COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

VSEBINA


april004(043.2) RAČUNALNIŠTVO.


1.
BARTOL, Alja, 1979-
        Robotika od izvornih idej do aplikativnih rešitev : diplomsko delo / Alja Bartol. - Ljubljana : [A. Bartol], 2007. - 82 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 81-82. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
- - Robotika od izvornih idej do aplikativnih rešitev [Elektronski vir] / Alja Bartol. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 6 cm
a) engineering b) primary school c) tehnika d) osnovna šola e) robotika f) kinematika

007.52(043.2)
Č II 004(043.2) BARTOL, A. Robotika
COBISS.SI-ID 6993993


1 FILOZOFIJA.


2.
BALIBAR, Étienne
        Lockova iznajdba zavesti / Étienne Balibar ; [prevedli Janko M. Lozar, Drago B. Rotar in Katarina Rotar]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 189 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: John Locke: Identité et différence. L'invention de la conscience. - Besedilo v slov., delno tudi v angl. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 181-189. - Vsebuje tudi: O identiteti in različnosti / John Locke
ISBN 961-6174-90-8 ISBN 978-961-6174-90-9
a) philosophy b) filozofija

1 Locke J.
1 BALIBAR, E. Lockova iznajdba
COBISS.SI-ID 230532608

3.
FEYERABEND, Paul K., 1924-
        Spoznanje za svobodne ljudi / [Paul Feyerabend ; prevod Slavko Hozjan]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2007 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 218 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 141)

Prevod dela: Erkenntnis für freie Menschen. - Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-961-6174-91-6
a) philosophy b) filozofija c) filozofija znanosti

1Feyerabend P.
001.1:1
1 FEYERABEND, P. Spoznanje
COBISS.SI-ID 231387904

4.
HOBBES, Thomas, 1588-1679
        Elementi naravnega in političnega prava. Del 1, Človekova narava / Thomas Hobbes ; [prevod Igor Pribac, Zlata Gorenc ; spremna beseda in kronologija Igor Pribac]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 151 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: The elements of law, natural and politic. - 600 izv. - Hobbesova imagologija / Igor Pribac: str. 125-148. - Življenje in delo Thomasa Hobbesa: str. 149-151
ISBN 961-6174-87-8 ISBN 978-961-6174-87-9
a) Hobbes, Thomas (1588-1679) b) philosophy c) filozofija d) naravno pravo e) 17.st.

1Hobbes T.
1 HOBBES, T. Elementi
COBISS.SI-ID 230362624


159.9 PSIHOLOGIJA.


5.
FENGLER, Jörg
        Nudenje pomoči utruja : o analizi in obvladovanju izgorelosti in poklicne deformacije / Jörg Fengler ; [prevod Stana Anželj]. - Ljubljana : Temza, 2007 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 216 str. : preglednice ; 24 cm

Prevod dela: Helfen macht mude. - Predgovor k slovenski izdaji knjige Jörg Fengler Nudenje pomoči utruja / Gorazd V. Mrevlje: str. 5-7. - Bibliografija: str. 209-216
ISBN 978-961-91984-0-7
a) Poklicni stres b) Poklicna deformacija c) sindrom izgorevanja

159.944.4
159.9 FENGLER, J. Nudenje pomoči
COBISS.SI-ID 231226880

6.
KAVČIČ, Tina, 1976-
        Osebnost otrok in njihovi medsebojni odnosi v družini / Tina Kavčič in Maja Zupančič. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofske fakultete)

ISBN 978-961-6648-05-9
a) personality development b) pre-school child c) parent-child relation d) sibling e) osebnostni razvoj f) predšolski otrok g) odnos med starši in otrokom h) bratje in sestre

159.923
159.923 KAVČIČ, T. Osebnost
COBISS.SI-ID 231807488

7.
MACINTYRE, Christine, 1938-
        Understanding children's development in the early years : questions practitioners frequently ask / Christine Macintyre. - London ; New York : Routledge, cop. 2007. - IX, 129 str. : ilustr. ; 23 cm. - (The Nursery world/Routledge essential guides for early years practitioners)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip074/2006034789.html. - Bibliografija: str. 124-125. - Kazalo
ISBN 978-0-415-41287-2 (hbk) ISBN 0-415-41287-0 (hbk) ISBN 978-0-415-41288-9 (pbk) ISBN 0-415-41288-9 (pbk) ISBN 978-0-203-96353-1 (ebk) ISBN 0-203-96353-9 (ebk)
a) pre-school child b) socialization c) moral development d) affective development e) motor development f) intellectual development g) predšolski otrok h) socializacija i) moralni razvoj j) čustveni razvoj k) motorični razvoj l) intelektualni razvoj

159.922.7
159.922.7 MACINTYRE, C. Understanding
COBISS.SI-ID 6976585

8.
        PSIHODIAGNOSTIKA osebnosti / uredila Andreja Avsec. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2007 ([Ljubljana] : Bori). - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka in na dnu str. - Kazali
ISBN 978-961-237-179-1
a) psychodiagnostics b) personality c) questionnaire d) psihodiagnostika e) osebnost f) vprašalnik

159.923(075.8)
159.923 PSIHODIAGNOSTIKA osebnosti
COBISS.SI-ID 230329088

9.
        ŽIVLJENJSKE zgodbe : teoretična pojmovanja težav v socialni integraciji, vaje : 1. letnik socialne pedagogike, 2006/2007 / [zgodbe so prispevali Hribar Anamarija ... [et al.] ; uredila Špela Razpotnik]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2007. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Interno študijsko gradivo. - "Zbornik Življenjskih zgodb je nastal pri vajah pri predmetu Teoretična pojmovanja težav v socialni integraciji in je delo študentk in študenta 1. letnika socialne pedagogike, generacije 2006/2007" ---> str. 2
a) life story b) social integration c) življenjska pot d) socialna integracija e) socialna pedagogika f) pogovori

159.9(082)
II 159.9 ŽIVLJENJSKE zgodbe 2006/2007
COBISS.SI-ID 6977865


159.9(043.2) PSIHOLOGIJA.


10.
FELICJAN, Neva, 1983-
        Stili navezanosti in značilnosti objektnih odnosov pri osebah s težavami v medosebnih odnosih : diplomsko delo / Neva Felicjan. - Ljubljana : [N. Felicjan], 2007. - 91, [8] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 88-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) attachment b) adult c) interpersonal relations d) navezanost e) odrasli f) medosebni odnosi g) objektni odnosi h) stili navezanosti i) partnerstvo

159.97(043.2)
Č II 159.9(043.2) FELICJAN, N. Stili
COBISS.SI-ID 7001673


17(043.2) ETIKA.


11.
KIRBIŠ, Vesna, 1982-
        Iluzije o ljubezni : diplomsko delo / Vesna Kirbiš. - Ljubljana : [V. Kirbiš], 2007. - 147 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 142-144. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Socialna pedagogika
a) love b) marriage c) ljubezen d) zakonska zveza e) partnerska zveza f) zaljubljenost g) iluzije

173(043.2)
Č II 17(043.2) KIRBIŠ, V. Iluzije
COBISS.SI-ID 6999881


316 SOCIOLOGIJA.


12.
BARLE, Andreja
        Poglavja iz sociologije vzgoje in izobraževanja : pregled sodobnih socioloških študij, perspektiv in konceptov / Andreja Barle, Jana Bezenšek ; [strokovna recenzenta Bogdan Kavčič in Andrej Koren]. - Koper : UP Fakulteta za management, 2006. - 335 str. ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper)

Bibliografija: str. 313-335
ISBN 961-6573-32-2
a) educational sociology b) educational institution c) knowledge d) curriculum subject e) access to education f) pedagoška sociologija g) vzgojno-izobraževalna ustanova h) znanje i) učni predmet j) dostopnost izobraževanja k) opredelitev znanja l) vrste znanja m) prenos znanja n) načrtovanje kurikula o) vloga izobrazbe

316.74:37
316.7 BARLE, A. Poglavja
COBISS.SI-ID 228353792


36 SKRBSTVO. SOCIALNO DELO. SOCIALNA POMOČ. ZAVAROVALSTVO


13.
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Učinkovitost supervizijske pomoči šolskega pedagoga razrednikom : doktorska disertacija / Tatjana Ažman. - Ljubljana : [T. Ažman], 2006. - X, 311 f. : preglednice ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Mentor Metod Resman, somentor Jana Kalin. - Bibliografija: f. 303-311. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, študijski program: Pedagogika
a) educational guidance b) supervision c) teacher d) šolsko svetovanje e) supervizija f) učitelj

36(043.3)
II 36 AŽMAN, T. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 231915520


37 VZGOJA. ŠOLSTVO. IZOBRAŽEVANJE. POUK. PROSTI ČAS.


14.
KOREN, Andrej
        Avtonomija in decentralizacija v izobraževanju : študija vidljivosti v slovenskem šolskem sistemu / Andrej Koren. - Koper : Fakulteta za management ; Ljubljana : šola za ravnatelje, 2006. - 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper)

Kazalo citiranih avtorjev: str. 165-167. - Bibliografija: str. 153-163
ISBN 961-6573-48-9 (Fakulteta za management) ISBN 978-961-6573-48-1 (Fakulteta za management)
a) school autonomy b) decentralization c) educational policy - Slovenia d) šolska avtonomija e) decentralizacija f) politika vzgoje in izobraževanja - Slovenija

37(497.4)
37 KOREN, A. Avtonomija
COBISS.SI-ID 230268160

15.
ŽORŽ, Bogdan
        Razvajenost : rak sodobne vzgoje / Bogdan Žorž ; [ilustracije Aljana Primožič]. - Ponatis. - Celje : Mohorjeva družba, 2006 (Maribor : Dravska tiskarna). - 183 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Družinska knjižnica ; 42)

Vzgoja za sožitje ali za razvajenost / Jože Ramovš: str. 177-182. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-176
ISBN 961-218-388-0
a) family education b) parent-child relation c) družinska vzgoja d) odnos med starši in otrokom e) razvajenost

37.018
37.018 ŽORŽ, B. Razvajenost
COBISS.SI-ID 224370944


37(043.2) VZGOJA.IZOBRAŽEVANJE.POUK.PROSTI ČAS.


16.
MIHELIČ, Ingrid, 1978-
        Zgodovina šole v Starem trgu ob Kolpi : diplomsko delo / Ingrid Mihelič. - Ljubljana : [I. Mihelič], 2007. - 75 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) history of education - Slovenia b) zgodovina pedagogike - Slovenija c) Stari trg ob Kolpi - šola d) Poljanska dolina - šola

37(091)(043.2)
Č II 37(043.2) MIHELIČ, I. Zgodovina
COBISS.SI-ID 6997321


371 ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


17.
DEVJAK, Tatjana
        Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju / Tatjana Devjak, Alenka Polak. - 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 131 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 119-125. - Kazalo
ISBN 978-86-7735-112-0
a) teacher education - further education of teachers - Slovenia b) career development c) izobraževanje učiteljev - izpopolnjevanje učiteljev - Slovenija d) poklicni razvoj e) partnerstvo

371.13/.16
371.13/.16 DEVJAK, T. Nadaljnje Č 371.13/.16 DEVJAK, T. Nadaljnje
COBISS.SI-ID 231724032

18.
        TEACHERS matter : connecting work, lives and effectiveness / Christopher Day ... [et al.]. - Maidenhead ; New York : Open University Press : McGraw-Hill, cop. 2007. - XVII, 296 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Professional learning)

Bibliografija: str. 260-283. - Kazalo
ISBN 0-335-22005-3 (hbk) ISBN 978-0-335-22005-2 (hbk) ISBN 0-335-22004-5 (pbk) ISBN 978-0-335-22004-5 (pbk)
a) teacher role b) teaching c) vloga učitelja d) pouk e) učinkovitost pouka

371.13/.16(082)
371.13/.16 TEACHERS matter
COBISS.SI-ID 6980169

19.
WATKINS, Chris
        Effective learning in classrooms / Chris Watkins, Eileen Carnell and Caroline Lodge. - London [etc.] : P. Chapman, cop. 2007. - XII, 196 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-189. - Kazali
ISBN 1-412-90070-0 (hbk) ISBN 978-1-412-90070-6 (hbk) ISBN 1-412-90071-9 (pbk) ISBN 978-1-412-90071-3 (pbk)
a) learning b) teaching method c) assessment d) učenje e) didaktična metoda f) vrednotenje

371.3
371.3 WATKINS, C. Effective
COBISS.SI-ID 6980425


371(043.2) ORGANIZACIJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA.


20.
MIKLAVC, Polona
        Odnos med vzgojo in izobraževanjem v vzgojnem konceptu A.S. Neilla : [diplomska naloga] / Polona Miklavc. - Ljubljana : [P. Miklavc], 1988. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 80. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko
a) principles of education b) aims of education c) vrste vzgoje in izobraževanja d) vzgojni cilji e) Summerhill

371.4(043.2)
II 371.3(043.2) MIKLAVC, P. Odnos
COBISS.SI-ID 7003721


373.2 VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOL. VZGOJI IN ZAČETNEM POUKU


21.
KAMENOV, Emil
        Obrazovanje predškolske dece / Emil Kamenov. - 3. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006 (Užice : "Dimitrije Tucović"). - 227 str. ; 24 cm. - (Predškolska pedagogija)

1.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 86-17-13565-4
a) pre-school education b) curriculum c) entry to school d) predšolska vzgoja e) kurikulum f) vstop v šolo

373.2
373.2 KAMENOV, E. Obrazovanje
COBISS.SI-ID 6978633

22.
KAMENOV, Emil
        Vaspitanje predškolske dece / Emil Kamenov. - 3. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006 (Užice : "Dimitrije Tucović"). - 322 str. ; 24 cm. - (Predškolska pedagogija)

1.000 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.
ISBN 86-17-13564-6
a) pre-school education b) child development c) aims of education d) predšolski otrok e) razvoj otroka f) vzgojni cilji

373.2
373.2 KAMENOV, E. Vaspitanje
COBISS.SI-ID 6978889

23.
ŽAGER, Darinka
        Zvočne slike malih inštrumentov in plesni motivi, petje, poslušanje glasbe na temo pobarvanke [Elektronski vir] : PV - študentke 1. l. (št. l. 06/07) / Darinka Žager & Gordana Schmidt. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : zvok, barve ; 12 cm

Nasl. prevzet z ov.
a) music education - CD ROM b) university studies c) glasbena vzgoja - CD ROM d) univerzitetni študij e) mali inštrumenti

373.2.016:78(086.034.4)
cdr 373.2.016:78 ŽAGER, D. Zvočne slike
COBISS.SI-ID 6981705


373.2(043.2) VSEBINA IN OBLIKE DEJAVN. V PREDŠOLS.VZGOJI IN ZAČET.POUKU.


24.
BALAŽIČ, Tadeja, 1983-
        Matematične didaktične igre v predšolskem obdobju : diplomska naloga / Tadeja Balažič. - Ljubljana : [T. Balažič], 2007. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 82-83. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) mathematics b) educational game c) pre-school child d) matematika e) didaktična igra f) predšolski otrok

373.2.016:51(043.2)
Č II 373.2.016:51(043.2) BALAŽIČ, T. Matematične
COBISS.SI-ID 6995017

25.
BASEJ, Jana, 1971-
        Moje telo - projekt otroškega raziskovanja : diplomska naloga / Janja Basej. - Ljubljana : [J. Basej], 2006. - 98 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) activity method c) problem solving d) predšolski otrok e) aktivna metoda f) reševanje problemov

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) BASEJ, J. Moje
COBISS.SI-ID 6992969

26.
BLAŽON, Tanja, 1983-
        Spoznavanje iglavcev v vrtcu : diplomska naloga / Tanja Blažon. - Ljubljana : [T. Blažon], 2007. - 135, [16] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 131-133. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) science education b) pre-school child c) naravoslovna vzgoja in izobraževanje d) predšolski otrok e) iglavci f) konstruktivizem g) otroške predstave

373.2.016:50(043.2)
Č II 373.2.016:50(043.2) BLAŽON, T. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6992713

27.
BUH, Nataša, 1983-
        Pevske zmožnosti predšolskih otrok v prvi starostni skupini v povezavi z zmožnostjo ustvarjalnega petja : diplomska naloga / Nataša Buh. - Ljubljana : [N. Buh], 2007. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) singing c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) petje f) predšolski otrok

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2.016:78(043.2) BUH, N. Pevske
COBISS.SI-ID 6996809

28.
JANEŽ, Andreja, 1984-
        Preoblikovanje odpadnih plastenk s 5- do 6-letnimi otroki v vrtcu : diplomska naloga / Andreja Janež. - Ljubljana : [A. Janež], 2007. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school child b) practical work c) predšolski otrok d) praktično delo e) plastenke f) izdelki

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) JANEŽ, A. Preoblikovanje
COBISS.SI-ID 6988873

29.
LAH, Urška, 1984-
        Poustvarjalno poslušanje glasbe z metodo likovnega izražanja otrok v kombinirani starostni skupini na predšolski stopnji : diplomska naloga / Urška Lah. - Ljubljana : [U. Lah], 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 video DVD

Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) music education b) art education c) pre-school child d) glasbena vzgoja e) likovna vzgoja f) predšolski otrok g) poslušanje glasbe h) likovno izražanje

373.2.016:78(043.2)
Č II 373.2.016:78(043.2) LAH, U. Poustvarjalno
COBISS.SI-ID 6998601

30.
SIMŠIČ, Nina, 1983-
        Zasebnost in intimnost skozi prikriti kurikulum : diplomska naloga / Nina Simšič. - Ljubljana : [N. Simšič], 2006. - 70 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 68-70. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) pre-school education b) hidden curriculum c) rights of the child d) predšolska vzgoja e) pravice otroka f) kurikulum z vzgojnimi vsebinami g) zasebnost h) intimnost i) prikriti kurikulum

373.2.016(043.2)
Č II 373.2.016(043.2) SIMŠIČ, N. Zasebnost
COBISS.SI-ID 6997577

31.
ŠULEK, Renata, 1982-
        Razumevanje likovnega dela skozi plesno izražanje : diplomska naloga / Renata Šulek. - Ljubljana : [R. Šulek], 2006. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str.101. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) dance b) art education c) creativity d) pre-school child e) ples f) likovna vzgoja g) ustvarjalnost h) predšolski otrok

373.1.016:74(043.2)
Č II 373.2.016:74(043.2) ŠULEK, R. Razumevanje
COBISS.SI-ID 6992457


373.3 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


32.
        INTERNATIONAL handbook of research in arts education / editor Liora Bresler. - Dordrecht : Springer, cop. 2007. - 2 zv. (XXVI, XV ; 1627 str.) : ilustr. ; 25 cm. - (Springer international handbook of research in arts education ; vol. 16)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali
ISBN 1-4020-2998-5 (hb) ISBN 978-1-4020-2998-1 (hb)
a) art education b) music education c) gesture education d) aesthetic education e) assessment f) likovna vzgoja g) glasbena vzgoja h) gibalna vzgoja i) estetska vzgoja j) vrednotenje

373.32.016(035)
Č 373.32.016 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 6975561


373.3(043.2) SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNE VRSTE ŠOL.


33.
JEFIM, Suzana, 1982-
        Reševanje enačb v 1. triletju devetletne osnovne šole : diplomsko delo / Suzana Jefim. - Ljubljana : [S. Jefim], 2007. - 67, [3] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) mathematics b) primary school c) matematika d) osnovna šola e) enačbe f) reševanje

373.32.016:51(043.2)
Č II 373.32.016:51(043.2) JEFIM, S. Reševanje
COBISS.SI-ID 6989641

34.
ZORKO, Fanika, 1982-
        Igre z žogo v prvem triletju : diplomsko delo / Fanika Zorko. - Ljubljana : [F. Zorko], 2007. - VI, 129 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 128-129. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za razredni pouk
a) physical education b) ball game c) primary school d) športna vzgoja e) igra z žogo f) osnovna šola

373.32.016:79(043.2)
Č II 373.32.016:79(043.2) ZORKO, F. Igre
COBISS.SI-ID 6991945


376 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


35.
MATHIESON, Kay
        Identifying special needs in the early years / Kay Mathieson. - London : P. Chapman ; Thousand Oaks ; New Delhu : Sage, cop. 2007. - VIII, 99 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 98. - Kazalo
ISBN 1-412-92906-7 (hbk) ISBN 978-1-412-92906-6 (hbk) ISBN 1-412-92907-5 (pbk) ISBN 978-1-412-92907-3 (pbk)
a) backward child b) child development c) ability d) razvojno moten otrok e) razvoj otroka f) zmožnost

376.1
II 376.1 MATHIESON, K. Identifying
COBISS.SI-ID 6976841


376(043.2) VZGOJA,IZOBRAŽEVANJE IN POUK POSEBNIH SKUPIN IN OSEB.


36.
CVIKL, Mojca
        Ocenjevanje in vrednotenje motoričnih sposobnosti deklice z Downovim sindromom z Bruininks-Oseretsky testom motoričnih sposobnosti : študij primera : diplomsko delo / Mojca Cvikl. - Ljubljana : [M. Cvikl], 2007. - 107 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) Down's syndrome b) motor activity c) sport d) Downov sindrom e) motorika f) šport g) prilagojene športne dejavnosti h) trening motoričnih sposobnosti i) Bruininks-Oseretsky test j) specialna olimpiada

376.1-056.34
Č II 376.1-056.34(043.2) CVIKL, M. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 6997833

37.
DAMARI, Darja, 1981-
        Primerjava življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju v skupnosti Barka in organizaciji Alut : diplomsko delo / Darja Damari. - Ljubljana : [D. Damari], 2007. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) adult b) mentally handicapped c) odrasli d) mentalno prizadeti e) Barka (skupnost) f) Alut (organizacija) g) kakovost življenja

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) DAMARI, D. Primerjava
COBISS.SI-ID 6995529

38.
GAMSER, Andreja
        Izboljšanje pisanja s pomočjo treninga senzorne integracije : diplomsko delo / Andreja Gamser. - Ljubljana : [A. Gamser], 2007. - 93, [15] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 90-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) sensorimotor activity b) dysgraphia c) writing d) senzomotorika e) disgrafija f) pisava g) senzorna integracija h) dispraksija i) trening za izboljšanje pisanja j) ACADIA test k) DITKA ocenjevalna lestvica

376.1(043.2)
Č II 376.1(043.2) GAMSER, A. Izboljšanje
COBISS.SI-ID 6991177

39.
GRKINIĆ, Tina, 1982-
        Primerjava motoričnih sposobnosti učencev iz OŠPP in učencev iz redne OŠ : diplomsko delo / Tina Grkinić. - Ljubljana : [T. Grkinić], 2007. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Defektologija
a) motor activity b) backward child c) primary school d) motorika e) razvojno moten otrok f) osnovna šola g) motorične sposobnosti h) Bruininks-Oseretsky test i) prilagojene športne dejavnosti

376.1-056.34
Č II 376.1-056.34(043.2) GRKINIĆ, T. Primerjava
COBISS.SI-ID 6997065

40.
MERLAK, Nina, 1982-
        Ocenjevanje motoričnih sposobnosti s pomočjo testnega inštrumentarija Bruininks-Oseretsky test motoričnih sposobnosti : (študij primera) : diplomsko delo / Nina Merlak. - Ljubljana : [N. Merlak], 2007. - 68 [19] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Specialna in rehabilitacijska pedagogika
a) motor activity b) cerebral palsy c) motorika d) cerebralna paraliza e) motorične sposobnosti f) diplegija g) Bruininks-Oseretsky test

376.1-056.26(043.2)
Č II 376.1-056.26(043.2) MERLAK, N. Ocenjevanje
COBISS.SI-ID 7000905

41.
TKALČIČ, Mateja, 1974-
        Pomoč staršem na domu : diplomsko delo / Mateja Tkalčič. - Ljubljana : [M. Tkalčič], 2007. - 79 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 71-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) backward child b) parent-child relation c) family life d) razvojno moten otrok e) odnos med starši in otrokom f) družinsko življenje g) pomoč družini h) pomoč na domu

376.1-056.34(043.2)
Č II 376.1-056.34(043.2) TKALČIČ, M. Pomoč
COBISS.SI-ID 6999369

42.
ZUPAN, Nataša, 1973-
        Funkcionalna pismenost oseb s slušno motnjo : diplomsko delo / Nataša Zupan. - Ljubljana : [N. Zupan], 2007. - 68,[8] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) aurally handicapped - deaf b) functional literacy c) reading d) slušno prizadeti - gluhi e) funkcionalna pismenost f) branje

376.1-056.263(043.2)
Č II 376.1-056.263(043.2) ZUPAN, N. Funkcionalna
COBISS.SI-ID 6993481


378 VISOKO ŠOLSTVO.


43.
        BOLONJSKI proces u Hrvatskoj 2005 / [glavni urednik Ivan Slapničar]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 2006 (Zagreb : Sveučilišna tiskara). - 302 str. : ilustr. ; 24 cm

Na vrhu ov. in nasl. str.: Tempus project SCM-C005Z04-2004, Croatian Bologna promoters team Cro4Bologna
ISBN 953-6002-28-0
a) higher education - Croatia b) visokošolsko izobraževanje - Hrvaška c) Bolonjski proces

378.014.3(497.5)(082)
378 BOLONJSKI proces u Hrvatskoj 2005
COBISS.SI-ID 6978121

44.
EUROPEAN Forum for Quality Assurance (1 ; 2006 ; München)
        Embedding quality culture in higher education : a selection of papers from the 1st European forum for quality assurance : 23 - 25 november 2006, hosted by the Technische Universität München, Germany / edited by Lucien Bollaert ... [et al.]. - Brussels : European University Association, cop. 2007. - 96 str. ; 30 cm. - (EUA case studies ; 2007)

Bibliografija: str. 85-93
ISBN 978-9-0810-6987-8
a) university - Europe b) quality of education c) univerza - Evropa d) kvaliteta izobraževanja

378(082)
II 378 EUROPEAN forum Embedding
COBISS.SI-ID 6980937

45.
EUROPEAN University Association Convention of European Higher Education Institutions (4 ; 2007 ; Lisbon)
        Europe's universities beyond 2010 diversity with a common purpose / 4th EUA Convention of European Higher Education Institutions, Lisbon 29-31 March 2007. - Lisbon : European University Association, EUA, cop. 2007. - 126 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na vrhu ov.: EUA Convention. - Bibliografija z biografskimi podatki o avtorjih na koncu vsakega prispevka
a) university - Europe b) research policy c) innovation d) univerza - Evropa e) raziskovalna politika f) inovacija g) Bolonjski proces

378(082)
II 378 EUROPEAN Europe's
COBISS.SI-ID 6981449

46.
        The FEDORA charter on guidance and counselling with the European higher education Area = Charte de Fedora sur l'orientation et le conseil dans l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur / [edited by, edition Gerhart Rott]. - Louvain : Fedora, cop. 2007. - 25 str. ; 20 cm

Ov. nasl. - Vzpor. besedilo v franc.
a) higher education b) guidance c) visokošolsko izobraževanje d) svetovanje e) FEDORA

378(082)
378 FEDORA charter
COBISS.SI-ID 6981193

47.
        MANAGING the university community : exploring good practice / edited by Bernadette Conraths and Annamaria Trusso. - Brussels : European University Association, cop. 2007. - 108 str. ; 30 cm. - (EUA case studies ; 2007)

Bibliografija na koncu prispevkov in na dnu str.
ISBN 978-9-0810-6988-5
a) university - Europe b) research policy c) univerza - Evropa d) raziskovalna politika

378(082)
II 378 MANAGING the university
COBISS.SI-ID 6980681


39(043.2) ETNOLOGIJA.


48.
URBANEC, Tina, 1983-
        Ljudsko izročilo in predšolski otroci : diplomska naloga / Tina Urbanec. - Ljubljana : [T. Urbanec], 2007. - VIII, 70 str. : ilustr., note ; 30 cm

Bibliografija: str. 69-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) folk culture b) dance c) pre-school child d) ljudska kultura e) ples f) predšolski otrok g) ljudski plesi h) plesno izročilo

39-053.4(043.2)
Č II 39(043.2) URBANEC, T. Ljudsko
COBISS.SI-ID 6994249


502/504 PRIRODA. ZNANOST O OKOLJU. EKOLOGIJA.


49.
LOVELOCK, James, 1919-
        Gaja se maščuje : O pregrevanju Zemlje in usodi človestva / James Lovelock ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2007 ([Ljubljana] : Rotosi). - 207 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The revenge of Gaia
ISBN 978-961-6627-02-3
a) environment b) climate c) ecology d) okolje e) podnebje f) ekologija g) segrevanje ozračja h) Zemlja

502/504
502.3:504.7
502 LOVELOCK, J. Gaja se maščuje
COBISS.SI-ID 231684608


502/504(043.2) PRIRODA.ZNANOST O OKOLJU.EKOLOGIJA.


50.
SREDENŠEK, Nives, 1953-
        Spoznavanje in učenje naravoslovnih vsebin skozi gibanje na predmetni stopnji : diplomsko delo / Nives Sredenšek. - Ljubljana : [N. Sredenšek], 2007. - 91 str.,76 f. pril. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 89-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko
a) science education b) teaching method c) motion d) naravoslovna vzgoja in izobraževanje e) didaktična metoda f) gibanje g) ustvarjalni gib h) učna pomoč

5(043.2)
Č II 5(043.2) SREDENŠEK, N. Spoznavanje
COBISS.SI-ID 6996041


51 MATEMATIKA.


51.
BORGES, Carlos R., 1939-
        Elementary topology and applications / Carlos R. Borges. - Singapore [etc.] : World Scientific, cop. 2000. - XI, 201 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo
ISBN 981-0-24240-9 ISBN 978-981-0-24240-4
a) mathematics b) matematika c) topologija

514
514 BORGES, C. Elementary
COBISS.SI-ID 7002185

52.
INTERNATIONAL Scientific Colloquium Mathematics and Children (2007 ; Osijek)
        Mathematics and children : (how to teach and learn mathematics) : proceeding of the International Scientific Colloquium, Osijek, April 13, 2007 / editor Margita Pavleković. - Osijek : Faculty of Teacher Education = Učiteljski fakultet, 2007. - 371 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Povzetki v hrv., slov., angl., madž. na začetku vsakega prispevka
ISBN 978-953-6965-10-6
a) mathematics b) pre-school education - congress c) matematika d) predšolska vzgoja - kongres

51:371.3(063)(082)
51:371.3 INTERNATIONAL Mathematics
COBISS.SI-ID 7001929

53.
        RAD imam matematiko! [Elektronski vir] / prevod Anita Bah, Karin Tomažič, Matej Žuraj. - Ljubljana : DZS, 2007. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve

Sistemske zahteve za PC (Windows): računalnik PC s procesorjem Pentium 150 Mhz ali hitrejši; 32 MB RAM; Microsoft Windows 98/ME/2000/XP; CD-ROM pogon z 24-kratno hitrostjo; barvni zaslon SVGA z vsaj 256 barvami in ločljivostjo 800 x 600 pik; zvočna kartica, miška in zvočniki (ali slušalke). - Prevod dela: I love maths!
ISBN 978-86-341-2382-1
a) mathematics - CD ROM b) primary school c) matematika - CD ROM d) osnovna šola

51(086.034.4)
cdr 51 RAD imam matematiko!
COBISS.SI-ID 228412928


51(043.2) MATEMATIKA.


54.
BECELE, Urška, 1982-
        Osnovne metode reševanja linearnih diferencialnih enačb : diplomsko delo / Urška Becele. - Ljubljana : [U. Becele], 2007. - 75 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) diferencialne enačbe

517.9(043.2)
Č II 51(043.2) BECELE, U. Osnovne
COBISS.SI-ID 6999625

55.
KASTELIC, Mateja, 1983-
        Pravilni petkotnik : diplomsko delo / Mateja Kastelic. - Ljubljana : [M. Kastelic], 2007. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 75. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in računalništvo
a) mathematics b) matematika c) pravilni petkotnik d) poliedri e) Ptolomejev izrek

514(043.2)
Č II 51(043.2) KASTELIC, M. Pravilni
COBISS.SI-ID 6996297

56.
KOBAL, Barbara, 1980-
        Ludolfovo število v analizi : diplomsko delo / Barbara Kobal. - Ljubljana : [B. Kobal], 2007. - 52 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 51-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) število pi d) kvadratura kroga e) iracionalnost f) eliptični integrali

511(043.2)
Č II 51(043.2) KOBAL, B. Ludolfovo
COBISS.SI-ID 6990665

57.
VRHOVŠEK, Tatjana, 1981-
        Descartesovo pravilo predznakov : diplomsko delo / Tatjana Vrhovšek. - Ljubljana : [T. Vrhovšek], 2007. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika
a) mathematics b) matematika c) Descartesovo pravilo predznakov d) numerične metode e) enačbe

519.6(043.2)
Č II 51(043.2) VRHOVŠEK, T. Descartesovo
COBISS.SI-ID 6995785


53(043.2) FIZIKA.


58.
POPIT, Marko, 1979-
        Konstruiranje, izdelava in preizkušanje zmaja : diplomsko delo / Marko Popit. - Ljubljana : [M. Popit], 2007. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Matematika in tehnika. Fakulteta za matematiko in fiziko
a) physics b) fizika c) zmaji d) letenje e) vzgon f) modelarstvo

533.6(043.2)
Č II 53(043.2) POPIT, M. Konstruiranje
COBISS.SI-ID 6993737


54 KEMIJA.


59.
DOLENC, Darko
        Kemija za devetletko : zbirka testnih nalog iz kemije za 8. in 9. razred devetletne osnovne šole / Darko Dolenc, Barbara Modec. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2007. - 64 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Raziskovalec ; 8) (Raziskovalec ; 9)

2.000 izv.
ISBN 978-86-341-4207-5
a) chemistry - exercise b) primary education c) kemija d) osnovnošolski pouk

54(075.2)(079.1)
II 54(075.2) DOLENC, D. Kemija 8 in 9.r.
COBISS.SI-ID 231737088


54(043.2) KEMIJA.


60.
BABNIK, Vesna
        Nanotehnologija pri pouku kemije : diplomsko delo / Vesna Babnik. - Ljubljana : [V. Babnik], 2007. - X, 48, [17] f. pril. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 44-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak. Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) chemistry b) primary school c) kemija d) osnovna šola e) nanotehnologija f) nonodelci g) termični razpad h) bakrove spojine

54(043.2)
Č II 54(043.2) BABNIK, V. Nanotehnologija
COBISS.SI-ID 6994505

61.
BUČAR, Vesna, 1981-
        Določanje strukture mikroemulzij z merjenjem fluorescence : diplomsko delo / Vesna Bučar. - Ljubljana : [V. Bučar], 2007. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 48-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak. Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Program kemija in biologija
a) chemistry b) kemija c) Tween40 d) imvitor e) izopropilmiristat f) površinska napetost g) molski volumen

541.18(043.2)
Č II 54(043.2) BUČAR, V. Določanje
COBISS.SI-ID 7001161

62.
DROFENIK Lorber, Erna, 1980-
        Razumevanje submikroravni kemijskih pojmov v osnovni šoli : diplomsko delo / Erna Drofenik Lorber. - Ljubljana : [E. Drofenik Lorber], 2005. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniška fak., Kemija in Biologija
a) chemistry b) comprehension c) motivation d) primary school e) kemija f) razumevanje g) motivacija h) osnovna šola i) kemijski pojmi

54:373.34.016(043.2)
Č II 54(043.2) DROFENIK LORBER Razumevanje
COBISS.SI-ID 6999113


57/59 BIOLOGIJA. BOTANIKA. ZOOLOGIJA.


63.
MASTNAK, Matjaž, 1963-
        Pogled v rastlinski svet. Celovit priročnik o rastlinah / [avtor besedila in prevodi pesmi iz nemščine] Matjaž Mastnak ; [ilustratorka Marija Prelog ; fotografije Matjaž Mastnak ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 126 str. : ilustr. ; 21 X 29 cm + pogled na razvoj rastlin in živali v zemeljski preteklosti

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. [127]. - Kazalo
ISBN 978-961-209-755-4
a) botany - reference book b) botanika - priročnik c) rastline

58(035)
58 MASTNAK, M. Pogled
COBISS.SI-ID 231563520

64.
TURK, Tom
        Pod gladino Mediterana / [avtorja] Tom Turk, [Marjan Richter - poglavje Rastline in cianobakterije v Sredozemskem morju] ; [kazalo slovenskih in kazalo znanstvenih imen Špela Fortuna ; fotografije Borut Furlan ... [et al.] ; ilustracije Robert Fister, tehnične ilustracije Darko Simeršek ; zemljevidi Mateja Rihteršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 590 str. : barvne ilustr. ; 24 cm

Drugi avtor naveden v kolofonu. - 1.200 izv. - Knjigi na pot / Lovrenc Lipej: str. 7. - Bibliografija: str. 526-527. - Kazali
ISBN 961-241-144-1 ISBN 978-961-241-144-2
a) biology b) biologija c) morje d) rastlinstvo e) živalstvo f) Sredozemsko morje

59
59 TURK, T. Pod gladino
COBISS.SI-ID 230804480


57/59(043.2) BIOLOGIJA.BOTANIKA.ZOOLOGIJA.


65.
ANČIMER, Karmen
        TIMSS 2003 - Analiza vzorčnih vprašanj s področja biologije : diplomsko delo / Karmen Ančimer. - Ljubljana : [K. Ančimer], 2007. - XI, 69, [22] f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Naravoslovnotehniška fak., Fak. za kemijo in kemijsko tehnologijo. Biotehniška fak., Kemija in biologija
a) biology b) question c) primary school d) biologija e) vprašanje f) osnovna šola g) TIMSS h) preverjanje znanja

57:371.26(043.2)
371.26:57
Č II 57(043.2) ANČIMER, K. TIMSS 2003
COBISS.SI-ID 7001417

66.
PAVLOVIČ, Martina
        Človeška ribica (Proteus anguinus, Amphibia: Proteidae) - Zgodovina raziskovanjin odkritij o skrivnostnem prebivalcu podzemnih vodá slovenskega krasa : diplomsko delo / Martina Pavlovič. - Ljubljana : [M. Pavlovič], 2007. - VIII, 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 67-71. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biologija in gospodinjstvo. Biotehniška fak.
a) biology b) biologija c) človeška ribica d) zgodovina raziskovanj e) izvor f) razmnoževanje g) sistematska uvrstitev h) čutilne sposobnosti i) metabolizem j) črna človeška ribica k) onesnaženje l) ogroženost

597.98(043.2)
Č II 59(043.2) PAVLOVIČ, M. Človeška ribica
COBISS.SI-ID 1716815


61 MEDICINA.


67.
        ADVANCES in dance/movement therapy : theoretical perspectives and empirical findings / edited by Sabine C. Koch & Iris Bräuninger ; foreword by Robyn Flaum Cruz. - Berlin : Logos, cop. 2006. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka
ISBN 3-8325-1237-3 ISBN 978-3-832-51237-8
a) psychotherapy b) dance c) psihoterapija d) ples e) pomoč z umetnostjo f) plesno-gibalna terapija

615.851(082)
615.851 ADVANCES in dance
COBISS.SI-ID 6975817


61(043.2) MEDICINA.


68.
KRAUTHAKER, Renata, 1982-
        Okvare glasilk pri otrocih v prvem triletju osnovne šole : diplomsko delo / Renata Krauthaker. - Ljubljana : [R. Krauthaker], 2007. - 105 str. : ilustr., graf. prikazi, note ; 30 cm

Bibliografija: str. 97-98. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) disease b) bolezen c) glasovni aparat d) okvare glasilk e) hripavost f) glasovna higiena

612.78:373.3(043.2)
Č II 61(043.2) KRAUTHAKER, R. Okvare
COBISS.SI-ID 6996553

69.
LESJAK, Barbara, 1981-
        Somatotip in nekatere pljučne funkcije solopevk : diplomsko delo / Barbara Lesjak. - Ljubljana : [B. Lesjak], 2007. - XII, 67 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: f. 63-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Biotehniška fak., Biologija in kemija
a) music b) glasba c) solopevke d) somatotipi e) pljučne funkcije f) antropometrija

611.9(043.2)
Č II 61(043.2) LESJAK, B. Somatotip
COBISS.SI-ID 6993225


616.89 PSIHIATRIJA. DUŠEVNE MOTNJE.


70.
PUKLEK Levpušček, Melita
        Socialna anksioznost v otroštvu in mladostništvu : razvojni, šolski in klinični vidik / Melita Puklek Levpušček ; [prevod povzetka Simona Nagernik]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete, 2006. - 108 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave Filozofks fakultete)

ISBN 978-961-6648-06-6
a) anxiety b) adolescent c) child d) anksioznost e) adolescent f) otrok g) tesnoba h) fobija

616.89-008.441-053.2
616.89 PUKLEK LEVPUŠČEK Socialna
COBISS.SI-ID 231967232


66/68 KEMIJSKA TEHNIKA. RAZNE INDUSTRIJE IN OBRTI.


71.
ZOREC, Darja
        Lutke iz domače delavnice / Darja Zorec ; [fotografije Miha Zorec]. - 1. natis. - Grosuplje : Knjigca, 2007. - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-91948-0-5
a) puppetry b) lutke c) izdelava d) materiali

688.721(035)
II 67/68 ZOREC, D. Lutke
COBISS.SI-ID 230928384


71/72 URBANIZEM. ARHITEKTURA.


72.
CHING, Frank, 1943-
        A global history of architecture / Francis D. K. Ching, Mark M. Jarzombek, Vikramaditya Prakash. - Hoboken (New Jersey) : J. Wiley & Sons, cop. 2007. - XVI, 800 str. : ilustr., zvd, načrti ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip064/2005034527.html. - Bibliografija: str. 769-777. - Kazalo
ISBN 0-471-26892-5 (ISBN-10, cloth) ISBN 978-0-471-26892-5 (ISBN-13)
a) architecture - historiography b) arhitektura - zgodovinski pregled c) stilna obdobja d) umetnostni slogi e) arhitekti

72.03(100)(091)=111
72(100)(091)=111
II 72 CHING, F. Global history
COBISS.SI-ID 13994809

73.
LAVRIČ, Ana
        Ljubljanska stolnica : umetnostni vodnik / Ana Lavrič ; [avtor fotografij Marjan Smerke ; spremna beseda Janez Gril]. - 1. natis. - Ljubljana : Družina, 2007 ([Ljubljana] : Formatisk). - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 155-159. - Kazala
ISBN 978-961-222-653-4
a) history of art b) umetnostna zgodovina c) stolnica d) Ljubljana e) vodniki

72(497.4Ljubljana)(036)
II 72 LAVRIČ, A. Ljubljanska
COBISS.SI-ID 231096832

74.
ONE hundred
        100 of the world's best houses / [introduction by Catherine Slessor]. - 8th reprint. - Mulgrave : Images, 2005, cop. 2002. - 344 str. : barvne ilustr. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 1-87690-742-8
a) architecture - 20th cent. b) arhitektura - 20. stol. c) stanovanjske hiše d) enodružinske hiše e) sodobna arhitektura

728(100)"19"
II 72 100 houses
COBISS.SI-ID 12484149


73/76(043.2) KIPARSTVO.SLIKARSTVO.GRAFIKA.


75.
JURCA, Tomaž, 1962-
        Barvni prostori : diplomsko delo / Jurca Tomaž. - Ljubljana : [T. Jurca], 2007. - 82 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Likovna pedagogika
a) fine arts b) colour c) likovna umetnost d) barva e) likovno izražanje f) likovni prostor g) sublimno

75(043.2)
Č II 75(043.2) JURCA, T. Barvni
COBISS.SI-ID 7000137


78 GLASBA.


76.
OBLAK, Breda
        Glasba do 18. stoletja : učbenik za glasbeno vzgojo : 7. razred devetletne šole / Breda Oblak ; [ilustrirala Marija Prelog]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Maribor : MA-tisk). - 103 str. : ilustr., note ; 28 cm

ISBN 86-341-2792-3
a) music education - textbook b) primary education c) glasbena vzgoja - učbenik d) osnovnošolski pouk

78(075.2)
II 78 OBLAK, B. Glasba 7.r.
COBISS.SI-ID 128514816


79 ZABAVA. IGRE. ŠPORT


77.
PELKO, Stojan
        Filmski pojmovnik za mlade / Stojan Pelko ; [ilustracije Izar Lunaček]. - Maribor : Aristej, 2005 (Maribor : MA-TISK). - 143 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Pojmovniki ; knj. 4)

600 izv. - Bibliografija: str. 134. - Seznam omenjenih filmov: str. 135-141. - Kazalo
ISBN 961-220-049-1
a) film - book for youth b) film - knjiga za mladino c) filmi d) terminologija

791.43(02.053.6)
79 PELKO, S. Filmski pojmovnik
COBISS.SI-ID 55373825


792.97(043.2) LUTKOVNO IN MARIONETNO GLEDALIŠČE.


78.
BOR, Petra, 1975-
        Z lutkami si odprimo vrata v otroški svet. Dnevnik čarobne rastline : diplomska naloga / Petra Bor. - Grosuplje : [P. Bor], 2007. - 77. f : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 77. - Povzetek ; Abstarct. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) puppetry b) play c) motivation d) igra e) lutke f) motivacija

792.97-053.4(043.2)
Č II 79(043.2) BOR, P. Z lutkami
COBISS.SI-ID 6995273


81 JEZIKOSLOVJE


79.
ZUPAN, Minna Maria
        Slovensko-finski evropski slovar / Minna Maria Zupan. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 98, 98 str. ; 11 cm. - (Zbirka Evropski slovarji)

Nasl. na ov.: Finsko-slovenski, slovensko-finski evropski slovar. - Hrbtni nasl.: Suomi-sloveeni sanakirja = Slovensko-finski slovar. - Nasl. v kolofonu: Finsko-slovenski in slovensko-finski evropski slovar = Suomi-sloveeni ja sloveeni-suomi eurooppalainen sanakirja. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Suomi-sloveeni eurooppalainen sanakirja. - Nasl. na ov.: Suomi-sloveeni, sloveeni-suomi eurooppalainen sanakirja
ISBN 961-231-568-X
a) finščina b) slovarji

811.511.111'374=163.6
811.163.6'374=511.111
Č 811.163.6'374 ZUPAN, M. Slovensko-finski
COBISS.SI-ID 228257024


811.111 ANGLEŠČINA.


80.
        INTERNATIONAL handbook of English language teaching / edited by Jim Cummins and Chris Davison. - New York : Springer, cop. 2007. - 2 zv. (XXVIII, 1202 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Springer international handbooks of education ; vol. 11)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazala
ISBN 0-387-46300-3 (ISBN-10) ISBN 978-0-387-46300-1 (ISBN-13)
a) English language b) teaching method c) teaching objective d) motivation for studies e) angleščina f) didaktična metoda g) učni cilj h) motivacija za učenje

811.111(035)
811.111 INTERNATIONAL handbook
COBISS.SI-ID 6975305

81.
NAPAST, Simona
        Touchstone 8 : angleški jezik za 8. razred devetletne osnovne šole. Priročnik za učitelja k učnemu kompletu : z osvetlitvijo metodološkega pristopa avtorja kompleta / Simona Napast. - 1. natis. - Ljubljana : Tangram, 2005 ([Ljubljana : Bori]). - 193 str. : ilustr. ; 30 cm

Osvetlitev metodološkega pristopa k učnemu kompletu Touchstone 8 / Janez Skela: str. 4-10
ISBN 961-6239-40-6
a) English language - teachers' guide b) angleščina - priročnik za učitelje

811.111(035):371.3
II 811.111 NAPAST SIMONA Touchstone 8
COBISS.SI-ID 221423872

82.
SKELA, Janez
        Touchstone 8 : angleški jezik za 8. razred devetletne osnovne šole. Učbenik / Janez Skela ; [ilustracije Irena Romih ... [et al.] ; fotografije Igor Pustovrh, založba Tangram]. - 1. natis. - Ljubljana : Tangram, 2005 (Ljubljana : Demm). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 208
ISBN 961-6239-37-6
a) English language - textbook b) primary education c) angleščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.111(075.2)
II 811.111 SKELA, J. Touchstone 8
COBISS.SI-ID 220019968


811.163.6 SLOVENSKO JEZIKOSLOVJE.


83.
        GRADIM slovenski jezik 5 : rad te imam. Učbenik za slovenščino v 5. razredu osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Maks Dežman, Dušan Vrščaj, Drago Meglič]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

1.700 izv.
ISBN 978-961-209-706-6
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) GRADIM slovenski Učbenik5.r.
COBISS.SI-ID 230738176

84.
        GRADIM slovenski jezik 6 : rad te imam. Delovni zvezek k učbeniku za slovenščino v 6. razredu devetletne osnovne šole / Dragica Kapko ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Miha Maček ... et al.]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 109 str. : ilustr. ; 30 cm

1.500 izv.
ISBN 978-961-209-672-4
a) Slovenian language - exercise b) primary education c) slovenščina - vaja d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)(076)
II 811.163.6(075.2) GRADIMI slovenski Delovnizv. 6
COBISS.SI-ID 229970432

85.
        NA pragu besedila 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol / Marja Bešter Turk ... [et al.] ; [urednica Andreja Ponikvar ; ilustracije Kostja Gatnik ; fotografije Janez Pukšič, fotodokumentacija Dela]. - 1. izd., 6. natis. - Ljubljana : Rokus, 2004 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 117 str. : ilustr. ; 31 cm

7.000 izv. - Bibliografija: str. [118]
ISBN 961-209-099-8
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
II 811.163.6(075.3) NA pragu 1 Učbenik
COBISS.SI-ID 128193536

86.
        SLOVENŠČINA za vsakdan in vsak dan 8. Učbenik za slovenščino v osmem razredu osnovne šole / Nevenka Drusany ... [et al.] ; [ilustracije Suzana Bricelj ; fotografije Peter Prevec]. - 3. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Pravilen podatek o izd. naveden v CIP-u. - 3.200 izv.
ISBN 978-961-209-702-8
a) Slovenian language - textbook b) primary education c) slovenščina - učbenik d) osnovnošolski pouk

811.163.6(075.2)
II 811.163.6(075.2) SLOVENŠČINA 8 Učbenik
COBISS.SI-ID 230204160

87.
ZAJC-Berzelak, Karla
        Govorica jezika 1 : slovenščina za 1. letnik gimnazij / Karla Zajc Berzelak, Irena Velikonja ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; ilustraciji Davor Grgičević]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2007 ([Ljubljana] : Hren). - 176 str. : ilustr. ; 26 cm

3.000 izv.
ISBN 978-961-241-156-5
a) Slovenian language - textbook b) secondary education c) slovenščina - učbenik d) srednješolski pouk

811.163.6(075.3)
811.163.6(075.3) ZAJC-BERZELAK, K. Govorica jezika 1
COBISS.SI-ID 231894784


82 KNJIŽEVNOST NASPLOH.


88.
ERHARTIČ, Blanka
        Književnost v 1. in 2. letniku gimnazije : priročnik za maturo / Blanka Erhartič. - 1. natis. - Maribor : Obzorja : [B. Erhartič], 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 228 str. : ilustr. ; 30 cm

3.000 izv. - Bibliografija: str. [229-230]
ISBN 961-230-295-2 ISBN 978-961-230-295-5
a) literature - textbook b) secondary education c) literatura - učbenik d) srednješolski pouk

82(075.3)
II 82 ERHARTIČ, B. Književnost 1 2
COBISS.SI-ID 58382337

89.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Bratec in Kljukec s strehe / Astrid Lindgren ; prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Andersenovi nagrajenci)

Prevod dela: Lillebror och Karlsson pa taket
ISBN 978-961-01-0142-0

821.113.6-93-34
821.113 LINDGREN, A. Bratec in Kljukec
COBISS.SI-ID 232010240

90.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Kljukec spet leta / Astrid Lindgren ; prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 145 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Andersenovi nagrajenci)

Prevod dela: Karlsson pa taket flyger igen
ISBN 978-961-01-0143-7

821.113.6-93-34
821.113 LINDGREN, A. Kljukec spet leta
COBISS.SI-ID 232011776

91.
LINDGREN, Astrid, 1907-2002
        Najboljši Kljukec na svetu / Astrid Lindgren ; prevedla Kristina Brenkova ; ilustrirala Marlenka Stupica. - 4. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 181 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Andersenovi nagrajenci)

Prevod dela: Karlsson pa taket smyger igen. - O pisateljici in ilustratorki: str. 178-181
ISBN 978-961-01-0144-4

821.113.6-93-34
821.113 LINDGREN, A. Najboljši Kljukec
COBISS.SI-ID 232011520


821.111 ANGLEŠKA KNJIŽEVNOST.


92.
JOYCE, James, 1882-1941
        Maček in vrag / James Joyce ; ilustriral Tomislav Torjanac ; prevedla Anja Štefan. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - [20] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The cat and the devil
ISBN 978-961-01-0022-5

821.111-93-32
II 821.111 JOYCE, J. Maček in vrag
COBISS.SI-ID 231645696


821.163.6 SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


93.
KREMPL, Urša
        Žabje počitnice / Urša Krempl ; ilustriral Jure Kralj. - Domžale : Studio Hieroglif, 2007 (Ljubljana : Schwarz). - [16] str. : barvne ilustr. ; 16 cm. - (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki)

15.000 izv. - Priloga revije Zmajček
ISBN 978-961-91460-7-1

821.163.6-93-32
821.163.6 KREMPL, U. Žabje počitnice
COBISS.SI-ID 232014848

94.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Korenčkov palček / Svetlana Makarovič ; ilustrirala Vera Kovačevič. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2007. - 51 str. : ilustr. ; 26 x 26 cm. - (Aleph ; 114)

ISBN 978-961-6036-80-1

821.163.6-93-32
821.163.6 MAKAROVIČ, S. Korenčkov
COBISS.SI-ID 231239168

95.
PAVČEK, Tone
        Pavcek.doc : za domišljijsko potovanje in domače branje : [izbor poezije Toneta Pavčka] / [izbor in ureditev, spremna beseda Tone Pavček ; uvodna beseda Slavko Pregel ; življenjepis Jure Šink ; ilustracije Peter Ciuha]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007. - 223 str. : ilustr. ; 24 cm

15.000 izv. - Naj te moja roka najde / Slavko Pregl: str. 7-9. - Življenjepis in delo Toneta Pavčka / Jure Šink: str. 11-13
ISBN 978-961-209-760-8 (redna izdaja) ISBN 978-961-209-758-5 (razkošna izdaja)
a) Pavček, Tone (1928-)

821.163.6-1
929Pavček T.
821.163.6.09Pavček T.
821.163.6 PAVČEK, T. Pavcek.doc
COBISS.SI-ID 231845120

96.
PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana
        Moj očka / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - [31] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Žlabudron)

1.500 izv.
ISBN 978-961-01-0021-8

821.163.6
II 821.163.6 PRAPROTNIK, L. Moj očka
COBISS.SI-ID 232156416

97.
        ŠOLSKI album slovenskih književnikov / [zbrala in uredila Alenka Kepic Mohar ; pregled bibliografije Darja Lavrenčič Vrabec ; slikovno gradivo arhiv MKZ, Robert Balen, osebni arhiv avtorjev]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 ([Ljubljana] : Euroadria). - 191 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 video DVD (ca 32 min, 50 sek)

Na Dvd-ju so odlomki iz filmov: Kekec, Sreča na vrvici, Deseti brat, Moj ata, socialistični kulak in Ko zorijo jagode. - Bibliografija: str. 189-191
ISBN 978-86-11-17502-7
a) literature b) literatura c) slovenski pisatelji d) slovenski pesniki e) portreti

821.163.6.09:929(084.1)
II 821.163.6.09 ŠOLSKI album cdr 821.163.6.09 ŠOLSKI album
COBISS.SI-ID 232022784

98.
TAUFER, Veno
        Pismo v steklenici / Veno Taufer ; [spremno besedo napisal Aleš Šteger]. - Ljubljana : Nova revija, 2006. - 91 str. ; 24 cm. - (Zbirka Samorog)

600 izv. - Pripis k pismu v steklenici / Aleš Štegar: str. 83-91
ISBN 961-6580-13-2 ISBN 978-961-6580-13-7

821.163.6-1
821.163.6 TAUFER, V. Pismo
COBISS.SI-ID 230057728


821.163.6(043.2) SLOVENSKA KNJIŽEVNOST.


99.
REBIČ, Katarina, 1974-
        Sprejemanje poezije v prvi triadi : diplomska naloga / Rebič Katarina. - Ljubljana : [K. RebiČ], 2007. - 89 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Bibliografija: str. 89. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Predšolska vzgoja
a) children's and youth literature b) poetry c) folk song d) mladinska književnost e) poezija f) ljudska pesem g) otroške pesmi

821.163.6.09-93
Č II 373.32.016:82(043.2) REBIČ, K. Sprejemanje
COBISS.SI-ID 6994761


908+91(043.2) DOMOZNANSTVO. GEOGRAFIJA.


100.
TUŠEK, Mateja, 1983-
        Poljane nad Škofjo Loko v luči pouka družbe : diplomsko delo / Mateja Tušek. - Ljubljana : [M. Tušek], 2007. - V, 144 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd ; 30 cm

Bibliografija: str. 133-135. - Izvleček ; Summary. - Univ. Ljubljana, Pedagoška fak., Razredni pouk
a) society b) educational game c) primary school d) družba e) didaktična igra f) osnovna šola g) Poljane nad Škofjo Loko h) domača pokrajina

908(043.2)
Č II 908(043.2) TUŠEK, M. Poljane
COBISS.SI-ID 6998857


94 ZGODOVINA SREDNJEGA IN NOVEGA VEKA


101.
RAZPOTNIK, Jelka
        Raziskujem preteklost 7. Učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole / Jelka Razpotnik, Damjan Snoj ; [ilustracije Iztok Sitar ; zemljevidi Monde Neuf ; slikovno gradivo Delo ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

3.200 izv.
ISBN 978-961-209-712-7
a) history - textbook b) primary education c) zgodovina - učbenik d) osnovnošolski pouk

94(075.2)
II 94(075.2) RAZPOTNIK, J. Raziskujem 7
COBISS.SI-ID 230803456


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO