Home
Products
Contact
Download
News
Dissemination
 


 Jazykové verzie:      BG      CZ     EN     ES     LT     PT     SI     SK

Počítačom podporované laboratórium vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov

 

       

Počítačom podporované laboratórium vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov

Akronym:  ComLab-SciTech

Číslo projektu:  SI 143008

 

Kľúčové slová

Počítačom podporované laboratórium, prírodovedné vzdelávanie, prevodníky, meranie, spracovanie dát, modely počítačom riadených zariadení, multimédiá, počítačové simulácie, interaktívne vzdelávanie prostredníctvom internetu.


Zameranie projektu

Ciele projektu ComLab-SciTech vychádzajú z významného postavenia prírodných vied vo vzdelávaní. Prírodné vedy tvoria súčasť všeobecného vzdelania i odbornej prípravy v mnohých oblastiach, ako sú napríklad služby, potravinársky priemysel, poľnohospodárstvo a mnohé technické odvetvia.  Informačné a komunikačné technológie (IKT) zohrávajú v týchto oblastiach dôležitú úlohu pri navrhovaní nových výrobkov, simulovaní zložitých procesov, javov a zariadení, ako aj pri testovaní kvality výrobkov počas výroby, kontrolovaní a riadení rozličných zariadení. Pri všetkých uvedených činnostiach sa IKT využívajú v princípe dvojakým spôsobom: praktické činnosti v laboratóriách sa kombinujú s ich využitím vo virtuálnych situáciách.

Školské prírodovedné a technické laboratóriá by mali používať podobné metódy a zariadenia, aké sa používajú v priemyselných a výskumných laboratóriách. Preto zámerom tvorcov projektu bolo posilniť využívanie IKT v odbornom vzdelávaní v dvoch hlavných smeroch:

Prvým z nich je využívanie tzv. virtuálneho školského laboratória, v ktorom sa počítače využívajú na simuláciu rozličných javov a procesov, ako aj komplikovaných, drahých a nedostupných zariadení. Ani v ére informačných a komunikačných technológií však neklesá význam praktických experimentálnych a laboratórnych prác. Preto druhým dôležitým smerom je využívanie reálneho laboratória podporovaného počítačom. Počítač spolu s prídavnými zariadeniami sa v takomto laboratóriu používa na meranie, monitorovanie a kontrolovanie fyzikálnych veličín ako teplota, elektrické napätie, tlak a pod.

Aby sa v prírodovednom vzdelávaní a odbornej príprave dosiahli všetky všeobecné a špecifické vyučovacie ciele, je potrebné integrovať vo vyučovaní prírodovedných a technických predmetov obidva naznačené smery.

Reálne a virtuálne laboratóriá nemajú v súčasnosti jednoznačné prepojenie. Reálne laboratóriá závisia od druhu používaných zariadení, čo sťažuje spoluprácu medzi rozličnými organizáciami. Na prekonanie tohto problému je nevyhnutná výmena informácií medzi partnermi. Príklady vytvorených kurzov pre vyučovanie prírodovedných a technických predmetov, ktoré integrujú rôzne IKT metódy, by mali zvýšiť kvalitu a podporiť inovácie v odbornom vzdelávaní. Pri ich tvorbe, ako aj pri vyvíjaní nových zariadení, boli využité skúsenosti partnerov s aplikovaním počítačom podporovaných laboratórií v rozličných prostrediach a zohľadnené spoločné technické požiadavky.

Cieľové skupiny

 Projekt je zameraný na tieto cieľové skupiny:

  • budúci učitelia prírodovedných a technických predmetov,

  • odborné školy, v ktorých prírodné vedy tvoria súčasť osnov,

  • školy orientované na vyučovanie technických predmetov (elektrotechnika, strojníctvo, mechatronika a pod.),

  • (mladí) ľudia, ktorí majú záujem o nezávislé samostatné vzdelávanie sa v oblasti prírodných vied a technológií založenom na IKT, so vzťahom k praktickým technickým činnostiam.

Kurzy vyvinuté v rámci projektu predstavujú vhodný model pre všetky oblasti, kde sa kombinujú praktické skúsenosti v reálnom laboratóriu s virtuálnymi procesmi.

Výstupy projektu

Hlavným výstupom projektu sú zariadenia pre počítačom podporované laboratóriá a kurzy pre prírodovedné a technické vzdelávanie. Kurzy sú založené na html dokumentoch integrujúcich počítačom podporované laboratórium, simulácie, animácie, video klipy, interaktívnych tútorov. Okrem internetu sú materiály dostupné na CD médiách s príručkami v tlačenej podobe. Kurzy sú pripravené tak, aby ich bolo možné použiť s rôznymi typmi meracích systémov.

Bližší opis jednotlivých výstupov.