Home
Products
Contact
Download
News
Dissemination
 


      Languages:      BG      CZ     EN     ES     LT     PT     SI     SK

    Компютеризирана лаборатория за преподаването на природни науки


http://leonardo.hrdc.bg/

                  


Computerised laboratory in science and technology teaching "ComLab-SciTech"

N° SI 143008

 

 

Ключови думи

Компютеризирана лаборатория, преподаване на природни науки, интерфейс, регистриране на експериментални данни, моделиране на устройства за компютърно управление, мултимедия, компютърна симулация, Интернет базирани материали за преподаване.

 

Резюм

Обучението по природни науки все повече става част от професионалното обучение, като например, обществено хранене, хранително вкусова и селскостопанска промишленост, широк кръг технически специалности и др. Установено е, че информационните и комуникационни технологии (ICT) са мощно средство за подобряване на преподаването по природни науки. Тяхното приложение в учебната зала може да бъде условно разделено в две основни направления:

Мултимедийно представяне на т.н. "виртуална учебна лаборатория". Компютрите са средство за симулиране на различни природни явления, като заместват недостъпната за обучение апаратура. Мултимедийните материали обикновено се комбинират с Интернет базирани документи с цел дистанционен достъп до тях.

Компютеризираната лаборатория (КЛ) е "реална лаборатория". Важността на практическата експериментална дейност не намалява във времето на информационните технологии. КЛ е идеалният начин да се реализира връзката между реалната и виртуалната лаборатории. Инструментариумът на КЛ може да се комбинира със система за регистрация на данни, работеща с широк набор от сензори. В такъв случай компютрите ще се използват за измерване, наблюдение и/или за контрол на величини на физически параметри, като температура, напрежение, налягане и др.

За по-голяма ефективност на преподаването, различни информационни устройства, концепции и методи трябва да бъдат интегрирани в процеса на преподаване с цел постигане на подходящи обучителни цели.

В момента реалната и виртуална лаборатории могат да бъдат успешно обединени. Реалната лаборатория зависи от използваното оборудване, което предизвиква известни затруднения от гледна точка на осигуряването на достатъчено разнообразие от технически устройства. За да се преодолеят тези проблеми е необходимо осигураването на размяна на знания между партньори с различен опит. Примерни корсове по различни дисциплини в областта на природните науки, интегрирани с информационните технологии ще подобрят качеството на професионалното обучение. Опита от прилагането на КЛ в различни области би дефинирало основните технически изисквания към необходимите продукти и устройства, както и би осигурило по-лесно взаимодействие.

Целеви групи

Проектът е насочен към следните целеви групи:

  • преподаватели по природни науки,

  • училища от различни сектори, където природните науки са част от учебните планове,

  • технически училища (електро и машинно инженерство, мехатроника и др.),

  • (млади) хора, заинтересувани за самостоятелно изучаване на информационните технологии за регистриране на данни и за придобиване на практически опит.

Разработените в проекта курсове ще бъдат приложими като модел в сектори, където практическият опит на реалната лаборатория се комбинира с виртуални средства.

Крайни продукти

Крайните продукти ще бъдат: компютеризирано лабораторно оборудване и курсове за обучение. Курсовете ще се базират на html документи, симулации, анимации, видео клипове и интерактивни консултации. Материалите ще бъдат на разположение на CD с отпечатани резюмета, някои от тях ще бъдат инсталирани и в Интернет среда. Където е възможно, курсовете ще бъдат комбинирани с използваното от партньорите оборудване.

Виж детайлно описание на крайните продукти.