Home
Products
Contact
Download
News
Dissemination
 


Languages:      BG      CZ    EN     ES     LT     PT     SI     SK

Počítačem podporovaná laboratoř pro vyučování přírodovědných a technických předmětů

 

       

Počítačem podporovaná laboratoř pro vyučování přírodovědných a technických předmětů "ComLab-SciTech"

N° SI 143008

 

Klíčové pojmy

Počítačem podporovaná laboratoř, vyučování přírodovědných předmětů, rozhraní, získávání dat, záznam dat, modely počítačem řízených zařízení, multimédia, počítačové simulace, interaktivní výuka pomocí Webu

   


Shrnutí

Přírodovědné vzdělání se ve stále větší míře stává součástí odborného vzdělávání v mnoha disciplínách jako stravování, potravinářském průmyslu, zemědělství, technologii, atd.… Informační a komunikační technologie (ICT) je považována za účinný nástroj pro výuku přírodovědných předmětů obecně. Její využití ve třídě lze rozdělit na dva hlavní typy:

Multimédia představují takzvanou "virtuální školní laboratoř". Počítače se využívají k simulaci různých vědeckých jevů a složitých, drahých nebo nepřístupných zařízení. Multimediální materiál může být kombinován s interaktivními html dokumenty pro vyučování pomocí Webu.

Počítačem podporovaná laboratoř (CBL) je "skutečná laboratoř". Význam praktického experimentu a laboratorní práce se nesnížil v oblasti ICT. CBL je ideálním způsobem jak propojit skutečnou a virtuální laboratoř. CBL měřící zařízení může být kombinováno s on-line získáváním dat a řídícím systémem podporovaným rozmanitými senzory. Počítače se využívají k měření, monitorování nebo řízení fyzikálních veličin jako jsou teplota, elektrické napětí, tlak, atd.

Nicméně pro větší efektivitu výuky musí být různé ICT nástroje a pojmy integrovány a metody aplikované během vyučovacího procesu musí být zvoleny přiměřeně ke specifickým vzdělávacím cílům.

V současné době se zdá, že skutečná a virtuální laboratoř nemají jasné propojení. Skutečné laboratoře závisí na typu použitého vybavení což způsobuje, že je spolupráce mezi různými organizacemi obtížná. K překonání tohoto problému je nebytné vyměňovat různé zkušenosti kolegů. Vzorové kurzy pro vyučování přírodovědných a technických předmětů zahrnující ICT metody zlepší kvalitu a podpoří inovaci v odborném vzdělávání. Zkušenosti z využití CBL v různých prostředích určí některé obecné technické předpoklady pro produkty a nástroje potřebné k tomu, aby se spolupráce usnadnila.

Cílové skupiny

Projekt je orientovaný na tyto cílové skupiny:

  • učitelé přírodních a technických věd,

  • školy z různým zaměřením kde jsou přírodní vědy součástí učebního plánu,

  • školy orientované na vyučování technickým vědám (elektrotechnika, strojírenství, mechatronika, atd. …),

  • (mladí) lidé zajímající se o sebevzdělání v oblasti přírodních a technických věd založených na ICT, se vztahem k manuálnímu získávání vědomostí (chytit a vědět).

Kurzy vyvinuté v rámci projektu budou aplikovatelné jako možné modely pro všechny oblasti, kde praktická zkušenost ve skutečných laboratořích je kombinována s virtuálním světem

Finální produkty

Hlavním konečným produktem bude počítačem podporované laboratorní vybavení a kurzy pro přírodovědné a technické vzdělávání. Kurzy budou založeny na html dokumentech integrujících CBL, simulacích, animacích, videoklipech a interaktivních tutorech. Materiály budou k dispozici na CD-ROMech, s přehledy v tištěné podobě a některé materiály budou také přístupné na Webu. Tam, kde to bude možné, budou kurzy přizpůsobitelné pro odlišný hardware než ten, který se v současné době používá.


Podrobný popis konečných produktů.