS.SI-ID 6907977

127.
PIPIĆ, Saša, 1974-
        Heroinska scena v Brežicah : diplomsko delo / Saša Pipić. - Ljubljana : [S. Pipić], 2006. - 71, [40] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) drug addiction b) subculture c) local community d) zasvojenost z drogami e) subkultura f) krajevna skupnost g) heroinska scena h) Brežice

613.83(043.2)
Č II 61(043.2) PIPIĆ, S. Heroinska
COBISS.SI-ID 6895689


62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH.


128.
HAJDINJAK, Ludvik, 1952-
        Tehnika in tehnologija. Delovni zvezek z gradivi za 8. razred devetletne osnovne šole / Ludvik Hajdinjak, Bogdan Sušnik, Slavko Kocijančič ; [fotografije Bogdan Sušnik, Ludvik Hajdinjak]. - 2. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 1 mapa (35 str.) : ilustr. ; 31 cm

Del. zv. so priložene 4 različne vrste pločevine, bakrena in jeklena žica, palica iz medenine, strojni vijak, matica in bakrena kovica
ISBN 86-365-0380-9
a) engineering - exercise b) primary education c) tehnika - vaja d) osnovnošolski pouk e) tehnični pouk

62(075.2)(076.5)
II 62 HAJDINJAK, L. Tehnika 8.r.
COBISS.SI-ID 213675520


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


129.
DIVJAK, Franc
        Gorivne celice : diplomsko delo / Franc Divjak. - Ljubljana : [F. Divjak], 2006. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 40. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Fak. za matematiko in fiziko, Fizika in tehnika
a) physics b) fizika c) energija d) toplota e) elektrika f) gorivne celice

621.38(043.2)
Č II 62(043.2) DIVJAK, F. Gorivne
COBISS.SI-ID 6914121


64 GOSPODINJSTVO.


130.
BITENČEVI živilski dnevi (24 ; 2006 ; Ljubljana)
        Karcinogene in antikarcinogene komponente v živilih = Carcinogenic and anticarcinogenic food components / 24. Bitenčevi živilski dnevi 2006 = 24th Food Technology Days 2006 dedicated to prof. F. Bitenc, 9. in 10. november 2006, Ljubljana ; uredila Lea Gašperlin, Božidar Žlender. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, 2006 ([Grosuplje] : Grafiko). - VI, 354 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Povzetki v slov. in angl. na začetku vsakega prispevka. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 961-6333-47-X (ISBN-10) ISBN 978-961-6333-47-4 (ISBN-13)
a) cancer b) food c) rak d) hrana e) funkcionalna živila f) karcinogeneza g) karcinogene snovi h) stres

641.1:616-006(063)(082)
641 BITENČEVI 2006 Karcinogene
COBISS.SI-ID 229367040


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


131.
JAKUBIN, Marijan, 1946-
        Vodič kroz povijest umetnosti. Vremenska lenta / Marijan Jakubin. - 3. izd. - Zagreb : Školska knjiga, 2006, cop. 2003. - 51 str. : barvne ilustr. ; 32 cm

- - Vremenska lenta : povijesne okolnosti. - 1 zgibanka [8] f. : ilustr. ; 31 cm
ISBN 953-0-90117-8
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) časovni trak d) teorija umetnost

7.01(091)
II 7 JAKUBIN, M. Vodič
COBISS.SI-ID 1728880


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


132.
SMERKE, Polona, 1980-
        Geometrija slikovnega prostora : diplomsko delo / Polona Smerke. - Ljubljana : [P. Smerke], 2006. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) likovna umetnost c) likovni prostor d) geometrija slike e) likovno mišljenje f) abstrakcija

7.01(043.2)
Č II 7(043.2) SMERKE, P. Geometrija
COBISS.SI-ID 6893385


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


133.
RILKE, Rainer Maria
        Auguste Rodin / Rainer Maria Rilke ; prevedel Jurij Kovič. - Ljubljana : Študentska založba, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 103 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Posebne izdaje / Študentska založba)

Prevod dela: Auguste Rodin. - Rilkejev esej o Rodinu / Kajetan Kovič: str. 99-103
ISBN 961-242-080-7 ISBN 978-961-242-080-2
a) Rodin, Auguste (1840-1917) b) sculpture c) kiparstvo d) kiparji

73(44):929 Rodin A.
73/74 RILKE, R. Auguste Rodin
COBISS.SI-ID 229607680

134.
        SLIKARSKI extempore mladih likovnikov Bele krajine : 25 let : [bilten ob 25-letnici] / [zbrala in uredila Vladimira Škof ; fotografije Uroš Strugar ... et al.]. - Metlika : Društvo prijateljev mladine, Odbor za extempore, 2006. - 27 str. : ilustr. ; 21 cm

300 izv.
ISBN 961-6331-16-7 (ISBN-10) ISBN 978-961-6331-16-6 (ISBN-13)
a) Slikarski extempore mladih likovnikov Bele krajine - 1982-2007 b) art education c) likovna vzgoja d) otroci e) likovne kolonije

75-053.5(497.4-122)
75 SLIKARSKI extempore 2006
COBISS.SI-ID 229691136

135.
TAVČAR, Lidija
        Odsotnost/prisotnost likovnih ustvarjalk v leksikonih in enciklopedijah / Lidija Tavčar ; [spremna beseda Barbara Jaki]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2006. - 116 str. ; 24 cm + 1 zgibanka

700 izv. - Spremna beseda / Barbara Jaki: str. 5-6
ISBN 961-6029-83-5 (ISBN-10) ISBN 978-961-6029-83-4 (ISBN-13)
a) fine arts - lexicon b) likovna umetnost - leksikon c) slovensko slikarstvo d) ženske umetnice e) slovenske kiparke

75.071.1(031)
75 TAVČAR, L. Odsotnost
COBISS.SI-ID 230724352


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


136.
MAČEK, Helena, 1974-
        Oligokromatične linearnosti v slikovnem polju : diplomsko delo / Helena Maček. - Ljubljana : [H. Maček], 2006. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 64-65. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) painting b) colour c) slikarstvo d) barva e) postmodernizem f) avtopoetika

75(043.2)
Č II 75(043.2) MAČEK, H. Oligokromatične
COBISS.SI-ID 6889801


78 GLASBA.


137.
KUSTEC, Natalija
        Čudoviti svet glasbe : učbenik za pouk glasbe : 6. razred devetletne osnovne šole : [učbenik za glasbeno vzgojo v šestem razredu devetletne osnovne šole] / Natalija Kustec, Cvetka Bevc ; [ilustracije Katja Gruber, Andreja Kramberger, Iztok Kramberger]. - 1. izd., 1. nat. - Ljubljana : DZS, 2006 (Ljubljana : Dravska tiskarna). - 129 str. : ilustr., note ; 30 cm. - (Vedež 6)

- - Čudoviti svet glasbe : priloga delovnih listov / Natalija Kustec, Cvetka Bevc. - 39 str. : ilustr., note ; 30 cm
ISBN 86-341-4058-X
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 KUSTEC, N. Čudoviti 6.r.
COBISS.SI-ID 226950656

138.
        MUSIC education for the new millennium : theory and practice futures for music teaching and learning / edited by David K. Lines. - Malden [etc.] : Blackwell, cop. 2005. - VII, 150 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 1-4051-3658-8 (pbk) ISBN 978-14051-3658-7 (pbk)
a) music education b) culture c) glasbena vzgoja d) kultura

78(082)
78 MUSIC education
COBISS.SI-ID 6907721

139.
        MUSICAL communication / edited by Dorothy Miell, Raymond MacDonald, David J. Hargreaves. - Reprinted. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2006, cop. 2005. - XVI, 433 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip059/2005007552.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0638/2005007552-d.html. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-19-852936-8 (pbk) ISBN 978-0-19-852936-1 ISBN 0-19-852935-X (hbk) ISBN 978-0-19-852935-4
a) music b) communication c) glasba d) komunikacija e) psihologija glasbe

78(082)
78 MUSICAL communication
COBISS.SI-ID 6901321

140.
        POJEMO, pojemo 3 [Glasbeni tisk] : otroške pesmice slovenskih avtorjev / [zbrala in uredila] Katja Virant Iršič. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006. - 1 partitura (33 str.) : ilustr. ; 27 cm

- - Pojemo, pojemo 3 [Glasbeni tisk] : klavirske spremljave. - 1 partitura (27 str.) ; 26 cm
ISMN M-709008-09-4
a) music b) glasba c) otroške pesmi d) note

784.67(497.4)
II 78 POJEMO, pojemo 3 cd 78 POJEMO, pojemo 3
COBISS.SI-ID 229456384

141.
SODJA, Lovro
        Mladi slovenski glasbeniki v Evropi : sodelovanje z EMCY 1982-2006 = Young Slovenian musicians in Europe : collaboration with EMCY 1982-2006 / Lovro Sodja ; [prevajalci Barbara Ivančič ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 332 str. : fotogr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - 500 izv. - O glasbi in dojemanju glasbe / France Bernik: str. 7-8. - Zborniku na pot / Peter Vencelj: str. 10-11. - Slovenija - Norveška, dve majhni državi v veliki organizaciji / Betty Ballestad: str. 17-19. - Bibliografija člankov in vesti: str. 180-186. - Kazalo
ISBN 961-222-641-5 ISBN 978-961-222-641-1 (ISBN-13)
a) music b) glasba c) glasbeniki d) tekmovanja e) nastopi

78.071(4=163.6)
78 SODJA, L. Mladi slovenski
COBISS.SI-ID 229153024


78(043.2) GLASBA.


142.
MARGAN, Ivan, 1981-
        Resnica v razmerju med alternativno in popularno glasbo : diplomsko delo / Ivan Margan. - Ljubljana : [I. Margan], 2006. - 90 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music b) marketing c) consumption d) glasba e) trženje f) potrošnja g) popularna glasba h) glasbena industrija

78.011.26(043.2)
Č II 78(043.2) MARGAN, I. Resnica
COBISS.SI-ID 6896713


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


143.
        KVARKADABRA gre v kino : eseji o znanosti na filmu in v življenju / [avtorji prispevkov Sašo Dolenc ... [et al.] ; predgovor Marcel Štefančič jr. ; uredila Sašo Dolenc in Luka Omladič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - 365 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 139)

Kazali
ISBN 961-6174-89-4 (ISBN-10) ISBN 978-961-6174-89-3 (ISBN 13)
a) film b) film c) znanost d) filmski motivi

791.43:001(082)
79 KVARKADABRA gre v kino
COBISS.SI-ID 230303232


796 ŠPORT. ŠPORTNE IGRE


144.
ROSE, Richard, 1953-
        The practical guide to special education needs in inclusive primary classrooms / Richard Rose and Marie Howley. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : Sage : P. Chapman, cop. 2007. - 136 str. : ilustr. ; 25 cm

Ov. nasl.: Practical guide to special educational needs in inclusive primary classrooms. - Bibliografija: str. 125-131. - Kazalo
ISBN 1-4129-2326-3 (hbk) ISBN 978-1-4129-2326-2 (hbk) ISBN 1-4129-2327-1 (pbk) ISBN 978-1-4129-2327-9 (pbk)
a) backward child b) integration c) primary school d) play e) teacher role f) razvojno moten otrok g) integracija h) igra i) vloga učitelja j) osnovna šola k) inkluzija

796.1
796.1 ROSE, R. Practical
COBISS.SI-ID 6920777

145.
        Z jadrnico v morje doživetij / [bilten uredili Štrbci Matej Zaplotnik ... [et al.]]. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2006 (Domžale : Tiskarna Vovk). - [32] str. : barvne fotogr. ; 17 x 20 cm

Ov. nasl. - 350 izv. - "Snovalci in izvajalci projekta Štrbci - študentje socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani" ---> na hrbt. str. ov. in v uvodu
a) open air activities b) dejavnosti na prostem c) doživljajska pedagogika

796.1
796.1 Z jadrnico v morje
COBISS.SI-ID 6920521

146.
ZURC, Joca, 1977-
        Drži se pokonci : pomen gibalne aktivnosti za otrokovo hrbtenico / Joca Zurc ; [urednica Vida Rožac Darovec ; prevajalca Dejan Brate (ang.), Luisa Viggini (it.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales, 2006 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 175 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Cinesiologiae)

300 izv. - Bibliografija: str. 139-162. - Povzetek ; Summary ; Riassunto
ISBN 961-6328-37-9 (10) ISBN 978-961-6328-37-1 (13)
a) motor activity b) physical development c) physical education d) motorika e) telesni razvoj f) športna vzgoja g) hrbtenica h) mišice

796.035-053.2
796 ZURC, J. Drži se pokonci
COBISS.SI-ID 228859392


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


147.
ZIPES, Jack David
        Fairy tales and the art of subversion : the classical genre for children and the process of civilization / Jack Zipes. - 2nd ed. - New York ; London : Routledge : Taylor & Francis, cop. 2006. - XII, 254 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 227-237. - Kazalo
ISBN 0-415-97669-3 (hbk) ISBN 0-415-97670-7 (pbk)
a) fairy tale b) children's book c) socialization d) pravljica e) knjiga za otroke f) socializacija

82-93
82-93 ZIPES, J. Fairy tales
COBISS.SI-ID 6904649


821.09 LITERARNA TEORIJA. KRITIKE. ŠTUDIJE.


148.
        ESEJ na maturi 2007 : razdalje in bližine v sodobnem romanu / Mateja Črv Sužnik ... [et al.] ; [urednik Rajko Korošec]. - Ljubljana : Intelego, 2006 ([Ljubljana] : Potens). - 180 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebina na nasl. str.: Neznosna lahkost bivanja / Milan Kundera ; Pimlico / Milan Dekleva
ISBN 961-6558-12-9 (ISBN-10) ISBN 978-961-6558-12-9 (ISBN-13)
a) literature b) final examination c) secondary school d) literatura e) zaključni izpit f) srednja šola g) matura h) eseji

82.0-4
82 ESEJ na maturi 2007
COBISS.SI-ID 230132992


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


149.
CHILD, Lauren
        Oprostite, to je moja knjiga / [napisala in ilustrirala] Lauren Child ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - Tržič : Učila International, 2006. - [32] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Čarli in Lola)

Prevod dela: But excuse me that is my book. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 961-233-968-6

821.111
821.111 CHILD, L. Oprostite
COBISS.SI-ID 223437056

150.
CHILD, Lauren
        Prav zares lahko paziva na tvojega psa / [napisala in ilustrirala] Lauren Child ; [prevedla Darinka Koderman Patačko]. - Tržič : Učila International, 2006. - [32] str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Čarli in Lola)

Prevod dela: We honestly can look after your dog. - Ilustr. na notr. str. ov.
ISBN 961-233-969-4

821.111
821.111 CHILD, L. Prav zares
COBISS.SI-ID 223437568

151.
COLFER, Eoin
        Artemis Fowl. Zahrbtna Opal / Eoin Colfer ; [prevedla Urša Vogrinc]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 288 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: Artemis Fowl. Opal deception
ISBN 86-11-17542-5

821.111-312.9
821.111 COLFER, E. Zahrbtna
COBISS.SI-ID 228239616

152.
DAHL, Roald
        VDV / Roald Dahl ; [prevedel Jože Prešeren ; ilustriral Matjaž Schmidt]. - Ljubljana : Borec, 1986 (v Kranju : Gorenjski tisk). - 150 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Kurirčkova knjižnica ; 88)

Prevod dela: The BFG. - Na ov. podnasl.: Velikanski dobrodušni velikan

821.111(02.053.2)-34
821.111 DAHL, R. VDV
COBISS.SI-ID 2661377

153.
DONALDSON, Julia
        Zverjasec / Julia Donaldson ; ilustriral Axel Scheffler ; prepesnil Milan Dekleva. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (natisnjeno v Belgiji). - [25] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The gruffalo. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorjici na začetni str.
ISBN 86-11-17275-2

821.111
II 821.111 DONALDSON, J. Zverjasec
COBISS.SI-ID 220728320

154.
DONALDSON, Julia
        Zverjašček / Julia Donaldson ; [ilustriral] Axel Scheffler ; [prepesnil Milan Dekleva]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Belgija). - [28] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

Prevod dela: The Gruffalo's child
ISBN 86-11-17637-5

821.111
II 821.111 DONALDSON, J. Zverjašček
COBISS.SI-ID 227182848

155.
SMITH, Zadie
        On beauty : a novel / by Zadie Smith. - New York [etc.] : Penguin Books, 2006, cop. 2005. - 445 str. ; 22 cm

ISBN 0-14-303774-9 ISBN 978-0-14-303774-3

821.111-32
821.111 SMITH, Z. On beauty
COBISS.SI-ID 6919241


821.111(73) AMERIŠKA KNJIŽEVNOST.


156.
LOFTING, Hugh, 1886-1947
        Zgodba o doktorju Dolittlu : o nenavadnih prigodah njegovega življenja doma in presenetljivih pustolovščinah v tujih deželah / Hugh Lofting ; prevedla [in spremno besedo napisala] Jana Unuk ; ilustriral Svjetlan Junaković. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 109 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Deteljica)

Prevod dela: The story of Doctor Dolittle. - O Hughu Loftingu in doktorju Dolittlu / Jana Unuk: str. 108-109. - Ilustr. na spojnih listih
ISBN 86-11-17481-X

821.111(73)
821.111(73) LOFTING, H. Zgodba
COBISS.SI-ID 226304256


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


157.
KOVAČIČ, Lojze, 1928-2004
        Ljubljanske razglednice / Lojze Kovačič. - Ljubljana : Gyrus, 2003 (Ljubljana : Premiere). - 112 str. ; 21 cm

ISBN 961-6340-42-5

821.163.6
821.163.6 KOVAČIČ, L. Ljubljanske
COBISS.SI-ID 126105088

158.
LAINŠČEK, Feri
        Če padeš na nos, ne prideš na Nanos : abeceda v ugankah / Feri Lainšček ; [ilustriral] Igor Ribič. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2003 (Maribor : Ma-tisk). - [28] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Cicibanija)

ISBN 961-219-060-7
a) uganke

821.163.6
II 821.163.6 LAINŠČEK, F. Čepadeš
COBISS.SI-ID 50945025

159.
LAINŠČEK, Feri
        Lučka : slikanica / Feri Lainšček ; [ilustriral Igor Ribič]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2005 (Murska Sobota : Eurotrade print). - [33] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Zbirka Cicibanija)

ISBN 961-219-082-8

821.163.6
II 821.163.6 LAINŠČEK, F. Lučka
COBISS.SI-ID 54944257

160.
MAJHEN, Zvezdana
        Ug(n)ankarije / Zvezdana Majhen ; ilustrirala Nina Drol. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 35 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

2.000 izv. - Avtorica in ilustratorka navedeni v kolofonu
ISBN 961-230-293-6 (ISBN-10) ISBN 978-961-230-293-1 (ISBN-13)
a) uganke

821.163.6-93-1
821.163.6 MAJHEN, Z. Ug(n)ankarije
COBISS.SI-ID 57938945

161.
MOŠKRIČ, Marjana
        Pravljica o belem in črnem / Marjana Moškrič ; [ilustrirala Marjana Moškrič]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2004 (Maribor : Ma-tisk). - [44] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Cicibanija)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 961-219-073-9

821.163.6
821.163.6 MOŠKRIČ, M. Pravljica
COBISS.SI-ID 53427969

162.
        PEDAGOŠKE buče : izbrana dela študentk in študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani / [urednica Milena Mileva Blažić ; ilustracije Anamarija Zovko]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, Študentska organizacija Pedagoške fakultete, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Almanah študentov ; 1)

350 izv.
ISBN 86-7735-110-8 ISBN 978-86-7735-110-6 (ISBN-13)
a) pesmi

821.163.6-194
821.163.6-194 PEDAGOŠKE buče
COBISS.SI-ID 230195968

163.
        SLOVENSKA kratka pripovedna proza / [uredila Irena Novak Popov]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2006 (Ljubljana : Bori). - XI, 676 str. ; 24 cm. - (Obdobja. Metode in zvrsti ; 23)

Uvodna beseda / Irena Novak Popov: str. IX-XI. - Bibliografija ali bibliografija z opombami pod besedilom pri posameznih člankih. - Izvleček v slov. in angl. pri vsakem članku
ISBN 961-237-172-5 ISBN 978-961-237-172-2
a) literature b) literatura c) proza

821.163.6.09
821.163.6.09 SLOVENSKA kratka
COBISS.SI-ID 229730560

164.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Debeluška / Janja Vidmar ; [spremna beseda Vesna Markič]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2002 (Maribor : Ma-tisk). - 211 str. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Spremna beseda / Vesna Markič: str. 206-211
ISBN 86-11-15536-X
a) mladostniki b) prehranjevanje c) zlorabe

821.163.6-93-311.2
821.163.6 VIDMAR, J. Debeluška
COBISS.SI-ID 4247070


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


165.
KERŠEVAN, Nina, 1982-
        Seksistični stereotipi v izvirni slovenski slikanici (2000-2005) : diplomsko delo / Nina Kerševan. - Ljubljana : [N. Kerševan], 2006. - 116 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 112-113. - Izvlečk ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) children's and youth literature b) picture book c) stereotype d) sexism e) mladinska književnost f) slikanica g) stereotip h) seksizem

821.163.6-93(043.2)
Č II 821.163.6-93(043.2) KERŠEVAN, N. Seksistični
COBISS.SI-ID 6913865


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


166.
UMEK, Erika, 1983-
        Spoznavanje Mirnske doline ob uporabi didaktičnih gradiv : diplomsko delo / Erika Umek. - Ljubljana : [E. Umek], 2006. - 68, [28] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 video DVD

Bibliografija: str. 66-67. - Izvlečk ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) teaching aid c) primary school d) družba e) učni pripomočki f) osnovna šola g) domača pokrajina h) Mirnska dolina

908(043.2)
Č II 908(043.2) UMEK, E. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6913097


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO