COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


avgust 07004 RAČUNALNIŠTVO.


1.
BALOH, Peter, 1976-
        Ob praktičnih primerih skozi Microsoft Office 2007 / Peter Baloh in Peter Vrečar. - Ljubljana : Pasadena, 2007 ([Ljubljana] : Itagraf). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

CD-ROM je hranjen med neknjižnim gardivom. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-84-2
a) software - reference book b) programska oprema - priročnik c) Microsoft Office 2007

004.4
004.4 BALOH, P. Ob praktičnih cdr 004.4 BALOH, P. Ob praktičnih
COBISS.SI-ID 232878592


159.9 PSIHOLOGIJA.


2.
DEFRATES-Densch, Nancy
        Case studies in child and adolescent development for teachers / Nancy DeFrates-Densch. - Boston [etc.] : McGraw-Hill Higher Education, cop. 2008. - IX, 106 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0719/2007021845.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0728/2007021845-d.html
ISBN 0-07-352585-5 (ISBN 10) ISBN 978-0-07-352585-3 (ISBN 13)
a) pupil behaviour b) child development c) class management d) vedenje učencev e) razvoj otroka f) vodenje razreda

159.922.7
159.922.7 DEFRATES, N. Case
COBISS.SI-ID 7144521

3.
KAGAN, Jerome
        The preservation of two infant temperaments into adolescence / Jerome Kagan ... [et al.] ; with commentary by Laurence Steinberg, Nathan A. Fox. - Boston ; Oxford : Blackwell, 2007. - VII, 95 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs of the society for research in child development, ISSN 0037-976X ; 2, 2007)

Bibliografija na koncu prispevkov
a) behaviour b) assessment c) child development d) vedenje e) vrednotenje f) razvoj otroka

159.922.7(082)
159.922.7 KAGAN, J. Preservation
COBISS.SI-ID 7145801


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


4.
MASTNAK, Anita, 1981-
        Obremenjenost osnovnošolskih otrok po mnenju staršev : diplomsko delo / Anita Mastnak. - Ljubljana : [A. Mastnak], 2007. - 83, [3] str. pril. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) pupil b) primary school c) overtaxing d) fatigue e) učenec f) preobremenitev g) utrujenost h) osnovna šola

159.944:053.5(043.2)
Č II 159.9(043.2) MASTNAK, A. Obremenjenost
COBISS.SI-ID 7132233

5.
VENCELJ, Petra, 05.09.1983
        Poklicno izgorevanje pri vzgojiteljicah predšolskih otrok : diplomsko delo / Petra Vencelj. - Ljubljana : [P. Vencelj], 2007. - 115 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-106. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) overtaxing b) trainer c) prevention d) preobremenitev e) vzgojitelj f) prevencija g) poklicno izgorevanje

159.944.4:373.211.24(043.2)
Č II 159.9(043.2) VENCELJ, P. Poklicno
COBISS.SI-ID 7138633

6.
VIČAR, Živa, 1982-
        Logoterapija in starost : diplomsko delo / Živa Vičar. - Ljubljana : [Ž. Vičar], 2007. - 87str., XI : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 85-87. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) old age b) therapy c) stara leta d) terapija e) logoterapija f) smisel življenja g) trpljenje h) smrt

159.938.363.1(043.2)
Č II 159.9(043.2) VIČAR, Ž. Logoterapija
COBISS.SI-ID 7137609


311/314 STATISTIKA KOT ZNANOST.


7.
CONNOLLY, Paul, 1966-
        Quantitative data analysis in education : a critical introduction using SPSS / Paul Connolly. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XI, 268 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 260-261. - Kazalo
ISBN 978-0-415-37297-8 (hbk) ISBN 978-0-415-37298-5 (pbk) ISBN 978-0-203-94698-5 (ebk)
a) educational research b) data processing c) pedagoško raziskovanje d) obdelava podatkov e) SPSS

31
31 CONNOLLY, P. Quantitative
COBISS.SI-ID 7143241

8.
CONNOLLY, Paul, 1966-
        Quantitative data analysis in education : a critical introduction using SPSS / Paul Connolly. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - XI, 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip075/2006039709.html. - Bibliografija: str. 260-261. - Kazalo
ISBN 978-0-415-37297-8 (hbk) ISBN 0-415-37297-6 (hbk) ISBN 978-0-415-37298-5 (pbk) ISBN 0-415-37298-4 (pbk) ISBN 978-0-203-94698-5 (ebk) ISBN 0-203-94698-7 (ebk)
a) educational research b) data processing c) pedagoško raziskovanje d) obdelava podatkov e) SPSS

311
31 CONNOLLY, P. Quantitative
COBISS.SI-ID 7143497


316 SOCIOLOGIJA.


9.
        S Slovenkami in Slovenci na štiri oči : ob 70-letnici prof. Nika Toša / Brina Malnar, Ivan Bernik, ured. ; [recenzenta Zdenko Roter, Zinka Kolarič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2004 (Ljubljana : Present). - 377 str. : tab. - (Dokumenti SJM ; 11)

Kazali
ISBN 961-235-187-2
a) public opinion - Slovenia b) nationality c) environment d) javno mnenje - Slovenija e) nacionalnost f) okolje

316.6
316.6 S SLOVENKAMI in Slovenci
COBISS.SI-ID 218123008


33 GOSPODARSTVO


10.
        PREHODI v svet dela - izbira ali nuja? / uredili Bojan Dekleva, Jana Rapuš Pavel, Darja Zorc Maver ; [angleški prevodi Meta Cerar]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 226 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo. - Povzetki/Abstracts: str. 206-217
ISBN 978-961-253-017-4
a) youth employment b) transition from school to work c) labour market d) zaposlovanje mladih e) prehod iz šole na delo f) delovni trg g) socialna pedagogika

331.5(082)
330 PREHODI v svet dela
COBISS.SI-ID 234232320


33(043.2) GOSPODARSTVO.


11.
ANŽLOVAR, Melita, 1983-
        Mladinsko delo v neprofitno-volunterskih organizacijah : mladinsko delo v gasilski organizaciji : diplomsko delo / Melita Anžlovar. - Ljubljana : [M. Anžlovar], 2007. - 82 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) voluntary organization b) voluntary work c) youth d) prostovoljna organizacija e) prostovoljno delo f) mladina g) gasilci

334.012.46:005.961-053.6(043.2)
Č II 330(043.2) ANŽLOVAR, M. Mladinsko
COBISS.SI-ID 7134281


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


12.
DEČMAN Dobrnjič, Olga
        Trendi in scenariji dijaških domov : futurološki pristop = Trends and scenarius of boarding schools : futurological approach / Olga Dečman Dobrnjič, Metod Černetič, Zdenko Rožman. - [Kranj : Moderna organizacija, 2007]. - 78 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Podatki o založništvu iz CIP-a. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: str. 73-76
ISBN 978-961-232-207-6
a) dormitory - Slovenia b) development policy c) dijaški dom - Slovenija d) razvojna politika

37.018.3(497.4)
371.875(497.4)
II 37.018.3 DEČMAN, O. Trendi
COBISS.SI-ID 233798400

13.
SCOTT, David, 1951-
        Critical essays on major curriculum theorists / David Scott. - London ; New York : Routledge, cop. 2008. - VIII, 162 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004673.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0707/2007004673-d.html. - Bibliografija: str. 147-154. - Kazalo
ISBN 978-0-415-33984-1 (hbk) ISBN 978-0-415-33983-4 (pbk) ISBN 0-415-33984-7 (hbk) ISBN 0-415-33983-9 (pbk) ISBN 978-0-203-46188-4 (ebk) ISBN 0-203-46188-6 (ebk)
a) philosophy of education b) curriculum c) pedagoška filozofija d) kurikulum

37.01
37.01 SCOTT, D. Critical
COBISS.SI-ID 7146057


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


14.
COWLEY, Sue
        Kako umiriti razred : poučevanje v osnovni šoli / Sue Cowley ; [prevajalec Andrej Stopar ; ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 62 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: You can create a calm classroom. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-241-166-4
a) class management b) teacher-pupil relation c) discipline d) vodenje razreda e) odnos med učiteljem in učencem f) disciplina

371.5
II 371.5 COWLEY, S. Kako umiriti
COBISS.SI-ID 233210368


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


15.
TURŠIČ, Petra, 1983-
        Mnenja razrednih učiteljev o njihovi usposobljenosti za poučevanje glasbene vzgoje v 1. in 2. triadi : diplomsko delo / Petra Turšič. - Ljubljana : [P. Turšič], 2007. - 85 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) music education b) teacher role c) primary school d) glasbena vzgoja e) vloga učitelja f) osnovna šola g) celostna glasbena vzgoja h) usposobljenost učiteljev

371.12.011.3:78(043.2)
Č II 371(043.2) TURŠIČ, P. Mnenja
COBISS.SI-ID 7132745


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


16.
        JEZIKOVNA vzgoja v vrtcu : vidiki vzgojiteljic / uredila Suzana Pertot. - [Trst] : Slovenski raziskovalni inštitut, 2004 (Gorica : Grafica Goriziana). - 68 str., [10] str. pril. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija za posameznimi prispevki
a) bilingualism b) pre-school child c) national minority - Italy d) teacher role e) bilingvizem f) predšolski otrok g) nacionalna manjšina - Italija h) vloga učitelja i) jezikovna vzgoja

373.2.016:81
373.2.016:81 JEZIKOVNA vzgoja v vrtcu
COBISS.SI-ID 2143724

17.
        OTROCI in starši na poti do slovenščine / uredila Suzana Pertot. - Trst : SLORI, 2004 (Gorica : Grafica Goriziana). - 182 str. : graf. prikazi ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija za posameznimi prispevki. - Povzetki ; Riassunti ; Summaries
a) bilingualism b) pre-school child c) national minority - Italy d) parent role e) bilingvizem f) predšolski otrok g) nacionalna manjšina - Italija h) vloga staršev i) jezik okolja j) dvojezičnost k) Slovenci

373.2.016:81
373.2.016:81 OTROCI in starši
COBISS.SI-ID 2160108


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


18.
JOŠT, Damijana, 1982-
        Povezava med jogo in plesom : diplomska naloga / Damijana Jošt. - Ljubljana : [D. Jošt], 2007. - 89 str., XVIII f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) relaxation b) dance c) pre-school child d) sprostitev e) ples f) predšolski otrok g) joga h) asane

373.2.016:615.851.8(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) JOŠT, D. Povezava
COBISS.SI-ID 7132489

19.
KOS, Barbara, 17.07.1982-
        Uvajanje pop-up slikanic v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Barbara Kos. - Ljubljana : [B. Kos], 2007. - 64 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografij: 60-61. - Povzetek ; Resume. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
- - Zrcalce / Gregor Vitez ; ilustrirala Mateja Kozina. - [7] str. : barvne ilustr. ; 35 cm
a) picture book b) pre-school child c) slikanica d) predšolski otrok e) pop-up slikanice f) premične knjige g) igralne knjige

373.2.016:087.5
Č II 373.2.016(043.2) KOS, B. Uvajanje
COBISS.SI-ID 7134793

20.
LOGAR, Tatjana, 1984-
        Otroci sveta - projekt raziskovanja zaprtega tipa : diplomska naloga / Tatjana Logar. - Ljubljana : [T. Logar], 2007. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) project method d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) projektna metoda g) medkulturna vzgoja

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) LOGAR, T. Otroci
COBISS.SI-ID 7134025


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


21.
ARTIČEK, Marija
        Likovni materiali in reševanje likovnih nalog : magistrsko delo / Marija Artiček. - Ljubljana : [M. Artiček], 2007. - 215 str., [42] str. pril. : ilustr., preglednice ; 30 cm

Bibliografija: str. 205-213. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak.
a) art education b) manual skill c) primary school d) likovna vzgoja e) ročna spretnost f) osnovna šola g) likovne tehnike h) likovni pojmi i) materiali

373.32.016:74(043.2)
Č II 373.32.016:74(043.2) ARTIČEK, M. Likovnimateriali
COBISS.SI-ID 7140169


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


22.
BLACK-Hawkins, Kristine, 1957-
        Achievement and inclusion in schools / Kristine Black-Hawkins, Lani Florian and Martyn Rouse. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - VII, 161 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007004123.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0731/2007004123-d.html. - Bibliografija: str. 154-158. - Kazalo
ISBN 0-415-39197-0 (hbk) ISBN 0-415-39198-9 (pbk) ISBN 0-203-94522-0 (ebk) ISBN 978-0-415-39197-9 (hbk) ISBN 978-0-415-39198-6 (pbk) ISBN 978-0-203-94522-3 (ebk)
a) integration b) achievement gain c) backward child d) integracija e) šolska uspešnost f) razvojno moten otrok g) inkluzija

376.1
376.1 BLACK-HAWKINS, K. Achievement
COBISS.SI-ID 7146825

23.
        FAMILIES and children with special needs : professional and family partnerships / Tom E. C. Smith ... [et al.]. - Upper Saddle River : Pearson/Merrill Prentice Hall, cop. 2006. - XVI, 268 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 0-13-570003-5 ISBN 978-0-135-70003-7 (ISBN 13)
a) backward child b) parent-child relation c) social service - USA d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in otrokom f) socialna služba - ZDA g) pomoč družinam

376.1(082)
376.1 FAMILIES and children
COBISS.SI-ID 7146313


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


24.
DAJČAR, vanja, 1974-
        Inkluzija slabovidnega otroka v vrtec : diplomsko delo / Vanja Dajčar. - Žalec : [V. Dajčar], 2007. - 66 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) visually handicapped b) integration c) pre-school child d) vidno prizadeti e) integracija f) predšolski otrok g) inkluzija

376.1-056.262(043.2):373.24
Č II 376.1-056.262(043.2) DAJČAR, V. Inkluzija
COBISS.SI-ID 7131465

25.
MARENK, Marija, 1967-
        Družina otroka s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Marija Marenk. - Ljubljana : [M. Marenk], 2007. - 78 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 73-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) family b) backward child c) parent-child relation d) družina e) razvojno moten otrok f) odnos med starši in otrokom

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) MARENK, M. Družina
COBISS.SI-ID 7130953

26.
VRABIČ, Miran, 1978-
        Delovne zahteve, nadzor nad delom in izgorelost pri defektologih : diplomsko delo / Miran Vrabič. - Ljubljana : [M. Vrabič], 2007. - 71 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 60-66. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) special school teacher b) overtaxing c) working conditions d) specialni pedagog e) preobremenitev f) delovni pogoji g) sindrom izgorelosti h) defektologi

376.112.4(043.2)
Č II 376.1(043.2) VRABIČ, M. Delovne
COBISS.SI-ID 7135561

27.
ŽABOT, Urška, 1973-
        Igre za otroke s težjo in težko motnjo v razvoju : študija primera : diplomsko delo / Urška Žabot. - Ljubljana : [U. Žabot], 2007. - IV, 123 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 123. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) cerebral palsy b) motor activity c) sport d) cerebralna paraliza e) motorika f) šport g) prilagojene športne dejavnosti h) specialna olimpijada

376.1-056.34
Č II 376.1-056.34(043.2) ŽABOT, U. Igre
COBISS.SI-ID 7130697


378 VISOKO ŠOLSTVO.


28.
        The ASSESSMENT of doctoral education : emerging criteria and new models for improving outcomes / Edited by Peggy L. Maki and Nancy A. Borkowsky. - Sterling, Virginia : Stylus, cop. 2006. - 285 str. ; 23 cm : graf. prikazi

Foreword/by Daniel D. Denecke: str. XI-XIII. - Bibliografija ob koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-57922-178-2 (Hardcover) ISBN 978-1-57922-179-9 (pbk)
a) post-graduate study b) doctorate c) podiplomski študij d) doktorat

378
378 ASSESSMENT
COBISS.SI-ID 7135817

29.
DRISCOLL, Amy
        Developing outcomes-based assessment for learner-centered education : a faculty introduction / Amy Driscoll and Swarup Wood. - 1st ed. - Sterling, Virginia : Stylus, cop. 2007. - XII, 275 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 267-268. - Kazalo
ISBN 978-1-57922-194-2 (cloth) ISBN 978-1-57922-195-9 (pbk)
a) achievement measurement b) marking c) higher education d) merjenje uspešnosti e) ocenjevanje f) visokošolsko izobraževanje

378
378 DRISCOLL, A. Developing
COBISS.SI-ID 7140425


39(043.2) ETNOLOGIJA.


30.
KENDA, Saša, 1980-
        Med besedilom in vizualno podprto pripovedjo : primerjava pravljice in risanke : diplomsko delo / Saša Kenda. - Ljubljana : [S. Kenda], 2007. - 105 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 86-89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) fairy tale b) reading taste c) primary school d) pravljica e) bralni interes f) osnovna šola g) trivialna literatura h) risanke i) književni pouk

398.2:791.228(043.2)
Č II 39(043.2) KENDA, S. Med
COBISS.SI-ID 7133513


51 MATEMATIKA.


31.
ZEITLER, Herbert
        Kreisgeometrie - gestern und heute : von der Anschauung zur Abstraktion / Herbert Zeitler und Dušan Pagon. - Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, cop. 2007. - XI, 195 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 190-191. - Kazalo
ISBN 978-3-534-20462-5
a) geometry b) geometrija

514
514 ZEITLER, H. Kreisgeometrie
COBISS.SI-ID 59021313


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


32.
SKOBERNE, Peter
        Zavarovane rastline Slovenije : žepni vodnik / [besedilo Peter Skoberne ; fotografije Peter Skoberne ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 116 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Narava na dlani)

Avtor naveden v kolofonu. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 111. - Kazalo
ISBN 978-86-11-17132-6
a) botany b) botanika c) zavarovane rastline

582(497.4)
58 SKOBERNE, P. Zavarovane
COBISS.SI-ID 233531136


61(043.2) MEDICINA.


33.
BREMEC, Darja, 1979-
        Menarha pri osnovnošolkah iz Semiča, Metlike in Črnomlja : diplomsko delo / Darja Bremec. - Ljubljana : [D. Bremec], 2007. - XIII, 102 f., [6] str. pril. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) physical development b) pre-adolescence c) menstruation d) telesni razvoj e) predadolescenca f) menstruacija g) menarha

618.172(043.2)
Č II 61(043.2) BREMEC, D. Menarha
COBISS.SI-ID 7131977

34.
ZUPANČIČ, Kristina, 1982-
        Koncept psihične odpornosti v odnosu do koncepta travme : diplomsko delo / Kristina Zupančič. - Ljubljana : [K. Zupančič], 2007. - 106 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-106. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Program Socialna pedagogika
a) mental stress b) duševni stres c) travma d) potravmatska stresna motnja e) spoprijemalne strategije f) psihična odpornost g) varovalni dejavniki

613.86:159.913(043.2)
Č II 61(043.2) ZUPANČIČ, K. Koncept
COBISS.SI-ID 7135049


62(043.2) INŽENIRSKE VEDE.TEHNIKA NASPLOH.


35.
DEČMAN, Marjeta, 1982-
        Naravoslovni dan v centru za ločevanje odpadkov : diplomsko delo / Marjeta Dečman. - Ljubljana : [M. Dečman], 2007. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) science education b) interdisciplinary approach c) primary school d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) interdisciplinarnost f) osnovna šola g) odpadki h) naravoslovni dan

628.4(043.2)
Č II 62(043.2) DEČMAN, M. Naravoslovni
COBISS.SI-ID 7142729


65(043.2) VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA.


36.
KLEMENČIČ, Rok, 1980-
        Najstniki in blagovne znamke oblačil : zakaj bi morali bolje poznati ozadje delovanja oznamčenih nadnacionalnih korporacij oblačilne industrije? : diplomsko delo / Rok Klemenčič. - Ljubljana : [R. Klemenčič], 2007. - 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 77-79. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
- - Umazano perilo : proizvodnja in znamčenje v sodobni oblačilni industriji [Elektronski vir] / Rok Klemenčič. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
a) adolescent b) marketing c) consumption d) adolescent e) trženje f) potrošnja g) blagovne znamke h) oblačila i) Umazano perilo j) nadnacionalne korporacije

658.626-053.6:355.665(043.2)
Č II 65(043.2) KLEMENČIČ, R. Najstniki
COBISS.SI-ID 7133769


7.01 UMETNOST. TEORIJA UMETNOSTI.


37.
TEPINA, Borko
        Spoznajmo likovni svet 7 : likovna vzgoja za 7. razred osnovne šole / Borko Tepina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 102 str. : ilustr. ; 29 cm

2.000 izv.
ISBN 978-961-241-169-5
a) art education - textbook b) primary education c) likovna vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

7(075.2)
II 7 TEPINA, B. Spoznajmo 7
COBISS.SI-ID 233652480


7.01(043.2) UMETNOST.TEORIJA UMETNOSTI.


38.
GAZIČ, Mojca, 1976-
        Peter Weibel ali kakšen je U3 : diplomsko delo / Mojca Gazič. - Ljubljana : [M. Gazič], 2007. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 88-89. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) exhibition c) umetnost d) razstava e) sodobna umetnost f) trienale g) U3

7.036(497.4)(043.2)
Č II 7(043.2) GAZIČ, M. Peter
COBISS.SI-ID 7135305


73/76 KIPARSTVO. SLIKARSTVO. GRAFIKA


39.
READ, Herbert, 1893-1968
        Modern sculpture : a concise history / Herbert Read. - Reprinted. - London : Thames & Hudson, cop. 2006. - 310 str. : ilustr. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 279-285. - Kazalo
ISBN 0-500-20014-9 ISBN 978-0-500-20014-8
a) sculpture - historiography b) kiparstvo - zgodovinski pregled

73/74
73/74 READ, H. Modern
COBISS.SI-ID 7139401


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


40.
DEBELJAK, Maja, 07.06.1980
        Celostna grafična podoba Svetovnega kongresa miru : diplomsko delo / Maja Debeljak. - Ljubljana : [M. Debeljak], 2007. - [61] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. [61]. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) graphic arts b) grafika c) oblikovanje d) grafična podoba e) simbol f) znak

766(043.2)
Č II 75(043.2) DEBELJAK, M. Celostna
COBISS.SI-ID 7131209

41.
URH, Boris
        Alexander Calder : diplomsko delo / Boris Urh. - Ljubljana : [B. Urh], 2007. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) art b) umetnost c) kinetična umetnost d) mobili e) stabili f) konstelacije

730Calder A.(043.2)
Č II 73/74(043.2) URH, B. Alexander
COBISS.SI-ID 7142985


79(043.2) ZABAVA.IGRE.ŠPORT.


42.
        MISELNE igre / [prevod Vital Sever ; priredba str. 122-125 Francka Pavlič in Matej Pavlič ; ilustracije Špela Zorec]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2007 ([Maribor] : Ma-tisk). - 159 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: Mega Casse-tete. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-251-025-1
a) play - children's book b) igra - knjiga za otroke c) uganke d) miselne igre

793.7
793 MISELNE
COBISS.SI-ID 233156864


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


43.
KOCJAN-Barle, Marta
        Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole. Učbenik / Marta Kocjan-Barle, Katja Briški, Mateja Miklavčič ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije arhiv založbe Modrijan, Mateja Miklavčič, Metod Perme ; zemljevid Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 96 str. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-170-1
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) KOCJAN-BARLE Znanka 5.r.
COBISS.SI-ID 233918208


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


44.
ERHARTIČ, Blanka
        Književnost v 3. in 4. letniku gimnazije : priročnik za maturo / Blanka Erhartič. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2007 (Maribor : Dravska tiskarna). - [218] str. ; 30 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. [215-216]
ISBN 961-230-296-0 ISBN 978-961-230-296-2
a) literature - reference book b) secondary education c) literatura - priročnik d) srednješolski pouk

82(075.3)
II 82 ERHARTIČ, B. Književnost
COBISS.SI-ID 58579457


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


45.
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Zgodbe iz Narnije. Princ Kaspijan / C. S. Lewis ; [prevedla Miriam Drev ; ilustracije Pauline Baynes]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 197 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Srednji svet)

Prevod dela: The chronicles of Narnia. Prince Caspian. - V CIP-u napačen podatek o izd. - 2.500 izv.
ISBN 978-961-01-0090-4

821.111-93
821.111 LEWIS C. S. Zgodbe
COBISS.SI-ID 232766976

46.
MCEWAN, Ian, 1948-
        Amsterdam / Ian McEwan ; prevod [in spremna beseda] Miriam Drev. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004 ([Ljubljana] : Simčič). - 145 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 20)

Prevod dela: Amsterdam
ISBN 961-231-396-2
a) McEwan, Ian (1948-)

821.111-311.2
821.111 McEWAN, I. Amsterdam
COBISS.SI-ID 128632320

47.
ROWLING, J. K.
        Harry Potter and the Deathly Hallows / J. K. Rowling. - 1st ed. - London : Bloomsbury, cop. 2007. - 607 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-7475-9106-1
a) čarovniki

821.111-93-31
821.111 ROWLING J. K. Harry Potter
COBISS.SI-ID 823499


821.133.1 FRANCOSKA KNJIŽEVNOST.


48.
YOURCENAR, Marguerite
        Anna, soror ... / Marguerite Yourcenar ; prevedla Marija Javoršek. - Ljubljana : Študentska založba, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 100 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Anna, soror...
ISBN 978-961-242-118-2

821.133.1-32
821.133.1 YOURCENAR, M. Anna
COBISS.SI-ID 233464320


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


49.
KRESE, Maruša
        Vsi moji božiči / Maruša Krese ; [fotografije Meta Krese]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Hren). - 111 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Zbirka Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - O avtorici na zavihku ov.
ISBN 86-11-17567-0
a) božič

821.163.6-32
821.163.6 KRESE, M. Vsi moji
COBISS.SI-ID 226868992


902/904+93/94


50.
PESEK, Rosvita
        Osamosvojitev Slovenije : ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država? / Rosvita Pesek ; [fotografije fotodokumentacija Dela, dokumentacija TVS in posamezniki]. - 1. izd. - Ljubljana : Nova revija, 2007 (Ljubljana : Delo). - 605 str. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 557-570. - Povzetek v angl. - Kazalo
ISBN 978-961-6580-26-7
a) twentieth century history - Slovenia b) zgodovina dvajsetega stoletja - Slovenija c) osamosvojitev

94(497.4)"1989/1992"
94(497.4)"19" PESEK, R. Osamosvojitev
COBISS.SI-ID 233329920


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO